Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR

2 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 C HAZIN TANITIMI NAME of PARTS 1. Alt kapak 2. Kapak 3. Su haznesi 4. Ayr s cak altl k 5. Güç dü mesi 6. yüksek buhar dü mesi 7. Güç kablosu 8. Reçine fl k kapa 9. Ifl k kapa 10. orta buhar dü mesi 11. düflük buhar dü mesi 12. Is yal t m levhas 13. Taban 14. Plastik kenarl k 15. Sap 16. Tutacak kaplamas 17. Lamba kapa 18. Dü me kilidi 19. Dü me 20. S cakl k ayar dü mesi 21. Döner kablo koruyucusu 22. Arkal k 23. Tekli hortum (güç kablosu + buhar hortumu) - 2 -

4 Bu cihaz D KKAT!! kalite belgesine haizdir. EN , EN , EN Kullanım Ömrü 7 yıldır. Made in P.R.C. C HAZIN ÖZELL KLER Kuru ütüleme/fiok buhar Dikey buhar De iflken buhar kontrolü Güçlü ve sürekli buhar özelli i Ütü üzerinde buhar kilidi özelli i Basınçlı kazan Paslanmaz çelik taban Hem ütü hem de kazan için AÇMA/KAPAMA dü mesi Kazan kapasitesi: 0.8L Kazan basıncı: 2.5 Bar ya da 3.0 Bar Kazan gücü: AC230V, 50Hz, 1350W Özel ütüleme gücü: AC230V, 50Hz, 950W Cihaz gücü: AC230V, 50Hz, 2300W Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir

5 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Ütünüzü kullan rken afla daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman z gerekmektedir. Dikkat: Lütfen cihaz kullanmaya bafllamadan önce talimat ve flemay dikkatli bir flekilde okuyunuz. lk kullan mdan önce cihaz n üzerindeki etikette bulunan voltaj de erleriyle evinizdeki tesisat n voltaj de erlerinin birbirine uygun olmas n kontrol ediniz. Ar zal oldu unu düflündü ünüz cihaz kullanmay derhal kesiniz. Cihaz kullanmaya bafllamadan önce taban plakas üzerinde bulunan etiketi ya da ç kartmay sökerek yumuflak bir bez yard m yla taban siliniz. Ütü ifllemine ara verdikten ya da tamamlad ktan sonra fifli prizden çekmeyi unutmay n z. Çocuklar s nm fl durum ütüden uzak tutunuz ve güç kablosuyla oynamalar na izin vermeyiniz. Ütüye su doldurmadan ya da ütüdeki suyu boflaltmadan önce fifli prizden çekiniz. Ütüyü suya sokmay n z. Ütünün baz k s mlar ya ile kaplanm fl olabilece inden ilk kullan m s ras nda bir miktar duman ç kabilir (sorun bulunmamaktad r) ancak bu durum bir süre sonra ortadan kalkacakt r. Su haznesine sirke ya da baflka temizlik malzemeleri doldurmaya kalk flmay n z. Kimyasal olarak ifllenmifl su kullanmay n z. Güç kablosunu s tma taban ndan uzak tutunuz. S k s k güç kablosunun sa lam durumda olmas n kontrol ediniz. Ütünün üretti i buhar çok s cakt r ve vücuda do ru püskürtüldü ünde tehlikeli olabilir. When the current is on must be present. Çocuklar n cihazla oynamas na izin vermeyiniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi amac yla lütfen kabloyu de iflim için sat fl sonras servis merkezine götürünüz. Devrede afl r yüklenme olmas n önlemek için ayn devreye birden fazla yüksek güçlü elektrikli cihaz ba lamay n z. BU TAL MATI MUHAFAZA ED N Z TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz

6 ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. Kireç önleyici sistem Su haznesinde, suyun kirecini ve kirini alan bir reçine filtre bulunmaktad r, Toplam 250 saatlik kullan mdan sonra kireç önleyici sistemin lambas yanarak uyar verecektir ve ürün çal flmay kesecektir. Kireç önleyici kartuflunun de ifltirilmesi için ürünü sat fl sonras servis merkezine götürmeniz gerekmektedir. (fiekil 10) Not: Lütfen ütüye temiz su koyunuz. Herhangi bir katk maddesi ya da parfümlü maddeler ya da kireç giderme araçlar kullanmay n z. Yukar daki gibi maddelerin ütüye girmesi durumunda kireç önleyici sistem çal flmay kesecektir. Otomatik olarak kapanma özelli i: Ütü 15 dakikadan daha uzun bir süre kullan lmad ysa otomatik s nma kapanacakt r; güç lambas yanacakt r ve uyar verecektir. Ütülemeye yeniden bafllamak için güç lambas na bas n z. Özen ve Bak m 1. Ütüleme ifllemini tamamlad ktan sonra ve taban plakas ndan hiç buhar gelmemeye bafllay nca s cakl k ayar dü mesini 0 konumuna getiriniz, cihaz n fiflini prizden çekiniz ve su haznesindeki suyu boflalt n z. 2. Ütü so uduktan sonra taban plakas n yumuflak pamuklu bir bezle sar p çocuklar n eriflemeyece i güvenli bir yerde saklay n z. Kullan m talimat : 1. Özel ifllenmifl kumafllar ütülerken lütfen düflük s cakl k kullan n z. 2. Ütüleme iflleminden önce giysileri s n fland r n z (yünlü ve pamuklu giysileri ay r n z). Is nma h z so uma h z ndan daha yüksek oldu u için ilk önce düflük s cakl k gerektiren giysileri daha sonra yüksek s cakl k gerektiren giysileri ütüleyiniz

7 C HAZIN KULLANIMI 3. S cakl k ayar Giysinin üzerinde ütü yap labilir etiketi bulunup bulunmad n kontrol ediniz (do ru ütüleme s cakl n gösteren ütü simgeli etiket ile belirtilir). Lütfen her zaman talimata uygun flekilde hareket ediniz. Not: 1. Is ya duyarl kumafllar ütülemeden önce üstlerine bir kumafl parças sererek zarar görmelerini ve bozulmalar n engelleyiniz. 2. Kar fl k kumafl tiplerinden oluflan giysileri ütülerken en düflük s cakl k gerektiren kumafla uygun s cakl k ayar n kullan n z. Kumafl S cakl k ayar Ütüleme yöntemi Naylon, sentetik Lekelenme olmamas için buhars z ütüleme kumafl yap lmal d r ya da üzerine kumafl örtülerek ütülenmelidir ve kumafla su püskürtülmemelidir. pek, yün pekli kumafllara ters yüzünden buhars z ütüleme yap n z, yünlü giysileri ütülemeyiniz. pamuklu, keten Buharl ütüleme yap n z, sprey ayar n kumafl kal nl na göre ayarlay n z ve koyu renkli kumafllar tersten ütüleyerek dalgalanma olmas n önleyiniz. Su doldurma (fiekil 3) 1. Su haznesine doldurma deli inden su doldurunuz. 2. Ütüleme ifllemini tamamlad ktan sonra haznedeki suyu boflalt n z ve su haznesinin kurumas n sa lay n z. 3. Ütüye kesinlikle saf olmayan ve pis su doldurmay n z, suyun kireç düzeyi çok yüksekse ilk önce kaynat n z; suyu filtreleyiniz ya da dam t n z; kesinlikle kimyasal ifllemden geçirilmifl su kullanmay n z. Buharl ütüleme 1. Ütüyü çal flt rmadan önce suyunu doldurunuz (fiekil 3) 2. S cakl kumafl n cinsine göre ayarlay n z (fiekil 2) 3. istasyon güç dü mesini aç n z, dü me yanmaya bafllayacakt r(5) (fiekil 8) 4. güç dü mesine bas n z, güç lambas her zaman yanar(5), yüksek buhar lambas yanar(6), kazan s nma ve ütü lambas ayn anda yanar, ütü s nmaya bafllar(17) 5. buhar miktar n yüksek/orta/düflük buhar dü mesinden ayarlay n z(6)/(10)/(11). 6. ütü lambas yanm yorken (17), buhar dü mesine bas n z (19), k sa bir süre sonra buharl ütülemeye bafllayabilirsiniz. (fiekil 6) 7. Buhar kilidi arac l yla(18), uzun bir süre boyunca buharl ütüleme yapabilirsiniz (k sa süreli buhar ve uzun süreli buhar aras nda kolayl kla geçifl yap labilir). (fiekil 5) 8. Su seviyesi, kritik su seviyesinden düflük oldu unda bir uyar gelir, güç lambas (5) yanmaya bafllar ve cihaz otomatik olarak çal flmay durdurur (5) (fiekil 7) - 6 -

8 C HAZIN KULLANIMI Cihaz su doldurulduktan sonra yeniden çal flmaya bafllar. (fiekil 4) Buhars z Ütüleme 1. Lamba yanmaya bafllar (fiekil 8) 2. güç dü mesine bas n z, güç lambas yanar(5), yüksek buhar lambas yanar (6), kazan s nma ve ütü lambas yanar(17), ütü s nmaya bafllar 3. S cakl kumafl n cinsine göre ayarlay n z (fiekil 2) 4. Ütüleme ifllemine bafllamadan önce ütü lambas n n (17) sönmesini bekleyiniz. (fiekil 4) KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler -Temizlik ifllemine bafllamadan önce cihaz n fiflini prizden ç kar n z ve cihaz so umaya b rak n z. -Cihaz nemli bir bezle silerek temizleyiniz ve kurulay n z. -Cihaz suya ya da baflka bir s v ya sokmay n z, akan suyun alt na tutmay n z. - Temizlik için solventler ya da afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. SATIfi SONRASI SERV S H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN

9 SATIfi SONRASI H ZMETLER fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

10 SINBO SSI 2852 STEAM GENERATOR INSTRUCTION MANUAL ENGLISH Attention: Please read the instructions and diagram carefully before operate the product When you firstly use,please check the voltage on the rating label accord with your house voltage or not. When there is damaged appearance stop to use. Before the first use please take off the label or sticker on soleplate and clean with soft cloth. Remember to Un-plug after finish or stop ironing. Keep child far from the heat iron and allow him to drag the power cord. Before Fill in or pour out the water please un-plug from socket. Don t soak the iron into water. Because of the oil coating on some part of iron there might be some smoke (harmless)when first run but it will stop after a while. Don t fill in vinegar or other cleanser into the tank. Don t use the chemical processed water. Keep the power cord away from the heating soleplate Check the power cord is in good condition or not usually The steam coming out from iron is very high temperature and dangerous don t shot vertically to body. When the current is on must be present. Don t let child play the product If there is any damage of the power cord please take to the after-sale service for the change or repair in order to avoid of danger. Don t use other high-power electrical appliances in the same current in order to avoid of current overload. SAVE THE INSTRUCTION Keep instructions for future reference. The crossed out wheelie bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for re-cycling

11 PRODUCT DESCRIPTION 1. Bottom cap 2. Cap 3. Water-tank 4. Separate a hot mat 5. The power switch 6. high steam dial 7. Power supply cord 8. Colophony light cover 9. Light cover 10. medium steam dial 11. lower steam dial 12. Heat-isolating board 13. Soleplate 14. Plastic skirt 15. Handle 16. Handle cover 17. Light cover 18. Button lock 19. Button 20. Temperature dial 21. Swiveling cord protector 22. Heel 23. Single hose (supply cable+ steam hose) Anti-calc function There is a special colophony filter in tank which can soft the water and avoid the dirty when using for 250 hours totally the anti-calc lamp will flare and alarm the product will stop working. You need to take the product to after-sale service for changing the anticalc box. (Fig. 10) Note: Please fill in the no impurity and no dirty water Don t use any chemical additive or perfumed substance, decalcification devices If fill in the substance as above the anti-calc system will out of function. Auto-off function: If no ironing more than 15mins,the auto heating will shut off. and the power lamp will flare and alarm. Press the power lamp re-iron Save and Maintain 1. When iron finish and no steam from soleplate any more turn the temperature knob

12 SAVE AND MAINTAIN to 0,Un-plug and pour out the water in tank. 2. After iron cool down pack the soleplate with soft cotton or cloth and put it away in the safe place away from child. Operation instruction: 1. when iron the cloth which is special processed(blare/fold)?please use the lower temperature. 2. Please classify the cloth when iron,(separate wool and cotton).the heating speed is faster than cooking speed so iron in the lower-temperate cloth first and then high temperature. 3. temperature setting Please check if there is iron-label on cloth (It can be found on the iron-marked label which indicate the right iron temperature).please refer to the instructions under any situation Note: 1. Please cover a fabric on when iron the heat-sensitive cloth to avoid the damage and distortion. 2. When iron the mixed fabric cloth please set the iron temperature as the lowertemperature fabric Fabric Temperature setting Iron ways nylon, chem -fabric Dry iron or cover a fabric don t spray to the cloth to avoid fleck silk, wool Dry iron silk cloth on back but not wool cotton, linen Steam iron,adjust the spray as the cloth thickness and fold iron the dark color cloth on back to avoid the aurora Water filling (Fig. 3) 1. Fill the water into tank through the filling hole. 2. Dry the water out the tank and pour out the water when iron finish 3. Please fill in the no impurity and no dirty water if the water is too hard suggest to boil first and then filter or distil don t use the chemical-processed water Steam iron 1. fill in some water before current on (Fig. 3) 2. adjust the temperature setting as the cloth (Fig. 2) 3. power on the station power lamp start to flare(5) (Fig. 8) 4. press the power switch,power lamp light always(5),high steam lamp light(6),boiler start heating and iron lamp light at same time,iron start heating(17) 5. adjust the steam by the high /medium/lower steam dail(6)/(10)/(11)

13 STEAM IRON 6. when the iron lamp not light (17),press the steam button(19),iron with steam in short time. (Fig. 6) 7. Through the steam locker(18),you can iron with steam in long times(the short time steam and long time steam can be easily switch) (Fig. 5) 8. When the water is lower than the alarm water level, there is alarm and power lamp(5) start flare product stop working (Fig. 7) The product can start work again after fill in some water. (Fig. 4) Dry iron 1. Current on the lamp start flare (Fig. 8) 2. Press the power switch power lamp light(5),high steam lamp light(6),boiler start heating and the iron lamp light(17),iron start heating 3. Adjust the temperature as the cloth. (Fig. 2) 4. Wait for the iron lamp unlight (17) start iron. (Fig. 4) PRODUCT FEATURES Dry/burst of steam Vertical steam Variable steam control Strong and continue steam function With lock steam function on the iron With pressurized boiler Stainless steel soleplate ON/OFF switch for both iron and boiler Boiler capacity:0.8l Boiler pressure:2.5bar or 3.0Bar Boiler power: 230V, 50Hz, 1350W Spec.iron power 230V, 50Hz, 950W Unit power:230v, 50Hz, 2300W

14 FRANÇAIS SINBO SSI 2852 MODE D EMPLOI CENTRALE DE REPASSAGE Attention: Veuillez lire attentivement ce manuel et le schéma avant de commencer à utiliser l'appareil. Avant la première utilisation, veuillez vérifier si les valeurs de voltage se trouvant sur l étiquette de l appareil correspondent bien à celles de l installation de votre résidence. Cesser immédiatement d utiliser l appareil si vous croyez qu il est en panne. Avant de commencer à utiliser l appareil, retirez l étiquette ou l autocollant qui se trouve sur la plaque de la semelle et essuyez la semelle à l aide d un chiffon doux. N oubliez pas de débrancher la fiche du fer à repasser après avoir donné une pause ou après avoir terminé le repassage. Gardez les enfants à distance du fer chauffé et ne les permettez pas jouer avec le cordon d alimentation. Débranchez la fiche avant de verser de l eau dans le fer ou avant de vider l eau du fer. N immergez pas le fer à repasser dans l eau. Étant donné que certaines parties du fer à repasser sont couvertes d huile, il se peut qu une fumée se dégage lors de la première utilisation (cela est normal), cette situation disparaitra plus tard. Ne tentez pas de mettre du vinaigre ou d autres produits de nettoyage dans le réservoir du fer à repasser. N utilisez pas d eau traitée chimiquement. Tenez le cordon d alimentation à distance de la semelle de chauffage. Vérifiez fréquemment que le cordon d alimentation soit en bon état. La vapeur que produit le fer est très chaude et peut être dangereuse si pulvérisée vers le corps. Ne vous absentez pas pendant que le fer est branché. Ne permettez pas les enfants jouer avec l appareil. En cas de dysfonctionnement du cordon d alimentation, en vue d éviter les dangers ; veuillez déposer le cordon au service après-vente pour remplacement. Pour éviter qu une surcharge se produise sur le circuit, ne branchez pas plus d un appareil électrique à haute puissance sur le même circuit. CONSERVEZ CE MANUEL APPAREIL RESPECTUEUX DE ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : Disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié

15 DESCRIPTION DU PRODUIT 1. Couvercle inférieur 2. Couvercle 3. Réservoir d eau 4. Base chaude séparée 5. Bouton d alimentation 6. Bouton de vapeur puissante 7. Cordon d alimentation 8. Couvercle de lumière résine 9. Couvercle de lumière 10. Bouton de vapeur Moyenne 11. Bouton de vapeur Faible 12. Planche d isolation thermale 13. Semelle 14. Bordure en plastique 15. Manche 16. Couverture de manche 17. Couvercle de lampe 18. Verrou de bouton 19. Bouton 20. Bouton de réglage de température 21. Protecteur de cordon rotatif 22. Dossier 23. Lance unique (cordon d alimentation + lance de vapeur) Système Anticalcaire Un filtre résine servant à retenir la chaux et la saleté de l eau se trouve à l intérieur du réservoir d eau. Suite à une utilisation de 250 heures en total, la lampe du système anticalcaire s allumera pour avertir et le produit cessera de fonctionner. Vous devez porter le produit au service après-ventes pour le remplacement de la cartouche anticalcaire. (Illustration 10) Remarque: Veuillez mettre de l eau propre dans le fer à repasser. Veuillez n utiliser aucun produit additif ou parfumé ou aucun outil décalcifiant. Dans le cas où un des produits susmentionnés entre dans le fer à repasser, le système anticalcaire ne fonctionnera pas. Fonction d arrêt automatique: Si le fer à repasser n a pas été utilisé pendant plus de 15 minutes, le chauffage automatique s arrêtera, la lampe d alimentation s allumera pour avertir. Pour commencer à nouveau à repasser, pressez le bouton d alimentation

16 SOIN ET ENTRETIEN 1. Une fois que l opération de repassage est terminée et que plus aucune vapeur ne sors de la plaque de semelle, positionnez le bouton de réglage de température sur 0, débranchez la fiche de l appareil et videz l eau qui se trouve dans le réservoir d eau. 2. Une fois que le fer a refroidi, enveloppez la plaque de la semelle avec un tissu doux en coton et rangez hors de la portée des enfants dans un endroit sûr. Mode d emploi: 1. Lorsque vous repassez des textiles spécialement traités, veuillez utiliser des températures basses. 2. Classifiez les vêtements avant l opération de repassage (séparez les vêtements en laines et ceux en coton). Repassez d abord les vêtements nécessitant peu de température et ensuite les vêtements nécessitant plus de température étant donné que la vitesse du chauffage est plus grande que celle du refroidissement. 3. Réglage de température Vérifiez si une étiquette de repassable se trouve ou pas sur le vêtement (indiqué avec l étiquette montrant la bonne température à la quelle le repassage doit être effectuée sur le quel un signe de fer à repasser se trouve). Veuillez toujours agir selon les instructions. Remarque: 1. Avant de repasser les textiles qui sont sensibles à la chaleur, veuillez étendre un morceau de tissu dessus pour éviter de les endommager et de les abîmer. 2. Utilisez le réglage de température qui convient aux textiles nécessitant la plus basse température lorsque vous repassez les vêtements qui sont de textile de type mixte. Textile Réglage de température Mode de repassage nylon, Un repassage sans vapeur doit être textile effectué pour ne pas qu un maculage ait synthétique lieu ou encore, un tissu doit être étendu dessus avant le repassage et il ne faudra pas pulvériser d eau sur le textile. soie, laine Pour les textiles de soie, il conviendra de faire un repassage sans vapeur par la face à l envers, quant aux vêtements en laine, ne les repassez pas. coton, lin Faites un repassage à vapeur, réglez le niveau de spray selon l épaisseur du textile et repassez les textiles de couleurs foncés par la face à l envers pour éviter les ondoiements

17 REMPLISSAGE D EAU 1. Versez de l eau dans le réservoir d eau à travers l orifice de remplissage. 2. Videz l eau qui se trouve dans le réservoir une fois que l opération de repassage est terminée et assurez que le réservoir d eau se sèche. 3. Ne mettez jamais de l eau impure et sale dans le fer à repasser, si le niveau de chaux de l eau est très élevée ; faites d abord bouillir l eau, filtrez ou distillez l eau ; n utilisez jamais de l eau passée par une opération chimique. (Illustration 3) Repassage à vapeur 1. Remplissez le fer à repasser avec de l eau avant de le faire fonctionner (Illustration 3) 2. Réglez la température selon le type de textile (Illustration 2) 3. Allumez le bouton d alimentation, la lampe commencera à s allumer (5) (Illustration 8). 4. Pressez le bouton d alimentation ; la lampe d alimentation sera constamment allumée (5), la lampe de «vapeur puissante» sera allumée (6), les lampes de chauffage de chaudière et du fer à repasser s allumeront en même temps, le fer commencera à chauffer. (17) 5. Réglez la quantité de vapeur avec le bouton de vapeur puissante/moyenne/faible (6)/(10)/(11). 6. Lorsque la lampe du fer à repasser n est pas allumée (17), pressez le bouton de vapeur (19), dans une courte durée vous pourrez commencer à repasser à vapeur. (Illustration 6) 7. Avec le verrou de vapeur (18), vous pouvez faire un repassage à vapeur pour une longue durée (vous pouvez faire un passage facile entre vapeur à courte durée et vapeur à longue durée). (Illustration 5) 8. Lorsque le niveau d eau descendra au-dessous du niveau d eau critique, la lampe d alimentation (5) commencera à s allumer l appareil cessera automatiquement de fonctionner (5) (Illustration 7) L appareil commencera à fonctionner de nouveau lorsqu il sera rempli d eau. (Illustration 4) Repassage sans vapeur 1. La lampe commencera à s allumer (Illustration 8) 2. Pressez le bouton d alimentation, la lampe du fer à repasser s allumera (5), la lampe de vapeur «puissante» (6) sera allumée, la lampe de chauffage de chaudière et celle du fer à repasser seront allumée (17), le fer commencera à chauffer. 3. Réglez la température selon le type de textile (Illustration 2) 4. Attendez que la lampe du fer à repasser (17) s éteigne avant de commencer à l opération de repassage.(illustration 4)

18 DONNEES TECHNIQUES Sec/jet de vapeur Vapeur verticale Vapeur variable Fonction vapeur puissant et continu Fonction vapeur continu sur le fer Boiler sous pression Semelle en acier inoxydable Interrupteur MARCHE/ARRET pour boiler et fer Capacité boiler:0.8l Pression boiler:2.5bar of 3.0Bar Puissance boiler: AC 230V, 50Hz, 1350W Puissance fer: AC 230V, 50Hz, 950W Puissance unité: AC230V, 50Hz, 2300W

19 SINBO SSI 2852 STOOM GENERATOR GEBRUIKSHANDLEIDING NEDERLANDS Opgelet: Neem deze handleiding en het schema aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of de spanning van uw stroomnet overeenstemt met de voltage die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat. Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is. Verwijder het etiket of de beschermende zelfklever van de zool voordat u het strijkijzer in gebruik neemt en wrijf schoon met een zachte doek. Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te nemen als u ophoudt met strijken of tijdens een onderbreking. Houd kinderen uit de buurt van een heet strijkijzer en voorkom dat ze aan het snoer trekken. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de watertank vult of leegt. Dompel het strijkijzer nooit in water. Sommige delen van het strijkijzer zijn lichtjes ingevet waardoor bij het eerste gebruik een beetje rook en een onaangename geur kunnen ontstaan; dit is normaal en zal spoedig ophouden. Doe geen azijn of andere ontkalkmiddelen in de stoomtank. Gebruik geen chemisch behandeld water. Laat het snoer niet in aanraking komen met de hete strijkzool. Controleer regelmatig het snoer op eventuele beschadigingen. Dit apparaat ontwikkelt hete stoom die brandwonden kan veroorzaken ingeval van contact met de huid. Richt de stoom nooit rechtstreeks op uw lichaam. Laat het strijkijzer nooit onbewaakt achter met de stekker in het stopcontact. Houd voldoende toezicht op kinderen om te beletten dat ze met het apparaat gaan spelen. Ingeval het snoer beschadigd is, laat het vervangen door een bevoegde Service om gevaar te voorkomen. Sluit op hetzelfde stroomcircuit geen ander apparaat aan met hoog vermogen om overbelasting te voorkomen. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING U kunt helpen om het milieu te beschermen! Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum

20 PRODUCTBESCHRIJVING 1. Bodemplaat 2. Deksel 3. Stoomtank 4. Warmtegeleidend matje 5. Aan/Uit schakelknop 6. hoge stoom knop 7. Elektrisch snoer 8. Harsfilter indicatielampje 9. Lampbescherming 10. medium stoom knop 11. lage stoom knop 12. Warmte isolatieplaat 13. Strijkzool 14. Plastic rand 15. Handgreep 16. Handgreepbekleding 17. Thermostaatlampje 18. Stoomvergrendeling 19. Knop 20. Temperatuur regelknop 21. Zwenksnoer bescherming 22. Hiel van het strijkijzer 23. Enkele slang (elektrisch snoer + stoomslang) Anti kalksysteem Het waterreservoir is voorzien van een harsfilter die het water verzacht, vuil en kalkophoping voorkomt. Na 250 uren gebruik zal het anti kalk indicatielampje flikkeren om u te waarschuwen dat de filter niet langer bruikbaar is. De filter moet vervangen worden door een bevoegde Service. (Fig. 10) Opmerking: Gebruik uitsluitend zuiver water. Voeg geen chemicaliën, reukstoffen of ontkalkmiddelen toe want hierdoor wordt het anti kalksysteem buiten werking gesteld. Automatische uitschakelingfunctie: Ingeval het strijkijzer gedurende langer dan 15 minuten niet gebruikt wordt zal de automatische verwarming uitgeschakeld worden en gaat het indicatielampje van de schakelknop flikkeren. Druk op de schakelknop om verder te strijken

21 REINIGING EN ONDERHOUD 1. Als u gedaan hebt met strijken en als er geen stoom meer uit de strijkzool komt, zet de temperatuurregelaar op 0, neem de stekker uit het stopcontact en leeg de stoomtank. 2. Wikkel het strijkijzer na afkoeling in een zachte katoenen doek om te strijkzool te beschermen en berg het apparaat op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Gebruiksaanwijzing: 1. Strijk delicate en speciaal versierde stoffen op lage temperatuur. 2. Sorteer uw strijkgoed volgens de aard van het weefsel voordat u begint te strijken ( wol, katoen enz.) Vermits opwarmen vlugger gaat dan afkoelen is het aanbevolen eerst de stukken te strijken die een lage temperatuur vereisen en daarna de temperatuur op te bouwen voor stoffen die op hogere temperatuur moeten worden gestreken. 3. Temperatuurinstelling Controleer het etiket van de kledingstukken (de juiste strijktemperatuur staat vermeld onder het strijkijzersymbool). Volg altijd de aanwijzingen op het etiket. Opmerking: 1. Strijk hittegevoelige stoffen voor alle zekerheid onder een strijkdoek om beschadiging te voorkomen. 2. Stel voor gemengde weefsels de temperatuur in die geschikt is voor de delicaatste stofvezels. Weefsel Temperatuur instelling Strijkwijze nylon, Strijk zonder stoom of bedek met een synthetisch weefsel strijkdoek en maak geen gebruik van de sproeifunctie om vlekken te vermijden. Zijde, wol Strijk zijden stoffen aan de binnenkant zonder stoom en strijk wollen kledingstukken niet. Katoen, linnen Strijk met stoom, regel de sproeifunctie naargelang de stofdikte en strijk donkere leuren aan de binnenkant om wolken te vermijden. De stoomtank vullen (Fig. 3) 1. Vul de stoomtank langs de vulopening. 2. Maak de stoomtank leeg na gebruik en laat drogen. 3. Vul het reservoir alleen met zuiver water, gebruik gekookt, gefilterd of gedestilleerd water ingeval het kalkgehalte van uw leidingwater bijzonder hoog is; gebruik in geen geval water waaraan chemische stoffen zijn toegevoegd

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SSI 2854 BUHARLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

HERBA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Steam Generator. Buhar jeneratörlü ütü

HERBA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Steam Generator. Buhar jeneratörlü ütü HERBA Buhar jeneratörlü ütü Steam Generator Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Herba Buhar Jeneratörlü ütüyü sat n alm fl oldu

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SVC 3457 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2873 ÜTÜ EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

SSI 2851 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

STEAM IRON INSTRUCTION MANUAL SSI 2875 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR G HI J K L 350mL M F N O E P D C B A -1- De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHD 7019 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR DE UK De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SBS-4419 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2868 ÜTÜ FR - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SBS-4418 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

SVC 3455 fiarjli SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU De erli Müflterimiz, S NBO El Süpürgelerinden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu süpürge size sorunsuz ve kolay bir kullan m sa layacak flekilde

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SAH 6107 HAVA NEMLEND R C S KULLANMA

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SS 4021 ELB SE TRAfi ALET LINT REMOVER

SS 4021 ELB SE TRAfi ALET LINT REMOVER TR SS 4021 ELB SE TRAfi ALET LINT REMOVER EN FR NL ES AR HR RU DE KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 2396 ELEKTR KL TERMOS KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı