Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR

2 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 C HAZIN TANITIMI NAME of PARTS 1. Alt kapak 2. Kapak 3. Su haznesi 4. Ayr s cak altl k 5. Güç dü mesi 6. yüksek buhar dü mesi 7. Güç kablosu 8. Reçine fl k kapa 9. Ifl k kapa 10. orta buhar dü mesi 11. düflük buhar dü mesi 12. Is yal t m levhas 13. Taban 14. Plastik kenarl k 15. Sap 16. Tutacak kaplamas 17. Lamba kapa 18. Dü me kilidi 19. Dü me 20. S cakl k ayar dü mesi 21. Döner kablo koruyucusu 22. Arkal k 23. Tekli hortum (güç kablosu + buhar hortumu) - 2 -

4 Bu cihaz D KKAT!! kalite belgesine haizdir. EN , EN , EN Kullanım Ömrü 7 yıldır. Made in P.R.C. C HAZIN ÖZELL KLER Kuru ütüleme/fiok buhar Dikey buhar De iflken buhar kontrolü Güçlü ve sürekli buhar özelli i Ütü üzerinde buhar kilidi özelli i Basınçlı kazan Paslanmaz çelik taban Hem ütü hem de kazan için AÇMA/KAPAMA dü mesi Kazan kapasitesi: 0.8L Kazan basıncı: 2.5 Bar ya da 3.0 Bar Kazan gücü: AC230V, 50Hz, 1350W Özel ütüleme gücü: AC230V, 50Hz, 950W Cihaz gücü: AC230V, 50Hz, 2300W Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir

5 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Ütünüzü kullan rken afla daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman z gerekmektedir. Dikkat: Lütfen cihaz kullanmaya bafllamadan önce talimat ve flemay dikkatli bir flekilde okuyunuz. lk kullan mdan önce cihaz n üzerindeki etikette bulunan voltaj de erleriyle evinizdeki tesisat n voltaj de erlerinin birbirine uygun olmas n kontrol ediniz. Ar zal oldu unu düflündü ünüz cihaz kullanmay derhal kesiniz. Cihaz kullanmaya bafllamadan önce taban plakas üzerinde bulunan etiketi ya da ç kartmay sökerek yumuflak bir bez yard m yla taban siliniz. Ütü ifllemine ara verdikten ya da tamamlad ktan sonra fifli prizden çekmeyi unutmay n z. Çocuklar s nm fl durum ütüden uzak tutunuz ve güç kablosuyla oynamalar na izin vermeyiniz. Ütüye su doldurmadan ya da ütüdeki suyu boflaltmadan önce fifli prizden çekiniz. Ütüyü suya sokmay n z. Ütünün baz k s mlar ya ile kaplanm fl olabilece inden ilk kullan m s ras nda bir miktar duman ç kabilir (sorun bulunmamaktad r) ancak bu durum bir süre sonra ortadan kalkacakt r. Su haznesine sirke ya da baflka temizlik malzemeleri doldurmaya kalk flmay n z. Kimyasal olarak ifllenmifl su kullanmay n z. Güç kablosunu s tma taban ndan uzak tutunuz. S k s k güç kablosunun sa lam durumda olmas n kontrol ediniz. Ütünün üretti i buhar çok s cakt r ve vücuda do ru püskürtüldü ünde tehlikeli olabilir. When the current is on must be present. Çocuklar n cihazla oynamas na izin vermeyiniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi amac yla lütfen kabloyu de iflim için sat fl sonras servis merkezine götürünüz. Devrede afl r yüklenme olmas n önlemek için ayn devreye birden fazla yüksek güçlü elektrikli cihaz ba lamay n z. BU TAL MATI MUHAFAZA ED N Z TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz

6 ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. Kireç önleyici sistem Su haznesinde, suyun kirecini ve kirini alan bir reçine filtre bulunmaktad r, Toplam 250 saatlik kullan mdan sonra kireç önleyici sistemin lambas yanarak uyar verecektir ve ürün çal flmay kesecektir. Kireç önleyici kartuflunun de ifltirilmesi için ürünü sat fl sonras servis merkezine götürmeniz gerekmektedir. (fiekil 10) Not: Lütfen ütüye temiz su koyunuz. Herhangi bir katk maddesi ya da parfümlü maddeler ya da kireç giderme araçlar kullanmay n z. Yukar daki gibi maddelerin ütüye girmesi durumunda kireç önleyici sistem çal flmay kesecektir. Otomatik olarak kapanma özelli i: Ütü 15 dakikadan daha uzun bir süre kullan lmad ysa otomatik s nma kapanacakt r; güç lambas yanacakt r ve uyar verecektir. Ütülemeye yeniden bafllamak için güç lambas na bas n z. Özen ve Bak m 1. Ütüleme ifllemini tamamlad ktan sonra ve taban plakas ndan hiç buhar gelmemeye bafllay nca s cakl k ayar dü mesini 0 konumuna getiriniz, cihaz n fiflini prizden çekiniz ve su haznesindeki suyu boflalt n z. 2. Ütü so uduktan sonra taban plakas n yumuflak pamuklu bir bezle sar p çocuklar n eriflemeyece i güvenli bir yerde saklay n z. Kullan m talimat : 1. Özel ifllenmifl kumafllar ütülerken lütfen düflük s cakl k kullan n z. 2. Ütüleme iflleminden önce giysileri s n fland r n z (yünlü ve pamuklu giysileri ay r n z). Is nma h z so uma h z ndan daha yüksek oldu u için ilk önce düflük s cakl k gerektiren giysileri daha sonra yüksek s cakl k gerektiren giysileri ütüleyiniz

7 C HAZIN KULLANIMI 3. S cakl k ayar Giysinin üzerinde ütü yap labilir etiketi bulunup bulunmad n kontrol ediniz (do ru ütüleme s cakl n gösteren ütü simgeli etiket ile belirtilir). Lütfen her zaman talimata uygun flekilde hareket ediniz. Not: 1. Is ya duyarl kumafllar ütülemeden önce üstlerine bir kumafl parças sererek zarar görmelerini ve bozulmalar n engelleyiniz. 2. Kar fl k kumafl tiplerinden oluflan giysileri ütülerken en düflük s cakl k gerektiren kumafla uygun s cakl k ayar n kullan n z. Kumafl S cakl k ayar Ütüleme yöntemi Naylon, sentetik Lekelenme olmamas için buhars z ütüleme kumafl yap lmal d r ya da üzerine kumafl örtülerek ütülenmelidir ve kumafla su püskürtülmemelidir. pek, yün pekli kumafllara ters yüzünden buhars z ütüleme yap n z, yünlü giysileri ütülemeyiniz. pamuklu, keten Buharl ütüleme yap n z, sprey ayar n kumafl kal nl na göre ayarlay n z ve koyu renkli kumafllar tersten ütüleyerek dalgalanma olmas n önleyiniz. Su doldurma (fiekil 3) 1. Su haznesine doldurma deli inden su doldurunuz. 2. Ütüleme ifllemini tamamlad ktan sonra haznedeki suyu boflalt n z ve su haznesinin kurumas n sa lay n z. 3. Ütüye kesinlikle saf olmayan ve pis su doldurmay n z, suyun kireç düzeyi çok yüksekse ilk önce kaynat n z; suyu filtreleyiniz ya da dam t n z; kesinlikle kimyasal ifllemden geçirilmifl su kullanmay n z. Buharl ütüleme 1. Ütüyü çal flt rmadan önce suyunu doldurunuz (fiekil 3) 2. S cakl kumafl n cinsine göre ayarlay n z (fiekil 2) 3. istasyon güç dü mesini aç n z, dü me yanmaya bafllayacakt r(5) (fiekil 8) 4. güç dü mesine bas n z, güç lambas her zaman yanar(5), yüksek buhar lambas yanar(6), kazan s nma ve ütü lambas ayn anda yanar, ütü s nmaya bafllar(17) 5. buhar miktar n yüksek/orta/düflük buhar dü mesinden ayarlay n z(6)/(10)/(11). 6. ütü lambas yanm yorken (17), buhar dü mesine bas n z (19), k sa bir süre sonra buharl ütülemeye bafllayabilirsiniz. (fiekil 6) 7. Buhar kilidi arac l yla(18), uzun bir süre boyunca buharl ütüleme yapabilirsiniz (k sa süreli buhar ve uzun süreli buhar aras nda kolayl kla geçifl yap labilir). (fiekil 5) 8. Su seviyesi, kritik su seviyesinden düflük oldu unda bir uyar gelir, güç lambas (5) yanmaya bafllar ve cihaz otomatik olarak çal flmay durdurur (5) (fiekil 7) - 6 -

8 C HAZIN KULLANIMI Cihaz su doldurulduktan sonra yeniden çal flmaya bafllar. (fiekil 4) Buhars z Ütüleme 1. Lamba yanmaya bafllar (fiekil 8) 2. güç dü mesine bas n z, güç lambas yanar(5), yüksek buhar lambas yanar (6), kazan s nma ve ütü lambas yanar(17), ütü s nmaya bafllar 3. S cakl kumafl n cinsine göre ayarlay n z (fiekil 2) 4. Ütüleme ifllemine bafllamadan önce ütü lambas n n (17) sönmesini bekleyiniz. (fiekil 4) KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler -Temizlik ifllemine bafllamadan önce cihaz n fiflini prizden ç kar n z ve cihaz so umaya b rak n z. -Cihaz nemli bir bezle silerek temizleyiniz ve kurulay n z. -Cihaz suya ya da baflka bir s v ya sokmay n z, akan suyun alt na tutmay n z. - Temizlik için solventler ya da afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. SATIfi SONRASI SERV S H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN

9 SATIfi SONRASI H ZMETLER fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

10 SINBO SSI 2852 STEAM GENERATOR INSTRUCTION MANUAL ENGLISH Attention: Please read the instructions and diagram carefully before operate the product When you firstly use,please check the voltage on the rating label accord with your house voltage or not. When there is damaged appearance stop to use. Before the first use please take off the label or sticker on soleplate and clean with soft cloth. Remember to Un-plug after finish or stop ironing. Keep child far from the heat iron and allow him to drag the power cord. Before Fill in or pour out the water please un-plug from socket. Don t soak the iron into water. Because of the oil coating on some part of iron there might be some smoke (harmless)when first run but it will stop after a while. Don t fill in vinegar or other cleanser into the tank. Don t use the chemical processed water. Keep the power cord away from the heating soleplate Check the power cord is in good condition or not usually The steam coming out from iron is very high temperature and dangerous don t shot vertically to body. When the current is on must be present. Don t let child play the product If there is any damage of the power cord please take to the after-sale service for the change or repair in order to avoid of danger. Don t use other high-power electrical appliances in the same current in order to avoid of current overload. SAVE THE INSTRUCTION Keep instructions for future reference. The crossed out wheelie bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for re-cycling

11 PRODUCT DESCRIPTION 1. Bottom cap 2. Cap 3. Water-tank 4. Separate a hot mat 5. The power switch 6. high steam dial 7. Power supply cord 8. Colophony light cover 9. Light cover 10. medium steam dial 11. lower steam dial 12. Heat-isolating board 13. Soleplate 14. Plastic skirt 15. Handle 16. Handle cover 17. Light cover 18. Button lock 19. Button 20. Temperature dial 21. Swiveling cord protector 22. Heel 23. Single hose (supply cable+ steam hose) Anti-calc function There is a special colophony filter in tank which can soft the water and avoid the dirty when using for 250 hours totally the anti-calc lamp will flare and alarm the product will stop working. You need to take the product to after-sale service for changing the anticalc box. (Fig. 10) Note: Please fill in the no impurity and no dirty water Don t use any chemical additive or perfumed substance, decalcification devices If fill in the substance as above the anti-calc system will out of function. Auto-off function: If no ironing more than 15mins,the auto heating will shut off. and the power lamp will flare and alarm. Press the power lamp re-iron Save and Maintain 1. When iron finish and no steam from soleplate any more turn the temperature knob

12 SAVE AND MAINTAIN to 0,Un-plug and pour out the water in tank. 2. After iron cool down pack the soleplate with soft cotton or cloth and put it away in the safe place away from child. Operation instruction: 1. when iron the cloth which is special processed(blare/fold)?please use the lower temperature. 2. Please classify the cloth when iron,(separate wool and cotton).the heating speed is faster than cooking speed so iron in the lower-temperate cloth first and then high temperature. 3. temperature setting Please check if there is iron-label on cloth (It can be found on the iron-marked label which indicate the right iron temperature).please refer to the instructions under any situation Note: 1. Please cover a fabric on when iron the heat-sensitive cloth to avoid the damage and distortion. 2. When iron the mixed fabric cloth please set the iron temperature as the lowertemperature fabric Fabric Temperature setting Iron ways nylon, chem -fabric Dry iron or cover a fabric don t spray to the cloth to avoid fleck silk, wool Dry iron silk cloth on back but not wool cotton, linen Steam iron,adjust the spray as the cloth thickness and fold iron the dark color cloth on back to avoid the aurora Water filling (Fig. 3) 1. Fill the water into tank through the filling hole. 2. Dry the water out the tank and pour out the water when iron finish 3. Please fill in the no impurity and no dirty water if the water is too hard suggest to boil first and then filter or distil don t use the chemical-processed water Steam iron 1. fill in some water before current on (Fig. 3) 2. adjust the temperature setting as the cloth (Fig. 2) 3. power on the station power lamp start to flare(5) (Fig. 8) 4. press the power switch,power lamp light always(5),high steam lamp light(6),boiler start heating and iron lamp light at same time,iron start heating(17) 5. adjust the steam by the high /medium/lower steam dail(6)/(10)/(11)

13 STEAM IRON 6. when the iron lamp not light (17),press the steam button(19),iron with steam in short time. (Fig. 6) 7. Through the steam locker(18),you can iron with steam in long times(the short time steam and long time steam can be easily switch) (Fig. 5) 8. When the water is lower than the alarm water level, there is alarm and power lamp(5) start flare product stop working (Fig. 7) The product can start work again after fill in some water. (Fig. 4) Dry iron 1. Current on the lamp start flare (Fig. 8) 2. Press the power switch power lamp light(5),high steam lamp light(6),boiler start heating and the iron lamp light(17),iron start heating 3. Adjust the temperature as the cloth. (Fig. 2) 4. Wait for the iron lamp unlight (17) start iron. (Fig. 4) PRODUCT FEATURES Dry/burst of steam Vertical steam Variable steam control Strong and continue steam function With lock steam function on the iron With pressurized boiler Stainless steel soleplate ON/OFF switch for both iron and boiler Boiler capacity:0.8l Boiler pressure:2.5bar or 3.0Bar Boiler power: 230V, 50Hz, 1350W Spec.iron power 230V, 50Hz, 950W Unit power:230v, 50Hz, 2300W

14 FRANÇAIS SINBO SSI 2852 MODE D EMPLOI CENTRALE DE REPASSAGE Attention: Veuillez lire attentivement ce manuel et le schéma avant de commencer à utiliser l'appareil. Avant la première utilisation, veuillez vérifier si les valeurs de voltage se trouvant sur l étiquette de l appareil correspondent bien à celles de l installation de votre résidence. Cesser immédiatement d utiliser l appareil si vous croyez qu il est en panne. Avant de commencer à utiliser l appareil, retirez l étiquette ou l autocollant qui se trouve sur la plaque de la semelle et essuyez la semelle à l aide d un chiffon doux. N oubliez pas de débrancher la fiche du fer à repasser après avoir donné une pause ou après avoir terminé le repassage. Gardez les enfants à distance du fer chauffé et ne les permettez pas jouer avec le cordon d alimentation. Débranchez la fiche avant de verser de l eau dans le fer ou avant de vider l eau du fer. N immergez pas le fer à repasser dans l eau. Étant donné que certaines parties du fer à repasser sont couvertes d huile, il se peut qu une fumée se dégage lors de la première utilisation (cela est normal), cette situation disparaitra plus tard. Ne tentez pas de mettre du vinaigre ou d autres produits de nettoyage dans le réservoir du fer à repasser. N utilisez pas d eau traitée chimiquement. Tenez le cordon d alimentation à distance de la semelle de chauffage. Vérifiez fréquemment que le cordon d alimentation soit en bon état. La vapeur que produit le fer est très chaude et peut être dangereuse si pulvérisée vers le corps. Ne vous absentez pas pendant que le fer est branché. Ne permettez pas les enfants jouer avec l appareil. En cas de dysfonctionnement du cordon d alimentation, en vue d éviter les dangers ; veuillez déposer le cordon au service après-vente pour remplacement. Pour éviter qu une surcharge se produise sur le circuit, ne branchez pas plus d un appareil électrique à haute puissance sur le même circuit. CONSERVEZ CE MANUEL APPAREIL RESPECTUEUX DE ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : Disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié

15 DESCRIPTION DU PRODUIT 1. Couvercle inférieur 2. Couvercle 3. Réservoir d eau 4. Base chaude séparée 5. Bouton d alimentation 6. Bouton de vapeur puissante 7. Cordon d alimentation 8. Couvercle de lumière résine 9. Couvercle de lumière 10. Bouton de vapeur Moyenne 11. Bouton de vapeur Faible 12. Planche d isolation thermale 13. Semelle 14. Bordure en plastique 15. Manche 16. Couverture de manche 17. Couvercle de lampe 18. Verrou de bouton 19. Bouton 20. Bouton de réglage de température 21. Protecteur de cordon rotatif 22. Dossier 23. Lance unique (cordon d alimentation + lance de vapeur) Système Anticalcaire Un filtre résine servant à retenir la chaux et la saleté de l eau se trouve à l intérieur du réservoir d eau. Suite à une utilisation de 250 heures en total, la lampe du système anticalcaire s allumera pour avertir et le produit cessera de fonctionner. Vous devez porter le produit au service après-ventes pour le remplacement de la cartouche anticalcaire. (Illustration 10) Remarque: Veuillez mettre de l eau propre dans le fer à repasser. Veuillez n utiliser aucun produit additif ou parfumé ou aucun outil décalcifiant. Dans le cas où un des produits susmentionnés entre dans le fer à repasser, le système anticalcaire ne fonctionnera pas. Fonction d arrêt automatique: Si le fer à repasser n a pas été utilisé pendant plus de 15 minutes, le chauffage automatique s arrêtera, la lampe d alimentation s allumera pour avertir. Pour commencer à nouveau à repasser, pressez le bouton d alimentation

16 SOIN ET ENTRETIEN 1. Une fois que l opération de repassage est terminée et que plus aucune vapeur ne sors de la plaque de semelle, positionnez le bouton de réglage de température sur 0, débranchez la fiche de l appareil et videz l eau qui se trouve dans le réservoir d eau. 2. Une fois que le fer a refroidi, enveloppez la plaque de la semelle avec un tissu doux en coton et rangez hors de la portée des enfants dans un endroit sûr. Mode d emploi: 1. Lorsque vous repassez des textiles spécialement traités, veuillez utiliser des températures basses. 2. Classifiez les vêtements avant l opération de repassage (séparez les vêtements en laines et ceux en coton). Repassez d abord les vêtements nécessitant peu de température et ensuite les vêtements nécessitant plus de température étant donné que la vitesse du chauffage est plus grande que celle du refroidissement. 3. Réglage de température Vérifiez si une étiquette de repassable se trouve ou pas sur le vêtement (indiqué avec l étiquette montrant la bonne température à la quelle le repassage doit être effectuée sur le quel un signe de fer à repasser se trouve). Veuillez toujours agir selon les instructions. Remarque: 1. Avant de repasser les textiles qui sont sensibles à la chaleur, veuillez étendre un morceau de tissu dessus pour éviter de les endommager et de les abîmer. 2. Utilisez le réglage de température qui convient aux textiles nécessitant la plus basse température lorsque vous repassez les vêtements qui sont de textile de type mixte. Textile Réglage de température Mode de repassage nylon, Un repassage sans vapeur doit être textile effectué pour ne pas qu un maculage ait synthétique lieu ou encore, un tissu doit être étendu dessus avant le repassage et il ne faudra pas pulvériser d eau sur le textile. soie, laine Pour les textiles de soie, il conviendra de faire un repassage sans vapeur par la face à l envers, quant aux vêtements en laine, ne les repassez pas. coton, lin Faites un repassage à vapeur, réglez le niveau de spray selon l épaisseur du textile et repassez les textiles de couleurs foncés par la face à l envers pour éviter les ondoiements

17 REMPLISSAGE D EAU 1. Versez de l eau dans le réservoir d eau à travers l orifice de remplissage. 2. Videz l eau qui se trouve dans le réservoir une fois que l opération de repassage est terminée et assurez que le réservoir d eau se sèche. 3. Ne mettez jamais de l eau impure et sale dans le fer à repasser, si le niveau de chaux de l eau est très élevée ; faites d abord bouillir l eau, filtrez ou distillez l eau ; n utilisez jamais de l eau passée par une opération chimique. (Illustration 3) Repassage à vapeur 1. Remplissez le fer à repasser avec de l eau avant de le faire fonctionner (Illustration 3) 2. Réglez la température selon le type de textile (Illustration 2) 3. Allumez le bouton d alimentation, la lampe commencera à s allumer (5) (Illustration 8). 4. Pressez le bouton d alimentation ; la lampe d alimentation sera constamment allumée (5), la lampe de «vapeur puissante» sera allumée (6), les lampes de chauffage de chaudière et du fer à repasser s allumeront en même temps, le fer commencera à chauffer. (17) 5. Réglez la quantité de vapeur avec le bouton de vapeur puissante/moyenne/faible (6)/(10)/(11). 6. Lorsque la lampe du fer à repasser n est pas allumée (17), pressez le bouton de vapeur (19), dans une courte durée vous pourrez commencer à repasser à vapeur. (Illustration 6) 7. Avec le verrou de vapeur (18), vous pouvez faire un repassage à vapeur pour une longue durée (vous pouvez faire un passage facile entre vapeur à courte durée et vapeur à longue durée). (Illustration 5) 8. Lorsque le niveau d eau descendra au-dessous du niveau d eau critique, la lampe d alimentation (5) commencera à s allumer l appareil cessera automatiquement de fonctionner (5) (Illustration 7) L appareil commencera à fonctionner de nouveau lorsqu il sera rempli d eau. (Illustration 4) Repassage sans vapeur 1. La lampe commencera à s allumer (Illustration 8) 2. Pressez le bouton d alimentation, la lampe du fer à repasser s allumera (5), la lampe de vapeur «puissante» (6) sera allumée, la lampe de chauffage de chaudière et celle du fer à repasser seront allumée (17), le fer commencera à chauffer. 3. Réglez la température selon le type de textile (Illustration 2) 4. Attendez que la lampe du fer à repasser (17) s éteigne avant de commencer à l opération de repassage.(illustration 4)

18 DONNEES TECHNIQUES Sec/jet de vapeur Vapeur verticale Vapeur variable Fonction vapeur puissant et continu Fonction vapeur continu sur le fer Boiler sous pression Semelle en acier inoxydable Interrupteur MARCHE/ARRET pour boiler et fer Capacité boiler:0.8l Pression boiler:2.5bar of 3.0Bar Puissance boiler: AC 230V, 50Hz, 1350W Puissance fer: AC 230V, 50Hz, 950W Puissance unité: AC230V, 50Hz, 2300W

19 SINBO SSI 2852 STOOM GENERATOR GEBRUIKSHANDLEIDING NEDERLANDS Opgelet: Neem deze handleiding en het schema aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of de spanning van uw stroomnet overeenstemt met de voltage die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat. Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is. Verwijder het etiket of de beschermende zelfklever van de zool voordat u het strijkijzer in gebruik neemt en wrijf schoon met een zachte doek. Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te nemen als u ophoudt met strijken of tijdens een onderbreking. Houd kinderen uit de buurt van een heet strijkijzer en voorkom dat ze aan het snoer trekken. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de watertank vult of leegt. Dompel het strijkijzer nooit in water. Sommige delen van het strijkijzer zijn lichtjes ingevet waardoor bij het eerste gebruik een beetje rook en een onaangename geur kunnen ontstaan; dit is normaal en zal spoedig ophouden. Doe geen azijn of andere ontkalkmiddelen in de stoomtank. Gebruik geen chemisch behandeld water. Laat het snoer niet in aanraking komen met de hete strijkzool. Controleer regelmatig het snoer op eventuele beschadigingen. Dit apparaat ontwikkelt hete stoom die brandwonden kan veroorzaken ingeval van contact met de huid. Richt de stoom nooit rechtstreeks op uw lichaam. Laat het strijkijzer nooit onbewaakt achter met de stekker in het stopcontact. Houd voldoende toezicht op kinderen om te beletten dat ze met het apparaat gaan spelen. Ingeval het snoer beschadigd is, laat het vervangen door een bevoegde Service om gevaar te voorkomen. Sluit op hetzelfde stroomcircuit geen ander apparaat aan met hoog vermogen om overbelasting te voorkomen. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING U kunt helpen om het milieu te beschermen! Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum

20 PRODUCTBESCHRIJVING 1. Bodemplaat 2. Deksel 3. Stoomtank 4. Warmtegeleidend matje 5. Aan/Uit schakelknop 6. hoge stoom knop 7. Elektrisch snoer 8. Harsfilter indicatielampje 9. Lampbescherming 10. medium stoom knop 11. lage stoom knop 12. Warmte isolatieplaat 13. Strijkzool 14. Plastic rand 15. Handgreep 16. Handgreepbekleding 17. Thermostaatlampje 18. Stoomvergrendeling 19. Knop 20. Temperatuur regelknop 21. Zwenksnoer bescherming 22. Hiel van het strijkijzer 23. Enkele slang (elektrisch snoer + stoomslang) Anti kalksysteem Het waterreservoir is voorzien van een harsfilter die het water verzacht, vuil en kalkophoping voorkomt. Na 250 uren gebruik zal het anti kalk indicatielampje flikkeren om u te waarschuwen dat de filter niet langer bruikbaar is. De filter moet vervangen worden door een bevoegde Service. (Fig. 10) Opmerking: Gebruik uitsluitend zuiver water. Voeg geen chemicaliën, reukstoffen of ontkalkmiddelen toe want hierdoor wordt het anti kalksysteem buiten werking gesteld. Automatische uitschakelingfunctie: Ingeval het strijkijzer gedurende langer dan 15 minuten niet gebruikt wordt zal de automatische verwarming uitgeschakeld worden en gaat het indicatielampje van de schakelknop flikkeren. Druk op de schakelknop om verder te strijken

21 REINIGING EN ONDERHOUD 1. Als u gedaan hebt met strijken en als er geen stoom meer uit de strijkzool komt, zet de temperatuurregelaar op 0, neem de stekker uit het stopcontact en leeg de stoomtank. 2. Wikkel het strijkijzer na afkoeling in een zachte katoenen doek om te strijkzool te beschermen en berg het apparaat op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Gebruiksaanwijzing: 1. Strijk delicate en speciaal versierde stoffen op lage temperatuur. 2. Sorteer uw strijkgoed volgens de aard van het weefsel voordat u begint te strijken ( wol, katoen enz.) Vermits opwarmen vlugger gaat dan afkoelen is het aanbevolen eerst de stukken te strijken die een lage temperatuur vereisen en daarna de temperatuur op te bouwen voor stoffen die op hogere temperatuur moeten worden gestreken. 3. Temperatuurinstelling Controleer het etiket van de kledingstukken (de juiste strijktemperatuur staat vermeld onder het strijkijzersymbool). Volg altijd de aanwijzingen op het etiket. Opmerking: 1. Strijk hittegevoelige stoffen voor alle zekerheid onder een strijkdoek om beschadiging te voorkomen. 2. Stel voor gemengde weefsels de temperatuur in die geschikt is voor de delicaatste stofvezels. Weefsel Temperatuur instelling Strijkwijze nylon, Strijk zonder stoom of bedek met een synthetisch weefsel strijkdoek en maak geen gebruik van de sproeifunctie om vlekken te vermijden. Zijde, wol Strijk zijden stoffen aan de binnenkant zonder stoom en strijk wollen kledingstukken niet. Katoen, linnen Strijk met stoom, regel de sproeifunctie naargelang de stofdikte en strijk donkere leuren aan de binnenkant om wolken te vermijden. De stoomtank vullen (Fig. 3) 1. Vul de stoomtank langs de vulopening. 2. Maak de stoomtank leeg na gebruik en laat drogen. 3. Vul het reservoir alleen met zuiver water, gebruik gekookt, gefilterd of gedestilleerd water ingeval het kalkgehalte van uw leidingwater bijzonder hoog is; gebruik in geen geval water waaraan chemische stoffen zijn toegevoegd

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron Model No: P 735 SteaMax Buharlı Ütü/Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 735 SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS A Skirt B Spraying nozzle C Water tank D Water filling cover E Spray

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Model No: K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop MAIN PARTS 1. Ergonomic hand grip 2. Quick release card

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı