TELGRAF NEDİR? TELGRAF TÜRLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELGRAF NEDİR? TELGRAF TÜRLERİ"

Transkript

1 TELGRAF NEDİR? Telgraf; TELE(Uzak) ve GRAPHEİN(Yazmak) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Telgraf belirli bir kod kullanılarak yazılı bilgi ya da belgelerin iletimini sağlayan telekomünikasyon düzeneğidir. Telgrafta harfler ve rakamlar nokta yada çizgi ile gösterilir. Bu işaretlerin tümüne Mors alfabesi denir. Günümüzde ise ; PTT tarafından kabul edilen yazılı metnin elektronik ortamda iletilmesi ve belirtilen adrese dağıtıcı tarafından teslim edilmesi hizmetine TELGRAF denir. TELGRAF TÜRLERİ 1.Resmi Telgraf 2.Özel Telgraf olmak üzere iki tanedir. 1.RESMİ TELGRAF.Resmi kuruluşlarca çekilecek olan telgraflardır..telgrafların, resmi mühürlü ve antetli kağıda yazılmış, gönderici makamlar tarafından imza edilmiş olması şarttır.

2 .Bu şartlardan herhangi birini taşımayan resmi telgraflar kabul edilmez..resmi telgrafı gişeye veren kişinin kimlik bilgileri alınır..kabulü yapılan resmi telgrafın çıktısı alınmak suretiyle göndericiye kontrol ettirilir ve imzası alınır. Telgraf kopyası, sistem tarafından verilen sıra numarası yazılarak göndericiye verilir. 2.ÖZEL TELGRAF Resmi daireler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından çekilen telgraflardır. TELGRAF EK HİZMETLERİ Normal Telgraflar: Alıcısına 24 saat içerisinde teslim edilmesi gereken telgraflardır. Telgraf ek hizmetleri ; Acele,Bizzat Alıcısına Teslim, Belirli Gün ve Saat, Postrestant,Cevaplı, Ptt işyeri teslimli ve Smsle bilgilendirme olmak üzere 7 tanedir. 1.ACELE TELGRAFLAR: Kabulünden itibaren 6 saat içerisinde alıcısına teslim edilmesi gereken ve normal telgrafın 2 katı ücret alınması gereken telgraflardır. 2. BİZZAT ALICISINA TESLİM (BA): Bizzat alıcısına teslim edilecek telgraflar, alıcının kendisine teslim edilir. Bu telgraflar alıcısından başkasına teslim edilmez. Görevlerinin taşıdığı önem ve özellik nedeniyle özel kalem müdürü, sekreter veya yaver gibi özel görevliler aracılığı ile temas edilebilen resmi ve özel kişiler adına yollanacak bizzat alıcısına teslim edilecek özel hizmetli telgraflar, Alıcının kendisine teslim edilememesi halinde özel görevlilerine verilebilir şerhi ile kabul edilir. Tarifesinde belirtilen ücret alınır. 3. BELİRLİ GÜN VE SAAT (BGS):Belirli gün ve saatte teslimi istenen telgraflar, gönderici tarafından talep edilen gün ve saatte alıcılarına teslim edilir. Talep edilecek teslim saati saatleri arası olamaz. BGS özel hizmetli telgraflar normal veya acele olarak gönderilebilir. BGS özel hizmetli telgraflar, posta abone kutusu, postrestant ve PTT işyeri teslim adresli olarak kabul edilmez. İstisnai dağıtım kapsamına alınan yerlere BGS özel hizmetiyle telgraf kabul edilmez. BGS özel hizmeti ile kabul edilen telgrafların kabul tarih ve saati ile teslim tarih ve saati arasında en fazla bir ay süre olabilir. BGS ek hizmeti taşıyan telgraftan 10 kelime ek ücret alınır..4. CEVAPLI TELGRAFLAR (CT): Cevaplı telgraflar, gönderici tarafından alıcının kendisine cevaben çekeceği telgrafın ücretinin ödenmesi hizmetidir. Ücreti alıcıdan alınmak kaydıyla cevaplı telgraf kabul edilmez. Telgraf, adına gönderilmiş olan alıcı tarafından herhangi bir PTT işyerine üç ay içerisinde ibraz edilerek cevap hakkı kullanılır. Bu süre sonunda cevap hakkı kullanılamaz. Cevap hakkı bir adet telgraf için kullanılır ve herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Alıcı tarafından PTT işyerine intikal ettirilen cevaplı telgrafın aslı veya fotokopisi PTT iş yeri de saklanır. Cevaplı telgrafta kullanılan ek hizmetlerle birlikte 2 kat ücret alınır.

3 5.SMS İLE BİLGİLENDİRME :SMS ile bilgilendirme özel hizmeti istenmesi halinde GSM numarası verilmesi zorunludur. Gönderici isteği üzerine telgraf alıcısına teslim edildiğinde teslim bilgisi, göndericinin GSM telefonuna mesajla (SMS) iletilir. 6.POSTRESTANT (POT) VE PTT İŞYERİ TESLİMLİ TELGRAFLAR: Postrestant veya PTT işyeri teslimli telgraflarda, alıcının adı ve soyadının ile PTT işyerinin adının açık olarak gösterilmesi zorunludur. Alıcının adı ve soyadı ile PTT işyerinin adının açık olarak yazılı olmayan telgraflar kabul edilmez. Postrestant veya PTT işyeri teslimli telgraflar, kimlik tespiti yapılarak alıcıya veya yetkili temsilcisine teslim edilir. Alıcıları tarafından geldiği günün ertesi gününden başlamak üzere otuz gün içerisinde alınmayan telgraflar iptal edilir. Ayrıca PTT işyeri teslim özel hizmetli telgrafın gönderilmesi için alıcının GSM numarası verilmesi zorunludur. Bu özel hizmete sahip telgraf işyerince alındığında alıcısına sms gönderilir. TELGRAFIN YAZILMASI: Telgraf; özel hizmet işareti, adres, metin ve imza olmak üzere dört kısımdan oluşmakla birlikte, göndericiler telgraflarına özel hizmet işareti ve imza koyup koymamakta serbesttir. Kimlik tespiti yapılarak kabul edilmesi gereken dışındaki telgraflarda gönderici adresinin yazılma zorunluluğu yoktur. Telgraflar, latin harfleriyle Arap rakamlarıyla olmak kaydı ile yabancı dilde de yazılabilir. Telgraf metninde bilinen bir kelimenin hatalı yazıldığı görülürse, gönderici bilgilendirilir. Gönderici tarafından düzeltme yapılmaz ise olduğu gibi kabul edilir, personel tarafından düzeltme yapılmaz. Düzeltme işlemi gönderici tarafından yapılır ise bu durum telgrafın arkasına şerh edilerek imzalanır SUÇ UNSURU BULUNAN TELGRAFLAR: PTT görevlilerince telgrafların kabulü esnasında suç unsuru bulunduğu kanaatine varılması halinde, göndericinin kimlik tespiti yapılarak varış yerine iletilir ve bu durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir. Görevli personelin telgrafın kabulden sonraki herhangi bir aşamasında suç unsuru bulunduğu kanaatine varılması halinde durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir. Her iki durumda da telgraf alıcısına teslim edilir. KİMLİK TESPİTİ GEREKTİREN TELGRAFLAR: Alıcısının maddi ve manevi yararı veya zararı olması muhtemel telgraflar, Genel ahlak ve adaba aykırı telgraflar, Hakaret, tehdit ve suç isnadı içeren telgraflar, Devletin emniyeti, genel asayiş ve huzuru bozucu telgraflar, Metni yabancı dille yazılmış telgraflar, Ait olduğu dilde normal manasında kullanılmayan kelime, tabir, rakam ve harf gruplarını içeren veya uydurma

4 yahut normal manayı ifade etmeyen kelimeler ile gizli bir manayı ifade eden rakamlar ve kodlu yazılmış telgraflar; Kimlik tespiti yapılmak ve imzası alınmak suretiyle kabul edilir. Göndericiler adına telgrafı gişeye verenler ile toplu imza atmak suretiyle telgraflarını gişeye verenler kimliklerini ispat etmeye ve telgrafın gönderici adresi kısmına imzalarını atmaya mecburdurlar. Bu madde kapsamında telgraf çekmek isteyen ancak kimliğini vermek istemeyen, telgrafını imzalamayan ve gönderici adresi yazmak istemeyenin telgrafı kabul edilmez. Kimlik ispatı, fotoğraflı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik belgesi veya bunların yerine geçen usulüne uygun bir resmi belge göstermek suretiyle yapılır. T.C. kimlik numarası veya gösterilen belgenin seri numarası, verildiği tarih ve resmi kurumun ismi telgrafın arka kısmına yazılır. PTT e-telgraf abonesi olup, kimlik bilgileri tanımlanmış kişilerin ayrıca kimlik tespiti yapılmaksızın her türlü telgrafı kabul edilir İHTİRAZI KAYITLA KABUL EDİLECEK TELGRAFLAR: Aşağıda belirtilen telgraflar ihtirazi kayıtla kabul edilir; Varış işyerinin mesaisinin bitiminden altı saatten az süre kalmış ise acele telgraflar, Adresleri alıcının yalnız ad ve soyadını kapsayan telgraflarla, adresleri yeterli olmayan telgraflar, Büyük şehirlerde oturanlar adına yazılıp adreslerinde mahalle, cadde, sokak isimleri ile kapı, daire ve kat numaraları bulunmayan ve kabulünde ısrar edilen telgraflar, Askeri ve sivil okullarla, askeri birlik, cezaevleri ve hastane gibi yer adreslerine çekilen telgraflar, Posta abone kutusu adresine çekilen telgraflar, İl ve ilçe dağıtımı dışında kalan ve haftada beş gün dağıtımı olmayan belde, köy, mahal ve mahalleler varışlı telgraflar, Tatil günleri kapalı bulunan adreslere çekilen telgraflar, Resmi daire adreslerine mesaisinin bitiminden önceki altı saat içinde ve mesai başlangıcına altı saatten fazla zaman olması halinde çekilen acele telgraflar, BGS özel hizmet işareti olan ve yirmi dört saatten az süre bulunduğu durumlarda normal telgraflar, altı saatten az süre bulunduğu durumlarda acele telgraflar. Bu madde kapsamında kabul edilecek telgrafların göndericileri, telgraflarının kabulünden önce gecikme ihtimali hakkında bilgilendirilir. Ayrıca telgrafın altına veya arka kısmına Gecikmeden PTT Sorumlu Değildir açıklaması yazılarak göndericiye veya telgrafı getirene imzalattırılır. Bu tür telgrafların fonotel, fakstel ve internet aracılığı ile gönderilmek istenmesi halinde, göndericiler yazılı veya sözlü olarak uyarıldıktan sonra kabul işlemi yapılır. Uyarının zamanı ve kiminle görüşüldüğü hakkında telgraf metninin arkasına şerh düşülür.

5 TELGRAFIN KABUL USULLERİ 1.PTT İşyeri Gişelerinden 2. Fonotel Servislerinden 3. Fakstel Servislerinden 4.İnternet Üzerinden kabul edilir 1.PTT İŞYERİ GİŞELERİNDEN KABUL Gönderici tarafından verilen telgraf metni ve diğer bilgilerin sisteme girişi yapılır, bir nüsha çıktı alınarak doğruluğu göndericiye imza karşılığı teyit ettirilir. Teyit edilen metnin sistemden kabulü yapılarak otomatik olarak alınacak iki nüsha alındının, bir nüshası damgalanarak göndericiye verilir, diğer nüshası teyit ettirilen telgraf metni ile birleştirilerek sırasında saklanır. Telgraf metninde bilinen bir kelimenin hatalı yazıldığı görülürse, gönderici bilgilendirilir. Gönderici tarafından düzeltme yapılmaz ise olduğu gibi kabul edilir, personel tarafından düzeltme yapılmaz. Düzeltme işlemi gönderici tarafından yapılır ise bu durum telgrafın arkasına şerh edilerek imzalanır. 2. FONOTEL SERVİSLERİNDEN KABUL Telgraf ücreti telefon şirketlerince ödenmek üzere anlaşma sağlanan telefon aboneleri kendi telefonlarından PTT çağrı merkezini ( ) arayarak telgraflarını yazdırabilirler. Telgraf yazdıracak telefon aboneleri çağrı merkezini arayarak çağrı bırakır. Görevli personel tarafından abonenin telefon numarası alınır ve teyit edilir. Sistem üzerinden telgrafın kabul işlemi yapılıp iletimi sağlanır. PTT Çağrı merkezince alınan telgraflar gişelerce kabul edilmiş telgraflar gibi varış yerlerine sistem üzerinden iletilir. Fonotel olarak çekilen telgrafların bir nüshası ile alındısı, herhangi bir PTT işyerine gönderici tarafından yapılacak başvuru üzerine kimlik tespiti yapılarak imza karşılığı verilir. Sisteme alındının verildiğine dair not düşülür. 3.FAKSTEL SERVİSLERİNDEN KABUL Faks cihazı bulunan telefon aboneleri tarafından ücreti telefon faturasıyla tahsil edilmek ve PTT işyerinde bulunan faksa iletilmek suretiyle ve telefon numarası teyit edildikten ve kabulü yapılacak telgrafın gönderici faksına iletilip iletilmeyeceğine yönelik talebe uygun olarak kabulü yapılır. Faks cihazı bulunan telefon aboneleri tarafından talep edilmesi halinde; kabulü yapılan telgrafın bir nüshası ile alındısı gönderici faksına iletilir. Göndericinin herhangi bir PTT işyerine başvurması halinde telgrafın bir nüshası ile alındı kimlik tespiti yapılarak imza karşılığı da verilir. Sisteme alındının

6 verildiğine dair not düşülür. Fakstel hizmeti verilecek işyerleri Genel Müdürlükçe belirlenir. ihtirazi kayıtla kabul edilmesi gereken telgraflarda, gönderici adı soyadı ve telefon numarası teyit edildikten sonra gönderici gecikme ihtimali konusunda bilgilendirilir ve telgrafın ihtirazi kayıtla gönderilmesini kabul ediyorum, gecikmeden PTT İdaresi sorumlu değildir ibaresinin bulunduğu ikinci fakstel dokümanı talep edilir. Göndericiden ikinci fakstel dokümanı alındıktan sonra telgraf ihtirazi kayıtla kabul edilir. 4.İNTERNET ÜZERİNDEN KABUL E-Telgraf göndermek isteyen kullanıcılar ile e-telgraf abonelerine ait telgraflar PTT internet adresinin e-telgraf menüsünde açılan sayfaya gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle sistem üzerinden kabul edilir. E-Telgraf abonesi olmak isteyenler PTT işyerlerine müracaat ederek PTT E-Telgraf Abonelik Sözleşmesi imzalar. Abonelik sözleşmesinde; abonenin kimlik ve iletişim bilgileri, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile sözleşmenin konusu ve süresi yer alır. E-Telgraf abonelerince gönderilen telgrafların ücreti posta çeki hesabı veya bankalar tarafından ihraç edilen banka kartları, kredi kartları veya ilgili kanunlarca izin verilen ya da verilecek diğer ödeme araçları ile tahsil edilir. Diğer internet kullanıcıları tarafından gönderilen telgrafların ücretleri ise bankalar tarafından ihraç edilen banka kartları, kredi kartları veya ilgili kanunlarca izin verilen ya da verilecek diğer ödeme araçları ve anlaşmalı şirketlerin telefon faturaları ile tahsil edilir. E-telgraf abonesi olanların kimlik tespitleri daha önce PTT işyerlerince yapıldığından her türlü telgrafı kabul edilir.

7 FONOTEL FAKSTEL ve E -TELGRAF OLARAK KABUL EDİLMEYECEK TELGRAFLAR Avukatlar tarafından fonotel olarak mahkemelere çekilen mazeret beyanı ile ilgili telgraflar hariç olmak üzere; gerçek ve tüzel kişilerce resmi makamlara çekilecek dilekçe mahiyetindeki telgraflar, kimlik tespiti gerektiren telgraflar, resmi telgraflar, fonotel, fakstel ve e-telgraf olarak kabul edilmez. NOT: Telgraf hizmeti süreli ve özellikli bir hizmet olduğundan kabulü yapılan tüm telgrafların alıcısına zamanında teslim edilmesi, sisteme teslim bilgisinin zamanında girilmesi, Devlet Erkanı göndericili ve alıcılı telgraflara özel bir önem verilerek mesai içinde görevli personel, mesai dışında ise nöbetçi personelle mutlak surette zamanında teslim edilmesi son derece önem arz etmektedir. Tüm telgraflarla birlikte Devlet Erkanı gönderici ve alıcılı telgrafların alıcılarına mutlak surette teslim edilmesini teminen; Telgraf Otomasyon Sisteminde Merkez Telgraf Giriş, Fono Telgraf Giriş ve Web Kabul Takip ekranların a DEVLET ERKANI seçeneği ile alt seçenek olarak standart müşteri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Milletvekili, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı seçenekleri eklenmiş olup, 17/11/2014 tarihi saat 08:30 itibariyle devreye alınacaktır. Aynı tarih itibariyle teslim edilmesi gereken telgraflar, teslim edilmemiş telgraflar (teslim süresi geçmiş) ve "DEVLET ERKANI" göndericili telgrafların adet bilgilerinin rapor şeklinde varış yerlerine günlük olarak SMS ve e-posta ile gönderilmesi uygulaması devreye alıcaktır. Telgraf işlemleri yapılırken devlet erkanı seçeneği işaretlenmediğinde telgraf standart kullanıcı göndericili şeklinde varış yerine iletileceğinden aşağıda belirtilen hussusa ayrıca önem verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kabul birimlerinde görevli personelce Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakan, Milletvekili, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı göndericili telgrafların kabul ve onay işlemi sırasında mutlak surette DEVLET ERKANI seçeneği karşısında alt seçenekler arasından göndericinin seçilmesini, Tüm telgrafların varış yerlerince zamanında dökümlerinin alınarak alıcılarına teslimi, mesai haricinde, hafta sonu ve resmi tatillerde teslimlilerin nöbetçi personelle mutlak surette teslimi ile teslim bilgilerinin aynı gün içinde sisteme girilmesini, "DEVLET ERKANI" göndericili ve alıcılı telgrafların teslim ve düşüm işlemlerine, diğer telgraflarla birlikte özel bir önem verilmesini, Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini teminen kontrolle görevli personelin takip ve denetim hizmetlerini etkin kullanmasını, Gereğini sağlamayan Merkezlere ilişkin sorumlu tüm personel hakkında işlem başlatılacağının bilinmesini Genel Müdürlüğümüz Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığının 17/11/2014 tarih sayılı yazısına atfen rica ederiz.

8 KELİME SAYIMI ve ÜCRETLENDİRME: Kelime sayımı ve ücretlendirme; Ücretlendirmede, özel hizmet işareti, alıcı adresi, metin ve imza bölümlerinde yer alan yazı, rakam ve işaretler kelime sayımına dahil edilerek, ücret tarifesine göre ücretlendirilir. Özel hizmetlerin her biri bir kelime sayılır. Kelimenin doğru yazılıp yazılmadığına ve imla kurallarına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, bir araya getirilmiş on karakteri geçmeyen yazı, rakam ve işaret grubu bir kelime olarak değerlendirilir, on karakteri geçmesi halinde ise her on karakter ve kesri bir kelime sayılır. Telgrafın imza bölümünde bulunan mühür ve imzanın her biri bir kelime olarak kelime sayımına dâhil edilir. Bir telgrafın asgari ücreti on kelime ücretinden az olamaz. Telgraf ücretine esas teşkil eden kelime sayısı on (10) kelimeden az olsa dahi on (10) kelime ücreti alınır. Gönderici adı soyadı ve unvanı kelime sayımına dahil edilir. Gönderici, adresinin karşı tarafa iletimini istiyorsa adres kelime sayımına dahil edilir. BGS özel hizmetli telgraflarda, kelime sayımına 10 kelime ilave edilir. CT özel hizmetli telgraflar kabul işlemi esnasında tüm özel hizmetler dahil olmak üzere toplam ücretin iki katı olarak ücretlendirilir. Postrestant veya PTT işyeri teslimli (özel hizmetli) işaretli telgraflardan özel hizmet ücreti alınmaz. Acele telgraflardan normal telgraf ücretinin iki katı ücret alınır. Birden fazla adresli telgraflarda, adreslere göre her telgraf ayrı ayrı ücretlendirilir. SMS ile bilgilendirme özel hizmetli telgraflardan, Posta ve Telgraf Ücret tarifesinde belirtilen ücret alınır. Bizzat alıcısına teslimli (BA) özel hizmetli telgraflardan ayrıca tarifesinde belirtilen özel hizmet ücreti alınır. TELGRAF ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ Telgraf ücreti PTT İşyerlerimizden kabul esnasında peşin alınabileceği gibi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan bu ücret, kredi kartından, posta çeki hesabından (e-telgraf abonelik sözleşmesi imzalayan aboneler için) ve telefon faturasına yansıtılarak ile de tahsil edilmektedir. Ödeme seçeneği kredi kartı olarak seçildiğinde telefonla geri arama yapılmaz. Ödeme şekli telefon faturası olarak belirtildiğinde sadece numara doğrulama amacı ile geri arama yapılmaktadır. Ödeme seçeneği ne olursa olsun (telefon faturası veya kredi kartı) telgrafın onay veya red durumunu belirten mesaj göndericinin belirttiği e-posta adresine gönderilmektedir. TELGRAF ÜCRETLERİNİN İADESİNİ GEREKTİREN HALLER 1-Göndericileri tarafından, telgrafın çekildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde müracaat edilmek kaydıyla; a) İhtirazı kayıtla kabul edilenler hariç, telgrafın süresi içerisinde alıcısına teslim edilmemesi, b) Telgrafın teknik nedenlerden dolayı varış yerine iletilememesi, c) Telgrafın yetkili mercilerce iletimi ve tesliminin durdurulması,

9 d) Telgraf alıcısına teslim edildikten sonra yerine getirilmediği anlaşılan ek hizmetler karşılığı olarak alınmış ilave ücret olması hallerinde telgraf ücretleri göndericilerine iade edilir, 2-Ücret iadesi hakkındaki istekler, herhangi bir PTT işyerine yapılabilir. Böyle bir talebi alan işyeri bu hususta gerekli araştırma yapmakla yükümlü olup, yapılan araştırma sonucunda iade edilen ücret kusurlularına rücu edilir. 3-Ücret iadesi talebinde bulunan göndericilerin, ücretlerini almak üzere PTT işyerlerine 1 yıl içerisinde müracaat etmeleri gerekir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ücretleri iade edilmez. ÜCRETSİZ TELGRAFLAR PTT işyerleri arasındaki telgraf hizmetleri ve PTT işlemleri ile ilgili olarak çekilecek servis telgrafları haricindeki tüm telgraflardan ücret alınır. TELGRAF ASIL VEYA ÖRNEKLERİNİN VERİLMESİ 1-Telgraf asıl veya örnekleri; a) Gönderici ve alıcılar ile bunlar tarafından verilen vekaletnameye veya yazılı izne sahip olan, noterce tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamelerindeki imzayı taşıması ve resmi makamların izninin antetli ve mühürlü kağıtta, o resmi dairenin evrak çıkış numarasını taşıması koşulu ile gerçek ve tüzel kişilere, b) Adli, idari, askeri mahkemeler ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına, c) Resmi makamların kendilerine çekilen telgrafları almaya yetki verdikleri idari amir ve memurlarına, d) Yetkili makamlarca inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilmiş olanlara, e) 6475 sayılı Posta Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın müsaade ettiği kişilere, mahkeme kararı aranmaksızın yazılı istekte bulunmaları halinde gizli bir yazıyla gönderilir. 2- Telgraf asıl veya örneklerini almaya yetkili makam veya şahıslar hakkında şikâyeti içeren telgraflar, kendilerine verilmeyerek şikâyeti incelemeye yetkili makama verilir. Yukarıda belirtilen makam, merci ve kişiler tarafından örnek talep edildiğinde ücret alınmaz. Kabul edilen telgraf karşılığında telgraf alındısı düzenlenerek göndericiye verilir. PTT İŞYERLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ PTT işyerlerinin çalışma süreleri PTT tarafından belirlenir. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri kapalı olan PTT işyerleri ile hafta içinde mesaisi sona eren PTT işyerlerine telgraf kabul edilmez. Ancak, gönderici tarafından, mesai başlangıcının ilk iş gününde telgrafın tesliminin yapılması talep edildiği takdirde, ihtirazı kayıtla kabul edilir.

10 TELGRAFLARIN İLETİMİ Telgraflar; PTT işyerleri gişesinden fonotel ve fakstel servisinden veya PTT internet adresinden kabul edilerek sistem aracılığı ile varış PTT işyerine iletilir. İLETİMDEN SONRA İPTAL EDİLEN TELGRAFLAR Gönderici veya yetkili temsilcisi PTT işyerlerine verdiği telgrafların varış yerine iletilmiş olanlarının iptalini isteyebilir. Bu durumda iptali istenilen telgrafların ücreti iade edilmez. İptali istenen telgrafın alıcısına teslimi servis telgrafı ile durdurulur. Alıcısına teslim edilen telgrafın iptali yapılmaz. TELGRAFLARA VARIŞ PTT İŞ YERİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER VE ALICILARINA TESLİMİ Varış PTT işyerlerince alınan telgraf doküman haline getirilir, katlanır ve her biri için ayrı teslim belgesi düzenlenir ve üzerlerine tarih damgası basılır. Varış PTT işyerince alınan telgraf dokümanı ''PTT İşyerine Gelen Telgraf/Doküman Kayıt Listesi'' ne kayıt edilir ve teslim eden personel ile teslim alan dağıtım personeli veya dağıtım servisi ilgili personelinin adı, soyadı, sicili, imzası, tarih ve saat dakika bilgileri de bu listeye kayıt edilerek ilgilisine zimmet edilir. Dağıtıma çıkarılmadan önce telgraflar ayrıca cihet dağıtım/teslim listesine kaydedilir. Telgraflar, alıcısının adı, soyadı ile teslim tarihi ve saati teslim belgesine yazılıp imza ettirildikten sonra kapalı olarak teslim edilir. Telgraf başkasına okutturulmaz. Teslimi yapan dağıtıcı tarafından alıcının kimliği konusunda tereddüde düşülmesi halinde alıcının kimlik tespiti yapılarak teslim edilir. Kimlik tespitine ilişkin bilgiler teslim belgesine yazılır. Alıcı teslim aldığı telgrafı iade edemez. Ancak, yanlışlıkla alıcısından başkasına teslim edilmiş olan telgrafın arkasına iade tarihi ve nedeni yazılarak iade edenin imzası alınır. İade eden imza etmekten kaçınırsa dağıtıcı tarafından durum şerh edilir ve telgraf işyerine geri getirilir. İptali yapılan telgraf dokümanının varış PTT işyerinde bekletilme süresi otuz gündür. TELGRAFLARIN TESLİM SIRASI Telgraflar alınış tarihi sırasına ve ek hizmet türüne göre teslim edilir. Acele telgraflar öncelikle teslim edilir. BGS ek hizmetli telgraflar, göndericinin talep ettiği tarih ve saatte teslim edilir. Kabul işleminden itibaren 48 saat içerisinde teslim edilmeyen telgraflar iptal edilir.

11 POSTRESTANT ve PTT İŞYERİ TESLİMLİ ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ Postrestant ve PTT İşyeri teslimli telgraflarda, alıcının adı ve soyadının açık olarak gösterilmesi yeterlidir. Postrestant ve PTT İşyeri teslimli telgraflar, kimlik tespiti yapılarak alıcıya veya yetkili temsilcisine teslim edilir. Alıcıları tarafından 1 ay (30 gün) içerisinde alınmayan bu tür telgraflar iptal edilerek kabul PTT işyerine bilgi verilir. POSTA ABONE KUTUSU ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ Adı ve soyadı yazılı posta abone kutusu adresi ile gelen telgraflara haber kâğıdı düzenlenerek posta kutularına atılır. Telgraf, haber kâğıdı ile müracaat eden alıcıya teslim edilir. Haber kâğıdı ile 1 ay içinde müracaat edilerek alınmadığı takdirde telgraf varış PTT işyerince iptal edilir.adı ve soyadı yazılı bulunmayan posta abone kutusu adresli telgraflar iptal edilir.

12 UMUMA AÇIK YER ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ 1-Telgraflar; düğün, nişan, toplantı, açılış töreni, panel, festival, sempozyum gibi etkinliklerde bizzat alıcısına tesliminin mümkün olmadığı hallerde, alıcının birinci derecede yakınına, özel kalem müdürüne, sekreterine, etkinliği düzenleyen yetkiliye kimlik tespiti yapılarak teslim edilir. 2-Resmi kurumlar, okul, fabrika, tiyatro, kahvehane, misafirhane, gazino ve lokanta gibi umuma açık yer adresli telgraflar, buraların sahip, yetkili personel ve hizmetlilerine teslim edilir. Resmi kurum, okul, fabrika gibi yerlerin telgraflarını almak üzere yetkili kıldıkları kişi veya kişilerin açık adresleri ve görevleri ile yetkilinin imza örneğini içeren yazılı müracaatları bulunması halinde, buralara gelecek telgraflar yetkili kılınanlar haricinde kimseye teslim edilemez. TOPLU KONAKLAMA YER ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ Otel, motel gibi yerlerde konaklayanlar adına gelen telgraflar, alıcılarının orada kalmasına rağmen dağıtım sırasında bulunmadığının tespit edilmesi halinde, müdür veya resepsiyondaki görevliye teslim belgesine imza alınmak suretiyle teslim edilir. Alıcının söz konusu yerlerde kalmadığı ancak adres olarak bu yerleri gösterdiği anlaşılanların telgrafları, haber kâğıdı bırakılarak PTT işyerine geri getirilir. TUTUKLULAR ADINA GELEN TELGRAFLARIN TESLİMİ Tutuklu veya hükümlüler adına gelen telgraflar, cezaevi yönetimlerince temin edilmeleri halinde tutuklu veya hükümlülere, temin edilememeleri veya yazılı olarak mutemet veya yetkililere tesliminin istenmesi halinde mutemetlere teslim belgesine imza alınmak sureti ile teslim edilir. ASKERİ BİRLİK ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ PTT işyerinin dağıtım sahası içinde bulunan askeri okul ve birliklerle buradaki subay, astsubay, er, erbaş ve diğer şahıslar adına gelen telgraflar temin edilmeleri veya müracaatları halinde kendilerine, temin edilememeleri veya yazılı olarak mutemet veya yetkililere tesliminin istenmesi halinde bu kişilere teslim edilir. VELAYET VE VESAYET ALTINDA BULUNANLAR, ÖLENLER İLE İFLAS EDENLER ADINA GELEN TELGRAFLARIN TESLİMİ Velayet ve vesayet altında bulunanlar ile ölenler ve iflas edenler adına gelen telgraflar, ilgili mercilerce yetkili kılınan kişilere teslim edilir.

13 ALICININ ADRESİNDE BULUNMAMASI HALİNDE TELGRAFLARIN TESLİMİ Alıcı adresinde bulunmadığı takdirde, telgraf kendisi ile aynı konutta oturan kişilerden veya hizmetçilerden birine teslim edilir. İşyeri adresli telgraflardan Bizzat Alıcısına teslim özel hizmetli telgrafların dışındaki telgraflar, alıcının sekreterine, özel kalem müdürüne, müdürüne, amirine veya işyeri arkadaşına teslim edilir. Alıcı yazı ile müracaat ederek telgraflarını almaya yetkili birini göstermiş ise telgraf bu kişiden başkasına teslim edilemez. ALICISI TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN TELGRAFLAR Telgrafın alıcısı tarafından kabul edilmemesi halinde, telgraf açılmadan arkasına kabul etmiyorum diye yazılarak alıcısı tarafından imzalanır. Alıcı imzadan imtina ederse, dağıtıcı tarafından telgrafın arkasına kabul edilmemiş ve imzadan imtina edilmiştir notu yazılarak imzalanır. ALICI ADRESİNDE TELGRAFI TESLİM ALACAK KİMSENİN BULUNMAMASI Alıcının adresinde telgrafı teslim edecek kimse bulunmadığı takdirde alıcı adresine haber kâğıdı bırakılarak telgraf PTT işyerine geri getirilir. Kabul işleminden itibaren 48 saat içerisinde teslim edilemeyen telgraflar iptal edilir. İptal edilen ve sisteme işlenen telgrafların PTT işyerinde bekleme süresi otuz gündür. Bu süre içerisinde alıcının haber kâğıdı ile PTT işyerine müracaatı halinde telgraf ücreti göndericisine herhangi bir nedenle iade edilmiş ise alıcıdan ücreti alınmak suretiyle teslim edilebilir. ADRESLERİNİ DEĞİŞTİREN ALICILAR Resmi kurumların adresleri değişmiş ve biliniyorsa bu kurumlar adına gelen telgraflar yeni adreslerinde teslim edilir. TATİL GÜNLERİNDE KAPALI OLAN ADRESLERE GELEN TELGRAFLAR Tatil günleri kapalı bulunan adreslere gelen telgraflar, adreslerine götürülerek varsa nöbetçi memur veya bu Yönetmelik kapsamında teslim edilebilecek kişilere teslim edilir. Böyle bir görevli yoksa haber kâğıdı bırakılır. Alıcı, tatil süresi içerisinde ilgili PTT işyerine başvurarak telgrafını teslim alabilir. Tatil süresi bitiminde, işyerinden teslim alınmayan telgraflar adresinde alıcısına teslim edilir. KÖY ADRESLİ TELGRAFLARIN DAĞITIM - TESLİMİ Köy adresli telgrafların dağıtım ve teslimine ilişkin usul ve esaslar PTT tarafından belirlenir. Şehir dağıtım alanı dışında kalan yerlerde oturanlar adına kabul edilecek telgraflara köy dağıtımı esasları uygulanır. -Köy varışlı normal telgraflar ihtirazı kayıtla kabul edilerek köy dağıtım sefer programına göre alıcısına teslim edilir.

14 TELGRAFLARIN ALICILARINA TESLİMİ Telgraflar, alıcısının adı, soyadı ile teslim tarihi ve saati resüye yazılıp imza ettirildikten sonra kapalı olarak teslim edilir. Telgraf başkasına okutturulmaz. Teslimi yapan dağıtıcı tarafından alıcının kimliği konusunda tereddüde düşülmesi halinde alıcının kimlik tespiti yapılarak teslim edilir. Alıcı teslim aldığı telgrafı iade edemez. Ancak, yanlışlıkla alıcısından başkasına teslim edilmiş olan telgrafın arkasına iade tarihi ve nedeni yazılarak iade edenin imzası alınır. İade eden imza etmekten kaçınırsa dağıtıcı tarafından durum şerh edilir ve telgraf işyerine geri getirilir. İLETİMİ VE TESLİMİ DURDURULAN TELGRAFLAR 1-Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan telgrafların iletimi durdurulur. 2-Hâkim tarafından bu yönde verilen bir kararın PTT işyerlerine bildirildiği veya Cumhuriyet savcılığı tarafından böyle bir müracaat yapıldığı takdirde istenilen telgraf iletilmeden veya alıcısına teslim edilmeden derhal mahkemeye veya Cumhuriyet savcılığına gönderilir. 3-Mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından iletimi ve teslimi durdurulmak istenen telgraflar istekten önce iletilmiş ise, son PTT işyeri derhal durumdan haberdar edilerek telgrafın tesliminin durdurulması ve isteği yapan mahkemeye veya Cumhuriyet savcılığına teslim edilmek üzere ilk PTT işyerine iadesi istenir. Ancak telgraf alıcısına teslim edilmiş ise telgrafın örneği gönderilmekle beraber tesliminden de hâkim veya Cumhuriyet savcılığına bilgi verilir. 4-Mahkemece veya Cumhuriyet savcılığınca iadesine karar verilen telgraflar derhal ilgililerine teslim edilir. 5-İletimi durdurulan telgrafların ücretleri, ancak iletimi durduran makamın yazılı izni alındıktan sonra göndericilerine iade edilir. İletimi durduran makam, ücretin hemen iadesinde bir sakınca gördüğü takdirde bunun ortadan kalktığı bildirilinceye kadar ücret iade edilmez. YURTDIŞINA GÖNDERİLEN VE YURTDIŞINDAN ALINAN TELGRAFLAR Yurtdışı telgrafların alıp verme merkezi İstanbul Telgraf Müdürlüğüdür. Kabul birimlerimizde yurtdışı menüsünden telgraflar kabul edilmekte olup, İstanbul Telgraf Müdürlüğüne ulaşmaktadır. Buradan genteks sistemi ile yurtdışına keşide edilmektedir. Yurtdışı kabullü yurtiçi varışlı telgraflarda da aynı şekilde İstanbul Telgraf Müdürlüğünce genteks sistemle yurtdışından alınmakta olan telgraflar Telgraf Otomasyon Sistemi üzerinden varış yerine iletilmekte, dağıtım ile teslimi sağlanmaktadır.

15 İstisnai yerler varışlı telgrafların dağıtım ve teslimi İhtirazi kayıtla kabul edilmiş veya istisnai yer varışlı olmasına rağmenbgs olarak sehven kabul edilmiş telgraflar dağıtım sefer programına göre ilk dağıtım gününde alıcısına teslim edilir SAKLAMA SÜRELERİ Telgraf asıl ve suretleri ile bu konuda yapılan tüm yazışmalara ait evraklar; tarih sırasına göre dizilerek, Yazışma, Matbu Evrak, ve Dokümanların Saklama Sürelerini Gösterir Listeler de Genel Müdürlükçe belirlenen sürelere göre saklanacaktır. Telgraf asılları, İşlem görmüş telgraf resüleri 3 yıl, Dağıtıcı ile gönderilen telgrafların sevk listesi 1 yıl, Harici telgraf irtibatları ile ilgili yazışmalar 2 yıl (teftiş görmek şartıyla) saklanacaktır. Bu işlemlerden ilgili personel ile Merkez Müdürü de sorumlu tutulacaktır.

TELE-POST HİZMETİ YÖNERGESİ

TELE-POST HİZMETİ YÖNERGESİ TELE-POST HİZMETİ YÖNERGESİ 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı, yurtiçi ve yurtdışı Tele-Post hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 2- KAPSAM: Bu Yönerge Tele-Post Hizmeti'nin yürütülmesi,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 30 Temmuz 10 Ağustos 2009 Yayımlandığı Tarih 11 Ağustos 2009 Sayı 421 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

ACELE POSTA SERVİSİ TÜZÜĞÜ

ACELE POSTA SERVİSİ TÜZÜĞÜ ACELE POSTA SERVİSİ TÜZÜĞÜ [(6.5.1988 - R.G. 45 - EK III - A.E. 224 Sayılı Tüzüğün), (3.6.1988 R.G. 52 EK III Düzeltme) ile Birlikte.] POSTA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YASASI (28/1984 ve

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/Yönerge/04 Revizyon No : 1 Tarih :25/08/2011 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA İŞE BAŞLATMA İŞ SÜRECİ.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA İŞE BAŞLATMA İŞ SÜRECİ. PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA İŞE BAŞLATMA İŞ SÜRECİ. Personel Atama Onayı alınır. Özlük dosyası açılır. İlgiliden; Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Diploma fotokopisi, 3 adet resim, İkametgah adresi, Aile

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.06.G.0004-06.01.2014 Özet Bülten : : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Değerli Müşterimiz, sunulmuştur. Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) konusu hakkında bilgiler tarafınıza Yararlı olması

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) *ÇOCUK YURT İÇİNDE DOĞMUŞSA 1- Kanunla bildirimde bulunmak için yetkili

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir?

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir? İÇİNDEKİLER 1. Temel Tanımlar... 2 1.1 Şematron Kontrolü Nedir?... 2 1.2 Zarf Nedir?... 2 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir?... 2 1.4 Durum Kodu Nedir?... 2 1.5 Etiket Bilgisi Nedir?... 2 2. Durum Kodları... 3

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

KÖMÜR DENEY LABORATUVARI TALEPLERĐN TEKLĐFLERĐN SÖZLEŞMELERĐN GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ PROSEDÜRÜ

KÖMÜR DENEY LABORATUVARI TALEPLERĐN TEKLĐFLERĐN SÖZLEŞMELERĐN GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO PR.05 SAYFA NO 1/4 1.AMAÇ Müşteri tarafından talep edilen analiz hizmetlerinin, Laboratuvar Şube Müdürlüğü hizmet kapsamı içerisinde değerlendirilmesi, standart ve/veya belirtilen müşteri şartlarını

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin;

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin; Elektronik Tebligat (e-tebligat) Kimler İçin Zorunludur? 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 12.11.2014 DUYURU Kurumumuz personelinin pasaport işlemlerini kolaylaştırmak ve pasaport belgelerine kolay ulaşabilmeleri için söz konusu belge örnekleri ekte yer

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ

KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ SIRA NO HİZMETİN ADI Yurtiçi Havale Hizmeti Kabul 2 Yurtiçi Havale Hizmeti Ödeme 3 Posta Çeki Hizmeti Yatırma 4 Posta Çeki Hizmeti Aktarma 5 Posta Çeki Hizmeti

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER KEP NEDİR?........ 3 KEP NE SAĞLAR?..... 3 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?.... 3 MÜŞTERİ TİPLERİ (KİMLER BAŞVURABİLİR).... 3 SİSTEME GİRİŞ........ 4 1.

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2017/274-5696 Ankara, 17/03/2017 Konu: Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhr.Bir. Genel Kurul Duyurusu hk

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, TBMM Genel

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNUN EK-1 MADDESİ KAPSAMINDA OYUN, TEMSİL, GÖSTERİ DÜZENLEMELERİ

2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNUN EK-1 MADDESİ KAPSAMINDA OYUN, TEMSİL, GÖSTERİ DÜZENLEMELERİ KARAÇOBAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-2911 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENEN AÇIK VE KAPALI YER TOPLANTILARI 1-

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI 07 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR - Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe, (Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 16.04.2012 Sayı: 2012/89 Ref: 4/89

SİRKÜLER İstanbul, 16.04.2012 Sayı: 2012/89 Ref: 4/89 SİRKÜLER İstanbul, 16.04.2012 Sayı: 2012/89 Ref: 4/89 Konu: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA

Detaylı

KARGO HİZMETLERİ Öğr. Gör. Ünzile YILMAZ

KARGO HİZMETLERİ Öğr. Gör. Ünzile YILMAZ Ptt Kargo Ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik Ünite 5 Posta Hizmetleri Önlisans Programı KARGO HİZMETLERİ Öğr. Gör. Ünzile YILMAZ 1 Ünite 5 PTT KARGO VE KURYE GÖNDERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Öğr.

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

1. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) İLE TEBLİGAT

1. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) İLE TEBLİGAT 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT USULLERİ 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu Kanunun 60'ncı maddesine dayanılarak çıkarılan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre tebligat

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ GAZİANTEP 08/12/2016 SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir.

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir. İSTANBUL, 28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligat Usul ve Esasları SİRKÜLER (2015/46) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile mali konulardaki tebligatların elektronik (mail) olarak yapılabilecektir.

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET VE DİPLOMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/019 Konu: ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR Özet: Vergi dairelerince düzenlenen ve VUK hükümleri kapsamında mükellefe

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

Defterdarlık Genel Evrak İşlem Süreci

Defterdarlık Genel Evrak İşlem Süreci Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Süreci vrak, arita, Fotoğraf, Mühür, CD. Kitap, Afiş, aber Kartı vrakın a Alınması vrakın Kontrol dilmesi atalı vrak vrak vrakın Kabul dilmesi atalı vrakın

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı