TELGRAF NEDİR? TELGRAF TÜRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELGRAF NEDİR? TELGRAF TÜRLERİ"

Transkript

1 TELGRAF NEDİR? Telgraf; TELE(Uzak) ve GRAPHEİN(Yazmak) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Telgraf belirli bir kod kullanılarak yazılı bilgi ya da belgelerin iletimini sağlayan telekomünikasyon düzeneğidir. Telgrafta harfler ve rakamlar nokta yada çizgi ile gösterilir. Bu işaretlerin tümüne Mors alfabesi denir. Günümüzde ise ; PTT tarafından kabul edilen yazılı metnin elektronik ortamda iletilmesi ve belirtilen adrese dağıtıcı tarafından teslim edilmesi hizmetine TELGRAF denir. TELGRAF TÜRLERİ 1.Resmi Telgraf 2.Özel Telgraf olmak üzere iki tanedir. 1.RESMİ TELGRAF.Resmi kuruluşlarca çekilecek olan telgraflardır..telgrafların, resmi mühürlü ve antetli kağıda yazılmış, gönderici makamlar tarafından imza edilmiş olması şarttır.

2 .Bu şartlardan herhangi birini taşımayan resmi telgraflar kabul edilmez..resmi telgrafı gişeye veren kişinin kimlik bilgileri alınır..kabulü yapılan resmi telgrafın çıktısı alınmak suretiyle göndericiye kontrol ettirilir ve imzası alınır. Telgraf kopyası, sistem tarafından verilen sıra numarası yazılarak göndericiye verilir. 2.ÖZEL TELGRAF Resmi daireler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından çekilen telgraflardır. TELGRAF EK HİZMETLERİ Normal Telgraflar: Alıcısına 24 saat içerisinde teslim edilmesi gereken telgraflardır. Telgraf ek hizmetleri ; Acele,Bizzat Alıcısına Teslim, Belirli Gün ve Saat, Postrestant,Cevaplı, Ptt işyeri teslimli ve Smsle bilgilendirme olmak üzere 7 tanedir. 1.ACELE TELGRAFLAR: Kabulünden itibaren 6 saat içerisinde alıcısına teslim edilmesi gereken ve normal telgrafın 2 katı ücret alınması gereken telgraflardır. 2. BİZZAT ALICISINA TESLİM (BA): Bizzat alıcısına teslim edilecek telgraflar, alıcının kendisine teslim edilir. Bu telgraflar alıcısından başkasına teslim edilmez. Görevlerinin taşıdığı önem ve özellik nedeniyle özel kalem müdürü, sekreter veya yaver gibi özel görevliler aracılığı ile temas edilebilen resmi ve özel kişiler adına yollanacak bizzat alıcısına teslim edilecek özel hizmetli telgraflar, Alıcının kendisine teslim edilememesi halinde özel görevlilerine verilebilir şerhi ile kabul edilir. Tarifesinde belirtilen ücret alınır. 3. BELİRLİ GÜN VE SAAT (BGS):Belirli gün ve saatte teslimi istenen telgraflar, gönderici tarafından talep edilen gün ve saatte alıcılarına teslim edilir. Talep edilecek teslim saati saatleri arası olamaz. BGS özel hizmetli telgraflar normal veya acele olarak gönderilebilir. BGS özel hizmetli telgraflar, posta abone kutusu, postrestant ve PTT işyeri teslim adresli olarak kabul edilmez. İstisnai dağıtım kapsamına alınan yerlere BGS özel hizmetiyle telgraf kabul edilmez. BGS özel hizmeti ile kabul edilen telgrafların kabul tarih ve saati ile teslim tarih ve saati arasında en fazla bir ay süre olabilir. BGS ek hizmeti taşıyan telgraftan 10 kelime ek ücret alınır..4. CEVAPLI TELGRAFLAR (CT): Cevaplı telgraflar, gönderici tarafından alıcının kendisine cevaben çekeceği telgrafın ücretinin ödenmesi hizmetidir. Ücreti alıcıdan alınmak kaydıyla cevaplı telgraf kabul edilmez. Telgraf, adına gönderilmiş olan alıcı tarafından herhangi bir PTT işyerine üç ay içerisinde ibraz edilerek cevap hakkı kullanılır. Bu süre sonunda cevap hakkı kullanılamaz. Cevap hakkı bir adet telgraf için kullanılır ve herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Alıcı tarafından PTT işyerine intikal ettirilen cevaplı telgrafın aslı veya fotokopisi PTT iş yeri de saklanır. Cevaplı telgrafta kullanılan ek hizmetlerle birlikte 2 kat ücret alınır.

3 5.SMS İLE BİLGİLENDİRME :SMS ile bilgilendirme özel hizmeti istenmesi halinde GSM numarası verilmesi zorunludur. Gönderici isteği üzerine telgraf alıcısına teslim edildiğinde teslim bilgisi, göndericinin GSM telefonuna mesajla (SMS) iletilir. 6.POSTRESTANT (POT) VE PTT İŞYERİ TESLİMLİ TELGRAFLAR: Postrestant veya PTT işyeri teslimli telgraflarda, alıcının adı ve soyadının ile PTT işyerinin adının açık olarak gösterilmesi zorunludur. Alıcının adı ve soyadı ile PTT işyerinin adının açık olarak yazılı olmayan telgraflar kabul edilmez. Postrestant veya PTT işyeri teslimli telgraflar, kimlik tespiti yapılarak alıcıya veya yetkili temsilcisine teslim edilir. Alıcıları tarafından geldiği günün ertesi gününden başlamak üzere otuz gün içerisinde alınmayan telgraflar iptal edilir. Ayrıca PTT işyeri teslim özel hizmetli telgrafın gönderilmesi için alıcının GSM numarası verilmesi zorunludur. Bu özel hizmete sahip telgraf işyerince alındığında alıcısına sms gönderilir. TELGRAFIN YAZILMASI: Telgraf; özel hizmet işareti, adres, metin ve imza olmak üzere dört kısımdan oluşmakla birlikte, göndericiler telgraflarına özel hizmet işareti ve imza koyup koymamakta serbesttir. Kimlik tespiti yapılarak kabul edilmesi gereken dışındaki telgraflarda gönderici adresinin yazılma zorunluluğu yoktur. Telgraflar, latin harfleriyle Arap rakamlarıyla olmak kaydı ile yabancı dilde de yazılabilir. Telgraf metninde bilinen bir kelimenin hatalı yazıldığı görülürse, gönderici bilgilendirilir. Gönderici tarafından düzeltme yapılmaz ise olduğu gibi kabul edilir, personel tarafından düzeltme yapılmaz. Düzeltme işlemi gönderici tarafından yapılır ise bu durum telgrafın arkasına şerh edilerek imzalanır SUÇ UNSURU BULUNAN TELGRAFLAR: PTT görevlilerince telgrafların kabulü esnasında suç unsuru bulunduğu kanaatine varılması halinde, göndericinin kimlik tespiti yapılarak varış yerine iletilir ve bu durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir. Görevli personelin telgrafın kabulden sonraki herhangi bir aşamasında suç unsuru bulunduğu kanaatine varılması halinde durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir. Her iki durumda da telgraf alıcısına teslim edilir. KİMLİK TESPİTİ GEREKTİREN TELGRAFLAR: Alıcısının maddi ve manevi yararı veya zararı olması muhtemel telgraflar, Genel ahlak ve adaba aykırı telgraflar, Hakaret, tehdit ve suç isnadı içeren telgraflar, Devletin emniyeti, genel asayiş ve huzuru bozucu telgraflar, Metni yabancı dille yazılmış telgraflar, Ait olduğu dilde normal manasında kullanılmayan kelime, tabir, rakam ve harf gruplarını içeren veya uydurma

4 yahut normal manayı ifade etmeyen kelimeler ile gizli bir manayı ifade eden rakamlar ve kodlu yazılmış telgraflar; Kimlik tespiti yapılmak ve imzası alınmak suretiyle kabul edilir. Göndericiler adına telgrafı gişeye verenler ile toplu imza atmak suretiyle telgraflarını gişeye verenler kimliklerini ispat etmeye ve telgrafın gönderici adresi kısmına imzalarını atmaya mecburdurlar. Bu madde kapsamında telgraf çekmek isteyen ancak kimliğini vermek istemeyen, telgrafını imzalamayan ve gönderici adresi yazmak istemeyenin telgrafı kabul edilmez. Kimlik ispatı, fotoğraflı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik belgesi veya bunların yerine geçen usulüne uygun bir resmi belge göstermek suretiyle yapılır. T.C. kimlik numarası veya gösterilen belgenin seri numarası, verildiği tarih ve resmi kurumun ismi telgrafın arka kısmına yazılır. PTT e-telgraf abonesi olup, kimlik bilgileri tanımlanmış kişilerin ayrıca kimlik tespiti yapılmaksızın her türlü telgrafı kabul edilir İHTİRAZI KAYITLA KABUL EDİLECEK TELGRAFLAR: Aşağıda belirtilen telgraflar ihtirazi kayıtla kabul edilir; Varış işyerinin mesaisinin bitiminden altı saatten az süre kalmış ise acele telgraflar, Adresleri alıcının yalnız ad ve soyadını kapsayan telgraflarla, adresleri yeterli olmayan telgraflar, Büyük şehirlerde oturanlar adına yazılıp adreslerinde mahalle, cadde, sokak isimleri ile kapı, daire ve kat numaraları bulunmayan ve kabulünde ısrar edilen telgraflar, Askeri ve sivil okullarla, askeri birlik, cezaevleri ve hastane gibi yer adreslerine çekilen telgraflar, Posta abone kutusu adresine çekilen telgraflar, İl ve ilçe dağıtımı dışında kalan ve haftada beş gün dağıtımı olmayan belde, köy, mahal ve mahalleler varışlı telgraflar, Tatil günleri kapalı bulunan adreslere çekilen telgraflar, Resmi daire adreslerine mesaisinin bitiminden önceki altı saat içinde ve mesai başlangıcına altı saatten fazla zaman olması halinde çekilen acele telgraflar, BGS özel hizmet işareti olan ve yirmi dört saatten az süre bulunduğu durumlarda normal telgraflar, altı saatten az süre bulunduğu durumlarda acele telgraflar. Bu madde kapsamında kabul edilecek telgrafların göndericileri, telgraflarının kabulünden önce gecikme ihtimali hakkında bilgilendirilir. Ayrıca telgrafın altına veya arka kısmına Gecikmeden PTT Sorumlu Değildir açıklaması yazılarak göndericiye veya telgrafı getirene imzalattırılır. Bu tür telgrafların fonotel, fakstel ve internet aracılığı ile gönderilmek istenmesi halinde, göndericiler yazılı veya sözlü olarak uyarıldıktan sonra kabul işlemi yapılır. Uyarının zamanı ve kiminle görüşüldüğü hakkında telgraf metninin arkasına şerh düşülür.

5 TELGRAFIN KABUL USULLERİ 1.PTT İşyeri Gişelerinden 2. Fonotel Servislerinden 3. Fakstel Servislerinden 4.İnternet Üzerinden kabul edilir 1.PTT İŞYERİ GİŞELERİNDEN KABUL Gönderici tarafından verilen telgraf metni ve diğer bilgilerin sisteme girişi yapılır, bir nüsha çıktı alınarak doğruluğu göndericiye imza karşılığı teyit ettirilir. Teyit edilen metnin sistemden kabulü yapılarak otomatik olarak alınacak iki nüsha alındının, bir nüshası damgalanarak göndericiye verilir, diğer nüshası teyit ettirilen telgraf metni ile birleştirilerek sırasında saklanır. Telgraf metninde bilinen bir kelimenin hatalı yazıldığı görülürse, gönderici bilgilendirilir. Gönderici tarafından düzeltme yapılmaz ise olduğu gibi kabul edilir, personel tarafından düzeltme yapılmaz. Düzeltme işlemi gönderici tarafından yapılır ise bu durum telgrafın arkasına şerh edilerek imzalanır. 2. FONOTEL SERVİSLERİNDEN KABUL Telgraf ücreti telefon şirketlerince ödenmek üzere anlaşma sağlanan telefon aboneleri kendi telefonlarından PTT çağrı merkezini ( ) arayarak telgraflarını yazdırabilirler. Telgraf yazdıracak telefon aboneleri çağrı merkezini arayarak çağrı bırakır. Görevli personel tarafından abonenin telefon numarası alınır ve teyit edilir. Sistem üzerinden telgrafın kabul işlemi yapılıp iletimi sağlanır. PTT Çağrı merkezince alınan telgraflar gişelerce kabul edilmiş telgraflar gibi varış yerlerine sistem üzerinden iletilir. Fonotel olarak çekilen telgrafların bir nüshası ile alındısı, herhangi bir PTT işyerine gönderici tarafından yapılacak başvuru üzerine kimlik tespiti yapılarak imza karşılığı verilir. Sisteme alındının verildiğine dair not düşülür. 3.FAKSTEL SERVİSLERİNDEN KABUL Faks cihazı bulunan telefon aboneleri tarafından ücreti telefon faturasıyla tahsil edilmek ve PTT işyerinde bulunan faksa iletilmek suretiyle ve telefon numarası teyit edildikten ve kabulü yapılacak telgrafın gönderici faksına iletilip iletilmeyeceğine yönelik talebe uygun olarak kabulü yapılır. Faks cihazı bulunan telefon aboneleri tarafından talep edilmesi halinde; kabulü yapılan telgrafın bir nüshası ile alındısı gönderici faksına iletilir. Göndericinin herhangi bir PTT işyerine başvurması halinde telgrafın bir nüshası ile alındı kimlik tespiti yapılarak imza karşılığı da verilir. Sisteme alındının

6 verildiğine dair not düşülür. Fakstel hizmeti verilecek işyerleri Genel Müdürlükçe belirlenir. ihtirazi kayıtla kabul edilmesi gereken telgraflarda, gönderici adı soyadı ve telefon numarası teyit edildikten sonra gönderici gecikme ihtimali konusunda bilgilendirilir ve telgrafın ihtirazi kayıtla gönderilmesini kabul ediyorum, gecikmeden PTT İdaresi sorumlu değildir ibaresinin bulunduğu ikinci fakstel dokümanı talep edilir. Göndericiden ikinci fakstel dokümanı alındıktan sonra telgraf ihtirazi kayıtla kabul edilir. 4.İNTERNET ÜZERİNDEN KABUL E-Telgraf göndermek isteyen kullanıcılar ile e-telgraf abonelerine ait telgraflar PTT internet adresinin e-telgraf menüsünde açılan sayfaya gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle sistem üzerinden kabul edilir. E-Telgraf abonesi olmak isteyenler PTT işyerlerine müracaat ederek PTT E-Telgraf Abonelik Sözleşmesi imzalar. Abonelik sözleşmesinde; abonenin kimlik ve iletişim bilgileri, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile sözleşmenin konusu ve süresi yer alır. E-Telgraf abonelerince gönderilen telgrafların ücreti posta çeki hesabı veya bankalar tarafından ihraç edilen banka kartları, kredi kartları veya ilgili kanunlarca izin verilen ya da verilecek diğer ödeme araçları ile tahsil edilir. Diğer internet kullanıcıları tarafından gönderilen telgrafların ücretleri ise bankalar tarafından ihraç edilen banka kartları, kredi kartları veya ilgili kanunlarca izin verilen ya da verilecek diğer ödeme araçları ve anlaşmalı şirketlerin telefon faturaları ile tahsil edilir. E-telgraf abonesi olanların kimlik tespitleri daha önce PTT işyerlerince yapıldığından her türlü telgrafı kabul edilir.

7 FONOTEL FAKSTEL ve E -TELGRAF OLARAK KABUL EDİLMEYECEK TELGRAFLAR Avukatlar tarafından fonotel olarak mahkemelere çekilen mazeret beyanı ile ilgili telgraflar hariç olmak üzere; gerçek ve tüzel kişilerce resmi makamlara çekilecek dilekçe mahiyetindeki telgraflar, kimlik tespiti gerektiren telgraflar, resmi telgraflar, fonotel, fakstel ve e-telgraf olarak kabul edilmez. NOT: Telgraf hizmeti süreli ve özellikli bir hizmet olduğundan kabulü yapılan tüm telgrafların alıcısına zamanında teslim edilmesi, sisteme teslim bilgisinin zamanında girilmesi, Devlet Erkanı göndericili ve alıcılı telgraflara özel bir önem verilerek mesai içinde görevli personel, mesai dışında ise nöbetçi personelle mutlak surette zamanında teslim edilmesi son derece önem arz etmektedir. Tüm telgraflarla birlikte Devlet Erkanı gönderici ve alıcılı telgrafların alıcılarına mutlak surette teslim edilmesini teminen; Telgraf Otomasyon Sisteminde Merkez Telgraf Giriş, Fono Telgraf Giriş ve Web Kabul Takip ekranların a DEVLET ERKANI seçeneği ile alt seçenek olarak standart müşteri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Milletvekili, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı seçenekleri eklenmiş olup, 17/11/2014 tarihi saat 08:30 itibariyle devreye alınacaktır. Aynı tarih itibariyle teslim edilmesi gereken telgraflar, teslim edilmemiş telgraflar (teslim süresi geçmiş) ve "DEVLET ERKANI" göndericili telgrafların adet bilgilerinin rapor şeklinde varış yerlerine günlük olarak SMS ve e-posta ile gönderilmesi uygulaması devreye alıcaktır. Telgraf işlemleri yapılırken devlet erkanı seçeneği işaretlenmediğinde telgraf standart kullanıcı göndericili şeklinde varış yerine iletileceğinden aşağıda belirtilen hussusa ayrıca önem verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kabul birimlerinde görevli personelce Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakan, Milletvekili, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı göndericili telgrafların kabul ve onay işlemi sırasında mutlak surette DEVLET ERKANI seçeneği karşısında alt seçenekler arasından göndericinin seçilmesini, Tüm telgrafların varış yerlerince zamanında dökümlerinin alınarak alıcılarına teslimi, mesai haricinde, hafta sonu ve resmi tatillerde teslimlilerin nöbetçi personelle mutlak surette teslimi ile teslim bilgilerinin aynı gün içinde sisteme girilmesini, "DEVLET ERKANI" göndericili ve alıcılı telgrafların teslim ve düşüm işlemlerine, diğer telgraflarla birlikte özel bir önem verilmesini, Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini teminen kontrolle görevli personelin takip ve denetim hizmetlerini etkin kullanmasını, Gereğini sağlamayan Merkezlere ilişkin sorumlu tüm personel hakkında işlem başlatılacağının bilinmesini Genel Müdürlüğümüz Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığının 17/11/2014 tarih sayılı yazısına atfen rica ederiz.

8 KELİME SAYIMI ve ÜCRETLENDİRME: Kelime sayımı ve ücretlendirme; Ücretlendirmede, özel hizmet işareti, alıcı adresi, metin ve imza bölümlerinde yer alan yazı, rakam ve işaretler kelime sayımına dahil edilerek, ücret tarifesine göre ücretlendirilir. Özel hizmetlerin her biri bir kelime sayılır. Kelimenin doğru yazılıp yazılmadığına ve imla kurallarına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, bir araya getirilmiş on karakteri geçmeyen yazı, rakam ve işaret grubu bir kelime olarak değerlendirilir, on karakteri geçmesi halinde ise her on karakter ve kesri bir kelime sayılır. Telgrafın imza bölümünde bulunan mühür ve imzanın her biri bir kelime olarak kelime sayımına dâhil edilir. Bir telgrafın asgari ücreti on kelime ücretinden az olamaz. Telgraf ücretine esas teşkil eden kelime sayısı on (10) kelimeden az olsa dahi on (10) kelime ücreti alınır. Gönderici adı soyadı ve unvanı kelime sayımına dahil edilir. Gönderici, adresinin karşı tarafa iletimini istiyorsa adres kelime sayımına dahil edilir. BGS özel hizmetli telgraflarda, kelime sayımına 10 kelime ilave edilir. CT özel hizmetli telgraflar kabul işlemi esnasında tüm özel hizmetler dahil olmak üzere toplam ücretin iki katı olarak ücretlendirilir. Postrestant veya PTT işyeri teslimli (özel hizmetli) işaretli telgraflardan özel hizmet ücreti alınmaz. Acele telgraflardan normal telgraf ücretinin iki katı ücret alınır. Birden fazla adresli telgraflarda, adreslere göre her telgraf ayrı ayrı ücretlendirilir. SMS ile bilgilendirme özel hizmetli telgraflardan, Posta ve Telgraf Ücret tarifesinde belirtilen ücret alınır. Bizzat alıcısına teslimli (BA) özel hizmetli telgraflardan ayrıca tarifesinde belirtilen özel hizmet ücreti alınır. TELGRAF ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ Telgraf ücreti PTT İşyerlerimizden kabul esnasında peşin alınabileceği gibi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan bu ücret, kredi kartından, posta çeki hesabından (e-telgraf abonelik sözleşmesi imzalayan aboneler için) ve telefon faturasına yansıtılarak ile de tahsil edilmektedir. Ödeme seçeneği kredi kartı olarak seçildiğinde telefonla geri arama yapılmaz. Ödeme şekli telefon faturası olarak belirtildiğinde sadece numara doğrulama amacı ile geri arama yapılmaktadır. Ödeme seçeneği ne olursa olsun (telefon faturası veya kredi kartı) telgrafın onay veya red durumunu belirten mesaj göndericinin belirttiği e-posta adresine gönderilmektedir. TELGRAF ÜCRETLERİNİN İADESİNİ GEREKTİREN HALLER 1-Göndericileri tarafından, telgrafın çekildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde müracaat edilmek kaydıyla; a) İhtirazı kayıtla kabul edilenler hariç, telgrafın süresi içerisinde alıcısına teslim edilmemesi, b) Telgrafın teknik nedenlerden dolayı varış yerine iletilememesi, c) Telgrafın yetkili mercilerce iletimi ve tesliminin durdurulması,

9 d) Telgraf alıcısına teslim edildikten sonra yerine getirilmediği anlaşılan ek hizmetler karşılığı olarak alınmış ilave ücret olması hallerinde telgraf ücretleri göndericilerine iade edilir, 2-Ücret iadesi hakkındaki istekler, herhangi bir PTT işyerine yapılabilir. Böyle bir talebi alan işyeri bu hususta gerekli araştırma yapmakla yükümlü olup, yapılan araştırma sonucunda iade edilen ücret kusurlularına rücu edilir. 3-Ücret iadesi talebinde bulunan göndericilerin, ücretlerini almak üzere PTT işyerlerine 1 yıl içerisinde müracaat etmeleri gerekir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ücretleri iade edilmez. ÜCRETSİZ TELGRAFLAR PTT işyerleri arasındaki telgraf hizmetleri ve PTT işlemleri ile ilgili olarak çekilecek servis telgrafları haricindeki tüm telgraflardan ücret alınır. TELGRAF ASIL VEYA ÖRNEKLERİNİN VERİLMESİ 1-Telgraf asıl veya örnekleri; a) Gönderici ve alıcılar ile bunlar tarafından verilen vekaletnameye veya yazılı izne sahip olan, noterce tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamelerindeki imzayı taşıması ve resmi makamların izninin antetli ve mühürlü kağıtta, o resmi dairenin evrak çıkış numarasını taşıması koşulu ile gerçek ve tüzel kişilere, b) Adli, idari, askeri mahkemeler ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına, c) Resmi makamların kendilerine çekilen telgrafları almaya yetki verdikleri idari amir ve memurlarına, d) Yetkili makamlarca inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilmiş olanlara, e) 6475 sayılı Posta Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın müsaade ettiği kişilere, mahkeme kararı aranmaksızın yazılı istekte bulunmaları halinde gizli bir yazıyla gönderilir. 2- Telgraf asıl veya örneklerini almaya yetkili makam veya şahıslar hakkında şikâyeti içeren telgraflar, kendilerine verilmeyerek şikâyeti incelemeye yetkili makama verilir. Yukarıda belirtilen makam, merci ve kişiler tarafından örnek talep edildiğinde ücret alınmaz. Kabul edilen telgraf karşılığında telgraf alındısı düzenlenerek göndericiye verilir. PTT İŞYERLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ PTT işyerlerinin çalışma süreleri PTT tarafından belirlenir. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri kapalı olan PTT işyerleri ile hafta içinde mesaisi sona eren PTT işyerlerine telgraf kabul edilmez. Ancak, gönderici tarafından, mesai başlangıcının ilk iş gününde telgrafın tesliminin yapılması talep edildiği takdirde, ihtirazı kayıtla kabul edilir.

10 TELGRAFLARIN İLETİMİ Telgraflar; PTT işyerleri gişesinden fonotel ve fakstel servisinden veya PTT internet adresinden kabul edilerek sistem aracılığı ile varış PTT işyerine iletilir. İLETİMDEN SONRA İPTAL EDİLEN TELGRAFLAR Gönderici veya yetkili temsilcisi PTT işyerlerine verdiği telgrafların varış yerine iletilmiş olanlarının iptalini isteyebilir. Bu durumda iptali istenilen telgrafların ücreti iade edilmez. İptali istenen telgrafın alıcısına teslimi servis telgrafı ile durdurulur. Alıcısına teslim edilen telgrafın iptali yapılmaz. TELGRAFLARA VARIŞ PTT İŞ YERİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER VE ALICILARINA TESLİMİ Varış PTT işyerlerince alınan telgraf doküman haline getirilir, katlanır ve her biri için ayrı teslim belgesi düzenlenir ve üzerlerine tarih damgası basılır. Varış PTT işyerince alınan telgraf dokümanı ''PTT İşyerine Gelen Telgraf/Doküman Kayıt Listesi'' ne kayıt edilir ve teslim eden personel ile teslim alan dağıtım personeli veya dağıtım servisi ilgili personelinin adı, soyadı, sicili, imzası, tarih ve saat dakika bilgileri de bu listeye kayıt edilerek ilgilisine zimmet edilir. Dağıtıma çıkarılmadan önce telgraflar ayrıca cihet dağıtım/teslim listesine kaydedilir. Telgraflar, alıcısının adı, soyadı ile teslim tarihi ve saati teslim belgesine yazılıp imza ettirildikten sonra kapalı olarak teslim edilir. Telgraf başkasına okutturulmaz. Teslimi yapan dağıtıcı tarafından alıcının kimliği konusunda tereddüde düşülmesi halinde alıcının kimlik tespiti yapılarak teslim edilir. Kimlik tespitine ilişkin bilgiler teslim belgesine yazılır. Alıcı teslim aldığı telgrafı iade edemez. Ancak, yanlışlıkla alıcısından başkasına teslim edilmiş olan telgrafın arkasına iade tarihi ve nedeni yazılarak iade edenin imzası alınır. İade eden imza etmekten kaçınırsa dağıtıcı tarafından durum şerh edilir ve telgraf işyerine geri getirilir. İptali yapılan telgraf dokümanının varış PTT işyerinde bekletilme süresi otuz gündür. TELGRAFLARIN TESLİM SIRASI Telgraflar alınış tarihi sırasına ve ek hizmet türüne göre teslim edilir. Acele telgraflar öncelikle teslim edilir. BGS ek hizmetli telgraflar, göndericinin talep ettiği tarih ve saatte teslim edilir. Kabul işleminden itibaren 48 saat içerisinde teslim edilmeyen telgraflar iptal edilir.

11 POSTRESTANT ve PTT İŞYERİ TESLİMLİ ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ Postrestant ve PTT İşyeri teslimli telgraflarda, alıcının adı ve soyadının açık olarak gösterilmesi yeterlidir. Postrestant ve PTT İşyeri teslimli telgraflar, kimlik tespiti yapılarak alıcıya veya yetkili temsilcisine teslim edilir. Alıcıları tarafından 1 ay (30 gün) içerisinde alınmayan bu tür telgraflar iptal edilerek kabul PTT işyerine bilgi verilir. POSTA ABONE KUTUSU ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ Adı ve soyadı yazılı posta abone kutusu adresi ile gelen telgraflara haber kâğıdı düzenlenerek posta kutularına atılır. Telgraf, haber kâğıdı ile müracaat eden alıcıya teslim edilir. Haber kâğıdı ile 1 ay içinde müracaat edilerek alınmadığı takdirde telgraf varış PTT işyerince iptal edilir.adı ve soyadı yazılı bulunmayan posta abone kutusu adresli telgraflar iptal edilir.

12 UMUMA AÇIK YER ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ 1-Telgraflar; düğün, nişan, toplantı, açılış töreni, panel, festival, sempozyum gibi etkinliklerde bizzat alıcısına tesliminin mümkün olmadığı hallerde, alıcının birinci derecede yakınına, özel kalem müdürüne, sekreterine, etkinliği düzenleyen yetkiliye kimlik tespiti yapılarak teslim edilir. 2-Resmi kurumlar, okul, fabrika, tiyatro, kahvehane, misafirhane, gazino ve lokanta gibi umuma açık yer adresli telgraflar, buraların sahip, yetkili personel ve hizmetlilerine teslim edilir. Resmi kurum, okul, fabrika gibi yerlerin telgraflarını almak üzere yetkili kıldıkları kişi veya kişilerin açık adresleri ve görevleri ile yetkilinin imza örneğini içeren yazılı müracaatları bulunması halinde, buralara gelecek telgraflar yetkili kılınanlar haricinde kimseye teslim edilemez. TOPLU KONAKLAMA YER ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ Otel, motel gibi yerlerde konaklayanlar adına gelen telgraflar, alıcılarının orada kalmasına rağmen dağıtım sırasında bulunmadığının tespit edilmesi halinde, müdür veya resepsiyondaki görevliye teslim belgesine imza alınmak suretiyle teslim edilir. Alıcının söz konusu yerlerde kalmadığı ancak adres olarak bu yerleri gösterdiği anlaşılanların telgrafları, haber kâğıdı bırakılarak PTT işyerine geri getirilir. TUTUKLULAR ADINA GELEN TELGRAFLARIN TESLİMİ Tutuklu veya hükümlüler adına gelen telgraflar, cezaevi yönetimlerince temin edilmeleri halinde tutuklu veya hükümlülere, temin edilememeleri veya yazılı olarak mutemet veya yetkililere tesliminin istenmesi halinde mutemetlere teslim belgesine imza alınmak sureti ile teslim edilir. ASKERİ BİRLİK ADRESLİ TELGRAFLARIN TESLİMİ PTT işyerinin dağıtım sahası içinde bulunan askeri okul ve birliklerle buradaki subay, astsubay, er, erbaş ve diğer şahıslar adına gelen telgraflar temin edilmeleri veya müracaatları halinde kendilerine, temin edilememeleri veya yazılı olarak mutemet veya yetkililere tesliminin istenmesi halinde bu kişilere teslim edilir. VELAYET VE VESAYET ALTINDA BULUNANLAR, ÖLENLER İLE İFLAS EDENLER ADINA GELEN TELGRAFLARIN TESLİMİ Velayet ve vesayet altında bulunanlar ile ölenler ve iflas edenler adına gelen telgraflar, ilgili mercilerce yetkili kılınan kişilere teslim edilir.

13 ALICININ ADRESİNDE BULUNMAMASI HALİNDE TELGRAFLARIN TESLİMİ Alıcı adresinde bulunmadığı takdirde, telgraf kendisi ile aynı konutta oturan kişilerden veya hizmetçilerden birine teslim edilir. İşyeri adresli telgraflardan Bizzat Alıcısına teslim özel hizmetli telgrafların dışındaki telgraflar, alıcının sekreterine, özel kalem müdürüne, müdürüne, amirine veya işyeri arkadaşına teslim edilir. Alıcı yazı ile müracaat ederek telgraflarını almaya yetkili birini göstermiş ise telgraf bu kişiden başkasına teslim edilemez. ALICISI TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN TELGRAFLAR Telgrafın alıcısı tarafından kabul edilmemesi halinde, telgraf açılmadan arkasına kabul etmiyorum diye yazılarak alıcısı tarafından imzalanır. Alıcı imzadan imtina ederse, dağıtıcı tarafından telgrafın arkasına kabul edilmemiş ve imzadan imtina edilmiştir notu yazılarak imzalanır. ALICI ADRESİNDE TELGRAFI TESLİM ALACAK KİMSENİN BULUNMAMASI Alıcının adresinde telgrafı teslim edecek kimse bulunmadığı takdirde alıcı adresine haber kâğıdı bırakılarak telgraf PTT işyerine geri getirilir. Kabul işleminden itibaren 48 saat içerisinde teslim edilemeyen telgraflar iptal edilir. İptal edilen ve sisteme işlenen telgrafların PTT işyerinde bekleme süresi otuz gündür. Bu süre içerisinde alıcının haber kâğıdı ile PTT işyerine müracaatı halinde telgraf ücreti göndericisine herhangi bir nedenle iade edilmiş ise alıcıdan ücreti alınmak suretiyle teslim edilebilir. ADRESLERİNİ DEĞİŞTİREN ALICILAR Resmi kurumların adresleri değişmiş ve biliniyorsa bu kurumlar adına gelen telgraflar yeni adreslerinde teslim edilir. TATİL GÜNLERİNDE KAPALI OLAN ADRESLERE GELEN TELGRAFLAR Tatil günleri kapalı bulunan adreslere gelen telgraflar, adreslerine götürülerek varsa nöbetçi memur veya bu Yönetmelik kapsamında teslim edilebilecek kişilere teslim edilir. Böyle bir görevli yoksa haber kâğıdı bırakılır. Alıcı, tatil süresi içerisinde ilgili PTT işyerine başvurarak telgrafını teslim alabilir. Tatil süresi bitiminde, işyerinden teslim alınmayan telgraflar adresinde alıcısına teslim edilir. KÖY ADRESLİ TELGRAFLARIN DAĞITIM - TESLİMİ Köy adresli telgrafların dağıtım ve teslimine ilişkin usul ve esaslar PTT tarafından belirlenir. Şehir dağıtım alanı dışında kalan yerlerde oturanlar adına kabul edilecek telgraflara köy dağıtımı esasları uygulanır. -Köy varışlı normal telgraflar ihtirazı kayıtla kabul edilerek köy dağıtım sefer programına göre alıcısına teslim edilir.

14 TELGRAFLARIN ALICILARINA TESLİMİ Telgraflar, alıcısının adı, soyadı ile teslim tarihi ve saati resüye yazılıp imza ettirildikten sonra kapalı olarak teslim edilir. Telgraf başkasına okutturulmaz. Teslimi yapan dağıtıcı tarafından alıcının kimliği konusunda tereddüde düşülmesi halinde alıcının kimlik tespiti yapılarak teslim edilir. Alıcı teslim aldığı telgrafı iade edemez. Ancak, yanlışlıkla alıcısından başkasına teslim edilmiş olan telgrafın arkasına iade tarihi ve nedeni yazılarak iade edenin imzası alınır. İade eden imza etmekten kaçınırsa dağıtıcı tarafından durum şerh edilir ve telgraf işyerine geri getirilir. İLETİMİ VE TESLİMİ DURDURULAN TELGRAFLAR 1-Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan telgrafların iletimi durdurulur. 2-Hâkim tarafından bu yönde verilen bir kararın PTT işyerlerine bildirildiği veya Cumhuriyet savcılığı tarafından böyle bir müracaat yapıldığı takdirde istenilen telgraf iletilmeden veya alıcısına teslim edilmeden derhal mahkemeye veya Cumhuriyet savcılığına gönderilir. 3-Mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından iletimi ve teslimi durdurulmak istenen telgraflar istekten önce iletilmiş ise, son PTT işyeri derhal durumdan haberdar edilerek telgrafın tesliminin durdurulması ve isteği yapan mahkemeye veya Cumhuriyet savcılığına teslim edilmek üzere ilk PTT işyerine iadesi istenir. Ancak telgraf alıcısına teslim edilmiş ise telgrafın örneği gönderilmekle beraber tesliminden de hâkim veya Cumhuriyet savcılığına bilgi verilir. 4-Mahkemece veya Cumhuriyet savcılığınca iadesine karar verilen telgraflar derhal ilgililerine teslim edilir. 5-İletimi durdurulan telgrafların ücretleri, ancak iletimi durduran makamın yazılı izni alındıktan sonra göndericilerine iade edilir. İletimi durduran makam, ücretin hemen iadesinde bir sakınca gördüğü takdirde bunun ortadan kalktığı bildirilinceye kadar ücret iade edilmez. YURTDIŞINA GÖNDERİLEN VE YURTDIŞINDAN ALINAN TELGRAFLAR Yurtdışı telgrafların alıp verme merkezi İstanbul Telgraf Müdürlüğüdür. Kabul birimlerimizde yurtdışı menüsünden telgraflar kabul edilmekte olup, İstanbul Telgraf Müdürlüğüne ulaşmaktadır. Buradan genteks sistemi ile yurtdışına keşide edilmektedir. Yurtdışı kabullü yurtiçi varışlı telgraflarda da aynı şekilde İstanbul Telgraf Müdürlüğünce genteks sistemle yurtdışından alınmakta olan telgraflar Telgraf Otomasyon Sistemi üzerinden varış yerine iletilmekte, dağıtım ile teslimi sağlanmaktadır.

15 İstisnai yerler varışlı telgrafların dağıtım ve teslimi İhtirazi kayıtla kabul edilmiş veya istisnai yer varışlı olmasına rağmenbgs olarak sehven kabul edilmiş telgraflar dağıtım sefer programına göre ilk dağıtım gününde alıcısına teslim edilir SAKLAMA SÜRELERİ Telgraf asıl ve suretleri ile bu konuda yapılan tüm yazışmalara ait evraklar; tarih sırasına göre dizilerek, Yazışma, Matbu Evrak, ve Dokümanların Saklama Sürelerini Gösterir Listeler de Genel Müdürlükçe belirlenen sürelere göre saklanacaktır. Telgraf asılları, İşlem görmüş telgraf resüleri 3 yıl, Dağıtıcı ile gönderilen telgrafların sevk listesi 1 yıl, Harici telgraf irtibatları ile ilgili yazışmalar 2 yıl (teftiş görmek şartıyla) saklanacaktır. Bu işlemlerden ilgili personel ile Merkez Müdürü de sorumlu tutulacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

vii) 04.06.1998 - Günlük Borç-Alacak Tutarının Tama İblağı Hakkında

vii) 04.06.1998 - Günlük Borç-Alacak Tutarının Tama İblağı Hakkında Bankalararası Takas Odaları İşlemlerine ilişkin Talimatlar: i) İmkansız Tarihli Çekler Hakkında ii) İade Çeklerin Gönderim Saati Hakkında iii) BTO İşlemleri İzahnamesi iv) Fiziken İbrazsız Çek Takası Protokol

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

AFYONKARAHİSAR 2012 1

AFYONKARAHİSAR 2012 1 REHBERİ 1 AFYONKARAHİSAR 2012 2 İçindekiler Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Yurtların Açılması, Devir ve Nakli İle Kapatılma Hükümleri... 10 Yurtların Yapım

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı