Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!"

Transkript

1 Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi), kadýn nüfusun ora- eden nüfus 2013 yýlýnda, bir önceki yýla göre 1 milyon 040 bin 480 kiþi arttý. Çorum'da da bir ný ise yüzde 49,8 (38 milyon 194 bin 504 kiþi) olarak önceki yýla göre azda olsa artýþ yaþandý. Ýl nüfusu gerçekleþti. SAYFA 3 TE ÇRT de Çorumda Seçim Programýnýn konusu: Belediye Uygulamalarýndaki Yanlýþlýklar ve Doðrular ÇRT Ekranlarýnda Gazeteci Ayhan Aykanat'ýn Hazýrlayýp sunduðu Çorumda Seçim Programýnda Belediyenin uygulamalarý ve icraatlarý tartýþýldý. Programýn konuþmacýlarý Gazeteci Ayhan Aykanat, AKP Eski Çorum Ýl baþkan yardýmcýsý Ýbrahim Köseoðlu ve Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel oldu. AKP Çorum Eski Ýl Baþkan yardýmcýsý Ýbrahim Köseoðlu son 20 yýlýn en fazla belediye hizmetlerinin bu dönemde yapýldýðýný iddia ederek," Türkiye de ben siyasi bir kriz ve gerginlik yaþandýðýna inanmýyorum. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ Kültür Sitesinin yýkýlmasý ve yýkýldýktan sonra bu yerin en iyi bir þekilde deðerlendirilmesini bekleyen vatandaþlar Yapýmý devam eden Yeþil Park yerinin altýnda neden Otoparkýn yapýlmadýðýný soruyorlar. Belediye neden 155'te mesajlý ihbar dönemi 5 TE Þartnameye Uymuyor! Nadir Yücel - Üstelik inþaat yapým etiketinde 'Otopark' levhasý olmasýna raðmen Otopark yapýlmadýðýný belirten vatandaþlar Konunun Muhatabý olan valiliðin bu konuda neden iþlem yapmadýðý sorusuna ise cevap arayarak bu konuda açýklama yapýlmasý gerektiðini ifade ediyorlar. Konu ile ilgili olarak bilgisine baþvurduðumuz Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker Kültür Sitesinin Belediye ye devri konusunda Otopark yapýlma þartý olduðunu vurgulayarak," ÝL Genel Meclis Kararlarý Resmi ve baðlayýcý kararlardýr. Kararýn içeriði nettir. Halka da açýktýr. Yýkýlan ve Park olarak yapýlan bu yer için alýnan Karar da yer altýnda otopark üzeri ise Yeþil alan park olacak þartý vardýr. Ancak Otopark yapýmý görülmemektedir. Bunu anlamak mümkün deðil. ÝL Genel Meclisi olarak bizim sorumluluk ve yetki alanýmýz bu yerin Satýþ ya da Takasý ile ilgili olarak karar almaktýr. Biz kararý þartlý olarak almýþýz. Uygulamanýn baþý, Takip yetkisi, kontrol ve sorumluluðu ise sayýn valimize aittir. Taktir ise kamuoyunundur" þeklinde konuþtu. NFK'dan yarýyýl þenliði Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan yaptýðý açýklamada 155 servisine artýk SMS'de atýlabileceðini açýkladý.resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren "Elektronik Haberleþme Sektöründe Acil Yardým Çaðrý Hizmetlerine Ýliþkin Yönetmelik" gereði GSM þirketleri tarafýndan 155 SMS servisinin 1 Þubat 2014 tarihinden itibaren ücretsiz olarak 81 Ýl merkezinde vatandaþlarýn hizmetine açýlacaðýný ifade eden Halil Ýbrahim Doðan, "155 SMS kýsa mesaj servisi ile engelli veya bulunduðu ortam itibariyle sesli konuþmasý can veya mal kaybýna... Mahalle Kültür Merkezleri ve Nikah Salonunda sona doðru Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, inþaat çalýþmalarýnda sona gelinen belediye yatýrýmlarýnda incelemelerde bulundu. Mahalle Kültür Merkezleri ve yeni Nikah Sarayýnda incelemelerde bulunarak çalýþmalar hakkýnda teknik ekipten bilgi alan Külcü, çalýþmalarýn her aþamasýný titizlikle takip ediyor. 5 TE MHP Ýl Teþkilatýndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret SAYFA 3 TE Özgür Der, Ýskilipli Atýf Hoca'yý anacak Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi tarafýndan yarýyýl þenliði düzenlendi. 26 Ocak Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu'nda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'nün ev sahipliðinde gerçekleþen programa TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. SAYFA 6 DA Suriye için yeni yardým seferberliði Suriye'de baþta çocuklar olmak üzere, kadýn, yaþlý ve hastalarýn hayata tutunabilmeleri, dertlerine çare, yaralarýna merhem olmak için Ýnsani Yardým Platformu çatýsý altýnda "Sana Ýhtiyacým Var" kampanyasý baþlatýldý. Suriye'de 2011 yýlýnda baþlayan ve yaklaþýk 3 yýldýr süren iç çatýþmalar þiddetini arttýrarak devam ediyor. 4 TE SAYFA 2 DE RAM'ýn "Çocuk 3 Testleri Eðitimi" projesine onay 6 TE DA DA Ýþletmelere 9 "Periyodik Muayene" uyarýsý! SAYFA SAYFA SAYFA Evcim Emlak müþteri memnuniyetinden taviz vermiyor

2 Özgür Der, Ýskilipli Atýf Hoca'yý anacak 2 Özgür Der Çorum Þubesi þehid ediliþinin 88.yýl dönümünde "Þehid Ýskilipli Atýf Hoca'nýn Mirasý ve Yakýn Türkiye Tarihi" konulu konferans düzenleyecek. Özgür Der Çorum Þubesinde gerçekleþecek ve müzakereciliðini Kerim Mandýralýoðlu'nun yapacaðý konferansa konuþmacý olarak ise Bülent Gökgöz ve Yakut Bozdoðan katýlacak. Konferans 1 Þubat 2014 Cumartesi saat 20.00'da yapýlacak. Haber Servisi ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2693 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Aþkýn E Hali Dergisi'nin 33. sayýsý çýktý Aþkýn E Hali Dergisi'nin 33. sayýsý çýktý. 9 yaþýna giren derginin bu sayýsýnda "Nasýl Yazýyorlar" ismiyle bir dosya hazýrlanmýþ. Kenan Yaþar baþyazýsýnda, "Ne yazdýðýmýzdan çok, nasýl yazdýðýmýz önemlidir" demiþ ve yazmanýn bir yönüyle 'ortaya yeni bir þey koymak' olduðunu vurgulayarak "Ne var ki bizler Hemingway'ýn dediði gibi ustasý olmayan bir zanaatýn çýraklarýyýz" diyerek yazýsýný sözleriyle bitirmiþ. Derginin bu sayýsýnda Kenan Yaþar, Metin Demirci, Mehmet Önder, Mehmet Okumuþ, Cihangir Ýslam Akgül, Ferda Balkaya Çetin, Ümran Serdar, Emre Keleþ, Nihat Örs, Lokman Erdoðan, Doç. Dr. Meral Demiryürek, Nuray Alper, Çetin Tarý, Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Prof. Dr. Adem Kurt ve Serpil Tuncer öykü, þiir, deneme ve incelemeleriyle katkýda bulunmuþlar. "Nasýl Yazýyorlar" dosyasýnda ise, Kenan Yaþar, Metin Demirci, A. Vahap Akbaþ, Halit Yýldýrým, Mustafa Özçelik, Mehmet Önder, Mustafa Uçurum, Nurettin Durman, Mehmet Okumuþ, Onur Akbaþ, Sergül Vural, Salim Kanat ve Murat Soyak nasýl yazdýklarýný anlattýlar. Dergiyle irtibat kurmak isteyenler ve mail adreslerinden ulaþýlabilir. Bahadýr YÜCEL Hýristiyan askerin Kur'ana saygýsýzlýðýna tepki! Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, eski bir ABD askerinin askeri çay partisinin toplantýsýnda kürsüde konuþurken elinde tuttuðu Kur'an-ý Kerimi yere fýrlatmasýnýn bütün Müslümanlara karþý yapýlmýþ bir hakaret olduðunu belirterek "Bu hakaret bozulmuþ Hristiyan düþüncesinin þiddete dönüþmüþ þeklidir" dedi. Konuyla ilgili yazýlý bir basýn açýklamasý yapan Yýldýz, "Kur'an-ý Kerim'de kardeþlik, Ýslam temalarýndaki birlik olma ruhundan çekinenlerin, daðýlmaya baþlayan birlikteliklerine karþý Ýslam'ý bir tehdit olarak görmekten ileri geliyor" dedi. Bu yapýlan terbiyesizliði Kur'an diliyle anlatmayý uygun ve yerinde bulduðunu söyleyen Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, "Kur'an-ý Kerim Hz.Muhammed'e vahiy yoluyla arapça indirilen: Allah'tan geldiði, ezberden veya yazýlý olarak aynýyla intikal ettiði konusunda þüphe bulunmayan, Müslümanca yaþamak isteyenler için hayat kýlavuzu olan ilahi bir kitaptýr" ifadelerini kullandý. Yýldýz, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Kur'an-ý Kerim'de de ki: "Ey Kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiþ olan (ilahi kitap)lara inanmadýðýnýzdan ve çoðunuz da fasýklar olmasýndan ötürü bizden hoþlanmýyorsunuz ayetinde olduðu gibi, bir fasýkýn ya da fasýklarýn bu terbiyesizce, alçakça tutumlarý karþýsýnda yine Kuran- Kerim de çok yerinde konu edinmiþ ayetler bulunmakta, bakýn bu fasýklara 15 asýr önce ne söylenmiþ; de ki: Ey Kafirler, tapmam o taptýðýnýza! Siz de benim kulluk ettiðime tapanlardan deðilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Þeklinde yer verilmiþtir. Ýslam gibi serefli bir dine mensup olamayanlara Yüce Yaradan'ýn iman nasip etmesini diliyorum, þiddetin, hakaretin, insanca tutumlarýn dýþýnda geliþen bütün devinimler imansýzlýktan kaynaklanýr. Ýslam inancýmýz hiçbir kitap ehline hakaret etmeye müsaade etmez, hatta putpereste dahi, zira o da belki döner senin dinine hakaret eder düþüncesi hakimdir. Bozulmuþ Hristiyan zihniyetinin hiçbir zaman dostane tavýr takýnmayacaðýný Kuran-ý Kerimin þu ayetinde görüyoruz; Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanlarý dost edinmeyin, onlar birbirlerinin dostlarýdýrlar. Sizden kim onlarý dost edinirse, kuþkusuz o da ondandýr. Þüphesiz Allah zalimler topluluðunu doðruya iletmez. Kuran-ý Kerimin yüce yaradanýn korumasý altýnda olduðuna inanan her insan iyi bilir. Diyanet Sen olarak bu insanlýk dýþý hakareti kýnýyor, dünya Müslümanlarýný rencide eden bu hadiseyi nefretle lanetliyoruz." Haber Servisi T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2013/569 Esas TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN ÝLAN Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih Sayý : 2013/569 Esas 2013/458 Karar No: sayýlý karan ile; Çorum ili, Merkez ilçesi, Kazýklýkaya Köyü nüfusuna kayýtlý, Halil Ýbrahim ve Fehmiye'den olma 1970 doðumlu, TC kimlik numaralý GÜLESER TERYAKI (BAYKAN)'ýn isminin GÜLDANE olarak düzeltilmesi ile isminin nüfusa GÜLDANE olarak KAYIT VE TESCÝLÝNE karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 15/01/2014 Basýn: 98 Resmi ilanlar de YÝTÝK arasý 1 cilt arasý 1cilt perakende satýþ fiþi ile arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Eker Vergi No: YÝTÝK numaralar arasý 1 cilt sevk irsaliyesini kaybettim. Hükümsüzdür. Özge Deliað ÇVD: YÝTÝK Beko 499 TR MF Al A2K sýra nolu yazarkasamýn ödeme kaydedici cihaz levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Özge Deliað ÇVD: Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:16 Güneþ : 06:45 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:37 Akþam : 17:03 Yatsý : 18:25 Þükran Yargý NÜRNBERG 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 5. Hafta Allahým! Kötü huylardan, kötü iþlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalýklardan Sana sýðýnýrým! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÝSTÝKLAL CADDASÝNDE BU AKÞAM Geçer Ýstiklâl Caddesi nden her gece birileri, Çeþit çeþit insan sürüler... Hýrlý da geçer,hýrsýz da Nurlu da geçer nursuz da Geçer nice tipi kaymýþlar, Göz oymuþlar, ev soymuþlar... Salaklar, malaklar hele... En kötüsü yaðdanlýklar, yalaklar... Vefasýzlar, vijdansýzlar,vakarsýzlar... Geçer Ýstiklâl Caddesi nden birileri... Arada adam gibi adam da geçer der Ýstiklâl Caddesi nin kaldýrým taþlarý. Dolu baþak yeðni olmaz, eðiktir baþlarý. Adam gibi adamdýr onlar... Daha bir çok yoldan, Caddeden,kýyýdan, köprüden Geçeceklerini bilir onlar der Göz kýrparken Ýstiklâl Caddesi nin Neon ýþýklarý... Þükür bu gece de adam gibi adam Olmaya heves eden oðullar geçti senden. Sen boþver Ýstiklâl Caddesi Az önce geçen o yýlýþýklarý... Parlasýn gönlünce bu akþam buranýn Tüm ýþýklarý... Yürüsün nazlý nazlý sevgililer, Yürüsün garip garip Hak aþýklarý... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,217 0,218 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:2/B ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: SANCAKTAR CAMÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet eden nüfus 2013 yýlýnda, bir önceki yýla göre 1 milyon 040 bin 480 kiþi arttý. Çorum'da da bir önceki yýla göre azda olsa artýþ yaþandý. Ýl nüfusu 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi), kadýn nüfusun oraný ise yüzde 49,8 (38 milyon 194 bin 504 kiþi) olarak gerçekleþti. Türkiye'nin yýllýk nüfus artýþ hýzý, 2013 yýlýnda yüzde binde 13,7 olarak gerçekleþtiyýllýk nüfus artýþ hýzý 2012 yýlýnda binde 12 iken, 2013 yýlýnda binde 13,7'ye yükseldi.ýl ve ilçe merkezlerinde yaþayanlarýn oraný yüzde 91,3 oldu. Ýl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oraný 2012 yýlýnda yüzde 77,3 iken, 14 ilde büyükþehir belediyesi kurulmasý ve büyükþehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katýlmasýnýn önemli etkisiyle bu oran 2013 yýlýnda yüzde 91,3 olarak gerçekleþti. Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiði Ýstanbul, 14 milyon 160 bin 467 kiþi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sýrasýyla takip eden iller yüzde 6,6 ile (5 milyon 045 bin 083 kiþi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 061 bin 074 kiþi) Ýzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 740 bin 970 kiþi) Bursa ve yüzde 2,8 ile (2 milyon 158 bin 265 kiþi) Antalya'dýr. Bayburt ili ise 75 bin 620 kiþi ile en az nüfusa sahip il oldu. Çorum'un ise 2012'de 529 bin 975 olan nüfusu binde 4.0 artarak 2013 yýlýnda 532 bin 080'e yükseldi. Yükseliþ il ve ilçe merkezlerinin toplam nüfusunda da yaþandý yýlýnda 365 bin 526 olan nüfus geçen yýl 369 bin 163'e çýktý. Belde ve köylerin toplam nüfusu il ve ilçe merkezlerinde yaþanan artýþa paralel olarak azaldý. 2012'de 164 bin 449 olan nüfus 162 bin 917'ye düþtü. Ýstatistiklerde Çorum'da kadýn nüfusu da erkeklerden fazla çýktý. Ýl genelinde 263 bin 906 erkek bulunurken kadýnlarýn sayýsý ise 268 bin 174 oldu. Fatih AKBAÞ RAM'ýn "Çocuk Testleri Eðitimi" projesine onay Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü (RAM) tarafýndan hazýrlanan ve Psikolojik Danýþman ve Rehber Öðretmenlerin eðitimini kapsayan "Çocuk Testleri Eðitimi" projesi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan kabul edildi. PDRH Bölüm Baþkaný Yaser Mert öncülüðünde hazýrlanan projenin imza töreni Çorum OKA Ýl Temsilciliðinde yapýldý. Ýmza törenine OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk ilepdrh Bölüm Baþkaný Psikolojik Danýþman Yaser Mert katýldý. Merkez Müdürü Yaþar Kýyýlýk konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, okul ve kurumlarda uygulanmakta olan 'Bireyi Tanýma Test ve Envanterleri' konusunda öðretmenlere bu eðitimin daha nitelikli bir deðerlendirme yapmalarýný saðlayacaðýný belirtti. Kýylýk, yaþ düzeyi olarak ilk-orta okul öðrencilerinin farklý tekniklerle tanýnmasýna olanak saðlayan Çocuk Testleri Eðitiminden Çorum'da bu eðitimi almayan rehber öðretmen ve psikolojik danýþmanlarýn faydalanacaðýný söyledi. Psikolojik danýþman Yaser Mert ise verdiði bilgide, projenin okullarda ve Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünde yaþlarý 3 ile 19 arasý deðiþen çocuk ve gençlerle çalýþan rehber öðretmen/psikolojik danýþmanlarýn mesleki bilgi ve becerilerinin artýrýlmasýna yönelik test eðitimini kapsadýðýný belirtti. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn hazýrlanan projelere destek vermesinin kurumlar açýsýndan oldukça faydalý çalýþmalara olanak saðladýðýný ifade eden Mert, test eðitiminin üniversite öðretim üyesi/görevlisi düzeyinde olan bir eðitimci tarafýndan verilmesini ve eðitim sonunda örnek test batarya/kitapçýklarýnýn öðretmenlere daðýtýlmasýnýn düþünüldüðünü dile getirerek eðitimin 40 Psikolojik Danýþmana þubat ayý içerisinde verileceðini aktardý. Fatih AKBAÞ Mehmet Gayretli ve yönetiminden Vali Sabri Baþköy'e ziyaret Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ve yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. 18 Ocak'ta yapýlan seçimlerin ardýndan Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkanlýðýna yeniden seçilen Mehmet Gayretli ile Baþkan Yardýmcýsý Fazlý Özdemir, Genel Sekreter Turan Bekmezci, Gürbüz Yasakcý, Hüseyin Cýbýr, Tamer Çetin, Turabi Üreyen, A.Ýhsan Keskin, Serkan Erkoç, Yüksel Özden ve Mehmet Beksun'dan oluþan yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek yaptýklarý çalýþmalar ve projeler hakkýnda bilgi verdiler. Çorum'da 38 taksi duraðý bulunduðunu ve bu duraklara modern bir görünüm kazandýrdýklarýný ifade eden Baþkan Gayretli, "Ticari taksilerde ve öðrenci servislerinde araç yaþýný 12, personel servislerde ise 19 yaþ olarak belirledik. Ayrýca þoförlerimizin ekmeklilik yaþýný da 63'e çektik. Bu çalýþmalar sýrasýnda ve Servis Taþýma Yönetmenliði hazýrlamamýz noktasýndaki desteklerinden dolayý Sayýn Valimize, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý yönetimi olarak bir kez daha teþekkür ediyoruz" dedi. Zaman zaman taksi duraklarýný ziyaret ettiðine dikkat çeken Vali Baþköy, "Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler bir bakýma bulunduðu þehirlerin birer aynasýdýr. Çorum bu noktada yapmýþ olduðu atýlýmla bir adým öne çýkýyor. Özellikle yeni taksi duraklarý ve yeni araçlar vatandaþýmýzýn da beðenisi kazanmýþ durumdadýr. Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler açýsýndan bir diðer önemli konu ise eðitimli ve donanýmlý iyi yetiþmiþ þoförlerdir. Ýyi yetiþmiþ þoförler, kaliteli ve güzel hizmetlerle beraber müþteri memnuniyetini de arttýracaktýr" ifadelerini kullandý ve Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkanlýðýna yeniden seçilen Mehmet Gayretli ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi MHP Ýl Teþkilatýndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ýsmail Lek beraberinde Ýl Sekreteri Tahsin Gündem, Ýl Teþkilatlardan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hakký Þenel ve Ýl Siyasi Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Murat Sezikli ile birlikte MHP Genel Merkezini ziyaret etti.ýsmail Lek ve beraberindekier, ilk olarak Teþkilatlardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sadir Durmaz ve son olarak ise Genel Baþkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek bir süre görüþtüler.mhp Genel Baþkan Devlet Bahçeli ziyarette yaptýðý konuþmada, "Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimin ülkemiz adýna hayati bir seçim olduðunun farkýnda ve bu yönde çalýþmalarý eksiksiz bir þekilde devam etmektedir. Çorum'dan aldýðýmýz olumlu haberler ise gücümüze güç katmaktadýr. Yaptýðýmýz araþtýrmalarda Milliyetçi Hareket Partisi Çorum'da 1. parti olarak gözlemlenmekte ve buda bizleri gayet mutlu etmektedir. Çorum Belediyesinde Milliyetçi Hareket Partisinin önde olduðu haberleri ise bizleri daha bir mutlu hale getirmektedir. Esasen Çorum bizim için her zaman ayrý bir öneme sahiptir. Ama bu güzel haberlerin 30 Mart akþamýna kadar gelmesi için rehavete kapýlmadan çalýþmanýz gerekmektedir. Hiç þüphesiz bu yönetim Çorum'da tarihi bir misyon yüklenmiþtir sizlere güvenimiz tamdýr. Hiçbir zaman sizlere olan desteðimizi esirgemeyeceðimizi de bilmenizi isterim. Yapýlan dedikodu, fitne fesat ve kýþkýrtmalara aldanmadan aldýðýnýz bayraðý en tepeye dikmeniz, bunda da bizim yapmamýz gereken ne olursa sonuna kadar yapacaðýmýzý da Milletimizin bilmesi gerekmektedir. Sizlerin vesilesi ile kýymetli yönetici arkadaþlarýma, tüm adaylarýmýza, partililerimize ve aziz Çorum halkýna selamlarýmý ve güvenlerimi iletiyorum. Ýnþallah aziz Çorumlularýn teveccühü ve yüce Yaradanýn izni ile Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediyesini ve tüm ilçe belediyelerini alacaktýr ve ben 30 Mart'tan sonra gelip halkýmýza teveccühlerinden dolayý þükranlarýmý bildireceðim. Þimdiden Yolumuz bahtýmýz açýk olsun" dedi.çorum heyeti Genel Baþkan Devlet Bahçeli'ye leblebi ikram ettikten sonra parti merkezinden ayrýldý. Haber Servisi Türkiye Gençlik Konseyi'nden Salim Uslu'ya ziyaret Türkiye Gençlik Konseyi Ankara Ýl Baþkaný Ýsmail Deðer ve yönetimi, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Türkiye Gençlik Konseyi Ankara Ýl Baþkaný Ýsmail Deðer, Baþkan Yardýmcýlarý, Reyhan Karaca, Murat Doðan, Ýsmet Koçak, Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, Ankara Gençlik Konseyi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. Türkiye Gençlik Cemiyeti Ankara þubesi üyelerinin ziyaretinden memnun olduðunu belirten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gençlik Cemiyeti üyelerine önemli mesajlar vererek, "Yaptýðýnýz iþi en iyi ve kaliteli þekilde yapýn. Kendi yeteneklerinize güvenin ve geliþtirin. Günümüzde niceliklerden çok nitelikler önemli hale geldi. Niteliklerinizi, birikimlerinizi, donanýmlarýnýzý, kapasitelerinizi arttýrýn. Önce kurumunuzu saygýn bir hale getirin. Oturduðunuz koltuklar size güç vermesin. Siz onlara güç verin" diyerek baþarýlar diledi. Fatih AKBAÞ

4 4 Suriye için yeni yardým seferberliði Suriye'de baþta çocuklar olmak üzere, kadýn, yaþlý ve hastalarýn hayata tutunabilmeleri, dertlerine çare, yaralarýna merhem olmak için Ýnsani Yardým Platformu çatýsý altýnda "Sana Ýhtiyacým Var" kampanyasý baþlatýldý. Suriye'de 2011 yýlýnda baþlayan ve yaklaþýk 3 yýldýr süren iç çatýþmalar þiddetini arttýrarak devam ediyor. Olaylar baþlamadan önce 20 milyon civarýnda bir nüfusa sahip olan ülkede bugün yaklaþýk 10 milyon kiþi acil insani yardýma ihtiyaç duyuyor. Bu süreçte 6,5 milyon Suriyeli evini terk etmek zorunda kalýrken bunlardan 3 milyonu kurtuluþu komþu ülkelere kaçmakta buldu. Ülke dýþýna çýkmak zorunda kalan Suriyelilerin dörtte üçünü kadýn ve çocuklarýn oluþturduðunu kaydeden ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, "1 milyondan fazla çocuk ülkelerinden ve evlerinden uzakta, zor þartlar altýnda hayatlarýný devam ettirmeye çalýþýyor. Suriye'de aðýr kýþ þartlarýndan ve açlýktan çocuk ölümleri yaþanýrken, halk birçok insani yardým malzemesine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Suriyeli mültecilerin koþullarýnýn iyileþtirilmesi için acil önlemler alýnmasý gerekiyor. Mülteci sayýsý her geçen gün hýzla artarken, yetersiz kalan kamplarda gýda ve diðer ihtiyaçlar da maalesef yeterince karþýlanamýyor. Pek çok yerde un bulunamadýðýndan fýrýnlar hizmet vermiyor. En fazla ihtiyaç duyulan temel gýda malzemeleri; un, þeker, pirinç, bulgur, yað. Kilis sýnýrýndaki Babusselam Kampý'nda kalan mültecilerin durumu da gittikçe kötüleþiyor. Havalarýn soðumaya baþlamasýndan en çok etkilenenler ise çocuklar ve yaþlýlar. Kýþýn gelmesi ile naylon çadýrlarda yaþayan mülteciler arasýnda salgýn hastalýk- Memur Sen'in Baþbakan Erdoðan'dan talepleri Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþmesinde dile getirdiði talepler hakkýnda açýklama yaptý.saatçi, Ahmet Gündoðdu'nun Baþbakan Erdoðan ile görüþtüðü ve çözülmesini talep ettiði konulardan bazýlarýný þöyle sýrladý: AÝLE (EÞ VE ÇOCUK) YARDIMININ ARTIRILMASI yýllarýna iliþkin toplu sözleþmede kamu görevlilerinin eþ ve çocuk yardýmlarýnda herhangi bir artýþ yapýlmamýþtýr. Bunun baþlýca nedenini, kadýn istihdamýnýn arttýrýlmasý ve hali hazýrda çalýþan kamu görevlilerinin çocuklarýnýn bakýmýna yönelik kreþ yardýmý veya kreþ imkaný saðlanmasý, kadýn kamu çalýþanlarýna yönelik ilave bazý haklarýn pozitif ayrýmcýlýk kapsamlý bir yasal düzenlemeyle verilmesine yönelik çalýþma yapýlmasý oluþturmaktadýr. Ancak, bu çalýþma tamamlanmýþ ve bu yönde bir düzenleme henüz yürürlüðe girmemiþtir. Bu nedenle, kamu görevlilerine ödenen ve aðýrlýkla da muhafazakar kamu görevlilerinin yararlandýðý eþ ve çocuk yardýmý tutarlarýnýn artýrýlmasý uygun olacaktýr. EMEKLÝ ÝKRAMÝYESÝNÝN HESAPLANMA SINDA OTUZYILLIK SÜRE SINIRLAMASI NIN KALDIRILMASI Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinin hesaplanmasýnda, otuz yýllýk süre sýnýrlamasý bulunmaktadýr. Buna karþýn, otuz yýlý aþan hizmet süreleri emekli ikramiyesinin hesabýnda dikkate alýnmazken kamu görevlilerinden otuz yýllýk hizmet süresinden sonra da prim kesintisi yapýlmaktadýr. Gerek toplu görüþme gerekse toplu sözleþme ve son olarak da Kamu Personeli Danýþma Kurulu'nda gündeme taþýnan ve üzerinde uzlaþýlan çok da büyük maliyet gerektirmeyen bu teklifin gereðinin yapýlacaðýna inanýyoruz. 4/C'LÝ PERSONELÝN KADROYA GEÇÝRÝLMESÝ Kamu personel sisteminde son dönemin en önemli gündem maddelerinin baþýnda 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine iliþkin talep yer almaktadýr. Buna baðlý olarak, söz konusu personelde yüksek bir beklenti oluþmuþtur. Bu çerçevede, kamu hizmetine yönelik motivasyonunu daha üst seviyelere ulaþtýrmak ve konunun gündemden düþmesini saðlamak amacýyla 4/C'li personelin; öncelikle kadrolu (4/A) statüsüne geçirilmesi, bunun kesinlikle mümkün olmamasý halinde ise bu personelin 4/B sözleþmeli personel olarak ya da kadrolu iþçi (4/D) statüsünde mevcut görevlerini sürdürmeleri uygun olacaktýr YILINDAN SONRA GÖREVE BAÞLA- YANLARA BÝR DERECE VERÝLMESÝ Son toplu görüþmelerde ve ilk toplu sözleþmede genel hatlarýyla üzerinde uzlaþýlmasýna raðmen konuya iliþkin yasal düzenleme halen çýkmamýþtýr. Kamu Personeli Danýþma Kurulu'nda konuyla ilgili kanun tasarýsý taslaðý hazýrlanmýþ olduðu ifade edilmiþ ve bu konuya ilgili kamu kurumlarýnýn genel olarak olumlu baktýðý ifade edilmiþtir. Bu baðlamda, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan/baþlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi yönündeki düzenlemenin gerçekleþtirilmesi, hem daha önce varýlan mutabakatýn gereðinin yapýlmasý hem de buna iliþkin beklenti içerisinde olan geniþ bir kitlenin tekdirinin kazanýlmasýný saðlayacaktýr. DÝSÝPLÝN CEZALARININ AFFINA ÝLÝÞKÝN DÜZENLEME YAPILMASI Kamu görevlilerine disiplin cezalarýnýn affýna iliþkin son düzenleme 2006 yýlýnda yapýlmýþ ve (kanunda belirtilenler dýþýnda kalan) 14/02/2005 tarihine kadar iþlenen fiillere baðlý olarak disiplin cezalarý affedilmiþtir. Kamu görevlileri, her beþ yýlda bir bu yönde düzenleme yapýldýðýna iliþkin kanaate baðlý olarak 2010 yýlýndan bu yana disiplin cezalarýnýn affýna yönelik düzenleme yapýlmasý beklentisi içerisindedir. Bu kapsamda, bu beklentinin karþýlanmasý amacýyla (5525 sayýlý Kanunda yer verilen suç türleri dikkate alýnarak) 14/2/2005 tarihinden itibaren iþlenen fiillere baðlý olarak alýnan disiplin cezalarýnýn affýna iliþkin düzenleme yapýlmasý uygun olacaktýr. FAZLA MESAÝ ÜCRETÝNE YÖNELÝK MAÐDURÝYETLERÝN GÝDERÝLMESÝ Baþta Adalet ve Maliye Bakanlýðý personeli olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla mesai ücreti kaynaklý maðduriyet yaþanmaktadýr. Maðduriyetin nedenini 2013 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun ve 666 sayýlý KHK'nin fazla çalýþma ücretiyle ilgili hükümleri oluþturmaktadýr. Maktu fazla çalýþma ücreti uygulamasýnýn sona erdirildiði kurumlar da dahil olmak üzere, fiilen yapýlan fazla çalýþmayla ilgili olarak; fazla çalýþma karþýlýðý ücretlerin hemen ödenmesi ve buna iliþkin sýnýrlayýcý hükümlerin mevzuattan çýkarýlmasý yanýnda fazla çalýþma ücreti tutarýnýn arttýrýlmasý yönündeki beklentileri karþýlayacak bir düzenleme yapýlmasý uygun olacaktýr. 28 ÞUBAT MAÐDURU KAMU GÖREVLÝLE RÝ NÝN SOSYAL GÜVENLÝK HAKLARI 2 8 Þubat döneminde özellikle muhafazakar kamu görevlilerine yönelik devlet memurluðundan çýkarma veya aday memurluk döneminde "memuriyetine son verilme" iþlemleri yapýlmýþtýr sayýlý Kanuna eklenen geçici maddelerle bu durumda olanlarýn maðduriyetine çözüm üretilmiþ ve son olarak da ayný Kanuna eklenen geçici maddeyle maðdur konulmada olanlarýn açýkta geçen sürelerine karþýlýk gelen prim tutarlarýnýn ilgili kamu idareleri tarafýndan SGK'ya ödenmesine yönelik düzenleme yapýlmýþtýr. Ancak, söz konusu düzenlemede, daha önceki düzenlemeye dayalý olarak boþta geçen sürelere iliþkin borçlanma ödeme yapanlara ödedikleri tutarlarýn geri ödenmesi þeklinde bir hükme yer verilmemiþtir. Diðer taraftan, söz konusu dönemde devlet memurluðundan çýkarýlmasýna baðlý olarak baþka sosyal güvenlik kurumlarýndan (Bað-Kur, SSK'dan) emekli olmak zorunda býrakýlan bir kitle de mevcuttur. Bu çerçevede, açýkta geçen sürelere iliþkin prim tutarlarýný borçlanarak kendileri ödeyenlerin ödedikleri tutarlarýn iade edilmesi ve söz konusu sürelere iliþkin prim tutarlarýnýn son görev yaptýklarý kurumlarý tarafýndan ödenmesi ile baþka sosyal güvenlik kurumlarýndan emekli olmak durumunda kalanlarýn Emekli Sandýðý iþtirakçisi olarak emekli sayýlmasýna yönelik bir düzenleme yapýlmasý konuya iliþkin maðduriyetleri büyük oranda giderecektir. YÜKSEK ÖÐRETÝM MEZUNU ÝÞÇÝLERÝN MEMUR KADROSUNA GEÇÝRÝLMESÝ Kamu kurum ve kuruluþlarýnda iþçi kadrosunda görev yapmakla birlikte yürüttükleri görevler aðýrlýkla memurlar tarafýndan yürütülen larýn baþ göstermesi an meselesi. Mülteciler için acil olarak gýda, battaniye ve çocuklar için kýþlýk mont, çizme ihtiyacýnýn karþýlanmasý gerekiyor. Kýþ yardýmlarý kapsamýndaki en acil ihtiyaçlar ise, çadýr, battaniye, elektrikli ýsýtýcý, kadýn iç çamaþýr seti, çocuk iç çamaþýr seti, kadýnlar için içlik, çocuklar için içlik, kaban, mont, ayakkabý, bot, þapka, bere, eldiven ve çorap. Suriye'de olaylarýn yaný sýra aðýr kýþ þartlarý, açlýk gibi nedenlerle çocuk ölümlerinin yaþanmasý, acil yardýma ihtiyaç duyanlarýn sayýsýnýn her geçen gün artmasý üzerine yeni bir yardým kampanyasý baþlatýldý. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn desteklediði ÝHH ve birçok sivil toplum kuruluþunun katký verdiði "Sana Ýhtiyacým Var" kampanyasýyla baþta çocuklar olmak üzere kadýn, yaþlý ve hastalarýn hayata tutunabilmeleri, dertlerine çare, yaralarýna merhem olunmasý amaçlanýyor. Suriye'deki maðdurlara yardým ulaþtýrýlmak için düzenlenen kampanyaya geçen sene "Bir Ekmek Bir Battaniye" kampanyasýný hayata geçiren Ýnsani Yardým Platformu çatýsý altýnda ÝHH ve birçok sivil toplum kuruluþu da destek veriyor. Kampanyaya destek olmak için: Çorum ÝHH Albayrak 7. Sokak 2/ C - Çorum Baðýþýnýzý telefon yoluyla yapabilirsiniz. Tel: 0(212) Baðýþýnýzý "Suriye" yazýp 3072'ye SMS atarak 5 TL baðýþta bulunabilirsiniz. Online baðýþ sistemini kullanarak internet üzerinden baðýþ yapabilirsiniz. Baðýþýnýzý sitemizde de yer alan banka hesap numaralarýna havale ile gönderebilirsiniz" dedi. Yasin YÜCEL görevlerle ayný özellikleri taþýyan yükseköðretim mezunu (mühendis, avukat, doktor vb.) iþçi personelin bulunduklarý kurumlarda memur kadrolarýyla iliþkilendirilmesi uygun olacaktýr. Bu þekilde statü ve kadro deðiþimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatta bu konumdaki personelin bu iþleme baðlý olarak maaþlarýnda düþme meydana gelmektedir. ÝÞ VE MESLEK DANIÞMANLARININ KAD ROYA GEÇÝÞ KAYNAKLI MAAÞ MAÐDURÝYETÝ Sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik son düzenlemeyle kadroya geçirilen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bünyesinde görev yapan "iþ ve meslek danýþmanlarý"nýn maaþý kadroya geçiþle birlikte düþmüþtür. Söz konusu personelin bu maðduriyetini giderilmesine yönelik yasal düzenleme çalýþmasý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu düzenlemenin çýkmasý sorunu bütünüyle ortadan kaldýracaktýr. Diðer taraftan, Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý'nýn istihdamýn arttýrýlmasý ve iþsiz sayýsýnýn azaltýlmasýna dönük baþarýlarý ve ÝMD sertifika programýný tamamlayan potansiyel aday sayýsý da dikkate alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (ÝÞ-KUR) tarafýndan yeni Ýþ ve Meslek Danýþmaný istihdamý yapýlmasý da bu yönde oluþan beklentilerin karþýlanmasýný saðlayacaktýr. ATAMA YAPILACAK ÖÐRETMEN SAYISININ ARTIRILMASI Kamu personel sistemi içerisinde sayýlarý en fazla ve en çok ihtiyaç duyulan meslek grubunu öðretmenler oluþturmaktadýr. Öðretmen ihtiyacýnýn karþýlanamadýðý durumlarda, ücretli öðretmenlik uygulamasý devreye sokulmaktadýr. Bu kapsamda, MEB tarafýndan açýklanan 120 bin öðretmen açýðý ve öðretmen ihtiyacýnýn kadrolu öðretmen istihdamý yoluyla giderilmesi gibi hususlar dikkate alýnarak 2014 yýlýnda en az 80 Bin öðretmen atamasý yapýlmasý uygun olacaktýr. ÖÐRETÝM ELAMANLARINA MAHSUS ÝLAVE MAAÞ ARTIÞI (AKADEMÝK ZAM) Akademik personel, döneminde doðrudan kendilerine ilave artýþ yapýlmamasý ve reel maaþ artýþý bakýmýndan bazý unvanlar için eksi bazýlarý içinse çok düþük düzeyde olmasý nedeniyle diðer kamu görevlilerine nazaran maðdur konumdadýr. Özellikle akademik personelin baþlangýç maaþý, akademisyenliðe olan ilgiyi azaltmaktadýr. Bunun sonucunda, akademik personel sayýsýndaki artýþ, üniversite sayýsýndaki artýþla doðru orantýlý olamamaktadýr. Bu anlamda, hem akademik personelin reel artýþ bazlý maaþ maðduriyetinin giderilmesi hem de üniversitelerin akademik personel ihtiyacýnýn karþýlanmasýna iliþkin riskin ortadan kaldýrýlmasý hedefiyle akademik personelin maaþlarýnda; 2014 Ocak ayýnda 729, 2015 Ocak ayýnda 729 TL olmak üzere artýþ yapýlmasý uygun olacaktýr." Haber Servisi Mahir ODABAÞI SÝZ HÝÇ ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUNUZ MU? (5) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 25. Mesaj : Çarþý pazarda kesici aletleri elde taþýrken dikkat. Köyde yaþýyorsunuz ve aðaç kesim motorunuz var. Arýza yaptý ve siz motoru tamir ettirmek için þehre getirdiniz. Aðaç kesim motoru omzunuzda veya elinizde çarþý pazardan tamirciye doðru gidiyorsunuz. Ancak motorun býçak bölümünde muhafazasý yok. Yani dalgýnlýkla dokunan herkes bir bedel öder. Çarþý pazarda yürürken dalgýn olanlarýn sayýsý pekte az deðil hani Otobüse yetiþmeye çalýþan vatandaþ farkýnda olmadan size dokununca siz motorla beraber yere düþtünüz. O anda babasýný gören küçük çocuk babasýna doðru koþarken babasýnýn 'Oðlum koþma, dur!' demesine fýrsat vermeden ayaðý takýlýnca yerdeki motorun üzerine düþtü Ve çocuðun yüzü kesilmekten _kýl payý kurtuldu. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 26. Mesaj : Arabanýzda takoz bulundurmanýz ve ihtiyaç halinde kullanmanýz. Rampadan aþaðý iniyorsunuz. Kamyonunuz arýza yaptý. Hemen saða çekip durdunuz. Ancak ektedbir olarak tekerin önüne takoz koymadýnýz.baþladýnýz hidroliði boþaltmaya O da ne? Aman Allahým! Araba gidiyor. Siz ve orada bulunanlar eliyle durdurmaya çalýþtý ama nafile Kamyon gitti, önünde park halinde duran beþ altý tane otomobile çarptý ve yolun altýndaki apartmanýn bahçesine uçtu. Mal kaybý oldu. Ancak can kaybý olmadý. Çünkü, biraz önce bahçede oynayan çocuklara yönetici gürültü yapýyorsunuz diye kýzýnca çocuklar okulun bahçesine gittiklerinden bahçeye uçan kamyonun altýnda kalmaktan _kýl payý kurtuldular. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 27. Mesaj : Okulda öðrencilerin titizlikle takibi. Çocuklar teneffüste okulun kantinden alýþ veriþ yapmak için sýra bekliyorlar. O katta görevli nöbetçi öðretmende görevinin baþýnda deðil. Dýþarýda bir veli ile ilgileniyor. Çocuklar teneffüs kýsa olduðu için sýra gelmez diye birbirlerinin önüne geçmeye çalýþýrken tartýþma çýktý. Bir öðrenci diðer öðrenciye bir yumruk attý.yumruðu yiyen öðrenci boþta bulununca baþýnýn üstüne beton zemine düþtü.ve beyin kanamasý geçirdi. Hastanede yoðun bakýmda yatýyor. Þükür hayati tehlikeyi atlattý.ve ölümden _kýl payý kurtuldu. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 28. Otomobilinizle Osmancýk ilçesinden Çorum'a doðru geliyorsunuz. Yaz günü olduðu için arabanýzýn camý açýk. Gözünüzde de gözlük var. Cam açýk olduðundan bir kuþ tüyü geldi gözlüðünüze yapýþtý. Siz gayri ihtiyari gözlükten tüyü alýp atmak isterken bir anlýk dikkatsizlikle kendinizi yoldan çýkmýþ ve çeltik tarlalarýn içinde buldunuz. Emniyet kemeri takýlý olduðu için baþýnýzý ön cama vurmaktan kurtardýnýz. Arabanýzda hasar meydana geldi ama siz ufak tefek sýrýklarla _kýl payý ölümden kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 29. Mesaj : Araçlara yaslanýp telefonla konuþurken dikkat. X firmasýyla Kütahya'dan - Çorum'a gece otobüsle eþinizle beraber geliyorsunuz. Otobüs yolda tesislerde mola verdi. Tesiste on - beþ tane otobüs birden mola vermiþ. Sizde diðer yolcularla beraber aþaðý indiniz. Ve eþinize ben laubaya gidiyorum. Sen þurada bekle bir yere ayrýlma diye tembih ettiniz. Eþiniz orada sizi beklerken, telefonu çaldý ve baþladý konuþmaya Konuþma uzun sürünce yoruldu ve otobüse yaslandý. Mola süresi bitip geri geri yola çýkmaya çalýþan otobüs þoförü gece olduðu için eþinizi fark etmedi. Eþiniz, tekerin altýnda kalacaðý zaman Allah'tan siz geldiniz ve can havliyle þoförü uyardýnýz. Eþinizi ezilmekten _kýl payý kurtardýnýz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! AK Parti'nin Düvenci ve Aþdaðul adaylarý belli oldu AK Parti'nin 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimlerine katýlacak belde belediye baþkan adaylarý belli oldu. AK Parti Çorum'da ise Düvenci Belediyesi baþkan adayý olarak Necmettin Yalçýn'ý Aþdaðul Belediyesi baþkan adayý ise Mehmet Çelik'i gösterdi. Haber Servisi Mehmet Çelik Necmettin Yalçýn

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM 155'te mesajlý ihbar dönemi Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan yaptýðý açýklamada 155 servisine artýk SMS'de atýlabileceðini açýkladý.resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren "Elektronik Haberleþme Sektöründe Acil Yardým Çaðrý Hizmetlerine Ýliþkin Yönetmelik" gereði GSM þirketleri tarafýndan 155 SMS servisinin 1 Þubat 2014 tarihinden itibaren ücretsiz olarak 81 Ýl merkezinde vatandaþlarýn hizmetine açýlacaðýný ifade eden Halil Ýbrahim Doðan, "155 SMS kýsa mesaj servisi ile engelli veya bulunduðu ortam itibariyle sesli konuþmasý can veya mal kaybýna neden olabilecek vatandaþlarýmýzýn polise daha hýzlý ve kolay eriþebilmeleri, acil durumlarda ihbar veya þikâyette bulunabilmeleri için cep telefonundan kýsa mesaj göndermeleri saðlanacaktýr. 155 SMS kýsa mesaj servisi sayesinde engelli vatandaþlarýmýz, polisin kendisine bir SMS kadar yakýn olduðunu bilerek, güvenlik hizmetini her koþulda almanýn özgüvenini yaþayacaktýr"dedi.halil Ýbrahim Doðan açýklamasýnda 155 SMS ihbar servisinin kullanýlmasýnda dikkat edilmesi greken noktalarý ise þöyle sýrladý: "Cep telefonlarýnýn SMS kýsmýnda ihbar veya þikâyetle ilgili bilgiler yazýldýktan sonra 155'e göndermek suretiyle ücretsiz olarak mesajý ileteceklerdir. Ýlk etapta SMS ihbarlarýna interaktif olarak geri dönüþ yapýlamayacaðýndan SMS içeriðine ihbarla ilgili tüm bilgilerin eksiksiz olarak yazýlmasý gerekmektedir. SMS'ler hangi konumdan gönderilmiþ ise o coðrafi konumdaki ilin 155 Polis ÝmdatAcil Çaðrý Merkezine iletilecektir. Takibi þikâyete baðlý konularda SMS ihbarý gelmesi durumunda ise müracaatçýya ulaþabiliyorsa ilgili kurumlara müracaat etmesi konusunda bilgi verilecektir. Vatandaþlarýmýzýn kullanmýþ olduðu bazý akýllý telefonlarda acil çaðrý bildirim özelliði var ise (çalýnmaya karþý veya acil durumlar için), telefon menüsünden gerekli ayarlar yapýlmak suretiyle, kullanýcýnýn haberi olmadan gereksiz acil çaðrý SMS gönderimi yapýlmamasý için telefon ayarlarýnýn güncellenmesi saðlanmalýdýr. 155 SMS servisinin amacý dýþýnda kullanýlmasý durumunda zaman ve kamu kaynaklarýnýn gereksiz yere tüketilmesine neden olabileceðinden, vatandaþlarýmýzýn bu konuda gerekli duyarlýlýðý göstermesini, aksi takdirde hareket edenler hakkýnda 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu 32. maddesi ve tarihli Ýl Emniyet Müdürlükleri Acil Çaðrý Hizmetleri Yönergesi' nin ilgili maddeleri doðrultusunda gerekli yasal iþlemlerin yapýlacaðýnýn bilinmesi gerekmektedir." Fatih AKBAÞ Mahalle Kültür Merkezleri ve Nikah Salonunda sona doðru Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, inþaat çalýþmalarýnda sona gelinen belediye yatýrýmlarýnda incelemelerde bulundu. Mahalle Kültür Merkezleri ve yeni Nikah Sarayýnda incelemelerde bulunarak çalýþmalar hakkýnda teknik ekipten bilgi alan Külcü, çalýþmalarýn her aþamasýný titizlikle takip ediyor.çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan projelerin bir bir tamamlanma noktasýna geldiðini söyleyen Baþkan Külcü, bu çalýþmalarý zaman zaman yerinde inceleyerek projelerin son durumlarý ile ilgili bilgiler alýyor. Ýlk olarak Mahalle Kültür Merkezi inþaatlarýný gezen Külcü, yapýlan Mahalle Kültür Merkezleri ile çocuklara, gençlere ve kadýnlara yönelik faaliyetler ve onlarýn kiþisel geliþimlerine yönelik kurslar düzenleyeceklerini ifade etti. Ýlk olarak Velipaþa Konaðý'nda açtýklarý Kadýn Kültür Merkezi'ne Çorumlu kadýnlarýn büyük ilgi gösterdiðini söyleyen Külcü, bu hizmeti diðer mahallelere de yaymak için baþlattýklarý mahalle kültür merkezi inþaatlarýnýn artýk tamamlanmaya baþladýðýný, yakýnda da Çorumlu kadýnlarýn hizmetinde olacaðýný dile getirdi.mahalle Kültür Merkezlerinin inþaatýnda yaptýðý incelemelerden sonra yeni Nikah Sarayý'nda da incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mevcut nikah salonunun durumunun Çorum'a yakýþýr halde olmadýðýný, baþlattýklarý yeni Nikah Sarayý inþaatýnýn da tamamlanarak çok kýsa sürede hizmete gireceðini söyledi. Görevde bulunduklarý 5 yýl içerisinde daha yaþanabilir bir Çorum için ekip arkadaþlarý ile birlikte mesai gözetmeksizin çalýþtýklarýný vurgulayan Külcü, "Bütün birimlerimizde, belediye meclisimizde þehrimize hizmet etme heyecanýný hiç kaybetmedik. 5 yýldýr Çorum'un kronik sorunlarýna köklü çözümler buluyoruz. Yaptýðýmýz tüm çalýþmalarda günü kurtarma arayýþýnda olmadan cesaretle çalýþtýk. Risk almaktan korkmadýk. Seçim döneminde taahhüt ettiðimiz iþlerimizin tamamýný gerçekleþtirdik. Bundan sonra da yapacak çok iþimiz var" dedi. Haber Servisi Yargýtay, Tufan Köse'nin Külcü'ye eleþtirilerine tazminata gerek görmedi Yargýtay 4. Hukuk Dairesi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 2010 yýlý referandum sürecinde kendisine yönelik yaptýðý eleþtiriler nedeniyle hakkýnda manevi tazminat davasý açtýðý dönemin CHP Ýl Baþkaný ve þimdi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse hakkýnda Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafýndan verilen kararýn bozulmasýna oy birliðiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, verdiði kararý bozma gerekçesinde davalý Tufan Köse'nin sözlerinin siyasi eleþtiri alarak kabul edilmesi gerektiði, bu nedenle, davanýn reddi yerine kýsmen kabulünün yerinde görülmediði ve bozmayý gerektirdiði ifade edildi. Kararýn sonuç bölümünde "Temyiz olunan kararýn, yukarýda gösterilen nedenlerle bozulmasýna ve peþin alýnan harcýn istek halinde geri verilmesine 28/10/2013 gönünde oybirliðiyle karar verildi" denildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Avukatý Ekrem Demirten aracýlýðýyla 2010 yýlý referandum sürecinde dönemin CHP Ýl Baþkaný Tufan Köse'nin "Bilboard, raket ve totemler Çorum'un baðrýna bir hançer gibi saplandý. Herkes liderini sever. Ancak, bu sevgi yalakalýk gerektirmez. Hele de milletin parasýyla yalakalýk yapýlmaz. Milletin parasýný har vurup harman savurduðu için Belediye Balkaný Muzaffer Külcü'yü kýnýyorum" sözlerini söylemek sureliyle müvekkilinin kiþilik haklarýna saldýrýda bulunduðunu ileri sürerek manevi tazminat davasý açýlmasýný talep etmiþti. Dönemin CHP Ýl Baþkaný Tufan Köse ise verdiði cevap dilekçesinde "Davalýnýn ana muhalefet partisinin il baþkaný sýfatýyla, bir kamu görevlisi olan davacý belediye balkanýný eleþtirdiði, Ýlçe Seçim Kurulu'nun aksi yöndeki kararýna raðmen bilboard, totem ve ellerdeki ilanlarýn kaldýrýlmadýðý ve Çorum Valiliðinden izin alýnmadýðý, bunlarýn da, siyasi eleþtiri olarak kabul edilmesi gerektiðini" savunmuþtu. Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise dava konusu sözlerin tahkir edici nitelikte bulunduðu ve eleþtiri olarak kabul edilemeyeceði gerekçesiyle, istemin kýsmen kabulüne karar verdi. Bunun üzerine Tufan Köse ise kararý temyiz etmiþti.28 Ekim 2013 tarihinde yapýlan temyiz baþvurusunu görüþen Yargýtay 4. Hukuk Dairesi, Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafýndan verilen kararýn bozulmasýna oy birliðiyle karar verdi. Yargýtay 4. Hukuk Dairesi, verdiði bozma gerekçesinde þöyle dedi: "Davacý, Çorum Belediye Baþkaný olup, siyasetçi sýfatýný taþýmaktadýr. Bu nedenle tercih ve uygulamalarýnýn benimsenmesi gereðinden söz edilemeyeceði gibi, eleþtiriye açýk olmasý da olaðandýr. Siyaset adamlarýnýn, kamuya açýk nitelikleri gereði iþlem ve davranýþlarýnýn eleþtirilmesi ve ötesinde bu eleþtirinin sert olmasý, kamusal ilgi ve kamusal yarar gereðidir. Somut olayda, 12 Eylül 2010 Referandumu nedeniyle davacýnýn yaptýðý çalýþmalar davalý tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Söylenilen sözlerin bütünü göz önünde tutulduðunda, siyasi eleþtiri alarak kabul edilmesi gerekir. Mahkemece, açýklanan nedenlerle davanýn reddi yerine kýsmen kabulü yerinde görülmemiþ ve bozmayý gerektirmiþtir. Sonuç olarak, temyiz olunan kararýn, yukarýda gösterilen nedenlerle bozulmasýna ve peþin alýnan harcýn istek halinde geri verilmesine oybirliðiyle karar verildi." Haber Servisi

6 6 NFK'dan yarýyýl þenliði Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi tarafýndan yarýyýl þenliði düzenlendi. 26 Ocak Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu'nda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'nün ev sahipliðinde gerçekleþen programa TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. NFK'da eðitim hizmeti alan öðrencilerin þarký, þiir, tiyatro gösterileri ve taklitlerinin de yer aldýðý gecede baþarýlý öðrencilere ödül de verildi. Program öncesi konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Baþbakanýmýzýn da her fýrsatta söylediði gibi milletimizin hizmetkârýyýz. Ne mutlu bize ki, bugün böyle bir güzelliði hep birlikte yaþamayý Allah bize nasip etti. Ben öncelikle bu yavrularýmýzý bizlere emanet eden anne ve babalara teþekkür ediyorum" dedi. Anne ve babalarýn kendilerine emanet ettiði, NFK'da eðitim gören öðrencilerin iyi yetiþmesi, geleceðin ihtiyaçlarýna göre daha donanýmlý hale gelmeleri için çalýþtýklarýný ifade eden Baþkan Külcü, "Bizlere inanýp güvenerek yavrularýnýzý bize teslim ettiðiniz için sizlere gönül dolusu þükranlarýmý sunuyorum" dedi.tbmm Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu da yaptýðý konuþmada çocuklarýn eðitim alabilmeleri için NFK Gençlik Merkezi'ni açan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Baþkan Külcü'yü merkezin açýlmasý nedeniyle kutlayan Uslu, "Çocuklarýn yetiþmesinde, güzel bilgiler ile donanmasýnda, hayata daha donanýmla hazýrlanmasýnda v katkýsý olan herkese teþekkür ediyor ediyorum" ifadelerini kullandý.haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Otobüs Ýþletmecileri Derneði Gürcan Bayrakla devam Türk Büro Sen'den faiz açýklamasý Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acentalarý Derneði Baþkaný Gürcan Bayrak yaptýðý basýn toplantýsýnda 26 Aralýk 2013 tarihinde genel kurul yaptýklarýný ve kendisinin yeniden baþkanlýða seçildiðini açýkladý. Bayrak, yeni yapýlan terminal hakkýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan ile görüþtüklerini ifade ederek, "Belediye Baþkanýmýzdan yeni terminal hakkýnda bilgi istedik. Nasýl bir hizmet verilecek diye. Elinden geleni yapacaðýný ve önceliðin terminal iþletmeciliði olduðunu söyledi. Baþkan yardýmcýmýz ise 1 Eylül 2014 tarihinde inþaatý teslim alacaklarýný söyledi. Derneðimizin geçmiþi çok eskilere dayanýyor. Sene 2002'den beri derneðimiz hizmet vermekte. Buna raðmen paralel dernek kurma çabasýnda olanlar var. Ne olduðu belli olmayan, terminalimizi temsil etmeyen bir dernektir. Terminalimizi tek temsil eden dernek bizim derneðimiz olan Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acentalarý Derneði'dir" dedi. Toplam 21 üyesi bulunan Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acentalarý Derneðinde Gürcan Bayrak yönetiminde þu isimler yer alýyor: Baþkan Yardýmcýsý Tümer Çeker, Muhasip Nadir Demir, üye Murat Ýpekoðlu ve Mustafa Serkan Þahin. Denetim Kurulu: Fatih Çeker, Ýbrahim Bayrak, Vahit Altýnörs." Dernek Baþkaný Gürcan Bayrak ve yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'da verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ettiler. Kubilay Kaan YÜCEL Evcim Emlak müþteri memnuniyetinden taviz vermiyor Evcim Emlak sektörde yoluna 5 yýldýr emin adýmlarla devam ediyor. Müþteri memnuniyeti prensibi ile faaliyetlerini yürüten Evcim Emlak, inþaat sektöründe edindiði tebrübesini emlak sektöründe müþterilerinin hizmetine sunuyor. Evcim Emlak sahibi Nurettin Karakaþ ilk olarak Alaca'da beyaz eþya ticareti yaptýklarýný ve daha sonra yine Alaca ve Antalya'da inþaat sektöründe hizmet vediklerini ifade ederek, 5 yýldýr ise Çorum'da emlak alým satýmý ile uðraþtýklarýný söyledi.ýþini severek yaptýðýný ve müþterilerine en iyi hizmeti vermek için çaba harcadýðýný kaydeden Karakaþ, garimenkul alým satýmlarda her iki tarafýnda menun olacaðý bir anlayýþla çalýþmalarýný sürdürdüklerini ifade etti. Ulu Cami karþýsý Reel Mobilya yanýnda bulunan bürolarýnda hizmet verdiklerini anlatan Karakaþ, bundan önce olduðu gibi sonrada müþteri memnuniyeti prensibiyle çalýþmaya devam edeceklerini dile getirdi. Yasin YÜCEL Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýnýn önceki gece aldýðý kararý deðerlendirerek, "Kararlara bakýldýðýnda þu soruyu sormak gerekmektedir. Bir ekonomik kriz var mýdýr? Bunun cevabý evet þuanda bir ekonomik kriz vardýr yýlý Merkez Bankasý tahmini enflasyonu 5,2 iken enflasyon tahmini 6,6 çýkarmasý ve en son dün gece alýnan faiz artýrýlmasý bunun en büyük göstergesidir. Nitekim TCMB almýþ olduðu kararlarda, gecelik faiz oranlarý: marjinal fonlama oraný yüzde 7,75'ten yüzde 12'ye, açýk piyasa iþlemleriçerçevesinde piyasa yapýcýsý bankalara repo iþlemleri yoluyla tanýnan borçlanma imkâný faiz oraný yüzde 6,75'ten yüzde 11,5'e, Merkez Bankasý borçlanma faiz oraný yüzde 3,5'ten, yüzde 8'e yükseltilmiþtir. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oraný yüzde 4,5'ten yüzde 10'a yükseltilmiþtir. Geç Likidite Penceresi faiz oranlarý: Geç Likidite Penceresi uygulamasý çerçevesinde, BankalararasýPara Piyasasý'nda saat arasý gecelik vadede uygulanan Merkez Bankasý borçlanma faiz oranýyüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oraný yüzde 10,25 düzeyinden yüzde 15 düzeyine yükseltilmiþtir" dedi. "Bu günlere bir anda gelinmemiþtir. Ülkemizde bu güne kadar sýcak para akýþý sayesinde ve özelleþtirmelerden gelen paralar ile ülke ekonomisi üretmeden tüketim ve sýnýrsýz banka kredileri dönüþü olmayan bir yola kamu çalýþanlarýný ve toplumun diðer katmanlarýný sürüklemiþtir" iddiasýnda bulunan Çam, "2002 ile 2012 yýllarý arasýnda ülkeye giren sýcak para 119 milyar dolardýr. TCMB son verilerine bakýldýðýnda Ocak -Kasým 2013 arasý ülkeye giren sýcak para 21,2 milyar dolar iken bu rakam 2012 yýlýnýn ayný döneminde 32,9 milyar dolardýr. Yani bir yýlda yaþanan düþüþ 11 milyar dolardýr yýlýndan buyana özelleþtirme adý altýnda ülkenin öz kaynaklarý yabancýlara satýþý yapýlmýþ ve gelinen nokta da üretim yapan þirketlerin %75'i yabancýlarýn eline geçmiþtir. Bankalarýn %70'i yabancýlarýn elindedir. Borsanýn %85'i yabancýlarýn kontrolündedir. Sigorta þirketlerinin %80'i yabancý þirketlerdir. Ülkemizin geçmiþ dönemlerine bakýldýðýnda 1994 krizi ülkenin 4,5 milyar dolar sýcak parayý bulunamayýþýndan kaynaklanmýþtýr. Yine 2001 krizi 6,5 milyar dolar bulunmamasýndan meydana gelmiþtir. Bugün ülkemizde 65 milyar dolar bir açýk söz konusudur. Bugün yaþananlar Türk Lirasýnýn %35 deðer kaybetmesine ve adý konulmayan bir devalüasyon söz konusudur. Kamu çalýþanlarýný beceriksiz sendikacýlarýn temsil noktasýnda olmasý bu öngörü görememeleri maalesef asgari ücretli, zor þartlarda geçinen emeklimizi, iþçimizin, esnafýmýzýn ve tüm kamu çalýþanlarýnýn ceplerinden %35 maaþlarý erimiþtir. Biz bize ve diz dize yapýlan toplu sözleþmenin ne kadar geçersiz olduðu, tutarsýz olduðu bir kez daha anlaþýlmýþtýr yýlýndan buyana enflasyon farklarý öden memurun, emeklinin, dar gelirlin hakký olan enflasyon farklarýný maalesef beceriksizler yüzünden elimizden 2013 yýlýndaki toplu sözleþmede alýnmýþtýr. Ülkede yaþanan ekonomik kriz daha da derinden ülkeyi etkileyeceði düþüncesindeyiz bu sebepten dolayý 2013 yýlýnda yapýlan toplu sözleþme güncellenmeli ve kamu çalýþanlarýný temsil kabiliyeti olan, pazarlýk yapabilen bir sendika olarak emaneti ehline yani Türk Büro Sen temsil etmelidir" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL

7 HÝTÝT ÜNÝV. EÐÝTÝM VE ARAÞ. HAST.KAN TRANSFÜZYON VE ANESTEZÝYOLOJÝ BÝRÝM. ÝÇÝN TEST VE SET UYG. ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU HÝTÝT ÜNÝV. EÐÝTÝM VE ARAÞ. HAST.KAN TRANSFÜZYON VE ANESTEZÝYOLOJÝ BÝRÝM. ÝÇÝN TEST VE SET UYG.ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet 1.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 6 KALEM SARF MALZEME ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartna meden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÇORUM EGITIM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ AMBA RI/ECZANESÝ c) Teslim tarihi : 1-Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren 1. Kýsým için tarihinde iþe baþlanacak olup, tarihine kadardýr. Ýþin süresi 640 (altýyüzkýrk) takvim günüdür. 2.Kýsým için ise tarihinde iþe baþlanacak olup, tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. Ýþin süresi 365 (üçyüzaltmýþbeþ) takvim günüdür. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2-Malzemeler Hastanenin yazýlý isteðine göre peyder pey olarak ve verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde Hitit Üniversitesi Çorum Eði tim ve Araþtýrma Hastanesi Eczanesine teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alýnabilir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah.ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazlahissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir yada serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, Týbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin Resmi ilanlar de sözleþme, Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler, Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: 1. KISIM ÝÇÝN; 1-Kitlerin kullanýldýðý cihazlar ve gereçler yedek parça dahil, sözleþme süresince ücretsiz olarak garantili olacaktýr. 2- Firma, teklifinde teknik servis saðlayacak alt yapýya sahip olduðunu kanýtlamalýdýr. 3-Cihazýn arýza durumunda 24 saat içinde teknik servis müdahale etmeli, onarýlmazsa 72 saat içinde firma tarafýndan yeni bir cihaz verilmelidir.2. KISIM ÝÇÝN; 1-Cihazla uygulama sýrasýnda teknik bir problem çýkmasý halinde firma, en geç 24 saat içinde müdahale etmeyi belgelemelidir. 24 saat sonra yine 24 saat saat içinde giderilmeyen arýzalar için, firma en az benzer özelliklere sahip 2. bir cihazý, teknik problem giderilinceye kadar yine 24 saat içinde hastanede býrakýlacaðýný belgelemelidir Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)- Ýstekliler, teklif ettikleri kit ve cihazlarýn T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna (TÝTUBB) kayýtlý ve Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olduðunu gösterir belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr.b)-ýstekliler teklif ettikleri ürünlerin Barkod numaralarý ve markalarým Birim Fiyat Teklif Cetveli veya ekli bir listede belirteceklerdir, c)- Aday veya istekliler teklif edilen ürünün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB"a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr.d)- Ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr.e)- Söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Kitlerin ve cihazlarýn týbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceði orijinal gerekli tüm teknik dokümanlar teklifle beraber verüecektir.2-firmalar teklif ettikleri kit ve cihazlarýn Menþei'leri hakkýnda bilgi verip, belgelendireceklerdir. Kitlerin hangi prensiple çalýþtýðýný, kaç test'lik ambalajlarda olduðunu ve üretici firma isimlerini açýk olarak belirteceklerdir.3-teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi: Firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " marka...model...cihazý ve kitlen teklifimizin Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir farklýlýk bulunursa firma ihale dýþý býrakýlacaktýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi hazýrlamayan ve þartnamede istenilen teknik özellikleri saðlamayan firma teklifleri reddedilecektir.4-ýstekliler Sözleþme süresi içinde bitmeyen kitler için, 1. Kýsým için ,2. Kýsým için ise tarihine kadar cihazlarýn hastanemizde kalacaðým belirten belgeyi teklif dosyasýnda sunucaklardýr. 5-Teklif edilen cihazlarýn sözleþme süresi sonunda 10 (on) yaþýný geçmemiþ olduðunu, yaþýný, imalat tarihini ve seri numarasýný gösteren belge teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Ancak teklif edilen cihazlarýn sýfýr cihaz olmasý durumunda cihazýn yaþý, imalat tarihi ve seri numarasýnýn belirtilmesine gerek olmayýp, teklif edilen cihazýn sýfýr cihaz olduðuna dair belge teklif dosyasýnda sunulacaktýr.6-ýhale Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi oygun görülen l.en avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu süre ve yerde yapýlacaktýr.7-söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel Sektörde yapýlan her türlü Kit Karþýlýðý Cihaz Kullanma Uygulamasý Hizmeti ve/veya Týbbi Sarf Malzeme Alýmý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Belediye Uygulamalarýndaki Yanlýþlýklar ve Doðrular ÇRT de Çorumda Seçim Programýnýn konusu: ÇRT Ekranlarýnda Gazeteci Ayhan Aykanat'ýn Hazýrlayýp sunduðu Çorumda Seçim Programýnda Belediyenin uygulamalarý ve icraatlarý tartýþýldý. Programýn konuþmacýlarý Gazeteci Ayhan Aykanat, AKP Eski Çorum Ýl baþkan yardýmcýsý Ýbrahim Köseoðlu ve Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel oldu. AKP Çorum Eski Ýl Baþkan yardýmcýsý Ýbrahim Köseoðlu son 20 yýlýn en fazla belediye hizmetlerinin bu dönemde yapýldýðýný iddia ederek," Türkiye de ben siyasi bir kriz ve gerginlik yaþandýðýna inanmýyorum. Kültür sitesinin yýkýlarak çok güzel bir park yapýlmasý çok büyük bir eserdir. Bir Çok yol yapýlmasý, parklar yapýlmasý da bu dönemde gerçekleþmiþtir. Mevcut AKP adaylarý içerisinde en doðru adayýn Muzaffer Külcü olduðunu düþünüyorum. Muzaffer Külcü aday yapýlmasa Mustafa Eker aday yapýlsýn isterdim. Yapýlan çalýþmalarý olumlu buluyorum. Ancak Yýkýlan Kültür Sitesi sonrasýnda þu an yapýmý devam eden yerde mutlaka yer altýna Otopark yapýlmasý gerekirdi." Þeklinde konuþtu. Gazeteci Ayhan Aykanatizleyicilerden gelen sorularý yöneltmenin yaný sýra mevcut Parklarýn çoðunun bir önceki belediye döneminde yapýldýðýný belirterek," Gerek AKP Ýl Danýþma Meclis toplantýsý gerekse Belediyenin 5 yýllýk icraatlarýnýn anlatýldýðý programda AKP Çorum temsilcilerinin söylemlerindeki cýlýzlýðý anlamak mümkün deðil. Bu arada bu programa ÇRT YA DA BENÝ DAVET ETMEDÝ- LER. Soru sorulmasýndan mý çekiniyorlar. Anlamak mümkün deðil. Ayný gündem ve konular ile ilgili olarak Baþbakan Erdoðan gibi konuþamamalarýnýn nedenini de anlamak mümkün deðil. Belediye baþkaný yaptýðý açýklamada 27 Trilyon borç var diyor. Turan Atlamaz Döneminde eski zahirecilerin olduðu yerin satýlmasý ile birlikte Trilyonlarca para belediyeye devredilmiþti. Önceki belediye yönetiminden Borç devredilmedi nakit paralar devredildi. Diðer yandan Benzinlik satýþý v.s. gelirleri de önemli konulardýr. Yapýlan parklar ve yerlerinde Beton demir kullanýmlarý alýmlarý gibi konularda vatandaþlarýn kafasý karýþýktýr. Pankobirlik olarak bilinen yerin yapýmý adýna iddialar noktasýnda 500 milyar verildi þeklinde iddialar vardý. Bunun üzerine yapýmcý firma sahibine sordum yok böyle bir þey dedi. Birçok Rant getiren yerde Kiþiye özel imar uygulamalarý yapýldýðý iddialarýndan vatandaþlarýmýz büyük bir rahatsýzlýk duymaktadýr. Ýzleyicilerimizden gelen birçok soru ve eleþtiri de þu yönde yani bu belediye meclis döneminde kaç tane park yapýmýnýn kararý alýnmýþtýr. Diðer yönden açýlan birçok önemli yollarýn kararlarý da bir önceki dönemde alýnmýþtýr." Dedi. Nadir Yücel ise kendisine yöneltilen Belediye icraatlarýný nasýl karþýlýyorsunuz, Belediye ve Belediye baþkanýna Güven duyulmasý adýna ne düþünüyorsunuz sorusuna verdiði cevapta," Belediye baþkanýna 2009 seçimleri öncesinde öyle bir belediye baþkanlýðý yapmalýsýnýz ki, bir dönem sonra karþýnýza kimse aday olarak çýkmaya cesaret edememeli demiþtim. Hatta bir de tavsiye de bulunarak," Belediye baþkan yardýmcýlarýnýzdan birisi mutlaka Alevi kökenli sevilen bir þahýs olsa Çorum mozaiðine kardeþliðin pekiþmesine çok iyi olur" þeklinde telkinde bulunmuþtum. Ama maalesef olmadý. Beton ortaklýðý gündeme geldi. Kaðýt üzerinde ortak olmasa da Beton ortaklýðýný Muzaffer Külcü önce kendi kabul etti sonra þirket yetkilisi Muzaffer Külcü ortak deðil dedi. Bir belediye baþbakanýnýn bir þirkete ortak olmasý elbette haram deðil. Ancak özellikle belediye ile doðrudan ilgili bir sektör olan Beton Santral konusunda 2 Belediye Meclis üyesi ve belediye baþkanýnýn olasý bir Beton ortaklýðý etik açýsýndan ve Nüfuzunu kullanma açýsýndan yanlýþtýr. Bu durum güven zedelenmesine neden olur" þeklinde konuþtu. Kiþiye özel Ýmar konularýnýn halk arasýnda çok konuþulduðunu dile getiren Nadir Yücel," Mesela konuþulan bir konuya þahitlerinde olduðu bir ortamda Eski Milletvekillerinden Adnan Türkoðlu Ýlim Yayma Cemiyetinin arkasýnda önce Depo olarak bilinen sonra iþ yeri ruhsatý vs. verilen yer ile ilgili olarak bir Anekdot anlatmýþtý. Türkoðlu Cemal Ersoy ile konuþmasýnda," Oðlum Cemal Dinine Kitabýna bu yer için ne kadar verdiniz?' sorusunu sorduðunu ve cevap olarak ta Cemal Ersoy'un,' 1 Trilyon verdik' dediðini konuþtu. Bu para ne için kime verilmiþtir. Yine bir baþka konuda Panko Birlik olarak bilinen yerde yüzde 40 Ýþ yeri kullaným alaný olmasý gerekirken yüzde 50 ye çýkarýldýðý iddiasý vardýr. Yüzde 50 ye çýkarýldýysa bu durumda iþ yeri otomatikman 250 metre kare daha fazladan büyümüþtür. Burada metrekaresi 15 Milyon deðer kabul edilince toplam 4 Trilyon artý Rant kazandýrýmýþ þeklinde iddialar vardýr. Bu iddialar doðru ise bu saðlanan Rant neye göre ne için yapýlmýþtýr." Bu konular muhataplarýndan cevap bekliyor þeklinde konuþtu. Nadir Yücel Yýkýlan Kültür sitesine yapýlan Park yerininde Halk yararýna çok daha yarar saðlayacak ve uygun olacak bir projeolabilirdi þeklinde konuþarak, 'En azýndan mutlaka otoparký olan ya da yer altý çarþýsý olan bir yer yapýlmasýnýn daha Rantabl olacaðý yerde makyaj çalýþmalarý ile yaklaþan seçimlere hitap eden göz boyama çalýþmasýnýn yapýldýðýný görüyoruz. Diðer yandan Þartnamede Otopark þartý vardýr. Bu hukuka aykýrýdýr" þeklinde konuþtu.

8 Genç Deve Genç deve annesine sormuþ -"Anne niye bizim ayaklarýmýz bu kadar büyük?" Anne cevap vermiþ: -"Çölde kuma batmamak için." Genç deve tekrar sormuþ: -"Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür.anne tekrar cevap vermiþ:-"çölde kum fýrtýnalarýnda kum kaçmasýn diye." Kelime Avý Meraký yatýþmamýþ olan genç deve bir soru daha sormuþ:-"bizim niye hörgüçlerimiz var." Anne deve sabýrla yanýtlamýþ : -"Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depolarýz."sonunda dayanamayan genç deve sormuþ : -"Peki biz Ankara Devlet Hayvanat Bahçesinde ne halt yiyoruz?" YAÞAM Çocuðunuzu evin küçük Hükümdarý haline getirmeyin! Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuðunun her ihtiyacýný karþýlayan bir dediðini iki etmeyen ebeveynlerin, aslýnda çocuklarýna kötülük yaptýðýný söyledi. Tarhan, "Her ihtiyacý karþýlanan çocuk bir süre sonra benmerkezci oluyor ve evin küçük hükümdarý haline geliyor." dedi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ebeveynlerin çocuklarýnýn istekleri karþýsýnda nasýl davranmalarý konusunda bilgiler verdi. Bazen anne-babalarýn 'Ben yapamadým, çocuðum yapsýn' anlayýþýyla çocuklarýna sýnýr koymadýklarýna þahit olduklarýný belirten Tarhan, "Ebeveynin çocukluk yaralarýný onarmak için kendi çocuklarýný kullanýyor. Ebeveynlerin çocuklarýný iyi yetiþtirmek için deðil de daha çok kendilerini tatmin etmek için bu þekilde davrandýklarýný gözlemliyoruz." diye konuþtu.ebeveynin aklýn gereðinden ziyade duygularýn gereðini yaptýklarýna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Hal böyle olunca çocuklarýn zamanla evin küçük hükümdarlarý haline gelerek çocuðun zamanla her þeyi yönetmeye baþlýyor." dedi.her ihtiyacý karþýlanan çocuðun bir süre sonra benmerkezci olabileceði uyarýsýnda bulunan Nevzat Tarhan þunlara ifade etti: "Her ihtiyacý karþýlanan çocuklar bir süre sonra benmerkezci olurlar, hep almak isterler, vermeyi öðrenemezler. Biraz daha büyüdüklerinde istekleri de büyür, zevk eþikleri giderek yükselir. Artýk sýradan þeylerden zevk alamaz olur ve sýra dýþý þeylere yönelmeye baþlarlar. Zevk tuzaðýna kapýlabilirler, iþ uyuþturucu madde kullanýmýna kadar varabilir. Annebabalar da 'Biz ondan hiçbir þeyi esirgemedik, ona iki kiþilik sevgi verdik. Neden böyle oldu?' diye sormaya baþlarlar. Bu tehlikeden uzak durmak için çocuklara arzularýný durdurmayý, kontrol etmeyi, 'dur-düþün-yap' mantýðýný öðretmek gerekir. Çocuðun ihtiyacý olmayan þeyi istediðinde çocuða hayatta her arzulananýn karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný uygun bir dille anlatabilmesi gerek. Çocuk ihtiyacý olmayan bir þey almak istediðinde ona sevgiyle yaklaþýp 'Ýhtiyaçlarýný gidermeyi biz de çok isteriz. Senin mutluluðun bizim mutluluðumuzdur. Ama insanýn hayatta tüm arzularýnýn karþýlanmasý mümkün deðil. Sadece senin ihtiyaçlarýn yok; kardeþinin de, evin de ihtiyaçlarý var' þeklinde bir açýklama yapýlmalý ve çocuðun arzularýný kontrol etmeyi öðrenmesi saðlanmalýdýr."çocuða arzularýný erteleme anlayýþýný aþýlayabilmek için ebeveynlerin rol model olabilmesinin önemli olduðunu belirtien Tarhan, "Anne-babanýn görevi gerektiði yerde hayýr diyebilmedir. Bir þey alacaklarý zaman onun gerçekten ihtiyaçlarý olup olmadýðýný sorgulayan anne-babayý gören çocuk bir süre sonra ayný davranýþý sergileyecek, sadece hoþuna gittiði için istediði bazý þeyleri almaktan vazgeçecek, ihtiyacý varsa onu edinme yoluna gidecektir. Unutulmamalýdýr ki, anne-babalarýn görevi çocuklarýný mutlu etmek deðildir. Gerektiði yerde hayýr diyebilmelidirler. Çocuk üzülebilir, aðlayabilir ama iyi yönde deðiþmesi için bazý acýlara katlanmasý gerekir." ifadelerini kullandý. Yerli Dizi 19:55 Ýntikam 20:00 8 Yaðmur, babasýnýn ona yazdýðý diðer mektuplarý araþtýrýrken, Þahika nýn geçmiþine dair çok gizli bir bilgiye ulaþýr. Yaðmur un eline geçen bu kozla Þahika için kabus dolu günler baþlar. Bu koz ayný zamanda Arsoylar ýn hesaplarýný ele geçirmek için bir ipucu da teþkil eder. Babasýnýn katil olduðunu öðrenen Cemre, Yaðmur un hiç hesaplamadýðý bir þey yapar.saat : 20:00-22:30 (150 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Beren Saat, Mert Fýrat, Engin Hepileri, Yiðit Özþener, Alican Yücesoy Yönetmen : Çaðrý Vila Lostuvalý Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuðunuza öfkeyle karþýlýk vermeyin! Uzmanlar, çocuklarý öfkelendiði zaman, anne ve babanýn ayný öfkeyle karþýlýk vermesinin doðru olmadýðýný söylüyor. Memorial Ataþehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü'nden Uz. Psk. Özge Merve Türk de bu konuda "Sakin kalýp ve kriz aný geçince çocukla konuþarak duygularýn dýþa vurulmasýný saðlamak, her iki tarafý da rahatlatacaktýr."dedi. Memorial Ataþehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü'nden Uz. Psk. Özge Merve Türk, çocuklarda öfke kontrolü hakkýnda bilgi verdi. Türk, "Üzüntü, korku, þaþýrma, sevinme gibi temel bir duygu olan öfke, spontan ve doðal olarak yüzde kýzarma, kalbin çarpmasý ve küçük çocuklarda aðlama krizlerine varan tepkiler olarak ortaya çýkabilmektedir. Bir yaþýndan itibaren çocuklar büyüdükçe öfkelenme ve bunu gösterme davranýþýna baþlamaktadýr. Öfkeli davranýþlar genellikle yapmak istediðini yapamama, istemediði bir þeyi yapma, çok yorulma, acýkma, kendini ifade edememe ve ebeveynlerin dikkatini çekmek amacýyla kullanýlan bir yöntemdir." ifadelerini kullandý.krizin baþladýðý nokta ile ilgili 2 yaþýn çok önem olduðunu belirten Türk, "Çocuklarda davranýþlar bu dönemde ben merkezli ve dürtüsel olmaktadýr. Çocuklar davranýþlarýný engellemek istemezler ve bunun karþýsýnda da onu yönlendirmeye çalýþan ebeveynler ile zýtlaþmaktadýrlar. Ýþte tam da bu noktada kriz baþlamaktadýr. Bu noktada çocuk baðýrabilir, ýsýrabilir, vurabilir ve kendini yere atabilmektedir. 2 yaþ dönemi çoðunlukla 'korkunç iki yaþ (terrible two)' olarak adlandýrýlmaktadýr. Çocuk bu yaþta yürümeye ve konuþmaya baþlar, çevre üzerinde hakimiyeti artar. Kendini dünyanýn merkezindeymiþ gibi hisseden çocuk, yapmak istediðinin engellenmesinden hoþlanmaz ve 'hayýr'lar baþlamaktadýr. Karþýlýklý gerginlik arttýkça çocukta tutturmalar, negatif tavýrlar öfke krizlerine dönüþebilmektedir." þeklinde konuþtu. ÇOCUÐA AYNI ÖLÇÜDE ÖFKE ÝLE TEPKÝ VERMEYÝN Çocuðun öfkeli tutumlarýna karþýlýk tepki vermenin onun gerginliðini daha da artýrdýðýný söyleyen Türk, "Sakin kalmalý ve kriz aný geçince çocukla konuþarak, durumu deðerlendirerek, duygularýn dýþa vurulmasýný saðlamak her iki tarafý da rahatlatacaktýr. Çocuðun herhangi bir vurma davranýþýnda çocuðu sadece tutmak ve onunla göz kontaðý kurarak bunu bir daha yapmamasý söylemek doðru olacaktýr. Çocuða vurmanýn ise bir sýnýrsýzlýk göstergesi olduðu düþünüldüðünde anne-baba-çocuk çerçevesinde ebeveynin konumu vurgulanarak sýnýrlarýn çizilmesi gerekmektedir. Çocuðu odaya kapatarak cezalandýrmak gibi öfkeyi artýrýcý ve anlamsýz davranýþlardan uzak durmak gerekir. Çünkü çocuða öfkeli þekilde davranmak onun da ayný þekilde davranmasýna model oluþturmaktadýr." diye konuþtu. KRÝZÝ ÖNLEMEK ÝÇÝN DOÐRU CÜMLELER SEÇÝN Çocuða þiddet ile ilgili de konuþan Türk, "Çocuða vurmanýn bir sýnýrsýzlýk göstergesi olduðu düþünüldüðünde anne-baba-çocuk çerçevesinde ebeveynin konumu vurgulanarak sýnýrlarýn çizilmesi gerekmektedir. Çocuðu odaya kapatarak cezalandýrmak gibi öfkeyi artýrýcý ve anlamsýz davranýþlardan uzak durmak gerekir. Çünkü çocuða öfkeli þekilde davranmak onun da ayný þekilde davranmasýna model oluþturmaktadýr. Ýstediðini yaptýrmak için öfkelenen çocuðun bu davranýþlarýna son vermek isteyen ebeveynler çocuklarýn isteðini anýnda yerine getirme davranýþýný seçebiliyorlar. Hýzlý bir çözümmüþ gibi görünse de aslýnda bu durum çocuðun öfkelenmek ve istediðinin olmasý arasýnda iliþki kurmasýný ve bu davranýþýný pekiþtirmesini saðlamaktadýr. Yapýlmasý gereken davranýþlarda net olmaktýr. Örneðin yatma saati gelmiþ ise 'Yataða gitmek ister misin?' gibi açýk uçlu bir soru yerine 'Yataða gitme saati' demek krizleri önlemekte daha faydalý olacaktýr." dedi. Sorun çözülmezse ilerleyen yaþlarda sorunlar çýkacaðýnýn altýný çizen Türk, þunlarý söyledi; "Sorun çözülmez ise ilerleyen yaþlarda dikkat eksikliði, hiperaktivite, kaygý, depresyon gibi psikiyatrik tablolarýn da eþlik ettiði öfke kontrol sorunlarý yaþanabilmektedir. Bu tür durumlarda ailelerin danýþmanlýk hizmeti almasý yararý olacaktýr. Oyun terapisi teknikleri ile uygulanan psikoterapi süreci bu konuda faydalý yöntemler arasýnda yer almaktadýr." Sinema Ejderhaný Nasýl Eðitirsin? Ejderhalar, Berk Adasý'ný kendilerine mesken seçmiþlerdir. Senelerce acýmasýz mahlukat tarafýndan yaðmalanan talihsiz adanýn biçare yerlileri için hayvanlarýný çalýp evlerini yakan bu ejderhalarý öldürmek bir nevi namus borcudur. Yetiþkinlik çaðýna eriþen genç erkeklerin yapmasý gereken tek þey bir ejderhayý öldürmektir. Zamaný geldiðinde köyün þefinin tuhaf oðlu Hiccup, icat ettiði tuhaf mekanizmalý silahý bir yaratýða doðrultarak onu öldürmeye yeltenir. Nadir bir türe ait olan bu ejderhayý bir türlü öldüremeyen Hiccup, hayvaný ormana götürerek serbest býrakýr. 20:00 Yerli Dizi Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polat ý karþýsýnda gören Ömer Baba nýn tepkisi ne olacak? Türkiye Ýran iliþkilerine zarar vermek isteyen Tapýnakçýlar'ýn hedefinde ne var? Polat Alemdar, bu gizli planý çözebilecek mi? Siyah Sancak ýn yeni üyelerini bulmak için Azerbaycan a giden Kara, rotasýný neden Ýran a çevirdi? Peki Kara, Ýran a zamanýnda varabilecek mi? Tapýnakçýlar, üst üste yaþanan baþarýsýz operasyonlarýn ardýndan içerideki hainin kim olduðunu bulmaya çalýþýr. Marge nin tahmin ettiði kiþi kim? Pusat, ailesinden çalýnanlarý geri almak için Baltazar la savaþa girmeye hazýrlanmaktadýr. Peki, savaþýn galibi kim olacak? Karakýz Tatlýsý Osman Gazi Osman Bey, Osman Gazi, I. Osman El Gazi ya da Ataman Bey (Osmanlý Türkçesi:????????, Osman Bey) mahlasýyla Fahrüddin veya Osmancýk (1258, Söðüt 1 Aðustos 1326, Bursa) Osmanlý Beyliði ve Osmanlý Hanedaný'nýn kurucusu ve beyliðin ilk padiþahýdýr.1299 yýlýnda Anadolu Selçuklu Devletinin uçbeyi olmaktan çýkýp baðýmsýzlýðýný ilan etmiþtir. Moðol istilalarýndan kaçan Müslümanlarýn, beyliðine sýðýnmasý ile siyasi ve askeri gücü artmýþtýr. Çöküþ döneminde bulunan Doðu Roma Ýmparatorluðu'ndaki karýþýklýklarýn da etkisiyle kýsa sürede Anadolu ve Doðu Roma'nýn hakimi durumuna gelmiþtir. Öldüðü zaman beylik, Eskiþehir ile Bursa arasýndaki topraklarda hüküm sürüyor ve Doðu Roma Ýmparatorluðu'na ait Ýznik ve Bursa'yý abluka altýnda tutuyordu.[1]osman Bey (bazý kaynaklara göre Orhun Bey) [2], 1258 yýlýnda Söðüt'te doðdu.yaþamýnýn erken dönemleri hakkýnda güvenilir kayýtlar yoktur. Osman Bey'in soyuna ve boyuna ait bilgiler gelenekseldir ve en eskisi ölümünden 100 yýl sonra yazýlmýþtýr. Bu eserler arasýnda en eskiden baþlayarak Ahmedî (ö. 1414), Dâstân ve Tevarih-i Mûlûk-i Âl-i Osman', Þükrullah (ö. 1464), Behçetu't-Tevarih ve Â?ýkpaþazade (ö. 1481), Tevarih-i Âl-i Osman adlý eserler isimlendirilebilir. Dönemine ait tüm çaðdaþ eserler büyük ölçüde 1422 ya da hemen sonrasýnda tarihlendirilen ve artýk mevcut olmayan (ama özgün bir metinden türemiþ olduklarý iddia edilmektedir. Bazý tarihçilere göre,osman Gazi'nin yaþam ve savaþlarý tarihsellikten çok, masalsý destansý bir örtüntü içinde, halk söylentileri, ermiþlik öyküleri ve mitolojik lejantlarla renklendirilmiþtir.babasý Ertuðrul Gazi (bazý kaynaklara göre Erdoðdu Bey) Batý Anadolu da Söðüt] Ovasý ile Domaniç Yaylasýnda yaþayan Oðuz Türkleri'nin Bozok boyunun Kayý kolundan olan büyük kalabalýk bir obaya baþkanlýk etmekte idi. Osman Gazi onun küçük oðlu idi. Tarihçi Ýbni Kemal (ö. 1534) Tevarih-i Al-i Osman adlý eserinde Ertuðrul Bey'in Anadolu'ya (Rum'a) geldiðinde iki oðlu bulunduðunu, Söðüt'te göçebe yaþamýnýn sürdürürken 1254'de (hicri 652'de) "aslan yapýlý ay yüzlü" küçük oðlu Osman'ýn doðduðunu bildirir. Malzemeler Hamur Ýçin: 125 gr Margarin 5 Adet Yumurta 1.5 Su Badraðý Toz Þeker 1.5 Su Bardaðý Un 2 Çorba Kaþýðý Kakao 1 Paket Kabartma Tozu Þerbet Ýçin: 2 Su Bardaðý Su 1 Su Bardaðý Toz Þeker Krema Ýçin: 2 Çorba Kaþýðý Un 2 Çorba Kaþýðý Pirinç Unu 4 Su Bardaðý Süt 1/2 Su Bardaðý Toz Þeker Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak keki hazýrlayýn.margarin,yumurta,toz þeker,un,kakao ve kabartma tozunu iyice çýrpýn.yaðlanmýþ kalýba dökün.önceden ýsýtýlmýþ 170 derecelik fýrýnda kýzarana dek piþirin.þerbeti hazýrlayýn.1 su bardaðý þekerle,2 su bardaðý Günümüzde insanlar, Yalnýzca fiyatý biliyorlar, Deðeri deðil. (Oscar Wilde) suyu kaynatýn.soðuduktan sonra,kekin üstüne dökün.keki buzdolabýna alýn. Kremayý hazýrlayýn.bunun için un,pirinç unu,toz þeker ve sütü tencereye alýn.karýþtýrarak piþirip,soðuk kekin üzerine gezdirin. Buzdolabýnda 2 saat daha dinlendirin.üzerine dövülmüþ fýndýk,fýstýk yada meyve dilimleriyle süsleyin.dilimleyerek servis yapýn. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00 Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 18:20 Ana Haber 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Yerli Dizi 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 16:50 Gezebilsem 17:45 Ana Haber 18:30 Hayat Dediðin 19:40 Yakýþýklý 21:15 Haber Saati 22:20 Ömer Döngeloðlu Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Güldür Güldür 17:15 Beverly Hlls Çuvava 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Ejderhaný Nasýl Eðitirsin? 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam Yerli Dizi 22:30 Arkadaþým Hoþgeldin 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yerli Dizi Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Küçük Kýyamet

9 Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkan adayý, Uzunlar Oto Sahibi Necmettin Uzun, seçim çalýþmalarýna verdiði yemekle devam etti.çesob'ta verilen yemeðe Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta olmak üzere, oda baþkanlarý ve yaklaþýk 500'e yakýn oda üyesi esnaf katýldý. Yemeðe katýlanlarý ekibiyle birlikte ayakta karþýlayan Necmettin Uzun, daha sonra kýsa bir konuþma yaparak,8 Þubat 2014 tarihinde yapýlacak genel kurulda odaya baþkan adayý olarak yola çýktýðýný söyledi. Uzun,"Önce Rabbime sonrada sizlerin desteðine güvenerek çýktýðým bu yolda oda baþkaný seçilirsem sizlere en iyi hizmeti sunacaðýma söz veriyorum" dedi. Oda üyelerinden kendisine ve yönetimine sahip çýkmalarýný isteyen Necmettin Uzun, yemeðe katýlýmlarýndan dolayý tüm oda üyelerine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL TEK 9 Ýskilip Gündem Gazetesi birinci yýlýný kutluyor Nesimi Özkubat, mazbatasýný aldý Ýskilip'te yayýn yapan Ýskilip Gündem Gazetesi 1. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. 21 Ocak 2013 bu yana okuyucuyla buluþan Ýskilip Gündem Gazetesi, yayýn hayatýna baþladýðý günden bu yana ilkeli habercilik anlayýþý ile okuyucusuna doðru haber ulaþtýrdý. Ýlk sayýsýný tabloid ebatta ve 8 sayfa olarak yayýnlayan Ýskilip Gündem Gazetesi, Yeni yýlda yeni yüzüyle okuyucuyla buluþmaya devam ediyor. Alanýnda tecrübeli personeli ve kendi matbaasýyla Ýskilip halkýna hizmet veren gazete, 2014 yýlý ile birlikte ulusal ebada çýkarak 12 sayfa halinde yayýnlanmaya baþladý.ýskilip'in tek vasýflý gazetesi olan Ýskilip Gündem Gazetesi ayrýca Ýskilip'te resmi ilan yayýnlama hakkýna da sahip. Haber Servisi Çorum Kahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý'nýn çiçeði burnunda baþkaný Nesimi Özkubat, mazbatasýný aldý. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen Kahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu'nda Elvan Þen ile yarýþan Nesimi Özkubat, seçimden galip ayrýlarak, oda baþkaný seçilmiþti.seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný teslim alan Nesimi Özkubat'a Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerindenyunus Saðýr, Adem Altuner, Þaban Sümüþ, Yüksel Köse, Serdar Keçeli, Arap Ali Çakmak, Veysel Bulut, Fatih Güleç ve Sefa Uzunboy eþlik etti.mazbatasýný alan Nesimi Özkubat, daha sonra ekibiyle birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek, burada Kooperatif yetkilileri Cihan Olur ve Yaþar Kiriþçi ile bir süre görüþtü. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Olur ve Kiriþçi, Nesimi Özkubat ve ekibine yeni görevinde baþarýlar dilediler. Ziyarette Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþkaný Hasan Coþgun ve Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Sedat Ek hazýr bulundu. Haber Servisi Tahsin Yüzgeç, Odayý Özkubat'a teslim etti Ýþletmelere "Periyodik Muayene" uyarýsý! Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada iþletmelere, Periyodik Muayene uyarýsýnda bulunuldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliði ile tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Tartý Aletleri Muayene Yönetmeliði ve ilgili yönetmelikler kapsamýnda iki yýlda bir muayeneye tabi tutulan, 2011 yýlý damgasý ve piyasaya arzýndan önceki ilk muayenelerinin hangi tarihte yapýldýðý belgelendirilemeyen 2012 yýlý damgasý taþýyan ölçü ve tartý aletleri için, söz konusu ölçü ve ölçü aleti sahiplerinin ölçü aletlerine göre aþaðýda belirtilen kurum ve yetkili muayene servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir yýlýnda periyodik muayeneye tabi tutulacak ölçü aletlerinden: Akaryakýt ölçek ve sayaçlarý, LPG Sayaçlarý, Tartým kapasitesi 2000 kg'nin üzerinde olan otomatik olmayan tartý aletleri, Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarý kütle ölçüleri, Motorlu taþýt lastiklerinin hava basýncý ölçümünde kullanýlan cihazlar, Naklimetre, Hububat muayene aletleri. Beyannamelerinin Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne Diðer Ölçü Aletlerinden: Uzunluk ölçüleri (tek parçalý aðaç metreler), Akýcý maddeler için hacim ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar (5 kg'dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, Tartým kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) okuma, çýktý verebilme veya baþka elektronik cihazlarla baðlantýlý çalýþabilme özelliðine sahip olmayan III ve IV'üncü sýnýf otomatik olmayan elektronik tartý aletleri, yay ve elektronik tertibatý bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartý aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, Ýbreli teraziler. Baðlý bulunduklarý Belediyelere beyannameleri verilmesi gerekmektedir. Diðer Ölçü Aletlerinden, Otomatik tartý aletleri, Tartým kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) okuma, çýktý verebilme veya baþka elektronik cihazlarla baðlantýlý çalýþabilme özelliðine sahip III ve IV üncü sýnýf otomatik olmayan elektronik tartý aletleri, I ve II nci sýnýf otomatik olmayan tartý aletleri. Beyannamelerinin yetkili muayene servislerine verilmesi gerekmektedir. Bu tartý aletleri hususunda, Bakanlýðýmýzdan Yetkili Muayene Servis Belgesi alan firmalar Ýl Müdürlüðümüz internet adresinde yayýnlanmaktadýr. Diðer Ölçü Aletlerinden, Taksimetre. Ýl Müdürlüðümüzden taksimetre hususunda yetkilendirilmiþ muayene servisi açýlmasý durumunda yetkili servislerce, yetkili muayene servisi açýlmamasý durumunda ise Ýl Müdürlüðümüzce muayene ve damga iþlemleri yapýlacaktýr. Taksimetre Hususunda Yetkili Muayene Servisi açýlmasý durumunda Ýl Müdürlüðümüzün internet adresinde yayýnlanacaktýr.ýlimiz esnafýnýn maðdur duruma düþmemesi için 28 Þubat 2014 tarihine kadar ilgili kurum ve yetkili servislere beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Periyodik muayene için zamanýnda müracaat etmeyenler hakkýnda, daha sonra müracaat etmiþ olsalar dahi, damga süresi dolmuþ ölçü aleti kullanma fiilinden 3516 sayýlý Kanun hükümlerine göre idari ve cezai iþlem uygulanýr." Bahadýr YÜCEL Çorum Kahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Nesimi Özkubat, odayý 2003 yýlýndan bu yana baþarýlý bir þekilde yöneten Tahsin Yüzgeç'ten teslim aldý. BeraberindeYönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Yunus Saðýr, Adem Altuner, Þaban Sümüþ, Yüksel Köse, Serdar Keçeli, Arap Ali Çakmak, Veysel Bulut, Fatih Güleç ve Sefa Uzunboy'la Tahsin Yüzgeç'i ziyaret eden Nesimi Özkubat, bugüne kadar yaptýðý hizmetlerinden dolayý Yüzgeç'e teþekkür ederek, "Artýk Çorum Kahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý'nda bir oðlunuz var olduðunu sakýn unutmayýn. Size her zaman kapýmýz açýk" dedi. Tahsin Yüzgeç de, her zaman bir ve beraber olacaklarýný ifade ederek, "Bir büyüðünüz olarak yardýma ihtiyaç duyduðunuz da her zaman yanýnýzda olacaðým" diye konuþtu. Yüzgeç, ayrýca Nesimi Özkubat ve ekibine yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Haber Servisi Osmancýk'ýn doðalgaz ihalesi yapýldý Türkiye genelinde nüfusu 10 bini aþan ilçelere doðalgaz iletimi ile ilgili yasadan faydalanmak üzere harekete geçen Osmancýk için doðalgaz ihalesi yapýldý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý,"Bakanlar Kurulunun nüfusu 10 binin üstündeki ilçelere doðalgaz yatýrýmý yapýlabilmesi için koyduðu kriterleri yerine getirmek için Osmancýk olarak, belediye olarak taþýn altýna elimizi koyduk ve baþardýk. Bu kriterleri yerine getiren nadir ilçelerden biri olarak Osmancýk Doðalgaz Projesi yatýrým programýna alýndý ve 17 Ocak 2014 tarihinde doðalgaz boru hattý arazi, etüt, harita ve kamulaþtýrma mühendislik iþi ihalesi yapýldý. BOTAÞ yetkililerinden aldýðýmýz bilgiye göre teklifler deðerlendirme aþamasýndadýr. Baþta Osmancýk'lý hemþerilerimiz olmak üzere, bu konuda üzerine düþeni yapan herkese ilçemiz adýna bir kez daha þükranlarýmýzý sunuyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL "Seçilirsem en iyi hizmeti sunacaðým"

10 10 Gürsel Tekin'den "7 bakanla ilgili fezleke var" iddiasý CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, "Benim bildiðim ya da duyumlarýmýz 7 tane bakanla ilgili fezlekelerin olduðu. Bu fezlekeleri inþallah kýsa süre içerisinde kamuoyuyla paylaþýrlar. Paylaþmazlarsa CHP olarak biz kamuoyuyla bazý þeyleri paylaþmak zorunda kalýrýz" dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda parti genel merkezinde toplandý. MYK sürerken basýn toplantýsý düzenleyen Tekin, gazetecilerin sorusu üzerine toplamda 7 bakan hakkýnda fezleke olduðu iddiasýný gündeme getirdi. Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Eski Bakanlar Muammer Güler, Zafer Çaðlayan, Egemen Baðýþ ve Erdoðan Bayraktar olmak üzere 5 hakkýnda fezlekelerin olduðu biliniyor. Tekin, "Benim bildiðim ya da duyumlarýmýz 7 tane bakanla ilgili fezlekelerin Adalet Bakaný Bekir Bozdað, göreve yeni baþlayacak hakim ve savcýlara "Eðer soruþturma sýrasýnda vicdani kanaatiniz, anayasa, hukuk ve kanunlara göre edindiðiniz kanaat takipsizlik vermeyi gerektiriyorsa hiç çekinmeden verin" tavsiyesinde bulundu. Avukatlýk mesleðinden geçen 3. dönem adli yargý hakim ve cumhuriyet savcý adaylarý ile 1. dönem idari yargý hakim adaylarý kura töreni MEB Þura Salonu'nda gerçekleþtirildi. Törene Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Yargýtay Baþkaný Ali Alkan, Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Erbil, HSYK Baþkanvekili Ahmet Hamsici, Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Kenan Ýpek, HSYK, Yargýtay ve Danýþtay Üyeleri ile yargý mensuplarý katýldý. Törende konuþan Adalet Bakaný Bozdað, avukatlýk tecrübesinden hakim ve savcý sýfatýyla yapacaklarý çalýþmalarda da istifade edeceklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarýna dayanan demokratik, laik bir hukuk devleti olduðunu kaydetti. Hukuk devletinin sadece anayasasý ve kanunlarý olan devlet olmadýðýný. yasama, yürütme ve yargý dahil herkesin hukukla baðlý olduðu bir devlet olduðunu ifade eden Bozdað, "Eðer bir devletin organlarýnýn bütün faaliyetleri hukuka baðlý hukukla sýnýrlý ve yargýsal denetime açýk, devlet bütün vatandaþlarýna hukuki güvenlik saðlamýþ ise iþte o zaman gerçek anlamda hukuk devletinden bahsedilebilir. Hukuk devletinin en önemli güvencesi mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve yargý görevini yapan hakim ve savcýlarýn baðýmsýzlýðýdýr" dedi. Mahkemelerin baðýmsýzlýðýnýn büyük ölçüde hakimlerin atama, özlük, disiplin iþlemlerinin baðýmsýz bir kurul eliyle yürütülmesiyle ve hakim güvencesinin kurumsallaþmasýyla temin edilebileceðini belirten Bozdað, hakim ve savcýlar görevlerini yaparken kendi ideolojilerini, kendi inançlarýný, kendi kabul ve retlerini, medyanýn, kamuoyunun, dosyanýn ve taraflarýnýn etkisinde kalmadan anayasa, hukuk, kanun ve vicdani kanaatlerine görev karar vermesi halinde herkesin yargýnýn tarafsýzlýðýna olan inancýn artýracaðýný ifade etti. Yargý, davacý ile davalý, müþteki ile þikayet edilen arasýndaki her türlü iddia ve ihtilaflardan kendisine kararýna ve kararýnda adil, adalete hükmedeceðine inanýlan bir hakem olduðunu kaydeden Bozdað, "Adil olmak, adaletle hükmetme vasfýný Anayasa hukuk yasa ve vicdani kanaatlere baðlý kalarak karar verme vasfýný yitiren yargý hakem vasfýný da yitirir. Hakem vasfýný yitiren yargý, ihtilaflarýn tarafý haline gelmekle kalmaz, sosyal, siyasal, ekonomik sorunlarý ile pek çok baþka sorunun bizatihi sebebi ve kaynaðý haline dönüþür" dedi. Hakim ve savcýlardan her zaman anayasa, hukuk, kanun ve vicdani kanaatlere baðlý kalmalarýný ve kararlarýný buna göre vermelerini isteyen Bozdað, hukuka baðlýlýktan þüpheye düþülmesine izin verilmemesini olduðu. Bu fezlekeleri inþallah kýsa süre içerisinde kamuoyuyla paylaþýrlar. Paylaþmazlarsa CHP olarak biz kamuoyuyla bazý þeyleri paylaþmak zorunda kalýrýz" dedi. -ÝZMÝR VE ÝSTANBUL SORUÞTURMALARINI ADRES GÖSTERDÝ- Tekin gazetecilerin, bu isimlerin kim olduðunun sorulmasý üzerine net bir yanýt vermedi. Tekin, "Ayrýntýyý göreceksiniz yakýnda. Her gün bir þey çýkar. Ýzmir soruþturmasýnýn arka planýna bakmamýz lazým. Ýki, Ýstanbul imar A.Þ. soruþturmasýnýn arka planýna bakalým bunlarýn hepsini göreceksiniz. Bu soruþturmalarýn önü kesilince doðal olarak hangi mecraya kadar gidileceðini görmek mümkün olmadý ama unutmayýn CHP bunlarýn hepsini görecektir" dedi. -"ÝZMÝR SORUÞTURMASI HANGÝ BAKANA KADAR GÝDECEKTÝ?"- Tekin, "CHP'nin elinde baþka belgeler mi var?" sorusu üzerine de, "CHP'de bir þeyin olup olmadýðýnýn önemi yok. Ana muhalefet olarak, bizim sorularýmýz var. Biz diyoruz ki, þu anda bildiðimiz 5 bakanla ilgili fezlekeler var. Bu fezlekelerin parlamentoya getirin ya da kamuoyuyla paylaþýn. Belki fezlekelerin içinde hiçbir þey yok, eleþtiri konusu yok. Ama unutmayýn geciktikçe fezlekelerle ilgili daha çok tartýþmayý da kendiniz yaratýrsýnýz. Ýki, Ýzmir soruþturmasýný niye durdunuz? Ýzah edin, ikna edin bizi. Ýzmir soruþturmasý kime kadar gidecekti, hangi bakana kadar gidecekti? Bu ülkenin vicdaný var merak etmeyin. Bu ülkenin ana muhalefeti var. Bu ülke sahipsiz falan deðil. "Her þeyi kapabiliriz' Kedi misali her þeyi kapatamazsýnýz. Buna emin olun." Dolar yine faiz kararý öncesi seviyede Merkez Bankasý'nýn faiz arttýrým kararý sonrasý dolar gördüðü sert düþüþün ardýndan yükseliþe geçti. Dolar kararýn ardýndan 2,1619'a kadar gerilemiþti ancak öðleden sonra yeniden 2,30'u geçti. Dolar/TL saat 15.40'da 2,32 ile gün içi en yüksek seviyesini gördü. Dolar böylelikle Merkez Bankasý (MB) Para Politikasý Kurulu (PPK) toplantýsý önceki seviyeye ulaþmýþ oldu. Ardýndan 2,30'un altýna doðru geriledi. EURO 3'ÜN ÜZERÝNE ÇIKTI Euro ise kararýn ardýndan 3 liranýn altýna geriledikten sonra bugün tekrar 3 liranýn hemen üzerinde seyrediyor. Sabah saatlerinde uluslararasý piyasalarda dolar ve Euro, Türk Lirasý karþýsýnda günün en düþük seviyesine gerilemiþti. Bozdað, hakim ve savcýlara seslendi talep etti. Davacý ya da davalýya müþteki veya þikayet edilene veya suçtan zarar görene karþý olan muhabbet veya husumetin adalete uygun davranmaktan, adil kararlar vermekten ayýrmamasý gerektiðinin altýný çizen Bozdað, sözlerine þöyle devam etti: "Her daim adil olun ve adaletle karar verin, adaleti ayakta tutun. Ýþlerinize ve kararlarýnýza, dünya görüþünüzü siyasi fikirlerinizi inançlarýnýzý kabullerinizi ve retleriniz asla katmayýn. Davanýn taraflarýnýn ya da soruþturmanýn taraflarýnýn dünya görüþü siyasi fikri inancý sizi esir almasýn ve sizi esir olmasýna ve etkilemesine asla izin vermeyin. Eðer bunlarýn sizi etkilemesine izin verirseniz orada baðýmsýz bir hakim ve savcýdan tarafsýz bir hakim savcýdan bahsetme imkaný olmaz. Baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk da yok olmuþtur demektir." Hakim ve savcýlardan hukukun ve yargýnýn siyasallaþmasýna, siyasallaþtýrýlmasýna izin vermemelerini isteyen Bozdað, "Bilinmeli ki hukuk ve yargý hiçbir kirli hesabýn mazereti perdesi ve kýlýfý yapýlmamalý, yargýnýn ve hukukun bir takým hesap ve saiklerle araþtýrýlmasýna, hukukçular, yargýç ve savcýlar asla izin vermemelidir" deðerlendirmesinde bulundu. Toplum için neyin iyi kötü olduðuna temel devlet politikalarýnýn yönünü ve öngöreceðini karar verme hakkýný kendinde gören bir yargýsal aktivitin, hukuk devleti modeli yerine jüristokrasiyi iþaret edeceðini kaydeden Bozdað, bu durumdan hem yargýnýn hem de hakim ve savcýlarýn zarar göreceðini bundan kaçýnýlmasý gerektiðini kaydetti. Kuvvetler ayrýðýnýn önemine dikkat çeken Bozdað, sözlerine þöyle devam etti:"esasýnda kuvvetler ayrýlýðý anayasamýzda öngörülen devlet organizasyonuna hayat veren en önemli unsurdur. Bu ayrýlýðý uyumlu bir iþ bölümü içerisinde çalýþma olarak anlamak ve uygulamak yasamanýn yürütmenin yargýnýn görevidir. Eðer bu ayrýlýðý kurumlar, organlar arasý üstünlük olarak görür ve uygularsak, elbette ki hukuk devleti de zarar görür. Bu konuda herkesin hassasiyetle davranmasýnda büyük fayda var."soruþturmanýn gizliðinin önemine iþaret eden Bozdað, soruþturmanýn gizliðinin insanlarý hukukunu, onurunu, haysiyetini ve þerefini korumak için önemli olduðunu vurguladý. Soruþturma sýrasýnda gizliliðe riayet edilmemesi durumunda þüpheli kiþilerin daha baþta toplum nazarýnda mahkum olmasýna, lekelenmesine, hakkýnýn çiðnemesine yol açýlacaðýný ifade eden Bozdað, bu konuda görevli olana yargý mensuplarýnýn gerekli hassasiyeti ve özeni göstermesi gerektiðini belirtti. Adli sicil istatistik rakamlarýný da paylaþan Bozdað, 2012 yýlýnda aðýr ceza mahkemelerinde 180 bin 307 mahkumiyet, 89 bin 283 beraat kararý verildiðini kaydetti. Bu rakamlar arasýnda takipsizlikle sonuçlanan rakamlarýn bulunmadýðýný ifade eden Bozdað, "Aðýr Ceza Mahkemelerinde açýlan davalarýn neredeyse yüzde 50'si beraatla sonuçlanýyor. Sungurlu'da "Kamuda Engeller Kalkýyor" Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan "Kamuda Engeller Kalkýyor" projesi kapsamýnda çalýþmalar devam ediyor. Sungurlu Kaymakamlýðý Proje Koordinatörü Ahmet Haþim Özsaray, yaptýðý açýklamada, 21 Mayýs 2013 tarihinde onaylanarak uygulanmaya baþlanan projenin, Orta Karadeniz Kalkýnma (OKA) Ajansý 2013 yýlý Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapý Mali Destek Programý kapsamýnda desteklendiðini söyledi. Proje ortaðýnýn Sungurlu Kaymakamlýðýnýn olduðunu ifade eden Özsaray, proje iþtirakçisinin ise Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün olduðunu aktardý. Projenin amacýnýn engelli bireylerin, Sungurlu merkezinde bulunan kamu binalarý ve okullara eriþimini saðlayarak, engelli vatandaþlarýn, kamu hizmetinden azami düzeyde yararlanmalarýna katký saðlamak olduðunu anlatan Özsaray, projeyi Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ýn yakýndan takip ettiðini aktardý. Proje kapsamýnda ilçedeki kurum ve okullara engelli rampasý, engelli merdiven asansörü, engelli platform asansörü, panoramik engelli asansörü ve engelli hattý kurulacaðýný ifade eden Özsaray, Gülerce: Diyanet Önünde Cinayet "DÝYANET ÖNÜNDE CÝNAYET..."- Gülerce Zaman Gazetesi'ndeki köþe yazýsýna "Diyanet Önünde Cinayet" baþlýðý attý. "Herkesin baþbakaný olma sorumluluðu taþýyan Erdoðan'a ne oldu böyle?" diye soran Gülerce, "Diyanet toplantýsýnda kendisini dinlerken dondum kaldým. Bu topraklarda böylesi hiç olmadý. Dikkat ediniz, toplantý Diyanet'e ait. Orada Diyanet Ýþleri Baþkaný da konuþtu. Onun ne söylediðini hiçbir gazetede okumadýk. Demek ki, siyaset, dinin önüne geçmiþ. Ama beni asýl yaralayan, âlim insanlarýn da bulunduðu o toplantýda kimseden itiraz gelmedi. Bir tek kiþi, "Baþbakan ne diyor Allah aþkýna' deyip o salonu terk etmedi. Tam tersine göze girmek, "biz sendeniz' demek için alkýþlayanlar, evet alkýþlayanlar oldu. Utandým, ezildim. Ýçim yandý, boðazým düðümlendi" dedi. Milyonlarý harekete geçirerek milleti yeniden ayaða kaldýran, tavsiyeleri ile "bitti artýk" denilen Anadolu insanýný dünyalara yönlendiren, cihan devleti mazlumlarýna yeniden gönülleri fetih heyecaný yükleyen bir çilekeþ insana bunun yapýlmamasý gerektiðini savunan Gülerce, "O toplantýdakilerin yüzde 90'ýnýn daha dün öve öve bitiremediði bir gönüller sultanýna, herkesin gözü önünde, bir þunlarý kaydetti: "Projeyle Kaymakamlýk hizmet binasý, Rehberlik Araþtýrma Merkezi (RAM), Mehmetçik Ýlkokulu, Þehit Ýlhan Çaylan Anaokulu, Dr.Sedat- Dr.Melahat Baran Ortaokulu ve Ýsmetpaþa Ortaokuluna engelli rampasý yapýlacak. Kaymakamlýk hizmet binasýna engelli merdiven asansörü kurulacak. Fatih Ortaokulu ve Ticaret Meslek Lisesine engelli platform asansörleri yapýlacak. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine panoramik engelli asansörü inþa edilecek. Ayrýca Sungurlu Kaymakamlýðýna 'Alo Engelli' hattý kurulacak. Projenin toplam maliyeti 208 bin 317 TL. Bunun 156 bin 238 TL'lik yüzde 75'lik kýsmýný OKA, geri kalan yüzde 25'lik kýsmý olan 41 bin 892 TL'yi Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði ve Sungurlu Kaymakamlýðý da 10 bin 187 TL. katký saðlayacak."projenin 2 yýl süreceðini belirten Özsaray, kurum ve okullara yapýlacak engelli rampa, merdiven ve asansörlerin ihalesinin kýsa sürede yapýlarak, yapýmýna baþlanacaðýný bildirdi. Özsaray, projenin baþarýlý bir þekilde yürümesine katký saðlayan proje ekibinde bulunan Nazan Alýcýkuþ ve Gökçe Bitilgen'e teþekkür etti. Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý günler saatler ve etkilenecek yeler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Karaboya, Örencik, Demirören, Karapürçek, Maksutlu, Baðözü, Gökçedoðan, Köprübaþý, Saracýk, Karacaoðlan, Sinanözü, Akkaya köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Örnek Evlerinin Kemiklidere Mevkii. canlý yayýnda böylesine aðýr hakaretler nasýl böyle peþ peþe sýralanabilir?" diye sordu. -"EFSUNLANDIYSA ÖNCE ARINÇ..."- Gülerce Baþbakan Erdoðan'ýn sadece Gülen'e hakaret edip incitmediðini, onu seven milyonlara da hakaret ettiðini iddia ederken "Eðer Hocaefendi'nin insanlarý efsunlamasýndan söz ediliyorsa efsunlananlar içinde neredeyse AK Parti yönetiminin, milletvekillerinin tamamý var. Hizmet Hareketi'ni en iyi anlatanlar baþta Sayýn Arýnç, onlar oldular. Bu mu efsunlanma? Ama soru bu deðil. Soru þu: Dün âlim, dün gönül sultaný, hizmet kahramaný diye alkýþladýðýnýz insan, bugün birden nasýl "sahte veli' oluyor? Dün gerçek âlim dediðiniz, bugün neden "âlim müsveddesi' oluyor?" dedi. Gülerce ayrýca "Baþbakan Erdoðan'ýn bu insafsýz yaklaþýmý, bu tahkir edici, öfkeli sözleri Türkiye Cumhuriyeti baþbakanýna hiç yakýþmadý. Baþbakan ve çevresi, "hükümet-cemaat meselesi' sürecini çok kötü yönetiyor. Erzurumlu Ýçiþleri Bakaný, Erzurum'da, kraldan fazla kralcý davranýyor. Erzurum'da Erzurum'un evladý Hocaefendi'ye hakaret etmek bayaðý bir kin, intikam tortusu gerektirir" diyerek Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'ya tepki gösterdi.

11 SPOR 11 Maltepe'yi yakarýz! Darýca Gençlerbirliði camiasý hafta sonunda oynayacaklarý kritik Maltepespor maçýný kazanacaklarýný düþünüyor.ýkinci yarýya fýrtýna gibi baþlayan Darýca Gençlerbirliði Pazar günü deplasmanda oynayacaklarý Maltepespor maçýnýn hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor.lider Düzyurtspor'un yoluna kayýpsýz devam etmesi Darýca Gençlerbirliði'nin puan kaybetme kredisini oldukça azaltýyor. Devre arasýnda nokta transferler yapan Trabzon temsilcisi formda bir görüntü sergilemesi þampiyonluk yolunda Darýca Gençlerbirliði'nin en az hata yapmasýný gerektiriyor. GÖKHAN MALTEPE MAÇINDA SÝFTAH YAPACAK Darýca Gençlerbirliði'nin Altýnorduspor'dan transfer ettiði yýldýz golcü Gökhan Gümüþsu'nun çýktýðý 2 maçta henüz golü bulunmuyor. Büyük umutlarla transfer edilen süper yýldýz hafta sonunda oynanacak kritik Maltepe maçýnda golle tanýþmak istiyor. SPOR SERVÝSÝ Cüneyt Çakýr, amatörde maç yönetti 2014 Dünya Kupasý'nda görev yapacak FIFA kokartlý hakem Cüneyt Çakýr, amatörde 17 Yaþ Altý Türkiye Þampiyonasý Ýstanbul eleme maçýný yönetti. Çakýr, kupada birlikte görev alacaðý görev yardýmcý hakem Bahattin Duran ile Selimiye Stadý'nda Zeytinburnu Damlaspor ve Modafen arasýndaki eleme maçýnda görev yaptý. Dünya Kupasý'nda görev alacak diðer yardýmcý hakem Tarýk Ongun'un özel iþleri nedeniyle bulunmadýðý karþýlaþmanýn diðer yardýmcý hakemi, Alparslan Dedeþ oldu. Normal süresi 0-0 berabere sona eren mücadeleyi penaltý atýþlarýnda 3-2 kazanan Modafen, Türkiye Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandý. Maçýn ardýndan büyük bir sevinç yaþayan Modafen takýmýnýn kaptaný Nuri Kavak, Cüneyt Çakýr'ýn maçlarýný yönetmesiyle ilgili, "Dünya çapýnda bir hakem olduðu, hayalini kurduðumuz takýmlarýn maçlarýný yönettiði için bizim açýmýzdan büyük bir þans oldu. Cüneyt Çakýr ve ekibi mükemmel bir maç yönetti" ifadelerini kullandý. Karþýlaþma sonunda iki takým oyuncularý hakem heyetini tebrik ettiler. ÇAKIR VE EKÝBÝNE ÇÝÇEK VE ÞÝLT VERÝLDÝ Karþýlaþma öncesi düzenlenen törende Cüneyt Çakýr ve ekibine, Dünya Kupasý'nda görev yapacak olma baþarýsýný gösterdikleri için çiçek ve þilt verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) amatörlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Düþmez ile yönetim kurulu yedek üyesi Yemen Ekþioðlu'nun hazýr bulunduðu törene Merkez Hakem Kurulu Üyesi Sadettin Güler de katýldý. Dünya Kupalarý tarihinde (1974'de) düdük çalan ilk Türk hakem Doðan Babacan'ýn yaný sýra Cüneyt Çakýr'ýn babasý eski hakem Serdar Çakýr ile çok sayýda spor adamý da törene katýlýp karþýlaþmayý takip etti. Törene katýlan AK Parti'nin Üsküdar Belediye Baþkan Adayý Hilmi Türkmen, Üsküdarlý olan Çakýr ile gurur duyduklarýný belirterek, baþarýlar diledi. Üsküdar Kulüpler Birliði Baþkaný Mustafa Gürlü, Cüneyt Çakýr ve ekibine çiçek verdi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Düþmez de törende yaptýðý konuþmada, "Biz spor adamlarý olarak gurur duyuyoruz. Türk sporunun ivme kaybettiði günlerde onlarla büyük bir ivme kazanacaðýmýzý düþünüyorum. Hakemlerimize inanýyoruz, güveniyoruz" dedi. Ýki takým taraftarlarýnýn büyük ilgi gösterdiði mücadelede, genç hakemlerden oluþan bir grup tribüne "Ýstanbul hakemleri sizinle gurur duyuyor" yazýlý pankart astý. SPOR SERVÝSÝ FB Basketbol Okulu'nda Yarý Yýl Turnuvasý baþladý Fenerbahçe Basketbol Okulu'nda Yarý Yýl Turnuva maçlarý baþladý. Okullarýn yarý yýl tatiline girmesiyle düzenlenen Yarý Yýl Turnuvasý geçtiðimiz Salý günü baþlarken, ilk günde þu sonuçlar elde edildi. Minik A-Minik C: 22-11, Küçük A-Küçük C: 21-19, Yýldýz A-Yýldýz C: 39-30, Genç A-Genç C: Karþýlaþmalarý ilgiyle izleyen velilerin turnuva maçlarý ile ilgili görüþleri þu þekilde: Recep Özcan: Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu velisi olarak hocalarýmýzýn antrenman ciddiyetini takdir ediyorum. Çalýþmalar son derece iyi takip edilip yerinde müdahalelerle öðrenciler motive edilmekte. Teknik eðitimin yaný sýra beslenme davranýþ hastalýklara karþý korunmalarý vb iyi alýþkanlýklar kazanmalarý kýsacasý hayatlarýný disipline etme konusundaki tavsiyeleri de eklemek gerekiyor. Ayrýca yarý yýl tatilinde maç programý çocuklarý ayrý bir havaya soktu herkese teþekkür ediyorum. Nihal Tanrýverdi: Çocuklarým Ali Yalçýn ve Barkýn daha önce hiç basketbol oynamadýlar futbolu daha çok seviyorlardý. Ama kursa baþladýðýmýzdan beri basketbolu çok sevdiler ve buda bizleri çok sevindirdi. Hafta sonu çalýþmalarýný iple çekiyorlar daha sabýrlý olmayý öðendiler. Basketbolu çocuklarýmýza sevdiren tüm hocalarýmýza teþekkürler, umarým ilerde daha iyi basketbolcu olarak izlemek nasip olur emeðiniz ve sabrýnýz için teþekkürler. SPOR SERVÝSÝ Ünyespor transferi açtý Ünyespor'da 2 dönem Kulüp Baþkanlýðý yaparak yeþil-beyazlý takýmý þampiyon yapan ve 2. Lig'e çýkaran Ömer Zorlu, bu sezon da 3. Lig 2. grupta amatöre düþme tehlikesiyle karþý karþýya kalan takým için fahri baþkan olarak devreye girdi. Zorlu, Ünyespor'u zor durumdan kurtarmak ve tekrar ayaða kaldýrmak için kollarý sývadýklarýný ifade ederek, "Ben inanýyorum ki en kýsa sürede iyi bir takým haline gelip Ünyespor'un düþmüþ olduðu bu zor durumdan çýkaracaðýz. Teknik heyetime, futbolcularýmdan malzemecisine, masörüne kadar sonsuz güvenim var. Hepsi yüreklerini ortaya koydu. En kýsa zamanda eski günlerine geriye dönecektir Ünyespor" dedi. Ünyespor Kulübü Baþkaný Ýrfan Þahin'in olaðanüstü kongre kararý almasý ve yeniden aday olmamasý üzerine kongrede liste çýkmayýnca, bir dönem Kayyuma gitme tehlikesiyle karþý karþýya kalan yeþil-beyazlý kulüpte yasal olarak Ýrfan Þahin'in Kulüp Baþkanlýðý devam ederken, Fahri Baþkan olarak devreye giren Ömer Zorlu Ünyespor'u ligde tutmak için çýktýklarý yolda karþýlaþtýklarý zorluklarý ve sorunlarý gazetemize yaptýðý özel açýklamasýnda anlattý ve sezonunda Ünyespor'da iki dönem kulüp baþkanlýðý yapan eski Baþkan Ömer Zorlu, fahri baþkan olarak kongre sürecine kadar takýmýn her þeyi ile ilgilendiðini, 1957 yýlýnda kurulan ve 28 yýldýr profesyonel ligde mücadele eden Ünyespor'da kulüpten ayrýlan futbolcularla yaptýklarý görüþmenin ardýndan takýma faydalý olacaðýný düþündüklerine ödeme yapýp sözleþmelerini yenileyerek iþe baþladýklarýný belirtti. 340 BÝN TL ÖDENEREK TRANSFER TAHTASI AÇILDI Ünyespor'un önündeki en önemli sorunun transfer engeli olduðunu ifade eden Ömer Zorlu, transfer tahtasýný açarak takýmýn yoluna devam etmesini saðlamak adýna 340 Bin TL'lik engeli kaldýrarak yeþil-beyazlý takýmýn önünü açtýklarýný söyledi. Fahri Baþkan Ömer Zorlu þunlarý kaydetti: "Öncelikli olarak en son yapýlan kongrede liste sunulmamasý sebebiyle mevcut yönetim görevine yasal olarak devam etmektedir. Fahri baþkan sýfatýyla gönüllülük esasýyla baþladýðýmýz bu mesaide öncelikli olarak alacaklarýný almadýklarý için kulübümüzü federasyona veren ve tek taraflý fesih hakký kazanan ama Ünyespor Kulübüne faydalý olacaðýný düþündüðümüz futbolcularý geri çaðýrarak, alacaklarý olan tutarlarýn ödemesini yaptýk ve sözleþmelerini yeniledik. Ligin ilk yarýsýndaki kadromuzdan 6 futbolcunun sözleþmesini yenilemiþ olduk, onlar için de 120 Bin TL ödeme yaptýk. Ardýndan transfer tahtasýndaki yaklaþýk 375 bin TL olan transfere engel borç 340 bin TL'ye kapatýlarak Ünyespor'un önünü açtýk. Ardýndan 13 yeni transferi gerçekleþtirdik. Þu an kadrodaki eksiklerimizi tamamlamaya çalýþýyoruz. Diðer yandan Teknik Direktör Mehmet Gönülaçar ile sezon sonuna kadar anlaþma yaptýk." UYUM SORUNUNUN AÞILMASI ÝÇÝN ZAMANA ÝHTÝYAÇ VAR Ünyespor takýmýnýn þu an uyum sorunu olduðunu belirten Ömer Zorlu, bunu aþmak için birkaç haftaya ihtiyaçlarýnýn olduðunu söyleyerek; "Yine yapacaðýmýz transferler var, eksiklerimiz var. Tek sorunumuz yaptýðýmýz transferlerde futbolcularýmýzýn daha evvel birbirleriyle oynamamýþ olmalarý, uyum sorununu beraberinde getiriyor. Takým olmak için bunun için birkaç haftaya daha ihtiyaç var takým haline gelebilmemiz için bu süreci ekstra çalýþmalarla atlatmamýz gerekecek" dedi. TAKIM HIRSLI Ünyespor Fahri Baþkaný olarak görevi sürdüren Ömer Zorlu futbolcularýn son derece hýrslý ve istekli olduklarýný, uyum sorununu aþmak için bu durumu ortadan kaldýracak çalýþmalar yapacaklarýný ifade etti. Zorlu açýklamasýnda, "Yaptýðýmýz transferlerde görüyoruz ki takým son derece hýrslý ve istekli. Dediðimiz gibi uyum sorunu var. Bu sorunu idmanlar yaparak çözmeye çalýþýyoruz. Kamp yapmamýþ bir takým olduðumuz ve sporcularýmýz çok yeni olduðu için bu sorunla mücadele edeceðiz. Ben inanýyorum ki en kýsa sürede iyi bir takým haline gelip Ünyespor'un düþmüþ olduðu bu zor durumdan çýkaracaðýmýzdan eminim. Teknik heyetime, futbolcularýmdan malzemecisine, masörüne kadar sonsuz güvenim var. Hepsi yüreklerini ortaya koydu. En kýsa zamanda eski günlerine geriye dönecektir Ünyespor" dedi. KONGRE ÞUBAT'TA Zorlu, þubat ayý içinde kongrenin yapýlacaðýný ve fahri baþkanlýk görevinin resmiyete dönüþeceðini belirtti. Þubat ayýnda yapýlacak kongrede oluþturacaklarý yönetim listesinde sürpriz isimlerin olacaðýný açýklayan Ömer Zorlu, "Yaþamýþ olduðumuz bu sýkýntýlý süreçte öncelikli olarak Ýlçe Kaymakamýmýz Mustafa Demir'in Ünyespor adýna vermiþ olduðu mücadele, Ünyespor'a ayýrmýþ olduðu mesai ve Ünyespor sevgisi adýna teþekkür ediyorum. Ardýndan Ünyeli iþ adamlarýmýz Ali Bayraktar, Fahri Ateþ ve Kemal Yankuncu'nun da çok büyük emekleri, faydalarý oldu. Aksi takdirde Ünyespor'un transfer tahtasý açýlmasý söz konu olmayacaktý. Hepsine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni yönetimimizde sürpriz isimler de olacak." "Ünyespor'a herkesin destek vermesi gerekiyor" diyen Ömer Zorlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Ünye'yi Türkiye genelinde tanýtan iki çok önemli marka var, biri Ünye Çimento, diðeri Ünyespor. Bu markalara sahip çýkýlmasý gerekiyor. 28 yýldýr profesyonel lige çýktýðý günden bu yana amatör lig görmeden futbol hayatýný profesyonel ligde sürdüren Ünyespor gibi köklü bir kulübe sahip çýkýlmasý gerekiyor. Bu þehrin markasý olduðunu unutmayýn. Herkes gücü nispetinde Ünyespor'a destek olmasý gerekiyor. Sürekli ayný insanlarýn kapýsýna giderek destek istemekten yöneticiler olarak bizlerin utandýðýný, bunun genele yayýlmasý gerektiðini söylüyorum. Bu dönem içerisinde de buna yönelik çalýþmalarýmýz olacaktýr. Çünkü Ünyespor sadece belli iþadamlarýnýn omuzlarýnda gitmemelidir. Genele yayýldýðýnda Ünyespor'a daha çok sahip çýkýlacaðýna inanýyorum." SPOR SERVÝSÝ 2. Lig'de Bozüyükspor ligden çekiliyor! Maddi imkansýzlýk nedeniyle futbolcusu kalmayan ve geçen hafta deplasmandaki Körfez Futbol Kulübü maçýna çýkmayan Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden Bozüyükspor'un kulüp baþkaný Cengiz Özkan, yönetim kurulu olarak "lige katýlmama" kararý aldýklarýný söyledi. Özkan, kulübün sezon baþýndan bu yana maddi sýkýntý içinde olduðunu anlattý. Yaþanan maddi sýkýntýlarý tüm çabalarýna raðmen aþamadýklarýný ifade eden Özkan, kulübün, 3 yýl önce kaleci antrenörlüðü yapmýþ Ýsmail Hakký, futbolculardan Ahmet Kesim, Serdar Göçerler ve Mikail Albayrak'a olan borçlarý nedeniyle transfer yapamadýklarýný ve söz konusu kiþilerle görüþmelerin sonuçsuz kaldýðýný aktardý. Yönetime gelirken amaçlarýnýn, kulübün mali yapýsýný toparlamak ve Bozüyükspor formasýný giymiþ tüm futbolcularýn alacaklarýný ödemek olduðunu anýmsatan Özkan, þöyle konuþtu: "Geliþen süreçte, eski futbolcularýmýz ve kaleci antrenörümüzün dosyalarý hakkýnda yaptýðýmýz görüþmeler sonuçsuz kalmýþtýr. Bu süreçte amacýmýz ligde kalýp, kulübün mali yapýsýný toparlamak ve Bozüyükspor formasýný giyip, hizmeti bulunmuþ tüm insanlarýn alacaklarýný ödemekti. Ama þu anki konum itibariyle, 1 ay önceki zaman diliminde transferimiz açýlmýþ olsaydý birçok þeyin düzene gireceðine inanýyorduk. Siyasilerimizin duyarsýzlýðý, Bozüyük halkýnýn ve sanayicisinin ilgisizliðinden de anlaþýlacaðý gibi bu takýmýn ligde sahipsiz olduðu görülmüþtür. Bu nedenle, yönetim kurulu olarak lige katýlmama kararý aldýk." Dedi.

12 Ýkinci yarýda suskun Batman Petrolspor'un formasýyla ilk yarýda attýðý 15 golle taraftarlardan alkýþ alan Hasan Ahmet Sarý, ikinci yarýnýn iki maçýnda da gol atmayý unuttu.batman Petrolspor'un formasýyla ilk yarýda attýðý 15 golle taraftarlardan alkýþ alan Hasan Ahmet Sarý, ikinci yarýnýn iki maçýnda da gol atmayý unuttu. Ýkinci yarýda Kýrmýzý-Beyazlý ekibin taraftarlarýnýn beklediði golleri henüz atamayan Sarý'nýn, Balçova Belediyespor maçýnda gol özlemini gidermek için idmanda sýký çalýþmasý dikkat çekti. Ispanak: Hem bizi Ulukavak'a gönderiyorlar, hemde kendileri geliyor Avluca'da baþladý, Kýlýçcýoðlu'nda bitti Çorum Belediyespor dün yaptýðý antrenmana Nazmi Avluca Sahasý'nda baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda bitirdi.belediyespor antrenmana baþlamak için hazýrlýklarýný yaparken ayný andan Çorumspor'un da sahaya girdiðini gören Belediyespor Çorumspor baþkaný Rumi Ispanak ile yapýlan görüþmenin ardýndan sahayý terk ederek Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'na gitti. Kýlýçcýoðlu'nda yapýlan antrenmana rahatsýz olan Oðuzhan Yalçýn ile Mehmet Akif katýlmazken Ýmam takýmdan ayrý çalýþtý. Kale arkasýnda saðlýk toplarý ile çabuk kuvvet çalýþmasý ile antrenmanýn ilk bölümü tamamlanýrken, taktik çalýþma yapýlan bölümde Teknik Direktör Özbað, Sancaktepe Belediyespor maçýnda yenilen gol pozisyonlarý üzerinde durdu ve bu pozisyonlarý tek tek uygulamalý olarak gösterdi ve yapýlmasý gerekenleri anlattý. Kýrmýzý Siyahlý takým çalýþmayý yarý sahada taktik antrenman ile tamamladý. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý taktik çift kale maçla Hacettepespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Çorum ile Samsun karmasý maçý bugün Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, Ulukavak semtindeki Nazmi Avluca Sahasý'nda sert açýklamalarda bulundu. Hafta sonunda Çorumspor ve Çorum Belediyespor'un maçlarýnýn Çorum'da olmasý nedeniyle ortaya çýkan saha sorunu iki kulüp arasýnýn gerilmesine neden oldu. Dün sabah saatlerinde Çorumspor'un maçýnýn Nazmi Avluca Sahasý'na alýndýðýný öðrenen Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak federasyon yetkilileri yaptýðý görüþmelerden netice alamayýnca dünkü çalýþmasýný Nazmi Avluca Sahasý'nda yapmak üzere takýmýný Ulukavak'a götürdü. Ulukavak Sahasý'na gelen ve Belediyespor'un da ayný sahada antrenmana baþlamak üzere olduðunu gören Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað'a "Yönetiminiz federasyona dilekçe vererek maçýmýzý Nazmi Avluca Sahasý'na alýnmasýný saðladý. Bari antrenman yapmamýza müsaade edin" dedi. Geliþmelerden haberdar olmadýðýný belirten Özbað, yönetimi ile yaptýðý telefon görüþmesinin ardýndan Nazmi Avluca Sahasý'ndan çýkarak Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'na gitti. Yaþanan geliþmelerin ardýndan bir açýklama yapan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak "Resmen Çorumspor'u zor durumda býrakmak adýna ellerinden geleni yapýyorlar. Bizim maçýmýzý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn zemini bozulacak diye Nazmi Avluca'ya aldýrýyorlar. Ardýndan birde Nazmi Avluca sahasýna gelerek burada antrenman yapmak istiyorlar. Belediyespor burada antrenman yapýnca buranýn zemini bozulmuyor mu? Kendileri zemini bozulmasýn diye Kýlýçcýoðluna bizi resmi maçta bile sokmak istemiyorlar. Ýþte Belediyespor'un Çorumspor'a bakýþ açýsý budur. Takdiri kamuoyuna býrakýyoruz" dedi. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, açýklamasýnýn ardýndan sahaya sorununu görüþmek üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'in yanýna gitti.adnan YALÇIN Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliþim Direktörlüðü bünyesinde uygulamaya baþlatýlan "Bölgeler Karmasý ve Yetenek Geliþim Programý" kapsamýnda 1998 ve 1999 doðumlu sporculardan iki ayrý takýmdan oluþan Samsun karmasý ile Çorum karmasý bugün Çorum'da iki karþýlaþma yapacak.bugün oynanacak olan karþýlaþmalarýn ilki 1 nolu sentetik sahada saat 11.00'de baþlarken, ikincisi ise 13.00'te baþlayacak. Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý okullarýn sömestr tatilinde olduðu süreçte gerçekleþtirilen ve 7 Þubat 2014 tarihinde sona erecek organizasyonda, 38 TFF bölge antrenörü ve projede çalýþan 42 kent antrenörü görev alýyor. Kent Antrenör Alpay Ardýk, milli takýma yükselme potansiyeli olan alternatif oyuncularý bulmak ve geliþtirmek hedefi taþýyan proje kapsamýnda oluþturulan Çorum karmasýnda þu isimlerin yer aldýðýný bildirdi: Ertuðrul Yýldýrým, Nebi Demir, Ramazan Can Savaþ, Ýbrahim Bolat(Gençlerbirliði), Batuhan Demirel, Ömer Faruk Selçok, Oðuzhan Yanar, Batuhan Çimen, Fatih Marým, Serkan Kahraman, Dursun Kýzýl, Mücahit Purtul, Barýþ Üzbey, Zafer Kýlýç(Çorumspor), Özkan Em, Alper Sinan, Mustafa Aþar, Mehmet Alperen Karakuþ, Özgür Aksar, Dursun Kükner, Oðuzhan Þahin, Onur Yýldýrým, Fatih Ceylan, Fatih Emre Tokgöz(Çorum Belediyespor), Mehmet Ali Arý(1907 Gençlik), Onur Tekin, Tunahan Aþkýn, Fahri Özdemir(Ýl Özel Ýdarespor), Mustafa Çalýþýr(M. Sinan Gençlikspor), Yasin Hurþut(Kültürspor), Yavuz Burak Aykaç(Çimentospor) SPOR SERVÝSÝ Bilal Gökmen'in annesi topraða verildi TÜFAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Belediyespor futbolcu izleme görevlisi Bilal Gökmen'in önceki gün vefat eden annesi Zahide Gökmen dün topraða verildi. Geçtiðimiz gün tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitiren Zahide Gökmen (62) Ýskilip Ulu Camide kýlýnan öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze törenine spor camiasý da yoðun katýlým olurken, cenazeye TÜFAD üyeleri Altan Çoban, Selahattin Karaca, Kent Antrenörü Alpay Ardýk, Çorum Belediyespor Yardýmcý Antrenörü Arif Ceylan, Çorum Belediyespor Alt Yapý Koordinatörü Remzi Karahan, Çorum Belediyespor Alt Yapýlar Sorumlusu Selim Sümer, Teknik Direktör Tümer Uzun, Çorumspor eski Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Çorumspor eski Genel Kaptaný Yetgin Özbey, eski Çorumspor yöneticisi Hasan Eray Güleryüz, Ahmet Tüzün, Hüseyin Akýnalp ve Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, Ýskilip Belediyespor yardýmcý antrenörü Murat Sak, Ýskilipli milli atlet Kemal Topgül'ün yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. ÇORUMSPOR ANTRENMANINI NAZMÝ AVLUCA SAHASI'NDA YAPTI Hafta sonunda Baðlum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Dün Nazmi Avluca Sahasý'nda bir çalýþma yapan kýrmýzý siyahlýlar topla kondisyon çalýþmasý ve topla teknik taktik çalýþmalarla dünkü antrenmanýný tamamladý. Yarý sahada yapýlan taktik çift kale ile dünkü çalýþmasýný noktalayan Çorumspor bugün yapacaðý çift kale ile Baðlum Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı