YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN LET fi M TEKNOLOJ LER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR (Ünite 3) Ö r.gör. Can GÜLER (Ünite 4) Arfl.Gör. Buket K P KAYABAfi (Ünite 5) Ö r.gör. Nermin ÇET NÖZ (Ünite 6) Ö r.gör. Salih GÜMÜfi (Ünite 7) Ö r.gör. Özlem ERORTA (Ünite 8) Ö r.gör. Gökhan Deniz D NÇER (Ünite 9) Ö r.gör. Ruflen YILMAZ (Ünite 10) Arfl.Gör. lker KAYABAfi (Ünite 11) Editör Yrd.Doç.Dr. M.Emin MUTLU ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Cengiz Hakan Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. E.Emre Özkeskin Grafikler Ufuk Önce Ayflegül Dibek Hilal Küçükda aflan Gülflah Y lmaz Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Yeni letiflim Teknolojileri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix letiflim ve Teknoloji liflkisi... 2 G R fi... 3 LET fi M NED R?... 3 LET fi M TEKNOLOJ LER N N KISA TAR HÇES... 5 LET fi M TEKNOLOJ LER N N fi VE T CARET HAYATINA ETK LER... 5 Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yeni Medya ve Özellikleri G R fi GELENEKSEL MEDYA VE B LEfiENLER YEN MEDYA, B LEfiENLER VE TEMEL ÖZELL KLER YEN MEDYANIN GENEL ÖZELL KLER YEN MEDYA VE GELENEKSEL MEDYA ARASINDAK FARKLAR YEN L KLER N YAYILMASI KURAMI Yenilik letiflim Kanallar Zaman Sosyal Sistem Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet ve Web G R fi N TANIMI VE TAR HÇES nternet in Çal flma Prensibi WEB N TANIMI VE YAPISI B R B LG KAYNA I OLARAK B R LET fi M ARACI OLARAK filetmelerde UYGULAMALARI Müflteri liflkileri Yönetimi (CRM) Google AdSense Müflteri Destek ve fiikâyet / Ticket Sistemleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE

4 iv çindekiler 4. ÜN TE 5. ÜN TE Web 2.0: Blog, Wiki G R fi WEB N EVRELER WEB WEB SOSYAL MEDYA TEMEL WEB 2.0 ARAÇLARI Blog Mikro Blog Wiki Multimedya Paylafl m RSS Etiketleme (Tagging) Mashup Sosyal flaretleme (Social Bookmarking) Sosyal A lar Sanal Ofis Uygulamalar fi RKET ORTAMINDA WEB WEB 2.0 DA UYGULAMA GEL fit RME YAKLAfiIMLARI Ajax Adobe Flex Adobe Flash Microsoft Silverlight Google Web Araç Kiti (Google Web Toolkit) WEB Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sosyal A lar...72 G R fi SOSYAL A LAR Dünden Bugüne Sosyal A lar Sosyal A lara Özgü Kavramlar Sosyal A lar n Toplumsal Etkileri Sosyal A lar n Ekonomisi Sosyal A larda Gizlilik ve Güvenlik SOSYAL A KURAMI Sosyal A Kuram n n Bileflenleri Sosyal A Analizi Güçlü ve Zay f Ba lar MARKA LET fi M NDE SOSYAL A LAR Sosyal A lar n Kullan m na liflkin Öneriler Hedef Kitlenizi Belirleyin Müflteri Hizmetlerinizi Sosyal A lara Tafl y n Sosyal Medyay Yak ndan Takip Edin... 83

5 çindekiler v Sosyal A Kullan c lar na Özel Promosyonlar ve Kampanyalar Yap n Sosyal A Düzenli Besleyin Sosyal A n Yeteneklerini Keflfedin Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Radyo ve Televizyon Teknolojileri: IPTV, Mobil TV G R fi RADYO VE YAYINLARININ TAR HSEL GEL fi M Radyo Televizyon Televizyon Yay nc l nda lk Denemeler D J TAL RADYO VE Dijital Yay nc l n Yöntemleri RADYO VE YAYINCILI INDA YEN UYGULAMALAR IPTV IPTV Platformunun Özellikleri Mobil TV Uygulamalar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Mobil letiflim Teknolojileri G R fi MOB L LET fi M TEKNOLOJ LER N N GEL fi M MOB L LET fi M S STEMLER Telsiz Sistemleri Hücresel Telefon Sistemleri Uydu ve Kablosuz Sistemler MOB L LET fi M TEKNOLOJ LER NDE S STEMLER Birinci Nesil Sistemler kinci Nesil Sistemler GSM (Global System for Mobile Communications - Küresel Mobil Haberleflme Sistemi) HSCSD GPRS EDGE Üçüncü Nesil Sistemler UMTS (Universal Mobile Televommunications System -.Uluslararas Mobil Haberleflme Sistemi) HSPA (High Speed Packet Access - Yüksek H zl Paket Eriflimi) Dördüncü Nesil Sistemler MOB L LET fi MDE KULLANILAN SERV SLER VE H ZMETLER ÜN TE 7. ÜN TE

6 vi çindekiler Acil Arama Özelli i SMS (Short Message Service - K sa Mesaj Servisleri) MMS (Multimedia Messaging Service - Çokluortaml Mesajlaflma Servisi) WAP (Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama Protokolü ) BLUETOOTH GPS (Global Positioning System - Küresel Yer Belirleme Sistemi) RFID ( Radio Frequency Identification - Radyo Frekans ile Tan mlama) 115 Wi-Fi (Wireless Fidelity - Kablosuz Ba l l k/ba lant ) Mobil TV TÜRK YE DE MOB L LET fi M K TLESEL LET fi MDE MOB L LET fi M N YER MOB L C HAZLARDA filet M S STEMLER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Mobil letiflim Uygulamalar G R fi MOB L LET fi ME GENEL BAKIfi MOB L LET fi M UYGULAMALARI Mobil Telefon Uygulamalar (Uygulama Dükkanlar ) B REYSEL MOB L LET fi M UYGULAMALARI Mobil Konuflma Mobil Mesaj Mobil Ö renme Mobil E lence Mobil nternet Mobil Bankac l k Konum Bazl Uygulamalar GPS Uygulamalar NFC (Yak n Alan letiflimi) Teknolojisi Kurumsal Mobil letiflim Uygulamalar Mobil Ticaret Mobil Ödeme Mobil POS Mobil Pazarlama Restaurant Yönetim Sistemi Araç Takip Sistemi (Araç Filosu Yönetimi) Telemetri Uygulamalar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

7 çindekiler vii Sanal Dünyalar G R fi SANAL DÜNYALAR Avatar Üyelik Donan m Gereksinimi TEMEL B LEfiENLER Nesnelerle Çal flmak Betik Dili Araçlar letiflim Olanaklar SANAL DÜNYA EKONOM S Arsa Sahibi Olma SANAL DÜNYA DA PARA KAZANMA Ürün Sat fl Hizmet KULLANIM ALANLARI Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar e-gazete, e-dergi, e-kitap G R fi TANIMLAR VE YASALARLA YAZILI LET fi M GELENEKSEL YAYIMCILIK çerik Haz rlama fiekillendirme Gönderme (Da tma) ELEKTRON K YAYIMCILIK SÜREC çerik Haz rlama fiekillendirme Gönderme (Da tma) ELEKTRON K YAYIMCILI IN GEL fi M Gutenberg Projesi Amazon.Com Barns&Noble Google Kitap Okuma Hizmeti TÜRK YE DE ELEKTRON K YAYIMCILI A GEÇ fi e-k TAP, e-gazete VE e-derg e-kitap e-gazete ve e-dergi e-k TAP OKUMAK Ç N KULLANILAN ORTAMLAR e-kitap Okuma Cihazlar ELEKTRON K YAYIMCILI IN YARARLARI Özet ÜN TE 10. ÜN TE

8 viii çindekiler Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Artt r lm fl Gerçeklik G R fi ARTTIRILMIfi GERÇEKL K NED R? zleme Alg lay c Tabanl zleme Yöntemleri (Sensors-based Tracking) Ifl kla zleme (Optical Tracking) Eylemsizlik zleme (Inertial Tracking) Manyetik zleme (Magnetic Tracking) Ses Dalgalar yla zleme (Acoustic Tracking) Görüntü Tabanl zleme Yöntemleri (Vision-based Tracking) Model Tabanl zleme (Model-based Tracking) Özellik Tabanl zleme (Feature-based Tracking) flaretleyici Tabanl zleme (Marker-based Tracking) Karma zleme Yöntemleri (Hybrid Tracking) Görüntüleme Bafla Tak lan Görüntüleyiciler (Head-mounted Displays) Elde Tafl nabilen Görüntüleyiciler (Handheld Displays) Yans tmal Görüntüleyiciler (Projective Displays) Etkileflim ve Kullan c Arayüzü DÜNDEN BUGÜNE ARTTIRILMIfi GERÇEKL K GÜNÜMÜZDE ARTTIRILMIfi GERÇEKL K Savunma Sanayi T p Üretim Sanayi E itim Oyun MARKA LET fi M VE ARTTIRILMIfi GERÇEKL K Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

9 Önsöz ix Önsöz nsanlar tarih boyunca birbirleriyle iletiflim kurabilmek için bütün yarat c l klar - n kullanarak de iflik yöntemler gelifltirmifllerdir. Endüstri devrimi öncesi yaz n n ve alfabenin keflfiyle bilginin kaydedilmesi, duman ve davul sesi kullanarak bilginin uzak mesafelere iletilmesi, özel flifreleme tekniklerinin gelifltirilerek tafl nan mesaj n baflkalar ndan gizlenmesi, kâ t ve matbaan n icad ile bilginin ço alt lmas, gazete ve dergilerin ortaya ç k fl ile bilginin genifl kitlelere da t lmas sa lanm flt r. letiflim, teknolojinin en önemli uygulama alanlar ndan birisidir. Yak nça lardaki bilimsel devrim ve onu izleyen endüstri devrimindeki pek çok bulufl fazla gecikmeden iletiflim alan nda uygulamaya konulmufltur. Örne in, telgraf (1844), telefon (1876) ve gramofon (1877) elektrik enerjisinin ayd nlatmada kullan lmas - n sa layan ark lambas (1878) ve ampulün (1879) icad ndan daha önce gelifltirilmifllerdir. Kimyadaki geliflmeler ile foto raf tekni i icat edilmifl ve görüntünün kaydedilebilmesi sa lanm flt r. Radyo ile sesin iletilmesi, sinema filmi ile hareketli görüntünün kayd, televizyon ile hareketli görüntünün iletilmesi gerçeklefltirilmifltir. Bu süreçte bilginin saklanmas, ço alt lmas ve iletilmesine yönelik teleks, faks, fotokopi cihaz, plak çalar, kasetçalar, CD, DVD gibi de iflik cihazlar gelifltirilmifltir. letiflim alan ndaki bu geliflmelerin tümüne geleneksel iletiflim teknolojileri ad - n veriyoruz. letiflimde ça dafl teknolojilerin temelinde ise bilgisayar ve internet yatmaktad r. Bilgisayar n icad bilginin sadece iletilmesinde de il, ayn zamanda oluflturulmas, düzenlenmesi ve saklanmas nda da s n rs z kullan m biçimini ortaya ç karm flt r. Böylece kullan c lar yaz l, görüntülü, sesli, hareketli görüntülü ve etkileflimli bilgiyi kendileri oluflturabilme, de ifltirebilme, saklayabilme ve iletebilme olana na kavuflmufllard r. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin iletiflimde bafllatt ça a yeni medya ad verilmektedir. Yeni medyan n temelinde bulunan web teknolojileri bilginin sunumunda devrimsel geliflmelere yol açm flt r. Web ile bilgi her an ve her yerden eriflilebilir hale gelmifltir. Web 2.0 teknolojileri ile kullan c lar birer yay mc ya dönüflme olana na kavuflmufllar ve kendi gazete, dergi, televizyonunu haz rlay p yay nlayabilir hale gelmifllerdir. letiflim için hareketsiz bilgisayarlardan kurtulup, hareket halindeyken de iletiflim kurabilme olana na mobil teknolojiler ile sahip olunmufltur. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin cep telefonu teknolojisiyle bir araya gelmesi mobil iletiflimin önünü açm flt r. Bilgisayarlar sadece gerçek bilgiyi ifllemeye yönelik de il, sanal gerçekli i oluflturabilme ve var olan gerçekli e ek bilgi katabilme yetene ine de sahiptirler. Böylece sanal dünyalar ve art r lm fl gerçeklik teknolojileri günlük yaflant m zda daha fazla yer almaya bafllam fllard r. Teknolojinin iletiflimde meydana getirdi i büyük aflamalar sadece bireylerin günlük yaflant lar n de il, ifl yapma biçimlerini, sosyal yaflamlar n, ifl ve ticaret dünyas n, devlet kurumlar n n iflleyiflini, k saca bütün toplumu dönüfltürmüfltür. Bu kitap ile sizlerin iletiflim teknolojilerinde son y llarda yaflanan bafl döndürücü geliflmelerin ay rd na varabilmenizi ve insanl k tarihinin özel bir ça nda yaflad m z hissini duyaca n z umut ediyorum. Baflar dileklerimle. Editör Yrd.Doç.Dr. M. Emin Mutlu

10 1YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; letiflim ile ilgili temel kavramlar aç klayabilecek letiflim teknolojilerinin tarihçesini özetleyebilecek letiflim teknolojilerinin ifl ve ticaret hayat ndaki etkilerini de erlendirebileceksiniz Anahtar Kavramlar iletiflim kitle iletiflimi iletiflim teknolojileri e-ifl e-ticaret çindekiler Yeni letiflim Teknolojileri letiflim ve Teknoloji liflkisi G R fi LET fi M NED R? LET fi M TEKNOLOJ LER N N KISA TAR HÇES LET fi M TEKNOLOJ LER N N fi VE T CARET HAYATINA ETK LER

11 letiflim ve Teknoloji liflkisi G R fi Bireylerin sosyal birer varl k olarak yaflamlar n sürdürmeleri için iletiflim gereklidir. Gerek bireylerin gerek iflletmelerin baflar l olabilmesi için iletiflimin etkili olmas önemlidir. Teknolojinin h zla ilerledi i günümüzde iletiflimi etkili k labilmek için iletiflim teknolojileri kullan lmaktad r. Baflka bir de iflle, yeni iletiflim teknolojilerinin bireyler ve iflletmeler aras ndaki iletiflimin etkilili i üzerinde rolü vard r. Bu ünitede iletiflim ve teknoloji iliflkisi üzerine odaklan lacakt r. Öncelikle iletiflimin tan m, iletiflimin temel ö eleri ve iletiflim teknolojilerinin özelliklerinden söz edilecektir. Daha sonra, iletiflim teknolojilerinin tarihinden k saca bahsedilecek ve son olarak iletiflim teknolojilerinin ifl ve ticaret hayat üzerindeki etkilerine yer verilecektir. LET fi M NED R? Bireylerin ya da toplumlar n düflüncelerini, duygular n, fikirlerini, de er ve yarg - lar n paylaflabilmeleri için iletiflim gereklidir. Türkçe deki iletiflim kelimesinin Latince karfl l communis tir. Communis kelimesinin anlam ortak t r. Latin dillerinde kullan lan ve oradan da ngilizce ye geçen communication kelimesi de bu kökten türemifltir. Türkçe de de Frans zca dan ödünç al nan komünikasyon kelimesi de iletiflim anlam nda kullan lmaktad r. Gerçekten de iletiflimde bulunan kifliler çeflitli duygu, düflünce ve fikirlerini paylaflarak bir ortakl k meydana getirirler. Türkçe de iletiflim kelimesi yerine zaman zaman haberleflme terimi de kullan lmaktad r. Bugüne kadar iletiflimle ilgili pek çok tan m yap lm flt r. Bunlardan baz lar afla da verilmektedir: letiflim bilginin, fikirlerin, duygular n, becerilerin simgeler kullan larak iletilmesidir (Berelson ve Steiner, 1964). letiflim, iletiler yolu ile oluflan toplumsal etkileflimdir (Gerbner, 1967). letiflim, bilgi, düflünce, tutum ve duygular n bir birey ya da grup taraf ndan di- er birey ya da gruba semboller arac l yla aktar lmas d r (Theodorson ve Theodorson 1969). letiflim, insanlar n kolektif olarak toplumsal gerçekli i yarat p düzenledikleri süreçtir (Trenholm ve Jensen, 1988). letiflim anlaml iletilerin üretilip paylafl ld bir süreçtir (Z ll o lu vd., 2005). letiflim sürecindeki ö eler flu flekilde s ralanabilir: Kaynak, leti, Kanal, Araç, Al c ya da Hedef. Bu ö elerden nelerin kastedildi i afla da aç klanmaktad r:

12 4 Yeni letiflim Teknolojileri letiflim sürecinin temel ö eleri Kaynak, leti, Kanal, Araç, Al c ya da Hedef tir. Yeni iletiflim teknolojilerinin özellikleri flu flekilde s ralanabilir: Her zaman her yerde kullan labilirlik, Heryere ulaflma, Standartlar n evrensel olmas, Çeflitlilik, Etkileflim, Bilgi yo unlu u, Özellefltirme, Sosyalleflme, Saklan labilirlik ve güncellefltirme. 1 Kaynak: Duygu, düflünce, bilgi vs. yi, karfl s ndaki kifli ya da topluma aktaran kifli ya da kiflilerdir. leti: Kaynak taraf ndan gönderilen ürüne ileti ad verilir. Kanal: letinin aktar ld fiziksel ortamd r. Örne in, ses dalgalar kanald r. Araç: letileri aktar labilir iflaretlere dönüfltüren araçlard r. Örne in, gazete, telefon, televizyon gibi iletiflim araçlar d r. Al c : Kaynak taraf ndan gönderilen iletiyi alan kifli ya da kiflilerdir. letinin koda dönüfltürülmesi ifllemine kodlama denir. Kod konuflma, yazma, iflaret dili ya da baflka flekillerde olabilir. Alg lanan kodun çözümlenmesi süreci ise kodaçma olarak adland r l r. Al c n n alg lad iletilere tepki verme süreci veya iletiyi gönderenin al c n n tepkisini görmek için gelifltirdi i bilgi alma süreci ise geri bildirim ya da yans ma (feedback) olarak adland r l r. Kullan lan kodlara göre iletiflim ikiye ayr l r. Sözel iletiflim ve sözsüz iletiflim. Kelimeler kullan larak yap lan iletiflime sözlü iletiflim, kelimeler kullan lmadan yap lan iletiflime sözsüz iletiflim ad verilir. Sözel iletiflim konuflma, dinleme ve yazmay içerir. Beden hareketleri, vücudun duruflu, ses tonu, kullan lan tak ve aksesuarlar, k yafet ve mimikler ise sözsüz iletiflimde kullan lan kodlardan baz lar d r. Kitle iletiflim araçlar ad verilen bas n, radyo-televizyon, sinema filmleri ile yap lan hertürlü yay nlar kapsayan iletiflim türüne ise kitle iletiflimi ad verilmektedir. Kitle iletiflimini çel (1977) flu flekilde tan mlamaktad r: Kitle iletiflimi Kitle haberleflme araçlar ndan yararlan larak bilgi, düflünce ve tutumlar n insan topluluklar na tek yanl olarak ulaflt r lmas d r. Baflka bir ifadeyle, kitle iletiflimi, kitle fleklinde insan topluluklar na tek yanl yani karfl l kl olmadan kitle iletiflim araçlar yoluyla yap lan iletiflim olarak tan mlanabilir. Kitle iletifliminde hedef tek iken al c say s birden fazlad r. nsanlar ya da kurumlar aras nda iletiflimi sa layan teknolojiler ya da teknolojik araçlar n tümüne iletiflim teknolojileri denilmektedir. Günümüzde, iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler sayesinde kitle iletiflimindeki tek yönlülük büyük çapta kalkm fl, iletiflim karfl l kl hale gelmifltir. letiflim teknolojilerinin özellikleri afla daki flekilde s ralanabilir: Her zaman her yerde kullan labilirlik: Yeni iletiflim teknolojileri sayesinde bilgiye ulaflma ve iletiflim kurma her zaman ve her yerde mümkündür. Heryere ulaflma: Teknoloji sayesinde kendi evimiz, ifl yerimiz, yaflad m z bölge, ve hatta ülkemiz d fl ndaki kifliler ya da kurumlarla iletiflim kurmam z mümkündür. Bilgiye ulaflma ve iletiflim h zl d r. Standartlar n evrenselli i: Teknolojide kullan lan ölçütlerin standard vard r. Örne in, Internete ulaflmak için heryerde benzer standartlar gerekmektedir. Çeflitlilik: Görüntü, ses ve yaz l metinlerin kullan lmas mümkündür. Etkileflim: Kullan c ile etkileflim söz konusudur. Bilgi yo unlu u: Bilgiye ulaflman n maliyeti düflük ve kalite yüksektir. Özellefltirme: Teknoloji sayesinde sadece belirli bir kifli ile ya da belirli gruplarla iletiflim kurabilmek ya da özellikle sosyal sitelerde gruplarla paylafl mlar yaparken paylaflmak istenilen bilgileri kimlerle paylaflaca m z ayarlamak mümkündür. Sosyalleflme: Kullan c lar içerik ve sosyal a lar oluflturabilir. Bu da al c n n iletiflim sürecindeki kontrolünün artmas, al c n n kaynak, kayna n da al c olmas ve kültürleraras iletiflimin artmas anlam na gelmektedir. Saklan labilirlik ve güncellefltirme: Yeni iletiflim teknolojileri bilgiyi çok uzun süre saklamay mümkün k lar ve bilgiler kolayca güncellenebilir. Yeni iletiflim SIRA teknolojilerinin S ZDE özelliklerinin neler oldu unu aç klay n z.

13 1. Ünite - letiflim ve Teknoloji liflkisi LET fi M TEKNOLOJ LER N N KISA TAR HÇES letiflimin teknolojik geliflimine bak ld nda, ilk teknolojik iletiflim arac n n matbaa yani bas l eserler oldu u görülmektedir. Dünyada ilk gazete 1609 y l nda Almanca yay nlanm flt r y l nda foto raf n icad ndan sonra foto raf bas l iletiflim araçlar nda kullan lmaya bafllanm flt r y l nda Mors alfabesinin icad ve bu sayede telgraf n geliflimi ile uzak mesafeler ile iletiflim bafllam fl, 1876 y l nda telefon icad edilmifltir y l nda ABD de radyo yay nlar bafllam fl ve daha sonra ses ve görüntüyü birlikte içeren televizyon yay nc l bafllam flt r. Radyo ve televizyonun ortaya ç k fl n bilgisayarlar, cep telefonlar, CD, VCD gibi araçlar n ortaya ç kmas izlemifltir. nternet ise ilk olarak 1960 l y llar n sonlar nda ABD de so uk savafl döneminde savunma amaçl gelifltirilmifltir. Savunma alan ndaki birimlerin bilgisayarlar arac l ile birbiri ile ba lant l olmas için gelifltirilen bu proje, ARPANET olarak adland r lm flt r. Bu sistem daha sonra üniversiteler ve araflt rma kurumlar taraf ndan kullan lm flt r l y llar n bafl nda World Wide Web(www) yani dünya çap nda bilgi a kurulmufltur ve y llar nda nternet herkesin kullan - m na aç lm flt r y l na gelindi inde 110 dan fazla ülke nternete ba lanm flt r (M zrak, 2009). Televizyon ve gazete gibi tek yönlü kitle iletiflim araçlar n n nternet üzerine tafl nmas ile de kitle iletiflim ararçlar ile çift yönlü bir iletiflim meydana gelmifltir. Baflka bir ifadeyle, günümüzdeki iletiflim teknolojilerinin öncekilerden fark televizyon gibi araçlar n eskiden daha ziyade tek yönlü iletiflim sürecini tan mlarken yeni iletiflim teknolojileri ile çift yönlü iletiflime izin vermesi oldu u söylenebilir. Yeni iletiflim teknolojisi araçlar sayesinde birden fazla al c bilgi paylaflabilmektedir; bu durumda ayn kifli ya da kifliler hem al c hem de kaynak olabilmektedirler. Ayr ca, yeni iletiflim teknolojileri gerek efl zamanl gerekse efl zamans z olarak iletiflim kurmaya olanak tan r. Örne in, e-posta ya da bloglar sayesinde efl zamans z olarak iletiflim kurmak mümkünken Adobe Connect gibi çeflitli yaz l mlar, MSN, Skype ya da videokonferans sistemleri ile efl zamanl olarak görüntülü-sesli iletiflim kurmak mümkündür. Özellikle wiki, blog, ve sosyal siteler gibi uygulamalara olanak tan yan Web 2.0 uygulamalar nternet üzerinden sosyalleflmeyi daha da kuvvetlendirmektedir. Bu teknolojilere ilaveten mobil cihazlar ve içerdikleri uygulamalar, uydu ve IPTVler, WebTV ve artt r lm fl gerçeklik teknolojileri de günümüzde kullan lan iletiflim teknolojilerindendir. Bütün bu teknolojilere ve uygulamalara di er ünitelerde detayl olarak de inilecektir. Önceleri bas n, radyo, televizyon gibi araçlarla tek yönlü iletiflime olanak tan yan iletiflim teknolojileri Internetin ortaya ç kmas ve mobil cihazlar n yag nlaflmas ile çift yönlü iletiflime olanak tan maktad r. 5 letiflim teknolojilerinin tarihçesini özetleyiniz. LET fi M TEKNOLOJ LER N N fi VE T CARET HAYATINA ETK LER Teknolojideki geliflmeler sonucunda fiziksel olarak kiflileraras mesafeler k salm fl ve bu yüzden davran fl ve tutumlar n iletiflim üzerindeki etkisi ön plana ç km flt r. Bu durum da kiflileraras iliflkilerin flekli, ifl yapma biçimi, ve bilginin paylafl lmas üzerinde daha etkili rol oynamaktad r (Uslu ve Çam, 2010). Baflka bir ifadeyle, ile- tiflim teknolojilerinin geliflmesi küreselleflme süreci üzerinde de etkili olmaktad r. letiflim teknolojilerindeki geliflmelerin toplum hayat nda çok büyük etkileri olmakta, gerek sosyal hayat gerekse ifl hayat aç s ndan dönüflümler meydana gel- mektedir. Örne in, e-devlet, e-ö renme, e-ifl, e-ticaret gibi yeni kavramlar ortaya ç kmaktad r. letiflim teknolojilerindeki geliflmeler sayesinde AMAÇLARIMIZ günümüzde bireyler geleneksel yaz l bas n ve televizyona ilave olarak çevrimiçi ve daha interaktif AMAÇLARIMIZ fle- 2

14 6 Yeni letiflim Teknolojileri kilde iletiflim kurmaya yönelmektedirler. Birbirinden çok uzakta bulunan kifliler ve kurumlar birbirleri ile iletiflim kurup bilgi al fl verifli yapabilmekte, sosyal çevrelerini gelifltirebilmekte, yeni arkadafll klar kurabilmekte, bulundu u mekan terk etmeye gerek kalmadan esnek bir ö renme ortam na sahip olarak uzaktan e itim yoluyla yaflam boyu e itim alabilmekte, biryerden baflka yere gitmeden elektronik ortamlar arac l ile bilgiye ulaflmakta, zaman ve paradan tasarruf ederek bürokratik ifllerini yapmaktad rlar. Özetle, iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler iletiflim ve bilgi ak fl maliyetini düflürmekte ve bilgi toplumu kavram n n ortaya ç kmas na yol açmaktad r. Bu bölümde a rl kl olarak iletiflim teknolojilerinin ifl ve ticaret hayat nda kullan m na de inilecektir. Gerek günlük hayatta gerekse ifl hayat nda bilgi ak fl n n h zl biçimde sa lanmas için teknoloji gerekmektedir. Bilgi ak fl n n iletiflim teknolojileri sayesinde h zl olmas birçok sektördeki faaliyetlerin geliflmesini sa lamaktad r. Günümüzde iletiflim teknolojilerinin kullan lmas ifl yerlerinin ayakta kalabilmesi için çok büyük önem tafl r. flletmelerin baflar l olmas nda iflletmenin hem kendi içerisinde hem de d flar daki kifli ve kurumlarla iletifliminin baflar s büyük rol oynamaktad r. Bu yüzden de e itimden turizme, finans sektöründen e lence ve sa l k sektörüne kadar birçok sektörde birçok ifl yeri teknolojinin avantajlar ndan faydalanmaktad r ve teknolojiye yap lan yat r mlar n artt rmaktad r. letiflim teknolojilerindeki geliflmeler rekabetin artmas na yol açmakta ve iflletmeleri uluslararas standartlarda üretim yapmaya teflvik etmektedir. Bilimsel çal flmalar bilgisayar n kullan ld iletiflim kanallar n n ve e-posta kullan m n n kuruma ba l l n artt rd n göstermifltir (Huff vd.,1989). Bir kuruma yeni kat lanlar n sosyalleflmesi de kuruma olan ba l l artt rmaktad r. Sosyalleflmenin olmas için yeterli miktarda bilgi çal flanlarla paylafl lmal ve bunun için de teknoloji kullan lmal d r. Yeni iletiflim teknolojilerinin kurum çal flanlar aras nda kullan lmas çal flanlar n aras nda dayan flma oluflturmay kolaylaflt rmas ve kurumlar na karfl aidiyet duygular n pekifltirmeleri ve ifl motivasyonu aç s ndan önemlidir. Internetin bilgiye ulaflman n yan s ra ifl hayat ve ticarette kullan lmas 1994 y - l nda bafllam flt r. Günümüzde iflletmelerin büyük ço unlu unun kendi web sitesine sahip oldu u görülmektedir. flletmeler gerek ifl yerindeki iletiflimi verimli k lmak gerekse mevcut ve potansiyel müflterilerle iletiflim kurmak için iletiflim teknolojilerini kullanmaktad rlar. letiflim teknolojileri sayesinde ifl yerleri daha çok kitlelere ulaflabilmektedirler. Art k günümüzde reklam ve pazarlama gibi alanlarda sadece gazete ve dergi gibi yaz l bas n araçlar ve televizyon de il Internetteki web siteleri, e-gazeteler, Facebook, Twitter gibi sosyal siteler de çeflitli mal ve hizmetlerin tan t m ve sat fl n yapmak amac yla kullan lmaktad rlar. Bu sayede firmalara ürünlerini binlerce kifliye pazarlama imkan do maktad r. Hatta öyle ki baz firmalar sosyal ortamlara üye olan kiflilerle anlaflarak ürünlerini o kiflilerin sanal ortamdaki arkadafllar na pazarlamalar n sa lamaktad rlar. Bu flekilde zaman zaman baflka flehir ya da ülkelere gitmek zorunda kalmaktan kaynaklanan harcamalar da engellenmifl olmaktad r. fiirketler ürünlerinin listesini, resimlerini ve ürünlerinin özelliklerini web sayfalar nda gösterebilmekte ve para al fl- verifli yapabilmektedir. Web siteleri sayesinde flirketler müflterilerin ihtiyaçlar hakk nda bilgi toplayabilir ve hatta onlardan fikir alabilir ya da indirim kampanyas bilgilerini mail ya da cep telefonuna yollay p müflterilere do rudan ulaflabilirler. Benzer flekilde, tüketiciler de bloglar okuyarak belirli ürünlerle ilgili müflteri memnuniyeti hakk nda fikir sahibi olabilir ve yeniliklerden haberdar olabilir.

15 1. Ünite - letiflim ve Teknoloji liflkisi 7 letiflim teknolojilerinin bilgi üretimi ve da t m nda kullan lmas yeni ifl alanlar n n ortaya ç kmas n da beraberinde getirmektedir. Örne in, eskiden mevcut olamayan web tasar mc l, e-ö renme uzmanl, ça r merkezlerinde çal flma günümüzde iletiflim teknolojilerindeki geliflmelere paralel olarak ortaya ç kan mesleklerdir. fle al nacak elemanlarda da yeni iletiflim teknolojilerini etkili kullanma becerisi aranmakta ve hizmet içi e itimlerle mevcut personele iletiflim teknolojilerinin kullan m ö retilmektedir. letiflim teknolojilerinin yayg n olarak kullan lmas - n n sa lad bir baflka avantaj da ofis ortam nda yap lacak ifllerin ev ortam nda ya da sabit ofis ortam n n d fl nda da yap lmas n sa lamas d r. Bu flekilde hem zamandan hem de yerden tasarruf edilmekte ve çal flanlar ayn anda birden fazla faaliyetle u raflabilmektedirler. Ayr ca, flirketler intranet denilen flirket portallar arac l ile de ifl ak fllar n yönetebilirler. Kapal devre radyo ve televizyon yay nlar ile de iflletmelerin içinde bilgi ak fl sa lanabilir. Özellikle Windows Live Messenger gibi ortamlar kullanarak elemanlar aras nda h zl iletiflim kurabilme, bilgi paylaflma, iflle ilgili k sa notlar ya da ajandalar içeren dosyalar paylaflma gibi faaliyetlerde bulunmak ve baz sorunlar yerlerinden kalkmadan tart flmak mümkündür. Bu teknolojiler sayesinde hem zaman tasarrufu, hem ayn anda birden fazla kiflinin birbiriyle iletiflimde bulunmas, hem de ifl yeri ortam nda sürekli dolaflmaktan kaynaklanan zaman kayb, hareketlilik ve karmaflan n azalmas sa lan r. Videokonferans sayesinde ifl görüflmeleri yapmak da mümkündür. Ayr ca, ifl yeri sahipleri cep telefonlar için ikinci bir hat al p sanki ofislerindeymifl gibi ofislerine gelen telefonlara cep telefonlar ndan cevap verebilirler. Bunun d fl nda, ofisle iletiflim kurmak, dosya güncellemek, sunumlar üzerinde de ifliklikler yapmak ya da e-posta yollamak ak ll telefonlar sayesinde mümkündür. Resim 1.1 fl ilanlar n n verildi i bir web sitesi örne i Kaynak: com kayna ndan tarihinde eriflildi.

16 8 Yeni letiflim Teknolojileri flletmelerde iletiflim teknolojilerini kullanman n avantajlar afla daki flekilde s - ralanabilir: maliyeti düflürmek, birim zamanda daha çok ifl yapabilmek, gelirleri artt rmak, müflteriler, tedarikçiler ve üreticiler aras nda iletiflim sa lamak, müflterilerin iflletmeye ulaflmas n sa lamak, müflterilerle daha iyi iliflkiler kurabilmek, reklam yapmak ve ulusal ve uluslaras yeni pazarlar bulmak, piyasada daha uzun süre kalabilmek, müflterilerin fiyatlar ve ürün modellerini takip etme ve k yaslama olana na sahip olmas, flirketlerin ihtiyaçlar n ve hammadleri en ucuz yoldan bulma olana n art rmak, flirketlerin rakip firmalar n ürünlerini ve piyasadaki yerlerini daha kolay takip etmelerinin mümkün olmas. Daha önce de söz edildi i gibi, iletiflim teknolojilerinin geliflmesiyle birlikte e- ticaret, e-ifl gibi yeni kavramlar ortaya ç km flt r. E-ticaret, al flverifl yapmak için nternet ve Web in kullan lmas d r. Baflka bir ifadeyle, ifl yerleri ya da bireyler aras nda ticari ifllemlerin dijital ortamda yap lmas d r. E-ticaret kavram kurumlar ya da bireyler aras nda mal ve hizmet karfl l nda de er (örne in, para) de ifl tokuflunu içerir. Buradan da anlafl laca gibi, e-ticaret bir iflletmenin dijital ortamda yapt her fley demek de ildir. E-ifl kavram ise iflletmelerin kendi içinde birtak m süreçleri dijital ortamda yapmas anlam na gelir. Örne in, bir firman n çevrimiçi envanter kontrol mekanizmas e-ifl kapsam ndad r. Ancak, firma dahilindeki bu mekanizmada firma baflka firmalar ya da tüketicilerden gelir elde etmedi i için, bu durum e-ticaret kavram na örnek teflkil etmez. Bununla birlikte, bir firman n e-ifl altyap s çevrimiçi e-ticaret ifllemleri için destek niteli i tafl r (Laudon & Traver, 2010). E-ticaret kullan lmas sayesinde elektronik ortamda para de ifltokuflu sa lanmakta ve çeflitli bankac l k ifllemleri yap lmaktad r. Internet bankac l sayesinde bankac l k ifllemlerini yapmak, müflterinin para yat rma ve havale ifllemlerinde ifllemine iliflkin aç klama yazmas için oluflturulan klavyeli ATM leri kullanmak, para piyasalar ndaki de iflmeleri takip etmeyi ve yorumlar sa layan ve ayn zamanda hisse senedi al m sat mlar n yapmalar n sa layan online analistleri kullanmak ve mobil cihazlar arac l ile bankac l k ifllemleri yapmak mümkündür. Bankalarda yaz y sese çeviren özel bir teknoloji sayesinde görme engelli müflterilerin piyasalardaki de iflimler hakk nda sesli olarak bilgi alabilmesine olanak tan nmakta, ya da ses yard - m ile ATM lerde ifllemler yapmalar sa lanabilmektedir. Telefon tufllar n kullanmaya gerek kalmadan ses tan ma sistemi sayesinde müflteriye ulaflmak istedi i bilgiyi veren sistemler mevcuttur. Ayr ca, görünüfl aç s ndan ATM leri and ran dokunmatik ekranl ATM Kiosklar arac l yla Internete eriflmek, çevrimiçi ifllemler yapmak (örne in, yer ay rtmak) mümkündür. Pamukbank Dialog, Garanti Bankas Alo Garanti, Vak fbank 724, Yap Kredi Bankas Teletel gibi telefon bankac l, Kablosuz Uygulama Protokolü Bankac l (WAP GSM), Digital (Say sal) Televizyon Bankac l hizmetleri de iletiflim teknolojileri sayesinde verilen hizmetlere örnektir.

17 1. Ünite - letiflim ve Teknoloji liflkisi 9 Resim 1.2 Televizyon bankac uygulamas örne i Kaynak: 54/televizyonbankaciligidonemibasladi.html kayna ndan tarihinde eriflildi. letiflim teknolojilerinin kullan lmas iflletmelere hangi faydalar sa lar? E-ticaret uygulamalar n n kablosuz teknolojiler ya da mobil araçlar ile her yerden her zaman yap labilir flekline m-ticaret denilmektedir. Müflteri ve tedarikçiler- le mobil iletiflim teknolojilerini kullanarak ifllemler yapmak art k birçok iflletme ve birey taraf ndan yayg n olarak uygulanmaktad r. Görüldü ü gibi iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler hem toplum hayat n n genelinde, hem de özellikle ifl hayat nda birçok de iflime yol açmaktad r. letiflim tekonolojilerinin hem bireyler aras ndaki hem de iflletmelerin kendi içindeki ve d - fl ndaki bireyler ve di er iflletmelerle aras ndaki iletiflimi artt rmas ve h zland rmas sonucunda, bireyler ve kurumlar çok daha k sa zamanda bilgiye ulaflabilmekte, daha az çaba göstererek, çok daha fazla ifl yapabilmektedirler. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 3

18 10 Yeni letiflim Teknolojileri Özet A MAÇ 1 A MAÇ 2 letiflim ile ilgili temel kavramlar aç klayabileceksiniz. Bugüne kadar iletiflimle ilgili pek çok tan m yap lm fl ve hepsi do ru olmakla birlikte iletiflim k - saca anlaml iletilerin üretilip paylafl ld bir süreç olarak tan mlanabilir. Kitle iletiflim araçlar ad verilen bas n, radyo-televizyon, sinema filmleri ile yap lan her türlü yay nlar kapsayan iletiflim türüne de kitle iletiflimi ad verilmektedir. nsanlar ya da kurumlar aras nda iletiflimi sa layan teknolojilere ya da teknolojik araçlar n tümüne ise iletiflim teknolojileri denilmektedir. letiflim teknolojilerinin tarihçesini özetleyebileceksiniz. lk ortaya ç kan iletiflm teknolojisi matbaad r. Bunu foto raf, telgraf ve telefon ve sonra da radyo ve televizyonun ortaya ç kmas izlemifltir. Daha sonra bilgisayarlar, cep telefonlar, CD, VCD gibi araçlar kullan lmaya bafllanm fl ve 1960 l y llar n sonunda nternet ilk olarak ABD de kullan lmaya bafllanm flt r. Daha sonra 1990 l y llar n bafl nda World Wide Web kurulmufl ve nternet herkesin kullan m na aç lm flt r. nternet üzerinden verilen e-posta yollamak gibi efl zamans z iletiflim kurmaya olanak tan yan uygulamalara ilaveten efl zamanl iletiflim kurmay mümkün k lan messenger gibi yaz l mlardan sonra, kullan c lar n nternetteki içeri e katk da bulunmas ve sosyalleflmesini mümkün hale getiren Web 2.0 uygulamalar ortaya ç km flt r. Günümüzde Web 2.0 uygulamalar n mobil cihazlarda da kullanmak mümkündür. A MAÇ 3 letiflim teknolojilerinin ifl ve ticaret hayat ndaki etkilerini de erlendirebileceksiniz. letiflim teknolojilerinin toplum hayat na özellikle de ifl ve ticaret hayat na etkileri flu flekilde s - ralanabilir: Yeni ifl alanlar n n ortaya ç kmas, e- devlet, e-ifl, e-ticaret, e-ö renme gibi kavramlar n ortaya ç kmas, bilgi toplumunun oluflmas, zamandan kazanma, bilgiye ulaflman n ve iletiflimin h zlanmas ve maliyetinin düflmesi, iflletmelerin uluslaras standartlarda üretim yapmas, çal flanlar n iflletmelere olan ba l l n n artmas, iflletmelerin tedarikçi ve müflterilerle daha kolay ve h zl iletiflim kurabilmeleri, sosyalleflmenin artmas fleklinde özetlenebilir.

19 1. Ünite - letiflim ve Teknoloji liflkisi 11 Kendimizi S nayal m 1. Afla dakilerden hangisi iletiflimin tan m olamaz? a. letiflim, iletiler yolu ile oluflan toplumsal etkileflimdir b. letiflim bilginin, fikirlerin, duygular n, becerilerin simgeler kullan larak iletilmesidir c. letiflim alg lanan kodun çözümlenmesi sürecidir d. letiflim, insanlar n kolektif olarak toplumsal gerçekli i yarat p düzenledikleri süreçtir e. letiflim anlaml iletilerin üretilip paylafl ld bir süreçtir 2. Afla dakilerden hangisi iletiflim sürecinin ö elerinden de ildir? a. Kaynak b. leti c. Kanal d. Saklanabilirlik e. Araç 3. Ayfle iflle ilgili bir konuda Murat a mail atm flt r. Bu durumda Murat ile ilgili olarak afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. Al c d r b. letidir c. Kaynakt r d. Araçt r e. Kanald r 4. Teknolojik geliflmelere bak ld nda ilk teknolojik iletiflim arac afla dakilerden hangisidir? a. Matbaa b. Beden hareketleri c. nternet d. Bilgisayar e. Cep telefonu 5. ARPANET k saltmas ile en yak n iliflkili teknoloji ya da araç afla dakilerden hangisidir? a. Blog b. nternet c. phone d. Kiosk e. Telefon bankac l 6. Bas n, radyo-televizyon, sinema filmleri ne için örnektir? a. Sözsüz iletiflim b. Sosyal siteler c. ntranet d. E-ticaret e. Kitle iletiflim araçlar 7. Türkiye deki bir A flirketinin yönetcisi Güney Afrika daki bir B flirketinin yönetcisi ile videokonferans yolu ile ifl görüflmesi yapmaktad r. Bu durum iletiflim teknolojilerinin hangi özelli i sayesinde gerçekleflmektedir? a. Bilgi yo unlu u b. Güncellefltirme c. Ayn anda her yerde bulunma d. Özellefltirme e. Saklan labilirlik 8. Afla dakilerden hangisi çift yönlü iletiflim araçlar na örnektir? a. Cep telefonu b. Gazete c. Radyo d. Televizyon e. Kitap 9. Afla dakilerden hangisi iletiflim teknolojilerinin iflletmeler taraf ndan kullan lmas n n do rudan bir sebebi olamaz? a. Personel aras ndaki anlaflmazl klar çözmek b. Müflterilere ve tedarikçilere ulaflmak c. Müflterilerin iflletmeye ulaflmas n sa lamak d. Müflterilerle daha iyi iliflkiler kurabilmek e. Birim zamanda daha çok ifl yapabilmek 10. Afla dakilerden hangisi teknolojik araçlar n ifl ya da ticaret hayat ndaki iletiflimi kolaylaflt na örnek bir uygulama de ildir? a. nternete ürün reklam verme b. Ofiste yüz yüze ifl mülakat yapma c. Televizyon bankac l n kullanma d. nternete personel ilan verme e. E-posta ile ifl baflvuru formu yollama

20 12 Yeni letiflim Teknolojileri Okuma Parças K TLE LET fi M ARAÇLARININ B REY ÜZER NDE- K ETK LER Kitle iletiflim araçlar,geliflen teknolojinin de etkisiyle toplumsal yaflam n vazgeçilmez bir ö esi olmufltur. Bir çok sosyal bilimci araflt rmalar nda kitle iletiflimi ile birey ve toplum yaflam n sosyolojik,sosyal psikolojik yaklafl mlarla sorgulam fl ve buradan bireye etkisini aç klamaya çal flm fllard r. Kitle iletiflim kavram olarak toplumsal bir nitelik tafl - maktad r. Birbiriyle iliflkisi olmayan genifl bir nüfus demektir. Internet ça m z n en büyük bilgi paylafl m a - d r. Kitle iletiflimin tümünü kapsamaktad r. Birey üzerinde en büyük etkinin Internet oldu u ve bu etkinin gelecekte artarak devam edece i kuflkusuzdur. Kitle iletiflim araçlar n;bas n,radyo,televizyon ve Internet ile yap lan yay nlar n etkileri de erlendirilmelidir. Bireyin iletiflim üzerine etkileri konusunu anlayabilmek için öncelikle etki kavram n ele almak gereklidir. Etki kavram nda temel ise kitle iletiflim araçlar n n yapt de iflmelerdir. Kitle iletiflim araçlar,bireylerin toplum ile bütünleflmesinde,toplumun bir parças olmalar nda,toplumun kültürel de erlerini almalar nda ve yeni de erler eklemelerinde,inanç,tutum ve davran fllar ndaki de iflmelerde rol oynamaktad r. Bu etkileflimin düzeyi,bireylerin kitle iletiflim araçlar ile ilgili önyarg lar na,bu araçlar n ne s kl kla kulland klar na ve bu araçlar arac l yla kendilerine ne tür mesajlar verildi ine ba l olarak de iflmektedir. Kitle iletiflim araçlar ndaki ortak nokta,toplumdaki insanlar n düflüncelerini etkileyecek,belli bir senteze kavuflturmak ve ortak bir davran fl biçimi kazand rmakt r. Bu ba lamda,toplumun kendi yap sal farkl l klar ve davran flsal de iflkenler,kitle iletiflim araçlar n n etkilerinin de farkl düzeylerde olmas na neden olur. Kitle iletiflim araçlar,bireylere etki ederken bu etki karfl l kl olarak ele al nmal d r. Baflka deyiflle etki-tepki unsuru göz önüne al n rsa,bireylerin kitle iletiflim araçlar ndan etkilenmeleri,kitle iletiflim araçlar n benimsemeleri,kitle iletiflim araçlar na aç k olmalar,e itim düzeyleri,aile yap lar de er ve tutumlar gibi etkenler bireylerin etkilenme sürecinde belirleyici bir yap y oluflturur. Ço u zaman bireyler,aile,okul ve arkadafl gruplar içerisinde sosyal bir varl k olarak yerlerini alamayabilirler bunun etkisinde kitle iletiflim araçlar n n etkisi önemlidir. Özellikle Internet günümüzde etkisi belirgindir. Çok duymuflsunuzdur. Yada kendinizde yaflam s n zd r. Hep söylenir Internet girdi imde zaman nas l geçmekte bilemiyorum. Alt saat geçti fark nda de ilim. Kitle iletiflim araçlar n,birey üzerinde etkisi hem olumlu,hem de olumsuz etkisi söz konusudur. Etki bireyin içinde bulunaca duruma göre de iflmektedir. Kitle iletiflim araçlar n n,etkisi bireyin de erleri ile örtüfltü ü sürece fazla olabilir. E er bu örtüflme yoksa,birey kitle iletiflim araçlar ndan gelen iletilere karfl kapal olaca- ndan iletiler tam yerine ulaflmayabilir ve beklenilen etki olmayabilir. Kitle iletiflim araçlar,bireylerin ufuklar n geniflleterek evrensel bazda düflünmeyi e itmeyi sa lad gibi,birey ve toplumun bilincini de sa lamakta,böylelikle modern bir topluma geçifli de kolaylaflt rabilir. Kitle iletiflim araçlar n,bireyin üzerinde etkisinde psiko-sosyal gelifliminde önemli de iflim oluflturabilir. Son zamanlarda TV kanallar nda oldukça fazla dizi yay nlanmaktad r. Bu dizilerdeki belirgin karakterlerin çocuk,ergen, genç üzerinde etkisi hep tart fl lm flt r. Araflt rmalar yap lm flt r.bu araflt rmalarda okullarda fliddetin artmas nda TV kanallar nda yay nlanan bir tak m dizilerdeki karakterlerin etkisi,bu karakterlerin benlik geliflimi sorunlu olan gençlerde aitlik duygusu o karakter ile biçimlendi i belirtilmifltir. Kitle iletiflimin do uflu ve geliflmesi yönetimde bulunan egemen güçlerin ülkede yapt klar iflleri meflrulaflt rma çabalar ile paralellik göstermektedir. Bir çok ülkede kitle iletiflim araçlar çeflitli yay nlar n o ülkenin yönetimindeki istedikleri do rultusunda yap ld,böylece yurttafllar n kendi istedikleri yönde yönlendirmeye çal flt klar bilinmektedir. Ancak bu etki gittikçe azalmaktad r. Bunun etkisinde Küreselleflme ve Internettin etkisi büyüktür. Özetlersek,toplumsal yaflant içerisinde geliflen kitle iletiflimi bir çok yönden fonksiyonel olarak kullan lmaktad r. Kamuoyu oluflturma dan,toplumsal e itim ve ö retime kadar uzanan bir yelpazede bulunmaktad r. Kitle iletiflim araçlar n içinde nternettin ve TV birey üzerinde en etkili oldu u,özellikle günümüzde modern toplum yap lar n n temel bilgi edinme araçlar d r.kitle iletiflim araçlar n n etkisi ve bu etkiye karfl birey ve toplumsal tepki dikkat çekicidir. *Sosyal Hizmet Uzman ve Aile Dan flman Kemal GÖKCAN Kaynak: kayna ndan 16 Haziran 2011 tarihinde eriflildi.

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder.

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. 2. UNITE KITLE ILETISIMI KAZANIMLAR 1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. HAZIRLIK SORULARI 1. Kitle

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji 2. 0-4 EKĠM 20 EKĠM. 3-7 EKĠM 20 EYLÜL 4. 26-30 EYLÜL 20 EYLÜL 3. 9-23 EYLÜL 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ:.. Gelecekteki bilişim teknolojilerinin olası etkisi

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı 1. Yarıyıl Kod Ders Kredi T U L AKTS 1yy TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2 1yy ING101 Genel İngilizce I 3 3 1 0 5 1yy RTT105 Temel Elektronik I 3 3 0

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı