YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN LET fi M TEKNOLOJ LER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR (Ünite 3) Ö r.gör. Can GÜLER (Ünite 4) Arfl.Gör. Buket K P KAYABAfi (Ünite 5) Ö r.gör. Nermin ÇET NÖZ (Ünite 6) Ö r.gör. Salih GÜMÜfi (Ünite 7) Ö r.gör. Özlem ERORTA (Ünite 8) Ö r.gör. Gökhan Deniz D NÇER (Ünite 9) Ö r.gör. Ruflen YILMAZ (Ünite 10) Arfl.Gör. lker KAYABAfi (Ünite 11) Editör Yrd.Doç.Dr. M.Emin MUTLU ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Cengiz Hakan Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. E.Emre Özkeskin Grafikler Ufuk Önce Ayflegül Dibek Hilal Küçükda aflan Gülflah Y lmaz Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Yeni letiflim Teknolojileri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix letiflim ve Teknoloji liflkisi... 2 G R fi... 3 LET fi M NED R?... 3 LET fi M TEKNOLOJ LER N N KISA TAR HÇES... 5 LET fi M TEKNOLOJ LER N N fi VE T CARET HAYATINA ETK LER... 5 Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yeni Medya ve Özellikleri G R fi GELENEKSEL MEDYA VE B LEfiENLER YEN MEDYA, B LEfiENLER VE TEMEL ÖZELL KLER YEN MEDYANIN GENEL ÖZELL KLER YEN MEDYA VE GELENEKSEL MEDYA ARASINDAK FARKLAR YEN L KLER N YAYILMASI KURAMI Yenilik letiflim Kanallar Zaman Sosyal Sistem Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet ve Web G R fi N TANIMI VE TAR HÇES nternet in Çal flma Prensibi WEB N TANIMI VE YAPISI B R B LG KAYNA I OLARAK B R LET fi M ARACI OLARAK filetmelerde UYGULAMALARI Müflteri liflkileri Yönetimi (CRM) Google AdSense Müflteri Destek ve fiikâyet / Ticket Sistemleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE

4 iv çindekiler 4. ÜN TE 5. ÜN TE Web 2.0: Blog, Wiki G R fi WEB N EVRELER WEB WEB SOSYAL MEDYA TEMEL WEB 2.0 ARAÇLARI Blog Mikro Blog Wiki Multimedya Paylafl m RSS Etiketleme (Tagging) Mashup Sosyal flaretleme (Social Bookmarking) Sosyal A lar Sanal Ofis Uygulamalar fi RKET ORTAMINDA WEB WEB 2.0 DA UYGULAMA GEL fit RME YAKLAfiIMLARI Ajax Adobe Flex Adobe Flash Microsoft Silverlight Google Web Araç Kiti (Google Web Toolkit) WEB Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sosyal A lar...72 G R fi SOSYAL A LAR Dünden Bugüne Sosyal A lar Sosyal A lara Özgü Kavramlar Sosyal A lar n Toplumsal Etkileri Sosyal A lar n Ekonomisi Sosyal A larda Gizlilik ve Güvenlik SOSYAL A KURAMI Sosyal A Kuram n n Bileflenleri Sosyal A Analizi Güçlü ve Zay f Ba lar MARKA LET fi M NDE SOSYAL A LAR Sosyal A lar n Kullan m na liflkin Öneriler Hedef Kitlenizi Belirleyin Müflteri Hizmetlerinizi Sosyal A lara Tafl y n Sosyal Medyay Yak ndan Takip Edin... 83

5 çindekiler v Sosyal A Kullan c lar na Özel Promosyonlar ve Kampanyalar Yap n Sosyal A Düzenli Besleyin Sosyal A n Yeteneklerini Keflfedin Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Radyo ve Televizyon Teknolojileri: IPTV, Mobil TV G R fi RADYO VE YAYINLARININ TAR HSEL GEL fi M Radyo Televizyon Televizyon Yay nc l nda lk Denemeler D J TAL RADYO VE Dijital Yay nc l n Yöntemleri RADYO VE YAYINCILI INDA YEN UYGULAMALAR IPTV IPTV Platformunun Özellikleri Mobil TV Uygulamalar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Mobil letiflim Teknolojileri G R fi MOB L LET fi M TEKNOLOJ LER N N GEL fi M MOB L LET fi M S STEMLER Telsiz Sistemleri Hücresel Telefon Sistemleri Uydu ve Kablosuz Sistemler MOB L LET fi M TEKNOLOJ LER NDE S STEMLER Birinci Nesil Sistemler kinci Nesil Sistemler GSM (Global System for Mobile Communications - Küresel Mobil Haberleflme Sistemi) HSCSD GPRS EDGE Üçüncü Nesil Sistemler UMTS (Universal Mobile Televommunications System -.Uluslararas Mobil Haberleflme Sistemi) HSPA (High Speed Packet Access - Yüksek H zl Paket Eriflimi) Dördüncü Nesil Sistemler MOB L LET fi MDE KULLANILAN SERV SLER VE H ZMETLER ÜN TE 7. ÜN TE

6 vi çindekiler Acil Arama Özelli i SMS (Short Message Service - K sa Mesaj Servisleri) MMS (Multimedia Messaging Service - Çokluortaml Mesajlaflma Servisi) WAP (Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama Protokolü ) BLUETOOTH GPS (Global Positioning System - Küresel Yer Belirleme Sistemi) RFID ( Radio Frequency Identification - Radyo Frekans ile Tan mlama) 115 Wi-Fi (Wireless Fidelity - Kablosuz Ba l l k/ba lant ) Mobil TV TÜRK YE DE MOB L LET fi M K TLESEL LET fi MDE MOB L LET fi M N YER MOB L C HAZLARDA filet M S STEMLER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Mobil letiflim Uygulamalar G R fi MOB L LET fi ME GENEL BAKIfi MOB L LET fi M UYGULAMALARI Mobil Telefon Uygulamalar (Uygulama Dükkanlar ) B REYSEL MOB L LET fi M UYGULAMALARI Mobil Konuflma Mobil Mesaj Mobil Ö renme Mobil E lence Mobil nternet Mobil Bankac l k Konum Bazl Uygulamalar GPS Uygulamalar NFC (Yak n Alan letiflimi) Teknolojisi Kurumsal Mobil letiflim Uygulamalar Mobil Ticaret Mobil Ödeme Mobil POS Mobil Pazarlama Restaurant Yönetim Sistemi Araç Takip Sistemi (Araç Filosu Yönetimi) Telemetri Uygulamalar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

7 çindekiler vii Sanal Dünyalar G R fi SANAL DÜNYALAR Avatar Üyelik Donan m Gereksinimi TEMEL B LEfiENLER Nesnelerle Çal flmak Betik Dili Araçlar letiflim Olanaklar SANAL DÜNYA EKONOM S Arsa Sahibi Olma SANAL DÜNYA DA PARA KAZANMA Ürün Sat fl Hizmet KULLANIM ALANLARI Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar e-gazete, e-dergi, e-kitap G R fi TANIMLAR VE YASALARLA YAZILI LET fi M GELENEKSEL YAYIMCILIK çerik Haz rlama fiekillendirme Gönderme (Da tma) ELEKTRON K YAYIMCILIK SÜREC çerik Haz rlama fiekillendirme Gönderme (Da tma) ELEKTRON K YAYIMCILI IN GEL fi M Gutenberg Projesi Amazon.Com Barns&Noble Google Kitap Okuma Hizmeti TÜRK YE DE ELEKTRON K YAYIMCILI A GEÇ fi e-k TAP, e-gazete VE e-derg e-kitap e-gazete ve e-dergi e-k TAP OKUMAK Ç N KULLANILAN ORTAMLAR e-kitap Okuma Cihazlar ELEKTRON K YAYIMCILI IN YARARLARI Özet ÜN TE 10. ÜN TE

8 viii çindekiler Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Artt r lm fl Gerçeklik G R fi ARTTIRILMIfi GERÇEKL K NED R? zleme Alg lay c Tabanl zleme Yöntemleri (Sensors-based Tracking) Ifl kla zleme (Optical Tracking) Eylemsizlik zleme (Inertial Tracking) Manyetik zleme (Magnetic Tracking) Ses Dalgalar yla zleme (Acoustic Tracking) Görüntü Tabanl zleme Yöntemleri (Vision-based Tracking) Model Tabanl zleme (Model-based Tracking) Özellik Tabanl zleme (Feature-based Tracking) flaretleyici Tabanl zleme (Marker-based Tracking) Karma zleme Yöntemleri (Hybrid Tracking) Görüntüleme Bafla Tak lan Görüntüleyiciler (Head-mounted Displays) Elde Tafl nabilen Görüntüleyiciler (Handheld Displays) Yans tmal Görüntüleyiciler (Projective Displays) Etkileflim ve Kullan c Arayüzü DÜNDEN BUGÜNE ARTTIRILMIfi GERÇEKL K GÜNÜMÜZDE ARTTIRILMIfi GERÇEKL K Savunma Sanayi T p Üretim Sanayi E itim Oyun MARKA LET fi M VE ARTTIRILMIfi GERÇEKL K Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

9 Önsöz ix Önsöz nsanlar tarih boyunca birbirleriyle iletiflim kurabilmek için bütün yarat c l klar - n kullanarak de iflik yöntemler gelifltirmifllerdir. Endüstri devrimi öncesi yaz n n ve alfabenin keflfiyle bilginin kaydedilmesi, duman ve davul sesi kullanarak bilginin uzak mesafelere iletilmesi, özel flifreleme tekniklerinin gelifltirilerek tafl nan mesaj n baflkalar ndan gizlenmesi, kâ t ve matbaan n icad ile bilginin ço alt lmas, gazete ve dergilerin ortaya ç k fl ile bilginin genifl kitlelere da t lmas sa lanm flt r. letiflim, teknolojinin en önemli uygulama alanlar ndan birisidir. Yak nça lardaki bilimsel devrim ve onu izleyen endüstri devrimindeki pek çok bulufl fazla gecikmeden iletiflim alan nda uygulamaya konulmufltur. Örne in, telgraf (1844), telefon (1876) ve gramofon (1877) elektrik enerjisinin ayd nlatmada kullan lmas - n sa layan ark lambas (1878) ve ampulün (1879) icad ndan daha önce gelifltirilmifllerdir. Kimyadaki geliflmeler ile foto raf tekni i icat edilmifl ve görüntünün kaydedilebilmesi sa lanm flt r. Radyo ile sesin iletilmesi, sinema filmi ile hareketli görüntünün kayd, televizyon ile hareketli görüntünün iletilmesi gerçeklefltirilmifltir. Bu süreçte bilginin saklanmas, ço alt lmas ve iletilmesine yönelik teleks, faks, fotokopi cihaz, plak çalar, kasetçalar, CD, DVD gibi de iflik cihazlar gelifltirilmifltir. letiflim alan ndaki bu geliflmelerin tümüne geleneksel iletiflim teknolojileri ad - n veriyoruz. letiflimde ça dafl teknolojilerin temelinde ise bilgisayar ve internet yatmaktad r. Bilgisayar n icad bilginin sadece iletilmesinde de il, ayn zamanda oluflturulmas, düzenlenmesi ve saklanmas nda da s n rs z kullan m biçimini ortaya ç karm flt r. Böylece kullan c lar yaz l, görüntülü, sesli, hareketli görüntülü ve etkileflimli bilgiyi kendileri oluflturabilme, de ifltirebilme, saklayabilme ve iletebilme olana na kavuflmufllard r. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin iletiflimde bafllatt ça a yeni medya ad verilmektedir. Yeni medyan n temelinde bulunan web teknolojileri bilginin sunumunda devrimsel geliflmelere yol açm flt r. Web ile bilgi her an ve her yerden eriflilebilir hale gelmifltir. Web 2.0 teknolojileri ile kullan c lar birer yay mc ya dönüflme olana na kavuflmufllar ve kendi gazete, dergi, televizyonunu haz rlay p yay nlayabilir hale gelmifllerdir. letiflim için hareketsiz bilgisayarlardan kurtulup, hareket halindeyken de iletiflim kurabilme olana na mobil teknolojiler ile sahip olunmufltur. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin cep telefonu teknolojisiyle bir araya gelmesi mobil iletiflimin önünü açm flt r. Bilgisayarlar sadece gerçek bilgiyi ifllemeye yönelik de il, sanal gerçekli i oluflturabilme ve var olan gerçekli e ek bilgi katabilme yetene ine de sahiptirler. Böylece sanal dünyalar ve art r lm fl gerçeklik teknolojileri günlük yaflant m zda daha fazla yer almaya bafllam fllard r. Teknolojinin iletiflimde meydana getirdi i büyük aflamalar sadece bireylerin günlük yaflant lar n de il, ifl yapma biçimlerini, sosyal yaflamlar n, ifl ve ticaret dünyas n, devlet kurumlar n n iflleyiflini, k saca bütün toplumu dönüfltürmüfltür. Bu kitap ile sizlerin iletiflim teknolojilerinde son y llarda yaflanan bafl döndürücü geliflmelerin ay rd na varabilmenizi ve insanl k tarihinin özel bir ça nda yaflad m z hissini duyaca n z umut ediyorum. Baflar dileklerimle. Editör Yrd.Doç.Dr. M. Emin Mutlu

10 1YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; letiflim ile ilgili temel kavramlar aç klayabilecek letiflim teknolojilerinin tarihçesini özetleyebilecek letiflim teknolojilerinin ifl ve ticaret hayat ndaki etkilerini de erlendirebileceksiniz Anahtar Kavramlar iletiflim kitle iletiflimi iletiflim teknolojileri e-ifl e-ticaret çindekiler Yeni letiflim Teknolojileri letiflim ve Teknoloji liflkisi G R fi LET fi M NED R? LET fi M TEKNOLOJ LER N N KISA TAR HÇES LET fi M TEKNOLOJ LER N N fi VE T CARET HAYATINA ETK LER

11 letiflim ve Teknoloji liflkisi G R fi Bireylerin sosyal birer varl k olarak yaflamlar n sürdürmeleri için iletiflim gereklidir. Gerek bireylerin gerek iflletmelerin baflar l olabilmesi için iletiflimin etkili olmas önemlidir. Teknolojinin h zla ilerledi i günümüzde iletiflimi etkili k labilmek için iletiflim teknolojileri kullan lmaktad r. Baflka bir de iflle, yeni iletiflim teknolojilerinin bireyler ve iflletmeler aras ndaki iletiflimin etkilili i üzerinde rolü vard r. Bu ünitede iletiflim ve teknoloji iliflkisi üzerine odaklan lacakt r. Öncelikle iletiflimin tan m, iletiflimin temel ö eleri ve iletiflim teknolojilerinin özelliklerinden söz edilecektir. Daha sonra, iletiflim teknolojilerinin tarihinden k saca bahsedilecek ve son olarak iletiflim teknolojilerinin ifl ve ticaret hayat üzerindeki etkilerine yer verilecektir. LET fi M NED R? Bireylerin ya da toplumlar n düflüncelerini, duygular n, fikirlerini, de er ve yarg - lar n paylaflabilmeleri için iletiflim gereklidir. Türkçe deki iletiflim kelimesinin Latince karfl l communis tir. Communis kelimesinin anlam ortak t r. Latin dillerinde kullan lan ve oradan da ngilizce ye geçen communication kelimesi de bu kökten türemifltir. Türkçe de de Frans zca dan ödünç al nan komünikasyon kelimesi de iletiflim anlam nda kullan lmaktad r. Gerçekten de iletiflimde bulunan kifliler çeflitli duygu, düflünce ve fikirlerini paylaflarak bir ortakl k meydana getirirler. Türkçe de iletiflim kelimesi yerine zaman zaman haberleflme terimi de kullan lmaktad r. Bugüne kadar iletiflimle ilgili pek çok tan m yap lm flt r. Bunlardan baz lar afla da verilmektedir: letiflim bilginin, fikirlerin, duygular n, becerilerin simgeler kullan larak iletilmesidir (Berelson ve Steiner, 1964). letiflim, iletiler yolu ile oluflan toplumsal etkileflimdir (Gerbner, 1967). letiflim, bilgi, düflünce, tutum ve duygular n bir birey ya da grup taraf ndan di- er birey ya da gruba semboller arac l yla aktar lmas d r (Theodorson ve Theodorson 1969). letiflim, insanlar n kolektif olarak toplumsal gerçekli i yarat p düzenledikleri süreçtir (Trenholm ve Jensen, 1988). letiflim anlaml iletilerin üretilip paylafl ld bir süreçtir (Z ll o lu vd., 2005). letiflim sürecindeki ö eler flu flekilde s ralanabilir: Kaynak, leti, Kanal, Araç, Al c ya da Hedef. Bu ö elerden nelerin kastedildi i afla da aç klanmaktad r:

12 4 Yeni letiflim Teknolojileri letiflim sürecinin temel ö eleri Kaynak, leti, Kanal, Araç, Al c ya da Hedef tir. Yeni iletiflim teknolojilerinin özellikleri flu flekilde s ralanabilir: Her zaman her yerde kullan labilirlik, Heryere ulaflma, Standartlar n evrensel olmas, Çeflitlilik, Etkileflim, Bilgi yo unlu u, Özellefltirme, Sosyalleflme, Saklan labilirlik ve güncellefltirme. 1 Kaynak: Duygu, düflünce, bilgi vs. yi, karfl s ndaki kifli ya da topluma aktaran kifli ya da kiflilerdir. leti: Kaynak taraf ndan gönderilen ürüne ileti ad verilir. Kanal: letinin aktar ld fiziksel ortamd r. Örne in, ses dalgalar kanald r. Araç: letileri aktar labilir iflaretlere dönüfltüren araçlard r. Örne in, gazete, telefon, televizyon gibi iletiflim araçlar d r. Al c : Kaynak taraf ndan gönderilen iletiyi alan kifli ya da kiflilerdir. letinin koda dönüfltürülmesi ifllemine kodlama denir. Kod konuflma, yazma, iflaret dili ya da baflka flekillerde olabilir. Alg lanan kodun çözümlenmesi süreci ise kodaçma olarak adland r l r. Al c n n alg lad iletilere tepki verme süreci veya iletiyi gönderenin al c n n tepkisini görmek için gelifltirdi i bilgi alma süreci ise geri bildirim ya da yans ma (feedback) olarak adland r l r. Kullan lan kodlara göre iletiflim ikiye ayr l r. Sözel iletiflim ve sözsüz iletiflim. Kelimeler kullan larak yap lan iletiflime sözlü iletiflim, kelimeler kullan lmadan yap lan iletiflime sözsüz iletiflim ad verilir. Sözel iletiflim konuflma, dinleme ve yazmay içerir. Beden hareketleri, vücudun duruflu, ses tonu, kullan lan tak ve aksesuarlar, k yafet ve mimikler ise sözsüz iletiflimde kullan lan kodlardan baz lar d r. Kitle iletiflim araçlar ad verilen bas n, radyo-televizyon, sinema filmleri ile yap lan hertürlü yay nlar kapsayan iletiflim türüne ise kitle iletiflimi ad verilmektedir. Kitle iletiflimini çel (1977) flu flekilde tan mlamaktad r: Kitle iletiflimi Kitle haberleflme araçlar ndan yararlan larak bilgi, düflünce ve tutumlar n insan topluluklar na tek yanl olarak ulaflt r lmas d r. Baflka bir ifadeyle, kitle iletiflimi, kitle fleklinde insan topluluklar na tek yanl yani karfl l kl olmadan kitle iletiflim araçlar yoluyla yap lan iletiflim olarak tan mlanabilir. Kitle iletifliminde hedef tek iken al c say s birden fazlad r. nsanlar ya da kurumlar aras nda iletiflimi sa layan teknolojiler ya da teknolojik araçlar n tümüne iletiflim teknolojileri denilmektedir. Günümüzde, iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler sayesinde kitle iletiflimindeki tek yönlülük büyük çapta kalkm fl, iletiflim karfl l kl hale gelmifltir. letiflim teknolojilerinin özellikleri afla daki flekilde s ralanabilir: Her zaman her yerde kullan labilirlik: Yeni iletiflim teknolojileri sayesinde bilgiye ulaflma ve iletiflim kurma her zaman ve her yerde mümkündür. Heryere ulaflma: Teknoloji sayesinde kendi evimiz, ifl yerimiz, yaflad m z bölge, ve hatta ülkemiz d fl ndaki kifliler ya da kurumlarla iletiflim kurmam z mümkündür. Bilgiye ulaflma ve iletiflim h zl d r. Standartlar n evrenselli i: Teknolojide kullan lan ölçütlerin standard vard r. Örne in, Internete ulaflmak için heryerde benzer standartlar gerekmektedir. Çeflitlilik: Görüntü, ses ve yaz l metinlerin kullan lmas mümkündür. Etkileflim: Kullan c ile etkileflim söz konusudur. Bilgi yo unlu u: Bilgiye ulaflman n maliyeti düflük ve kalite yüksektir. Özellefltirme: Teknoloji sayesinde sadece belirli bir kifli ile ya da belirli gruplarla iletiflim kurabilmek ya da özellikle sosyal sitelerde gruplarla paylafl mlar yaparken paylaflmak istenilen bilgileri kimlerle paylaflaca m z ayarlamak mümkündür. Sosyalleflme: Kullan c lar içerik ve sosyal a lar oluflturabilir. Bu da al c n n iletiflim sürecindeki kontrolünün artmas, al c n n kaynak, kayna n da al c olmas ve kültürleraras iletiflimin artmas anlam na gelmektedir. Saklan labilirlik ve güncellefltirme: Yeni iletiflim teknolojileri bilgiyi çok uzun süre saklamay mümkün k lar ve bilgiler kolayca güncellenebilir. Yeni iletiflim SIRA teknolojilerinin S ZDE özelliklerinin neler oldu unu aç klay n z.

13 1. Ünite - letiflim ve Teknoloji liflkisi LET fi M TEKNOLOJ LER N N KISA TAR HÇES letiflimin teknolojik geliflimine bak ld nda, ilk teknolojik iletiflim arac n n matbaa yani bas l eserler oldu u görülmektedir. Dünyada ilk gazete 1609 y l nda Almanca yay nlanm flt r y l nda foto raf n icad ndan sonra foto raf bas l iletiflim araçlar nda kullan lmaya bafllanm flt r y l nda Mors alfabesinin icad ve bu sayede telgraf n geliflimi ile uzak mesafeler ile iletiflim bafllam fl, 1876 y l nda telefon icad edilmifltir y l nda ABD de radyo yay nlar bafllam fl ve daha sonra ses ve görüntüyü birlikte içeren televizyon yay nc l bafllam flt r. Radyo ve televizyonun ortaya ç k fl n bilgisayarlar, cep telefonlar, CD, VCD gibi araçlar n ortaya ç kmas izlemifltir. nternet ise ilk olarak 1960 l y llar n sonlar nda ABD de so uk savafl döneminde savunma amaçl gelifltirilmifltir. Savunma alan ndaki birimlerin bilgisayarlar arac l ile birbiri ile ba lant l olmas için gelifltirilen bu proje, ARPANET olarak adland r lm flt r. Bu sistem daha sonra üniversiteler ve araflt rma kurumlar taraf ndan kullan lm flt r l y llar n bafl nda World Wide Web(www) yani dünya çap nda bilgi a kurulmufltur ve y llar nda nternet herkesin kullan - m na aç lm flt r y l na gelindi inde 110 dan fazla ülke nternete ba lanm flt r (M zrak, 2009). Televizyon ve gazete gibi tek yönlü kitle iletiflim araçlar n n nternet üzerine tafl nmas ile de kitle iletiflim ararçlar ile çift yönlü bir iletiflim meydana gelmifltir. Baflka bir ifadeyle, günümüzdeki iletiflim teknolojilerinin öncekilerden fark televizyon gibi araçlar n eskiden daha ziyade tek yönlü iletiflim sürecini tan mlarken yeni iletiflim teknolojileri ile çift yönlü iletiflime izin vermesi oldu u söylenebilir. Yeni iletiflim teknolojisi araçlar sayesinde birden fazla al c bilgi paylaflabilmektedir; bu durumda ayn kifli ya da kifliler hem al c hem de kaynak olabilmektedirler. Ayr ca, yeni iletiflim teknolojileri gerek efl zamanl gerekse efl zamans z olarak iletiflim kurmaya olanak tan r. Örne in, e-posta ya da bloglar sayesinde efl zamans z olarak iletiflim kurmak mümkünken Adobe Connect gibi çeflitli yaz l mlar, MSN, Skype ya da videokonferans sistemleri ile efl zamanl olarak görüntülü-sesli iletiflim kurmak mümkündür. Özellikle wiki, blog, ve sosyal siteler gibi uygulamalara olanak tan yan Web 2.0 uygulamalar nternet üzerinden sosyalleflmeyi daha da kuvvetlendirmektedir. Bu teknolojilere ilaveten mobil cihazlar ve içerdikleri uygulamalar, uydu ve IPTVler, WebTV ve artt r lm fl gerçeklik teknolojileri de günümüzde kullan lan iletiflim teknolojilerindendir. Bütün bu teknolojilere ve uygulamalara di er ünitelerde detayl olarak de inilecektir. Önceleri bas n, radyo, televizyon gibi araçlarla tek yönlü iletiflime olanak tan yan iletiflim teknolojileri Internetin ortaya ç kmas ve mobil cihazlar n yag nlaflmas ile çift yönlü iletiflime olanak tan maktad r. 5 letiflim teknolojilerinin tarihçesini özetleyiniz. LET fi M TEKNOLOJ LER N N fi VE T CARET HAYATINA ETK LER Teknolojideki geliflmeler sonucunda fiziksel olarak kiflileraras mesafeler k salm fl ve bu yüzden davran fl ve tutumlar n iletiflim üzerindeki etkisi ön plana ç km flt r. Bu durum da kiflileraras iliflkilerin flekli, ifl yapma biçimi, ve bilginin paylafl lmas üzerinde daha etkili rol oynamaktad r (Uslu ve Çam, 2010). Baflka bir ifadeyle, ile- tiflim teknolojilerinin geliflmesi küreselleflme süreci üzerinde de etkili olmaktad r. letiflim teknolojilerindeki geliflmelerin toplum hayat nda çok büyük etkileri olmakta, gerek sosyal hayat gerekse ifl hayat aç s ndan dönüflümler meydana gel- mektedir. Örne in, e-devlet, e-ö renme, e-ifl, e-ticaret gibi yeni kavramlar ortaya ç kmaktad r. letiflim teknolojilerindeki geliflmeler sayesinde AMAÇLARIMIZ günümüzde bireyler geleneksel yaz l bas n ve televizyona ilave olarak çevrimiçi ve daha interaktif AMAÇLARIMIZ fle- 2

14 6 Yeni letiflim Teknolojileri kilde iletiflim kurmaya yönelmektedirler. Birbirinden çok uzakta bulunan kifliler ve kurumlar birbirleri ile iletiflim kurup bilgi al fl verifli yapabilmekte, sosyal çevrelerini gelifltirebilmekte, yeni arkadafll klar kurabilmekte, bulundu u mekan terk etmeye gerek kalmadan esnek bir ö renme ortam na sahip olarak uzaktan e itim yoluyla yaflam boyu e itim alabilmekte, biryerden baflka yere gitmeden elektronik ortamlar arac l ile bilgiye ulaflmakta, zaman ve paradan tasarruf ederek bürokratik ifllerini yapmaktad rlar. Özetle, iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler iletiflim ve bilgi ak fl maliyetini düflürmekte ve bilgi toplumu kavram n n ortaya ç kmas na yol açmaktad r. Bu bölümde a rl kl olarak iletiflim teknolojilerinin ifl ve ticaret hayat nda kullan m na de inilecektir. Gerek günlük hayatta gerekse ifl hayat nda bilgi ak fl n n h zl biçimde sa lanmas için teknoloji gerekmektedir. Bilgi ak fl n n iletiflim teknolojileri sayesinde h zl olmas birçok sektördeki faaliyetlerin geliflmesini sa lamaktad r. Günümüzde iletiflim teknolojilerinin kullan lmas ifl yerlerinin ayakta kalabilmesi için çok büyük önem tafl r. flletmelerin baflar l olmas nda iflletmenin hem kendi içerisinde hem de d flar daki kifli ve kurumlarla iletifliminin baflar s büyük rol oynamaktad r. Bu yüzden de e itimden turizme, finans sektöründen e lence ve sa l k sektörüne kadar birçok sektörde birçok ifl yeri teknolojinin avantajlar ndan faydalanmaktad r ve teknolojiye yap lan yat r mlar n artt rmaktad r. letiflim teknolojilerindeki geliflmeler rekabetin artmas na yol açmakta ve iflletmeleri uluslararas standartlarda üretim yapmaya teflvik etmektedir. Bilimsel çal flmalar bilgisayar n kullan ld iletiflim kanallar n n ve e-posta kullan m n n kuruma ba l l n artt rd n göstermifltir (Huff vd.,1989). Bir kuruma yeni kat lanlar n sosyalleflmesi de kuruma olan ba l l artt rmaktad r. Sosyalleflmenin olmas için yeterli miktarda bilgi çal flanlarla paylafl lmal ve bunun için de teknoloji kullan lmal d r. Yeni iletiflim teknolojilerinin kurum çal flanlar aras nda kullan lmas çal flanlar n aras nda dayan flma oluflturmay kolaylaflt rmas ve kurumlar na karfl aidiyet duygular n pekifltirmeleri ve ifl motivasyonu aç s ndan önemlidir. Internetin bilgiye ulaflman n yan s ra ifl hayat ve ticarette kullan lmas 1994 y - l nda bafllam flt r. Günümüzde iflletmelerin büyük ço unlu unun kendi web sitesine sahip oldu u görülmektedir. flletmeler gerek ifl yerindeki iletiflimi verimli k lmak gerekse mevcut ve potansiyel müflterilerle iletiflim kurmak için iletiflim teknolojilerini kullanmaktad rlar. letiflim teknolojileri sayesinde ifl yerleri daha çok kitlelere ulaflabilmektedirler. Art k günümüzde reklam ve pazarlama gibi alanlarda sadece gazete ve dergi gibi yaz l bas n araçlar ve televizyon de il Internetteki web siteleri, e-gazeteler, Facebook, Twitter gibi sosyal siteler de çeflitli mal ve hizmetlerin tan t m ve sat fl n yapmak amac yla kullan lmaktad rlar. Bu sayede firmalara ürünlerini binlerce kifliye pazarlama imkan do maktad r. Hatta öyle ki baz firmalar sosyal ortamlara üye olan kiflilerle anlaflarak ürünlerini o kiflilerin sanal ortamdaki arkadafllar na pazarlamalar n sa lamaktad rlar. Bu flekilde zaman zaman baflka flehir ya da ülkelere gitmek zorunda kalmaktan kaynaklanan harcamalar da engellenmifl olmaktad r. fiirketler ürünlerinin listesini, resimlerini ve ürünlerinin özelliklerini web sayfalar nda gösterebilmekte ve para al fl- verifli yapabilmektedir. Web siteleri sayesinde flirketler müflterilerin ihtiyaçlar hakk nda bilgi toplayabilir ve hatta onlardan fikir alabilir ya da indirim kampanyas bilgilerini mail ya da cep telefonuna yollay p müflterilere do rudan ulaflabilirler. Benzer flekilde, tüketiciler de bloglar okuyarak belirli ürünlerle ilgili müflteri memnuniyeti hakk nda fikir sahibi olabilir ve yeniliklerden haberdar olabilir.

15 1. Ünite - letiflim ve Teknoloji liflkisi 7 letiflim teknolojilerinin bilgi üretimi ve da t m nda kullan lmas yeni ifl alanlar n n ortaya ç kmas n da beraberinde getirmektedir. Örne in, eskiden mevcut olamayan web tasar mc l, e-ö renme uzmanl, ça r merkezlerinde çal flma günümüzde iletiflim teknolojilerindeki geliflmelere paralel olarak ortaya ç kan mesleklerdir. fle al nacak elemanlarda da yeni iletiflim teknolojilerini etkili kullanma becerisi aranmakta ve hizmet içi e itimlerle mevcut personele iletiflim teknolojilerinin kullan m ö retilmektedir. letiflim teknolojilerinin yayg n olarak kullan lmas - n n sa lad bir baflka avantaj da ofis ortam nda yap lacak ifllerin ev ortam nda ya da sabit ofis ortam n n d fl nda da yap lmas n sa lamas d r. Bu flekilde hem zamandan hem de yerden tasarruf edilmekte ve çal flanlar ayn anda birden fazla faaliyetle u raflabilmektedirler. Ayr ca, flirketler intranet denilen flirket portallar arac l ile de ifl ak fllar n yönetebilirler. Kapal devre radyo ve televizyon yay nlar ile de iflletmelerin içinde bilgi ak fl sa lanabilir. Özellikle Windows Live Messenger gibi ortamlar kullanarak elemanlar aras nda h zl iletiflim kurabilme, bilgi paylaflma, iflle ilgili k sa notlar ya da ajandalar içeren dosyalar paylaflma gibi faaliyetlerde bulunmak ve baz sorunlar yerlerinden kalkmadan tart flmak mümkündür. Bu teknolojiler sayesinde hem zaman tasarrufu, hem ayn anda birden fazla kiflinin birbiriyle iletiflimde bulunmas, hem de ifl yeri ortam nda sürekli dolaflmaktan kaynaklanan zaman kayb, hareketlilik ve karmaflan n azalmas sa lan r. Videokonferans sayesinde ifl görüflmeleri yapmak da mümkündür. Ayr ca, ifl yeri sahipleri cep telefonlar için ikinci bir hat al p sanki ofislerindeymifl gibi ofislerine gelen telefonlara cep telefonlar ndan cevap verebilirler. Bunun d fl nda, ofisle iletiflim kurmak, dosya güncellemek, sunumlar üzerinde de ifliklikler yapmak ya da e-posta yollamak ak ll telefonlar sayesinde mümkündür. Resim 1.1 fl ilanlar n n verildi i bir web sitesi örne i Kaynak: com kayna ndan tarihinde eriflildi.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı