Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði"

Transkript

1 DERLEME Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder Asena Akdemir 1, Bahar Sarý Narðis 2 1 Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Konya, 2 Uz.Dr., Bergama Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ýzmir ÖZET Yeme bozukluðu özellikle genç kadýnlarda sýk görülür. Yemenin kýsýtlanmasý, týkýnýrcasýna yeme, kusma, laksatif kullanýmý hastalýðýn taný koydurucu özellikleridir. Toplumda görülme oraný genç kadýnlarda Anoreksiya Nervosa için %0.3 ve Bulimia Nervosa için %1 olup obesiteyi de bu grup içinde alýrsak %5-10 olarak saptanmýþtýr. Bipolar yelpazesinde bu oran %1-5 arasýnda bildirilmektedir. Her iki hastalýkta yer alan depresif bulgular eþ taný ile ilgili araþtýrmalarý baþlatmýþtýr. Bipolar bozukluðu olan hastalardaki yeme bozukluklarýnýn ve yeme bozukluklu hastalardaki bipolar bozukluðun yaþamboyu yaygýnlýk oranlarýnýn toplum örneklemlerinde ve klinik çalýþmalarda, kýsmen eþikaltý ve bu bozukluklarýn spektrum belirtileri de dahil olmak üzere bu hastalýklarýn komorbiditesinin yüksek oranda olduðu gösterilmiþtir. Bulimik davranýþlar, dürtüsellik ve affektif bozukluklar genetik yatkýnlýk veya erken yaþam travmasýnýn sonucu olarak serotonerjik nörotransmisyondaki bozuklukla iliþkili olabilir. Bipolar bozukluk ve beraberinde yeme bozukluðu olan hastalara farmakolojik tedavi yaklaþýmlarý her sendromun tedavisinin diðeri üzerindeki olasý yan etkilerinin incelenmesine ihtiyaç duyar ve her ikisine de yarayabilecek ajanlarla bazen her iki sendromun da tedavisi olasýdýr. Bazý vakalarda, duygudurum düzenleyicilerinin monoterapi olarak kullanýlmasý veya serotonerjik ilaçlara eklenmesi yardýmcý olabilir. Bu da her iki hastalýðýn etiyolojik olarak benzer patofizyolojik mekanizmalarla ortaya çýktýðýnýn bir kanýtý olabilir. Anahtar Sözcükler: Yeme bozukluðu, bipolar bozukluk, comorbidity. (Klinik Psikiyatri 2013;16: ) SUMMARY Eating disorders are common disorders especially in young women. Food restriction, binge eating, vomiting, purging are diagnostic features of the disorder. The prevalence in young women is reported as %0.3 for Anorexia Nervosa and as %1 for Bulimia Nervosa while it reaches to %5-10 if obesity is included to the clinic. Eating disorders are common in bipolar patients so that the clinicians should be careful while treating these disorders. The prevalence rate is reported as %1-5 in bipolar spectrum disorders. Depressive symptoms that may be seen in both disorders led studies about comorbidity. Authors investigating the lifetime comorbidity of eating disorders in patients with BD and comorbidity of BD in patients with eating disorders in community surveys and in clinical studies showed that comorbidity of these disorders is high. Most of these studies include subtreshold clinical cases and all spectrum symptamotology. Bulimic behaviors, impulsivity and affective disorders may be due to serotonergic neurotransmission disorder as a result of genetic vulnerability or early life trauma. Pharmacologic treatment approaches to patients with BD and a comorbid eating disorder require examination of the possible adverse effects of the treatment of each syndrome on the other. Both disorders may be managed with agents that might be beneficial to each at the same time. Use of mood stabilizers alone or as adjunct to serotonergic agents may be beneficial in some of the cases. This may be due to the similar pathophysiological mechanisms of both of the disorders. Key Words: Eating disorder, bipolar disorder, comorbidity. Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Akdemir A, Sarý Narðis B. GÝRÝÞ Yeme bozukluðu özellikle genç kadýnlarda sýk görülür. Yemenin kýsýtlanmasý, týkýnýrcasýna yeme, kusma, laksatif kullanýmý hastalýðýn taný koydurucu özelliklerindendir. Toplumda görülme oraný genç kadýnlarda anoreksiya nervosa için %0.3 ve bulimia nervosa için %1 olup, obesiteyi de bu grup içinde alýrsak %5-10 olarak saptanmýþtýr (Treasure ve ark. 2003, Fairburn ve Harrison 2003). Bipolar yelpazesinde bu oran %1-5 arasýnda bildirilmektedir (Kesler ve ark. 1994). Duygudurum bozukluklarý ve yeme bozukluklarý arasýnda iliþki hakkýnda sorular giderek artmaktadýr (Swift ve ark. 1986, Ramacciotti ve ark. 2005). Her iki hastalýkta yer alan depresif bulgular eþ taný ile ilgili araþtýrmalarý baþlatmýþtýr. Bipolar bozukluðu olan hastalardaki yeme bozukluklarýnýn ve yeme bozukluklu hastalardaki bipolar bozukluðun yaþamboyu yaygýnlýk oranlarý toplum örneklemlerinde ve klinik çalýþmalarda yüksektir. Bu bozukluklarýn eþikaltý ve spektrum belirtileri de önemli bir grubu oluþturmaktadýr ve bu belirtileri de göz önüne aldýðýmýzda hastalýklarýn komorbiditesinin daha da yüksek oranda olacaðý düþünülmektedir (Mc Elroy ve ark. 2006, Ünal ve ark. 2007, Bhangwagar 2007). Bir çalýþmada týkýnýrcasýna yeme bozukluðu olan hastalarýn %12.5'i, eþik altý týkýnýrcasýna yeme bozukluðu olanlarýn %10.5'i ve bulimia nervosa tanýsý alan hastalarýn %18'inin bipolar bozukluk eþ tanýsý aldýðý bildirilmiþtir (Hudson ve ark. 2007). Her iki hastalýðýn birlikteliðini araþtýran 2 toplum çalýþmasý sadece yetiþkinlerle yapýlmýþtýr. Ýlk çalýþmada, Fogarty ve ark. (1994) 18 yaþ ve üstü 3258 kiþiyi Tanýsal Görüþme Listesi (DIS) kullanýlarak araþtýrmýþtýr. Eþikaltý vakalarý içermeyen incelemelerinde, Bipolar bozukluk ve anoreksiya nervosa arasýndaki birlikte görülme ile ilgili belirgin kanýtlar bulunamamýþtýr. Ancak hastalýklarýn tüm formlarý araþtýrýlmamýþtýr ve hastalýðý olan bireylerin sayýsý azdýr (22 kiþi manik atak, 4 kiþi anoreksiya nervosa). Ýsviçre'de yaþayan 4547 yetiþkinin incelendiði ikinci çalýþmada hipomaniyle birlikte týkýnýrcasýna yeme komorbiditesi deðerlendirilmiþtir. Depresyonlu bireyler ve saðlýklý kontroller ile karþýlaþtýrýldýðýnda, hipomanili bireyler anlamlý olarak fazla oranda týkýnýrcasýna yeme oranlarýna sahiptiler. Örneðin, DSM-IV ölçütlerine göre hipomanili hastalar için týkýnýrcasýna yeme oraný %13, kýsa rekürren hipomanili (<4 gün) hastalar için %22, sporadik kýsa hipomanili hastalar için %15 ve manisi olanlar için %14, depresyonlu bireyler için %11 bulundu. Bu oranlar saðlýklý kontrollerdeki %5'lik orana göre anlamlý derecede yüksekti (Fogarty ve ark. 1994, Angst 1998) ve 2004 yýlýnda yayýnlanan iki toplum çalýþmasý esas olarak ergen ve genç eriþkin örnekleri içermekteydi. Wittchen ve ark. (2003) yaþlarý arasýnda deðiþen 2548 kiþiyi DSM-IV ölçütlerini kullanarak incelemiþ ve hipomani veya MDB'lu bireylerin %8.6'sýnda ve manili hastalarýn ise %7.9'unda yeme bozukluðu öyküsü saptamýþlardýr. Yeme bozukluðu oranlarý hipomanili veya MDB'lu bireyler için genel toplumdan istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksekken, mani grubundaki yükseklik istatistiksel olarak anlamlý bulunmamýþtýr. Bu çalýþmada bipolar ve yeme bozukluklarýnýn alttipleri tanýmlanmamýþtýr (Wittchen ve ark 2003). Lewinsohn ve ark.'nýn (2004) bazý psikiyatrik bozukluklarýn yaygýnlýðý ve komorbiditesini araþtýrmak için 1704 ergeni taradýklarý çalýþmalarýnda DSM-III-R'ye göre bipolar ve yeme bozukluðu ölçütleri kullanýldýðýnda bozukluklar arasýnda anlamlý bir iliþki görülmemiþtir. Bununla birlikte, eþikaltý bipolar bozukluk ile eþikaltý yeme bozukluklarý arasýnda belirgin iliþki saptanmýþtýr (Lewinsohn ve ark. 2004). Saha çalýþmalarýnýn dýþýnda klinik çalýþmalardaki veriler daha çok bipolar hasta grubunun deðerlendirildiði çalýþmalardan elde edilmiþtir. Bununla birlikte yeme bozukluðu hasta grubuyla da yapýlmýþ klinik çalýþmalar da daha az olmakla birlikte vardýr. Bipolar bozukluðu olan hastalarda, anoreksiya nervosa ve bulimia nervosa yaygýnlýk oranlarýný araþtýran bir çalýþma genel eriþkin popülasyonundaki oranlara kýyaslandýðýnda yeme bozukluklarýnýn bu hasta grubundaki oranýnýn yüksek olduðunu göstermiþtir (Vieta ve ark. 2001). Benzer þekilde, birkaç çalýþma bipolar bozukluðu olan hastalardaki týkýnýrca yeme bozukluðunun yaþamboyu yaygýnlýk oranlarýnýn toplumda belirtilen en yüksek oranlardan (%5) daha fazla olduðunu göstermiþtir (Ramacciotti ve ark. 2005, Kruger ve ark. 1996, Mac Queen ve ark. 2003). 176

3 Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Krüger ve ark. 1996'da yazdýklarý makalede 61 bipolar bozukluk tanýsý almýþ hastayý (38 kadýn, 23 erkek) incelemiþler ve %13'ünün týkýnýrcasýna yeme bozukluðu için DSM-IV ölçütlerini karþýladýðýný %15'inin ise kýsmen týkýnýrcasýna yeme bozukluðu özelliklerini karþýladýðýný saptamýþlardýr (Kruger ve ark. 1996). Mac Queen'in yaptýðý klinik çalýþmada diðerlerinden farklý olarak bipolar bozukluðu olan hastalarda tüm yeme bozukluðu spektrumu deðerlendirilmiþtir. 139 ayaktan hastanýn yer aldýðý bu çalýþmada, en azýndan bir kere yeme bozukluðu olmasýnýn yaþamboyu yaygýnlýk oraný %15'ti, týkýnýrcasýna yeme bozukluðunun ise %9, bulimia nervosanýn %7 ve anoreksiya nervosanýn %3'tü. Ayrýca eþikaltý duygudurum bozukluðu olan hastalar, hastalýk belirtili olanlar (%16) ve ötimik hastalarla (%5) kýyaslandýðýnda belirgin olarak yeme bozukluðuna sahip görünmekteydiler (Mac Queen ve ark. 2003). Bipolar bozukluk ve yeme bozukluðu birlikteliðinin kadýnlarda genel topluma göre daha fazla olduðunu gösteren bir klinik çalýþma da Schuckit ve ark. (1996) tarafýndan yapýlmýþtýr. Alkol baðýmlýlýðý tanýsý almýþ hastalar ve akrabalarýndan oluþan 4265 kiþilik örneklem grubunda ek tanýlarýn yeme bozukluðu ile iliþkileri araþtýrýlmýþtýr. Özellikle kadýnlarda bipolar bozuklukla bulimia nervosa arasýnda anlamlý iliþki saptanmýþtýr (Schuckit ve ark. 1996). Her iki hastalýkta da alkol ve madde kullaným bozukluklarý yaygýnlýðý genel topluma göre fazladýr (Mc Elroy ve ark. 2005). Wildes'in 2007 yýlýnda yapmýþ olduðu bir klinik çalýþmada yeme bozukluðu olan hastalarda yaþamboyu depresyon görülme riski hasta olmayanlara göre anlamlý derecede yüksek saptanmýþtýr. Ancak çalýþmada manik ya da hipomanik dönemle ilgili anlamlý bir bulgu saptanmamýþtýr. Bu çalýþmada obezitenin bipolar bozukluðun kötü prognozuyla iliþkili olduðu belirtilmiþtir (Wildes 2007). Anoreksik hastalarýn birinci derece yakýnlarýnda unipolar depresyon görülme riski deðiþik çalýþmalarda % ; bipolar bozukluk görülme riski ise %0-8.3 olarak bildirilmiþtir. Yine bulimiya nervozalý hastalarýn birinci derece akrabalarýnda unipolar ve bipolar bozukluk görülme riski sýrasýyla % ve % olarak gözlenmiþtir. Genel olarak yeme bozukluðu olan hastalarýn yakýnlarýnda duygudurum bozukluðu görülme riski, yeme bozukluðu olmayanlara göre kat artmaktadýr (Kuruoðlu 2000). Yeme bozukluðunda komorbidite çalýþmalarýnda genel olarak yeme bozukluðundaki yüksek bipolar bozukluk oranlarý bulimia nervosanýn alt tipleriyle iliþkili olarak bulunmuþtur. Fenemonolojik Yakýnlýk: Bulimik davranýþlar, dürtüsellik ve affektif bozukluklar genetik yatkýnlýk veya erken yaþam travmasýnýn sonucu olarak serotonerjik nörotransmisyondaki bozuklukla iliþkili olabilir. Bipolar bozukluk ve beraberinde yeme bozukluðu olan hastalara farmakolojik tedavi yaklaþýmlarý her sendromun tedavisinin diðeri üzerindeki olasý yan etkilerin incelenmesine ihtiyaç duyar ve her ikisine de yarayabilecek ajanlarla bazen her iki sendromun tedavisi de olasýdýr. Bazý vakalarda, duygudurum düzenleyicilerinin monoterapi olarak kullanýlmasý veya serotonerjik ilaçlara eklenmesi yardýmcý olabilir. Yeme bozukluklarýnda depresif belirtilerin sýk görülmesi ve tedavide tercih edilen ilaçlarýn daha çok antidepresanlar olmasý her iki bozukluk arasýndaki iliþkiyi destekliyor görünmektedir (Kuruoðlu 2000). Bu, her iki hastalýðýn etyolojik olarak benzer patofizyolojik mekanizmalarla ortaya çýktýðýnýn bir kanýtý olabilir. Ýlk zamanlarda yeme bozukluðundaki depresyonun yeme bozukluðuna ikincil olarak geliþtiði düþünülmüþtür. Dinamik açýklamalarda anoreksiyada psikofizyolojik bozukluklara, bulimiyada ise kontrol yitimine baðlý olarak depresyon görüldüðü öne sürülmüþtür. Son yýllarda yeme bozukluklarýnýn, duygudurum bozukluklarýnýn bir alt grubu olabileceði konuþulmaktadýr. Birincil olanýn duygudurum bozukluðu olduðunu söyleyen bu görüþ özellikle de yeme bozukluðu bulgularýnýn bipolar bozukluk ataðýndan sonra ortaya çýktýðýný gösteren çalýþmalarca desteklenmektedir. Üçüncü bir görüþ ise hastalýklarýn ayrý fakat iliþkili bozukluklar olduðunu ve karþýlýklý birbirinden etkilendiklerini ifade eder; depresif yatkýnlýk yeme bozukluðuna yol açabilir ya da yeme bozukluðunu presipite edebilir (McElroy ve ark. 2005, Ramacciotti ve ark. 2005, Swift ve ark. 1986). Bir çok çalýþma 177

4 Akdemir A, Sarý Narðis B. anoreksiya ve bulimia nervosa ve týkýnýrcasýna yeme bozukluðu olan hastalarda depresif belirtilerde artma saptamýþtýr, bu durumlar ayný zamanda bipolaritenin temel özelliklerini de paylaþýrlar (McElroy ve ark. 2005). Atipik depresif özellikler hem bipolarite hem de týkýnýrcasýna yeme ile iliþkilidir. Major depresyonu olan bulimia nervosa hastalarýnda, major depresyonu olan ve bulimiasý olmayan hastalara göre daha fazla hipomani meydana gelmiþtir (Cooper ve Fairburn 1986). Yeme bozukluklarýnda da duygudurum düzensizlikleri, davranýþsal aktivasyon, dürtüsellik, insomnia, irritabilite gibi duygudurum bozukluklarý belirtileri görülmektedir (McElroy ve ark. 2005). Ramacciotti ve ark. (2005) affektif belirtilerin yeme bozukluðu belirtilerini gizleyecek kadar þiddetli olabileceðini, ayrýca bipolar bozuklukta kullanýlan ilaçlarýn açlýk ve doyma mekanizmalarýný etkileyebileceðini düþündüklerinden 2005 yýlýnda 51 hastanýn yer aldýðý bir çalýþma yürüterek bu düþüncelerinin doðruluðunu araþtýrdýlar. Bu hastalarýn 14 tanesi yeme bozukluðu ölçütlerini karþýlamýþtý. 9 tanesi (%18) týkýnýrcasýna yeme bozukluðu (TYB) ve 5 tanesi (%10) bulimia nervosaydý (BN). Bütün bulimia nervosa hastalarý ve týkýnýrcasýna yeme bozukluðu olanlarýn 7'si kadýndý. Týkýnýrcasýna yeme bozukluðu olanlarýn ailesinde %30 oranýnda TYB vardý. Bu araþtýrmada yeme bozukluðu çoðunlukla duygudurum bozukluðunun ilk ataðýyla ya da baþlangýcýndan hemen sonra ortaya çýkmýþtý. Hem manik hem depresif dönemde ortaya çýkabiliyordu. Araþtýrmacýlar dikkatli bir tarama yapýlmadýðýnda bu hastalarda yeme bozukluðunun atlanabileceðine dikkat çektiler. Bipolar bozukluðu olan hastalarýn hemen hepsi antipsikotik ilaçlar, antidepresanlar ve mood düzenleyicilerle tedavi edilirler. Bunlar açlýk ve doyma mekanizmalarýnda tahribatta anlamlý bir rol oynarlar ve bu yüzden kilo alýmýný arttýrabilirler. Mood ve yeme davranýþlarýnýn santral serotonin yollarýyla iliþkili olduðu yönünde somut kanýtlar vardýr. Ayrýca beyinde serotonin sentezini indükleyen karbonhidrat açlýðýnda altta yatan bir serotonin eksikliði olduðu öne sürülmektedir. Karbonhidrat tüketiminin geçici olarak depresif belirtileri önlediði konusunda kanýtlar vardýr ve depresyonlu bazý insanlarýn kendi kendilerini tedavi þekli olduðunu göstermektedir (Rosenthal 1987, Schuman 1987, Moller 1992). Bipolar bozukluðu olan hastalardaki týkýnýrcasýna yeme davranýþý duygudurumlarýný düzenlemede, özellikle de depresif ataklarda koruyucu bir davranýþ olarak görünmektedir. Aþýrý karbonhidrat alýmý ile indüklenen obezite bipolar bozukluðu olan kiþilerdeki bu davranýþýn tekrarlayýcý hale gelmesinde rol oynamaktadýr (Krüger ve ark. 1996). Ramocciotti ve ark. nýn (2005) yaptýðý çalýþmadaki bazý týkýnýrca yiyenler manik epizodun seyri sýrasýnda bu davranýþý geliþtirirler. Týkýnýrcasýna yemenin affektif durumdan mý yoksa tedavide kullanýlan ilaçlardan mý kaynaklandýðý açýk deðildir. Aþýrý yeme istemdýþý, yoðun duygudurumu yenmek için uyum statejisi veya bir manik durumun zayýf dürtü kontrolü sonucu olabilir. BN'li birçok insan güçlü negatif duygulara yanýt olarak aþýrý yer fakat hisler eðer pozitifse çok yoðun olarak algýlanabilir (Ramocciotti ve ark. 2005). Obezite ve bipolar bozukluk: Obezite riski ABD'de dünyanýn bir kýsmýnda olduðu gibi giderek artmaktadýr. Bu da beraberinde týbbi sorunlarýn artmasýna yol açmaktadýr. Bipolar bozukluðu olan kiþiler obezite riski taþýrlar. Obez ve zayýf insanlar arasýnda farklýlýklar olabilir. Obez týkýnýrcasýna yiyenler karbonhidrat tüketimi sonrasýnda deprese moodda klinik düzelme gösterirler, ki bu da onlarý tekrar yemeye teþvik eder, bunun yanýnda zayýf olgularda uykusuzluk, yorgunluk ve mood bozukluðu gözlenir. Bu obez hastalardaki depresif bozukluðun yüksek oranlarý obeziteyle iliþkili diðer bulgular ile uyumludur. Çeþitli çalýþmalar ayrýca obez týkýnýrcasýna yiyenlerin obez týkýnýrca yemeyenlerle kýyaslandýðýnda karbonhidratlarý tercih ettiðini bulmuþlardýr. Eðer bu bilgi daha önceki çalýþmalarýn açýklamalarýna uygulanýrsa, týkýnýrca yemenin depresyon sýrasýnda BB bozukluðu olan hastalarýn duygudurumunu düzenleyen kompansatuar bir davranýþý göstermesi mümkündür (Ramacciotti 2005). Antipsikotik kullanan Psikotik bozukluðu olan hastalarda obezite sýklýðýnýn genel popülasyondan yüksek olduðu ve yeni antipsikotiklerin kullanýmýnýn artmýþ yað kütlesiyle iliþkili olduðu 178

5 Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði biliniyor. Çalýþmalar vücut aðýrlýðýnýn %70'inin genetikten kaynaklandýðýný öne sürerken çevresel faktörler de kritik rol oynamaktadýr. Antipsikotik kaynaklý kilo artýþýný tanýmlayan mevcut çoðu veri hipotalamus seviyesinde enerji alýmý artýþýna (örn. artmýþ öðün) katýlýmda varsayýlan nörodevreler hipotezindeki deðiþiklikleri vurgulamaktadýr. Yiyecek tercihindeki deðiþiklikler de ayrýca gösterilmiþtir- örn. yüksek sükroz alýmý aþýrý bir enerji alýmýna yol açar. Sedasyon da ayrýca bu etkinin içindedir. Antipsikotik ajanlarla, daha fazla kilo artýþý atipik antipsikotiklerle iliþkilidir (Ramacciotti 2005, McElroy 2006). Lityumun yeme bozukluðunda etkinliði araþtýrýlmýþtýr. Çalýþmalarýn bazýlarýnda lityumun kilo artýrýcý etkisi olduðunu söylenirken bazýlarýnda herhangi bir etki olmadýðý bildirilmiþtir. Karbamazepinin de olumlu bir etkisi bildirilmemiþtir. Anektodal raporlarda lityum, olanzapin, risperidon anoreksiya nervosa tedavisinde etkili olarak bildirilmiþtir. Kilo alýmý bu ilaçlarýn doðrudan etkisine deðil yan etkisine baðlý olabilir. Lityum ve karbamazepinin bipolar bozukluk ve bulimia nervosa birlikte olan hastalarda bulimik belirtileri düzelttiðine dair vaka raporlarý vardýr. Valproat ve antipsikotiklerin bu hastalarda aþýrý yemeyi alevlendirdikleri, topimaratýn da aþýrý yeme sýklýðýný azaltarak kilo kaybettirdiði de bildirilmiþtir (Gross ve ark. 1981, Hsu ve ark. 1991, Kaplan ve ark. 1983, Powers ve ark. 2002, Shapira ve ark. 2000, Hoopes ve ark. 2003). Bipolar bozukluk tanýlý hastalarda birçok psikiyatrik eþtaný görülmektedir. Yeme bozukluklarý yapýlan çalýþmalarda anlamlý olarak daha yüksek bulunmuþtur. Bu nedenle bipolar bozukluk tanýlarý olan hastalarý daha dikkatli deðerlendirmek gerekmektedir. Bipolar bozukluk tedavisiyle uðraþan klinisyenler bu iliþkiye karþý uyanýk olmalý ve týkýnýrca yemeye baþlayanlara nutrisyonel ve psikolojik destek saðlamalýdýrlar. Komorbid yeme bozukluklarý bipolar bozukluklarda görülen obeziteye katkýda bulunabilir veya komorbid bipolarite yeme bozukluklarýnda tedavi direncini artýrabilir. Bazý mood düzenleyici ajanlar anoreksiya nervosa tedavisinde terapötik rol oynayabilir ama bipolar bozukluk tedavisinde kullanýlan bazý mood düzenleyici ve antimanik ajanlar eþlik eden týkýnýrcasýna yeme bozukluðunu alevlendirebilir. Yeme bozukluklarýnda depresif belirtiler sýk görülür ve tedavide tercih edilen ilaçlarýn daha çok antidepresanlar olmasý her iki bozukluðun etyolojik olarak benzer patofizyolojik mekanizmalara sahip olduðunu desteklemektedir. Yeme bozukluklarýnda da duygudurum düzensizlikleri, davranýþsal aktivasyon, dürtüsellik, insomnia, irritabilite gibi duygudurum bozukluklarý belirtileri görülmesi de eþtanýnýn açýklayýcýsý olabilir. Korunmanýn bir þekli olarak, BP hastalarý için psikolojik eðitimi geliþtirmeye de ayrýca önem verilmelidir. Klinisyenler bipolar bozukluðu olan tüm hastalarda eþikaltý bulgular dahil tüm yeme bozukluðu belirtilerini ya da yeme bozukluðu ile gelen hastalarda bipolar spektrum bozukluðunu deðerlendirmelidir. SONUÇ Yazýþma adresi: Dr. Bahar Sarý Narðis, Bergama Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ýzmir, Angst J (1998) The emerging epidemiology of hypomania and bipolar II disorder. J Affect Disord, 50: Bhangwagar Z (2007) Bipolar Disorder and Its Comorbidities Medscape 28 Haziran Cooper PJ, Fairburn CG (1986) The depressive symptoms of bulimia nervosa. British J Psychiatr,148: Fairburn CG, Harrison PJ (2003) Eating disorders. Lancet, 361: Fogarty F, Russel JM, Newman SC (1994) Acta Psychiatr Scand, 376 (Suppl): KAYNAKLAR Gross, HA, Ebert MH, Faden VB (1981) A double blind controlled trial of lithium carbonate in primary anorexia nervosa. J Clin Psychopharmacol, 1: Hoopes SP, Reimherr FW, Hedges DW ve ark. (2003) Treatment of bulimia nervosa with topiramate in a randomized, doubleblind, placebo-controlled trial, Part 1: improvement in binge and purge measures. J Clin Psychiatry, 64: Hsu LKG, Sobkiewcz TA. Body image disturbance: time to abandon the concept for eating disorders? Int J Eating Disord, 1991:10: Hudson JI, Hiripi E, Pope JHG ve ark. (2007) The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity survey Replication. Biol Psychiatry, 61:

6 Akdemir A, Sarý Narðis B. Kaplan AS, Garfinkel PE, Darby PL ve ark. (1983) Carbamazepine in the treatment of bulimia. Am J Psychiatry, 140: Kessler KA, Mcgonagle KA, Zhao S ve ark. (1994) Lifetime and 12 moth prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in The United States: results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry, 51:8-19. Krüger S, Shugar G, Cooke RG (1996) Comorbidity of binge eating disorder and partial binge eating disorder with bipolar disorder. Int J Eating Disord, 19: Kuruoðlu AÇ (2000) Yeme bozukluðunda genetik etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Dergisi, 10: Lewinsohn PM, Shankman SA, Gau JM (2004) The prevalence and comorbidity of subtreshold psychiatric condition. Psychol Med, 34: MacQueen GM, Marriott M, Begin H ve ark. (2003) Subsyndromal symptoms assessed in longitudinal, prospective follow-up of a cohort of patients with bipolar disorder. Bipolar Dis, 5: Mc Elroy SL, Kotwal R, Keck PE (2006) Comorbidity of eating disorder and treatment implications. Bipolar Dis, 8: Mc Elroy SL, Kotwal R, Keck PE ve ark. (2005) Comorbidity of bipolar disorder and eating disorders: distinct or related disorders with shared dysregulations? J Affect Disord, 86: Moller SE (1992) Serotonin, carbonhydrates and atypical depression. Pharmacol Toxicol, 71(Suppl): Powers PS, Santana CA, Bannon YS (2002) Olanzapine in the treatment of anorexia nervosa : An open label trial. Int j Eat Dis, 32: Ramacciotti CA, Paoli RA, Marcacci G ve ark. (2005) Relationship between bipolar illness and binge-eating disorders. Psyhiatry Res, 2: Rosenthal NE, Genhart M, Jacobsen FM ve ark. (1987) Disturbances and appetite and weight regulation in seasonal affective disorder. Annals of the New York Academy of Sciences, 499: Schuckit MA, Tipp JE, Anthenelli RM ve ark. (1996) Nurnberger JI Anorexia nervosa and bulimia nervosa in alcoholdependent man and women and their relatives. Am J Psychiatry, 153: Scuhuman M, Gitli MJ, Fairbanks L (1987) Sweets, chocolate and atypical depressive states. J Nerv Ment Dis, 175: Shapira NA, Goldsmith TD, McElroy SL (2000) Treatment of binge-eating disorder with topiramate: a clinical case series. J Clin Psychiatry, 61: Spitzer RL, Yanovski S, Wadden T ve ark. (1992) Binge eating disorder: Its futher validation in a multisite study. Int J Eating Disord, 13: Swift WJ, Andrews D, Barklage NE (1986) The relationship between affective disorders and eating disorders: a review of literature. Am J Psychiatry, 143: Treasure J, Schmidt, Von Furt E (2003) Hadbook of Eating Disorder. 2. Baský, John Wiley & Sons Ltd, Ýngiltere, Ünal A, Kuloðlu M, Atmaca A (2007) Bipolar bozukluða eþlik eden eksen I ve eksen II tanýlarý. Türkiyede Psikiyatri, 9: Vieta E, Colom F, Corbella B ve ark. (2001) Clinical correlates of psychiatric comorbidity in bipolar I patient. Bipolar Disord, 3: Wildes JE, Marcus MD, Fagiolini A (2007) Eating disorders and illness burden in patients with bipolar spectrum disorders. Compr Psychiatry, 48: Wittchen HU, Muhling S, Pezewas L (2003) Natural course and burden of bipolar disorders. Int J Neuropsychopharmacol, 6:

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Yeme Bozuklukları ve İki Uçlu Mizaç Bozuklukları Ekhastalığı

Yeme Bozuklukları ve İki Uçlu Mizaç Bozuklukları Ekhastalığı Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20110628062154 Yeme Bozuklukları ve İki Uçlu Mizaç Bozuklukları Ekhastalığı Atila Erol 1 ÖZET: Yeme bozuklukları ve iki uçlu mizaç bozuklukları ekhastalığı İki Uçlu

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi Recep Tütüncü 1, Sibel Örsel 2, M.Haluk Özbay 2 1 Uz.Dr., 2 Doç.Dr., Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları 10. Bölüm Anksiyete Bozuklukları Nurgül Özpoyraz, Lut Tamam Temel Hedefler Anksiyete bozukluğunun iki uçlu bozukluk ile birlikte bulunması belirtilerin karmaşıklaşmasına, kötü gidişe, sağaltıma yanıtın

Detaylı

Yeme Bozukluklarında Genetik Etkenler

Yeme Bozukluklarında Genetik Etkenler Yeme Bozukluklar nda Genetik Etkenler Yeme Bozukluklarında Genetik Etkenler Dr. Aslı Çepik Kuruoğlu 1 ÖZET: YEME BOZUKLUKLARINDA GENET K ETKENLER Görülme s kl ve tedavi güçlükleri nedeniyle Amerika ve

Detaylı

Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda. birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma

Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda. birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma ARAÞTIRMA Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda psikotik bozukluk ve madde kullaným bozukluðu birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur?

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? DERLEME Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? Manolya Çalýþýr 1 1 Psk., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara ÖZET Sýnýrda (borderline) kiþilik bozukluðunun

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Bipolar Bozukluk: Psikoeğitim Doç. Dr. Fisun Akdeniz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Affektif Hastalıklar Birimi Nerede Ne zaman Ne sıklıkta Bipolar bozukluklarda psikolojik Psikoanaliz Grup

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar Bozukluk Ömür Boyu Süren Bir Hastalıktır 1. Ömür boyu idame tedavisi 2. Atak tedavisi

Detaylı

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania DERLEME Unipolar Mani Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniði, Ankara ÖZET DSM-IV

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum

Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum DERLEME Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum From Depressive Symptamotology to Major Depression: Clinical Spectrum Aslý Akýn Aslan 1, Burcu Akýn Sarý 2, Aslý Kuruoðlu 3 1 Uz.Dr., Batman

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Arasýndaki Ýliþki Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUÐLU* Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) ilk olarak çocukluk çaðýnda kendini gösteren ve

Detaylı

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler ARAÞTIRMA Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler Factors Effecting Length of Stay in Child Psychiatry Hospital Setting Miraç Barýþ Usta 1, Emre Ürer 1, Armaðan Aral 1, Gökçe Nur

Detaylı

Yeme Bozukluklarýnda Beyin Görüntüleme Yöntemleri

Yeme Bozukluklarýnda Beyin Görüntüleme Yöntemleri DERLEME Yeme Bozukluklarýnda Beyin Görüntüleme Yöntemleri Esra Güney 1, Aslý Çepik Kuruoðlu 2 1 Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalý, 2 Doç.Dr., Psikiyatri Anabilim Dalý,

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi,

Detaylı

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Gül Özsoylar 1, Aslýhan Sayýn 2, Selçuk Candansayar 3 1 Uz.Dr., Tekirdað Devlet Hastanesi,

Detaylı

Eþtaný (komorbidite), iki ya da daha fazla. Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Özet

Eþtaný (komorbidite), iki ya da daha fazla. Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Özet Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Prof. Dr. Olcay YAZICI* Özet Diðer psikiyatrik bozukluklarda olduðu gibi depresif bozukluklarda da sýklýkla tabloya baþka organik ya da psikiyatrik hastalýklarýn

Detaylı

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði Depresyonun Seyri Uz. Dr. Figen Çulha ATEÞCÝ* Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði gibi, sýklýkla yineleme ve bazen de kronik gidiþ gösteren bir hastalýktýr. Baþlangýç yaþý genellikle 20'li

Detaylı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı A. S. Gönül, A. O uz,. Yabano lu, E. Eflel Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı Dr. Ali Saffet Gönül, Dr. Aslan Oğuz, Dr. İhsan Yabanoğlu, Dr. Ertuğrul Eşel 1 ÖZET: TEDAV YE D RENÇL

Detaylı

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Neden Grip Aşısı Yaptırmalıyız? Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip nedeniyle ölmektedir. Özellikle çocuklar,

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Komorbid Durumlar

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Komorbid Durumlar Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Komorbid Durumlar Doç. Dr. Oðuz KARAMUSTAFALIOÐLU*, Uz. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOÐLU* Özet DSM-IV'te anksiyete bozukluklarý içinde yer alan obsesif kompulsif bozukluk diðer

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Ergenlerde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Psikiyatrik Eş Tanıları İki Aşamalı Toplum Merkezli Bir Çalışma 2

Ergenlerde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Psikiyatrik Eş Tanıları İki Aşamalı Toplum Merkezli Bir Çalışma 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(4):205-12 Ergenlerde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Psikiyatrik Eş Tanıları İki Aşamalı Toplum Merkezli Bir Çalışma 2 Dr. Erdal VARDAR 1, Dr. Mücadele ERZENGİN 2 ÖZET

Detaylı

Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen

Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen Melankolili Depresyon Doç. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR* Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen ayrým depresyonun melankolik (endojen) ve melankolik olmayan olarak ikiye ayrýlmasýdýr (Zimmerman ve ark.

Detaylı

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması DOI: 10.5455/NYS.20151221025259 10.5455/NYS20160314054530 Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Ender

Detaylı

Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara

Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara Kronik Depresyon (Distimi) Doç. Dr. Rüstem AÞKIN* Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara imkan vermeyecek ölçüde farklý anlamlarda ve en çok nörotik depresyon için kullanýlýr (Invernizzi

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Karma Anksiyete ve Depresyon Bozukluðu

Karma Anksiyete ve Depresyon Bozukluðu Karma Anksiyete ve Depresyon Bozukluðu Yrd. Doç. Dr. Burhanettin KAYA*, Prof. Dr. Süheyla ÜNAL* Özet Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar anksiyete ve depresyonun birlikteliðine ve taný örtüþmelerine dikkatleri

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Tedavi Arayýþýnda Olan Eroin Baðýmlýlarýnda I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullaným Özellikleri Ýle Ýliþkisi

Tedavi Arayýþýnda Olan Eroin Baðýmlýlarýnda I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullaným Özellikleri Ýle Ýliþkisi Tedavi Arayýþýnda Olan Eroin Baðýmlýlarýnda I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullaným Özellikleri Ýle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Fatma Oya ER*, Murat ERKIRAN*, Duran ÇAKMAK**

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Metin TURAN*, Ali S ÇÝLLÝ**, Rüstem AÞKIN***, Hasan HERKEN # *, Nazmiye KAYA***, Rahim KUCUR # ** ÖZET Bu çalýþmada psikiyatri polikliniðine

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme

Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme ARAÞTIRMA Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme Akfer Karaoðlan Kahiloðullarý 1, Sibel Örsel 2, Ugur Hatýloglu 3, A. Emre Sargýn 3, M. Hakan Türkçapar 2, Asena Akdemir

Detaylı

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma Sosyal Fobi Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Özet Sosyal fobi kiþinin baþkalarýnca deðerlendirilmesi mümkün olan birden çok ortamdan sürekli korkma ve bu ortamlarda olabildiðince kaçýnma davranýþlarý gösterme hali;

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Orta çaðlarda azizelerin diyet yaparak kendilerini. Yeme Bozukluklarý. Özet

Orta çaðlarda azizelerin diyet yaparak kendilerini. Yeme Bozukluklarý. Özet Yeme Bozukluklarý Doç. Dr. Fulya MANER* Özet Son yýllarda "yeme bozukluklarý" (YB) giderek önem kazanmýþtýr. 30 yýllýk süreç içerisinde anoreksiya nervoza (AN) hastalarýnýn %25'i hayatlarýný kaybetmekte,

Detaylı

Affektif bozukluklarýn etiyoloji, taný ve tedavisi

Affektif bozukluklarýn etiyoloji, taný ve tedavisi Affektif Bozukluklar ve Kolesterol Yrd. Doç. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ* Affektif bozukluklarýn etiyoloji, taný ve tedavisi ile ilgili olarak son yýllarda önemli geliþmeler olmuþtur. Biyolojik göstergelerin gittikçe

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý Hamdullah AYDIN*, Fuat ÖZGEN** ÖZET Psikiyatrik bozukluklarda uyku çalýþmalarý, uykuda REM fenomenlerinin ve delta uykusunun deðiþtiðine iþaret etmektedir. REM

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve. ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması

Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve. ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 279-283 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 doi:10.5455/gulhane.14940 Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması Süleyman

Detaylı

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010:

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: RASYONEL ANTİDEPRESAN

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Duygudurum kliniðinde takip edilen bipolar bozukluk tanýlý hastalarda ölüm nedenlerinin deðerlendirilmesi

Duygudurum kliniðinde takip edilen bipolar bozukluk tanýlý hastalarda ölüm nedenlerinin deðerlendirilmesi KISA BÝLDÝRÝ Duygudurum kliniðinde takip edilen bipolar bozukluk tanýlý hastalarda ölüm nedenlerinin deðerlendirilmesi Evaluation of mortality causes among patients with bipolar disorder in a specialized

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Psikiyatrik Ayaktan Hasta Popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun Yayg nl ve Di er Psikiyatrik Bozukluklarla Birlikteli i

Psikiyatrik Ayaktan Hasta Popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun Yayg nl ve Di er Psikiyatrik Bozukluklarla Birlikteli i Psikiyatrik Ayaktan Hasta Popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun Yayg nl ve Di er Psikiyatrik Bozukluklarla Birlikteli i Yasemin Cengiz*, Sinem Gönenli Toker*, K. O uz Karamustafal o lu**, Bahad r Bak m*,

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý Kadýnlarda Üreme Olaylarý ile Depresyon Ýliþkisi Yrd. Doç. Dr. Fisun AKDENÝZ*, Uz. Dr. Ali Saffet GÖNÜL* Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý erkeklerin yaklaþýk 1.7 ile 2.7 katýdýr (Kessler

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ*

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kriz Dergisi 2(2): 334-339 EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kıs. Çev.: M. Emin TUNCA* Özet: Amaç: Yazarlar, ayaktan hasta örnekleminde,

Detaylı

Gündüz Aşırı Uykululuğun Psikiyatrik Nedenleri ve Tedavileri

Gündüz Aşırı Uykululuğun Psikiyatrik Nedenleri ve Tedavileri Gündüz Aşırı Uykululuğun Psikiyatrik Nedenleri ve Tedavileri Dr. Hasan KARADAĞ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Gündüz aşırı uykululukta genel popülasyonun % 4-6

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi

Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):164-169 Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Dr. Sermin KESEBİR 1, Dr. Simavi VAHİP 2, Dr. Fisun AKDENİZ 3, Dr. Zeki YÜNCÜ 4 ÖZET Amaç: Bu çalışmanın

Detaylı

Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki

Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki Panik ve Depresyon: Etiyoloji, Taný ve Eþtaný Sorunlarý Doç. Dr. Levent SEVÝNÇOK*, Dr. Aybars AKOÐLU* Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki fiziksel duyumlarýn çok kötü sonuçlarý olabileceðini

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı?

Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı? Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı? Ömer AYDEMİR Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa Bipolar Depresyon Ayırt etmek çok kolay Mani/Hipomani Bipolar Depresyon

Detaylı

DSM-II'de kronik depresyonlar kiþilik bozukluklarý. Distimik Bozukluk. Özet

DSM-II'de kronik depresyonlar kiþilik bozukluklarý. Distimik Bozukluk. Özet Distimik Bozukluk Doç. Dr. K. Oðuz KARAMUSTAFALIOÐLU*, Uz. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOÐLU* Özet Sinsi baþlangýçlý, eþik altý þiddet ve kronik seyir gösteren bir depresyon türü olan distimik bozukluk sýk

Detaylı