2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2

3 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 215 Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Stratejik Plan Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Performans Programı Hazırlama Ekibi Üst Yönetim Belediye Başkanı - Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı - Fevzü DÜLGER Danışman Danışman - Bora AYÇİÇEK Koordinatör Müdürlük Mali Hizmetler Müdürü - Mustafa BEKTAŞ Mali Hizmetler Müdürlüğü - Hakan YILDIRIM / Bülent TEZEL / Mehmet Erkan TEKİN 3

4 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 4

5 SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu 5

6 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 6

7 SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 7

8 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 8

9 PERFORMANS PROGRAMI 215 Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 9

10 215 PERFORMANS PROGRAMI BAŞKAN SUNUŞU Dünyamızda ekonomik büyüme ve kalkınma şehirleşme ile birlikte hareket etmektedir. Günümüzün iki önemli trendi olan küreselleşme ve yerelleşme de ekonomik kalkınma ve şehirleşmeyi aynı anda etkilemektedir. Dünya Kalkınma Bankası Raporu na göre, şehirleşme ve ekonomik büyüme arasındaki yakın ilişki neticesinde düzenli ve sağlıklı büyüyen şehirler ekonomik büyümeyi artırmakta, şehirleşme arttıkça şehirlerin ülke ekonomisindeki payı da yükselmektedir. Bizim çıkış noktamız, bugünü değil, yarınları kuşatan bir perspektife sahip. Biz... Sultangazimizi modern çağla kucaklaştırırken, tarihi kimliğini, doğal dokusunu koruyan bir örnek ilçe yapmak istiyoruz. Biz... Dünya merkezleriyle yarışma gücü olan bir Sultangazi'yi üretmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki: Sultangazi umudunu, heyecanını, iddiasını diri tuttuğu sürece sadece İstanbul değil, Türkiye de kazanacak. Bizim hayalimizdeki Sultangazi, bu vizyonla şekilleniyor. Bizim hayalimizdeki Sultangazi, doğal ve tarihi dokusuyla barışık, bölgesinin çekim ve prestij merkezi olmuş bir Sultangazi. Sultangazi Belediyesi, 5 yılını doldurdu. Bu beş yıl içerisinde birçok yatırımı hayata geçirdik. Altyapı, ulaşım, ve çevre yatırımlarıyla; hayata geçirilen vizyon projelerle Sultangazi nin çehresi değişti. Sultangazi Belediyesi olarak, ilçemizi İstanbul a yakışır hale getirmek için yaptığımız çalışmalarımızda; alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte çevre yatırımlarına da öncelik tanıdık. Sultangazimizi geleceğine yön verecek imar planlarının hazırlanmasıyla, imar sorunu yaşayan birçok parsel imarlı konuma getirildi ve mağduriyetler giderildi. Altyapı kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler neticesinde, Sultangazi nin altyapı sorunları çözüme kavuşturulmaya başlandı. Alibey Havzası'nda hayata geçirdiğimiz Sultangazi Kent Ormanları, güzel İstanbulumuz nefes alanları oldu. 5. Yıl Kültür Merkezi ni inşa ettik. Bu merkez; kültür-sanat, eğitim ve sporun adresi oldu. Yapımı biten Belediye Hizmet Kompleksi ile İsmepaşa, 5. Yıl ve Sultançifliği nde yükselen Mahalle Hizmet Tesisleri ilçemize değer katan diğer projelerden bazıları. Sultançifliği, 5. Yıl ve İsmetpaşa Cevher Dudayev Mahelle Hizmet Tesisleri ile pazar tezgahları sokaktan; modern pazar alanlarına taşınmış oldu. Pazar esnafı, her türlü altyapı ve konforun sunulduğu mahalle hizmet tesislerinde tezgahlarını açıyor. Diğer kurumların ilçemize dönük yatırım yapmalarını sağlamak için hummalı bir mücadele verdik. İlçemizde hayata geçirilen projeler için yer alan tespiti, mülkiyet sorunlarının çözümü, fiziki mekanların projelerinin hazırlanması gibi pek çok konuda yoğun çalışmalar sergiledik. Gösterdiğimiz ısrarlı takipten sonra ilçemizde yapılan ve yapımına başlanan projelerin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yılın performans raporunu da daha mutlu, daha ışıklı ve geleceğe daha sağlam bakan bir ufukla sizlere sunmayı temenni ediyorum. Bu vesileyle bütün değerli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 1

11 PERFORMANS PROGRAMI

12 215 PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER MEVZUAT VE HUKUKİ ANALİZ Yetki, Görev ve Sorumluluklar Program n Haz rlanmas Hakk nda Yasal Gerekçeler TEŞKİLAT YAPISI, YÖNETİM ORGANİZASYON ANALİZİ Yönetim, Organizasyon Yap s Stratejik Yönetim Sistemi MEVCUT KAYNAKLAR ANALİZİ İnsan Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar Fiziki Kaynaklar Lojistik Kaynaklar 33 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ KURUMSAL TANIMLAR Vizyon, Misyon Tan m Kurumsal ilkeler, Temel Değerler Kalk nma Plan, Orta Vadeli Program Temel Politikalar ve Kurumsal Öncelikler STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve KALKINMA PLANI İLİŞKİSİ Stratejik Amaçlar Stratejik Amaçlara Bağl Hedefler PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER Maliyetleri Tablolar (T1) Performans Hedefi Tablolar (T2) İDARE NİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI İdare Performans Tablolar (T3) Toplam Kaynak İhtiyac Tablolar (T4) 118 BÖLÜM 3 EKLER PERFORMANS POGRAMINA İLİŞKİN EKLER Stratejik Plan, Performans Program Bütçe İlişkisi Performans Program Haz rlama Süreci HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ Harcama Birimleri Performans Değerlendirmeleri (T5)

13 PERFORMANS PROGRAMI BÖLÜM GENEL BİLGİLER 13 13

14 215 PERFORMANS PROGRAMI 1.1. MEVZUAT VE HUKUKİ ANALİZ Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazlar Belediyelerin yetkileri, 5393 say l Belediye Kanunu nun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazlar başl kl 15. maddesinde aşağ daki şekilde s ralanm şt r. a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlar n karş lamak amac yla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunlar n belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. d) Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ş ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, at k su ve hizmet karş l ğ alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak. e) Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; at k su ve yağmur suyunun uzaklaşt r lmas n sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sular n işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taş ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaş m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu taş ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Kat at klar n toplanmas, taş nmas, ayr şt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan s n rlar içerisinde taş nmaz almak, kamulaşt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağ ş kabul etmek. j) Toptanc ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce aç lmas na izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan dava konusu uyuşmazl klar n anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat ş yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat ş yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d ş mallar yoksullara vermek. n) Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek

15 PERFORMANS PROGRAMI 215 o) Gayris hhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağl ğ na ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağ ve moloz döküm alanlar n ; s v laşt r lm ş petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat ş yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taş malarda çevre kirliliği oluşmamas için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taş ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 2. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, İmtiyazlarla İlgili Diğer Hükümler Bölümün (l) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri d ş ndaki yerlerde il özel idaresi taraf ndan yap l r. Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan ştay n görüşü ve İçişleri Bakanl ğ n n karar yla süresi k rkdokuz y l geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Belediye, toplu taş ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taş ma hatlar n kiraya verme veya Belediye Kanunu nun 67. maddesindeki esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir. İl s n rlar içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde il belediyeleri ile nüfusu 1.'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sağl k, sanayi ve ticaret yat r mlar n n ve eğitim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve ayd nlatma gibi alt yap çal şmalar n faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun karş l ğ nda yap lan tesislere ortak olabilir. İl s n rlar içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde il belediyeleri ile nüfusu 1.'i geçen belediyeler, meclis karar yla; sağl k, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanl ğ n n onay ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amac d ş nda kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve araşt rmas yapabilir. Belediye mallar na karş suç işleyenler devlet mal na karş suç işlemiş say l r say l Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taş nmazlar hakk nda da uygulan r. Belediyenin proje karş l ğ borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartl bağ şlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 3. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumluluklar Belediyenin görev ve sorumluluklar ise 5393 say l Kanunun 14. maddesinde s ralanm şt r. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şart yla; 15 15

16 215 PERFORMANS PROGRAMI a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaş m gibi kentsel alt yap ; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağl ğ, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarl klar; ağaçland rma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi izmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 5.'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inşaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karş layabilir; sağl kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem taş yan mekânlar n ve işlevlerinin korunmas n sağlayabilir; bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karş laşmalar düzenler, yurt içi ve yurt d ş müsabakalarda üstün başar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar yla ödül verebilir. G da bankac l ğ yapabilir. 4. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumluluklar İle İlgili Diğer Hükümler Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşl, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r. Sivil hava ulaş m na aç k havaalanlar ile bu havaalanlar bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsam d ş ndad r. 5. Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar Belediye Kanununun 14. maddesinin metninde say lan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuat n belediyelere tevdi ettiği görevler de vard r. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse; 5199 say l Hayvanlar Koruma Kanunu, 1593 say l Umumi H fz ss hha Kanunu, 3194 say l İmar Kanunu, 2872 say l Çevre Kanunu, 775 say l Gecekondu Kanunu, 3621 say l K y Kanunu, 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu, 477 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun, 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu, 518 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 say l İş yeri Açma ve Çal şma Ruhsatlar na dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 say l Mezarl klar n Korunmas Hakk nda Kanun gibi birçok kanun arac l ğ ile belediyelere görev tevdi edilmiştir

17 PERFORMANS PROGRAMI Program n Haz rlanmas Hakk nda Yasal Gerekçeler Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Madde 9 Stratejik Planlama Ve Performans Esasl Bütçeleme Kamu idareleri; kalk nma planlar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlar n oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslar n önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amac yla kat l mc yöntemlerle stratejik plan haz rlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje baz nda kaynak tahsislerini; stratejik planlar na, y ll k amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayand rmak zorundad rlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlar nda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esas na dayal olarak haz rlarlar. Madde 11 Üst Yöneticiler Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlar n n ve bütçelerinin kalk nma plan na, y ll k programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz rlanmas ve uygulanmas ndan, sorumluluklar alt ndaki kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullan m n sağlamaktan, kay p ve kötüye kullan m n n önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar n yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karş sorumludurlar Say l Belediye Kanunu Madde 18 Meclisin Görev ve Yetkileri Stratejik plan ile yat r m ve çal şma programlar n, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Madde 34 Encümenin Görev ve Yetkileri Stratejik plan ve y ll k çal şma program ile bütçe ve kesin hesab inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Madde 38 Belediye Başkan n n Görev ve Yetkileri Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini haz rlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporlar meclise sunmak. Madde 41 Stratejik Plan ve Performans Program Belediye başkan, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren alt ay içinde; kalk nma plan ve program ile varsa bölge plân na uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu y l baş ndan önce de y ll k performans program haz rlay p belediye meclisine sunar

18 215 PERFORMANS PROGRAMI Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odalar ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri al narak haz rlan r ve belediye meclisi taraf ndan kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans program bütçenin haz rlanmas na esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 1.2 TEŞKİLAT YAPISI Yönetim Organizasyon Yap s 5393 say l Kanuna göre belediye idaresinin organlar ; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkan ndan oluşmaktad r. A Belediye Meclisi 5393 say l Kanuna göre belediye idaresinin organlar ; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkan ndan oluşmaktad r. Belediye meclisi, belediyenin karar organ d r ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktad r. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde say lm şt r: Stratejik plan ile yat r m ve çal şma programlar n, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesab kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap lan birimler ile fonksiyonel s n fland rman n birinci düzeyleri aras nda aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlar n görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plân n kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye s n rlar il s n r olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni plan ilgili Büyükşehir Belediyeleri taraf ndan yap l r veya yapt r l r ve doğrudan Belediye Meclisi taraf ndan onaylan r. Borçlanmaya karar vermek. Taş nmaz mal al m na, sat m na, takas na, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taş nmaz n kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas hâlinde tahsisin kald r lmas na; üç y ldan fazla kiralanmas na ve süresi otuz y l geçmemek kayd yla bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat lma pay konusu yap lmayan ve ilgililerin isteğine bağl hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartl bağ şlar kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan ve miktar beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazl klar n sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Bütçe içi işletme ile 6762 say l Türk Ticaret Kanununa tâbi ortakl klar kurulmas na veya bu ortakl klardan ayr lmaya, sermaye art ş na ve gayrimenkul yat r m ortakl ğ kurulmas na karar vermek. Belediye ad na imtiyaz verilmesine ve belediye yat r mlar n n yap işlet veya yap işlet devret modeli ile yap lmas na; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek

19 PERFORMANS PROGRAMI 215 Meclis başkanl k divan n ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağl kuruluşlar n n kadrolar n n ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye taraf ndan ç kar lacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmas, kald r lmas, birleştirilmesi, adlar yla s n rlar n n tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tan t c amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmas na, kurulmuş birliklere kat lmaya veya ayr lmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanl ğ n n izniyle yurt d ş ndaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karş l kl iş birliği yap lmas na; kardeş kent ilişkileri kurulmas na; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amac yla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yapt rma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahri hemşerilik payesi ve berat vermek. Belediye başkan yla encümen aras ndaki anlaşmazl klar karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar planlar na uygun şekilde haz rlanm ş belediye imar programlar n görüşerek kabul etmek. B Belediye Encümeni Encümen, belediye başkan n n başkanl ğ nda; il belediyelerinde ve nüfusu 1.'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her y l kendi üyeleri aras ndan bir y l için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkan n n birim amirleri aras ndan bir y l için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her y l kendi üyeleri aras ndan bir y l için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkan n n birim amirleri aras ndan bir y l için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluşumu amaçlanm şt r. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlard r: Stratejik plân ve y ll k çal şma program ile bütçe ve kesin hesab inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Y ll k çal şma program na al nan işlerle ilgili kamulaşt rma kararlar n almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel s n fland rman n ikinci düzeyleri aras nda aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezalar vermek. Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan dava konusu olan belediye uyuşmazl klar n n anlaşma ile tasfiyesine karar vermek

20 215 PERFORMANS PROGRAMI Taş nmaz mal sat m na, trampas na ve tahsisine ilişkin meclis kararlar n uygulamak; süresi üç y l geçmemek üzere kiralanmas na karar vermek. Umuma aç k yerlerin aç l ş ve kapan ş saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. C Belediye Başkan Belediye başkan, belediye idaresinin baş ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkan, görevinin devam süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlar nda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanl ğ n yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Başkan, genel olarak belediye teşkilat n n en üst amiri s fat yla, belediye teşkilat n sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir. Belediye başkan n n görev ve yetkileri şunlard r: Belediye teşkilât n n en üst amiri olarak belediye teşkilât n sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini haz rlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporlar meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davac veya daval olarak da yarg yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanl k etmek. Belediyenin taş n r ve taş nmaz mallar n idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklar n takip ve tahsil etmek. Yetkili organlar n karar n almak şart yla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlar n uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d ş ndaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağl kuruluşlar ile işletmelerini denetlemek. Şarts z bağ şlar kabul etmek. Belde halk n n huzur, esenlik, sağl k ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr lan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağ rlama giderleri için ayr lan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni karar n gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2 2

21 PERFORMANS PROGRAMI 215 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI 21 21

22 215 PERFORMANS PROGRAMI Belediye Başkan ve Belediye Meclisinden sonra mevzuat gereği görev, yetki, sorumluluklar s ralamas nda Belediye Encümeni gelmektedir. Tablo 1 Sultangazi Belediyesi Encümen Yap s Unvan Encümen Başkan (Başkan veya Başkan Vekili olan Başkan Yrd.) Encümen Üyesi (Meclis Üyesi) Encümen Üyesi (Meclis Üyesi) Encümen Üyesi (Meclis Üyesi) Encümen Üyesi (Belediye Yöneticisi) Encümen Üyesi (Belediye Yöneticisi) Encümen Üyesi (Belediye Yöneticisi) Kaynak: Belediye Yaz İşleri Müdürlüğü verileri Belediye teşkilat yap s içinde mevzuat gereği Komisyonlar oluşturabilir. Sultangazi Belediyesi teşkilat yap s nda aşağ da isimleri belirtilmiş olan 11 adet komisyon bulunmaktad r. Komisyon üyeleri meclis üyeleri aras ndan seçilen en az üç (3)en fazla beş (5) kişiden oluşur. Komisyonlar n genel yap s ; Başkan, Başkan Yrd., Raportör ve Üye lerden oluşmaktad r. Tablo 2 Belediye Komisyonlar Komisyon Ad 1 Hukuk Komisyonu 2 İmar Komisyonu 3 Plan ve Bütçe Komisyonu 4 Gençlik ve Spor Komisyonu 5 Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu 6 Çevre ve Sağl k Komisyonu 7 İnsan Haklar Komisyonu 8 Avrupa Birliği ve D ş İlişkiler Komisyonu 9 Kad n ve Aile Komisyonu 1 Ulaş m ve Trafik Komisyonu 11 Kent Ekonomisi ve Meslek Odalar Komisyonu Kaynak: Belediye Yaz İşleri Müdürlüğü verileri 22 22

23 PERFORMANS PROGRAMI 215 Belediyemiz ilgili yasalardan ald ğ yetki ve sorumluluklarla aşağ da isimleri belirtilmiş Müdürlükleriyle bölgesi için hizmet planlamakta, üretmekte ve vermektedir. Tablo 3 Belediye Hizmet Birimleri S ra No Bütçe Kod Müdürlük 1 2 Özel Kalem Müdürlüğü 2 5 İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü 3 1 Bilgi İşlem Müdürlüğü 4 18 Yaz İşleri Müdürlüğü 5 2 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 6 24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 7 25 Bas n Yay n ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 8 3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9 31 Fen İşleri Müdürlüğü 1 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 18 4 Temizlik İşleri Müdürlüğü Yap Kontrol Müdürlüğü 2 42 Zab ta Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü D ş İlişkiler Müdürlüğü Stratejik Yönetim Sistemi Belediyemizce haz rlanm ş olan ve 215 y l n n baş ndan itibaren uygulamaya koyulacak Stratejik Plan m z dahilinde aşağ daki yönetim sistemine göre faaliyetlerimiz gerçekleştirecektir. Bu bağlamda belediyemizin bütçe oluşumu; Stratejik Planda belirlenmiş olan Stratejik Amaçlara bağl Stratejik Hedefler ve ilgili Performans Hedefleri kapsam nda uygulanacak ler ile gerçekleşecek şekliyle düşünülerek tamamlanm şt r. Harcama Birimi Sorumlular m z, Stratejik Amaçlar m za bağl hedeflerin gerçekleşmesi uygulamalar nda birinci derece sorumlu olarak süreci takip etmektedir. Sürecin izleme ve değerlendirme bölümü, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve tüm müdürlüklerimizin kat l m yla tamamlanmaktad r

24 215 PERFORMANS PROGRAMI Şema 2 Stratejik Plan Yönetimi 1.3 MEVCUT KAYNAKLAR ANALİZİ İnsan Kaynaklar Sultangazi Belediyesi 22 Müdürlüğü ile ilçesine hizmet vermektedir. Bu müdürlükler de tarihi itibariyle 46 personel görev yapmaktad r. Belediye personeli genel nüfusunun % 72 i Memur, % 28 i İşçi dir. Tablo 4 Personel Say s n n Statülere Göre Dağ l m Y llar Memur İşçi Sözleşmeli Kaynak: Belediye Eğitim ve İnsan Kaynaklar verileri Haziran

25 PERFORMANS PROGRAMI 215 Tablo 5 Personel Say s n n Müdürlük Baz nda Statülere Göre Dağ l m Müdürlük Memur İşçi Sözleşmeli K smi Toplam Başkan Yard mc lar 4 4 Bas. Yay. ve Halkla İliş. Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü 5 5 Çevre Koruma.ve Kont. Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 6 6 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kayn. ve Eğitim Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kültür ve Sos. İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2 2 Temizlik İşleri Müdürlüğü Yap ve Kontrol Müdürlüğü Yaz İşleri Müdürlüğü Zab ta Müdürlüğü Genel Toplam Tablo 6 Personel Say s n n Cinsiyete Göre Dağ l m Cinsiyet Kad n Erkek Genel Toplam Sultangazi Belediyesinde personel say s cinsiyete göre incelendiğinde, genel nüfusun %22 sini Kad n lar, %78 ini Erkek ler oluşturmaktad r

26 215 PERFORMANS PROGRAMI Tablo 7 Personel Say s n n Müdürlük Baz nda Cinsiyete Göre Dağ l m Müdürlük Kad n Erkek K smi Toplam Başkan Yard mc lar Bas. Yay. ve Halkla İliş. Müd Bilgi İşlem Müdürlüğü 5 5 Çevre Koruma ve Kont. Müd Destek Hizmetleri Müd Emlak ve İstimlak Müd Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müd İnsan Kayn. ve Eğitim. Müd İşletme ve İştirakler Müd Kültür ve Sos. İşler Müd Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müd Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2 2 Temizlik İşleri Müdürlüğü Yap ve Kontrol Müd Yaz İşleri Müdürlüğü Zab ta Müdürlüğü Genel Toplam Kaynak: Belediye İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü verileri Haziran 214 Tablo 8 Eğitim Durumlar na Göre Personel Say s Dağ l m Lisans Yüksek Statü Doktora Lisans Üstü Okul Lise Ortaokul İlkokul K smi Toplam Memur İşçi Sözleşmeli Genel Toplam

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı