2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2

3 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 215 Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Stratejik Plan Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Performans Programı Hazırlama Ekibi Üst Yönetim Belediye Başkanı - Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı - Fevzü DÜLGER Danışman Danışman - Bora AYÇİÇEK Koordinatör Müdürlük Mali Hizmetler Müdürü - Mustafa BEKTAŞ Mali Hizmetler Müdürlüğü - Hakan YILDIRIM / Bülent TEZEL / Mehmet Erkan TEKİN 3

4 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 4

5 SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu 5

6 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 6

7 SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 7

8 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 8

9 PERFORMANS PROGRAMI 215 Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 9

10 215 PERFORMANS PROGRAMI BAŞKAN SUNUŞU Dünyamızda ekonomik büyüme ve kalkınma şehirleşme ile birlikte hareket etmektedir. Günümüzün iki önemli trendi olan küreselleşme ve yerelleşme de ekonomik kalkınma ve şehirleşmeyi aynı anda etkilemektedir. Dünya Kalkınma Bankası Raporu na göre, şehirleşme ve ekonomik büyüme arasındaki yakın ilişki neticesinde düzenli ve sağlıklı büyüyen şehirler ekonomik büyümeyi artırmakta, şehirleşme arttıkça şehirlerin ülke ekonomisindeki payı da yükselmektedir. Bizim çıkış noktamız, bugünü değil, yarınları kuşatan bir perspektife sahip. Biz... Sultangazimizi modern çağla kucaklaştırırken, tarihi kimliğini, doğal dokusunu koruyan bir örnek ilçe yapmak istiyoruz. Biz... Dünya merkezleriyle yarışma gücü olan bir Sultangazi'yi üretmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki: Sultangazi umudunu, heyecanını, iddiasını diri tuttuğu sürece sadece İstanbul değil, Türkiye de kazanacak. Bizim hayalimizdeki Sultangazi, bu vizyonla şekilleniyor. Bizim hayalimizdeki Sultangazi, doğal ve tarihi dokusuyla barışık, bölgesinin çekim ve prestij merkezi olmuş bir Sultangazi. Sultangazi Belediyesi, 5 yılını doldurdu. Bu beş yıl içerisinde birçok yatırımı hayata geçirdik. Altyapı, ulaşım, ve çevre yatırımlarıyla; hayata geçirilen vizyon projelerle Sultangazi nin çehresi değişti. Sultangazi Belediyesi olarak, ilçemizi İstanbul a yakışır hale getirmek için yaptığımız çalışmalarımızda; alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte çevre yatırımlarına da öncelik tanıdık. Sultangazimizi geleceğine yön verecek imar planlarının hazırlanmasıyla, imar sorunu yaşayan birçok parsel imarlı konuma getirildi ve mağduriyetler giderildi. Altyapı kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler neticesinde, Sultangazi nin altyapı sorunları çözüme kavuşturulmaya başlandı. Alibey Havzası'nda hayata geçirdiğimiz Sultangazi Kent Ormanları, güzel İstanbulumuz nefes alanları oldu. 5. Yıl Kültür Merkezi ni inşa ettik. Bu merkez; kültür-sanat, eğitim ve sporun adresi oldu. Yapımı biten Belediye Hizmet Kompleksi ile İsmepaşa, 5. Yıl ve Sultançifliği nde yükselen Mahalle Hizmet Tesisleri ilçemize değer katan diğer projelerden bazıları. Sultançifliği, 5. Yıl ve İsmetpaşa Cevher Dudayev Mahelle Hizmet Tesisleri ile pazar tezgahları sokaktan; modern pazar alanlarına taşınmış oldu. Pazar esnafı, her türlü altyapı ve konforun sunulduğu mahalle hizmet tesislerinde tezgahlarını açıyor. Diğer kurumların ilçemize dönük yatırım yapmalarını sağlamak için hummalı bir mücadele verdik. İlçemizde hayata geçirilen projeler için yer alan tespiti, mülkiyet sorunlarının çözümü, fiziki mekanların projelerinin hazırlanması gibi pek çok konuda yoğun çalışmalar sergiledik. Gösterdiğimiz ısrarlı takipten sonra ilçemizde yapılan ve yapımına başlanan projelerin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yılın performans raporunu da daha mutlu, daha ışıklı ve geleceğe daha sağlam bakan bir ufukla sizlere sunmayı temenni ediyorum. Bu vesileyle bütün değerli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 1

11 PERFORMANS PROGRAMI

12 215 PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER MEVZUAT VE HUKUKİ ANALİZ Yetki, Görev ve Sorumluluklar Program n Haz rlanmas Hakk nda Yasal Gerekçeler TEŞKİLAT YAPISI, YÖNETİM ORGANİZASYON ANALİZİ Yönetim, Organizasyon Yap s Stratejik Yönetim Sistemi MEVCUT KAYNAKLAR ANALİZİ İnsan Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar Fiziki Kaynaklar Lojistik Kaynaklar 33 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ KURUMSAL TANIMLAR Vizyon, Misyon Tan m Kurumsal ilkeler, Temel Değerler Kalk nma Plan, Orta Vadeli Program Temel Politikalar ve Kurumsal Öncelikler STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve KALKINMA PLANI İLİŞKİSİ Stratejik Amaçlar Stratejik Amaçlara Bağl Hedefler PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER Maliyetleri Tablolar (T1) Performans Hedefi Tablolar (T2) İDARE NİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI İdare Performans Tablolar (T3) Toplam Kaynak İhtiyac Tablolar (T4) 118 BÖLÜM 3 EKLER PERFORMANS POGRAMINA İLİŞKİN EKLER Stratejik Plan, Performans Program Bütçe İlişkisi Performans Program Haz rlama Süreci HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ Harcama Birimleri Performans Değerlendirmeleri (T5)

13 PERFORMANS PROGRAMI BÖLÜM GENEL BİLGİLER 13 13

14 215 PERFORMANS PROGRAMI 1.1. MEVZUAT VE HUKUKİ ANALİZ Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazlar Belediyelerin yetkileri, 5393 say l Belediye Kanunu nun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazlar başl kl 15. maddesinde aşağ daki şekilde s ralanm şt r. a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlar n karş lamak amac yla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunlar n belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. d) Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ş ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, at k su ve hizmet karş l ğ alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak. e) Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; at k su ve yağmur suyunun uzaklaşt r lmas n sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sular n işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taş ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaş m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu taş ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Kat at klar n toplanmas, taş nmas, ayr şt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan s n rlar içerisinde taş nmaz almak, kamulaşt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağ ş kabul etmek. j) Toptanc ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce aç lmas na izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan dava konusu uyuşmazl klar n anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat ş yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat ş yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d ş mallar yoksullara vermek. n) Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek

15 PERFORMANS PROGRAMI 215 o) Gayris hhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağl ğ na ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağ ve moloz döküm alanlar n ; s v laşt r lm ş petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat ş yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taş malarda çevre kirliliği oluşmamas için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taş ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 2. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, İmtiyazlarla İlgili Diğer Hükümler Bölümün (l) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri d ş ndaki yerlerde il özel idaresi taraf ndan yap l r. Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan ştay n görüşü ve İçişleri Bakanl ğ n n karar yla süresi k rkdokuz y l geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Belediye, toplu taş ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taş ma hatlar n kiraya verme veya Belediye Kanunu nun 67. maddesindeki esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir. İl s n rlar içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde il belediyeleri ile nüfusu 1.'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sağl k, sanayi ve ticaret yat r mlar n n ve eğitim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve ayd nlatma gibi alt yap çal şmalar n faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun karş l ğ nda yap lan tesislere ortak olabilir. İl s n rlar içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde il belediyeleri ile nüfusu 1.'i geçen belediyeler, meclis karar yla; sağl k, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanl ğ n n onay ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amac d ş nda kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve araşt rmas yapabilir. Belediye mallar na karş suç işleyenler devlet mal na karş suç işlemiş say l r say l Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taş nmazlar hakk nda da uygulan r. Belediyenin proje karş l ğ borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartl bağ şlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 3. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumluluklar Belediyenin görev ve sorumluluklar ise 5393 say l Kanunun 14. maddesinde s ralanm şt r. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şart yla; 15 15

16 215 PERFORMANS PROGRAMI a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaş m gibi kentsel alt yap ; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağl ğ, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarl klar; ağaçland rma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi izmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 5.'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inşaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karş layabilir; sağl kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem taş yan mekânlar n ve işlevlerinin korunmas n sağlayabilir; bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karş laşmalar düzenler, yurt içi ve yurt d ş müsabakalarda üstün başar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar yla ödül verebilir. G da bankac l ğ yapabilir. 4. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumluluklar İle İlgili Diğer Hükümler Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşl, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r. Sivil hava ulaş m na aç k havaalanlar ile bu havaalanlar bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsam d ş ndad r. 5. Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar Belediye Kanununun 14. maddesinin metninde say lan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuat n belediyelere tevdi ettiği görevler de vard r. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse; 5199 say l Hayvanlar Koruma Kanunu, 1593 say l Umumi H fz ss hha Kanunu, 3194 say l İmar Kanunu, 2872 say l Çevre Kanunu, 775 say l Gecekondu Kanunu, 3621 say l K y Kanunu, 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu, 477 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun, 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu, 518 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 say l İş yeri Açma ve Çal şma Ruhsatlar na dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 say l Mezarl klar n Korunmas Hakk nda Kanun gibi birçok kanun arac l ğ ile belediyelere görev tevdi edilmiştir

17 PERFORMANS PROGRAMI Program n Haz rlanmas Hakk nda Yasal Gerekçeler Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Madde 9 Stratejik Planlama Ve Performans Esasl Bütçeleme Kamu idareleri; kalk nma planlar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlar n oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslar n önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amac yla kat l mc yöntemlerle stratejik plan haz rlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje baz nda kaynak tahsislerini; stratejik planlar na, y ll k amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayand rmak zorundad rlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlar nda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esas na dayal olarak haz rlarlar. Madde 11 Üst Yöneticiler Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlar n n ve bütçelerinin kalk nma plan na, y ll k programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz rlanmas ve uygulanmas ndan, sorumluluklar alt ndaki kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullan m n sağlamaktan, kay p ve kötüye kullan m n n önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar n yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karş sorumludurlar Say l Belediye Kanunu Madde 18 Meclisin Görev ve Yetkileri Stratejik plan ile yat r m ve çal şma programlar n, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Madde 34 Encümenin Görev ve Yetkileri Stratejik plan ve y ll k çal şma program ile bütçe ve kesin hesab inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Madde 38 Belediye Başkan n n Görev ve Yetkileri Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini haz rlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporlar meclise sunmak. Madde 41 Stratejik Plan ve Performans Program Belediye başkan, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren alt ay içinde; kalk nma plan ve program ile varsa bölge plân na uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu y l baş ndan önce de y ll k performans program haz rlay p belediye meclisine sunar

18 215 PERFORMANS PROGRAMI Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odalar ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri al narak haz rlan r ve belediye meclisi taraf ndan kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans program bütçenin haz rlanmas na esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 1.2 TEŞKİLAT YAPISI Yönetim Organizasyon Yap s 5393 say l Kanuna göre belediye idaresinin organlar ; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkan ndan oluşmaktad r. A Belediye Meclisi 5393 say l Kanuna göre belediye idaresinin organlar ; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkan ndan oluşmaktad r. Belediye meclisi, belediyenin karar organ d r ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktad r. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde say lm şt r: Stratejik plan ile yat r m ve çal şma programlar n, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesab kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap lan birimler ile fonksiyonel s n fland rman n birinci düzeyleri aras nda aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlar n görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plân n kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye s n rlar il s n r olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni plan ilgili Büyükşehir Belediyeleri taraf ndan yap l r veya yapt r l r ve doğrudan Belediye Meclisi taraf ndan onaylan r. Borçlanmaya karar vermek. Taş nmaz mal al m na, sat m na, takas na, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taş nmaz n kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas hâlinde tahsisin kald r lmas na; üç y ldan fazla kiralanmas na ve süresi otuz y l geçmemek kayd yla bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat lma pay konusu yap lmayan ve ilgililerin isteğine bağl hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartl bağ şlar kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan ve miktar beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazl klar n sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Bütçe içi işletme ile 6762 say l Türk Ticaret Kanununa tâbi ortakl klar kurulmas na veya bu ortakl klardan ayr lmaya, sermaye art ş na ve gayrimenkul yat r m ortakl ğ kurulmas na karar vermek. Belediye ad na imtiyaz verilmesine ve belediye yat r mlar n n yap işlet veya yap işlet devret modeli ile yap lmas na; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek

19 PERFORMANS PROGRAMI 215 Meclis başkanl k divan n ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağl kuruluşlar n n kadrolar n n ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye taraf ndan ç kar lacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmas, kald r lmas, birleştirilmesi, adlar yla s n rlar n n tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tan t c amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmas na, kurulmuş birliklere kat lmaya veya ayr lmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanl ğ n n izniyle yurt d ş ndaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karş l kl iş birliği yap lmas na; kardeş kent ilişkileri kurulmas na; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amac yla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yapt rma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahri hemşerilik payesi ve berat vermek. Belediye başkan yla encümen aras ndaki anlaşmazl klar karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar planlar na uygun şekilde haz rlanm ş belediye imar programlar n görüşerek kabul etmek. B Belediye Encümeni Encümen, belediye başkan n n başkanl ğ nda; il belediyelerinde ve nüfusu 1.'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her y l kendi üyeleri aras ndan bir y l için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkan n n birim amirleri aras ndan bir y l için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her y l kendi üyeleri aras ndan bir y l için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkan n n birim amirleri aras ndan bir y l için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluşumu amaçlanm şt r. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlard r: Stratejik plân ve y ll k çal şma program ile bütçe ve kesin hesab inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Y ll k çal şma program na al nan işlerle ilgili kamulaşt rma kararlar n almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel s n fland rman n ikinci düzeyleri aras nda aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezalar vermek. Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan dava konusu olan belediye uyuşmazl klar n n anlaşma ile tasfiyesine karar vermek

20 215 PERFORMANS PROGRAMI Taş nmaz mal sat m na, trampas na ve tahsisine ilişkin meclis kararlar n uygulamak; süresi üç y l geçmemek üzere kiralanmas na karar vermek. Umuma aç k yerlerin aç l ş ve kapan ş saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. C Belediye Başkan Belediye başkan, belediye idaresinin baş ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkan, görevinin devam süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlar nda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanl ğ n yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Başkan, genel olarak belediye teşkilat n n en üst amiri s fat yla, belediye teşkilat n sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir. Belediye başkan n n görev ve yetkileri şunlard r: Belediye teşkilât n n en üst amiri olarak belediye teşkilât n sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini haz rlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporlar meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davac veya daval olarak da yarg yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanl k etmek. Belediyenin taş n r ve taş nmaz mallar n idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklar n takip ve tahsil etmek. Yetkili organlar n karar n almak şart yla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlar n uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d ş ndaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağl kuruluşlar ile işletmelerini denetlemek. Şarts z bağ şlar kabul etmek. Belde halk n n huzur, esenlik, sağl k ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr lan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağ rlama giderleri için ayr lan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni karar n gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2 2

21 PERFORMANS PROGRAMI 215 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI 21 21

22 215 PERFORMANS PROGRAMI Belediye Başkan ve Belediye Meclisinden sonra mevzuat gereği görev, yetki, sorumluluklar s ralamas nda Belediye Encümeni gelmektedir. Tablo 1 Sultangazi Belediyesi Encümen Yap s Unvan Encümen Başkan (Başkan veya Başkan Vekili olan Başkan Yrd.) Encümen Üyesi (Meclis Üyesi) Encümen Üyesi (Meclis Üyesi) Encümen Üyesi (Meclis Üyesi) Encümen Üyesi (Belediye Yöneticisi) Encümen Üyesi (Belediye Yöneticisi) Encümen Üyesi (Belediye Yöneticisi) Kaynak: Belediye Yaz İşleri Müdürlüğü verileri Belediye teşkilat yap s içinde mevzuat gereği Komisyonlar oluşturabilir. Sultangazi Belediyesi teşkilat yap s nda aşağ da isimleri belirtilmiş olan 11 adet komisyon bulunmaktad r. Komisyon üyeleri meclis üyeleri aras ndan seçilen en az üç (3)en fazla beş (5) kişiden oluşur. Komisyonlar n genel yap s ; Başkan, Başkan Yrd., Raportör ve Üye lerden oluşmaktad r. Tablo 2 Belediye Komisyonlar Komisyon Ad 1 Hukuk Komisyonu 2 İmar Komisyonu 3 Plan ve Bütçe Komisyonu 4 Gençlik ve Spor Komisyonu 5 Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu 6 Çevre ve Sağl k Komisyonu 7 İnsan Haklar Komisyonu 8 Avrupa Birliği ve D ş İlişkiler Komisyonu 9 Kad n ve Aile Komisyonu 1 Ulaş m ve Trafik Komisyonu 11 Kent Ekonomisi ve Meslek Odalar Komisyonu Kaynak: Belediye Yaz İşleri Müdürlüğü verileri 22 22

23 PERFORMANS PROGRAMI 215 Belediyemiz ilgili yasalardan ald ğ yetki ve sorumluluklarla aşağ da isimleri belirtilmiş Müdürlükleriyle bölgesi için hizmet planlamakta, üretmekte ve vermektedir. Tablo 3 Belediye Hizmet Birimleri S ra No Bütçe Kod Müdürlük 1 2 Özel Kalem Müdürlüğü 2 5 İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü 3 1 Bilgi İşlem Müdürlüğü 4 18 Yaz İşleri Müdürlüğü 5 2 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 6 24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 7 25 Bas n Yay n ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 8 3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9 31 Fen İşleri Müdürlüğü 1 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 18 4 Temizlik İşleri Müdürlüğü Yap Kontrol Müdürlüğü 2 42 Zab ta Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü D ş İlişkiler Müdürlüğü Stratejik Yönetim Sistemi Belediyemizce haz rlanm ş olan ve 215 y l n n baş ndan itibaren uygulamaya koyulacak Stratejik Plan m z dahilinde aşağ daki yönetim sistemine göre faaliyetlerimiz gerçekleştirecektir. Bu bağlamda belediyemizin bütçe oluşumu; Stratejik Planda belirlenmiş olan Stratejik Amaçlara bağl Stratejik Hedefler ve ilgili Performans Hedefleri kapsam nda uygulanacak ler ile gerçekleşecek şekliyle düşünülerek tamamlanm şt r. Harcama Birimi Sorumlular m z, Stratejik Amaçlar m za bağl hedeflerin gerçekleşmesi uygulamalar nda birinci derece sorumlu olarak süreci takip etmektedir. Sürecin izleme ve değerlendirme bölümü, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve tüm müdürlüklerimizin kat l m yla tamamlanmaktad r

24 215 PERFORMANS PROGRAMI Şema 2 Stratejik Plan Yönetimi 1.3 MEVCUT KAYNAKLAR ANALİZİ İnsan Kaynaklar Sultangazi Belediyesi 22 Müdürlüğü ile ilçesine hizmet vermektedir. Bu müdürlükler de tarihi itibariyle 46 personel görev yapmaktad r. Belediye personeli genel nüfusunun % 72 i Memur, % 28 i İşçi dir. Tablo 4 Personel Say s n n Statülere Göre Dağ l m Y llar Memur İşçi Sözleşmeli Kaynak: Belediye Eğitim ve İnsan Kaynaklar verileri Haziran

25 PERFORMANS PROGRAMI 215 Tablo 5 Personel Say s n n Müdürlük Baz nda Statülere Göre Dağ l m Müdürlük Memur İşçi Sözleşmeli K smi Toplam Başkan Yard mc lar 4 4 Bas. Yay. ve Halkla İliş. Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü 5 5 Çevre Koruma.ve Kont. Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 6 6 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kayn. ve Eğitim Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kültür ve Sos. İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2 2 Temizlik İşleri Müdürlüğü Yap ve Kontrol Müdürlüğü Yaz İşleri Müdürlüğü Zab ta Müdürlüğü Genel Toplam Tablo 6 Personel Say s n n Cinsiyete Göre Dağ l m Cinsiyet Kad n Erkek Genel Toplam Sultangazi Belediyesinde personel say s cinsiyete göre incelendiğinde, genel nüfusun %22 sini Kad n lar, %78 ini Erkek ler oluşturmaktad r

26 215 PERFORMANS PROGRAMI Tablo 7 Personel Say s n n Müdürlük Baz nda Cinsiyete Göre Dağ l m Müdürlük Kad n Erkek K smi Toplam Başkan Yard mc lar Bas. Yay. ve Halkla İliş. Müd Bilgi İşlem Müdürlüğü 5 5 Çevre Koruma ve Kont. Müd Destek Hizmetleri Müd Emlak ve İstimlak Müd Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müd İnsan Kayn. ve Eğitim. Müd İşletme ve İştirakler Müd Kültür ve Sos. İşler Müd Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müd Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2 2 Temizlik İşleri Müdürlüğü Yap ve Kontrol Müd Yaz İşleri Müdürlüğü Zab ta Müdürlüğü Genel Toplam Kaynak: Belediye İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü verileri Haziran 214 Tablo 8 Eğitim Durumlar na Göre Personel Say s Dağ l m Lisans Yüksek Statü Doktora Lisans Üstü Okul Lise Ortaokul İlkokul K smi Toplam Memur İşçi Sözleşmeli Genel Toplam

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu 2 3 Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 4 5 ... 123456789 CAHİT ALTUNAY > Belediye Başkanı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI Belediye Yönetimi Büyükşehir Belediye Yönetimi Köy Yönetimi HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı