ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık fakültesi Bünyesinde 1987 yılında kurularak, ilk kez lisans düzeyinde öğretim yılında 40 öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini baģlatmıģtır öğretim yılında II. Öğretim programına da iģlerlik kazandırılmıģtır. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat YerleĢkesinde (KONYA) bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ģu anda yaklaģık 400 Lisans, 60 Lisansüstü (normal öğretim) ve 20 Tezsiz Yüksek Lisans (Ġkinci Öğretim) öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzdeki eğitim-öğretim ve araģtırma geliģtirme etkinlikleri 1 profesör, 4 Doçent, 9 yardımcı doçent olmak üzere toplam 14 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 12 araģtırma görevlisinden oluģan bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim ve araģtırma-geliģtirme faaliyetleri; Elektronik, Telekomünikasyon, Devreler ve Sistemler, Elektrik Makinaları, Enerji Tesisleri ve Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği olmak üzere 6 farklı anabilim dalında teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanlarımızdan bazıları akademik çalıģmalarının dıģında Selçuk Üniversitesi TEKNOKENT i üzerinden 32 bin KOBĠ si ile bir KOBĠ baģkenti olan Konya organize sanayisinde baģarılı bir Ģekilde danıģmanlık ve mühendislik hizmeti vermektedirler. Bölümümüzün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak iģ hayatına atılan çoğu mezunlarımız; kendi danıģmanlık ve müteahhitlik bürolarını kuranlar ile yurtiçi ve yurtdıģı üniversitelerinde akademik olarak hizmet verenlerin dıģında, kendi konularında (veya yakın mühendislik dallarında) değiģik kamu kurum ve kuruluģları ile özel sektörde aģağıda listelenen alanlarda baģarılı hizmetler vermektedirler; Elektronik sanayi. Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri. Analog ve sayısal olarak elektrik devre-sistem tasarımı. Analog ve saysal haberleģme sistemlerinin tasarımı ve iģletimi. Tıp elektroniği. Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörü. Elektrik makinaları. Fabrika ve iģletmelerde iģletim ve danıģmanlık hizmetleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği günlük hayatı kolaylaģtıran ve yaģam kalitesini artıran teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen mühendislik dallarından biridir. Dolayısıyla, bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci dereceden ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendislerine ihtiyaç artarak devam edecektir.

2 MĠSYON Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, mühendislik disiplini içinde sanayinin ve toplumun ihtiyacı olan konularda, öğrencilerine; Bilgi eriģimini ve kullanımını öğretmek, Bilginin iletilmesi, geliģtirilmesi ve uygulanması konularında yetenek kazandırmak, Çok disiplinli bir takım anlayıģı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ve katkıda bulunma yeteneği kazandırmak, Teknolojinin hızla geliģtiği bir ortamda, etik sorumluluk da taģıyarak, ülkemizde yaģam kalitesini artırıcı çalıģma bilinci yerleģtirmek, ve ayrıca lisans eğitiminin yanında bilimsel araģtırma ve geliģtirmenin önemli paydaģlarından olan lisansüstü öğrencilerini ulusal ve uluslararasında kabul gören temel ve uygulamalı mühendislik çalıģmalarında; Elektrik veya Elektronik konularında uzmanlaģmıģ yüksek mühendis ve akademisyenler olarak yetiģtirmek, Seçtiği disiplinle ilgili problemlere çözüm getirici ve yeni projeler üretebilen beceriyi kazanmıģ olarak mezun etmek, Küresel boyutta bilimsel mükemmelliği ölçü alacak Ģekilde yetiģtirmek ve yönlendirmek, Özgüveni geliģmiģ, üretici ve etkin (yazılı ve sözlü) iletiģim becerisi kazandırmak, bölümümüzün MĠSYON unun (ÖZGÖREV inin) ana eksenini oluģturmaktadır. VĠZYON Bölümümüz; lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimde uluslararası standartlara ulaģmayı amaç edinen, kendi disiplini içinde yeni geliģmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiģ, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan bireylerin yetiģtirilmesini kendisine VĠZYON (ÖZGÖRÜ) olarak seçmiģtir. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Elektronik, Devreler ve Sistemler, Elektrik Tesisleri, Elektrik makineları, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Telekomünikasyon

3 ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Saadetdin HERDEM Devreler ve Sistemler Doç.Dr.Salih GÜNEġ Devreler ve Sistemler selcuk.edu.tr Doç.Dr.Yüksel ÖZBAY Elektronik Doç.Dr.Abdullah ÜRKMEZ Elektrik Tesisleri Doç.Dr.Ramazan AKKAYA Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr.Osman BĠLGĠN Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr.Musa AYDIN Elektrik Tesisleri Yrd.Doç.Dr.Ercan YALDIZ Elektromanyetik Alanlar ve Mik.Tekniği Yrd.Doç.Dr.Nihat YILMAZ Devreler ve Sistemler Yrd.Doç.Dr.Nurettin ÇETĠNKAYA Elektrik Tesisleri Sistem analizi, manyetik filtrelerin performans analizi, biyomedikal sistemler, lineer/nonlineer sistemler, fiziksel sistemlerin modellenmesi Yapay zeka, biyomedikal sistemler, yapay bağıģıklık, örüntü tanıma ve sınıflama, uyku evreleme Yapay sinir ağları, biyomedikal sistemler, örüntü tanıma ve sınıflama, EKG ve aritmiler Transformatörler, elektrik tesisleri, elektrikli ulaģım sistemleri, yüksek gerilim Güç elektroniği, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik makinalarının kontrolü, elektrik güç kalitesi Elektrik makinaları, genetik algoritmalar, ANSYS, endüstriyel otomasyon, enerji üretimi Elektrik tesisleri, ENH güzergah etüdü, iletim hatları, iletim/dağıtım projeleri, yüksek gerilim, güç sistem analizi, geçici rejim, güç sistem simülasyonu, harmonikler Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Mikrodalga Tekniği, Antenler ve Yayılma, Telekomünikasyon Görüntü iģleme, robotik, devreler ve sistemler, yapay zeka, FPGA, mikrodentleyiciler Ġletim hatları, elektrik tesisleri, aydınlatma, iç tesisat, enerji planlama ve yönetimi Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN Telekomü-nikasyon Antenler, yapay sinir ağları, haberleģme, optimizasyon Yrd.Doç.Dr.Ömer AYDOĞDU Elektrik Makinaları Otomatik kontrol, bulanık mantık, güç elektroniği, elektrik motorlarının kontrolü

4 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Yrd.Doç.Dr.A.AfĢin KULAKSIZ Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZġEN Elektronik Güç elektroniği, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik motorlarının kontrolü Yapay bağıģıklık sistemi, Görüntü iģleme, örüntü tanıma ve sınıflama, biyomedikal sistemler Öğ.Gör.Dr.Yalçın EZGĠNCĠ Elektronik selcuk.edu.tr Biyomedikal sistemler, endüstriyel elektronik, filtreler ArĢ.Gör.Dr.Kemal POLAT Devreler ve Sistemler ArĢ.Gör.Dr.Murat CEYLAN Telekomü-nikasyon ArĢ.Gör.Dr.Rahime CEYLAN Elektronik ArĢ.Gör.Dr.Bayram AKDEMĠR Elektrik Makinaları Görüntü iģleme, örüntü tanıma ve sınıflama, biyomedikal sistemler Görüntü iģleme, örüntü tanıma ve sınıflama, biyomedikal sistemler Teletıp, EKG, örüntü tanıma ve sınıflama, biyomedikal sistemler Normalizasyon, yapay zeka, endüstriyel elektronik, güç elektroniği ArĢ.Gör.Dr.Hulusi KARACA Elektrik Tesisleri Güç elektroniği, Matris dönüģtürücüler, Elektrik makinaları

5 Elektrik - Elektronik Mühendisliği A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Ramazan Akkaya DeğiĢken Hızlı Dc Sürücüler Variable Speed Dc Drives Elektrik Makinaları Doç. Dr. Ramazan Akkaya Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları Industrial Applications Of Power Electronics Applications Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Osman Bilgin Elektrik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yönteminin Finite Element Method For Electrical Engineering Elektrik Makinaları Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Osman Bilgin Elektrik Makinelerinin Dinamiği Dynamic Modeling Of Electric Machines Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ömer Aydoğdu Sayısal Kontrol Sistemleri Digital Control Systems Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ahmet AfĢin Kulaksız Fotovoltaik Enerji Sistemleri Photovoltaic Energy Systems Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ömer Aydoğdu Kontrol Sistemlerinin Tasarımı Control System Design Elektrik Makinaları Doç. Dr. Abdullah Ürkmez Elektrik ġalt Cihazları Electric Switchgear Equipments Elektrik Tesisleri Doç. Dr. Ramazan Akkaya Elektrik Güç Kalitesi Electric Power Quality Elektrik Tesisleri Doç. Dr. Abdullah Ürkmez Elektrik Enerji Tesislerinin Temelleri Fundamentals Of Electric Power Plants Elektrik Tesisleri Yrd.Doç.Dr. Nurettin Çetinkaya Elektrik Enerji Sistemlerinin Ekonomik ĠĢletilmesi Economic Operation Of The Electrical Power Systems Elektrik Tesisleri Yrd.Doç.Dr. Musa Aydın Yer Altı Kablolu Dağıtım Hatları Power Distrubution Line With Underground Cable Elektrik Tesisleri Doç. Dr. Yüksel Özbay Biyomedikal Düzenler Ve Ölçmeleri Biomedical Devices And Measurement Elektronik Yrd.Doç.Dr. Seral ÖzĢen Özellik Üretme Ve ĠĢleme Yöntemleri Feature Generation And Processing Methods Elektronik Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yağcı Çok Fazlı Transformatörler Multi Phase Transformers Elektronik Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Sinan Gültekin MikroĢerit Antenler Microstrip Antennas Telekomünikasyon Doç. Dr. Yüksel Özbay Bilgisayar Destekli Sinyal ĠĢleme Computer Based Signal Processing Telekomünikasyon Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Sinan Gültekin ÇeĢitli Sayısal Yöntemlerin Anten Problemlerine Numerıcal Implementatıon Of Varıous Methods Of The Telekomünikasyon Uygulanması Antenna Problem Yrd.Doç.Dr. Ercan Yaldız Kablosuz HaberleĢme Sistemleri Wireless Communication Systems Telekomünikasyon Doç. Dr. Salih GüneĢ Mühendislikte Yapay BağıĢıklık Sistemleri Artificial Immune Systems Ġn Engineering Devreler Ve Sistemler Prof.Dr. Saadetdin Herdem Ġleri Devre Analizi Advanced Circuit Analysis Devreler Ve Sistemler Prof.Dr. Saadetdin Herdem Doğrusal Sistem Teorisi Linear System Theory Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Nihat Yılmaz Robotik Görme Ve Algılama Robot Vision And Sensing Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Muciz Özcan Süreç Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknolojileri Process Control And Instrumentation Technologies Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Ercan Yaldız Elektromanyetik Uyumluluk Electromagnetic Compatibility Elekt.Al.Mikro Tek Yrd.Doç.Dr. Ahmet AfĢin Kulaksız Güç Elektroniğinde Mikrodenetleyici Microcontroller Based Control Methods Elektrik Makinaları 8 3

6 Elektrik - Elektronik Mühendisliği A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Abdullah Ürkmez Elektrikli UlaĢım Sistemleri Electric Transportation Systems Elektrik Makinaları Doç. Dr. Ramazan Akkaya Özel Amaçlı Elektrik Makinaları Special Purpose Electrical Machines Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Osman Bilgin Anahtarlamalı Relüktans Motorlarının Bilgisayar Destekli Switched Reluctance Motor Derives Modelling, Smulation, Elektrik Makinaları Tasarımı Ve Analizi Analysis Design And Applications Doç. Dr. Ramazan Akkaya DeğiĢken Hızlı Ac Sürücüler Variable Speed Ac Drives Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Osman Bilgin Sonkron Makineler Ve Tasarım Optimizasyonu Synchronous Machines And Their Design Optimization Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ömer Aydoğdu Bulanık Denetleyiciler Fuzzy Controllers Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ahmet AfĢin Kulaksız Güç Elektroniği Devrelerinin Bilgisayar Destekli Analizi Computer Aided Analysis Of Power Electronic Circuits Elektrik Makinaları Doç. Dr. Ramazan Akkaya Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Güç Elektroniği Power Electronics Applications On Renewable Energy Elektrik Tesisleri Uygulamaları Sources Yrd.Doç.Dr. Musa Aydın Enerji Tesislerinde AĢırı Gerilimler Ve Koruma Overvoltages And Protection On Energy Systems Elektrik Tesisleri Yrd.Doç.Dr. Nurettin Çetinkaya Ġç Aydınlatmada Güvenlik Ve Otomasyon Security And Automation Ġn Interior Lighting Elektrik Tesisleri Doç. Dr. Yüksel Özbay Biyolojik ĠĢaretlerin Algılanması Ve ĠĢlenmesi Sensoring And Processing Of Biological Signals Elektronik Yrd.Doç.Dr. Seral ÖzĢen Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Matlab Uygulamaları Matlab Applications Ġn Electrical And Electronics Elektronik Engineering Yrd.Doç.Dr. Muciz Özcan Endüstriyel Kontrol Sistemleri Ve TaĢıt Üst Yapı Uygulamaları Industrial Control Systems And Vehicle Super Structure Elektronik Applications Doç. Dr. Yüksel Özbay Yapay Sinir Ağları Uygulamaları Artificial Neural Networks Applications Telekomünikasyon Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Sinan Gültekin Enformasyon Teorisi Informatıon Theory Telekomünikasyon Prof.Dr. Saadetdin Herdem Yarıiletken Elemanların Modellenmesi Modeling Of Semiconductor Components Devreler Ve Sistemler Prof.Dr. Saadetdin Herdem Doğrusal Olmayan Sistem Teorisi Nonlinear System Theory Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Nihat Yılmaz Tele Robotlar Telerobotics Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Nihat Yılmaz Fpga Ġle Lojik Devre Tasarımı Logic Circuit Design With Fpga Devreler Ve Sistemler Prof.Dr. Saadetdin Herdem Emf ĠĢlemlerinin Modellenmesi Ve Simülasyonu Modeling And Simulation Of Emf Processes Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Ercan Yaldız Elektromağnetikte Kullanılan Sayısal Yöntemler Numerical Techniques Ġn Electromagnetics Elekt.Al.Mikro.Tek Yrd.Doç.Dr. Ercan Yaldız Elektromağnetik IĢıma Ve Etkileri Electromagnetic Radiation And Effects Elekt.Al.Mikro.Tek Yrd.Doç.Dr. Murat Ceylan Ġki Ve Üç Boyutlu Görsel Verilerin ĠĢlenmesi Two And Three Dimensional Visual Data Elektrik-Elektronik Yrd.Doç.Dr. Rahime Ceylan Mühendislikte Spektral Analiz Metodları Spectral Analysis Methods In Engineering Devreler Ve Sistemler 8 3

7 DERS ĠÇERĠKLERĠ Elektrikli UlaĢım Sistemleri Electric Transportation Systems 1- Elektrikli UlaĢım Sistemlerinin GeliĢimi. Diğer Sistemlere Göre ĠĢletme, Ekonomi, Çevre Ve Enerji 1- The Development Of Electric Transportation System. According To Other Systems Management, Yönünden Üstünlükleri.2- Tahrik Mekaniği: Hareket Dirençleri 3- Çekicilerin Güç Ve Enerji Economics, Environment And Energy Ġn Terms Of Superiority. 2- Mechanics Of Electrical Trucks. Ġhtiyaçlarının Belirlenmesi. 4- Çekicilerin Konstrüksiyon Prensipleri Ve Tahrik Mekanizmaları. Resistances Of Movement.3- Determination Of Power And Energy Requirements Of Trucks. 5- Elektrikli Tahrik Sistemlerinin Sınıflandırılması: Doğru Akım, Alternatif Akım Ve KarıĢık Akım 4- Construction Principles And Mechanisms For Engaging Drive.5- Classification Of Electric Truck Sistemleri Ġle Tahrik.6- Güç Elektroniğinin Elektrikli Çekicilere Sağladığı Faydalar.7- Üç Fazlı Systems: Direct Current, Alternating Current And Combined Systems Driving. 6- The Benefits Of Asenkron Motor Ve Senkron Motorla Tahrik. 8- Elektrikli UlaĢım Sistemlerinde Enerji ġebekelerinin Power Electronics To Electrical Trucks. 7-3-Phase Asynchronous Motor And Synchronous Motor Bölümleri Ve Dizayn Kriterleri, 9- Hızlı Trenlerde Tahrik Sistemleri (Maglev, Rapid, Vb.). Drive. 8- Parts Of The Electric Power System And Design Criteria For Electric Transportation System, 9- Propulsion Systems For Fast Trains (Maglev, Rapid, Etc.) DeğiĢken Hızlı Ac Sürücüler Variable Speed Ac Drives 1-DeğiĢken Hızlı Ac Sürücü Sistemleri 2-Statik Güç DönüĢtürücülerin (Doğrultucular, Ġnverterler, Ac 1-Variable Speed Ac Drive Systems 2-Static Power Converters (Rectifiers, Ġnverters, Ac Changers Ayarlayıcılar Ve Frekans DönüĢtürücüler) ÇalıĢma Prensipleri Ve Temel Ġfadeleri 3-Üç Fazlı And Frequency Converters), Operation Principles And Basic Definitions 3-General Analysis Of Three Ġnverterlerin Genel Analizi 4-Darbe GeniĢlik Modülasyon (Pwm) Teknikleri 5-Asenkron Phase Ġnverters 4-Pulse Width Modulation (Pwm) Techniques 5-Equivalent Equations, Basic Makineler(Kısa Devre Rotorlu Ve Bilezikli) 6-Senkron Makineler 7-Asenkron Motor Sürücü Definitions And Control Of Ġnduction Machines (Squarrel Cage And Wound Rotor Motor) Sistemleri 8-Uzay Vektör Modülasyon (Uvm) Teknikleri Ve Sinüsoidal Pwm Ġle KarĢılaĢtırılması 6-Synchronous Machines 7-Induction Motor Drive Systems 8-Space Vector Modulation Techiques 9-Vektör Kontrolün Temel Prensipleri 10-Vektör Kontrollü Sürücüler 11-Direk Moment Kontrollü And Comparisons With Sinusoidal Pwm Technique 9-Basic Principles Of Vector Control Sürücüler 12-Ac Sürücülerin Sensörsüz Kontrolü. 10-Vector Controlled Drives 11-Direct Torque Controlled Drives 12-Sensorless Control Of Ac Drives Özel Amaçlı Elektrik Makinaları Special Purpose Electrical Machines 1-Fırçasız Dc Motorlar Ve Sürücüleri 2-Pm Senkron Motorlar Ve Sürücüleri 3-Adım Motorları 1. Brushless Dc Motors And Drives 2. Pm Synchronous Motors And Drives 3. Step Motors, (Permanent Magnet, DeğiĢken Relüktanslı Ve Hibtid Step Motorlar) Ve Sürücüleri 4-Histerezis (Permanent Magnet, Variable Reluctance And Hybrid Step Motors) And Drives 4. Hysteresis Motors Motorlar 5-Anahtarlamalı Relüktans Motorlar 6-Üniversal Motorlar 7-Tek Fazlı Indüksiyon Motorlar 5. Switched Reluctance Motors 6. Universal Motors 7. Single Phase Ġnduction Motors 8-Motor Seçimi Ve Uygulamaları 8. Selection Of Motors And Applications Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Güç Elektroniği Uygulamaları Power Electronics Applications On Renewable Energy Sources 1-Geleneksel Güç Üretimi 2-Alternatif Enerji Kaynakları 3-Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1-Conventional Energy Production 2-Alternative Energy Sources 3-Renewable Energy Sources 4-Fotovoltaik Güç Sistemleri 5-Rüzgar Elektrik DönüĢüm Sistemleri 6-Yakıt Pili Sistemleri 4-Photovoltaic Power Systems, 5-Wind Electric Conversion Systems 6-Fuel Cell Systems 7-Hibrid Sistemlerinin Temel Prensipleri, Uygulamaları Ve Kontrolu 8-Yenilenebilir Enerji 7-Basic Principles Of Hybrid Systems, Their Applications And Control 8-Power Converters Used Ġn Sistemlerinde Kullanılan Güç DönüĢtürücüler (Ac-Dc DönüĢtürücüler, Dc-Dc DönüĢtürücüler, Dc-Ac Renewable Energy Sources (Ac-Dc Converters, Dc-Dc Converters, Dc-Ac Converters) 9-Energy DönüĢtürücüler) 9-Enerji Depolama Sistemeri 10-Aküler Ve Akü Sarj Devreleri Storage Systems 10-Batteries And Batter Charging Circuits Biyolojik ĠĢaretlerin Algılanması Ve ĠĢlenmesi Sensoring And Processing Of Biological Signals 1- Biyolojik ĠĢaretlerin OluĢumu, Biyopotansiyel Kaynakları, Biyolojik ĠĢaretlerin Özellikleri 1- Formation Of Biological Signals, Biopotential Resources, Features Of Biological Signals 2- Biyomedikal Elektrotlar, Biyomedikal DönüĢtürücüler 3- Ekg, Emg, Eeg, Ultrasound 4- Opamplar, 2- Biomedical Electrodes, Biomedical Convertors 3- Ecg, Emg, Eeg, Ultrasound 4-Opamps, Kuvvetlendiriciler Ve Özellikleri, Kuvvetlendirici Tasarımı 5- Biyolojik ĠĢaretlerin Algılanmasında Amplificators And Features, Amplificator Design 5- Basical Problems For Sensoring Of Biological Temel Sorunlar, Algılama Yöntemleri 6- Biyolojik ĠĢaretlerde Data Toplama Ve Data Saklama Signals, Sensoring Methods 6- Data Gathering And Store On Biological Signals 7- Signal Processing, ĠĢlemleri, 7- Biyolojik ĠĢaretlerin ĠĢlenmesi, Biyolojik Sinyallerin Farklı Ortamlarda Gösterimi Ve Presentation And Transformation Of Biological Signals 8- Noisy Ġn Biological Signals 9- Filtering Of DönüĢümü 8- Biyolojik ĠĢaretlerde Gürültü, 9- Biyolojik ĠĢaretlerin Filtrelenmesi 10- Analog Ve Biological Signals 10- Analog And Digital Filter Structers, Filter Design 11- Data Reduction Technic Digital Filtre Yapıları, Filtre Tasarımı 11- Biyolojik ĠĢaretlerde Data Azaltma Teknikleri Ġn Biological Signals 12- Samples : Matlab Applications 13- Samples : Matlab Applications 12- Örnek Sinyallerin Matlab Uygulamaları 13- Örnek Sinyallerin Matla 14- Samples : Matlab Applications

8 Yapay Sinir Ağları Uygulamaları Artificial Neural Networks Applications 1- Yapay Sinir Ağları (Ysa) Tanımı Ve Yapısı, Ağ Tipleri Ve Algoritmalar 2- Ysa Ġle Sistem Tanıma 1- Description And Structure Of Artificial Neural Netwok (Ann), Network Types And Algorithms 3- Ysa Ġle Pattern Tanıma Ve Sınıflama 4- Ysa Ġle Tahminde Bulunma Ve Optimizasyon 5- Ysa Da 2- System Ġdentification With Ann 3- Pattern Recognition And Classification Using Ann Hata Hesabı 6- Biyolojik ĠĢaretlerin Tanınması Ve Sınıflandırılmasında Ve Hastalık TeĢhisinde Ysa 4- Estimation And Optimization With Ann 5- Error Calculation Ġn Ann 6- Recognition And Kullanımı 7- Hasta Destek Cihazlarında Ysa Kullanımı 8- Yapay Protezlerin Kontrol Ve Denetiminde Classification Of Biomedical Signals And Ann Usage Ġn Diagnosis 7- Ann Usage Ġn Patient Support Ysa Kullanımı 9- Bazı Ysa Programlarının Tanıtılması Ve Uygulanması 10- Ekg Dataları Üzerinde Devices 8- Ann Usage Ġn Controlling And Checking Of Artificial Prosthesis 9- Demonstration And Ysa Uygulamaları 11- Lojik Problemler Üzerinde Ysa Uygulamaları 12- Matlab Da Ysa Programları Application Some Ann Programs 10- Ann Applications With Ecg Data 11- Ann Applications With Ve Uygulamaları Logical Problems 12- Ann Programs And Applicaitons Ġn Matlab Emf ĠĢlemlerinin Modellenmesi Ve Simülasyonu Modeling And Simulation Of Emf Processes 1- Endüstriyel Sıvılar Ve Ġçerdikleri Metaller, 2- Endüstriyel Sıvıları Temizleme Yöntemleri 1- Industrial Liquids And Ġts Containing Metals 2- Cleaning Methods Of Ġndustrial Liquids 3-3- Elektromanyetik Filtrelerin (Emf) ÇalıĢma Prensibi 4- Emf yi OluĢturan Kısımlar 5- Emf de Working Principles Of Electromagnetic Filters 4- Parts Of Emf 5- Sensors Used Ġn Emf 7- Drivers Kullanılan Sensörler 7- Emf de Kullanılan Sürücüler 8- Emf nin Kontrol Yöntemleri 9- Emf Ġçin Used Ġn Emf Önerilen Modeller 10- Model Parametrelerinin Ölçülmesi 11- Parçacık Tutma Ve Kopma ĠĢlemlerinin 8- Control Methods Of Emf 9- Proposal Models For Emf 10- Measuring Of Model Parameters Modellenmesi 12- Parçacıkların Yakalanırken Ġzlediği Yörüngeler 13- Filtrasyon ĠĢleminin 11- Modeling Of Particle Capture And Detachment Processes 12- Trajectories Of Capturing Particles Simülasyonu Ġçin Öneriler 13- Proposals For Simulation Of Filtration Processes 14- Examples For Simulation Of Filtration Processes Doğrusal Olmayan Sistem Teorisi Nonlinear System Theory 1- Doğrusal Olmayan Sistemlere Genel BakıĢ 4- Denge Noktalarının Bulunması Ve Sınıflandırılması 1- General Overview Of Nonlinear Systems 4- Identification And Classification Of Equilibrium 5- Doğrusal Olmayan Sistemin Doğrusal Sisteme DönüĢtürülmesi7- Ġkinci Dereceden Doğrusal Points Olmayan Sistemler 8- Yörüngelerin Analitik Olarak Ġncelenmesi 9- Lokal Ve Global Sistem Dinamiği 5- Linearization Of Nonlinear Systems 7- Second-Order Nonlinear Systems 8- Analytical 10- Sistem Karalılık Analizleri 11- Lyapunov Kararlılık Teorisi 12- Limit Cycles 13- Poincare Ġnvestigation Of Trajectories 9- Local And Global System Dynamics 10- Stability Analysis Teoremi 14- Denge Noktalarının Bifurkasyonu 11- Lyapunov Stability Theory 12- Limit Cycles 13- Poincare Theorem 14- Bifurcation Of The Equilibrium Points Yarıiletken Elemanların Modellenmesi Modeling Of Semiconductor Components 1-Modelleme Kavramı 2- Statik Ve Dinamik Parametreler 3- Diyot Modelleri 4- Bipolar Tranzistor 1- Modeling Concept 2- Static And Dynamic Parameters 3- Modeling Of The Junction Diode Modelleri 5- Spıce Bjt Modeli 6- GeliĢtirilmiĢ Em Modeli 7- Makromodeller: Opamp, Ota 8- Jfet 4- Modelling Of The Bjt 5- Spıce Bjt Model 6- Modified Em Model 7- Macromodels: Op-Amp., Ota Modelleri 9- Yüksek Doğruluklu Jfet Modelleri 10- Mosfet Modelleri 11- Yüksek Doğruluklu Mosfet 8- Jfet Models 9- Jfet Models With Extended Accuracy 10- Mosfet Models 11- Mosfet Models With Modelleri 13- Güç Elektroniği Elemanlarının Modellenmesi 14- Model Parametrelerinin Ölçülmesi Extended Accuracy 12- Modeling Of Power Electronics Devices 14- Measurement Of Model Parameters Güç Elektroniği Devrelerinin Bilgisayar Destekli Analizi Computer Aided Analysis Of Power Electronic Circuits 1. Güç Elektroniğine GiriĢ, Temel Konular; Güç Elektroniği DönüĢtürücüleri Ġçin Simülasyon Prog 1- Introduction To Power Electronics, Fundamental Subjects; Ġntroduction To Simulation Package ramlarının Tanıtımı,2. Doğrultucular; Faz Kontrollü Doğrultma Devreleri, Pwm Doğrultucular, 3. Dc- Programs For Power Electronic Converters, 2- Rectifiers; Phase Controlled Rectifier Circuits, Pwm Dc DönüĢtürücüler; Temel Topolojiler, Kontrol Yöntemleri, Dc-Dc DönüĢtürücülerin Modellenmesi Rectifiers, 3- Dc-Dc Converters; Fundamental Topologies, Control Methods, Modelling And Ve Simülasyonu, 4. Ġnverterler; Kare Dalga Ġnverterler, Ġnverterlerde Anahtarlama Yöntemleri, Pwm Simulation Of Dc-Dc Converters, 4- Inverters; Square Wave Ġnverters, Switching Methods, Ġnverterler Ve Üç Fazlı Ġnverterlerin Simülasyonu, 5. Ac-Ac DönüĢtürücüler; Doğrudan Frekans Simulation Of Pwm Ġnverters And Three Phase Ġnverters, 5- Ac-Ac Converters; Simulations Of DönüĢtürücüler Ve Matris DönüĢtürücülerin Simülasyonu, 6. Rezonans DönüĢtürücüler; Seri Ve Cycloconverters And Matrix Converters, 6- Rezonant Converters; Simulations Of Serial And Parallel Paralel Rezonans Dc-Dc DönüĢtürücülerin Simülasyonu, 7. Sürücü Ve Snubber Devreleri. Rezonant Dc-Dc Converters, 7- Drive And Snubber Circuits.

9 Elektromağnetik IĢıma Ve Etkileri Electromagnetic Radiation And Effects 1- Elektromanyetik (Em) Alanlar, 2- Em Dalgalar, 3- Em Spektrum, 4- Em IĢıma Kaynakları, 5- Elf 1- Electromagnetic (Em) Fields, 2- Em Waves, 3- Em Spectrum, 4- Em Radiation Sources, 5- Elf IĢımanın Etkileri, 6- Rf IĢımanın Etkileri 7- Ġnsan Sağlığına Yönelik Standartlar 9- IĢıma Büyüklük Radiation Effects, 6- Rf Radiation Effects, 7- Standards For Human Health, 9- Calculation Of lerinin Hesabı, 10- Kablosuz Ve Mobil HaberleĢme Sistemleri, 11- IĢıma Ölçüm Cihazları Ve Radiation Parameters, 10- Wireless And Mobile Communication Systems, 11- Radiation Yöntemleri, 12- Elektromanyetik Uyumluluk (Emc), 13- Em IĢıma Zararlarını Azaltıcı Tedbirler Ve Measurement Devices And Methods, 12- Electromagnetic Compatibility (Emc), Tasarımlar 13- Preventive Measures And Designs To Reduce Radiation Hazards, Elektromağnetikte Kullanılan Sayısal Yöntemler Numerical Techniques Ġn Electromagnetics 1- Elektromanyetikte Analitik Ve Sayısal Yöntemler, 2- Elektromanyetik (Em) Alanlar Ve Dalgalar, 1- Analytical And Numeric Methods Ġn Electromagnetics, 2- Electromagnetic (Em) Fields And 3- Em Problemlerin Ve Denklemlerin Sınıflandırılması, 4- Zaman Domeninde Sonlu Farklar Yöntemi Waves, 3- Classification Of Em Problems And Equations 4- Finite Difference Time Domain (Fdtd), (Fdtd), 6- Sonlu Elemanlar Yöntemi (Fem), 8- Momentler Yöntemi (Mom), 10- Monte Carlo 6- Finite Element Method (Fem), 8- Method Of Moments (Mom), 10- Monte Carlo Method (Mcm), Yöntemi (Mcm), 12- Ġletim Hattı Matris Yöntemi (Tlm), 14- ÇeĢitli Uygulama Alanları Ve 12- Transmission Line Matrix (Tlm) Method. 14- Various Applications And Algorithms For These Algoritmaların Ġncelenmesi. Numerical Methods Endüstriyel Kontrol Sistemleri Ve TaĢıt Üst Yapı Uygulamaları Industrial Control Systems And Vehicle Super Structure Applications 1- Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin Ve Tiplerinin Tanıtılması 2- Açık Ve Kapalı Çevrim Kontrol 3- Araç Ağırlıklı ĠĢlem Kontrol Örnekleri 4- Plc lerin Tanıtılarak Analog Ve Sayısal Süreç 1- Introduction To Ġndustrial Control Systems And Types 2- Open-Loop And Closed-Loop Control 3- Examples Of Process Control Vehicle Weighted 4- Understanding Use Of Programmable Kontrollerinde Kullanılması 5- TaĢıtlarda Kullanılabilecek Plc lerin Tanıtılması 6- Plc Programlama Controller And How To Use Analog, Digital Process Cont. 5- Vehicles That Can Be Used To Dilleri 7- Plc lerin Diğer Kontrol Sistemleri Ġle Mukayese Edilmesi 8- Programlanabilir Denetleyici Altyapısının Kullanıldığı TaĢıt Kontrol Uygulamaları 9- Araçlarda Mevcut Alt Yapıya Plc lerin Adapte Edilmesi 10-TaĢıtlarda Ġlave Yapılabilecek Üst Yapı Otomasyon Sistemleri Ve Örnek Uygulamaları 11- TaĢıtlarda Proses Kontrolünde Kullanılan Yaygın HaberleĢme Protokolleri Ġntroduce Plc 6- Plc Programming Languages 7- Plc Compared With Other Control Systems 8- The Infrastructure Structure Of The Programmable Controller For Vehicle Control Applications 9- Additional Vehicles Can Be Done And The Upper Building Automation Systems Example Applications 10-Use Of Plc s Ġn Vehicles And Adapting To Existing Ġnfrastructure And Transportation Applications 11-Process Control Of Vehicles Used Ġn The Common Communication Protocol Enerji Tesislerinde AĢırı Gerilimler Ve Koruma Overvoltages And Protection On Energy Systems 1- Temel Kavramlar 2- AĢırı Gerilimlerin Sınıflandırılması 3- Ġç AĢırı Gerilimler 4- DıĢ AĢırı Gerilim 1- Introduction 2- Classification Of Overvoltages 3- Internal Overvoltages 5- Traveling Waves ler 5- Yürüyen Dalgalar 6- Bewley Yöntemi 7- Bergeron Yöntemi 8- Yalıtım Koordinasyonu 9- AĢırı 6- Bewley Method 7- Bergeron Method 8- Insulation Coordination 9- Surge Protection Gerilimlere KarĢı Koruma 10- Simulasyon Programı Tanıtımı 11- AĢırı Gerilimlerin Simulasyonu 10- Presentation Of A Simulation Program 11- Simulation Of Overvoltages Fpga Ġle Lojik Devre Tasarımı Logic Circuit Design With Fpga 1. ġematik Donanım Tanımlama, 2. Verilog Ve Vhdl Donanım Tanımlama Dilleri. 3. Vhdl Kod 1. Hardware Description, 2. Verilog And Vhdl Hardware Description Languages. 3. Vhdl Coding Yapısı,4. Library, Entitiy Ve Architecture. 5. Vhdl Data Tipleri. 6. Operatörler. 7. Kod Tipleri. Structure,4. Library, Entitiy Ve Architecture. 5. Vhdl Data Types. 6. Operators. 7. Cod Types. 8. Sinyaller Ve DeğiĢkenler. 9. Durum Makinaları. 10. Fonksiyonlar Ve Prosedürler. 11. Lojik 8. Signals And Variables 9. State Machines. 10. Functions And Procedures 11. Logic Functions And Fonksiyonlar Ve Kapılar, 12. Kombinasyonel Lojik, Sıralı Lojik, Programlanabilir Lojik Mimariler, Gates, 12. Combinational Logic, Sequential Logic, Programmable Logic Architecture,13. Ġntroduction 13. Fpga ya GiriĢ.14. Xilinx Veya Altera Fpga sı Ġle Lojik Fonksiyonların GerçekleĢtirilmesi. To Fpga 14. Circuits Design With Xilinx And Altera Tele Robotlar Telerobotics 1. Otonom Ve Yarıotonom Robot Sistemlerinin Telekontrolü, 2. Telerobot Mimarileri, 3. Mobil 1. Telecontrolling Of Autonomous And Semi-Autonomous Robot Systems, 2. Telerobot Robotların Ve Robot Kolların Telekontrolü, 4. Robotik Sistemlerde Kullanılan HaberleĢme Architectures, 3. Telecontrolling Of Mobile Robot And Robot Arm, 4. Telecommunication Systems Teknikleri, 5. Telerobot Kontrol Ve Kumanda Sistemleri, 6. Web Tabanlı Robotlar, 7. Ġnternetin Used For Tele-Robots, 5. Control And Command Systems, 6. Web Based Robots, Robot ÇalıĢmalarında Kullanımı 7. Ġnternet Applications On Tele-Robotic.

10 Ġç Aydınlatmada Güvenlik Ve Otomasyon Security And Automation Ġn Interior Lighting 1- Ġç Aydınlatmada Hesap Yöntemleri 2- Aydınlatma Verimi 3- Optimum Armatür Seçimi 4-Güvenlik 1- Interior Lighting Calculation Methods 2- Lighting Benefit 3- Optimal Luminaries Choosing Tesisatlarının Sınıflandırılması 5- Yangın Ġhbar Tesisatları 6- Güvenlik Kamerası Sistemleri 4- Classification Of Security Ġnstallation 5- Fire Denunciation Ġnstallation 6- Security Camera Tesisatları 7- Güvenlik Kamerası Sistemleri Yazılımı 8- Güvenlik Kamerası Sistemleri Donanımı Ġnstallation Systems 7- Security Camera Ġnstallation And Software 8- Security Camera Ġnstallation 9- Ortak Ses Sistemi Tesisatları 10- Aydınlatmada Yardımcı Algılayıcılar 11- Evlerde Aydınlatma And Hardware 9- Common Voice System Ġnstallation 10- Assistant Sensors Ġn Lighting 11- Lighting Otomasyonu 12- Ofislerde Aydınlatma Otomasyonu 13- Büyük Binalarda Aydınlatma Otomasyonu Automation Ġn Home 12- Lighting Automation Ġn Office 13- Lighting Automation Ġn Large Buildings 14- Otomasyon Yazılımlarında Güvenlik 14- Security Ġn Automation Software Sonkron Makineler Ve Tasarım Optimizasyonu Synchronous Machines And Their Design Optimization 1- GiriĢ, Senkron Motor ÇeĢitleri, 2- Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar 3- Motor Tipleri Ve 1- Fundamentals Of Synchronous Machines Basic Principles. 2- Types Of Synchronous Machines Endüstriyel Uygulamaları 4- Motorlarda Kullanılan Sabit Mıknatıslar Ve Teknik Özellikleri And Their Properties. 3-Types Of Synchronous Motors And Their Ġndustrial Applications 5- Motorların EĢdeğer Devre Ve Temel Denklemlerinin Çıkartılması 6- Optimizasyon Teknikleri Ve 4- Permanent Magnets And Their Technical Properties 6- Basic Equivalent Circuit Of Synchronous Motor Tasarımı Ġçin Uygun Algoritmanın Seçimi 7- Tasarım Algoritmasının GeliĢtirilmesi Ve Örnek Motors And Their Equations 7- Optimization Techniques And To Ġmprove A Suitable Algorithm And Bir Tasarım Programının Hazırlanması A Computer Program Anahtarlamalı Relüktans Motorlarının Bilgisayar Destekli Tasarımı Ve Analizi Switched Reluctance Motor Derives Modelling, Smulation, Analysis Design And Applications 1- GiriĢ, Elektromekanik Enerji DönüĢüm Prensipleri 2- Anahtarlamalı Relüktans Motorlarının ġu 1- Introduction Of Srm 2- Its Principle Of Operation Various Type Of Srm 3- Analytical Design Anki Teknolojik Durumu 3- Yapısal Özellikleri, ÇalıĢma Bölgeleri, Hız Moment Karakteristikleri, Procedure For Srm Based On Output Power Equation That Ġs Prevalent Ġn The Design Of Electrical Çok Fazlı ÇalıĢma Durumu, Faz Ve Kutup Sayılarının Tasarımı 4- Güç Elektroniği Ġle Kontrol Machines 4-Control Technique Of Srm s 5-Michrocontroller Based Control Of Srm 6-Dsp Based Stratejisi 5- Mikrokontrolör Tabanlı Sürücüler 6- Dsp Tabanlı Sürücüler 7- Motorun Soğutulması, Srm Dirivers 7- Cooling Of The Srm 8- Modelling Of Srm By Using Numerical Methods And 8- Nümerik Metotla Motorun Modellenmesi Ve Motor Karakteristiklerinin Hesaplanması Calculation Of Ġt s Caharecteristics. 9-An Example Computer Based Design Program Of Srm. 9- Örnek Bir Bilgisayarlı Tasarım Bulanık Denetleyiciler Fuzzy Controllers 1- Otomatik Kontrol Sistemlerine Genel Bir BakıĢ, Temel Tanım Ve Kavramlar. 2- Bulanık Mantık 1- Introduction Of The Automatic Control Systems, Basic Definitions And Conceps 2- Fuzzy Logic Teorisi. 3- Bulanık Mantık Denetleyiciler. 4- Bulanık Denetleyicilerin Tasarımı. 5- Bulanık Theory, 3- Fuzzy Controllers 4- Design Of Fuzzy Controllers, 5- Stability Of Fuzzy Controllers, Denetleyicilerin Kararlılığı. 6- Bulanık Denetleyicilerin BaĢlangıç Parametrelerinin Ayarlanması. 6- Initial Settings Of Fuzzy Controllers, 7- Komplex Fuzzy Controllers Structures, 8- Self- 7- Kompleks Bulanık Denetleyici Yapıları. 8- Bulanık Denetleyicilerin Otomatik Tasarımı. 9- Bulanık Organizing Fuzzy Controllers, 9- Simulation Of Fuzzy Controller Ġn Computer, Denetleyicilerin Bilgisayar Ortamında Simülasyonu. 10-Endüstriyel Bulanık Denetleyiciler. 10- Industrial Fuzzy Controllers Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Matlab Uygulamaları Matlab Applications Ġn Electrical And Electronics Engineering 1-Matlab Programlama Diline GiriĢ 2-Algoritma OluĢturma 3-Veri GiriĢ Ve ÇıkıĢı 4-Temel 1-Introduction To Matlab Programming Language 2-Algorithm Design 3-Data Ġnput And Output Matematiksel ĠĢlemler 5-Veri Analizi 6-Programlama Temelleri 7-Nesne Yönelimli Programlama 4-Basic Mathematical Processes 5-Data Analysis 6-Programming Fundamentals 7-Object Oriented 8-Grafikler Ve 3 Boyutlu Görseller 9-Arayüz OluĢturma 10-Diğer Arayüzler Ve Seri Porttan Veri Programming 8-Graphs And 3-D Visualization 9-Graphical User Interface 10-External Interfaces And Alma &Verme Data Ġnput & Output With Serial Port Enformasyon Teorisi Informatıon Theory 1. Enformasyon (Belirsizlik) Ölçüsü, 2. Entropi Ve Özellikleri, Ortak Ve KoĢullu Entropi 1. Information (Uncertainty) Size 2. Entropy And Features, Joint And Conditional Entropy. 3. Gürültüsüz Kodlama Tekniği, Tek Çözülebilir Ve Anında Çözülebilir Kodlar 4. Kraft EĢitsizliği, 3. Noiseless Coding Techniques, Instant One-Solvable And Solvable Codes 4. Kraft Inequality, Gürültüsüz Kodlama Teoremi 5. Huffman Kodları, Lempel-Ziv Algoritması 6. Ayrık Kanal Modelleri, Noiseless Coding Theorem 5. Huffman Codes, Lempel-Ziv Algorithm 6. Discrete Channel Models, Ayrık Belleksiz Kanallar 7. Kanal Sığası Ve Hesaplama Yöntemleri 8. Kod Çözme ĠĢlemi, Optimum Discrete Channel Without Memory 7. Channel Capacity And Calculation Methods 8. Decoding Ve En Büyük Olabilirlikli Kod Çözme 9. Gürültülü Kodlama Teoremi 10. Hata Düzeltme Kodlaması, Process, With Optimum And Maximum Likelihood Decoding 9. Noisy Coding Theorem 10. Error Doğrusal Blok Kodlar 11. Üreteç Ve Parite Kontrol Matrisleri 12. Hata Belirteci, Hamming Kodları, Correction Coding, Linear Block Codes 11. Generator And Parity Check Matrices 12. Markers Of Çevrimsel Kodlar, Bch Kodları 13. Katlamalı Kodlar, Katlamalı Kodlar Özellikleri 14. Kodlayıcı Ve Failure, Hamming Codes, Cyclic Codes, Bch Codes 13. Convolutional Codes, Convolutional Codes Kod Çözücü Yapıları. Features 14. Encoder And Decoder Structures

11 Elektrik ġalt Cihazları Electric Switchgear Equipments 1- Elektrikli ġalt Cihazlarının Tanımları Ve Sınıflandırılması.2- Doğru Akım Ve Alternatif Akım 1- Definition And Classification Of Power Switchgear Equipments. 2- Investigation Of The Transient Devrelerinin Açılması Ve Kapanması Anındaki Geçici Olayların Ġncelenmesi. 3- ġalt Cihazlarını Events Ġn The Moments Of Opening And Closure Of Direct Current And Alternating Current Circuits. Karakterize Eden Temel Büyüklükler. ġalt Cihazlarının Görevleri, Seçim Ġlkeleri Ve Deney 3- The Basic Quantities Characterizing The Switchgear Equipments. Duties Of The Switchgear Yöntemleri. 4- Kontak Elemanlarının Termik Ve Mekanik Yönden Boyutlandırılması Ve Equipment. Principles Of Selection. Test Methods. 4- Sizing Of Contact Element Ġn Thermal And Konstrüksiyon ÇeĢitleri. 5- Elektrik Arkı Ve Ark Söndürme Hücrelerinin Ġncelenmesi. Mechanical Aspects Types Of Construction. 5- Electric Arc And Examination Of The Cell Arc Extinguishing Biyomedikal Düzenler Ve Ölçmeleri Biomedical Devices And Measurement 1- Biyomedikal Sistemlere GiriĢ, Biyoelektrik Potansiyellerin Kaynakları 2- Ġnsan Anatomisinin 1- Introduction To Biomedical Systems, Resource Of Bioelectricity Potentials 2- Main Parts Of Temel Parçaları 3- Temel DönüĢtürücü Prensipleri Ve Elektrotlar 4- Kardiovasküler Sistem, DolaĢım Human Anatomy 3- Fundamental Transducer And Electrodes 4- Cardiovasculer System, Circulation Sistemi 5- Ekg, Emg, Eeg Sinyalleri Ve Ölçme Cihazları 6- Görüntüleme, Ultrasound Ve System 5- Ecg, Emg, Eeg Signals And Measurement Devices 6- Imaging, Ultrasound And Ultrasonagrafik Ölçüm Sistemleri 7- X IĢını Sistemleri Ve Diğer Radyolojik Ölçümler, Tomografi Ve Measurement Devices 7- X Ray Systems And Other Radiological Measurement, Tomography And Mrı 8- Laboratuvar Cihazları 9- Solunum Sistemi Ölçüm Cihazları 10- Biyotelemetri 11- Noninvasive Mrı 8- Laboratory Devices 9- Respiratory System Measurement Devices 10- Biotelemetry TeĢhis Yöntemleri 12- Yoğun Bakım Üniteleri Ve Hasta Takibi 13- Biyomedikal Ölçümlerde 11- Noninvasive Diagnosis Methods 12- Intensive Care Units And Patient Montitoring 13- Computer Bilgisayar 14- Medikal Cihazların Elektriksel Emniyeti Ġn Biomedical Measurements 14- Electrical Safety Of Medical Devices Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları Industrial Applications Of Power Electronics Applications 1- Güç Elektroniğinin Temel Prensipleri Ve Yarı Ġletken Güç Elemanları 2-Statik Güç DönüĢtürü 1-Basic Principles Of Power Electronics And Semiconductor Power Devices 2-Static Power cülerin (Doğrultucular, Ġnverterler, Ac Ayarlayıcılar Ve Frekans DönüĢtürücüler) ÇalıĢma Prensipleri Converters (Rectifiers, Ġnverters, Ac Changers, Frequency Converters), Operating Principles And Ve Temel Ġfadeleri 3-Kesintisiz Güç Kaynakları 4-Anahtarlamalı Güç Kaynakları 5-Rezonans Basic Definitions 3-Uninterruptible Power Sources 4-Switching Power Sources 5-Resonant Power Devreli Güç Kaynakları 6-Endüksiyonla Isıtma Sistemleri 7-Statik Güç Kompanzasyonu 8-Yüksek Sources 6-Induction Heating Systems 7-Static Power Compensation 8-High Voltage Dc Transmission Gerilimle Dc TaĢıma 9-Yenilenebilir Enerji Kaynakları 10-Aktif Güç Filtreleri 11-Elektronik 9-Renewable Energy Sources 10-Active Power Filters 11-Electronic Ballasts 12-Electric Balastlar 12-Elektrikli UlaĢım Sistemleri 13-Motor Kontrolu 14-Diğer Endüstriyel Uygulamalar Transportation Systems 13-Motor Control 14-Other Ġndustrial Applications DeğiĢken Hızlı Dc Sürücüler Variable Speed Dc Drives 1-DeğiĢken Hızlı Dc Sürücü Sistemleri 2-Mekanik Sistemlerin Modeli 3-Dc Makinelerin Modeli, 1-Variable Speed Dc Drive Systems 2-Mechanical System Models 3- Dc Machines Model, Operation Geçici Ve Sürekli Durumdaki ÇalıĢması Ve Analizi 4-Sürücü Sistemlerin Dinamik Denklemleri And Analysis Ġn Transient And Continous States 4-Dynamic Equations Of Drive Systems 5-Single 5- Tek Ve Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucular 6-Dc Ayarlayıcılar (Kıyıcılar) 7-Serbest Ġkazlı Bir Dc And Three Phase Controlled Rectifier 6- Dc Choppers 7-Supplying Seperately Excited Dc Motors Motorun Tek Fazlı Doğrultucularla Beslenmesi 8-Üç Fazlı Kontrollü Doğrultuculu Sürücüler 9-Dc With Single Phase Rectifiers 8-Three Phase Controlled Rectifiers Drives 9-Dc Chopper Drives Kıyıcılı Sürücüler 10-Dc Makinelerde Frenleme Ve Motor DönüĢ Yönünün DeğiĢtirilmesi 11-Seri 10-Braking And Motor Direction Reversing Ġn Dc Machines 11-Control Of Series Motors 12-Closed Motorların Kontrolü 12-Dc Sürücülerde Kapalı Çevrim Hız Ve Pozisyon Kontrolü Loop Speed And Position Control Of Dc Drives 13-Various Kinds Of (Pm Dc Motors, Universal 13-ÇeĢitli Küçük Güçlü Motorların Kontrolü (Pm Dc Motorlar, Üniversal Seri Motorlar). Series Motors) Small Power Motor Control Elektrik Güç Kalitesi Electric Power Quality 1-Güç Kalitesinin Tanımı Ve Güç Kalitesi Ġhtiyacı 2-Güç Kalitesi Problemlerinin Tipleri (Gerilimdeki 1-Defininiton Of Power Quality And Power Quality Needs 2-Types Of Power Quality Problems Ani Artma Ve Azalmalar, Uzun Süreli AĢırı Gerilimler, DüĢük Gerilimler, Enerji Kesintileri, (Sags And Surges Ġn Voltage, Long-Time Over Voltage, Low Voltages, Energy Breakdowns, Voltage Süreksizlikler, Gerilim Dengesizliği, Gerilimde Salınımlar, Harmonikler, Elektriksel Gürültüler) Unbalances, Voltage Transients, Harmonics, Electrical Noises) 3-Sources And Effects Of Power 3-Güç Kalitesi Problemlerinin Kaynakları Ve Etkileri 4-Güç Elektroniği Sistemlerinin Güç Kalitesi Quality Problems 4-Effects Of Power Electronics Systems On Power Quality Problems 5-Power Problemlerine Etkileri 5-Güç Kalitesi Standartları 6-Güç Kalitesi Çözümleri(Surge Bastırıcılar, Quality Standarts 6-Power Quality Solutions (Surge Suppressor, Noise Filters, Ġsolation Transformers, Gürültü Filtreleri Ġzolasyon Transformatörleri, Motor-Generator Gurupları, Hat-Gerilim Regulatörleri, Motor-Generator Groups, Line Voltage Regulators, Magnetic Synthesizers) 7-Power Electronics Manyetik Sentezleyiciler) 7-Güç Elektroniği Çözümleri(Statik Var Kompanzatörler, Statcom, Pfc Ve Solutions (Static Var Compansators, Statcom, Pfc And Uninterruptible Power Sources) 8-Grounding Kesintisiz Güç Kaynakları) 8-Topraklama Ve Kablolama Çözümle And Cable Solutions 9-Investigation Of Power Quality 10-Econo

12 Mühendislikte Yapay BağıĢıklık Sistemleri Artificial Immune Systems Ġn Engineering 1-Yapay BağıĢıklığın Tanıtılması 2-BağıĢıklık Sisteminin Anlatılması 3-BağıĢıklık Sistemi Modelleri 1-Introduction Of Artificial Immunity 2-Explanation Of Immune System 3-Immune System Models 4-Yapay BağıĢıklık Sistemlerine GiriĢ 5-Yapay BağıĢıklık Sistemi OluĢturma 6-Yapay BağıĢıklık 4-Introduction To Artificial Immune Systems 5-Forming Artificial Immune System 6-Artificial Sistemleri-Sınıflama Uygulamaları 7-Yapay BağıĢıklık Sistemleri-Kümeleme Uygulamaları 8- Yapay Immune Systems-Classification Applications 7-Artificial Immune Systems-Clustering Applications BağıĢıklık Sistemleri-Virüs Ve Anormallik Tespiti Uygulamaları 9- Yapay BağıĢıklık Sistemleri- 8- Artificial Immune Systems-Virus And Anomaly Detection Applications 9-Artificial Immune Optimizasyon Uygulamaları 10- Yapay BağıĢıklık Sistemleri-Robotik Uygulamaları 11- Yapay Systems-Optimization Applications 10-Artificial Immune Systems-Robotic Applications BağıĢıklık Sistemleri-Zaman Serisi Analizi Uygulamaları 12-Yapay BağıĢıklık Sistemleri-Regresyon 11-Artificial Immune Systems-Time Series Analysis Applications 12-Artificial Immune Systems- Uygulamaları Regression Applications Elektrik Enerji Tesislerinin Temelleri Fundamentals Of Electric Power Plants 1- Tanıtım, Elektrik ġalt Planları 2- Transformatör Ve Dağıtım Merkezlerinin Yapıları 3- Enterkon 1-Introduction, Power Switch Plans 2- Structure Of Transformers And Distribution Centres nekte Sistem,Üç Fazlı ġebekelerde Kısa Devreler, 4- Asenkron Makinenin Ani Kısa Devre Olması, 3- Interconnected System, Short Circuits On Three-Phase Networks 4- Asynchronous Machine s Senkron Makinanın Salınımları 5- Sistemlerde Kararlılık 6- Enterkonnekte Sistemlerde ĠĢletme Sudden Short-Circuit, The Synchronous Machine Oscillations 5-Systems Stability 6- Interconnected Problemleri 7- Güç Frekans Ayarı. Systems Operation Problems 7- Power-Frequency Control Bilgisayar Destekli Sinyal ĠĢleme Computer Based Signal Processing 1- Temel Sinyaller Ve Özellikleri 2- Sistemlerin Özellikleri 3- Lineer Zamanla DeğiĢmeyen Sistemler 1- Basic Signals And Features 2- Features Of Systems 3- Linear Time Ġnvariant Systems 4- Sampling, 4- Örnekleme, Sürekli Zaman Sinyallerinin Örneklenmesi, Adc, Dac 5- Lineer Zamanla DeğiĢmeyen Sampling Of Continues Time Signals, Adc, Dac 5- Tranform Analyze Of Linear Time Ġnvariant Sistemlerin DönüĢüm Analizi, 6- Sinyal Ve Sistemlerin Laplace DönüĢümü 7- Sürekli Zaman Ve Systems 6- Laplace Transform Of Signals And Systems 7- Fourier Analyze For Continues Time And Ayrık Zaman Sinyalleri Ve Sistemleri Ġçin Fourier Analizi 8- Ayrık Fourier DönüĢümü 9- Z- Discrete Time Signals And Systems 8- Discrete Fourier Transform 9- Z-Tranform And Applications DönüĢümü Ve Uygulamaları 10- Analog Ve Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri 11- Sinyaller Ve Sinyal 10- Applications Of Signals And Systems Ġn Matlab ĠĢleme Ġle Ġlgili Matlab Tabanlı Uygulamalar Ġleri Devre Analizi Advanced Circuit Analysis 1-Devrelerin Sınıflandırılması 2- Ġki Uçlu Ve Çok Uçlu Elemanlar 3- Parametrik Gösterim 4- Aktiflik- 1-Classification Of Circuits 2- Two Ports And Multi Port Elements 3- Parametric Representation Pasiflik Kriterleri 5- Graf Teorisi Ġle Ġlgili Bazı Tanımlar 6- Durum Denklemlerinin Elde Edilmesi 4- Activity-Passivity 5- Graph Theory 6- State Equations 7- Concept Of Solvability 8- Solution Of 7- Çözülebilirlik Kavramı 8- Durum Denklemlerinin Çözümü 9- Durum Denklemlerinin Çözümü State Equations 10- Properties Of State Transition Matrix 11- Properties Of Various Network Matrices 10- Durum GeçiĢ Matrisinin Özellikleri 11- DeğiĢik Devre Matrislerinin Özellikleri 12- Temel 12- Basic Loop And Basic Cutest Matrices 13- Incidence Matrix 14- Relationships Of Various Çevreler Ve Temel Kesitlemeler Matrisleri 13- Incidence Matris 14- Devre Matrisleri Arasındaki Network Matrices Bağıntılar Doğrusal Sistem Teorisi Linear System Theory 1-Vektör Uzayları 2- Vektör Uzaylarında Doğrusal DönüĢümler 3- Dinamik Sistem Modeli: ÖzdeĢlik, 1- Vector Spaces. 2- Linear Transformations On Vector Spaces. 3- Dynamical System Model: Doğrusallık 4- Zamanla DeğiĢmezlik 5- Doğrusal Zamanla DeğiĢmeyen Diferansiyel Sistem Equivalence, Linearity 4- Time Ġnvariance. 5- Linear Time Varying Differential System Gösterimi 6- Durum GeçiĢ Matrisi Ve Durum GeçiĢ Fonksiyonu 7- Durum GeçiĢ Fonksiyonunun Representation 6- State Transition Matrix And State Transition Function 7- Solution Of State Çözümü 8- Transfer Fonksiyonu Matrisi 9- Sistemin Doğal Modlarına AyrıĢtırılması 10- Doğrusal Transition Function 8- Transfer Function Matrix 9- Decomposition Of A System Ġnto Ġts Natural Diferansiyel Sistemlerde GerçekleĢtirme Sorunları 11- Kontrol Edilebilirlik Ve Gözlenebilirlik Modes 10- Realization Problems Ġn Linear Differential Systems 11- Controllability And Observability 12- Bir Sistemin Darbe Cevap Matrisinin Minimal GerçekleĢtirilmesi 14- Sistem Karalılığı Ġle Ġlgili 12- Minimal Realization Of An Ġmpulse Response Matrix Of A System 14- Basic Results On System Temel Sonuçlar Stability.

13 Fotovoltaik Enerji Sistemleri Photovoltaic Energy Systems 1. Fotovoltaik Pillerin Fiziksel Prensipleri, Teknolojisi Ve Tasarımı 2. Fotovoltaik Enerjinin Dünya Pysical Principles, Technology And Design Of Photovoltaic Cells.2- Potential Of Photovoltaic Energy Ve Türkiye Potansiyeli, Uygulama Alanları 3. Pv Güç Sistemlerinde Güç Elektroniği Ve Kontrol Ġn The World And Turkey, Application Fields.3-Power Electronics And Control Ġn Pv Power 4. Pv Sistemlerde Enerji Depolama Teknolojileri 5. Fotovoltaik Enerji Kaynakları Ġçin ġebeke Systems. (Charge Controllers, Ġnverters Etc.) 4- Energy Storage Technologies Ġn Pv Systems. 5- Arayüzü Ve Güç Kalitesi 6. Pv Sistemlerde Maksimum Güç Noktası Ġzleme 7. MikroiĢlemci Ve Dsp Utility Ġnter face And Power Quality For Pv Energy Sources. 6- Maximum Power Point Tracking Ġn Tabanlı Pv Sistemlerin Tasarımı 8. Fotovoltaik Enerji Uygulamalarında Yapay Zeka Tekniklerinin Pv Systems. 7- Design Of Microprocessor And Dsp Based Pv Systems. 8- The Use Of Artificial Kullanımı 9. Pv Sistem Teknolojilerindeki GeliĢmeler Ġntelligence Techniques Ġn Photovoltaic Energy Applications. 9- Developments Ġn Pv System Technologies Kablosuz HaberleĢme Sistemleri Wireless Communication Systems 1- Kablosuz Rf Ve Mikrodalga Sistemlerine GiriĢ, 2- Yüksek Frekans Kullanımının Avantaj Ve 1- Introducing To Rf And Microwave Wireless Technologies, 2- Advantages And Disadvantages Of Dezavantajları, 3- Temel Radyo HaberleĢmesi, 4- Anten ÇeĢitleri, Anten Özellikleri, 5- Alıcı Working At High Frequencies, 3- Basics Of Radio Communications, 4- Antennas, Their Varieties Özellikleri Ve Alıcı Sistemlerde Devre Elemanları, 7- Verici Özellikleri Ve Verici Sistemlerde Devre And Features, 5- Characteristics Of Receivers And Their Components, 7- Characteristics Of Elemanları, 9- Dalga Yayılması, Güç Yoğunluğu, Mesafe Ve Gücün Hesabı, 10- Modülasyon, Analog Transmitters And Their Components,9- Wave Propagation, Calculation Of Power Density And Range, Ve Sayısal Modülasyon Türleri 12- Gsm Ve Hücresel Sistemler, 13- Uydu Ve Diğer Radyolink 10- Analog And Digital Modulation Methods 12- Gsm And Cellular Systems, 13- Satellite And Other Sistemleri, 14- Çoğullama Ve Çoğullamalı EriĢim Teknikler Radio-Link Systems, 14- Multiplexing And Multiple Access Methods (Fdma, T Elektromanyetik Uyumluluk Electromagnetic Compatibility 1- Elektromanyetik Uyumluluk (Emu) Nedir? Neden Gereklidir?2- Elektromanyetik (Em) Spektrum, 1- What Ġs Electromagnetic Compatibility (Emc)? Why Ġs Ġt Required? 2- Electromagnetic (Em) 3- Elektromanyetik GiriĢim (Emg) Kaynakları, 4- Temel Emu Birimleri, 5- Elektromanyetik Kuplaj, Spectrum,3- Electromagnetic Ġnterference (Emı) Sources, 4- Basic Emc Units, 5- Electromagnetic 6- Emu Açısından Devre Elemanlarının DavranıĢı,7- Elektromanyetik Alanlar Ve Dalgalar, Coupling, 6- Behaviours Of Circuit Components From The Point Of View Of Emc, 7- Em Fields And 8- Ekranlama, Filtreleme, Topraklama, 10- Elektronik Devre Ve Sistem Tasarımında Emu Waves, 8- Shielding, Filtering, Grounding, 10- Emc For Design Of Electrical And Electronic Circuit Uygulamaları, 12- Temel Emg/Emu Ölçümleri Ve Testleri, 13- Elektrik-Elektronik Sistemler Ġçin And System, 12- Basic Emı/Emc Measurements And Tests, 13- Emc Standards For Electrical/ Emu Standartları, 14- Em Alanların Ġnsan Sağlığına Etkileri. Electronic Circuit And Systems, 14- Possible Effects Of Em Fields On Human Health Süreç Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknolojileri Process Control And Instrumentation Technologies 1- Süreç Kontrolün Tanıtılması 2- Süreç Kontrol Karakteristikleri 3-Süreç Kontrol ÇeĢitleri Ve Süreç - Introduce Of Process Control 2- Process Control Characteristics 3- Type Of Process Control And Kontrolün Prensipleri 4- Kontrol Çevriminin Karakteristikleri 5- Elektriksel Sinyallerin(Analog And Principles Of Base Control Modes. 4- Characteristics Of Control Loops. 5- Electrical Signals (Analog Sayısal) ĠĢlenmesi KoĢulları 6- Kontrol Sistemlerinde Gereken KoĢulların Yürütülmesi7- Algılayıcılar And Digital) Processing 6- Limitation And Putting Something Use For Industrial Control Ve ÇalıĢma Prensipleri 8- Endüstriyel Uygulamalarda Algılayıcıların Kullanılması 9- Optik Algılayı Applications 7- Sensors And Working Principles 8- How To Use Sensor Concerning Industrial cılar, Isıl Algılayıcılar, Nem Algılayıcıları, Gerilme Ölçerler, TitreĢim Algılayıcılar, Ġvmeölçerler Ve Applications 9- Optical Sensors, Thermal Sensors, Humidity Sensors, Strain Sensors, Pressure Uygulamaları 10- Sıvı Ve Katı Seviye Algılayıcılar, AkıĢ Algılayıcıları Ve Uygulamaları Sensors, Vibration Sensors, Accelerometer Sensors And Applications 10- Liquid And Solid Level Sensors, Flow Sensors And Applications Çok Fazlı Transformatörler Multi Phase Transformers 1-Üç Fazlı Transformatör Bağlantıları Ve Paralel ÇalıĢmaları 2-Bir Ve Üç Fazlı Transformatörlerde 1- Three-Phase Transformer Connections And Parallel Operation 2-Harmonics Ġn Single And Three- Harmonikler Ve Bu Harmoniklerin Transformatöre Etkileri 3-Harmoniklerin Bastırılması, Phase Transformers And Their Effects On Transformers 3-Harmonics Suppression, Compensation Kompanzasyon Sargıları 4-Üç Fazlı Transformatörlerin Dengesiz ÇalıĢması 5- Açık Üçgen Bağlantı Windings 4-Unbalanced Operation Of Three-Phase Transformers 5- Open Delta Connection 6-Üç Fazlı Devrelerde Transformatör Seçimi, 7-Üç Fazdan Ġki, Altı Veya Oniki Faza DönüĢüm 6-Selection Of Transformers Ġn Three-Phase Circuits 7-Conversion From Three- Phase To Two, Six 8-Çok Devreli Transformatörler, 9-Üç Fazlı Oto Transformatörleri 10-Transformatörlerde ArdıĢıl And Twelve Phases 8-Multi-Circuit Transformers, 9- Three-Phase Auto Transformers 10-Sequential Empedanslar 11-Transformatörlerde Geçici Durumlar, 12-Transformatörlerde AĢırı Gerilimlerin Ġmpedances Ġn Transformers 11-Transient Conditions Ġn Transformers 12-The Occurence Of Over- OluĢması 13-Transformatörlerde OluĢan Mekanik Kuvvetler Voltages Ġn Transformers 13-Mechanical Forces Ġn Transformers

14 Yer Altı Kablolu Dağıtım Hatları Power Distrubution Line With Underground Cable 1- GiriĢ 2- Kabloların Tanımı 3- Kablo Parametreleri Ve TaĢıma Akımları 4- Kablolarda Kesit Ve 1- Introduction 2- Definition Of Cables 3- Cable Parameters And Theirs Currents 4- Calculation Of Akım Hesabı 5- Kablo Kanalında Isı Olayı 6- Kablo Kanal Ve Galerileri 7- Elektrik Dağıtım Size Of Cable 5- Thermal Event Ġn The Cable Canals 6- Cable Canals And Galleries 7- Electrical ġebekeleri 8- Ag Dağıtım ġebekeleri 9- Og Dağıtım ġebekeleri 10- Kablolu Dağıtım ġebeke Projesi Distribution Networks 8- Low Voltage Networks 9- Medium Low Voltage Networks 10- Project Of 11- Seçici Korumanın Önemi Ve Kablolu Hatlarda UygulanıĢı Underground Networks 11- Selective Protection Robotik Görme Ve Algılama Robot Vision And Sensing 1- Kamera Sistemleri, 2- Kamera Kalibrasyonu, 3- Renk Uzayları, 4- Robotik Görmede Kullanılan 1. Camera System, 2. Camera Calibration, 3. Color Spaces, 4. Ġmage Processing Techniques For Görüntü ĠĢleme Teknikleri, 5- Robot Sistemlerinde Görüntü ĠĢlemenin Yeri Ve Önemi, Robot Vision, 5. Ġmportance Of Robot Vision, 6. Obstacle Detection With Ġmage Processing, 6- Görüntü ĠĢleme Teknikleriyle Engel Algılama, Mesafe Ölçme Ve Nesne Tanıma Yöntemleri, 7. Range Measurement And Object Recognition Techniques, 8. Artificial Ġntelligent Methods Usage 7- Yapay Zeka Tekniklerinin Robotik Görmede Kullanılması, 8- Robotik Sensörler, 9- Sensör At Robot Vision, 9. Sensors For Robots, 10. Sensor Based Navigation. Tabanlı Robot Navigasyonu Elektrik Enerji Sistemlerinin Ekonomik ĠĢletilmesi Economic Operation Of The Electrical Power Systems 1- Güç Sistemlerinin Kontrolü 2- Yük-Frekans Kontrolü 3- Otomatik Üretim Kontrolü 4-Generatör 1- Power Systems Control 2- Load-Frequency Control 3- Automatic Generation Control 4- Division lerin Yükü PaylaĢması 5- Güç Sistemlerinin Paralel ĠĢletilmesi 6- Elektrik Enerji Üretim Ünitelerinin Of Load Between Generators 5- Parallel Operation Of Power Systems 6- Characteristics Of Karakteristikleri 7- Grup Yüklenmesi Problemi 8- Ekonomik Yük Dağıtımı Problemi 9-Optimizasyon Generation Units 7- Unit Commitment Problem 8- Economic Dispatch Problem 9- Optimization Teorisi 10- Matematiksel Programlama Yöntemlerinin Sınıflandırılması 11- Elektrik Üretim Maliyet Theory 10- Classification Of Mathematical Programming Methods 11- Electrical Power Generation leri 12- Ġletim Hatlarında OluĢan Kayıplar 13- Termal Santrallerin Verimleri 14- Örnek Test Costs 12- Transmission Losses 13- Thermal Power Plant Efficiencies 14- Example Test Systems Elektrik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yönteminin Kullanımı Finite Element Method For Electrical Engineering 1- Alan Problemlerinin Sınıflandırılması 2- Ġkinci Mertebe Kısmi Diferansiyel Denklem Türleri 1- Use Of Finite Element Method Ġn Electrical Engineering And Advantage Of This Method Ġn 3- Sınır KoĢulu Türleri 4- BaĢlangıç Ve Sınır Değer Problemi Tanımı 5- Bir, Ġki Ve Üç Boyutlu Design And Development Of Work. 2- Classification Of Field Problems 3- Types Of Partial Laplace Ve Poisson Tipi Elektrik Ve Manyetik Alan Problemlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi Ġle Differential Equation 4- Boundary And Conductivity Problems 5- One, Two And Three Dimensional Çözümü 6- Eksenel Simetrili Problemlerin Çözümü, Zaman DeğiĢkenli Problemler, 7- Transformatör Laplace And Poisson s Equations 6- Magnetodynamic Ploblems Solutions. 7-Finite Element Ve Dönen Elektrik Makinalarının Sonlu Elemanlar Yöntemi Ġle Modellenmesi Ve Performansı Modeling Transformers And Rotating Electrical Machines Elektrik Makinelerinin Dinamiği Dynamic Modeling Of Electric Machines 1- GiriĢ,Elektromekanik Enerji DönüĢümü 2- Elektromekanik Enerji DönüĢümünün Temel 1- Fundamentals Of Electromechanics 2- Basic Principle Of Electromagnetic Principles. 3- Torque Prensipleri 3- Koenerji, Moment Ve Kuvvet Ġfadeleri 4- Elektromekanik Sistemlerin Matematik And Force Terms. 4- Coenerjgy, Torque And Fors Terms 5- Mathematic Modeling Of Electro Modelleinin Çıkartılması Ve Bilgisayar Programlarıyla Simülasyonu 5- Asenkron Ve Senkron Mechanic Systems. D-Q Modeling Of Synchronous And Asynchronous Motors. Makineların D-Q Modellerinin Çıkartılması 6- Kısa Devre Rotorlu Asenkron Motorlarda Rotor 6- Effect Of Ġnduction Motors Rotor Faults To Ġts Performance. Arızalarının Motor Performansına (Stator Akımına, Tork Dalgalanmalarına Ve Motor Verimine) Etkilerinin Ġncelenmesi Kontrol Sistemlerinin Tasarımı Control System Design 1- Sürekli Zamanlı Kontrol Sistemlerinin Kök-Yer Eğrileri Metodu Ġle Tasarımı, 2- Sayısal Kontrol 1. Continuous-Time Control System Design By The Root-Locus Method, 2. Discrete-Time Control Sistemlerinin Kök-Yer Eğrileri Metodu Ġle Tasarımı, 3- Sürekli Zamanlı Kontrol Sistemlerinin System Design By The Root-Locus Method, 3. Continuous-Time Control System Design By The Frekans Cevabı Yöntemi Ġle Tasarımı, 4- Sayısal Kontrol Sistemlerinin Frekans Cevabı Yöntemi Ġle Frequency Respose Method, 4. Discrete-Time Control System Design By The Frequency Respose Tasarımı, 5- Sürekli Zamanlı Kontrol Sistemlerinin Durum Uzayında Tasarımı, 6- Sayısal Kontrol Method, 5. Design Of Continuous-Time Control System Ġn State Space, 6. Design Of Discrete-Time Sistemlerinin Durum Uzayında Tasarımı, 7- Sürekli Zamanlı Sistemlerin Liapunov Kararlılık Analizi Control System Ġn State Space, 7. Liapunov Stability Analysis And Quadratic Optimal Control For Ve Quadratik Optimal Kontrolü, 8- Sayısal Kontrol Sistemlerinin Optimal Kontrolü. Continuous-Time Control System. 8. Optimal Discretetime Control System,

15 Sayısal Kontrol Sistemleri Digital Control Systems 1- Otomatik Kontrol Sistemlerine Genel Bir BakıĢ, Temel Tanım Ve Kavramlar. 2- Sistem 1- Introduction Of The Automatic Control Systems, Basic Definitions And Concepts. 2- Purpose Of Denetiminin Amacı Ve Denetleyici Türleri. 3- Analog Ve Sayısal Denetleyicilerin KarĢılaĢtırılması The Control Systems, Types Of Controllers. 3- To Compare With Analog And Digital Control Ve Sayısal Denetime GiriĢ. 4- Sayısal Denetim Sistemlerinin Kapsamı Ve Genel Yapısı. 5- Z- Systems, Ġntroduction To Digital Control Systems. 4- Structure Of The Controllers. 5- Z-Transform. DönüĢümü. 6- Ayrık Zamanlı Sistemler. 7- Örnekleme. 8- Ad/Da DönüĢtürücüler Ve ĠĢaretlerin 6- Discrete Time Systems. 7- Sampling. 8- Ad/Da Converters And Re-Configure Of Signals. 9- Block Yeniden Yapılandırılması. 9- Sayısal Denetim Sistemlerinin Blok Diyagramları Ġle Gösterimi. Diagrams Of Digital Control Systems. 10-Open Loop And Closed Loop Digital Control Systems. 10-Açık Ve Kapalı Çevrim Sistemler. 11-Durum Uzayı Analizi. 12-Kararlılık Test Yöntemleri. 11-State Space Analysis. 12-Stability. 13-Design Of Digital Control Systems. 13-Sayısal Denetleyicilerin Tasarımı. 14-Bilgisayar Destekli Uygulama Örnekleri. 14- Computer Based Applications Of Digital Control Systems Özellik Üretme Ve ĠĢleme Yöntemleri Feature Generation And Processing Methods 1-Özellik Çıkarmaya GiriĢ 2-Örnekleme, Veri Ön ĠĢleme Ve Normalizasyon Kavramları 3-Zaman 1-Introduction To Feature Generation 2-Sampling, Feature Pre-Processing And Normalization Ortamında Özellik Çıkarma 4-Güç Spektrum Yoğunluğunun Elde Edilmesi Ve Frekans Ortamında 3-Feature Generation Ġn Time Domain 4-Power Spectrum Densities And Feature Generation Ġn Özellik Çıkarma 5-Parametrik Ve Parametrik Olmayan Frekans Analizi Yöntemleri 6-Dalgacık Frequency Domain 5-Parametric And Nonparametric Frequency Analysis Methods 6-Wavelet DönüĢümü 7-Dogrusal Olmayan Özellik Çıkarımı 8-Zaman Serisi Analizi 9-Özellik Seçme Transform 7-Nonlinear Feature Generation 8-Time Series Analysis 9-Introduction To Feature Yöntemlerine GiriĢ 10-Temel BileĢen Analizi(Pca), Ayrık BileĢen Analizi(Ica) 11-Sıralı Özellik Selection Methods 10-Principal Component Analysis(Pca) And Independent Component Seçme (Sfs) 12-Discriminant Analizi 13-Diğer Özellik Seçme Yöntemleri Analysis(Ica) 11-Sequenctial Feature Selection(Sfs) 12-Discriminant Analysis 13-Other Feature Selection Methods ÇeĢitli Sayısal Yöntemlerin Anten Problemlerine Uygulanması Numerıcal Implementatıon Of Varıous Methods Of The Antenna Problem 1. Tek DeğiĢkenli Fonksiyonların Fourier DönüĢümleri 2. Dağılımlar Ve Fourier DönüĢümleri3. Çok 1. Fourier Transforms Of Functions Of One Variable 2. Distributions And Fourier Transforms DeğiĢkenli Fourier DönüĢümleri 4. Elektromanyetik Dalga Denklemlerinin, Sabit Bir Frekans Ġçin 3. Multi-Variable Fourier 4. Electromagnetic Wave Equations, General Solutions For A Fixed Genel Çözümleri 5. Doğrusal Ve Yönden Bağımsız Ortamlar Ġçinde IĢınlanan, Sabit Zaman Frekans Frequency 5. Irradiated Ġn The Direction Of Linear And Ġndependent Media, A Fixed Time-Frequency Alanlar 6. Periyotlu Yapılar, Log-Periyodlu Yapılar 7. Doğrusal Ortamlarda Güç, Empedans, Alıcı Fields 6. Period Structures, Log-Periodic Structures 7. Power Ġn Linear Media, Impedance, Receiver Antenler, Kazanç, Etkin Yüzey 8. Ġletim Hattı Modeli 9. Rezonatör Modeli 10. GenelleĢtirilmiĢ Antennas, Gain, Effective Surface 8. Transmission Line Model 9. Resonator Model 10. Generalized Rezonatör Modeli 11. Çok Kapılı Ağ Modeli 12. Tam Dalga Analizi, Spektral Domen Tam Dalga Resonator Model 11. Multiport Network Model 12. Full Wave Analysis, Spectral Domain Full Wave Analizi 13. KarmaĢık Potansiyel Ġntegral Denklemi Analizi 14. Sonlu-Fark Zaman-Domeni Analizi Analysis 13. Potential Integral Equation Analysis Of Complex 14. Finite-Difference Time-Domain Analysis MikroĢerit Antenler Microstrip Antennas 1. MikroĢerit Antenlere GiriĢ 2. MikroĢerit Anten Tasarımında Kullanılan Yöntemler 3. Dikdörtgen 1. Introduction To Microstrip Antennas 2. Methots Used Ġn Microstrip Antenna Design 3. Rectangular Yama 4. Dairesel Yama 5. Üçgen Yama 6. Kalite Faktörü Ve BantgeniĢliği, 7. Verim Ve GiriĢ Direnci Patch 4. Circular Patch 5. Tringular Patch 6. Quality Factor And Bandwidth 7. Efficiency And Input 8. Polarizasyon 9. MikroĢerit Antenlerde Besleme ġekilleri 10. MikroĢerit Dizi Antenler 11. U-Yarık Impedance 8. Polarization 9. In Microstrip Antenna Feed Shapes 10. Microstrip Array Antennas MikroĢerit Antenler 12. GeniĢbant MikroĢerit Yama Antenler 13. MikroĢerit Anten Simülasyonları 11. U-Slot Microstrip Antennas 12. Broadband Microstrip Patch Antenna 13. Simulation Of 14. ÇeĢitli MikroĢerit Uygulamalar Microstrip Antenna 14. Various Microstrip Applications Mühendislikte Spektral Analiz Metodları Spectral Analysis Methods in Engineering 1-Spektral tahmin probleminin çözümü, 2-Parametrik olmayan teknikler, 3-Periodogram metotları, 1-The solving of spectral estimation problem, 2-Nonparametric techniques, 3-Periodogram methods, 4-Korelogram metotları, 5- Parametrik metotlar, 6- Auto Regressive (AR), 7- Moving Average (MA), 4-Correlogram methods, 5-Parametric methods, 6- Auto Regressive (AR), 7- Moving Average (MA), 8- Auto Regressive Moving Average (ARMA), 9- Yule-Walker Denklemleri, 10- En küçük kareler 8- Auto Regressive Moving Average (ARMA), 9- Yule-Walker equations, 10-Least squares methods, metodu, 11- Levinson-Durbin Algoritması, 12- Öz vektör ayrıģımını temel alan metotlar, 13- Temel 11-Levinson-Durbin Algorithm, 12-Methods based on eigen vector decomposition, 13-Principal BileĢen Analizi, 14- Çoklu Sinyal Sınıflandırma Component Analysis (PCA), 14-Multiple Signal Classification (MUSIC)

16 Ġki ve Üç Boyutlu Görsel Verilerin ĠĢlenmesi ve Analizi Two and Three Dimensional Visual Data Processing and Analysis 1- Ġki ve üç boyutlu (2B/3B) veriler üzerinde ön-son iģlemler, 2-2B/3B verilerin analizi ve kalite 1- Pre/post processing for two and three dimensional (2D/3D) data, 2- Quality measures and analysis ölçümleri, 3-2B/3B verilerin segmentasyonu, sıkıģtırılması, kodlanması, 4-2B/3B veri sistem of 2D/3D data, 3- Segmentation, compression and coding of 2D/3D data, 4-2D/3D data system mimarileri, 5- Ġçerik tabanlı 2B/3B veri indeksleme ve geri kazanım uygulamaları, 6- Ġnsan görme architectures, 5- Content-based 2D/3D data indexing and retrieval, 6- Human Visual System sisteminin modellenmesi, 7- Biyolojik sistemlerden esinlenen akıllı modellerin 2B/3B verilere modelling, 7- Biologically inspired intelligent system applications for 2D/3D data, 8- Engineering uygulanması, 8-2B/3B sistemlerin mühendislik uygulamaları (çoklu ortam uygulamaları, görsel örüntü applications of 2D/3D data (multimedia, visual pattern recognition, surveillance, visual information tanıma, izleme sistemleri, görsel veri kodlama, güvenlik vb ) coding and security and other related subjects) Güç elektroniğinde mikrodenetleyici tabanlı kontrol metotları Microcontroller based control methods in power electronics 1- Mikrodenetleyici Mimari Yapısı ve Programlanması, 2- A/D ve D/A dönüģtürücüler ve çeģitli 1- Microcontroller architecture and programming, 2- A/D and D/A converters and various ICs for entegreler ile arayüz uygulamaları, 3-Zamanlayıcı, Sayıcı, CCP ve ADC Birimlerinin Ġncelenmesi, interface applications, 3-Timer, counter, CCP and ADC units, 4- The importance of voltage, current, 4- Kapalı döngü kontrolde gerilim, akım, hız, güç ve güç faktörü ölçümünün önemi, 5- DC ve AC speed, power and power factor in closed loop control, 5- On-line measurement of DC and AC voltage, gerilimlerin akımların ve faz açılarının on-line ölçümü, 6-P, PI, PID denetleyicilerin dijital olarak current and phase angles, 6- Digital implementation of P, PI and PID controllers, 7- Synthesizing gerçekleģtirimi, 7-Mikrodenetleyici ile Güç Elektroniği Devrelerinin Kontrol Sinyallerinin Üretilmesi, control signals of power electronics circuits based on microcontroller, 8- Microcontroller control of 8- AC/AC DönüĢtürücülerin Mikrodenetleyici ile Kontrolünün Ġncelenmesi, 9- AC/DC AC/AC converters, 9- Microcontroller control of AC/DC converters, 10- Microcontroller control of DönüĢtürücülerin Mikrodenetleyici ile Kontrolünün Ġncelenmesi, 10- DC/DC DönüĢtürücülerin DC/DC converters, 11- Microcontroller control of DC/AC converters, 12- Investigation of Mikrodenetleyici ile Kontrolünün Ġncelenmesi, 11- DC/AC DönüĢtürücülerin Mikrodenetleyici ile microcontroller based DC motor control, 13- Investigation of microcontroller based V/f control for Kontrolünün Ġncelenmesi, 12- Mikrodenetleyici ile DC Motor Kontrolünün Ġncelenmesi, induction motor 13-Mikrodenetleyici ile Asenkron Motorda V/f kontrolü

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye

Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye İbrahim ALIŞKAN 1 Elektrik Dr. & Endüstri Müh. Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye İletişim ve

Detaylı

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güz Dönemi Zorunlu Dersleri EEBM 501 İleri Mühendislik Matematiği

Detaylı

T+U+L KREDİ AKTS GRUP ÖĞRETİM ELEMANI

T+U+L KREDİ AKTS GRUP ÖĞRETİM ELEMANI 1.YARIYIL 1222102 Elektroteknik 1222104 Matematik I 1222105 Fizik I 122210 Kimya T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM 2017-2018 ÖĞRETİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

Özgeçmi-CV BRAHM ALIKAN. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Oda No: 111 ncivez Mah Merkez/Zonguldak

Özgeçmi-CV BRAHM ALIKAN. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Oda No: 111 ncivez Mah Merkez/Zonguldak Özgeçmi-CV 19.08.2013 BRAHM ALIKAN Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Oda No: 111 ncivez Mah Merkez/Zonguldak Tel: : 0372 257 4010/1570 Mobil: 0535 505 7663 ialiskan@beun.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 2015-2016 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ 1 BMT101

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 05-06 ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ.SINIF /.YARIYIL* BMT0 Fizik

Detaylı

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri /

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU Bahar 2016 257 4010-1625, hacirif@beun.edu.tr EEM452 Sayısal Kontrol Sistemleri (3+0+3) Zamanda Ayrık Sistemlerine Giriş. Sinyal değiştirme,

Detaylı

Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100, Center/Zonguldak/Turkey

Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100, Center/Zonguldak/Turkey Ibrahim ALISKAN 1 Electrical & Industrial Engs. with Control Automation Ph.D. Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-13 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 FİZ11 FİZİK I 3 1 6 KİM11 KİMYA 3 1 6 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI

2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI Ek 2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI Önerilen Program 1. Dönem SSD 4400 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2 0 2 2 MTH 1301 Mathematics I 4 0 4 6 PHY

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55 1 Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55 Kişisel Bilgiler: Adi-Soyadı Süleyman ADAK Statüsü

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

Michael Faraday 1831 Ampere ve Bio Savart Elektrik Mekanik Enerjiler arasýndaki ilişki Elektrik Magnetik Alan arasındaki ilişki

Michael Faraday 1831 Ampere ve Bio Savart Elektrik Mekanik Enerjiler arasýndaki ilişki Elektrik Magnetik Alan arasındaki ilişki ELEKTRİK MAKİNALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ GELECEKTEKİ DURUMU Mekanik Enerji Michael Faraday 1831 Ampere ve Bio Savart Elektrik Mekanik Enerjiler arasýndaki ilişki Elektrik Magnetik Alan arasındaki ilişki Elektrik

Detaylı

temel yasalar ve kurallar Manyetik malzemeler ve manyetik devreler ve frenlem

temel yasalar ve kurallar Manyetik malzemeler ve manyetik devreler ve frenlem EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Elektrik Elektronik Bilgisi MM205 Türkçe Zorunlu 5 Ön Koşul

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI

1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI Ek 1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI Önerilen Program 1. Dönem SSD 4400 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2 0 2 2 MTH 1301 Mathematics I 4 0 4 6 PHY 1301

Detaylı

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151221201 ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 2 0 2,0

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

MUSTAFA ÇAKIR. Kişisel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Kimlik Numarası. Doğum Tarihi 21/08/1974. İletişim Adresi

MUSTAFA ÇAKIR. Kişisel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Kimlik Numarası. Doğum Tarihi 21/08/1974. İletişim Adresi MUSTAFA ÇAKIR Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri Kimlik Numarası Doğum Tarihi İletişim Adresi Telefon 20618356832 21/08/1974 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UMUTTEPE KAMPÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (262) 303 33 60

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 17599029596 MEHMET ZİLE 10/1/70 12:00 AM A55893 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce TOEFL IBT

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ EK:1 Standartlar 1. Tavsiye G.703 PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Tavsiye G.704 SYNCHRONOUS FRAME STRUCTURES

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

KTO Karatay University, Faculty of Engineering, Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday

KTO Karatay University, Faculty of Engineering, Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday KTO Karatay University, Faculty of Engineering, 2015-2016 Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday EEE MEM ME CIE MNT EEE MEM ME CIE

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü http://bilgisayar.beun.edu.tr İçerik Zonguldak Tanıtımı Üniversite Tanıtımı Mühendis Kimdir? Mühendisin Sorusu Bilgisayar

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113 ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa Eleco 214 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 214, Bursa Fırçasız, Dış Rotorlu Elektrikli Bisiklet Motoru Tasarımı, Üretimi Ve Deneysel Doğrulaması Design,

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU A PROGRAM ADI :Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) 1. SINIF / 1. YARIYIL ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II ELN5504 ELN5000

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II ELN5504 ELN5000 DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ /YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA 2012 ELECREATE 2010 Misyonumuz: Yeni teknolojiler ile yüksek katma değerli, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan ürün ve hizmetler sunarak

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004 4.4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mevlüt KARAÇOR 2. Doğum Tarihi: 26.10.1977 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3

Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 Analog sistemlerde güç ve enerji. Doğrusal olmayan ve zamanla değişen sistemler. Durağan olmayan çok bileşenli işaretlerin yapıları ve model

Detaylı

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GÜÇ KALİTESİ ve HARMONİK EĞİTİMİ Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ Telefon-Faks:

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ SAYISAL İŞARET İŞLEME M. Kemal GÜLLÜ İçerik Giriş Ayrık Zamanlı İşaretler Ayrık Zamanlı Sistemler İşaret ve Sistemlerin Frekans Uzayı Analizi Sürekli Zaman İşaretlerin Ayrık Zamanlı İşlenmesi İşaret ve

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar Destekli Çözümleri Proje No:2013-2-FMBP-73 Proje Türü ÖNAP SONUÇ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ) GÜÇ ELEKTRONİĞİ (0860120203-0860170113) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 44 100 Kredisi 3+1 4 Bu derste; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Güç Elektroniği. Yüke verilen enerjinin kontrolü, enerjinin açılması ve kapanması ile ayarlanmasını içerir.

Güç Elektroniği. Yüke verilen enerjinin kontrolü, enerjinin açılması ve kapanması ile ayarlanmasını içerir. Güç Elektroniği GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN TANIMI Güç Elektroniği, temel olarak yüke verilen enerjinin kontrol edilmesi ve enerji şekillerinin birbirine dönüştürülmesini inceleyen bilim dalıdır. Güç Elektroniği,

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ MEKATRONİĞİN TEMELLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı Yrd. Doç. Dr. İlker ÜNAL Vize %30 Dersin Koşulları Final %60 Ödev %10 Dersin Konuları Mekatronik Sistemler Birimler ve Ölçme

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR Hazırlayan ve Sunan: ELEKTRİK_55 SUNUM AKIŞI: PWM (DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU) NEDİR? Çalışma Oranı PWM in Elde Edilmesi Temelleri PWM in Kullanım Alanları AC

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SAVAŞ ŞAHİN Öğrenim Durumu: DOKTORA Tel: +90.232.3293535 / 3713 E-posta: phd.savas.sahin@gmail.com savas.sahin@ikc.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 28.11.2016/PAZARTESİ DERS SAATİ ENG 112 ENGLISH I ERKAN TÜRKMEN A 220 30.11.2016 / ÇARŞAMBA 13:00-15:00 FIZ 112 PHYSICS-I AYBEN KARASU UYSAL M-102,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AHMET GANİ UZMAN E-Posta Adresi agani@ksu.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3442801629-1629 5337719558 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. http://fbe.ieu.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. http://fbe.ieu.edu.tr Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı http://fbe.ieu.edu.tr Vizyonumuz; Yürütülmekte olan lisansüstü eğitim programları, bilimsel araştırma ve etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası

Detaylı