ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık fakültesi Bünyesinde 1987 yılında kurularak, ilk kez lisans düzeyinde öğretim yılında 40 öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini baģlatmıģtır öğretim yılında II. Öğretim programına da iģlerlik kazandırılmıģtır. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat YerleĢkesinde (KONYA) bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ģu anda yaklaģık 400 Lisans, 60 Lisansüstü (normal öğretim) ve 20 Tezsiz Yüksek Lisans (Ġkinci Öğretim) öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzdeki eğitim-öğretim ve araģtırma geliģtirme etkinlikleri 1 profesör, 4 Doçent, 9 yardımcı doçent olmak üzere toplam 14 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 12 araģtırma görevlisinden oluģan bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim ve araģtırma-geliģtirme faaliyetleri; Elektronik, Telekomünikasyon, Devreler ve Sistemler, Elektrik Makinaları, Enerji Tesisleri ve Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği olmak üzere 6 farklı anabilim dalında teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanlarımızdan bazıları akademik çalıģmalarının dıģında Selçuk Üniversitesi TEKNOKENT i üzerinden 32 bin KOBĠ si ile bir KOBĠ baģkenti olan Konya organize sanayisinde baģarılı bir Ģekilde danıģmanlık ve mühendislik hizmeti vermektedirler. Bölümümüzün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak iģ hayatına atılan çoğu mezunlarımız; kendi danıģmanlık ve müteahhitlik bürolarını kuranlar ile yurtiçi ve yurtdıģı üniversitelerinde akademik olarak hizmet verenlerin dıģında, kendi konularında (veya yakın mühendislik dallarında) değiģik kamu kurum ve kuruluģları ile özel sektörde aģağıda listelenen alanlarda baģarılı hizmetler vermektedirler; Elektronik sanayi. Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri. Analog ve sayısal olarak elektrik devre-sistem tasarımı. Analog ve saysal haberleģme sistemlerinin tasarımı ve iģletimi. Tıp elektroniği. Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörü. Elektrik makinaları. Fabrika ve iģletmelerde iģletim ve danıģmanlık hizmetleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği günlük hayatı kolaylaģtıran ve yaģam kalitesini artıran teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen mühendislik dallarından biridir. Dolayısıyla, bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci dereceden ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendislerine ihtiyaç artarak devam edecektir.

2 MĠSYON Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, mühendislik disiplini içinde sanayinin ve toplumun ihtiyacı olan konularda, öğrencilerine; Bilgi eriģimini ve kullanımını öğretmek, Bilginin iletilmesi, geliģtirilmesi ve uygulanması konularında yetenek kazandırmak, Çok disiplinli bir takım anlayıģı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ve katkıda bulunma yeteneği kazandırmak, Teknolojinin hızla geliģtiği bir ortamda, etik sorumluluk da taģıyarak, ülkemizde yaģam kalitesini artırıcı çalıģma bilinci yerleģtirmek, ve ayrıca lisans eğitiminin yanında bilimsel araģtırma ve geliģtirmenin önemli paydaģlarından olan lisansüstü öğrencilerini ulusal ve uluslararasında kabul gören temel ve uygulamalı mühendislik çalıģmalarında; Elektrik veya Elektronik konularında uzmanlaģmıģ yüksek mühendis ve akademisyenler olarak yetiģtirmek, Seçtiği disiplinle ilgili problemlere çözüm getirici ve yeni projeler üretebilen beceriyi kazanmıģ olarak mezun etmek, Küresel boyutta bilimsel mükemmelliği ölçü alacak Ģekilde yetiģtirmek ve yönlendirmek, Özgüveni geliģmiģ, üretici ve etkin (yazılı ve sözlü) iletiģim becerisi kazandırmak, bölümümüzün MĠSYON unun (ÖZGÖREV inin) ana eksenini oluģturmaktadır. VĠZYON Bölümümüz; lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimde uluslararası standartlara ulaģmayı amaç edinen, kendi disiplini içinde yeni geliģmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiģ, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan bireylerin yetiģtirilmesini kendisine VĠZYON (ÖZGÖRÜ) olarak seçmiģtir. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Elektronik, Devreler ve Sistemler, Elektrik Tesisleri, Elektrik makineları, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Telekomünikasyon

3 ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Saadetdin HERDEM Devreler ve Sistemler Doç.Dr.Salih GÜNEġ Devreler ve Sistemler selcuk.edu.tr Doç.Dr.Yüksel ÖZBAY Elektronik Doç.Dr.Abdullah ÜRKMEZ Elektrik Tesisleri Doç.Dr.Ramazan AKKAYA Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr.Osman BĠLGĠN Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr.Musa AYDIN Elektrik Tesisleri Yrd.Doç.Dr.Ercan YALDIZ Elektromanyetik Alanlar ve Mik.Tekniği Yrd.Doç.Dr.Nihat YILMAZ Devreler ve Sistemler Yrd.Doç.Dr.Nurettin ÇETĠNKAYA Elektrik Tesisleri Sistem analizi, manyetik filtrelerin performans analizi, biyomedikal sistemler, lineer/nonlineer sistemler, fiziksel sistemlerin modellenmesi Yapay zeka, biyomedikal sistemler, yapay bağıģıklık, örüntü tanıma ve sınıflama, uyku evreleme Yapay sinir ağları, biyomedikal sistemler, örüntü tanıma ve sınıflama, EKG ve aritmiler Transformatörler, elektrik tesisleri, elektrikli ulaģım sistemleri, yüksek gerilim Güç elektroniği, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik makinalarının kontrolü, elektrik güç kalitesi Elektrik makinaları, genetik algoritmalar, ANSYS, endüstriyel otomasyon, enerji üretimi Elektrik tesisleri, ENH güzergah etüdü, iletim hatları, iletim/dağıtım projeleri, yüksek gerilim, güç sistem analizi, geçici rejim, güç sistem simülasyonu, harmonikler Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Mikrodalga Tekniği, Antenler ve Yayılma, Telekomünikasyon Görüntü iģleme, robotik, devreler ve sistemler, yapay zeka, FPGA, mikrodentleyiciler Ġletim hatları, elektrik tesisleri, aydınlatma, iç tesisat, enerji planlama ve yönetimi Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN Telekomü-nikasyon Antenler, yapay sinir ağları, haberleģme, optimizasyon Yrd.Doç.Dr.Ömer AYDOĞDU Elektrik Makinaları Otomatik kontrol, bulanık mantık, güç elektroniği, elektrik motorlarının kontrolü

4 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Yrd.Doç.Dr.A.AfĢin KULAKSIZ Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZġEN Elektronik Güç elektroniği, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik motorlarının kontrolü Yapay bağıģıklık sistemi, Görüntü iģleme, örüntü tanıma ve sınıflama, biyomedikal sistemler Öğ.Gör.Dr.Yalçın EZGĠNCĠ Elektronik selcuk.edu.tr Biyomedikal sistemler, endüstriyel elektronik, filtreler ArĢ.Gör.Dr.Kemal POLAT Devreler ve Sistemler ArĢ.Gör.Dr.Murat CEYLAN Telekomü-nikasyon ArĢ.Gör.Dr.Rahime CEYLAN Elektronik ArĢ.Gör.Dr.Bayram AKDEMĠR Elektrik Makinaları Görüntü iģleme, örüntü tanıma ve sınıflama, biyomedikal sistemler Görüntü iģleme, örüntü tanıma ve sınıflama, biyomedikal sistemler Teletıp, EKG, örüntü tanıma ve sınıflama, biyomedikal sistemler Normalizasyon, yapay zeka, endüstriyel elektronik, güç elektroniği ArĢ.Gör.Dr.Hulusi KARACA Elektrik Tesisleri Güç elektroniği, Matris dönüģtürücüler, Elektrik makinaları

5 Elektrik - Elektronik Mühendisliği A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Ramazan Akkaya DeğiĢken Hızlı Dc Sürücüler Variable Speed Dc Drives Elektrik Makinaları Doç. Dr. Ramazan Akkaya Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları Industrial Applications Of Power Electronics Applications Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Osman Bilgin Elektrik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yönteminin Finite Element Method For Electrical Engineering Elektrik Makinaları Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Osman Bilgin Elektrik Makinelerinin Dinamiği Dynamic Modeling Of Electric Machines Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ömer Aydoğdu Sayısal Kontrol Sistemleri Digital Control Systems Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ahmet AfĢin Kulaksız Fotovoltaik Enerji Sistemleri Photovoltaic Energy Systems Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ömer Aydoğdu Kontrol Sistemlerinin Tasarımı Control System Design Elektrik Makinaları Doç. Dr. Abdullah Ürkmez Elektrik ġalt Cihazları Electric Switchgear Equipments Elektrik Tesisleri Doç. Dr. Ramazan Akkaya Elektrik Güç Kalitesi Electric Power Quality Elektrik Tesisleri Doç. Dr. Abdullah Ürkmez Elektrik Enerji Tesislerinin Temelleri Fundamentals Of Electric Power Plants Elektrik Tesisleri Yrd.Doç.Dr. Nurettin Çetinkaya Elektrik Enerji Sistemlerinin Ekonomik ĠĢletilmesi Economic Operation Of The Electrical Power Systems Elektrik Tesisleri Yrd.Doç.Dr. Musa Aydın Yer Altı Kablolu Dağıtım Hatları Power Distrubution Line With Underground Cable Elektrik Tesisleri Doç. Dr. Yüksel Özbay Biyomedikal Düzenler Ve Ölçmeleri Biomedical Devices And Measurement Elektronik Yrd.Doç.Dr. Seral ÖzĢen Özellik Üretme Ve ĠĢleme Yöntemleri Feature Generation And Processing Methods Elektronik Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yağcı Çok Fazlı Transformatörler Multi Phase Transformers Elektronik Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Sinan Gültekin MikroĢerit Antenler Microstrip Antennas Telekomünikasyon Doç. Dr. Yüksel Özbay Bilgisayar Destekli Sinyal ĠĢleme Computer Based Signal Processing Telekomünikasyon Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Sinan Gültekin ÇeĢitli Sayısal Yöntemlerin Anten Problemlerine Numerıcal Implementatıon Of Varıous Methods Of The Telekomünikasyon Uygulanması Antenna Problem Yrd.Doç.Dr. Ercan Yaldız Kablosuz HaberleĢme Sistemleri Wireless Communication Systems Telekomünikasyon Doç. Dr. Salih GüneĢ Mühendislikte Yapay BağıĢıklık Sistemleri Artificial Immune Systems Ġn Engineering Devreler Ve Sistemler Prof.Dr. Saadetdin Herdem Ġleri Devre Analizi Advanced Circuit Analysis Devreler Ve Sistemler Prof.Dr. Saadetdin Herdem Doğrusal Sistem Teorisi Linear System Theory Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Nihat Yılmaz Robotik Görme Ve Algılama Robot Vision And Sensing Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Muciz Özcan Süreç Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknolojileri Process Control And Instrumentation Technologies Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Ercan Yaldız Elektromanyetik Uyumluluk Electromagnetic Compatibility Elekt.Al.Mikro Tek Yrd.Doç.Dr. Ahmet AfĢin Kulaksız Güç Elektroniğinde Mikrodenetleyici Microcontroller Based Control Methods Elektrik Makinaları 8 3

6 Elektrik - Elektronik Mühendisliği A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Abdullah Ürkmez Elektrikli UlaĢım Sistemleri Electric Transportation Systems Elektrik Makinaları Doç. Dr. Ramazan Akkaya Özel Amaçlı Elektrik Makinaları Special Purpose Electrical Machines Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Osman Bilgin Anahtarlamalı Relüktans Motorlarının Bilgisayar Destekli Switched Reluctance Motor Derives Modelling, Smulation, Elektrik Makinaları Tasarımı Ve Analizi Analysis Design And Applications Doç. Dr. Ramazan Akkaya DeğiĢken Hızlı Ac Sürücüler Variable Speed Ac Drives Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Osman Bilgin Sonkron Makineler Ve Tasarım Optimizasyonu Synchronous Machines And Their Design Optimization Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ömer Aydoğdu Bulanık Denetleyiciler Fuzzy Controllers Elektrik Makinaları Yrd.Doç.Dr. Ahmet AfĢin Kulaksız Güç Elektroniği Devrelerinin Bilgisayar Destekli Analizi Computer Aided Analysis Of Power Electronic Circuits Elektrik Makinaları Doç. Dr. Ramazan Akkaya Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Güç Elektroniği Power Electronics Applications On Renewable Energy Elektrik Tesisleri Uygulamaları Sources Yrd.Doç.Dr. Musa Aydın Enerji Tesislerinde AĢırı Gerilimler Ve Koruma Overvoltages And Protection On Energy Systems Elektrik Tesisleri Yrd.Doç.Dr. Nurettin Çetinkaya Ġç Aydınlatmada Güvenlik Ve Otomasyon Security And Automation Ġn Interior Lighting Elektrik Tesisleri Doç. Dr. Yüksel Özbay Biyolojik ĠĢaretlerin Algılanması Ve ĠĢlenmesi Sensoring And Processing Of Biological Signals Elektronik Yrd.Doç.Dr. Seral ÖzĢen Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Matlab Uygulamaları Matlab Applications Ġn Electrical And Electronics Elektronik Engineering Yrd.Doç.Dr. Muciz Özcan Endüstriyel Kontrol Sistemleri Ve TaĢıt Üst Yapı Uygulamaları Industrial Control Systems And Vehicle Super Structure Elektronik Applications Doç. Dr. Yüksel Özbay Yapay Sinir Ağları Uygulamaları Artificial Neural Networks Applications Telekomünikasyon Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Sinan Gültekin Enformasyon Teorisi Informatıon Theory Telekomünikasyon Prof.Dr. Saadetdin Herdem Yarıiletken Elemanların Modellenmesi Modeling Of Semiconductor Components Devreler Ve Sistemler Prof.Dr. Saadetdin Herdem Doğrusal Olmayan Sistem Teorisi Nonlinear System Theory Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Nihat Yılmaz Tele Robotlar Telerobotics Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Nihat Yılmaz Fpga Ġle Lojik Devre Tasarımı Logic Circuit Design With Fpga Devreler Ve Sistemler Prof.Dr. Saadetdin Herdem Emf ĠĢlemlerinin Modellenmesi Ve Simülasyonu Modeling And Simulation Of Emf Processes Devreler Ve Sistemler Yrd.Doç.Dr. Ercan Yaldız Elektromağnetikte Kullanılan Sayısal Yöntemler Numerical Techniques Ġn Electromagnetics Elekt.Al.Mikro.Tek Yrd.Doç.Dr. Ercan Yaldız Elektromağnetik IĢıma Ve Etkileri Electromagnetic Radiation And Effects Elekt.Al.Mikro.Tek Yrd.Doç.Dr. Murat Ceylan Ġki Ve Üç Boyutlu Görsel Verilerin ĠĢlenmesi Two And Three Dimensional Visual Data Elektrik-Elektronik Yrd.Doç.Dr. Rahime Ceylan Mühendislikte Spektral Analiz Metodları Spectral Analysis Methods In Engineering Devreler Ve Sistemler 8 3

7 DERS ĠÇERĠKLERĠ Elektrikli UlaĢım Sistemleri Electric Transportation Systems 1- Elektrikli UlaĢım Sistemlerinin GeliĢimi. Diğer Sistemlere Göre ĠĢletme, Ekonomi, Çevre Ve Enerji 1- The Development Of Electric Transportation System. According To Other Systems Management, Yönünden Üstünlükleri.2- Tahrik Mekaniği: Hareket Dirençleri 3- Çekicilerin Güç Ve Enerji Economics, Environment And Energy Ġn Terms Of Superiority. 2- Mechanics Of Electrical Trucks. Ġhtiyaçlarının Belirlenmesi. 4- Çekicilerin Konstrüksiyon Prensipleri Ve Tahrik Mekanizmaları. Resistances Of Movement.3- Determination Of Power And Energy Requirements Of Trucks. 5- Elektrikli Tahrik Sistemlerinin Sınıflandırılması: Doğru Akım, Alternatif Akım Ve KarıĢık Akım 4- Construction Principles And Mechanisms For Engaging Drive.5- Classification Of Electric Truck Sistemleri Ġle Tahrik.6- Güç Elektroniğinin Elektrikli Çekicilere Sağladığı Faydalar.7- Üç Fazlı Systems: Direct Current, Alternating Current And Combined Systems Driving. 6- The Benefits Of Asenkron Motor Ve Senkron Motorla Tahrik. 8- Elektrikli UlaĢım Sistemlerinde Enerji ġebekelerinin Power Electronics To Electrical Trucks. 7-3-Phase Asynchronous Motor And Synchronous Motor Bölümleri Ve Dizayn Kriterleri, 9- Hızlı Trenlerde Tahrik Sistemleri (Maglev, Rapid, Vb.). Drive. 8- Parts Of The Electric Power System And Design Criteria For Electric Transportation System, 9- Propulsion Systems For Fast Trains (Maglev, Rapid, Etc.) DeğiĢken Hızlı Ac Sürücüler Variable Speed Ac Drives 1-DeğiĢken Hızlı Ac Sürücü Sistemleri 2-Statik Güç DönüĢtürücülerin (Doğrultucular, Ġnverterler, Ac 1-Variable Speed Ac Drive Systems 2-Static Power Converters (Rectifiers, Ġnverters, Ac Changers Ayarlayıcılar Ve Frekans DönüĢtürücüler) ÇalıĢma Prensipleri Ve Temel Ġfadeleri 3-Üç Fazlı And Frequency Converters), Operation Principles And Basic Definitions 3-General Analysis Of Three Ġnverterlerin Genel Analizi 4-Darbe GeniĢlik Modülasyon (Pwm) Teknikleri 5-Asenkron Phase Ġnverters 4-Pulse Width Modulation (Pwm) Techniques 5-Equivalent Equations, Basic Makineler(Kısa Devre Rotorlu Ve Bilezikli) 6-Senkron Makineler 7-Asenkron Motor Sürücü Definitions And Control Of Ġnduction Machines (Squarrel Cage And Wound Rotor Motor) Sistemleri 8-Uzay Vektör Modülasyon (Uvm) Teknikleri Ve Sinüsoidal Pwm Ġle KarĢılaĢtırılması 6-Synchronous Machines 7-Induction Motor Drive Systems 8-Space Vector Modulation Techiques 9-Vektör Kontrolün Temel Prensipleri 10-Vektör Kontrollü Sürücüler 11-Direk Moment Kontrollü And Comparisons With Sinusoidal Pwm Technique 9-Basic Principles Of Vector Control Sürücüler 12-Ac Sürücülerin Sensörsüz Kontrolü. 10-Vector Controlled Drives 11-Direct Torque Controlled Drives 12-Sensorless Control Of Ac Drives Özel Amaçlı Elektrik Makinaları Special Purpose Electrical Machines 1-Fırçasız Dc Motorlar Ve Sürücüleri 2-Pm Senkron Motorlar Ve Sürücüleri 3-Adım Motorları 1. Brushless Dc Motors And Drives 2. Pm Synchronous Motors And Drives 3. Step Motors, (Permanent Magnet, DeğiĢken Relüktanslı Ve Hibtid Step Motorlar) Ve Sürücüleri 4-Histerezis (Permanent Magnet, Variable Reluctance And Hybrid Step Motors) And Drives 4. Hysteresis Motors Motorlar 5-Anahtarlamalı Relüktans Motorlar 6-Üniversal Motorlar 7-Tek Fazlı Indüksiyon Motorlar 5. Switched Reluctance Motors 6. Universal Motors 7. Single Phase Ġnduction Motors 8-Motor Seçimi Ve Uygulamaları 8. Selection Of Motors And Applications Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Güç Elektroniği Uygulamaları Power Electronics Applications On Renewable Energy Sources 1-Geleneksel Güç Üretimi 2-Alternatif Enerji Kaynakları 3-Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1-Conventional Energy Production 2-Alternative Energy Sources 3-Renewable Energy Sources 4-Fotovoltaik Güç Sistemleri 5-Rüzgar Elektrik DönüĢüm Sistemleri 6-Yakıt Pili Sistemleri 4-Photovoltaic Power Systems, 5-Wind Electric Conversion Systems 6-Fuel Cell Systems 7-Hibrid Sistemlerinin Temel Prensipleri, Uygulamaları Ve Kontrolu 8-Yenilenebilir Enerji 7-Basic Principles Of Hybrid Systems, Their Applications And Control 8-Power Converters Used Ġn Sistemlerinde Kullanılan Güç DönüĢtürücüler (Ac-Dc DönüĢtürücüler, Dc-Dc DönüĢtürücüler, Dc-Ac Renewable Energy Sources (Ac-Dc Converters, Dc-Dc Converters, Dc-Ac Converters) 9-Energy DönüĢtürücüler) 9-Enerji Depolama Sistemeri 10-Aküler Ve Akü Sarj Devreleri Storage Systems 10-Batteries And Batter Charging Circuits Biyolojik ĠĢaretlerin Algılanması Ve ĠĢlenmesi Sensoring And Processing Of Biological Signals 1- Biyolojik ĠĢaretlerin OluĢumu, Biyopotansiyel Kaynakları, Biyolojik ĠĢaretlerin Özellikleri 1- Formation Of Biological Signals, Biopotential Resources, Features Of Biological Signals 2- Biyomedikal Elektrotlar, Biyomedikal DönüĢtürücüler 3- Ekg, Emg, Eeg, Ultrasound 4- Opamplar, 2- Biomedical Electrodes, Biomedical Convertors 3- Ecg, Emg, Eeg, Ultrasound 4-Opamps, Kuvvetlendiriciler Ve Özellikleri, Kuvvetlendirici Tasarımı 5- Biyolojik ĠĢaretlerin Algılanmasında Amplificators And Features, Amplificator Design 5- Basical Problems For Sensoring Of Biological Temel Sorunlar, Algılama Yöntemleri 6- Biyolojik ĠĢaretlerde Data Toplama Ve Data Saklama Signals, Sensoring Methods 6- Data Gathering And Store On Biological Signals 7- Signal Processing, ĠĢlemleri, 7- Biyolojik ĠĢaretlerin ĠĢlenmesi, Biyolojik Sinyallerin Farklı Ortamlarda Gösterimi Ve Presentation And Transformation Of Biological Signals 8- Noisy Ġn Biological Signals 9- Filtering Of DönüĢümü 8- Biyolojik ĠĢaretlerde Gürültü, 9- Biyolojik ĠĢaretlerin Filtrelenmesi 10- Analog Ve Biological Signals 10- Analog And Digital Filter Structers, Filter Design 11- Data Reduction Technic Digital Filtre Yapıları, Filtre Tasarımı 11- Biyolojik ĠĢaretlerde Data Azaltma Teknikleri Ġn Biological Signals 12- Samples : Matlab Applications 13- Samples : Matlab Applications 12- Örnek Sinyallerin Matlab Uygulamaları 13- Örnek Sinyallerin Matla 14- Samples : Matlab Applications

8 Yapay Sinir Ağları Uygulamaları Artificial Neural Networks Applications 1- Yapay Sinir Ağları (Ysa) Tanımı Ve Yapısı, Ağ Tipleri Ve Algoritmalar 2- Ysa Ġle Sistem Tanıma 1- Description And Structure Of Artificial Neural Netwok (Ann), Network Types And Algorithms 3- Ysa Ġle Pattern Tanıma Ve Sınıflama 4- Ysa Ġle Tahminde Bulunma Ve Optimizasyon 5- Ysa Da 2- System Ġdentification With Ann 3- Pattern Recognition And Classification Using Ann Hata Hesabı 6- Biyolojik ĠĢaretlerin Tanınması Ve Sınıflandırılmasında Ve Hastalık TeĢhisinde Ysa 4- Estimation And Optimization With Ann 5- Error Calculation Ġn Ann 6- Recognition And Kullanımı 7- Hasta Destek Cihazlarında Ysa Kullanımı 8- Yapay Protezlerin Kontrol Ve Denetiminde Classification Of Biomedical Signals And Ann Usage Ġn Diagnosis 7- Ann Usage Ġn Patient Support Ysa Kullanımı 9- Bazı Ysa Programlarının Tanıtılması Ve Uygulanması 10- Ekg Dataları Üzerinde Devices 8- Ann Usage Ġn Controlling And Checking Of Artificial Prosthesis 9- Demonstration And Ysa Uygulamaları 11- Lojik Problemler Üzerinde Ysa Uygulamaları 12- Matlab Da Ysa Programları Application Some Ann Programs 10- Ann Applications With Ecg Data 11- Ann Applications With Ve Uygulamaları Logical Problems 12- Ann Programs And Applicaitons Ġn Matlab Emf ĠĢlemlerinin Modellenmesi Ve Simülasyonu Modeling And Simulation Of Emf Processes 1- Endüstriyel Sıvılar Ve Ġçerdikleri Metaller, 2- Endüstriyel Sıvıları Temizleme Yöntemleri 1- Industrial Liquids And Ġts Containing Metals 2- Cleaning Methods Of Ġndustrial Liquids 3-3- Elektromanyetik Filtrelerin (Emf) ÇalıĢma Prensibi 4- Emf yi OluĢturan Kısımlar 5- Emf de Working Principles Of Electromagnetic Filters 4- Parts Of Emf 5- Sensors Used Ġn Emf 7- Drivers Kullanılan Sensörler 7- Emf de Kullanılan Sürücüler 8- Emf nin Kontrol Yöntemleri 9- Emf Ġçin Used Ġn Emf Önerilen Modeller 10- Model Parametrelerinin Ölçülmesi 11- Parçacık Tutma Ve Kopma ĠĢlemlerinin 8- Control Methods Of Emf 9- Proposal Models For Emf 10- Measuring Of Model Parameters Modellenmesi 12- Parçacıkların Yakalanırken Ġzlediği Yörüngeler 13- Filtrasyon ĠĢleminin 11- Modeling Of Particle Capture And Detachment Processes 12- Trajectories Of Capturing Particles Simülasyonu Ġçin Öneriler 13- Proposals For Simulation Of Filtration Processes 14- Examples For Simulation Of Filtration Processes Doğrusal Olmayan Sistem Teorisi Nonlinear System Theory 1- Doğrusal Olmayan Sistemlere Genel BakıĢ 4- Denge Noktalarının Bulunması Ve Sınıflandırılması 1- General Overview Of Nonlinear Systems 4- Identification And Classification Of Equilibrium 5- Doğrusal Olmayan Sistemin Doğrusal Sisteme DönüĢtürülmesi7- Ġkinci Dereceden Doğrusal Points Olmayan Sistemler 8- Yörüngelerin Analitik Olarak Ġncelenmesi 9- Lokal Ve Global Sistem Dinamiği 5- Linearization Of Nonlinear Systems 7- Second-Order Nonlinear Systems 8- Analytical 10- Sistem Karalılık Analizleri 11- Lyapunov Kararlılık Teorisi 12- Limit Cycles 13- Poincare Ġnvestigation Of Trajectories 9- Local And Global System Dynamics 10- Stability Analysis Teoremi 14- Denge Noktalarının Bifurkasyonu 11- Lyapunov Stability Theory 12- Limit Cycles 13- Poincare Theorem 14- Bifurcation Of The Equilibrium Points Yarıiletken Elemanların Modellenmesi Modeling Of Semiconductor Components 1-Modelleme Kavramı 2- Statik Ve Dinamik Parametreler 3- Diyot Modelleri 4- Bipolar Tranzistor 1- Modeling Concept 2- Static And Dynamic Parameters 3- Modeling Of The Junction Diode Modelleri 5- Spıce Bjt Modeli 6- GeliĢtirilmiĢ Em Modeli 7- Makromodeller: Opamp, Ota 8- Jfet 4- Modelling Of The Bjt 5- Spıce Bjt Model 6- Modified Em Model 7- Macromodels: Op-Amp., Ota Modelleri 9- Yüksek Doğruluklu Jfet Modelleri 10- Mosfet Modelleri 11- Yüksek Doğruluklu Mosfet 8- Jfet Models 9- Jfet Models With Extended Accuracy 10- Mosfet Models 11- Mosfet Models With Modelleri 13- Güç Elektroniği Elemanlarının Modellenmesi 14- Model Parametrelerinin Ölçülmesi Extended Accuracy 12- Modeling Of Power Electronics Devices 14- Measurement Of Model Parameters Güç Elektroniği Devrelerinin Bilgisayar Destekli Analizi Computer Aided Analysis Of Power Electronic Circuits 1. Güç Elektroniğine GiriĢ, Temel Konular; Güç Elektroniği DönüĢtürücüleri Ġçin Simülasyon Prog 1- Introduction To Power Electronics, Fundamental Subjects; Ġntroduction To Simulation Package ramlarının Tanıtımı,2. Doğrultucular; Faz Kontrollü Doğrultma Devreleri, Pwm Doğrultucular, 3. Dc- Programs For Power Electronic Converters, 2- Rectifiers; Phase Controlled Rectifier Circuits, Pwm Dc DönüĢtürücüler; Temel Topolojiler, Kontrol Yöntemleri, Dc-Dc DönüĢtürücülerin Modellenmesi Rectifiers, 3- Dc-Dc Converters; Fundamental Topologies, Control Methods, Modelling And Ve Simülasyonu, 4. Ġnverterler; Kare Dalga Ġnverterler, Ġnverterlerde Anahtarlama Yöntemleri, Pwm Simulation Of Dc-Dc Converters, 4- Inverters; Square Wave Ġnverters, Switching Methods, Ġnverterler Ve Üç Fazlı Ġnverterlerin Simülasyonu, 5. Ac-Ac DönüĢtürücüler; Doğrudan Frekans Simulation Of Pwm Ġnverters And Three Phase Ġnverters, 5- Ac-Ac Converters; Simulations Of DönüĢtürücüler Ve Matris DönüĢtürücülerin Simülasyonu, 6. Rezonans DönüĢtürücüler; Seri Ve Cycloconverters And Matrix Converters, 6- Rezonant Converters; Simulations Of Serial And Parallel Paralel Rezonans Dc-Dc DönüĢtürücülerin Simülasyonu, 7. Sürücü Ve Snubber Devreleri. Rezonant Dc-Dc Converters, 7- Drive And Snubber Circuits.

9 Elektromağnetik IĢıma Ve Etkileri Electromagnetic Radiation And Effects 1- Elektromanyetik (Em) Alanlar, 2- Em Dalgalar, 3- Em Spektrum, 4- Em IĢıma Kaynakları, 5- Elf 1- Electromagnetic (Em) Fields, 2- Em Waves, 3- Em Spectrum, 4- Em Radiation Sources, 5- Elf IĢımanın Etkileri, 6- Rf IĢımanın Etkileri 7- Ġnsan Sağlığına Yönelik Standartlar 9- IĢıma Büyüklük Radiation Effects, 6- Rf Radiation Effects, 7- Standards For Human Health, 9- Calculation Of lerinin Hesabı, 10- Kablosuz Ve Mobil HaberleĢme Sistemleri, 11- IĢıma Ölçüm Cihazları Ve Radiation Parameters, 10- Wireless And Mobile Communication Systems, 11- Radiation Yöntemleri, 12- Elektromanyetik Uyumluluk (Emc), 13- Em IĢıma Zararlarını Azaltıcı Tedbirler Ve Measurement Devices And Methods, 12- Electromagnetic Compatibility (Emc), Tasarımlar 13- Preventive Measures And Designs To Reduce Radiation Hazards, Elektromağnetikte Kullanılan Sayısal Yöntemler Numerical Techniques Ġn Electromagnetics 1- Elektromanyetikte Analitik Ve Sayısal Yöntemler, 2- Elektromanyetik (Em) Alanlar Ve Dalgalar, 1- Analytical And Numeric Methods Ġn Electromagnetics, 2- Electromagnetic (Em) Fields And 3- Em Problemlerin Ve Denklemlerin Sınıflandırılması, 4- Zaman Domeninde Sonlu Farklar Yöntemi Waves, 3- Classification Of Em Problems And Equations 4- Finite Difference Time Domain (Fdtd), (Fdtd), 6- Sonlu Elemanlar Yöntemi (Fem), 8- Momentler Yöntemi (Mom), 10- Monte Carlo 6- Finite Element Method (Fem), 8- Method Of Moments (Mom), 10- Monte Carlo Method (Mcm), Yöntemi (Mcm), 12- Ġletim Hattı Matris Yöntemi (Tlm), 14- ÇeĢitli Uygulama Alanları Ve 12- Transmission Line Matrix (Tlm) Method. 14- Various Applications And Algorithms For These Algoritmaların Ġncelenmesi. Numerical Methods Endüstriyel Kontrol Sistemleri Ve TaĢıt Üst Yapı Uygulamaları Industrial Control Systems And Vehicle Super Structure Applications 1- Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin Ve Tiplerinin Tanıtılması 2- Açık Ve Kapalı Çevrim Kontrol 3- Araç Ağırlıklı ĠĢlem Kontrol Örnekleri 4- Plc lerin Tanıtılarak Analog Ve Sayısal Süreç 1- Introduction To Ġndustrial Control Systems And Types 2- Open-Loop And Closed-Loop Control 3- Examples Of Process Control Vehicle Weighted 4- Understanding Use Of Programmable Kontrollerinde Kullanılması 5- TaĢıtlarda Kullanılabilecek Plc lerin Tanıtılması 6- Plc Programlama Controller And How To Use Analog, Digital Process Cont. 5- Vehicles That Can Be Used To Dilleri 7- Plc lerin Diğer Kontrol Sistemleri Ġle Mukayese Edilmesi 8- Programlanabilir Denetleyici Altyapısının Kullanıldığı TaĢıt Kontrol Uygulamaları 9- Araçlarda Mevcut Alt Yapıya Plc lerin Adapte Edilmesi 10-TaĢıtlarda Ġlave Yapılabilecek Üst Yapı Otomasyon Sistemleri Ve Örnek Uygulamaları 11- TaĢıtlarda Proses Kontrolünde Kullanılan Yaygın HaberleĢme Protokolleri Ġntroduce Plc 6- Plc Programming Languages 7- Plc Compared With Other Control Systems 8- The Infrastructure Structure Of The Programmable Controller For Vehicle Control Applications 9- Additional Vehicles Can Be Done And The Upper Building Automation Systems Example Applications 10-Use Of Plc s Ġn Vehicles And Adapting To Existing Ġnfrastructure And Transportation Applications 11-Process Control Of Vehicles Used Ġn The Common Communication Protocol Enerji Tesislerinde AĢırı Gerilimler Ve Koruma Overvoltages And Protection On Energy Systems 1- Temel Kavramlar 2- AĢırı Gerilimlerin Sınıflandırılması 3- Ġç AĢırı Gerilimler 4- DıĢ AĢırı Gerilim 1- Introduction 2- Classification Of Overvoltages 3- Internal Overvoltages 5- Traveling Waves ler 5- Yürüyen Dalgalar 6- Bewley Yöntemi 7- Bergeron Yöntemi 8- Yalıtım Koordinasyonu 9- AĢırı 6- Bewley Method 7- Bergeron Method 8- Insulation Coordination 9- Surge Protection Gerilimlere KarĢı Koruma 10- Simulasyon Programı Tanıtımı 11- AĢırı Gerilimlerin Simulasyonu 10- Presentation Of A Simulation Program 11- Simulation Of Overvoltages Fpga Ġle Lojik Devre Tasarımı Logic Circuit Design With Fpga 1. ġematik Donanım Tanımlama, 2. Verilog Ve Vhdl Donanım Tanımlama Dilleri. 3. Vhdl Kod 1. Hardware Description, 2. Verilog And Vhdl Hardware Description Languages. 3. Vhdl Coding Yapısı,4. Library, Entitiy Ve Architecture. 5. Vhdl Data Tipleri. 6. Operatörler. 7. Kod Tipleri. Structure,4. Library, Entitiy Ve Architecture. 5. Vhdl Data Types. 6. Operators. 7. Cod Types. 8. Sinyaller Ve DeğiĢkenler. 9. Durum Makinaları. 10. Fonksiyonlar Ve Prosedürler. 11. Lojik 8. Signals And Variables 9. State Machines. 10. Functions And Procedures 11. Logic Functions And Fonksiyonlar Ve Kapılar, 12. Kombinasyonel Lojik, Sıralı Lojik, Programlanabilir Lojik Mimariler, Gates, 12. Combinational Logic, Sequential Logic, Programmable Logic Architecture,13. Ġntroduction 13. Fpga ya GiriĢ.14. Xilinx Veya Altera Fpga sı Ġle Lojik Fonksiyonların GerçekleĢtirilmesi. To Fpga 14. Circuits Design With Xilinx And Altera Tele Robotlar Telerobotics 1. Otonom Ve Yarıotonom Robot Sistemlerinin Telekontrolü, 2. Telerobot Mimarileri, 3. Mobil 1. Telecontrolling Of Autonomous And Semi-Autonomous Robot Systems, 2. Telerobot Robotların Ve Robot Kolların Telekontrolü, 4. Robotik Sistemlerde Kullanılan HaberleĢme Architectures, 3. Telecontrolling Of Mobile Robot And Robot Arm, 4. Telecommunication Systems Teknikleri, 5. Telerobot Kontrol Ve Kumanda Sistemleri, 6. Web Tabanlı Robotlar, 7. Ġnternetin Used For Tele-Robots, 5. Control And Command Systems, 6. Web Based Robots, Robot ÇalıĢmalarında Kullanımı 7. Ġnternet Applications On Tele-Robotic.

10 Ġç Aydınlatmada Güvenlik Ve Otomasyon Security And Automation Ġn Interior Lighting 1- Ġç Aydınlatmada Hesap Yöntemleri 2- Aydınlatma Verimi 3- Optimum Armatür Seçimi 4-Güvenlik 1- Interior Lighting Calculation Methods 2- Lighting Benefit 3- Optimal Luminaries Choosing Tesisatlarının Sınıflandırılması 5- Yangın Ġhbar Tesisatları 6- Güvenlik Kamerası Sistemleri 4- Classification Of Security Ġnstallation 5- Fire Denunciation Ġnstallation 6- Security Camera Tesisatları 7- Güvenlik Kamerası Sistemleri Yazılımı 8- Güvenlik Kamerası Sistemleri Donanımı Ġnstallation Systems 7- Security Camera Ġnstallation And Software 8- Security Camera Ġnstallation 9- Ortak Ses Sistemi Tesisatları 10- Aydınlatmada Yardımcı Algılayıcılar 11- Evlerde Aydınlatma And Hardware 9- Common Voice System Ġnstallation 10- Assistant Sensors Ġn Lighting 11- Lighting Otomasyonu 12- Ofislerde Aydınlatma Otomasyonu 13- Büyük Binalarda Aydınlatma Otomasyonu Automation Ġn Home 12- Lighting Automation Ġn Office 13- Lighting Automation Ġn Large Buildings 14- Otomasyon Yazılımlarında Güvenlik 14- Security Ġn Automation Software Sonkron Makineler Ve Tasarım Optimizasyonu Synchronous Machines And Their Design Optimization 1- GiriĢ, Senkron Motor ÇeĢitleri, 2- Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar 3- Motor Tipleri Ve 1- Fundamentals Of Synchronous Machines Basic Principles. 2- Types Of Synchronous Machines Endüstriyel Uygulamaları 4- Motorlarda Kullanılan Sabit Mıknatıslar Ve Teknik Özellikleri And Their Properties. 3-Types Of Synchronous Motors And Their Ġndustrial Applications 5- Motorların EĢdeğer Devre Ve Temel Denklemlerinin Çıkartılması 6- Optimizasyon Teknikleri Ve 4- Permanent Magnets And Their Technical Properties 6- Basic Equivalent Circuit Of Synchronous Motor Tasarımı Ġçin Uygun Algoritmanın Seçimi 7- Tasarım Algoritmasının GeliĢtirilmesi Ve Örnek Motors And Their Equations 7- Optimization Techniques And To Ġmprove A Suitable Algorithm And Bir Tasarım Programının Hazırlanması A Computer Program Anahtarlamalı Relüktans Motorlarının Bilgisayar Destekli Tasarımı Ve Analizi Switched Reluctance Motor Derives Modelling, Smulation, Analysis Design And Applications 1- GiriĢ, Elektromekanik Enerji DönüĢüm Prensipleri 2- Anahtarlamalı Relüktans Motorlarının ġu 1- Introduction Of Srm 2- Its Principle Of Operation Various Type Of Srm 3- Analytical Design Anki Teknolojik Durumu 3- Yapısal Özellikleri, ÇalıĢma Bölgeleri, Hız Moment Karakteristikleri, Procedure For Srm Based On Output Power Equation That Ġs Prevalent Ġn The Design Of Electrical Çok Fazlı ÇalıĢma Durumu, Faz Ve Kutup Sayılarının Tasarımı 4- Güç Elektroniği Ġle Kontrol Machines 4-Control Technique Of Srm s 5-Michrocontroller Based Control Of Srm 6-Dsp Based Stratejisi 5- Mikrokontrolör Tabanlı Sürücüler 6- Dsp Tabanlı Sürücüler 7- Motorun Soğutulması, Srm Dirivers 7- Cooling Of The Srm 8- Modelling Of Srm By Using Numerical Methods And 8- Nümerik Metotla Motorun Modellenmesi Ve Motor Karakteristiklerinin Hesaplanması Calculation Of Ġt s Caharecteristics. 9-An Example Computer Based Design Program Of Srm. 9- Örnek Bir Bilgisayarlı Tasarım Bulanık Denetleyiciler Fuzzy Controllers 1- Otomatik Kontrol Sistemlerine Genel Bir BakıĢ, Temel Tanım Ve Kavramlar. 2- Bulanık Mantık 1- Introduction Of The Automatic Control Systems, Basic Definitions And Conceps 2- Fuzzy Logic Teorisi. 3- Bulanık Mantık Denetleyiciler. 4- Bulanık Denetleyicilerin Tasarımı. 5- Bulanık Theory, 3- Fuzzy Controllers 4- Design Of Fuzzy Controllers, 5- Stability Of Fuzzy Controllers, Denetleyicilerin Kararlılığı. 6- Bulanık Denetleyicilerin BaĢlangıç Parametrelerinin Ayarlanması. 6- Initial Settings Of Fuzzy Controllers, 7- Komplex Fuzzy Controllers Structures, 8- Self- 7- Kompleks Bulanık Denetleyici Yapıları. 8- Bulanık Denetleyicilerin Otomatik Tasarımı. 9- Bulanık Organizing Fuzzy Controllers, 9- Simulation Of Fuzzy Controller Ġn Computer, Denetleyicilerin Bilgisayar Ortamında Simülasyonu. 10-Endüstriyel Bulanık Denetleyiciler. 10- Industrial Fuzzy Controllers Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Matlab Uygulamaları Matlab Applications Ġn Electrical And Electronics Engineering 1-Matlab Programlama Diline GiriĢ 2-Algoritma OluĢturma 3-Veri GiriĢ Ve ÇıkıĢı 4-Temel 1-Introduction To Matlab Programming Language 2-Algorithm Design 3-Data Ġnput And Output Matematiksel ĠĢlemler 5-Veri Analizi 6-Programlama Temelleri 7-Nesne Yönelimli Programlama 4-Basic Mathematical Processes 5-Data Analysis 6-Programming Fundamentals 7-Object Oriented 8-Grafikler Ve 3 Boyutlu Görseller 9-Arayüz OluĢturma 10-Diğer Arayüzler Ve Seri Porttan Veri Programming 8-Graphs And 3-D Visualization 9-Graphical User Interface 10-External Interfaces And Alma &Verme Data Ġnput & Output With Serial Port Enformasyon Teorisi Informatıon Theory 1. Enformasyon (Belirsizlik) Ölçüsü, 2. Entropi Ve Özellikleri, Ortak Ve KoĢullu Entropi 1. Information (Uncertainty) Size 2. Entropy And Features, Joint And Conditional Entropy. 3. Gürültüsüz Kodlama Tekniği, Tek Çözülebilir Ve Anında Çözülebilir Kodlar 4. Kraft EĢitsizliği, 3. Noiseless Coding Techniques, Instant One-Solvable And Solvable Codes 4. Kraft Inequality, Gürültüsüz Kodlama Teoremi 5. Huffman Kodları, Lempel-Ziv Algoritması 6. Ayrık Kanal Modelleri, Noiseless Coding Theorem 5. Huffman Codes, Lempel-Ziv Algorithm 6. Discrete Channel Models, Ayrık Belleksiz Kanallar 7. Kanal Sığası Ve Hesaplama Yöntemleri 8. Kod Çözme ĠĢlemi, Optimum Discrete Channel Without Memory 7. Channel Capacity And Calculation Methods 8. Decoding Ve En Büyük Olabilirlikli Kod Çözme 9. Gürültülü Kodlama Teoremi 10. Hata Düzeltme Kodlaması, Process, With Optimum And Maximum Likelihood Decoding 9. Noisy Coding Theorem 10. Error Doğrusal Blok Kodlar 11. Üreteç Ve Parite Kontrol Matrisleri 12. Hata Belirteci, Hamming Kodları, Correction Coding, Linear Block Codes 11. Generator And Parity Check Matrices 12. Markers Of Çevrimsel Kodlar, Bch Kodları 13. Katlamalı Kodlar, Katlamalı Kodlar Özellikleri 14. Kodlayıcı Ve Failure, Hamming Codes, Cyclic Codes, Bch Codes 13. Convolutional Codes, Convolutional Codes Kod Çözücü Yapıları. Features 14. Encoder And Decoder Structures

11 Elektrik ġalt Cihazları Electric Switchgear Equipments 1- Elektrikli ġalt Cihazlarının Tanımları Ve Sınıflandırılması.2- Doğru Akım Ve Alternatif Akım 1- Definition And Classification Of Power Switchgear Equipments. 2- Investigation Of The Transient Devrelerinin Açılması Ve Kapanması Anındaki Geçici Olayların Ġncelenmesi. 3- ġalt Cihazlarını Events Ġn The Moments Of Opening And Closure Of Direct Current And Alternating Current Circuits. Karakterize Eden Temel Büyüklükler. ġalt Cihazlarının Görevleri, Seçim Ġlkeleri Ve Deney 3- The Basic Quantities Characterizing The Switchgear Equipments. Duties Of The Switchgear Yöntemleri. 4- Kontak Elemanlarının Termik Ve Mekanik Yönden Boyutlandırılması Ve Equipment. Principles Of Selection. Test Methods. 4- Sizing Of Contact Element Ġn Thermal And Konstrüksiyon ÇeĢitleri. 5- Elektrik Arkı Ve Ark Söndürme Hücrelerinin Ġncelenmesi. Mechanical Aspects Types Of Construction. 5- Electric Arc And Examination Of The Cell Arc Extinguishing Biyomedikal Düzenler Ve Ölçmeleri Biomedical Devices And Measurement 1- Biyomedikal Sistemlere GiriĢ, Biyoelektrik Potansiyellerin Kaynakları 2- Ġnsan Anatomisinin 1- Introduction To Biomedical Systems, Resource Of Bioelectricity Potentials 2- Main Parts Of Temel Parçaları 3- Temel DönüĢtürücü Prensipleri Ve Elektrotlar 4- Kardiovasküler Sistem, DolaĢım Human Anatomy 3- Fundamental Transducer And Electrodes 4- Cardiovasculer System, Circulation Sistemi 5- Ekg, Emg, Eeg Sinyalleri Ve Ölçme Cihazları 6- Görüntüleme, Ultrasound Ve System 5- Ecg, Emg, Eeg Signals And Measurement Devices 6- Imaging, Ultrasound And Ultrasonagrafik Ölçüm Sistemleri 7- X IĢını Sistemleri Ve Diğer Radyolojik Ölçümler, Tomografi Ve Measurement Devices 7- X Ray Systems And Other Radiological Measurement, Tomography And Mrı 8- Laboratuvar Cihazları 9- Solunum Sistemi Ölçüm Cihazları 10- Biyotelemetri 11- Noninvasive Mrı 8- Laboratory Devices 9- Respiratory System Measurement Devices 10- Biotelemetry TeĢhis Yöntemleri 12- Yoğun Bakım Üniteleri Ve Hasta Takibi 13- Biyomedikal Ölçümlerde 11- Noninvasive Diagnosis Methods 12- Intensive Care Units And Patient Montitoring 13- Computer Bilgisayar 14- Medikal Cihazların Elektriksel Emniyeti Ġn Biomedical Measurements 14- Electrical Safety Of Medical Devices Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları Industrial Applications Of Power Electronics Applications 1- Güç Elektroniğinin Temel Prensipleri Ve Yarı Ġletken Güç Elemanları 2-Statik Güç DönüĢtürü 1-Basic Principles Of Power Electronics And Semiconductor Power Devices 2-Static Power cülerin (Doğrultucular, Ġnverterler, Ac Ayarlayıcılar Ve Frekans DönüĢtürücüler) ÇalıĢma Prensipleri Converters (Rectifiers, Ġnverters, Ac Changers, Frequency Converters), Operating Principles And Ve Temel Ġfadeleri 3-Kesintisiz Güç Kaynakları 4-Anahtarlamalı Güç Kaynakları 5-Rezonans Basic Definitions 3-Uninterruptible Power Sources 4-Switching Power Sources 5-Resonant Power Devreli Güç Kaynakları 6-Endüksiyonla Isıtma Sistemleri 7-Statik Güç Kompanzasyonu 8-Yüksek Sources 6-Induction Heating Systems 7-Static Power Compensation 8-High Voltage Dc Transmission Gerilimle Dc TaĢıma 9-Yenilenebilir Enerji Kaynakları 10-Aktif Güç Filtreleri 11-Elektronik 9-Renewable Energy Sources 10-Active Power Filters 11-Electronic Ballasts 12-Electric Balastlar 12-Elektrikli UlaĢım Sistemleri 13-Motor Kontrolu 14-Diğer Endüstriyel Uygulamalar Transportation Systems 13-Motor Control 14-Other Ġndustrial Applications DeğiĢken Hızlı Dc Sürücüler Variable Speed Dc Drives 1-DeğiĢken Hızlı Dc Sürücü Sistemleri 2-Mekanik Sistemlerin Modeli 3-Dc Makinelerin Modeli, 1-Variable Speed Dc Drive Systems 2-Mechanical System Models 3- Dc Machines Model, Operation Geçici Ve Sürekli Durumdaki ÇalıĢması Ve Analizi 4-Sürücü Sistemlerin Dinamik Denklemleri And Analysis Ġn Transient And Continous States 4-Dynamic Equations Of Drive Systems 5-Single 5- Tek Ve Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucular 6-Dc Ayarlayıcılar (Kıyıcılar) 7-Serbest Ġkazlı Bir Dc And Three Phase Controlled Rectifier 6- Dc Choppers 7-Supplying Seperately Excited Dc Motors Motorun Tek Fazlı Doğrultucularla Beslenmesi 8-Üç Fazlı Kontrollü Doğrultuculu Sürücüler 9-Dc With Single Phase Rectifiers 8-Three Phase Controlled Rectifiers Drives 9-Dc Chopper Drives Kıyıcılı Sürücüler 10-Dc Makinelerde Frenleme Ve Motor DönüĢ Yönünün DeğiĢtirilmesi 11-Seri 10-Braking And Motor Direction Reversing Ġn Dc Machines 11-Control Of Series Motors 12-Closed Motorların Kontrolü 12-Dc Sürücülerde Kapalı Çevrim Hız Ve Pozisyon Kontrolü Loop Speed And Position Control Of Dc Drives 13-Various Kinds Of (Pm Dc Motors, Universal 13-ÇeĢitli Küçük Güçlü Motorların Kontrolü (Pm Dc Motorlar, Üniversal Seri Motorlar). Series Motors) Small Power Motor Control Elektrik Güç Kalitesi Electric Power Quality 1-Güç Kalitesinin Tanımı Ve Güç Kalitesi Ġhtiyacı 2-Güç Kalitesi Problemlerinin Tipleri (Gerilimdeki 1-Defininiton Of Power Quality And Power Quality Needs 2-Types Of Power Quality Problems Ani Artma Ve Azalmalar, Uzun Süreli AĢırı Gerilimler, DüĢük Gerilimler, Enerji Kesintileri, (Sags And Surges Ġn Voltage, Long-Time Over Voltage, Low Voltages, Energy Breakdowns, Voltage Süreksizlikler, Gerilim Dengesizliği, Gerilimde Salınımlar, Harmonikler, Elektriksel Gürültüler) Unbalances, Voltage Transients, Harmonics, Electrical Noises) 3-Sources And Effects Of Power 3-Güç Kalitesi Problemlerinin Kaynakları Ve Etkileri 4-Güç Elektroniği Sistemlerinin Güç Kalitesi Quality Problems 4-Effects Of Power Electronics Systems On Power Quality Problems 5-Power Problemlerine Etkileri 5-Güç Kalitesi Standartları 6-Güç Kalitesi Çözümleri(Surge Bastırıcılar, Quality Standarts 6-Power Quality Solutions (Surge Suppressor, Noise Filters, Ġsolation Transformers, Gürültü Filtreleri Ġzolasyon Transformatörleri, Motor-Generator Gurupları, Hat-Gerilim Regulatörleri, Motor-Generator Groups, Line Voltage Regulators, Magnetic Synthesizers) 7-Power Electronics Manyetik Sentezleyiciler) 7-Güç Elektroniği Çözümleri(Statik Var Kompanzatörler, Statcom, Pfc Ve Solutions (Static Var Compansators, Statcom, Pfc And Uninterruptible Power Sources) 8-Grounding Kesintisiz Güç Kaynakları) 8-Topraklama Ve Kablolama Çözümle And Cable Solutions 9-Investigation Of Power Quality 10-Econo

12 Mühendislikte Yapay BağıĢıklık Sistemleri Artificial Immune Systems Ġn Engineering 1-Yapay BağıĢıklığın Tanıtılması 2-BağıĢıklık Sisteminin Anlatılması 3-BağıĢıklık Sistemi Modelleri 1-Introduction Of Artificial Immunity 2-Explanation Of Immune System 3-Immune System Models 4-Yapay BağıĢıklık Sistemlerine GiriĢ 5-Yapay BağıĢıklık Sistemi OluĢturma 6-Yapay BağıĢıklık 4-Introduction To Artificial Immune Systems 5-Forming Artificial Immune System 6-Artificial Sistemleri-Sınıflama Uygulamaları 7-Yapay BağıĢıklık Sistemleri-Kümeleme Uygulamaları 8- Yapay Immune Systems-Classification Applications 7-Artificial Immune Systems-Clustering Applications BağıĢıklık Sistemleri-Virüs Ve Anormallik Tespiti Uygulamaları 9- Yapay BağıĢıklık Sistemleri- 8- Artificial Immune Systems-Virus And Anomaly Detection Applications 9-Artificial Immune Optimizasyon Uygulamaları 10- Yapay BağıĢıklık Sistemleri-Robotik Uygulamaları 11- Yapay Systems-Optimization Applications 10-Artificial Immune Systems-Robotic Applications BağıĢıklık Sistemleri-Zaman Serisi Analizi Uygulamaları 12-Yapay BağıĢıklık Sistemleri-Regresyon 11-Artificial Immune Systems-Time Series Analysis Applications 12-Artificial Immune Systems- Uygulamaları Regression Applications Elektrik Enerji Tesislerinin Temelleri Fundamentals Of Electric Power Plants 1- Tanıtım, Elektrik ġalt Planları 2- Transformatör Ve Dağıtım Merkezlerinin Yapıları 3- Enterkon 1-Introduction, Power Switch Plans 2- Structure Of Transformers And Distribution Centres nekte Sistem,Üç Fazlı ġebekelerde Kısa Devreler, 4- Asenkron Makinenin Ani Kısa Devre Olması, 3- Interconnected System, Short Circuits On Three-Phase Networks 4- Asynchronous Machine s Senkron Makinanın Salınımları 5- Sistemlerde Kararlılık 6- Enterkonnekte Sistemlerde ĠĢletme Sudden Short-Circuit, The Synchronous Machine Oscillations 5-Systems Stability 6- Interconnected Problemleri 7- Güç Frekans Ayarı. Systems Operation Problems 7- Power-Frequency Control Bilgisayar Destekli Sinyal ĠĢleme Computer Based Signal Processing 1- Temel Sinyaller Ve Özellikleri 2- Sistemlerin Özellikleri 3- Lineer Zamanla DeğiĢmeyen Sistemler 1- Basic Signals And Features 2- Features Of Systems 3- Linear Time Ġnvariant Systems 4- Sampling, 4- Örnekleme, Sürekli Zaman Sinyallerinin Örneklenmesi, Adc, Dac 5- Lineer Zamanla DeğiĢmeyen Sampling Of Continues Time Signals, Adc, Dac 5- Tranform Analyze Of Linear Time Ġnvariant Sistemlerin DönüĢüm Analizi, 6- Sinyal Ve Sistemlerin Laplace DönüĢümü 7- Sürekli Zaman Ve Systems 6- Laplace Transform Of Signals And Systems 7- Fourier Analyze For Continues Time And Ayrık Zaman Sinyalleri Ve Sistemleri Ġçin Fourier Analizi 8- Ayrık Fourier DönüĢümü 9- Z- Discrete Time Signals And Systems 8- Discrete Fourier Transform 9- Z-Tranform And Applications DönüĢümü Ve Uygulamaları 10- Analog Ve Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri 11- Sinyaller Ve Sinyal 10- Applications Of Signals And Systems Ġn Matlab ĠĢleme Ġle Ġlgili Matlab Tabanlı Uygulamalar Ġleri Devre Analizi Advanced Circuit Analysis 1-Devrelerin Sınıflandırılması 2- Ġki Uçlu Ve Çok Uçlu Elemanlar 3- Parametrik Gösterim 4- Aktiflik- 1-Classification Of Circuits 2- Two Ports And Multi Port Elements 3- Parametric Representation Pasiflik Kriterleri 5- Graf Teorisi Ġle Ġlgili Bazı Tanımlar 6- Durum Denklemlerinin Elde Edilmesi 4- Activity-Passivity 5- Graph Theory 6- State Equations 7- Concept Of Solvability 8- Solution Of 7- Çözülebilirlik Kavramı 8- Durum Denklemlerinin Çözümü 9- Durum Denklemlerinin Çözümü State Equations 10- Properties Of State Transition Matrix 11- Properties Of Various Network Matrices 10- Durum GeçiĢ Matrisinin Özellikleri 11- DeğiĢik Devre Matrislerinin Özellikleri 12- Temel 12- Basic Loop And Basic Cutest Matrices 13- Incidence Matrix 14- Relationships Of Various Çevreler Ve Temel Kesitlemeler Matrisleri 13- Incidence Matris 14- Devre Matrisleri Arasındaki Network Matrices Bağıntılar Doğrusal Sistem Teorisi Linear System Theory 1-Vektör Uzayları 2- Vektör Uzaylarında Doğrusal DönüĢümler 3- Dinamik Sistem Modeli: ÖzdeĢlik, 1- Vector Spaces. 2- Linear Transformations On Vector Spaces. 3- Dynamical System Model: Doğrusallık 4- Zamanla DeğiĢmezlik 5- Doğrusal Zamanla DeğiĢmeyen Diferansiyel Sistem Equivalence, Linearity 4- Time Ġnvariance. 5- Linear Time Varying Differential System Gösterimi 6- Durum GeçiĢ Matrisi Ve Durum GeçiĢ Fonksiyonu 7- Durum GeçiĢ Fonksiyonunun Representation 6- State Transition Matrix And State Transition Function 7- Solution Of State Çözümü 8- Transfer Fonksiyonu Matrisi 9- Sistemin Doğal Modlarına AyrıĢtırılması 10- Doğrusal Transition Function 8- Transfer Function Matrix 9- Decomposition Of A System Ġnto Ġts Natural Diferansiyel Sistemlerde GerçekleĢtirme Sorunları 11- Kontrol Edilebilirlik Ve Gözlenebilirlik Modes 10- Realization Problems Ġn Linear Differential Systems 11- Controllability And Observability 12- Bir Sistemin Darbe Cevap Matrisinin Minimal GerçekleĢtirilmesi 14- Sistem Karalılığı Ġle Ġlgili 12- Minimal Realization Of An Ġmpulse Response Matrix Of A System 14- Basic Results On System Temel Sonuçlar Stability.

13 Fotovoltaik Enerji Sistemleri Photovoltaic Energy Systems 1. Fotovoltaik Pillerin Fiziksel Prensipleri, Teknolojisi Ve Tasarımı 2. Fotovoltaik Enerjinin Dünya Pysical Principles, Technology And Design Of Photovoltaic Cells.2- Potential Of Photovoltaic Energy Ve Türkiye Potansiyeli, Uygulama Alanları 3. Pv Güç Sistemlerinde Güç Elektroniği Ve Kontrol Ġn The World And Turkey, Application Fields.3-Power Electronics And Control Ġn Pv Power 4. Pv Sistemlerde Enerji Depolama Teknolojileri 5. Fotovoltaik Enerji Kaynakları Ġçin ġebeke Systems. (Charge Controllers, Ġnverters Etc.) 4- Energy Storage Technologies Ġn Pv Systems. 5- Arayüzü Ve Güç Kalitesi 6. Pv Sistemlerde Maksimum Güç Noktası Ġzleme 7. MikroiĢlemci Ve Dsp Utility Ġnter face And Power Quality For Pv Energy Sources. 6- Maximum Power Point Tracking Ġn Tabanlı Pv Sistemlerin Tasarımı 8. Fotovoltaik Enerji Uygulamalarında Yapay Zeka Tekniklerinin Pv Systems. 7- Design Of Microprocessor And Dsp Based Pv Systems. 8- The Use Of Artificial Kullanımı 9. Pv Sistem Teknolojilerindeki GeliĢmeler Ġntelligence Techniques Ġn Photovoltaic Energy Applications. 9- Developments Ġn Pv System Technologies Kablosuz HaberleĢme Sistemleri Wireless Communication Systems 1- Kablosuz Rf Ve Mikrodalga Sistemlerine GiriĢ, 2- Yüksek Frekans Kullanımının Avantaj Ve 1- Introducing To Rf And Microwave Wireless Technologies, 2- Advantages And Disadvantages Of Dezavantajları, 3- Temel Radyo HaberleĢmesi, 4- Anten ÇeĢitleri, Anten Özellikleri, 5- Alıcı Working At High Frequencies, 3- Basics Of Radio Communications, 4- Antennas, Their Varieties Özellikleri Ve Alıcı Sistemlerde Devre Elemanları, 7- Verici Özellikleri Ve Verici Sistemlerde Devre And Features, 5- Characteristics Of Receivers And Their Components, 7- Characteristics Of Elemanları, 9- Dalga Yayılması, Güç Yoğunluğu, Mesafe Ve Gücün Hesabı, 10- Modülasyon, Analog Transmitters And Their Components,9- Wave Propagation, Calculation Of Power Density And Range, Ve Sayısal Modülasyon Türleri 12- Gsm Ve Hücresel Sistemler, 13- Uydu Ve Diğer Radyolink 10- Analog And Digital Modulation Methods 12- Gsm And Cellular Systems, 13- Satellite And Other Sistemleri, 14- Çoğullama Ve Çoğullamalı EriĢim Teknikler Radio-Link Systems, 14- Multiplexing And Multiple Access Methods (Fdma, T Elektromanyetik Uyumluluk Electromagnetic Compatibility 1- Elektromanyetik Uyumluluk (Emu) Nedir? Neden Gereklidir?2- Elektromanyetik (Em) Spektrum, 1- What Ġs Electromagnetic Compatibility (Emc)? Why Ġs Ġt Required? 2- Electromagnetic (Em) 3- Elektromanyetik GiriĢim (Emg) Kaynakları, 4- Temel Emu Birimleri, 5- Elektromanyetik Kuplaj, Spectrum,3- Electromagnetic Ġnterference (Emı) Sources, 4- Basic Emc Units, 5- Electromagnetic 6- Emu Açısından Devre Elemanlarının DavranıĢı,7- Elektromanyetik Alanlar Ve Dalgalar, Coupling, 6- Behaviours Of Circuit Components From The Point Of View Of Emc, 7- Em Fields And 8- Ekranlama, Filtreleme, Topraklama, 10- Elektronik Devre Ve Sistem Tasarımında Emu Waves, 8- Shielding, Filtering, Grounding, 10- Emc For Design Of Electrical And Electronic Circuit Uygulamaları, 12- Temel Emg/Emu Ölçümleri Ve Testleri, 13- Elektrik-Elektronik Sistemler Ġçin And System, 12- Basic Emı/Emc Measurements And Tests, 13- Emc Standards For Electrical/ Emu Standartları, 14- Em Alanların Ġnsan Sağlığına Etkileri. Electronic Circuit And Systems, 14- Possible Effects Of Em Fields On Human Health Süreç Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknolojileri Process Control And Instrumentation Technologies 1- Süreç Kontrolün Tanıtılması 2- Süreç Kontrol Karakteristikleri 3-Süreç Kontrol ÇeĢitleri Ve Süreç - Introduce Of Process Control 2- Process Control Characteristics 3- Type Of Process Control And Kontrolün Prensipleri 4- Kontrol Çevriminin Karakteristikleri 5- Elektriksel Sinyallerin(Analog And Principles Of Base Control Modes. 4- Characteristics Of Control Loops. 5- Electrical Signals (Analog Sayısal) ĠĢlenmesi KoĢulları 6- Kontrol Sistemlerinde Gereken KoĢulların Yürütülmesi7- Algılayıcılar And Digital) Processing 6- Limitation And Putting Something Use For Industrial Control Ve ÇalıĢma Prensipleri 8- Endüstriyel Uygulamalarda Algılayıcıların Kullanılması 9- Optik Algılayı Applications 7- Sensors And Working Principles 8- How To Use Sensor Concerning Industrial cılar, Isıl Algılayıcılar, Nem Algılayıcıları, Gerilme Ölçerler, TitreĢim Algılayıcılar, Ġvmeölçerler Ve Applications 9- Optical Sensors, Thermal Sensors, Humidity Sensors, Strain Sensors, Pressure Uygulamaları 10- Sıvı Ve Katı Seviye Algılayıcılar, AkıĢ Algılayıcıları Ve Uygulamaları Sensors, Vibration Sensors, Accelerometer Sensors And Applications 10- Liquid And Solid Level Sensors, Flow Sensors And Applications Çok Fazlı Transformatörler Multi Phase Transformers 1-Üç Fazlı Transformatör Bağlantıları Ve Paralel ÇalıĢmaları 2-Bir Ve Üç Fazlı Transformatörlerde 1- Three-Phase Transformer Connections And Parallel Operation 2-Harmonics Ġn Single And Three- Harmonikler Ve Bu Harmoniklerin Transformatöre Etkileri 3-Harmoniklerin Bastırılması, Phase Transformers And Their Effects On Transformers 3-Harmonics Suppression, Compensation Kompanzasyon Sargıları 4-Üç Fazlı Transformatörlerin Dengesiz ÇalıĢması 5- Açık Üçgen Bağlantı Windings 4-Unbalanced Operation Of Three-Phase Transformers 5- Open Delta Connection 6-Üç Fazlı Devrelerde Transformatör Seçimi, 7-Üç Fazdan Ġki, Altı Veya Oniki Faza DönüĢüm 6-Selection Of Transformers Ġn Three-Phase Circuits 7-Conversion From Three- Phase To Two, Six 8-Çok Devreli Transformatörler, 9-Üç Fazlı Oto Transformatörleri 10-Transformatörlerde ArdıĢıl And Twelve Phases 8-Multi-Circuit Transformers, 9- Three-Phase Auto Transformers 10-Sequential Empedanslar 11-Transformatörlerde Geçici Durumlar, 12-Transformatörlerde AĢırı Gerilimlerin Ġmpedances Ġn Transformers 11-Transient Conditions Ġn Transformers 12-The Occurence Of Over- OluĢması 13-Transformatörlerde OluĢan Mekanik Kuvvetler Voltages Ġn Transformers 13-Mechanical Forces Ġn Transformers

14 Yer Altı Kablolu Dağıtım Hatları Power Distrubution Line With Underground Cable 1- GiriĢ 2- Kabloların Tanımı 3- Kablo Parametreleri Ve TaĢıma Akımları 4- Kablolarda Kesit Ve 1- Introduction 2- Definition Of Cables 3- Cable Parameters And Theirs Currents 4- Calculation Of Akım Hesabı 5- Kablo Kanalında Isı Olayı 6- Kablo Kanal Ve Galerileri 7- Elektrik Dağıtım Size Of Cable 5- Thermal Event Ġn The Cable Canals 6- Cable Canals And Galleries 7- Electrical ġebekeleri 8- Ag Dağıtım ġebekeleri 9- Og Dağıtım ġebekeleri 10- Kablolu Dağıtım ġebeke Projesi Distribution Networks 8- Low Voltage Networks 9- Medium Low Voltage Networks 10- Project Of 11- Seçici Korumanın Önemi Ve Kablolu Hatlarda UygulanıĢı Underground Networks 11- Selective Protection Robotik Görme Ve Algılama Robot Vision And Sensing 1- Kamera Sistemleri, 2- Kamera Kalibrasyonu, 3- Renk Uzayları, 4- Robotik Görmede Kullanılan 1. Camera System, 2. Camera Calibration, 3. Color Spaces, 4. Ġmage Processing Techniques For Görüntü ĠĢleme Teknikleri, 5- Robot Sistemlerinde Görüntü ĠĢlemenin Yeri Ve Önemi, Robot Vision, 5. Ġmportance Of Robot Vision, 6. Obstacle Detection With Ġmage Processing, 6- Görüntü ĠĢleme Teknikleriyle Engel Algılama, Mesafe Ölçme Ve Nesne Tanıma Yöntemleri, 7. Range Measurement And Object Recognition Techniques, 8. Artificial Ġntelligent Methods Usage 7- Yapay Zeka Tekniklerinin Robotik Görmede Kullanılması, 8- Robotik Sensörler, 9- Sensör At Robot Vision, 9. Sensors For Robots, 10. Sensor Based Navigation. Tabanlı Robot Navigasyonu Elektrik Enerji Sistemlerinin Ekonomik ĠĢletilmesi Economic Operation Of The Electrical Power Systems 1- Güç Sistemlerinin Kontrolü 2- Yük-Frekans Kontrolü 3- Otomatik Üretim Kontrolü 4-Generatör 1- Power Systems Control 2- Load-Frequency Control 3- Automatic Generation Control 4- Division lerin Yükü PaylaĢması 5- Güç Sistemlerinin Paralel ĠĢletilmesi 6- Elektrik Enerji Üretim Ünitelerinin Of Load Between Generators 5- Parallel Operation Of Power Systems 6- Characteristics Of Karakteristikleri 7- Grup Yüklenmesi Problemi 8- Ekonomik Yük Dağıtımı Problemi 9-Optimizasyon Generation Units 7- Unit Commitment Problem 8- Economic Dispatch Problem 9- Optimization Teorisi 10- Matematiksel Programlama Yöntemlerinin Sınıflandırılması 11- Elektrik Üretim Maliyet Theory 10- Classification Of Mathematical Programming Methods 11- Electrical Power Generation leri 12- Ġletim Hatlarında OluĢan Kayıplar 13- Termal Santrallerin Verimleri 14- Örnek Test Costs 12- Transmission Losses 13- Thermal Power Plant Efficiencies 14- Example Test Systems Elektrik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yönteminin Kullanımı Finite Element Method For Electrical Engineering 1- Alan Problemlerinin Sınıflandırılması 2- Ġkinci Mertebe Kısmi Diferansiyel Denklem Türleri 1- Use Of Finite Element Method Ġn Electrical Engineering And Advantage Of This Method Ġn 3- Sınır KoĢulu Türleri 4- BaĢlangıç Ve Sınır Değer Problemi Tanımı 5- Bir, Ġki Ve Üç Boyutlu Design And Development Of Work. 2- Classification Of Field Problems 3- Types Of Partial Laplace Ve Poisson Tipi Elektrik Ve Manyetik Alan Problemlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi Ġle Differential Equation 4- Boundary And Conductivity Problems 5- One, Two And Three Dimensional Çözümü 6- Eksenel Simetrili Problemlerin Çözümü, Zaman DeğiĢkenli Problemler, 7- Transformatör Laplace And Poisson s Equations 6- Magnetodynamic Ploblems Solutions. 7-Finite Element Ve Dönen Elektrik Makinalarının Sonlu Elemanlar Yöntemi Ġle Modellenmesi Ve Performansı Modeling Transformers And Rotating Electrical Machines Elektrik Makinelerinin Dinamiği Dynamic Modeling Of Electric Machines 1- GiriĢ,Elektromekanik Enerji DönüĢümü 2- Elektromekanik Enerji DönüĢümünün Temel 1- Fundamentals Of Electromechanics 2- Basic Principle Of Electromagnetic Principles. 3- Torque Prensipleri 3- Koenerji, Moment Ve Kuvvet Ġfadeleri 4- Elektromekanik Sistemlerin Matematik And Force Terms. 4- Coenerjgy, Torque And Fors Terms 5- Mathematic Modeling Of Electro Modelleinin Çıkartılması Ve Bilgisayar Programlarıyla Simülasyonu 5- Asenkron Ve Senkron Mechanic Systems. D-Q Modeling Of Synchronous And Asynchronous Motors. Makineların D-Q Modellerinin Çıkartılması 6- Kısa Devre Rotorlu Asenkron Motorlarda Rotor 6- Effect Of Ġnduction Motors Rotor Faults To Ġts Performance. Arızalarının Motor Performansına (Stator Akımına, Tork Dalgalanmalarına Ve Motor Verimine) Etkilerinin Ġncelenmesi Kontrol Sistemlerinin Tasarımı Control System Design 1- Sürekli Zamanlı Kontrol Sistemlerinin Kök-Yer Eğrileri Metodu Ġle Tasarımı, 2- Sayısal Kontrol 1. Continuous-Time Control System Design By The Root-Locus Method, 2. Discrete-Time Control Sistemlerinin Kök-Yer Eğrileri Metodu Ġle Tasarımı, 3- Sürekli Zamanlı Kontrol Sistemlerinin System Design By The Root-Locus Method, 3. Continuous-Time Control System Design By The Frekans Cevabı Yöntemi Ġle Tasarımı, 4- Sayısal Kontrol Sistemlerinin Frekans Cevabı Yöntemi Ġle Frequency Respose Method, 4. Discrete-Time Control System Design By The Frequency Respose Tasarımı, 5- Sürekli Zamanlı Kontrol Sistemlerinin Durum Uzayında Tasarımı, 6- Sayısal Kontrol Method, 5. Design Of Continuous-Time Control System Ġn State Space, 6. Design Of Discrete-Time Sistemlerinin Durum Uzayında Tasarımı, 7- Sürekli Zamanlı Sistemlerin Liapunov Kararlılık Analizi Control System Ġn State Space, 7. Liapunov Stability Analysis And Quadratic Optimal Control For Ve Quadratik Optimal Kontrolü, 8- Sayısal Kontrol Sistemlerinin Optimal Kontrolü. Continuous-Time Control System. 8. Optimal Discretetime Control System,

15 Sayısal Kontrol Sistemleri Digital Control Systems 1- Otomatik Kontrol Sistemlerine Genel Bir BakıĢ, Temel Tanım Ve Kavramlar. 2- Sistem 1- Introduction Of The Automatic Control Systems, Basic Definitions And Concepts. 2- Purpose Of Denetiminin Amacı Ve Denetleyici Türleri. 3- Analog Ve Sayısal Denetleyicilerin KarĢılaĢtırılması The Control Systems, Types Of Controllers. 3- To Compare With Analog And Digital Control Ve Sayısal Denetime GiriĢ. 4- Sayısal Denetim Sistemlerinin Kapsamı Ve Genel Yapısı. 5- Z- Systems, Ġntroduction To Digital Control Systems. 4- Structure Of The Controllers. 5- Z-Transform. DönüĢümü. 6- Ayrık Zamanlı Sistemler. 7- Örnekleme. 8- Ad/Da DönüĢtürücüler Ve ĠĢaretlerin 6- Discrete Time Systems. 7- Sampling. 8- Ad/Da Converters And Re-Configure Of Signals. 9- Block Yeniden Yapılandırılması. 9- Sayısal Denetim Sistemlerinin Blok Diyagramları Ġle Gösterimi. Diagrams Of Digital Control Systems. 10-Open Loop And Closed Loop Digital Control Systems. 10-Açık Ve Kapalı Çevrim Sistemler. 11-Durum Uzayı Analizi. 12-Kararlılık Test Yöntemleri. 11-State Space Analysis. 12-Stability. 13-Design Of Digital Control Systems. 13-Sayısal Denetleyicilerin Tasarımı. 14-Bilgisayar Destekli Uygulama Örnekleri. 14- Computer Based Applications Of Digital Control Systems Özellik Üretme Ve ĠĢleme Yöntemleri Feature Generation And Processing Methods 1-Özellik Çıkarmaya GiriĢ 2-Örnekleme, Veri Ön ĠĢleme Ve Normalizasyon Kavramları 3-Zaman 1-Introduction To Feature Generation 2-Sampling, Feature Pre-Processing And Normalization Ortamında Özellik Çıkarma 4-Güç Spektrum Yoğunluğunun Elde Edilmesi Ve Frekans Ortamında 3-Feature Generation Ġn Time Domain 4-Power Spectrum Densities And Feature Generation Ġn Özellik Çıkarma 5-Parametrik Ve Parametrik Olmayan Frekans Analizi Yöntemleri 6-Dalgacık Frequency Domain 5-Parametric And Nonparametric Frequency Analysis Methods 6-Wavelet DönüĢümü 7-Dogrusal Olmayan Özellik Çıkarımı 8-Zaman Serisi Analizi 9-Özellik Seçme Transform 7-Nonlinear Feature Generation 8-Time Series Analysis 9-Introduction To Feature Yöntemlerine GiriĢ 10-Temel BileĢen Analizi(Pca), Ayrık BileĢen Analizi(Ica) 11-Sıralı Özellik Selection Methods 10-Principal Component Analysis(Pca) And Independent Component Seçme (Sfs) 12-Discriminant Analizi 13-Diğer Özellik Seçme Yöntemleri Analysis(Ica) 11-Sequenctial Feature Selection(Sfs) 12-Discriminant Analysis 13-Other Feature Selection Methods ÇeĢitli Sayısal Yöntemlerin Anten Problemlerine Uygulanması Numerıcal Implementatıon Of Varıous Methods Of The Antenna Problem 1. Tek DeğiĢkenli Fonksiyonların Fourier DönüĢümleri 2. Dağılımlar Ve Fourier DönüĢümleri3. Çok 1. Fourier Transforms Of Functions Of One Variable 2. Distributions And Fourier Transforms DeğiĢkenli Fourier DönüĢümleri 4. Elektromanyetik Dalga Denklemlerinin, Sabit Bir Frekans Ġçin 3. Multi-Variable Fourier 4. Electromagnetic Wave Equations, General Solutions For A Fixed Genel Çözümleri 5. Doğrusal Ve Yönden Bağımsız Ortamlar Ġçinde IĢınlanan, Sabit Zaman Frekans Frequency 5. Irradiated Ġn The Direction Of Linear And Ġndependent Media, A Fixed Time-Frequency Alanlar 6. Periyotlu Yapılar, Log-Periyodlu Yapılar 7. Doğrusal Ortamlarda Güç, Empedans, Alıcı Fields 6. Period Structures, Log-Periodic Structures 7. Power Ġn Linear Media, Impedance, Receiver Antenler, Kazanç, Etkin Yüzey 8. Ġletim Hattı Modeli 9. Rezonatör Modeli 10. GenelleĢtirilmiĢ Antennas, Gain, Effective Surface 8. Transmission Line Model 9. Resonator Model 10. Generalized Rezonatör Modeli 11. Çok Kapılı Ağ Modeli 12. Tam Dalga Analizi, Spektral Domen Tam Dalga Resonator Model 11. Multiport Network Model 12. Full Wave Analysis, Spectral Domain Full Wave Analizi 13. KarmaĢık Potansiyel Ġntegral Denklemi Analizi 14. Sonlu-Fark Zaman-Domeni Analizi Analysis 13. Potential Integral Equation Analysis Of Complex 14. Finite-Difference Time-Domain Analysis MikroĢerit Antenler Microstrip Antennas 1. MikroĢerit Antenlere GiriĢ 2. MikroĢerit Anten Tasarımında Kullanılan Yöntemler 3. Dikdörtgen 1. Introduction To Microstrip Antennas 2. Methots Used Ġn Microstrip Antenna Design 3. Rectangular Yama 4. Dairesel Yama 5. Üçgen Yama 6. Kalite Faktörü Ve BantgeniĢliği, 7. Verim Ve GiriĢ Direnci Patch 4. Circular Patch 5. Tringular Patch 6. Quality Factor And Bandwidth 7. Efficiency And Input 8. Polarizasyon 9. MikroĢerit Antenlerde Besleme ġekilleri 10. MikroĢerit Dizi Antenler 11. U-Yarık Impedance 8. Polarization 9. In Microstrip Antenna Feed Shapes 10. Microstrip Array Antennas MikroĢerit Antenler 12. GeniĢbant MikroĢerit Yama Antenler 13. MikroĢerit Anten Simülasyonları 11. U-Slot Microstrip Antennas 12. Broadband Microstrip Patch Antenna 13. Simulation Of 14. ÇeĢitli MikroĢerit Uygulamalar Microstrip Antenna 14. Various Microstrip Applications Mühendislikte Spektral Analiz Metodları Spectral Analysis Methods in Engineering 1-Spektral tahmin probleminin çözümü, 2-Parametrik olmayan teknikler, 3-Periodogram metotları, 1-The solving of spectral estimation problem, 2-Nonparametric techniques, 3-Periodogram methods, 4-Korelogram metotları, 5- Parametrik metotlar, 6- Auto Regressive (AR), 7- Moving Average (MA), 4-Correlogram methods, 5-Parametric methods, 6- Auto Regressive (AR), 7- Moving Average (MA), 8- Auto Regressive Moving Average (ARMA), 9- Yule-Walker Denklemleri, 10- En küçük kareler 8- Auto Regressive Moving Average (ARMA), 9- Yule-Walker equations, 10-Least squares methods, metodu, 11- Levinson-Durbin Algoritması, 12- Öz vektör ayrıģımını temel alan metotlar, 13- Temel 11-Levinson-Durbin Algorithm, 12-Methods based on eigen vector decomposition, 13-Principal BileĢen Analizi, 14- Çoklu Sinyal Sınıflandırma Component Analysis (PCA), 14-Multiple Signal Classification (MUSIC)

16 Ġki ve Üç Boyutlu Görsel Verilerin ĠĢlenmesi ve Analizi Two and Three Dimensional Visual Data Processing and Analysis 1- Ġki ve üç boyutlu (2B/3B) veriler üzerinde ön-son iģlemler, 2-2B/3B verilerin analizi ve kalite 1- Pre/post processing for two and three dimensional (2D/3D) data, 2- Quality measures and analysis ölçümleri, 3-2B/3B verilerin segmentasyonu, sıkıģtırılması, kodlanması, 4-2B/3B veri sistem of 2D/3D data, 3- Segmentation, compression and coding of 2D/3D data, 4-2D/3D data system mimarileri, 5- Ġçerik tabanlı 2B/3B veri indeksleme ve geri kazanım uygulamaları, 6- Ġnsan görme architectures, 5- Content-based 2D/3D data indexing and retrieval, 6- Human Visual System sisteminin modellenmesi, 7- Biyolojik sistemlerden esinlenen akıllı modellerin 2B/3B verilere modelling, 7- Biologically inspired intelligent system applications for 2D/3D data, 8- Engineering uygulanması, 8-2B/3B sistemlerin mühendislik uygulamaları (çoklu ortam uygulamaları, görsel örüntü applications of 2D/3D data (multimedia, visual pattern recognition, surveillance, visual information tanıma, izleme sistemleri, görsel veri kodlama, güvenlik vb ) coding and security and other related subjects) Güç elektroniğinde mikrodenetleyici tabanlı kontrol metotları Microcontroller based control methods in power electronics 1- Mikrodenetleyici Mimari Yapısı ve Programlanması, 2- A/D ve D/A dönüģtürücüler ve çeģitli 1- Microcontroller architecture and programming, 2- A/D and D/A converters and various ICs for entegreler ile arayüz uygulamaları, 3-Zamanlayıcı, Sayıcı, CCP ve ADC Birimlerinin Ġncelenmesi, interface applications, 3-Timer, counter, CCP and ADC units, 4- The importance of voltage, current, 4- Kapalı döngü kontrolde gerilim, akım, hız, güç ve güç faktörü ölçümünün önemi, 5- DC ve AC speed, power and power factor in closed loop control, 5- On-line measurement of DC and AC voltage, gerilimlerin akımların ve faz açılarının on-line ölçümü, 6-P, PI, PID denetleyicilerin dijital olarak current and phase angles, 6- Digital implementation of P, PI and PID controllers, 7- Synthesizing gerçekleģtirimi, 7-Mikrodenetleyici ile Güç Elektroniği Devrelerinin Kontrol Sinyallerinin Üretilmesi, control signals of power electronics circuits based on microcontroller, 8- Microcontroller control of 8- AC/AC DönüĢtürücülerin Mikrodenetleyici ile Kontrolünün Ġncelenmesi, 9- AC/DC AC/AC converters, 9- Microcontroller control of AC/DC converters, 10- Microcontroller control of DönüĢtürücülerin Mikrodenetleyici ile Kontrolünün Ġncelenmesi, 10- DC/DC DönüĢtürücülerin DC/DC converters, 11- Microcontroller control of DC/AC converters, 12- Investigation of Mikrodenetleyici ile Kontrolünün Ġncelenmesi, 11- DC/AC DönüĢtürücülerin Mikrodenetleyici ile microcontroller based DC motor control, 13- Investigation of microcontroller based V/f control for Kontrolünün Ġncelenmesi, 12- Mikrodenetleyici ile DC Motor Kontrolünün Ġncelenmesi, induction motor 13-Mikrodenetleyici ile Asenkron Motorda V/f kontrolü

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ EEM 341 Elektrik Makineleri Manyetik devreler ve sistemler. Trasformatörlerin temel prensipleri, empedans transferi, tek faz transformatörler,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI TOPLANTI TARĠHĠ : 14 Ocak 2011 TOPLANTI NO : 2011/01 TOPLANTI SAATĠ : 14:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.İrşadi

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİNDEKİLER 5 7 9 10 11 12 13 14 REKTÖR DEN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ NDEN GENEL BİLGİLER VE TARİHÇE ÇUKURSARAY GÜNÜMÜZDE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM YAPISI FEN

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELO 101 BİLGİSAYAR

Detaylı