Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi"

Transkript

1 Jounal of Enneen an Natual Scences Mühenslk ve Fen lmle Des Sma 9, 8-47, 0 Reseach tcle / aştıma Makales RESERH ND PROEION OF ENERGY RNSMISSION INES FROM HE FERRORESONNE OEROGES hmet NYIR* Fath Ünvestes, Meslek Yüksekokulu, lsaya Poamcılığı ölümü, üyükçekmece-isn Receve/Gelş: Revse/Düzeltme: ccepte/kabul: SR hs pape focuses on feoesonance ovevoltae n eney tansmsson lnes. Feoesonance s an oscllaton n a non-lnea sees esonance ccut, whch shows ovevoltae an ovecuent wavefoms wth snfcant stoton. he hh voltae equpments may be amae ue to electc an themal poblems of Feoesonance. One of the poblems of eney tansmsson lnes s that they nee to be potecte fom feoesonance ovevoltae. In ths atcle, the ovevoltae of eney tansmsson lnes s nvestate. In oe to abolsh the ovevoltae the ways of usn eactos n the bennn an at the en of eney tansmsson lnes ae shown. vey compehensve analyss s pefome usn tme oman smulatons wth P (ltenatve ansent Poam. Smulaton esults epouce satsfactoly the feoesonant events ecoe un the fel tests n the 500 k. eney tansmsson lnes. numbe of mtaton optons ae scusse. Keywos: Feoesonance, EMP/P, powe system moeln, eney tansmsson lnes, potecton. ENERJİ İEİM HRIND FERROREZONNS ŞIRI GERİİMERİNİN RŞIRIMSI E KORNM ÖZE u makalee enej letm hatlaına feoezonans aşıı elmlene oaklanılmıştı. Feoezonans; ala şekln öneml oana saptıaak aşıı elm ve aşıı akım şeklne alalanaak, oğusal olmayan se ezonans evesne alalanma şeklne haeket etmekte. Feoezonansın ısınma poblemle ve elektkten olayı yüksek elm onanımlaı zaa öebl. Enej letm hatlaı poblemlenen b e sstem feoezonans aşıı elmleen koumaktı. u makalee, feoezonans aşıı elmle ncelenmş ve otaan kalımak çn enej letm hattının başına ve sonuna eaktöleen yaalanmanın yollaı östelmşt. Genş kapsamlı analzle zaman omenne smülasyonla kullanaak P`yle eçekleştlmşt. Smülasyon sonuçlaı 500 k. enej letm hattına, feoezonans olayı ll alan testleyle alakalı olaak kayıtla alınaak yetence tekalanmıştı. zaltılan seçenekle aasınan b etaylanıılmıştı. nahta Sözcükle: Feoezonans, EMP/P, üç sstem moel, enej letm hatlaı, kouma. * e-mal/e-let: tel: ( / 48 8

2 Reseach an Potecton of Eney ansmsson nes Sma 9, 8-47, 0. GİRİŞ Güç kaltesn bozucu etkle; elektk azının üvenllğ, kaltes ve süekllğn olumsuz yöne etklemekte. Elektk sstem nn zaafyetle, yüklen bozucu etkle, atmosfe ve oğa olaylaı b kontol elemeyen etkenle neenyle e azalmaktaı. maç, ekonomk olaak yapılabl az üvenllğ ve üç kaltesn en üst üzeye etmekt. Güç kaltesn belleyen bell başlı temel bleşenle; elektk enejs azının süekllğ, fekans, elmn etkn eğe, elme eçc süe çn oluşan çuku (sağ ve tepele (swell, an elm eğşmele, fazla aası eneszlk, elm ve akım ala şekllene oluşan hamonk bleşenle ve kıpışma (flcke olaak sıalanabl. u bleşenlen süekl olaak anma eğelene sabt kalması, veya teak süekllğnn %00 olması eal uum olup, ünyaa mevcut hç b elektk sstem çn eçel eğl. u bleşenlen pek çoğunun anma eğelenen ne kaa sapableceğ eğşk ulusal ve uluslaaası stanatlaa beltlmşt. eknoloj lelekçe, anma eğelene bağlı olaak zn velen sapmalaın aha a küçüleceğ beklenmekte. Hehan b ölçüm noktasına üç kaltes bleşenlenn nasıl ölçüleceğ IE stanaına tanımlanmış olup, ece/ünüz, puant, hafta ç ve hafta sonunu kapsaması amacıyla en az b haftalık ölçüm yapmayı eektmekte[]. Elektk enejsnn üetm, letm ve ağıtımı pofesyonel anlamıyla yüksek teknoloj kullanmayı eektmekte. Enej letm hattına; jeneatöle, tansfomatöle, kapastöle, kouma elemanlaı ve yükle bulunmaktaı. öyle b letm sstemne bu tü elemanlaın bulunması evenn faklı çalışma uumlaına veya bazı aıza hallene çeştl fzksel olaylaa yol açabl []. üç sstemne, tansfomatölene bulunuğu hatta yük uplaınan bazılaının eve ışı kalmasıyla yaa çok az yüklenmesyle feoezonans oluşabl[]. Elektk üç sstemlene feoezonansın oluştuğu uzun yıllaı blnmekte. Feoezonansı anlamak ve analz etmek çn çeştl moelle kullanılmıştı. Hayash [4] oğusal olmayan feansyel enklemn yaklaşık peyok çözümünü yapmak çn hamonk balans metounu kullanmıştı. Fekansın çeğne bağlı olaak feoezonans alalanmalaı nomal olaak hamonk, temel, alt hamonk, quas peyok, üzensz feoezonans şeklne sınıflanıılabl[5]. Güç sstemlene feoezonans ın etks tansfomatöle, letm hatlaı ve tüm ekpmanla üzene yıkıcı olabl [6]. Çünkü feoezonansta sstem üzenek elm nomnal elmn yaklaşık olaak (,5- katı olablmekte []. Feoezonans sonucu oluşan aızala zaman zaman blmsel yayınlaın ana konusu olmuştu[7,8]. [9] Haşmov. M., Nay., Dmtyev Y.. Çalışmalaına uzun enej letm hatlaına yüksek hamonkl feoezonans aşıı elmlenen kounma konusunu ncelenmşle. Daha sona açık b şekle, Gelecekte han uuma ve neen fazınak boşaltıcılaın eveen çıktığının sebeplen aaştımak eekecekt. unun çn ayı ayı he b fazın eveen çıkmalaına lşkn statksel bllen toplanmasına eeksnm vaı faes kullanılmıştı. Özet olaak bu çalışma [9] nolu çalışmanın evamıı. Feoezonans oğusal olmayan b olayı ve çeştl yöntemlele analz elebl. u çalışmaa üç fazlı, 500 k. luk sstem elmne feoezonans olayı P paket poamı le moelleneek enel b yaklaşım ele elmşt Sstem üzene analz elmş, sonuçla youmlanmış ve feoezonans etklenn oluştuuğu çeştl akım, elm ala fomlaı ncelenmşt. İncelenen şebeke; jeneatö ve letm sstemnen meyana elmekte. Şebekee kullanılan tansfomatöleen bnn yılız noktası topaklanmıştı. Moellenen ssteme oluşan hamonklen analzle yapılmış ayıca bu analz sonuçlaı eğelenlmşt. Feoezonansın önlenmesne yönelk teblee eğnlmşt. şıı elmle otaan kalımak çn enej letm hattının başına ve sonuna eaktöleen yaalanmanın yollaı östelmşt. u eaktöle, hattın eveye alınmasına kaa evee kalı, hattın eveen alınmasınan sona eveen çıkaılı. Poblemn çözümüne, aha önce yazılmış olan makalelee velen [,0,] ala olaylaının analz çn elştlmş sayısal yöntemen yaalanılmıştı. 9

3 . Nayı Sma 9, 8-47, 0. ŞIRI GERİİMER şıı elmlen enlkle, şebekenn yapısına ve otaya çıkmalaına yol açan olaylaa bağlı olaak, nomal şletme elmnn bkaç katına kaa çıkablmektele. şıı elmlen otak özellkle, yalnızca otaya çıktıklaı bölümlee eğl; tüm sstem üzene yüüyen alala bçmne, ışık hızı üzeynek hızlala yayılaak, ssteme ye alan tüm ayıtlaın yalıtımlaının zolanmasına yol açablmele. Güç sstemlene otaya çıkan aşıı elmle, elm yükselmele, ç aşıı elmle ve ış aşıı elmle bçmne sınıflanıılablle. İç aşıı elmle, enel olaak eve açma-kapama, sonucuna oluşan aşıı elmle. Dış aşıı elmle, atmosfek etklele otaya çıkan elmle []. Gelm yükselmelene lşkn kaaktestk büyüklükle, elmlen enlkle ve etk süele. Genel olaak şletme sıasına otaya çıkan olaylaan kaynaklanıla. Öneğn jeneatö yükünün kalkması, jeneatöün kapastf yüklenmes, b hava hattının yükünün kalkması, kapastf evenn açılması, faz topak kısa eves b olayla sonucuna veya ezonans- feoezonans neenyle oluşablle. Rezonans ve feoezonans olaylaınan kaynaklanan elm yükselmele, enel olaak, letm hatlaı, kablola b büyük kapastel ve tansfomatö, şönt eaktö b oğusal olmayan mıknatıslanma kaaktestklene sahp büyük enüktanslı elemanlaın enejlenlmele veya an yük eğşmle sıasına oluşula. Hattın enejlenlmes ezonans koşullaını tetkleğnen, faz elmnn,5 katına kaa elm yükselmele otaya çıkablmekte. Manyetk elm ölçme tansfomatöle e feoezonans koşullaını tetkleyeblle. Feoezonans, üçüncü hamonğn otaya çıkmasına yol açmakla blkte elm, şletme elm üzeyne kalı. ncak, buna bağlı olaak, elm tansfomatöünün bncl saı akımı, nomnal eğenn bkaç katına kaa yükselp, saıa aşıı ısınmalaa yol açabl. Ssteme ye alan ayıtlaın yalıtım üzeyle, enel olaak bu elmlee ayanablecek bçme boyutlanıılı. Kouma ayıtlaının, bu elmlee eveye mele beklenmez. ncak; bu elmle, bazı tp paafulaa kaçak akımın ohmk bleşennn büyümesne ve uzun sümele uumuna, aşıı ısınma sonucuna paafulaın aızalanmasına yol açablle. u bakıman elm yükselmele, ssteme kullanılacak kouma ayıtlaının nomnal eğelenn bellemesne öz önüne alınmalıı. Geçmşte yüksek elm sstemlene açma kapama aşıı elmlen sınılamak amacıyla, kapama anına kescye se enç ekleme, faz elm açısını kontol eeek kapama b yöntemlee başvuuluken; ünümüze bu amaca yönelk olaak metal-okst paafulaın kullanılması tech elmekte []. Feoezonans aşıı elm etaylı olaak aaştıılaak, bu b aşıı elmlen sınılanıılması çn eğşk yöntemle teklf elmş ve uyun evele önelmşt. u evele Gelm ansfomatöü (G nün hem alçak, hem e yüksek elm taaflaına bağlamak çn kkate alınmıştı [4]. u eveleen en etkls G nn alçak elm taafına balast encnn bağlanması ve bu saısına ağıtım şebekesnen zıt elm vemekte. G nn alçak elm uçlaına zıt yöne elm uyulanması tansfomatöün manyetk evesne sönüücü etk öste. Feoezonansın sebeple aşağıak b sıalanabl. Feoezonans; - Yılız Noktası topaklanmış şebekelee sstemn boşta çalışması yaa çok az yükte çalışması - Gelm ansfomatöü`nün aşıı yüklenmes veya boşta calışması uumu - Fazlaan bnn veya ksnn keslmesyle veya açılıp kapanması - ansfomatö veya Konansatöün anahtalanması - ağlama hatası sonucuna oluşan smetkszle - z yüklü üç tansfomatolenn kısa eve yüküyle şebekeye bağlanması, - İletm hattına yılıım üşmes sonucuna, oluşabl. 40

4 4. EŞDEĞER DERE MODEİ letm sstemne feoezonans meyana elğne, sstemn çalışma fekansı, yükle ve letm hatlaının uzunluğuna öe faklılıkla östeebl. Ssteme, uzunluğu 80 km. olan enej letm hattı ve nolu ağıtım stasyonlaını bbne bağlamaktaı. Enej letm hattı, 4 jeneatö le 5 nolu tansfomatö üzenen beslenmekte. ağıtım stasyonuna ücü 450M olan 500/0 k. luk b tansfomatö bağlıı. Göstelen ssteme feoezonans olayını açıklamak çn aşağıak enklem sstem kullanılmıştı. u a [,9]ek sayısal yöntemn valığını öste. Sonuç olaak bulunmuş fomülle I, II üğüm noktalaı ve enej letm hattı çn ayı ayı östeelm. Şekl. Yüksek hamonkl feoezonans aşıı elmlenen kounma eve şeması I.üğüm noktası çn; e b b t e(t q n e ( z (z ; ; e ( uaa b, b, blokun ve eaktöün paametele. uaak,,, jeneatöe ve tansfomatöe lşkn paametele. Fazla açılmaya başlaığına tansfomatöün mıknatıslanma eğsn kkate almak eek k, o zaman aşağıak fomülle kullanılı. b b u eğşkenle aşağıa mats olaak velmşt. ; ; ; e ; e q q q q uaak q elektk letm hattı büyüklükle bellen[]. Eğe 5 tansfomatöünün mıknatıslanma akımı kkate alınsa I üğüm noktasının enklemle aşağıak b olu. Reseach an Potecton of Eney ansmsson nes Sma 9, 8-47, 0

5 . Nayı Sma 9, 8-47, 0 Ψ Ψ Ψ F(Ψ b b F(Ψ b b F(Ψ b b e e e e b Ψ e, e b Ψ e, e Ψ b ( e Mıknatıslanma akımının yaklaşık olaak faes aşağıa velmşt. ynı zamana F çn aşağıak fae kullanılacaktı [0]. F=a+nb ψ n- +mc ψ m- ; buaa - manyetk sel,, - bnc ve knc taaf akımlaı, - manyetk akım,,,, - saılaın enüktflğ ve ençle, a, b, c, n, m - manyetk akımın manyetk selnen bağımlılığını yaklaşık olaak belleyen fonksyonu fae etmekte. u enklemle jeneatöün, yükün ve yüksüz çalışan tansfomatöün paametele le blkte jeneatö- tansfomatö, tansfomatö- yük üğüm noktalaını a matematk moellemeye mkan ve. II. Düğüm noktası çn: Ototansfomatö ota ve alçak elm taafınan açılığı çn bağlantı sstem */ x - olan tansfomatö b moellen[]. ansfomatöek manyetk akılaı ve yüksek elm taafının akımlaını hesaplamak çn enklem sstem aşağıak şekle. μ μ μ ψ ψ ψ ψ S, S aψ aψ aψ ψ S, S ψ S ( S Mıknatıslanma akımlaını hesaplamak çn aşağıak faeleen yaalanılacaktı [0]; bψ bψ bψ ψ cψ cψ cψ ; ψ μ ; buaa, μ ψ (4 μ ; a 9b c ; a 9b c ; a 9b c ı. S S S 4

6 I MO I MO I Reseach an Potecton of Eney ansmsson nes Sma 9, 8-47, 0 uaa a=0.5 b=0,8 c=0.67 I 0 =ansfomatöün akımının tepe eğe. baz n 4 K F =Kat sayıı. Ototansfomatöle çn k F =,6,7 aasınaı. u x Elektk letm hattının enklem se şu şekle olu [,9,0,5]: 0 t f t, I baz k F I 0 baz n.i (5 x 0 u t u t,u 4. SİSEMİN P MODEİ P (ltenatve ansent Poam üç sstemlenn moellenmesne kullanılmaktaı. Değşk çalışmalaa feoezonans posesnn aaştıılması amacıyla a kullanılmıştı [5,7,8,9]. Çalışmaa P poamı feoezonans olayının smülasyonuna ve analz elmesne kullanılmıştı. u poam le hem analzle başaı le yapılablmekte hem e ücetsz kullanım ağına sahp oluğunan kolay eşleblmekte. Sstemn P feoezonans moel şekl e östelmşt. F_ F_ F_ M M S_ I _ F HS_ S_ Şekl. Devenn P moel 4

7 . Nayı Sma 9, 8-47, 0 5. SİMÜSYON SONÇRI ve NİZ Makaleek ala fomlaının tamamı 0.4 sanyelk ölçme. 0. sanyee ve fazlaıyla beabe topak aızası oluştuulmuştu. 0.. sanyeen tbaen elm eğe ve fazlaına olukça fazla yükselmş. fazına a elm yükselmes özlenmşt. Daha sona eaktöün eveye bağlanması le elm alalanmasının önü alınmıştı. 800 [k] Ik faz not azas sonas feoezonans olusumu ve eaktole kounma [s] 0.40 (fle ne_500kfazaza.pl4; x-va t v:x0004 v:x0004 v:x0004 Şekl. 500 k. luk hattın elm ala fomu Şekl e 500 k. luk ssteme at elm zaman afğ öülmekte. Gafkte elmn eğe olan 500 k. an fazla özlenmşt. Kayıpla kkate alınığına bu fazla elm eekl. Şekl 4 e oto tansfomatöünün 0 k. taafının elm ala fomuna elm eğe yaklaşık olaak 0 k. tu. 00 uto tansfomatoun 0 k. taafna meyana elen feoezonans elmle [k] [s] 0.40 (fle ne_500kfazaza.pl4; x-va t v:s_ v:s_ v:s_ Şekl 4. Ototansfomatöün 0 k. taafının elm ala fomu Şekl 5 e eaktöen akan akımın ala fomu öülmekte. Kaza önces akım akmamaktaı. 0. sanyee kazanın oluşması le eaktö eveye alınmış, akım eğe atmıştı. Hesap sonucuna üvenlk önlem olaak eaktöün bağlanması çn yen b teknk vemek mümkünü. İzlenen elmn çne 5. hamonk öülüğü ana hattın he k ucuna eaktöle 44

8 Reseach an Potecton of Eney ansmsson nes Sma 9, 8-47, 0 eveye bağlanı. u teknğn uyulanabllğn enemek çn b çok hesap yapılmıştı. Sonuna bu yolla feoezonans aşıı elmnen kounmanın mümkün olacağı öülmüştü. 00 [] Feoezonanstan kounmak cn eveye eaktoun balanmas ann osteen akm ele [s] 0.40 (fle ne_500kfazaza.pl4; x-va t c: -X0006 c: -X0006 c: -X0006 Şekl 5. Reaktöen akan akımın ala fomu Şekl 6 a 500 k.luk hattın akım ala fomunan a öüleceğ b kaza le blkte akım eğele olukça fazla atış östemşt. Reaktöün eveye mes le blkte akım ala fomu nomale önüşmüştü. 500 [] 875 Ik faz not azas sonas feoezonans olusumu ve akm ele [s] 0.40 (fle ne_500kfazaza.pl4; x-va t c:x0006-_ c:x0006-_ c:x0006-_ Şekl k.luk hattın akım ala fomu 6. SONÇ Enej letm hatlaına yıkıcı etklee sahp olan feoezonans olayının üç fazlı b ssteme etks aaştıılmıştı. u çalışmaa 500 k luk b letm sstemne feoezonans olayı şekl. e östelen yüksek hamonkl feoezonans aşıı elmlenen kounma eve şeması P/EMP paket poamı le moelleneek enel b yaklaşım ele elmşt. Moellenen ssteme oluşan hamonklen analzle yapılmış ayıca bu analzle ve sonuçla eğelenlmşt. Yapılan analzlee letm hattı üzene feoezonansın oluşmasıyla blkte yüksek fekanslı bleşenle otaya çıkmıştı. Feoezonansın oluşmasıyla blkte sstem üzene 45

9 . Nayı Sma 9, 8-47, 0 50 Hz fekansı ışına yüksek fekans bleşenle olmaktaı. u elm ve yüksek fekans eğşmle sstem çn yıkıcı olmaktaı. u çalışma aynı zamana patk eğlele smülasyon eğlenn kaşılaştıılması çn önek olabl. cknowlements / eşekkü he autho woul lke to acknowlement to Polan Govenment, Mnsty of Eucaton of ukey, Fath nvesty, Istanbul, ukey, Woclaw nvesty of echnoloy Insttute of Electcal Powe Enneen, Woclaw- Polan REFERENES / KYNKR [] ükye, 0, [Eşm ah: ğustos, 0]. [] Haşmov.M. Nayı., Elektk İletm Hatlaına Dalqa Poseslenn aştıılmasına De Olayı ve Koonanın Etksnn Dkkate lınması, Yılız eknk Ünvestes Des, No:, s,7-46, 998. [] l-nba, K., Ramanujam, R., Rao, H.S., Kuppusamy, K., Effect of cut onfua On on haotc Feoesonance n Powe n a Powe ansfome, Electc Powe omponents an Systems, 0:05-0, 00. [4] Hayash,., Nonlnea Oscllatons n Physcal Systems, Newyok: McGaw-Hll, 964. [5] Mata al Escueo, Ivan Duuych, Mles Refem, nestann Feoesonance, 9th Intenatonal nvestes Powe Enneen onfeence PE 004, ol, Pp.6-66, 004. [6] Kavasse, R. G., nalytcal Pecton of Subhamonc Osclatons n a Feoesonant cut, Poc. 5 th Noth mecan Powe Symposum, Rolla, Mssou, 00. [7] a-pen sao an ha-hn Nn, nalyss of Feoesonant Ovevoltaes at Maanshan Nuclea Powe Staton n awan, IEEE ansactons On Powe Delvey, ol., No., Pp.006-0, pl 006. [8] D.. Jacobson, D. R. Swatek, R. W. Mazu: Mtatn Potental ansfome Feoesonance n a 0k onvete Staton, ompute nalyss of Electc Powe System ansents: Selecte Reans. IEEE Pess. pp 59-65, 997. [9] Haşmov. M., Nay., Dmtyev Y.., zun Enej İletm Hatlaına Yüksek Hamonkl Feoezonans şıı Gelmlenen Kounma, Yılız eknk Ünvestes Des, No:, s-9-4, 00. [0] Haşmov.M., uvalı.m., Nayı., Çok İletkenl Dala Poseslenn nalz Zamanı Seth Efektnn EP e Hesaplanması, Elektofzk ve Elektoenej sahasına makalele mecmuası, akü-elm, s-9-8, 997. [] Haşmov.M. Dmtyev Y.. Rüstemov S.. "Nötü Non-nee Reaktöle opaklanmş ansomatöün Moelleştlmes" Elektofzk ve Elektoenej sahasına makalele mecmuası, akü, Elm, s-6-44, 994. [] İsmaloğlu H., şıı Gelmle, Oluşumlaı, Etkle e şıı Gelmlee Kaşı Kouma, lusal elektk tessat kones- Yüksek elm çalıştayı, 009. [] Ryan H.M., Hh oltae Enneen an estn (n E., IEE he Insttuton of Electcal Ennees, onon, 00. [4] Klaus-Dete D., Klaus H., Renha K., Feoesonanz vo allem n Netzen mt Spannuns-wanle, EZ: Elektotechen. Z., No:7, pp , 988. [5] Stakhv P., Hoholyuk O., Smulaton of Electcal ansmsson ansent Pocesses sn M/Smulnk, MEPS 06, Woclaw, Polan, pp ,

10 Reseach an Potecton of Eney ansmsson nes Sma 9, 8-47, 0 [6] Izykowsk J., ozek M., Dstance Relayn lothm fo Double-cut ansmsson ne wth ompensaton fo Reactance Effect une Stana valablty of Measuements, uk J Elec Enn (IK, O.6, NO., pp 7-7, 008. [7] Y., Sh W., Qn R., Systematcal Metho fo Suppessn Feoesonance at Neutal- Goune Substatons, IEEE ans. on Powe Delvey, ol. 8, No, pp , 00. [8]. Ç. knc, G. Mokyan, G. Gökmen, N. Eken, S. Seke, Fazlı İletm Hattı Moel Üzene Feoezonans Olayının İncelenmes, 5. luslaaası İle eknolojle Sempozyumu (IS 09, s--5, 009. [9] ltenatve tansent poam (P ule book, euven K.. EMP ente,

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ P A M U K K A L E Ü N İ V E R İ T E İ M Ü H E N D İ L İ K F A K Ü L T E İ P A M U K K A L E U N I V E R I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ İ J O U

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ Mehmet BAYRAK Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bayrak@sakarya.edu.tr ÖZET Güç sistemlerinde geçici aşırı gerilimler genellikle, yıldırım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı