Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009)"

Transkript

1 Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( ) Dr. Hatem Cabbarlý Vüsale Abdullayeva (*) (**) 1. Giriþ 1980'li yýllarýn sonu dünyada yaþanan ciddî deðiþikliklere tanýklýk etmiþtir. Elli yýldan fazla devam eden Soðuk Savaþ tehlikesi ortadan kalkmýþ, Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýyla bu coðrafyada yeni baðýmsýz devletler kurulmuþtur. Bu devletlerden biri de 18 Ekim 1991'de baðýmsýzlýðýný ilân eden Azerbaycan Cumhuriyeti dir. Azerbaycan, 1990'lý yýllarýn ortalarýna kadar dýþ ve güvenlik politikasýnda ciddî problemlerle karþýlaþmasýna raðmen baðýmsýzlýðýný korumuþ ve pekiþtirebilmiþtir. Azerbaycan'ýn 2 Mart 1992'de 1 Birleþmiþ Milletlere (BM) üye olmasý ve uluslararasý alanda tanýnmasý ona geniþ alanda siyaset üretme ve uygulama imkânlarýný da beraberinde getirmiþtir. Bu çalýþmada baðýmsýzlýk sonrasý Azerbaycan dýþ politikasýnýn ana hatlarý belirlenmiþ, Halk Cephesi(HC) ve Haydar Aliyev dönemi uygulanan dýþ politikanýn temel özellikleri açýklanmýþ, dýþ politikanýn baþlýca sorunlarý olarak bilinen ve hayat-memat konusu olan baðýmsýzlýðýnýn korunmasý, jeopolitik konumu ve sahip olduðu doðal kaynaklar üzerinde bölge ve bölge dýþý devletlerin çarpýþan menfaatleri, Azerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi(daðlýk Karabað sorunu) ve enerji güvenliði problemleri deðerlendirilmiþtir. Azerbaycan dýþ politikasýnýn bölgesel ve uluslararasý açýlýmý konusunda Rusya/BDT, Amerika, Türkiye ve Avrupa perspektifleri incelenmiþtir. Bu- (*) (**) Avrasya Güvenlik ve Strateji Araþtýrmalar Merkezi Baþkaný Avrasya Güvenlik ve Strateji Araþtýrmalar Merkezi Dýþ Ýliþkiler Bölüm Baþkaný 1 Ali Hasanov, Muasýr Beynelhalk Münasibetler ve Azerbaycan'ýn Harici Siyaseti, Azerbaycan Yayýnevi, Bakü 2005, s [77]

2 Dr. Hatem Cabbarlý - Vüsale Abdullayeva lunduðu bölge itibarýyla hem kendi sýnýrlarý içinde hem de sýnýrlarýna yakýn bölgelerde ciddî güvenlik sorunlarýnýn yaþandýðý göz önüne alýnarak, Azerbaycan'ýn güvenlik politikasý çerçevesinde NATO ve BDT Ortak Güvenlik Antlaþmasý ile iliþkileri deðerlendirilmiþtir. 2. Halk Cephesi Dýþ Politikasýnýn Temel Özellikleri 1980'li yýllarýn sonlarýndan itibaren baðýmsýzlýk mücadelesini sürdüren Halk Cephesi, 6 Mayýs 1992'de istifa eden eski Devlet Baþkaný Ayaz Mutallibov'un 14 Mayýs'ta yeniden iktidara gelme giriþimlerini önledi ve kendisi iktidarý ele geçirdi. Bu dönemde Azerbaycan hem iç hem de dýþ politikada ciddî sýkýntýlar yaþamaktaydý. Rusya ile iliþkiler tamamen kopmamýþtý ve Azerbaycan'ýn iç iþlerine müdahale için bu ülke çok ciddî siyasî, ekonomik ve askeri araçlara sahipti. Ermenistan ve Rusya'nýn siyasî, ekonomik ve askeri desteðini alan Azerbaycan'ýn Daðlýk Karabað bölgesinde yaþayan Ermeniler ayrýlýkçý taleplerini gündeme getirmiþ ve 1992 yýlýna gelindiðinde bölgede gerçek anlamda bir savaþ yaþanmaktaydý. Daðlýk Karabað problemi paralelinde Batý Azerbaycan'da(bu günkü Ermenistan'da) yaþayan yaklaþýk 300 bin Azerbaycan Türkünün Ermenistan Hükümeti'nin baskýlarýna dayanamayarak Azerbaycan'a göç etmeleri beraberinde ekonomik ve toplumsal problemleri getirmiþti. Bölge ve bölge dýþý devletler Azerbaycan'ýn enerji rezervleri için mücadeleye baþlamýþtý ve bu konu ülkenin sadece ekonomik deðil, ayný zamanda güvenlik, sosyal, toplumsal ve askeri geleceði bakýmýndan hayatî önem taþýmaktaydý. Halk Cephesi Hükümetinin bütün enerji ve potansiyelini tüketen en ö- nemli problem Azerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi olmuþtur. Bu konuda deðiþik dinamizmde bir politika uygulayan hükümet sonuç itibarýyla cephede baþarý saðlayamamýþ, bu sorunu daha karmaþýk bir durumda Haydar Aliyev iktidarýna devretmiþtir yýlýna kadar sorunun çözümü için Rusya arabulucu olarak giriþimlerde bulunmuþ, daha sonra ise Batý ve ABD de arabulucu giriþimlerine baþlamýþ ve böylece bu konu Rusya'nýn tekelinden çýkmýþtýr. Halk Cephesi, iç ve dýþ güvenliði tam olarak saðlayamadýðý bir dönemde Azerbaycan devleti için oldukça önemli olan enerji rezervlerinin kullanýmý i- 2 çin Temmuz 1992'de yabancý petrol þirketleri ile görüþmelere baþlamýþtýr. 2 Mamed Ahmedov, Azerbaycan: Yeni Neft Erasý ve Beynelhalk Siyaset, Bakü, 1997, s. 15 [78] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

3 Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( ) Azerbaycan Halk Cephesi Lideri ve Azerbaycan Cumhuriyeti 1. Cumhurbaþkaný Merhum Ebülfez Elçibey Cephe Hükümeti zamanýnda Rusya ve Ýran'ýn konsorsiyuma katýlmamasý nedeniyle Azerbaycan bu ülkelerin baskýlarý ile karþýlaþmýþ ve nitekim Cephe Hü-kümeti'nin de sonunu getirmiþtir. Halk Cephesi iktidara gelene kadar Azerbaycan'ýn dýþ, ekonomik ve güvenlik politikasýnda Rusya özel yere ve öneme sahip olmuþtur. Bu durum hem geleneksel tarihi psikolojik öðeler hem de iktidarda olan Mutallibov'un kiþisel siyasî bakýþlarý ile açýklanabilir. Mutallibov, Sovyetler Birliði'nin daðýlmasý ve ortaya çýkan tarihi fýrsatý kullanarak, devlet baðýmsýzlýðýný güçlendirmek ve pekiþtirmektense, kendi koltuðunu korumak þartýyla Rusya'nýn uydusunda kalarak yarý baðýmsýz bir devlet olmaya hazýrdý. Azerbaycan'ýn e- nerji rezervleri de bu anlayýþ çerçevesinde Rusya'nýn kontrolünde kalacaktý. Halk Cephesi iktidara geldikten sonra dýþ, ekonomik ve güvenlik politikasý Türkiye ve Ýngiltere'ye doðru kaymaya baþladý. Mücadele yýllarýnda Halk Cephesi'nin Rusya'ya duyduðu güvensizlik ve özellikle Daðlýk Karabað problemi konusunda bu ülkenin Ermenistan'ý desteklemesi, Azerbaycan'da Rusya'nýn 200 yýllýk tarihi geçmiþini olumsuz yönde etkilemiþtir. Bu nedenle de, Halk Cephesi bölge devletlerinden Türkiye'ye, Avrupa devletlerinden ise Ýngiltere'ye yakýnlaþmaya baþladý. 21. YÜZYIL O cak Haziran 2009 [79]

4 Azerbaycan dýþ politikasýnda süreklilik arz eden konular, güvenlik, enerji ve Türkiye ile olan yakýn iliþkidir. Diðer konularda zaman zaman ciddî kýrýlma noktalarý yaþansa da, bu konularda dinamizm olumlu bir geliþme göstermiþtir. Halk Cephesi ayný zamanda Rusya'nýn Azerbaycan'da konuþlanan askeri üslerinin çýkarýlmasýný saðlamýþtýr. Bunu daha hiç bir cumhuriyet baþaramamýþtý. Bu etken Azerbaycan'da kýsa ve uzun vadeli iki sonuç doðurdu. Birincisi, Azerbaycan bununla kýrýlgan olan baðýmsýzlýðýný daha da pekiþtirdi ve Batý'nýn belli ölçüde desteðini arkasýna alabildi. Ýkincisi, bu durumu kabullenmek istemeyen Rusya Azerbaycan'a karþý siyasî, askeri ve ekonomik Azerbaycan dýþ politikasýnda süreklilik arz eden konular, güvenlik, enerji ve Türkiye ile olan yakýn iliþkidir. Dr. Hatem Cabbarlý - Vüsale Abdullayeva baskýlarýný daha da artýrdý ve Halk Cephesi hükümetinin dýþ politikada manevra alanýnýn daralmasýna neden oldu. Zaten Halk Cephesi hâkimiyetinin ömrü kýsa oldu ve 1993'te Rusya'nýn desteðini alan Albay Suret Hüseynov darbe giriþiminde bulundu ve Baþbakanlýk koltuðuna sahip oldu. Azerbaycan, baðýmsýzlýk sonrasý ABD ile iliþkilerini bir türlü rayýna o- turtamamýþtý. Bu dönemde Azerbaycan, topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edildiði gerçeðini dünya kamuoyuna duyuramadýðý ve ABD ile iliþkilerini pekiþtiremediði için sýkýntý yaþamýþtýr. Ýki ülke arasýndaki iliþkilerin geliþmesine engel olan bir olay 12 Aralýk 1992'de ABD Dýþiþleri Bakaný James Baker'in ülkesinin eski Sovyet Cumhuriyetlerine yönelik izleyeceði politikadan bahsederken, Soðuk Savaþ dönemi askeri mirasýn denetim ve imhasý ile ilgili olarak Azerbaycan'ý silahlanan bir ülke olarak göstermiþ ve 3 bu ülkenin Batý'nýn desteðini alamayacaðýný bildirmiþtir. Ýki ülke arasýndaki sorun olan bir konu da ABD Senatosunun Azerbaycan'a yapýlan her türlü devlet yardýmlarýnýn durdurulmasý öngören bir kararý olmuþtur. 24 Ekim 1992'de ABD eski Sovyet Cumhuriyetlerinde demokrasinin korunmasý ve insan haklarýnýn geliþtirilmesi için özel bir yasa(freedom Support Act-Baðýmsýzlýðýn Desteklenmesi Yasasý) çýkarmýþ, bu devletlere malî ve ekonomik 4 yardým edilmesini kararlaþtýrmýþtýr. Bu yasadan bütün devletlerin yararlanmasýna raðmen, ABD'deki Ermeni diasporasýnýn yoðun lobi faaliyetleri so- 3 Nazim Cafersoy, Elçibey Dönemi Azerbaycan Dýþ Politikasý, ASAM yayýnlarý dizisi 6, Ankara 2001, s A. Raþidoglu, Pokinutýy Vsemi Azerbaydjan, Zerkalo, (Eriþim), 3# [80] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

5 Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( ) nucunda Azerbaycan'ýn Ermenistan'a ve Daðlýk Karabað bölgesine ambargo uyguladýðý gerekçesiyle ABD'nin Azerbaycan'a yardým etmesi yasaklanmýþ-týr. 907 sayýlý ek madde olarak bilinen (Section 907 Freedom Support Act) bu sýnýrlamaya göre, ABD hükümetinin Azerbaycan'a yardým yapmasý mümkün deðildir. ABD ilk baþlarda bölgeye yönelik giriþimlerinde sanki Ýngiltere, Ýran, Türkiye ve Rusya kadar hevesli olmamýþtýr. ABD, Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðýný tanýyarak diplomatik iliþkiler kursa da, Halk Cephesi döneminde iliþkiler, olmasý gereken düzeye yükselmemiþtir. Halk Cephesi Ýran'a yönelik dýþ politikasýnda tarihsel arka plâný, (Azerbaycan'ýn o günkü sosyal, ekonomik, siyasî, askeri durum ve kapasitesini göz önüne almadan Güney Azerbaycan problemini) gereðinden fazla abartarak dýþ politikanýn köþe taþlarýndan biri haline getirmesiyle Ýran'ýn Ermenistan'ýn yanýnda yer almasýna neden olmuþtur. Aslýnda Halk Cephesi Hükümeti'nin Güney A- zerbaycan problemini gündeme getirmemesi halinde bile, Ýran'ýn Azerbaycan'ýn yanýnda olacaðýný iddia etmek mümkün deðildir. Çünkü Ý- ran Sovyetlerin daðýlmasýndan zaten memnun deðildi ve ortaya baðýmsýz Azerbaycan devletinin çýkmasý onu dýþ politikada arzu etmediði so- ABD ilk baþlarda bölgeye yönelik giriþimlerinde sanki Ýngiltere, Ýran, Türkiye ve Rusya kadar hevesli olmamýþtýr. -runlarla karþý karþýya býrakmýþtýr. Büyük bir ihtimalle bu durumda da Ýran Ermenistan ile olan iliþkilerine önem vererek, bu ülke karþýsýnda Azerbaycan'ýn zayýf konuma düþmesi için uðraþacaktý. Çünkü Ýran, Güney Azerbaycan'da yaþayan yaklaþýk 35 milyon Azerbaycan Türkünün baðýmsýzlýk mücadelesini, ekonomik, siyasî ve askeri alanda zayýf düþmüþ ve Daðlýk Karabað problemi ile uðraþan Azerbaycan'ýn destekleyemeyeceðini iyi biliyordu. 3. Haydar Aliyev Dýþ Politikasýnýn Temel Özellikleri Cephe Hükümeti'nin izlediði politikadan hoþnut kalmayan Rusya, Gence'deki 104. Rus paraþütçü birliðinin aðýr silahlarýný Albay Suret Hüseynov'a devrederek onu darbe yapmaya sevk etti. Hüseynov, Azerbaycan Dev-let Baþkaný Elçibey'in istifasýný talep ederek silahlý birlikleri ile Bakü üzerine yürüdü. Ülkede iç savaþýn çýkmasýný ve Rus yanlýsý güçlerin iktidara gelmesini önlemek için Baþbakan Penah Hüseynov ve Âli Sovyet'in(Milli Meclisin) Baþkaný Ýsa Gamber istifa etti. Ardýndan Devlet Baþkaný Elçibey de devlet baþkanlýðý göreviný býraktý ve Nahçývan Âli Sovyeti (Âli Meclis'in) Baþkaný Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet etti. Cephe Hükümeti üyelerinden 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [81]

6 Aliyev iktidarýnýn uzun ömürlü olmasýnýn belki de en temel nedeni denge politikasýna oynamasý olmuþtur Dr. Hatem Cabbarlý - Vüsale Abdullayeva farklý olarak Aliyev siyaseti iyi bilen, oldukça deneyimli ve ufku geniþ kiþiliðe sahipti. Aliyev, ülkede, bölgede ve uluslararasý alanda yaþanan geliþmeleri deðerlendirirken o günün þartlarýna göre Azerbaycan'ýn kesin olarak Batý ve Rusya'nýn yanýnda yer almasýnýn imkânsýzlýðýný görerek denge politikasý izlemeye baþladý ve iktidarýnýn sonuna kadar bu çizgiden vazgeçmedi. Daha sonra iktidara gelen oðlu Ýlham Aliyev de bu politikayý günün þartlarýna göre yeniden deðerlendirerek uygulamaya devam etmektedir. Zaten Aliyev iktidarýnýn uzun ömürlü olmasýnýn belki de en temel nedeni denge politikasýna oynamasý olmuþtur ve bunun devam etmesi için henüz bütün imkân ve araçlar tükenmemiþtir. Aliyev Cephe Hükümeti'nden iç ve dýþ politikada durumu pek iyi olmayan bir iktidarý devralmýþtý ve ülkenin bütün yaþamsal alanlarýnda mevcut olan siyasî problemleri çözmek için fazla zamana ve araçlara sahip deðildi. Aliyev, önce Rusya ve Ýran'ýn baskýlarýnýn önlenmesi için 25 Haziran 1993'te yabancý petrol þirketleri ile görüþmeleri askýya aldýðýný bildirdi. Bu kararýndan memnun olmayan petrol þirketlerinin itirazlarýný dikkate alan Aliyev, ayný yýl Aðustos ayýnda bu þirketlerle görüþecek yeni komisyon kurulacaðýný açýkladý ve böylece petrol þirketlerinin (Batý'nýn), Rusya ve Ýran'ýn baskýlarýný a- zaltmaya muvaffak oldu. Baþarýlý dýþ politika çizgisinin yürütülmesi için iç politikada istikrarý saðlamanýn þart olduðunu anlayan Aliyev, Albay Suret Hüseynov'u baþbakanlýk koltuðuna getirerek durumu kontrolü altýna almayý baþardý. Bundan sonra Aliyev için en önemli sorunlar; Daðlýk Karabað konusunda pozitif bir geliþme elde etmek, Rusya ve Ýran ile iliþkileri yoluna koymak, bu devletlerin siyasî, askeri, ekonomik ve enformasyon alanýnda baskýlarýný azaltmak, Hazar Denizi enerji kaynaklarýnýn kullanýmý konusunda bu devletlerin de pay alabileceðini anlatmak, Batýlý petrol þirketlerinin görüþmelere yeniden baþlama taleplerini daha uygun koþullarda deðerlendirmek ve ülkenin genel durumunu kontrol altýna almak olmuþtur. Enerji konusunda uzun süren görüþmelerden sonra Asrýn Antlaþmasý olarak bilinen enerji antlaþmasý 20 Eylül 1994'de imzalandý. Bu antlaþmadan Rusya'ya da pay verildiði için bu ülkenin baskýlarý önemli derecede bertaraf edildi. Ýran ise baþta ABD olmakla Avrupa ülkelerinin yoðun itirazlarý sonu- [82] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

7 Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( ) Azerbaycan Cumhuriyeti 2. Cumhurbaþkaný Merhum Haydar Aliyev cunda bu antlaþmada yer alamadý ama Aliyev Ýran'a diðer antlaþmalardan pay vaat ederek bu ülkenin de Azerbaycan politikasýnda olumlu deðiþikliklerin yaþanmasýna neden oldu. Ayrýca, 11 Mayýs 1994'te Azerbaycan-Ermenistan arasýnda ateþkes antlaþmasýnýn imzalanmasý da, Aliyev'e iç ve dýþ politikada istikrarý saðlamaya imkân verdi. Baðýmsýzlýk yýllarýnda dýþ politikada ortaya çýkan sorunlarýn bazýlarý büyük ölçüde halledilse de, bazý sorunlar bugüne kadar devam etmektedir ve büyük bir ihtimalle yakýn ve orta vadede de halledilme olasýlýðý yoktur. Bu sorunlarý Azerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi, özellikle son zamanlarda Rusya'nýn Güney Kafkasya'ya geri dönme çabalarý, Hazar Denizi'nin hukukî statüsü, ABD-Ýran iliþkilerinde Azerbaycan'ýn izlemesi gereken politika, enerji hatlarýnýn güvenliði, bölgesel ve uluslararasý terörizmle mücadele olarak tanýmlamak mümkündür. Azerbaycan'ýn dýþ politikasýnda karþýlaþtýðý diðer sorunlar genellikle dönemsel önem arz etmektedir ve halledilmesi mümkündür. 4. Dýþ Politikada Temel Sorunlar 4.1. Azerbaycan Topraklarýnýn Ermenistan Tarafýndan Ýþgali Azerbaycan dýþ politikasýnda günümüzde Azerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi ve bu iþgalin devam etmesi en temel so21. YÜZYIL Ocak - Haziran 2009 [83]

8 Dr. Hatem Cabbarlý - Vüsale Abdullayeva run olarak deðerlendirilmektedir ve ülkenin ekonomik, siyasî, askeri kapasitesinin büyük bir kýsmý bu konunun çözümü için tüketilmektedir. Ermenistan'ýn Azerbaycan'a yönelik toprak talebi 20 yüzyýlýn baþlarýna kadar geri gitmektedir yýllarý arasýnda Ermeni çeteleri ve Azerbaycan arasýnda zaman zaman ciddî silahlý çatýþmalar yaþanmýþ, Ermeniler Daðlýk Karabað bölgesinin kendilerine verilmesini talep etmiþ, bölgeyi Ermenistan'la birleþtiremeyince de, Azerbaycan'ýn Bolþevik Rusya tarafýndan iþgal edilmesinden sonra Bolþeviklerin baskýsýyla 7 Temmuz 1923'de Azerbaycan Merkezi Yürütme Komitesi, Daðlýk Karabað Özerk Bölgesi'nin oluþturulmasý kararýný almaya mecbur býrakýlmýþtýr. Daðlýk Karabað sorunu 1980'li yýllarýn sonlarýnda yeniden gündeme gelmiþ, Rusya ve Ermenistan'ýn askerî, siyasî ve ekonomik deste-ðini alan Karabað Ermenileri sadece baðýmsýzlýklarýný ilân etmekle kalmamýþ, Rusya ve Erme-nistan'ýn yardýmýyla bölge dýþýnda kalan yedi ili de iþgal etmiþtir. Daðlýk Karabað'da askerî operasyonlarýn devam ettiði 1994 Mayýs ayýna kadar AGÝT, Rus-ya, daha sonra ise ABD ve Fransa arabuluculuk giriþimlerinde bulunsa da, ciddî bir netice elde edilmemiþtir. AGÝT Minsk Grubu bu süreçte taraflara çeþitli barýþ plânlarý sunmuþ ancak hiç biri kabul görmemiþti. Bu plânlar aþaðýdaki þekilde özetle-nebilir: -Paket Çözüm (Haziran 1997) -Aþamalý Çözüm (Ekim 1997) 5 -Ortak Devlet (Kasým 1998) 18 Temmuz 1997'de sunulan Paket Çözüm plânýnda taraflara BM Antlaþmasý'na, BM Güvenlik Konseyi'nin 822, 853, 874 ve 884 sayýlý kararlarýna AGÝT'in temel ilkelerine, uluslararasý hukukun genel kurallarýna baðlý kalmalarý teklif edilmiþti. Bu teklife göre, imzalanacak iki antlaþmadan birincisi barýþýn þartlarý, ikincisi ise Daðlýk Karabað'ýn statüsü problemine açýklýk getirecekti. 2 Aralýk 1997'de taraflara sunulan Aþamalý Çözüm plânýna göre öncelikle barýþ saðlanacak, mültecilerin geri dönmelerinin þartlarý hazýrlanacak Ermenilere verilecek özerklik statüsü belirlenecek, iþgal altýnda bulunan Laçýn, Þuþa ve eski Goranboy illerinin hukukî statüsü ise daha sonra tartýþýla- 5 Rovshan Ýbrahimov, Daðlýk Karabað Sözde Cumhuriyeti'nin Baðýmsýzlýðýnýn Tanýnmasý Durumunda Uluslararasý Ortamda Ortaya Çýkabilecek Sorunlar, Ermeni Araþtýrmalarý, Ankara, sayý 6, yaz 2002, s.116. [84] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

9 Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( ) caktý. Bu konularda anlaþmaya varýldýðý takdirde ise bölgeye, AGÝT Budapeþte Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi(1994) çerçevesinde Barýþý Saðlama Birlikleri yerleþtirilecekti. 7 Kasým 1998'de taraflara sunulan Ortak Devlet plânýna göre, taraflara Daðlýk Karabað Cumhuriyeti'nin kurulmasý ve Azerbaycan sýnýrlarý içinde, ortak devlet oluþturmasý öngörülmüþtür. Plânda ortak devletin yönetimi i- çin Azerbaycan'ýn ve Daðlýk Karabað'ýn devlet baþkanlarýnýn, baþbakanlarýnýn ve parlamento baþkanlarýnýn temsilcilerinden oluþan ortak komitenin kurulmasý yer almýþtý. Plânda ayný zamanda imzalanacak anlaþmalarýn geçerliliðinin garanti altýna alýnmasý için Rusya, ABD ve Fransa devlet baþkanlarýnýn ortak çalýþmalar yapacaðý vurgulanmýþtý. Bu tekliflerden ilk ikisi Ermenistan, üçüncüsü ise Azerbaycan tarafýndan kabul görmemiþtir. Ermenistan Daðlýk Karabað'a baðýmsýzlýk verilmesini talep ederken, Azerbaycan en yüksek özerklik statüsünün verilebileceðini bildirmiþtir. Minsk Grubu'nun arabuluculuk giriþimleri devam etmesine raðmen baþarýlý olamamýþtýr. Baþarýsýz olmasýnýn en ciddî nedeni de sorunun çözümü ile ilgilenmeye baþlayýncaya kadar kurumun daha önce bu tür sorunlarýn çözümüne yönelik giriþimleri ve netice itibarýyla tecrübesinin olmamasý, iþgalci ve iþgale maruz kalan taraflarýn tasnifinde belirsizliðe yol vermesi, aldýðý kararlarýn sadece teklif ve öneri þeklinde olmasý, yaptýrým gücü ve mekanizmasýnýn olmamasýdýr Enerji Güvenliði Sovyetler Birliði döneminde olduðu gibi baðýmsýzlýk sonrasýnda da, enerji, Azerbaycan'ýn siyasî ve ekonomik hayatýnda en önemli konu olmuþ ve bu özelliðini bu gün de büyük ölçüde korumaktadýr. Sovyetler Birliði döneminde bu konu bölgesel nitelik taþýsa da, 1980'li yýllarýn sonlarýndan itibaren uluslararasý nitelik kazanmaya baþlamýþtýr. Nitekim bu tarihten itibaren yabancý petrol þirketleri Azerbaycan enerji rezervleri ile ilgilenmeye baþlamýþtýr. 18 Ocak 1991'de Sovyetler Birliði Petrol ve Gaz Bakanlýðý Azerbaycan Nazýrlar Sovyeti(Bakanlar Konseyi) ile birlikte 'Azeri', 'Çýrag' ve 'Güneþli' petrol yataklarýnýn ortak kullanýmý için batýnýn büyük petrol þirketleri arasýn- 6 da ihale açmaya karar vermiþ ancak Sovyetlerin daðýlmasý sonucunda görüþmeler durdurulmuþtur. 6 E. Polukhov, 'Contrakt of the century' (The problem in an Historical Retrospektive) Caucasian Regional Studes, Vol. 2, Ýssue 1, 1997, P YÜZYIL O cak Haziran 2009 [85]

10 1991'de Mutallibov Azerbaycan Cumhuriyetinin ilk devlet baþkaný seçildi ve batýlý petrol þirketleri ile baðýmsýz Azerbaycan devleti görüþmelere yeniden baþladý. 'AMOCO' þirketi ile yapýlan görüþmeler sonucunda 3 maddeden oluþan anlaþma taslaðý ortaya çýktý. Ortak þirket kurulduktan sonra 7 'AMOCO' anlaþmanýn teknik ve ekonomik altyapýsýný hazýrlamalý idi. Görüþmeler devam ederken Mütallibov'un iktidardan düþürülmesi, E- bülfez Elçibey'in iktidarý ele geçirmesi, petrol görüþmelerini bir sonuca u- laþtýrmadan Rusya'nýn destek verdiði darbe neticesinde kendisinin de iktidardan uzaklaþtýrýlmasý ortamý daha da gerdi. Haydar Aliyev iktidara geldikten sonra ülke içi duruma hakim olmaya baþladý ve o güne kadar yapýlan görüþmeleri geçersiz kýlarak yabancý petrol þirketleri ile görüþmelere baþlamasý 8 için yeni bir komisyon kurdu. Antlaþma imzalandýktan sonra enerji konusunda bölge ve bölge dýþý devletlerin ihtiraslarý belli ölçüde sakinleþse de, petrol boru hattý güzergâhý tartýþmaya açýldý. Bu konuda projeleri olan Rusya ve Ýran hattýn kendi topraklarýndan geçmesi için mücadeleye baþlarken, Azerbaycan, Türkiye ve Batý, Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) projesi üzerinde mutabakat saðladýlar. Nitekim hayata geçirilen proje de BTC oldu. En kýsa hat Ermenistan üzerinden geçse de, Ermenistan'ýn iþgal ettiði Azerbaycan topraklarýndan çekilmemesi bu projeye gerçekleþme þansý vermedi. Petrolün BTC ile dünya piyasalarýna taþýnmasýna baþladýktan sonra A- zerbaycan büyük ölçüde enerji politikasýnda baþarý saðlasa da, hattýn güvenliði konusu her zaman endiþe kaynaðý olmuþtur. Nitekim 2008 Aðustos ayýnda Rusya'nýn Gürcistan'a saldýrmasý sýrasýnda Rusya'nýn sanki ibret olsun diye hattýn geçtiði bölgeyi bombalamasý güvenlik baðlamýnda birçok ciddî sorunlarý da beraberinde getirdi. Bu sorunlara bir de ABD-Ýran gerginliði baþlangýcýnda Ýran'ýn Azerbaycan'ý kastederek, ABD'ye yardýmcý olan bütün devletlerin ekonomik altyapýsýnýn imha edileceðini bildirmesi, durumun ciddiyetini daha da artýrmýþtýr. 5. Azerbaycan Dýþ Politikasýnda Açýlýmlar Azerbaycan baðýmsýzlýðýný ilân ettikten sonra dýþ politikasýnda ciddî sorunlar yaþamasýna paralel olarak, dünya devletleri ile daha sýký iþbirliði kurma, birbirilerini daha yakýndan tanýma, ekonomik, sosyal, askeri ve kültürel alanlarda uluslararasý deðerlerle tanýþma ve benimseme fýrsatý elde etti. Bu a- 7 Polukhov, 'Contrakt of the...', s Azerbaycan, 21 Eylül Dr. Hatem Cabbarlý - Vüsale Abdullayeva [86] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

11 Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( ) çýlýmlarý Rusya/BDT, Amerika, Türkiye ve Avrupa, olarak tanýmlamak mümkündür Rusya/BDT Rusya/BDT coðrafyasý tarihsel bakýmdan Azerbaycan'ýn daha iyi bildiði ve tanýdýðý, ekonomik iliþkiler kurduðu, siyasî ve kültürel olarak kendine yakýn hissettiði bir coðrafyadýr ve eski SSCB devletlerinin baðýmsýzlýðýný ilân etmesinden sonra da bu baðlar önemli derecede korunabilmiþtir. Bu coðrafyada Azerbaycan'ýn ekonomik ve siyasî olarak en sýký iþbirliði içinde bulunduðu ülke Rusya'dýr. Çünkü her þeyden önce Rusya'nýn Azerbaycan tarihinde yaklaþýk iki yüz yýllýk bir etkisi vardýr ve kýsa sürede bu etkiden kurtulmak mümkün deðildir. Belki siyasî olarak bu etkiden kurtulmak milli baðýmsýzlýk mücadelesi yýllarýnda belli ölçüde mümkün olabilmiþti ama ekonomik, sosyal ve kültürel etkiyi bu kadar kolay bertaraf et-mek olanaksýzdýr. Azerbaycan yýllarý arasýnda Rusya karþýtý politika izlese de, daha sonra Rusya'nýn ülke üzerinde aðýrlýðýný iyi tartabildiði için denge politikasýna öncelik tanýmýþtýr. Azerbaycan Rusya'dan her zaman güvenlik alanýnda endiþe duymuþtur ve bu endiþesinin yakýn ve orta vadede giderileceðini iddia etmek mümkün deðildir. Çünkü son iki yüz yýllýk tarih ve yakýn geçmiþte Ermenistan'ýn Azerbaycan topraklarýný iþgal etmesinde Rusya'nýn bu devlete saðladýðý ekonomik, siyasî ve askeri yardýmlar halen unutulmamýþtýr. 9 Rusya'nýn 1996'da Ermenistan'a 1 milyar dolar, 2008'de ise 800 milyon do- 10 lar deðerinde karþýlýksýz olarak askeri yardýmda bulunmasý dikkate alýnýrsa, Azerbaycan'ýn bu ülkeden duyduðu endiþeyi anlamak mümkündür. Azerbaycan'ýn Rusya ile yaþadýðý bütün sorunlara raðmen bu ülke ile kemikleþen iliþkilerini bir anda koparmasý mümkün deðil ve zaten bu tür bir politika doðru olmazdý. BDT coðrafyasýnda Azerbaycan'ýn Ermenistan'dan baþka diðer ülkelerle hiç bir sorunu yoktur ve karþýlýklý menfaatlerin korunmasý þartýyla ekonomik, siyasî ve askeri iþbirliðine devam etmektedir. Her ne kadar Türkmenistan ile Hazar Denizi'nin enerji rezervleri konusunda bazý anlaþmazlýk yaþansa da, Devlet Baþkaný Saparmurat Niyazov'un vefat etmesinden sonra 9 Grunin. V. F, Azerbaydjan: Etot Nelegkiy Suverenitet, (Eriþim), 10 Akper Gasanov, 'O Komplekse Nepolnoöennosti v Putinskoy rassii: ili Öto Stoit za Peredaöey Armenii Orujýya 800 Millionov Dollarov?' (Eriþim), YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [87]

12 Berdumuhammet Qurbankuliyevin devlet baþkaný seçilmesi ile bu konuda ciddî ilerleme kaydedilmiþtir. Azerbaycan'ýn Orta Asya cumhuriyetleri ile iliþkilerinde ciddî sorun yoktur. Baltýk devletleri ile iliþkilerinde de ayný tanýmlamayý yapmak mümkündür ABD Azerbaycan açýsýndan ABD, SSCB'ye karþý Soðuk Savaþý kazanan, dünyanýn tek hegemon gücü olan devlettir. Diðer büyük devletlerin bile bu gerçeði göz ardý edemediði dikkate alýnýrsa, Azerbaycan'ýn dýþ politikasýnda bu ülkenin çýkarlarýný görmezden gelmesi mümkün deðildir. Ayný zamanda ABD, Azerbaycan açýsýndan, Rusya karþýsýnda bir denge unsurudur ve baðýmsýzlýk sonrasý uygulanan dýþ politika deðerlendirildiðinde bu durumu a- çýkça görmek mümkündür. ABD, Azerbaycan için enerji politikasýnýn þekillenmesinde, petrolü dünya piyasalarýna taþýyacak hattýn güzergâhýnýn belirlenmesinde, baþta Rusya olmak üzere Ýran, Türkiye ve diðer büyük devletlere yönelik politikasýnýn oluþmasýnda dikkate almasý gereken bir güçtür. A- zerbaycan zaman zaman Rusya ve Ýran arasýnda sýkýþtýðý dönemlerde ABD'- ye doðru kayarak dengeyi saðlamaya çalýþmýþ, ABD-Ýran, ABD-Rusya gerginliðinde ise daha temkinli davranarak hukukî sorumluluk almak istememiþtir. ABD-Azerbaycan arasýndaki iliþkilerde enerji, ulaþým, güvenlik, demokratikleþme alanlarýnda iþbirliði imkânlarý perspektif vaat etse de, iki devlet arasýndaki iliþkilerde sorunlarýn genelde Ermenistan ve ABD Ermeni diasporasý tarafýndan ortaya çýkarýldýðýný iddia etmek mümkündür. ABD'nin Azerbaycan'a yardým etmesini yasaklayan 907 sayýlý ek madde buna örnek olarak gösterilebilir. Azerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi meselesinde de ABD Azerbaycan'ýn gerçeklerini ve iþgale maruz kaldýðýný itiraf edecek kadar olgunlaþmamýþtýr. Nitekim son zamanlarda ABD Daðlýk Karabað sorununun halledilmesi için AGÝT Minsk Grubu'nda eþbaþkan olarak arabulucu olsa da, Ermenistan ile sýnýrlarýn açýlmasý yönünde Türkiye'ye baský uygularken direkt olarak Azerbaycan'ýn ulusal güvenliðini olumsuz yönde etkilemektedir. ABD Bþkaný Barack Obama Türkiye'yi ziyaret ederken Ýstanbul'da düzenlenen Medeniyetler Ýttifaký - nýn Ýkinci Formuna katýlmayan Azerbaycan Devlet Baþkaný Ýlþham Aliyev'- le üç kez telefon görüþmesi yaparak Azerbaycan devletinin endiþelerini gidermek istese de, beklenen sonuca ulaþmamýþtýr Türkiye Dr. Hatem Cabbarlý - Vüsale Abdullayeva Birinci Cumhuriyet döneminde( ) Azerbaycan Osmanlý Devleti ile iliþkiler kursa da, 1920'de Rusya tarafýndan iþgal edildikten sonra ýki [88] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

13 Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( ) ülke arasýndaki iþbirliði 1991 yýlýna kadar kesintiye uðramýþtýr. Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðýný ilk olarak tanýyan devletlerden biri de Türkiye olmuþtur. Bu zaman her iki ülke tarih boyunca kemikleþen ve ortak deðerler olan din, dil, kültür, mantalite faktörlerinden yararlanmaya çalýþmýþtýr. Azerbaycan dýþ politikasýnda Türkiye tarihi, doðal, perspektif vaat eden, geniþ imkânlar sunan, sadece ikili iliþkilerde deðil, ayný zamanda bölgesel ve uluslararasý alanda da ortak hareket edebilecek tek ülkedir. Son zamanlarda AKP Hükümeti- 'nin Ermenistan ile sýnýrlarý açmaya yönelik giriþimleri Azerbaycan tarafýndan ciddî endiþe ile karþýlanmýþ, tepki olarak Azerbaycan Devlet Baþkaný Ýlham Aliyev Ýstanbul'da düzenlenen Medeniyetler Ýttifaký toplantýsýna katýlmamýþtýr. Son 19 yýlda iki ülke arasýndaki iliþkiler hiç bir zaman bu gün olduðu kadar gerilmemiþtir. Sadece Azerbaycan devleti deðil, ayný zamanda kamuoyu da, AKP Hükümeti'nin Ermenistan açýlýmýna oldukça negatif yanaþmýþ ve itiraz etmiþtir. AKP Hükümeti'nin sorumsuz bir þekilde Türkiye'- nin ve Azerbaycan'ýn ulusal çýkarlarýný göze almadan, Ermenistan'dan hiç bir taviz beklemeden sýnýrlarý açmaya yönelik giriþimlerde bulunmasý kabul edilmez bir olgudur. AKP Hükümeti dýþ politikada çok ciddî bir yanlýþlýðýn eþiðinde, Azerbaycan'ý feda ederek Ermenistan ile iliþkilerini geliþtirmeyi a- maçlýyorsa, Azerbaycan'ý kaybederek Ermenistan'ý kazanamayacaðý gerçeðini hiç bir zaman unutmamalýdýr. Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve diðer yetkili kiþiler Ermenistan ile sýnýrlarý açmayacaklarý konusunda bir dizi açýklamalarda bulunsalar da, Azerbaycan'ýn endiþelerini giderememiþlerdir. Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan 21 Nisan 2009'da Cek Cumhuriyeti'nde konuyla ilgili soruyu yanýtlarken, Ermenistan ile sýnýrlarýn açýlmasý konusunun hiç bir zaman gündemden düþmedi- 11 ðini bildirerek Cumhurbaþkaný ve Baþbakanýn konuyla ilgili açýklamalarýnýn tam tersi bir görüþ sergilemiþtir. Son geliþmeler Azerbaycan ve Türkiye arasýnda ciddi bir güven bunalýmýnýn yaçanmasýna neden olmuþtur. AKP Hükümeti sýnýrlarý açmakla neleri kazanacaðýný ve neleri kaybedeceðini soðukkanlý bir þekilde iyice tartmalýdýr. Aksi taktirde kýsa ve orta vadede uygulamaya çalýþtýðý enerji, güvenlik ve ekonomik alanlarda strateji plânlamalarýna veda edebilir. Ýki ülke arasýnda son zamanlarda yaþanan gerginliðe raðmen Türkiye Azerbaycan için siyasî, askeri, ekonomik ve kültürel alanda vazgeçilmez konuma sahiptir. Bu varsayýmlarý açýklamak gerekirse, Azerbaycan için Türkiye ile siyasî alanda iþbirliði kendisine bölgede ve uluslararasý alanda ayaklarýný daha saðlam bir þekilde yere basmaya, arkasýnda güve- 11 Glava MÝD Turçii: Vopros Otkýrýtiya Tureçko-Armyanskoy Graniçý ne Snyat Povestki, (Eriþim), 22 Nisan YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [89]

14 nebileceði bir güç hissetmeye, askeri alanda iþbirliði, Azerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi sürecinde karþý koymaya ve topraklarý geri almak için destek olmaya, ulusal ordu kurulmasý istikametinde bu ülkenin geniþ tecrübesinden faydalanmaya, teknik ve eðitim desteði almaya, ekonomik alanda özellikle enerji konusunda(btc, BTE) güvenilir ortak ve transit ülke olmaya, iki yüz yýllýk Rus kültürünün etkilerinden kurtulmak için milli deðerlerin yeniden canlandýrýlmasý bakýmýndan en uygun koþullarda olan bir devlettir. Türkiye bu özelliðini bir zamanlar tebaasý olan Ermenilere asla feda etmemelidir. Aksi takdirde Azerbaycan için Türkiye ile olan iliþkilerini yeniden gözden geçirme hakký doðmaktadýr ve gerektiði zaman bunu hayata geçirebilecek siyasî iradeye sahiptir Avrupa Dr. Hatem Cabbarlý - Vüsale Abdullayeva Avrupa her zaman Azerbaycan için cazip olmamýþtýr. Gerek yýllarýnda mevcut olmuþ Azerbaycan Halk Cumhuriyeti gerek, günümüz Azerbaycan Cumhuriyeti Avrupa ile iliþkilerine her zaman önem vermiþ, bu coðrafyanýn siyasî, toplumsal, sosyal ve kültürel deðerlerini milli deðerlerle uyumlaþtýrarak benimsemeye çalýþmýþtýr. Bir diðer etken de Sovyet/Rusya etkisinden kurtulmak için Avrupa'yý bir fýrsat penceresi olarak deðerlendirmesidir. Baðýmsýzlýðýnýn ilk yýllarýnda iki yüz yýllýk Rusya hegemonyasýndan kurtulan Azerbaycan Avrupa'yý hürriyet ve demokrasi beþiði olarak görse de, kýsa süre sonra aslýnda uluslararasý alanda bir deðer olarak görülen bu anlayýþlarýn devletlerin ulusal çýkarlarýnýn gölgesinde kaldýðýný anladý ve Avrupa ile iliþkilerinde daha pragmatik bir politika izlemeye baþladý. Özellikle Azerbaycan toraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi sürecinde demokrat Avrupa'nýn Ermenistan ordusunun yaptýðý katliamlara, Hocalý soykýrýmýna, sayýlarý yaklaþýk 1 milyonu bulan göçmen sorunlarýna kayýtsýz kalmasý ve adaletli davranmamasý Azerbaycan'ý daha soðukkanlý davranmaya itmiþtir. Azerbaycan genel olarak Avrupa devletleri, özel olarak Avrupa kurumlarý ile iliþkilerini geliþtirmeye çalýþmýþtýr. Prensip olarak her iki tarafla 12 da iliþkiler iyi düzeydedir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ile iliþkilerde insan haklarý ve demokrasi anlayýþýnýn farklý algýlanýþý ve uygulanmasý konusunda bazý sorunlar yaþansa da, bu sorunlar kemikleþen sorunlar deðildir ve halledilmesi mümkündür. Taraflar arasýnda ö- nem arz eden bir konu da, Hazar havzasý enerji kaynaklarýnýn Avrupa'ya akýþýný temin etmek ve güvenliðini saðlamaktýr. Bu konu özellikle son yýllarda Rusya'nýn doðalgazdan Avrupa'ya karþý siyasî baský aracý olarak kullanma- 12 Azerbaycan Avrupa Konseyý'ne üyeliðe Ocak 2001'de kabul edýlmýþtýr. [90] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

15 Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri ( ) sýndan sonra(2008'de Rusya'nýn Avrupa devletlerine verdiði doðalgazda kýþ mevsiminde aksaklýklarýn yaþanmasý, 2009 Ukrayna-Rusya doðalgaz krizi) daha ciddî þekilde gündeme gelmiþ ve Nabbuco projesi hayata geçirilmeye çalýþýlmýþtýr. Azerbaycan ayný zamanda bölgesel ve uluslararasý alanda yaþanan sorunlarýn çözülmesi için Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý(AGÝT) ile de iliþkilerini geliþtirmektedir. Bu kurumun, Minsk Grubu çerçevesinde Daðlýk Karabað sorununun çözümüne katkýda bulunmasý Azerbaycan tarafýndan memnunlukla karþýlanmýþtýr. 6.Azerbaycan'ýn Güvenlik Ýkilemi Azerbaycan baðýmsýzlýk sonrasý güvenlik baðlamýnda ciddî sorunlarla karþýlaþsa da, net bir þekilde ABD liderliðinde NATO veya Rusya liderliðinde BDT Ortak Güvenlik Antlaþmasý(OGA) þemsiyesi altýna girmek istememiþtir. Belki bölgesel ve uluslararasý alanda durum farklý olsaydý bu konuda kesin tavýr sergileyebilirdi. Ancak Azerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi gerçeðini ve sýnýr komþusu Rusya'nýn bu probleme müdahale etme yeteneðini dikkate alarak güvenlik baðlamýnda bu güne kadar tarafýný belirlememiþtir. NATO ile iliþkilerinde Azerbaycan'ýn Gürcistan'ýn yaptýðý gibi net davranma lüksü yoktur ve Ermenistan gibi de ekonomik ve güvenlik baðlamýnda Rusya'nýn eyaleti konumunda olamaz ve zaten olmayý da kabullenemez. Bütün olumsuzluklara raðmen Azerbaycan kuzey komþusundan uzaklaþmaya çalýþarak NATO ile iliþkilerini geliþtirmeye çalýþmaktadýr. Bu iliþkiler Azerbaycan'ýn 27 Mayýs 2005'te Brüksel'de NATO ile Özel Ýþbirliði Faaliyet Planý'ný(Individual Partnershir Action Plan - 13 IPAP) imzalamasýndan sonra daha da pekiþmiþ ve yeni döneme girmiþtir. NATO ve Azerbaycan arasýndaki iliþkiler deðerlendirildiðinde aslýnda ne A- zerbaycan'ýn kuruma üye olmasý için gereken siyasî irade sergilediðini ne de, NATO'nun Azerbaycan'ý yakýn ve orta vadede üye kabul etmeye acele ettiðini görmek mümkündür. Gürcistan ve Ukrayna NATO'ya üye olmak için ne kadar siyasî çýðýrtkanlýk yapsalar da, kurum ciddî sorunlar yaþayan bu devletleri çeþitli nedenlerden dolayý bünyesinde görmeye acele etmemektedir. Bu bakýmdan Azerbaycan'ýn kuruma üyelikle ilgili temkinli siyaseti takdir edilmelidir. Azerbaycan'ýn NATO ile iliþkileri geliþirken Rusya Azerbaycan'ý OGA'- 13 ya üye olmaya zorlasa da, Azerbaycan bu güne kadar bu baskýya karþý di- 13 Azerbaycan'ýn NATO Karþýsýnda Aldýðý Siyasî ve Askeri Ühtelikler, article_id= &page=03&lang=az, (Eriþim), 15 Eylül YÜZYIL O cak - Haziran 2009 [91]

16 renme gücünü kendinde hissetmiþtir. Azerbaycan'ýn bundan sonra OGA'ya üye olmasý ihtimali oldukça zayýftýr. Azerbaycan bu baskýya zayýf olduðu 1990'lý yýllarýn sonlarýna kadar direnebildiyse, bu gün daha kolay karþý koyabilir. Azerbaycan'ýn güvenlik ikilemini kýsaca özetlemek gerekirse, yüzü Batý'ya(NATO) dönüktür ancak hem Batý'nýn bazý konularda(azerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan iþgal edilmesi konusunda) adaletli davranmasýný hem bölgesel ve uluslararasý konjonktürün uygun fýrsatý sunmasýný beklemekte, hem de Rusya'nýn siyasî, askeri ve ekonomik baskýlarý karþýsýnda Batý'nýn/NATO'nun daha ciddî desteðini arkasýnda hissetmek istemektedir. 7. Sonuç Dr. Hatem Cabbarlý - Vüsale Abdullayeva Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýk döneminde uyguladýðý dýþ politika deðerlendirildiðinde bazý konularda olumsuzluklarýn yaþanmasýna raðmen genel olarak dengeli ve sürdürülebilir olduðu anlaþýlmaktadýr. Halk Cephesi döneminde bazý baþarýlar elde edildiyse de, deneyimsizliðin acý sonuçlarý hissedilmiþ, Haydar Aliyev döneminde ise dýþ politika temel konular rayýna oturtulmuþtur. Dýþ politikada Azerbaycan'ýn ciddî sonuç elde edemediði tek konu A- zerbaycan topraklarýnýn Ermenistan tarafýndan ýþgal edýlmesi problemidir. Ancak 11 Mayýs 1994'te ateþkes anlaþmasýnýn imzalanmasý bile bir baþarý olarak algýlanabilir. Enerji güvenliðinin temin edilmesi önemli derecede saðlansa da, bu konunun bölgesel ve uluslararasý geliþmelerin paralelinde kýrýlgan yapýya sahip olduðunu görmekteyiz. Azerbaycan dýþ politikadaki açýlýmlarýný elinde olan imkân ve fýrsatlarý maksimum ölçüde deðerlendirmeye çalýþarak (Rusya/BDT, Amerika, Türkiye ve Avrupa politikasýný) þekillendirebilmiþtir. Azerbaycan güvenlik politikasýnda bu güne kadar kesin bir karar vererek NATO veya BDT OGA'da yer almasa da, hir iki örgütle iþbirliðine devam etmektedir. Ancak NATO ile iþbirliðine daha çok önem vermekte ve gelecekte güvenlik sorunlarýnýn halledilmesinin bu örgüt çerçevesinde gerçekleþeceðini umut etmektedir. 14 Sergey Markedenov, 'Vliyanie Rosii na Azerbaydjan Budet v Lyubom Sluçae. Ýnstrumentý Vliyaniya Est Vsegda, i Pomimi Nagorno-Karabakhskogo Konflþikta', (Eriþim)17 Ocak [92] 21. YÜZYIL O cak - Haziran 2009

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 RAPOR NO: 5 Türk-Rus iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Arif Keskin (*) Son zamanlarda Türkiye-Ýran iliþkileri çok dikkat çekmektedir. Ýliþkilerin çok iyi olduðu ve Ýran'ýn en çok güvendiði ülkenin Türkiye olduðu iddia

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ULUSLARARASI POLÝTÝKALAR EKSENÝNDE KAFKASYA. Hazýrlayan: Dr. Fatih Özbay RAPOR NO: 15

ULUSLARARASI POLÝTÝKALAR EKSENÝNDE KAFKASYA. Hazýrlayan: Dr. Fatih Özbay RAPOR NO: 15 ULUSLARARASI POLÝTÝKALAR EKSENÝNDE KAFKASYA Hazýrlayan: Dr. Fatih Özbay RAPOR NO: 15 RAPOR NO: 15 Uluslararasý politikalar ekseninde Kafkasya NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný

Detaylı

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ Hasan DURAN * Özet: Kýbrýs'ta II. Dünya Savaþý'ndan sonra iki taraf arasýnda baþlayan soruna çözüm arayýþlarý da yýllardýr devam etmektedir. 1960

Detaylı

Kafkasya Ýncelemeleri

Kafkasya Ýncelemeleri Kafkasya Ýncelemeleri D R. M U R A T K Ö Y L Ü Kafkasyada ki Amerika Dr. Murat KÖYLÜ (*) Amerika; II. Dünya Savaþý sonrasý, Avrupa ve Uzak Doðu da ki üstlenmiþ olduðu rolün etkisiyle dünya önderi sýfatýyla,

Detaylı

Türk Dünyasý Analizleri

Türk Dünyasý Analizleri Türk Dünyasý Analizleri KAZAKÝSTAN Ankara T Ü R K I Y E AZERBAYCAN Baku ÖZBEKÝSTAN Askabad Taskent Alma-ata Biskek KIRGIZÝSTAN KKTC TÜRKMENÝSTAN D O Ç. D R. J A N A R M E D E U B A Y E V A A Y G E R Ý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem

Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem Dr. Aygerim Þilibekova (*) Günümüzde yaþanan küresel kriz uluslararasý iliþkilerin geliþmesini engellemekte, özellikle ekonomik iliþkilerin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN 55 YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN Türk-Amerikan iliþkilerini deðerlendirirken bu iliþkideki büyük ortak olan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kürt Açýlýmýnýn Geleceði

Kürt Açýlýmýnýn Geleceði Kürt Açýlýmýnýn Geleceði Prof. Dr. Ümit Özdað (*) ABD'nin 2003'de Irak'ý iþgal ederken plâný Irak'ýn kuzeyinde Türkiye'- nin kabullenmek zorunda kalacaðý baðýmsýz bir Kürt devleti kurmaktý. Washington,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 RAPOR NO: 16 Afrika vizyon belgesi NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Azerbaycan

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Azerbaycan Azerbaycan ın bağımsızlığını kazandığı sırada yönetimde Sovyet yanlısı Muttalibov vardı ve Rusya dış politikada en önemli aktördü. Dolayısıyla da Karabağ sorunun çözümü için Rusya dan yardım beklenmekteydi

Detaylı

Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar

Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar Dr. Aygerim Þilibekova (*) Bu yýl 60. yýldönümünü kutlamakta olan Kuzey Atlantik Ýttifaký 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde Fransa'nýn Strasbourg ve

Detaylı

ABD AB Kýskacýnda Ermenistan Açýlýmý

ABD AB Kýskacýnda Ermenistan Açýlýmý ABD AB Kýskacýnda Ermenistan Açýlýmý Ertuðrul Güven (*) ABD ve Avrupa Birliði'nin ortaklaþa olarak son 4 yýl içinde aldýklarý kararlar ve Türkiye üzerinde kurduklarý baskýlar sonucu AKP Hükümeti'nin Demokratik

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

LOZAN'DA PETROL: TARÝHTEN BÝR SAYFA OIL AT LAUSANNE: A PAGE FROM HISTORY

LOZAN'DA PETROL: TARÝHTEN BÝR SAYFA OIL AT LAUSANNE: A PAGE FROM HISTORY TPJD Bülteni, Cilt 16, Sayý 2, Sayfa 71-79 2004 TAPG Bulletin, Volume 16, No 2, Page 71-79 2004 LOZAN'DA PETROL: TARÝHTEN BÝR SAYFA OIL AT LAUSANNE: A PAGE FROM HISTORY Ferruh DEMÝRMEN Serbest Petrol Danýþmaný,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı