SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ"

Transkript

1 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 111 Matematik I (4+0) 4-6 Reel ve kompleks sayılar. Reel dizi ve seriler. Tek değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, diferansiyel, Rolle, ortalama değer formülü, belirsiz şekiller. Taylor-Mac Lauren formül ve serileri. Ekstremum. Eğri çizimi. Eğrilik Merkezi FĠZ 111 Fizik I (3+0) 3-5 Vektörler, Bir ve iki boyutta hareket, Parçacık dinamiği, İş ve enerji, Enerjinin korunumu, Parçacık sistemlerinin dinamiği, Çarpışmalar, Dönme kinematiği ve dinamiği, Katı cisimlerin dengesi, Salınımlar, Kütle Çekimi KĠM 111 Kimya (3+0) 3-5 Temel kavramlar; element, bileşik, karışım ve genel özellikleri. Temel kimya kanunları ve stokiyometri. Atomların elektronik yapısı ve periyodik tablo. Kimyasal bağlar. Gazlar ve gaz kanunları. Sıvılar ve karışımlar; buharlaşma, donma, yüzey gerilimi, viskozite. Çözünürlük ve çözeltilerde derişim türleri. Katılar. Kimyasal kinetik. Kimyasal Denge. Sulu çözeltilerde denge. Kimyasal termodinamik. Elektrokimya ve redoks reaksiyonları. Organik bileşiklerin sınıflandırılması ve adlandırılması. EEM 111 Teknik Resim (2+1) 3-4 Bilgisayar destekli teknik resim. AutoCAD e giriş. Geometrik çizimler. İzdüşüm metotları ve görünüşler. Ölçülendirme. Kesit görünüşler. Yardımcı görünüşler. İzometrik resim. EEM 101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (1+0) 1-4 Elektrik mühendisliğinin temel kavramları; gerilim, akım, güç, gerilim kaynağı, akım kaynağı, direnç. Doğru akım ve alternatif akıma ilişkin temel kavramlar. Seri bağlı omik doğru akım devreleri (kirchhoff akım yasası). Elektrik devrelerinde topraklama. Paralel bağlı omik doğru akım devreleri (kirchhoff gerilim yasası). Seri-paralel bağlı omik doğru akım devreleri. Üçgen-yıldız bağlı omik doğru akım devresi. Devre teoremleri. Omik doğru akım devrelerinin çözüm metotları. Manyetizm elektromanyetizm. Doğru akım devrelerinde kapasite etkisi. Doğru akım devrelerinde bobin etkisi. Alternatif akım devrelerinin prensipleri. ATA 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2-2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, İnkılâp kavramı ve Atatürk; Türk İnkılâbı öncesi gelişmeler; Devleti Yıkan Savaşlar (Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşı); Mondros Mütarekesi; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti'ni Teşkilatlandırması; Misâk-ı Millî; Türkiye Büyük Millet Meclisi; Millî Mücâdele'ye karşı hareketler; Kuvâ-yı

2 Millîye ve cepheleri; Sevr dayatması; Düzenli Ordu Dönemi; Millî Mücâdele Dönemi Türk Dış Politikası; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması. TUR 101 Türk Dili I (2 + 0) 2-2 Dilin tanımı, sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi; dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısının vurgulanması ve kültürün tanımlanması; menşe ve yapı bakımından dünya dillerinin incelenmesi; Türk dilinin tarihî süreçte gösterdiği gelişim ve dünya dilleri arasındaki konumu, yayılma alanları; Türk dilinin genel ses ve şekil özelliklerinin belirtilmesi; anlam ve görevleri bakımından kelimelerin incelenmesi; düzgün konuşma ve yazmaya yönelik imlâ ve telaffuz çalışmaları ile deneme ve kompozisyon uygulamalarının yapılması. DIL 101 Ġngilizce I (2+0) To be fiili, 2. sayılar, sayılabilir-sayılamayan isimler, 3. Geniş Zaman (Düz cümleler), 4. Geniş Zaman (Soru cümleleri), 5. Okuma 6. Saatler ve söylenişleri 7. Tarihler, 8. Genel tekrar, 9. Geniş zaman like fiilinin kullanımı, 10. Vize, 11. Sahiplik fiilleri ve kullanımları, 12. Beceri,kapasite,izin bildiren can fiili, 13.Şimdiki zaman, 14.Genel tekrar. Ġngilizce Destekli Eğitim Dersleri: (1+0) 1-4 EEM 101 Introduction to Electrical-Electronic Eng. (1+0) 1-4 Basic terms of electrical enginering,voltage,current,power,voltage source, current source resistor. Basic definations of dc and ac circuits. Series connected dc resistive circuits (kirchhoff voltage law). Grounding and earthing on dc circuits. Parallel connected dc resistive circuits (kirchhoff current law). Series-parallel connected dc resistive circuits. Delta-star connected dc resistive circuit. Circuit teorems. Solution methods of dc resistive circuit. Magnetism electromagnetism. Capacitor effects on dc circuits. Coil effects on dc circuits. Principles of alternating current.

3 2. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 112 Matematik II (4+0) 4-6 Rieman anlamında belirli integral, teoremler. Belirsiz integral, İntegral alma yöntemleri. Genelleştirilmiş integraller. Geometrik ve mekaniksel uygulamalar. Belirli integralin yaklaşık hesabı. Fonksiyon serileri. Düzgün yakınsaklık. Ortogonal fonksiyonlar. Fourier integralleri, Fourier dönüşümü. Çok değişkenli fonksiyonlar. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik. Laplace dönüşümü, değişken dönüşümleri. MAT 114 Lineer Cebir (2+0) 2-3 Diofant Denklemleri. Lineer Denklem sistemleri için Kramer yöntemi. Laplas teoremleri, n boyutlu özel determinantlar. Matris hesabı, ters matris ve uygulamaları. Rank ve genel sistem için Kroneker-Kapelli teoremi. n boyutlu reel ve kompleks vektör uzaylar, lineer bağımsızlık, baz ve koordinatlar. Lineer dönüşümün temsilci matrisi, öz değer ve öz vektörler. Hamilton- Keli ve Silvester teoremleri, matrisin Jordan formu. Skalar çarpımlı vektör uzaylar, kuadratik formlar ve matrisin sayısal görüntüsü. FĠZ 112 Fizik II (3+0) 3-5 Yük ve madde, Elektriksel alan, Gauss Yasası, Elektriksel potansiyel, Sığaçlar ve dielektrikler, Akım ve direnç, Elektromotor kuvvet ve elektrik devreleri, Manyetik alan, Manyetik alanın kaynakları ve Ampère Yasası, Faraday Yasası, İndüklenme, Maddenin manyetik özellikleri, Elektromanyetik salınımlar, Alternatif akım. ENF 106 Bilgisayar Programlama (3+0) 3-5 Bilgisayarın Tarihçesi. Bilgisayar Türleri. Bilgisayar Üniteleri. Sayı Sistemleri. Kodlama Sistemleri. Akış Diyagramları. Programlama Dilleri. Fortran Karakterleri. Bilgi Türler. İşlemler. İfadeler. Atama Komutları. Giriş-Çıkış Komutları. Kontrol Komutları. Bildiri Komutları. Alt Programlar. Sayısal Uygulamalar. EEM 102 Elektrik Malzemesi (2+0) 2-5 Malzeme bilimine giriş, malzemelerin sınıflandırılması, Atomik yapı, atomun elektronik yapısı, Atomlararası bağlar (kovalent, iyonik, metalik ve vander walls bağlar), Atomlararası denge messafesi ve etkileyen faktörler, Atomik düzen, amorf, moleküler ve kristal yapılar Kristal yapı, Koordinasyon sayısı, Atomik dolgu faktörü, Teorik yoğunluk, Allotropik ve polimorfik dönüşümler, Kristal doğrultu ve düzlemleri Hacimsel, düzlemsel ve doğrusal atom yoğunlukları,kristal yapı hataları, Dislokasyonlar, noktasal, çizgisel ve düzlemsel hatalar, Malzemelerde atom hareketleri Malzemelerin mekanik özellikleri, Elektriksel iletkenlik, enerji bantları, Elektriksel malzemeler, iletkenler, yarıiletkenler, yalıtkanlar Manyetik malzemeler ve özellikleri. ATA 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (2 + 0) 2-2 Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar ve Cumhuriyetin ilanı; Cumhuriyete Yönelik Tehditler; Milliyetçilik (Atatürk ün tarih, dil, millet ve kültür anlayışı); Laiklik (Halifeliğin, tekke ve zaviyelerin kaldırılması); Halkçılık (Sosyal alandaki inkılâplar); Devletçilik (İktisadi

4 alandaki inkılâplar); İnkılâpçılık (Hukuki alanda yapılan inkılâplar); Dış Politika; Milletlerarası Birlikler (Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Sadabat Paktı); II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri; II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye; Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri; Türkiye ye yönelik tehditler. TUR 102 Türk Dili II (2 + 0) 2-2 Türk dilinin morfolojisi ve cümle bilgisi özellikleri, cümle incelemeleri; fikirleri doğru ifade edebilmek, Türkçe yi en iyi şekliyle kullanabilmek maksadıyla üslubu güçlendiren yazılı çalışmalar; anlatım bozuklukları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar; anlatım biçimlerinin ve örneklerinin incelenmesi. DIL 102 Ġngilizce II (2 + 0) Yardımcı filer Can yapısı ve kullanım yerleri, 2. Konu tekrar alıştırmaları. 3.Şimdiki zaman. 4. Karşılaştırma/en üstünlük dereceleri yapıları incelenmesi ve kullanımları. 5. Geçmiş zaman yapısı incelenmesi ve kullanımları. 6. mişli geçmiş zaman ve kullanımları. 7. mişli geçmiş zamanda kullanılan zaman bildiren yapılar. 8.Vize sınavı, 9. Geçmiş zaman yapıları ve kullanımları. 10.Zarf cümleleri ve kullanımları. 11.Gelecek zaman. 12. Konu tekrarları. Ġngilizce Destekli Eğitim Dersleri : (2+0) 2-5 EEM 102 Electrical Materials (2+0) 2-5 Introduction to Materials, Structure of Atom, Atomic Bonding, Bonding Strength and Energy, Crystal Structures, Crystal Defects, Solid Solutions, Composition Specification, Mechanical Properties of Materials, Engineering Material, Ferrou Non-ferrous, Ceramics, Polymers, Composites, Electrical Properties of Materials, Semiconductor Dielectric Materials, Magnetic materials, Optical Properties of materials.

5 3. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 211 Diferansiyel Denklemler (4+0) 4-6 Diferansiyel denklemlerin tanıtımı, çeşitli mühendislik dallarında uygulamaları, Değişkenlerine ayrılabilir dif. denklemler, Homojen diferansiyel denklemler-homojene getirilebilir dif. denklemler, Tam diferansiyel denklemler, Tam diferansiyele getirilebilir diferansiyel denklemler, Lineer diferansiyel denklemler, Lineere getirilerek çözülen diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm metotları, Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin çözüm metotları, Tekniğin diferansiyel denklemleri- Matrisel çözüm yaklaşımları, Wronsky determinantı, Diziler ile diferansiyel denklem çözümü, Legendre ve Bessel denklemlerin çözümü, Laplace transformasyonu, Konvulüsyon teoremi, Ters Laplace transformasyonu, durum denklemlerinin uygulama alanları ve çözümleri. EEM 203 Elektromagnetik Alan Teorisi (3+0) 3-5 Vektör Analizi, Koordinat Sistemleri ve Dönüşümleri, Elektrik Yükleri ve Elektriksel Alan Kavramı, Elektriksel Akı ve Gauss Yasası, Diverjansın Fiziksel Anlamı ve Uygulamaları, Statik Elektriksel Alanın Endüstriyel Uygulamaları, Elektriksel Potansiyel ve Enerji, Akım ve Akım Yoğunluğu, İletkenler ve Sınır Şartları, Dielektrikler ve Sınır Şartları, Kapasitör ve Uygulamaları, Laplace ve Poisson Denklemlerinin Çözüm Tahminleri, Görüntü Metodu. EEM 205 Elektrik Devreleri I (4+0) 4-7 Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Bağımlı kaynaklar ve OPAMP lar, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri yöntemi, çevre akımları yöntemi), Birinci dereceden devrelerin incelenmesi, İkinci dereceden devrelerin incelenmesi. EEM 207 Termodinamik (2+0) 2-3 Termodinamiğin temel kavramları, Saf maddenin özellikleri, Kapalı sistemler ve kontrol hacimleri için termodinamiğin birinci yasası, Termodinamiğin ikinci yasası ve entropi, Gazbuhar akışkanlı güç çevrimleri ve soğutma çevrimleri. EEM 213 Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı I (1+2) 2-6 Demonstrayon : Ölçü aletlerinin tanıtılması; Osiloskopun incelenmesi. Deneyler :Çok uçlu Devre Elemanlarının matematiksel modelleri; Kirchoff un Akımlar ve Gerilimleri yasasının Deneysel olarak incelenmesi; Lineer ve lineer olmayan 2- uçlu direnç elemanlarının matematiksel modelleri; Endüktans, kapasite ve ortak endüktans parametreleri; RC-RL ve LC den oluşmuş devrelerde geçici rejimlerin incelenmesi. ENM 209 Mühendislik Ekonomisi (2+0) 2-3 İktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular Ġngilizce Destekli Eğitim Dersleri : (4+0) 4-7

6 EEM 205 Electrical Circuits 1 (4 + 0) 4-7 Concepts of charge, current, voltage, power and energy; voltage, current and power, Kirchhoff s current and voltage law, Dependent sources and OPAMP s, Thevenin and Norton equivalent circuits, Circuit analysis methods (Superposition theorem, node analysis, loop analysis), Analysis of first order circuits, Analysis of second order circuits.

7 4. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS IST 204 Olasılık ve Ġstatistik (3+0) 3-5 Olasılığa giriş, ayrık ve sürekli dağılımlar, parametre kestirim teorisine giriş, istatistiksel hipotezlerin testi, doğrusal modeller, çok değişkenli dağılımlar. EEM 204 Elektromagnetik Dalga Teorisi (3+0) 3-7 Statik Magnetik Alanlar, Magnetik Devreler, Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denklemi, Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması ve İletimi, Dalga Klavuzları. EEM 206 Elektrik Devreleri II (4+0) 4-7 Fazör tanımı, Frekans kuşağında devrelerin incelenmesi, Reaktif ve kompleks güç ve maksimum güç aktarımı, Üç fazlı devreler, Laplace dönüşümü, s tanım bölgesinde devre çözümleri, Transfer fonksiyonları, Filtreler, İki kapılı devreler, Frekans cevabı. MAT 216 Sayısal Analiz (3+0) 3-5 Bazı önemli MATLAB komutları. MATLAB komutları kullanarak bir veya iki boyutlu eğri çizimi, yüzey çizimi. Mantık işlem komutları (for,while,if). Doğrusal eşitliklerin çözüm yöntemleri; gauss elimination metodu, gauss-jordan eliminasyon metodu, lu ayrıştırma metodu, jacobi metodu, gauss seidel metodu. Doğrusal olmayan eşitliklerin çözümü; bisection metodu, regula falsi metodu, newton raphson metodu, secant metodu. Eğri uydurma, interpolasyon, dış değer bulma (bir ve üç boyutlu). Sayısal entegrasyon ve türev işlemleri; simpson metodu, trapezoidal rule metodu, ileri-geri yaklaşım metodu. Diferansiyel eşitliklerin çözümü; euler metodu, runge kutta metodu, yüksek mertebeli diferansiyel denklemler, süreksizlik barındıran eşitlikler. Sembolik eşitliklerin çözümü. Yukarıda belirtilen tüm işlemler MATLAB komutları yardımı ile yapılacaktır. EEM 210 Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı II (1+2) 2-6 DC güç kaynakları, JFET-li kuvvetlendiriciler, işlemsel kuvvetlendiriciler. Lojik devreler ve multivibratörler. Op-Amp ların Non,Lineer uygulamaları. Ġngilizce Destekli Eğitim Dersleri : (4+0) 4-7 EEM 206 Electrical Circuits II (4+0) 4-7 Phasor theory, Sinusoidal steady-state: phasors, network equations in terms of phasors and their solutions, Reactive and complex power and maximum power transfer, Three phase circuits, Laplace transform, Circuit analysis in s domain, Transfer functions, Filters, Two port circuits, Frequency response.

8 5. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS EEM 301 Elektronik I (3+0) 3-6 Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron emisyon tipleri, Elektron hareketleri ve elektronik devre elemanları, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler, Güç elektroniği elemanları, Tranzistörlerde ısıl kararlılık. EEM 303 Elektronik Devre ve Tasarım Lab. I (1+2) 2-4 DENEY1; Laboratuar gereçlerinin temel elemanlar üzerindeki uygulamalarla tanıtılması (Konuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar) DENEY2; Yarıiletken diyodun incelenmesi(konuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar) DENEY3; BJT eleman davranışının incelenmesi(konuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar) DENEY4; MOSFET eleman davranışının incelenmesi(konuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar) EEM 305 Ġşaretler ve Sistemler (3+0) 3-6 Vektör ve işaret uzayları. İşaretler. Sistemler. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin cevapları. Sürekli sistemlerde periodik işaretlerin zaman frekans analizleri ve Fourier serileri. Sürekli sistemlerde periodik olmayan işaretlerin zaman frekans analizleri ve Fourier transformasyonu. Örnekleme teorisi. Ayrık sistemlerde periodik ve periodik olmayan işaretlerin Fourier analizleri. İşaretler ve haberleşme sistemleri. Sürekli sistemler ve Laplace transformasyonu. Frekans cevabı ve analog filtreler. Pencereleme fonksiyonları. Ayrık sistemler ve Z transformasyonu. Frekans cevabı ve dijital filtreler. Sistem durum - uzay analizi EEM 307 Sayısal Devre Tasarımı (3+0) 3-6 Sayı kavramı ve sayısal bilgisayarlar, Sayı sistemleri, Lojik devre temelleri, Karnaugh diyagramları, Kombinasyonel devre analiz ve tasarımı, Programlanabilir Kombinasyonel cihazlar (PLD), Ardışıl devre analiz ve tasarımı, Saklayıcılar, Sayıcılar ve Bellek elemanları. EEM 309 Elektrik makinaları I (3+0) 3-6 Elektromekanik Enerji Dönüşümü. Bir Fazlı Relüktans Motorunun Teorisi. Doğru Akım Doğru Akım Makinalarında Endüvi Salgılar. Büklümlü ve Dalgalı Sargılar. Doğru Akım Makinalarının yapılışı. Uyarma Şekilleri. Doğru Akım Şönt, Seri, Kompund Motorlar ve Karakteristikleri. Doğru Akım Makinalarında Endüklenen E.M.K ve Doğru Akım Motorlarında Hız Ayar Yöntemleri. Doğru Akım Makinalarında Isınma. Transformatörler; Bir fazlı Transformatörlerin yapılışları, işletme özellikleri. Üç fazlı Transformatörlerin yapılışları, işletme özellikleri, bağlama grupları ve simetrisiz yüklenmeleri. Transformatörlerde mıknatıslanma akımları. Sosyal Seçmeli Dersler (2+0) 2-2

9 Ġngilizce Destekli Eğitim Dersleri : (3+0) 3-6 EEM 305 Signals and Systems (3+0) 3-6 Vector and signal spaces. Signals. Systems. Response of linear time invariant systems. Time frequency analysis of periodic signals in continuous systems and Fourier series. Time frequency analysis of aperiodic signals in continuous systems and Fourier transformation. Sampling theory. Fourier analysis of periodic and nonperiodic signals in discrete systems. Signals and communication systems. Continuous systems and Laplace transformation. Frequency response and analog filters. Windowing functions. Discrete systems and Z transformation. Frequency response and digital filters.system state space analysis. EEM 301 Electronics I (3+0) 3-6 The structure of an atom, Energy bands, the electron emission types, the moves of the electrons and electronic circuit components, Conductance in Metals and Semi-conductors, PN junction and semiconductor diodes, polarization of the BJT, using as a amplifier and its equivalent circuits, JFET, MOSFET, Power electronics components, Thermal stability in transistors. EEM 309 Electric Machines I (3+0) 3-6 Electromechanical Energy Conversion. Theory of Single-phase Reluctance Motor. The Windings of Direct Current Machines. Lap and Wave Windings. Construction of D.C. Machines. Excitation Types. Shunt, Series and Compound Connected Motor and Generators, and Their Characteristics. Induced e.m.f. on D.C. Generators. Speed Adjustment Methods of D.C. Motors. Heating of D.C. Machine. Transformers: Equivalent Circuit, Phasor Diagram and Various Operational Cases, Experiments, Performance Characteristics, Multi-Phase Transformers, Transient Response and Harmonics.

10 6. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS EEM 302 Elektronik - II (3+0) 3-6 Tipik tranzistör kutuplama devreleri, Çok katlı kuvvetlendiricilerin kutuplanışı, Ortak emiterli, ortak bazlı ve emiter çıkışlı kuvvetlendiriciler, Darlington çifti, Sürüklemeli kutuplama devresi, FET li ve MOS lu kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamaları, Besleme devreleri, Güç kuvvetlendiricileri. EEM 304 Elektronik Devre ve Tasarım Lab. II (1+2) 2-4 DENEY1; Kırpıcı devreler (Konuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar) DENEY2; Besleme gerilim düzenleri (Konuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar) DENEY3; Tranzistörlü kuvvetlendiriciler (Konuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar) DENEY4; İşlemsel kuvvetlendiricinin lineer olmayan uygulamaları (Konuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar) EEM 306 Sayısal Devre ve Tasarım Lab. (1+2) 2-4 Deneyler hakkında teorik bilgiler, TTL ve CMOS devreler, Kombinasyonel Devreler, Ardışıl devreler, ALU devreleri, Tutucular, Flif-Flops, Kaydediciler, Sayıcılar, PLD uygulamaları, Bellek uygulamaları. EEM 308 Otomatik Kontrol (3+0) 3-4 Laplace ve ters laplace dönüşümü, Transfer fonksiyonu, blok ve işaret akış diyagramları, kontrol sistem analizinde durum uzayı yaklaşımı, dinamik sistemlerin matematik modelleri, doğrusal olmayan sistemlerin doğrusallaştırılması, Geçici-cevap analizi ve sürekli-hal hata analizi, Routh kararlılık kriteri,yer-eğrisi analizi, frekans-cevabı analizi, klasik yöntemler ile kontrol sistem tasarımı. EEM 310 Elektrik Makinaları - II (3+0) 3-6 Asenkron Makinaların yapısı. Asenkron makinaların toplu parametrelerinin gösterilişi. Eşdeğer Devre ve Karekteristikleri. Döner Alan Moment ve Endüklenen Gerilimler. Asenkron motorlarda hız ayarı. Asenkron motorlara yol verme. Senkron Makinalar: Yapılışları, Çalışma Tarzları, Alternatif Akım Sargıları, Alan Şekilleri ve Harmonikler. Döner Alanlar. Endüvi reaksiyonları. MMK Fazör Diyagramları. Senkron Generatör karakteristikleri. Paralel çalışma. Senkron motorun işletme özellikleri ve yol verme, Watlı-Watsız güç ayarı. Bir ve üç fazlı senkron makinalar. Döner çeviriciler; Yapılış ve çalışma tarzı. EEM 312 Elektrik Makinaları ve Tasarım Lab. (1+2) 2-4 Makine bileşenlerinin incelenmesi, D.A. motor karakteristikleri, D.A. generatör karakteristikleri, yavaşlama metodu. Senkron generatör karakteristikleri, bir fazlı transformatör ve üç fazlı transformatör parametrelerinin belirlenmesi, bağlama grupları, reküperasyon metodu, bilezikli asenkron motor, daire diyagramı. Sosyal Seçmeli Dersler (2+0) 2-2

11 Ġngilizce Destekli Eğitim Dersleri : (3+0) 3-6 EEM 310 Electric Machines II (3+0) 3-6 Induction Machines: Construction, Equivalent Circuits and Phasor Diagrams. Torque Calculation. Squirrel Cage and Slip Ring Induction Machines. Starting and Speed Control of Induction Machines. Synchronous Machines: Construction and Operation Modes. Alternating Current Windings. Field Types on Electrical Machines. Harmonic Fields in The Air Gap. Rotating Fields. Armature Reaction in Synchronous Machines. MMF Phasor Diagrams. Characteristics of Synchronous Generators. Synchronising of Synchronous Generators. Operating Properties of Synchronous Motors. Starting of Synchronous Machines. EEM 302 Electronics II (3+0) 3-6 Typical transistor polarization circuits, polarization of the multiplex amplifiers, the common emitter amplifiers, the common base amplifiers and the emitter output amplifiers, The darlington couple, the bootstrap polarization circuit, FET and MOS amplifiers, multiplex amplifiers, the linear and non-linear applications of the OP-AMPs, feeding circuits, the power amplifiers.

12 7. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS EEM 401 Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı (2+0) 2-10 Ġngilizce Destekli Eğitim Dersleri : (3+0) 3-4 EEM 455 Power System Protection Basic Principles of Power System Protection, Fault Types, Fault Effects in LV and HV Power System, Calculation of Short-Circuit Currents, Grounding, Protection Devices, Protection of LV and HV Systems, Overcurrent Protection, Fuses, Reclosers, Directional Overcurrent Relays, Differential Protection, Distance Protection, Protection of Industrial Systems, Overvoltage Protection EEM 437 Microprocessors-I Introduction. Basic concepts of microprocessors and microcomputers. Elements of a microprocessor system. Number systems, coding, arithmetic operations. Register systems. Basic logic elements. Computer architecture. Microprocessor hardware. Memories. Central processing units (CPU). Construction and operation of CPU.Addressing methods and commands. Input/output selection. Input/ Output information transfer methods. Software and hardware knowledge. EEM 457 Principles of Illumination Light and vision, Photometric quantities and laws, Light generation and light sources, Luminaries. Quality criteria of illumination, Lighting calculations, Selection of conductors, Installation of wiring systems, Switches, protective and measurement devices, Calculation worksheets and tables. Teknik Seçmeli Laboratuvar S (1+2) 2-4 EEM 431 Analog Haberleşme Laboratuarı Analog Haberleşme Laboratuarı Deneyleri: Genlik Modülasyonu AM ve Frekans modülasyunu FM den oluşur. AM Deneyi dört deneydir; Çift Yan Band (DSB), Tek Yan Band (SSB) modülasyonu ve Demodülasyonu. FM Deneyi 2 deney modülasyonudur: (Reaktans ve Varaktor FM modülasyonu), 5 Deneyde Demodülasyondur (Rezonans, Kuadrujer, Phase-Looked Loop, Foster-Seeley, Ratio Detektorleri FM Demodülasyonu). Sayısala giriş olarak İki Deneyde (PAM) Darbe Genlik Modülasyonu ve Demodülasyonu bulunmaktadır. (LJ Technical systems uluslar arası Haberleşme laboratuar seti kullanmaktadır). EEM 441 Kontrol Laboratuarı Isı kontrolü, sıvı seviye kontrolü, DC- motor hız kontrolü, DC- motor pozisyon kontrolü, step-motor sürme ve kontrolü, PLC tabanlı servo sistem kontrolü.

13 EEM 445 Güç Elektroniği Laboratuarı Güç kaynakları, UJT karakteristiği, UJT osilatör ve zamanlayıcı devreleri, PUT karakteristikleri, PUT osilatör ve zamanlayıcı devreleri, Rampa ve merdiven dalga üreteçlri, SCR ve RC faz kontrolü, SCS karakteristiği, SCS tetikleme devreleri, UJT-SCR faz kontrol, PUT-SCR güç kontrolü, SCR ile iki yönlü DA motor kontrolü, Diyak ve triyak karakteristikleri, Otomatik lamba parlaklığı kontrol devresi, Motor kalkış ve hız kontrolü, Sıcaklık kontrolü, Fotokuplör ve dokunma alarm sistemleri, Aşırı gerilim ve düşük gerilim kesiciler, AA flaşör kontrol devresi, Sıvı seviye kontrolü, IC zamanlayıcı devresi, Dijital işaret sürücüsü, Sıfır gerilim anahtarı, SCR evirici, SCR doğrultucu devreleri, FET/MOSFET karakteristikleri ve MOSFET ile hız kontrolü, IGBT karakteristikleri. EEM 449 Endüstriyel Otomasyon Laboratuarı Siemens SIMATIC S7-200 PLC leri uygulamaları; Kısa devre asenkron motorun iki yönde çalıştırılması, Bir kd asenkron motora yıldız üçgen yol verme, Ard arda devreye giren ve çıkan motorlara ilişkin bir kumanda devresini PLC ile gerçekleştirilmesi, Robotik kol uygulaması, Renk ayırma düzeneği, Hareket yönü ve adet tespit düzeneği, Hatalı ürün sezme düzeneği, Karıştırma düzeneği ve prosesi, Şişeleme ve paketleme prosesi, Giriş sinyallerini yakalanması, Asansör uygulamaları, Paralel seri haberleşme uygulamaları, Freeport moduyla haberleşme, OP den ölçme ve gözlemleme. EEM 459 Aydınlatma Tekniği ve Ġç Tesisat Laboratuarı Mevzuata uygun ekipmanların seçimi, İç tesisat ekipmanları - Anahtar bağlantı şekilleri, Priz - anahtar bağlantı şekilleri, Koruma elemanları, Sayaç, Balast, Deşarj Lambaları, Flüoresan lamba bağlantı şekilleri, Tesisata direk bağlanan lambalar, Görme olayı, Farklı ışık renklerindeki ışık kaynakları ve armatür seçimi, Aydınlık düzeyi ölçümü ve farklı ışık kaynaklarının karşılaştırılması, İç tesisattaki arızaların bulunması EEM 459 Tıp Elektroniği Laboratuarı Elektromiyogram, elektroensefalogram ve elektrokardiyogram ölçüm devrelerinin incelenmesi, Elektromiyogram, Elektroensefalogram, Elektrokardiyogram, Galvanik deri cevabı, ölçüm ve analizi, Elektrookülogram Göz hareketleri Ölçümü, Nabız ve Kan basıncı ölçümlerinin yapılması, Reaksiyon Zamanı ve Kalp sesleri, Solunum Döngüsü ve Fonksiyonu Teknik Seçmeli Dersler S (3+0) 3-4 EEM 421 Elektronik III Kuvvetlendiricilerin frekans cevabı, geribesleme, Geribeslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık, Kuvvetlendiricilerin darbe cevabı, Geniş bandlı kuvvetlendiriciler, Osilatörler, Aktif filtreler, Band söndüren filtreler, Gürültü ve distorsiyonu. EEM 423 Tıp Elektroniği İnsan-enstrümantasyon sistemi, Biyolojik işaretlerin oluşumu, Membran potansiyelinin açıklanması, Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektrokardiogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektroensefalogram ve uyarılmış

14 potansiyel işaretlerinin ölçülmesi, Elektroretinogram ve elektrookulogram işaretlerinin ölçülmesi, İnsanda kan basıncının ölçülmesi, Kan akış ve hacminin ölçülmesi, Biyopotansiyel elektrotlar, Temel dönüştürücüler, sıcaklık dönüştürücüleri ve ölçümü, rezistif, indüktif, kapasitif, piesoelektrik, elektromagnetik dönüştürücüler ve uygulamaları, Biyolojik işaretlerin işlenmesi, işlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları, EEM 425 Optoelektronik I Opto-elektroniğin genel kavramları, opto-elektronikte kullanılan elemanlar, ışığın doğası, ışın teorisi, lensler, polarizasyon, elektromanyetik dalgalar. Işık kaynakları, LED diyodlar, LED diyot prensipleri ve çalışma karakteristikleri. Lazerler, yarıiletken lazer diyotlar, lazer diyot prensipleri ve çalışma karakteristikleri. LCD göstergeler ve prensipleri. Işık dedektörleri, fotodedeksiyon prensipleri, foto çoğullayıcılar. Yarıiletken foto diyotlar, PIN, APD, yapıları ve karakteristikleri. Opto-elektronik devreler, uygulama alanları. Optik fiber dalga kılavuzları, step indeksli fiber, değişken indeksli fiber, fiberde ışık yayılımı. Optik fiberde kuplaj, dispersiyon, genlik bozulması, nümerik açıklık. Optik fiberlerin üretimi, yapısı ve bağlantıları. Optik fiberlerin avantajları ve uygulamaları. Fotonik anahtarlama, optik fiber ölçümleri, optik fiber ağları. EEM 427 Yüksek Frekans Tekniği İşaretler ve Frekans bandları, Rezonans Kavramı ve Devreleri, Çoğullama-Zamanda Çoğullama-Frekansta Çoğullama, Modülasyon ve Önemi, Genlik Modülasyonu, Frekans Modülasyonu, Genlik Modülasyonlu Alıcı ve Vericiler, Frekans modülasyonlu Alıcı ve Vericiler, Sayısal Haberleşmenin Temelleri, Elektromanyetik Dalga Teorisi, Transmisyon Hatları, Mikrodalga tekniği, Uygulama Devreleri EEM 429 Analog Haberleşme İşaret ve sistemlerin frekans uzayı analizi, genlik modülasyonu, açı modülasyonu, radyo ve televizyon yayını, rastlantı süreçleri, gürültünün doğrusal modülasyon sistemleri üzerindeki etkileri, faz kenetlemeli çevrim ile taşıyıcı fazının kestirilmesi, gürültünün açı modülasyonu üzerindeki etkileri, analog modülasyon sistemlerinin karşılaştırılması. EEM 433 Sayısal Ġşaret Ġşleme Sürekli-zaman işaretlerin sayısal olarak işlenmesi, sayısal filtre yapıları, sayısal filtre tasarımı, DSP algoritmasının yazılım gerçekleştirmesi, sonlu kelime uzunluğu etkilerinin analizi, örnekleme frekansı değişken sayısal işaret işleme, sayısal işaret işleme uygulamaları. EEM 435 Süreç Denetimi Süreç denetimine giriş, Kontrol sistemlerinin sınıflandırılması, Denetleyicilerin yapısı, Analog ve Sayısal Denetleyiciler, Ölçüm Sistemleri ve Dönüştürücüler, Programlanabilir Lojik Denetleyicilere giriş (PLC), PLC I/O Cihazları, PLC Programlama metotları, Merdiven diyagramları, Kapalı çevrimli kontrol, Endüstriyel haberleşme ağları, Analog and Dijital I/O Sistemleri, Süreç denetleyicileri, Süreç denetimi uygulamaları.

15 EEM 437 Mikroişlemciler I Giriş, Sayı düzenleri, Temel Lojik Elemanlar, genel mikro işlemci mimarisi ve çalışma ilkesi, 8-bit intel-8051 mikrodenetleyici mimarisi, Mikrodenetleyici RAM yapısının incelenmesi, adresleme yöntemleri, komutların fonksiyonel olarak gruplandırılması, lojik ve 16-bit aritmetik işlemler, özel fonksiyon kaydedicileri ve donanımları, alt program, dahili ve harici kesmeler, yığıt göstergesi ve yığıtın incelenmesi. Paralel port yapıları ve paralel giriş/çıkış, seri port yapısı ve seri veri haberleşme modları, Sayıcılar/Zamanlayıcılar ve modları, 1-bit düzeyinde veri transferi ve lojik işlemler. Harici hafıza adresleme yöntemleri, zamanlama diyagramı ve programlanması, harici eleman kontrolü ve seri/paralel veri iletimi. EEM 439 Dijital Kontrol Sistemleri Ayrık-zaman kontrol işaretleri, senkron örnekleme, analog-sayısal/sayısal-analog dönüşüm, Z ve ters Z-dönüşümü, değiştirilmiş Z-dönüşümü, fark denklemleri çözümü, analog- model ayrık-model dönüşümü, ayrık zaman transfer fonksiyon yapıları ve gerçekleştirilmesi, durum denklemleri çözümleri, kararlılık analiz teknikleri, sürekli hal sistem hataları, yer-eğrisi, kontrol edilebilirlik-gözlenebilirlik, sayısal kontrolörler, sayısal kontrolör tasarım yöntemleri. EEM 443 Güç Elektroniği Güç elektroniği devrelerinin uygulama alanları ve elemanların tanıtımı, karakteristikleri (Güç diyotu, tristör, güç transistorü, bjt, mosfet, igbt, gto, mct, triyak). Güç elektroniği elemanlarının birbirleri ile karşılaştırılması ve performansları. Doğrultucu devreler-1fyd kontrolsüz doğrultucu devrelerinin çeşitli yüklerde çalışması ve tasarımı. Doğrultucu devreler-1fyd kontrollü doğrultucu devrelerinin çeşitli yüklerde çalışması ve tasarımı. Bir fazlı yarım kontrollü-ortadan bölmelenmiş trafo tasarımı ile doğrultucu devreler. Üç fazlı kontrolsüz doğrultucular ve tasarımı. Üç fazlı kontrollü doğrultucular ve tasarımı. Çeşitli yük durumları için üç fazlı doğrultucuların çıkış eğrilerinin elde edilmesi. Evirme modunda doğrultucu devrelerin çalışması ve tasarımı. Alternatif akım kıyıcıları-statik var kompanzasyonu ve tasarımı. Frekans dönüştürücüler ve tasarımı. Eviriciler ve tasarımı. Tüm bu devreler MATLAB-SIMULINK ortamında gerçekleştirilmektedir. EEM 447 Elektrikle Tahrik Tahrik gücü. Bazı iş makinalarının tahrik güçlerinin hesaplanması. Yük momentlerinin motor miline indirgenmesi. Yüke ait devir sayısı moment karakteristiklerinin dört bölgeli bir koordinat sistemi üzerinde gösterilmesi. Elektrikle Tahrikle devir ayarı. Motor gücünün seçimi ve yüklenme. Elektrikle Tahrikte Kumanda. Yük karakteristikleri. Motor iş makinasında meydana gelen sistemde stabil çalışma durumu. Mutlak Eşdönme. EEM 451 Elektrik Enerjisi Üretimi Elektrik tesislerinde kullanılan araçlar, gereçler ve sembolleri, enerji üretim maliyeti, santrallerin yapılışı ve düzenlenmesi ( termik, hidrolik, yenilenebilir enerji kaynakları ), santrallerin elektriksel donanımı, senkronizasyon ve paralel bağlama

16 EEM 453 Yüksek Gerilim Tekniği Elektrik alanı temel denklemleri, Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinin delinme bakımından incelenmesi, Çok tabakalı ve çok yalıtkanlı elektrot sistemlerinin incelenmesi. Gaz, Sıvı ve Katı Yalıtkan Maddelerde Boşalma Olayları, Aşırı gerilimler ve bunlara karşı önlemler. EEM 455 Elektrik Güç Sistemlerinde(Tesislerinde) Koruma Elektrik Güç Sistemlerinde Koruma Temelleri, Elektrik Arıza Çeşitleri, A.G. Ve Y.G. Tesislerinde Arızaların Etkileri, Kısa Devre Akımlarının Hesaplanması, Koruma Aygıtları, A.G. Ve Y.G. Tesislerinde Koruma, Aşırı Akım Koruma, Sigortalar ve Tekrar Kapayıcılar, Diferansiyel Koruma Röleleri, Mesafe Koruma Röleleri, Endüstriyel Tesislerde Koruma, Aşırı Gerilimleri Koruma EEM 457 Aydınlatma Tekniği ve Projesi Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri, Işık ve görme olayı, Fotometrik büyüklükler, Fotometrik yasalar, Fizyolojik-optik esaslar, Işık üretiminin temelleri, Işık kaynakları, Aydınlatma aygıtları, Aydınlatmanın bileşenleri, Aydınlatma hesabı, Aydınlatma ve iç tesisat projesi esasları, İç tesisat aygıt ve malzemeleri, Hesaplar; Gerilim düşümü, ısınma kontrolü, Proje hazırlanması

17 8. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS EEM 498 Bitirme Çalışması (0+4) 4-10 Ġngilizce Destekli Eğitim Dersleri: (3+0) 3-4 EEM 452 Power Transmission Systems Electric Network Modeling, Per Unit Representation, Short Circuit Analysis, Symmetrical Short Circuit Analysis, Unsymmetrical Fault Analysis, Generator, Transformer and Lines, Power Flow Analysis, Computation of Bus Power, Transmission Loss and Line, Flow. Stability Analysis, Voltage Instability, Circuit Breakers, Fault Clearing and Interruption of Current, Lightning Phenomena EEM 454 Electric Dist. Systems Description of network types according voltage levels and their configurations. Calculation of voltage drop in the low and medium voltage distribution systems. Calculation of short circuit currents. Various calculation methods. Reactive power compensation on electrical installations.. Power flow calculations. Introduction of stability analysis on power systems. Teknik Seçmeli Laboratuvar S (1+2) 2-4 EEM 436 Sayısal Haberleşme Laboratuarı Sayısal haberleşme Laboratuarı 3 Haberleşme deney setinden oluşur, Darbe Genlik Modülasyonu ( Pulse Amplitude Modulation PAM 4 deneyden oluşur. ) EEM 438 Sayısal Ġşaret Ġşleme Laboratuarı TMS320C6713 DSK DSP geliştirme kartının tanıtılması, TMS320C6713 DSK üzerinde veri giriş ve çıkışı, C6x işlemcilerin mimarisi ve komut kümesi, FIR ve IIR filtrelerin gerçekleştirilmesi, FFT, uyarlamalı filtre ve PLL nin gerçekleştirilmesi, yazılan proğramların optimizasyonu, çeşitli uygulamalar. EEM 444 Mikroişlemciler Laboratuarı Dijital-analog çevirici, darbe genişlik modülasyonu, Ayrık-transfer fonksiyonunun mikrokontrolör tabanlı gerçekleştirebilmesi, LCD (Liquid Crystal Display) Ekran koşullandırılması ve sürülmesi, seri haberleşme, step motor sürülmesi. EEM 456 Elektrik Tesisleri Laboratuarı Sigorta-Kontaktör-termik röle koordinasyonu, ölçü transformatörleri; akım transformatörleri ve gerilim transformatörleri, Kaçak akım rölesi, Bağımsız toprak hatası rölesi, Reaktif güç kompanzasyonu. Teknik Seçmeli Dersler S (3+0) 3-4

18 EEM 422 Elektronik Ölçme ve Enstrümantasyon Ölçmenin temel ilkeleri, Ölçe hataları ve hata kaynakları, Tasarım terimlerinin açıklanması, Kalibrasyon kavramları, Devre elemanlarının ölçülmesi ve ölçüm yöntemleri, Maxwell-Wien köprüsü, Wheatstone köprüsü uygulamaları, Hay köprüsü ile ölçüm, Owen köprüsü, Seri ve paralel kapasite köprüleri, Schering köprüsü, Q-metre, Analog ölçmeler, Hareketli ölçü aletleri, Ölçme sınırlarının değiştirilmesi, Ölçü aleti hassasiyeti, AC ölçümü, Ohmmetre, Döner bobinli ve elektronik multimetreler, Sayıcılar, Digital ölçme, Analog-digital dönüşüm ve dönüştürücüler, Flash dönüştürücüler, Tek eğimli ADC ler, Çift eğimli ADC ler, gerilimfrekans dönüştürücüler, Tetikleme devrelerinde ölçüm. EEM 422 Biyomedikal Sistemler İnsan-enstrümantasyon sistemi, Biyolojik işaretlerin oluşumu, Membran potansiyelinin açıklanması, Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektrokardiogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektroensefalogram ve uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi, Elektroretinogram ve elektrookulogram işaretlerinin ölçülmesi, İnsanda kan basıncının ölçülmesi, Kan akış ve hacminin ölçülmesi, Biyopotansiyel elektrotlar, Temel dönüştürücüler, sıcaklık dönüştürücüleri ve ölçümü, rezistif, indüktif, kapasitif, piesoelektrik, elektromagnetik dönüştürücüler ve uygulamaları, Biyolojik işaretlerin işlenmesi, işlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları. EEM 426 Optoelektronik II Foto-detektörler, laser, laser uygulamaları, optiksel iletişim (Fiber Optik : Genel yapı, avantajlar, db, dbm. Serbest ortamda optiksel iletişim: RF ile karşılaştırma, kapalı ve açık alanda uygulama örnekleri, çevre ışığı ve atmosfer etkileri, modülasyon teknikleri), optoçiftler (Türleri, akım transfer oranı, uygulama örnekleri: endüstriyel, medikal), optoelektronik göstergeler, p-n bağlantı foto diyotun prensipleri, Ramo teoremi ve dış foto akımı, Emilme katsayısı ve foto diyot materyalleri, Foto transistörleri, Foto detektörlerdeki gürültü. Fotovoltatik araçlar, güneş enerji spektrumu, Fotovoltatik araç prensipleri, Pn bağlantısı fotovoltatik I-V karakteristiği, Seri direnç ve eşlenik devre, Sıcaklık etkileri, Işığın polarizasyonu ve modülasyonu, Akusto-optik modülatörler, Magneto-optik etkileri, Nonlineer optik ve ikinci harmonik üretimi. EEM 428 Mikrodalga Tekniği İletim Hatları, Dalga Kılavuzları, Dalga kılavuzlarında eşdeğer devre analizi ve saçılma matrisleri, Empedans dönüşümü ve uyumlandırma teknikleri, Mikrodalga Rezonatörler, Güç Bölücüler, yönlü kuplörler, Mikrodalga Filtreler, Aktif Mikrodalga Devreleri EEM 430 Antenler ve Yayılma Temel Anten Parametreleri, Işıma İntegralleri, Doğrusal Çubuk Antenler, Halka Antenler, Anten Dizileri, Geniş Bantlı Antenler, Açıklık Antenler, Horn Antenler, Mikroşerit Antenler, Yansıtıcı Antenler, Radyo Dalgalarının Yayılımı

19 EEM 432 Sayısal Haberleşme Örnekleme Teoremi, Ayrık Fourier Dönüşümü ve dijital filtreler. Vuru modülasyonu sistemleri. Vuru genliği modülasyonu, Vuru genişliği modülasyonu, Vuru yeri modülasyonu, Vuru kod modülasyonu, Kuantalama ve kodlama metotları. A/D çeviriciler. Zaman bölmeli çoğullama. Delta modülasyonu. Temel band dijital haberleşme. EEM 434 Fiber Optik Haberleşme Fiber Optik ve GSM Hücre planlama, Fiber Optik Giriş, Işık Kırılması, kırılma indisleri, Fiber Optik avantajları, LED verici & detektörü, modlarin yayılımı, Fiber Optik özellikleri, zayiflatma (attenuations), Makro eğimlerin (Macrobends), Fiber Optik kablo'nun yapısı, Logaritma hesaplari, Decibel & Dalga boyu Fiber haberleşmede, pencereler, FiberOptikte LED ve LAZER kaynakları, Fiber Optikte, karşılatıcı (Comparator), Faz kilitleme devresi(pll), Fiber Optikte, pratik deneyler uygulaması AM, FM, PWM, Modülasyonu & Demodülasyonu, Mod bağlanti, Yayılma (scatter), Dağılma (Dispersion), Optik Zaman Domenli Reflektometre (The Optical Time Domain Reflectometer) (ODTR), Fiber Optik kablolar, çeşitleri. EEM 440 Mikroişlemciler-II Gelişmiş mikrodenetleyiciler, ilave dahili hafızalar, dahili EEPROM veri hafıza yapısı ve kaydedicileri, özel fonksiyon kaydediciler, PWM modülü ve modları, PWM işaret üretimi, ADC çevirici yapısı ve modları, DAC yapısı ve referans işaret üretimi, gerçek zaman saati ve uygulaması, ilave zamanlayıcı/sayıcılar, Watchdog timer, güç hata algılama ve izleme birimi, SPI haberleşme ve modları, çift veri göstergesi inceleme ve uygulaması, doğrudan hafızaya erişim EEM 442 Otomasyon Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamaları Matematik işlemler, artırma ve azaltma komutları; Veri taşıma bayt,word,double-word,reel sayı taşıma; Tablo oluşturma,bulma FIFO;LIFO veri taşıma uygulama örnekleri; Altyordam ve program kontrol komutları sıçrama ve etiketleme; Sıralı kontrol SCR,SCRT,SCRE,sıralı kontrol komutları uygulaması; Lojik Fonksiyonlar; Veri kaydırma ve döndürme; Analog giriş ve çıkışlar uygulama örnekleri; Kesmeler I/O,haberleşme olay ve zamana bağlı kesmeler; Yüksek hızlı sayıcılar Yüksek hızlı çıkışlar PWM, PTO çalışma; PID komutları ve uygulamaları; OP uygulamaları Mesajlar,durum alarm mesajları; Reçeteler, reçete oluşturulması, OP panelden bir motorun çalıştırılması, durdurulması; Fonksiyonlar: tarih, saat kurulması, led atamaları, ekranlar arası geçişin oluşturulması. EEM 446 Fotovoltaik Enerji Dönüşümü p-n bağlantı foto diyotun prensipleri, dış foton akımı, Emilme katsayısı ve foto diyot materyalleri, Foto transistörleri, Fotovoltatik araçlar, güneş enerji spektrumu, Fotovoltatik araç prensipleri, p-n bağlantısı fotovoltatik I-V karakteristiği, Seri direnç ve eşlenik devre, Sıcaklık etkileri, Işığın polarizasyonu ve modülasyonu. Güneş enerjisi ölçümü. Fotovoltaik pillerin yapısı ve enerji dönüşüm verimliliği. Fotovoltaik modül üretimi. Fotovoltaik enerji sistemleri, Fotovoltaik sistemlerin kurulumu ve uygulamaları. Fotovoltaik sistemlerin çevresel etkisi ve maliyet hesapları.

20 EEM 448 Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları Bir ve üç fazlı devrelerde kesişim (overlapping) etkisi. Çift Yıldız 6 faz yarım dalga doğrultucu,12 darbeli köprü doğrultucu devresi. DA kıyıcıları, anahtarlamalı DA-DA çeviriciler. Alçaltıcı (Buck) DA-DA çeviriciler. Yükseltici (boast) DA-DA çeviriciler. Alçaltıcı-yükseltici da-da çeviriciler. Cuk çeviriciler. Tam köprü da-da çevirici. Komutasyon devreleri. Güç kaynakları uygulamaları. Kesintisiz güç kaynağı yapısı. DA motor hız kontrolü. Eviricilerde harmonik genlik kontrolü. AA motor hız kontrolü ilkeleri. Güç elektroniği devrelerinde harmonik analizi. Aktif ve pasif filtre devreleri. EEM 450 Elektrik Tesis Projesi Orta gerilimli elektrik enerjisini yerleşim bölgesine getirilmesi. Arazi kesiti çıkartırılarak orta gerilim beton direkleri yerleri ve tiplerinin belirlenmesi. Orta gerilim halka şebeke ve kesici güçleri hesabı. Dağıtım transformatörünün yerinin bulunması. Alçak gerilim dağıtım şebekesinin pafta üzerinde gösterilmesi ve iletken kesitlerinin hesabı EEM 452 Enerji Ġletim Sistemleri Elektrik Tesis Modelleri, Birim Değer Analizi, Kısa Devre Analizi, Simetrik Kısa Devre Analizi, Asimetrik Kısa Devre Analizi, Generatörler, Trafolar ve İletim Hatlar, Güç Akışı Analizi, Bara Güçlerinin Hesaplanması, İletim Kayıpları Analizi, Kararlılık Analizi, Gerilim Çökmeleri Güç Devre Kesicileri, Arıza Temizleme ve Akımın Kesilmesi, Yıldırım Olayları EEM 454 Elektrik Enerji Dağıtımı Şebeke şekilleri, Şebekelerin yapılışı ve düzenlenmesi, Hat kesiti hesapları için kriterler,gerilim düşümü hesapları,dallı şebekede gerilim düşümü hesapları, Eşit yayılı yüklü şebekelerde, Karışık yüklü şebekelerde, İki taraftan beslenen şebekelerde, Düğüm noktası olan şebekelerde gerilim düşümü hesapları, Şebeke arızaları ve kısa devre hesapları, Reaktif güç kompanzasyonu, Yük akışı hesapları, Kararlılık analizine giriş EEM 458 Dış Aydınlatma Dış aydınlatma konusunun tanımı, amacı ve dış aydınlatma türleri, Aydınlatma tekniğinin temel kavramları, Fotometrik yasalar, fizyolojik-optik esaslar, Dış aydınlatmada kullanılan aydınlatma aygıtları, proje esasları, yönetmelikler ve uluslararası standartların tanınması, Şehir aydınlatmacılığı, Işık kirliliği sorunu ve dış aydınlatmada enerji verimliliği, tünel, otoyol ve spor tesisleri aydınlatması, aydınlatma elektrifikasyon simülasyon ve çizim programlarının tanıtımı EEM 460 Enerji Ġletim Hatları Enerji İletim Hatlarında Kullanılan Nakillerin Yapılış Özellikleri. Nakillerin Statik ve Dinamik Zorlanması. Munzam Yük Faraziyesi. Değişik Haller Denklemi. Sehim Hesabı. İzolatörler. Direk Ana Boyutlarının Tayini. Zorlanma Kabulleri. Mukavemet Kontrolü. Elektrik enerjisi nakil projesi. Direk hesabı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Bölümümüz 19 Ağustos 1993 tarihinde yeni

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308 İNDEKS A AC Bileşen, 186 AC Gerilim Ayarlayıcı, 8, 131, 161 AC Kıyıcı, 8, 43, 50, 51, 54, 62, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz;

Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; L4 Laboratuvarı Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; Temel pasif devre elemanlarını öğrenir. Temel Elektrik-Elektronik büyüklükleri ve elemanların

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ) GÜÇ ELEKTRONİĞİ (0860120203-0860170113) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 44 100 Kredisi 3+1 4 Bu derste; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı

Detaylı

L3 Otomasyon Laboratuvarı

L3 Otomasyon Laboratuvarı L3 Laboratuvarı Otomasyon laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; Elektrik makinelerinin yapısı, bakımı, kontrolü ve endüstriyel uygulama alanlarını öğrenir. Enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARI...13

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARI...13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Tarihsel Gelişim ve Bugünkü Eğilim...3 1.3. Yarı İletken Güç Elemanları...4 1.3.1. Kontrolsüz

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM)

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM) İÇİNDEKİLER KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM) 1. BÖLÜM GERİBESLEMELİ AMPLİFİKATÖRLER... 3 1.1. Giriş...3 1.2. Geribeselemeli Devrenin Transfer Fonksiyonu...4 1.3. Gerilim - Seri Geribeslemesi...5

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ... EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA.. TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSATÇISI 1256 SAAT BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır. 3. Bölüm Güç Elektroniğinde Temel Kavramlar ve Devre Türleri Doç. Dr. Ersan KABALC AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Güç Elektroniğine Giriş Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TBY 113 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ (2+0) Vektörler, Parçacık dinamiği, İş ve Enerji, Dönme Kinematiği, Akışkan Mekaniği, Isı ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55 1 Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55 Kişisel Bilgiler: Adi-Soyadı Süleyman ADAK Statüsü

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL TDİ101 TÜRKDİLİ A. Dil, diller ve Türk dili B. Dil bilgisi, sözcük, cümle C. Kelime Türleri D.

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ

ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ ÇAĞIRMA TESİSATLARI GÜVENLİK TESİSATLARI HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ZAYIF AKIM TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI AYDINLATMA

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1

ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1 GENEL AÇIKLAMALAR TEMEL KARAKTERİSTİKLER... 1 1. GİRİŞ... 1 2. DİJİTAL ÖLÇME CİHAZLARINI FARKLANDIRAN TEMEL BELİRTİLER...

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ders No : 06900006 Teorik : Pratik : Kredi :.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İ.Ö. (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. YARIYIL 8913001012010 - TÜRK DİLİ I Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) 1. DENEYİN AMACI ÜÇ FAZ EVİRİCİ 3 Faz eviricilerin çalışma

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

Sistem nedir? Başlıca Fiziksel Sistemler: Bir matematiksel teori;

Sistem nedir? Başlıca Fiziksel Sistemler: Bir matematiksel teori; Sistem nedir? Birbirleriyle ilişkide olan elemanlar topluluğuna sistem denir. Yrd. Doç. Dr. Fatih KELEŞ Fiziksel sistemler, belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere birbirlerine bağlanmış fiziksel eleman

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-13 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 FİZ11 FİZİK I 3 1 6 KİM11 KİMYA 3 1 6 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA AVNİ ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA AVNİ ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA AVNİ ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Ö.Ö.(ÖRGÜN ÖĞRETİM) Dersin Adı: Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (Temel Bilgisayar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi 2 EEE224 4 6 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ÖĞRENME ÇIKTILARI VE HAFTALARA GÖRE MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER (0860210092-0860300075) lık Ders Saati Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri 4 56 44 100 AKTS Kredisi (1kredi=25-30

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3

Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 Analog sistemlerde güç ve enerji. Doğrusal olmayan ve zamanla değişen sistemler. Durağan olmayan çok bileşenli işaretlerin yapıları ve model

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts. MAT-115 Matematik 3,0 0,0 0,0 4,0

Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts. MAT-115 Matematik 3,0 0,0 0,0 4,0 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ YARIYILI MAT-115 Matematik

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI Fizik I (4 0 4) (AKTS:5) Fizikteki temel büyüklükler ve birim

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT101 Matematik I Sayılar, Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, Cebir çözümlerini yapmak, Geometri ve Trigonometri çözümlerini

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve

Detaylı

İŞARET ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS) Dr. Akif AKGÜL oda no: 303 (T4 / EEM)

İŞARET ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS) Dr. Akif AKGÜL oda no: 303 (T4 / EEM) İşaret ve Sistemler İŞARET ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS) Dr. Akif AKGÜL aakgul@sakarya.edu.tr oda no: 303 (T4 / EEM) Kaynaklar: 1. Signals and Systems, Oppenheim. (Türkçe versiyonu: Akademi Yayıncılık)

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Fizik I (4 0 4) (AKTS:5) Fizikteki temel büyüklükler ve birim sistemleri.

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVESİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Elektrik Müh. Projesi I ve Bitirme Çalışması Konuları

KOCAELİ ÜNİVESİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Elektrik Müh. Projesi I ve Bitirme Çalışması Konuları KOCAELİ ÜNİVESİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Elektrik Müh. Projesi I ve Bitirme Çalışması Konuları 1. Prof. Dr. Nurettin ABUT 1. Güç yarıiletkenleri özellikleri

Detaylı

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1.

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL DERSLERĠ EEM101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ( 3 + 0)

Detaylı

Güç Elektroniği. Yüke verilen enerjinin kontrolü, enerjinin açılması ve kapanması ile ayarlanmasını içerir.

Güç Elektroniği. Yüke verilen enerjinin kontrolü, enerjinin açılması ve kapanması ile ayarlanmasını içerir. Güç Elektroniği GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN TANIMI Güç Elektroniği, temel olarak yüke verilen enerjinin kontrol edilmesi ve enerji şekillerinin birbirine dönüştürülmesini inceleyen bilim dalıdır. Güç Elektroniği,

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ

İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ Bölüm 1: ENERJİ SİSTEMLERİNDE KISA DEVRE OLAYLARI... 3 1.1. Kısa Devre Hesaplarında İzlenen Genel Yol... 5 1.2. Birime İndirgenmiş Genlikler Sistemi (

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. 1.Yarıyıl

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. 1.Yarıyıl 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.Yarıyıl ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0 AKTS=2) Temel kavramlar; Türk inkılabı öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı

Detaylı

DERSİN KODU : MKM 122 ÖN KOŞUL(LAR) : --- KREDİ(TİP) : 4

DERSİN KODU : MKM 122 ÖN KOŞUL(LAR) : --- KREDİ(TİP) : 4 DERSİN KODU : MKM 122 DERSİN ADI SÖMESTR ÖN KOŞUL(LAR) : --- KREDİ(TİP) : 4 DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ : ELEKTRİK DEVRELERİ : Bahar : Yrd. Doç. Dr. Ayşegül UÇAR TAKİP EDİLEN MATERYAL : Hayt, K., ve Durbin,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır.

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. Fatih Üniversitesi SIMATIC S7-200 TEMEL KUMANDA UYGULAMALARI 1 İstanbul Haziran 2010 Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ Çeşitli ölçüm ünitelerine ve sinyal üreteçlerine sahip olan, tüm entegre cihazlarının bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir ve gözlemlenebilir olması özellikleri ile Mesleki Eğitim'in önemli bir enstrümanıdır.

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI EMO ANKARA ŞUBESİ İÇ ANADOLU ENERJİ FORUMU GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ EMO ŞUBE : KIRIKKALE ÜYE : Caner FİLİZ HARMONİK NEDİR? Sinüs formundaki

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

Hazırlayan: Tugay ARSLAN Hazırlayan: Tugay ARSLAN ELEKTRİKSEL TERİMLER Nikola Tesla Thomas Edison KONULAR VOLTAJ AKIM DİRENÇ GÜÇ KISA DEVRE AÇIK DEVRE AC DC VOLTAJ Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları

Detaylı

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi DENEY NO :5 DENEYİN ADI :İşlemsel Kuvvetlendirici - OPAMP Karakteristikleri DENEYİN AMACI :İşlemsel kuvvetlendiricilerin performansını etkileyen belli başlı karakteristik özelliklerin ölçümlerini yapmak.

Detaylı

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir.

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir. 4. Bölüm Eviriciler ve Eviricilerin Sınıflandırılması Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Giriş Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.Yarıyıl ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0 AKTS=2) Temel kavramlar; Türk inkılabı öncesinde Osmanlı Devletinin

Detaylı

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi.

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi. I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902101 Elektroteknik-I 4 4 0 4 6902102 Elektrik Tesisat Teknolojisi 3 2 1 2,5 6902103 Matematik-I 4 4 0

Detaylı

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 613 KODLU ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1.

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 613 KODLU ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 613 KODLU ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL DERSLERĠ EEM101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ( 3 +

Detaylı

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu EVK 2015 Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Mehmet Oğuz ÖZCAN Ezgi Ünverdi AĞLAR Ali Bekir YILDIZ

Detaylı

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 618 Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 1 Latif TUĞ ve * 2 Cenk YAVUZ 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., Sakarya,

Detaylı

Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ

Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ Güç Elektroniği Eğitim Seti, temel güç elektroniği uygulamaları, endüstriyel otomasyon, elektriksel işlemlerin kontrolü ve ölçümleri ile birlikte öğretilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması,

Detaylı

Çevirenlerin Ön Sözü. Yazar Hakkında

Çevirenlerin Ön Sözü. Yazar Hakkında İçindekiler Çevirenlerin Ön Sözü Ön Söz Yazar Hakkında Bölüm 1 Giriş 1 1.1 Güç Elektroniğinin Uygulamaları 2 1.2 Güç Elektroniğinin Tarihçesi 4 1.3 Güç Elektroniği Devre Çeşitleri 6 1.4 Güç Elektroniği

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı