., _, Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III Sayı : 9247) Kabul tarihi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11."

Transkript

1 ., _, Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III Sayı : 9247) No. Kabul tarihi MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira' tahsisat verilmiştir. MADDE 2. Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. MADDE 3. a) 1956 bütçe yılı içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Millî Müdafaa hizmetleri için Birleşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi kanu- mı gereğince kaydolunan tahsisat miktarmca sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya; c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından umumi bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberasyonlar miktarmca hususi kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya; İcra Vekilleri Heyeti mezundur. Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (200) milyon lirayı geçemez. MADDE 4. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 1956 bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almava ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri paralan alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (150) milyon lirayı geçemez. Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleri ile uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki

2 "Oto, M 1. IXS. İ9Ö6 katılma paylarını ödemeye ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE 5. Dairelerin 30. VI tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ucu maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 4 ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek suretiyleistihdamlarına devam olunabilir bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta oldukları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkın ödenmesine 1956 bütçe yılında da devam olunur. Yukarıki iki fıkra hükmü mülhak bütçeli daireler hakkında da tatbik olunur sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE V tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (O) cetveli; b) Kanunla bağlanmış, vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; ( ) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren ((T) cetveli; ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 acı (İhtiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE 7. Devlet varidatının, hususi hükümlerine 1956 bütçe yılında da devam olunur. göre tarh ve tahsiline MADDE 8. Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 6. VII tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 11. VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğrencilerden 1956 yılı içerisinde alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli. cetvelde gösterilmiştir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci maddeleri gereğince her yıl bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar e ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir.. MADDE VI tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş kanunlarmdaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1956 Mitçe yılında kullanılamaz. v

3 İfo, 6695 =455-1.III.İ956 MADDE VI tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1956 bütçe yılı alını değerleri, bağlı (0) işaretli cetvelde ve 38 ııci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 13. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 14. Geçen yıl borçları fasıllarmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE VI tarihli ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyeıı tahvillerin karşılıkları 1956 bütçe yılında para ile : ödenir. MADDE 16. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hcsaplarma okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü masrafları ile tahsisatına harcanmak üzere bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden getirtilecek ithalât umumi tarifesinin (27.10) numarasına giren (akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri ve hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden muaftır. MADDE 18. Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma ile tomin edilen (10) toilyon sterlinlik krediden ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE sayılı Kanun çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika' dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden, yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak muayyen maksatlar» tahsis edilmek üzere 1956 malî yılı içinde temin edilecek yardımların Türk lirası karşılıklariyle, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye varidat diğer taraftan ilgili daire bütçesine tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. \

4 . '. ' *. * * No, ^ ,1956 MADDE 20. a) Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 24. III tarihli ve 5653 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmü; b) Turizm endüstrisini teşvik hakkındaki 13. V tarihli ve 6086 sayılı Kanunun 30 ucu maddesinin teşkil olunan fona her yıl yapılacak tediyeye ait hükmü; c) Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 4947 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 13. VII tarihli ve 6143 sayılı Kamımın 1 nci maddesiyle değiştirilen (C) fıkrası hükmü; d) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 20. Y tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası hükmü; 1956 bütçe yılında tatbik olunmaz. MADDE 21. Bu kanun hükümleri 1 Mart 1956 tarihinden itibaren mer'idir.. MADDE 22. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Yekili memurdur. 29 Şubat 1956

5 No "~" İH; 1956 A/l - CETVELİ i) aireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Eeisliği Başvekâlet Şûrayı Devlet Reisliği ' Basın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti " Devlet Borçları., Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti İktisat ve Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti ' ' Çalıpaa Vekâleti İşletmeler Vekâleti, YEKUN * m r_--...-

6 ,»o. mm ' ":. '^ ' ı.m.tfk A/2 CETVELİ Daireler lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği , Başvekâlet Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü istatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti.., Millî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti İktisat ve Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti " Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti İşletmeler Vekâleti : YEKÛN

7 MASRAF BÜTÇELERİ 10 - Büyük Millet Meclisi V. M. Tahsisatın ııev'i Lira [ F. M. Tahsisatın nevi Lira 12 Millî saraylar hizmetlileri ücreti Birinci hısım - Tahsisat re - benzeri özlük haklar Fasıl yekûnu Tahsisatlar i , 1.1 Riyaset tahsisatı ,, **? ^neüıtar ücreti 12 Âza tahsisat,! '' * edls. ba *f» m hwmt ', B ^ Ilfv _,., _.., _ rt lılerı ücreti Riyaset Divanı tazminatı ,,,,, 11A, Milli saraylar geçici hızmet-,, _ lileri ücreti.' Fasıl yekûnu ,.,,. M yem Meclis binası go.çıeı hizmetlileri ücreti Murakıp ücreti lwnn harcırahları Fa8Ü ^ekmu Birinci kısım yekti mı ' ,,,., lv,,,. II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar tkinci kısmı - Personel 11 Meclis memurları çocuk masrafları zammı 28 00ü 12 Millî saraylar memurları T - Maaşlar ve ücretler çocuk zammı 1 080,. M. 13 Meclis Muhafız Bölüğü eox cuk zammı Meclis memurları maagı ] Meclis metrmrları doğum 12 Millî saraylar memurları yardımı maaşı Millî saraylar memurları do- 13 Meclis Muhaliz Bölüğü ğum yardımı maaşı ' Meclis Muhafız Bölüğü do- 21 Meclis memurları açık maa-. ğum yardımı sı 1 31 Meclis memurları ölüm yar- 22 Millî saraylar memurları ^ ı aeık raaag] ] 32 Millî saraylar memurları ölüm yardımı d l 33 Meclis :?> ()0() Fasıl yekûnu Muhafız Bölüğü ölüm yardımı " 1 000, Ücretler Fasıl yekûnu Meclis hizmetlileri ücreti 8S7 650, - ^ = s = ^ -

8 Î*G III V. M. Tahsisatın ııev'i Lira V. M. Tahsisatın ııev'i Lira 207 Ecnebi dil bilenlere 365Ö sa- 31 Meclis demirbaşı yılı Kanunun 5 nci maddesi 32 Meclis Muhafız Bölüğü degereğince ödenecek para mü- mirbaşı kâfatı 1 4i Meclis öteberi masrafları sayılı Kanunun 14 ncü Meclis Muhafız Bölüğü ötemaddesinin (D) fıkrasiyle heri masrafları , 38 ve 39 ncu maddeleri 43 Meclis şehir suyu masrafları gereğince T. C. Emekli San- 51 Meclis aydınlatma ve havadığına yapılacak ödemeler landırma masrafları sayılı Kanun gereğince 52 Meclis Muhaflz Bölü S" ^ Umumi Kâtibe verilecek tem- dml atma masrafları 1800 sil tahsisatı Meclis ısıtma ve yakacak masrafları Fazla çalışma haklan co -,,,.,,,,..., Y s 62 Meclis Muhafız Bolugu ısıt sayılı Kanun gereğince,,,.,.,,,. J. ma ve yakacak masrafjarı Meclis memur ve hizmetlile-.,,,, 00 Cenaze töreni masrafları rme venlecek lazla çalışma hakları ~ ın,,.,,.,,., Fasıl yekunu Matbaa memur ve hizmetine- J cine verilecek fazla çalışma haklan Millî Saraylar büro masraf - l arı Fasü yekûnu Kırtasiye ===== 2o Döşeme sayılı Kanun gereğince Demirbaş emniyet memurlarına verile- 41 0tp beri masrafları cek er tayın bedeli Şehir suyu masrafları Aydınlatma masrafları sayılı Kanunla doktora K0 Isjtma ve yakacak masraf - ödenecek ihtisas tahsisatı j a n <) QQQ a*a * n r i tr 80 Hizmetlilerin viyecek vnas sayılı Kanun gereğince.... vanan od 0.»;» emniyet mensuplarına verilecek fazla mesai ücreti ~ Kner = === _ Fasıl yekunu İkinci kısım yekûnu ' 303 Basılı kâğıt ve defterler _ 304 Posta, telgraf ve telefon üc-.,,,....,...,. ret ve masrafları 42 n Meelis masrafları P osta ve tel «raf ü - retleri Büro masrafları " 12 Millî Saraylar posta ve telli Meclis kırtasiyesi graf ücretleri Meclis Muhafız Bölüğü kır- 13 Meclis Muhafız Bölüğü posta tasiyesi 150 ve telgraf ücretleri Meclis döşemesi Meclis telefon masrafları. 76 Ö0S

9 Ne.' 6tâ "'"" 1. HI F. M. Tahsisatın nev'i Lira V. M. Tahsisatın nev'i Lira 22 Millî Saraylar telefon mas- 12 Kiyaset otomobili onarma rafları masrafları Başka taşıt masrafları * Fasıl yekûnu Meclis Muhafız Bölüğü taşıt -. masrafları Giyecekler Fasıl yekûnu ~~ Meclis hizmetlileriyle emni- " % -, yet memurlarına verilecek Üçüncü kısım yekûnu giyecek masrafları Millî Saraylar hizmetlileri giyecek masrafları A Dördüncü kısım, - Daire Fasıl yekûnu hizmetleri Matbaa işletme masrafları Meclis memurları daimî va- 402 Bahçe masrafları zife harcırahı Meclis bahçesi masrafları Millî... Saraylar memurları 12 Millî Saraylar bahçesi masdaimî vazife harcırahı rafları Meclis Muhafız Bölüğü daimî vazife harcırahı Fasıl yekûnu Meclis memurları muvakkat ==_ vazife harcırahı ' m nij&set temsu masrafları 22 Millî Saraylar memurları ve Riyaset konutu muvakkat vazife harcırahı (0 Temsil masrafları Meclis Muhafız Bölüğü mu- 30 Kormt masrafları ' vakkat vazife harcırahı ^ > sayılı Kanun gereğince " " Fasıl yekunu Meclis Hesaplarını Tetkik > "' Encümeni âzasma verilecek M^t,... _..,.._.. - <,,, Meclis Muhafız Bolugu masharcırahlar 1 _ rafları - - _, i, - M ^ 10 Tayınat Fasıl yekunu , _ «.,, oo oı<_ J 20 Giyecekler Erlerin nakliye ücreti sayılı Kanun gereğince 40 Tıbbi ecza ve sağlık malzeödenecek tedavi masrafları mesi ve harcırahları * 11 Meclis memurları Fasıl yekûnu Millî Saraylar memurları " ,, ~ ~ 451 Yayın masrafları Fasıl yekunu «Satmalma ve abone / ~~ 20 Başka her çeşit masraflar Taşıt masrafları 11 Riyaset otomobili işletme Fasıl yekûnu masrafları j.

10 No IH F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira, _ _.... _ 453/B Kongre, konferans, tören ve 453 Türkiye Buyuk Millet Mec- - t i lisinin dış münasebetleri - y ahdî münasebetler 21. Türkiye Büyük Millet Mecli-.,... sinin davet edildiği ınillet- 21 Avrupa Konseyi Asamble ve,....,.,., lerarası kongre, konferans komisyonlarına iştirak ede-.,, t....,...,,: _, nnn ve bunların komisyonlarına çeklerin harcırahları Jt> ,,,.., iştirak edeceklerin harcırah- 22 Balkan Istiş ari Meclisine i - lan 1 tirak edeceklerin harcırah- 0^ m ,,.,,,,,, 22 Türkiye Buyuk Millet Meclisinin diğer memleketlere 23 NATO Memleketleri Parla- yapacağı ziyaret, tören v, mentolar Birliği asamble ve (lostluk temaslarma katlih. komisyonlarına iştirak ede- caklarm harcırahlar çeklerin harcırahları , Fasıl yekunw 100 ooı Fasıl yekûnu _ 453/C Türkiye Büyük Millet Mec- 453/A iştirakler lisinin dış münasebetlerinin 11. Parlâmentolar arası Birliği gerektirdiği büro masrafları Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi /D Türkiye'de toplanacak olan 1 2! Parlamentolararası Birliği Parlamentolararası Turizm Türk Grupunun Birlik kon- Birli^ Konferansının gerekferans ve komisyonlarına tirdi^ her && masî '^ar iştirak edeceklerin harcırah- 453/E TürMye Buyük Mület Mec. lan «0 000 lisinin davetlisi olarak mem- 12 Avrupa Parlâmentolar Bir- leketimize gelecek ecnebi miliği Türk Grupunun Birliğe safirlerin her çeşit ağırlama iştirak hissesi 1 masrafları Avrupa Parlâmentolar Bir- 50 Türkiye'de toplanacak I'arliği Türk Grupunun Birlik lânıentolararası Turizm Birve konferans ve komisyonla- liginin her çeşit masrafları rina iştirak edeceklerin har- çıralıları Fasıl yekûnu Parlamentolararası Turizm - ~ Birliği Türk Grupunun Bir- 454 Sig 0rta masr afları lige iştirak hissesi n Meclis Parlamentolararası Turizm 12 Millî Saraylar, Birliği Türk Grupunun Birlik konferans ve komisyon- Fasıl yekûnu arına iştirak edeceklei'in harcırahları _. _,.. _. 456 Duşunulmıyen masraflar Fasıl yekûnu Meclis tahkikatı umumi mas- : rafları '

11 No, l.iîî,1966 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 477 Yeni Meclis binasının gerek- Altıncı kısım yekûnu tirdiği masraflar : : UMUMÎ YEKÛN Dördüncü kısım, yekûnu = Beşinci kistin, - Bordur Yahnm&ar I - Onarmalar 501 Geçen yıl borçları Yapı onarımı ve küçük ya- 502 Eski yıllar borçları P üar 1Ü Meclis binası yıllan bordan Millî » '» 1 Saraylar ' _ 30 Meclis Muhafız Bölüğü binası 2 Pasıl yekûnu _... ' Beşinci kısım yekûnu ~7o2 Pasü ekûnu 742 0Q0 y 11 - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Mtvtın hısım. - Yardımlar 751 Satmalınacak makina, alet 601 Çeşitli yardımlar ve gereçler 11 Matbaaya alınacak makina- Altmeı kısım yekûnu lar bedeli 45 0()0 - " - 12 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon - tesisleri masrafları TTcırtrT AT* w^,^,,ı, 13 Bir aded motosiklet bedeli, KISIMLAR YEKUN 1 x>. Birinci, kısım yekunu,. İS m» Pasü yekûnu İkinci kısım yekûnu , «-«,., J 752 T. B. M. Meclisi binasının Üçüncü kısım yekûnu tefriş ve tezyin işleri Dördüncü kısım yekûnu ,_,, n.. Yatırımlar yekunu Beşinci kısım yekûnu 502 =====

12 No. mm _ ^. ^-464^ 1 IH Riyaseti Cumhur P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın ııev'i lira Birinci kısmı - Tahsisat ve 213 Yaverlik ve başdoktor tahb enseri özlük haklar sisatı, Reisicumhur tahsisatı İkinci kısım yekûnu Biriıu'i kısım yekûnu Üçüncü kısmı - Yönetim '. masrafları İkinci kısım - Personel masrafları 301 Büro masrafları 10 Kırtasiye Maaşlar ve ücretler 20 Dö eme Maaşlar 30 Demirbaş Memurlar maaşı Öteberi masrafları Acık maaşı 1 50 Aydınlatma ve havagazı Isıtma Fasıl yekûnu Memur ve hizmetliler yiye- eek masraflariyle, yiyecekle ilgili diğer masraflar Ücretler rtn _.., A Ann Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti ' II - Başka haklar 304 Haberleşme sayılı Kanun gereğin- «^ekier ee yapılacak zam ve yardım- 307 Harcırahlar r*/\/» r*ı _ı_ı A A nnn wo *v wv _,., *,, 10 Daimî vazife harcırahı 1 10 Çocuk zaııımı i 000,, * ^,.,. 20 Muvakkat vazife harcırahı aü Doğum yardımı Ölüm vardı mı _ n n Fasıl yekunu Fasıl yekûnu ======== 309 Taşıt masrafları sayılı Kanunun 14 ncü 11 İşletme masraflar, nam,a maddesinin (D) fıkrasiyle m^raflai , 38 ve 39 ncu maddeleri " Fasü ekûım 55 0Q0 gereğince T. C. Emekli San- y dığına yapılacak ödemeler \ Üçüncü kısım yekûnu , 210 Temsil tahsisatı

13 No III, 1956 F. M. Tahsisatın nevî Lira P. M. - Tahsisatın nev'i Lira Dördüncü kısım - Daire hizmetleri - *,_ '... KISIMLAR YEKÛNU Bahçe, sn ve işçi masrafları 11 Bahçe masrafları Su masrafları Birinci kısım yekûnu îşçi ve.amele masrafları ikinci kısım yekûnu Üçüncü k]sım yekûnu 663 Fasıl yekûnu *^= DördÜHteü kısım yekûnu Yayın masrafları Beşinci kısım yekûnu 2 10 Satınalma ve abone Başka her çeşit masraflar Altmcı kısıra yekûnu * 5 Q0 01 Fasıl yekûnu ToOû' VMÖ^Î ****** Dördüncü kışım yekûnu Beşinci kısım -Borçlar 501 Geçen,yü borçları 1 l Yatırımlar "Sarmalar 502 EsM yıllar borçlan 1 Yapı onarımı ve küçük yapı- ^ _ 1ar Beşinci kısım yekûnu 2 II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Altıncı kısım - Yardımlar.,,, Yeniden alınacak taşıt vası- 601 Çeşitli yardımlar talan İ Altıncı kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu ^ '

14 No IH Divanı Muhasebat Reisliği F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım Personel masrafları Üçüncü kısım Yönetim masrafları I - Maaşlar ve ücretler, 301 Büro masrafları 201 Maaşlar v 10 Kırtasiye Memurlar maaşı S î Z, JU Açık maaşı 1 ^ ^ ^ mmraflan T. ı ı - o o» nke 50 Aydınlatma Fasıl yekunu n, on nnn ' 60 Isıtma Ücretler Fasıl yekûnu II - Başka haklar g03 ^ ^ ^ ^ y& defterler sayılı Kanun gereğince 304 yapılacak zam ve yardımlar Posta > telgraf ve telefon m n ı, ücret ve masrafları 10 Çocuk zammı n ^,, 1C1 cnn on f> -, _ na 10 Posta ve telgraf ücreti Doğum yardımı m,. oc nnn on Ar- J c m, 20 Telefon masrafları Olum yardımı 5 000, -. - N T,,,- c «««Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu ' 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa Giyecekler yüı Kanunun 5 nci maddesi 307 Hamrahlar (VûVûmnrtû /î/iûtiûrtûlr MQW -m-îi S S ^v^«x, *,-«.^- 1() D a i m î yazife harelrahl kafatl * 20 Muvakkat vazife harcırahı Hesa P tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek mura- kl P ve muavinlerin harcı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sanrahl dığma yapılacak ödemeler Fasıl yekûnu Temsil tahsisatı Muhasebe makineleri servi ^ Kanım ffereğin_ sinde mesai saatleri haricin- ce ödenecek tedayi masraf_ de çalıştırılacaklara verile- ^ ye harcırahlan cek ücretler = 309 Taşıt masrafları tkinci kısım yekûnu Riyaset Otomobili işletme ===== masrafları ! t r

15 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 12 Riyaset otomobili onarma Altıncı kısım - Yardımlar masrafları Çeşitli yardımlar < Fasıl yekûnu Altıncı kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU ikinci kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire *<....,, A no -.. Uçuncu kısım yekûnu hizmetleri / ' Dördüncü kısım yekûnu ' Temsil masrafları r.,, - o Beşinci kısım yekunu 451 Yayın masraları Altıncı kısım yekûnu Satmalına ve abone Başka her çeşit masraflar UMUMÎ YEKÛN Fasıl yekûnu Düşünülmiyen masraflar Yatırımlar Dördüncü kısım yekûnu I - Onarmalar ===== 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar II - Satmalma, yapı, tesis ve / Beşinci kısım - Borçlar sermaye tahsisleri 501 Geçen yıl borçları 1 Muhasebe makineleri, montaji ve malzemesiyle ılgıh ner 502 Eski yıllar borçları 1 çeşit masraflar Beşinci kısım yekûnu 2 Yatırımlar yekûnu # " a

16 No _ III Başvekâlet.;.. ' F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa-..., _,., ' yılı Kanunun 5 nci maddesi Birinci kısım. - Tahsisat '...,.., 7,, gereğince ödenecek para ve oenzerı ozluk haklar...., mükafatı Tahsisatlar sayılı Kanunun 14 ncü 11 Başvekil tahsisatı maddesinin (D) fıkrasiyle 12 Devlet vekilleri tahsisatı ( 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli San- Fasıl yekûnu dığına yapılacak ödemeler Birinci kısım yekûnu Temsil tahsisatı İkinci kısım yekûnu îkinci kısım - Personel masrafları üçüncü hısım - Yönetim -, I - Maaşlar ve ücretler ' masrafları 201 Maaşlar m Merkez daireli büro mas- 10 Memurlar maaşı rafları 20 Açık maaşı * s 11 Kırtasiye Fasü yekûnu Millî Savunma Yüksek Kıı- rulu kırtasiye masrafla,rı Döşeme Hizmetliler ücreti Mim Savunma Yüksek ^ 203 Geçici hizmetliler ücreti rulu d5 eme masrafları Demirbaş Ecnebi uzman ve hizmetli- 32 Millî Savunma Yüksek Kulerle bunlara yardımcı per- nıl_ demirbaş masrafları sonelin ücretleri 1 41 öteberi masrafları Millî Savunma Yüksek Ku- / II - Başka haklar rulu öteberi masrafları , 4178 ve 4598 sayılı kanun- 51 Aydınlatma lar gereğince yapılacak zam 52 Millî Savunma Yüksek Kuve yardımlar rulu aydınlatma masrafları Çocuk zammı Isıtma Doğum yardımı Millî Savunma Yüksek Ku- 30 ölüm yardımı rulu ısıtma masrafları İ ' «ı.. 1 _ Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

17 No l_460-~ 1.IH F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 303 Basılı kâğıt ve defterler 11 Başvekâlet Taşıt masrafları 12 Millî Savunma Yüksek Ku- 11 Başvekâlet otomobilleri işletrulu 500 me masrafları Başvekâlet otomobilleri onar- Fasü yekûnu ma masrafları = 13 Devlet vekilleri otomobille-, ^,,,.... ri işletme masrafları Posta, telgraf ve telefon uc-.,. _, ^,.,,.,,.., 14 Devlet vekilleri otomobıüeret ve masrafları.,.. n 10 uw rı onarma masrafları 11 Posta ve telgraf ücretleri Matha& kamyoneti ve mo-. 13 Millî Savunma Yüksek Ku- tosikletleri işletme masrafrulu posta ve telgraf ücret- j 5 QQQ.. len Matbaa kamyoneti ve moto- 21 Telefon masrafları ı sikletleri onarma masrafları Millî Savunma Yüksek Ku- 41 Ecnebi misafir otomobilleri rulu telefon masrafları işletme masrafları Ecnebi misafir otomobilleri Fasıl yekûnu onarma masrafları Fasıl yekûnu Millî Savunma Yüksek Kurulu için kira bedeli n.... = = = = Uçuncu kısım yekunu Giyecekler : 11 Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kumlu 750 Dördüncü kısım Daire, Fasıl yekûnu hizmetleri 401 Matbaa masrafları 307 Harcırahlar 10 Ham ve işlenmi ş ma ddeler 10 Daimî vazife harcırahı bedeli Muvakkat vazife harcırahı Q j ^ gündelikleri Millî Savunma Yüksek Ku- nn _ ,,..., 30 Dıger işletme ve yönetim rulu muvakkat vazife harcı- *, o-ı im _ rtn_ masrafları ram Ecnebi uzman ve hizmetli- Fasıl yekûnu lerle bunlara yardımcı per- ===: r sonelin harcırah ve başka masrafları Misafir ağırlama masrafları ,, * Fasıl yekûnu ^TTIT örtülü tahsisat ======== 421 Arşivler umumi masrafları sayüı Kanun gereğince sayılı Kanun ve nizamödenecek tedavi masrafları namesi gereğince verilecek ve harcırahları tnönti armağanı i J / \ -

18 No İ. III P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım yekûnu Millî Savunma Yüksek Ku- YV....,, 00-,., nn _AA Uçuncu kısım yekunu rulu yayın masrafları ===== Dördüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu , Beşinci kısım yekunu o Beşinci kısım - Borçlar UMUMÎ YEKÛN Geçen yıl borçları 1 Tr., Yatırımlar 502 EskL yıllar borçlan yılları borçları 1 I - Onarmalar »» Matbaada mevcut makma, _. alet ve malzeme onarımı Fasıl yekunu 2 _..,, T II - Satmalma, yapı, tesis ve Beşinci kısım yekunu 3.,.,. sermaye tahsisleri 751 Matbaa için alınacak malana alet ve malzeme KISIMLAR YEKÛNU Yatırımlar yekûnu Birinci kısım yekûnu = 14 - Şûrayı Devlet Reisliği İkinci kısım - Personel zam ve yardımlar masrafları 10 Çocuk zammı Doğum yardımı I - Maaşlar ve ücretler 30 ölüm yardımı Maaşlar,, ZTZZ Fasıl yekunu Memurlar maaşı Açık maa ı Ecnebi dil bilenlere 3656 sa- Fasü yekûnu ^ Kanunun 5 nci maddesi _ gereğince ödenecek para mükâfatı 202 Hizmetliler ücreti sayılı Kanunun 14 ncü II-Başka haklar T^f^o^ "T^ 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ve 4598 sayılı kanun- gereğince T. O. Emekli Sanlar gereğince yapılacak dığına yapılacak ödemeler

19 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira I F. M. Tahsisatın nev'i Lira i masrafları Temsil tahsisatı 3 00 Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu ^ ^ ^ kısım. yekûım " Üçüncü kısım - Yönetim masr^an Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 301 Büro masrafları 451 Yayın masraflan 10 Kırtasiye. _ ı 0 Satmalma ve abone Döşeme Q & ^ masraflar Demirbaş : 40 Öteberi masrafları ^ QQQ J 50 Aydınlatma _ = === 71,.,. Dördüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu \ 303 Basılı kâğıt ve defterler j, Besin,ci kısım - Borçlar 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 501 Qecen yü bqrçlan... % 10 Posta ve telgraf ücretleri Telefon masrafları Eski yıllar borçları yılları borçları 1 Fasıl yekûnu »» 1. Fasıl yekûnu Giyecekler Harcırahlar Beşinci kısım yekûnu 3 10 Daimî vazife harcırahı = 20 Muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu KISIMLAR YEKÛNU - İkinci kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan Üçüncü kısım yekûnu ve harcırahları Dördüncü kısım yekûnu Taşıt masrafları Beşinci kısım yekûnu 3 11 Reislik otomobili işletme. masrafları UMUMÎ YEKÛN Reislik otomobili onarma j - = :

20 15 a w Basın - Yâym ve Turizm U» M. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira +,.., _, 31 Merkez memurları ölüm yar- Ikmct kısım - Personel,,,. dimi masrafları 0 ArtA Vilâyetler ve ecnebi memle- I - Maaşlar ve ücretler ' ketlerdeki memurlar ölüm yardımı Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı ı Fasıl yekûnu Vilâyetler ve ecnebi mem- leketlerdeki memurlar maaşı Merkez memurlar! açık ma- 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 saaşı y 1^ Kanunun 5 nci maddesi 22 Vilâyetler ve ecnebi memle- gereğince ödenecek para müketlerdeki memurlar açık - kafatı maasl * sayılı Kanunun 14 ncü,, ^. _ maddesinin (DV fıkrasiyle Fasıl yekûnu _ 0 on JJ ı J 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. 0. Emekli San- 202 Ücretler dığına yapılacak ödemeler Merkez hizmetlileri ücreti = 12 Vilâyetler ve ecnebi memle- İkinci kısım yekûnu ketlerdeki hizmetliler ücreti = Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim 203 Geçici hizmetliler ücreti masrafları 204 Ecnebi uzman ve hizmetli-,,., _,,,.,....,,,,, 301 Merkez daireleri büro maslerle bunlara yardımcı per- sonelin ücretleri Kırtasiye II - Başka haklar 20 Döşeme Demirbaş ve 4598 sayılı kanun- 40 öteberi masrafları lar gereğince yapılacak zam 50 Aydınlatma ve yardımlar 60 Isıtma Merkez memurları çocuk ; zammı Fasıl yekûnu Vilâyetler ve ecnebi memle-. ketlerdeki memurlar çocuk zammı Vilâyetler büro masrafları 21 Merkez memurları doğum 10 Kırtasiye yardımı Döşeme Vilâyetler ve ecnebi memle- 30 Demirbaş ketlerdeki memurlar doğum 40 öteberi masrafları yardımı Aydınlatma

21 No III P. M. Tahsisatın nev'i Lira ı F, M. Tahsisatın nev'i Lira 31 Vilâyetler taşıtları işletme 60 Isıtma masrafları Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekûnu masrafı ofto T. ı i - - * J ** i a nnn yekûnu Basılı kâğıt ve defterler ' 304 Posta, telgraf ve telefon tic- <e. _...,.., 310 Basın ateşelikleri ve haberret ve masrafları -,,,,,, j..,... 1er bürosu masrafları 11 Merkez posta ve telgraf uc OA nnn Kırtasiye V - \ l t ti f 2 0 D Ö^ m e Icttleri" P ^ Demİrbaş U 0 21 Me'rkertelefon masaları: öteberi masrafları Vilâyetler telefon masrafları Aydınlatma Isıtma _ ',..,.,_ n 70 Posta, telgraf ve telefon Fasıl yekûnu masrafları * Kira bedeli Kira bedeli Daimî vazife harcırahı _.,, «,- «,-/» 92 Muvakkat vazife harcırahı Giyecekler Propaganda masrafları Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı Fasıl yekûnu Muvakkat vazife harcırahı ===== 40 Ecnebi memleketler harcı- Üçüncü kısım yekûnu rahı ===== 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı per-' sonelin harcırah ve başka Dördüncü kısım - Daire masrafları hizmetleri Fasl1 Fasıl yekûnu Temsil masrafları = 417 Ankara, İstanbul ve izmir 3Ö sayılı Kanun gereğinde radyo istasyon ve stüdyoları ödenecek tedavi masrafla»- yönetim ve işletme masrafve harcırahları an l, ıı Merkez, Müzik yayınları Vilâyetler Söz yayınları Elektrik ve muharrik kuv- Fasıl yekûnu vet masrafları İşletme ve başka her çeşit masraflar,, Taşıt masrafları 50 Kısa dalga propaganda ya- 21 Merkez taşıtları işletme mas- ymları her türlü masrafları rafları Merkez taşıtları onarma Fâsü yekûnu masrafları = -'. '

22 ' -.., No İ F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira 451 Yayın, turizm ve propagan- ret ve masrafları da masrafları 10 Satmalma ve abone Altıncı kısım yekûnu Başka her çeşit yayın mas- = rafları Foto-Filim servisi masraf- ; lan KISIMLAR YEKÛNU 40 Propaganda masrafları Radyo dinleme ve bültenleş- İkinci kısım yekûnu tirme masrafları f,.....,., or. m.. nnn Uçuncu kısım yekûnu Turizm umumi masrafları Dördüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu _..,,.. - M J Beşinci kısım yekunu Altıncı kısım yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar UMUMÎ YEKÛN Kurum ve derneklere katılma payı Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah.. ve masrafları Fasıl yekunu I - Onarmalar = 711 Radyo istasyonlarında mev- Dördüncü kısım yekûnu cut makina, alet ve malzeme \ ===== onarımı Radyo istasyonları yapımı _..,, ûer türlü masrafları Beşinci kısım - Borçlar,, «.-«/v II - Satmalma, yapı, tesis ve 501 Geçen yıl borçları ',. ' sermaye tahsisleri 752 m IOVI Va^f ı^t ı o nnn Motorsuz taşıtlar satmalma yılları borçları _ »». ' 1 Karşiügı 761 Mevcut istasyonların esaslı Fasıl yekûnu surette genişletilmesi ve dü- = zenlenmesi masrafları Beşinci kısım yekûnu Yeni yapılar ===== 20 Alınacak makina, alet ve malzeme Alt&c* kısım - Yardımlar Fasıl yekûnu Ajans tahsisatı ve ajans dış Yatırımlar yekûnu muhabirlerinin her türlü üc, ı-

23 No III İstatistik U. M. p. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira îkinci kısım - Personel Üçüncü kıstın - Yönetim masrafları _ masrafları I - Maaş ve ücretler 301 Merkez daireleri büro masrafları 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Kırtasiye Merkez memurları açık ma- 20 Döşeme aşı 1 30 Demirbaş öteberi masrafları Fasıl yekûnu Aydınlatma Isıtma ' Ücretler _.,\ 7ZT7Z Fasıl yekunu Geçici hizmetliler ücreti j : 204 Ecnebi uzman ve hizmetli- ^ 303 Basılı kağıt ve defterler 1 lerle bunlara yardımcı per- 304 y(j ^ ^ sonelin ücretleri 1 * n ücret ve masrafları II - Başka haklar 10 Posta ve tel «raf ücretleri Telefon masrafları ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam Fasü yekûnu ve yardımlar. 10 Çocuk zammı _ ' Doğum yardımı Kıra bedeli ölüm yardımı Giyecekler Fasıl yekûnu ÂTlSÜ Harcırahlar...., 10 Daimî vazife harcırahı 1 000,. 20 Muvakkat vazife harcırahı Ecnebi dil bilenlere 3656 An _....,.,, _., 40 Ecnebi memleketler harcısayılı Kanunun 5 ncı mad- *,,,. -...,, ram ' 10 rt 000 nnn desı gereğince ödenecek pa- _ n,., «50 Ecnebi uzman ve hızmetlıra mükafatı 2 500,.,., lerle bunlara yardımcı per sayılı Kanunun 14 ncü sonelin harcırah ve başka maddesinin (D) fıkrasiyle masrafları 1 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 sayılı Kanunun 1 Fasıl yekûnu nci maddesinin (C) fıkrası ===== gereğince T. C. Emekli San- no. Kno., s,., sayılı Kanun geregındıgına yapılacak ödeme-..,...., * e ce ödenecek tedavi masraflar ı u uı o lan ve harcırahları tkinci kısım yekûnu Taşıt masrafları um 1 i. 1 'm -J 21 Taşıt işletme masrafları

24 No. 6695> III.195& F. M. Tahsisatın nev'i Lira j F. M. Tahsisatın nev'i Lira J 22 Taşıt onarma masrafları \ ^ _,, A., nnn Besinci kısım - Borçlar 2 Fasıl yekunu **...,,. onr crıo 501 Geçen yıl borçları 1 Uçuncu kısım yekunu ===== 502 Eski yıllar borçlan yılları borçlan »» 1 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu 2 403* Temsil masraf lan Beşinci kısım yekûnu Çeşitli anket masraflan ı : 419 Makine fişi ve mültigraf, foto ve sair malzeme satmal- KISIMLAR YEKÛNU ma masraflan Yayın masraflan j îkinei kısım yekûnu Satınalma ve abone Üçüncü kısım yekûnu Başka her çeşit masraflar TX,...., Dördüncü kısım yekunu Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu 3 ARO AA** ı v UMUMÎ YEKÛN sayüı Kanuna göre staj için ecnebi memleketle-, re gönderileceklerin harcırahlan ile başka her çeşit «on nnn Yatırımlar masraflan Milletlerarası münasebette- I - Onarmalar rin gerektirdiği masraflar _,., x,, rt,,,,,, 711 Makine alet ve malzeme 10 Kurum ve derneklere katıl- ^, AAA onarımı ma payı Kongre ve konferanslara iş- TT A,,., -,,,.,, 11 - Satınalma, yapı, tesis ve tırak edeceklerin harcırah,,... on na sermaye tahsisleri ve masrafları Satınahnacak makine, alet Fasıl yekunu ve malzeme Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu \.... '

25 No m ' 1. m Devlet Meteoroloji İşleri U. M. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinei kısım Personel masrafları 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 1 I - Maaşlar ve ücretler 2Q9 ^ ^ Kanunım 14 ncü 201 Maaşlar maddesinin (D) fıkrasiyle 11 Merkez memurları maaşı , 38 ve 39 ncu maddeleri 12 Vilâyetler memurları maaşı gereğince T. C. Emekli San- 21 Merkez memurları açık maaşı 1 dığına yapılacak ödemeler Vilâyetler memurları açık maaşı 1 İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu == Üçüncü kısım - Yönetim 202 Ücretler masrafları 11 Merkez hizmetlileri ücreti Merkez ^ ^ ^ Q mag _ 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti rafları,,~ TZTTZ 10 Kırtasiye Fasıl yekunu Dö şe me ' 30 Demirbaş Ecnebi uzman ve hizmetli- 40 öteberi masrafları lerle bunlara yardımcı per- 50 Aydınlatma sonelin ücretleri Isıtma II - Başka haklar ' Fasıl yekûnu ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 302 Vilâyetler büro masrafları yardımlar 10 Kırtasiye Merkez memurları çocuk 20 Döşeme zammı ' 30 Demirbaş Vilâyetler memurları çocuk 40 öteberi masrafları zammı, Aydınlatma Merkez memurları doğum 60 Isıtma yardımı Vilâyetler memurları doğum Fasıl yekûnu yardımı = 31 Merkez memurları ölüm yar- ^ ye defterler 15 0Q0 dimi ^ 32 Vilâyetler memurları ölüm 304 Posta, telgraf ve telefon ticyardımı > ret ve masrafları. 40 Yakacak zammı Merkez posta ve telgraf ücretleri Fasıl yekûnu Vilâyetler posta ve telgraf...; ===== ücretleri

26 No III F, M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 21 Merkez telefon masrafları Vilâyetler telefon masrafları Dördüncü kısım - Daire f, hizmetleri Fasıl yekûnu İşletme umumi masrafları Kira bedeli ^ 450 Telmik üniversite ve yük- 11 Merkez 1 gek okullarda okutulacak 12 Vilâyetler öğrencilere verilecek burslar Fasıl yekûnu Yayın masrafları ===== 10 Satmalına ve abone Giyecekler Başka her çeşit masraflar Harcırahlar Pagll yekûnu ^ J 10 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Ecnebi uzman ve hizmetli- 452 staj masrafları lerle bunlara yardımcı per g9 gayıh Kanuna göre ^ sonelin harcırah ve başka _ ecnem memleketlere masraflan gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit mas- Fasıl yekunu raflan Teknik yardımdan faydala sayılı Kanun gereğin- nılmak suretiyle ecnebi ce ödenecek tedavi masraf- memleketlere staj için gönları ve harcırahları derileceklerin harcırah ve 11 Merkez masraflan 'Vilâyetler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu ,_._ 453 Milletlerarası münasebetle- 309 Taşıt masrafları....,.». - _.,,,.,, nn gerektirdiği masraflar 21 Merkez taşıtları işletme 10 Kuram ve demeklere masraflan " ma 22 Merkez taşıtları onarma P ayı masrafları Kongre ve konferanslara Vilâyetler taşıtlan işletme iştirak edeceklerin harcırah masraflan ve masraflan Vilâyetler taşıtları onarma 30 Milletlerarası meteoroloji teşmasraflan kilâtınm İstanbul'da yapacağı kongrenin her çeşit mas- Fasıl yekûnu rafları 1 üçüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu

27 No. 669Ş HI F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira _,., Besinci kısım yekûnu Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları UMUMÎ YEKÛN Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük ya- 501 Geçen yıl borçları pü r, Eski yıllar borçlan 711,,.,., -m IOK-I ine,, il u ı o o^ Mevcut makine, alet ve mal yılları borçları J n zeme onarımı ' u«u nm\ »» 800,, A ITT II - Satmalma, yapı, tesis ve Fasıl yekûnu 3 050!,.. J sermaye tahsisleri Beşinci kısım yekûnu Meteoroloji istasyonları ya- _. = pı masrafları Satınalınacak makine, alet ^ ve malzeme KISIMLAR YEKÛNU 752 Motorsuz taşıtlar satınalma İkinci kısım yekûnu karşılığı 1 Üçüncü kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu Dördüncü kısım yekûnu = 18 - Diyanet İşleri Reisliği İkinci kısım - Personel 202 ücretler masrafları n Merkez hizmetlileri ücreti I - Maaşlar ve ücretler 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti Hayrat hademesi ücreti AUI jviaaşiar 11 Merkez memurları maaşı _,, * _ _. Fasıl yekûnu Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 1 22 Vilâyetler memurları açık II - Başka haklar maaşı Müstahikkini ilmiye maaşı ve 4598 ^ ^ kanun - ve fevkalâde tahsisatı to yeğince yapüacak zam ve yardımlar Fasıl yekûnu Merkez memurları çocuk -. : zammı 7 700

28 ITo III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı Demirbaş Merkez memurları doğum 40 öteberi masrafları yardımı Aydınlatma Vilâyetler memurları doğum 60 Isıtma yardımı, Merkez memurları ölüm Fasıl yekûnu yardımı = 32 Vilâyetler memurları ölüm onn _,,»- t j^**^ ı^«o nnn, _. 303 Basılı kağıt ve defterler yardımı Yakacak zammı Posta, telgraf ve telefon üc-.. ret ve masrafları Fasıl yekûnu Merkez posta ve telgraf üc- ===== retleri _,..,,,» - 12 Vilâyetler posta ve telgraf 207 Ecnebi dil bilenlere I,. n nnn,,, ücretleri sayılı Kanunun 5 ncı madde- 21 ^ ^ ^ ^ masraflan sı gereğince ödenecek para 22 vn telef^ masraf lan mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü Fasıl yekûnu maddesinin (D) fıkrasiyle- = 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 3Q5 ^ ^ gereğince T. O. Emekli San-,<,-.,, 1rt nm 5 -,,...,,.., 11 Merkez dıgına yapılacakvodemeler , TT... Al oc nnn \ 12 Vilayetler Temsil tahsisatı Fasıl yekunu İkinci kısım yekûnu ======== 306 Giyecekler Harcırahlar Üçüncü ktstm - Yönetim 10 Daimî vazife harcırahı masrafla* 20 Muvakkat vazife harcırahı ,Ş01 Merkez daireleri büro mas- Pasü yekûnu rafları - 10 Kırtasiye Döşeme say 111 Kanun gereğince 30 Demirbaş ödenecek tedavi masrafları 40 öteberi masrafları y e harcırahları 50 Aydınlatma Merkez Isıtma Vilâyetler Fasıl yekûnu Pasü yekûnu Vilâyetler büro masrafları 309 Taşıt masrafları 10 Kırtasiye Eiyaset otomobili işletme, ' 20 Döşeme ' masrafları 2 000» I

29 No IH F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 12 Riyaset otomobili onarma ' Beşinci kısım - Borçlar masrafları Geçen yü borçlan Fasıl yekûnu crt,., 502 Eski yıllar borçlan «...,,. ' Z^T^ yılları borçları Üçuncu kısım yekunu ,! 000 Fasıl yekûnu Dördüncü kısım - Daire < _..., A _.. j,. Beşinci kısım yekunu hizmetleri 451 Yayın masraflan 10 Satmalma ve abone KISIMLAR YEKÛNU 20 Başka her çeşit masraflar İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu YV. _ Uçuncu kısım yekunu _,..,. Dördüncü kısım yekûnu Memur ve hayrat hademesinin kurs masraflan 1 Beşinci kısım yekûnu 3 500, Dördüncü kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Tapu ve Kadastro U. M. İkinci kısm - Personel 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti masrafları Fasıl yekûnu I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez memurları maaşı ,,,«! ı- ^-ı 10 T7-ı- +ı ı IA or* AM H Merkez geçici hizmetlileri İz Vilayetler memurları maaşı ,. _,, ur ı -, ı ücreti Merkez memurları açık 12 maaşı ı 250 y etler geçici hizmetlileri ücreti 22 Vilâyetler memurları açık ' maaşı ' ". Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetliler- 202 Ücretler le bunlara yardımcı personeli Merkez hizmetlileri ücreti j Ün ücretleri 28 J.25 ]

30 No III P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira II - Başka haklar 302 Vilâyetler büro masrafları.....,.,,, 10 Kırtasiye J ve 4598 sayılı kanunlar nn,. non,, 20 Döşeme geregmce yapılacak zam ve 30 ^. ^ 133 m yar ^. 40 öteberi masrafları Merkez memurları çocuk 50 Aydınlatma zamml Isıtma Vilâyetler memurları çocuk zammı Fasıl yekûnu Merkez memurları doğum = yardmu Basılı kâğıt ve defterler Vilâyetler memurları doğum yardımı Posta, telgraf ve telefon üc- 31 Merkez memurları ölüm yarret ve masrafları (j ımı g QQQ 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler memurları ölüm n.,,. 12 vardımı y etler osta ve tel^ra± P.nvl l t d ücretleri Yakacak zammı ,.,,,, ı, ^ o «nn 21 Merkez telefon masrafları 8 (JUU _,, Vilâyetler telefon masrafları Fasıl yekûnu J ======= Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü ===== maddesinin (D) fıkrasiyle.,,,. OA M o n,.,. 305 Kıra bedeli 34, 38 ve 39 ncu maddeleri,, orı.. n - m «w ı T e Merkez gereğince T. C. Emekli San- TT. na, oc AflA A - ı ı -J i OM 12 Vilâyetler dıgma yapılacak ödemeler ======^= +1..,, A Fasıl yekûnu ikinci kısım yekûnu ' = = = _ 306 Giyecekler 11 Hizmetliler giyeceği Üçüncü kısım - Yönetim ve 5602 sayılı kanunlar Masrafları gereğince verilecek giyecekler Merkez daireleri büro mas- Fasıl yekûnu rafları - 10 Kırtasiye Döşeme Harcırahlar 30 Demirbaş Daimî vazife harcırahı Öteberi masrafları Muvakkat vazife harcırahı Aydınlatma Müfettişler harcırahı Isıtma 2 M'O 50 Ecnebi uzman ve hizmetliler- le bunlara yardımcı persone- - Fasıl yekûnu in harcırah ve başka mas- ===== rafları 2 500

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) No. Kabul tarihi 6678 26.11.1956 MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

1946 yılı Bütçe Kanunu

1946 yılı Bütçe Kanunu 96 yılı Bütçe Kanunu (Besmî Gazete ile ilâm :. XII. 9 - Sayı: 69) No. Kabul tarihi 87 7. XH. 9 BlRtNCl MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer)

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) -565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı MADDE 1.- a) Katma bütçeli idarelerin

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı