Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý"

Transkript

1 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz Koþullar yer almýþ ve olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. Adý Adý 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. Örneðin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algýlama bozukluðu olan görme engellilerin Sýnýf Öðretmeni olarak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan atamasý yapýlmamaktadýr. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. Adý (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS ,74, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF ,74, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF ,74, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,74,75, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,74, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,74, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,74, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS ,74, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS ,74,75, Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS ,2, Biyoloji (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Biyoloji (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Fizik (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Fizik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Kimya (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Matematik (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Psikoloji 4 TM ,16, Sosyoloji 4 TM ,16, Tarih 4 TS ,16, Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS ,16, Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Adý (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,16, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM ,15, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 MF ,16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF ,16, Gýda Mühendisliði 4 MF ,16, Makine Mühendisliði 4 MF ,16, Mimarlýk 4 MF ,16, Týp Fakültesi 6 MF Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS ,38, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 MF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF , Hemþirelik 4 MF ,87, Hemþirelik (Tam Burslu) 4 MF ,38,87, Saðlýk Yönetimi 4 TM Saðlýk Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM , Týp Fakültesi (Ýngilizce) 6 MF ,21,28, Týp Fakültesi (Ýngilizce) (Tam Burslu) 6 MF ,17,21,28, ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM ,

2 76 Adý Adý Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sanat Tarihi 4 TS Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Týp Fakültesi 6 MF ,16, Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS ,38, Hemþirelik 4 YGS , Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 YGS Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Arkeoloji 4 TM Arkeoloji (ÝÖ) 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Felsefe 4 TM Fizik 4 MF Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sanat Tarihi 4 TS Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Týp Fakültesi 6 MF Veteriner Fakültesi 5 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Tarým Makineleri 4 MF Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF Zootekni 4 MF Nazilli Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM ,16, Ýþletme (ÝÖ) 4 TM ,15,16, Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Maliye 4 TM Maliye (ÝÖ) 4 TM Sosyal Hizmet 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS ,38,78, Hemþirelik 4 YGS ,38, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS ,15,16, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2,15,16, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 YGS ,15,16,80, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (ÝÖ) 4 YGS ,2,15,16,80, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS ,15,16, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2,15,16, AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Biyoloji 4 MF , Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Coðrafya 4 TS Coðrafya (ÝÖ) 4 TS

3 Adý Adý Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) 4 TS Fizik 4 MF , Fizik (ÝÖ) 4 MF Ýstatistik 4 MF Ýstatistik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF , Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 TS Ýktisat 4 TM , Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM , Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Ýþletme (Ýngilizce) 4 TM ,17, Kamu Yönetimi 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ticaret ve Finansman 4 TM , Uluslararasý Ticaret ve Finansman (ÝÖ) 4 TM Gýda Mühendisliði 4 MF Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Harita Mühendisliði 4 MF Harita Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Kimya Mühendisliði 4 MF Maden Mühendisliði 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 YGS , Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 MF Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 YGS , Otomotiv Mühendisliði 4 MF Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 YGS , Týp Fakültesi 6 MF Veteriner Fakültesi 5 MF Afyon Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS Hemþirelik 4 YGS , Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 YGS Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (ÝÖ) 4 YGS , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2,15, Seyahat Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2,15, AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS ,38, AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRÞEHÝR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS ,

4 Adý Adý Antropoloji 4 TM Arkeoloji 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Coðrafya 4 TS Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM Ziraat Fakültesi Tarýmsal Biyoteknoloji 4 MF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS Saðlýk Yüksekokulu Çocuk Geliþimi 4 YGS Ebelik 4 YGS ,38, Hemþirelik 4 YGS , AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,21, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Arkeoloji 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Eski Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Felsefe 4 TM Felsefe (ÝÖ) 4 TM Fizik 4 MF Gerontoloji 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 TS Hukuk Fakültesi 4 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM , Ekonometri 4 TM Ýktisat 4 TM , Ýþletme 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Maliye 4 TM , Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM , Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 TS , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , Çevre Mühendisliði 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF , Gýda Mühendisliði 4 MF , Ýnþaat Mühendisliði 4 MF , Jeoloji Mühendisliði 4 MF , Makine Mühendisliði 4 MF , Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF Týp Fakültesi 6 MF ,21, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF , Tarým Ekonomisi 4 TM Tarým Makineleri 4 MF Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF Zootekni 4 MF Antalya Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS , Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 YGS ,16,21, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,

5 Adý Adý Seyahat Ýþletmeciliði 4 YGS Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS , Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS Alanya Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 TM , Ýþletme (ÝÖ) 4 TM ,16, Turizm Ýþletmeciliði 4 TM , Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 TM ,16, Uluslararasý Ticaret 4 TM Uluslararasý Ticaret (ÝÖ) 4 TM , AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Çevre Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Harita Mühendisliði 4 MF Harita Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Jeoloji Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS ,38, Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 YGS AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Biyoloji 4 MF , Fizik 4 MF , Kimya 4 MF , Matematik 4 MF , Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS ,38, Hemþirelik 4 YGS , ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi 5 MF Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 TM , Felsefe 4 TM , Sanat Tarihi 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS , Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,125,127,162, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS ,46,75, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,127,129,162, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF ,75, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77,162, Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) 4 DÝL ,68, Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 YGS ,80, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,75, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,75, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS ,75, Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF ,21,86, Fizik 4 MF ,21,86, Ýstatistik 4 MF ,21,86, Kimya 4 MF ,21,86, Matematik 4 MF ,21,86, Hukuk Fakültesi 4 TM , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 TM ,

6 80 Adý Adý Ýktisat 4 TM , Ýktisat (ÝÖ) 4 TM , Ýktisat (Ýngilizce) 4 TM ,21,28, Ýktisat (UOLP-SUNY Cortland) 4 TM , Ýþletme 4 TM , Ýþletme (ÝÖ) 4 TM , Ýþletme (Ýngilizce) 4 TM ,21,28, Ýþletme (UOLP-SUNY Empire State College) 4 TM , Ýþletme (UOLP-Leeds Metropolitan) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (ÝÖ) 4 TM , Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 TS ,21,86, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 TS ,21,86, Ýletiþim 4 TS ,21,86, Sinema ve Televizyon 4 TS ,21,86, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,21,28, Çevre Mühendisliði 4 MF ,21,86, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 MF ,21,86, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,21,28, Kimya Mühendisliði 4 MF ,21,86, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,21,28, Mimarlýk 4 MF ,21,86, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 YGS ,46, Spor Yöneticiliði 4 YGS ,46, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým 4 MF , Moda Tasarýmý 4 YGS ,46, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 YGS ,17,21,41,86, Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 YGS ,17,21,41,86, Uçak Gövde - Motor Bakým 4 YGS ,17,21,41,86, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 YGS ,46, Açýköðretim Fakültesi Felsefe (Açýköðretim) 4 9, Ýngilizce Öðretmenliði (Adana) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Ankara) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Balýkesir) Açýköðretim 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Edirne) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Erzurum) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Eskiþehir) (Açýköðretim)4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Ýzmir) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Konya) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) ,9, Sosyoloji (Açýköðretim) 4 9, Türk Dili ve Edebiyatý (Açýköðretim) ,712 Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) 4 9, Ýktisat (Açýköðretim) 4 9, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) 4 9, Maliye (Açýköðretim) 4 9, Uluslararasý Ýliþkiler (Açýköðretim) 4 9,10 Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Açýköðretim) 4 9, Konaklama Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 4 9,10,12 ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28, Antropoloji 4 TM Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM Bulgar Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Coðrafya 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Dilbilim 4 DÝL Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 TM Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Halkbilim 4 TS Hindoloji 4 DÝL Hititoloji 4 TS Hungaroloji 4 DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28, Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Klasik Arkeoloji 4 TM Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Latin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Leh Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Prehistorya 4 TM Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM Psikoloji 4 TM Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Sanat Tarihi 4 TS Sinoloji 4 DÝL Sosyoloji 4 TM , Sümeroloji 4 TS Tarih 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Urdu Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF Eczacýlýk Fakültesi 5 MF Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS ,46, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS ,46, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,46, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,46,

7 Adý Adý Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,46, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS ,46, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF Astronomi ve Uzay Bilimleri (ÝÖ) 4 MF Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Ýstatistik 4 MF Ýstatistik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Hukuk Fakültesi 4 TM Ýlahiyat Fakültesi Dünya Dinleri 4 TS , Ýlahiyat 4 YGS ,16, Ýlahiyat (Ýngilizce) 4 YGS ,15,17, Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý 4 YGS Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 TS ,17, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS ,17, Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,17, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,17, Elektronik Mühendisliði 4 MF ,17, Fizik Mühendisliði 4 MF ,17, Gýda Mühendisliði 4 MF ,17, Jeofizik Mühendisliði 4 MF , Jeoloji Mühendisliði 4 MF ,17, Kimya Mühendisliði 4 MF ,17, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF Çocuk Geliþimi 4 TM Ebelik 4 MF ,46, Hemþirelik 4 MF , Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 TM Sosyal Hizmet 4 TM Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM ,17, Ýktisat 4 TM ,17, Ýþletme 4 TM ,17, Maliye 4 TM ,17, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM ,17, Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,17, Týp Fakültesi 6 MF , Veteriner Fakültesi 5 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF , Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF Süt Teknolojisi 4 MF Tarým Ekonomisi 4 TM Tarým Makineleri 4 MF Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF Zootekni 4 MF ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ardahan Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Eþit Aðýrlýklý Programlar 4 TM Eþit Aðýrlýklý Programlar (ÝÖ) 4 TM , ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Edebiyat Programlarý 4 TM Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 MF Orman Mühendisliði 4 MF Orman Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS , ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF Eczacýlýk Fakültesi 5 MF Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Alman Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,83, Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arkeoloji 4 TM Arkeoloji (ÝÖ) 4 TM Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM Bilgi ve Belge Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF

8 82 Adý Adý Coðrafya 4 TS Coðrafya (ÝÖ) 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) 4 TS Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 TM Felsefe (ÝÖ) 4 TM Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,15, Kimya 4 MF , Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF Sanat Tarihi 4 TS Sanat Tarihi (ÝÖ) 4 TS Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Hukuk Fakültesi 4 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 TM Ekonometri 4 TM Ekonometri (ÝÖ) 4 TM Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 YGS ,17,121, Ýlahiyat (ÝÖ) 4 YGS ,2,17,121, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 TS Gazetecilik (ÝÖ) 4 TS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) 4 TS Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) 4 TS Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS , Biyoloji Öðretmenliði 5 MF , Coðrafya Öðretmenliði 5 TS , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 TM , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Fizik Öðretmenliði 5 MF Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15, Kimya Öðretmenliði 5 YGS Matematik Öðretmenliði 5 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Tarih Öðretmenliði 5 TS , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Çevre Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Endüstri Mühendisliði 4 MF Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Kimya Mühendisliði 4 MF , Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF , Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF Ebelik 4 MF ,78, Hemþirelik 4 MF , Týp Fakültesi 6 MF Týp Fakültesi (Ýngilizce) 6 MF ,17, Veteriner Fakültesi 5 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Gýda Mühendisliði 4 MF Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF Tarým Ekonomisi 4 TM

9 Adý Adý Tarým Makineleri 4 MF Tarýmsal Biyoteknoloji 4 MF Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF Zootekni 4 MF Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS , Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS , Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliði 4 MF ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,77, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL ,21,77, Matematik 4 MF ,21, Matematik (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Matematik (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL ,77, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,77, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 DÝL ,21,77, Psikoloji 4 TM ,21, Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM ,17,21, Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 MF ,21, Mimarlýk (Tam Burslu) 4 MF ,16,21, Mimarlýk (%50 Burslu) 4 MF ,16,21, Hukuk Fakültesi 4 TM ,21, Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM ,16,21, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 TM ,16,21, Ýþletme Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 TS ,21, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu) 4 TS ,17,21, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (% 50 Burslu) 4 TS ,17,21, Ýktisat 4 TM ,21, Ýktisat (Tam Burslu) 4 TM ,17,21, Ýktisat (%50 Burslu) 4 TM ,17,21, Ýktisat (Türkçe) 4 TM Ýktisat (Türkçe) (Tam Burslu) 4 TM , Ýktisat (Türkçe) (%50 Burslu) 4 TM , Ýþletme 4 TM ,21, Ýþletme (Tam Burslu) 4 TM ,17,21, Ýþletme (%50 Burslu) 4 TM ,17,21, Ýþletme (Türkçe) 4 TM Ýþletme (Türkçe) (Tam Burslu) 4 TM , Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) 4 TM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (Tam Burslu) 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 Burslu) 4 TM , Turizm Ýþletmeciliði 4 TM ,21, Turizm Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 TM ,17,21, Turizm Ýþletmeciliði (% 50 Burslu) 4 TM ,17,21, Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,21, Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 TM ,17,21, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 TM ,17,21, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4 TM ,21, Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (Tam Burslu) 4 TM ,17,21, Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (%50 Burslu) 4 TM ,17,21, Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,21, Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði 4 MF ,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Biliþim Sistemleri Müh. (UOLP-Incarnate Word) 4 MF , Biliþim Sistemleri Mühendisliði (UOLP- Incarnate Word) (Tam Burslu) 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF ,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Endüstri Mühendisliði 4 MF ,21, Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 MF ,21, Enerji Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Enerji Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Ýmalat Mühendisliði 4 MF ,21, Ýmalat Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Ýmalat Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Ýnþaat Mühendisliði 4 MF ,21, Ýnþaat Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Ýnþaat Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Makine Mühendisliði 4 MF ,21, Makine Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Makine Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Malzeme Mühendisliði 4 MF ,21, Malzeme Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Malzeme Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Mekatronik Mühendisliði 4 MF ,21, Mekatronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Mekatronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Otomotiv Mühendisliði 4 MF ,21, Otomotiv Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Otomotiv Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21, Yazýlým Mühendisliði 4 MF ,21, Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21, Yazýlým Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 MF ,17,21,

10 84 Adý Adý BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 DÝL ,18, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL ,18, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS-1 5 1,17,18, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 YGS-1 5 1,11,17,18, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 YGS ,11,17,18, Matematik (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Matematik (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Matematik-Bilgisayar 4 MF ,18, Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Psikoloji 4 TM ,18, Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Psikoloji (%50 Burslu) 4 TM ,17,18, Sosyoloji 4 TM ,18, Sosyoloji (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Sosyoloji (%50 Burslu) 4 TM ,17,18, Hukuk Fakültesi 4 TM ,18, Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Avrupa Birliði Ýliþkileri (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) 4 TM ,17,18, Ekonomi 4 TM ,18, Ekonomi (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Ýþletme 4 TM ,18, Ýþletme (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,18, Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Uluslararasý Finans 4 TM ,18, Uluslararasý Finans (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 4 TM ,18, Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 TS ,18, Gazetecilik (Tam Burslu) 4 TS ,17,18, Gazetecilik (%50 Burslu) 4 TS ,17,18, Halkla Ýliþkiler 4 TS ,18, Halkla Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 TS ,17,18, Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 TS ,17,18, Ýletiþim Tasarýmý 4 TS ,18, Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) 4 TS ,17,18, Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) 4 TS ,17,18, Reklamcýlýk 4 TS ,18, Reklamcýlýk (Tam Burslu) 4 TS ,17,18, Reklamcýlýk (%50 Burslu) 4 TS ,17,18, Sinema ve Televizyon 4 TS ,18, Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) 4 TS ,17,18, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) 4 TS ,17,18, Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý 4 MF ,18, Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 4 TM ,18, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) 4 TM ,17,18, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%50 Burslu) 4 TM ,17,18, Mimarlýk 4 MF ,18, Mimarlýk (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,18, Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Çevre Mühendisliði 4 MF ,18, Çevre Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Çevre Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF ,18, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Endüstri Mühendisliði 4 MF ,18, Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 MF ,18, Enerji Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Enerji Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Mekatronik Mühendisliði 4 MF ,18, Mekatronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Mekatronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, Yazýlým Mühendisliði 4 MF ,18, Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,18, Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,18, BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Coðrafya 4 TS Coðrafya (ÝÖ) 4 TS Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM

11 85 Adý Adý Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF Endüstri Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Jeoloji Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Mimarlýk 4 MF Týp Fakültesi 6 MF Necatibey Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS , Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 YGS , Biyoloji Öðretmenliði 5 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Fizik Öðretmenliði 5 MF Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,75, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2, Kimya Öðretmenliði 5 YGS Matematik Öðretmenliði 5 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS ,38,78, Hemþirelik 4 YGS ,38, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS , Seyahat Ýþletmeciliði 4 YGS Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS , Turizm Rehberliði 4 DÝL , Bandýrma Ekonometri 4 TM Ýktisat 4 TM , Ýktisat (ÝÖ) 4 TM ,16, Ýþletme 4 TM , Ýþletme (ÝÖ) 4 TM ,16, Kamu Yönetimi 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (ÝÖ) 4 TM ,16, Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM , Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM ,16, Balýkesir Bandýrma Saðlýk Y.O Hemþirelik 4 YGS ,38, Burhaniye Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 YGS Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 YGS Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (ÝÖ) 4 YGS , BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ Bartýn Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 MF Orman Mühendisliði 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Yönetim Biliþim Sistemleri 4 TM Yönetim Biliþim Sistemleri (ÝÖ) 4 TM Çevre Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 MF Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF ,20, Diþ Hekimliði Fakültesi (Tam Burslu) 5 MF ,16,20, Diþ Hekimliði Fakültesi (%25 Burslu) 5 MF ,16,20, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS ,16,20, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 YGS-1 3 1,11,16,20, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF ,16,20, Ýlköðretim Matematik Öðr. (Tam Burslu) 4 MF-1 5 1,11,16,20, Ýlköðretim Matematik Öðr. (%25 Burslu) 4 MF-1 4 1,11,16,20, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,20,21, Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 DÝL-1 4 1,11,20,21, Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 DÝL-1 4 1,11,20,21, Matematik Öðretmenliði 5 MF ,16,20, Matematik Öðretmenliði (Tam Burslu) 5 MF-1 3 1,11,16,20, Matematik Öðretmenliði (%25 Burslu) 5 MF-1 4 1,11,16,20, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,16,20, Okul Öncesi Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 YGS-5 5 1,11,16,20, Okul Öncesi Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 YGS-5 4 1,11,16,20, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM ,20, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (Tam Burslu) 4 TM ,16,20,

12 Adý Adý Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,16,20, Sýnýf Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 TM-2 4 1,11,16,20, Sýnýf Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 TM-2 4 1,11,16,20, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 TS ,16,20, Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (Tam Burslu) 5 TS-2 3 1,11,16,20, Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (%25 Burslu) 5 TS-2 4 1,11,16,20, Türkçe Öðretmenliði 4 TS ,16,20, Türkçe Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 TS-2 4 1,11,16,20, Türkçe Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 TS-2 4 1,11,16,20, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,21, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 DÝL ,20,21, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 MF ,20, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) 4 MF ,16,20, Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS ,20, Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 TS ,16,20, Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) 4 TS ,16,20, Hukuk Fakültesi 4 TM ,20, Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, Ýktisat 4 TM ,20, Ýktisat (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Ýktisat (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, Ýþletme 4 TM ,20, Ýþletme (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Ýþletme (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,20, Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS ,20, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Tam Burslu) 4 TS ,16,20, Ýletiþim Tasarýmý 4 TS ,20, Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) 4 TS ,16,20, Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 4 TS ,16,20, Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS ,20, Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS ,16,20, Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) 4 TS ,16,20, Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,20, Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,16,20, Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) 4 MF ,16,20, Biyomedikal Mühendisliði 4 MF ,20, Biyomedikal Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,16,20, Biyomedikal Mühendisliði (%25 Burslu) 4 MF ,16,20, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF ,20, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,16,20, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%25 Burslu) 4 MF ,16,20, Endüstri Mühendisliði 4 MF ,20, Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,16,20, Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) 4 MF ,16,20, Makine Mühendisliði 4 MF ,20, Makine Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,16,20, Makine Mühendisliði (%25 Burslu) 4 MF ,16,20, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF ,20, Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 MF ,16,20, Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 MF ,16,20, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 MF ,20, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF ,16,20, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 4 MF ,16,20, Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri (Tam Burslu) 4 MF ,16,20,21, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 4 TM ,20, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, Sosyal Hizmet 4 TM ,20, Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Sosyal Hizmet (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, Týp Fakültesi 6 MF ,20, Týp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF ,16,20, Týp Fakültesi (%25 Burslu) 6 MF ,16,20, Ticari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk 4 TM ,20, Bankacýlýk (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 TM ,20, Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 4 TM ,20, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Turizm ve Otelcilik 4 TM ,20, Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Uluslararasý Ticaret 4 TM ,20, Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 TM ,20, Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) 4 TM ,16,20, Yönetim Biliþim Sistemleri (%25 Burslu) 4 TM ,16,20, BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým 4 TM Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Jeoloji Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF

13 87 Adý Adý BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ Bayburt Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Gýda Mühendisliði 4 MF Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,95, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,95, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL ,21,95, Matematik-Bilgisayar 4 MF ,21,86, Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,86, Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,86, Psikoloji (Türkçe) 4 TM , Psikoloji (Türkçe) (Tam Burslu) 4 TM ,46, Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu) 4 TM ,46, Tarih (Türkçe) 4 TS , Tarih (Türkçe) (Tam Burslu) 4 TS ,46, Tarih (Türkçe) (%50 Burslu) 4 TS ,46, Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 TS ,46, Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 TS ,46, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 TS ,21,86, Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) 4 TS ,17,21,86, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) 4 TS ,17,21,86, Sinema ve Televizyon (Türkçe) 4 TS , Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Tam Burslu) 4 TS ,46, Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 Burslu) 4 TS ,46, Hukuk Fakültesi 4 TM , Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM ,46, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 TM ,46, Bankacýlýk ve Finans 4 TM ,21,86, Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,86, Bankacýlýk ve Finans (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,86, Ýktisat 4 TM ,21,86, Ýktisat (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,86, Ýktisat (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,86, Ýktisat (Türkçe) 4 TM , Ýktisat (Türkçe) (Tam Burslu) 4 TM ,46, Ýktisat (Türkçe) (%50 Burslu) 4 TM ,46, Ýþletme 4 TM ,21,28, Ýþletme (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,28, Ýþletme (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,28, Ýþletme (Türkçe) 4 TM , Ýþletme (Türkçe) (Tam Burslu) 4 TM ,46, Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 TM ,46, Turizm Ýþletmeciliði 4 TM ,21,86, Turizm Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,86, Turizm Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,86, Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,28, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4 TM ,21,86, Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,86, Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,86, Uluslararasý Ticaret 4 TM ,21,86, Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,86, Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,86, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 TM ,21,86, Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,86, Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,86, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,21,86, Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,86, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,86, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Türkçe) 4 MF , Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) 4 MF ,46, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 MF ,46, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) 4 MF , Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) 4 MF ,46, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 MF ,46, Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) 4 MF , Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) 4 MF ,46, Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 MF ,46, Kimya Mühendisliði (Türkçe) 4 MF , Kimya Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) 4 MF ,46, Kimya Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 MF ,46, Mimarlýk 4 MF ,21,86, Mimarlýk (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,86, Mimarlýk (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,86, Yazýlým Mühendisliði 4 MF ,21,86, Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,86, Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,86, Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL ,95, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,95, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 DÝL ,21,95,

14 88 Adý Adý Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) 4 DÝL , Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (Tam Burslu) 4 DÝL ,95, Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (%50 Burslu) 4 DÝL ,95,115 BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF ,21, Diþ Hekimliði Fakültesi (Tam Burslu) 5 MF ,16,21, Diþ Hekimliði Fakültesi (%50 Burslu) 5 MF ,16,21, Eczacýlýk Fakültesi 5 MF ,21, Eczacýlýk Fakültesi (Tam Burslu) 5 MF ,16,21, Eczacýlýk Fakültesi (%50 Burslu) 5 MF ,16,21, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik 4 MF ,21, Hemþirelik (Tam Burslu) 4 MF ,16,21, Hemþirelik (%50 Burslu) 4 MF ,16,21, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 MF ,21, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF ,16,21, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 4 MF ,16,21, Týp Fakültesi 6 MF ,21, Týp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF ,16,21, Týp Fakültesi (%50 Burslu) 6 MF ,16,21, BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Coðrafya 4 TS Coðrafya (ÝÖ) 4 TS Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Bilgisayar Mühendisliði 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF Kimya ve Süreç Mühendisliði 4 MF Makine ve Ýmalat Mühendisliði 4 MF BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 YGS-1 5 1,11,17,21,23, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Fen Fakültesi Fizik (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Fizik (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,23, Fizik 4 MF ,21,23, Kimya (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Kimya (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,23, Kimya 4 MF ,21,23, Matematik (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Matematik (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,23, Matematik 4 MF ,21,23, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,23, Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF ,21,23, Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 4 TM ,21,23, Ýletiþim ve Tasarým (Tam Burslu) 4 TS ,17,21,23, Ýletiþim ve Tasarým (%50 Burslu) 4 TS ,17,21,23, Ýletiþim ve Tasarým 4 TS ,21,23, Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim. (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim.i (%50 Burslu)4 MF ,17,21,23, Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi 4 MF ,21,23, Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Hukuk Fakültesi 4 TM ,21,23, Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ýktisat (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Ýktisat (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Ýktisat 4 TM ,21,23, Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 4 TM ,252,255, Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) 4 TM ,252, Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Psikoloji (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Psikoloji 4 TM ,21,23, Siyaset Bilimi (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Siyaset Bilimi (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Siyaset Bilimi 4 TM ,21,23, Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,21,23, Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,23,28, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL ,21,23,28, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,23,28, Arkeoloji (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Arkeoloji (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Felsefe (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Felsefe (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,23,28, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL ,21,23,28, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,23,28,77 Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,23, Ýþletme (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,23, Ýþletme 4 TM ,21,23,

15 Adý Adý Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,23, Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,21,23, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,23, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF ,21,23, Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,23, Endüstri Mühendisliði 4 MF ,21,23, Makine Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,23, Makine Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,23, Makine Mühendisliði 4 MF ,21,23, Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 4 YGS ,17,21,23, Ýþletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Ýþletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 YGS ,17,21,23, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 YGS ,17,21,23,28 Uygulamalý Yabancý Diller Y.O Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Bankacýlýk ve Finans (%50 Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Bankacýlýk ve Finans 4 YGS ,17,21,23, Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) 4 YGS-6 6 1,11,17,21,23, Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) 4 YGS ,11,17,21,23, Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 YGS ,17,21,23, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,23,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) 4 DÝL ,21,23,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) 4 DÝL ,23,28,96 BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Zootekni 4 MF BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS , BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS ,17,21,28,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF ,17,21,28,75, Fizik Öðretmenliði 5 MF ,17,21,28, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF ,17,21,28,75, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,28,75,77, Kimya Öðretmenliði 5 YGS ,17,21,28, Matematik Öðretmenliði 5 MF ,17,21,28,75, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,17,21,28,75, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM ,21,28,75, Çeviribilim 4 DÝL ,28,98, Felsefe 4 TM ,21,28, Fizik 4 MF ,21,28, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28, Kimya 4 MF ,21,28, Matematik 4 MF ,21,28, Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF ,21,28, Psikoloji 4 TM ,21,28, Sosyoloji 4 TM ,21,28, Tarih 4 TS ,21,28, Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS ,21,28, Ýktisat 4 TM ,21,28, Ýþletme 4 TM ,21,28, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,21,28, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF ,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 MF ,21,28, Ýnþaat Mühendisliði 4 MF ,21,28, Kimya Mühendisliði 4 MF ,21,28, Makine Mühendisliði 4 MF ,21,28, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði 4 YGS ,17,21,28, Uluslararasý Ticaret 4 YGS ,17,21,28, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 YGS ,17,21,28,

16 90 Adý Adý BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ (YOZGAT) Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Jeoloji Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Mimarlýk 4 MF Þehir ve Bölge Planlama 4 MF Týp Fakültesi 6 MF ,17,21,86, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 4 MF Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS ,38, CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF ,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF ,2, Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM ,2, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS ,2, Türkçe Öðretmenliði 4 TS ,75, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS ,2, Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Maliye 4 TM Maliye (ÝÖ) 4 TM Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Endüstri Mühendisliði 4 MF Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Gýda Mühendisliði 4 MF Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Týp Fakültesi 6 MF Manisa Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS ,38, Hemþirelik 4 YGS , Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 YGS Bankacýlýk ve Finans (ÝÖ) 4 YGS , Uluslararasý Ticaret 4 YGS ,15,17, Tütün Eksperliði Yüksekokulu 4 YGS , CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS ,75, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS ,2, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF ,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF ,2, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF ,75, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF ,2, Matematik Öðretmenliði 5 MF ,75, Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 5 MF ,2, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,75, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS ,2, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM ,2, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS ,2, Türkçe Öðretmenliði 4 TS ,75, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS ,2,

17 91 Adý Adý Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Antropoloji 4 TM Antropoloji (ÝÖ) 4 TM , Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) 4 TS , Felsefe 4 TM Felsefe (ÝÖ) 4 TM , Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,15,77, Psikoloji 4 TM Sanat Tarihi 4 TS Sanat Tarihi (ÝÖ) 4 TS , Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM , Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS , Türk Halkbilimi 4 TS Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF , Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF , Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF , Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 TM , Ekonometri 4 TM Ekonometri (ÝÖ) 4 TM , Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM , Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM , Maliye 4 TM Maliye (ÝÖ) 4 TM , Yönetim Biliþim Sistemleri 4 TM Yönetim Biliþim Sistemleri (ÝÖ) 4 TM , Ýlahiyat Fakültesi 4 YGS , Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) 4 YGS ,2, Çevre Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Gýda Mühendisliði 4 MF Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Jeofizik Mühendisliði 4 MF Jeofizik Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Jeoloji Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Kimya Mühendisliði 4 MF Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Maden Mühendisliði 4 MF Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 MF Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 MF ,78, Hemþirelik 4 MF , Saðlýk Yönetimi 4 TM Týp Fakültesi 6 MF ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,27, Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 DÝL-1 8 1,11,21,27, Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 DÝL ,11,21,27, Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 DÝL ,11,21,27, Matematik-Bilgisayar 4 MF ,21,27, Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,27, Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 MF ,17,21,27, Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 4 MF ,17,21,27, Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) 4 TS , Ýþletme 4 TM ,21,27, Ýþletme (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,27, Ýþletme (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Ýþletme (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 TM ,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Finans 4 TM ,21,27, Uluslararasý Finans (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Finans (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Finans (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Ticaret 4 TM ,21,27, Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) 4 TM ,17,21,27, Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,27,

18 92 Adý Adý Hukuk Fakültesi 4 TM ,21, Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM ,16,21, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 TM ,16,21, Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 TM ,16,21, ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS , Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 YGS , Coðrafya Öðretmenliði 5 TS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15, Japonca Öðretmenliði 4 DÝL , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Tarih Öðretmenliði 5 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 TM , Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Coðrafya 4 TS Fizik 4 MF , Fizik (ÝÖ) 4 MF Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Kimya 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sanat Tarihi 4 TS Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 TS Ýlahiyat Fakültesi 4 YGS ,17,121, Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) 4 YGS ,2,17,121, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði 4 MF Gýda Mühendisliði 4 MF Jeofizik Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði 4 MF Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Týp Fakültesi 6 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF Tarým Ekonomisi 4 TM Tarým Makineleri 4 MF Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF Zootekni 4 MF Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Acil Yardým ve Afet Yönetimi 4 YGS , Acil Yardým ve Afet Yönetimi (ÝÖ) 4 YGS ,2, Ebelik 4 YGS ,38, Hemþirelik 4 YGS , Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði 4 YGS Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS , Seyahat Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Biga Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 TM Ekonometri 4 TM Ekonometri (ÝÖ) 4 TM Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Maliye 4 TM Maliye (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM Gökçeada Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Balýkçýlýk Teknolojisi 4 YGS ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,31, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,28,31, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) 4 DÝL ,21,28,31, Matematik-Bilgisayar 4 MF ,21,28, Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,28, Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 4 MF ,17,21,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL ,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 DÝL ,21,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%25 Burslu) 4 DÝL ,21,28, Hukuk Fakültesi 4 TM , Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM ,31,

19 93 Adý Adý Ýktisat 4 TM ,21,28, Ýktisat (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,28, Ýktisat (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,28, Ýþletme 4 TM ,21,28, Ýþletme (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,28, Ýþletme (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,28, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,21,28, Siyaset Bilimi ve Ulus. (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,28, Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,28, Uluslararasý Ticaret 4 TM ,21,28, Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) 4 TM ,17,21,28, Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu) 4 TM ,17,21,28, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) 4 MF ,17,21,28, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 MF ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (%25 Burslu) 4 MF ,17,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 MF ,21,28, Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF ,17,21,28, Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) 4 MF ,17,21,28, ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Edebiyat Fakültesi Felsefe 4 TM Felsefe (ÝÖ) 4 TM Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 MF Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS , ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF , Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127, Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 YGS ,75, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 YGS , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS ,75, Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 TM ,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF ,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85,127, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,21, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,75, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,75, Türkçe Öðretmenliði 4 TS ,75, Arkeoloji 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF , Fizik (ÝÖ) 4 MF Ýstatistik 4 MF , Ýstatistik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF , Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF , Matematik (ÝÖ) 4 MF Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 4 TM Ýç Mimarlýk 4 MF Seramik 4 TM Tekstil Tasarým 4 TM Hukuk Fakültesi 4 TM Ekonometri 4 TM Ekonometri (ÝÖ) 4 TM Ekonometri (Ýngilizce) 4 TM ,17,28, Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýktisat (Ýngilizce) 4 TM ,17,28, Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Ýþletme (Ýngilizce) 4 TM ,17,28,

20 94 Adý Adý Maliye 4 TM ,21, Maliye (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,21, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 YGS ,30, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 MF , Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Çevre Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Endüstri Mühendisliði 4 MF , Ýnþaat Mühendisliði 4 MF , Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Jeoloji Mühendisliði 4 MF , Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Maden Mühendisliði 4 MF Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Mimarlýk 4 MF , Otomotiv Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Tekstil Mühendisliði 4 MF , Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Týp Fakültesi 6 MF , Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bitki Koruma 4 MF , Gýda Mühendisliði 4 MF ,17,86, Peyzaj Mimarlýðý 4 MF , Tarým Ekonomisi 4 TM , Tarým Makineleri 4 MF , Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF , Tarla Bitkileri 4 MF , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF , Adana Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS ,38,87, Karataþ Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS ,4,130, DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arkeoloji 4 TM Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Felsefe 4 TM Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF , Fizik 4 MF Fizik (ÝÖ) 4 MF , Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF , Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Hukuk Fakültesi 4 TM Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 YGS ,16, Ýlahiyat (ÝÖ) 4 YGS ,2,16, Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 MF Mimarlýk (ÝÖ) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Maden Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Týp Fakültesi 6 MF Veteriner Fakültesi 5 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Zootekni 4 MF Ziya Gökalp Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,83, Biyoloji Öðretmenliði 5 MF , Coðrafya Öðretmenliði 5 TS , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Fizik Öðretmenliði 5 MF Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Fransýzca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF ,

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler 11 sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15,

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiþtir. Ýlk iki sütunda sütun) "- - -" iþareti bulunuyorsa bu programý, ilgili ÖSS puan türünde 120,000 alfabetik sýrayla üniversitelerin adlarý verilmektedir.

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL Cerrahpaşa Tıp Cerrahpaşa Tıp Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz.

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Acil Yardım ve Afet Yönetimi MF3 14 333 104 31,2% 38 12 54 0 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) YGS2 4 196 25 12,8% 25 0 0 0 Adli Bilişim Mühendisliği MF4 2 77 4 5,2% 4 0 0 0 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 40 70-110 - 30 75-105 -4,5% Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 384 - - - 384 342 - - - 342-10,9% Adli Bilişim Mühendisliği 58 - - - 58 58 - - - 58 0,0% Ağaç İşleri Endüstri

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 Kimya 4 MF-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Kimya Mühendisliği 4 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN İÇERİK ÖSYS sayısal bilgiler YGS ne zaman, kaç puan türü var ve yüzdelik etkiler YGS puan türünden alan lisans programları LYS ne zaman, kaç puan türü var, yüzdelik etkiler

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı