Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği"

Transkript

1 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): Dicle Medicl Journl doi: /diclemedj ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid ve minitorkotomi perikrdiyl pencerenin etkinliği The efficcy of VATS, suxiphoid nd minithorcotomy pericrdil window for surgicl mngement of symptomtic pericrdil effusions Sezi Çelik, Bülent Aydemir, Oy Uncu, Tmer Oky, Muhrrem Çelik ÖZET Amç: Perikrdiyl efüzyon potnsiyel olrk ciddi moridite ve mortlite nedenidir. Video-yrdımlı torkoskopik cerrhi (VATS), suksifoid ve minitorkotomi perikrdiyl pencere sıklıkl kullnıln cerrhi tedvi seçenekleridir. Bu çlışmnın mcı, semptomtik perikrdiyl efüzyonun tedvisinde u üç yöntemin sonuçlrını ve etkinliğini rştırmktır. Yöntemler: Ekim 2007 ile Arlık 2011 trihleri rsınd Dr. Siymi Ersek Hstnesi nde perikrdiyl efüzyon nedeniyle meliyt edilen 88 hst cerrhi tedvi yöntemlerine göre [Grup 1 (VATS,n=24), Grup 2 (Suksifoid, n=28), Grup 3 (Minitorkotomi, n=36)] üç grup olrk çlışmy lındı. Gruplr demogrfik ilgiler, etiyoloji, meliyt sırsı ve sonrsın it veriler ve sonuçlr, nüks, tkip ilgileri, moridite, mortlite ve sğklım yönünden incelendi ve mukyese edildi. Bulgulr: 88 hst (37 kdın, 51 erkek, ortlm yşlrı 54,47±16,81) çlışmy lındı. Gruplr cinsiyet dğılımı ve etiyoloji hriç enzer periopertif özelliklere shipti. Her üç cerrhi yöntem hstlr trfındn genel olrk iyi tolere edildi. Gruplr meliyt mortlitesi, 30 günlük mortlite, tüm meliyt sonrsı kompliksyonlr, nüks ve sğklım ornlrı yönünden enzer sonuçlr shipti. Grup 3 teki hstlrın meliyt süreleri elirgin olrk dh kıs idi (p<0.001). Ameliytt drene edilen sıvı miktrı ve perikrdiyl iyopsi tnı değeri en yüksek grup 3 te tespit edildi (p<0.05, p<0.05). VATS ile perikrdiyl pencere çıln hstlr en düşük yoğun kım ve hstne klış süresi ile göğüs tüpü klış süresine shipti nck u prmetreler isttistiksel nlmlılığ ulşmdı (p>0.05). Suksifoid yklşıml perikrdiyl pencere çıln hstlr ise en uzun hstne klış süresine shiptiler (p<0.05). Sonuç: Minitorkotomi perikrdiyl pencere, perikrdiyl efüzyon cerrhisinde ütün etiyolojilerde kul edileilir moridite ile hızlı ve kesin tnı ve tedvi imknı verir. VATS ve suksifoid perikrdiyl pencere ise seçilmiş olgulrd uygulnmlıdır. Anhtr kelimeler: Perikrdiyl efüzyon, VATS, suksifoid, minitorkotomi, perikrdiyl pencere. ABSTRACT Ojective: Pericrdil effusion potentilly cuse significnt moridity nd mortlity. Pericrdil window y videossisted thorcic surgery (VATS), suxiphoid nd minithorcotomy is ville surgicl tretment options. The im of this study is to determine the efficcy nd outcome of the three different methods for surgicl mngement of symptomtic pericrdil effusions. Methods: A retrospective study of ptients operted for pericrdil effusion etween Octoer 2007 to Decemer 2011 t Dr. Siymi Ersek Hospitl were divided into three groups ccording to surgicl tretment d: Group 1 (VATS, n=24), Group 2 (Suxiphoid, n=28) Group 3 (Minithorcotomy, n=36). The groups were nlyzed nd compred using demogrphic informtion, opertive nd postopertive detils nd course, recurrence, follow-up dt, moridity, mortlity nd survivl. Results: A totl of 88 ptients (37 women, 51 men, with men ge 54.47±16.81) underwent pericrdil window were included in the study. The groups hd similr periopertive chrcteristics except sex distriution nd etiology. VATS, Suxiphoid nd minithorcotomy pericrdil window were well tolerted y ptients, resulted in similr rtes of mortlity, 30-dy mortlity, overll postopertive complictions, recurrence rtes nd survivl. Opertive time ws significntly shorter in group 3 (p<0.01). Drined volume t opertion nd dignostic vlue of pericrdil iopsy significntly higher in group 3 (p<0.05, p<0.05). Ptients undergoing Group 1 hd lower length of chest tue sty, intensive cre unit sty nd hospitl sty ut they did not rech to sttisticl significnce (p>0.05). Group 2 hd significntly higher lenght of hospitl sty (p<0.05). Conclusion: Minithorcotomy pericrdil window provides rpid nd definitive dignosis nd tretment for pericrdil effusions of ll cuses cceptle moridity rtes. On the other hnd, VATS nd suxiphoid pericrdil window should e performed in selected cses. Key words: pericrdil effusion, VATS, suxiphoid, minithorcotomy, pericrdil window. Dr. Siymi Ersek Göğüs, Klp ve Dmr Cerrhisi Eğitim ve Arştırm Hstnesi Göğüs Cerrhisi Kliniği İstnul, Türkiye Yzışm Adresi /Correspondence: Sezi Çelik, Dr. Siymi Ersek Göğüs, Klp ve Dmr Cerrhisi EAH, Göğüs Cerrhisi Kliniği, Hydrpş, İstnul Emil: Geliş Trihi / Received: , Kul Trihi / Accepted: Copyright Dicle Tıp Dergisi 2014, Her hkkı sklıdır / All rights reserved

2 100 S. Çelik ve rk. Perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisi GİRİŞ Perikrd; enfeksiyon, enflmsyon, knser gii direkt nedenlerden etkilendiği gii metolik ve sistemik hstlıklrdn d etkileneilir. Etiyolojinin ciddiyetine ğlı olrk d perikrdın iç ve dış yprklrı rsındki sıvı miktrınd rtış olur. Bu durum semptomtik perikrdiyl efüzyon vey zen de perikrdiyl tmpondl sonuçlnilir. Perikrdiyl efüzyonun tedvisinde ilk yklşım geniş kulle irlikte perikrdiyosentezdir. Anck tekrrlyn efüzyonlrd, loküle efüzyonlrd, etiyolojisi ydınltılmmış efüzyonlrd ve perikrdiyl tmpondd cerrhi yklşım gerek vrdır. Böyle durumlrd cerrhi yöntemle perikrdiyl pencere çılmsı ess olrk enimsenmiş olmkl erer hngi cerrhi yöntemle tedvinin en etkili olduğu konusund hlen ir yklşım irliği oluşmmıştır. Bu çlışm, üç temel cerrhi yklşım oln VATS (video-yrdımlı torkoskopik cerrhi), suksifoid ve minitorkotomi ile perikrdiyl pencere yöntemlerinden hngisinin dh etkin olduğunu ve sğklım sonuçlrını rştırmk için ypılmıştır. YÖNTEMLER Bu retrospektif çlışmd; Ekim 2007-Arlık 2011 trihleri rsınd Siymi Ersek Eğitim ve Arştırm Hstnesinde ort-ciddi vey ciddi perikrdiyl efüzyon vey tmpond nedeniyle cerrhi işlem uygulnn (efüzyonlu konstrüktif perikrdit nedeniyle sternotomi ypılnlr, VATS işlemi sırsınd değişik nedenlerden dolyı torkotomiye dönülenler ve kle nfiz yrlnmlr nedeniyle perikrdiyl cerrhi ypıln hstlr hriç) toplmd 95 olgu incelemeye lındı. 4 hst dosylrındki eksik ilgilerinden, 3 hst ise tkipleri ypılmdığındn dolyı çlışmdn çıkrıldı ve çlışm 88 hst üzerinden tmmlndı. Olgulrın yşlrı 12 yıl ile 82 yıl rsınd olup ortlmsı 54,47±16,81 yıldı ve %42 si (n=37) kdın, %58 si (n=51) erkekti. Bütün hstlr krdiyoloji ölümündeki ilk tnı ve tedvilerinden sonr servisimize lınmıştı ve ütün olgulrın göğüs rdyogrfisi, ekokrdiogrfisi ve %78 ininde göğüs tomogrfisi vrdı. Ekokrdiyogrfi de klin etrfınd 1,5-2,5 cm rsı sıvı vrs ort-ciddi, >2,5cm in üstünde vrs ciddi perikrdiyl efüzyon olrk tnımlndı. Diğer trftn sğ triyum vey sğ ventrikülde diystol sırsınd kompresyon vey kollps sptnmsı krdiyk tmpond olrk değerlendirildi. Cerrhi endiksyonlrın nedenleri ise perikrdiyosenteze rğmen perikrdiyl tmpond, loküle özellikle posterior efüzyon, perikrdiyosenteze rğmen tekrrlyn kronik efüzyon, tıi tedviye dirençli efüzyon, mediystinl lenfdenoptilerin vey plevrl ptolojilerin eşlik ettiği perikrdiyl efüzyon, tnısı konulmmış efüzyondu. Hstlr ypıln cerrhi işleme göre üç gru yrıldı: Grup 1 (VATS), Grup 2 (Suksifoid), Grup 3 (Minitorkotomi) ve yş, cinsiyet, etiyoloji, meliyt süresi, yoğun kım klış süresi, hstnede klış süresi, cerrhi işlem sırsınd drene edilen sıvı miktrı, postopertif drenj miktrı,dren klış süresi, lınn perikrd iyopsilerinin mlignite ile ilişkili tnısl değeri, nüks, kompliksyon, mortlite ve sğklım nlizleri yönünden incelendi ve mukyese edildi. Cerrhi teknikler Video yrdımlı torkoskopik cerrhi uygulnn hstlr genel nestezi ltınd, çift lümenli tüp ile entüe edildi ve tek kciğer ventilsyonu ile tüm olgulrd sol hemitorkstn meliyt şlndı. Hstlr 45 derece çılı pozisyond ytırıldı. Ark ksiller ht 5. interkostl rlıktn 2 cm cilt kesisi ile plevrl ln ulşıldı. Videotorkoskopik eksplorsyonu tkien port ort ksiller htt yerleştirildi. Frenik sinir gözlenip, iki det endoklemple perikrd tutulrk endomks vey koter kullnrk çıldı. Perikrd sıvısı tmmen spire edilip tnısl mçlı örnekler toplndıktn sonr frenik sinir korunrk önünden ir det 4x4 cm2 lik perikrd dokusu koter yrdımı ile rezeke edildi. Torkoskop ve spirtör rcılığıyl perikrd kvitesi ypışıklıklr çısındn eksplore edildi. Gereğinde plevr ve mediystenden iyopsi lındı. Bir det torks tüpü yerleştirilerek kplı sultı drenjın ğlndı, diğer insizyonlr ntomisine uygun şekilde kptılrk meliytlr sonlndırıldı. Minitorkotomi perikrdiyl pencere ise genel nestezi ltınd 4. interkostl rlıktn 4-5 cm lik summmryn insizyonl torks girilerek ypıldı. Perikrd frenik sinir gözetilerek nterior yüzden 4x4 cm vey 5x5 cm edınd vey sıvı posteriord ise rk yüzden ynı ett pencere çıldı. Perikrd sıvısı ütünüyle spire edildi ve örnekleme ypıldı. Eğer plevrl sıvı vrs spire edildi ve şüpheli ptoloji vrs kciğerden iyopsi lındı. Knm kontrolünü tkien torks ir det torks tüpü yerleştirilerek kplı sultı drenjın ğlndı, ktlr ntomisine uygun şekilde kptıldı.

3 Suksifoid perikrdiyl pencere uygulnn hstlrın 5 inde (%17,8) lokl nestezi ve intrvenöz sedsyon uygulnırken 23 hstd (%82,1) genel nestezi uygulndı. Üst domen 8-10 cm lik vertikl olrk insize edildi, kisifoid uzklştırıldı vey rezeksiyon ypıldı. Anterior perikrd ulşıldı ve perikrdın 3x2 cm2 vey 3x3 cm2 lik ölümü çıkrılrk pencere çıldı. Perikrdiyl sıvı spire edilerek örnekleme ypıldı. Knm kontrolünü tkien ir det dren yerleştirilerek ktlr ntomisine uygun kptıldı. Hstlrın tmmı en z 24 st yoğun kım ünitesinde tutuldu. Durumu stil olnlr 24 st sonund yoğun kımdn servise lındı. Ameliyt sürelerine nestezi süreleri dhil edilmedi. Nüks perikrdiyl efüzyon; cerrhi işlem sonrsı hemodinmik olrk önemli vey yeniden müdhle gerektiren semptomtik efüzyon olrk tnımlndı. Hstlrın tkii son klinik muyene vey ölüm zmnın göre tmmlndı. İsttistiksel nliz İsttistiksel nlizler için NCSS (Numer Cruncher Sttisticl System) 2007&PASS (Power Anlysis nd Smple Size) 2008 Sttisticl Softwre (Uth, USA) progrmı kullnıldı. Çlışm verileri değerlendirilirken tnımlyıcı isttistiksel metodlrın (ortlm, stndrt spm, medyn, frekns, orn) ynısır norml dğılım gösteren prmetrelerin gruplr rsı krşılştırmlrınd Onewy Anov test ve frklılığ neden çıkn gruun tespitinde Tukey HDS test; norml dğılım göstermeyen prmetrelerin gruplr rsı krşılştırmlrınd Kruskl Wllis test ve frklılığ neden çıkn gruun tespitinde Mnn Whitney U test kullnıldı. Niteliksel verilerin krşılştırılmsınd ise Ki-Kre test kullnıldı. Sğklım değerlendirmelerinde Kpln Meier Sğklım nlizi ve Log Rnk test kullnıldı. Sonuçlr % 95 lik güven rlığınd, nlmlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. BULGULAR Gruplr göre olgulrın yş ortlmlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmzken (p>0,05); cinsiyet dğılımlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmıştır (p<0,05). Grup 1 de kdınlrın ornı yüksek iken, Grup 2 de ve Grup 3 te erkeklerin ornı yüksekti. Grup 1 ve 3 te efüzyonun en sık nedeni mlignite iken Grup 2 de ise klp cerrhisi sonrsı oluşn S. Çelik ve rk. Perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisi 101 perikrdiyl efüzyon en sık nedendi. Gruplr göre etiyolojiler krşılştırıldığınd ise klp cerrhisi nedeniyle perikrdiyl efüzyon görülme ornlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmıştır (p<0,05). Olgulrd sptnn etiyolojik fktörler Tlo 1 de gösterilmiştir. Gruplr göre olgulrd cerrhiden önce ypıln perikrdiyosentez syılrı çısındn, meliyt mortlitesi ve 30 günlük hstne mortlitesi, semptomtik nüks ve sğklım süreleri yönünden isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (sırsıyl p>0.05, p>0.05, p>0.05, p>0.05 ve p>0.05). Gruplr göre mlignite yönünden iyopsi duyrlılığı görülme ornlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmıştır (p<0,01). Grup 3 ün iyopsi duyrlılık ornı Grup 1 ve 2 den nlmlı düzeyde yüksek olrk sptnmıştır (p=0,013; p=0,02). Grup 1 de 2 (%22) knser hstsınd, Grup 2 de 2 (%28,5) knser hstsınd ve Grup 3 te 9 (%69,9) knser hstsınd önceden perikrdiyosentez ypılmış nck sitoptolojik incelemelerde mligniteye rstlnmmış ve iyopsi ile mlignite tnısı konmuştu. Mligniteler içinde en sık görüleni kciğer tümörüydü. Tüm gruplrın genel özellikleri ve sptnn etiyolojik fktörleri Tlo 1 de gösterilmiştir. Gruplr göre olgulrın meliyt süreleri rsınd isttistiksel olrk ileri düzeyde nlmlı frklılık sptnmıştır (p<0,01). Frklılığı yrtn gruu elirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; grup 3 ün meliyt süreleri ortlmsı grup 1 ve grup 2 ye göre nlmlı düzeyde düşük sptnırken (p=0,001; p=0,001; p<0,01); grup 1 ve grup 2 nin meliyt süreleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p>0,05). Gruplr göre olgulrın yoğun kımd klış süreleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmzken (p>0,05); hstnede klış süreleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmıştır(p<0,05). Grup 2 deki olgulrın hstnede klış süreleri ortlmsı grup 3 e göre nlmlı düzeyde yüksek sptnırken (p=0,022; p<0,05); diğer gruplr rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p>0,05). Diğer trftn gruplr rsınd dren lm süreleri çısındn d isttistiksel olrk nlmlı ir frk ulunmmıştır(p>0,05). Gruplr göre cerrhi işlem sırsınd drene edilen miktrlr rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmıştır (p<0,05). Frklılığı yrtn

4 102 S. Çelik ve rk. Perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisi gruu elirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; grup 3 te işlemde drene edilen miktrlr grup 1 ve grup 2 ye göre nlmlı düzeyde yüksek sptnırken (p=0,006; p=0,042; p<0,05); grup 1 ve grup 2 nin işlemde drene edilen miktrlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p>0,05). Gruplr meliyt sonrsı drenj miktrlrı, drenj ortlmlrı ve dren lm süreleri yönünden isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir (p>0,05). Ameliyt sırsınd ve sonrsındki prmetrelerin krşılştırılmsı Tlo 2 de sunulmuştur. Gruplr göre meliyt mortlitesi ve 30 günlük hstne mortlitesi ile klp ve solunum kompliksyonlrı ve toplm kompliksyon görülme ornlrı isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir.(p>0,05). Kompliksyon cinsi ve mortlite ornlrı Tlo 3 te, sğklım nlizleri ise Tlo 4 te sunulmuştur. Sğklım nlizi Toplm 88 meliytt 66 olgu yşrken (%75,0); 22 ölüm gözlenmiştir. Ortlm sğklım süresi 61,01±3,10 ydır. En son ölüm 67. yd görülmüş olup; u ydki kümültif sğklım ornı %60,6, stndrt htsı %10,6 dir. Gruplrın sğklım ornlrı Log Rnk test ile değerlendirildiğinde 5 yıllık sğ klım ornlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık ulunmmktdır (p:0,868; p>0.05). (Şekil 1) Tlo 1. Genel özellikler ve etiyoloji dğılımı Grup 1 VATS (n=24), n (%) Grup 2 Suksifoid (n=28), n (%) Grup 3 Minitorkotomi (n=36), n (%) P değeri Yş, Ort±SD 59,96±14,26 52,07±18,19 52,67±16,89 0,171 Cinsiyet Etiyoloji Kdın 16 (66,7) 9 (32,1) 12 (33,3) Erkek 8 (33,3) 19 (67,9) 24 (66,7) 0,016* Pürüln 0 (0) 1 (3,6) 2 (5,6) 0,508 Virl (muhtemel) 3 (12,5) 1 (3,6) 1 (2,7) 0,431 Knser 9 (37,5) 7 (25,0) 13 (36,1) 0,552 Tüerküloz 1 (4,2) 3(10,7) 0 (0) 0,124 Klp cerrhisi sonrsı 1 (4,2) 10(46,4) 5 (13,9) 0,009** Üremi 1 (4,2) 2 (7,1) 4 (11,1) 0,611 Klp yetmezliği 2 (8,3) 0 (0) 4 (11,1) 0,204 Diğerleri 3 (12,5) 3 (10,7) 6 (25,0) 0,775 İdioptik 3 (12,5) 1 (3,6) 2 (5,6) 0,412 Biopsi Duyrlılığı 2 (22) 2 (28,5) 9 (69,9) 0,006** Nüks Ornı (<6 y) 3 (12,5) 5 (17,9) 1 (2,8) 0,143 Tkip süresi(yıl), Ort±SD 50,13±12,75 59,48±15,30 48,12±14, Sürvi Süresi(y), Ort±SD 50,05±4,54 61,15±5,15 48,74±3,07 0,182 Yok 12 (50,0) 21 (75,0) 23 (63,9) 0,174 Önceki perikrdiyosentez syısı 1 11 (45,8) 7 (25,0) 12 (33,3) 0, (4,2) 0 (0) 1 (2,8) 0,583 Onewy Anov Test, Ki-kre Test, *p<0,05, **p<0,01

5 S. Çelik ve rk. Perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisi 103 Tlo 2. Ameliyt sırsı ve sonrsınd prmetrelerin dğılımı ve krşılştırılmsı VATS (n=24) Suksifoid (n=28) Minitorkotomi (n=36) Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ameliyt Süresi (dk) 34,17±3,81 34,64±5,43 28,33±3,16 0,001** Yoğun Bkım Klış Süresi (gün) (Medyn) 1,33±0,56 (1) 2,11±3,19 (1) 1,81±1,67 (1) 0,468 Hstnede klış süresi (gün) (Medyn) 4,71±3,29 (5) 9,25±4,45 (8,5) 7,06±1,86 (6) 0,045* 805,56±1198,10 884,72±561,99 Ameliytt drene edilen (ml) (Medyn) 604,17±423,47 (500) 0,013* (500) (600) Dren lm süresi (gün) 4,81±2,2(5) 7,22±3,12(6) 7,25±3,56(6) Ameliyt sonrsı drenj miktrı (ml) (Medyn) Onewy Anov Test, Kruskl Wllis Test, *p<0,05, 427,08±262,92 392,86±85,76 473,61±111,15 0,141 **p<0,01 p Tlo 3. Kompliksyonlr ve Mortlite Ornlrı Dğılımı Grup 1 (n=24) Grup 2 (n=28) Grup 3 (n=36) n (%) n (%) n (%) Ameliyt Mortlitesi 0 (0) 1 (3,6) 0 (0) 0, Günlük Hstne Mortlitesi 3 (12,5) 4 (14,3) 4 (11,1) 0,541 Kompliksyonlr Aritmi 1 (4,2) 2 (7,1) 0 (0) 0,609 Sererovsküler oly 1 (4,2) 0 (0) 1 (2,8) 0,487 Börek Yetmezliği Pnömoni 0 () 1 (4,2) 0 () 0 (0) 1 (2,8) 1 (2,8) 0,482 0,269 Atelektzi 0 (0) 0 (0) 1 (2,8) 0,065 Plevrl Efüzyon 1 (4,2) 0 (0) 0 (0) 0,487 Reentüsyon 0 (0) 1 (3,6) 1(2,8) 0,247 Uznmış Entüsyon 1 (4,2) 0 (0) 1 (2,8) 0,247 Yr Enfeksiyonlrı 0 (0) 2 (7,1) 2 (5,6) 0,435 Medistinit 0 (0) 1 (3,6) 0 (0) 0,336 Diyfrm Eventrsyonu 0 (0) 1 (3,6) 0 (0) 0,365 p Toplm Kompliksyon Ornı 5 (20,8) 7 (25) 8 (22,2) 0,121 Ki-kre Test Tlo 4. Opersyon Yöntemine Göre Sğklım Anlizi Yöntem n Ölen syısı Yşyn syısı Sğklım Ornı (%) Ortlm Sğklım (y) Grup 1 (VATS) ,3 50,05±4,54 Grup 2 (Sukisifoid) ,4 61,15±5,15 Grup 3 (Minitorkotomi) ,2 48,74±3,07 Kpln-Meier Anlizi

6 104 S. Çelik ve rk. Perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisi Şekil 1. Opersyon yöntemine göre sğklım eğrileri TARTIŞMA Perikrdiyl efüzyon etiyolojisinde litertürde en sık rstlnn fktörler; mlignite, idiyoptik perikrdiyl efüzyonlr ve geçirilmiş klp meliytlrıdır. Bununl erer etiyolojik fktörler merkezden merkeze frklılık göstermektedir. Onkoloji hstlrının yoğun olduğu merkezlerde mlignitelere ğlı semptomtik perikrdiyl efüzyon sıklığı dh fzl iken, şk ir merkezde enign ptolojiler ön pln çıkilmektedir. Yüksel ve rk.nın 148 olgudn oluşn çlışmsınd üremiye ğlı perikrdiyl efüzyon ornı %63,5, mligniteye ğlı efüzyon ornı ise %32 olrk sptnmıştır [1]. Bizim hst gruumuzd ise mlignite, olgulrın %32,9 u ile en sık neden iken, klp cerrhisi sonrsı perikrdiyl efüzyon %18,8 ile ikinci sırd yer lmıştır. Medikl tedvilerle ve girişimsel işlemlerle kontrol ltın lınmyn vey efüzyonun nedeninin tespit edilmediği durumlrd cerrhi yöntemlere şvurulmsı çoğunlukl kçınılmzdır. Bununl irlikte perikrdiyosentez, perkütn kteter ile drenj ve lon perikrdiotomi de efüzyonun tedvisinde kullnıln ilk smk işlemler olrk kul edilmektedir [2]. Perikrdiyosentez, hstlrın klinik durumunu düzeltmekle irlikte klıcı ve uzun süreli tedviyi sğlymmktdır. Mrkiewicz ve rk.nın çlışmsınd, iğne ile şrılı perikrdiyosentez ypıln hstlrın %83 ünde semptomtik efüzyonun tekrrldığı görülmüştür [3]. Torks cerrhlrı, genellikle sıvı perikrd rk yüzde toplnmışs ve özellikle de loküle ise torkotomiyi, hst klinik stil ise ve tek kciğer ventilsyonu için engel yoks video-yrdımlı cerrhiyi, hstnın genel durumu ozuk ise lokl nestezi ile suksifoid yklşımı vey hemodinmik olrk stil olmyn hsty önce perikrdiyosentez ypıp rksındn genel nestezi ltınd VATS ve/vey minitorkotomiyi tercih etmektedirler. Litertürde konvnsiyonel ve miniml invziv tekniklerin hirit kullnımı d svunulmuştur. Okhtsuk ve rk., perikrd rezeksiyonunu minitorkotomi ltınd video-yrdımlı torkoskopik gözlemle ypmnın dh yrrlı olduğunu ildirmiştir [4]. Bu üç cerrhi yöntemi ynı çlışmd değerlendiren oldukç sınırlı syıd çlışm vrdır [5-9]. Video yrdımlı torkoskopik perikrdiyl pencere çılmsı, sonuçlrı iyi olmsın rğmen genel nestezi, çift lümenli tüp ile entüsyon gerektirir, mliyeti yüksektir ve cil girişim gerektiren durumlrd kullnımı sınırlıdır [10,11]. Ynısır, müdhle gerektiren nüks ornının fzl olduğunu ildiren çlışmlrd vrdır. O rien ve rk., suksifoid yklşımı VATS ile mukyese ettikleri çlışmd VATS perikrdiyl pencereden sonr %8 nüks ildirmiştir [12]. Bizim çlışmmızd VATS perikrdiyl pencereden sonr nüks 3(%12,5) hstd görülmüş nck gruplr rsınd nüks çısındn ir frk görülmemiştir. Diğer trftn video yrdımlı torkoskopik cerrhi ile girişimin; dh z ğrı, dh z hstnede klış süresi, solunum fonksiyonlrınd sınırlı zlm, hstnın norml ktivitesine dh hızlı dönmesi gii prmetrelerden dolyı torkotomiye göre dh üstün olduğu rpor edilmiştir [13-15]. Bizim çlışmmızd VATS gruu en z hstne klış süresine (ortlm 5 gün), en z yoğun kımd klm süresine (ortlm 1,33+0,56 gün) ve en z dren klış süresine ship oln grup olmkl erer u değerler isttistiksel olrk nlmlı frklılığ yol çmmıştır. Suksifoid yklşıml perikrdiyl pencere uygulnn hstlrd mortlite, kompliksyon ornlrı genellikle düşüktür ve lokl nestezi ile uygulnilirliği de önemli ir vntjdır [15,16].Anck, perikrdın görüleilirliği sınırlıdır ve ypılck rezeksiyonu d sınırlr. Bu nedenle irçok çlışmd nüks ornlrı yüksek rpor edilmiştir [17,18]. Muller ve rk. u yöntemi kullndıklrı 64 hstyı ortlm 4 yıl tkip ettiler ve %18 nüks olduğunu unlrın yrısın d yeniden opersyon yptıklrını rpor ettiler [17]. Becit ve rk. 368 hstd uyguldıklrı suksifoid perikrdiyl yklşımd nüks ornını işlemden ir y sonr %10 olrk ildirmiştir [19]. Duke üniversitesinde ypıln prospektif ir çlış-

7 md değişik nedenlerle suksifoid perikrdiyl pencere çıln hstlrın %16 sınd ir yıl içinde nüks oluştuğu rpor edildi [18]. Bizim çlışmmızd u yöntemin nüks ornı üç y içinde %17,9 ulunmuş nck gruplr rsınd nlmlı ir frklılık sptnmmıştır. Bununl irlikte u grupt mlignite yönünden iyopsi duyrlılığı dh zdı ve isttistiksel olrk nlmlı ulunmuştur. Yöntemin görüş lnının kısıtlı olmsı; dh geniş iyopsi lınmsını ve diğer şüpheli lnlrdn örnekleme ypılmsını güçleştirmektedir. Çlışmmızd u grupt yer ln hstlrın ytış süreleri diğerlerine göre isttiksel olrk nlmlı uzun ulunmuştur. Anck u grupt olgulrın yklşık yrısı kpk meliytı geçirdiği için wrfrin kullnm öyküsü vrdı ve dolyısıyl dren lındıktn sonr INR değerlerinin düzenlenmesi gii nedenlerden dh uzun yttıklrını düşünmekteyiz. Kpk cerrhisi sonrsı wrfrin kullnımın ğlı perikrdiyl efüzyon gelişen hstlrd öncelikle perikrdiyosentez ypılmsı tercih edilmektedir [20]. Serimizde kpk cerrhisi sonrsı perikrdiyl efüzyon nedeniyle tedvi edilen toplm 10 hst vrdı. Bu hstlrın 7 sinde hemodinmik olrk stil olmyn tmpond vrlığı nedeniyle önce perikrdiyosentez ypılmıştır. Anck INR değerleri normlleştirilmeye çlışn u hstlrd nüks olmsı nedeniyle ve şk nedenlerde tm olrk ekrte edilemediğinden perikrdiyl pencere çılmıştır. Minitorkotomi ile perikrdiyl pencere yöntemi; önceki çlışmmızd d rpor ettiğimiz üzere, dk gii kıs sürelerde ypılilmesi, tek kciğer ventilsyonun ihtiyç olmmsı, dh geniş perikrdiyl iyopsi ve ererinde intrtorsik göğüs içi lezyonlrındn örnekleme imknı vermesi gii vntjlr shiptir [21]. Çlışmmızd; u grupt meliyt süresi en kıs, meliyt sırsınd drene edilen sıvı miktrı en fzl ve mlignite yönünden iyopsi duyrlılığı en yüksek ulunmuştur ve u frklılıklr isttistiksel olrk nlmlıdır. Youn ve rk. çeşitli etiyolojilere ğlı perikrdiyl efüzyon nedeniyle torkotomi ve VATS ile perikrdiyl pencere çtıklrı hstlrı krşılştırdıklrı çlışmlrınd ortlm meliyt süresini VATS gruund 61,2 dkik, torkotomi gruund ise 58,4 dkik olrk ildirmiştir [13]. Ortlm meliyt süresi izim çlışmmızd minitorkotomi gruund 28,33±3,16 dkik olrk tespit edilmiş ve diğer gruplr göre isttistiksel olrk ileri düzeyde nlmlı frk ulunmuştur (p<0.001). Bu durum ciltten S. Çelik ve rk. Perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisi 105 cilde cerrhi işleme it zmndır ve torks kolylıkl girilip perikrd direkt görüş ltınd emniyetli ir şekilde pencere çılmsın kıs sürede imkn vermektedir. Diğer trftn önceki çlışmmızd minitorkotomiyi oezlerde, memesi üyük oln kdınlrd, önceden mstektomi geçirmiş vey göğüs rdyoterpisi lmış olnlrd ypmmk gerektiği tecrüesine ship olduğumuzdn doğru vk seçimininde meliyt süresinin nlmlı kıs olmsınd etkili olduğunu düşünmekteyiz. Aynı çlışmd, nüks ornının düşük olduğunu(%2.08) ve işlemle ilgili mortlite olmdığını, nck u metodu oezlerde, iri göğüslü kdınlrd uygulmnın moridite ve hstne mortlitesini rtırdığını tespit etmiştik [20]. Postopertif fzl ğrı sorununu ise günümüzün modern ğrı önleme yöntemleri rtık çözmektedir. Olsen ve rk. minitorkotomi ile perikrdiyl pencere çtıklrı 28 mlign perikrdiyl tmpondlı hstlrd işleme dir mortlitenin olmdığını ve ylnızc ir hstd nüks olduğunu ildirdiler [22]. Bugünkü çlışmmızd; u grup hstlrın mlignite çısındn iyopsi duyrlılığı isttistiksel olrk nlmlı ulunmuştur. Cullinne ve rk. 63 knserli hsty cerrhi perikrdiyl pencere çtılr ve rlrınd sitolojisi pozitif oln olgulrın hiçirinde histoptolojik incelemede mlignite tespit edilmediğini rpor ettiler [5]. Piehler ve rk. ise, iyopsi de elde edilen perikrd dokusu ile tnı ve nüks rsınd doğru orntı olduğunu, u nedenle perikrdiektomi ypılmsını önermiştir [7]. Çlışmmızd grup 3 te 9 (%69,9) knser hstsınd önceden perikrdiyosentez ypılmış nck sitoptolojik incelemelerde mligniteye rstlnmmış ve iyopsi ile mlignite tnısı konmuştu. Mligniteler içinde en sık görülenleri kciğerin denoknseri ve lenfom idi. Sğklım Çlışmmızd mortlite ve kompliksyonlr yönünden gruplr rsınd nlmlı frklılıklr oluşmmıştır. Bununl erer cerrhi işleme ğlı tek mortlite grup 2 de genel nestezi ltınd meliyt edilen hstd gerçekleşmiştir. Etiyolojisi ydınltılmmış oln olgud genel nestezi ltınd ypışıklıklr prmk diseksiyonu ile yrıştırılırken myokrd rüptürü olmuş ve hst ölmüştür. Anck u grupt loklnestezi ile tedvi edilen hstlrd mortlite yoktu. 30 günlük hstne mortlitesi: Grup 1 de ir hst eyinde geniş enfrkt, ir hst klp krizi, ir hst ise uzmış entüsyon ve sepsis nedeniyle öldü. Grup 2 de iki hst ventriküler

8 106 S. Çelik ve rk. Perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisi tşikrdi, ir hst medistinit ve sepsis nedeniyle öldü. Grup 3 te ir hst KOAH ğlı uzmış entüsyon,pnomoni ve solunum yetmezliğinden, ir hst örek yetmezliğinden ve iki hst ise metsttik knser nedeniyle öldü. Liermn ve rkdşlrı; torkotomi (113 hst) ve suksifoid yklşımı (78 hst) krşılştırdıklrı çlışmlrınd krdiyk kompliksyonlrın suksifoid grupt nlmlı olrk yüksek olduğunu ildirdi [8]. Cullinne ve rk. ise perikrdiyl pencere ile tedvi ettikleri knserli hstlrını (30 VATS,14 suksifoid,13 klsik torkotomi ve 6 minitorkotomi) retrospektif olrk inceleyerek u yöntemlerin %95 etkili olduğunu ve moridite ve mortlitenin yöntemlerle ilişkili olmdığını ildirdiler. Anck u çlışmd yöntemler rsınd diğer prmetreler çısındn yrıc ir mukyese ypılmmıştır [5]. Çlışmyı sınırlyn fktörler Çlışmmızın retrospektif seri olmsı, gruplrdki olgu syılrının nispeten z olmsı, olgulrın nispeten heterojen olmsı, irden fzl cerrhın kendi tercihlerini ön pln çıkrrk cerrhi işlemlerin ypılmış olmsı çlışmmızd elde edilen ulgulrın genele uygulnmsını kısıtlyilir. SONUÇ Perikrdiyl efüzyon cerrhisinde hlen ltın stndrt yöntem tnımlnmmıştır. En sık kulnıln u üç yöntemin kendine özgü vntj ve dezvntjlrı vrdır. Bu çlışm, u üç yöntemi ir rd değerlendiren ve sğklım neticelerini de veren ender rştırmlrdn iridir. Sonuç olrk; minitorkotomi perikrdiyl pencere, kıs meliyt süresi ile hızlı ve elirleyici tnı koym ve düşük nüks ornı ile tedvi imknı vermesi nedeniyle, işlem sonrsı nüks ihtimlinin yüksek olduğu olgulrd ve mlignite şüphesi olup tnı konulmsınd sıkıntı yşnn olgulrd minitorkotomi ile perikrdiyl pencere çılmsını; lokl nestezi ile uygulnilirliği ve düşük dignostik değeri nedeniyle; ltt ytn hstlıktn dolyı kötü prognoz eklentisi olnlr, klp meliytı geçirmiş olgulrd olduğu gii tnı prolemi olmynlrd suksifoid perikrdiyl pencere çılmsını; dh z yoğun kım ve hstne klış süresi nedeniyle; perikrdiyosenteze rğmen tekrrlyn, hemodinmik olrk stil olupt ererinde mediystinl vey plevrl ptolojilerin eşlik ettiği efüzyonlrd VATS perikrdiyl pencere çılmsını önermekteyiz. KAYNAKLAR 1. Yüksel C, Hüseyin S, Okyy A, et l. Erişkinlerde suksifoidl perikrdiyostomi yöntemi ile perikrdiyl efüzyon tedvisi. Turkish J Thorc Crdiovsc Surg 2012;20: Tsng SM, Sewrd BJ, Brnes EM, et l. Outcomes of primry nd secondry tretment of pericrdil effusion in ptients with mlignncy. Myo Clin Proc 2000;75: Mrkiewicz W, Borovik R, Ecker S. Crdic tmponde in medicl ptients: tretment nd prognosis in the echocrdiogrphic er. Am Hert J 1986;111: Ohtsuk T, Tkmoto S, Nkjim J, Miyiri T, Kotsuk Y. Minimlly invsive limited pericrdiectomy: hyrid pproch. Ann Thorc Surg 2000;70: Piehler JM, Pluth JR, Schff HV, et l.surgicl mngement of effusive disese. Influence of extent of pericrdil resection on clinicl course. J Thorc Crdiovc Surg 1985;90: Cmpione A, Ccchirelli M, Ghirielli C, et l. Which tretment in pericrdil effusion? J Crdiovsc Surg (Torino) 2002;43: Cullinne AC, Benjmin PI, Smith D, et l. Prognostic fctors in the surgicl mngement of pericrdil effusion in the ptient with concurrent mlignncy. Chest 2004;125: Liermn M, Los C, Smplis JS, et l. Ten-yer surgicl experience with nontrumtic pericrdil effusions: comprison etween the suxyphoid nd trnsthorcic pproches to pericrdil window. Arch Surg 2005;140: Ahmed Muhmmed MI. The pericrdil window: is etter thn surgicl pproch? Interct CrdioVsc Thorc Surg 2011;12: Georghiou GP, Stmler A, Shroni E, et l. Video-ssisted thorcoscopic pericrdil window for dignosis nd mngement of pericrdil effusions. Ann Thorc Surg 2005;80: Fil JJ, Molins L, Mier JM, Vidl G: Pericrdil window y videothorcoscope in the tretment of pericrdil effusion nd tmponde. Cir Esp 2008;83: O Brien PK, Kuchrczuk JC, Mrshll MB, et l. Comprtive study of suxiphoid versus video-thorcoscopic pericrdil window. Ann Thorc Surg 2005;80: Youn SW, Kim DK, Kim JW, et l. Video ssisted thorcic surgery of pericrdil window opertion. Koren J Thorc Crdiovsc Surg 2002;35: Lndreneu RJ, Hzelrigg SR, Mck MJ, et l. Postopertive pin-relted moridity: video-ssisted thorcic surgery versus thorcotomy. Ann Thorc Surg 1993;56: Bitrn JD, Evns R, Brown C. The mngement of crdic tmponde in ptients with rest cncer. J Surg Oncol 1984;27: Kopecky SL, Cllhn JA, Tjik AJ, Sewrd JB. Percutneous pericrdil ctheter dringe: report of 42 consecutive cses. Am J Crdiol 1986;58:

9 S. Çelik ve rk. Perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisi Mueller XM, Teveri HT, Hurni M, et l. von Segesser LK. Long-term results of surgicl suxiphoid pericrdil dringe. Thorc Crdiovsc Surg 1997;45: Vn Trigt P, Dougls J, Smith PK, et l. A prospective tril of suxiphoid pericrdiotomy in the dignosis nd tretment of lrge pericrdil effusion. A follow-up report. Ann Surg 1993;218: Becit N, Unlü Y, Ceviz M, et l. Suxiphoid pericrdiostomy in the mngement of pericrdil effusions: cse series nlysis of 368 ptients. Hert 2005;91: Ertş F, Polt N, Yıldız A, et l. Anticogulnt-induced hemopericrdium with tmponde: A cse report nd review of the literture. J Clin Exp Invest 2013;4: Celik S, Celik M, Aydemir B, et l. Surgicl properties nd survivl of pericrdil window vi left minithorcotomy for enign nd mlignnt pericrdil tmponde in cncer ptients. World J Surg Oncol 2012;10: Olsen PS, Sørensen C, Andersen HO. Surgicl tretment of lrge pericrdil effusions. Etiology nd long-term survivl. Eur J Crdiothorc Surg 1991;5:

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ 33 REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ Dr. Oktr ASOĞLU Rektum knserinin cerrhi tedvisinde hem sğklım, hem de lokl nüks ornlrının kurumdn kurum, cerrhtn cerrh üyük frklılıklr göstermesinin temel nedeni

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 29 (3) 11-15, 2003 Eklmptik Ensefloptide Vzojenik Ödem: Krnyl MR Bulgulrı Özgür ÇAKIR, Nln YILDIRIM, Şehri PUNAR, Müfit PARLAK Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi, Rdyoloji

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI,

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara 2. Ardahan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Servisi, Ardahan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara 2. Ardahan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Servisi, Ardahan Journl of Anesthesi 202; 20 (): 22-26 Tpn et Kydibi: The Preopertive Biochemicl Tests DERLEME / REVIEW PREOPERATİF BİYOKİMYASAL TESTLERİN ELEKTİF CERRAHİ HASTALARINDA ETKİN KULLANIMI EFFECTIVELY USAGE

Detaylı

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi Byrm ve rk. Vn Tıp Dergisi: 11 (2):32-38, 2004 Askorik Asit ve Alf-Tokoferol ün Kron Tetrklorürle Oluşturulmuş Akut Krciğer Toksisitesi Modelinde Krciğeri Koruyucu Etkisi İrfn Byrm*, Hnefi Özek**, Serdr

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE 1 FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bşrn KARADEMİR* Mustf SAATCI ** Ali Rız AKSOY** THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE SUMMARY: This study ws conducted

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği Yyını Güncel Bhr 2007 Derneğimiz ve Sğlık Bknlığı İstnbul d ortk ÇİYAD Kurslrı Düzenlemeye bşldı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği ile İstnbul İl Sğlık Müdürlüğü

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 11 Temmuz 2016 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 11 Temmuz 2016 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer 11 Temmuz 21 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş 11 Temmuz 21 Giriş Bu rpor, profesyonel sğduyu ve değerlendirmeyle kullnılmlıdır. Rporun içerdiği ifdelerin, değerlendirme süreinin

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi Türk Göğüs Klp Dmr Cerrhisi Dergisi Turkish Journl of Thorcic nd Crdiovsculr Surgery Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı