Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 2

3 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çevre Korumaya Katkýnýz... Cihazýn Tanýtýmý...2 H 4302 B, H 4402 B...2 H 432 B, H 442 B...3 Donaným....4 Fýrýn Kumandasý...4 Soðutma Faný...4 PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler...4 Katalitik Emaye Yüzeyler....4 Gömülebilen Kumanda Üniteleri...4 Aksesuar...5 Standart Tepsi ve Izgara....5 Kumanda Üniteleri...6 Program Seçme Düðmesi...6 Isý Ayar Düðmesi...6 Isý Kontrolü...6 Program Türleri...7 Zaman Ayarlý Saat...8 Kumanda Üniteleri...8 Kumanda Bilgileri....8 Güncel Saatin Ýlk Defa Kaydedilmesi....9 Güncel Saatin Deðiþtirilmesi...9 Sinyal Sesinin Deðiþtirilmesi....9 Kýsa Süre Uyarýcýsý Kýsa Süre Giriþi...20 Kýsa Sürenin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi...20 Kýsa Sürenin Silinmesi Fýrýnýn Çalýþtýrýlmasý...2 Fýrýn Kullanýmý...22 Basit Kullaným...22 Ön Isýtma...22 Piþirme Süresinin Verilmesi (Otomatik Kapatma) Piþirme Süresinin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi...23 Piþirme Süresinin Silinmesi...23 Fýrýnda Piþirme ile Ýlgili Bilgiler Isý, Piþirme Süresi

4 Ýçindekiler Fýrýn Kalýbý...24 Fýrýn Kaðýdý...24 Standart Tepsi Kutu Kalýp...25 Raf Sýrasý...25 Dondurulmuþ Ürünler Fýrýnda Piþirme Tablosu...26 Turbo Üst-Alt Isýtma...27 Yoðun Piþirme...28 Kýzartma ile Ýlgili Bilgiler...29 Ayarlar...29 Öneriler...30 Kýzarma Dinlenme Süresi...30 Kanatlýlarýn Kýzartýlmasý Dondurulmuþ Etin Kýzartýlmasý...30 Kýzartma Tablosu...3 Gril ile Ýlgili Bilgiler...32 Ayarlar...32 Gril Malzemesinin Hazýrlanmasý Izgarada Gril...33 Öneriler...33 Gril Tablosu...34 Konserve Çözme...36 Piþirme...37 Hazýr Yemeklerin Hazýrlanmasý...37 Üstünü Kýzartma- Piþirme Test Enstitüleri için Bilgiler Sayýlý Avrupa Normuna Uygun Test Yemekleri sayýlý Avrupa normuna göre enerji verimi...39 Temizlik ve Bakým...40 Cihazýn Ön Yüzü

5 Ýçindekiler Aksesuar...4 Standart Tepsi....4 Izgara, Tel Raf Conta, Kapak Contasý PerfectClean-Kaplamalý Emaye...42 Katalitik Emaye...44 Kapaðýn Çýkarýlmasý...45 Kapak Parçalarýnýn Ayrýlmasý...46 Kapaðýn Takýlmasý...49 Tel Raflarýn Çýkarýlmasý...50 Fýrýn Arka Sacýnýn Çýkarýlmasý...50 Üst Isýtma -/Gril Rezistansýnýn Katlanmasý...5 Arýza ve Hatalar...52 Müþteri Hizmetleri...54 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...55 Elektrik Baðlantýsý...58 Fýrýn Montajý

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yazýlý güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Fýrýnýnýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma kýlavuzu içinde montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de cihazýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerektiðinde fýrýnýn sizden sonraki sahibine devrediniz! Kullaným Kurallarý Bu fýrýnýn evlerde ve ev benzeri yerlerde kullanýlmasý öngörülmüþtür, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve bunlara benzer diðer iþyerlerinde. çiftlik evlerinde. otellerde, motellerde, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer eb benzeri ortamlarda kullanýlabilir. Bu cihazý sadece evde besinleri fýrýnlama, kýzartma, çözme, piþirme, konserve yapma, kurutma ve gril iþlemlerinde kullanabilirsiniz. Diðer kullaným þekillerine izin verilemez ve bunlar tehlikeli olabilir. Üretici firma kurallara aykýrý veya hatalý kullaným nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Fýrýnýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. Çocuklar ancak kendilerine fýrýnýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra bir büyüðün kontrolü olmadan cihazý kullanabilirler. Çocuklar hatalý kullaným sonucundaki olasý tehlikeleri anlayabilecek yaþta olmalýdýrlar. Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn cihazý ellemelerine engel olunuz. Fýrýnýn kapak camý ve kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri çok ýsýnýr. Çocuklarýn cildi büyüklerden daha hassas olduðu için çok dikkat edilmelidir. Yanýk tehlikesi! Fýrýn üzerindeki ocaklarda çok ýsýnýr. Çocuklarýn ocaktan bir tencere veya tavayý aþaðý çekmesine engel olunuz. Haþlanma tehlikesi! Teknik Güvenlik Montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý montaj- ve bakým veya tamirler sonucunda fýrýný kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bu zararlarý karþýlamaz. Fýrýný monte etmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir fýrýn saðlýðýnýz için tehlikeli oalbilir! Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun döþenmiþ koruyucu bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye tesisatý kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan (cereyan çarpmasý gibi) üretici firma sorumlu deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fýrýnýn baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketi üzerindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn bozulmamasý için bu verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin deðilseniz elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý çoklu prizlerle veya bir uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr. Uzatma kablolarý gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). Elektrik ileten parçalara temas etmemek için fýrýný ancak monte edilmiþ durumda kullanabilirsiniz. Fýrýnýn kasasýný asla açmaya kalkmayýnýz. Cereyan ileten parçalara olasý bir temas veya elektrikli ve mekanik yapý parçalarýnýn deðiþtirilmesi sýrasýnda sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn da fonksiyonlarý bozulabilir. Fýrýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firmanýn yetkili kýldýðý teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde daha sonraki arýza durumunda cihaz garanti kapsamýndan çýkarýlýr. Montaj- ve bakým veya tamirlerde cihazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Bu ayýrma iþlemi aþaðýda anlatýldýðý gibi yapýlabilir: evdeki sigortalar kapatýlýr, vidalý sigorta yuvasýndan tamamen çýkartýlýr, cihazýn fiþi prizden çýkartýlýr. Fiþi prizden çýkartýrken kablodan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden ayýrýnýz. Cihazýn bozuk parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile yenilenebilir. Üretici firma sadece bu yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþacaðýný garanti eder. Hasarlý baðlantý kablosu özel bir kablo ile yetkili teknik servis tarafýndan deðiþtirilebilir. Fýrýnýn ev dýþýnda bir yere montajý (tekne gibi) cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilecek uzman ve yetkili teknik personel tarafýndan yapýlabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yanýk tehlikesi! Fýrýn çalýþýrken çok ýsýnýr! Fýrýna tepsi sürerken ve piþen yemeði dýþarý alýrken mutlaka koruyucu mutfak eldiveni kullanýnýz. Özellikle Üst Isýtma-/Gril rezistansýna dikkat ediniz. Yanýk tehlikesi! Fýrýnda yaðlý bir kýzartma yaparken dikkatli olunuz. Yaðlar üst rezistansýn alev almasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! "Gril " / "Turbo Gril " programlarýnda önerilen gril sürelerine baðlý kalýnýz. Gril süresinin fazla uzun tutulmasý etin kurumasýna ve hatta yanmasýna sebep olabilir Yangýn tehlikesi! "Gril " / "Turbo Gril " programlarýný küçük ekmek veya ekmek piþirmek veya çiçekleri veya baharatlarý kurutmak için kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Bunun yerine "Turbo + " veya "Üst-/ Alt Isýtma " programýný kullanýnýz. Yemek piþirme sýrasýnda çoðu zaman alkollü içecekler kullanýlýr. Yüksek ýsý nedeniyle alkol buharlaþýr. Çýkan buharlar kýzgýn rezistansý tutuþturabilir. Yangýn tehlikesi! Fýrýnda býrakacaðýnýz yiyeceklerin üstünü mutlaka örtünüz. Yiyeceklerden çýkan nem fýrýnýn paslanmasýna sebep olabilir. Ayrýca bu sayede besinlerin kurumasýný da önlersiniz. Yemeði sýcak tutmak istediðinizde cihazý kapatmayýnýz. Seçmiþ olduðunuz programý açýk býrakýnýz ve en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Fýrýný asla kapatmayýnýz. Havadaki nem artar ve kumanda paneline siner, tezgah altýnda su damlalarý birikir veya dolap kapaklarýna bu nemli hava yapýþýr. Oluþan kondense su nedeniyle mutfak dolaplarý veya tezgahý zarar görebilir. fýrýnýn piþirme alanýnda korozyon oluþabilir. cihazda paslanmalar meydana gelebilir. "Üst-/Alt Isýtma " / "Yoðun Piþirme " / "Üst Kýzartma-Piþirme " / "Hýzlý Isýtma " programlarýnda fýrýn tabanýna aluminyum folyo sermeyiniz. Oluþan ýsý nedeniyle emaye taban çatlayabilir. Yine bu sebepten fýrýn tabanýna tava, tencere veya tepsi koymayýnýz. Baþka üreticilerin tepsilerini fýrýna sürerken fýrýn tabaný ile aralarýnda en az 6 cm bir mesafe olmasýna dikkat ediniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Sýcak olduðu sürece tepsiye veya fýrýn tabanýna su dökmeyiniz. Oluþan buhar haþlanmalara sebep olabilir. Meydana gelen ýsý deðiþimi nedeniyle emaye zarar görebilir. Yiyeceklerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmalarýna dikkat ediniz. Yiyeceklerde bulunabilecek olasý bakteriler ancak belirli yükseklikteki ýsýlarda ( 70 C) ve yeterli sürede ( 0 dak.) yok olabilirler. Yiyeceklerin ýsýtýlmasýnda gerekli sürenin kullanýldýðýndan emin deðilseniz, daha uzun bir zaman dilimi seçiniz. Ayrýca ýsýnýn yiyeceklerin içinde eþit daðýlýmý da çok önemlidir. Bunun için yemekleri çeviriniz veya karýþtýrýnýz. Fýrýnda sadece fýrýn için uygun olan plastik kaplarý kullanýnýz. Diðer plastik kaplar yüksek ýsýda erir ve fýrýna zarar verebilirler. Fýrýn içinde konserve kutularýnda yemek piþirmeyiniz. Burada yüksek basýnç oluþur. Konserve kutularý patlayabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Fýrýn kapaðý üzerine oturmayýnýz ve aðýr malzemeler koymayýnýz. Cihaz hasar görür. Fýrýn kapaðý ile fýrýn arasýna herhangi bir malzemenin sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Fýrýn kapaðýnýn en fazla aðýrlýk kaldýrma kapasitesi 5 kg.dýr. Fýrýný mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle fýrýn çevresindeki kolay tutuþabilen eþyalar yanabilir. Aksesuar Ancak Miele firmasýnýn izin verdiði aksesuar ve parçalar takýlabilir. Bunun dýþýnda takýlan veya kullanýlan parçalar cihazýn garanti hakkýný kaybetmesine sebep olur. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasýndan dolayý meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Fýrýn tabanýnda tencere, tava gibi malzemeleri oradan oraya çekmeyiniz. Taban yüzeyi zarar görür. 0

11 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü maddelerden yapýlmýþtýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine Belediyeniz tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz.

12 Cihazýn Tanýtýmý H 4302 B, H 4402 B Program Seçme Düðmesi Isý Ayar Düðmesi Isý Kontrolü Üst Isýtma-/Gril Rezistansý Katalitik emaye arka saç ve fan hava delikleri Dört adet sürgülü tel raf Kapak 2

13 Cihazýn Tanýtýmý H 432 B, H 442 B Program seçme düðmesi, ve tuþlu Zaman Ayarý Isý Ayar Düðmesi Isý Kontrolü Üst Isýtma-/Gril Rezistansý Katalitik emaye arka saç ve fan hava delikleri Dört adet sürgülü tel raf Kapak 3

14 Cihazýn Tanýtýmý Donaným Fýrýn Kumandasý Bu kumanda sayesinde fýrýnlama, kýzartma ve gril gibi farklý piþirme yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Donanýmýnda zaman ayarlý saat bulunan fýrýnlarda ayrýca þunlardan da yararlanabilirsiniz : güncel saat göstergesi, kýsa süre sinyali, piþirme iþlemlerinde otomatik kapatma olanaðý. Soðutma Faný Fýrýn çalýþmaya baþladýðýnda otomatik olarak hava soðutma sistemi de devreye girer. Bu sistem fýrýn içindeki kýzgýn buharýn cihaz kapaðý ile kumanda paneli arasýndan dýþarý çýkmadan önce oda havasý ile karýþarak soðumasýný saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný bir süre daha açýk kalarak nemli havanýn fýrýnýn içine, kumanda paneline veya dolaplara sinmesini önler. Fýrýn belirli bir ýsýya düþtükten sonra bu fan otomatik olarak durur. PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler Aþaðýda adý geçen yüzeyler PerfectClean ile kaplanmýþtýr: Fýrýn içi Standart tepsi Bu yüzey kaplamasýnýn yapýþmayý önleyen mükemmel özellikleri sayesinde piþen yemekler tepsilere yapýþmaz ve temizlik iþlemleri de kolaylaþýr. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki uyarýlarý dikkate alýnýz. Katalitik Emaye Yüzeyler Fýrýn içi arka duvarý koyu gri bir katalitik emaye ile kaplanmýþtýr ve yüksek ýsýlarda sýçramýþ olan yaðlarý kendiliðinden temizler. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki uyarýlarý dikkate alýnýz. Gömülebilen Kumanda Üniteleri Kumanda üniteleri içeri basýldýðýnda panelin içine gömülebilir. Bu düðmelerin üzerine basýldýðýnda ya dýþarý çýkarlar veya gömülürler. Kumanda üniteleri sýfýr pozisyonunda gömülü durmalýdýr, aksi halde zarar görebilirler! 4

15 Cihazýn Tanýtýmý Aksesuar Aþaðýda cihazla birlikte verilen aksesuarlarý göreceksiniz. Bunlarýn dýþýndaki aksesuarlarý Miele satýcýlarýndan veya yetkili servislerinden temin edebilirsiniz. Sonradan alýnabilecek bu parçalara ait ayrýntýlý bilgileri ayný isim altýndaki bölümde bulabilirsiniz. Standart Tepsi ve Izgara Standart tepsi ve ýzgarayý biraz dýþarý çekmek istediðinizde tamamen dýþarý fýrlamamalarý için güvenlik olarak önleyici bir sisteme sahiptirler. Bu tepsileri sabit raflara sürerken bu güvenlik çýkýntýlarýnýn arka tarafta olmasýna dikkat ediniz. Tepsi, standart tepsi ve ýzgarayý ancak hafifçe kaldýrarak fýrýndan dýþarý alabilirsiniz. 5

16 Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmesi Isý Ayar Düðmesi Program seçme düðmesi ile programý seçiniz. Düðmeyi saða - ve sola çevirebilirisiniz. Üst- Alt Isýtma Gril Üst Kýzartma- Piþirme Çözme Hýzlý Isýtma Turbo + Turbo Gril Yoðun Piþirme Aydýnlatma Bu "programla" fýrýnýn içindeki lamba ayrý olarak açýlabilir, örneðin temizlik için. Isý ayar düðmesi ile bir piþirme için gerekli olan ýsý derecesini kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz. Isý ayar düðmesini sadece saða dayanma noktasýna kadar çevirebilir ve tekrar geri döndürebilirsiniz. Aksi halde düðme bozulur. Isý Kontrolü Bir ýsý derecesi seçildiðinde fýrýn içi lambasý yanar. Bunun bir iþareti olarak ýsý kontrol ýþýðý görülür. Ýstenilen ýsý derecesine ulaþýldýðýnda, rezistans kapanýr ve ýsý kontrol ýþýðý söner. Isý derecesi ayarlanan derecenin altýna düþtüðünde rezistans tekrar çalýþmaya baþlar. 6

17 Program Türleri Farklý yemek piþirme tariflerini uygulamak için çeþitli programlar hizmetinize sunulmuþtur. Program Türleri Açýklamalar Turbo + Fýrýnda piþirme ve kýzartma için kullanýlýr. Birçok rafta ayný anda piþirme iþlemi yapýlabilir. Isý ayarý "Üst-Alt Isýtma " programýndan daha düþüktür, çünkü ýsý hava akýmý nedeniyle hemen besinlere ulaþýr. Yoðun Piþirme Üstü meyveli ýslak keklerin piþirilmesi için uygundur. Yassý kurabiyelerin piþirilmesi ve bunun dýþýnda sosun rengi çok koyulaþacaðý için kýzartmalar uygun deðildir. Üst- Alt Isýtma Geleneksel yemek tariflerindeki piþirme ve kýzartmalar için kullanýlýr. Soufflés hazýrlamak için uygundur. Eski tariflerden en iyi þekilde faydalanmak için fýrýn sýcaklýðýný 0 derece daha düþük tutunuz. Piþirme süresi deðiþmez. Üst Kýzartma- Piþirme Sufle graten gibi yemeklerin üstünün kýtýr kýtýr olmasý içindir. Gril Biftek gibi yassý et parçalarýnýn gril yapýlmasý ve üstlerinin kýzartýlmasý için uygundur. Turbo Gril Rosto ve piliç gibi daha büyük parçalarýn grili için kullanýlýr. Fýrýnda oluþan ýsý hava akýmý nedeniyle hemen yiyeceðe ulaþtýðýndan ýsý ayarý "Gril " programýndan daha düþüktür. Çözme Dondurulmuþ ürünlerin özenle çözülmeleri içindir. Hýzlý Isýtma Fýrýnýn içini önceden ýsýtmak için kullanýlýr. Daha sonra arzu edilen program türü ayarlanabilir. 7

18 Zaman Ayarlý Saat Zaman Ayarlý Saat (modele göre) güncel saati gösterir. kýsa süre uyarýcýsý olarak kullanýlabilir. bir piþirme süresi verilirse fýrýný otomatik olarak kapatabilir. Kumanda Üniteleri I3 00 Zaman ayarlý saatin kumandasý, ve tuþlarý ile ve ekran üzerinden yapýlýr. Tuþlar Fonksiyonlarý "Kýsa süre " fonksiyonu seçilir "Piþirme süresi " fonksiyonu seçilir Veriler hafýzaya alýnýr ve "Güncel saat " fonksiyonu seçilir Süreler arttýrýlabilir Süreler azaltýlabilir Sinyal sesi deðiþtirilir Kumanda Bilgileri Bir fonksiyonu seçtiðiniz zaman ekranda ilgili sembol (" ", " " veya " ") yanýp söner. Ancak sembol yanýp söndüðü süre içinde (yaklaþýk 7 saniye) süreyi verebilirsiniz. Eðer bu süre geçerse, sembolü yeniden seçmeniz gerekecektir. veya tuþlarýndan birine her bastýðýnýzda süre dakika olarak deðiþir. Tuþlarý basýlý tutmanýz halinde dakikalarýn deðiþimi hýzlanacaktýr. Yaklaþýk 7 saniye sonra kaydettiðiniz veri hafýzaya alýnacak ve sembolün ýþýðý yanacaktýr. Hafýzaya almak için tuþuna da basabilirsiniz. 8

19 Zaman Ayarlý Saat Güncel Saatin Ýlk Defa Kaydedilmesi Zaman ayarlý saatibulunan cihazlarda fýrýný kullanabilmek için önce güncel saati kaydetmeniz gerekir Cihazýn elektrik baðlantýsý yapýldýktan sonra ekranda elektrik "0 00" yanýp söner. ve tuþlarýna ayný anda basýnýz. Ekranda " " noktasý yanýp söndüðü sürece güncel saati veya tuþu ile girebilirsiniz. Zaman ayarlý saatin 24-saatlik bir göstergesi vardýr. Yaklaþýk 7 saniye sonra verilen kayýt otomatik olarak hafýzaya alýnýr ve " " noktasýnýn ýþýðý yanar. Güncel saat dakika olarak ilerler. Sinyal Sesinin Deðiþtirilmesi Üç sinyal sesinden birini seçebilirsiniz. Bir sinyal sesi duyuncaya kadar tuþuna basýnýz. Tuþa her basýldýðýnda her basýldýðýnda baþka bir sinyal sesi duyulur. Yaklaþýk 7 saniye sonra son duyulan sinyal sesi otomatik olarak kaydedilir. Bir elektrik kesintisinden sonra sinyal sesi fabrika ayarýna geri döner. Güncel Saatin Deðiþtirilmesi ve tuþlarýna ayný anda basýnýz. Ekranda " " noktasý yanýp söndüðü sürece güncel saati veya tuþlarý ile girebilirsiniz. Zaman ayarlý saatin 24-saatlik bir göstergesi vardýr. Güncel saat dakika olarak ilerler. Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saat yeniden verilmelidir. 9

20 Zaman Ayarlý Saat Kýsa Süre Uyarýcýsý Kýsa süre sinyalini yumurta piþirmek gibi kýsa süren iþlemlerde kullanabilirsiniz. Bu sinyali ayný zamanda verilen bir piþirme süresinde, örneðin piþmekte olan yemeðe baharat veya su ilave etmek için kullanabilirsiniz. Kýsa süre dakika ile 23 saat 59 dakika arasý ayarlanabilir. Kýsa Süre Giriþi tuþuna ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar basýnýz Ekranda "0 00" görülür. " " sembolü yanýp söndüðü sürece kýsa süreyi girebilirsiniz. Kayýt hafýzaya alýndýktan sonra ekranda tekrar güncel saat görülür. " " sembolü verilen kýsa süreyi gösterir. Kýsa Sürenin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi tuþuna ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar basýnýz. Kalan kýsa süre gösterilir. Kýsa sürenin son dakikasý saniye olarak ilerler. Kýsa süre " " yanýp söndüðü sürece deðiþtirilebilir. Kýsa Sürenin Silinmesi tuþuna ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar basýnýz. " " yanýp söndüðü sürece tuþu ile kýsa süreyi "0 00" noktasýna getiriniz veya ve tuþlarýna ayný anda basýnýz. Kýsa süre silinir ve güncel saat görülür. Kýsa Sürenin Sonunda " " yanýp söner, yaklaþýk 7 dakika akustik bir sinyal sesi duyulur. tuþuna basýnýz. Akustik ve optik sinyaller durdurulur. 20

21 Fýrýnýn Çalýþtýrýlmasý Fabrika tesliminde fýrýnýn kumanda düðmeleri gömülü durumda ise, kullanabilmeniz için önce düðmeler dýþarý çýkýk hale getirilmelidir. Zaman ayarlý saati olan cihazlarda, fýrýný kullanmadan önce güncel saati ayarlayýnýz. Fýrýnýn - üstüne, - içine/aksesuarlarýna yapýþtýrýlmýþ etiketleri - kapaktaki mantarý, - veya koruyucu folyoyu çýkarýp alýnýz. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki uyarýlarý okuyunuz. Fýrýný kullanmadan önce: fýrýnýn içindeki aksesuarlarý çýkartýnýz ve yýkayýnýz. cihazý bir kere boþ olarak ýsýtýnýz, böylece ilk ýsýtmada duyulan kokular çabucak yok olacaktýr. Fýrýný ýsýtmadan önce içini ýslak bir bezle toz ve ambalaj artýklarýndan temizleyiniz. Program seçme düðmesi ve ýsý ayar düðmesi üstüne dýþarý çýkmalarý için basýnýz. "Turbo + " programýný seçiniz. En yüksek ýsý derecesini seçiniz. Boþ fýrýný en az bir saat çalýþtýrýnýz. Bu süre içinde mutfaðýn iyice havalandýrýlmasýný saðlayýnýz. Duyulan kokunun diðer odlara gitmesini önleyiniz. Fýrýnýn içi soðuyuncaya kadar bekleyiniz. Daha sonra fýrýnýn içini hafif deterjanlý sýcak suyla temizleyiniz ve kurulayýnýz. Fýrýn kapaðýný ancak içi kuruduktan sonra kapatýnýz. Zaman ayarlý saati bulunan fýrýnlarda ýsýtma programýný otomatik olarak kapattýrabilirsiniz, "Piþirme Süresinin Verilmesi" bölümüne bakýnýz. 2

22 Fýrýn Kullanýmý Basit Kullaným Piþecek malzemeyi fýrýnýn içine koyunuz. Program seçme düðmesi ile program türünü seçiniz. Fýrýnýn içindeki lamba yanar. Isý ayar düðmesi ile ýsý derecesini belirleyiniz. Fýrýnýn içindeki rezistans ve soðutma faný çalýþmaya baþlar. Piþirme iþleminden sonra yemeðinizi fýrýndan çýkartýnýz. Program seçme ve ýsý ayarlama düðmelerini "0" noktasýna çeviriniz. Soðutma faný nemli havanýn fýrýnýn içine, kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için piþirme iþleminden sonra bir süre daha çalýþmaya devam eder. Fýrýnýn içindeki sýcaklýk belirli bir dereceye düþtükten sonra soðutma faný otomatik olarak kapanýr. Ön Isýtma Isýtma sürecindeki ýsýdan faydalanmak için çoðu yemekleri fýrýn henüz soðuk iken fýrýna koyabilirsiniz. Sadece birkaç durumda ön ýsýtma önemlidir: Esmer ekmeklerin piþirilmesinde. Rozbif ve fileto kýzartýlmasýnda. Kýsa süreli kek/kurabiye piþirmelerinde (yakl. 30 dakikaya kadar). Bisküvi gibi çabuk bozulabilen hamurlarýn piþirilmesinde. Pizza ve bisküvi veya küçük kurabiyelerin ön ýsýtma sürecinde "Hýzlý Isýtma " programýný seçmeyiniz. Bu hamurlar üstten çok çabuk kýzarýrlar. Ön ýsýtma için: "Hýzlý Isýtma "programýný seçiniz. Isý derecesini ayarlayýnýz. Fýrýnýn piþirme alaný ýsýnmaya baþlar. Isý kontrol ýþýðý ilk defa söndükten sonra, istediðiniz program türünü seçiniz ve malzemeyi fýrýnýn içine yerleþtiriniz. 22

23 Fýrýn Kullanýmý Piþirme Süresinin Verilmesi (Otomatik Kapatma) Bir piþirme süresi verirseniz fýrýn otomatik olarak kapanabilir. Piþecek malzemeyi fýrýna koyunuz. Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. En fazla 0 saatlik bir piþirme süresi verilebilir. tuþuna ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar basýnýz Display'de(ekranda) "0 00 görülür. Ekranda " " iþareti yanýp söndüðü sürece piþirme saatini ve tuþlarý ile verebilirsiniz. Verdiðiniz saat hafýzaya alýndýktan sonra ekranda tekrar güncel saat görülür. " " sembolü verilen piþirme saatini gösterir. Piþirme Süresinin Sonunda Fýrýn rezistansý otomatik olarak kapanýr. Soðutma faný çalýþmaya devam eder. Yaklaþýk 7 dakika kadar akustik bir sinyal sesi duyulur. " " sembolü yanýp söner. tuþuna basýnýz. Akustik ve optik sinyal durdurulur. tuþuna basýldýðýnda fýrýn rezistansý tekrar çalýþmaya baþlar. Fýrýna artýk ihtiyacýnýz yoksa, cihazý mutlaka kapatýnýz. Piþirme Süresinin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar tuþuna basýnýz. Kalan piþirme süresi gösterilir. " " sembolü yanýp söndüðü sürece piþirme süresi deðiþtirilebilir. Piþirme Süresinin Silinmesi Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar tuþuna basýnýz. Ekranda " " yanýp söndüðü sürece tuþu ile piþirme süresini "0 00" pozisyonuna getiriniz veya ve tuþlarýna ayný anda basýnýz ile. Süre silindikten sonra rezistans çalýþmaya baþlar. Fýrýný kullanmayacaksanýz, cihazý mutlaka kapatýnýz. 23

24 Fýrýnda Piþirme ile Ýlgili Bilgiler Fýrýnda piþirme tablosunda verilen ýsý ölçülerine, raf sýralarýna ve sürelere dikkate alýnýz. Besinlerin özenle hazýrlanmasý saðlýðýnýz açýsýndan çok önemlidir. Kek, Pizza, patates kýzartma veya benzerleri sadece altýn rengi kýzartýlmalý ve koyu kahve rengine dönüþmemelidir. Isý, Piþirme Süresi Kek ve hamur iþlerinin özenle piþirilmesi ve eþit kýzarmasý için: Tabloda düþük ýsý derecesini seçiniz. Verilen ýsý derecesinden daha yüksek bir ayar yapmayýnýz. Daha yüksek ýsý derecesi piþirme süresini kýsaltýr, fakat kýzarma derecesi farklý olur ve fýrýndaki malzemenin içi tam olarak piþmez. Piþen malzemenin piþip piþmediðini en kýsa sürede kontrol ediniz. Bunun için hamura bir kürdan batýrýnýz. Kürdana hamur yapýþmazsa, hamur piþmiþtir. Fýrýn Kalýbý Malzemesi her türlü ýsýya dayanýklý malzeme Fýrýn kalýbý olarak siyah saç, koyu renk emaye, rengi koyulaþtýrýlmýþ beyaz saç ve mat aluminyum veya ýsýya dayanýklý cam kalýplar veya kaplamalý koyu renk ve mat kalýplar kullanýnýz. Açýk renk ve parlak kalýplar piþmekte olan malzemenin bazý durumlarda eþit kýzarmamasýna sebep olur. Fýrýn Kaðýdý Fýrýn tepsisi ve standart tepsi yapýþmayý önleyen PerfectCleankaplama özelliði sayesinde fýrýna konulmadan önce yaðlanmasýna veya altýna fýrýn kaðýdý döþemesine gerek yoktur. Hazýrlanan malzeme tepsiden çok kolay alýnabilir. Fýrýn kaðýdý þu durumlarda lazým olabilir: Karbonatlý hamurlar (örn.: simit, çubuk gibi) hazýrlanýrken kullanýlan karbonat PerfectClean-kaplamalý yüzeylere zarar verebilir. Yumurta aký çok kullanýlan hamurlar tepsiye hemen yapýþýrlar, örneðin: Bisküvi, beze veya badem ezmesi gibi. 24

25 Fýrýnda Piþirme ile Ýlgili Bilgiler Standart Tepsi Meyveli kekleri ve kalýn tepsi keklerini standart tepside piþiriniz; böylece fýrýnýn içi daha temiz kalýr. Kutu Kalýp Kutu kalýptaki veya uzun kalýptaki kekleri fýrýnýn içinde çapraz olarak yerleþtiriniz. Bu durumda fýrýndaki ýsý daðýlýmý daha iyi olduðu kadar, piþirme iþlemi de eþit gerçekleþir. Raf Sýrasý Raflar alttan yukarý doðru sýralanýr. Tepsiler Raf Sýrasý * 2 ve 3 3,2ve4** veya 2 veya 2 * Kalýptaki kekleri.rafa ýzgaranýn üstüne koyunuz. ** Meyveli kek, kurabiye veya ekmeklerde iki tepsiden fazla tepsi ayný anda fýrýna sürülmemelidir. Dondurulmuþ Ürünler Dondurulmuþ kekler, pizzalar veya bagetlerin hazýrlanmalarýnda paketlerinin üzerinde yazýlý ýsý derecelerinin en düþüðünü seçiniz. Bunlarý ýzgara üzerine serilmiþ fýrýn kaðýdý üzerine yerleþtiriniz. Fýrýn veya standart tepsi bu dondurulmuþ ürünlerde çok fazla ýsýndýklarý için kullanýlmamalýdýr. Çünkü her kullanýmda tepside bir þekil kaybý olabilir. Dondurulmuþ kýzartýlacak patates, Kroket veya benzerleri fýrýn- veya standart tepside piþirilebilir. Bu dondurulmuþ ürünlerin daha özenli piþirilmeleri için altlarýna fýrýn kaðýdý seriniz ve paketlerinde yazýlý ýsý derecesin en düþüðünü seçiniz. Piþecek malzemeyi birkaç kere çeviriniz. 25

26 Fýrýnda Piþirme Tablosu Turbo + Kek / Hamur Ýþi Kek Hamuru Kek (Sandkuchen), Rulo pasta (Rehrücken), Kek (Napfkuchen) Kek (Tepside) Kakolu-, Fýndýklý kek (Kalýpta) Bezeli veya þuruplu meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Kalýpta) Turta altý 3) Küçük kurabiye 3) (Plätzchen) Bisküvi Hamuru 3) Turta (3-6 yumurta) 3) Turta tabaný (2 yumurta) 3) Rulo 2) Yoðrulmuþ Hamur Turta altý Üstü hamur serpmeli kek (Streuselkuchen) Küçük kurabiye 3) (Plätzchen) Quarklý turta Elmalý turta, hamurla kaplý Kayýsýlý kek Tart hamuru 2) Mayalý Hamur / Quark-Yaðlý-Hamur Mayalý hamuru kabartma Küçük kek (Gugelhupf) Üstü hamur serpmeli kek (Streuselkuchen) Meyveli kek (Tepside) Beyaz ekmek Tam tahýllý ekmek 2) Pizza (Tepside) 3) Soðanlý tart Elmalý poðaça Isý C Önerilen Raf Sýrasý, 3 4), 3 4) Fýrýn Tabaný 5), 3 4) Süre ) dak Haþlama Hamur 3), Profiterol 60-80, 3 4) Milföy Hamur 70-90, 3 4) Beze, Acý badem kurabiyesi 20-40, 3 4) ) Burada verilen süreler baþka bir bilgi verilmediði takdirde, önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar içindir. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlarda süreler yaklaþýk 0 dakika kadar kýsalýr. 2) Fýrýný önceden ýsýtýnýz. 3) Isýtma süreci içinde "Hýzlý Isýtma " programýný çalýþtýrmayýnýz. 4) Piþen malzeme verilen süreden önce yeterli derecede kýzarmýþ ise tepsiyi fýrýndan çýkartýnýz. 5) Izgarayý fýrýnýn tabanýna yerleþtiriniz ve üstüne kabý koyunuz. Tabloda gösterilen deðerler ortalama verilerdir. 26

27 Üst-Alt Isýtma Kek / Hamur Ýþi Kek Hamuru Kek (Sandkuchen), Rulo pasta (Rehrücken) Kek (Napfkuchen) Kek (Tepside) ) Kakaolu-, Fýndýklý kek (Kalýpta) Bezeli veya þuruplu meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Kalýpta) 2) 3) Turta altý Küçük kurabiye 2) 3) (Plätzchen) 2) 3) Bisküvi hamuru 2) 3) Turta (3-6 yumurta) 2) 3) Turta tabaný (2 yumurta) 2) 3) Rulo Yoðrulmuþ Hamur Turta altý Kek (Streuselkuchen) Küçük kurabiye 2) 3) (Plätzchen) Quarklý turta Elmalý turta, hamurla kaplý 2) Kayýsýlý kek(þuruplu) 2) art hamuru 2) Mayalý Hamur / Quark-Yaðlý-Hamur Mayalý hamur kabartma Küçük kek (Gugelhupf) Kek (Streuselkuchen) Meyveli kek (Tepside) az ekmek Tam tahýllý ekmek 2) 2) 3) Pizza (Tepside) Soðanlý tart 2) Elmalý poðaça Isý C Önerilen Raf Sýrasý Fýrýn Tabaný 4) Süre ) dak Haþlama hamur 2) 3), Profiterol Milföy Hamuru 2) Beze 2), Acý Badem Kurabiyesi ) Burada verilen süreler baþka bir bilgi verilmediði takdirde, önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar içindir. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlarda süreler yaklaþýk 0 dakika kadar kýsalýr. 2) Fýrýný önceden ýsýtýnýz. 3) Isýtma süreci içinde "Hýzlý Isýtma " programýný çalýþtýrmayýnýz. 4) Izgarayý fýrýnýn tabanýna yerleþtiriniz ve üstüne kabý koyunuz. Tabloda gösterilen deðerler ortalama verilerdir. Fýrýnda Piþirme Tablosu 27

28 Fýrýnda Piþirme Tablosu Yoðun Piþirme Özellikle erikli kek gibi üstü meyveli kekler ve kiþ hamuru için uygundur. altý daha önce piþirilmemiþ üstü þuruplu kekler için uygundur. Kek / Hamur Ýþi Isý C Önerilen Raf Sýrasý Süre ) dak. Kek Hamuru Bezeli veya þuruplu meyveli kekler (tepside) Yoðrulmuþ Hamur Quarklý Turta Elmalý turta, üstü hamurla kaplý Üstü þuruplu kayýsýlý turta Tart hamuru Mayalý Hamur / Quark-Yaðlý-Hamur Pizza (tepside) 2) Soðanlý tart ) Burada verilen süreler baþka bir bilgi verilmediði takdirde, önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar içindir. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlarda süreler yaklaþýk 0 dakika kadar kýsalýr. 2) Isýtma süreci içinde "Hýzlý Isýtma " programýný çalýþtýrmayýnýz. Tabloda gösterilen deðerler ortalama verilerdir. 28

29 Kýzartma ile Ýlgili Bilgiler Ayarlar Program Türleri Turbo + Kaplar Isýya dayanýklý her türlü kap kullanýlabilir: kýzartma kabý, kýzartma tenceresi, ateþe dayanýklý cam kalýp, kýzartma poþeti, toprak kap, ýzgara ve tepsi Raf sýrasý Alttan. Ön Isýtma gerekli deðil Isý Kýzartma tablosuna bakýnýz Kýzartma Süresi Kýzartma tablosuna bakýnýz Açýklamalar "Üst-Alt Isýtma " programýný da seçebilirsiniz. Kýzartma iþleminin tencerede yapýlmasýný öneririz, çünkü sos hazýrlamak için yeterli miktarda sývý birikir, fýrýnýn içi ýzgarada kýzartmaya göre daha temiz kalýr. "Üst-Alt Isýtma " programýnda kg'a kadar olan kanatlýlar, rozbif, fileto, balýk için alttan 2. rafý kullanýnýz. Soðuk fýrýnda kabý ýzgaranýn üzerine koyunuz. Rozbif ve fileto için ön ýsýtma gereklidir. Isýyý verilen dereceden daha yüksek ayarlamayýnýz. Et kýzarýr, fakat piþmez. "Turbo + " programýnda ýsý derecesini "Üst-Alt Isýtma " programýna göre yaklaþýk 20 C daha düþük ayarlayýnýz. Kýzartmalarda 3 kilodan itibaren kýzartmalarda kýzartma tablosunda verilen dereceden yaklaþýk 0 C daha düþük bir ýsý ayarlayýnýz. Kýzartma iþlemi biraz uzun sürer, fakat etin her tarafý eþit miktarda kýzarýr ve üstünde kalýn bir kabuk oluþmaz. Izgara üzerinde yapýlacak kýzartmalarda tencerede yapýlacak kýzartmalara göre 20 C daha düþük bir ýsýyý seçiniz. Kýzartma süresinin hesaplanmasý: Kýzartýlacak malzemenin cm kalýnlýðýný verilen süre ile çarpýnýz: Dana/Av eti: 5-8 dak./cm Domuz/Süt danasý/kuzu: 2-5 dak./cm Rozbif/Fileto: 8-0dak./cm 29

30 Kýzartma ile Ýlgili Bilgiler Öneriler Kýzarma Kýzartýlan malzemenin üstü kýzartma süresinin sonuna doðru kýzarýr. Piþmekte olan etin kapaðýný kýzartma süresinin yarýsýnda açarsanýz, et ayrýca yoðun bir kýzarma rengine ulaþýr. Dinlenme Süresi Kýzartma süresinin sonunda malzemeyi fýrýndan çýkartýnýz, aluminyum folyoya sarýnýz ve yaklaþýk 0 dakika kadar dinlenmeye býrakýnýz. Bu sayede et kesilirken dýþarý daha az su çýkar. Kanatlýlarýn Kýzartýlmasý Kýzartma süresi bitmeden yaklaþýk 0 dakika önce tavuk, piliç ve benzeri diðer kanatlýlarýn üzerine tuzlu su sürerseniz, daha gevrek olacaktýr. Dondurulmuþ Etin Kýzartýlmasý Yaklaþýk,5 kg kadar dondurulmuþ eti çözmeden kýzartmaya baþlayabilirsiniz. Kýzartma süresi beher kilo için yaklaþýk 20 dakika uzar. 30

31 Yemekler Önerilen Raf Sýrasý Turbo + Üst- Alt Isýtma ) Isý C 2) Süre dak. Isý C 2) Süre dak. Dana kýzartma, yakl. kg Dana fileto veya Rozbif, yakl. kg 3) Av eti kýzartma, yakl. kg 4) Domuz kýzartma, yakl. kg Domuz kýzartma(derisi ile), yakl. 2 kg Kasseler, yakl. kg Rulo Köfte, yakl. kg Süt danasý kýzartma, yakl.,5 kg 4) Kuzu but, yakl.,5 kg Kuzu sýrt, yakl.,5 kg 3) Kanatlýlar, 0,8 -kg 4) Kanatlýlar, yakl. 2 kg Kanatlýlar, doldurulmuþ, yakl. 2 kg Kanatlýlar, yakl. 4 kg Balýk dilimleri, yakl.,5 kg 4) Bu süreler baþka bir bilgi verilmediði takdirde önceden ýsýtýlmamýþ fýrýn için geçerlidir. ) Kýzartma iþlemi için "Turbo + " programýný tavsiye ederiz. Fakat "Üst-Alt Isýtma " programý ile de çalýþabilirsiniz. 2) Isýlar kapalý kýzartma kabýnda hazýrlanacak yemekler içindir. Kýzartma ýzgara üzerinde yapýlacaksa ýsýyý 20 daha düþük tutunuz. 3) Fýrýný önceden ýsýtýnýz. 4) "Üst-Alt Isýtma " programýnda 2. rafý kullanýnýz. Kýzartma Tablosu Tabloda verilen dereceler ortalama deðerlerdir. 3

32 Gril ile Ýlgili Bilgiler Gril yapmak için fýrýnýn kapaðýný kapatýnýz. Kapak açýk kalýrsa, fýrýndaki sýcak hava artýk otomatik olarak soðutma fanýna iletilmez ve soðutulmaz. Kumanda üniteleri çok fazla ýsýnýr. Yanýk tehlikesi! Ayarlar Program Türleri Gril : Turbo Gril : Kaplar Raf Sýrasý- alttan Gril tablosuna bakýnýz Ön Isýtma Isý Gril tablosuna bakýnýz Gril Süresi Gril tablosuna bakýnýz Açýklamalar Yassý malzemelerin gril yapýlmasý ve diðerlerinin üstlerinin kýzarmasý için kullanýlýr. Kanatlýlar veya rosto gibi büyük çaptaki malzemelerin grilde piþirilmesi için uygundur. Izgarayý tepsi üzerine koyunuz Yassý gril malzemesini 3. veya 4. rafa Daha büyük gril malzemesini. veya 2. rafa Gril rezistansýný yaklaþýk 5 dakika kadar fýrýn kapaðýný kapatarak önceden ýsýtýnýz. Yassý gril malzemesi (örn.: pirzola, biftek gibi): maks. ( ) Büyük çapta gril malzemesi (örn.:kanatlýlar, rosto gibi): 240 C Isý derecesini verilen deðerden fazla ayarlamayýnýz. Etin üstü kýzarýr, fakat piþmez. Yassý et/balýk dilimlerinde her taraf için yaklaþýk 6-8 dakika. Daha kalýn dilimlerin her bir tarafý için daha uzun bir süreye gerek olacaktýr. Rosto'da her cm çap için yakl. 0 dakika. Gril malzemesini gril süresinin yarýsýnda çeviriniz. 32

33 Gril ile Ýlgili Bilgiler Gril Malzemesinin Hazýrlanmasý Eti akan soðuk suyun altýnda hýzla yýkayýnýz ve iyice kurulayýnýz. Et dilimlerini gril yapmadan önce tuzlamayýnýz, et su salar. Yaðsýz etlerin üzerine sývý yað sürebilirsiniz. Diðer tür yaðlar çok çabuk yanar ve duman çýkarýr. Yassý et ve balýk dilimlerini yýkayýnýz, tuzlayýnýz ve üzerine limon damlatýnýz. Izgarada Gril Öneriler Gril sürelerinin farklý olmamasý için dilimlerin ayný kalýnlýkta olmasýna dikkat ediniz. Gril iþlemi sýrasýnda büyük et parçalarýnýn üstü çok kýzarmýþ olsa da çekirdek kýsmý henüz piþmemiþ olabilir, bu durumda gril malzemesini daha alttaki bir rafta daha düþük bir ýsýda piþirmeye devam ediniz. Etin ne kadar piþtiðini öðrenmek için bir kaþýkla üstüne basýnýz: Et henüz çok esnek ise içi henüz kýrmýzýdýr (az piþmiþ=ýngiliz usulü"). Et az esnek ise içi pembedir ("orta piþmiþ"). Et hiç esnek deðilse tamamen piþmiþtir ("well done"). Izgarayý standart tepsi üzerine yerleþtiriniz. Üzerine gril malzemesini koyunuz. Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Gril rezistansýný fýrýnýn kapaðýný kapatarak yaklaþýk 5 dakika kadar önceden ýsýtýnýz. Gril malzemesini fýrýna koyunuz ve kapaðý kapatýnýz. Gril süresinin yarýsýnda malzemenin öbür tarafýný çeviriniz. 33

34 Gril Tablosu Gril rezistansýný fýrýn kapaðýný kapatarak yaklaþýk 5 dakika önceden ýsýtýnýz. Gril Yemekleri Gril Turbo Gril Önerilen Raf Sýrasý Isý Ayarý Toplam Gril Süresi dak. ) Isý C Toplam Gril Süresi dak. ) Yassý gril malzemesi Dana biftek 3. veya 4. 2) maks. ( ) Þaþlýk C Piliç þiþ C Þnitzel 3. veya 4. 2) maks. ( ) Ciðer 3. veya 4. 2) maks. ( ) Köfte 3. veya 4. 2) maks. ( ) Sosis Kýzartma 3. veya 4. 2) maks. ( ) Balýk fileto 3. veya 4. 2) maks. ( ) Alabalýk 3. veya 4. 2) maks. ( ) Tost 3. veya 4. 2) maks. ( ) Hawai-Tost 3. veya 4. 2) maks. ( ) Domates 3. veya 4. 2) maks. ( ) Þeftali 2 maks. ( ) Daha büyük çapta gril malzemesi Piliç (yakl. kg) Rosto, 7 cm, (yakl. kg) Domuz paça (yakl. kg) Rozbif, Dana fileto, yakl. kg 3) 240 C ) Sürenin yarýsýnda gril malzemesini çeviriniz. 2) Gril malzemesinin kalýnlýðýna göre raf seçiniz. 3) "Turbo Gril " programýnda alttan 2. rafý kullanýnýz. Tablodaki veriler ortalama deðerlerdir. 240 C C

35 Konserve Konserve yapmak için "Turbo + " programýný tavsiye ederiz. Konserve Kaplarý Konserve Kavanozlarý Vidalý kavanozlar. Özel kavanozlar kullanýnýz. Konserve kutularýný kullanmayýnýz! 5 Kavanoz ) Isý Baloncuklardan Sonra Konserve Süresi 2)3) dak. Meyve, Salatalýk Baloncuklarýn eþit miktarda oluþmasýna kadar C. Daha sonra program seçme düðmesini "Aydýnlatma " noktasýna çeviriniz. Kuþkonmaz, Havuç Baloncuklarýn eþit miktarda oluþmasýna kadar C. Daha sonra 00 C derece ýsýda iþleme devam edilir. Isýtmaya Devam Süresi/dak. yok Bezelye, Fasulye ) Standart tepsiyi alttan. rafa koyunuz. 2) Baloncuklar = hava kabarcýklarýnýn eþit olarak yukarý doðru yükselmesi 3) Malzemelerin fazla ýsýnmamasý için ýsý derecesini zamanýnda düþürünüz. Konserve Ýþleminden Sonra Kavanozlarý fýrýndan çýkartýnýz, üstlerine bir örtü örterek hava cereyansýz bir ortamda yaklaþýk 24 saat bekletiniz. Daha sonra tüm kavanozlarýn kapalý olup olmadýðýný kontrole ediniz. 35

36 Çözme "Çözme " program türünde besinlerin mükemmel çözülmelerini saðlamak için fýrýn havasý oda sýcaklýðýna dönüþür. Þunlara dikkat ediniz: Dondurulmuþ malzemenin ambalajýný açarak standart tepsinin veya bir kabýn içinde çözülmesini bekleyiniz. Kanatlýlarýn çözülmesi için ýzgara ve altýnda standart tepsiyi kullanýnýz. Böylece tavuk veya piliç kendi çözülmüþ suyunun içinde beklememiþ olacaktýr. Kanatlýlarýn çözülmesi sýrasýnda hijyene ve temizliðe çok dikkat ediniz. Bunlarýn çözülmesi sýrasýnda oluþan suyu kullanmayýnýz. Salmonelle tehlikesi! Çözülmeye Baþlama- veya Çözülme Süreleri Süreler dondurulmuþ malzemelerin cins ve aðýrlýklarýna göre deðiþir: Piliç, 800 g dak. Et,500g dak. Et, 000 g dak. Sosis Kýzartma, 500 g dak. Balýk, 000 g dak. Çilek, 300 g dak. Tereyaðlý Bisküvi, 500 g dak. Ekmek, 500 g dak. Et, kanatlý veya balýklar hemen piþirilecekse, tamamen çözülmelerini beklemeye gerek yoktur. Bunlarýn çözülmeye baþlamalarý yeterlidir. Et, balýk veya kanatlýlarýn üstü yumuþamaya baþladýðýnda rahatça baharatlayabilirsiniz. 36

37 Piþirme Hazýr Yemeklerin Hazýrlanmasý Bu iþlem için "Turbo + " programýný tavsiye ederiz. Dondurulmuþ kek veya pizzayý ýzgaranýn üzerine fýrýn kaðýdý sererek hazýrlayýnýz. Fýrýn veya standart tepsi bu dondurulmuþ ürünlerde deforme olabilir ve fýrýndan dýþarý alýnmasý zorlaþabilir. Ondan sonraki her kullanýmda daha çok etkilenir. Kýzartýlacak patatesler, kroketler veya benzerleri fýrýn veya standart tepsi içinde piþirilebilir. Hazýr Yemekler Ýçin Örnekler Yemekler Isý C * Alttan Raf Sýrasý * Süre dak.* Açýklama Patates-, Makarna- veya 250. veya Sufle kalýbýnda yemek Sebze Graten Lazanya, Cannelloni 90. veya Ambalaj açýk Baget, doldurulmuþ, Panino 200. veya Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk Pizza, önceden piþirilmiþ 200. veya Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk Mini-Pizza, önceden piþirilmiþ Patates, Patates kavurma, Kroket 220. veya Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk 220. veya Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk Simit 220. veya Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk * Üreticinin ambalajda verdiði bilgilere dikkat ediniz. 37

38 Piþirme Üstünü Kýzartma- Piþirme Bu program ile sufle ve gratenlerin üstlerinin kýzartýlmasý için uygundur. Yemekler Isý C Süre /dak. Alttan Raf Sýrasý Lazanya Patates graten Sebze güveç Fýrýnda Makarna Diðer yemek tariflerini hazýrlamak için "Üst - ve Alt Isýtma " programýnda uygulayacaðýnýz ýsý ve süreyi öðreniniz. 38

39 60350 Sayýlý Avrupa Normuna Uygun Test Yemekleri Piþecek Malzeme Küçük- Kurabiye (8.4.) Small cakes (8.4.2) Bisküvili Turta (8.5.) Üstü hamurla süslü -Elmalý pasta (8.5.2) Tost kýzartma (9.) Biftek Gril (9.2) Fýrýn Kalýbý Program Türü Alttan Raf Sýrasý Isý C Piþirme Süresi dak. Tepsi Turbo ) yok 2 Tepsi ) Turbo +, ) yok Tepsi Üst- Alt Isýtma ) 5-30 var Tepsi Turbo ) yok 2 Tepsi Turbo +, ) yok Tepsi Üst-Alt Isýtma ) var Kelepçeli kalýp 26 cm Kelepçeli kalýp 26 cm Kelepçeli kalýp 20 cm Kelepçeli kalýp 20 cm Turbo ) yok Üst- Alt Isýtma 80 2) var Turbo ) yok Üst- Alt Isýtma 80 2) yok Izgara Gril 3 maks. 5-8 yok Izgara tepsinin üstünde Gril 4 maks.. Taraf: Taraf: 5-0 ) Fýrýnda piþecek malzeme süresi bitmeden yeterli derecede kýzarmýþ ise fýrýn tepsisini dýþarý alabilirsiniz. 2) Isýtma süreci içinde "Hýzlý Isýtma Süreci " programýný çalýþtýrmayýnýz sayýlý Avrupa normuna göre enerji verimi Test Enstitüleri için Bilgiler sayýlý norma göre cihazlar enerji verimi konusunda A sýnýfýndadýr. Ölçüm bilgileri "Turbo + " programýna aittir. Fýrýnda Ön Isýtma var, 5 dakika 39

40 Temizlik ve Bakým Fýrýnýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý bir temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar elektrik ileten parçalara sýzar ve kýsa devreye neden olabilir. Cihazýn Ön Yüzü Cihazýn yüzünde oluþan kirleri hemen temizlemeniz iyi olur. Bu kirler uzun bir süre kaldýðý zaman hem zor temizlenir hem de cihazýn renginin deðiþmesine sebep olabilir. Cihazýn ön yüzünü temiz bir süngerli bezle, hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlik iþleminde deterjansýz nemli bir mikro elyaflý bez de kullanabilirsiniz. Cihazýn tüm yüzeyi çiziklere karþý hassastýr. Cam yüzeylerdeki çizikler camýn kýrýlmasýna sebep olabilir. Uygun olmayan deterjanlarla silindiði zaman tüm yüzeylerin rengi deðiþebilir. Yüzeylerin zarar görmemesine dikkat ediniz! Temizlikte þunlarý kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit- veya klorid içeren maddeler, kireç çözücü temizlik ürünleri, toz veya krem deterjan gibi aþýndýrýcý özelliði olan temizlik maddeleri, çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, çelik-temizleme maddeleri, bulaþýk makinesi deterjanlarý, fýrýn spreyi, cam temizleme ürünü, aþýndýrýcý sünger ve fýrçalar, sert yüzeyli bulaþýk süngerleri keskin metal kazýyýcýlar. 40

41 Temizlik ve Bakým Aksesuar Standart Tepsi Tepsinin emaye yüzeyi PerfectCleankaplamadýr. "PerfectClean-kaplama emaye" bölümündeki temizlik ve bakým bilgilerini okuyunuz. Izgara, Tel Raf Deterjanlý sýcak su veya aþýndýrma özelliði olmayan bir çelik temizleme maddesi ile silinebilir. Fýrýnýn Ýçi Fýrýnýn içini elinizle temizlemeden önce soðumasýný bekleyiniz. Yanýk tehlikesi! En iyisi her kullanýmdan sonra fýrýnýn içini temizleyiniz. Aksi halde her kullanýmdan sonra biriken kirler daha fazla yapýþýr ve temizlik iþini gereksiz yere zorlaþtýrýr. Bazý durumlarda biriken kirler cihazýn yüzeyine de zarar verebilir. Fýrýnýn piþirme alaný(içi) yeni bir uygulama olan PerfectClean-ile kaplanmýþtýr. "PerfectClean-kaplama emaye" bölümündeki temizlik ve bakým bilgilerini okuyunuz. Sökülebilen fýrýn içindeki arka saç plaka koyu gri bir katalitik emaye ile kaplanmýþtýr. "Katalitik Emaye" bölümündeki temizlik ve bakým bilgilerine dikkat ediniz. Temizlið daha rahat yapabilmek için: fýrýn kapaðýný çýkartýnýz. kapaðýn parçalarýný birbirinden ayýrýnýz. tel raflarý dýþarý çýkartýnýz. katalitik kaplý arka sacý dýþarý alýnýz. Üst Isýtma-/Gril rezistansýný aþaðý katlayýnýz. Bunun için ayný isim altýndaki bölümü okuyunuz. Conta, Kapak Contasý Kapaðýn iç tarafý ile fýrýn piþirme alaný arasýndaki conta zamanla çatlayabilir veya yýrtýlabilir. Bu nedenle contayý ve kapaðýn iç tarafýný her kullanýmdan sonra temiz bir süngerli bezle ve hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Bu temizlik iþlemi için temiz bir mikro elyaflý bezi deterjansýz olarak kullanabilirsiniz. 4

42 Temizlik ve Bakým PerfectClean-Kaplamalý Emaye Aþaðýdaki yüzeyler PerfectCleankaplamalýdýr: Fýrýn içi Standart tepsi PerfectClean-kaplamalý yüzeyler þimdiye kadar kullanýlan emaye yüzeyli fýrýnlara oranla yapýþmayý önleyen, mükemmel ve olaðanüstü kolay temizlik saðlayan bir madde ile kaplanmýþtýr. Hazýrlanan yemek yapýþmadan tepsiden alýnabilecek ve temizlik de o derece kolay ve basit olacaktýr. Uzun yýllar bu ayrýcalýklý kaplamanýn avantajlarýndan faydalanabilmeniz için aþaðýdaki Bakým Uyarýlarýný dikkate alýnýz. PerfectClean-kaplamalý yüzeylerin bakýmý cam yüzeyler gibidir. Piþen yemeðinizi þimdiye kadar emaye tepsilerde alýþtýðýnýz gibi PerfectClean kaplama üzerinde parçalara bölebilir ve kesebilirsiniz. PerfectClean-kaplamalý yüzeyler üzerinde seramik-býçak kullanmayýnýz, yüzeyi çizebilir. Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn içini elle temizlemeden önce soðumasýný bekleyiniz. Mükemmel bir kullaným için her programdan önce fýrýnýn yapýþmayý önleyen tabakasýný siliniz. Bu çok önemlidir. PerfectClean-yüzeyler bir önceki kirlerle kaplý olduðu zaman yapýþmayý önleme özelliði bozulur. Fýrýn içi temizlenmeden birkaç sefer üst üste kullanýldýðýnda, daha sonra temizlik için çok çaba ve zaman tüketilmesine sebep olur. PerfectClean-kaplama yüzeylere kalýcý bir zarar vermemek için þunlarý kullanmayýnýz: aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar ve benzerleri, cam-seramik ocaklar için kullanýlan deterjanlar, çelik yünü. sert süngerler, eski bulaþýk süngerleri, PerfectClean yüzeylere yüksek ýsýda fýrýn spreyi sýkýp uzun süre bekletmeyiniz, bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz. mekanik temizlik maddeleri ile noktasal temizlik. 42

43 Temizlik ve Bakým PerfectClean zemin üzerindeki normal kirleri bir bulaþýk süngeri, sýcak su ve deterjanla temizleyebilirsiniz. Bu kirleri biraz ýslak býrakarak yumuþamalarýný ve daha kolay temizlenmelerini saðlayabilirsiniz. Gerekirse bulaþýk süngerinin sert tarafýný da kullanabilirsiniz. Tepsideki kalýntýlarý ýslatarak yumuþatabilirsiniz. Daha sonra buralarý duru su ile siliniz. Deterjan artýklarý yapýþmayý önleyen etkileri bozabilir. Ýnatçý kirlerde biraz daha çaba gerekecektir. Fýrýn spreyini kullanmadan önce katalitik emaye kaplý fýrýn içi arka duvarýný ve tavaný sacýný çýkartýnýz. Fýrýn spreyi katalitik emaye yüzeylere zarar verir. emaye kaplamalý yüzeyler kadar yapýþmazlýk ve kolay temizlenme nitelikleri kalacaktýr. Ayrýca þunlara dikkat ediniz: Ýyi kapanmayan kek kalýplarýndan akan hamurlarýn veya meyve sularýnýn býraktýðý artýklarý fýrýn henüz sýcakken temizleyiniz. Taþan meyve sularý fýrýnda kalýcý renk deðiþmelerine neden olabilir. Ayný þekilde bir kýzartma iþleminden sonra standart tepside kalýcý mat lekeler ortaya çýkabilir. Bunlar kaplamanýn özelliðini hiçbir þekilde etkilemez. Bu lekeleri mutlaka çýkarmak için uðraþmayýnýz. Sadece yazýlý olanlarý yapýnýz. Temizlenecek yüzeylerin oda sýcaklýðýnda soðumalarýný bekleyiniz. Daha sonra spreyi sýkýnýz ve yaklaþýk 0 dakika kadar etkisini bekleyiniz. Gerektiðinde sert yüzeyli bir sünger kullanabilirsiniz. Kirler çýkmazsa bu iþlemi tekrarlayýnýz. Fýrýn spreyini kullandýktan sonra yüzeyi duru su ile siliniz ve kurulayýnýz. Yüzeylere yapýþmýþ artýklar için bir cam kazýyýcý veya marketlerde satýlan çelik spiraller (örn.: Spontex gibi) kullanabilirsiniz. Bu saydýðýmýz malzemelerde fýrýnýnýz kolayca temizlenecek ve zarar görmeyecektir. Yanlýþ kullanýmdan dolayý PerfectClean yüzeylerin özelliði bozulsa dahi en az 43

44 Temizlik ve Bakým Katalitik Emaye Fýrýnýn piþirme alanýndaki arka saç tabaka koyu gri renkte katalitik emaye ile kaplanmýþtýr. Katalitik emaye yüksek ýsýlarda sýçrayan yaðlarý kendi kendine temizleme özelliði olan bir kaplamadýr. Isý derecesi ne kadar yüksek olursa, iþlem de o kadar etkili olur. Katalitik kaplama aþaðýda sýralanan malzemeler nedeniyle kendi kendini temizleme özelliðini kaybeder - aþýndýrýcý maddeler, - çok sert fýrçalar veya süngerler, - fýrýn spreyi. PerfectClean-kaplamaya fýrýn spreyi sýkmadan önce fýrýndaki katalitik emaye kaplý parçalarý fýrýndan çýkartýnýz. Baharat artýklarý, sýçrayan þekerli sývýlar ve benzeri kirler için katalitik kaplamanýn bir etkisi yoktur. Bunlar elle temizlenerek çýkarýlmalýdýr. Bunun için tüm parçalarý dýþarý alýnýz. Temizlik için hafif deterjanlý sýcak su ve yumuþak bir fýrça kullanýnýz. Sýçrayan yaðlarý fýrýný ýsýtarak katalitik kaplamadan çýkarabilirsiniz. Bunun için: Aksesuarlarý fýrýndan dýþarý alýnýz. Temizlik iþlemini baþlatmadan önce fýrýnýn piþirme alanýndaki ve kapaðýn iç tarafýndaki kaba kirleri bir bezle alabilirsiniz. Böylece kirlerin yanmasýný önlemiþ olursunuz. "Turbo + " programýný seçiniz. En yüksek ýsý derecesini ayarlayýnýz. Fýrýný yaklaþýk saat kadar çalýþtýrýnýz. Süre kirlilik derecesine göre ayarlanýr. Katalitik kaplamanýn üzerine çok fazla yað sýçramýþsa, temizlik iþlemi sýrasýnda fýrýnýn piþirme alanýnda ince bir tabaka oluþur. PerfectClean-kaplamalý alanlarý, contayý ve kapaðýn iç tarafýný iþlemin sonunda siliniz. Çalar saati olan fýrýnlarda ýsýtma iþlemini otomatik olarak kapatabilirsiniz, bunun için "Piþirme Süresinin Verilmesi" bölümüne bakýnýz. Fýrýnýn her kullanýmýnda oluþan yüksek ýsý sayesinde mevcut kirler de yok olabilirler. Katalitik kaplamanýn hatalý kullaným sonucunda veya çok kirli oluþundan dolayý etkisi kaybolursa, yeni parçalarý Miele yetkili servisinden satýn alabilirsiniz. 44

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4700 B, H 4710 B H 4800 B, H 4810 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı