SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM"

Transkript

1 SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM Tuncay GÜRSEN Sayıştay Uzman Denetçisi 1. Giriş Anayasamızın 160. Maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevlidir. Türk Dil Kurumu tarafından denetlemek: Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek şeklinde gider: 1. Satın alınan bir mal karşılığı ödenen para. 2. Bir değer elde etmek için malı devretmek, 3. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından tanımları yapılan denetimin ve giderin yapım işlerindeki karşılığı, yapılması gereken işi tarif eden usulüne uygun düzenlenmiş gider belgeleri ile yapılan iş arasında kontrol listeleri oluşturmak, olması gerekenle olanın uygunluğunu incelemek ve kontrol etmek olmaktadır. Mevzuatımızda yapım işleri sözleşme esasları genel hukuk ilkeleri açısından 818 sayılı Borçlar Kanunu nun onbirinci babında istisna akdi olarak yer almış olup; kamuyu ilgilendirir yönüyle ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, yönetmelikler ve şartnameler ile düzenlenmiştir. Kamu harcamalarının hatırı sayılır kısmını yapım işleri oluşturmaktadır. Ulaşılan rakamların yüksek olması ve bu rakamların esas muhataplarının müteahhitler olması riskli unsurları beraberinde getirmiştir. Yapım işlerinde yapılan denetimin sonuçları itibariyle riskli alanlarının en aza indirgenmesi, denetimde izlenecek sürecin hukukiliği ile aynı oranda olacaktır. Dolayısıyla bu çalışmamızda; uygunluk denetiminin sıkça kullanılan fiili-fiziki denetim yönteminin inşaat işlerinde Sayıştay Kanunu ve ikincil mevzuatı muvacehesinde uygulanabilirliği, Sayıştay yargısına konu denetim sonuçlarına ulaşmada 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ikincil mevzuat olan yönetmelik ve şartnamelerin kullanım alanları ile yapılan denetim ve sonuçlarının sorunları irdelenecektir. Denetim sonuçları itibariyle TBMM ye sunulacak raporlar açısından fiili-fiziki denetimin irdelenmesi ayrıca bir inceleme konusu olacağından bu yazı kapsamına konu olmamıştır. 174 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2 Tuncay GÜRSEN 2. Sayıştay Kanunu ve İkincil Mevzuatında Fiili-Fiziki Denetimin Uygulanabilirliği; Sayıştay denetimi raporlama sürecinde mali, adli, idari sonuçları içeren çıktılar içermesi ve bu bulguların Sayıştay yargısına konu olması nedeniyle her halükarda hukukilik prensibine uygun olmak zorundadır. Dolayısıyla yapım işlerinde yapılacak fiili-fiziki denetimin de usul ve esaslarının tam belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde usul hataları denetimin güvenilirliğinin sorgulanmasını beraberinde getirecektir. Sayıştay, Anayasanın 160. Maddesi gereği kendisine verilen görevi 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda yerine getirmektedir. Anılan Kanunun 29. Maddesi Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Bu maddenin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar yönetmeliğinde belirtilir. Hükmü gereği bu maddenin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik te düzenlenmiştir. Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin İşlem ve Olayın Her Safhasında İnceleme başlıklı üçüncü kısmının İnceleme Esasları başlıklı 81. maddesinde (Değişik: R.G ) Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili belgeler, eşya ve mallar, işler ve hizmetlerin cari yıl da dahil olmak üzere herhangi bir dönem veya andaki kayıtları ile fiili ve fiziki durumları arasındaki uygunluğun ortaya konulması için gerekli inceleme, araştırma, soruşturma ve tespit çalışmaları yapılabilir şeklinde düzenleme yapılmış ancak konunun önemine binaen İşlem ve Olayın Her Safhasında İnceleme Usul ve Esasları tarih ve 462 seri nolu ayrı bir genelge ile ayrıntıya kavuşturulmuştur. 462 sayılı Genelge ile Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili belgeler, eşya ve mallar, işlemler ve hizmetlerin cari yıl da dahil olmak üzere herhangi bir dönem veya andaki kayıtları (her türlü bilgi, belge, tutanak, yazışma, teklif, talimat, sözleşme, muhasebe kayıtları, üçüncü kişilerin kayıtları ve diğer kayıtlar, her tür arşiv ve yönetim bilgi ve belgeleri) ile fiili ve fiziki (işlem ve olayın başlangıcından incelemenin yapıldığı ana kadarki evrede, iş ve hizmetlerin gerçekleşme) durumları arasındaki uygunluğun ortaya konulması amacıyla yapılan inceleme, araştırma, soruşturma ve tespit çalışmalarında uygulama birliği sağlamak, çalışmanın programlanması, yürütülmesi ve bulguların raporlanması safhalarında ortaya çıkabilecek tereddütleri azaltmak ve bu çalışmalara katılacak denetçilere yardımcı olmak amaçlanmış, dolayısıyla denetim sürecinde hukukilik sağlanmıştır. Genelge denetim sürecini planlayıp, uygulama birliğini sağlasa da sonuca ulaşma açısından fiili-fiziki denetimin nasıl yapılacağı ve denetim bulguları tamamen denetçi mesleği ile doğru orantılı olacaktır. Denetimi bir meslek olarak değerlendirirsek aynı metotları uygulayan farklı denetçilerin farklı denetim sonuçlarına ulaşması yadırganmayacaktır. Elbette ki incelenen yapım işinin unsurları hakkında yeterli bilgi birikimi denetim sonuçlarını farklılaştırıp zenginleştirecektir. Dolayısıyla fiili-fiziki denetim çıktısının verimliliği yalnızca belirlenen hususların kontrol listesi ile ilgili olmayıp aynı zamanda denetçi mesleki birikimi ile de yakından ilgilidir. Bu nedenle çalışmada yer verilen pratik mesleki tecrübelerin bu alana ilgi duyanlar için katkı sağlayacağı kanaatini taşımaktayım. Anılan Genelge tüm gider alanlarına yönelik olarak işlem ve olayın her safhasında inceleme esaslarını düzenlendiğinden prosedürler itibariyle çeşitlendirilmiştir. Yapım işlerinin fiili-fiziki denetimi de bu genelgenin konusunu oluşturduğuna göre; sonuçta bu amaçla yapılacak denetimde İşlem ve Olayın Her Safhasında Denetim Raporu yerine yargı raporu amaçlanıyor olsa bile yapılan denetimde hukukiliğin sağlanması için Genelgenin denetime ait usul süreci her halükarda uygulanmalıdır. Sayıştay Başkanlığınca yerinde denetim görevlendirme onaylarında işlem ve olayın her safhasında denetim yetkisi incelenen birimle sınırlı olmak şartıyla her Denetçiye önceden verilmiş olduğundan yapım işlerinde yapılacak fiili-fiziki denetimde genelgenin diğer usul hükümleri de kısaca; a) Fiili-fiziki denetim yapılacak işlerin risk unsurları (mali boyut, gerçekleme durumu, sözleşme bedeli yaklaşık maliyet oranı, iş artışı v.s.) esas alınarak belirlenmesi, b) Fiili-fiziki denetim yapılacak işler, denetleme tarihleri, yapı denetçileri, ihtiyaç var ise yüklenici temsilcileri, işin icabına göre katılmaları faydalı görülenler, tutanak tutulacaksa kimlerin iştirak edeceğinin yer aldığı tablo ile denetimde yararlanılacak dokümanlar (şartnameler, projeler, mahal listeleri v.s.) ve tespit çalışmasına katılacak yönetici temsilcisinin belirlenmesi noktasından üst yazının idarenin yöneticisine yazılması, c) Tutulacak tutanakların denetim bulgularına ulaşmaya esas tespit tutanağı olacağının bilinmesi, tutanakların tespite katılanlar tarafından imzalanması, İmzadan kaçınma halinde durum tutanakta açıklanma- 175 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

3 Sayıştay ve Yapım İşlerinde Fiilî-Fiziki Denetim sı, yeterli sayıda düzenlenecek tutanakların birer nüshasının tespite katılanlara verilmesi, d) İnceleme sonucunda bilirkişi gerekiyor ise usulüne uygun süreç dahilinde bilirkişi görevlendirilmesi, e) Sonuca ulaştırıcı konu ile ilgili objektif kayıtların (yazışma, proje, ataşman v.s.) eksiksiz olarak onaylı nüshalarının alınması, f) Uzmanlık gerektirir hesap tablolarının (mesafe, boyut, alan v.s.) işin uzmanlarına yaptırılması, g) Sayıştay Kanununun 29. ve 49 uncu maddeleri uyarınca, konusunda uzman olan kişilerden veya konuyla ilgili diğer görevlilerden ve kurumlardan yazılı veya sözlü bilgi alınması, Şeklinde sıralanabilir. Sonuç olarak; Sayıştay mevzuatı, kanun-yönetmelikgenelge sıralaması esas alınarak yapım işlerinde fiilifiziki denetimin usul açısından uygulanabilirlik mevzuat alt yapısını sağlamaktadır. 3. Yapım İşlerin de Olması Gerekenin Belgeleri; Kamu her türlü alımını (istisnalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği yapılacak ihaleler ile temin etmektedir. Yapım işine ait ihale süreci konumuz kapsamında olmamakla beraber, alınacak yapım işine ait yapım unsurlarının ihaleden önce idarece belirlenmesi ve bunların isteklilere verilmesi Kanun hükümleri ve ikincil mevzuat ile belirlenmiştir. Kanunun Tanımlar başlıklı 4. maddesinde yapım; Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, şeklinde tarif edilmiş, Şartnameler başlıklı 12. maddesinde ise; İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır denilmiştir. Dolayısıyla kamunun yapılmasını istediği ve tanımı yapılan yapım işinin ihalesinden önce her türlü özelliğinin yer aldığı idari ve teknik şartnameler ile yapım ihalesinin türüne (götürü bedel-birim fiyat) göre idarece belirlenecek, diğer belgelerin (uygulama veya avan proje, mahal listesi, ataşmanlar, birim fiyat tarifleri, analizler v.s.) hazırlığı ve taliplilere verilmesi de idarece yapılacaktır. İdaresince hazırlanıp isteklilere verilen belgeler idarenin o yapım işinin nasıl olması gerektiğine dair Borçlar Kanunu gereği bir icabı olmakta yani yapım işinin nasıl yapılacağına dair idare isteği bu belgeler ile hukuki irade beyanına dönüşmektedir. İdarece hazırlanan yapım işine ait belgeler isteklilerce ihaleden önce incelenecek ve varsa eksiklikleri idareye bildirilecektir. Aksi halde var olan belgeler doğrultusunda ihaleyi alan talipli, mevcut belgelerin doğruluğunu kabul etmiş olur ki bu durumda bu belgeler sonucu yapım işinde meydana gelecek olumsuzluklarda sorumluluğu kusuru oranında idare ile paylaşmış olacaktır. İdarenin icabının ihale üzerinde kalan firmanın kabulü sonucunda idare ile yüklenici arasında bir sözleşme akdedilecek dolayısıyla başlangıç ihale dokümanına aykırı olmayan sözleşme ve ekleri, idarenin istemiş olduğu yapım işi şartlarını açıkça belirlemiş olacaktır. Bu aşamadan sonra yüklenici işi, imzalamış olduğu sözleşme ve ekleri muvacehesinde bitirme edimini yüklenmiş olacaktır. İşte fiili-fiziki denetim bu aşamadan yani yüklenicinin işe başlaması aşamasından sonra yerine getirilecek bir denetim olup; denetimin konusu olan, olması gerekenin incelenmesi ancak olana başlanılması ile mümkün olacaktır. Yapım işinin fiili-fiziki denetiminde usul açısından hukukiliğin sağlanmasında yukarıda yer verilen Sayıştay mevzuatı geçerli olmakla birlikte esas açısından hukukiliğin sağlanmasında ihale dokümanı ve ekleri esas başvuru belgeleri olacaktır. Kaldı ki usul şartları arasında yer alan konu ile ilgili kanıtların objektif olması da bunu gerektirir sayılı Kanun un 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve ekleri (tip idari şartnameler, genel şartname ve tip sözleşme) yapım işlerinde idarelerin uygulama birliğini sağlamaya yönelik olarak yüklenicilerce yapılacak olması gerekeni tarif eden temel düzenleyici metinlerdir. İdareler bu belgelerin kendilerine inisiyatif tanınan maddelerini kendi şartları doğrultusunda düzenleyerek ihaleye çıkabilirler. Ancak temel noktaları itibariyle anılan dokümanlar korunmalıdır. Yapım işine ait Tip İdari Şartnamelerde yer alan İhale Dokümanının Kapsamı başlıklı 5. maddesi gereği yapım işinde genel olarak idarece düzenlenecek ve yapım sürecinde yükleniciden uygulanması istenen belgeler; a) İdari Şartname. b) Teknik Şartnameler. c) Sözleşme Tasarısı. ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. d) Standart formlar. 176 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

4 Tuncay GÜRSEN e) Aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında kullanılmak üzere isteklilerce verilecek analizlere esas analiz formatları ile İdarece ihale dokümanı kapsamında verilecek diğer belgeler ve Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalardır. Ancak tip idari şartname her ne kadar olması gerekeni tarif eden belgelere yer verse de bu belgelerin uygulamasında öncelik sırası tip sözleşme ile kesinlik kazanmaktadır. Tip sözleşmenin Sözleşmenin Ekleri başlıklı 8. Maddesi; 8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4-Uygulama Projesi, 5- Mahal Listesi, 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname, 8- Açıklamalar (varsa), 9- Diğer Ekler. (2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri, 5- Mahal Listesi, Şeklinde düzenlenmiştir. 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (varsa), 10- Diğer Ekler Dolayısıyla sonuç olarak; fiili-fiziki denetime konu yapım işlerinde genel hatları ile olması gerekeni tarif eden belgeler nihai olarak tip sözleşme ile kayıt altına alınmış olmaktadır. Yapım işlerinde fiili-fiziki denetimi amaçlayan denetim elemanı öncelikle o yapım işini yukarıda yer verilen temel belgeler noktasından hukuki planda yani sanal olarak gözünde canlandırabilmeli ki gerçek manada bir fiili-fiziki denetimi yerine getirebilsin. Aksi halde sorumlular tarafından kendisine sunulanla iktifa etmek zorunda kalır ki bu durum denetimin sıhhatini tartışılır hale getirir. Fiili-Fiziki Denetim Uygulama Safhaları ve Karşılaşılacak Sorunlar Fiili-fiziki denetim ana başlık olarak nitelik ve nicelik denetimi olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir. Bu ana başlıklarda bilgi birikimi ve mesleki tecrübe esas alındığında basit ve uzmanlık gerektirmesine göre tasnife tabi tutulup sistematikleştirilebilir. Elbette ki mesleki tecrübe ve bilgi birikiminin ötesinde ileri düzeyde uzmanlık ve mesleki bilgi gerektirir denetimlerin bilirkişi raporları ile desteklenmeye ihtiyacı olduğu da açıktır. Aşağıda yapılan incelemede yaygın olduğu için bina yapım işlerindeki (toplam imalat içerisinde yekun tutarı içermesi noktasından) inşaat işleri değerlendirilmiş olup, diğer yapım işleri (makine-tesisat, baraj, yol, tünel v.s.) spesifik olmasından dolayı ayrı değerlendirme yazılarına konu olabilecektir. a) Nicelik Denetimi ve Yararlanılacak Belgeler; Bu başlık altında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler kapsamında yapılacak fiili-fiziki denetimler, bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi olmasa da her denetim elemanın uygulayabileceği hususları içermektedir. Bu durum aşağıda tablo şeklinde irdelenecektir. İlgili belgelerde yer verilen miktarlar ile yerinde yapılanlar kıyaslanarak denetim yapılacak ve eksik olan var ise tespit tutanağına bağlanacaktır. Proje, mahal listesi ve şartnameleri gereği yapılması gereken ancak mahallinde tespitte yapılmadığı anlaşılan imalatların tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve birim bedeli yeni fiyat analizi ile tespit edilecek, projesi gereği bulunacak boyut hesabı ile çarpılarak toplam bedel tespit edilecektir. 177 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

5 Sayıştay ve Yapım İşlerinde Fiilî-Fiziki Denetim İş Kalemi Pencere ve kapı Denetimde Yararlanılacak Belge Proje, Mahal Listesi (Adet bazında İşe ait sözleşme eki proje eklerinden olan her kata ait Mimari Kat Plan alınıp Mahal Listesine göre demir-ahşap-alüminyum çeşitlerine göre pencere ve kapı sayıları ve boyutları bulunacaktır. Miktar bazında ise Sözleşme eki proje eklerinden olan pencere ve kapılara ait Detay Projeler alınıp benzer pencere ve kapılar için 1 adetinin kg veya m2 si farklı olanlar için ise tek tek hesaplama yapılacaktır.) Duvar Proje (Sözleşme eki proje eklerinden olan Kesitler kat yüksekliğini vereceğinden katlar arası döşeme betonu kalınlığı düşülerek duvar yüksekliği, en boyutu ise her kata ait Mimari Kat Plan esas alınarak bulunacaktır.) Sıva ve Boya Proje (Sözleşme eki proje eklerinden olan Kesitler kat yüksekliğini vereceğinden katlar arası döşeme betonu kalınlığı, varsa tesviye ve şap tabakası, döşeme kaplaması düşülerek sıva-boya yüksekliği, en boyutu ise her kata ait Mimari Kat Plan esas alınarak bulunacaktır.) Yer Döşemesi, Tavan Boya veya Kaplaması (Asma Tavan) Proje, Mahal Listesi, Teknik Şartname (Teknik Şartname ve Mahal Listesi gereği imalatların yapıldığı yerlerin en*boy boyutları Sözleşme eki proje eklerinden olan her kata ait Mimari Kat Plan esas alınarak bulunacak ve toplamı alınacaktır.) Çatı Teknik Şartname, Proje (Teknik Şartnamesinde yer verilen ölçü hesabına ait bilgiler doğrultusunda sözleşme eki proje eklerinden olan Çatı Planı esas alınarak çatı boyutları bulunacaktır.) Teklif Birim Fiyatlı Sözleşmeler kapsamında yapılacak işlerde ise yerinde yapılan imalatlar ölçüme (tartı, sayım v.s.) tabi tutulacak ve hakediş eki belgeler ile yani yapılan işler listesi ile uyumu kontrol edilecektir. Eğer ödemeye esas belgeler ile yerinde yapılan kıyasında yerinde yapılan az ise tutanağa bağlanacaktır. Denetçi tarafından uzmanlık isteyen kullanılan malzemenin nicelik ölçümüne esas demir, beton v.s. malzemeleri metraj hesaplamaları için bilirkişi görevlendirilmesi yapılabileceği gibi, işin kontrollerine (yapı denetim elemanına) yaptırılan veya aynı personelce daha önce yapılmış hesaplamalar denetçinin bilgi birikiminin ve deneyimin derecesine göre değerlendirmeye tabi tutulabilir. Ancak ikinci durumda yanılma veya hata yapma riskinin fazla olabileceği de bilinmelidir. Bu durumda dahi yapılan hesaplamanın doğruluğu örnekleme yöntemi ile belirli bir birimin hesabının kontrolü ile belirlenebilir. b) Nitelik Denetimi ve Yararlanılacak Belgeler; Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler ve Teklif Birim Fiyatlı Sözleşmeler kapsamında yapılacak fiilifiziki denetimler yapım işine ait tariflerin ve kullanılan teknik tabirlerin bilinmesi ve anlaşılması ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler kapsamında yapılacaklar sırasıyla; 1-Uygulama Projeleri ve Detay Projeler incelenecek, her mahalde kullanılan imalata ait poz numarası veya adın tespiti yapılacaktır. (Örneğin; dış duvar imalatında kullanılacak sıva pozu veya adı) 2-Uygulama Projesinde yer verilen imalat adı veya poz numarasının mahal listesinde yer alıp almadığı kontrol edilecek. Eğer farklılık var ise öncelik sırası gereği proje esas alınacaktır. Ancak projede poz yanında açıklamaya yer verilmiş ve her ikisi birbirini açıklar mahiyette değil ise bu durumda mahal listesinde ki açıklama tamamlayıcı olarak kabul edilecek orada da çelişki var ise teknik şartnameye gidilecektir. (Örneğin; poz numaralı Küçük Doğal Parke Taşı Yapılması imalatı projede açıklama olarak Mozayik Doğal Parke Taşı Yapılması olarak geçiyor ise bu durumda poz no ile açıklama çeliştiğinden Mahal Listesi ve akabinde Teknik Şartnameye müracaat edilerek çelişki giderilmeye çalışılacaktır.) 3-Proje, Mahal Listesi ve Teknik Şartnamesinde poz no ve ad olarak birebir aynı yer alan imalatın Teknik Şartname ve varsa Birim Fiyat Tarifi incelenecek. Farklı hallerde önce 2. Madde deki doğrulama yapılacaktır. 178 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

6 Tuncay GÜRSEN 4-İmalat ve malzeme tarifleri incelendikten sonra inşaat mahallinde yerinde yapılan imalat ile kıyaslanacaktır. Yerinde yapılan imalatta kullanılan malzeme farklı ise bu durum tutanakla belgelendirilecektir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23. maddesi hükmü gereği yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin bedelleri aynı şartnamenin 22. Maddesi hükmü gereğince yeni fiyat analizi ile belirlenecektir. Yeni fiyat analizi idarece tespit edilmemiş ise Denetçi tarafından varsa kamu kurumları birim fiyatları esas alınarak veya Ticaret ve Sanayi Odasına yazılarak tespit ettirilebilecektir. 5-Yerinde yapılan imalata ait kullanılan malzeme doğru olup yapım şartları aykırı ise bu durum tutanakla belgelendirilecektir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 24. maddesi hükmü gereği sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir. Ancak bu durumda yüklenici hatasının net hesaplama sonucu tespit edilemediği yapım şartlarına aykırı hatalar için idarenin ve yapı denetim elemanlarının belirlediği oranda Nefaset Kesinti Tutanağı düzenlenmelidir. (Örneğin yer döşemesi kaplamalarının yer yer eğri veya aynı malzemenin farklı renk ve deseni ile yapılmış olması, PVC ve Alüminyum doğrama et kalınlıklarının az olması) nefaset kesintisi; yüklenici hatasının net hesaplama sonucu tespit edilemediği hallerde idarece imalatın mevcut hali ile kabulü halinde başvurulan ve Borçlar Kanunu nda yer verilen, iş sahibinin istediği şartların yüklenici tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda, işin hakkaniyet noktasında kabulüne engel olmayan kısımları için iş veren tarafından verilen ceza kesintisini ifade etmektedir. nefaset kesintisinde oran tespitinde hatalı imalatın toplam bedeli esas alınır. 6-Yapım işinde kullanılan malzemeler şartnameler yanında TSE ve kabul edilmiş standartlara uygunluğu yönüyle de incelenmelidir. Eğer malzeme için teknik şartnamede nitelik açıklaması yapılmamış ise malzemenin mevcut standartlara uygunluğu esas alınacaktır. Standartlara aykırı malzemeler ve yapım şartları için 4. ve 5. madde açıklamaları kullanılacaktır. Teklif Birim Fiyatlı Sözleşmeler kapsamında yapılacak işlerde nitelik denetimi aşağıda yer verilen sıralamayla olacaktır. Sözleşmeye esas birim fiyat tarifleri ve varsa analizleri incelenecek malzeme niteliği ve yapım şartları iyice irdelenecektir. Yerinde yapılan imalatlar ile birim fiyatlar kıyaslanacak farklı imalatlar tutanağa bağlanacaktır. 2. madde de yer verilen hususların tespiti durumunda yukarıda Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler kapsamında yer verilen maddelerden 4. madde ve devamı işlemler yapılacaktır. Her iki sözleşme kapsamında ki imalatların sözleşmesinden farklı olduğunun mahallinde tespiti gözle anlaşılabilecek olanlar için sorun teşkil etmediği halde; laboratuar testine tabi tutulması gerektirecek durumların varlığı halinde usulüne uygun (Malzemenin tabi olduğu standart gereği laboratuar testleri için gerekecek tutarda) mahallinden tutanakla alınacak malzemeler laboratuar deneylerine tabi tutulması için uzman kuruluşlara gönderilecektir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 27. maddesi hükmü gereği teknik deneylerin giderleri yükleniciye aittir. İmalat farklılığının gözle tespit edilecek kadar açık olduğu hallerde dahi durum tutanağa bağlanamıyor ve yapı denetim görevlisi-idare ile ihtilafa düşülüyor ise; tutanakla mahallinden alınacak örnek malzeme niteliğinin belirlenmesi için Ticaret ve Sanayi Odası yada İnşaat Mühendisleri Odasına yazı ekinde gönderilebilir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15. maddesi hükmü gereği yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. Fiili-Fiziki denetimi esnasında malzemelerin nitelik tespitinde öncelikle bu örneklerin esas alınması uygun olacaktır. c) Uygulama Örnekleri; 1-Çatı imalatlarından olan uzay çatı imalatının yerinde denetiminde kullanılan çelik boru çaplarında şüpheye düşülmesi üzerine proje miktarı hesaplattırılmış, projesi gereği 49 ton olması gereken imalatın yerinde uygulama miktarının 37 ton olduğu tespit edilmiş durum tutanağa bağlanmıştır. 2-Uygulama projesi ve şartnamesi gereği /3A (4 mm kontraplak presli laminanat kaplamalı, çatkı çıtalı 179 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

7 Sayıştay ve Yapım İşlerinde Fiilî-Fiziki Denetim kapı kanadı) poz no ile yapılmasına karar verilen kapı kanadı imalatlarının yerine /3C (3mm mdf presli, laminant kaplamalı kraft dolgu kapı kanadı) poz nolu imalatın yapıldığı tespit edilmiştir. 3-Ahşap çatı imalatlarında kullanılmış kalıp malzemesi kerestesinin dikme, payanda, mertek ve kaplama imalatında kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanılmış kerestenin birebir tespiti yapılamıyor ise yapı denetim görevlisi-idare ve yüklenici ile yaklaşık bir oran tespiti yapılmalı ve tutanağa bağlanmalıdır. 4-Sözleşmesi gereği Afrika Red Granit olarak kaplanması gereken döşeme kaplamalarında sözleşmesinden farklı olarak Balboa Red Granit malzemesinin kullanıldığı tespit (Şüphelenilmiştir) edilmiştir. Bu durumda mahallinden tutanakla alınan malzeme Ticaret ve Sanayi Odası yada İnşaat Mühendisleri Odasına yazı ekinde gönderilecek ve malzeme niteliğinin tespiti istenilecektir. 5-Sözleşmesi gereği parlak granit seramik yapılması gereken döşeme mahallerinde mat granit seramik kullanıldığı veya boyutlarının (40*40 yerine 33*33 kullanılması) farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu husus gözle açık olarak anlaşıldığından yerinde tutanağa bağlanmıştır. 6-Sözleşmesi gereği paslanmaz çelik olması gereken imalatların (merdiven korkulukları, cephe kaplamasına ait malzemeler v.s.) galvaniz kaplama olduğu görülmüştür. Bu durum mıknatıs ile tespit edilmiştir. Paslanmaz çelik malzemeler mıknatıs tarafından çekilmemektedir. 7-Perforje alüminyum malzemeden yapılması gereken asma tavan imalatlarının sac malzemeden yapılmış olduğu mıknatıs ile anlaşılmıştır. 8-Mermer kaplama imalatları kalınlığının sözleşmesinde yer verilen kalınlıktan az olduğu Kumpas kullanılarak tespit edilmiştir. 9-Kenet sistem sandiviç sac veya alimünyum çatı kaplamaları yerine fabrikasyon sandiviç sistem çatı kaplaması yapıldığı tespit edilmiştir sınıf çam keresteden yapılması gereken kalıp iskelesinin kavak kerestesi ile yapıldığı tespit edilmiştir sınıf (1 mtül malzemede yalnızca 3 cm yi geçmeyecek bir budak olması hali) çam kereste ile yapılması gereken lambri, tavan, döşeme, pergole v.b. imalatların 2. ve 3. sınıf çam kereste ile yapıldığı tespit edilmiştir. 12-Uygulama projesi ve Şartnamesi gereği 3 mm et kalınlığında alüminyum profil ile yapılması gereken cephe kaplamasına ait doğramaların 2 mm et kalınlığında alüminyum profil ile yapıldığı kumpas kullanılarak tespit edilmiştir. 13-Isı cam imalatlarında ısı köprüsü kalınlığının 12 mm yerine 9 mm veya 11 mm olduğu tespit edilmiştir. 14-PVC imalatlarında et kalınlığının(kumpas kullanılarak) ve odacık sayısının proje ve şartnamelerden farklı ve az olduğu tespit edilmiştir. 15-Playwood kalıp kullanılması gereken beton imalatlarında düz yüzeyli ahşap kalıp kullanıldığı (kalıp yüzeyleri incelendiğinde geniş düz yüzeyler yerine cm genişliğinde kalıp tahtası izleri görülmüştür) tespit edilmiştir. 16-Suni mermer plak yapılması gereken mahallerin laboratuar deneyleri sonucu karo mozaik yapıldığı tespit edilmiştir. 17-Homojen (bir malzemeden oluşan tek kat) PVC kaplanması gereken mahallerin heterojen (iki ayrı malzeme katmanından oluşan tek kat) PVC kaplandığı tespit edilmiştir. 18-Şüphelenildiği için yerinde tutanak tutularak karot makinesi ile alınan beton numunelerinin laboratuar test sonuçlarının şartname ve sözleşmesinde istenilen evsafı taşımadığı tespit edilmiştir. 19-İstinat duvarı (beton ve taş) uzunluk ve kalınlıklarının sözleşme ve şartnamelerinde yer verilenden az olduğu tespit edilmiştir. 20- M² - M³ birim imalatta kullanılacak malzemelerin (etriye-çiröz demirleri adedi, cephe kaplama vida-pimsomun profil malzemeleri miktarı, mantolama dubel- 180 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

8 Tuncay GÜRSEN leri sayısı, kaplama taşı adedi v.b.) uygulama ve detay projesinden az kullanıldığı tespit edilmiştir. 21-Dolap imalatlarında (mutfak, banyo, yatak odası) mdf (odun lifi) malzeme yerine sunta (odun talaşı) malzemesi kullanıldığı ve kalınlıklarının farklı olduğu tespit edilmiştir. 22-Granit yer döşeme imalatında aynı rengin ton farklılıklarının alelusul kullanıldığı (Aksaray sarı yahşi) tespit edilmiştir. Bu durum sözleşme eki şartnamede hatalı imalat olarak belirtilmiştir. 23-Saten alçı kaplama (ortalama 3-5 mm) yerine alçı perdah (ortalama 1 mm) imalatının yapıldığı tespit edilmiştir. 24-Mantolama (dış cephe ısı yalıtımı) imalatlarında pencere merkezlerinin mantolanmadığı, kullanılan malzeme olan xps veya eps malzeme kalınlıklarının 5 cm yerine 3 cm alındığı, malzeme dansitesinin (yoğunluk) 32 yerine 25, 25 yerine 14 olarak alındığı görülmüştür. 25-Alçıpanel asma tavan imalatlarında sözleşmesi gereği pvc kaplama olması gereken alçı panellerinin pvc kaplamasız olduğu tespit edilmiştir. 26-Alüminyum perforje asma tavan imalatlarında sözleşmesi gereği olması gereken ses yalıtım malzemesinin (asma tavan plaklarının arkası kumaş kaplı olmalı) yerinde tespitte var olmadığı görülmüştür. 27-Konferans ve anfi koltuklarının projesinde yer verilen sayıdan az olduğu görülmüştür. 28-Kat yüksekliklerinin uygulama projelerinden olan kesitlerde yer verilenden az olduğu tespit edilmiştir. 29-Duvar kaplama fayans-seramik v.s. imalatlarının uygulama projesinde yer verilen yükseklikten az olduğu tespit edilmiştir. 30-Çatı eğim miktarının (Projesinde merkez dikme yüksekliği yerinde yapılandan fazla) proje ve şartnamesinden az olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Hem malzeme miktarı azalmakta hem de proje ve teknik şartnamesine aykırı imalat gerçekleştirilmektedir. 5. Sonuç Yapım işleri kapsamında inşaat işleri için yapılacak fiili-fiziki denetim işin şartname ve projelere uygun olarak doğru biçimde bitirilip bitirilmediğinin tespiti açısından son derece önemli bir denetim türüdür. Zira ihaleyi düşük bedele alan yüklenici inşaat hileleri ile karını artırmaya yönelebilir. Bu hilelerin önlenmesi veya ortaya çıkarılarak kamunun zarara girmesini engellenmesi ancak bu denetim ile gerçekleştirilebilir. Ancak yapılan denetimden sonuç alınması isteniliyor ise denetimin yasal sürecine uyulması ve gerektiğinde bilirkişi incelemesini gerektirecek bulguların gerçekçi olarak tespitinin yapılmasının da zorunludur. 181 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.2005) Mart 2006 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI Oğuz ÇALIK Kamu İhale Kurumu Daire Başkanı Sayıştay Uzman Denetçisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı