SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM"

Transkript

1 SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM Tuncay GÜRSEN Sayıştay Uzman Denetçisi 1. Giriş Anayasamızın 160. Maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevlidir. Türk Dil Kurumu tarafından denetlemek: Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek şeklinde gider: 1. Satın alınan bir mal karşılığı ödenen para. 2. Bir değer elde etmek için malı devretmek, 3. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından tanımları yapılan denetimin ve giderin yapım işlerindeki karşılığı, yapılması gereken işi tarif eden usulüne uygun düzenlenmiş gider belgeleri ile yapılan iş arasında kontrol listeleri oluşturmak, olması gerekenle olanın uygunluğunu incelemek ve kontrol etmek olmaktadır. Mevzuatımızda yapım işleri sözleşme esasları genel hukuk ilkeleri açısından 818 sayılı Borçlar Kanunu nun onbirinci babında istisna akdi olarak yer almış olup; kamuyu ilgilendirir yönüyle ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, yönetmelikler ve şartnameler ile düzenlenmiştir. Kamu harcamalarının hatırı sayılır kısmını yapım işleri oluşturmaktadır. Ulaşılan rakamların yüksek olması ve bu rakamların esas muhataplarının müteahhitler olması riskli unsurları beraberinde getirmiştir. Yapım işlerinde yapılan denetimin sonuçları itibariyle riskli alanlarının en aza indirgenmesi, denetimde izlenecek sürecin hukukiliği ile aynı oranda olacaktır. Dolayısıyla bu çalışmamızda; uygunluk denetiminin sıkça kullanılan fiili-fiziki denetim yönteminin inşaat işlerinde Sayıştay Kanunu ve ikincil mevzuatı muvacehesinde uygulanabilirliği, Sayıştay yargısına konu denetim sonuçlarına ulaşmada 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ikincil mevzuat olan yönetmelik ve şartnamelerin kullanım alanları ile yapılan denetim ve sonuçlarının sorunları irdelenecektir. Denetim sonuçları itibariyle TBMM ye sunulacak raporlar açısından fiili-fiziki denetimin irdelenmesi ayrıca bir inceleme konusu olacağından bu yazı kapsamına konu olmamıştır. 174 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2 Tuncay GÜRSEN 2. Sayıştay Kanunu ve İkincil Mevzuatında Fiili-Fiziki Denetimin Uygulanabilirliği; Sayıştay denetimi raporlama sürecinde mali, adli, idari sonuçları içeren çıktılar içermesi ve bu bulguların Sayıştay yargısına konu olması nedeniyle her halükarda hukukilik prensibine uygun olmak zorundadır. Dolayısıyla yapım işlerinde yapılacak fiili-fiziki denetimin de usul ve esaslarının tam belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde usul hataları denetimin güvenilirliğinin sorgulanmasını beraberinde getirecektir. Sayıştay, Anayasanın 160. Maddesi gereği kendisine verilen görevi 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda yerine getirmektedir. Anılan Kanunun 29. Maddesi Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Bu maddenin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar yönetmeliğinde belirtilir. Hükmü gereği bu maddenin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik te düzenlenmiştir. Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin İşlem ve Olayın Her Safhasında İnceleme başlıklı üçüncü kısmının İnceleme Esasları başlıklı 81. maddesinde (Değişik: R.G ) Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili belgeler, eşya ve mallar, işler ve hizmetlerin cari yıl da dahil olmak üzere herhangi bir dönem veya andaki kayıtları ile fiili ve fiziki durumları arasındaki uygunluğun ortaya konulması için gerekli inceleme, araştırma, soruşturma ve tespit çalışmaları yapılabilir şeklinde düzenleme yapılmış ancak konunun önemine binaen İşlem ve Olayın Her Safhasında İnceleme Usul ve Esasları tarih ve 462 seri nolu ayrı bir genelge ile ayrıntıya kavuşturulmuştur. 462 sayılı Genelge ile Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili belgeler, eşya ve mallar, işlemler ve hizmetlerin cari yıl da dahil olmak üzere herhangi bir dönem veya andaki kayıtları (her türlü bilgi, belge, tutanak, yazışma, teklif, talimat, sözleşme, muhasebe kayıtları, üçüncü kişilerin kayıtları ve diğer kayıtlar, her tür arşiv ve yönetim bilgi ve belgeleri) ile fiili ve fiziki (işlem ve olayın başlangıcından incelemenin yapıldığı ana kadarki evrede, iş ve hizmetlerin gerçekleşme) durumları arasındaki uygunluğun ortaya konulması amacıyla yapılan inceleme, araştırma, soruşturma ve tespit çalışmalarında uygulama birliği sağlamak, çalışmanın programlanması, yürütülmesi ve bulguların raporlanması safhalarında ortaya çıkabilecek tereddütleri azaltmak ve bu çalışmalara katılacak denetçilere yardımcı olmak amaçlanmış, dolayısıyla denetim sürecinde hukukilik sağlanmıştır. Genelge denetim sürecini planlayıp, uygulama birliğini sağlasa da sonuca ulaşma açısından fiili-fiziki denetimin nasıl yapılacağı ve denetim bulguları tamamen denetçi mesleği ile doğru orantılı olacaktır. Denetimi bir meslek olarak değerlendirirsek aynı metotları uygulayan farklı denetçilerin farklı denetim sonuçlarına ulaşması yadırganmayacaktır. Elbette ki incelenen yapım işinin unsurları hakkında yeterli bilgi birikimi denetim sonuçlarını farklılaştırıp zenginleştirecektir. Dolayısıyla fiili-fiziki denetim çıktısının verimliliği yalnızca belirlenen hususların kontrol listesi ile ilgili olmayıp aynı zamanda denetçi mesleki birikimi ile de yakından ilgilidir. Bu nedenle çalışmada yer verilen pratik mesleki tecrübelerin bu alana ilgi duyanlar için katkı sağlayacağı kanaatini taşımaktayım. Anılan Genelge tüm gider alanlarına yönelik olarak işlem ve olayın her safhasında inceleme esaslarını düzenlendiğinden prosedürler itibariyle çeşitlendirilmiştir. Yapım işlerinin fiili-fiziki denetimi de bu genelgenin konusunu oluşturduğuna göre; sonuçta bu amaçla yapılacak denetimde İşlem ve Olayın Her Safhasında Denetim Raporu yerine yargı raporu amaçlanıyor olsa bile yapılan denetimde hukukiliğin sağlanması için Genelgenin denetime ait usul süreci her halükarda uygulanmalıdır. Sayıştay Başkanlığınca yerinde denetim görevlendirme onaylarında işlem ve olayın her safhasında denetim yetkisi incelenen birimle sınırlı olmak şartıyla her Denetçiye önceden verilmiş olduğundan yapım işlerinde yapılacak fiili-fiziki denetimde genelgenin diğer usul hükümleri de kısaca; a) Fiili-fiziki denetim yapılacak işlerin risk unsurları (mali boyut, gerçekleme durumu, sözleşme bedeli yaklaşık maliyet oranı, iş artışı v.s.) esas alınarak belirlenmesi, b) Fiili-fiziki denetim yapılacak işler, denetleme tarihleri, yapı denetçileri, ihtiyaç var ise yüklenici temsilcileri, işin icabına göre katılmaları faydalı görülenler, tutanak tutulacaksa kimlerin iştirak edeceğinin yer aldığı tablo ile denetimde yararlanılacak dokümanlar (şartnameler, projeler, mahal listeleri v.s.) ve tespit çalışmasına katılacak yönetici temsilcisinin belirlenmesi noktasından üst yazının idarenin yöneticisine yazılması, c) Tutulacak tutanakların denetim bulgularına ulaşmaya esas tespit tutanağı olacağının bilinmesi, tutanakların tespite katılanlar tarafından imzalanması, İmzadan kaçınma halinde durum tutanakta açıklanma- 175 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

3 Sayıştay ve Yapım İşlerinde Fiilî-Fiziki Denetim sı, yeterli sayıda düzenlenecek tutanakların birer nüshasının tespite katılanlara verilmesi, d) İnceleme sonucunda bilirkişi gerekiyor ise usulüne uygun süreç dahilinde bilirkişi görevlendirilmesi, e) Sonuca ulaştırıcı konu ile ilgili objektif kayıtların (yazışma, proje, ataşman v.s.) eksiksiz olarak onaylı nüshalarının alınması, f) Uzmanlık gerektirir hesap tablolarının (mesafe, boyut, alan v.s.) işin uzmanlarına yaptırılması, g) Sayıştay Kanununun 29. ve 49 uncu maddeleri uyarınca, konusunda uzman olan kişilerden veya konuyla ilgili diğer görevlilerden ve kurumlardan yazılı veya sözlü bilgi alınması, Şeklinde sıralanabilir. Sonuç olarak; Sayıştay mevzuatı, kanun-yönetmelikgenelge sıralaması esas alınarak yapım işlerinde fiilifiziki denetimin usul açısından uygulanabilirlik mevzuat alt yapısını sağlamaktadır. 3. Yapım İşlerin de Olması Gerekenin Belgeleri; Kamu her türlü alımını (istisnalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği yapılacak ihaleler ile temin etmektedir. Yapım işine ait ihale süreci konumuz kapsamında olmamakla beraber, alınacak yapım işine ait yapım unsurlarının ihaleden önce idarece belirlenmesi ve bunların isteklilere verilmesi Kanun hükümleri ve ikincil mevzuat ile belirlenmiştir. Kanunun Tanımlar başlıklı 4. maddesinde yapım; Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, şeklinde tarif edilmiş, Şartnameler başlıklı 12. maddesinde ise; İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır denilmiştir. Dolayısıyla kamunun yapılmasını istediği ve tanımı yapılan yapım işinin ihalesinden önce her türlü özelliğinin yer aldığı idari ve teknik şartnameler ile yapım ihalesinin türüne (götürü bedel-birim fiyat) göre idarece belirlenecek, diğer belgelerin (uygulama veya avan proje, mahal listesi, ataşmanlar, birim fiyat tarifleri, analizler v.s.) hazırlığı ve taliplilere verilmesi de idarece yapılacaktır. İdaresince hazırlanıp isteklilere verilen belgeler idarenin o yapım işinin nasıl olması gerektiğine dair Borçlar Kanunu gereği bir icabı olmakta yani yapım işinin nasıl yapılacağına dair idare isteği bu belgeler ile hukuki irade beyanına dönüşmektedir. İdarece hazırlanan yapım işine ait belgeler isteklilerce ihaleden önce incelenecek ve varsa eksiklikleri idareye bildirilecektir. Aksi halde var olan belgeler doğrultusunda ihaleyi alan talipli, mevcut belgelerin doğruluğunu kabul etmiş olur ki bu durumda bu belgeler sonucu yapım işinde meydana gelecek olumsuzluklarda sorumluluğu kusuru oranında idare ile paylaşmış olacaktır. İdarenin icabının ihale üzerinde kalan firmanın kabulü sonucunda idare ile yüklenici arasında bir sözleşme akdedilecek dolayısıyla başlangıç ihale dokümanına aykırı olmayan sözleşme ve ekleri, idarenin istemiş olduğu yapım işi şartlarını açıkça belirlemiş olacaktır. Bu aşamadan sonra yüklenici işi, imzalamış olduğu sözleşme ve ekleri muvacehesinde bitirme edimini yüklenmiş olacaktır. İşte fiili-fiziki denetim bu aşamadan yani yüklenicinin işe başlaması aşamasından sonra yerine getirilecek bir denetim olup; denetimin konusu olan, olması gerekenin incelenmesi ancak olana başlanılması ile mümkün olacaktır. Yapım işinin fiili-fiziki denetiminde usul açısından hukukiliğin sağlanmasında yukarıda yer verilen Sayıştay mevzuatı geçerli olmakla birlikte esas açısından hukukiliğin sağlanmasında ihale dokümanı ve ekleri esas başvuru belgeleri olacaktır. Kaldı ki usul şartları arasında yer alan konu ile ilgili kanıtların objektif olması da bunu gerektirir sayılı Kanun un 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve ekleri (tip idari şartnameler, genel şartname ve tip sözleşme) yapım işlerinde idarelerin uygulama birliğini sağlamaya yönelik olarak yüklenicilerce yapılacak olması gerekeni tarif eden temel düzenleyici metinlerdir. İdareler bu belgelerin kendilerine inisiyatif tanınan maddelerini kendi şartları doğrultusunda düzenleyerek ihaleye çıkabilirler. Ancak temel noktaları itibariyle anılan dokümanlar korunmalıdır. Yapım işine ait Tip İdari Şartnamelerde yer alan İhale Dokümanının Kapsamı başlıklı 5. maddesi gereği yapım işinde genel olarak idarece düzenlenecek ve yapım sürecinde yükleniciden uygulanması istenen belgeler; a) İdari Şartname. b) Teknik Şartnameler. c) Sözleşme Tasarısı. ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. d) Standart formlar. 176 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

4 Tuncay GÜRSEN e) Aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında kullanılmak üzere isteklilerce verilecek analizlere esas analiz formatları ile İdarece ihale dokümanı kapsamında verilecek diğer belgeler ve Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalardır. Ancak tip idari şartname her ne kadar olması gerekeni tarif eden belgelere yer verse de bu belgelerin uygulamasında öncelik sırası tip sözleşme ile kesinlik kazanmaktadır. Tip sözleşmenin Sözleşmenin Ekleri başlıklı 8. Maddesi; 8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4-Uygulama Projesi, 5- Mahal Listesi, 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname, 8- Açıklamalar (varsa), 9- Diğer Ekler. (2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri, 5- Mahal Listesi, Şeklinde düzenlenmiştir. 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (varsa), 10- Diğer Ekler Dolayısıyla sonuç olarak; fiili-fiziki denetime konu yapım işlerinde genel hatları ile olması gerekeni tarif eden belgeler nihai olarak tip sözleşme ile kayıt altına alınmış olmaktadır. Yapım işlerinde fiili-fiziki denetimi amaçlayan denetim elemanı öncelikle o yapım işini yukarıda yer verilen temel belgeler noktasından hukuki planda yani sanal olarak gözünde canlandırabilmeli ki gerçek manada bir fiili-fiziki denetimi yerine getirebilsin. Aksi halde sorumlular tarafından kendisine sunulanla iktifa etmek zorunda kalır ki bu durum denetimin sıhhatini tartışılır hale getirir. Fiili-Fiziki Denetim Uygulama Safhaları ve Karşılaşılacak Sorunlar Fiili-fiziki denetim ana başlık olarak nitelik ve nicelik denetimi olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir. Bu ana başlıklarda bilgi birikimi ve mesleki tecrübe esas alındığında basit ve uzmanlık gerektirmesine göre tasnife tabi tutulup sistematikleştirilebilir. Elbette ki mesleki tecrübe ve bilgi birikiminin ötesinde ileri düzeyde uzmanlık ve mesleki bilgi gerektirir denetimlerin bilirkişi raporları ile desteklenmeye ihtiyacı olduğu da açıktır. Aşağıda yapılan incelemede yaygın olduğu için bina yapım işlerindeki (toplam imalat içerisinde yekun tutarı içermesi noktasından) inşaat işleri değerlendirilmiş olup, diğer yapım işleri (makine-tesisat, baraj, yol, tünel v.s.) spesifik olmasından dolayı ayrı değerlendirme yazılarına konu olabilecektir. a) Nicelik Denetimi ve Yararlanılacak Belgeler; Bu başlık altında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler kapsamında yapılacak fiili-fiziki denetimler, bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi olmasa da her denetim elemanın uygulayabileceği hususları içermektedir. Bu durum aşağıda tablo şeklinde irdelenecektir. İlgili belgelerde yer verilen miktarlar ile yerinde yapılanlar kıyaslanarak denetim yapılacak ve eksik olan var ise tespit tutanağına bağlanacaktır. Proje, mahal listesi ve şartnameleri gereği yapılması gereken ancak mahallinde tespitte yapılmadığı anlaşılan imalatların tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve birim bedeli yeni fiyat analizi ile tespit edilecek, projesi gereği bulunacak boyut hesabı ile çarpılarak toplam bedel tespit edilecektir. 177 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

5 Sayıştay ve Yapım İşlerinde Fiilî-Fiziki Denetim İş Kalemi Pencere ve kapı Denetimde Yararlanılacak Belge Proje, Mahal Listesi (Adet bazında İşe ait sözleşme eki proje eklerinden olan her kata ait Mimari Kat Plan alınıp Mahal Listesine göre demir-ahşap-alüminyum çeşitlerine göre pencere ve kapı sayıları ve boyutları bulunacaktır. Miktar bazında ise Sözleşme eki proje eklerinden olan pencere ve kapılara ait Detay Projeler alınıp benzer pencere ve kapılar için 1 adetinin kg veya m2 si farklı olanlar için ise tek tek hesaplama yapılacaktır.) Duvar Proje (Sözleşme eki proje eklerinden olan Kesitler kat yüksekliğini vereceğinden katlar arası döşeme betonu kalınlığı düşülerek duvar yüksekliği, en boyutu ise her kata ait Mimari Kat Plan esas alınarak bulunacaktır.) Sıva ve Boya Proje (Sözleşme eki proje eklerinden olan Kesitler kat yüksekliğini vereceğinden katlar arası döşeme betonu kalınlığı, varsa tesviye ve şap tabakası, döşeme kaplaması düşülerek sıva-boya yüksekliği, en boyutu ise her kata ait Mimari Kat Plan esas alınarak bulunacaktır.) Yer Döşemesi, Tavan Boya veya Kaplaması (Asma Tavan) Proje, Mahal Listesi, Teknik Şartname (Teknik Şartname ve Mahal Listesi gereği imalatların yapıldığı yerlerin en*boy boyutları Sözleşme eki proje eklerinden olan her kata ait Mimari Kat Plan esas alınarak bulunacak ve toplamı alınacaktır.) Çatı Teknik Şartname, Proje (Teknik Şartnamesinde yer verilen ölçü hesabına ait bilgiler doğrultusunda sözleşme eki proje eklerinden olan Çatı Planı esas alınarak çatı boyutları bulunacaktır.) Teklif Birim Fiyatlı Sözleşmeler kapsamında yapılacak işlerde ise yerinde yapılan imalatlar ölçüme (tartı, sayım v.s.) tabi tutulacak ve hakediş eki belgeler ile yani yapılan işler listesi ile uyumu kontrol edilecektir. Eğer ödemeye esas belgeler ile yerinde yapılan kıyasında yerinde yapılan az ise tutanağa bağlanacaktır. Denetçi tarafından uzmanlık isteyen kullanılan malzemenin nicelik ölçümüne esas demir, beton v.s. malzemeleri metraj hesaplamaları için bilirkişi görevlendirilmesi yapılabileceği gibi, işin kontrollerine (yapı denetim elemanına) yaptırılan veya aynı personelce daha önce yapılmış hesaplamalar denetçinin bilgi birikiminin ve deneyimin derecesine göre değerlendirmeye tabi tutulabilir. Ancak ikinci durumda yanılma veya hata yapma riskinin fazla olabileceği de bilinmelidir. Bu durumda dahi yapılan hesaplamanın doğruluğu örnekleme yöntemi ile belirli bir birimin hesabının kontrolü ile belirlenebilir. b) Nitelik Denetimi ve Yararlanılacak Belgeler; Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler ve Teklif Birim Fiyatlı Sözleşmeler kapsamında yapılacak fiilifiziki denetimler yapım işine ait tariflerin ve kullanılan teknik tabirlerin bilinmesi ve anlaşılması ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler kapsamında yapılacaklar sırasıyla; 1-Uygulama Projeleri ve Detay Projeler incelenecek, her mahalde kullanılan imalata ait poz numarası veya adın tespiti yapılacaktır. (Örneğin; dış duvar imalatında kullanılacak sıva pozu veya adı) 2-Uygulama Projesinde yer verilen imalat adı veya poz numarasının mahal listesinde yer alıp almadığı kontrol edilecek. Eğer farklılık var ise öncelik sırası gereği proje esas alınacaktır. Ancak projede poz yanında açıklamaya yer verilmiş ve her ikisi birbirini açıklar mahiyette değil ise bu durumda mahal listesinde ki açıklama tamamlayıcı olarak kabul edilecek orada da çelişki var ise teknik şartnameye gidilecektir. (Örneğin; poz numaralı Küçük Doğal Parke Taşı Yapılması imalatı projede açıklama olarak Mozayik Doğal Parke Taşı Yapılması olarak geçiyor ise bu durumda poz no ile açıklama çeliştiğinden Mahal Listesi ve akabinde Teknik Şartnameye müracaat edilerek çelişki giderilmeye çalışılacaktır.) 3-Proje, Mahal Listesi ve Teknik Şartnamesinde poz no ve ad olarak birebir aynı yer alan imalatın Teknik Şartname ve varsa Birim Fiyat Tarifi incelenecek. Farklı hallerde önce 2. Madde deki doğrulama yapılacaktır. 178 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

6 Tuncay GÜRSEN 4-İmalat ve malzeme tarifleri incelendikten sonra inşaat mahallinde yerinde yapılan imalat ile kıyaslanacaktır. Yerinde yapılan imalatta kullanılan malzeme farklı ise bu durum tutanakla belgelendirilecektir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23. maddesi hükmü gereği yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin bedelleri aynı şartnamenin 22. Maddesi hükmü gereğince yeni fiyat analizi ile belirlenecektir. Yeni fiyat analizi idarece tespit edilmemiş ise Denetçi tarafından varsa kamu kurumları birim fiyatları esas alınarak veya Ticaret ve Sanayi Odasına yazılarak tespit ettirilebilecektir. 5-Yerinde yapılan imalata ait kullanılan malzeme doğru olup yapım şartları aykırı ise bu durum tutanakla belgelendirilecektir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 24. maddesi hükmü gereği sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir. Ancak bu durumda yüklenici hatasının net hesaplama sonucu tespit edilemediği yapım şartlarına aykırı hatalar için idarenin ve yapı denetim elemanlarının belirlediği oranda Nefaset Kesinti Tutanağı düzenlenmelidir. (Örneğin yer döşemesi kaplamalarının yer yer eğri veya aynı malzemenin farklı renk ve deseni ile yapılmış olması, PVC ve Alüminyum doğrama et kalınlıklarının az olması) nefaset kesintisi; yüklenici hatasının net hesaplama sonucu tespit edilemediği hallerde idarece imalatın mevcut hali ile kabulü halinde başvurulan ve Borçlar Kanunu nda yer verilen, iş sahibinin istediği şartların yüklenici tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda, işin hakkaniyet noktasında kabulüne engel olmayan kısımları için iş veren tarafından verilen ceza kesintisini ifade etmektedir. nefaset kesintisinde oran tespitinde hatalı imalatın toplam bedeli esas alınır. 6-Yapım işinde kullanılan malzemeler şartnameler yanında TSE ve kabul edilmiş standartlara uygunluğu yönüyle de incelenmelidir. Eğer malzeme için teknik şartnamede nitelik açıklaması yapılmamış ise malzemenin mevcut standartlara uygunluğu esas alınacaktır. Standartlara aykırı malzemeler ve yapım şartları için 4. ve 5. madde açıklamaları kullanılacaktır. Teklif Birim Fiyatlı Sözleşmeler kapsamında yapılacak işlerde nitelik denetimi aşağıda yer verilen sıralamayla olacaktır. Sözleşmeye esas birim fiyat tarifleri ve varsa analizleri incelenecek malzeme niteliği ve yapım şartları iyice irdelenecektir. Yerinde yapılan imalatlar ile birim fiyatlar kıyaslanacak farklı imalatlar tutanağa bağlanacaktır. 2. madde de yer verilen hususların tespiti durumunda yukarıda Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler kapsamında yer verilen maddelerden 4. madde ve devamı işlemler yapılacaktır. Her iki sözleşme kapsamında ki imalatların sözleşmesinden farklı olduğunun mahallinde tespiti gözle anlaşılabilecek olanlar için sorun teşkil etmediği halde; laboratuar testine tabi tutulması gerektirecek durumların varlığı halinde usulüne uygun (Malzemenin tabi olduğu standart gereği laboratuar testleri için gerekecek tutarda) mahallinden tutanakla alınacak malzemeler laboratuar deneylerine tabi tutulması için uzman kuruluşlara gönderilecektir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 27. maddesi hükmü gereği teknik deneylerin giderleri yükleniciye aittir. İmalat farklılığının gözle tespit edilecek kadar açık olduğu hallerde dahi durum tutanağa bağlanamıyor ve yapı denetim görevlisi-idare ile ihtilafa düşülüyor ise; tutanakla mahallinden alınacak örnek malzeme niteliğinin belirlenmesi için Ticaret ve Sanayi Odası yada İnşaat Mühendisleri Odasına yazı ekinde gönderilebilir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15. maddesi hükmü gereği yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. Fiili-Fiziki denetimi esnasında malzemelerin nitelik tespitinde öncelikle bu örneklerin esas alınması uygun olacaktır. c) Uygulama Örnekleri; 1-Çatı imalatlarından olan uzay çatı imalatının yerinde denetiminde kullanılan çelik boru çaplarında şüpheye düşülmesi üzerine proje miktarı hesaplattırılmış, projesi gereği 49 ton olması gereken imalatın yerinde uygulama miktarının 37 ton olduğu tespit edilmiş durum tutanağa bağlanmıştır. 2-Uygulama projesi ve şartnamesi gereği /3A (4 mm kontraplak presli laminanat kaplamalı, çatkı çıtalı 179 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

7 Sayıştay ve Yapım İşlerinde Fiilî-Fiziki Denetim kapı kanadı) poz no ile yapılmasına karar verilen kapı kanadı imalatlarının yerine /3C (3mm mdf presli, laminant kaplamalı kraft dolgu kapı kanadı) poz nolu imalatın yapıldığı tespit edilmiştir. 3-Ahşap çatı imalatlarında kullanılmış kalıp malzemesi kerestesinin dikme, payanda, mertek ve kaplama imalatında kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanılmış kerestenin birebir tespiti yapılamıyor ise yapı denetim görevlisi-idare ve yüklenici ile yaklaşık bir oran tespiti yapılmalı ve tutanağa bağlanmalıdır. 4-Sözleşmesi gereği Afrika Red Granit olarak kaplanması gereken döşeme kaplamalarında sözleşmesinden farklı olarak Balboa Red Granit malzemesinin kullanıldığı tespit (Şüphelenilmiştir) edilmiştir. Bu durumda mahallinden tutanakla alınan malzeme Ticaret ve Sanayi Odası yada İnşaat Mühendisleri Odasına yazı ekinde gönderilecek ve malzeme niteliğinin tespiti istenilecektir. 5-Sözleşmesi gereği parlak granit seramik yapılması gereken döşeme mahallerinde mat granit seramik kullanıldığı veya boyutlarının (40*40 yerine 33*33 kullanılması) farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu husus gözle açık olarak anlaşıldığından yerinde tutanağa bağlanmıştır. 6-Sözleşmesi gereği paslanmaz çelik olması gereken imalatların (merdiven korkulukları, cephe kaplamasına ait malzemeler v.s.) galvaniz kaplama olduğu görülmüştür. Bu durum mıknatıs ile tespit edilmiştir. Paslanmaz çelik malzemeler mıknatıs tarafından çekilmemektedir. 7-Perforje alüminyum malzemeden yapılması gereken asma tavan imalatlarının sac malzemeden yapılmış olduğu mıknatıs ile anlaşılmıştır. 8-Mermer kaplama imalatları kalınlığının sözleşmesinde yer verilen kalınlıktan az olduğu Kumpas kullanılarak tespit edilmiştir. 9-Kenet sistem sandiviç sac veya alimünyum çatı kaplamaları yerine fabrikasyon sandiviç sistem çatı kaplaması yapıldığı tespit edilmiştir sınıf çam keresteden yapılması gereken kalıp iskelesinin kavak kerestesi ile yapıldığı tespit edilmiştir sınıf (1 mtül malzemede yalnızca 3 cm yi geçmeyecek bir budak olması hali) çam kereste ile yapılması gereken lambri, tavan, döşeme, pergole v.b. imalatların 2. ve 3. sınıf çam kereste ile yapıldığı tespit edilmiştir. 12-Uygulama projesi ve Şartnamesi gereği 3 mm et kalınlığında alüminyum profil ile yapılması gereken cephe kaplamasına ait doğramaların 2 mm et kalınlığında alüminyum profil ile yapıldığı kumpas kullanılarak tespit edilmiştir. 13-Isı cam imalatlarında ısı köprüsü kalınlığının 12 mm yerine 9 mm veya 11 mm olduğu tespit edilmiştir. 14-PVC imalatlarında et kalınlığının(kumpas kullanılarak) ve odacık sayısının proje ve şartnamelerden farklı ve az olduğu tespit edilmiştir. 15-Playwood kalıp kullanılması gereken beton imalatlarında düz yüzeyli ahşap kalıp kullanıldığı (kalıp yüzeyleri incelendiğinde geniş düz yüzeyler yerine cm genişliğinde kalıp tahtası izleri görülmüştür) tespit edilmiştir. 16-Suni mermer plak yapılması gereken mahallerin laboratuar deneyleri sonucu karo mozaik yapıldığı tespit edilmiştir. 17-Homojen (bir malzemeden oluşan tek kat) PVC kaplanması gereken mahallerin heterojen (iki ayrı malzeme katmanından oluşan tek kat) PVC kaplandığı tespit edilmiştir. 18-Şüphelenildiği için yerinde tutanak tutularak karot makinesi ile alınan beton numunelerinin laboratuar test sonuçlarının şartname ve sözleşmesinde istenilen evsafı taşımadığı tespit edilmiştir. 19-İstinat duvarı (beton ve taş) uzunluk ve kalınlıklarının sözleşme ve şartnamelerinde yer verilenden az olduğu tespit edilmiştir. 20- M² - M³ birim imalatta kullanılacak malzemelerin (etriye-çiröz demirleri adedi, cephe kaplama vida-pimsomun profil malzemeleri miktarı, mantolama dubel- 180 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

8 Tuncay GÜRSEN leri sayısı, kaplama taşı adedi v.b.) uygulama ve detay projesinden az kullanıldığı tespit edilmiştir. 21-Dolap imalatlarında (mutfak, banyo, yatak odası) mdf (odun lifi) malzeme yerine sunta (odun talaşı) malzemesi kullanıldığı ve kalınlıklarının farklı olduğu tespit edilmiştir. 22-Granit yer döşeme imalatında aynı rengin ton farklılıklarının alelusul kullanıldığı (Aksaray sarı yahşi) tespit edilmiştir. Bu durum sözleşme eki şartnamede hatalı imalat olarak belirtilmiştir. 23-Saten alçı kaplama (ortalama 3-5 mm) yerine alçı perdah (ortalama 1 mm) imalatının yapıldığı tespit edilmiştir. 24-Mantolama (dış cephe ısı yalıtımı) imalatlarında pencere merkezlerinin mantolanmadığı, kullanılan malzeme olan xps veya eps malzeme kalınlıklarının 5 cm yerine 3 cm alındığı, malzeme dansitesinin (yoğunluk) 32 yerine 25, 25 yerine 14 olarak alındığı görülmüştür. 25-Alçıpanel asma tavan imalatlarında sözleşmesi gereği pvc kaplama olması gereken alçı panellerinin pvc kaplamasız olduğu tespit edilmiştir. 26-Alüminyum perforje asma tavan imalatlarında sözleşmesi gereği olması gereken ses yalıtım malzemesinin (asma tavan plaklarının arkası kumaş kaplı olmalı) yerinde tespitte var olmadığı görülmüştür. 27-Konferans ve anfi koltuklarının projesinde yer verilen sayıdan az olduğu görülmüştür. 28-Kat yüksekliklerinin uygulama projelerinden olan kesitlerde yer verilenden az olduğu tespit edilmiştir. 29-Duvar kaplama fayans-seramik v.s. imalatlarının uygulama projesinde yer verilen yükseklikten az olduğu tespit edilmiştir. 30-Çatı eğim miktarının (Projesinde merkez dikme yüksekliği yerinde yapılandan fazla) proje ve şartnamesinden az olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Hem malzeme miktarı azalmakta hem de proje ve teknik şartnamesine aykırı imalat gerçekleştirilmektedir. 5. Sonuç Yapım işleri kapsamında inşaat işleri için yapılacak fiili-fiziki denetim işin şartname ve projelere uygun olarak doğru biçimde bitirilip bitirilmediğinin tespiti açısından son derece önemli bir denetim türüdür. Zira ihaleyi düşük bedele alan yüklenici inşaat hileleri ile karını artırmaya yönelebilir. Bu hilelerin önlenmesi veya ortaya çıkarılarak kamunun zarara girmesini engellenmesi ancak bu denetim ile gerçekleştirilebilir. Ancak yapılan denetimden sonuç alınması isteniliyor ise denetimin yasal sürecine uyulması ve gerektiğinde bilirkişi incelemesini gerektirecek bulguların gerçekçi olarak tespitinin yapılmasının da zorunludur. 181 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI KEMAL OKTAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR N. HİDAYET YILDIZ YMM & BAĞIMSIZ DENETÇİ KILAVUZ DENETİM YMM SEYFİ AYRAL GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR & YMM & BAĞIMSIZ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Seminer Yaklaşı şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolu Semineri Oska Yazılım 2008 18 yıllık birikim ve sayısı 3000 in üzerinde program kullanıcısına

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR Mustafa ŞEN ÖZ Günümüz piyasa şartlarında işgücünün alt işverenlerden yahut ilgili alanlarda faaliyette bulunan kişilerden temin

Detaylı

A B C. Sıra No Teknik Özellikler Miktar. 1. KONU: Fayans (TİP 1), Fayans (TİP 2), Fayans (TİP 3), Fayans (Tİp 4) alım, teslim ve döşeme işidir.

A B C. Sıra No Teknik Özellikler Miktar. 1. KONU: Fayans (TİP 1), Fayans (TİP 2), Fayans (TİP 3), Fayans (Tİp 4) alım, teslim ve döşeme işidir. İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 1 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya hak kazanan PINE BAY HİZMET

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : Görüş İstemi T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ... IX. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan,.. Parkı Tanıtım Birimleri, Güvenlik

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-01) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-05) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-05) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Zeyilname No:1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-05) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dokümanı ile ilgili olarak düzenlenen

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : I GİRİŞ YÜKSEK FEN KURULU KARARI... Anonim Şirketi tarafından ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi ile ilgili olarak görüş istemidir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF CEB WB04 YAPIM 02 ZEYİLNAME NO: 06 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI YAPIS ANA İŞ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI İHALE ÖNCESİ İŞLER TALEP Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının Rektörlüğe gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi Eşik Değer Tespiti İş programına / stratejiye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : Görüş talebi YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihale edilerek, 04.11.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan. Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada!

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada! Yenı nesil Yasam 4 Yürüyüş mesafesindeki, Alışveriş merkezi, Okulu, Spor tesisi, Hastanesi ve Ulaşım kolaylığı ile... Bağcılar Güneşli de Yeni nesil yaşam merkezi hayata geçiyor! Yaşamınızda isteyeceğiniz

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 GİRİŞ EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-08) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ Kanun No : 4735 Kabul Tarihi : 05.01.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24648 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2002 Yürürlük Tarihi : 01.01.2003 Dr. Mürsel

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı SAYIN BAKANIM 4734 sayılı yasaya göre Fiyat farklarının nasıl ödeneceği tarif edilmiştir. Ancak, bu kadar detaylı anlatılan fiyat farkı hemen hemen bütün idarelerde 1- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ

19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ 19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Amaç ve

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLER... 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. MUAYENE VE KABUL... 5 4. TESLİMAT.. 6

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ *connectedthinking İhale aşamasında verilen hizmetler Mali fizibilite, Hukuki ve mali yapılanma Yapım sürecinde ve işin bitiminde verilen hizmetler Tam tasdik, Vergi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../.../2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL HUSUSLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

www.turkozinsaat.com.tr

www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Sitesi; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00 mž açık otoparkdan oluşmaktadır.

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu Proje Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2016TSHZ006 teknik şartname dökümanı numarası ile verilen Döner Merdiven

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Yapı Denetiminin Amacı Denetim, bir faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen izleme ve yönlendirme çabasıdır. İzleme

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

YURTDIŞI İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU YURTDIŞI İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Şibli GÜNEŞ * 1 - GİRİŞ Bilindiği üzere, müteahhit hizmetleri, çok sayıda mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilişkisi ve aynı zamanda yoğun işgücü kullanımıyla

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-0 ZEYİLNAME NO: 04 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ MERSİNLİ MAHALLESİ 298 PAFTA 3324 ADA 108 PARSEL EGE PERLA PROJESİ ZEYİLNAME SORU VE CEVAPLARI_3

İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ MERSİNLİ MAHALLESİ 298 PAFTA 3324 ADA 108 PARSEL EGE PERLA PROJESİ ZEYİLNAME SORU VE CEVAPLARI_3 1 Mutfak dolap kapakları hem melamin kaplı MDF Lam hem de laminat kaplama olarak belirtilmiştir. Hangisi uygulanacaktır? Projeler Mutfak dolapları Mutfak dolap kapakları polimerik Lamınat(pvc) olarak uygulanacaktır.

Detaylı

Toplantı No: Gündem No: Karar Tarihi: Karar No: Şikayetçi: İhaleyi Yapan Daire: Başvuru Tarih ve Sayısı: Başvuruya Konu İhale:

Toplantı No: Gündem No: Karar Tarihi: Karar No: Şikayetçi: İhaleyi Yapan Daire: Başvuru Tarih ve Sayısı: Başvuruya Konu İhale: Toplantı No: 2014/020 Gündem No: 7 Karar Tarihi: 12.03.2014 Karar No: 2014/UY.III-1286 Şikayetçi: Alaiddin Çiftarslan, İSADİVANLI MAH. SARAYALTI CAD. ÇİFTARSLAN SİTESİ D BLOK KAT:1 NO:2 KAHRAMANMARAŞ İhaleyi

Detaylı

4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır. 1-)ldarenin a) Adresi

4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır. 1-)ldarenin a) Adresi İHALE İLANI (22 d Yapım İşleri) MERSİN TARSUS İLÇESİ AYŞE MİRİCİ - 75.YIL VE YUNUS EMRE İLKOKUL- ORTAOKUL ONARIM İNŞAATI 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır. 1-)ldarenin

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Üstyapı İnşaat ve Madencilik A.Ş. - Şimşekler

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı