Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü"

Transkript

1 Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü Müjgan GÜLER*, Enis MACİT**, Bengü BAKDIK*, Hüsamettin GÜL**, Bülent ÇİFTÇİ*, Halil YAMAN**, Ebru ÜNSAL*, Yurdanur ERDOĞAN*, Şahan SAYGI** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Farmakoloji Bölümü, ANKARA ÖZET Amaç: Çalışmamızda serum rifampisin (R) düzeyinin balgam yayma negatifleşmesi ve tedaviye cevaptaki rolünü araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yeni olgu akciğer tüberkülozu tanısı almış 40 (ortalama yaş yıl) hasta alındı. Olguların 20 si tedavinin üçüncü ayında yayma pozitif, diğer 20 si ise yayma negatif hastalardı. Radyolojik bulgular değerlendirildiğinde yayma pozitif olan 20 hastanın 9 (%45) unda sınırlı hastalık, 11 (%55) inde ise yaygın hastalık, yayma negatif olan diğer grupta ise 14 (%70) hastada sınırlı hastalık, 6 (%30) hastada ise yaygın hastalık mevcuttu. Hastalara standart tedavi protokolü doğrudan gözetimli tedavi yöntemiyle uygulandı; izoniazid (H): 5 mg/kg/gün, R: 10 mg/kg/gün, pirazinamid (Z): 25 mg/kg/gün, etambutol (E): mg/kg/gün. Tüm hastalara standart olarak günde 600 mg/gün R tedavisi verildi ve tedavinin üçüncü ayında hastaların serum R düzeyi High Performance Liquid Chromatography yöntemi ile ölçüldü. Sonuçlar: Olguların serum R düzeyleri karşılaştırıldığında ise, yayma pozitif olgularda 8.43 µg/ml, yayma negatif olgularda ise ortalama serum R seviyesi 8.52 µg/ml olarak saptandı (p= 0.766). Serum R düzeyi yayma pozitif hastaların yedisinde, yayma negatif hastaların ise beşinde subterapötik düzeydeydi. Serum R düzeyi için erkek ve kadın cinsiyetleri arasında da anlamlı bir fark saptanmadı (p= 0.268). Yorum: Çalışmamızda tedavinin üçüncü ayında yayma pozitif olguların serum R düzeyi, yayma negatif olgulardan düşük bulunmuştur. Ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi ve daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. ANAHTAR KELİMELER: Rifampisin, tedavi yanıtı, tüberküloz Geliş tarihi: 15 Kasım 2006 Düzeltme sonrası kabul tarihi: 15 Ocak 2007 SUMMARY THE ROLE OF SERUM RIFAMPICIN LEVEL ON ANTITUBERCULOSIS TREATMENT OUTCOME Aim: In this study we aimed to determine the role of serum rifampicin (R) level on the sputum smear conversion and antituberculosis treatment outcome. Material and Methods: The study comprised 40 patients (avarage age years) with new case pulmonary tuberculosis. Twenty of the patients were smear positive whereas the other 20 patients were smear negative in the 3 rd month of the treatment. Radiological findings were evaluated and 9 (45%) patients had limited and 11 (55%) patients had extensive disease in the smear positive group, whereas 14 (70%) limited and 6 (30%) extensive diseases were determined in the smear negative group. Patients received antituberculosis drugs in a directly observed treatment programme; isoniazid (H): 5 mg/kg/day, R: 10 mg/kg/day, pyrazinamide (Z): 25 mg/kg/day, ethambutol (E): mg/kg/day. All cases received R as 600 mg/day and serum R level was assessed by high performance liquid chromatography method. 14

2 Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü Results: Serum R levels of the cases were compared and serum R level was found as 8.43 µg/ml in smear positive cases and 8.52 µg/ml in smear negative cases (p= 0.766). Serum R levels were found subtherapeutic in 7 of smear positive and 5 of smear negative cases. There was no significant difference between male and female for the serum R level (p= 0.268). Conclusions: We found serum R level lower in smear positive than the smear negative cases. However the difference was not statistically significant and further studies are needed. KEY WORDS: Rifampicin, treatment outcome, tuberculosis Received: November 15, 2006 Accepted after revision: January 15, 2007 GİRİŞ Tüberküloz (TB), insanları tarih boyunca etkilemiş eski bir infeksiyondur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Hastalığın kontrolünde en etkili yaklaşım aktif TB olgularının doğru tanı ve tedavisidir (1-3). TB tedavisinde en önemli faktör ilaçlardır. TB kemoterapisi, 1945 li yıllarda streptomisinin bulunmasıyla başlamış, izoniazid (H) ve rifampisin (R) in tedavide yer almasıyla TB kemoterapisinde kür elde etme şansı artmıştır. Böylece altı aylık kısa süreli tedaviler uygulanmaya başlanmıştır. Tedavide ilk seçenek H, R, pirazinamid (Z) ve etambutol (E) veya streptomisin (S) dir. İlk iki ay dörtlü HRZE, sonra dört ay HR ile ikili idame tedavi en az altı ay süreyle uygulanır. Standart kısa süreli kemoterapi rejimleriyle ilaçlara dirençli olmayan TB suşlarında tedavi başarı oranı %95 lere çıkmaktadır (3-5). R güçlü sterilizan aktivitesi olan bir ilaçtır, aynı zamanda direnç gelişimini önleyici etkiye de sahiptir. Bunun için R TB tedavisindeki önemini korumaktadır (1,5). Bazı olgularda standart, güvenilir ve tedavinin doğrudan gözetimli tedavi (DGT) şeklinde uygulanmasına rağmen, tedaviye yanıtta önemli bir parametre olan balgam yayma negatifleşmesinde gecikme saptanabilir (6,7). Antitüberküloz (anti-tb) tedavisinin üçüncü ayında balgam yayma pozitif saptanan ve TB basilinin anti-tb ilaçlara duyarlı bulunduğu hastalarda tedavi etkinliğindeki bu yetersizlik, majör anti-tb ilaçlardan biri olan R nin serumda terapötik düzeye ulaşamaması nedeniyle olabilir (8,9). Bu nedenle anti-tb tedavisinin üçüncü ayında yayma pozitif olan hastalar ile balgam yayma negatif olan hastaların serum R düzeyleri incelenmiştir. Çalışmamızda serum R düzeyinin balgam yayma negatifleşmesine etkisini ve erken tedaviye yanıtta önemli bir faktör olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Olgu Seçimi GEREÇ ve YÖNTEM Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aralık 2004 ve Haziran 2005 tarihleri arasında yatarak tedavi gören yeni olgu akciğer TB tanısı konmuş ve tedavinin üçüncü ayında balgam yayma pozitif olan 20 hasta ile kontrol grubu olarak, yeni olgu akciğer TB tanısı almış, tedavinin üçüncü ayında balgam yayma negatif olan 20 hasta alındı. Çalışmamız hastanemiz etik kurulu tarafından onaylandı. Daha önce akciğer TB tedavisi almamış veya dört haftadan daha az akciğer TB tedavisi almış olan ve üç balgam örneğinden birinde yayma pozitifliği saptanan hastalar yeni olgu akciğer TB olarak tanımlandı. Tüm hastalara diğer anti-tb ilaçlar yanında 600 mg/gün R tedavisi verildi. Hastalara standart dozda R tedavisi verildi. Üçüncü ayda sonuçlanan ilaç direnç testlerinde majör anti-tb ilaçlara hassas bulunan hastalar çalışmaya alındı. Diabetes mellitus, kalp hastalığı, alkol alışkanlığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların tedavinin başlangıcında ve takibinde tam kan sayımı, karaciğer enzimleri (SGOT, SGPT), bilirubinler, üre, kreatinin ve ürik asit düzeylerinin normal olmasına dikkat edildi. PA akciğer grafisi, hastalığın radyolojik olarak yaygınlığını değerlendirmek amacıyla incelendi ve akciğer grafisinde, total kavite çapı 15 cm ise ve/ veya akciğer sahasının %75 ini kapsayan infiltrasyonu varsa yaygın; değilse sınırlı hastalık olarak değerlendirildi (10). Bakteriyolojik İnceleme ve Tedavi Akciğer TB tanısı, en az üç defa bakılan balgamda, yayma pozitifliğinin saptanmasıyla koyuldu. Hasta- 15

3 Güler M, Macit E, Bakdık B, Gül H, Çiftçi B, Yaman H, Ünsal E, Erdoağan Y, Saygı Ş. nemiz bakteriyoloji laboratuvarında değerlendirilen balgam örneklerinde, N- asetil sistein ve %4 lük sodyum hidroksit ile homojenizasyon sağlandı, elde edilen homojenizasyonda dekontaminasyon yapıldı ve Löwenstein- Jensen besiyerine ekildi. Balgam yaymasında TB basilinin gösterilmesi, tanı ve tedavi takibinde ana kriter olarak kullanıldı. Hastalara standart tedavi protokolü DGT yöntemiyle: H: 5 mg/ kg/gün, R: 10 mg/kg/gün, E: mg/kg/gün, Z: 25 mg/kg/gün, tek doz, oral uygulandı (1,5). Serum Örneklerinin Toplanması ve Rifampisin Düzeyi Ölçümü Çalışmaya alınan tüm hastalara standart olarak günde 600 mg R tedavisi verildi. Tedavinin üçüncü ayında hala yayma pozitifliği devam eden hastalar ile tedavinin üçüncü ayında yayma negatif olan kontrol grubu hastalardan, tedavinin üçüncü ayında, R tedavisi verildikten iki saat sonra 10 cc kadar kan alındı ve alınan örnekler iki-üç saat oda ısısında bekletildikten sonra 3000 devir/dakika 15 dakika süreyle santrifüj edilerek serum ayrıldı. Serum örnekleri analiz tarihine kadar -80 C de saklandı. 1.5 ml serum 2- fluoran-karboksaldehid (FA) (2 ml, %0.3 w/v, etanol), trikloroasetik asit (1mL, %10, w/v etanol) ve hiroklorik asit-potasyum klorit tamponu ph 2.5 (1mL) ile karıştırıldı. Karışım su banyosunda 70 C 10 dakika süreyle ısıtılarak ve sonra oda ısısına kadar soğutularak, etanol (1 ml) ve kloroform (0.5 ml) eklenerek son hacim 7 ml ye ayarlandı. Bu karışım 15 dakika 3000 devir/dakika santrifüj edilerek, süpernatant ayrılmış 5 ml solüsyon YMC-ODS kolonuna enjekte edildi. Elüsyon etanolsu-kloroform-asetonitril (55:40:4:1, v:v:v:v) ile akış oranı 1.4 ml/dakika olacak hale getirildi. Kontrol ve kantitasyon için saf R'nin çeşitli konsantrasyonlarda çözeltisi kullanıldı. Serum R düzeyi GATA Farmakoloji Bölümü nde High Performance Liquid Chromatography yöntemi ile ölçüldü. İstatistiksel Analiz İstatistiksel analizler SPSS Inc paket programında yapıldı. Değişkenler arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi ile araştırıldı. Gruplar arası karşılaştırmada Mann Whitney U testi kullanıldı ve p< 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. SONUÇLAR Çalışmaya 11 i kadın, 29 u erkek toplam 40 hasta alındı. Tüm hastalar anti-tb ilaçlara hassastı. Hastaların 20 (%50) si anti-tb tedavisinin üçüncü ayında balgam yayma pozitif, diğer 20 (%50) si ise tedavinin üçüncü ayında balgam yayma negatif olgulardı. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması yayma pozitiflerde (31-55 yıl), yayma negatif hastalarda ise (26-55 yıl) olarak saptandı. Her iki gruptaki hastalar için ortalama yaş yıl idi. Hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir. Radyolojik olarak yaygınlık değerlendirildiğinde tedavinin üçüncü ayında balgam yayma pozitif olan 20 hastanın 9 (%45) unda sınırlı hastalık, 11 (%55) inde ise yaygın hastalık vardı. Üçüncü ayda balgam yayma negatif olan diğer grupta ise 14 (%70) hastada sınırlı hastalık, 6 (%30) hastada ise yaygın hastalık mevcuttu (Tablo 2). R için serum terapötik doz aralığı 8-24 µg/ml referans olarak alındı. Çalışmamızda anti-tb tedavinin üçüncü ayında halen balgam yayma pozitif olan yeni olgu akciğer TB olguların serum R düzeyleri en düşük 7.25 µg/ml, en yüksek 10.9 µg/ml olarak saptandı. Bu gruptaki 20 hastanın ortalama serum R değeri ise 8.43 µg/ml olup, yedi hastada serum R düzeyi subterapötik düzeyde bulundu. Tedavinin üçüncü ayında balgam yayma negatif olan, yeni ol- Tablo 1. Hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı. Tedavinin Ortalama 3. ayında yaş Kadın Erkek Yayma pozitif ± (%25) 15 (%75) Yayma negatif ± 5 6 (%30) 14 (%70) Toplam ± (%27.5) 29 (%72.5) Tablo 2. Çalışmaya alınan hastaların radyolojik bulguları. Tedavinin Sınırlı Yaygın 3. ayında hastalık hastalık Yayma pozitif 9 (%45) 11 (%55) Yayma negatif 14 (%70) 6 (%30) Toplam 23 (%57.5) 17 (%42.5) 16

4 Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü gu akciğer TB olguların serum R düzeyleri ise en düşük 7.2 µg/ml ile en yüksek 11.3 µg/ml arasındaydı. Beş hastanın serum R düzeyi subterapötik düzeyde bulundu. Hastaların serum R düzeyinin ortalaması 8.52 µg/ml olarak belirlendi ve R için terapötik aralıktaydı. Serum R düzeyi subterapötik olan 12 hastanın radyolojik bulguları incelendiğinde ise tedavinin üçüncü ayında yayma pozitif olan yedi hastanın, ikisinde sınırlı, beşinde ise yaygın hastalık mevcuttu. Tedavinin üçüncü ayında yayma negatif olan beş hastanın ise üçünde sınırlı, ikisinde yaygın hastalık vardı. Çalışmaya katılan hastaların serum ortalama R düzeyleri, en düşük ve en yüksek serum R düzeyleri ve subterapötik serum R düzeyi olan hasta sayısı Tablo 3 te gösterilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların cinsiyete göre serum R düzeyi incelendiğinde erkek hastalarda serum R düzeyi kadınlardan düşük olarak saptanmıştır, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.268) (Tablo 4). Anti-TB tedavinin üçüncü ayında yayma pozitif ve yayma negatif olguların serum R düzeyleri karşılaştırıldığında ise, yayma pozitif olgularda ise 8.43 µg/ml, yayma negatif olgularda ise ortalama serum R seviyesi 8.52 µg/ml saptandı. Yayma pozitif olguların serum R düzeyi, yayma negatif olgulardan düşük bulundu, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.766). R standart çalışmasına ait regresyon çizelgesi Şekil 1 de gösterildi. TARTIŞMA TB kemoterapisindeki gelişmelere rağmen hastaların bir kısmında tedaviye yanıt gecikmiştir, bu hastalarda anti-tb ilaçların serum düzeylerinin subterapötik düzeyde olmasının tedaviye yanıttaki gecikme üzerine etkisi olabilir. Özellikle anti-tb tedavide majör ilaçlardan biri olan R düzeyinin subterapötik aralıkta yer alması tedaviye yanıtta çok önemli bir parametre olan balgam konversiyonunda gecikme ile ilişkilendirilebilir (11). Çalışmamızda anti-tb ilaçlara hassas yeni olgu akciğer TB li ve tedavinin üçüncü ayında balgam yayma pozitif olguların serum R düzeyi ile tedavinin üçüncü ayında balgam yayma negatif olguların serum R düzeyleri karşılaştırılmıştır. Yayma pozitif olgularda serum R düzeyi yayma negatiflerden düşük bulunmuş ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Mehta ve arkadaşlarının 124 dirençli olmayan yeni olgu akciğer TB li olguda yaptığı çalışmada üç aylık tedaviye rağmen klinik ve radyolojik düzelme saptanmayan, balgam yaymada pozitifliği devam eden altı hastada serum R düzeyi subterapötik olarak saptanmıştır. Tedavideki R dozu arttırılarak hastalarda klinik, radyolojik düzelme ve balgam yayma negatifleşmesi saptanmıştır (11). Cinsiyetin balgam yayma negatifleşmesi üzerine etkisi araştırıldığında erkek ve kadın cinsiyetler ara- Tablo 3. Yayma pozitif ve negatif olgularda serum rifampisin düzeyleri ve her iki grupta rifampisinin subterapötik düzeyde ölçüldüğü hasta sayısı. Serum R düzeyi Yayma pozitif Yayma negatif Ortalama serum R düzeyi (µg/ml) En düşük serum R düzeyi (µg/ml) En yüksek serum R düzeyi (µg/ml) Serum R düzeyi subterapötik olan hasta sayısı 7 5 R: Rifampisin. Tablo 4. Hastaların cinsiyete göre ortalama serum R düzeyleri. Tedavinin Kadınlarda ortalama serum Erkeklerde ortalama serum 3. ayında R düzeyi (µg/ml) R düzeyi (µg/ml) Yayma pozitif Yayma negatif Toplam R: Rifampisin. 17

5 Güler M, Macit E, Bakdık B, Gül H, Çiftçi B, Yaman H, Ünsal E, Erdoağan Y, Saygı Ş. Rifampisin y= x R 2 = Seri 1 Doğrusal (Seri 1) Konsantrasyon Alan Şekil 1. Rifampisin standart çalışmasına ait regresyon çizelgesi. sında anlamlı bir fark saptanmamıştır (12). Bizim çalışmamızda ise kadın ve erkek hastaların serum R düzeyleri karşılaştırıldığında kadın hastalarda daha yüksek serum R düzeyi saptanmış, ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Rifampisin asit ortamda daha iyi emilir, bu nedenle hem besinler hem de antiasitlerle etkileştiği düşünülmektedir (8,9). Peloquin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada R nin yiyeceklerle ve antiasitlerle olan etkileşimi araştırılmış, antiasit kullanımının R absorpsiyonunu anlamlı düzeyde etkilemediği, özellikle histamin 2 antagonisti olan ranitidinin R absorpsiyonuna etkisinin olmadığı saptanmıştır (13). Bizim çalışmamızda ise hastaların DGT yöntemiyle sabah aç karnına 10 mg/kg/gün dozda R almaları sağlanmıştır. Hastalara anti-tb ilaçları dışında başka ilaç verilmemiştir. Akciğer TB li olgularda gastrointestinal kanalda anti-tb ilaçların emiliminin az olması, ilaç düzeylerinin subterapötik düzeyde kalmasına sebep olabilir. Anti-TB ilaç malabsorpsiyonunun nedenlerinin bağırsak villuslarının sitokinlerce destrüksiyonu, tanı almamış gastrointestinal sistem TB si ve çöliak hastalığının olabileceği düşünülmektedir (13,14). Diğer ilaçlara malabsorpsiyonu olan hastalarda R absorpsiyonunun da azaldığı saptanmıştır (13). Bizim hastalarımızın hiçbirinde ise malabsorpsiyona sebep olacak bir hastalık saptanmamıştır. Alkolün serum R düzeyine etkisiyle ilgili farklı sonuçlar bulunmuştur. Kimerling ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada düzenli alkol kullanımının serum R düzeyini arttırdığı saptanırken, Mehta ve arkadaşları subterapötik serum R düzeyi olan hastaların çoğunun günlük alkol tüketen kişiler olduğunu saptamışlardır (11). Karaciğerde metabolize edilen ilaçlar da serum R düzeyini etkileyebilir (15). Çalışmamıza alkol kullanmayan ve anti-tb tedavi dışında başka bir hastalık nedeniyle ilaç kullanımı olmayan hastalar alınmıştır. Hastaların en azından hastanede yattıkları süre içinde alkol almadıkları bilinmektedir. Akciğer TB li hastalar sıklıkla beslenmeleri bozuk olan hastalardır. Beslenme bozukluğunun proteine bağlı ilaçların renal klerensinde artmaya ve bu ilaçların serum seviyesinde düşmeye neden olabileceği düşünülmektedir. Sürekli düşük serum ilaç düzeyi çoklu ilaç direncine yol açabilir. Başlangıç mikobakteriyel duyarlılığın değişebilmesi nedeniyle tedavi süresince mikobakteriyel duyarlılığın analiz edilmesi uygundur (13,16). Özellikle R direnci varsa tedavi şansı düşmektedir ve R direnci olan olguların olası relaps riski açısından tedavi sonrası uzun süreli bakteriyolojik takipleri önerilmektedir (17). Tedaviye yanıt verdiği sürece hastaların çoğunda ilaç monitörizasyonuna ihtiyaç olmaz ve standart dozda verilen R tedavisiyle R için terapötik değerler 18

6 Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü sağlanır. Ancak üç aylık DGT ye rağmen yayma pozitif kalan hastalarda ilaç monitörizasyonu düşünülmelidir. Eşlik eden HIV infeksiyonu, malnütrisyon, bilinen malabsorpsiyon sendromu, böbrek, karaciğer hastalığı olan olgularda erken dönemde serum anti-tb ilaç düzeylerine bakmak gerekebilir (8,9,15,18). Sonuç olarak, balgam yayma konversiyonunda gecikmeye neden olabilen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Özellikle majör anti-tb ilaçlardan olan R düzeyinin subterapötik aralıkta yer alması tedaviye yanıtta gecikme ile ilişkilendirilebilir. Bizim çalışmamızda ise balgam yayma negatifleşmesindeki gecikmeyle serum R düzeyi arasında ilişki araştırılmış ancak anlamlı fark bulunamamıştır. Bu konudaki çalışmaların arttırılması gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Iseman MD. Klinisyen için tüberküloz kılavuzu. Çeviren: Özkaraş Ş. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002; Maher D, Chaulet P. Tuberculosis Programme: Framework for effective tuberculosis control. Geneva: World Health Organization, Özkara Ş, Aktaş Z, Özkan S ve ark. Türkiye de tüberkülozun kontrolü için başvuru kitabı. Ankara: Ofset Basımevi, 2003; Fox W, Mitchison DA. Short-course chemotherapy for pulmonary tuberculosis. Am Rev Respir Dis 1975;111: Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı. Tüberküloz hastalarının tanı, tedavi ve izlenmesi. Ankara: Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü ve Verem Savaş Daire Başkanlığı Yayını, 2003; Telzak EE, Fazal BA, Pollard CL, et al. Factors influencing time to sputum conversion among patients with smearpositive pulmonary tuberculosis. Clin Infect Dis 1997;25: Ataç G, Sevim T, Güngör G ve ark. Akciğer tüberkülozlu olgularda balgam yayma ve kültür negatifleşme süresini etkileyen faktörler. Toraks Dergisi 2001;2: Polasa K, Krishnaswamy K. Effect of food on bioavailability of rifampicin. J Clin Pharmacol 1983;23: Siegler DI, Bryant M, Burley DM, et al. Effect of meals on rifampicin absorption. Lancet 1974;2: Goble M, Iseman MD, Madsen LA, et al. Treatment of 171 patients with pulmonary tuberculosis resistant to isoniazid and rifampin. N Engl J Med 1993;328: Mehta JB, Shantaveerapa H, Byrd RP, et al. Utility of rifampin blood levels in the treatment and follow-up of active pulmonary tuberculosis in patients who were slow to respond to routine directly observed therapy. Chest 2001;120: Kolsuz M, Ersoy M, Küçükkebapçı C ve ark. Akciğer tüberkülozlu olgularda balgam tetkiklerinin sonuçları ve bunları etkileyen faktörler. Solunum Hastalıkları 2003;14: Peloquin CA, Namdar R, Singleton MD, Nix DE. Pharmacokinetics of rifampin under fasting conditions, with food, and with antacids. Chest 1999;115: Salfinger M, Pfyffer GE. The new diagnostic mycobacteriology laboratory. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994;13: Kimerling ME, Phillips P, Patterson P, et al. Low serum antimycobacterial drug levels in non-hiv-infected tuberculosis patients. Chest 1998;113: Jayaram R, Gaonkar S, Kaur P, et al. Pharmacokineticspharmacodynamics of rifampin in an aerosol infection model of tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother 2003;47: Ertürk A, Arıkan S, Atasever M ve ark. Rifampisin direnci olan 40 olgunun değerlendirilmesi. Anadolu Tıp Dergisi 2001;3: Morehead RS. Delayed death from pulmonary tuberculosis: Unsuspected subtherapeutic drug levels. South Med J 2000;93: Yazışma Adresi Ebru ÜNSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Keçiören-ANKARA 19

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci Sefa Levent ÖZŞAHİN*, Özgür KARACAN**, Remziye EL***, Zuhal GÜLLÜ**** * SSK Ankara Eğitim

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Tüberküloz Tedavisinde Temel İlkeler

Tüberküloz Tedavisinde Temel İlkeler Tüberküloz Tedavisinde Temel İlkeler Dr. Tülin Sevim Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi Sunum Akışı Tüberküloz tedavisinin tarihçesi Tüberküloz tedavisinin biyolojik temelleri

Detaylı

Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri. Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007

Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri. Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007 Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007 Tüberküloz tedavisinin tarihçesi İkinci Yüzyıl İstirahat, Diyet Öksürüğün önlenmesi Onsekizinci Yüzyıl Kır havası

Detaylı

Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler #

Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler # Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler # Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**, Sinan ERGİNEL**, İrfan UÇGUN**,

Detaylı

AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları

AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları Gülnaz ÇOBAN, Behiye AKKALYONCU, Tuğrul ŞİPİT, Bahadır BERKTAŞ, Berna DURSUN, Ayşe GÖZÜ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Özel durumlarda tüberküloz tedavisi

Özel durumlarda tüberküloz tedavisi Özel durumlarda tüberküloz tedavisi Dr. Serir Aktoğu Özkan aktogu@yahoo.com İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖZEL DURUMLARDA TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ Gebelik Lohusalık, emzirme,

Detaylı

Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB)

Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB) Şeref ÖZKARA Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Yaygın ilaç dirençli tüberküloz (YİD-TB), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Görev Grubu tarafından Ekim 2006

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (33-37) Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız ÖZET Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik

Detaylı

Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin

Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri Müjgan GÜLER 1, Deniz HÜDDAM 1, Ebru ÜNSAL 1, Bülent ÇİFTÇİ 1, Neslihan BUKAN 2, Yurdanur

Detaylı

Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum

Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum Seren ARPAZ*, Sevtap KESKİN*, Göksel KITER**, Nejat SEZGİN*, Dilek

Detaylı

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi doi 10.5578/tt.7899 Geliş Tarihi/Received: 05.04.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.08.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi Tarkan ÖZDEMİR 1

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Özel durumlarda tüberküloz tedavisi. Dr. Serir Aktoğu Özkan İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özel durumlarda tüberküloz tedavisi. Dr. Serir Aktoğu Özkan İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özel durumlarda tüberküloz tedavisi Dr. Serir Aktoğu Özkan aktogu@yahoo.com İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖZEL DURUMLARDA TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ Gebelik Lohusalık, emzirme,

Detaylı

YETİŞKİNLERDE TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ

YETİŞKİNLERDE TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİNLERDE TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ Y. Doç. Dr. Serhat Fındık Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 2003 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi

Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 2003 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi Dicle Tıp Dergisi, 7 Cilt:34, Sayı:1, (-24) Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 3 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi Tekin Yıldız, Levent Akyıldız, Güngör Ateş ÖZET Tüberküloz (TB) tüm

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Ahmet Yılmaz Çoban 1, Berika Taştekin 1, Meltem Uzun 2,

Detaylı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı Dekontaminasyon ve Konsantrasyonun Üç Yolu Mycoprosafe Decocent - Decomics Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Kuruluş 2003 Çalışan sayısı 35

Detaylı

Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Ülkemizdeki 14 Asker Hastanesinin Verileri

Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Ülkemizdeki 14 Asker Hastanesinin Verileri Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 26-32 Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Tuberculosis Incidence and Primary Drug Resistance Rates in Young

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ - STANDART TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ, Haziran 2004, Gözden geçirme STAG tarafından onaylanmıştır. (Çeviri: Şeref Özkara)

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ - STANDART TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ, Haziran 2004, Gözden geçirme STAG tarafından onaylanmıştır. (Çeviri: Şeref Özkara) DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ - STANDART TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ, Haziran 2004, Gözden geçirme STAG tarafından onaylanmıştır. (Çeviri: Şeref Özkara) 4. STANDART TEDAVİ REJİMLERİ 4.1 Bölümün konusu Bu bölüm, değişik

Detaylı

Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu ile Yeni Olgu Akciğer Tüberkülozunun Tedavi Maliyeti

Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu ile Yeni Olgu Akciğer Tüberkülozunun Tedavi Maliyeti Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu ile Yeni Olgu Akciğer Tüberkülozunun Tedavi Maliyeti Özkan KIZKIN*, Süleyman S. HACIEVLİYAGİL*, Gamze TÜRKER*, Hakan GÜNEN* * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi #

Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi # Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi # Mustafa KOLSUZ*, Sibel ERSOY*, Nurhayat DEMİRCAN*, Muzaffer METİNTAŞ**,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi?

Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi? ARAÞTIRMALAR Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi? Oðuz Kýlýnç 1, Eyüp Sabri Uçan 1, Aydan Çakan 2, Hülya Ellidokuz 3,

Detaylı

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması ARAŞTIRMA / Original Article TÜBERKÜLOZ / Tuberculosis Toraks Dergisi 7; 8(3): 174-178 442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması Özlem Bayraktar Saral

Detaylı

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Olgu 1 56 y, Erkek Karaciğer sirozu, hepatit B, C, ve HCC Hepatik ensefalopati KC alıcı VDRL: + TPHA: + (1/640) Anti-TP : + Olgu 1 Preoperatif 10 gün seftriakson 1x1

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları

Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları Hatice KAYA, a Faruk ÇİFTÇİ, b Erkan BOZKANAT, c Oğuzhan OKUTAN, b Zafer KARTALOĞLU, b Tayfun ÇALIŞKAN, b Ogün SEZER, d Tuncer

Detaylı

İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi #

İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi # İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi # Aygün ÖZTOP, İpek ÜNSAL, Erol ÇİFTÇİ, Rıza ÇAKMAK Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri, İZMİR

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır 16 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J A. Abakay ve ark. Cilt/Vol 37, No 1, 16-20 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Tüberküloz hastalarında aile içi temas taraması yeterli midir? Köy taraması sonuçları Is household

Detaylı

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR 2050 TB Eliminasyon Hedefi (WHO; Global Tuberculosis Report 2012)

Detaylı

Bununla birlikte tüberkülozla savaş yeterli bütçeyi büyük ölçüde bulamamaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Bununla birlikte tüberkülozla savaş yeterli bütçeyi büyük ölçüde bulamamaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) 2012 KÜRESEL TÜBERKÜLOZ RAPORUNU YAYIMLADI - Genç Gelişim K Tüberküloz, ülkemizdeki adıyla verem, havayolu ile bulaşan ve öldürebilen bir hastalıktır. Çok az maliyetle tedavi

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tenofovir Kullanan

Detaylı

TÜBERKÜLOZ HASTASININ ZLENMES

TÜBERKÜLOZ HASTASININ ZLENMES .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 75-79 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları

Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları Türk Mikrobiyol Cem Derg 1(1):371, 2011 doi:10.5222/tmcd.2011.037 Araştırma Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Direnç

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ ve SORUNLAR

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ ve SORUNLAR TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ ve SORUNLAR Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. İZMİR 1 TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Kliniğimizde yeniden tedavi rejimi uygulanan akciğer tüberkülozlu olguların sonuçları

Kliniğimizde yeniden tedavi rejimi uygulanan akciğer tüberkülozlu olguların sonuçları Kliniğimizde yeniden tedavi rejimi uygulanan akciğer tüberkülozlu olguların sonuçları Dilek SAKA 1, Müge AYDOĞDU 2, Haluk Celaleddin ÇALIŞIR 3, Filiz ÇİMEN 1, Mihriban ÖĞRETENSOY 1 1 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi HIV infeksiyonlu hastalarda tüberküloz sıklığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 212 HIV infeksiyonlu hasta - 8 Akciğer tüberkülozu - 4

Detaylı

MANİSA BÖLGESİNDE PİRAZİNAMİD-MONOREZİSTAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS*

MANİSA BÖLGESİNDE PİRAZİNAMİD-MONOREZİSTAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 585-590 MANİSA BÖLGESİNDE PİRAZİNAMİD-MONOREZİSTAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* PYRAZINAMIDE MONORESISTANT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN MANISA REGION,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Yüce. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014

Prof. Dr. Ayşe Yüce. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014 Prof. Dr. Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014 1 Global Tuberculosis Report 2013, World Health Organization 2 Kötü sosyo-ekonomik

Detaylı

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler ARAÞTIRMALAR Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler E.S. Uçan 1, C. Sevinç 1, Ö. Abado lu 2, S. Arpaz 3, H. Ellidokuz 4 1 Dokuz Eylül Üniv. Týp Fak. Göðüs

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

Tekirdağ da Tüberkülozun Yıllar İçindeki Değişimi

Tekirdağ da Tüberkülozun Yıllar İçindeki Değişimi Research Article /Araştırma Makalesi Tekirdağ da Tüberkülozun Yıllar İçindeki Değişimi The Trend of Tuberculosis in Tekirdağ Hayati Güneş 1, Remzi Altın 2, Levent Cem Mutlu 2, Mustafa Doğan 3, Mustafa

Detaylı

Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler #

Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler # Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler # Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA ÖZET Bu

Detaylı

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur.

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur. Yoğun Bakım Ünitelerinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyon ve Enfeksiyon Gelişimine Yol Açan Risk Faktörleri ile Bulaşma Yolları ve Dinamiklerinin Belirlenmesi Önder Ergönül, Lütfiye Mülazımoğlu, Volkan

Detaylı

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 GENİ mrna EKSPRESYONUNUN TEDAVİYE CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ Özgü Hançerli*, Aslıhan Kara*, Metin Kaya Gürgöze*, Murat Kara** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi *Çocuk

Detaylı

Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) Çalışmaları

Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) Çalışmaları Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) Çalışmaları Nilay Uçarman, Ahmet Arslantürk, Hülya Şimşek, Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016, Antalya 1 Sunum içeriği TULSA nın

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU  71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU www.verem.org 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem, Mycobacterium Tuberculosis denilen bir basille oluşan, tedavi edilmezse

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA KAYIT ve BİLDİRİM. Dr. Suha ÖZKAN Ankara Verem Savaşı İl Koordinatörü

TÜBERKÜLOZDA KAYIT ve BİLDİRİM. Dr. Suha ÖZKAN Ankara Verem Savaşı İl Koordinatörü TÜBERKÜLOZDA KAYIT ve BİLDİRİM Dr. Suha ÖZKAN Ankara Verem Savaşı İl Koordinatörü 1 AMAÇ Bildirimi zorunlu bir hastalık olan tüberkülozun kendine özgü terminolojisi hakkında bilgilenmek, ülkemizdeki, bildirim,

Detaylı

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Melek İnci 1, Ayşe Nedret Koç 2, Mustafa Altay Atalay 2, Sibel Silici 3, Hafize Sav 2, Fatma Mutlu Sarıgüzel 4, Aslıhan Gültekin Çökük

Detaylı

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Haluk C. ÇALIŞIR*, Ahmet S. YURDAKUL*, Mihriban ÖĞRETENSOY* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Tüberküloz

Detaylı

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 591-597 İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF PYRAZINAMIDE

Detaylı

Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması

Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması Aygün ÖZTOP*, Yasemin ŞİRİN*, Vildan Avkan OĞUZ*, Rıza ÇAKMAK* * Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri, İZMİR ÖZET Ocak 1998 tarihinde Kahramanlar Verem

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg ;6():-4 doi:.5/ankem.. Araştırma MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yasemin ÖZ, Müge ASLAN, Filiz AKŞİT, Gül DURMAZ,

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor?

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor? doi 10.5578/tt.8029 Tuberk Toraks 2015;63(3):185-191 Geliş Tarihi/Received: 15.07.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19.05.2015 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve

Detaylı

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 Prof. Dr. Ayşe Willke Yard. Doç. Dr. Emel Azak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU S.V., 34 yaşında erkek hasta 28 Eylül

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Muammer YILMAZ 2 Ayşe YILMAZ DÜZCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TÜBERKÜLOZ BİRİMİNE KAYITLI TÜBERKÜLOZ VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:2011-2015

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

Küresel Bir Problem Olarak Tüberküloz. Prof. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. Öğretim Üyesi

Küresel Bir Problem Olarak Tüberküloz. Prof. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. Öğretim Üyesi Küresel Bir Problem Olarak Tüberküloz Prof. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. Öğretim Üyesi Tüberküloz: En eski hastalıklardan Tedavisi var Korunabilir En yaygın ve ölümcül

Detaylı

Factors that affect the transmission risk during contact with multi drug resistant tuberculosis

Factors that affect the transmission risk during contact with multi drug resistant tuberculosis Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol, No, 336 JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL Abakay INVESTIGATIONS ve ark. ÇİD TB li temaslılarında bulaş riski 3 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çok

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık

Detaylı

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 80-85 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 Hastanemizde 2007 yılında tanı alan tüberkülozlu asker hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif olarak son altı yıllık

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC SUNUM PLANI 1. AMAÇ 2. GEREÇ-YÖNTEM 3. BULGULAR-TARTIŞMA 4. SONUÇLAR 2 AMAÇ Hastanemizde

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Tüberküloza İlişkin Bilgi Düzeyleri

Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Tüberküloza İlişkin Bilgi Düzeyleri İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2011) Cilt 19 - Sayı 1: 37-44 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Tüberküloza İlişkin Bilgi Düzeyleri The Level of Knowledge of

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi A. Berna DURSUN*, Z. Müjgan GÜLER*, Ömür AYDIN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Aydın YILMAZ*, Durdu SERTKAYA** * Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı