Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin"

Transkript

1 Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri Müjgan GÜLER 1, Deniz HÜDDAM 1, Ebru ÜNSAL 1, Bülent ÇİFTÇİ 1, Neslihan BUKAN 2, Yurdanur ERDOĞAN 1, Nermin ÇAPAN 1 1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri Neopterin hücresel aracılıklı immünitenin aktivasyonunu gösteren önemli bir parametredir. Bu çalışmada, serum neopterin düzeyinin akciğer tüberkülozlu olgularda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yardımcı bir tetkik olarak kullanılıp kullanılmayacağını göstermeyi amaçladık. Çalışmaya 40 yeni olgu yayma pozitif akciğer tüberkülozlu hasta ile 40 sağlıklı kontrol alındı. Tüberkülozlu hastaların tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayında olmak üzere iki kez serum neopterin düzeyleri ölçüldü. Ayrıca, tedavi öncesi serum neopterin düzeyi ile klinik, radyolojik ve bakteriyolojik parametreler arasındaki ilişki araştırıldı. Hastaların tedavi öncesi ortalama serum neopterin düzeyleri 35.1 ± 13.4 nmol/l, tedavinin ikinci ayında ise 21.2 ± 10.4 nmol/l olarak bulundu. Kontrol grubunun ortalama serum neopterin düzeyi ise 19 ± 10.4 nmol/l olarak tespit edildi. Tüberkülozlu hastaların tedavi öncesi serum neopterin düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p= 0.001). Tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayında ölçülen serum neopterin düzeyleri arasındaki farklılık anlamlıydı (p= 0.000). Yaygın hastalığı olan grupta serum neopterin düzeyi sınırlı lezyonları bulunan gruba göre yüksek saptandı (p= 0.02). Sonuç olarak; neopterinin tüberkülozda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde güvenilir bir immünolojik belirleyici olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Neopterin, akciğer tüberkülozu, aktivasyon, tedaviye yanıt. Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Ebru ÜNSAL, 36. Sokak No: 10/6 Bahçelievler, ANKARA - TURKEY Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(4):

2 Güler M, Hüddam D, Ünsal E, Çiftçi B, Bukan N, Erdoğan Y, Çapan N. SUMMARY The role of serum neopterin level in the evaluation of activation and response to treatment in the patients with pulmonary tuberculosis Müjgan GÜLER 1, Deniz HÜDDAM 1, Ebru ÜNSAL 1, Bülent ÇİFTÇİ 1, Neslihan BUKAN 2, Yurdanur ERDOĞAN 1, Nermin ÇAPAN 1 1 Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, Ankara, Turkey, 2 Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey. Neopterin is an important parameter showing cell mediated immunity activation. In this study we aimed to determine whether serum neopterin level could be used as a marker in the evaluation of tuberculosis activation and response to treatment. The study comprised 40 new case smear positive pulmonary tuberculosis patients and 40 healthy control. Serum neopterin levels were measured both before the treatment and 2 nd month of the treatment in the patient group. The association between serum neopterin level and clinical, radiological and bacteriological parameters were also investigated. In patients with pulmonary tuberculosis the mean levels of serum neopterin were 35.1 ± 13.4 nmol/l before the treatment and 21.2 ± 10.4 nmol/l in the 2 nd month of the treatment. In the control group, serum neopterin level was 19 ± 10.4 nmol/l. The serum neopterin levels of the patients were significantly higher than the control group (p= 0.001). Also, there was significant difference between serum neopterin levels before the treatment and the 2 nd month of the treatment (p= 0.000). Serum neopterin level was higher in the group with extensive disease than the cases with limited disease (p= 0.02). In conclusion, we think that serum neopterin level might be used as a reliable immunological marker in the evaluation of tuberculosis activation and response to treatment. Key Words: Neopterin, pulmonary tuberculosis, activation, response to treatment. Tüberküloz tüm dünyada halen önemli bir sağlık sorunudur. Tüberkülozun hasar yapıcı etkisi büyük ölçüde, konakçının immün sisteminin, kendi dokularında basile karşı yaptığı savunma amaçlı yanıtlar tarafından oluşturulmaktadır. Konakçı tarafından oluşturulan hücre aracılıklı immünite [Cell Mediated Immunity (CMI)] ve gecikmiş tipte aşırı duyarlılık [Delayed Type Hypersensitivity (DTH)] reaksiyonları tüberkülozun patogenezinde rol oynar (1,2). Neopterin hücresel aracılıklı immünitenin aktivasyonunu gösteren önemli bir parametredir. Akciğer tüberkülozunun patogenezinde başlıca olay ise T-hücre ve makrofaj aktivasyonu olup, neopterin interferon-gama uyarımı sonrası makrofajlar tarafından üretilmektedir. Tüberkülozlu hastaların vücut sıvılarında [serum, idrar, plevral sıvı, bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı vs.] neopterin düzeyinin arttığı gösterilmiştir (3-5). Vücut sıvılarında neopterin düzeyinin ölçümü, T helper hücre tip 1 tarafından kontrol edilen immün sistem aktivasyonu hakkında bilgi sağlamaktadır ve immün stimülusun yoğunluğu ile korele olarak artmaktadır (6). Biz bu çalışmada, serum neopterin düzeyinin akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yardımcı bir tetkik olarak kullanılıp kullanılmayacağını göstermeyi amaçladık. MATERYAL ve METOD Çalışmaya, 40 yeni olgu yayma pozitif akciğer tüberkülozlu hasta ile 40 sağlıklı kontrol alındı. Çalışmamız hastanemiz etik kurulu tarafından onaylandı. Daha önce antitüberküloz tedavi kullanan hastalar, akciğer dışı organ tutulumu olanlar, eşlik eden malignite, otoimmün hastalık veya infeksiyonu olanlar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya alınan tüm hastalara standart antitüberküloz tedavi protokolü (izoniazid 5 mg/kg, rifampisin 10 mg/kg, morfozinamid 40 mg/kg, etambutol mg/kg) doğrudan gözetimli tedavi (DGT) yöntemi ile uygulandı (7). Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 40 hastadan antitüberküloz tedavinin başında ve tedavinin ikinci ayında olmak üzere sabah sekizde aç karnına 10 cc kan örneği alındı. Alınan kan örnek- 331 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(4):

3 Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri lerinden 5000 devir/dakika santrifüj ile 10 dakikada serum ayrılıp, güneş ışığından korunacak şekilde -20 C de saklandı. Aynı işlemler hasta grubuna yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik yönden benzer seçilen sağlıklı kontrol grubuna da uygulandı. Hastaların yaş, cinsiyet, beyaz küre, hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), trombosit (PLT), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) değerleri ile balgam aside dirençli basil (ARB) yayma sonuçları, sigara kullanımı, ek hastalık ve ilaç kullanımı sorgulandı. PA akciğer grafisi, hastalığın radyolojik olarak yaygınlığını değerlendirmek amacıyla incelendi ve akciğer grafisinde, total kavite çapı 15 cm ise ve/veya akciğer sahasının %75 ini kapsayan infiltrasyonu varsa yaygın; değilse sınırlı hastalık olarak değerlendirildi (8). Neopterinin serum değerleri, Neopterin Enzim Immunoassay (DRG International, Inc. USA) kiti ile ölçüldü. Ölçüm sırasında ELISA yıkayıcı (washer) ve okuyucu (reader) olarak TECAN marka cihazlar kullanıldı. Kitin sensitivitesine bakıldığında; ölçebildiği en düşük neopterin düzeyi 0.7 nmol/l olarak saptandı. Intraassay varyasyon kat sayısı (C.V) %3.6; Interassay C.V si ise %7.6 idi. Bu değerler ile metot güvenilir ve tekrarlanabilir olma özelliğine sahipti. İstatistiksel Analiz İstatistiksel analizler SPSS 11.0 paket programında yapıldı. Değişkenler arasındaki ilişki Spearman rank korelasyon testiyle araştırıldı. Tüberküloz grubu ile kontrol grubunun karşılaştırmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. Tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayındaki parametrelerin karşılaştırılması Wilcoxon testi ve t-testi ile yapıldı. Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi ve p< 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR Çalışmaya alınan 23 ü erkek, 17 si kadın toplam 40 HIV negatif yeni olgu yayma pozitif akciğer tüberkülozlu hastanın ortalama yaşı 40.1 ± 18.2 (18-85) yıl; 22 si erkek, 18 i kadın toplam 40 sağlıklı kontrol grubunun ortalama yaşı ise 34 ± 8.9 (21-55) yıl olarak bulundu (Tablo 1). Tablo 1. Çalışmaya alınan tüberküloz hastalarının özellikleri. Özellikler Sayı % Yaş (yıl) 40.1 ± 18.2 (18-85) Cinsiyet Erkek Kadın Sigara (paket/yıl) 18.4 ± 20.1 Balgam ARB (+) 6 15 Balgam ARB (++) Balgam ARB (+++) Balgam ARB (++++) Kavite negatif Kavite pozitif Sınırlı hastalık Yaygın hastalık Çalışmaya alınan tüm hastaların ikinci ay kontrolünde balgam yayma konversiyonu ve klinikradyolojik düzelme mevcuttu. Hastaların tedavi öncesi ortalama serum neopterin düzeyleri 35.1 ± 13.4 nmol/l, tedavinin ikinci ayında ise 21.2 ± 10.4 nmol/l olarak bulundu. Hastaların tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayında ölçülen serum neopterin düzeyleri arasındaki farklılık anlamlıydı (p= 0.000) (Tablo 2). Kontrol grubunun ortalama serum neopterin düzeyi ise 19 ± 10.4 nmol/l olarak tespit edildi. Şekil 1 de kontrol grubu ile hastaların tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayındaki serum neopterin düzeyleri gösterilmiştir (p= 0.001). Hastaların tedavi öncesi serum neopterin düzeyleri ile klinik, radyolojik ve bakteriyolojik parametreler arasındaki ilişki araştırıldı. Serum neopterin düzeyleri ile sigara kullanımı (paket/yıl) arasında anlamlı ilişki bulundu (p= 0.02, r= 0.25). Diğer parametreler açısından (yaş, ARB pozitifliği, tutulan zon sayısı, lökosit sayımı, Hb, PLT sayımı ve ESH) anlamlı ilişki olmadığı belirlendi. Tedavi öncesi serum neopterin düzeyi kaviteli hastalarda 35.6 ± 14 nmol/l, kavitesiz hastalarda ise 33.5 ± 11.9 nmol/l olarak bulundu ve Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(4):

4 Güler M, Hüddam D, Ünsal E, Çiftçi B, Bukan N, Erdoğan Y, Çapan N. Tablo 2. Tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayında parametreler arasındaki farklılık. Parametreler Tedavi öncesi Tedavinin ikinci ayı p Beyaz küre (/μl) ± ± * Hb (g/dl) 12 ± ± * PLT (x10 3 /μl) ± ± * ESH (mm/saat) 59.8 ± ± * Neopterin (nmol/l) 35.1 ± ± * Hb: Hemoglobin, PLT: Trombosit, ESH: Eritrosit sedimentasyon hızı. * İstatistiksel olarak anlamlı. 40 Ortanca neopterin (nmol/l) Tedavi öncesi Tedavinin ikinci ayı Kontrol Şekil 1. Tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayı ile kontrol grubunun serum neopterin düzeyleri (p= 0.001). aradaki farklılık anlamlı değildi (p> 0.05). Tedavinin ikinci ayında serum neopterin düzeyi kaviteli hastalarda 21.5 ± 11.2 nmol/l, kavitesiz hastalarda 20.2 ± 7.6 nmol/l olarak tespit edildi (p> 0.05). Tedavi öncesi ortalama serum neopterin düzeyi radyolojik olarak sınırlı hastalığı olanlarda 31.3 ± 11.6 nmol/l, yaygın hastalığı olanlarda ise 41.4 ± nmol/l olarak bulundu ve aradaki farklılık anlamlıydı (p= 0.02). Tedavinin ikinci ayında serum neopterin düzeyi sınırlı hastalığı olanlarda 17.8 ± 8.8 nmol/l, yaygın hastalığı olanlarda ise 26.8 ± 10.7 nmol/l olarak tespit edildi (p= 0.01). Radyolojik özelliklerine göre hastalarda tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayında serum neopterin düzeyleri arasındaki farklılık Tablo 3 te gösterilmiştir. TARTIŞMA Neopterin bir pteridin derivesi olup, hücresel aracılıklı immünitenin aktivasyonunu gösteren önemli bir parametredir (9,10). Çalışmamızda akciğer tüberkülozlu hastaların tedavi öncesi serum neopterin düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu durum akciğer tüberkülozlu hastalarda immün sistemin aktive olduğu görüşünü desteklemektedir. Yüksekol ve arkadaşları çalışmalarında tüberkülozlu, akciğer kanserli ve pnömonili hastalarda serum, idrar ve BAL sıvısında neopterin düzeylerini karşılaştırmışlar ve tüberküloz hastala- 333 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(4):

5 Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri Tablo 3. Radyolojik özelliklerine göre hastalarda tedavi öncesi ve tedavinin ikinci ayında serum neopterin düzeyleri. Tedavi öncesi Tedavinin ikinci ayı Kavite pozitif 35.6 ± 14 nmol/l 21.5 ± 11.2 nmol/l p= 0.88 p= 0.98 Kavite negatif 33.5 ± 11.9 nmol/l 20.2 ± 7.6 nmol/l Sınırlı hastalık 31.3 ± 11.6 nmol/l 17.8 ± 8.8 nmol/l p= 0.02* Yaygın hastalık 41.4 ± nmol/l 26.8 ± 10.7 nmol/l * İstatistiksel olarak anlamlı. p= 0.01* rında diğer iki gruba göre serum, idrar ve BAL neopterin düzeylerini belirgin olarak yüksek bulmuşlardır (9). Makrofajların hedef immünolojik hücre olduğu akciğerin birçok patolojik olaylarında da BAL neopterin düzeyinin artabileceği belirtilmiştir (5). Baganha ve arkadaşları ise tüberkülozlu hastaların plevra sıvılarında neopterin düzeyini kanserli gruba göre daha yüksek saptamışlardır (10). Neopterin tüberküloz dışında, malignitelerde, bazı viral ve bakteriyel infeksiyonlarda, otoimmün hastalıklarda da artış gösterebilmektedir (11-13). Çalışmamızda serum neopterin düzeyi yaygın radyolojik hastalığı bulunan tüberküloz olguları grubunda, sınırlı lezyonları bulunan gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu sonuç lezyonların yaygınlığının artmasıyla basil yükünün arttığı ve daha fazla hücresel immünitenin aktive olduğu görüşünü desteklemektedir. Mohamed ve arkadaşları, bizim çalışmamızla uyumlu olarak radyolojik olarak yaygın hastalığı olanlarda BAL ve serum neopterin düzeyini hafif ve orta şiddetli gruba göre yüksek saptamışlardır (5). Fuchs ve arkadaşları, 55 akciğer tüberkülozlu hastanın idrar neopterin düzeyini hastalığın yaygınlığı, ESH, lökosit sayısı ile korele bulmuşlar, 12 hastada ise tedavi süresince idrar neopterin düzeyini takip etmişler ve neopterinin tüberkülozun takibinde önemli bir parametre olabileceğini ileri sürmüşlerdir (11). Bizim çalışmamızda ise neopterin düzeyi kan parametreleri ile korele bulunmamış, sadece sigara ile korele bulunmuştur. Ancak neopterin ile sigara arasındaki ilişkiyi ve sigaranın immün sistem üzerindeki etkisini araştıran daha çok sayıda olgunun değerlendirileceği çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Hosp ve arkadaşları ise, serum neopterin düzeyi ile ateş, anemi ve kilo kaybı gibi klinik parametreler arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. Ayrıca, tedavi öncesi yüksek olan neopterin düzeyinin tedavi sonrası düştüğünü göstermişlerdir (14). Tüberkülozun kontrolünde hastalığın tanısı kadar tedavinin etkinliğini takip etmek de önemli bir noktadır (15). Hastanın immün sistemi tedavi sonuçlarını belirleyen önemli bir faktör olmakla birlikte serum neopterin düzeyi ise hastanın immün sisteminin durumunu yansıtmaktadır. Neopterin konsantrasyonu makrofaj aktivasyonunu göstermekte olup, hücresel immüniteyi ölçmede güvenilir bir parametredir (9,10,16). Tedavi sırasında serum neopterin düzeyinin düştüğü, ancak yayma negatifleşmesi ve radyolojik düzelme sağlandığı halde neopterin düzeyinin normal seviyeye ulaşmadığı gösterilmiştir (17). Tüberküloz tedavisinin başlamasıyla ikinci ayda olguların %90 ında basil sayısı hızla düşmekte olup, hastalığın klinik seyrini ve nüksü belirlemede ikinci ay kontrolü önemlidir (18,19). Bizim çalışmamızda da tedavinin ikinci ayında tüm hastalarda mikrobiyolojik ve radyolojik iyileşme ve kan parametrelerinde (beyaz küre, Hb, PLT, ESH) düzelme görülmüştür. Ayrıca, tüberkülozlu hastaların tedavi öncesi yüksek olan neopterin düzeylerinin tedavinin ikinci ayında belirgin düşüş gösterdiği, ancak kontrol grubunun seviyesine ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu durum tüberkülozda tedavi altında bile hücresel immünitenin aktivasyonunun ve düşük düzeyde antijenik uyarının devam ettiğini göstermektedir (17). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(4):

6 Güler M, Hüddam D, Ünsal E, Çiftçi B, Bukan N, Erdoğan Y, Çapan N. Sonuç olarak; son yıllarda tüberküloz insidansının artması ve ilaca dirençli basillerin ortaya çıkması noninvaziv ve hızlı tanı ve takip metotların aranmasına yol açmıştır. Bu yüzden bazı immünolojik belirleyiciler son zamanlarda araştırılmaktadır. Hücresel aracılıklı immüniteyi yansıtan önemli bir parametre olan neopterinin tüberkülozda aktivasyonu ve tedaviye yanıtı değerlendirmede güvenilir bir immünolojik belirleyici olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. KAYNAKLAR 1. Dannenberg AM, Tomashefski JF. Pathogenesis of pulmonary tuberculosis. In: Fishman AP (ed). Fishman s Pulmonary Disease and Disorders. 3 rd ed. New York: McGraw-Hill Company, 1997: Iseman MD. İmmünite ve patogenez. Klinisyenler için Tüberküloz Kılavuzu. Çeviri: Özkara Ş. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002: Immanuel C, Swamy R, Kannapiran M, et al. Neopterin as a marker for cell-mediated immunity in patients with pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 1997; 1: Horak E, Gassner I, Sölder B, et al. Neopterin levels and pulmonary tuberculosis in infants. Lung 1998; 176: Mohamed KH,, Mobasher AA, Yousef AR, et al. BAL neopterin: A novel marker for cell-mediated immunity in patients with pulmonary tuberculosis and lung cancer. Chest 2001; 119: Murr C, Widner B, Wirleitner B, Fuchs D. Neopterin as a marker for immun system activation. Current Drug Metabolism 2002; 3: Özkara Ş, Aktaş Z, Özkan S ve ark. Türkiye de Tüberkülozun Kontrolü İçin Başvuru Kitabı. Ankara: Ofset Basımevi, 2003: Yüksekol I, Özkan M, Akgül O, et al. Urinary neopterin measurement as a non-invasive diagnostic method in pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis : Baganha MF, Mota-Pinto A, Pego MA, et al. Neopterin in tuberculous and neoplastic pleural fluids. Lung 1992; 170: Fuchs D, Hausen A, Kofler M, et al. Neopterin as an index of immune response in patients with tuberculosis. Lung 1984; 162: Shaw AC. Serum C-reactive protein and neopterin concentrations in patients with viral or bacterial infection. J Clin Pathol 1991; 44: Huber C, Batchelor JR, Fuchs D, et al. Immun responseassociated production of neopterin. Release from macrophages primarily under control of interferon gamma. J Exp Med 1984; 160: Hosp M, Elliott MA, Raynes JG, et al. Neopterin, β2-microglobulin, and acute phase proteins in HIV-1-seropositive and seronegative Zambian patients with tuberculosis. Lung 1997; 175: American Thoracic Society. Control of tuberculosis in the United States. Am Rev Respir Dis 1992; 146: Immanuel C, Swamy R, Kannapiran M, et al. Neopterin as a marker for cell mediated immunity in patients with pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 1997; 1: Immanuel C, Rajeswari R, Rahman F, et al. Serial evaluation of serum neopterin in HIV seronegative patients treated for tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2001; 5: Zhao FZ, Levy MH, Wen S. Sputum microscopy results at two and three months predict outcome of tuberculosis treatment. Int J Tuberc Lung Dis 1997; 1: Singla R, Osman MM, Khan N, et al. Factors predicting persistent sputum smear positivity among pulmonary tuberculosis patients 2 months after treatment. Int J Tuber Dis 2003; 7: Tahaoğlu K, Ataç G, Sevim T, et al. The management of anti-tuberculosis drug-induced hepatotoxicity. Int J Tuberc Lung Dis 2001; 5: Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(4):

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (33-37) Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız ÖZET Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik

Detaylı

Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler #

Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler # Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler # Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**, Sinan ERGİNEL**, İrfan UÇGUN**,

Detaylı

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci Sefa Levent ÖZŞAHİN*, Özgür KARACAN**, Remziye EL***, Zuhal GÜLLÜ**** * SSK Ankara Eğitim

Detaylı

Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü

Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü Müjgan GÜLER*, Enis MACİT**, Bengü BAKDIK*, Hüsamettin GÜL**, Bülent ÇİFTÇİ*, Halil YAMAN**, Ebru ÜNSAL*, Yurdanur ERDOĞAN*, Şahan SAYGI**

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Akciğer tüberkülozlu hastalarda serum interlökin-2 ve C-reaktif protein düzeylerinin klinik ve radyolojik bulgularla ilişkisi

Akciğer tüberkülozlu hastalarda serum interlökin-2 ve C-reaktif protein düzeylerinin klinik ve radyolojik bulgularla ilişkisi Akciğer tüberkülozlu hastalarda serum interlökin-2 ve C-reaktif protein düzeylerinin klinik ve radyolojik bulgularla ilişkisi S. Sevkan CANER 1, Deniz KÖKSAL 1, Şeref ÖZKARA 1, Mine BERKOĞLU 1, Sabahat

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 2003 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi

Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 2003 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi Dicle Tıp Dergisi, 7 Cilt:34, Sayı:1, (-24) Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 3 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi Tekin Yıldız, Levent Akyıldız, Güngör Ateş ÖZET Tüberküloz (TB) tüm

Detaylı

Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri. Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007

Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri. Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007 Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007 Tüberküloz tedavisinin tarihçesi İkinci Yüzyıl İstirahat, Diyet Öksürüğün önlenmesi Onsekizinci Yüzyıl Kır havası

Detaylı

Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri #

Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri # Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri # Güliz ATAÇ*, Tülin SEVİM*, İpek ÖZMEN*, Nilüfer KAPAKLI*, Emine AKSOY*, Aylin ÖNGEN*, Kemal TAHAOĞLU* * SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi doi 10.5578/tt.7899 Geliş Tarihi/Received: 05.04.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.08.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi Tarkan ÖZDEMİR 1

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum

Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum Seren ARPAZ*, Sevtap KESKİN*, Göksel KITER**, Nejat SEZGİN*, Dilek

Detaylı

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi HIV infeksiyonlu hastalarda tüberküloz sıklığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 212 HIV infeksiyonlu hasta - 8 Akciğer tüberkülozu - 4

Detaylı

Pulmoner Tüberküloz Tanısında IgG, IgA, IgM, C 3 ve C 4 ün Yeri #

Pulmoner Tüberküloz Tanısında IgG, IgA, IgM, C 3 ve C 4 ün Yeri # Pulmoner Tüberküloz Tanısında IgG, IgA, IgM, C 3 ve C 4 ün Yeri # Özlem YOLSEVEN BAYOL, Tuğrul ŞİPİT, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Zeliha APAYDIN, Ebru TANSEL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi A. Berna DURSUN*, Z. Müjgan GÜLER*, Ömür AYDIN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Aydın YILMAZ*, Durdu SERTKAYA** * Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Vücut Sıvılarında Neopterin Ölçümünün Akciğer ve Plevra Tüberkülozundaki Tanı Değeri

Vücut Sıvılarında Neopterin Ölçümünün Akciğer ve Plevra Tüberkülozundaki Tanı Değeri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 009; 34 (3) ; 34 38. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi 5 Eylül, 009 TurkJBiochem.com [Published online 5 September,

Detaylı

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri #

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri # İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri # Fahrettin TALAY*, Şenol KÜMBETLİ**, Erdoğan ÇETİNKAYA***, Sedat

Detaylı

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 Prof. Dr. Ayşe Willke Yard. Doç. Dr. Emel Azak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU S.V., 34 yaşında erkek hasta 28 Eylül

Detaylı

Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları

Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları Hatice KAYA, a Faruk ÇİFTÇİ, b Erkan BOZKANAT, c Oğuzhan OKUTAN, b Zafer KARTALOĞLU, b Tayfun ÇALIŞKAN, b Ogün SEZER, d Tuncer

Detaylı

Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması

Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması Aygün ÖZTOP*, Yasemin ŞİRİN*, Vildan Avkan OĞUZ*, Rıza ÇAKMAK* * Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri, İZMİR ÖZET Ocak 1998 tarihinde Kahramanlar Verem

Detaylı

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 80-85 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 Hastanemizde 2007 yılında tanı alan tüberkülozlu asker hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif olarak son altı yıllık

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları #

Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları # Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları # Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Mevlüt TÜRE**, Beyza AKDAĞ** * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı Dekontaminasyon ve Konsantrasyonun Üç Yolu Mycoprosafe Decocent - Decomics Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Kuruluş 2003 Çalışan sayısı 35

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT)

Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT) Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT) Mehmet Hamdi MUZ, Figen DEVECİ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ ÖZET Tüberkülin deri testi (TDT) tüberküloz

Detaylı

ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Songül A. VAİZOÐLU Dr. Oğuz YILMAZ Dr. Çiğdem ÖZEN Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL İnt. Dr. Yusuf KIZIL

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu Yaşlı ve Genç Olguların Değerlendirilmesi #

Akciğer Tüberkülozlu Yaşlı ve Genç Olguların Değerlendirilmesi # Akciğer Tüberkülozlu Yaşlı ve Genç Olguların Değerlendirilmesi # Sibel ARINÇ*, Bülent ARINÇ**, Mustafa Kürşat ÖZVARAN*, Özlem UZMAN*, Reha BARAN* * S.B. Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Eğitim

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması Büyükhan İ, Bakır M, Engin A, Sümer Z, Gözel MG, Elaldı N, Dökmetaş

Detaylı

Tüberkülozlu Olgularda Sosyokültürel Yapı #

Tüberkülozlu Olgularda Sosyokültürel Yapı # Tüberkülozlu Olgularda Sosyokültürel Yapı # Bülent ÖZBAY*, Mehmet GENCER*, Abdullah GÜLSÜN*, Erkan CEYLAN*, Mahmut ŞENEL** * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Haluk C. ÇALIŞIR*, Ahmet S. YURDAKUL*, Mihriban ÖĞRETENSOY* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Tüberküloz

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi

Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 552-557 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0473 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nurcan Arıkan, Ayşe Batırel, Sedef Başgönül, Serdar Özer

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Gönül TANIR 1, Alper AKIN 2, Cumhur AYDEMİR 2, Çiğdem ÜNER 3, İsmail CEYHAN 3 1 Dr. Sami Ulus Çocuk

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Uygun Antitüberküloz Tedaviye Rağmen Paradoks Radyolojik Progresyon

Uygun Antitüberküloz Tedaviye Rağmen Paradoks Radyolojik Progresyon Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 299-303 Uygun Antitüberküloz Tedaviye Rağmen Paradoks Radyolojik Progresyon Paradoxical Radiologic Progression Despite Appropriate Anti-Tuberculous Therapy

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserindeki Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserindeki Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi Talay ve ark. Van Tıp Dergisi: 10 (2):40-45, 2003 İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserindeki Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi Fahrettin Talay*, Sedat Altın**, Erdoğan Çetinkaya**, Şenol Kümbetli*

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi #

Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi # Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi # Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**, İrfan UÇGUN**, Sinan

Detaylı

Kliniğimizde yeniden tedavi rejimi uygulanan akciğer tüberkülozlu olguların sonuçları

Kliniğimizde yeniden tedavi rejimi uygulanan akciğer tüberkülozlu olguların sonuçları Kliniğimizde yeniden tedavi rejimi uygulanan akciğer tüberkülozlu olguların sonuçları Dilek SAKA 1, Müge AYDOĞDU 2, Haluk Celaleddin ÇALIŞIR 3, Filiz ÇİMEN 1, Mihriban ÖĞRETENSOY 1 1 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır 16 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J A. Abakay ve ark. Cilt/Vol 37, No 1, 16-20 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Tüberküloz hastalarında aile içi temas taraması yeterli midir? Köy taraması sonuçları Is household

Detaylı

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler ARAÞTIRMALAR Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler E.S. Uçan 1, C. Sevinç 1, Ö. Abado lu 2, S. Arpaz 3, H. Ellidokuz 4 1 Dokuz Eylül Üniv. Týp Fak. Göðüs

Detaylı

Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri

Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION TÜBERKÜLOZ TUBERCULOSIS Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri The Importance of Symptoms, Symptom Duration and

Detaylı

Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi #

Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi # Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi # Mustafa KOLSUZ*, Sibel ERSOY*, Nurhayat DEMİRCAN*, Muzaffer METİNTAŞ**,

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

Malatya Verem Savaş Dispanserlerinde İzlenen Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirilmesi #

Malatya Verem Savaş Dispanserlerinde İzlenen Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirilmesi # Malatya Verem Savaş Dispanserlerinde İzlenen Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirilmesi # Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Mustafa DURAN**, Levent Cem MUTLU*, Hakan GÜNEN*, Aydın ŞENOĞLU**, Ercüment

Detaylı

TEMASLI MUAYENESİ. Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya

TEMASLI MUAYENESİ. Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya TEMASLI MUAYENESİ Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya Tüberkülozlu hasta ile temaslı olmak nedir? Akciğer tüberkülozu etkeni Mycobacterium

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması Peri ARBAK*, Öznur AKKOCA**, Özgür KARACAN***, Yalçın KARAKOCA* * Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Akciğer Tüberkülozunun Aktivitesinin Belirlenmesinde ve Tedavinin Değerlendirilmesinde Serum Seruloplazmin Düzeyinin Rolü #

Akciğer Tüberkülozunun Aktivitesinin Belirlenmesinde ve Tedavinin Değerlendirilmesinde Serum Seruloplazmin Düzeyinin Rolü # Akciğer Tüberkülozunun Aktivitesinin Belirlenmesinde ve Tedavinin Değerlendirilmesinde Serum Seruloplazmin Düzeyinin Rolü # Abdurrahman ŞENYİĞİT, Emir ASAN, Cebrail SINIR, Tekin YILDIZ, Gökhan KIRBAŞ,

Detaylı

Birinci Basamak Hekimlerinin Akciğer Tüberkülozu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tedavi Yaklaşımları #

Birinci Basamak Hekimlerinin Akciğer Tüberkülozu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tedavi Yaklaşımları # Birinci Basamak Hekimlerinin Akciğer Tüberkülozu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tedavi Yaklaşımları # S. Erhan DEVECİ*, Teyfik TURGUT**, Yasemin AÇIK*, Figen DEVECİ**, M. Hamdi MUZ** * Fırat

Detaylı

İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi #

İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi # İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi # Aygün ÖZTOP, İpek ÜNSAL, Erol ÇİFTÇİ, Rıza ÇAKMAK Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri, İZMİR

Detaylı

Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi

Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi Ayşe ORMAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat CİRİT Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Tüberküloz yönetimi ve tedavisi. Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Tüberküloz yönetimi ve tedavisi. Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Tüberküloz yönetimi ve tedavisi Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD oguz.kilinc@deu.edu.tr Sunum planı Olgu üzerinden tb yönetimi ve tedavi ilkeleri Olgu 39 yaşında

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi?

Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi? ARAÞTIRMALAR Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi? Oðuz Kýlýnç 1, Eyüp Sabri Uçan 1, Aydan Çakan 2, Hülya Ellidokuz 3,

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

Tüberkülozun Mevsimselliği

Tüberkülozun Mevsimselliği Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA ÖZET Bu çalışma Isparta-Burdur yöresinde ve Türkiye de tüberkülozun ortaya çıkışının

Detaylı

Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler #

Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler # Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler # Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA ÖZET Bu

Detaylı

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor?

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor? doi 10.5578/tt.8029 Tuberk Toraks 2015;63(3):185-191 Geliş Tarihi/Received: 15.07.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19.05.2015 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ UZMANLIK

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Yüce. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014

Prof. Dr. Ayşe Yüce. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014 Prof. Dr. Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014 1 Global Tuberculosis Report 2013, World Health Organization 2 Kötü sosyo-ekonomik

Detaylı

Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB)

Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB) Şeref ÖZKARA Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Yaygın ilaç dirençli tüberküloz (YİD-TB), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Görev Grubu tarafından Ekim 2006

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları

AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları Gülnaz ÇOBAN, Behiye AKKALYONCU, Tuğrul ŞİPİT, Bahadır BERKTAŞ, Berna DURSUN, Ayşe GÖZÜ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Ülkemizdeki 14 Asker Hastanesinin Verileri

Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Ülkemizdeki 14 Asker Hastanesinin Verileri Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 26-32 Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Tuberculosis Incidence and Primary Drug Resistance Rates in Young

Detaylı

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLGU-1 44 yaşında, erkek olgu futbol antrenörü 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

İstanbul Küçükçekmece de Tüberküloz Çalışmalarının Durumu

İstanbul Küçükçekmece de Tüberküloz Çalışmalarının Durumu İstanbul Küçükçekmece de Tüberküloz Çalışmalarının Durumu Mithat KIYAK*, Önder GÜNERHAN**, Seyhan TEMİZ**, Seniha HACIOĞLU** * Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, ** Küçükçekmece Sağlık Grup

Detaylı

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Ali BORAZAN*, Nesrin BİLGİÇLİ** * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı