integro zemininde s n rs z çözümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "integro zemininde s n rs z çözümler"

Transkript

1 integroflooring.com

2

3 integro zemininde s n rs z çözümler 1999 senesinde kurulan firmam z, kalite ve tasar mlar ile dünyada referans markalar aras na girmi Avrupa n n sektör lideri zemin firmalar n n Türkiye deki tek temsilcisidir. Integro Flooring, çözüm üreten, zaman nda ve kaliteden taviz vermeyen uygulamalar ile zemin sektöründe güvenilir bir markad r. Yurt içi ve yurt d nda ki iselle tirilmi butik projelerden, büyük çapl ticari projelere kadar sektörün tüm alanlar nda prestijli i ler yapmaktad r. Tüm projelerinde zemin slah dâhil uygulama servisi veren firmam z, parke, hal, PVC ve d mekân zeminlerde s n rs z çözümler sunmaktad r. 03

4 Opel Showroom

5 Proteksan Swissôtel Lara Beach The Sofa 05

6

7 08 Parke BOEN IPF OLDENBURGER 26 Hal EGE 34 PVC AMTICO ALTRO 48 D Mekân TEAK IROKO IPE 54 Referans Listesi zaman ve insan zemin ve insan Zeminler de i ik zaman parçalar nda geli imimize e lik etti, insanl k tarihimize ahit oldu. Üstünde nice hayatlar ya and, niceleri de ya anacak. nsan var oldu u sürece hep aya n yere sa lam basacak 0607

8 PARKE BOEN IPF OLDENBURGER topraktan tahtaya, bar nmaktan ya amaya... nsano lu, ilkel dönemlerde vah i do adan korunmak için ma ara gibi bar naklar seçmi kendine. Bildi i tek zemin ise toprakm. Dünyay ve kendini ke fettikçe ma aradan ç k p, ya am alanlar olu turmu. Evler, arenalar, amfi tiyatrolar, çar lar, tap naklar in a etmi. Dur durak tan maz ke fetme iç güdüsüyle, topraktan ta a, mermere ve tahtaya atm ad mlar n

9 0809

10

11 schütrt die BOEN 1876 y l nda Norveç te kurulan Boen Bruk AS, 1966 senesinde lamine parke üretimine ba lam t r. 25 sene önce ise Alman Höhns firmas n sat n alarak, 4 k tada 40 ülkeye ihracat yapan bir dünya irketi haline gelmi tir. Boen lamine ve masif parkenin, ham maddenin haz rlanmas ndan paketlemeye kadar tüm üretim safhalar Boen in Avrupa daki fabrikalar nda gerçekle tirilmektedir. Sa lad teknik ve estetik çözümlerle pazarda trendleri belirleyen Boen, Boen Sport ad alt nda tümü FIBA onayl parke koleksiyonu ile de hem çok amaçl spor alanlar, hem de resmi spor müsabakalar n n yap ld salonlar için iddial teknik çözümler sunmaktad r. LEVENT LOFT 10 mm den 23 mm ye kadar kal nl k 7 cm den 40 cm ye kadar geni lik 1 metreden 4 metreye kadar uzunluk 15 den fazla a aç çe idi 40 dan fazla yüzey ve model seçene i STUDY CENTER PARTNER GESUNDHEIT 1011

12 MAV JEANS ST NYEPARK JUKE BOX ST NYEPARK RYKKINHALLEN NORVEÇ

13 GALER ST STANBUL REGNUM ESCANA V LLALARI BODRUM BOEN 0613

14 WATERLOO EUROSTAR STASYONU LONDRA LEVI S TEPE NAUTILUS

15 BOEN ÖZEL KONUT GALER ST STANBUL 0615

16

17 IPF 1991 y l nda talya da kurulan IPF, kendi geli tirdi i farkl renk ve yüzey görünümlerine sahip patentli parkeler üretmektedir. IPF, klasik görünümden eskitilmi yüzeylere, neredeyse her renkten üretilebilen mat ve parlak lake yüzeylerden birden fazla rengin kullan ld tasar mlara uzanan geni parke yelpazesi ile mimar ve iç mimarlara ilham kayna olmaktad r. Yarat c ve yenilikçi üretim anlay ile kendi alan nda talya ve Avrupa n n lider firmas konumundad r. 1617

18

19 IPF 0619

20 IPF

21 0621

22

23 OLDENBURGER 1966 y l nda Almanya da kurulan Oldenburger, s ra d ah ap zeminler üretmektedir. A aç liflerinin zemine dik oldu u blok parkeden, marküteri yani özel desen ah ap parkeye kadar çok estetik ve dayan kl zeminleri kullan c lar n n iste i do rultusunda üreten Oldenburger, butik ah ap zeminde Avrupa n n önde gelen markalar aras nda bulunmaktad r. 2223

24 EINKAUFSZENTRUM LÜKSEMBURG OLDENBURGER TOURIST CENTRE STOCKHOLM

25 ÖZEL KONUT VAKKO MODA MERKEZ NAKKA TEPE 0625

26 HALI EGE post, ilmek, kültür ve renk... Dünyay ke fetme iste i, göçebe hayat da beraberinde getirmi. So uk topra önceleri avlad hayvan postlar ile s tmaya çal m insan. Göçenler yeni dünyalara, yerle enler ise uygarl klara ad m atmaya ba lam. Ya ad mekânlar için yayg lar yapm, hal lar dokumu. Tarihini, a k n, av n, hayalini, k saca kurdu u uygarl n kültürünü yerle tirmi ilmekler aras na

27 2627

28

29 EGE 1932 y l nda Danimarka da kurulan Ege Hal, karo ve duvardan duvara seçenekleriyle otel sektörü ba ta olmak üzere yo un kullan m n oldu u tüm alanlarda prestijli projelere imza atmaktad r. Üretim ve renklendirmede son teknoloji olan tufted ve Militron teknolojisini kullanan Ege Hal, koleksiyonunda bulunan 4000 in üzerinde desenin yan s ra s n rs z renk ve desen yapabilme kabiliyeti sayesinde, yün ve polyamid hal larda kullan c lar n n hayal gücünü zorlamaktad r. Ege Hal, IMO/International Maritime Organization sertifikas ile marine sektöründe de iddial d r. Noti ed Body No

30 S NEMA DAN MARKA ESMA SULTAN YALISI ORTAKÖY

31 SHOWROOM DEN SORTE DIAMONT DAN MARKA EGE DOUBLETREE BY HILTON MODA 0631

32 DOUBLETREE BY HILTON MODA

33 OF S DAN MARKA GRAND HOTEL ET DE MILAN TALYA EGE 0633

34 PVC AMTICO ALTRO hayaller ke iflere ula t, ad mlar ad mlara kar t... Topra a att ilk ad mdan itibaren hep geli imine do ru yürüyen insan, teknolojinin ilk ipuçlar n yine toprakta buldu. Ke if ve geli im, bu kez topra n üstünde de il, alt ndayd. Binlerce y lda olu an petrol, insan ya am na yak ttan enerjiye yepyeni boyutlar sunarken; PVC ile de daha pratik, dayan kl ve eri ilebilir formlar kazand rd. Hayaller s n rs z oldu, zeminler daha özgür

35 3435

36

37 AMTICO 1964 senesinde ngiltere de kurulan Amtico International, gerek zengin koleksiyonu, gerek tasar m ve geli tirme konular nda yapt çal malar ile dünya karo PVC sektörünün tart mas z lider firmas konumundad r. STANBUL AKVARYUM / FLORYA Çok yo un ticari kullan mlardan, sahip oldu u IMO/International Maritime Organization sertifikas ile, marine sektörüne kadar çok geni bir pazara üretim yapan Amtico, kullan c lar na 300 den fazla desen ve renk seçene i sunmaktad r. Noti ed Body No

38 DO HIZLI FER BOT MADAME TUSSAUDS V YANA

39 AMTICO STANBUL AKVARYUM FLORYA 0639

40 ZWILLING ST NYEPARK TCHIBO DEM RÖREN AVM MEDICAL PARK GÖZTEPE

41 VODAFONE L AMTICO DUCATI SHOWROOM CAPITOL 0641

42

43 ALTRO KATAJANOKKA HAVA ALANI / F NLAND YA 1919 y l nda ngiltere de kurulan Altro, dünya safety floor/kaymaz zemin PVC piyasas n n yar s na sahip, 50 den fazla ülkeye ihracat yapan konusunda lider firmad r. Geni bir ürün yelpazesine sahip antibakteriyel zemin ve duvar kaplamalar ile havaalanlar, spor arenalar, so uk hava depolar, yemek fabrikalar, hastaneler, okullar gibi kaymaz zeminin önemli oldu u tüm mekânlarda güvenle kullan lmaktad r. Noti ed Body No

44 HASTANE NG LTERE MEDICAL PARK GÖZTEPE

45 SELFRIDGES ALTRO THOMOND PARK STADYUM RLANDA 45

46 LEGO MA AZASI GYM CENTER

47 ALTRO MANCHESTER UNITED FC NG LTERE CATERHAM HIGH SCHOOL NG LTERE 47

48 DI MEKÂN TEAK IROKO IPE üç ayr k tadan, üç dayan kl a aç Asya kökenli TEAK, Afrikal IROKO, Orta ve Güney Amerika a ac IPE. Yeti ti i do al ko ullar gere i çok dayan kl olan bu a açlar, d mekânlarda kullan labilecek en do ru seçimlerdir.

49 4849

50 TEAK Tectona grandis D mekân kullan m nda nihai rengi gümü gridir. Yap s nda bulundurdu u do al ya nedeni ile suya ve d mekân ko ullar na kar en dayan kl a aç olarak tan mlanmaktad r. Yat zeminleri, bahçe deck kaplamas ve mobilya üretiminde kullan l r. Ebatlar Muhtelif ölçülerde karo ve uzun boy format nda kullan labilmektedir.

51 IROKO Chlorophora excelsa D mekân kullan m nda nihai rengi gümü gridir. Anatomik yap s ndan dolay d mekân ko ullar na, böceklere, mantara ve suya kar dayan kl l çok yüksektir. Bu nedenle tekne yap m nda, d mekân deck kaplamada s kça kullan l r. Sahip oldu u özellikler sayesinde, fiyat aç s ndan teak a ac na en iyi alternatiftir. IPE Tabebuia spp. D mekân kullan m nda nihai rengi gümü gridir. Çok sert, a r ve özellikle a aç zararl lar na kar çok dayan kl d r. Bu nedenlerle d mekân kullan m na uygun bir a açt r. Ebatlar Muhtelif ölçülerde karo ve uzun boy format nda kullan labilmektedir. Ebatlar Muhtelif ölçülerde karo ve uzun boy format nda kullan labilmektedir

52 ANKARA / SAMSUN FER BOTLARI ÖZEL KONUT ÖZEL YAT

53 ÖZEL KONUT DI MEKÂN 0653

54 PARKE Aksa Jeneratör Yönetim Katlar Al-Massira Otel, Cezayir Alt nba Holding Genel Merkezi BJK Yönetim Kat Çaml ca Konaklar Ciner Holding Genel Merkezi Diesel Ma azas, stinye Park D leri Bakanl Rezidans El-Aurassi Otel, Cezayir Essporto Spor Kompleksi, Ac badem Habertürk Yönetim Kat Juke Box Restaurant Kemer Burgaz Evleri Kemer Country Kütük Evler Kemer Residence Kemer Sedir Evleri Kervan Evleri Projesi, zmir Kervansaray Otel, Antalya Koç Allianz Davet Salonu Lara Beach Otel, Antalya Levi s Ma azalar Loft Bahçe, Levent Loft, Levent Mavi Jeans Ma azalar REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI... Regnum Escana Villalar Rixos Otel, Dubai Saint Joseph Balo Salonu Sapphire Lounge, stanbul Sefaköy Villalar, zmir Sunset Restaurant Swissôtel Bosphorus Gym Spor Park The Sofa Hotel, Ni anta Ürdün Kraliyet Akademisi Spor Kompleksi Vakko Moda Merkezi, Nakka tepe Zaho Spor Salonu, Irak HALI Alt nba Holding Genel Merkezi Ankara Yolcu Feribotu Kamara ve Koridorlar City s Avm Sinema Salonlar City s Avm Yönetim Ofis Kat Conrad stanbul Balo Salonu ve Koridorlar Dedeman Otel stanbul Balo Salonu Elegance Otel, Marmaris Esma Sultan Yal s Farma-Tek laç Genel Merkezi Flame Towers, Azerbeycan Güven Yatç l k Genel Merkezi Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Bakü Hilton zmir Holiday Inn, Bayrampa a DO Deniz Otobüsleri ve H zl Feribotlar stanbul Modern Ofis Katlar Le Meridien Otel Balo Salonlar ve Lobiler Lütfi K rdar Harbiye Kongre Merkezi Marsh Insurance Company Genel Merkezi Medical Park Yönetim Katlar, Bahçelievler Memorial Hastanesi Lobi, Okmeydan Moda Doubletree By Hilton Nordex Enerji Genel Merkezi Novo Nordisk Genel Merkezi 1. Ordu Konferans Salonu Philip Morris, Ankara Saat&Saat Genel Merkezi Samsun Feribotu Kamara ve Koridorlar Samsung Genel Merkezi Sancak Air Genel Yönetim Kat Saran Holding Genel Merkezi Swissôtel Bosphorus Otel Koridorlar Tetra Pak Genel Merkezi The Marmara Pera The Sofa Hotel THY Esenbo a Terminali CIP Salonu Vodafone Genel Merkezi PVC Ankara Feribotu Atatürk Havaliman Tüm Körükleri B.A.T. Ofisleri, Maslak Four Seasons Bar, Bakü Hilton Fitness ve Spa, Bakü Barney s Kahve Zincirleri Bilge Adam E itim Kurumlar, Adana Boyner Ma azalar Capitol AVM Yemek Kat Çilek Mobilya Genel Merkezi Dragos Yatç l k Eyübo lu Koleji Ana Giri ve Bekleme Alanlar Florya Akvaryum Four Seasons Oteli Spa ve Gym, Ortaköy Fritolays Genel Merkezi Gloria Jeans Cafe, Atatürk Havaliman Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Bakü Hilton Ankara So uk Hava Depolar Honeywell Genel Merkezi Kipa Tekstil ve Bebek Reyonlar Koska Helva Genel Merkezi Yönetim Kat Levi s Ma azalar Mars Entertainment Genel Merkezi Mart Otel Odalar, Marmaris Medical Park Kafeterya ve dari Kat, Göztepe Medical Park Kafeterya, Antalya Medical Park Koridor ve Odalar, Göztepe Medical Park Koridorlar, Fatih Medical Park Koridorlar, zmir Nokia Ma azalar NTV Stüdyolar, stanbul Opel Showroom, Çekmeköy Pelit Fabrikas Ofis ve Çocuk Oyun Alanlar Pelit Fabrikas Yönetim Ofisleri Pepsico Fritolays Genel Merkezi Philip Morris Kazakistan Merkezi Proteksan Çe itli Yat Zeminleri Puma Genel Merkezi RMK Yatç l k Çe itli Yat Zeminleri Sabanc Ü. S n flar, Sosyal Alanlar, Yurt Binas Sabiha Gökçen Havaliman Tüm Körükleri Samsun Feribotu Genel Alanlar Sanmar Çe itli Yat Zeminleri Sanovel laç Fabrika dari Binas Sanovel laç Genel Merkezi Silkway Holding Ofis, Bakü Simpa Flat Ofis Binas Simpa Genel Merkezi Tchibo Ma azalar Tersan T rt l Ma azas, Mohini AVM Toyota Showrooms Bekleme Salonlar Üsküdar Ü. S n flar ve Yönetim Katlar Vodafone Genel Merkezi Vodafone Ma azalar Vodafone, zmir Merkez Ofisi Xanadu Hotel Fitness Merkezi, Erzurum Yap Merkezi Genel Merkezi

55 Regnum ve Levent Loft d ndaki yurt içi foto raflar: Ali Kaba integroflooring.com

56 Dikilita, Ayazmadere Cad. 10/ Be ikta stanbul - Türkiye T F integroflooring.com

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ STARLARI DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI STARLARI 251.568 OYLA BELİRLENDİ 7 fiubat günü bafllayan Y l n Starlar Anketi 24 Nisan akflam sona erdi. ABD den Çin e kadar dünyan n dört bir yan ndan www.ekovitrin.com

Detaylı

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Oyunu. Opera 9 Mobile. OPERA 9 Mobile, sağladığı esneklik ve pratiklik ile otellerin iş yapış şekillerini yeniden tanımlıyor!

Oyunu. Opera 9 Mobile. OPERA 9 Mobile, sağladığı esneklik ve pratiklik ile otellerin iş yapış şekillerini yeniden tanımlıyor! Oyunu Opera 9 Mobile OPERA 9 Mobile, sağladığı esneklik ve pratiklik ile otellerin iş yapış şekillerini yeniden tanımlıyor! OPERA 9 Mobile ile artık resepsiyon sınırları yok! Konuklarınızı nerede isterseniz

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Karada fiirketler Grubu

Karada fiirketler Grubu KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. LTD. fit. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent 34416 stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) 280 27 81 (pbx) +90 (212) 278 29 90 +90 (212) 264 52 91 +90 (212)

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

spa solutions spa solutions

spa solutions spa solutions spa solutions spa solutions kitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal fl Sanayi Sitesi No.20, Blok17-19 34306 Baflakflehir, stanbul - Türkiye T 0 212 549 87 84 (3 hat) F 0 212 549 87 79 www.saunadekor.com.tr

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Sto AG I Kesitler. Sto. Bilinçli in a etmek.

Sto AG I Kesitler. Sto. Bilinçli in a etmek. Sto AG I Kesitler Sto Bilinçli in a etmek. Hedeflerimiz Eski ve yeni yapıların de erlerinin korunması, yatırımcıların, müteahhitlerin ve bina sahiplerinin yıllardır süregelen ortak sorunudur. Sto, bu sorunların

Detaylı