I-V GELĠR TABLOSU VI-VII NAKĠT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-V GELĠR TABLOSU VI-VII NAKĠT"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇO I-V GELĠR TABLOSU VI-VII NAKĠT AKIġ TABLOSU VIII ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU IX KAR DAĞITIM TABLOSU X FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR 1-26 NOT 1 Genel Bilgiler 1-2 NOT 2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 3-13 NOT 3 Önemli Muhasebe Tahminleri Ve Hükümleri NOT 4 Sigorta Ve Finansal Riskin Yönetimi NOT 5 Bölüm Bilgileri 13 NOT 6 Maddi Duran Varlıklar 13 NOT 7 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 NOT 8 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 NOT 9 ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar 14 NOT 10 Reasürans Varlıkları 14 NOT 11 Finansal Varlıklar 14 NOT 12 Borçlar Ve Alacaklar 14 NOT 13 Türev Finansal Araçlar 14 NOT 14 Nakit Ve Nakit Benzerleri 14 NOT 15 Sermaye 14 NOT 16 Diğer KarĢılıklar Ve Ġsteğe Bağlı Katılımın Sermaye BileĢeni 15 NOT 17 Sigorta Yükümlülükleri Ve Reasürans Varlıkları 15 NOT 18 Yatırım AnlaĢması Yükümlülükleri 15 NOT 19 Ticari Ve Diğer Borçlar, ErtelenmiĢ Gelirler 15 NOT 20 Borçlar 15 NOT 21 ErtelenmiĢ Gelir Vergisi 16 NOT 22 Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri 16 NOT 23 Diğer Yükümlülükler Ve Masraf KarĢılıkları 16 NOT 24 Net Sigorta Prim Geliri 17 NOT 25 Aidat (Ücret) Gelirleri 17 NOT 26 Yatırım Gelirleri 17 NOT 27 Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri 17 NOT 28 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Aktifler 17 NOT 29 Sigorta Hak Ve Talepleri 18 NOT 30 Yatırım AnlaĢması Hakları 18 NOT 31 Zaruri Diğer Giderler 18 NOT 32 Gider ÇeĢitleri 18 NOT 33 ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda Giderleri 18 NOT 34 Finansal Maliyetler 19 NOT 35 Gelir Vergileri 20 NOT 36 Net Kur DeğiĢim Gelirleri 20 NOT 37 Hisse BaĢına Kazanç NOT 38 Hisse BaĢı Kar Payı 21 NOT 39 Faaliyetlerden Yaratılan Nakit 21 NOT 40 Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahvil NOT 41 Paraya Çevrilebilir Ġmtiyazlı Hisse Senetleri 22 NOT 42 Riskler 22 NOT 43 Taahhütler 22 NOT 44 ĠĢletme BirleĢmeleri 22 NOT 45 ĠliĢkili Tarafla ĠĢlem NOT 46 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar 24 NOT 47 Diğer

2 NOT 1 - GENEL BĠLGĠLER 1.1. ġirketin Adı ve Grubun Son Sahibi Hakkında Tanıtıcı Bilgiler: Gotaer Alman Sigorta A.ġ. ünvanı ile 05 Ekim 1989 tarihinde tescil edilen Ģirket 01 Kasım 1989 tarihinde fiilen faaliyete geçmiģtir. ġirketin ünvanı Demir Sigorta A.ġ olarak değiģmiģ ve değiģiklik 03 ġubat 1993 tescil edilmiģ olup, 08 ġubat 1993 Tarihli ve 3216 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek onaylanmıģtır. Kurumun ,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamı ortaklarca ödenmiģtir yılında kurumun en büyük ortağı olan; Demir Finansal Kiralama A.ġ. nin ünvanı Demir Finans Holding A.ġ. olarak değiģmiģ olup, unvan değiģikliği tarihinde tescil edilmiģ ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve 6885 sayılı nüshasında ilan edilmiģtir. Demir Finans Holding A.ġ.; Demir Finansal Grup Holding A.ġ. bünyesinde TTK nın ve 451 maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19/1 ve 20/1 maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle Tasfiyesiz Ġnfisah yöntemiyle birleģtirilmesi tarihinde tescil edilmiģ olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve 6971 sayılı nüshasında ilan edilmiģtir ġirketin Oraklık Yapısı Ortağı Adı: Hisse Oranı: Demir Finansal Grup Holding A.ġ. 99,98% Diğer 0,02% TOPLAM 100,00% ġirketin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı: Görevi Görev BaĢlangıç Tarihi Dr. Sema Cıngıllıoğlu Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Ersoy Yönetim Kurulu Üye/ Genel Müdür Dr. Nadir Bülent Eren Yönetim Kurulu Üye Hakan Tan Yönetim Kurulu Üye Begüm Erengül Yönetim Kurulu Üye Nalan Ataç Denetçi Özer Tunçay Denetçi ġirketin Merkezi: ġirketin merkez adresi, Büyükdere Cad. Özsezen ĠĢ Merkezi B Blok Esentepe Ġstanbul dur. ġirket 2009 yılında Paris Cad. ġili Meydanı No:76 Kavaklıdere - Ankara adresinde Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü nü; Atatürk Caddesi Gen ĠĢ Merkezi No:22 K:2 D:5 Seyhan Adana Adresinde Güney Anadolu Bölge Müdürlüklerini faaliyete geçirmiģtir. 1

3 NOT 1 - GENEL BĠLGĠLER (Devamı): 1.3.ĠĢletmenin Fiili Faaliyet Konusu: ġirket, sigortacılık mevzuatının belirlediği sınırlar dahilinde Yangın, Sağlık, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara araç Sorumlulukları, Hava Araç Sorumlulukları, Su araç Sorumlulukları olmak üzere elementer branģlarında sigortacılık faaliyetinde bulunmaktadır ġirketin Faaliyetlerinin ve Esas ÇalıĢma Alanları: ġirket, sigortacılık faaliyetlerini, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve yürürlükte olan tebliğlerde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yürütmektedir ÇalıĢan Personel Sayısı: Görev Tanımı Adedi Adedi Genel Müdür 1 1 Genel Müdür Yard. 2 1 Ġç Denetim Müdürü 1 1 Bilgi ĠĢlem 2 1 Pazarlama 6 5 Teknik 6 5 Hasar 3 2 Tahsilat 3 2 Hukuk 2 2 Muhasebe 2 2 Acente/Pazarlama 3 1 Diğer 1 1 Toplam Kategorileri Ġtibariyle Yıl Ġçinde ÇalıĢan Personelin Ortalama Sayısı: 31 Aralık Üst düzey yönetici 3 2 Yönetici Memur Toplam: Yönetim kurulu baģkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: Yöneticiler Toplam

4 NOT 1 - GENEL BĠLGĠLER (Devamı): 1.8. Finansal Tablolarda; Yatırım Gelirlerinin ve Faaliyet Giderlerinin (Personel, Yönetim, AraĢtırma GeliĢtirme, Pazarlama ve SatıĢ, DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Ġle Diğer Faaliyet Giderleri) Dağıtımında Kullanılan Anahtarlar: ġirket, yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin dağıtımını Hazine MüsteĢarlığı nın tarihinde yayınlanan ve tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul Ve Esaslarına ĠliĢkin Genelge (2008 1) ye uygun olarak yapılmıģtır Finansal Tabloların Tek Bir ġirketi mi Yoksa ġirketler Grubunu mu Ġçerdiği: ĠliĢikteki finansal tablolar solo finansal tablolar olup, sadece ġirket e aittir Raporlayan iģletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değiģiklikler: Raporlayan işletmenin adı : Boğaziçi SMMM ve Bağımsız DıĢ Denetim A.ġ. Önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler: ġirket önceki dönemlere iliģkin finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmiģtir. NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ 2.1. Hazırlık Esasları Sermaye Piyasası Kanunu VII. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü sigorta Ģirketlerinin kuruluģ, denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatındaki hükümlere tabi olduklarını belirtmektedir. Dolayısıyla ġirket, mali tablolarını Hazine MüsteĢarlığı'nın Sigorta ve Reasürans ġirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 9 Nisan 2008 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:XI No:29 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği nde ( Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğ ) söz konusu iģletmelerin kendi özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla finansal raporların hazırlanmasında tebliğ hükümlerine tabi oldukları belirtilmiģtir. ġirket, 14 Temmuz 2007 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Ģirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları hakkında yönetmeliğe ve 18 Nisan 2008 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ e istinaden finansal tablolarını hazırlamaktadır. Hazine MüsteĢarlığı 18 ġubat 2008 tarihli Finansal Raporlama Kapsamında MüsteĢarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere ĠliĢkin Sektör Duyurusu na göre; söz konusu Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrası ġirket faaliyetlerinin 2. fıkrada belirtilen konularda MüsteĢarlıkça çıkarılacak tebliğler hariç olmak üzere bu Yönetmelik ile TMSK nun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına iliģkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleģtirilmesi esastır hükmüne ve 2. fıkrası Sigorta sözleģmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine iliģkin usul ve esaslar MüsteĢarlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir hükmünü amirdir. 3

5 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Bu kapsamda, bahse konu Yönetmeliğin 4. maddesinin 2.fıkrasına iliģkin açıklamalar aģağıda yer almaktadır: TMSK nun Sigorta SözleĢmelerine iliģkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiģ olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun sigorta sözleģmelerine iliģkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4 bu aģamada uygulanmayacaktır. Ancak gerekli görülmesi halinde sigorta sözleģmeleri ile ilgili açıklama ve dipnotların düzenlenmesine iliģkin usul ve esaslar önümüzdeki dönemlerde MüsteĢarlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir. Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesi hususu MüsteĢarlık tarafından yayımlanan 2007/26 sayılı Genelge ile düzenlenmiģtir. Buna göre; bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesine iliģkin MüsteĢarlıkça tebliğ çıkarılıncaya kadar, uygulamada aksaklık olmamasını teminen, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesinin TMSK nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerekli görülmektedir. Kullanılan Para Birimi Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi: Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan iģletmelerin, konsolide finansal tabloları da dahil olmak üzere, tüm temel finansal tablolarında uygulanan Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamada yüksek enflasyon, bir ülkenin, aģağıdakileri de içeren (bunlarla sınırlı kalmamak üzere) ekonomik özelliklerince belirlenir: - Nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda ya da nispeten istikrarlı bir yabancı para biriminde tutmayı tercih eder. Elde tutulan yerel para, satın alma gücünü korumak üzere hemen yatırıma dönüģtürme vb suretiyle değerlendirilir. - Nüfusun çoğunluğu parasal tutarları yerel para biriminden değil, nispeten istikrarlı bir döviz cinsinden dikkate alır. Fiyatlar da bu döviz cinsinden belirlenebilir. - Kredili satıģ ve satın almalardaki fiyatlar; süre kısa bile olsa, kredi süresi boyunca satın alma gücünde beklenen zararları karģılayacak Ģekilde belirlenir. - Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar bir fiyat endeksi ne bağlıdır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģ olup, SPK nın 2008/18 no.lu haftalık bülteninde tarih ve 11/367 sayılı Kararın geçerliliğini koruduğu belirtilmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, IASB tarafından yayımlanmıģ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı ( UMS 29 ) uygulanmamıģtır. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolarının Düzeltilmesi: Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak sunulmuģtur. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiģtiğinde karģılaģtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara iliģkin olarak açıklama yapılır. 4

6 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler: Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar: Muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin Ve Varsayımları: Finansal tabloların UMS na göre hazırlanmasında ġirket yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını, vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını etkileyecek varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Buna bağlı olarak gerçekleģmiģ sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleģtikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktadır. Kullanılan tahminler, baģlıca varlıkların değer düģüklüğü, maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve karģılıklar ile ilgilidir Konsolidasyon ġirket bilanço tarihi itibariyle Hazine MüsteĢarlığının tarihli 2008/9 sayılı sektör duyurusunun 3 maddesi gereği konsolidasyon yapmamıģtır. 2.3.Bölüm Raporlaması ġirket brüt hasar yükümlülüklerini ve reasürör paylarını bölgeler göre sınıflandırmıģtır. Toplam Hasar 31 Aralık 2009 Brüt Toplam Hasar Toplam Hasar Reasürör Payı Net Toplam Hasar Marmara Bölgesi , , ,20 Ege Bölgesi , , ,20 Ġç Anadolu Bölgesi 1,794, , ,83 Akdeniz Bölgesi , , ,65 Karadeniz Bölgesi ,00 797, ,20 Doğu Anadolu Bölgesi 3.062,88 0, ,88 Güneydoğu Anadolu Bölgesi , , ,74 Toplam , , ,71 5

7 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Toplam Hasar 31.Ara.08 Brüt Toplam Hasar Marmara Bölgesi ,24 Ege Bölgesi ,00 Ġç Anadolu Bölgesi ,17 Akdeniz Bölgesi ,14 Karadeniz Bölgesi ,96 Doğu Anadolu Bölgesi ,00 Toplam Hasar Reasürör Payı , , , ,99 360, ,05 Net Toplam Hasar , , , , , ,95 Güneydoğu Anadolu Bölg Toplam , , , KarĢılıklar: Yabancı Para KarĢılıkları ġirket in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dıģındaki para birimleri) muhasebeleģtirilen iģlemler, iģlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası na çevrilmiģlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmezler. Parasal kalemlerin çevirimden ve dövizli iģlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır Teknik KarĢılıklar: Mali tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yer alan kazanılmamıģ primler karģılığı, muallak hasar karģılıkları ve bu karģılıkların reasürör payları 14 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiģ bulunan Sigortacılık Kanunu ile 07 Ağustos 2007 Tarih ve sayılı T.C. Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca teknik karģılık hesaplamalarına iliģkin muhasebe politikalarında ve muhasebe tahminlerinde değiģiklikler gerçekleģtirmiģ ve finansal tablolara intikal ettirilmiģtir. 6

8 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (Cari Rizikolar KarĢılığı) KazanılmamıĢ primler karģılığı mühendislik ve yangın branģlarında verilen deprem teminatı dıģındaki primler için, bu primlerden üretime iliģkin komisyonlar düģüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanmakta iken T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığının 4 Temmuz 2007 tarihli Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin KarĢılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına ĠliĢkin Genelgesi uyarınca; 14 Haziran 2007 tarihinden sonra düzenlenen poliçeler için geçerli olmak üzere kazanılmamıģ prim karģılığı hesaplamalarında, deprem primlerinin düģülmesi uygulamasına son verilmiģ, ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren tanzim edilen poliçelerin kazanılmamıģ primler karģılığı hesaplamasında komisyon tenzil edilmeden hesaplama yapılmaya baģlanmıģtır. Ayrıca bu Yönetmelik gereği 1 Ocak 2008 tarihinden sonra düzenlenen, kesin bir bitiģ tarihi olmayan nakliyat (emtea) sigortası poliçelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiģ primlerin %50'si kazanılmamıģ primler karģılığı olarak ayrılmaya baģlanmıģtır. 2009/9 Sayılı Teknik KarĢılıklarla ilgili Mevzuatın Uygulanmasına ĠliĢkin Sektör Duyurusunda yer aldığı Ģekilde poliçelerde baģlangıç saatine iliģkin bir hüküm bulunsa dahi, poliçelerin genel uygulamalarda yer aldığı gibi öğleyin saat de baģlayıp yine öğleyin saat de sona erdiği varsayılarak ve tüm poliçeler düzenlendiği gün ile bitiģ günü için yarım gün dikkate alınmaya baģlanmıģtır Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı ġirketler, tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiģ tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamıģ ise tahmini bedelleri ile gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelleri için muallak tazminat karģılığı ayırmak zorundadır. Muallak tazminat karģılığına iliģkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiģ olarak dikkate alınmalıdır. Muallak tazminat karģılığına iliģkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri, bu fıkrada belirtilen esaslara göre tenzil edilir. Hesap dönemi sonu itibariyle tahakkuk etmiģ muallak tazminat karģılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin hesaplanmasında; son 5 veya daha fazla yıllarda tahakkuk etmiģ muallak hasar dosyalarına iliģkin olarak, bu hasarların oluģtuğu dönemi izleyen dönemlerde tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin söz konusu yıllara ait tahakkuk etmiģ muallak tazminat karģılıklarına bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalama dikkate alınır. Cari hesap dönemi için ilgili branģ muallak tazminat karģılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirler, ilgili branģ için hesaplanmıģ olan ağırlıklı ortalama ile ilgili branģın cari döneme iliģkin tahakkuk etmiģ muallak tazminat karģılığının çarpılması suretiyle bulunur. GerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında hesap dönemi sonu rakamları son 12 ayı kapsayacak Ģekilde dikkate alınır. Bu tarihlerden önce meydana gelmiģ ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiģ tazminatlar, gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelleri olarak kabul edilir. GerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans Ģirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllarda; bu tarihlerden önce meydana gelmiģ ancak sonrasından rapor edilmiģ tazminatların, bunlara iliģkin rücu, sovtaj ve benzeri gelir tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra kalan tutarlarının, söz konusu yıllara iliģkin prim üretimlerine bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalama dikkate alınır. Cari hesap dönemi için gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedeli, yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanmıģ olan ağırlıklı ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 aylık toplam prim üretiminin çarpılması suretiyle bulunur. 7

9 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): GerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedellerinin de prim üzerinden ve MüsteĢarlıkça belirlenecek branģlar bazında hesaplanması gerekmektedir. Cari hesap dönemi veya daha önceki hesap dönemlerinde ihbar edilmiģ olmakla birlikte cari hesap döneminde herhangi bir sebeple bu dönem muallaklarında bulunmayan ancak bir sonraki yıl yeniden iģleme alınan muallak hasarlara konu dosyalar da ilgili branģın gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelleri hesaplarına dahil edilir. Muallak tazminat karģılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmıģ veya tahmin edilmiģ eksper, bilirkiģi, danıģman, dava ve haberleģme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınır. Cari hesap dönemi muallak tazminat karģılığı tutarı, MüsteĢarlıkça belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan tutardan küçük olamaz. 13 Ağustos 2009 tarihi itibariyle Hazine MüsteĢarlığı tarafından 2009/12 sayılı 2007/24 ve 2007/11 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna ĠliĢkin Genelgelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Genelge yayınlanmıģtır. Ayrıca 2009/9 sayılı sektör duyurusunda aktüeryal zincirleme merdiven metodunun uygulanması sırasında rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzilinde dikkate alınacak dönemlere iliģkin açıklama yapılmıģtır. Bununla birlikte getirilen yeni hesaplama yöntemlerinin Ģirketten Ģirkete değiģen büyüklüklerde normalin dıģında sonuçlar verdiği, kimi durumlarda gerçeğe uygun olmayan sonuçlara yol açtığı gözlemlenmiģtir. Bu nedenle 31 Aralık 2009 dönemi dahil olmak üzere 1 Ocak 2010 tarihine kadar uygulamanın aģağıdaki Ģekilde yapılması gerekmektedir. 1. Öncelikle Ģirketler tarafından aktüeryal zincirleme merdiven metodunun uygulanmasına iliģkin 2007/24 (eski formulasyon) ve 2009/11 (yeni formulasyon) sayılı genelgelerde ayrı ayrı belirlenen her iki uygulama usulü de kullanılabilecektir. BranĢ bazında bu iki formulasyondan hangisinin kullanılacağına Ģirketler karar verecektir. 2. Aktüeryal zincirleme merdiven metodunun uygulanması sırasında (her iki formulasyonda da), rücu, sovtaj ve benzeri kalemlerin ödenen tazminatlardan düģülmesi sırasında tahsil edilen dönem dikkate alınacaktır. 3. Clean cut treteleri içeren sigorta branģlarında, aktüeryal zincirleme merdiven metodunun uygulanması sonucu olağanüstü sapmalara yol açan sözleģmelerde sadece brüt üzerinden hesaplama yapılacak ve sözleģme Ģartlarına göre net tutar bulunacaktır. ġirket, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aktüeryal zincirleme merdiven metodunun uygulanmasında eski formulasyonu uygulamaya devam etmiģtir. ġirketler her hesap yılı sonunda branģlar itibarıyla muallak tazminat karģılığı yeterlilik tablosunu MüsteĢarlıkça belirlenen formatta düzenlemektedirler ve MüsteĢarlığa göndermek zorundadırlar. Ġlgili Yönetmelikte bu tablonun, Ģirketlerin son beģ yıl itibari ile ayırdığı muallak tazminat karģılığının, bu karģılıkların konusu olan dosyalara iliģkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiģ olduğu tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karģılığı yeterlilik oranını gösterdiği belirtilmiģ, MüsteĢarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanacak muallak tazminat karģılığı yeterlilik oranının, cari hesap yılı hariç olmak üzere, son beģ yıllık aritmetik ortalamasının % 95 in altında olması halinde, bu oran ile % 95 oranı arasındaki fark, cari yıl muallak tazminat karģılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarının bulunacağı ifade edilmiģtir. 8

10 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Muallak Tazminat KarĢılığı Yeterlilik Tablosu(31 Aralık 2009) Brüt % Net % Kaza 0 0 Hastalık / Sağlık 0,00 0,00 Kara Araçları , ,97 Su Araçları 0,00 0,00 Nakliyat 0,00 0,00 Yangın ve Doğal Afetler 0,00 0,00 Genel Zararlar 0,00 0,00 Kara Araçları Sorumluluk , ,52 Genel Sorumluluk 0,00 0,00 Finansal Kayıplar 0,00 0,00 Hukuksal Koruma 0,00 0,00 Toplam , ,49 Bu tablo, Ģirketlerin son beģ yıl itibari ile ayırdığı muallak tazminat karģılığının, bu karģılıkların konusu olan dosyalara iliģkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiģ olduğu tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karģılığı yeterlilik oranını gösterir. MüsteĢarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanacak muallak tazminat karģılığı yeterlilik oranının, cari hesap yılı hariç olmak üzere, son beģ yıllık aritmetik ortalamasının % 95 in altında olması halinde, bu oran ile % 95 oranı arasındaki fark, cari yıl muallak tazminat karģılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik oranı fark tutarı her bir branģ için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak tazminat karģılığı hesaplanır. Yeterlilik tablosu düzenlemesi sırasında ve muallak tazminat karģılığı hesabında; tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ, gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ muallak tazminatlar ile tüm gider payları dikkate alınır. Yeni faaliyete baģlanan branģlara iliģkin hesaplamalarda, bu branģa iliģkin MüsteĢarlık tarafından ilan edilen sektör ortalamaları, bu ortalamaların bulunmaması durumunda ise sigorta Ģirketlerine ait en son veriler kullanılır. Muallak tazminat karģılığı reasürör tutarının hesabında, yürürlükte bulunan reasürans anlaģmalarının Ģartları dikkate alınır. Muallak tazminat tutarı her hesap dönemi sonu itibarıyla güncellenmeli ve yeterli miktarda karģılık ayrılmamıģ dosyalar için ilave karģılık ayrılmalıdır. Muallak tazminat karģılığı tutarları ile gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedellerinin sözleģme bazında hesaplanması esas olmakla birlikte, reasürans Ģirketlerinin sigorta Ģirketlerinden sözleģme bazında bilgi alamadığı durumlarda, reasürans Ģirketleri sigorta Ģirketleri tarafından kendilerine bildirilen verileri esas alabilirler. Tazminat bedelinin çek veya senet ile ödendiği durumlarda, çek veya senet tutarı ilgili banka tarafından sigortalıya ödeninceye kadar çek veya senet tutarı muallak tazminatlardan indirilemez. Dövize endeksli sigorta sözleģmelerine iliģkin tazminatlar öncelikle sözleģmede yazılı olan kurdan değerlenir. SözleĢmede ödeme tarihindeki kurdan ödenmesi kararlaģtırılmıģ ise tazminatlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Resmî Gazete de ilan ettiği döviz satıģ kurlarına göre değerlenir. 9

11 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Sigorta Ģirketinin anlaģmalı olduğu tamirhane ve servise sigorta Ģirketince ödeme yapılması suretiyle araçların tamir ettirilmesi durumunda, araç tamir edilerek tazminat alacaklısına karģı yükümlülük yerine getirilmiģ olduğundan, bu durumdaki dosyalar sigortalıya ibraname imzalatılmasından sonra muallak tazminat karģılıklarından çıkarılarak ödenen tazminatlar hesabına dahil edilir. Tamire iliģkin bedeller; tamirhane veya servise ödeninceye kadar, ödenen tazminatlar hesabı karģılığında bilançonun pasif tarafındaki ayrı bir hesabın altında ilgili tamirhane veya servis hesabında izlenir. Ayrıca ilgili tamirhanenin veya servisin hesaplarında borçların hangi hesaplardan kaynaklandığı da gösterilir. Sigortalıların sigorta Ģirketinin anlaģmalı olduğu sağlık kuruluģlarında bedeli sağlık kuruluģuna sigorta Ģirketince ödenmek suretiyle tedavi ettirilmesi durumunda, sigorta Ģirketi sigortalıya yükümlülüğünü yerine getirmiģ olduğundan, tedavi giderlerinin sigorta Ģirketince ödenmesi beklenmeden bu durumdaki dosyalar sigortalıya ibraname imzalatılmasından sonra muallak tazminat karģılığından çıkarılarak ödenen tazminatlar hesabına dahil edilmelidir. Tedavi bedelleri, sağlık kuruluģuna ödeninceye kadar, ödenen tazminatlar hesabı karģılığında bilançonun pasif tarafındaki ayrı bir hesabın altında ilgili sağlık kuruluģu hesabında izlenir. Ayrıca ilgili sağlık kuruluģunun hesaplarında borçların hangi hesaplardan kaynaklandığı da gösterilir. Dava aģamasında olan hasarlar için muallak tazminat karģılık rakamı olarak öncelikle dava değeri esas alınır. Ancak, sigortalı tarafından talep edilen gecikme faizi, mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti gibi masraf kalemleri haricindeki tazminatın sigorta sözleģmesi teminat limitlerini aģması durumunda, Ģirketler aģan kısmı muallak tazminat tutarlarından indirmelidir. Dava değerine rağmen bilirkiģi raporu, fatura gibi kesin kanıtlara dayanılarak tespit edilen tazminat tutarına dönem sonuna kadar iģlemiģ gecikme faizi, avukatlık ücreti gibi masrafları da ilave ederek muallak tazminat karģılık tutarı belirlenir. ġirketin Aralık 2009 tarihi itibari ile branģlara göre toplam hasar yükümlülüğü aģağıdaki gibidir. Toplam Hasar Brüt Toplam Hasar Toplam Hasar Reasürör Payı Net Toplam Hasar YANGIN VE DOĞAL AFETLER , , ,52 NAKLĠYAT ,63 0, ,63 KAZA 0,00 0,00 0,00 KARA ARAÇLARI ,73 0, ,73 HAVA ARAÇLARI 0,00 0,00 0,00 SU ARAÇLARI 0,00 0,00 0,00 GENEL ZARARLAR , , ,33 KARA ARAÇLARI SORUMLULUK , , ,54 HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK 0,00 0,00 0,00 GENEL SORUMLULUK , , ,84 EMNĠYETĠ SUĠSTĠMAL 0,00 0,00 0,00 FĠNANSAL KAYIPLAR 0,00 0,00 0,00 SAĞLIK 0,00 0,00 0, , , ,59 TOPLAM 10

12 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Toplam Hasar Brüt Toplam Hasar Toplam Hasar Reasürör Payı Net Toplam Hasar Yangın ve Doğal Afetler ,00 59, ,00 Nakliyat ,00 0, ,00 Kaza 0,00 0,00 0,00 Kara Araçları , , ,64 Hava Araçları 0,00 0,00 0,00 Su Araçları 0,00 0,00 0,00 Genel Zararlar , , ,17 Kara Araçları Sorumluluk 0,00 0,00 0,00 Hava Araçları , , ,07 Sorumluluk Genel Sorumluluk , , ,19 Finansal Kayıplar 0,00 0,00 0,00 Hukuksal Koruma 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , Devam Eden Riskler KarĢılığı: 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, sigorta sözleģmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen branģlarda, ayrıca kazanılmamıģ primler karģılığının yetersiz kalması halinde, Ģirketin taģıdığı risk ve masrafları karģılamak için devam eden riskler karģılığı hesaplanmaya baģlanmıģtır. Ġlgili yönetmelikte, Ģirketlerin yürürlükte bulunan sigorta sözleģmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili sözleģmeler için ayrılmıģ kazanılmamıģ primler karģılığından fazla olma ihtimaline karģı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak Ģekilde yeterlilik testi yapmak zorunda olduğu belirtilmiģtir. Söz konusu yeterlilik testi yapılırken, net kazanılmamıģ primler karģılığı beklenen net hasar prim oranı ile çarpılır, beklenen net hasar prim oranı, gerçekleģmiģ hasarların (muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net)) kazanılmıģ prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamıģ primler karģılığı (net) - kazanılmamıģ primler karģılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunur. Ayrıca müsteģarlıkça belirlenecek branģlar için beklenen hasar prim oranının 2008 yılı için % 100 ün, sonraki yıllarda ise % 95 in üzerinde olması halinde, aģan oranın net kazanılmamıģ primler karģılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarın o branģın devam eden riskler karģılığı olarak hesaplanacaktır. T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından 6 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan genelgede devam eden riskler karģılığının Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planında yer alan tüm alt branģlar için hesaplanması gerektiği belirtilmiģtir. Tüm alt branģlar için beklenen Hasar/Prim Oranının %95 in üstünde olması halinde %95 i aģan oranın Net KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutardır. 11

13 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Dengeleme KarĢılığı: Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karģılamak üzere kredi ve deprem teminatları için ayrılan karģılıktır. Bu karģılık her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12 si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüģmesiz reasürans anlaģmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. KarĢılık yrılmasına son beģ finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının % 150 sine ulaģılıncaya kadar devam edilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleģmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karģılıklarından indirilemez. Verilen teminatı nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karģılıklardan baģlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre dengeleme karģılıklarından düģülür. Kredi ve Deprem teminatları ifadesinden, kredi branģında verilen tüm teminatlar, deprem teminatları olarak da ihtiyari deprem sigortası teminatları anlaģılmalıdır. 2.5.Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlıklar; mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, baģkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir. Maddi duran varlığın maliyet değeri; bir varlığın edinimi veya inģa edilmesi sırasında ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarını veya bunlar dıģındaki diğer ödemelerin gerçeğe uygun değerini ya da uygulanmasının mümkün olması durumunda ilk muhasebeleģtirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların iģletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi durumunda varlık olarak finansal tablolara yansıtılır. Maddi duran varlıklarda muhasebe politikası olarak maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli seçilir ve bu politika ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına uygular. ġirket maddi duran varlıklarda maliyet modelini seçmiģtir. 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi varlıklar, UMS 29 a göre endekslenmiģ tarihi satın alım maliyetlerinden ve bu tarihten sonra satın alınan maddi varlıklar, satın alım maliyeti değerinden, birikmiģ amortisman ile kalıcı değer kayıpları düģülmüģ olarak gösterilir. Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıģında, maddi varlıkların, maliyet veya değerlenmiģ tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiģikliklerin olası etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir. 12

14 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrünün veya söz konusu kiralama süresinin kısa olanı ile sahip olunan maddi varlıklarla aynı Ģekilde amortismana tabi tutulur. Maddi varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluģan kar veya zarar satıģ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna dahil edilir. 2.6.Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Mal ve hizmetlerin üretiminde yada tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya iģlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira geliri veya değer artıģ kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleģmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların iģletmeye giriģinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleģtirilir. Muhasebeleştirme sırasında ölçme Yatırım amaçlı gayrimenkuller baģlangıçta maliyeti ile ölçülür. ĠĢlem maliyetleri de baģlangıç ölçümüne dahil edilir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller muhasebeleģtirme sonrasında gerçeğe uygun değer yöntemi veya maliyet yöntemi ile ölçülür. Seçilen yöntem tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanır. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi: Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karģılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiģtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiģimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluģtuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilir. Maliyet Yöntemi: Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün maliyet değeri; bir varlığın edinimi veya inģa edilmesi sırasında ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarını veya bunlar dıģındaki diğer ödemelerin gerçeğe uygun değerini ya da uygulanmasının mümkün olması durumunda ilk muhasebeleģtirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. Maliyet yönteminde maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli seçilir ve seçilen model tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanır. Maliyet modelinde bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleģtirildikten sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmiģ amortisman ve varsa birikmiģ değer düģüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir. Yeniden değerleme modelinde; gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleģtirildikten sonra, yeniden değerlenmiģ tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiģ tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiģ amortisman ve müteakip birikmiģ değer düģüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. 13

15 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): 2.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar; fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal olmayan varlıktır. Maddi olmayan duran varlık, varlıkla iliģkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların iģletme için gerçekleģmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi durumunda muhasebeleģtirilir. Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleģtirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülür. Maddi olmayan duran varlıklarda muhasebe politikası olarak maliyet yöntemi veya yeniden değerleme yöntemi seçilir. Bir maddi olmayan duran varlığın yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleģtirilmesi durumunda, sınıfındaki diğer tüm varlıklar da, aktif bir piyasalarının bulunmaması durumu söz konusu olmadığı sürece, yine aynı yönteme göre muhasebeleģtirilir. ġirket maddi olmayan duran varlıklarda maliyet yöntemini seçmiģtir. Maddi olmayan duran varlıklar 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler UMS 29 a göre endekslenmiģ tarihi satın alım maliyetlerinden ve bu tarihten sonra satın alınan kalemler satın alım maliyeti değerinden, birikmiģ itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düģülmüģ olarak gösterilir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, özellikle yazılımlar, beģ yıllık faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. UMS 38 e göre, araģtırma giderleri oluģtuğu anda giderleģtirilir. Gelecekteki ürünlerle ilgili ve iģletme bünyesinde oluģturulan maddi olmayan duran varlıklar, ġirket e gelecekte ekonomik fayda sağlamasının mümkün olduğu durumlarda maliyet değerinden aktifleģtirilmektedir. AktifleĢtirme için gerekli koģullar sağlanamadığında, geliģtirme maliyetleri oluģtukları dönemde gelir tablosuna gider olarak kaydedilmektedir. Maliyet tutarı geliģtirme için yapılan bütün direk maliyetleri ve geliģtirme ile ilgili genel giderlerin uygun bir kısmını içermektedir. GeliĢtirme maliyetleri doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak on yılda, üretimin baģlangıcından modelin ve geliģtirilen ünitenin parçalarının kullanım ömrü süresince itfa edilir Finansal Varlıklar: Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım iģlemiyle doğrudan iliģkilendirilebilen harcamalar düģüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleģtirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koģulunu taģıyan bir kontrata bağlı olan iģlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılır. 14

16 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiģ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliģkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıģında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 30 Gün 60 Gün TL 6,48-9,00-10,75-10,75- USD 2,25 3,79 2,25 3,79 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karģı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiģ olan türev ürünleri teģkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar ġirket in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiģ maliyet bedelinden değer düģüklüğü tutarı düģülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. Satılmaya hazır finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluģmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir Ģekilde ölçülebiliyor olması koģuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir Ģekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara iliģkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değiģiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. Ġlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düģüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleģtirilen değer düģüģ karģılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düģüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıģ değer düģüklüğü zararının muhasebeleģtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliģkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleģtirilen değer düģüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. 15

17 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iģlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ maliyeti üzerinden değer düģüklüğü düģülerek gösterilir. Finansal varlıklarda değer düşüklüğü Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıģındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düģüklüğüne uğradıklarına iliģkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleģtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düģüklüğüne uğradığına iliģkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düģüklüğü zararı oluģur. Ġtfa edilmiģ değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düģüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bir karģılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düģüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düģülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karģılık hesabından düģülerek silinir. KarĢılık hesabındaki değiģimler gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düģüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıģ değer düģüklüğü zararının muhasebeleģtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliģkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleģtirilen değer düģüklüğü zararı, değer düģüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düģüklüğü hiçbir zaman muhasabeleģtirilmemiģ olması durumunda ulaģacağı itfa edilmiģ maliyet tutarını aģmayacak Ģekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düģüklüğü sonrasında meydana gelen artıģ, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleģtirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiģikliği riski taģımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. ġirket bankadaki vadeli mevduatını aģağıdaki tabloda gösterilen vadelerde değerlendirmektedir. BANKALAR VADELĠ MEVDUAT Vade BaĢı Anapara Vade Sonu Değeri Faiz Oranı Deniz Bank , ,53 6,48% Akbank T.A.ġ , ,21 10,75% Denizbank , ,06 9,00% Denizbank , ,27 10,50% SERBEST TOPLAMI , ,08 BLOKE TL Deniz Bank , ,52 9,10% ġekerbank , ,96 10,75% BLOKE TOPLAMI , ,48 TOPLAM VADELĠ MEVDUAT , ,56 BANKALAR VADELĠ DTH BLOKE MILLENNIUM BANK , ,35 2,25% Bank Asya , ,76 3,79% Tekfen Bank , ,54 2,75% 16

18 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Finansal yükümlülükler ġirket in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleģmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. ġirket in tüm borçları düģüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleģme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aģağıda belirtilmiģtir. Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değiģim, gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Gelir tablosunda muhasebeleģtirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. Diğer finansal yükümlülükler Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, baģlangıçta iģlem maliyetlerinden arındırılmıģ gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleģtirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiģ maliyet bedelinden muhasebeleģtirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiģ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin iliģkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 2.9.Varlıklarda Değer DüĢüklüğü: ġirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiģ amortismanlar ve itfa payları düģülerek bulunan defter değerine iliģkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düģüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek baģına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. Makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün olduğu durumlarda, ġirket in merkezi varlıkları nakit üreten bağımsız birimlere dağıtılır ya da makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün olabileceği nakit üreten birimlerinin en küçük sınıfına tahsis edilir. 17

19 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Geri kazanılabilir tutar, satıģ maliyetleri düģüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit akımları, paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirilir. Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az olması durumunda, varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu durumda oluģan değer düģüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleģtirilir, ancak, ilgili varlığın yeniden değerlenmiģ olması durumunda, değer düģüklüğü kaybı yeniden değerleme fonundan indirilir. Değer düģüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artıģ, önceki yıllarda değer düģüklüğünün mali tablolara alınmamıģ olması halinde oluģacak olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aģmamalıdır. Değer düģüklüğünün iptali gelir tablosuna kayıt edilir ancak ilgili varlığın yeniden değerlenmiģ olması durumunda iptal edilen değer düģüklüğü kaybı yeniden değerleme fonuna ilave edilir Türev Finansal Araçlar: Bilanço tarihi itibariyle Ģirket aktifinde kayıtlı Türev Finansal araç bulunmamaktadır Finansal Varlıkların NetleĢtirilmesi (Mahsup Edilmesi): Finansal varlıklar ve yükümlülükler; yasal olarak netleģtirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eģ zamanlı olarak gerçekleģebilmesi halinde, bilânçoda net değerleri ile gösterilir Nakit ve Nakit Benzerleri: Nakit akım tablosu gösterimi amacıyla yapılan nakit ve nakit eģdeğerleri tanımlaması kasadaki nakit varlığı, banka ve diğer finansal kuruluģlardaki mevduatı, diğer para piyasası plasmanlarını ve 3 ay veya daha kısa vadeli geri satıģ sözleģmeleri çerçevesinde kullandırılan fonları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiģ faizlerinin toplamı ile gösterilmiģtir Sermaye Pay Oranı % Pay Tutarı TL Pay Oranı % Pay Tutarı TL ,298, ,298, , , ,300, ,300,000 18

20 NOT 2 - ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı): Sigorta ve Yatırım SözleĢmeleri-Sınıflandırma: Sigorta Sözleşmeleri: Gelecekteki belirli bir, kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsuz bir Ģekilde etkilemesi halinde sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleģmeler sigorta sözleģmesidir. ġirket, bir ya da daha fazla sözleģmeden doğabilecek hasarların sigortacı (reasürör) tarafından diğer bir sigortacıya (sedan iģletme) karģılanması amacıyla düzenlenen sigorta sözleģmeler olan reasürans sözleģmeleri yapmaktadır. Sigorta sözleģme sınıflamasına, ġirket in yaptığı sigorta sözleģmeleri ve elinde bulundurduğu reasürans sözleģmeleri dahil olur. ġirket sözleģmeleri sigorta riskinin transfer edildiği tarihte kayda alınıp, sözleģmeden kaynaklı bütün hak ve yükümlülüklerin vade ve/veya itfasına kadar kayıtlarda sigorta sözleģmesi olarak sınıflandırılmaktadır. Yatırım Sözleşmeleri: Yatırım sözleģmeleri, önemli bir sigorta riski transferi sağlamayan ancak finansal risk transferi sağlayan sözleģmelerdir. ġirket in yatırım sözleģmeleri bulunmamaktadır Sigorta ve Yatırım SözleĢmelerinde Ġsteğe Bağlı Katılım Özellikleri: Bulunmamaktadır Ġsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım SözleĢmeleri: Bulunmamaktadır Borçlar: Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ maliyetleri üzerinden değerlendirilir. BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari borçlar faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilir. Borç senetleri ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak efektif faiz oranı yöntemiyle indirgenmiģ değerleri ile taģınır Vergi Varlık Ve Yükümlülükleri: Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiģ vergi giderinin toplamından oluģur. Cari vergi Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir. 19

I-V GELĠR TABLOSU VI-VII NAKĠT

I-V GELĠR TABLOSU VI-VII NAKĠT ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇO I-V GELĠR TABLOSU VI-VII NAKĠT AKIġ TABLOSU VIII ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU IX KAR DAĞITIM TABLOSU X FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR 1-50 NOT 1 Genel Bilgiler 1-3 NOT 2 Önemli

Detaylı

I-V GELĠR TABLOS U VI-VII NAKĠT

I-V GELĠR TABLOS U VI-VII NAKĠT ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇO I-V GELĠR TABLOS U VI-VII NAKĠT AKIġ TABLOS U VIII ÖZS ERMAYE DEĞĠġ ĠM TABLOS U IX KAR DAĞITIM TABLOS U X FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġ KĠN NOTLAR 1-26 NOT 1 Genel Bilgiler 1-2 NOT

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

I-V GELİR TABLOSU VI-VII NAKİT AKIŞ TABLOSU VIII ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

I-V GELİR TABLOSU VI-VII NAKİT AKIŞ TABLOSU VIII ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇO I-V GELİR TABLOSU VI-VII NAKİT AKIŞ TABLOSU VIII ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU IX KAR DAĞITIM TABLOSU X FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 1-45 NOT 1 Genel Bilgiler 1-3 NOT 2 Önemli

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

BĠRLĠK HAYAT SĠGORTA A.ġ. 30.06.2008 TARĠHLĠ MALĠ TABLOLARINA ĠLĠġKĠN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

BĠRLĠK HAYAT SĠGORTA A.ġ. 30.06.2008 TARĠHLĠ MALĠ TABLOLARINA ĠLĠġKĠN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU BĠRLĠK HAYAT SĠGORTA A.ġ. 30.06.2008 TARĠHLĠ MALĠ TABLOLARINA ĠLĠġKĠN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Birlik Hayat Sigorta A.ġ. Yönetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

I-V GELİR TABLOSU VI-VII NAKİT AKIŞ TABLOSU VIII ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

I-V GELİR TABLOSU VI-VII NAKİT AKIŞ TABLOSU VIII ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇO I-V GELİR TABLOSU VI-VII NAKİT AKIŞ TABLOSU VIII ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU IX KAR DAĞITIM TABLOSU X FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 1-26 NOT 1 Genel Bilgiler 1-2 NOT 2 Önemli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bu rapor 59 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2014 Tarihi Ġtibarıyla Konsolide Olmayan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Kurumun 15.095.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamı ortaklarca ödenmiştir.

Kurumun 15.095.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamı ortaklarca ödenmiştir. NOT 1 - GENEL BİLGİLER Şirket Hakkında Tanıtıcı Bilgiler: Şirketin Demir Hayat Sigorta A.Ş. ünvanı ile tescili 31 Mayıs 1995 tarihinde yapılmış ve 3800 sayılı, 6 Haziran 1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiģtir) AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim ġirketi nin ( ġirket

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK KARŞILIKLARINA VE BU KARŞILIKLARIN YATIRILACAĞI

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.

Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR 1 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 Yeniden DüzenlenmiĢ(*) Bağımsız Denetimden

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

BĠRLĠK SĠGORTA A.ġ TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU

BĠRLĠK SĠGORTA A.ġ TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU BĠRLĠK SĠGORTA A.ġ. 31.03.2010 TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA SINIRLI DENETĠM RAPORU Birlik Sigorta A.ġ. Yönetim Kurulu

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

NOT 1 - GENEL BİLGİLER. Şirket Hakkında Tanıtıcı Bilgiler:

NOT 1 - GENEL BİLGİLER. Şirket Hakkında Tanıtıcı Bilgiler: NOT 1 - GENEL BİLGİLER Şirket Hakkında Tanıtıcı Bilgiler: Unvanı BİRLİK SİGORTA A.Ş. Merkez Adresi Ankara Caddesi No:126 /B Sirkeci/İSTANBUL Telefon (212) 455 03 00 Faks (212) 455 03 69 Ticaret Sicil Memurluğu

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31.12.2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31.12.2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN MALİ (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31.12.2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (30/06/2010) (31/12/2009) A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Şirket in fiili faaliyet konusu elementer branşlarda sigortacılık faaliyeti yürütmektir.

Şirket in fiili faaliyet konusu elementer branşlarda sigortacılık faaliyeti yürütmektir. 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi (holding) 16 Mayıs 1936 yılından itibaren faaliyet göstermekte olan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ( Şirket veya Kuruluş ) nin, nihai ortaklık

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Abdulnaim TEMUR İrfan YÖRÜK A.Korhan AKÇÖL Genel Müdür Muhasebe Müdürü Aktüer

Abdulnaim TEMUR İrfan YÖRÜK A.Korhan AKÇÖL Genel Müdür Muhasebe Müdürü Aktüer 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediğimiz Finansal Tablolar ve bu Finansal Tablolara ait açıklayıcı

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

BĠRLĠK HAYAT SĠGORTA A.ġ TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

BĠRLĠK HAYAT SĠGORTA A.ġ TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU BĠRLĠK HAYAT SĠGORTA A.ġ. 31.03.2009 TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Birlik

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 15 GELĠR

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 12 Kasım 2010 Bu rapor, 78 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU HAYAT

Detaylı

BİRLİK SİGORTA A.Ş TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BİRLİK SİGORTA A.Ş TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRLİK SİGORTA A.Ş. 30.09.2008 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Birlik Sigorta

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 29 Nisan 2011 Bu rapor 86 sayfa konsolide olmayan finansal tablo

Detaylı

Üst Düzey Yönetici 7 7 Yönetici Memur Toplam:

Üst Düzey Yönetici 7 7 Yönetici Memur Toplam: 1. Genel Bilgiler 1.1. Ana Ģirketin adı ve grubun son sahibi Birlik Hayat Sigorta Anonim Şirketi ( Şirket ), T.Halk Bankası A.Ş. nin bağlı ortaklığıdır. 1.2. KuruluĢun ikametgahı ve yasal yapısı, Ģirket

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

HALK SĠGORTA A.ġ TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU

HALK SĠGORTA A.ġ TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU HALK SĠGORTA A.ġ. 31.03.2011 TARĠHLĠ FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2011 DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA SINIRLI DENETĠM RAPORU Halk Sigorta A.ġ. Yönetim Kurulu

Detaylı