ASMEK. ASMEK i Z YARET ETT! Türel, ASMEK in

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASMEK. ASMEK i Z YARET ETT! Türel, ASMEK in"

Transkript

1 ASMEK ÜCRETS Z BÜLTENMAYIS ANTALYA BÜYÜKfiEH R BELED YES N N ÜCRETS Z YAYINIDIR 2007 ANTALYA KEND N GEL fit R YOR Sevgili Hemflehrilerim, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kurslar (ASMEK) için haz rlad m z bültenle karfl n zday z. ASMEK Projesi'nin, Antalya'ya ve sizlere verdi imiz hizmetler aras nda ayr bir yeri var. Bu bülten, e itime verdi imiz önemin en somut sonucudur. Zira birkaç branflta verilen kurslarla bafllayan bu proje, bugün binlerce hemflehrimizin bir sanat, bir meslek ö rendi i büyük bir kurum haline dönüflmüfltür. Sosyal belediyecilik anlay fl m z n bir iflareti olarak kabul edebilece iniz ASMEK Projesi, bugün Antalya geneline yay lm fl 7 farkl merkezde hizmet veriyor. Bu merkezlerde binlerce Antalyal bilgisayardan el sanatlar na, kuaförlükten aflç l a, tak tasar m ndan Almanca'ya, Rusça'ya hatta Çince'ye 47 farkl branflta e itim ald ve almaya devam ediyor. Antalya Büyükflehir Belediyesi olarak biz belli alanlarda e itim vermeye bafllad m zda amac m z; gençlerimize bir meslek kazand rmakt, ev ekonomisine katk da bulunmak isteyen evhan mlar n n kendilerini gelifltirmelerini ve ailenin geçimine destek olabilmelerini Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n efli Emine Erdo an, Büyükflehir Belediyesi'nin düzenledi i Milli E itim Bakanl sertifikal, ücretsiz Antalya Sanat ve Meslek E itim Kurslar 'n n (ASMEK) Haflim flcan Kültür Merkezi'ndeki ve Dokuma-Karfl yaka Mahallesi'ndeki kurs merkezlerini gezdi. Emine Erdo an'a Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel'in efli Ebru Türel ile Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'in efli Emine Yüksel efllik etti. lk olarak Haflim flcan Kültür Merkezi'ndeki ASMEK Kurs Bölümü'ne gelen Emine Erdo an'a, Ebru Türel, derslikleri gezdirdi. Ebru Türel, Erdo an'a derslikler ve düzenlenen kurslarla ilgili bilgi verdi. Türel, Büyükflehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlay fl yla düzenledi i, vatandafllar meslek sahibi yapmaya Menderes Türel Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan sa lamakt. Bu amaçla bafllayan kurslar böylesine büyük ve kapsaml bir projeye; ASMEK'e dönüfltüren sizlerin deste i ve ilgisi oldu. Antalya'n n hedefi marka bir dünya kenti olmakt r. Biz bu hedefi, nas l gerçeklefltirece imizi de anlatarak, EM NE ERDO AN, ASMEK i Z YARET ETT! yönelik proje ile, bu y l 10 bine yak n kursiyere 47 dalda ücretsiz kurs verilece ini söyledi. Türel, ASMEK kurslar ile Antalya'n n önemli bir aç n n kapanaca n belirtti. Ebru Türel, ASMEK kurslar n n Varsak ve Yeflilbay r dahil olmak üzere Atatürk Kültür ve Sanat Evi, Dokuma- Karfl yaka, Alt nkum-konyaalt, Yenimahalle Semtevi, Haflim flcan Kültür Merkezi'nde verildi ini anlatt. Bilgisayar ve okuma yazma dersliklerini inceleyen Emine Erdo an, Ebru Türel'i kutlayarak, "Kurslar n zda yok yok. Çok güzel bir çal flma" dedi. göreve gelmeden önce aç klad k. Hizmet süremiz boyunca projelerimizi ad m ad m gerçeklefltirerek bu hedefe her geçen gün biraz daha yaklaflt k. Altyap dan peyzaja, kültür ve sanat etkinliklerinden çevrenin korunmas na, sa l k ve e itim alanlar nda projelere kadar çok genifl bir yelpazede yat r m ata n hayata geçirdik. Bütün bu projelerde hep uzun vadeli ihtiyaçlar karfl layacak ölçekte düflünüp hareket ettik. Bunlar tek tek anlatmaya gerek duymuyorum zira sizler kentimizin yaflad bu büyük de iflimin ve geliflimin tan klar s n z. Antalya'ya ve sizlere verdi imiz hizmette, bugüne kadar kendimize temel ald m z anlay fl, azmimizden ve kararl l m zdan zerre sapmadan sürdürece iz. Antalya, marka bir dünya kenti oluncaya kadar bu yolda ilerlemeye devam edece iz. ASMEK Projemizi de, bu anlay flla, daha da gelifltirerek ve yayg nlaflt rarak güçlendirece iz. Özellikle ifade etmek isterim ki; ASMEK Projesi'nde ölçe i belirleyecek olan sizlersiniz. Kurslara gösterdi iniz ilgi ve baflvuru do rultusunda ASMEK büyüyecek E itim Y l 'nda toplam kursiyerimiz vard. Antalya'n n Emine Erdo an daha sonra Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel'in efli Ebru Türel ile birlikte ASMEK'in Dokuma-Karfl yaka Kurs Merkezi'ne geçti. Ebru Türel, Erdo an'a, bilgisayar, biçki dikifl, ebru ve okuma yazma s n flar n gezdirdi. Erdo an, burada kurs ö retmenleri ile bir araya gelerek, tek tek tan flt. Ö retmenleri çal flmalar ndan dolay kutlayan Emine Erdo an, baflar lar diledi. yar n nda yerini almak isteyen, kentimizin elde edece i refahtan pay n almak isteyen on bin hemflehrimiz, ASMEK kurslar nda e itim ald. Hiçbir ücret ödemeden kimisi bir meslek ö rendi kimisi yeni bir dil ile kendisini gelifltirdi. Kimisi de bir sanat n incelikleriyle hayat n renklendirdi. Hangi alanda e itim alm fl olurlarsa olsunlar bu on bin hemflehrimiz önce kendilerine sonra da Antalya'ya art bir de er kazand rd lar. Bu nedenle ASMEK Projesi bizim için büyük önem tafl yor ve geliflerek devam etmesi gerekiyor. Sizler de bu kurslardan kendiniz için uygun olanlar seçin. Çevrenizdekileri; akrabalar n z, dostlar n z, komflular n z bu kurslar hakk nda bilgilendirin. Bu e itimler sayesinde sizler kendinize bir fleyler katt kça Antalya kazanacak. Antalya'n n yaflad bu de iflim ve geliflim süreci sizlerle h zlanacak. Hep birlikte omuz omuza çal flarak Antalya'y dünya kentleri aras nda hak etti i yere tafl yaca z. Hep birlikte Antalya'y marka bir dünya kenti yapaca z. Menderes TÜREL Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Baflkan Menderes Türel, ASMEK in Baflar s n Ö retmenleri ile Kutlad Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel 24 Kas m Ö retmenler Günü nedeniyle Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursu'nun (ASMEK) e itimcileri ile bir araya geldi. Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursu'nun (ASMEK) baflar s n ö retmenleriyle kutlad. Baflkan Türel efli Ebru Türel ile birlikte ö retmenlere k rm z gül hediye etti. 0 (242)

2 ASMEK BÜLTEN N A S I L B A fi L A D I K? 1. DÖNEM 2. DÖNEM Yaz Dönemi Anket Çal flmalar Halk m z n tercih etti i branfllar, kurs saatleri ve günleri, tercihlerin bölgelere da l m n tespit edebilmek amac yla May s ay sonu itibari ile bir anket çal flmas bafllat larak flehrin de iflik bölgelerine kurulan standlarda bilgilendirme broflürleri da t l p anket formunun yerinde cevaplanmas sa lanm flt r. De erlendirme ve Kurs Branfllar n n, Merkezlerinin Belirlenmesi Elde edilen sonuçlar do rultusunda flehrin farkl noktalar nda kurs merkezleri aç labilmesi için gerekli altyap çal flmalar na baflland. Ayn zamanda tan t m çal flmalar na devam edildi. Kay tlar Eylül ay itibariyle ilk kay tlar al nmaya baflland. Antalya Büyükflehir Belediyesi Dönemi Sanat ve Meslek E itimi Kurslar ; 02 Ekim 2006 tarihinde y ll k ve 1. Dönem Kurslar olarak toplam 36 branfl ve 248 grup olarak aç lm flt r. Kursların Bafllangıcı lk dönem 1 Ekim 2006 itibariyle 7 ayr merkezde 5000 ö renci ile e itim ö retim dönemi bafllam flt r. I. Dönem Okuma Yazma Kurslar nda; 91 ö renci kursu tamamlad. Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Menderes TÜREL merkezlerimizi s k s k ziyaret etmifltir. II. Dönem kay tlar 15 Ocak2007 tarihinde bafllam flt r. Tüm merkezlerimizde yaklafl k 4 saat içerisinde 5000 ö renci kayd al nm flt r. Kurslarımızda e itim gören kursiyerlerimize e itim kalitesi ve genel hizmetlerden kaynaklanan düflüncelerini bir memnuniyet anketi fleklinde sorarak, aldı ımız sonuçları e itim ve hizmet kalitemizi yükseltmek amacıyla kullandık. Bu flekilde hem daha kaliteli hizmet vermeyi hem de yetiflkin e itimi anlayıflını iyilefltirmeyi hedefliyoruz. Antalya Büyükflehir belediyesi ve Milli e itim bakanlı ı(erkek Teknik E itim Genel Müdürlü ü) ile meslek e itim kursları düzenlenmesi Çalıflmalar amacıyla bir protokol yapıldı. Bu protokolden sonra Atatürk Endüstri meslek lisesi ile Sıhhi tesisatçılık ve klimlendirme ve so utma branfllarında kurs açmak amacıyla bir alt protokol düzenlendi. Bu protokol çerçevesinde 20 fler kiflilik 2 ayrı grup e itime baflladı. II.Dönem Kurslar ; fiubat 2007 tarihinde bafllam fl olup, Haziran 2007 sonuna kadar devam edecektir. II. Dönemin bafllamas ile branfl say s 47, toplam grup say s ise 493'e ulaflm flt r. Okuma Yazma Kurslar Meslek e itim kurslar n n yan s ra okuma-yazma kurslar na da büyük önem verildi. Bu çerçevede; II. Dönem okuma - yazma kurslar nda ; 61 ö renci I. kademeye 42 ö renci II. Kademeye devam etmektedir.

3 fiyer AÇMA B LG LER ASMEK te Verilen Kurslar Dil Kurslar ngilizce Kursu Almanca Kursu Rusca Kursu Çince Kursu Japonca Kursu Yunanca Kursu Arapça Kursu Cilt Bak m Kuaför - Saç Bak m ve Yap m Kuaförlük-Manikür, Pedikür Kompanzasyon ve Pano E itimi Görüntü ve Ses Sistemleri klimlendirme ve Klima Tesisatç l S hhi Tesisatç l k Aflç l k Pastac l k E itici Anne ve Çocuk Bak c l Sosyal & Kültürel Kurslar Ba lama Gitar Okuma Yazma (I. Kademe) Okuma Yazma (II. Kademe) Halk Oyunlar Ö retim Y l Hedefleri E itim Ö retim y l na Eylül 2006'da, 36 ayr dalda, 248 s n fta, 5855 kursiyer kayd yap lm flt r. Ocak 2007 de yine 5000 civar nda kursiyer kayd yap lm flt r. Yeni kay tlar m zla birlikte toplam 47 dalda kurs aç lm flt r. Antalya Büyükflehir Belediyesi 2007 y l Meslek Kurslar Makine Nak fl Türk fli Ev Mefruflat Giyim Stilistlik Ev Tekstili Perde Dikimi K rkpare Foto rafç l k Yafll ve Hasta Bak m Seramik Yer ve Duvar Karosu Uygulama Teknikleri Kursu performans kriterlerinde hedeflenen rakamlara ulafl lm flt r. Kursiyerlerimize ; anket, gözlem, soru-cevap, dilek kutusu v.b. yöntemler sürekli uygulanarak elde edilen veriler de erlendirilmekte ve gerekli iyilefltirmeler yap lmaktad r. Önümüzdeki süreçte yine halk m z n ve Sanat Kurslar El Sanatlar Ev Aksesuarlar Çiçek Plastik Sanatlar Resim Hüsn-ü Hat Ebru Tezhip Vitray Tak Tasar m Bilgisayar Kurslar Bilgisayarl Muhasebe (LOGO) Bilgisayar Okur-Yazarl (Temel) Bilgisayar flletmenli i (Temel) Bilg. Dest. Grafik / Photoshop (Temel) Bilg. Dest. Çizim (Autocad) Temel Bilgisayar Bak m Onar m Kursu kursiyerlerin beklentilerinin tespitine, e itim ve ö retimde teknoloji kullan m n n yayg nlaflmas na devam edilecektir. Ayr ca, nitelikli ve kaliteli e itimde h zla ilerleyerek 'ISO-9001 Kalite Belgesi ' al nmas çal flmalar na devam edilmektedir. flyeri açma ile ilgili ifl ve ifllemler 3308 say l Mesleki E itim Kanunu ile düzenlenmifl ve iflyeri açacaklardan ifl yeri açma belgesi ibraz etme yükümlülü ü getirmifltir. flyeri açma belgesinin verilmesi de ayn kanun ve bu kanuna ba l yürürlü e konulan yönetmeliklerle düzenlenmifltir. flyeri açma belgesi alabilmek için ustal k belgesine sahip olmak, bu belgeyi alabilmek için ise ç rakl k ve kalfal k e itimi süreçlerinin tamamlanmas ya da kanunun öngördü ü muafiyetlere sahip olunmas gerekmektedir. Halk e itimi merkezlerince ç rakl k e itimi kapsam nda bulunan meslek dallar nda en 256 saat süreyle aç lan kurslarda verilen belgeler 03 Temmuz 2002 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Mesleki ve Teknik E itim Yönetmeli inin denklikle ilgili hükümlerine göre denkli i yap labilmekte, ayn yönetmeli in ilgili maddelerinde aran lan asgari pratik e itim süresinin de tamamlanmas yla do rudan kalfal k s navlar na baflvuruda bulunabilmektedir. Örne in ; Bir halk e itim merkezinin 800 saat süreyle açm fl oldu u kuaförlük kursunu baflar yla tamamlay p belge alanlar ayn meslek dal nda sigortal olmak kofluluyla 1,5 y l pratik e itim/uygulama yapt klar n da belgelendirdikleri takdirde en yak n mesleki e itim merkezine baflvurarak do rudan kalfal k s navlar na al n rlar. Bunun d fl nda 800 saatlik kuaförlük kursunu tamamlayanlara do rudan ustal k belgesi ve iflyeri açma belgeleri verilmesi mümkün de ildir. flbirli i ile Aç lan Son Kursumuz... MEB. Erkek teknik ö retimi genel müdürlü ü ile Kale Grubu E itim Vakf aras nda yap lan protokole istinaden Belediyemiz ve Kale grubu E itim Vakf iflbirli i ile Seramik, Yer ve Karo Döflemecili i Kursu, Varsak Beldesindeki ASMEK e itim merkezinde aç lm flt r.

4 ASMEK BÜLTEN ASMEK ile lgili Merak Edilenler Kurulufl amacı Antalya lıların genel e itim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki geliflimlerine katkı sa lamak, statik durumdaki yeni yetenekleri keflfedip, aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırmak, kültürel, kentsel ve sosyal geliflimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaflama konusunda bilinçlendirmek, ça ın gerektirdi i bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek, Unutulmaya yüz tutmufl geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaflatılması, gelifltirilerek gelecek kuflaklara aktarılmasını sa lamak, Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetifltirmek, Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmufltur Hedef kitlesi Zorunlu ilkö retim yaflını tamamlamıfl olanlar Bir meslek e itimi alma imkanı bulamamıfl yada herhangi bir nedenle e itimini yarıda bırakmıfl olanlar Yeni bir meslek, hobi yada sanat edinmek isteyenler Sosyal çevre edinmek yada çevresini geniflletmek isteyenler Kendini gelifltirerek mesle inde ilerlemek isteyenler Özel e itime ihtiyaç duyan özürlüler Kendini yenileme ve rehabiliteye ihtiyaç duyanlar Topluma yeniden kazandırılması gereken sokak çocukları, çocuk ıslahevlerinde kalanlar, ruh ve sinir hastaları, cezaevlerindeki mahkumlar ve huzurevlerinde kalan yafllılar Yasal Dayanaklar TC. Anayasas n n 42. maddesi, 1739 Sayılı Milli E itim Temel Kanunu 3797 sayılı Milli E itim Bakanlı ı Teflkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 5216 sayılı Büyükflehir Belediyesi Kanunu Milli E itim Bakanlı ı Yaygın E itim Kurumlar Yönetmeli i MEB. Gözetim ve denetiminde ücretsiz olarak aç lacak yayg n e itim amaçl kurslar yönergesi Müfredat Yasal dayanaklar çerçevesinde, ASMEK te Milli E itim Bakanlı ı Yaygın E itim Genel Müdürlü ü yönetmelik ve esaslarına göre e itim verilmektedir. Antalya Büyükflehir Belediyesi ile Antalya Valili i ( l Halk E itim Baflkanlı ı) nin 2006 yılında ÜCRETS Z imzaladıkları protokol kapsamında kurslar açılmıfltır. Kurslarda verilen dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikle belirlenmektedir E itim Türü ASMEK, yaygın e itimin ilkeleriyle gerçeklefltirilen bir yetiflkin e itimi organizasyonudur. Zorunlu ilkö retim yaflını tamamlamıfl her Antalya lı ASMEK kursiyeri olabilir. Buna göre ASMEK te kursiyer alt yafl sınırı 15 tir. Üst yafl sınırı yoktur. Kayıtlar ders dönemi Kayıtlar her yıl y ll k kurslar için Eylül, dönemlik kurslar için Eylül ve Ocak ayında yapılmaktad r. Dersler dönemlerine göre Ekim ve fiubat aylar nda bafllamaktadır. Derslerin e itim süreleri branfllara göre de iflmektedir. E itim dönemi Haziran ayında sona ermektedir. ASMEK Sertifika Kursu baflarıyla tamamlayıp, branflın kredisini dolduran kursiyerlere, MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi, Derslere devam eden ancak yeterli bafları gösteremeyen kursiyerlere de iste e ba l olarak Kurs Katılım Belgesi verilmektedir. Kurs Ücreti ASMEK in Antalya lılara sundu u bütün hizmetler (Tüm branfllar, özel e itimler, halk seminerleri, sergiler, sa lık taramaları vb.) ücretsizdir. Kurs Binaları ASMEK kurs merkezleri yap m ve kiralama olmak üzere iki yöntemle belirlenmektedir. Yap m yönteminde kendi binalar n infla etmekte, kiralama yönteminde ise, kursun açılaca ı bölgede, uygun bina tespit edilerek sahibinden rayiç bedel üzerinden kiralanmaktadır. Kurs binalarının tüm giderleri (donanım, elektrik, su, temizlik, ısınma vb.) ASMEK tarafından karflılanmaktadır. SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI ASMEK Kursları ücretli mi? Kurslarımız ücretsizdir. Asmek nereye ba lıdır? ASMEK, Antalya Büyükflehir Belediyesi E itim fiube Müdürlü ü ne ba lı olarak hizmet vermektedir. Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz? Evet, kurs bitiminde Milli E itim Bakanlı ı onaylı sertifika veriyoruz. Bu sertifika ile ifl baflvurusu yapabilir miyim? Evet, ASMEK ten aldı ınız sertifika ile ifl baflvurusu yapabilirsiniz. Yafl sınırlaması var mı? Kurumumuz yetiflkin e itimi verdi inden kursiyerlerimizin 15 yaflından büyük olmaları gerekmektedir. ki kursa birden katılabilir miyiz? Sosyal ve Kültürel ya da Sanat grubu kurslar ndan birine devam eden kursiyerler farkl alanlardan (Yabanc Dil, bilgisayar, meslek kurslar ) 2. bir kursa kay t yapt rabilirler. Kurslarda devam zorunlulu u var mı? Evet Kurslarımız da devam zorunlulu u vardır. 249 ASMEK KAYIT Ç N NELER GEREKL? Bilgisayar destekli grafik (Photoshop), Bilgisayar destekli çizim (Autocad) ve Bilgisayarlı muhasebe kursları için temel bilgisayar bilgisi gerekmektedir. Pastacılık kursu için son 2 ayda alınmıfl Hepatit B testi sonucu. Halk oyunları kursu için sa lık oca ından alınmıfl sa lık raporu alınmalıdır. MIZA KAYIT Ç N NÜFUS CÜZDANI FOTOKOP S (TC K ML K NUMARASI DAH L) 2 FOTO RAF VE KURS YER N KEND S N N KAYITTA BULUNMASI GEREKMEKTED R.

5 Kursiyerlerimiz - Mezunlar m z Evdeki tadilatlar yapmak için bafllam flt m Zafer Mahallesi nden geliyorum, iki çocuk annesiyim. Bir meslek sahibi de ilim, bunun eksikli ini yaflıyordum. Bir fleylerle u raflmak, en azından dikifl ö renerek, evdeki tadilatları yapmak amacıyla kursa baflladım. Hiçbir fley bilmiyordum. fiu anda çocuklarımın giysilerini kendim yapıyorum. Çok zevk alarak buraya geliyorum ve buradaki arkadafllık ortamını çok seviyorum. Günümü çok daha güzel de erlendiriyorum. leride, dikifl yaparak ev ekonomisine katkı sa layabilirim. Bu kursları çok faydalı buluyorum ve bofl vakti olan insanlar için iyi bir fırsat olarak görüyorum. Gelecek yıl baflka branfllardaki kurslara katılmayı düflünüyorum. ASMEK Kurslar n n gençler için büyük f rsat oldu unu düflünüyorum Ekonomi ile ilgilenen flirketlerde çalıflmak, denetim firması kurmak ve piyasada çalıflabilmek için bilgisayarlı muhasebe bilgisine ihtiyaç duydum. Gençler için de iyi bir fırsat oldu unu düflünüyorum. Bir önceki dönem bilgisayar kursuna gittim. fiimdide bu kursa geliyorum. Kurslar ilanlarda duydum. Bu kurs da çok fley ö rendim. Ümit Sapmaz (32)- Ev hanımı, Karflıyaka Giyim Kursu Atilla Ünal - Emekli nflaat Mühendisi Haflim flcan Bilgisayarl Muhasebe Kursu Beklentimden çok öte bir dil e itimi al yorum. Bir yabanc yla konuflabilecek ölçüde geliflti imi hissediyorum Gökhan Seda - Lisans Ö rencisi, Karfl yaka Almanca Kursu yapabiliyorum... ASMEK' ten bir arkadafl m vesilesi ile haberim oldu. Ö renciyim ve Turizmde çal fl yorum. Kursa gelifl amac m Almanca'y tam anlam yla ö renmekti. ASMEK' ten önce gelifligüzel Almanca konuflurken ASMEK' ten sonra bilinçli ve ak c bir dille konuflmaya bafllad m. Beklentimden çok öte bir dil e itimi al yorum. Bir yabanc yla her konuda konuflabilecek ölçüde geliflti imi hissediyorum, o kadar ki art k almanca espriler bile ASMEK sertifikas n ald ktan sonra ç rakl k e itimine devam edip iflyeri açmak istiyorum Ebru Erguncu Haflim flcan Cilt Bak m Kursu Asmek kurslar n ablamdan duydum, o da afifllerden görmüfl. Merak etti im için gittim ve kayd m yapt rd m. çal flt m için bu alanda kay t yapt rmak için gelmifltim fakat doldu u için cilt bak m na kayd m yapt rd m. Asmek sertifikas n ald ktan sonra ç rakl k e itimine devam edip iflyeri açmak istiyorum. Benim çok severek geldi im kurslardan biri oldu. Arkadafllar m n hepsine özellikle tavsiye ediyorum. Kendi alan mla ilgili bütün branfllara gelmek istiyorum.. Günlük telafltan uzaklafl p kendinizi daha iyi hissediyorsunuz Her zaman halkoyunlar na ilgi duydum. Ama bugün kadar vakit bulup ö renemedim. Bu kurslar sayesinde halkoyunlar m z ö renme ve uygulama flans na sahip oldum. Herkese tavsiye ederim. Günlük telafltan uzaklafl p kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Bu kadar disiplinli ve ciddi bir kurs olaca n beklemiyorduk. ASMEK ten çok memnunuz. Zekiye Tezer (41) - Ev hanımı, Yenimahalle semt evi, Halk oyunlar kursu Muharrem Do ru (30) Aflç Konyaaltı Aflçılık Kursu Ne ifl yaparsanız yapın mutlaka mesle inizi belgelendirin 30 yaflındayım. Çocuklu umdan bu yana aflçılık yapıyorum. Ama herhangi bir e itimim ve belgem yoktu. Pek çok fleyi bildi imi düflünüyordum ama belge sahibi olmam gerekti ine de inanıyordum. Bu kursa baflladıktan sonra bilmedi im baflka fleylerde oldu unu gördüm ve bildiklerimi tazeleme imkânına sahip oldum. Belgemi almıfl olmaktan dolayı çok memnunum. Ne ifl yaparsanız yapın mutlaka mesle inizi belgelendirin.

6 ASMEK BÜLTEN RENKL B R DÜNYAYA YOLCULUK; Ebru Farsça bir kelime olup, bulut, kafl anlam na gelmektedir. Ortaya ç kan flekillerin buluta benzemesi nedeniyle bu sanata ebru ad verilmifltir. Tarihçesi: Türk süsleme sanatlar n n önemli bir dal olan Ebru culu un hangi tarihte bafllad kesin olarak bilinmemektedir. Ebru ya çok eski tarihli el yazmas kitaplar n yan ka tlar nda rastl yoruz. Ebru sanat n n tam olarak nerede, ne zaman do du u bilinmiyor.ebru sanat n n bilinen en eski örne i 1539 tarihini tafl yan "Gay-i Çevgan" adl Topkap Saray nda bulunan kitaptaki ebrulard r. Malzemeler: Boya: Kullan lan boyalar genellikle toprak yada pigment boyalard r.bu boyalar n suyla kolayca kar flmas ve ya içermemesi özellikleri aran r. Kitre: Geven otu denilen bir bitkinin gövdesinden s zan s v n n koyulaflm fl halidir.ayr c zamk özelli i vard r. Öd: Teknedeki kitreli suyun üzerinde boyalar n dibe çökmeden yay lmas n sa lar.s r ödü kullan l r. Ka t:tekne büyüklü ünde kesilen her türlü ka da ebru yap labilir. NEDEN Ç NCE? Bilim ve teknolojinin geliflmesi, dünya üzerindeki ulusların birbirleriyle daha yakın iliflkiler kurmasına neden olmufltur ve yeryüzünde de iflik toplumların kullandıkları konuflulan dil sayısı ortalama dört binden fazla oldu u düflünüldü ünde, gittikçe artan uluslararası iliflkilerde, ulusların kendi dilleriyle iletiflim kurmalarını yetersiz kılmıfltır. Bu nedenle bafllayan di er ülkelerin dillerinin ö renme gereksinimi yadsınamaz hale gelmifltir. Ö renilecek yabancı dilin seçimindeki ölçütler genelde politik ve ekonomik durumlar olup, kültürel, tarihsel ve ticari iliflkiler de ö renilecek dilin önemini artırmaktadır. Ça dafl uygarlık düzeyine çıkmayı kendine hedef olarak almıfl olan Türkiye, jeopolitik ve siyasal konumu açısından çeflitli ülkeler ile anlaflmalar yapmıfl, birçok Tekne: çinde kitrenin bulundu u, ebru yap m gerçeklefltirilen kapt r. Galvanizli paslanmaz sacdan yap l r. F rça: Boyalar tekne üzerine serpmeye yarar. F rça at kuyru u k l ndan, sap gül dal ndan yap l r. Ebrucu f rças n kendi haz rlar. Biz: Ebru yap m nda at lan boyalara hareket vermek için kullan lan alettir. Çeflitleri: 1-Battal Ebru 2-Gelgit Ebrusu 3-Tarakl Ebru 4-fial Ebrusu 5-Bülbül Yuvas 6-Serpmeli Ebru 7-Ters Tarakl Ebru 8-Hatip Ebrusu 9- spanyol Ebrusu 10-Çift Ebru 11 -Yaz l Ebru 12- Çiçekli Ebru (lale, karanfil, papatya, sümbül, menekfle, gelincik) Kursiyerlerin birço u çeflitli televizyon kanallar ndaki kültür sanat programlar nda ebru sanat n görüp merak edip, bir k sm da çeflitli atölyelerin sergilerini gezerek ilgi duyup Ebru kursuna kat lmaya karar vermifller. Asmek Ebru kursumuzda 272 saatlik uygulamal e itim verilmektedir. uluslararası kurulufla üye olmufltur. Uluslararası örgütlerde resmi dil olarak batı dillerinin kullanılması, a ırlık ngilizce olmak üzere bu dillerin ö retimi Türkiye deki okul programlarına konulmasına neden olmufltur. Evrensel standartlara ulaflabilmenin ve uygarlık de erlerini en iyi flekilde kavramanın yolu sa lam bir yabancı dil bilgisinden geçmek oldu u bilinci bugün birçok EBRU * Çince ASMEK demektir. B LG SAYAR DESTEKL GRAF K TASARIM (PHOTOSHOP) Programın amacı; grafik ortamını düzenleyebilen, görüntü iflleyebilen, yollar, maskeler, kanallar ve katmanlarla çalıflabilen, rötufl ve renk düzeltme yapabilen, kifli yetifltirmektir. Program befl üniteden oluflmaktadır ve süresi toplam 100 saattir. kimse tarafından anlaflılmaktadır. Yabancı dil ö retiminin amacı olarak yer alan dinledi ini anlayabilme, konuflabilme, okudu unu anlayabilme ve yazabilme biçiminde belirtilen temel iletiflim becerilerini ö renci davranıfllarına kazandırmak en önemli hedeftir. Dünyadaki geliflmeleri zamanında ve kolayca izleyebilen, dıfl dünya ile iletiflim kurabilen, evrensel bilgi ve de erlere sahip bireyler yetifltirilmesi amacıyla Milli E itim Bakanlı ı Çıraklık ve Bu programı bafları ile tamamlayan ve belgesini alan kifli kendi evinde/iflyerinde bu iflleri yaparak kazanç sa layabilece i gibi, çevresindeki di er ihtiyaç sahiplerinin bu türden ifllerini yaparak kazanç temin edebilir ya da gelirini artırabilir. Kursiyerin, temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olması bu programın ön flartıdır. Genel Amaçlar: Bilgisayar destekli grafik ile ilgili e itim ve ö retim etkinliklerini baflarıyla tamamlayan her kursiyer; Grafik ortamını düzenleyebilecektir. Görüntü iflleyebilecektir. Yollar, maskeler ve kanallar ile çalıflabilecektir. Katmanlarla çalıflabilecektir. Rötufl ve renk düzeltme Yaygın E itim Genel Müdürlü üne ba lı Halk E itimi Merkezlerinde Çince Dersi programı iki kademeli olarak birinci kademesi128 saat, ikinci kademesi 128 saat olarak hazırlanmıfltır. Bu programdan yararlanabilecek kursiyerler; Yaygın E itim Kurumları Yönetmeli inin 101. maddesi kapsamına giren kursa kabul özelliklerini T.C vatandaflı olmak koflulu aranır (Yabancı uyruklu olanlar için valilik izni gerekir). 15 yafl üzeri olmak gerekir. Taflır nitelikte olmalıdır. Programın uygulanmasında kursiyerlerin e itim düzeyleri, ilgi ve gereksinimleri, çevre koflulları gibi etmenler dikkate alınarak, gerekti inde vatandafllık bilgisi, Türkçe dilbilgisi, drama teknikleri çevre sa lı ı, ilk yardım gibi konulara da yer verilecektir.

7 ASMEK E itim Merkezleri HAfi M fican YEN MERKEZLER M Z VARSAK ASMEK Antalya Büyükflehir Belediyesi ile Varsak Belediyesinin iflbirli i ile Varsak Beldesinde Ekim-2006 da aç lm flt r. Befl ayr dalda on s n f aç lm fl ve toplam 157 kursiyer ile birinci döneme bafllan lm flt r. kinci dönem ise; 9 ayr branflta 17 s n f aç larak 293 kursiyer kayd ile e itime devam edilmektedir. Varsak ve çevre yerleflim yerlerinde inflaat sektörünün yayg nlaflmas dikkate al narak, Varsak ASMEK E itim Merkezinde 'Seramik ve Karo Döflemecili i' kursu, Kaleseramik E itim Vakf ile iflbirli i yap larak aç lm flt r. Haflim flcan Kurs merkezi 20 ayrı branflda 198 ayrı grupta 1320 ö renci ve 10 sınıfıyla en yo un kurs merkezlerimizden birisidir. Haftanın her günü ve sabah 09:00 ile akflam 21:40 saatleri arasında e itim verilmektedir. KONYAALTI KARfiIYAKA Haflim flcan Kurs Merkezi Haflim flçan fl merkezi, Eski hal (REAL Al flverifl Merkezi Karfl s ) T: ATATÜRK KÜLTÜR VE SANAT EV (KÜTÜPHANE) 249 ASMEK YEfi LBAYIR ASMEK Altınkum Mh. Gazi Mustafa Kemal Blv. Oktay Tel fl Merkezi No: 75 - Antalya T: YEfi LBAYIR Karflıyaka Mh. Yıldırım Beyazıt Cd. No:30 Dokuma - Antalya T: VARSAK Altında Mh. 152 Sk. - Antalya T: YEN MAHALLE SEMT EV Antalya Büyükflehir Belediyesi ile Yeflilbay r Belediyesinin iflbirli i ile Yeflilbay r Beldesinde Ekim-2006 da aç lm flt r. Dört ayr dalda dokuz s n f aç lm fl ve toplam 196 kursiyer ile birinci döneme bafllan lm flt r. Birinci dönem ;eski belediye binas, Fen Lisesi ile Turizm Meslek Lisesi olmak üzere 3 ayr yerde faaliyet gösterirken, ikinci dönem ise; 7 ayr branflta 14 s n f aç larak 201 kursiyer kayd ile yeni binas nda e itime bafllam flt r. Bu merkezin kurulmas nda, Yeflilbay r beldesinin yak n çevresinde üç ayr organize sanayi bölgesinin kurulmas Yeniköy - K rkgöz mevkiine kadar ulafl m kolayl ile baflta Yeflilbay r, Nebiler ve Düzlerçam mevkilerindeki halk m z n e itim ihtiyac na karfl l k verebilmesi etkili olmufltur. Bunlara ilaveten; Yeflilbayır Beldesi - ORFE karfl s T: Karflıyaka Mahallesi. stiklal Caddesi No:88 / A-B Varsak - Antalya T: Yenimahalle 2428 SK. Karatay Lisesi Yanı No: 39 Antalya T: Bu merkezimize, Liman mevkiinden kursiyerlerin de gelmesi ayr ca sevindirici olmufltur.

8 ASMEK YIL SONU SERG S 2-6 HAZ RAN 2007 ASMEK dönemi kursiyerlerimizin haz rlam fl oldu u ürünlerin ve ASMEK bünyesindeki tüm kurslar n tan t m 2-6 Haziran 2007 tarihleri aras nda Cam Piramit te gerçeklefltirilecektir. ASMEK de Karne Heyecan Asmek kursiyerleri olarak tüm Antalyal lar y l sonu sergimize ve sertifika törenimize davet ediyoruz. Ayr nt l Bilgi 2 Haziran 2007 Sergi Aç l fl Antalya Cam Piramit 19:00 Sergi Aç l fl 20:00 Sertifika Töreni 20:45 Konser Sergimiz her gün 10:00-21:00 saatleri aras nda ziyaret edilebilir. * Standlar m zda farkl zamanlarda aktiviteler düzenlenecektir.

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı