ASMEK. ASMEK i Z YARET ETT! Türel, ASMEK in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASMEK. ASMEK i Z YARET ETT! Türel, ASMEK in"

Transkript

1 ASMEK ÜCRETS Z BÜLTENMAYIS ANTALYA BÜYÜKfiEH R BELED YES N N ÜCRETS Z YAYINIDIR 2007 ANTALYA KEND N GEL fit R YOR Sevgili Hemflehrilerim, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kurslar (ASMEK) için haz rlad m z bültenle karfl n zday z. ASMEK Projesi'nin, Antalya'ya ve sizlere verdi imiz hizmetler aras nda ayr bir yeri var. Bu bülten, e itime verdi imiz önemin en somut sonucudur. Zira birkaç branflta verilen kurslarla bafllayan bu proje, bugün binlerce hemflehrimizin bir sanat, bir meslek ö rendi i büyük bir kurum haline dönüflmüfltür. Sosyal belediyecilik anlay fl m z n bir iflareti olarak kabul edebilece iniz ASMEK Projesi, bugün Antalya geneline yay lm fl 7 farkl merkezde hizmet veriyor. Bu merkezlerde binlerce Antalyal bilgisayardan el sanatlar na, kuaförlükten aflç l a, tak tasar m ndan Almanca'ya, Rusça'ya hatta Çince'ye 47 farkl branflta e itim ald ve almaya devam ediyor. Antalya Büyükflehir Belediyesi olarak biz belli alanlarda e itim vermeye bafllad m zda amac m z; gençlerimize bir meslek kazand rmakt, ev ekonomisine katk da bulunmak isteyen evhan mlar n n kendilerini gelifltirmelerini ve ailenin geçimine destek olabilmelerini Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n efli Emine Erdo an, Büyükflehir Belediyesi'nin düzenledi i Milli E itim Bakanl sertifikal, ücretsiz Antalya Sanat ve Meslek E itim Kurslar 'n n (ASMEK) Haflim flcan Kültür Merkezi'ndeki ve Dokuma-Karfl yaka Mahallesi'ndeki kurs merkezlerini gezdi. Emine Erdo an'a Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel'in efli Ebru Türel ile Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'in efli Emine Yüksel efllik etti. lk olarak Haflim flcan Kültür Merkezi'ndeki ASMEK Kurs Bölümü'ne gelen Emine Erdo an'a, Ebru Türel, derslikleri gezdirdi. Ebru Türel, Erdo an'a derslikler ve düzenlenen kurslarla ilgili bilgi verdi. Türel, Büyükflehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlay fl yla düzenledi i, vatandafllar meslek sahibi yapmaya Menderes Türel Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan sa lamakt. Bu amaçla bafllayan kurslar böylesine büyük ve kapsaml bir projeye; ASMEK'e dönüfltüren sizlerin deste i ve ilgisi oldu. Antalya'n n hedefi marka bir dünya kenti olmakt r. Biz bu hedefi, nas l gerçeklefltirece imizi de anlatarak, EM NE ERDO AN, ASMEK i Z YARET ETT! yönelik proje ile, bu y l 10 bine yak n kursiyere 47 dalda ücretsiz kurs verilece ini söyledi. Türel, ASMEK kurslar ile Antalya'n n önemli bir aç n n kapanaca n belirtti. Ebru Türel, ASMEK kurslar n n Varsak ve Yeflilbay r dahil olmak üzere Atatürk Kültür ve Sanat Evi, Dokuma- Karfl yaka, Alt nkum-konyaalt, Yenimahalle Semtevi, Haflim flcan Kültür Merkezi'nde verildi ini anlatt. Bilgisayar ve okuma yazma dersliklerini inceleyen Emine Erdo an, Ebru Türel'i kutlayarak, "Kurslar n zda yok yok. Çok güzel bir çal flma" dedi. göreve gelmeden önce aç klad k. Hizmet süremiz boyunca projelerimizi ad m ad m gerçeklefltirerek bu hedefe her geçen gün biraz daha yaklaflt k. Altyap dan peyzaja, kültür ve sanat etkinliklerinden çevrenin korunmas na, sa l k ve e itim alanlar nda projelere kadar çok genifl bir yelpazede yat r m ata n hayata geçirdik. Bütün bu projelerde hep uzun vadeli ihtiyaçlar karfl layacak ölçekte düflünüp hareket ettik. Bunlar tek tek anlatmaya gerek duymuyorum zira sizler kentimizin yaflad bu büyük de iflimin ve geliflimin tan klar s n z. Antalya'ya ve sizlere verdi imiz hizmette, bugüne kadar kendimize temel ald m z anlay fl, azmimizden ve kararl l m zdan zerre sapmadan sürdürece iz. Antalya, marka bir dünya kenti oluncaya kadar bu yolda ilerlemeye devam edece iz. ASMEK Projemizi de, bu anlay flla, daha da gelifltirerek ve yayg nlaflt rarak güçlendirece iz. Özellikle ifade etmek isterim ki; ASMEK Projesi'nde ölçe i belirleyecek olan sizlersiniz. Kurslara gösterdi iniz ilgi ve baflvuru do rultusunda ASMEK büyüyecek E itim Y l 'nda toplam kursiyerimiz vard. Antalya'n n Emine Erdo an daha sonra Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel'in efli Ebru Türel ile birlikte ASMEK'in Dokuma-Karfl yaka Kurs Merkezi'ne geçti. Ebru Türel, Erdo an'a, bilgisayar, biçki dikifl, ebru ve okuma yazma s n flar n gezdirdi. Erdo an, burada kurs ö retmenleri ile bir araya gelerek, tek tek tan flt. Ö retmenleri çal flmalar ndan dolay kutlayan Emine Erdo an, baflar lar diledi. yar n nda yerini almak isteyen, kentimizin elde edece i refahtan pay n almak isteyen on bin hemflehrimiz, ASMEK kurslar nda e itim ald. Hiçbir ücret ödemeden kimisi bir meslek ö rendi kimisi yeni bir dil ile kendisini gelifltirdi. Kimisi de bir sanat n incelikleriyle hayat n renklendirdi. Hangi alanda e itim alm fl olurlarsa olsunlar bu on bin hemflehrimiz önce kendilerine sonra da Antalya'ya art bir de er kazand rd lar. Bu nedenle ASMEK Projesi bizim için büyük önem tafl yor ve geliflerek devam etmesi gerekiyor. Sizler de bu kurslardan kendiniz için uygun olanlar seçin. Çevrenizdekileri; akrabalar n z, dostlar n z, komflular n z bu kurslar hakk nda bilgilendirin. Bu e itimler sayesinde sizler kendinize bir fleyler katt kça Antalya kazanacak. Antalya'n n yaflad bu de iflim ve geliflim süreci sizlerle h zlanacak. Hep birlikte omuz omuza çal flarak Antalya'y dünya kentleri aras nda hak etti i yere tafl yaca z. Hep birlikte Antalya'y marka bir dünya kenti yapaca z. Menderes TÜREL Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Baflkan Menderes Türel, ASMEK in Baflar s n Ö retmenleri ile Kutlad Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel 24 Kas m Ö retmenler Günü nedeniyle Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursu'nun (ASMEK) e itimcileri ile bir araya geldi. Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursu'nun (ASMEK) baflar s n ö retmenleriyle kutlad. Baflkan Türel efli Ebru Türel ile birlikte ö retmenlere k rm z gül hediye etti. 0 (242)

2 ASMEK BÜLTEN N A S I L B A fi L A D I K? 1. DÖNEM 2. DÖNEM Yaz Dönemi Anket Çal flmalar Halk m z n tercih etti i branfllar, kurs saatleri ve günleri, tercihlerin bölgelere da l m n tespit edebilmek amac yla May s ay sonu itibari ile bir anket çal flmas bafllat larak flehrin de iflik bölgelerine kurulan standlarda bilgilendirme broflürleri da t l p anket formunun yerinde cevaplanmas sa lanm flt r. De erlendirme ve Kurs Branfllar n n, Merkezlerinin Belirlenmesi Elde edilen sonuçlar do rultusunda flehrin farkl noktalar nda kurs merkezleri aç labilmesi için gerekli altyap çal flmalar na baflland. Ayn zamanda tan t m çal flmalar na devam edildi. Kay tlar Eylül ay itibariyle ilk kay tlar al nmaya baflland. Antalya Büyükflehir Belediyesi Dönemi Sanat ve Meslek E itimi Kurslar ; 02 Ekim 2006 tarihinde y ll k ve 1. Dönem Kurslar olarak toplam 36 branfl ve 248 grup olarak aç lm flt r. Kursların Bafllangıcı lk dönem 1 Ekim 2006 itibariyle 7 ayr merkezde 5000 ö renci ile e itim ö retim dönemi bafllam flt r. I. Dönem Okuma Yazma Kurslar nda; 91 ö renci kursu tamamlad. Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Menderes TÜREL merkezlerimizi s k s k ziyaret etmifltir. II. Dönem kay tlar 15 Ocak2007 tarihinde bafllam flt r. Tüm merkezlerimizde yaklafl k 4 saat içerisinde 5000 ö renci kayd al nm flt r. Kurslarımızda e itim gören kursiyerlerimize e itim kalitesi ve genel hizmetlerden kaynaklanan düflüncelerini bir memnuniyet anketi fleklinde sorarak, aldı ımız sonuçları e itim ve hizmet kalitemizi yükseltmek amacıyla kullandık. Bu flekilde hem daha kaliteli hizmet vermeyi hem de yetiflkin e itimi anlayıflını iyilefltirmeyi hedefliyoruz. Antalya Büyükflehir belediyesi ve Milli e itim bakanlı ı(erkek Teknik E itim Genel Müdürlü ü) ile meslek e itim kursları düzenlenmesi Çalıflmalar amacıyla bir protokol yapıldı. Bu protokolden sonra Atatürk Endüstri meslek lisesi ile Sıhhi tesisatçılık ve klimlendirme ve so utma branfllarında kurs açmak amacıyla bir alt protokol düzenlendi. Bu protokol çerçevesinde 20 fler kiflilik 2 ayrı grup e itime baflladı. II.Dönem Kurslar ; fiubat 2007 tarihinde bafllam fl olup, Haziran 2007 sonuna kadar devam edecektir. II. Dönemin bafllamas ile branfl say s 47, toplam grup say s ise 493'e ulaflm flt r. Okuma Yazma Kurslar Meslek e itim kurslar n n yan s ra okuma-yazma kurslar na da büyük önem verildi. Bu çerçevede; II. Dönem okuma - yazma kurslar nda ; 61 ö renci I. kademeye 42 ö renci II. Kademeye devam etmektedir.

3 fiyer AÇMA B LG LER ASMEK te Verilen Kurslar Dil Kurslar ngilizce Kursu Almanca Kursu Rusca Kursu Çince Kursu Japonca Kursu Yunanca Kursu Arapça Kursu Cilt Bak m Kuaför - Saç Bak m ve Yap m Kuaförlük-Manikür, Pedikür Kompanzasyon ve Pano E itimi Görüntü ve Ses Sistemleri klimlendirme ve Klima Tesisatç l S hhi Tesisatç l k Aflç l k Pastac l k E itici Anne ve Çocuk Bak c l Sosyal & Kültürel Kurslar Ba lama Gitar Okuma Yazma (I. Kademe) Okuma Yazma (II. Kademe) Halk Oyunlar Ö retim Y l Hedefleri E itim Ö retim y l na Eylül 2006'da, 36 ayr dalda, 248 s n fta, 5855 kursiyer kayd yap lm flt r. Ocak 2007 de yine 5000 civar nda kursiyer kayd yap lm flt r. Yeni kay tlar m zla birlikte toplam 47 dalda kurs aç lm flt r. Antalya Büyükflehir Belediyesi 2007 y l Meslek Kurslar Makine Nak fl Türk fli Ev Mefruflat Giyim Stilistlik Ev Tekstili Perde Dikimi K rkpare Foto rafç l k Yafll ve Hasta Bak m Seramik Yer ve Duvar Karosu Uygulama Teknikleri Kursu performans kriterlerinde hedeflenen rakamlara ulafl lm flt r. Kursiyerlerimize ; anket, gözlem, soru-cevap, dilek kutusu v.b. yöntemler sürekli uygulanarak elde edilen veriler de erlendirilmekte ve gerekli iyilefltirmeler yap lmaktad r. Önümüzdeki süreçte yine halk m z n ve Sanat Kurslar El Sanatlar Ev Aksesuarlar Çiçek Plastik Sanatlar Resim Hüsn-ü Hat Ebru Tezhip Vitray Tak Tasar m Bilgisayar Kurslar Bilgisayarl Muhasebe (LOGO) Bilgisayar Okur-Yazarl (Temel) Bilgisayar flletmenli i (Temel) Bilg. Dest. Grafik / Photoshop (Temel) Bilg. Dest. Çizim (Autocad) Temel Bilgisayar Bak m Onar m Kursu kursiyerlerin beklentilerinin tespitine, e itim ve ö retimde teknoloji kullan m n n yayg nlaflmas na devam edilecektir. Ayr ca, nitelikli ve kaliteli e itimde h zla ilerleyerek 'ISO-9001 Kalite Belgesi ' al nmas çal flmalar na devam edilmektedir. flyeri açma ile ilgili ifl ve ifllemler 3308 say l Mesleki E itim Kanunu ile düzenlenmifl ve iflyeri açacaklardan ifl yeri açma belgesi ibraz etme yükümlülü ü getirmifltir. flyeri açma belgesinin verilmesi de ayn kanun ve bu kanuna ba l yürürlü e konulan yönetmeliklerle düzenlenmifltir. flyeri açma belgesi alabilmek için ustal k belgesine sahip olmak, bu belgeyi alabilmek için ise ç rakl k ve kalfal k e itimi süreçlerinin tamamlanmas ya da kanunun öngördü ü muafiyetlere sahip olunmas gerekmektedir. Halk e itimi merkezlerince ç rakl k e itimi kapsam nda bulunan meslek dallar nda en 256 saat süreyle aç lan kurslarda verilen belgeler 03 Temmuz 2002 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Mesleki ve Teknik E itim Yönetmeli inin denklikle ilgili hükümlerine göre denkli i yap labilmekte, ayn yönetmeli in ilgili maddelerinde aran lan asgari pratik e itim süresinin de tamamlanmas yla do rudan kalfal k s navlar na baflvuruda bulunabilmektedir. Örne in ; Bir halk e itim merkezinin 800 saat süreyle açm fl oldu u kuaförlük kursunu baflar yla tamamlay p belge alanlar ayn meslek dal nda sigortal olmak kofluluyla 1,5 y l pratik e itim/uygulama yapt klar n da belgelendirdikleri takdirde en yak n mesleki e itim merkezine baflvurarak do rudan kalfal k s navlar na al n rlar. Bunun d fl nda 800 saatlik kuaförlük kursunu tamamlayanlara do rudan ustal k belgesi ve iflyeri açma belgeleri verilmesi mümkün de ildir. flbirli i ile Aç lan Son Kursumuz... MEB. Erkek teknik ö retimi genel müdürlü ü ile Kale Grubu E itim Vakf aras nda yap lan protokole istinaden Belediyemiz ve Kale grubu E itim Vakf iflbirli i ile Seramik, Yer ve Karo Döflemecili i Kursu, Varsak Beldesindeki ASMEK e itim merkezinde aç lm flt r.

4 ASMEK BÜLTEN ASMEK ile lgili Merak Edilenler Kurulufl amacı Antalya lıların genel e itim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki geliflimlerine katkı sa lamak, statik durumdaki yeni yetenekleri keflfedip, aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırmak, kültürel, kentsel ve sosyal geliflimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaflama konusunda bilinçlendirmek, ça ın gerektirdi i bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek, Unutulmaya yüz tutmufl geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaflatılması, gelifltirilerek gelecek kuflaklara aktarılmasını sa lamak, Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetifltirmek, Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmufltur Hedef kitlesi Zorunlu ilkö retim yaflını tamamlamıfl olanlar Bir meslek e itimi alma imkanı bulamamıfl yada herhangi bir nedenle e itimini yarıda bırakmıfl olanlar Yeni bir meslek, hobi yada sanat edinmek isteyenler Sosyal çevre edinmek yada çevresini geniflletmek isteyenler Kendini gelifltirerek mesle inde ilerlemek isteyenler Özel e itime ihtiyaç duyan özürlüler Kendini yenileme ve rehabiliteye ihtiyaç duyanlar Topluma yeniden kazandırılması gereken sokak çocukları, çocuk ıslahevlerinde kalanlar, ruh ve sinir hastaları, cezaevlerindeki mahkumlar ve huzurevlerinde kalan yafllılar Yasal Dayanaklar TC. Anayasas n n 42. maddesi, 1739 Sayılı Milli E itim Temel Kanunu 3797 sayılı Milli E itim Bakanlı ı Teflkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 5216 sayılı Büyükflehir Belediyesi Kanunu Milli E itim Bakanlı ı Yaygın E itim Kurumlar Yönetmeli i MEB. Gözetim ve denetiminde ücretsiz olarak aç lacak yayg n e itim amaçl kurslar yönergesi Müfredat Yasal dayanaklar çerçevesinde, ASMEK te Milli E itim Bakanlı ı Yaygın E itim Genel Müdürlü ü yönetmelik ve esaslarına göre e itim verilmektedir. Antalya Büyükflehir Belediyesi ile Antalya Valili i ( l Halk E itim Baflkanlı ı) nin 2006 yılında ÜCRETS Z imzaladıkları protokol kapsamında kurslar açılmıfltır. Kurslarda verilen dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikle belirlenmektedir E itim Türü ASMEK, yaygın e itimin ilkeleriyle gerçeklefltirilen bir yetiflkin e itimi organizasyonudur. Zorunlu ilkö retim yaflını tamamlamıfl her Antalya lı ASMEK kursiyeri olabilir. Buna göre ASMEK te kursiyer alt yafl sınırı 15 tir. Üst yafl sınırı yoktur. Kayıtlar ders dönemi Kayıtlar her yıl y ll k kurslar için Eylül, dönemlik kurslar için Eylül ve Ocak ayında yapılmaktad r. Dersler dönemlerine göre Ekim ve fiubat aylar nda bafllamaktadır. Derslerin e itim süreleri branfllara göre de iflmektedir. E itim dönemi Haziran ayında sona ermektedir. ASMEK Sertifika Kursu baflarıyla tamamlayıp, branflın kredisini dolduran kursiyerlere, MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi, Derslere devam eden ancak yeterli bafları gösteremeyen kursiyerlere de iste e ba l olarak Kurs Katılım Belgesi verilmektedir. Kurs Ücreti ASMEK in Antalya lılara sundu u bütün hizmetler (Tüm branfllar, özel e itimler, halk seminerleri, sergiler, sa lık taramaları vb.) ücretsizdir. Kurs Binaları ASMEK kurs merkezleri yap m ve kiralama olmak üzere iki yöntemle belirlenmektedir. Yap m yönteminde kendi binalar n infla etmekte, kiralama yönteminde ise, kursun açılaca ı bölgede, uygun bina tespit edilerek sahibinden rayiç bedel üzerinden kiralanmaktadır. Kurs binalarının tüm giderleri (donanım, elektrik, su, temizlik, ısınma vb.) ASMEK tarafından karflılanmaktadır. SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI ASMEK Kursları ücretli mi? Kurslarımız ücretsizdir. Asmek nereye ba lıdır? ASMEK, Antalya Büyükflehir Belediyesi E itim fiube Müdürlü ü ne ba lı olarak hizmet vermektedir. Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz? Evet, kurs bitiminde Milli E itim Bakanlı ı onaylı sertifika veriyoruz. Bu sertifika ile ifl baflvurusu yapabilir miyim? Evet, ASMEK ten aldı ınız sertifika ile ifl baflvurusu yapabilirsiniz. Yafl sınırlaması var mı? Kurumumuz yetiflkin e itimi verdi inden kursiyerlerimizin 15 yaflından büyük olmaları gerekmektedir. ki kursa birden katılabilir miyiz? Sosyal ve Kültürel ya da Sanat grubu kurslar ndan birine devam eden kursiyerler farkl alanlardan (Yabanc Dil, bilgisayar, meslek kurslar ) 2. bir kursa kay t yapt rabilirler. Kurslarda devam zorunlulu u var mı? Evet Kurslarımız da devam zorunlulu u vardır. 249 ASMEK KAYIT Ç N NELER GEREKL? Bilgisayar destekli grafik (Photoshop), Bilgisayar destekli çizim (Autocad) ve Bilgisayarlı muhasebe kursları için temel bilgisayar bilgisi gerekmektedir. Pastacılık kursu için son 2 ayda alınmıfl Hepatit B testi sonucu. Halk oyunları kursu için sa lık oca ından alınmıfl sa lık raporu alınmalıdır. MIZA KAYIT Ç N NÜFUS CÜZDANI FOTOKOP S (TC K ML K NUMARASI DAH L) 2 FOTO RAF VE KURS YER N KEND S N N KAYITTA BULUNMASI GEREKMEKTED R.

5 Kursiyerlerimiz - Mezunlar m z Evdeki tadilatlar yapmak için bafllam flt m Zafer Mahallesi nden geliyorum, iki çocuk annesiyim. Bir meslek sahibi de ilim, bunun eksikli ini yaflıyordum. Bir fleylerle u raflmak, en azından dikifl ö renerek, evdeki tadilatları yapmak amacıyla kursa baflladım. Hiçbir fley bilmiyordum. fiu anda çocuklarımın giysilerini kendim yapıyorum. Çok zevk alarak buraya geliyorum ve buradaki arkadafllık ortamını çok seviyorum. Günümü çok daha güzel de erlendiriyorum. leride, dikifl yaparak ev ekonomisine katkı sa layabilirim. Bu kursları çok faydalı buluyorum ve bofl vakti olan insanlar için iyi bir fırsat olarak görüyorum. Gelecek yıl baflka branfllardaki kurslara katılmayı düflünüyorum. ASMEK Kurslar n n gençler için büyük f rsat oldu unu düflünüyorum Ekonomi ile ilgilenen flirketlerde çalıflmak, denetim firması kurmak ve piyasada çalıflabilmek için bilgisayarlı muhasebe bilgisine ihtiyaç duydum. Gençler için de iyi bir fırsat oldu unu düflünüyorum. Bir önceki dönem bilgisayar kursuna gittim. fiimdide bu kursa geliyorum. Kurslar ilanlarda duydum. Bu kurs da çok fley ö rendim. Ümit Sapmaz (32)- Ev hanımı, Karflıyaka Giyim Kursu Atilla Ünal - Emekli nflaat Mühendisi Haflim flcan Bilgisayarl Muhasebe Kursu Beklentimden çok öte bir dil e itimi al yorum. Bir yabanc yla konuflabilecek ölçüde geliflti imi hissediyorum Gökhan Seda - Lisans Ö rencisi, Karfl yaka Almanca Kursu yapabiliyorum... ASMEK' ten bir arkadafl m vesilesi ile haberim oldu. Ö renciyim ve Turizmde çal fl yorum. Kursa gelifl amac m Almanca'y tam anlam yla ö renmekti. ASMEK' ten önce gelifligüzel Almanca konuflurken ASMEK' ten sonra bilinçli ve ak c bir dille konuflmaya bafllad m. Beklentimden çok öte bir dil e itimi al yorum. Bir yabanc yla her konuda konuflabilecek ölçüde geliflti imi hissediyorum, o kadar ki art k almanca espriler bile ASMEK sertifikas n ald ktan sonra ç rakl k e itimine devam edip iflyeri açmak istiyorum Ebru Erguncu Haflim flcan Cilt Bak m Kursu Asmek kurslar n ablamdan duydum, o da afifllerden görmüfl. Merak etti im için gittim ve kayd m yapt rd m. çal flt m için bu alanda kay t yapt rmak için gelmifltim fakat doldu u için cilt bak m na kayd m yapt rd m. Asmek sertifikas n ald ktan sonra ç rakl k e itimine devam edip iflyeri açmak istiyorum. Benim çok severek geldi im kurslardan biri oldu. Arkadafllar m n hepsine özellikle tavsiye ediyorum. Kendi alan mla ilgili bütün branfllara gelmek istiyorum.. Günlük telafltan uzaklafl p kendinizi daha iyi hissediyorsunuz Her zaman halkoyunlar na ilgi duydum. Ama bugün kadar vakit bulup ö renemedim. Bu kurslar sayesinde halkoyunlar m z ö renme ve uygulama flans na sahip oldum. Herkese tavsiye ederim. Günlük telafltan uzaklafl p kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Bu kadar disiplinli ve ciddi bir kurs olaca n beklemiyorduk. ASMEK ten çok memnunuz. Zekiye Tezer (41) - Ev hanımı, Yenimahalle semt evi, Halk oyunlar kursu Muharrem Do ru (30) Aflç Konyaaltı Aflçılık Kursu Ne ifl yaparsanız yapın mutlaka mesle inizi belgelendirin 30 yaflındayım. Çocuklu umdan bu yana aflçılık yapıyorum. Ama herhangi bir e itimim ve belgem yoktu. Pek çok fleyi bildi imi düflünüyordum ama belge sahibi olmam gerekti ine de inanıyordum. Bu kursa baflladıktan sonra bilmedi im baflka fleylerde oldu unu gördüm ve bildiklerimi tazeleme imkânına sahip oldum. Belgemi almıfl olmaktan dolayı çok memnunum. Ne ifl yaparsanız yapın mutlaka mesle inizi belgelendirin.

6 ASMEK BÜLTEN RENKL B R DÜNYAYA YOLCULUK; Ebru Farsça bir kelime olup, bulut, kafl anlam na gelmektedir. Ortaya ç kan flekillerin buluta benzemesi nedeniyle bu sanata ebru ad verilmifltir. Tarihçesi: Türk süsleme sanatlar n n önemli bir dal olan Ebru culu un hangi tarihte bafllad kesin olarak bilinmemektedir. Ebru ya çok eski tarihli el yazmas kitaplar n yan ka tlar nda rastl yoruz. Ebru sanat n n tam olarak nerede, ne zaman do du u bilinmiyor.ebru sanat n n bilinen en eski örne i 1539 tarihini tafl yan "Gay-i Çevgan" adl Topkap Saray nda bulunan kitaptaki ebrulard r. Malzemeler: Boya: Kullan lan boyalar genellikle toprak yada pigment boyalard r.bu boyalar n suyla kolayca kar flmas ve ya içermemesi özellikleri aran r. Kitre: Geven otu denilen bir bitkinin gövdesinden s zan s v n n koyulaflm fl halidir.ayr c zamk özelli i vard r. Öd: Teknedeki kitreli suyun üzerinde boyalar n dibe çökmeden yay lmas n sa lar.s r ödü kullan l r. Ka t:tekne büyüklü ünde kesilen her türlü ka da ebru yap labilir. NEDEN Ç NCE? Bilim ve teknolojinin geliflmesi, dünya üzerindeki ulusların birbirleriyle daha yakın iliflkiler kurmasına neden olmufltur ve yeryüzünde de iflik toplumların kullandıkları konuflulan dil sayısı ortalama dört binden fazla oldu u düflünüldü ünde, gittikçe artan uluslararası iliflkilerde, ulusların kendi dilleriyle iletiflim kurmalarını yetersiz kılmıfltır. Bu nedenle bafllayan di er ülkelerin dillerinin ö renme gereksinimi yadsınamaz hale gelmifltir. Ö renilecek yabancı dilin seçimindeki ölçütler genelde politik ve ekonomik durumlar olup, kültürel, tarihsel ve ticari iliflkiler de ö renilecek dilin önemini artırmaktadır. Ça dafl uygarlık düzeyine çıkmayı kendine hedef olarak almıfl olan Türkiye, jeopolitik ve siyasal konumu açısından çeflitli ülkeler ile anlaflmalar yapmıfl, birçok Tekne: çinde kitrenin bulundu u, ebru yap m gerçeklefltirilen kapt r. Galvanizli paslanmaz sacdan yap l r. F rça: Boyalar tekne üzerine serpmeye yarar. F rça at kuyru u k l ndan, sap gül dal ndan yap l r. Ebrucu f rças n kendi haz rlar. Biz: Ebru yap m nda at lan boyalara hareket vermek için kullan lan alettir. Çeflitleri: 1-Battal Ebru 2-Gelgit Ebrusu 3-Tarakl Ebru 4-fial Ebrusu 5-Bülbül Yuvas 6-Serpmeli Ebru 7-Ters Tarakl Ebru 8-Hatip Ebrusu 9- spanyol Ebrusu 10-Çift Ebru 11 -Yaz l Ebru 12- Çiçekli Ebru (lale, karanfil, papatya, sümbül, menekfle, gelincik) Kursiyerlerin birço u çeflitli televizyon kanallar ndaki kültür sanat programlar nda ebru sanat n görüp merak edip, bir k sm da çeflitli atölyelerin sergilerini gezerek ilgi duyup Ebru kursuna kat lmaya karar vermifller. Asmek Ebru kursumuzda 272 saatlik uygulamal e itim verilmektedir. uluslararası kurulufla üye olmufltur. Uluslararası örgütlerde resmi dil olarak batı dillerinin kullanılması, a ırlık ngilizce olmak üzere bu dillerin ö retimi Türkiye deki okul programlarına konulmasına neden olmufltur. Evrensel standartlara ulaflabilmenin ve uygarlık de erlerini en iyi flekilde kavramanın yolu sa lam bir yabancı dil bilgisinden geçmek oldu u bilinci bugün birçok EBRU * Çince ASMEK demektir. B LG SAYAR DESTEKL GRAF K TASARIM (PHOTOSHOP) Programın amacı; grafik ortamını düzenleyebilen, görüntü iflleyebilen, yollar, maskeler, kanallar ve katmanlarla çalıflabilen, rötufl ve renk düzeltme yapabilen, kifli yetifltirmektir. Program befl üniteden oluflmaktadır ve süresi toplam 100 saattir. kimse tarafından anlaflılmaktadır. Yabancı dil ö retiminin amacı olarak yer alan dinledi ini anlayabilme, konuflabilme, okudu unu anlayabilme ve yazabilme biçiminde belirtilen temel iletiflim becerilerini ö renci davranıfllarına kazandırmak en önemli hedeftir. Dünyadaki geliflmeleri zamanında ve kolayca izleyebilen, dıfl dünya ile iletiflim kurabilen, evrensel bilgi ve de erlere sahip bireyler yetifltirilmesi amacıyla Milli E itim Bakanlı ı Çıraklık ve Bu programı bafları ile tamamlayan ve belgesini alan kifli kendi evinde/iflyerinde bu iflleri yaparak kazanç sa layabilece i gibi, çevresindeki di er ihtiyaç sahiplerinin bu türden ifllerini yaparak kazanç temin edebilir ya da gelirini artırabilir. Kursiyerin, temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olması bu programın ön flartıdır. Genel Amaçlar: Bilgisayar destekli grafik ile ilgili e itim ve ö retim etkinliklerini baflarıyla tamamlayan her kursiyer; Grafik ortamını düzenleyebilecektir. Görüntü iflleyebilecektir. Yollar, maskeler ve kanallar ile çalıflabilecektir. Katmanlarla çalıflabilecektir. Rötufl ve renk düzeltme Yaygın E itim Genel Müdürlü üne ba lı Halk E itimi Merkezlerinde Çince Dersi programı iki kademeli olarak birinci kademesi128 saat, ikinci kademesi 128 saat olarak hazırlanmıfltır. Bu programdan yararlanabilecek kursiyerler; Yaygın E itim Kurumları Yönetmeli inin 101. maddesi kapsamına giren kursa kabul özelliklerini T.C vatandaflı olmak koflulu aranır (Yabancı uyruklu olanlar için valilik izni gerekir). 15 yafl üzeri olmak gerekir. Taflır nitelikte olmalıdır. Programın uygulanmasında kursiyerlerin e itim düzeyleri, ilgi ve gereksinimleri, çevre koflulları gibi etmenler dikkate alınarak, gerekti inde vatandafllık bilgisi, Türkçe dilbilgisi, drama teknikleri çevre sa lı ı, ilk yardım gibi konulara da yer verilecektir.

7 ASMEK E itim Merkezleri HAfi M fican YEN MERKEZLER M Z VARSAK ASMEK Antalya Büyükflehir Belediyesi ile Varsak Belediyesinin iflbirli i ile Varsak Beldesinde Ekim-2006 da aç lm flt r. Befl ayr dalda on s n f aç lm fl ve toplam 157 kursiyer ile birinci döneme bafllan lm flt r. kinci dönem ise; 9 ayr branflta 17 s n f aç larak 293 kursiyer kayd ile e itime devam edilmektedir. Varsak ve çevre yerleflim yerlerinde inflaat sektörünün yayg nlaflmas dikkate al narak, Varsak ASMEK E itim Merkezinde 'Seramik ve Karo Döflemecili i' kursu, Kaleseramik E itim Vakf ile iflbirli i yap larak aç lm flt r. Haflim flcan Kurs merkezi 20 ayrı branflda 198 ayrı grupta 1320 ö renci ve 10 sınıfıyla en yo un kurs merkezlerimizden birisidir. Haftanın her günü ve sabah 09:00 ile akflam 21:40 saatleri arasında e itim verilmektedir. KONYAALTI KARfiIYAKA Haflim flcan Kurs Merkezi Haflim flçan fl merkezi, Eski hal (REAL Al flverifl Merkezi Karfl s ) T: ATATÜRK KÜLTÜR VE SANAT EV (KÜTÜPHANE) 249 ASMEK YEfi LBAYIR ASMEK Altınkum Mh. Gazi Mustafa Kemal Blv. Oktay Tel fl Merkezi No: 75 - Antalya T: YEfi LBAYIR Karflıyaka Mh. Yıldırım Beyazıt Cd. No:30 Dokuma - Antalya T: VARSAK Altında Mh. 152 Sk. - Antalya T: YEN MAHALLE SEMT EV Antalya Büyükflehir Belediyesi ile Yeflilbay r Belediyesinin iflbirli i ile Yeflilbay r Beldesinde Ekim-2006 da aç lm flt r. Dört ayr dalda dokuz s n f aç lm fl ve toplam 196 kursiyer ile birinci döneme bafllan lm flt r. Birinci dönem ;eski belediye binas, Fen Lisesi ile Turizm Meslek Lisesi olmak üzere 3 ayr yerde faaliyet gösterirken, ikinci dönem ise; 7 ayr branflta 14 s n f aç larak 201 kursiyer kayd ile yeni binas nda e itime bafllam flt r. Bu merkezin kurulmas nda, Yeflilbay r beldesinin yak n çevresinde üç ayr organize sanayi bölgesinin kurulmas Yeniköy - K rkgöz mevkiine kadar ulafl m kolayl ile baflta Yeflilbay r, Nebiler ve Düzlerçam mevkilerindeki halk m z n e itim ihtiyac na karfl l k verebilmesi etkili olmufltur. Bunlara ilaveten; Yeflilbayır Beldesi - ORFE karfl s T: Karflıyaka Mahallesi. stiklal Caddesi No:88 / A-B Varsak - Antalya T: Yenimahalle 2428 SK. Karatay Lisesi Yanı No: 39 Antalya T: Bu merkezimize, Liman mevkiinden kursiyerlerin de gelmesi ayr ca sevindirici olmufltur.

8 ASMEK YIL SONU SERG S 2-6 HAZ RAN 2007 ASMEK dönemi kursiyerlerimizin haz rlam fl oldu u ürünlerin ve ASMEK bünyesindeki tüm kurslar n tan t m 2-6 Haziran 2007 tarihleri aras nda Cam Piramit te gerçeklefltirilecektir. ASMEK de Karne Heyecan Asmek kursiyerleri olarak tüm Antalyal lar y l sonu sergimize ve sertifika törenimize davet ediyoruz. Ayr nt l Bilgi 2 Haziran 2007 Sergi Aç l fl Antalya Cam Piramit 19:00 Sergi Aç l fl 20:00 Sertifika Töreni 20:45 Konser Sergimiz her gün 10:00-21:00 saatleri aras nda ziyaret edilebilir. * Standlar m zda farkl zamanlarda aktiviteler düzenlenecektir.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır.

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır. USTALIK BELGESĠ NASIL ALINIR? BELGE ALMAK ĠSTEĞĠ ĠLE MERKEZĠMĠZE MÜRACAATA GELĠRKEN EN SON MEZUN OLDUĞUNUZ OKULUN DĠPLOMA VEYA TASDĠKNAMESĠ ĠLE VARSA SGK VEYA BAĞKURLU ÇALIġMA SÜRELERĠNĠN EKSTRELERĠNĠ

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü

SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Birimler Yetkilisi : 1 Birim Yetkilisi : 2 Memur : 5 Kadrolu flçi - fiirket Eleman : 37 Avukat : 1 Ça m z n de iflen ve geliflen koflullar yerel yönetimlerin hizmet anlay fl ndaki

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KIRIKKALE - MERKEZ - 17 Ağustos Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları Bakım ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir,

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC Hakk nda YC stanbul fiubesi YEM in Çal flmalar YEM Akademi Projesi Nedir? YEM Akademi Projesinin Hedefleri YEM Akademi Proje Koordinasyon Kurulu YEM Akademi Projesinin

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl B N C L K BA LANGIÇ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANA I PROGRAMIN SEV

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı