2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR"

Transkript

1 2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR Derleyen: Mehmet AYDIN Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü Mavikumsal (BBO) ANKARA / 2010 ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.) ÖNSÖZ... 5 SĠSTEMĠMĠZLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER... 5 TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCE:... 6 FORSĠNG (1NT) SANZATU: SANZATU (NT) AÇIġLARIMIZ... 8 STAYMAN:... 8 SMOLEN TRANSFERĠ: MĠNÖR RENK ARAġTIRMASI: JACOBY TRANSFER: SOUTH AFRĠCAN TEXAS TRANSFER (SATT): MĠNÖR SEKANSLARI: NT AÇIġIMIZA RAKĠP ARAYA GĠRDĠĞĠNDE (Kompetisyonda): A) RAKĠBĠN NATÜREL RENKLE ARAYA GĠRĠġLERĠNDE LEBENSOHL: B) RAKĠBĠN CEZA KONTURU ÜZERĠNE (SCRAMBLĠNG) KAÇIġ KONUġMALARI: C) RAKĠBĠN KONVANSĠYONEL ARAYA GĠRĠġLERĠNDE KONUġMALAR: MAJÖR AÇIġLARI ve GELĠġMELERĠ PĠK AÇIġINA CEVAPÇININ ĠLK DEKLARELERĠ: NT FORSĠNG SANZATU dan SONRA AÇICI ve CEVAPÇININ REBĠDLERĠ: MAJÖR AÇIġLARINDA KONVANSĠYONLARIMIZ: JUMP TERS MAJÖR: SPLĠNTERS: BERGEN (Raise) YÜKSELTMLERĠ: JACOBY 2NT: Two Way TRĠAL BĠD (yardım) DEKLARESĠ: Reverse DRURY:

2 1KÖR AÇIġINA CEVAPÇININ ĠLK DEKLARELERĠ: NT FORSĠNG SANZATU dan SONRA AÇICI ve CEVAPÇININ REBĠDLERĠ: SEKANSI: MAJÖR AÇIġLARINDAN SONRAKĠ 2/1 SEKANSLARIMIZ: MAJÖR AÇIġINDAN SONRA CEVAPÇININ LĠMĠTLERĠNE TOPLU BAKIġ: MĠNÖR AÇIġLARI ve GELĠġMELERĠ MĠNÖR AÇIġLARINDA KONVANSĠYONLARIMIZ: WALSH: UMJOODOO: Two Way INVERTED MĠNÖR: Two Way (iki yönlü) CHECK-BACK STAYMAN: MĠNÖR AÇIġLARINDAN SONRAKĠ 2/1 SEKANSIMIZ: KOMPETĠTĠF KONUġMALAR RAKĠBĠN MÜDAHALESĠNDEN SONRAKĠ YAKLAġIMLARIMIZ: ) RAKĠBĠN BASĠT RENK OVERCALL una KONUġMALARIMIZ: a) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ SANZATU DEKLARESĠ: b) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ YENĠ RENK DEKLARESĠ: c) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ ORTAĞININ RENGĠNĠ TUTUġU: d) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ından SONRA CEVAPÇININ NEGATĠF KONTURU: NEGATĠF KONTURA AÇICININ REBĠDLERĠ: TRAP-PAS & RE-OPENĠNG DBL: NEGATĠF KONTURDAN SONRA CEVAPÇININ ĠKĠNCĠ KONUġMASI: e) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ından SONRA AÇICININ REBĠDLERĠ: ) RAKĠBĠN TAKE-OUT KONTURU una KONUġMALARIMIZ: ) RAKĠBĠN 1NT OVERCALL ına KONUġMALARIMIZ: ) RAKĠBĠN ĠKĠ RENKLĠ EL GÖSTEREN OVERCALL ına KONUġMALAR: ) RAKĠBĠN SIÇRAYARAK OVERCALL ına KONUġMALARIMIZ: ) FORSĠNG PAS: DĠĞER KOMPETĠTĠF KONUġMALAR: ) RAKĠPLER KONUġTUKTAN SONRA 3NT ĠÇĠN STOPER KONUġMALARI: ) CEZA KONTURLARI: ) SUPPORT DBL & RE-DBL: ) S.O.S. SÜRKONTURU: ÜÇÜNCÜ ve DÖRDÜNCÜ POZĠSYONDA AÇIġLAR SEVĠYESĠNDE KUVVETLĠ ve ZAYIF AÇIġLARIMIZ KUVVETLĠ 2 TREFL AÇIġLARI: SANZATU AÇILISI: KARO MULTĠ (kuvvetli-zayıf) AÇILIġI: MULTĠ 2KARO AÇIġINA CEVAPLARIMIZ: ĠKĠ RENKLĠ ZAYIF 2MAJÖR (muiderberg) AÇIġLARI: DĠĞER YÜKSEK SEVĠYELĠ AÇIġLAR SANZATU AÇILIġI (Gambling) : PREEMPTĠF 3 AÇIġLARI: PREEMPTĠF 4 MAJÖR AÇIġLARIMIZ: NAMYATS (4 / 4 ) AÇIġLARI: ġġlem KONUġMALARI KISALIKTA UYGUNLUK NE DEMEKTĠR? KONTROL (cue-bid) KONUġMALARI: AS veya KEY KART SORULARI:

3 4NT NEDĠR? ROMAN KEY-KART (RKCB) SORULARI: EXCLUSĠON KEY-KART BLACKWOOD (void wood): MĠNÖR WOOD: DOPI (veya DEPO)-ROPI VOLUNTARY BĠD OF 5 MAJÖR ġilem Daveti: KANTĠTATĠF ġilem Daveti: OVERCALL / ARAYA GĠRĠġLER Defansif KonuĢmalar RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA YENĠ RENK ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA TAKE-OUT KONTURU ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA DÖRDÜNCÜDEN (Uyandırma/Balancing) MÜDAHALELER: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA 1NT (Sanzatu) ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA ĠKĠ RENKLĠ ELLERLE ARAYA GĠRĠġLERĠMĠZ: MĠCHAEL S CUE-BĠD & UNUSUAL 2NT: GHESTEM: RAKĠPLER ĠKĠ RENK KONUġTUKTAN SONRA ĠKĠ RENKLĠ ELLERLE ARAYA GĠRĠġLER: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA JUMP OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA GAMBLĠNG: RAKĠBĠN 1NT AÇIġINA ARAYA GĠRĠġLERĠMĠZ: ĠKĠNCĠDEN MÜDAHALEDE CAPPELLETTĠ/HAMĠLTON: DÖRDÜNCÜDEN (Uyandırma/Balancing Durumunda) MÜDAHALEDE LANDY: RAKĠBĠN ZAYIF-ĠKĠ AÇIġLARINA DEFANSĠF KONUġMALAR: RAKĠBĠN ZAYIF-ĠKĠ AÇIġINA T/O KONTURDAN SONRA LEBENSOHL: KONVANSĠYONLAR REVERSE (rivörs) FORSĠNG: AÇICININ REVERSE SĠNDEN SONRA LEBENSOHL: ÜÇÜNCÜ RENK FORSĠNGĠ: DÖRDÜNCÜ RENK FORSĠNGĠ: DĠĞER KONVANSĠYONLAR: PUPPET STAYMAN: D.O.NT SUCTĠON KĠCKBACK: DEFANS (SAVUNMA) A) GEL-GELME ve SAYI APELLERĠ: STANDART/DĠREKT (attitude) APEL: UDCA (Up-side Down Count Attitude) APEL: ODD/EVEN APELĠ: B) RENK TERCĠHĠ ve DEFOS APELLERĠ: RENK TERCĠHĠ APELĠ (Preferans) : STANDART (direkt) DEFOS: UDCA (ters) DEFOS: ROMAN (Odd/Even Discard) DEFOS: LAVĠNTHAL (preferansiyel) DEFOS: C) ATAKLARA TOPLU BAKIġ: NE ZAMAN SALDIRGAN ATAK EDĠLĠR? NE ZAMAN PASĠF ATAK EDĠLĠR? ATAKTA YASAKLAR: SANZATU KONTRATLARINA ATAKLAR:

4 KOZ KONTRATLARINA ATAKLAR: D) OYUN ĠÇĠ DÖNÜġLER: KART OYUNU SQUEEZE (skuiz / sıkıģtırma): EKLER BRĠÇTE EL DEĞERLENDĠRME MP ve ĠMP STRATEJĠLERĠ: EL ĠÇĠN DAĞILIM ve ONÖR PUAN TABLOSU: BRĠÇ YASASINDAN ALINTILAR ALERT NEDĠR? SIRASIZ DEKLARE, PAS, KONTURLAR (madde 29 32): YETERSĠZ DEKLAREDEN SONRAKĠ YÖNTEMLER (madde 27): ĠZĠNSĠZ BĠLGĠLER (madde 16): ARTIRIM SIRASINDA KART GÖRÜNMESĠ (madde 24): KONUġMALARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI (madde 25): GERĠ ALINAN ĠSTEMSĠZ KONUġMANIN ÇIKIġ KISITLAMALARI (26): BĠR USULSÜZLÜK SONRASI YÖNTEM (madde 9): BĠR ONARMANIN BELĠRLENMESĠ (10): ONARMA HAKKININ YĠTĠRĠLMESĠ (11): KART OYUNUNUN BAġLAMASI (madde 41): SIRASIZ YÜZÜ AÇIK ATAK (54): DEKLERANIN SIRASIZ ÇIKIġI (55): DEFANS OYUNCUSUNUN ZAMANINDAN ÖNCE ÇIKIġ veya OYUNU (57): YASAYA AYKIRI BĠR OYUNDAN SONRA YÖNTEM (60): YERĠN (dummy) HAKLARI VE KISITLAMALARI (42-43): KARTLARIN OYNANMASI (madde 45): YERDEN OYNANACAK KARTIN EKSĠK veya YANLIġ SÖYLENMESĠ (46): DEKLERANIN KARTLARININ GÖRÜNMESĠ (48): DEFANS OYUNCUSUNUN KARTLARININ GÖRÜNMESĠ (49): Eġ ZAMANLI ÇIKIġ veya OYUNLAR (58): CEZALI KARTIN (Majör-minör) DURUMU (50): ĠKĠ veya DAHA FAZLA CEZALI KART (51): CEZALI KARTI ÇIKMAMA veya OYNAMAMA (52): RÖNONS (Renge Uymamak) UYGULAMALARI (madde 61-64): RÖNONSUN DÜZELTĠLMESĠ (62): RÖNONSUN RESMĠLEġMESĠNDEN SONRAKĠ YÖNTEM (64): LÖVELER (madde 65-71): LÖVELERĠN DÜZENLENMESĠ (65): LÖVELERĠN ĠNCELENMESĠ (66): ÖZÜRLÜ LÖVE (67): LÖVE TALEBĠ VEYA TERKĠ (68): UZLAġMIġ TALEP veya TERK (69): ĠTĠRAZ EDĠLMĠġ TALEP veya TERK (70): ĠPTAL EDĠLEN TERK (71): KAZANILMIġ LÖVELER: ĠLETĠġĠM (madde 73): HATALI AÇIKLAMA veya HATALI DEKLARE (madde 75): DAVRANIġ VE ETĠK (74):

5 ÖNSÖZ Bu briç notları, bizim grubumuzun oynayacağı sistem ve konvansiyonları belirlemek ve bir standart oluģturmak amacıyla, Milli briççilerimizden Sayın Ergun Çuhadar dan aldığımız briç dersleri sonucunda hazırlanmıģtır. Ancak, çok az da olsa (Hocamızdan onay alma imkânını henüz bulamadan) bazı yerlerde değiģiklikler ve bazı ilaveler yapılmıģtır. Dolayısıyla burada anlatılanların genel briç standartı olarak algılanmaması gerektiğinden, baģkaları tarafından farklı oynanıyor olması da gayet doğal olacaktır. Bu derlemenin içinde bizim oynamadığımız, çeģitli kaynaklardan yararlanılarak alınan bazı konvansiyonlar da bulunmaktadır. Bunun nedeni, rakipler bu konvansiyonları kullanırken bizim de bunlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktır. SĠSTEMĠMĠZLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER Sistemimiz; 5 li majör sisteminin modifiye edilmiģ bir hali olan Two Over One (2/1) Game Force ve Forcing NT dan oluģmaktadır. Bazı konvansiyonlar da sisteme dâhil edilmiģtir. Birinci ve ikinci pozisyonda bir renk ile oyunu 13 + puanla açıyoruz puanla da oyun açmayı düģündüğümüzde 20 kuralını uyguluyoruz. (Yani, elimizdeki en uzun iki rengin toplam kart sayısı ile elimizdeki onör puanlarının toplamı en az 20 oluyorsa, puanların renklerde olmasına ve markaların kalitesine bakarak açabiliyoruz.) Bu nedenle, 12 puanlı ve 4333 tam dengeli bazı beğenmediğimiz ellerle oyunu açmayabiliyoruz. 4 4 dağılımlarla 12 puanla, 5 4 dağılımlarla ise 11 puanla da açabiliyoruz. Ayrıca 2As ve 1Rua ile de oyunu açmak gerek. 5 + kart majörümüz varsa oyunu majörle açıyoruz. EĢit sayıda majörlerin olması halinde pahalı renk olan pik ile açıyoruz. En az 5 li majörümüz yoksa minörlerden uzun olanı ile açıyoruz. EĢitlik halinde pahalı renk olan karo ile açıyoruz. Ancak 3 3 minör eģitliğinde karo ile değil, trefli ile açıyoruz. Karo açıģlarımızdaki kart sayısı genellikle en az dört adettir. Ancak dağılımda 5 li majörümüz olmadığından, minörlerden uzun olanı ile yani 3 lü karo ile açıyoruz. Sadece bu dağılımda karomuz en az 4 lü olamıyor. Ama açıcıda 4 4 majör olmadığı anlaģılınca karonun da en az 4 lü olduğunu anlayabiliyoruz. 5 li Majör ve 6 lı minörle genel kuralımız; Majörle açıp okuma fırsatı olduğunda minörümüzü tekrarlıyoruz. Ancak, Ģilem ilgisi olan bazı ellerle minörle açıp Majörümüzü tekrarlıyabiliriz. Birinci ve ikinci pozisyonlarda iken açıģlarımız çok disiplinli olmalıdır. Ortağı yanlıģ yönlendirmemeye dikkat etmeliyiz. Zayıf iki ve üç açıģlarında rakipleri sıkıntıya sokayım derken ortağı sıkıntıya sokmuģ olabiliriz. Üçüncü pozisyonda iken ortağımızın pas geçmiģ olduğunu biliyoruz, elinde en fazla 11 veya çok kötü bir 12 puan olabilir. Zayıf iki veya üç açıģlarında daha serbest hareket edebiliriz. Elimizde tam açıģ puanı yoksa dördüncü pozisyondaki rakibin yüksek puanı olması ve bu eli rakiplerin oynama ihtimali fazladır. Bu nedenle üçüncü pozisyonda; ortağa atak gösterebilecek kalitede bir renkle, daha az bir puanla oyun açabiliriz. Dördüncüden 1 seviyesinde zayıf (10,11,12 OP gibi) açıģlarda 15 kuralını uyguluyoruz. Yani onör puanların toplamı ile pik rengindeki kartların sayısı 15 + olmalıdır. Zon kuvveti olmadığı bilinen rakibe karģı preemptif açıģın amacı olmayacağından, dördüncüden preemptif açıģ yapılmayacaktır. Dördüncüden 2/3 seviyesindeki açıģlar, 6/7 li iyi renk ve puanla yapılacaktır. Açıcı ve cevapçının ellerini 3 kategoriye ayırıyoruz: Zayıf eller Davet elleri Kuvvetli eller Açıcının: 12~14 15~ Cevapçının: 6~10 11~

6 TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCE: Two Over One (2/1); bir seviyesindeki oyun açıģlarına, cevapçının ilk deklaresinde, sıçramadan iki seviyesinde yeni renk okumasıdır. Bu, cevapçının da en az oyun açacak güçte (13 + puan) değerlere sahip olduğunu gösterir ve en az zon forsingidir. Yani genel kural; zondan önce durulmaz, rakip araya girmiģse rakip kontursuz oynatılmaz. Ana konvansiyonu da Forsing Sanzatu dur. Diğer konuģmalar SAYC la benzerlik taģır. 2/1 Game Force, sadece birinci veya ikinci pozisyonda 1 seviyesinde oyun açtığımızda ve sonraki rakibin pas geçtiği durumlarda geçerlidir. Yani ortağımız pas dan gelmemiģ olacak ve sonraki oyuncu da araya girmemiģ olacaktır. Rakibin direkt araya giriģinden sonraki cevapçının 1 üzerine 2 seviyesindeki konuģmaları 2/1 GF değildir. Bundan sonraki konuģmalar, kompetitif (yarıģsal) konuģmalar gurubuna girer ve standart metodlar uygulanır. Keza pas dan gelen ortağın sıçramadan iki seviyesinde yeni renk okuması da, 2/1 GF değildir ve standard metodlardaki gibi 10~11/12 puan (açmaz elin iyisi, yani maksimum pas eli) gösterir. 2/1 GF nin geçerli olduğu sekanslar aģağıdaki gibidir: 1 açıģı üzerine 2 seviyesindeki tüm yeni renkler; 2 veya 2 ya da 2. 1 açıģı üzerine; 2 veya 2, 1 açıģı üzerine; sadece 2, Cevapları 2/1 oyun forsingidir ve en az oyun açacak güçte değerlere sahip el gösterir. Görüldüğü gibi 1 açıģı üzerine sıçramadan 2 seviyesinde yeni renk okumak mümkün olmadığından 1 açıģından sonra 2/1 sekansı bulunmamaktadır. 2/1 cevabımız en az zona kadar forsingtir. Bu nedenle ekstra değerler göstermek için sıçrama kullanmıyoruz. Genel olarak: Bizim, 2/1 cevaplarımızda, konuģulan renk en az 5 li olmak zorundadır. Ancak 2 cevaplarımızda böyle bir zorunluluk yoktur ve 2/3 lü olabiliyor. Yani treflide yalan söyleyebiliyoruz. Bu nedenle 1 üzerine 2 cevaplarımız alert edilmelidir. Majör açıģlarına 2/1 cevaptan sonra açıcının 2NT rebidi, 15~17 HCP ve 5332 dağılım gösterir. 12~14 HCP ve 5332 dağılım ile açıcı, 5 li olmasına rağmen açıģ majörünü tekrarlar. Minör (karo) açıģına 2/1 cevaptan sonra açıcının 2NT rebidi ise, 12~14 HCP gösterir. 1 üzerine 2 zon forsingi konuģmalarından sonra açıcının, reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidleri farklı oynanmaktadır: 1) Açıcının reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hiç birini reverse olarak oynamayanlar vardır. 2) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hepsini reverse olarak oynayanlar vardır. 3) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinden sadece 1 açıģına 2minör cevabından sonraki açıcının 2 rebidini reverse olarak oynayanlar vardır. Biz, reverse kurallarına uygun olarak açıcının reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hepsini reverse olarak oynuyoruz. Bu nedenle açıcı, 5 li olmasına rağmen açıģ majörünü tekrarlıyabilir. Hatta karo ile açıģ yapmıģsa 4 lü karosunu dahi tekrarlayabilir. Açıcının rengini tekrarından sonra cevapçının 2NT rebidi, açıcının elini tarif etmesi için röledir. 2/1 zon forsinginden sonra açıcı veya cevapçı tarafından yapılan sıçramalı konuģmalar, özel (spesifik) el tiplerini göstermek içindir. Güç göstermek için sıçranmaz. 2/1 zon forsinginden sonra açıcının ve cevapçının rebidleri ile ilgili geliģmelere, majör ve minör açıģları bölümlerinde değinilmiģtir. 6

7 FORSĠNG (1NT) SANZATU: Birinci veya ikinci pozisyonda iken, sizin 1 seviyesindeki majör (1 /1 ) açıģlarınıza, ortağınızın 1NT cevabı 1 tur forsingdir ve açıcı pas geçemez. (Minör açıģlarına 1NT forsing değildir.) Rakip de araya girmemiģ olacaktır. Yani ortağın 1 açıģına rakip 1 ile araya girmiģse, bundan sonra F1NT devre dıģıdır ve devamındaki konuģmalar, kompetitif (yarıģsal) konuģmalar gurubuna girer. Pas dan gelen cevapçının 1NT si, yarıforsingnt olarak adlandırılır. Cevapçı pas dan geldiğine göre açıcı üçüncü veya dördüncü pozisyonda açıģ yapmıģtır. Bu durumda Ģu noktaları dikkate almak gerekir: 1) Açıcı, normal açıģ puanı ile 1majör açıģı yapmıģsa 1NT nun forsing olduğunu düģünerek tüm rebidlerini buna göre yapmalıdır. 2) Açıcı, birinci ve ikinci pozisyonda oyun açamayacak olan bir elle açıģ yapmıģsa ve 1NT nun da en uygun kontrat olduğunu düģünüyorsa pas geçebilir. Ancak renk oynamanın NT ya göre daha uygun olacağını düģünüyorsa ekonomik ikinci rengini rebid etmelidir. 3) Pastan gelen cevapçının 1NT cevabı biraz farklılık gösterebilir. Ancak cevapçı, açıcının normal bir açıģının olması halinde pas geçmeyeceğini bilerek hareket etmelidir puanlık davet elleriyle; 2NT ya sıçramamalıdır, 3 lü tutuģu varsa Reverse Drury konvansiyonunu kullanmalıdır. 4) Üçüncü ve dördüncü pozisyonda açıģ yapan oyuncu, cevapçıda ne tür ellerin olamayacağını değerlendirerek konuģmalarını yapmalıdır. F1NT nun geliģmeleri, majör açıģları bölümündedir. Neden Forsing 1NT? a) 2/1 sistemimiz için gereklidir. Forsing 1NT, 2/1 oynamak için mecburi bir basamaktır puanlık eller bu kategoriye alınarak, 1 e 2 konuģulan durumlarda, zon oynamak için uygun konuģma aralığı kazanılmıģ olacaktır. Sistemin en önemli özelliği budur. b) Majör açıģlarına tutuģlarımızı geliģtirmek için gereklidir. Sistemimizi; Jacoby 2NT, Bergen gibi konvansiyonel tutuģlarla destekleyerek modernleģtirmek için, tutuģlarımızı 3 veya 4 kart ve dengeli/dengesiz olarak ayırabilmek için f1nt oynamak mecburiyetindeyiz. c) Cevapçının 6 7 kartlı uzun rengini oynayabilmek için gereklidir. Cevapçının 6 7 kartlı ve 6 10 puanlı bir eli olduğunda, puanı yetersiz olduğundan rengini 2 seviyesinde okuyamaz ve 1NT der. Açıcı da minimum ve dengeli iken pas deyince, 8 9 hatta bazen 10 kart fit olan renk yerine 1NT oynanır. Oysa f1nt cevabından sonra açıcı pas diyemeyeceğinden, cevapçı ikinci konuģmasında 6 9/10 puanlı uzun renginde oynayabilecektir. d) Rakiplerin rahatça balance etmemeleri için gereklidir. 1majör açıģtan sonra, normal 1NT cevabı pas-pas gidince, son oyuncu daha rahatça uyandırabiliyor. Oysa f1nt dan sonra konuģmalar, çoğunlukla 2 /2 Ģeklinde rakibin önüne geldiğinden, uyandırma daha zorlaģıyor. Kompetitif avantaj için f1nt nun oynanması önem kazanmaktadır. e) 1NT yerine en az 5 2 fite koz oynamak için gereklidir. 1NT kontratı oynamak, her iki el dengeliyken daha iyidir. Ama çoğu zaman 1NT cevap veren oyuncu dengesiz olduğundan, koza oynamak faydalıdır. Bunu sağlayabilmek için f1nt oynamalıyız. 1majör oyun açıldıktan sonra, 1NT nun en iyi kontrat olabilmesi için Ģu Ģartların hepsinin birden sağlanması gereklidir: Açıcıda dengeli (5332) ve minimum el olmalıdır. Cevapçı minimum (6 10) olmalıdır. Cevapçının 5 + kartlı bir rengi olmamalıdır. Açıcının majörüne, cevapçının 1 2 küçük karttan daha iyi fiti olmamalıdır 7

8 Bütün bu Ģartların birlikte sağlanacağı el tipinin gelme sıklığı son derece düģük olduğundan, 1majörle oyun açıldıktan sonra 1NT ye oynamaktan vazgeçerek, yukarıda sayılan faydalarından dolayı 1NT cevabını forsing oynuyoruz. 1 SANZATU (NT) AÇIġLARIMIZ Genel prensip, beģli majörle veya birden fazla doubleton renkle Sanzatu açılmamasıdır. Puanları kısa renklerde yoğunlaģan 6322 dağılımlı ellerin bile dengeli sayılıp sanzatu açılması uygun olabilir. Yarı dengeli sayılan bu dağılımlarda puanlar uzun renkte ise renk açmak, uzun renklerde hiç puan olmayıp, onör kartlar kısa renklerde yoğunlaģmıģ ise, sanzatu açmak doğru olabilir dağılımlı eller, NT açıģı için dengeli sayılmazsa da, ikiģer kartı olan renklerde toplam 8 den fazla puan varsa, bu eli sanzatu açacak ellerden saymak uygun olabilir. Puanlar uzun renklerde yoğunlaģmıs ise bu eli iki renkli el olarak kabul etmek daha doğru olur. El değerlendirirken, güzel 5 li renk için mutlaka bir puan eklenmeli. AQ AQ KJ64 Puanları kısa renklerde yoğunlaģmıģ bu eli 1NT açmak uygun olabilir. Sanzatu açıģlarına cevaplarlarda ve geliģmelerinde çok çok farklı uygulamalar vardır. Biz aģağıda belirtilen cevapları ve geliģmeleri oynamayı uygun bulduk. (! ) = Alert gerektiren konuģmalardır. AÇICI CEVAPÇI 1NT PAS 0~7 Puan ve 5 li Majör veya 6 lı minörü olmayan el. 1NT 2 En az davet eli var (8 + Puan). 4 lü Majör olmayabilir. (Stayman).! 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transfer.! 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transfer.! 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 1NT minörler ve zayıf el.! 1NT minörler ile zon forsingi.! 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz.! 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz.! 1NT 3NT Oynamaya. 10~15 puan ve 4/5 li Majörü inkar eder (dağılım 4333 ise 4 lü Majör olabilir). 1NT 4 e transfer. South African Texsas Transfer (SATT).! 1NT 4 e transfer. South African Texsas Transfer (SATT).! 1NT 4 Oynamaya (to play). 1NT 4 Oynamaya (to play). 1NT 4NT Kantitatif (Ortak maximum elle açmıģsa Ģilem davetidir. 16 puanlı ve 4 lü/5 li Majörü olmayan dengeli el). UYARI: Sanzatu açıģlarında ve geliģmelerinde Gerber oynamıyoruz. STAYMAN: Stayman, 1NT açan ortağın elinde Majör renklerden 4 kart olup olmadığını araģtıran konvansiyonun adıdır. Stayman yapmaktaki amaç Majör fiti bulmaktır. Cevapçının bu 8

9 araģtırmayı yapabilmesi için Genel Kural en az davet elinin (8 + Puan) olması ve en az Majörlerden birinin elinde 4 lü olması gerekir. Ancak biz, 1NT açıģına 2NT cevabını karoya transfer oynadığımız için, 4 lü Majörü olmayan davet ellerini, zorunlu olarak 2 staymandan geçtikten sonra gelen cevaba 2NT deklare ederek ifade ediyoruz. Bu nedenle de 2 ile stayman yapan cevapçıda 4 lü Majör olmayabilir. O halde stayman mutlaka alert edilmelidir. Staymanın 8 + puanla yapılması genel kuraldır, ancak bazı dağılımlarda 2 e gelen cevaba PAS diyecek ellerle de yapılabilir. Mesela: l, , , v.s. gibi dağılımlarla puansız da yapılabilir. Hatta bazı dağılımlarda mutlaka yapılmalıdır. Mesela: l veya gibi. Bunun dıģında stayman için 8 + HCP gereklidir. UYARI: 4333 dağılımlı, 10~15 puanlı ve 4 lü Majörü olan bir elle stayman yapılmayacaktır. 4 lü Majör yokmuģ gibi hareket edilerek doğrudan 3NT deklare edilecektir bir eli 4Majör oynamak 3NT oynamaya göre daha avantajlı değildir. Hatta 4333 dağılımlı ve kötü 8 puanlı elle davet yapılmayıp pas geçilmesi, genellikle daha doğru karar olabilmektedir. AÇICI 1NT CEVAPÇI 2 Stayman, yani 4 lü Majörün var mı? Sorusudur. (alert! 4 lü Majör olmayabilir) Açıcının 3 cevabı vardır: lü Majörüm yok. (karolarla ilgisi yok, sadece soruyu cevaplıyoruz) lü var, ayrıca 4 lü pik de olabilir! lü var, ama 4 lü kör yok. 1. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman. 2 4 lü Majörüm yok. 2 Cevapçının 5 li ü ile 4 lü i ve davet eli (8/9 puan) var. 2 Cevapçının 5 li i ile 4 lü ü ve davet eli (8/9 puan) var. 2NT 8~9 puan davet eli, 4 lü Majör olmayabilir. 3 Minör araģtırması, zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3NT 10~15 puan ile oynamak için. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 4 seviyesindeki aģağıdaki konuģmalar stayman yapmamıģ gibi değiģmeden aynen devam eder: 4 e transfer (SATT) 6 lı ve 4 lü. 6 lı ün yanında 4 lü olmasaydı, staymandan geçmeden doğrudan SATT yapardı. Atağın açıcıya doğru gelmesini istediğinden, açıcı transferi almalıdır. Atağın kendine doğru gelmesini isteseydi, 4 ile devam ederdi. 4 e transfer (SATT) 6 lı ve 4 lü. 6 lı in yanında 4 lü olmasaydı doğrudan SATT yapardı... 4 Oynamak için. SATT yapmak istemeyen, atağın kendisine doğru gelmesini isteyen 6 lı ve 4 lü i olan el. 4 Oynamak için. SATT yapmak istemeyen, atağın kendisine doğru gelmesini isteyen 6 lı ve 4 lü ü olan el. 4NT Kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4333 ve 4 lü Majörü olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 9

10 2. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman: 2 4 lü var, ayrıca 4 lü pik de olabilir! 2 Cevapçının 4 lü körü yokmuģ, 4 lü varmıģ. Biz 2 ile stayman yaptığımızda en az majörlerden birinin 4 lü olma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle 4 lü imizi göstermemiz gerekiyor. Çünkü açıcıda hala 4 lü olabileceğinden, pik fiti araģtırmasına devam edilmelidir. Aksi halde 4 lü i inkâr etmiģ oluruz. 2NT 8~9 puanlı ve 4 lü Majörü olmayan davet eli. Natürelde 1NT ye 2NT diyecek el. Biz 2NT yi karoya transfer oynadığımız için zorunlu olarak staymandan geçtik , (diğer Majör) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği , (diğer M) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 fiti ile 8/9 puanlı davet eli. 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. 3NT 10~15 puan ile oynamak için: 1. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 2. Cevapçının 4 lü fiti olmadığı belli oldu. Staymandan geçtiğine göre 4 lü i var. 3. Cevapçının 4 lü in yanında 5 li minörü yok. Olsaydı 3minör derdi. 4. O halde cevapçının 4 lü ve 4 lü minör ile dengeli 4432 dağılımı var. 4 fiti ile üzerinden Key Kart sorusu. (cevaplar düz 03/14) 4 fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti. 4 Oynamaya. 4NT Fitsiz kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4 lü ve 4333 dağılımı olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. Kısalığın uygun olması durumunda Ģilem ilgisi gösteren eldir. Açıcı 3NT ile kısalığı sorabilir: 3NT Kalan 3 renkten kısalığın hangi renkte? Sorusudur. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 10

11 3. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman: 2 4 lü var, 4 lü yok. 2NT 8~9 davet eli. Cevapçıda 4 lü olabilir/olmayabilir , (diğer M) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği , 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. 3 fiti ile 8/9 puanlı davet eli. 3NT 10~15 puan ile oynamak için: 1. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 2. Cevapçının 4 lü fiti olmadığı belli oldu. Staymandan geçtiğine göre 4 lü ü var. 3. Cevapçının 4 lü ün yanında 5 li minörü yok. Olsaydı 3minör derdi. 4. O halde cevapçının 4 lü ve 4 lü minör ile dengeli 4432 dağılımı var. 4 fiti ile üzerinden Key Kart sorusu. (cevaplar düz 03/14) 4 fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti. 4 Oynamaya. 4NT Fitsiz kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4 lü ve 4333 dağılımı olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. Kısalığın uygun olması durumunda Ģilem ilgisi gösteren eldir. Açıcı 3NT ile kısalığı sorabilir: 3NT Kalan 3 renkten kısalığın hangi renkte? Sorusudur. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. Stayman Üzerine Cevapçının Solundaki Rakip Araya Girince: AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 DBL (genellikle atak göstermek için)? PASS Ġyi 4 lü var, 4 lü Majör yok. Cevapçı 3 kartla RDBL diyerek oynamayı teklif edebilir. RDBL Ġyi 5 li var, 4 lü Majör yok. Cevapçıda 2 kart varsa oynamayı teklif ediyor. 2 4 lü var, 4 lü Majör yok. 2 /2 Rakibi duymamıģ gibi normal stayman cevabı. 3 4 lü/5 li ve iyi el, 4 lü Majör yok. AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 2? Hem açıcı hem cevapçı, rakibin konuģtuğu Majörde 4 kart varken, ceza konturu atarlar. Açıcı ceza konturu atamadığında PAS diyerek cevapçının atıp atamadığına bakar. Cevapçı kontur atamadığında natürel konuģmasını yapar. 11

12 SMOLEN TRANSFERĠ: Smolen transferi, staymandan sonra açıcının dörtlü Majörü inkâr eden 2 deklaresini takiben baģlar. Stayman yapanda Majörlerden biri 4, diğeri 5 parça veya 6 parça olduğunda kullanılır. Smolen anlaģmasında; staymandan sonra açıcının 2 (4 lü Majörüm yok) deklaresi üzerine cevapçı, dört parça Majöründe 3 seviyesine sıçrar. Cevapçının bu sıçraması, okunan Majörde dört parça gösterir ve açıcı dört parça Majörü inkâr ettiğinden bu renk koz olamaz. Bununla birlikte, okunmayan Majör cevapçıda en az beģ parçadır ve zona kadar forsingdir. Açıcıda, cevapçının uzun Majörü 3 parça ise transferi alır. Bundan sonra cevapçı 3NT ile açıcıdan tercihini kullanmasını isteyebilir veya diğer konuģmalarını yapabilir. Açıcıda cevapçının uzun Majörü sadece iki parça ise, açıcı cevapçıdaki uzun Majörün beģ parça olduğunu varsayarak 3 sanzatu der. Cevapçıda uzun Majör tam beģ parça olduğunda, açıcının iki parçayla desteklediğini bildiği için pas geçer. 5~4 dağılımlı ellerle stayman yapıldığında Açıcıda 4 lü Majör varsa fit bulunmuģtur problem yoktur, açıcıda 4 lü Majör bulamaz ise, cevapçı aģağıdaki Ģekilde elini tarif eder. AÇICI CEVAPÇI 1. 1NT 2 Stayman: 2 4 lü Majörüm yok. 2 Cevapçının 5 li ü ile 4 lü i ve davet eli (8/9 puan) var. 2 Cevapçının 5 li i ile 4 lü ü ve davet eli (8/9 puan) var. 2NT 8~9 puan davet eli, 4 lü Majör olmayabilir. 3 Minör araģtırması, zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. MĠNÖR RENK ARAġTIRMASI: AÇICI CEVAPÇI 1NT Puan Ġle dörtlü Majör sorar? ( Stayman ) 2 4 lü Majör yok cevabından sonra; 3 Minör Renk AraĢtırması dır. Cevapçının 10 + puanı vardır ve dörtlü Majörü olmayan açıcıdan minör renk uzunluğu araģtırmaktadır. Bundan sonra AÇICI: 3 4 lü var. 3 4 lü var. 3NT 4+4 minör var. 3 minörlerden biri 5 li. Bundan sonra cevapçı bir üst basamakla hangi minörünün 5 li olduğunu sorabilir: CEVAPÇI 3 Cevapçı bir üst steple (3kör) 5 li minörün nedir diye soruyor. Açıcı da, bir üst steple (3pik) treflinin (küçük minör), iki üst steple de (3NT) karonun (büyük minör) 5 li olduğunu söyler. Bundan sonra cevapçının 4seviyesinde minör okuması, okunan minör üzerinden keykart sorusudur. Açıcı düz (0314) cevap verir. AÇICI CEVAPÇI 3 5 li. 4 Trefl üzerinden key kart sorusu. Cevaplar NT 5 li. 4 Karo üzerinden key kart sorusu. Cevaplar UYARI: Biz, 1NT 2 e transfer oynadığımızdan, minör suit stayman (mss) oynamıyoruz.! 12

13 JACOBY TRANSFER: 1NT açıģından sonra Jacoby Transfer; cevapçının 5 + kart Majör veya 5 5 Majör ya da 5Majör ile 4 + minör ellerini tarif etmede kullanılan bir konvansiyondur. 2 e transfer. 2 e transferdir. Cevapçının Jacoby Transfer ile konuģma planı Ģu Ģekildedir: 0~7 puanla (partskor) transfer ve sonra pas geçilir. 8~9 puanla (davet) transfer ve sonra 5kart ile 2NT denilir puanla (zon + ) transfer ve sonra varsa 4 + kartlı yeni renk okunur. Yeni renk yoksa AÇICI 1NT 2 AÇICI 1NT 2 5kart Majörle 3NT söylenir. Cevapçı transfer rengini 3 seviyesinde deklare ederse, majörü 6 + karttır ve Ģilem forsingi el gösterir. (6 + kartı olan ve Ģilem istemeyen ellerle doğrudan SATT yapıyoruz.) CEVAPÇI 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: PAS Sign-Off. 2 5 li, 5 li ile 5~7 puan. 2NT 5 li ile 8/9 puanlı davet eli. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 6 lı ile Ģilem forsingi. 3NT 10~13 puanlı, dengeli (5332) ve 5 li var. Açıcı 3NT ile 4Kör arasında tercihini yapar. 3,4,4 fiti ve okunan renklerde kısalık (splinter). 4NT fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti (5332). CEVAPÇI 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: PAS Sign-Off. 2NT 5 li ile 8/9 puanlı davet eli. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 5 li, 5 li ile Ģilem ilgisi. 3 6 lı ile Ģilem forsingi. 3NT 10~13 puanlı, dengeli (5332) ve 5 li var. Açıcı 3NT ile 4Pik arasında tercihini yapar. 4, 4 fiti ve okunan renklerde kısalık (splinter). 4 5 li, 5 li ile zon tercihi. 4NT fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti (5332). Transferin By-Pass Edilmesi/Kırılması Açıcı transfer rengini 4 lü tutuyorsa, dağılımı da ya veya dir ve bundan sonra: Minimum elle (15 16), transferi 3 seviyesinde sıçrayarak alır. Cevapçı, ortağında 4 kartlı fit ve minimum NT açıģ eli olduğunu anlayarak elini yeniden değerlendirir. Cevapçı çok zayıf puan ile transfer yapmıģsa pas geçer ve bu durumda üç seviyesindeki kontrat batabilir. Ancak, rakiplerin kendi renklerinde buluģarak part skor yarıģını kazanmaları önlenmiģ olur. Toplam löve kuralına göre bu kontrat uzun vadede pek fazla zararlı olmaz. 13

14 Maksimum elle (17 HCP), Transferin By-Pass Edilmesi/Kırılması: Açıcı, maksimum el ile transferi by-pass ederek alabilir. Yeni renk: Ġyi 4 lü koz fiti ile sıçramadan 2 veya 3 seviyesinde yeni renk okumak, okunan rengin doubleton olduğunu gösterir. 2NT: Ġyi 4 lü koz fiti ve maksimum el ile doubletonu olmadığını gösteren 4333 dağılım gösterir. 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: 2 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli. 3 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli. 3 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli. 2NT 4 lü fiti ve doubleton renk yok, maksimum açıģ eli ve 4333 dağılım. 3 4 lü fiti ve minimum açıģ eli. Cevapçının 5 5 Majörü olduğu zaman: Zayıf eller ile daha iyi (markalı/onörlü) olanı transfer edip bırakıyoruz. 5~7 puanlı eller ile ucuza ( ) transfer edip, pahalıyı ( ) 2 seviyesinde söylüyoruz. Sadece zon oynamak isteyen eller ile pahalıya ( ) transfer edip ucuzu ( ) 4 seviyesinde söylüyoruz. Bu açıcıya Majörlerden birini seç anlamındadır. ġilemle ilgilenen ellerle pahalıya ( ) transfer edip ucuzu ( ) 3 seviyesinde söylüyoruz. Bu deklare üzerine NT açmıģ olan oyuncuda 3 lü varsa, 3 deklare ederek tercihini bildirir, cevapçı da bundan sonra cue bid e geçer. Sanzatucu baģka bir renk deklare ederse, bu cue bid dir ve den tercih gösterir. Cevapçının Majörü 6 lı olduğu zaman: Zayıf eller ile Jacoby transfer edip bırakırız. Sadece zon oynamak isteyen (veya daha azı) ile SATT yaparız. ġilem ilgisi olan ellerle Jacoby transfer edip (SATT değil), daha sonra transfer rengimizi 3 seviyesinde okuruz. Jacoby transfer üzerine cevapçının solundaki rakip araya girince: AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 DBL (genellikle atak göstermek için)? RDBL Ġyi 5 li var. Cevapçıda 2 tane varsa oynamak istiyor. PASS 3 lü tutuģ yok ve ya ceza da yok. Cevapçı RDBL atarsa transferi al demektir. 2 Rakibi duymamıģ gibi, tutuģu olan normal transfer cevabıdır. SOUTH AFRĠCAN TEXAS TRANSFER (SATT): Texas transfer benzeri bir konvansiyondur ve texas transfere alternatiftir. Texas transferde olduğu gibi ortak 1NT açtıktan sonra, 6 lı Majörümüzün 4 seviyesinde transfer edilmesidir. Ancak bu uygulamada, 4 e transfer, 4 e transferdir. Texas transferde, cevapçının dekleran olma Ģansı yoktur. Hâlbuki ilk atağın cevapçıya doğru gelmesinin çok avantajlı olduğu eller olabilir. Buna çare olarak icat edilmiģ olan bu konvansiyonda cevapçı, kontratı kendisi oynamak istediğinde doğrudan 4 veya 4 deklare eder ve sanzatu açan da buna pas geçer. Kontratı 1NT açanın oynamasını istiyorsa; 4 ile e transfer yapar, 4 ile de e transfer yapar. Sonuç olarak; 14

15 4 Majör oynamayı düģünüyorsak ve açıcının dekleran olmasını istiyorsak South African Texas Transfer (SATT) yapıp pas diyoruz. 4 Majör oynamayı düģünüyorsak ve cevapçı olarak kendimizin dekleran olmasını istiyorsak doğrudan 4 veya 4 deklare ediyoruz. ġileme davet edecek ellerle, Jacoby transfer yapıp sonra transfer rengini 3seviyesinde okuyoruz (SATT ile Ģileme gitmiyoruz). Ancak kararı açıcıya bırakmalıyız. Staymandan sonra açıcıda 4 lü majör bulamadığımız zaman da SATT oynuyoruz. (Bu durumda 4trefl Gerber değildir, biz zaten gerber oynamıyoruz.) MĠNÖR SEKANSLARI: 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 1NT minörler ve zayıf el.! 1NT minörler ile zon forsingi.! 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz.! 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz.! 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 2NT : Onörlü ve 3 + fiti ile 3NT oynama ilgisi gösterir. 3 : e yukarıdaki gibi tam tutuģ yok. 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 3 : Onörlü ve 3 + fiti ile 3NT oynama ilgisi gösterir. 3 : ya yukarıdaki gibi tam tutuģ yok. 1NT minörler ve zayıf el.! PAS : tercihi oynamaya. 3 : tercihi oynamaya. 1NT minörler zon forsingi.! 3 : Kozumuz (küçük majör, küçük minörü iģaret eder), hangi Majörün kısa? 3 ( ) kısa. 3NT ( ) kısa. 1NT minörler zon forsingi.! 3 : Kozumuz (büyük majör, büyük minörü iģaret eder), hangi Majörün kısa? 3NT ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 1NT minörler tek.! 4 4 lü, kontrola geç emri. 4 4 lü, kontrola geç emri. 3NT Kısalık uygun değil, oynama ilgisi gösterir. 3 3NT yi geçmeden, bir üst basamakla 5 li minörün hangisi olduğu sorulabilir. 4 ( )5 li. 4 ( )5 li. 1NT minörler tek.! 4 4 lü, kontrola geç emri. 4 4 lü, kontrola geç emri. 3NT Kısalık uygun değil, oynama ilgisi gösterir. Bu sekansda 5 li minör soramıyoruz. Çünkü bir üst basamağı (3NT) baģka amaçla kullanıyoruz. 15

16 1 NT AÇIġIMIZA RAKĠP ARAYA GĠRDĠĞĠNDE (Kompetisyonda): Sanzatu açıģımıza rakibin müdahalesinden sonra: Rakibin ikinciden natürel olarak bir renkle araya girmesi halinde Lebensohl konvansiyonunu oynuyoruz. Rakibin ikinciden ceza konturu atarak araya girmesi halinde, cevapçının konturdan kaçıģ konvansiyonunu (Scrambling) uyguluyoruz. A) RAKĠBĠN NATÜREL RENKLE ARAYA GĠRĠġLERĠNDE LEBENSOHL: Lebensohl, 1NT açıģa, açıcının solundaki (cevapçının sağındaki) rakip natürel olarak bir renkle araya girdiğinde, cevapçının konuģma problemlerine çözüm getiren bir konvansiyondur. 1NT açıģına araya girilince doğan problemler Ģunlardır: 2 Stayman için yer kalmadığından, 4 lü majörü nasıl soracağız? Cue bid ederek sorduğunuzda, 3 seviyesine çıkmıģ olursunuz. 4 4 majör fiti bulamadığınızda 3NT oynayacaksanız, stoperiniz olduğundan emin misiniz? Rakibin konuģması ile 3 seviyesine çıkmıģ olursunuz. Cevapçının 5 li rengi varken davet ve zon konuģmalarını nasıl ayırt edeceksiniz? Cevapçı majörle ilgilenmiyor ve 3NT oynamak istiyor, stoper olup olmadığını nasıl kontrol edecek? Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2? Cevapçı nasıl konuģacak? Lebensohl fikri, cevapçının yapabileceği konuģmaları direkt ve endirekt olarak iki Ģekilde yapmasını sağlayarak, aynı konuģmalara değiģik iki anlam yüklenmesini sağlamaktır. Cevapçı, konuģmalarını önce 2NT deyip, açıcının 3 demesini bekledikten sonra yaparsa, endirekt olarak yapmıģ olacaktır. Cevapçının 2NT konuģması 3 e transferdir ve açıcı 3 deyip bekleyecektir. Cevapçının bu konuģması mutlaka trefl leri olduğu anlamına gelmez. Ancak trefl yi de reddetmez. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. KonuĢmaları direkt ve endirekt olarak ikiye ayırarak yapan cevapçı, aynı konuģmalara değiģik anlamlar yüklemiģ olacak ki, bu da cevapçının rakibin araya girmesinden doğan problemlerini çözmek için gerekli konuģma aralığını kazandıracaktır. Bu Ģekilde ortaklık, davet/forsing ve stoper var/yok bilgilerini ayrı ayrı iletebilecektir. Lebensohl kullanarak, Ģu 3 durumda problemleri çözeceğiz: 1. Cevapçının 5 li rengi var; ancak, davet ve forsing elleri ayırt etmek istediğinde. 2. Cevapçının 4 kart majörle birlikte zon forsing bir eli var; ancak, fit bulunamadığında 3NT oynayabilmek için, rakip renkte stoper olup olmadığını kontrol etmek istediğinde. 3. Cevapçının majör fiti bulmak istemediği, 3NT oynamayı hedeflediği zon forsing bir eli var; ancak, rakip renkte stoperleri olup olmadığını kontrol ederek konuģmak istediğinde. Direkt / Endirekt KonuĢma ne demektir? Bu konvansiyon, direkt ve endirekt olarak söylenen diye iki kısma ayrılır. Cevapçının konuģmalarının anlamı, direkt mi yoksa endirekt mi konuģtuğuna bağlı olarak değiģmektedir. Konvansiyonel olarak, rakip overcall undan sonra 2NT diyerek ortağı 3 demeye mecbur etmektir. Bu durumda natürel olarak 2NT deklerasyonu kalmamıģtır. Açıcı mecburen 3 demek zorundadır. Takiben söylenecek her Ģey, endirekt olarak söyleniyor demektir. Bundan 16

17 anlaģılacağı gibi, cevapçı 2NT den geçmeden üç seviyesinde bir konuģma yaparsa direkt konuģuyor demektir. Direkt / Endirekt konuģmalara örnekler: Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3NT: Direkt 3NT. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3NT: Endirekt 3NT. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3 : Direkt 3. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3 : Endirekt 3. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3 : Direkt cue bid. (Overcall rengini cue bid, staymandır.) Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3 : Endirekt cue bid. (Overcall rengini cue bid, staymandır.) Direkt Stoperi Reddeder Yöntemi: a) 3NT demek: Overcall üzerine cevapçının direkt 3NT demesi; 3NT oynayabilecek güçte bir elinin olduğunu, ancak 4 lü majörünün ve stoperinin olmadığını gösterir. Açıcıda stoper varsa, 3NT ya oynamak ister. Endirekt 3NT ise stoper vaat eder. b) Rakip rengi cue bid: Daima 4 lü majör sorusu ve 10 + puanla stayman dır. Majörlerden en az biri 4 lüdür. (8/9 puanla negatif konturu kullanıyoruz) Rakip rengi direkt cue bid, stoperi reddeder. Rakip rengi endirekt cue bid ise, stoper vaat eder. Ancak, bizim 1NT açıģımıza rakip 2 ile araya girdiğinde endirekt cue bid stayman yapabilmemiz için; cevapçının 2NT ile lebensohl yapması ve açıcının da zorunlu olarak 3 demesi gerekir. Bundan sonra cue bid için 4 seviyesine çıkılmaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için, endirekt cue bid i 3 ile yapıyoruz. Yani 2NT lebensohlden geçmiģ gibi rakip renkte keseri olan endirekt cue bid stayman olarak uyguluyoruz. c) Yeni renk söylemek: 2 seviyesinde yeni renk söylemek oynamak içindir. Cevapçının 5 + bir rengi ve 0 7 puanlı zayıf eli var. 3seviyesindeki direkt yeni renkler, 5 + bir renk ve 10 + puanla forsingdir. 3seviyesindeki endirekt yeni renkler, 5 + bir renk ve: Overcall renginden daha küçük bir renk ise oynamak içindir ve 0 7 puanlı zayıf el gösterir. Overcall renginden küçük olduğu için 2seviyesinde oynamak için söylenemedi. Overcall renginden daha büyük bir renk ise 8/9 puanlı davet eli ifade eder. Stoper var/yok. d) DBL, ceza değil negatiftir: 17

18 2NT, direkt ve endirekt konuģmaları ayırt etmek için kullanıldığından, davet konuģmalarımızı negatif kontur ile yapacağız. Dolayısıyla rakip araya girdikten sonra, cevapçının konturu negatiftir ve 8/9 puanlı davet gücü gösterir. 4 lü majör olabilir. Yukarıdakilerden kısaca çıkan sonuçlar Ģunlardır: 1. DBL; ceza değil, 8/9 puanla negatif konturdur, 2. Ġki seviyesinde renk söylemek oynamak içindir. 3. Üç seviyesinde yeni renk, 3NT ve cue bid (stayman) deklareleri zon forsingidir. 4. 2NT Lebensohl den geçmeden, 2NT nin üstündeki tüm konuģmalarda stoper yoktur. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer NT Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder. Rakibin 2 ile araya girmesinden sonra 2NT dediğimizde ortak zorunlu olarak 3 diyeceğinden, endirekt cue-bid e yer kalmamaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için endirekt cue-. bid i, Lebensohl den geçmeden 3 ile yapıyoruz puanla staymandır ve Majörlerden en az biri 4 lüdür. Ayrıca overcall renginden stoperi de var. 5 +, 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 5 +, 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder 3 5 +, 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. 18

19 ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. 4 lü de olabilir. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2 4 lü var. 4 lü yok. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 2 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. 4 lü de olabilir. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2 4 lü var. 4 lü yok. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. 19

20 ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 3 4 lü var. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2,2,2,2? 3,3,3,3 Rakibin natürel renklerini direkt cuebid ler staymandır ve en az majörlerden biri 4 lüdür. Ancak direkt stoperi reddeder. Bundan sonra açıcı sırasıyla: Varsa ilk 4 lü majörünü söyler. Overcall renginde durdurucu varken 4 lü majör yoksa 3NT der. Overcall renginde durdurucu yoksa ve 4 lü majör de yoksa; Minimum NT açıģ puanı ile 4 lü ya da 4 lü ile uzun minörünü (eģitse iyisini) söyler. Eğer cevapçının 4 lü majörü biliniyorsa, 4 3 fit ile 10 löve alabileceğini tahmin ediyorsa, 4majör kontratını deneyebilir. Maximum NT açıģ puanı ile ya 5 seviyesinde uzun minörünü söyler ya da overcall rengini 4 seviyesinde cue bid ederek ortağından 5 seviyesinde minör seçmesini ister. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? 2NT Lebensohl: 3 e transfer. 3 : Mecburi.? PAS Zayıf ler, 6 + kartlı olması tercih edilir , davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper vardır , davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper var/yok. 3NT stoperi ile 3NT ya oynamak istiyor. 4 lü majör yok.. NOT: Rakibin 2 ile araya girmesinden sonra 2NT dediğimizde ortak zorunlu olarak 3 diyeceğinden, endirekt cue-bid e yer kalmamaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için endirekt cue-.bid i, Lebensohl den geçmeden 3 ile yapıyoruz puanla staymandır ve Majörlerden en az biri 4 lüdür. Ayrıca overcall renginden stoperi de var. 20

2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR

2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR 2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR Derleyen: Mehmet AYDIN-ANKARA Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü aydin_06tr@hotmail.com - Mavikumsal (BBO) Son güncelleme: 07. 10. 2010 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC

SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC Derleyen: Mehmet AYDIN-ANKARA aydin_06tr@hotmail.com - Mavikumsal (BBO) Güncelleme: Mayıs/2013 Mehmet Aydın tarafından 10 yıldır surekli guncellenen değerli bir 2/1 sistem

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.)

ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.) Derleyen: MEHMET AYDIN Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü Mavikumsal (BBO) aydin_06tr@hotmail.com ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.) ÖNSÖZ...4

Detaylı

LEBENSOHL 1) 1NT AÇIŞLARINA RAKİBİN ARAYA GİRİŞİ ÜZERİNE LEBENSOHL

LEBENSOHL 1) 1NT AÇIŞLARINA RAKİBİN ARAYA GİRİŞİ ÜZERİNE LEBENSOHL LEBENSOHL Lebensohl ün 3 farklı konvansiyonu vardır: 1) 1NT açılışlarına rakibin araya girişi üzerine Lebensohl 2) Rakibin zayıf 2 açışları üzerine Lebensohl 3) Açıcının Reverse ü üzerine Lebensohl 1)

Detaylı

MAJOR TRANSFER. Her iki konvansiyon için genel kurallar:

MAJOR TRANSFER. Her iki konvansiyon için genel kurallar: MAJOR TRANSFER İki Transfer konvansiyonu vardır; Jacoby Transfer ve Texas Transfer. Konvansiyon prensipleri aynı olan her iki Transfer in birlikte öğrenilmesinde fayda vardır. Her iki konvansiyon için

Detaylı

Ortağın Rengine. Koz 3-5 Aynı NT Sonra Oyun içinde Attitude

Ortağın Rengine. Koz 3-5 Aynı NT Sonra Oyun içinde Attitude DEFANSİF VE KOMPETİTİF DEKLERELER OVERCALL(Stil; Cevaplar; 1/2 seviyesi; 4.pozisyon) 6-16 HCP Cevaplar: Cue :F1,Jump fit: dengesiz blokatif, Jump yeni renk : fit ile beraber 6-10 Yeni Renk maj: Fit ile

Detaylı

Ortaklık Anlaşmaları

Ortaklık Anlaşmaları Hazırlayan: YALÇIN ATABEY Ortaklık Anlaşmaları Sinyalizasyon 1. Öncelikli sinyaliniz hangisidir? a) Apel (gel-gelme) b) Sayı c) Preferansiyel (renk tercihi) 2. Apelleri (gel-gelme) nasıl oynuyorsunuz?

Detaylı

FORCING NT. Açıcının Forcing Sanzatu ya Rebidleri: ÖRNEK 1 : A K J K 10 5 Q J. 2 : 6 lı Pik ve minimum cevap değerleri ( OP).

FORCING NT. Açıcının Forcing Sanzatu ya Rebidleri: ÖRNEK 1 : A K J K 10 5 Q J. 2 : 6 lı Pik ve minimum cevap değerleri ( OP). FORCING NT Açış rengi majörken; cevapçının Pas geçmeyecek bir ele sahip olduğundaki 1NT cevabı konvansiyoneldir. Geniş bir puan aralığına sahiptir: 5 + 12 OP ve bir tur için forsingdir. Eski standarda

Detaylı

BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ. Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir.

BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ. Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir. BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir. Veya İbrahim Kurugül gibi oynamak isteyenlere bilgi özetidir. İçindekiler: Sistemin genel prensipleri----------------------------------------

Detaylı

Dekleran Rakip Cevapçı Rakip İlk deklere 1] P 1[ P rebid 1{ P 4{

Dekleran Rakip Cevapçı Rakip İlk deklere 1] P 1[ P rebid 1{ P 4{ XYZ KONVANSİYONU: Oyun açanın 1 düzeyindeki rebidi ile başlar. Bu durumlar şunlardır; 1. 1]- 1[- 1{ 2. 1]- 1[- 1} 3. 1]- 1[- 1N 4. 1]- 1{- 1} 5. 1]- 1{- 1N 6. 1]- 1}- 1N 7. 1[- 1{- 1} 8. 1[- 1{- 1N 9.

Detaylı

- 1 - ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ GENEL HATLARI İLE SİSTEM VE KONVANSİYONLARIMIZ

- 1 - ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ GENEL HATLARI İLE SİSTEM VE KONVANSİYONLARIMIZ - 1 - ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ GENEL HATLARI İLE SİSTEM VE KONVANSİYONLARIMIZ 5Majör, Semi Forsing 2/1, Jacobi 2NT, İnv.Minör, Bergen, Splinter, Steyman, Transfer, Pref.apel, Roman Defos (Tekler), Küçük Apel,

Detaylı

KOZA: BÜYÜK/KÜÇÜK : NT YE: BÜYÜK/KÜÇÜK : NT YE: Rengi istemek için ROMEN. KONTR LAR (takeout, negatif, kompetitif, uyandırma, atak gösterme vs)

KOZA: BÜYÜK/KÜÇÜK : NT YE: BÜYÜK/KÜÇÜK : NT YE: Rengi istemek için ROMEN. KONTR LAR (takeout, negatif, kompetitif, uyandırma, atak gösterme vs) KARTI TBF KONVANSİYON İSİM CENGİZ ŞEKER / FİKRET AK SİSTEM ÖZETİ VE GENEL STİL 1 NT AÇIŞI: 15-17 hcp 1 E 2 SEVİYESİ CEVABI: GF Renk tekararı hariç DİĞER: DEFANS GEREKTİREBİLECEK ÖZEL DEKLARELER ŞLEM DEKLARELERİ

Detaylı

TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCING KONUŞMALAR

TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCING KONUŞMALAR TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCING KONUŞMALAR Günümüz standart metodundaki önemli bir farklılık; cevapçının iki seviyesinde ve açıcıdan daha ucuz bir rengi okumasının Game Forcing olmasıdır. Eski standarda

Detaylı

2. Masada düzgün şartlar ve yöntemin sağlanmasından Kuzey de oturan oyuncu öncelikle sorumludur. O Doğru O Yanlış ( Madde =...

2. Masada düzgün şartlar ve yöntemin sağlanmasından Kuzey de oturan oyuncu öncelikle sorumludur. O Doğru O Yanlış ( Madde =... 1 Adı : Soyadı : PUAN: ( ) 1. Kuzey 1 açar ve hemen 1 SA ile değiştirir. Bunun üzerine Doğu ben 1 i kabul ediyorum diyerek 1 deklaresini masaya koyar. 1SA deklaresi cezasız olarak kalkar. 2. Masada düzgün

Detaylı

ARAYA GİRİŞLER OVERCALL. Overcall un değişik türleri vardır: NT ile basit Overcall:

ARAYA GİRİŞLER OVERCALL. Overcall un değişik türleri vardır: NT ile basit Overcall: ARAYA GİRİŞLER Rakiplerin açmış olması sizin sessiz kalacağınız anlamına gelmez. Rakipler tarafından başlatılan konuşmalara araya girmek için çeşitli neden ve yollar vardır. Araya girişiniz, bazen yapıcı

Detaylı

TWO OVER ONE TURK SİSTEM ÖZETİ. TooT Açışlar. Overcall ler. Kompetitif. Sinyaller. Natürel Açışlar. Diğer Konvansiyonlar Alt+x, 2663, 2665, 2666

TWO OVER ONE TURK SİSTEM ÖZETİ. TooT Açışlar. Overcall ler. Kompetitif. Sinyaller. Natürel Açışlar. Diğer Konvansiyonlar Alt+x, 2663, 2665, 2666 TWO OVER ONE TURK SİSTEM ÖZETİ TooT Açışlar Overcall ler Kompetitif Sinyaller Natürel Açışlar Diğer Konvansiyonlar 2660 Alt+x, 2663, 2665, 2666 PUANLARI, DAĞILIMLARI, LÖVELERİ SAY TooT Açışlar 1 3+c, 12-21

Detaylı

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 2/1 SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 1 1 SANZATU AÇIŞI 1 BİRİNCİ VE İKİNCİ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 2 ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 3 DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 4 2. BÖLÜM: BİR

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU NECMİ AKÇA SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 26 MAYIS 2012 CUMARTESİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU NECMİ AKÇA SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 26 MAYIS 2012 CUMARTESİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU NEÇMİ AKÇA SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI -6 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU NECMİ AKÇA SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 26 MAYIS 2012 CUMARTESİ Yaz dönemi nedeniyle Simultanelere ara verilmiştir.

Detaylı

BRİÇ 2. Gaziantep Üniversitesi BLACKWOOD STAYMAN ZAYIF 2 AÇIŞLARI JACOBY TRANSFER KONUŞMALARI CHECK-BACK STAYMAN TAKE-OUT KONTR NEGATİF KONTR

BRİÇ 2. Gaziantep Üniversitesi BLACKWOOD STAYMAN ZAYIF 2 AÇIŞLARI JACOBY TRANSFER KONUŞMALARI CHECK-BACK STAYMAN TAKE-OUT KONTR NEGATİF KONTR 1 Gaziantep Üniversitesi BRİÇ 2 BLACKWOOD STAYMAN ZAYIF 2 AÇIŞLARI JACOBY TRANSFER KONUŞMALARI TAKE-OUT KONTR CHECK-BACK STAYMAN TEKSAS TRANSFER KONUŞMALARI NEGATİF KONTR KUVVETLİ ARTİFİSYEL 2 AÇIŞI ATAK

Detaylı

Diyarbakır Hakem Kursu Sınavı Kasım 2009

Diyarbakır Hakem Kursu Sınavı Kasım 2009 Diyarbakır Hakem Kursu Sınavı 11-15 Kasım 2009 Đsim:... Đl:... 1) Bord: 1 Dağıtan: K Zon: Kimse Güneyin eli: D10643 R92 1062 92 Sorular 1 1 2... 2 Herkes as Doğu, Kuzey uzun bir tereddütten sonra 2 ya

Detaylı

EthBridge Online Coaching Services Intermediate Programme

EthBridge Online Coaching Services Intermediate Programme Konu Detayı Gün-01 Şilem Konuşmaları B- 1/5 Temel Mekanizma Gün-02 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-03 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-04 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-05 Preemptif Açışlar ve Gelişmeleri

Detaylı

16-20 AĞUSTOS TBF HAKEMLİK KURSU -ANKARA SINAV HAZIRLAYAN: LEVENT ÖZGÜL

16-20 AĞUSTOS TBF HAKEMLİK KURSU -ANKARA SINAV HAZIRLAYAN: LEVENT ÖZGÜL 16-20 AĞUSTOS TBF HAKEMLİK KURSU -ANKARA SINAV HAZIRLAYAN: LEVENT ÖZGÜL AD: SOYAD: BÖLGE:. 1- Aşağıdakilerden hangisi dummy(yer) üzerindeki kısıtlamalardan biri değildir? a) Dummy oyun sırasında herhangi

Detaylı

EthBridge Online Coaching Services Lower Advanced Programme

EthBridge Online Coaching Services Lower Advanced Programme Konu Detayı Gün-01 Şilem Konuşmaları B- 1/5 Temel Mekanizma Gün-02 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-03 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-04 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-05 Preemptif Açışlar ve Gelişmeleri

Detaylı

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ STANDARTLARI HAZIRLAYAN HASAN YILDIZOĞLU KASIM-2013 H.YILDIZOĞLU 1 H.YILDIZOĞLU 2 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM : OYUN AÇMA KOŞULLARI VE SİSTEM ÖZETİ 2.BÖLÜM : GELİŞMELER 3.BÖLÜM : KONVENSİYONLAR

Detaylı

BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ

BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ Briç Baştan sona muhakeme oyunudur. Hangi sistemle oynarsanız oynayınız, uyguladığınız konvansiyonların içine muhakemenizi katmanız gerekir. Sağlıklı Muhakemenin yerini hiçbir

Detaylı

Takım Maçı ve IMP Skorlaması

Takım Maçı ve IMP Skorlaması Takım Maçı ve IMP Skorlaması Takım maçının tanımı? 4 lü takım maçı, 6 oyuncudan kurulu iki takımın, birer çiftleri ile 2 masada karşılaşarak, aynı anda 4 oyuncusu ile, oynayan ya da oynamayan bir kaptanın

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU SALVADOR ASSAEL SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 8 EYLÜL 2012 CUMARTESİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU SALVADOR ASSAEL SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 8 EYLÜL 2012 CUMARTESİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU SALVAOR ASSAEL SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI -7 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU SALVAOR ASSAEL SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 8 EYLÜL 2012 CUMARTESİ SALVAOR ASSAEL 1954 yılında Manisa'nın Turgutlu

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU MURAT KİLERCİOĞLU SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 14 NİSAN 2012 CUMARTESİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU MURAT KİLERCİOĞLU SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 14 NİSAN 2012 CUMARTESİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU MURAT KİLERCİOĞLU SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI -5 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU MURAT KİLERCİOĞLU SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI 14 NİSAN 2012 CUMARTESİ Murat Kilercioğlu 1962-15 Şubat 2011 Murat

Detaylı

TBF Küçükler Briç Yaz Kampı

TBF Küçükler Briç Yaz Kampı TBF Küçükler Briç Yaz Kampı Tel.: (0326) 615 10 70 Bu notların hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Şehmus ERCAN a ve sponsor olan Color Ofset Ltd.Şti. sahibi Gökhan AKKOYUNLU ya teşekkür ederim. Hazırlayan:

Detaylı

DOUBLE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma)

DOUBLE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma) OULE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma) olay olmasına rağmen, Çift Sıkıştırma tekniğini tam olarak anlamış oyuncu sayısı azdır. Halbuki bütün Çift Sıkıştırma lar bir kaç basit ana prensibe dayanır; aşağıdaki çalışmayı

Detaylı

Her Defans Bir Macera Uğur Taş

Her Defans Bir Macera Uğur Taş Her Defans Bir Macera Uğur Taş Briçte en zorlandığım kısım tereddütsüz defanstır. Kitaplarda sözü edilen; puanları ve dağılımı sayma, ataktan sonuçlar çıkarma, deklarasyonu gözden geçirme, ortağın o ana

Detaylı

ADIM ADIM BRİÇ STANDARD AMERICAN YELLOW CARD 1.KİTAP

ADIM ADIM BRİÇ STANDARD AMERICAN YELLOW CARD 1.KİTAP ADIM ADIM BRİÇ STANDARD AMERICAN YELLOW CARD 1.İTAP BEİR DURAL 2017 İÇİNDEİLER Sayfa ısa Tarihçe... 2 Bölüm 1 : enel Bilgi... 3 Bölüm 2 : Puan Hesabı... 7 Bölüm 3 : Oyun Açışlar... 9 Tek Seviyesinde RenkAçışlar...

Detaylı

DAĞILIMLAR DAĞILIMI SAPTAMAK

DAĞILIMLAR DAĞILIMI SAPTAMAK KART OYUN TEKNİĞİ Melih Ozdil DAĞILIMLAR 4-4 - - 2 21.55 7 - - 2-1 1.88 5 - - - 2 15.52 6-4 - - 0 1. 5-4 - - 1 12.9 5-4 - 4-0 1.24 5-4 - 2-2 10.58 5-5 - - 0 0.90 4 - - - 10.54 6-5 - 1-1 0.71 6 - - 2-2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Zayõf Araya Girişlere Karşõ Savunma... 27

İÇİNDEKİLER. Zayõf Araya Girişlere Karşõ Savunma... 27 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 : Zayõf 2 Açõş Sistemleri... 5 Zayõf 2 Açõşlar... 5 Zayõf 2 Açõşlara Cevaplar... 7 Zayõf 2 Açõş Sistemlerinde Kuvvetli Açõşlar... 14 Zayõf 2 Açõş Sisteminde Araya Girişler... 19 Zayõf

Detaylı

DUPLİKE BRİÇİ KEŞFEDİN

DUPLİKE BRİÇİ KEŞFEDİN DUPLİKE BRİÇİ KEŞFEDİN Bütün oyunlarda olduğu gibi briçte de daha iyi oynadıkça daha çok zevk alırsınız. 200,000 den fazla Amerikalı briç oyuncusunun, hem bu sevdikleri oyunu oynamak hem de oyundaki ustalıklarını

Detaylı

Bir Satranç Eli Okan Zabunoğlu

Bir Satranç Eli Okan Zabunoğlu Bir Satranç Eli Okan Zabunoğlu Aşağıdaki el 2005 Ankara Dörtlü Takım Şampiyonası finallerinde gelmişti. 976 T 842 QT5432 Deklarasyon: B K D G - - P 1 2 P 2NT 3 3NT 4 Herkes Pas Güney tarafından 4, atak:

Detaylı

SANZATU KONTRATLARINA KARŞI DEFANS 1

SANZATU KONTRATLARINA KARŞI DEFANS 1 SANZATU KONTRATLARINA KARŞI DEFANS 1 Melih Ozdil ATAKLAR * Doğru atağı yapabilmek için, konuşmalar iyi analiz edilmelidir. * Konuşmalardan bir ipucu elde edilemiyorsa, uzun renk atak edilir. * Çok zayıf

Detaylı

Turkish Winter Championship(RR5)

Turkish Winter Championship(RR5) Turkish inter Chamionshi(RR) Turkish inter Chamionshi(RR) Bodrum vs Verder Bodrum Verder Verder Bodrum ˆ lik Kˆ na YALTIRIK DMIRALA Us Kaynakˆ ˆ ARLA GOUL Board Contract By M D - - Contract By M D - -

Detaylı

CARD COMBINATIONS. Melih Ozdil

CARD COMBINATIONS. Melih Ozdil CARD COMBINATIONS Melih Ozdil 9 30 Onlu veya vale dışarda Melih Ozdil Toplam beş kart ile löve oyun % şans AKQ93 AKQ103 AKQ9 3 AKQ10 3 38 Valeye empas yapın. 0 Toplam altı kart ile AKQ93 9 93 AKQ3 10 80

Detaylı

HAKEM KARARLARINDA ANKETİN ÖNEMİ Rui Marques, EBL Başhakemi, WBF Yardımcı Başhakemi

HAKEM KARARLARINDA ANKETİN ÖNEMİ Rui Marques, EBL Başhakemi, WBF Yardımcı Başhakemi HAKEM KARARLARINDA ANKETİN ÖNEMİ Rui Marques, EBL Başhakemi, WBF Yardımcı Başhakemi (Türkçe ye çeviri: Murat Molva) WBF (Dünya Briç Federasyonu) uygulamalarına göre; hakemler, değerlendirme ve yorum gerektiren

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 21 OCAK 2012 CUMARTESİ TURNUVA BÜLTENİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 21 OCAK 2012 CUMARTESİ TURNUVA BÜLTENİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI -2 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 21 OCAK 2012 CUMARTESİ TURNUVA ÜLTENİ Ellerin analizindeki katkılarından dolayı milli sporcularımız

Detaylı

EŞLİ 101 TURNUVASI OYUN KURALLARI I-TAKIMLARIN OTURMA DÜZENİ :

EŞLİ 101 TURNUVASI OYUN KURALLARI I-TAKIMLARIN OTURMA DÜZENİ : EŞLİ 101 TURNUVASI OYUN KURALLARI I-TAKIMLARIN OTURMA DÜZENİ : 1. Oturma düzenin belirlemek için oyuncular kendi aralarında karar veremez ise; zar atmak suretiyle oturma düzeni belirlenir. Büyük zar atan

Detaylı

FUTBOL SEZONU KLASMAN BELİRLEME KURAL SINAVI (A)

FUTBOL SEZONU KLASMAN BELİRLEME KURAL SINAVI (A) 2012-2013 FUTBOL SEZONU KLASMAN BELİRLEME KURAL SINAVI (A) (Aday Hakemler) 1- Oyun alanı üzerinde hakemi aldatmaya yönelik yapıldığı tespit edilen her türlü hareket sportmenlik dışı davranış olarak değerlendirilecektir.

Detaylı

İkili Turnuva Bilgileri

İkili Turnuva Bilgileri İkili Turnuva Bilgileri Diğer her oyun gibi briç de, iyi oynandığında daha zevklidir. Birçok briç oyuncusu ikili turnuvaların, briç oynama bilgilerini geliştirdiğini ve zevkli bir oyun yöntemi olduğunu

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI -4 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ Ellerin analizleri Akın Uçar ın son oynadığı turnuva olan

Detaylı

Final Sınavı. Güz 2005

Final Sınavı. Güz 2005 Econ 159a/MGT 522a Ben Polak Güz 2005 Bu defter kitap kapalı bir sınavdır. Sınav süresi 120 dakikadır (artı 60 dakika okuma süresi) Toplamda 120 puan vardır (artı 5 ekstra kredi). Sınavda 4 soru ve 6 sayfa

Detaylı

löve oyun % şans Valeye gidin ve rua çekin. Yediliye gidin ve onörleri çekin. Valeye gidin ve onörleri çekin. 36 Onluya gidin ve onörleri çekin.

löve oyun % şans Valeye gidin ve rua çekin. Yediliye gidin ve onörleri çekin. Valeye gidin ve onörleri çekin. 36 Onluya gidin ve onörleri çekin. As dışarda Melih Ozdil Toplam beş kart ile löve oyun % şans KQJ9 Dokuzluya 0 Toplam altı kart ile KQJ87 Valeye gidin ve rua çekin. Yediliye gidin ve onörleri çekin. 10 8 KQJ9 KQJ KQJ108 KQJ Dokuzluya Dokuzluya

Detaylı

çindekiler: 56 oyun kartı 4 oyun figuru 1 Oyun planı

çindekiler: 56 oyun kartı 4 oyun figuru 1 Oyun planı Oyuncu sayısı: 2 4 Oyuncu Yaflı: 4 yaflından itibaren Oyun süresi: 20 dakika çindekiler: 56 oyun kartı 4 oyun figuru 1 Oyun planı Oyun idesi Oyuncular sırayla masanın ortasındaki oyun tahtasına birer kart

Detaylı

DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU ULUSLARARASI BRİÇ YASALARI

DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU ULUSLARARASI BRİÇ YASALARI DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU ULUSLARARASI BRİÇ YASALARI 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TANIMLAR... 8 YASA 1 - DESTE... 12 A. Kartların ve Renklerin Sıralanışı... B. Kartların Ön Yüzü... C. Kartların Arka

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KART OYUNU

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KART OYUNU YEİ BAŞLAYALAR İÇİ KART OYUU Atak yapılıp yer açıldıktan sonra deklaranın başlangıç olarak yapması gereken en önemli iş yeteri kadar bir süre harcayıp oyun planı yapmaktır. Varılmış olan kontratın geleceği,

Detaylı

DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU WBF

DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU WBF DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU WBF ULUSLARASI BRİÇ YASALARI 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TANIMLAR... 4 YASA 1 - DESTE - KARTLARIN VE RENKLERİN SIRALANIŞI... 8 YASA 2 - TURNUVA BORDLARI... 8 YASA 3 - MASALARIN

Detaylı

TÜRK DAMASI KURALLARI

TÜRK DAMASI KURALLARI TÜRK DAMASI KURALLARI ĐÇĐNDEKĐLER Taşların Yerleşimleri ve Oyunun Amacı... 3 Amaç... 3 Diziliş... 3 Hamleler... 3 Normal Taşların Hamleleri... 3 Dama Taşının Hamleleri... 3 Kurallar... 4 Nezaket Kuralları...

Detaylı

ULUSLARARASI BRİÇ YASALARI 2017

ULUSLARARASI BRİÇ YASALARI 2017 DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU ULUSLARARASI BRİÇ YASALARI 2017 TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU Briç bir akıl sporudur Not: Metnin üzerine tıklayınca istediğiniz sayfaya ulaşacaksınız. TANIMLAR 4 YASA 1 - DESTE 7 YASA

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ŞİAR YALÇIN SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 18 ŞUBAT 2012 CUMARTESİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ŞİAR YALÇIN SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 18 ŞUBAT 2012 CUMARTESİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU ŞİAR YALÇIN SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI -3 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU ŞİAR YALÇIN SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 18 ŞUAT 2012 CUMARTESİ Ellerin analizindeki katkılarından dolayı milli sporcularımız

Detaylı

ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ BRİÇ SAVUNMA SİSTEMLERİ

ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ BRİÇ SAVUNMA SİSTEMLERİ ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ BRİÇ SAVUNMA SİSTEMLERİ İçindekiler Önsöz... i BAŞLARKEN... 1 Tanımlar... 2 Kitap hakkında... 4 SAVUNMANIN ÖNEMİ... 5 ii SAVUNMA PLANLAMASI... 7 Pasif Savunma... 7 Aktif (Saldırgan)

Detaylı

8 Haftalık Fit Beyin Tembel Göz Egzersiz Programı

8 Haftalık Fit Beyin Tembel Göz Egzersiz Programı 8 Haftalık Fit Beyin Tembel Göz Egzersiz Programı Çocuk Grubu Çalışmaları 8 Haftalık Fit Beyin Tembel Göz Egzersiz Programı Çocuk Grubu Çalışmaları ile İlgili Bilgilendirme Katılımcılar egzersiz programına

Detaylı

DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu

DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu Aşağıdaki yazı, 2007-2008 sezonu Ankara Dörtlü Takımlar şampiyonası sırasında yazılmış ve Ankara (Ayrancı) Briç Kulübü ağ sayfasında yer almış olan orijinal yazının

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO SATRANÇ DERS NOTLARI SATRANÇ OYUNUNUN TEMEL KURALLARI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO SATRANÇ DERS NOTLARI SATRANÇ OYUNUNUN TEMEL KURALLARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO SATRANÇ DERS NOTLARI SATRANÇ OYUNUNUN TEMEL KURALLARI Madde 1: Satrancın Doğası ve İlkeleri Satranç oyunu, kare şeklindeki, Satranç Tahtası üzerinde, iki rakip arasında taşların

Detaylı

Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5

Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5 Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5 Baskı: Ankamat Matbaacılık San. Ltd. Şti. Güleryüz Sanayi Sitesi 30. Cadde. 538 Sokak No.

Detaylı

White House Juniors 2015(SF A 2_3)

White House Juniors 2015(SF A 2_3) hite House Juniors 2(F A 2_) hite House Juniors 2(F A 2_) Poland vs Turkey hite Poland Turkey hite Turkey hite Poland iajko Bozyigit Birben owak Marks eker A.Aydogdu Chodacki Board Contract By M D - -

Detaylı

BR Ç DÜNYASI. Briç severlere Özel. Y lmaz Da deviren. BütünDünya dan

BR Ç DÜNYASI. Briç severlere Özel. Y lmaz Da deviren. BütünDünya dan BR Ç DÜNYASI Y lmaz Da deviren BütünDünya dan Briç severlere Özel APELLER Briçte baflar %50-55'i konvansiyon, %30-35'i savunma, % 15'i (iyi turnuvalarda) yer oyununda demifltik. SAVUNMA flu ö elerden olufluyordu,

Detaylı

KALİTE TEMELLİ SEÇİM SİSTEMİ FIDIC QBS KILAVUZU DÜNYA VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. Haluk Doğançay PY Günleri 11 Nisan 2012

KALİTE TEMELLİ SEÇİM SİSTEMİ FIDIC QBS KILAVUZU DÜNYA VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. Haluk Doğançay PY Günleri 11 Nisan 2012 KALİTE TEMELLİ SEÇİM SİSTEMİ FIDIC QBS KILAVUZU DÜNYA VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Haluk Doğançay PY Günleri 11 Nisan 2012 1 Hakca rekabet Amac Uygun secimin onemi Yasam dongusu Teknik temelli bilgi hizmetleri

Detaylı

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI 1-İLK AÇILIŞ Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir Kullanıcı Adı ve şifre girildikten sonra aşağıdaki ekran gelir Bundan sonra

Detaylı

ASSAEL INVITATIONAL CALCUTTA(Final 3)

ASSAEL INVITATIONAL CALCUTTA(Final 3) AAL IVITATIOAL CALCUTTA(Final ) AAL IVITATIOAL CALCUTTA(Final ) Team vs Team Team Team Team Team Ventin kini orth ast rang Kahyaoglu outh est Board Contrat By M D - - Contrat By M D - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaylı

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri Cost Modülü Ay sonu İşlemleri - Stokta devir işlemi yapıldığında, devir tarihinden önceki dönemlere işlem yapılamadığından ve modüller arası tam entegrasyon olduğundan, stok ve cost programından da sağlıklı

Detaylı

1. Saha dört eşit parçaya bölünmüş durumdadır.ancak oyuncular bu bölumlerin sadece üçünü kullanabilirler.

1. Saha dört eşit parçaya bölünmüş durumdadır.ancak oyuncular bu bölumlerin sadece üçünü kullanabilirler. DAR ALAN OYUNU (4 BÖLGELİ GEÇİŞ OYUNU) YAŞ GURUBU: 10-14 1. Saha dört eşit parçaya bölünmüş durumdadır.ancak oyuncular bu bölumlerin sadece üçünü kullanabilirler. 2. Takımlar pozisyonlarına göre sahayı

Detaylı

2017 Türkiye Kadın Takımlar Briç Şampiyonası

2017 Türkiye Kadın Takımlar Briç Şampiyonası 2017 Türkiye Kadın Takımlar Briç Şampiyonası STATÜ Yayınlanma Tarihi : 11.03.2017 Değişiklik : 13.03.2017 Gruplamada tüm masterpointler dikkate alınmıştır.madde 3.2. Ayrıca B grubu finali 4 maç olacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2015-2016 Sezonu Genç Erkekler Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

KESİN PROJE RAPORU PROJENİN ADI PROJEYİ HAZIRLAYANLAR BABÜR NEDİM ÇAĞATAY OKUL ADI VE ADRESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN

KESİN PROJE RAPORU PROJENİN ADI PROJEYİ HAZIRLAYANLAR BABÜR NEDİM ÇAĞATAY OKUL ADI VE ADRESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN KESİN PROJE RAPORU PROJENİN ADI HANGİ ADAYI SEÇELİM? PROJEYİ HAZIRLAYANLAR BABÜR NEDİM ÇAĞATAY OKUL ADI VE ADRESİ ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ ATAKÖY 9.-10. KISIM, 34156 BAKIRKÖY - İSTANBUL DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Detaylı

Sanal Antrenör düğmesine basıp tüm bu işleri senin için özel antrenörümüzün yapmasını da sağlayabilirsin!

Sanal Antrenör düğmesine basıp tüm bu işleri senin için özel antrenörümüzün yapmasını da sağlayabilirsin! ONLINE OYUN NASIL OYNANIR? Online maçlara başlamak için aşağıdaki adımları takip etmen yeterli. Bir kere başlayınca ne kadar kolay ve pratik olduğunu göreceksin: 0. FORMANI VE RENKLERİNİ BELİRLE Oyunun

Detaylı

löve oyun % şans Valeye veya dokuzluya gidin. Valeye gidin. Onluya gidin ve onörleri çekin. Bu oyun, damı düşürmek için onörleri çekmekten % 6 iyidir.

löve oyun % şans Valeye veya dokuzluya gidin. Valeye gidin. Onluya gidin ve onörleri çekin. Bu oyun, damı düşürmek için onörleri çekmekten % 6 iyidir. Dam dışarda Melih Ozdil Toplam beş kart ile löve oyun % şans AKJ9 Valeye veya dokuzluya gidin. Valeye gidin. 1 AKJ10 Onluya gidin ve onörleri çekin. Bu oyun, damı düşürmek için onörleri çekmekten % iyidir.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi kalecinin topa sahip olduğu durumu içermez?

Aşağıdakilerden hangisi kalecinin topa sahip olduğu durumu içermez? 2012-2013 FUTBOL SEZONU KLASMAN BELİRLEME KURAL SINAVI (A) (Üst, A, B, C, Uzman Yardımcı Hakemler) 1- Bariz gol şansının engellenmesiyle ilgili olarak hakemler aşağıdaki hangi durumu göz önüne almamalıdır?

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FUTBOL AÇIKLAMALAR. Gençler kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır. Yıldız Kız/Erkek :(

FUTBOL AÇIKLAMALAR. Gençler kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır. Yıldız Kız/Erkek :( K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi FUTBOL AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

e-fatura Forum Sitesi Kullanım Kılavuzu Aralık 2013

e-fatura Forum Sitesi Kullanım Kılavuzu Aralık 2013 e-fatura Forum Sitesi Kullanım Kılavuzu Aralık 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/24 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/24 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

Ara Sınav Yanıtları Econ 159a/MGT 522a Ben Polak Güz 2007

Ara Sınav Yanıtları Econ 159a/MGT 522a Ben Polak Güz 2007 Ara Sınav Yanıtları Econ 159a/MGT 522a Ben Polak Güz 2007 Aşağıdaki yanıtlar puanları almak için gerekenden daha fazladır. Genelde daha öz açıklamalar daha iyidir. Soru 1. (15 toplam puan). Kısa yanıtlı

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

TEKRAR. Genç Brezilyalılar topla yatıp topla kalkar. Kazanmak için yaşarlar. Köklerine inerek orijinal futsal hız hareketlerinin bazılarını öğren.

TEKRAR. Genç Brezilyalılar topla yatıp topla kalkar. Kazanmak için yaşarlar. Köklerine inerek orijinal futsal hız hareketlerinin bazılarını öğren. Genç rezilyalılar topla yatıp topla kalkar. Kazanmak için yaşarlar. Köklerine inerek orijinal futsal hız hareketlerinin bazılarını öğren. antrenman DRILE D VÇ 360 ELÁSTICO lambreta TEKRR Çözene kadar Çözene

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE DÜġÜK FREKANSLI ELEKTRO MANYETĠK ALAN (SDF-EMA) DÜZEYLERĠNĠN VE BU EVLERDE YAġAYANLARDA OLASI SAĞLIK ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

MİDİ VOLEYBOL OYUN KURALLARI

MİDİ VOLEYBOL OYUN KURALLARI MİDİ VOLEYBOL OYUN KURALLARI 2017-2018 1. Oyun Sahası 1.1 Ölçüler 1.2 Oyun sahasının yüzeyi 1.3 Oyun alanındaki çizgiler 1.4 Bölgeler ve sahalar 1.5 Isı ve Aydınlatma 2. File ve Direkler 2.1 Filenin yüksekliği

Detaylı

Eğitsel Oyun Projesi Raporu. SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER

Eğitsel Oyun Projesi Raporu. SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi - Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yeterlikleri Dersi Eğitsel Oyun Projesi Raporu SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER 150805169 elifsuer165@gmail.com

Detaylı

ECZANEM PROGRAMI SAYIM İŞLEMLERİ

ECZANEM PROGRAMI SAYIM İŞLEMLERİ ECZANEM PROGRAMI SAYIM İŞLEMLERİ ECZANEM PROGRAMI SAYIM İŞLEMLERİNİN NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA AŞAĞIDA SIRASIYLA YAPMANIZ GEREKENLER BELİRTİLMİŞTİR. 1 - BU İŞLEMLER ECZANEM PROGRAMININ KURULU OLDUĞU ANA

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

Sloan Yönetim Okulu 15.010/15.011 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Güzl 2004 Professors Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker

Sloan Yönetim Okulu 15.010/15.011 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Güzl 2004 Professors Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker Sloan Yönetim Okulu 15.010/15.011 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Güzl 2004 Professors Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker ÖDEV #5 ÇÖZÜMLER 1. a. Oyun Analizi i. Nash Dengesi Bir çift hamle Nash dengesidir

Detaylı

SEÇĠM YARIġI BAġLARKEN

SEÇĠM YARIġI BAġLARKEN SEÇĠM YARIġI BAġLARKEN 12 Haziran 2011 Seçim AraĢtırması - NĠSAN 2011 - SUNUġ GENAR AraĢtırma, 1997 den beri araģtırma sektöründe faaliyet gösteren bir kurumdur. Sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak

Detaylı