2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR"

Transkript

1 2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR Derleyen: Mehmet AYDIN Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü Mavikumsal (BBO) ANKARA / 2010 ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.) ÖNSÖZ... 5 SĠSTEMĠMĠZLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER... 5 TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCE:... 6 FORSĠNG (1NT) SANZATU: SANZATU (NT) AÇIġLARIMIZ... 8 STAYMAN:... 8 SMOLEN TRANSFERĠ: MĠNÖR RENK ARAġTIRMASI: JACOBY TRANSFER: SOUTH AFRĠCAN TEXAS TRANSFER (SATT): MĠNÖR SEKANSLARI: NT AÇIġIMIZA RAKĠP ARAYA GĠRDĠĞĠNDE (Kompetisyonda): A) RAKĠBĠN NATÜREL RENKLE ARAYA GĠRĠġLERĠNDE LEBENSOHL: B) RAKĠBĠN CEZA KONTURU ÜZERĠNE (SCRAMBLĠNG) KAÇIġ KONUġMALARI: C) RAKĠBĠN KONVANSĠYONEL ARAYA GĠRĠġLERĠNDE KONUġMALAR: MAJÖR AÇIġLARI ve GELĠġMELERĠ PĠK AÇIġINA CEVAPÇININ ĠLK DEKLARELERĠ: NT FORSĠNG SANZATU dan SONRA AÇICI ve CEVAPÇININ REBĠDLERĠ: MAJÖR AÇIġLARINDA KONVANSĠYONLARIMIZ: JUMP TERS MAJÖR: SPLĠNTERS: BERGEN (Raise) YÜKSELTMLERĠ: JACOBY 2NT: Two Way TRĠAL BĠD (yardım) DEKLARESĠ: Reverse DRURY:

2 1KÖR AÇIġINA CEVAPÇININ ĠLK DEKLARELERĠ: NT FORSĠNG SANZATU dan SONRA AÇICI ve CEVAPÇININ REBĠDLERĠ: SEKANSI: MAJÖR AÇIġLARINDAN SONRAKĠ 2/1 SEKANSLARIMIZ: MAJÖR AÇIġINDAN SONRA CEVAPÇININ LĠMĠTLERĠNE TOPLU BAKIġ: MĠNÖR AÇIġLARI ve GELĠġMELERĠ MĠNÖR AÇIġLARINDA KONVANSĠYONLARIMIZ: WALSH: UMJOODOO: Two Way INVERTED MĠNÖR: Two Way (iki yönlü) CHECK-BACK STAYMAN: MĠNÖR AÇIġLARINDAN SONRAKĠ 2/1 SEKANSIMIZ: KOMPETĠTĠF KONUġMALAR RAKĠBĠN MÜDAHALESĠNDEN SONRAKĠ YAKLAġIMLARIMIZ: ) RAKĠBĠN BASĠT RENK OVERCALL una KONUġMALARIMIZ: a) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ SANZATU DEKLARESĠ: b) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ YENĠ RENK DEKLARESĠ: c) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ ORTAĞININ RENGĠNĠ TUTUġU: d) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ından SONRA CEVAPÇININ NEGATĠF KONTURU: NEGATĠF KONTURA AÇICININ REBĠDLERĠ: TRAP-PAS & RE-OPENĠNG DBL: NEGATĠF KONTURDAN SONRA CEVAPÇININ ĠKĠNCĠ KONUġMASI: e) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ından SONRA AÇICININ REBĠDLERĠ: ) RAKĠBĠN TAKE-OUT KONTURU una KONUġMALARIMIZ: ) RAKĠBĠN 1NT OVERCALL ına KONUġMALARIMIZ: ) RAKĠBĠN ĠKĠ RENKLĠ EL GÖSTEREN OVERCALL ına KONUġMALAR: ) RAKĠBĠN SIÇRAYARAK OVERCALL ına KONUġMALARIMIZ: ) FORSĠNG PAS: DĠĞER KOMPETĠTĠF KONUġMALAR: ) RAKĠPLER KONUġTUKTAN SONRA 3NT ĠÇĠN STOPER KONUġMALARI: ) CEZA KONTURLARI: ) SUPPORT DBL & RE-DBL: ) S.O.S. SÜRKONTURU: ÜÇÜNCÜ ve DÖRDÜNCÜ POZĠSYONDA AÇIġLAR SEVĠYESĠNDE KUVVETLĠ ve ZAYIF AÇIġLARIMIZ KUVVETLĠ 2 TREFL AÇIġLARI: SANZATU AÇILISI: KARO MULTĠ (kuvvetli-zayıf) AÇILIġI: MULTĠ 2KARO AÇIġINA CEVAPLARIMIZ: ĠKĠ RENKLĠ ZAYIF 2MAJÖR (muiderberg) AÇIġLARI: DĠĞER YÜKSEK SEVĠYELĠ AÇIġLAR SANZATU AÇILIġI (Gambling) : PREEMPTĠF 3 AÇIġLARI: PREEMPTĠF 4 MAJÖR AÇIġLARIMIZ: NAMYATS (4 / 4 ) AÇIġLARI: ġġlem KONUġMALARI KISALIKTA UYGUNLUK NE DEMEKTĠR? KONTROL (cue-bid) KONUġMALARI: AS veya KEY KART SORULARI:

3 4NT NEDĠR? ROMAN KEY-KART (RKCB) SORULARI: EXCLUSĠON KEY-KART BLACKWOOD (void wood): MĠNÖR WOOD: DOPI (veya DEPO)-ROPI VOLUNTARY BĠD OF 5 MAJÖR ġilem Daveti: KANTĠTATĠF ġilem Daveti: OVERCALL / ARAYA GĠRĠġLER Defansif KonuĢmalar RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA YENĠ RENK ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA TAKE-OUT KONTURU ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA DÖRDÜNCÜDEN (Uyandırma/Balancing) MÜDAHALELER: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA 1NT (Sanzatu) ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA ĠKĠ RENKLĠ ELLERLE ARAYA GĠRĠġLERĠMĠZ: MĠCHAEL S CUE-BĠD & UNUSUAL 2NT: GHESTEM: RAKĠPLER ĠKĠ RENK KONUġTUKTAN SONRA ĠKĠ RENKLĠ ELLERLE ARAYA GĠRĠġLER: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA JUMP OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA GAMBLĠNG: RAKĠBĠN 1NT AÇIġINA ARAYA GĠRĠġLERĠMĠZ: ĠKĠNCĠDEN MÜDAHALEDE CAPPELLETTĠ/HAMĠLTON: DÖRDÜNCÜDEN (Uyandırma/Balancing Durumunda) MÜDAHALEDE LANDY: RAKĠBĠN ZAYIF-ĠKĠ AÇIġLARINA DEFANSĠF KONUġMALAR: RAKĠBĠN ZAYIF-ĠKĠ AÇIġINA T/O KONTURDAN SONRA LEBENSOHL: KONVANSĠYONLAR REVERSE (rivörs) FORSĠNG: AÇICININ REVERSE SĠNDEN SONRA LEBENSOHL: ÜÇÜNCÜ RENK FORSĠNGĠ: DÖRDÜNCÜ RENK FORSĠNGĠ: DĠĞER KONVANSĠYONLAR: PUPPET STAYMAN: D.O.NT SUCTĠON KĠCKBACK: DEFANS (SAVUNMA) A) GEL-GELME ve SAYI APELLERĠ: STANDART/DĠREKT (attitude) APEL: UDCA (Up-side Down Count Attitude) APEL: ODD/EVEN APELĠ: B) RENK TERCĠHĠ ve DEFOS APELLERĠ: RENK TERCĠHĠ APELĠ (Preferans) : STANDART (direkt) DEFOS: UDCA (ters) DEFOS: ROMAN (Odd/Even Discard) DEFOS: LAVĠNTHAL (preferansiyel) DEFOS: C) ATAKLARA TOPLU BAKIġ: NE ZAMAN SALDIRGAN ATAK EDĠLĠR? NE ZAMAN PASĠF ATAK EDĠLĠR? ATAKTA YASAKLAR: SANZATU KONTRATLARINA ATAKLAR:

4 KOZ KONTRATLARINA ATAKLAR: D) OYUN ĠÇĠ DÖNÜġLER: KART OYUNU SQUEEZE (skuiz / sıkıģtırma): EKLER BRĠÇTE EL DEĞERLENDĠRME MP ve ĠMP STRATEJĠLERĠ: EL ĠÇĠN DAĞILIM ve ONÖR PUAN TABLOSU: BRĠÇ YASASINDAN ALINTILAR ALERT NEDĠR? SIRASIZ DEKLARE, PAS, KONTURLAR (madde 29 32): YETERSĠZ DEKLAREDEN SONRAKĠ YÖNTEMLER (madde 27): ĠZĠNSĠZ BĠLGĠLER (madde 16): ARTIRIM SIRASINDA KART GÖRÜNMESĠ (madde 24): KONUġMALARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI (madde 25): GERĠ ALINAN ĠSTEMSĠZ KONUġMANIN ÇIKIġ KISITLAMALARI (26): BĠR USULSÜZLÜK SONRASI YÖNTEM (madde 9): BĠR ONARMANIN BELĠRLENMESĠ (10): ONARMA HAKKININ YĠTĠRĠLMESĠ (11): KART OYUNUNUN BAġLAMASI (madde 41): SIRASIZ YÜZÜ AÇIK ATAK (54): DEKLERANIN SIRASIZ ÇIKIġI (55): DEFANS OYUNCUSUNUN ZAMANINDAN ÖNCE ÇIKIġ veya OYUNU (57): YASAYA AYKIRI BĠR OYUNDAN SONRA YÖNTEM (60): YERĠN (dummy) HAKLARI VE KISITLAMALARI (42-43): KARTLARIN OYNANMASI (madde 45): YERDEN OYNANACAK KARTIN EKSĠK veya YANLIġ SÖYLENMESĠ (46): DEKLERANIN KARTLARININ GÖRÜNMESĠ (48): DEFANS OYUNCUSUNUN KARTLARININ GÖRÜNMESĠ (49): Eġ ZAMANLI ÇIKIġ veya OYUNLAR (58): CEZALI KARTIN (Majör-minör) DURUMU (50): ĠKĠ veya DAHA FAZLA CEZALI KART (51): CEZALI KARTI ÇIKMAMA veya OYNAMAMA (52): RÖNONS (Renge Uymamak) UYGULAMALARI (madde 61-64): RÖNONSUN DÜZELTĠLMESĠ (62): RÖNONSUN RESMĠLEġMESĠNDEN SONRAKĠ YÖNTEM (64): LÖVELER (madde 65-71): LÖVELERĠN DÜZENLENMESĠ (65): LÖVELERĠN ĠNCELENMESĠ (66): ÖZÜRLÜ LÖVE (67): LÖVE TALEBĠ VEYA TERKĠ (68): UZLAġMIġ TALEP veya TERK (69): ĠTĠRAZ EDĠLMĠġ TALEP veya TERK (70): ĠPTAL EDĠLEN TERK (71): KAZANILMIġ LÖVELER: ĠLETĠġĠM (madde 73): HATALI AÇIKLAMA veya HATALI DEKLARE (madde 75): DAVRANIġ VE ETĠK (74):

5 ÖNSÖZ Bu briç notları, bizim grubumuzun oynayacağı sistem ve konvansiyonları belirlemek ve bir standart oluģturmak amacıyla, Milli briççilerimizden Sayın Ergun Çuhadar dan aldığımız briç dersleri sonucunda hazırlanmıģtır. Ancak, çok az da olsa (Hocamızdan onay alma imkânını henüz bulamadan) bazı yerlerde değiģiklikler ve bazı ilaveler yapılmıģtır. Dolayısıyla burada anlatılanların genel briç standartı olarak algılanmaması gerektiğinden, baģkaları tarafından farklı oynanıyor olması da gayet doğal olacaktır. Bu derlemenin içinde bizim oynamadığımız, çeģitli kaynaklardan yararlanılarak alınan bazı konvansiyonlar da bulunmaktadır. Bunun nedeni, rakipler bu konvansiyonları kullanırken bizim de bunlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktır. SĠSTEMĠMĠZLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER Sistemimiz; 5 li majör sisteminin modifiye edilmiģ bir hali olan Two Over One (2/1) Game Force ve Forcing NT dan oluģmaktadır. Bazı konvansiyonlar da sisteme dâhil edilmiģtir. Birinci ve ikinci pozisyonda bir renk ile oyunu 13 + puanla açıyoruz puanla da oyun açmayı düģündüğümüzde 20 kuralını uyguluyoruz. (Yani, elimizdeki en uzun iki rengin toplam kart sayısı ile elimizdeki onör puanlarının toplamı en az 20 oluyorsa, puanların renklerde olmasına ve markaların kalitesine bakarak açabiliyoruz.) Bu nedenle, 12 puanlı ve 4333 tam dengeli bazı beğenmediğimiz ellerle oyunu açmayabiliyoruz. 4 4 dağılımlarla 12 puanla, 5 4 dağılımlarla ise 11 puanla da açabiliyoruz. Ayrıca 2As ve 1Rua ile de oyunu açmak gerek. 5 + kart majörümüz varsa oyunu majörle açıyoruz. EĢit sayıda majörlerin olması halinde pahalı renk olan pik ile açıyoruz. En az 5 li majörümüz yoksa minörlerden uzun olanı ile açıyoruz. EĢitlik halinde pahalı renk olan karo ile açıyoruz. Ancak 3 3 minör eģitliğinde karo ile değil, trefli ile açıyoruz. Karo açıģlarımızdaki kart sayısı genellikle en az dört adettir. Ancak dağılımda 5 li majörümüz olmadığından, minörlerden uzun olanı ile yani 3 lü karo ile açıyoruz. Sadece bu dağılımda karomuz en az 4 lü olamıyor. Ama açıcıda 4 4 majör olmadığı anlaģılınca karonun da en az 4 lü olduğunu anlayabiliyoruz. 5 li Majör ve 6 lı minörle genel kuralımız; Majörle açıp okuma fırsatı olduğunda minörümüzü tekrarlıyoruz. Ancak, Ģilem ilgisi olan bazı ellerle minörle açıp Majörümüzü tekrarlıyabiliriz. Birinci ve ikinci pozisyonlarda iken açıģlarımız çok disiplinli olmalıdır. Ortağı yanlıģ yönlendirmemeye dikkat etmeliyiz. Zayıf iki ve üç açıģlarında rakipleri sıkıntıya sokayım derken ortağı sıkıntıya sokmuģ olabiliriz. Üçüncü pozisyonda iken ortağımızın pas geçmiģ olduğunu biliyoruz, elinde en fazla 11 veya çok kötü bir 12 puan olabilir. Zayıf iki veya üç açıģlarında daha serbest hareket edebiliriz. Elimizde tam açıģ puanı yoksa dördüncü pozisyondaki rakibin yüksek puanı olması ve bu eli rakiplerin oynama ihtimali fazladır. Bu nedenle üçüncü pozisyonda; ortağa atak gösterebilecek kalitede bir renkle, daha az bir puanla oyun açabiliriz. Dördüncüden 1 seviyesinde zayıf (10,11,12 OP gibi) açıģlarda 15 kuralını uyguluyoruz. Yani onör puanların toplamı ile pik rengindeki kartların sayısı 15 + olmalıdır. Zon kuvveti olmadığı bilinen rakibe karģı preemptif açıģın amacı olmayacağından, dördüncüden preemptif açıģ yapılmayacaktır. Dördüncüden 2/3 seviyesindeki açıģlar, 6/7 li iyi renk ve puanla yapılacaktır. Açıcı ve cevapçının ellerini 3 kategoriye ayırıyoruz: Zayıf eller Davet elleri Kuvvetli eller Açıcının: 12~14 15~ Cevapçının: 6~10 11~

6 TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCE: Two Over One (2/1); bir seviyesindeki oyun açıģlarına, cevapçının ilk deklaresinde, sıçramadan iki seviyesinde yeni renk okumasıdır. Bu, cevapçının da en az oyun açacak güçte (13 + puan) değerlere sahip olduğunu gösterir ve en az zon forsingidir. Yani genel kural; zondan önce durulmaz, rakip araya girmiģse rakip kontursuz oynatılmaz. Ana konvansiyonu da Forsing Sanzatu dur. Diğer konuģmalar SAYC la benzerlik taģır. 2/1 Game Force, sadece birinci veya ikinci pozisyonda 1 seviyesinde oyun açtığımızda ve sonraki rakibin pas geçtiği durumlarda geçerlidir. Yani ortağımız pas dan gelmemiģ olacak ve sonraki oyuncu da araya girmemiģ olacaktır. Rakibin direkt araya giriģinden sonraki cevapçının 1 üzerine 2 seviyesindeki konuģmaları 2/1 GF değildir. Bundan sonraki konuģmalar, kompetitif (yarıģsal) konuģmalar gurubuna girer ve standart metodlar uygulanır. Keza pas dan gelen ortağın sıçramadan iki seviyesinde yeni renk okuması da, 2/1 GF değildir ve standard metodlardaki gibi 10~11/12 puan (açmaz elin iyisi, yani maksimum pas eli) gösterir. 2/1 GF nin geçerli olduğu sekanslar aģağıdaki gibidir: 1 açıģı üzerine 2 seviyesindeki tüm yeni renkler; 2 veya 2 ya da 2. 1 açıģı üzerine; 2 veya 2, 1 açıģı üzerine; sadece 2, Cevapları 2/1 oyun forsingidir ve en az oyun açacak güçte değerlere sahip el gösterir. Görüldüğü gibi 1 açıģı üzerine sıçramadan 2 seviyesinde yeni renk okumak mümkün olmadığından 1 açıģından sonra 2/1 sekansı bulunmamaktadır. 2/1 cevabımız en az zona kadar forsingtir. Bu nedenle ekstra değerler göstermek için sıçrama kullanmıyoruz. Genel olarak: Bizim, 2/1 cevaplarımızda, konuģulan renk en az 5 li olmak zorundadır. Ancak 2 cevaplarımızda böyle bir zorunluluk yoktur ve 2/3 lü olabiliyor. Yani treflide yalan söyleyebiliyoruz. Bu nedenle 1 üzerine 2 cevaplarımız alert edilmelidir. Majör açıģlarına 2/1 cevaptan sonra açıcının 2NT rebidi, 15~17 HCP ve 5332 dağılım gösterir. 12~14 HCP ve 5332 dağılım ile açıcı, 5 li olmasına rağmen açıģ majörünü tekrarlar. Minör (karo) açıģına 2/1 cevaptan sonra açıcının 2NT rebidi ise, 12~14 HCP gösterir. 1 üzerine 2 zon forsingi konuģmalarından sonra açıcının, reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidleri farklı oynanmaktadır: 1) Açıcının reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hiç birini reverse olarak oynamayanlar vardır. 2) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hepsini reverse olarak oynayanlar vardır. 3) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinden sadece 1 açıģına 2minör cevabından sonraki açıcının 2 rebidini reverse olarak oynayanlar vardır. Biz, reverse kurallarına uygun olarak açıcının reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hepsini reverse olarak oynuyoruz. Bu nedenle açıcı, 5 li olmasına rağmen açıģ majörünü tekrarlıyabilir. Hatta karo ile açıģ yapmıģsa 4 lü karosunu dahi tekrarlayabilir. Açıcının rengini tekrarından sonra cevapçının 2NT rebidi, açıcının elini tarif etmesi için röledir. 2/1 zon forsinginden sonra açıcı veya cevapçı tarafından yapılan sıçramalı konuģmalar, özel (spesifik) el tiplerini göstermek içindir. Güç göstermek için sıçranmaz. 2/1 zon forsinginden sonra açıcının ve cevapçının rebidleri ile ilgili geliģmelere, majör ve minör açıģları bölümlerinde değinilmiģtir. 6

7 FORSĠNG (1NT) SANZATU: Birinci veya ikinci pozisyonda iken, sizin 1 seviyesindeki majör (1 /1 ) açıģlarınıza, ortağınızın 1NT cevabı 1 tur forsingdir ve açıcı pas geçemez. (Minör açıģlarına 1NT forsing değildir.) Rakip de araya girmemiģ olacaktır. Yani ortağın 1 açıģına rakip 1 ile araya girmiģse, bundan sonra F1NT devre dıģıdır ve devamındaki konuģmalar, kompetitif (yarıģsal) konuģmalar gurubuna girer. Pas dan gelen cevapçının 1NT si, yarıforsingnt olarak adlandırılır. Cevapçı pas dan geldiğine göre açıcı üçüncü veya dördüncü pozisyonda açıģ yapmıģtır. Bu durumda Ģu noktaları dikkate almak gerekir: 1) Açıcı, normal açıģ puanı ile 1majör açıģı yapmıģsa 1NT nun forsing olduğunu düģünerek tüm rebidlerini buna göre yapmalıdır. 2) Açıcı, birinci ve ikinci pozisyonda oyun açamayacak olan bir elle açıģ yapmıģsa ve 1NT nun da en uygun kontrat olduğunu düģünüyorsa pas geçebilir. Ancak renk oynamanın NT ya göre daha uygun olacağını düģünüyorsa ekonomik ikinci rengini rebid etmelidir. 3) Pastan gelen cevapçının 1NT cevabı biraz farklılık gösterebilir. Ancak cevapçı, açıcının normal bir açıģının olması halinde pas geçmeyeceğini bilerek hareket etmelidir puanlık davet elleriyle; 2NT ya sıçramamalıdır, 3 lü tutuģu varsa Reverse Drury konvansiyonunu kullanmalıdır. 4) Üçüncü ve dördüncü pozisyonda açıģ yapan oyuncu, cevapçıda ne tür ellerin olamayacağını değerlendirerek konuģmalarını yapmalıdır. F1NT nun geliģmeleri, majör açıģları bölümündedir. Neden Forsing 1NT? a) 2/1 sistemimiz için gereklidir. Forsing 1NT, 2/1 oynamak için mecburi bir basamaktır puanlık eller bu kategoriye alınarak, 1 e 2 konuģulan durumlarda, zon oynamak için uygun konuģma aralığı kazanılmıģ olacaktır. Sistemin en önemli özelliği budur. b) Majör açıģlarına tutuģlarımızı geliģtirmek için gereklidir. Sistemimizi; Jacoby 2NT, Bergen gibi konvansiyonel tutuģlarla destekleyerek modernleģtirmek için, tutuģlarımızı 3 veya 4 kart ve dengeli/dengesiz olarak ayırabilmek için f1nt oynamak mecburiyetindeyiz. c) Cevapçının 6 7 kartlı uzun rengini oynayabilmek için gereklidir. Cevapçının 6 7 kartlı ve 6 10 puanlı bir eli olduğunda, puanı yetersiz olduğundan rengini 2 seviyesinde okuyamaz ve 1NT der. Açıcı da minimum ve dengeli iken pas deyince, 8 9 hatta bazen 10 kart fit olan renk yerine 1NT oynanır. Oysa f1nt cevabından sonra açıcı pas diyemeyeceğinden, cevapçı ikinci konuģmasında 6 9/10 puanlı uzun renginde oynayabilecektir. d) Rakiplerin rahatça balance etmemeleri için gereklidir. 1majör açıģtan sonra, normal 1NT cevabı pas-pas gidince, son oyuncu daha rahatça uyandırabiliyor. Oysa f1nt dan sonra konuģmalar, çoğunlukla 2 /2 Ģeklinde rakibin önüne geldiğinden, uyandırma daha zorlaģıyor. Kompetitif avantaj için f1nt nun oynanması önem kazanmaktadır. e) 1NT yerine en az 5 2 fite koz oynamak için gereklidir. 1NT kontratı oynamak, her iki el dengeliyken daha iyidir. Ama çoğu zaman 1NT cevap veren oyuncu dengesiz olduğundan, koza oynamak faydalıdır. Bunu sağlayabilmek için f1nt oynamalıyız. 1majör oyun açıldıktan sonra, 1NT nun en iyi kontrat olabilmesi için Ģu Ģartların hepsinin birden sağlanması gereklidir: Açıcıda dengeli (5332) ve minimum el olmalıdır. Cevapçı minimum (6 10) olmalıdır. Cevapçının 5 + kartlı bir rengi olmamalıdır. Açıcının majörüne, cevapçının 1 2 küçük karttan daha iyi fiti olmamalıdır 7

8 Bütün bu Ģartların birlikte sağlanacağı el tipinin gelme sıklığı son derece düģük olduğundan, 1majörle oyun açıldıktan sonra 1NT ye oynamaktan vazgeçerek, yukarıda sayılan faydalarından dolayı 1NT cevabını forsing oynuyoruz. 1 SANZATU (NT) AÇIġLARIMIZ Genel prensip, beģli majörle veya birden fazla doubleton renkle Sanzatu açılmamasıdır. Puanları kısa renklerde yoğunlaģan 6322 dağılımlı ellerin bile dengeli sayılıp sanzatu açılması uygun olabilir. Yarı dengeli sayılan bu dağılımlarda puanlar uzun renkte ise renk açmak, uzun renklerde hiç puan olmayıp, onör kartlar kısa renklerde yoğunlaģmıģ ise, sanzatu açmak doğru olabilir dağılımlı eller, NT açıģı için dengeli sayılmazsa da, ikiģer kartı olan renklerde toplam 8 den fazla puan varsa, bu eli sanzatu açacak ellerden saymak uygun olabilir. Puanlar uzun renklerde yoğunlaģmıs ise bu eli iki renkli el olarak kabul etmek daha doğru olur. El değerlendirirken, güzel 5 li renk için mutlaka bir puan eklenmeli. AQ AQ KJ64 Puanları kısa renklerde yoğunlaģmıģ bu eli 1NT açmak uygun olabilir. Sanzatu açıģlarına cevaplarlarda ve geliģmelerinde çok çok farklı uygulamalar vardır. Biz aģağıda belirtilen cevapları ve geliģmeleri oynamayı uygun bulduk. (! ) = Alert gerektiren konuģmalardır. AÇICI CEVAPÇI 1NT PAS 0~7 Puan ve 5 li Majör veya 6 lı minörü olmayan el. 1NT 2 En az davet eli var (8 + Puan). 4 lü Majör olmayabilir. (Stayman).! 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transfer.! 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transfer.! 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 1NT minörler ve zayıf el.! 1NT minörler ile zon forsingi.! 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz.! 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz.! 1NT 3NT Oynamaya. 10~15 puan ve 4/5 li Majörü inkar eder (dağılım 4333 ise 4 lü Majör olabilir). 1NT 4 e transfer. South African Texsas Transfer (SATT).! 1NT 4 e transfer. South African Texsas Transfer (SATT).! 1NT 4 Oynamaya (to play). 1NT 4 Oynamaya (to play). 1NT 4NT Kantitatif (Ortak maximum elle açmıģsa Ģilem davetidir. 16 puanlı ve 4 lü/5 li Majörü olmayan dengeli el). UYARI: Sanzatu açıģlarında ve geliģmelerinde Gerber oynamıyoruz. STAYMAN: Stayman, 1NT açan ortağın elinde Majör renklerden 4 kart olup olmadığını araģtıran konvansiyonun adıdır. Stayman yapmaktaki amaç Majör fiti bulmaktır. Cevapçının bu 8

9 araģtırmayı yapabilmesi için Genel Kural en az davet elinin (8 + Puan) olması ve en az Majörlerden birinin elinde 4 lü olması gerekir. Ancak biz, 1NT açıģına 2NT cevabını karoya transfer oynadığımız için, 4 lü Majörü olmayan davet ellerini, zorunlu olarak 2 staymandan geçtikten sonra gelen cevaba 2NT deklare ederek ifade ediyoruz. Bu nedenle de 2 ile stayman yapan cevapçıda 4 lü Majör olmayabilir. O halde stayman mutlaka alert edilmelidir. Staymanın 8 + puanla yapılması genel kuraldır, ancak bazı dağılımlarda 2 e gelen cevaba PAS diyecek ellerle de yapılabilir. Mesela: l, , , v.s. gibi dağılımlarla puansız da yapılabilir. Hatta bazı dağılımlarda mutlaka yapılmalıdır. Mesela: l veya gibi. Bunun dıģında stayman için 8 + HCP gereklidir. UYARI: 4333 dağılımlı, 10~15 puanlı ve 4 lü Majörü olan bir elle stayman yapılmayacaktır. 4 lü Majör yokmuģ gibi hareket edilerek doğrudan 3NT deklare edilecektir bir eli 4Majör oynamak 3NT oynamaya göre daha avantajlı değildir. Hatta 4333 dağılımlı ve kötü 8 puanlı elle davet yapılmayıp pas geçilmesi, genellikle daha doğru karar olabilmektedir. AÇICI 1NT CEVAPÇI 2 Stayman, yani 4 lü Majörün var mı? Sorusudur. (alert! 4 lü Majör olmayabilir) Açıcının 3 cevabı vardır: lü Majörüm yok. (karolarla ilgisi yok, sadece soruyu cevaplıyoruz) lü var, ayrıca 4 lü pik de olabilir! lü var, ama 4 lü kör yok. 1. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman. 2 4 lü Majörüm yok. 2 Cevapçının 5 li ü ile 4 lü i ve davet eli (8/9 puan) var. 2 Cevapçının 5 li i ile 4 lü ü ve davet eli (8/9 puan) var. 2NT 8~9 puan davet eli, 4 lü Majör olmayabilir. 3 Minör araģtırması, zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3NT 10~15 puan ile oynamak için. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 4 seviyesindeki aģağıdaki konuģmalar stayman yapmamıģ gibi değiģmeden aynen devam eder: 4 e transfer (SATT) 6 lı ve 4 lü. 6 lı ün yanında 4 lü olmasaydı, staymandan geçmeden doğrudan SATT yapardı. Atağın açıcıya doğru gelmesini istediğinden, açıcı transferi almalıdır. Atağın kendine doğru gelmesini isteseydi, 4 ile devam ederdi. 4 e transfer (SATT) 6 lı ve 4 lü. 6 lı in yanında 4 lü olmasaydı doğrudan SATT yapardı... 4 Oynamak için. SATT yapmak istemeyen, atağın kendisine doğru gelmesini isteyen 6 lı ve 4 lü i olan el. 4 Oynamak için. SATT yapmak istemeyen, atağın kendisine doğru gelmesini isteyen 6 lı ve 4 lü ü olan el. 4NT Kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4333 ve 4 lü Majörü olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 9

10 2. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman: 2 4 lü var, ayrıca 4 lü pik de olabilir! 2 Cevapçının 4 lü körü yokmuģ, 4 lü varmıģ. Biz 2 ile stayman yaptığımızda en az majörlerden birinin 4 lü olma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle 4 lü imizi göstermemiz gerekiyor. Çünkü açıcıda hala 4 lü olabileceğinden, pik fiti araģtırmasına devam edilmelidir. Aksi halde 4 lü i inkâr etmiģ oluruz. 2NT 8~9 puanlı ve 4 lü Majörü olmayan davet eli. Natürelde 1NT ye 2NT diyecek el. Biz 2NT yi karoya transfer oynadığımız için zorunlu olarak staymandan geçtik , (diğer Majör) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği , (diğer M) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 fiti ile 8/9 puanlı davet eli. 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. 3NT 10~15 puan ile oynamak için: 1. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 2. Cevapçının 4 lü fiti olmadığı belli oldu. Staymandan geçtiğine göre 4 lü i var. 3. Cevapçının 4 lü in yanında 5 li minörü yok. Olsaydı 3minör derdi. 4. O halde cevapçının 4 lü ve 4 lü minör ile dengeli 4432 dağılımı var. 4 fiti ile üzerinden Key Kart sorusu. (cevaplar düz 03/14) 4 fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti. 4 Oynamaya. 4NT Fitsiz kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4 lü ve 4333 dağılımı olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. Kısalığın uygun olması durumunda Ģilem ilgisi gösteren eldir. Açıcı 3NT ile kısalığı sorabilir: 3NT Kalan 3 renkten kısalığın hangi renkte? Sorusudur. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 10

11 3. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman: 2 4 lü var, 4 lü yok. 2NT 8~9 davet eli. Cevapçıda 4 lü olabilir/olmayabilir , (diğer M) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği , 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. 3 fiti ile 8/9 puanlı davet eli. 3NT 10~15 puan ile oynamak için: 1. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 2. Cevapçının 4 lü fiti olmadığı belli oldu. Staymandan geçtiğine göre 4 lü ü var. 3. Cevapçının 4 lü ün yanında 5 li minörü yok. Olsaydı 3minör derdi. 4. O halde cevapçının 4 lü ve 4 lü minör ile dengeli 4432 dağılımı var. 4 fiti ile üzerinden Key Kart sorusu. (cevaplar düz 03/14) 4 fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti. 4 Oynamaya. 4NT Fitsiz kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4 lü ve 4333 dağılımı olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. Kısalığın uygun olması durumunda Ģilem ilgisi gösteren eldir. Açıcı 3NT ile kısalığı sorabilir: 3NT Kalan 3 renkten kısalığın hangi renkte? Sorusudur. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. Stayman Üzerine Cevapçının Solundaki Rakip Araya Girince: AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 DBL (genellikle atak göstermek için)? PASS Ġyi 4 lü var, 4 lü Majör yok. Cevapçı 3 kartla RDBL diyerek oynamayı teklif edebilir. RDBL Ġyi 5 li var, 4 lü Majör yok. Cevapçıda 2 kart varsa oynamayı teklif ediyor. 2 4 lü var, 4 lü Majör yok. 2 /2 Rakibi duymamıģ gibi normal stayman cevabı. 3 4 lü/5 li ve iyi el, 4 lü Majör yok. AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 2? Hem açıcı hem cevapçı, rakibin konuģtuğu Majörde 4 kart varken, ceza konturu atarlar. Açıcı ceza konturu atamadığında PAS diyerek cevapçının atıp atamadığına bakar. Cevapçı kontur atamadığında natürel konuģmasını yapar. 11

12 SMOLEN TRANSFERĠ: Smolen transferi, staymandan sonra açıcının dörtlü Majörü inkâr eden 2 deklaresini takiben baģlar. Stayman yapanda Majörlerden biri 4, diğeri 5 parça veya 6 parça olduğunda kullanılır. Smolen anlaģmasında; staymandan sonra açıcının 2 (4 lü Majörüm yok) deklaresi üzerine cevapçı, dört parça Majöründe 3 seviyesine sıçrar. Cevapçının bu sıçraması, okunan Majörde dört parça gösterir ve açıcı dört parça Majörü inkâr ettiğinden bu renk koz olamaz. Bununla birlikte, okunmayan Majör cevapçıda en az beģ parçadır ve zona kadar forsingdir. Açıcıda, cevapçının uzun Majörü 3 parça ise transferi alır. Bundan sonra cevapçı 3NT ile açıcıdan tercihini kullanmasını isteyebilir veya diğer konuģmalarını yapabilir. Açıcıda cevapçının uzun Majörü sadece iki parça ise, açıcı cevapçıdaki uzun Majörün beģ parça olduğunu varsayarak 3 sanzatu der. Cevapçıda uzun Majör tam beģ parça olduğunda, açıcının iki parçayla desteklediğini bildiği için pas geçer. 5~4 dağılımlı ellerle stayman yapıldığında Açıcıda 4 lü Majör varsa fit bulunmuģtur problem yoktur, açıcıda 4 lü Majör bulamaz ise, cevapçı aģağıdaki Ģekilde elini tarif eder. AÇICI CEVAPÇI 1. 1NT 2 Stayman: 2 4 lü Majörüm yok. 2 Cevapçının 5 li ü ile 4 lü i ve davet eli (8/9 puan) var. 2 Cevapçının 5 li i ile 4 lü ü ve davet eli (8/9 puan) var. 2NT 8~9 puan davet eli, 4 lü Majör olmayabilir. 3 Minör araģtırması, zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. MĠNÖR RENK ARAġTIRMASI: AÇICI CEVAPÇI 1NT Puan Ġle dörtlü Majör sorar? ( Stayman ) 2 4 lü Majör yok cevabından sonra; 3 Minör Renk AraĢtırması dır. Cevapçının 10 + puanı vardır ve dörtlü Majörü olmayan açıcıdan minör renk uzunluğu araģtırmaktadır. Bundan sonra AÇICI: 3 4 lü var. 3 4 lü var. 3NT 4+4 minör var. 3 minörlerden biri 5 li. Bundan sonra cevapçı bir üst basamakla hangi minörünün 5 li olduğunu sorabilir: CEVAPÇI 3 Cevapçı bir üst steple (3kör) 5 li minörün nedir diye soruyor. Açıcı da, bir üst steple (3pik) treflinin (küçük minör), iki üst steple de (3NT) karonun (büyük minör) 5 li olduğunu söyler. Bundan sonra cevapçının 4seviyesinde minör okuması, okunan minör üzerinden keykart sorusudur. Açıcı düz (0314) cevap verir. AÇICI CEVAPÇI 3 5 li. 4 Trefl üzerinden key kart sorusu. Cevaplar NT 5 li. 4 Karo üzerinden key kart sorusu. Cevaplar UYARI: Biz, 1NT 2 e transfer oynadığımızdan, minör suit stayman (mss) oynamıyoruz.! 12

13 JACOBY TRANSFER: 1NT açıģından sonra Jacoby Transfer; cevapçının 5 + kart Majör veya 5 5 Majör ya da 5Majör ile 4 + minör ellerini tarif etmede kullanılan bir konvansiyondur. 2 e transfer. 2 e transferdir. Cevapçının Jacoby Transfer ile konuģma planı Ģu Ģekildedir: 0~7 puanla (partskor) transfer ve sonra pas geçilir. 8~9 puanla (davet) transfer ve sonra 5kart ile 2NT denilir puanla (zon + ) transfer ve sonra varsa 4 + kartlı yeni renk okunur. Yeni renk yoksa AÇICI 1NT 2 AÇICI 1NT 2 5kart Majörle 3NT söylenir. Cevapçı transfer rengini 3 seviyesinde deklare ederse, majörü 6 + karttır ve Ģilem forsingi el gösterir. (6 + kartı olan ve Ģilem istemeyen ellerle doğrudan SATT yapıyoruz.) CEVAPÇI 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: PAS Sign-Off. 2 5 li, 5 li ile 5~7 puan. 2NT 5 li ile 8/9 puanlı davet eli. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 6 lı ile Ģilem forsingi. 3NT 10~13 puanlı, dengeli (5332) ve 5 li var. Açıcı 3NT ile 4Kör arasında tercihini yapar. 3,4,4 fiti ve okunan renklerde kısalık (splinter). 4NT fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti (5332). CEVAPÇI 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: PAS Sign-Off. 2NT 5 li ile 8/9 puanlı davet eli. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 5 li, 5 li ile Ģilem ilgisi. 3 6 lı ile Ģilem forsingi. 3NT 10~13 puanlı, dengeli (5332) ve 5 li var. Açıcı 3NT ile 4Pik arasında tercihini yapar. 4, 4 fiti ve okunan renklerde kısalık (splinter). 4 5 li, 5 li ile zon tercihi. 4NT fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti (5332). Transferin By-Pass Edilmesi/Kırılması Açıcı transfer rengini 4 lü tutuyorsa, dağılımı da ya veya dir ve bundan sonra: Minimum elle (15 16), transferi 3 seviyesinde sıçrayarak alır. Cevapçı, ortağında 4 kartlı fit ve minimum NT açıģ eli olduğunu anlayarak elini yeniden değerlendirir. Cevapçı çok zayıf puan ile transfer yapmıģsa pas geçer ve bu durumda üç seviyesindeki kontrat batabilir. Ancak, rakiplerin kendi renklerinde buluģarak part skor yarıģını kazanmaları önlenmiģ olur. Toplam löve kuralına göre bu kontrat uzun vadede pek fazla zararlı olmaz. 13

14 Maksimum elle (17 HCP), Transferin By-Pass Edilmesi/Kırılması: Açıcı, maksimum el ile transferi by-pass ederek alabilir. Yeni renk: Ġyi 4 lü koz fiti ile sıçramadan 2 veya 3 seviyesinde yeni renk okumak, okunan rengin doubleton olduğunu gösterir. 2NT: Ġyi 4 lü koz fiti ve maksimum el ile doubletonu olmadığını gösteren 4333 dağılım gösterir. 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: 2 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli. 3 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli. 3 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli. 2NT 4 lü fiti ve doubleton renk yok, maksimum açıģ eli ve 4333 dağılım. 3 4 lü fiti ve minimum açıģ eli. Cevapçının 5 5 Majörü olduğu zaman: Zayıf eller ile daha iyi (markalı/onörlü) olanı transfer edip bırakıyoruz. 5~7 puanlı eller ile ucuza ( ) transfer edip, pahalıyı ( ) 2 seviyesinde söylüyoruz. Sadece zon oynamak isteyen eller ile pahalıya ( ) transfer edip ucuzu ( ) 4 seviyesinde söylüyoruz. Bu açıcıya Majörlerden birini seç anlamındadır. ġilemle ilgilenen ellerle pahalıya ( ) transfer edip ucuzu ( ) 3 seviyesinde söylüyoruz. Bu deklare üzerine NT açmıģ olan oyuncuda 3 lü varsa, 3 deklare ederek tercihini bildirir, cevapçı da bundan sonra cue bid e geçer. Sanzatucu baģka bir renk deklare ederse, bu cue bid dir ve den tercih gösterir. Cevapçının Majörü 6 lı olduğu zaman: Zayıf eller ile Jacoby transfer edip bırakırız. Sadece zon oynamak isteyen (veya daha azı) ile SATT yaparız. ġilem ilgisi olan ellerle Jacoby transfer edip (SATT değil), daha sonra transfer rengimizi 3 seviyesinde okuruz. Jacoby transfer üzerine cevapçının solundaki rakip araya girince: AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 DBL (genellikle atak göstermek için)? RDBL Ġyi 5 li var. Cevapçıda 2 tane varsa oynamak istiyor. PASS 3 lü tutuģ yok ve ya ceza da yok. Cevapçı RDBL atarsa transferi al demektir. 2 Rakibi duymamıģ gibi, tutuģu olan normal transfer cevabıdır. SOUTH AFRĠCAN TEXAS TRANSFER (SATT): Texas transfer benzeri bir konvansiyondur ve texas transfere alternatiftir. Texas transferde olduğu gibi ortak 1NT açtıktan sonra, 6 lı Majörümüzün 4 seviyesinde transfer edilmesidir. Ancak bu uygulamada, 4 e transfer, 4 e transferdir. Texas transferde, cevapçının dekleran olma Ģansı yoktur. Hâlbuki ilk atağın cevapçıya doğru gelmesinin çok avantajlı olduğu eller olabilir. Buna çare olarak icat edilmiģ olan bu konvansiyonda cevapçı, kontratı kendisi oynamak istediğinde doğrudan 4 veya 4 deklare eder ve sanzatu açan da buna pas geçer. Kontratı 1NT açanın oynamasını istiyorsa; 4 ile e transfer yapar, 4 ile de e transfer yapar. Sonuç olarak; 14

15 4 Majör oynamayı düģünüyorsak ve açıcının dekleran olmasını istiyorsak South African Texas Transfer (SATT) yapıp pas diyoruz. 4 Majör oynamayı düģünüyorsak ve cevapçı olarak kendimizin dekleran olmasını istiyorsak doğrudan 4 veya 4 deklare ediyoruz. ġileme davet edecek ellerle, Jacoby transfer yapıp sonra transfer rengini 3seviyesinde okuyoruz (SATT ile Ģileme gitmiyoruz). Ancak kararı açıcıya bırakmalıyız. Staymandan sonra açıcıda 4 lü majör bulamadığımız zaman da SATT oynuyoruz. (Bu durumda 4trefl Gerber değildir, biz zaten gerber oynamıyoruz.) MĠNÖR SEKANSLARI: 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 1NT minörler ve zayıf el.! 1NT minörler ile zon forsingi.! 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz.! 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz.! 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 2NT : Onörlü ve 3 + fiti ile 3NT oynama ilgisi gösterir. 3 : e yukarıdaki gibi tam tutuģ yok. 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır.! 3 : Onörlü ve 3 + fiti ile 3NT oynama ilgisi gösterir. 3 : ya yukarıdaki gibi tam tutuģ yok. 1NT minörler ve zayıf el.! PAS : tercihi oynamaya. 3 : tercihi oynamaya. 1NT minörler zon forsingi.! 3 : Kozumuz (küçük majör, küçük minörü iģaret eder), hangi Majörün kısa? 3 ( ) kısa. 3NT ( ) kısa. 1NT minörler zon forsingi.! 3 : Kozumuz (büyük majör, büyük minörü iģaret eder), hangi Majörün kısa? 3NT ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 1NT minörler tek.! 4 4 lü, kontrola geç emri. 4 4 lü, kontrola geç emri. 3NT Kısalık uygun değil, oynama ilgisi gösterir. 3 3NT yi geçmeden, bir üst basamakla 5 li minörün hangisi olduğu sorulabilir. 4 ( )5 li. 4 ( )5 li. 1NT minörler tek.! 4 4 lü, kontrola geç emri. 4 4 lü, kontrola geç emri. 3NT Kısalık uygun değil, oynama ilgisi gösterir. Bu sekansda 5 li minör soramıyoruz. Çünkü bir üst basamağı (3NT) baģka amaçla kullanıyoruz. 15

16 1 NT AÇIġIMIZA RAKĠP ARAYA GĠRDĠĞĠNDE (Kompetisyonda): Sanzatu açıģımıza rakibin müdahalesinden sonra: Rakibin ikinciden natürel olarak bir renkle araya girmesi halinde Lebensohl konvansiyonunu oynuyoruz. Rakibin ikinciden ceza konturu atarak araya girmesi halinde, cevapçının konturdan kaçıģ konvansiyonunu (Scrambling) uyguluyoruz. A) RAKĠBĠN NATÜREL RENKLE ARAYA GĠRĠġLERĠNDE LEBENSOHL: Lebensohl, 1NT açıģa, açıcının solundaki (cevapçının sağındaki) rakip natürel olarak bir renkle araya girdiğinde, cevapçının konuģma problemlerine çözüm getiren bir konvansiyondur. 1NT açıģına araya girilince doğan problemler Ģunlardır: 2 Stayman için yer kalmadığından, 4 lü majörü nasıl soracağız? Cue bid ederek sorduğunuzda, 3 seviyesine çıkmıģ olursunuz. 4 4 majör fiti bulamadığınızda 3NT oynayacaksanız, stoperiniz olduğundan emin misiniz? Rakibin konuģması ile 3 seviyesine çıkmıģ olursunuz. Cevapçının 5 li rengi varken davet ve zon konuģmalarını nasıl ayırt edeceksiniz? Cevapçı majörle ilgilenmiyor ve 3NT oynamak istiyor, stoper olup olmadığını nasıl kontrol edecek? Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2? Cevapçı nasıl konuģacak? Lebensohl fikri, cevapçının yapabileceği konuģmaları direkt ve endirekt olarak iki Ģekilde yapmasını sağlayarak, aynı konuģmalara değiģik iki anlam yüklenmesini sağlamaktır. Cevapçı, konuģmalarını önce 2NT deyip, açıcının 3 demesini bekledikten sonra yaparsa, endirekt olarak yapmıģ olacaktır. Cevapçının 2NT konuģması 3 e transferdir ve açıcı 3 deyip bekleyecektir. Cevapçının bu konuģması mutlaka trefl leri olduğu anlamına gelmez. Ancak trefl yi de reddetmez. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. KonuĢmaları direkt ve endirekt olarak ikiye ayırarak yapan cevapçı, aynı konuģmalara değiģik anlamlar yüklemiģ olacak ki, bu da cevapçının rakibin araya girmesinden doğan problemlerini çözmek için gerekli konuģma aralığını kazandıracaktır. Bu Ģekilde ortaklık, davet/forsing ve stoper var/yok bilgilerini ayrı ayrı iletebilecektir. Lebensohl kullanarak, Ģu 3 durumda problemleri çözeceğiz: 1. Cevapçının 5 li rengi var; ancak, davet ve forsing elleri ayırt etmek istediğinde. 2. Cevapçının 4 kart majörle birlikte zon forsing bir eli var; ancak, fit bulunamadığında 3NT oynayabilmek için, rakip renkte stoper olup olmadığını kontrol etmek istediğinde. 3. Cevapçının majör fiti bulmak istemediği, 3NT oynamayı hedeflediği zon forsing bir eli var; ancak, rakip renkte stoperleri olup olmadığını kontrol ederek konuģmak istediğinde. Direkt / Endirekt KonuĢma ne demektir? Bu konvansiyon, direkt ve endirekt olarak söylenen diye iki kısma ayrılır. Cevapçının konuģmalarının anlamı, direkt mi yoksa endirekt mi konuģtuğuna bağlı olarak değiģmektedir. Konvansiyonel olarak, rakip overcall undan sonra 2NT diyerek ortağı 3 demeye mecbur etmektir. Bu durumda natürel olarak 2NT deklerasyonu kalmamıģtır. Açıcı mecburen 3 demek zorundadır. Takiben söylenecek her Ģey, endirekt olarak söyleniyor demektir. Bundan 16

17 anlaģılacağı gibi, cevapçı 2NT den geçmeden üç seviyesinde bir konuģma yaparsa direkt konuģuyor demektir. Direkt / Endirekt konuģmalara örnekler: Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3NT: Direkt 3NT. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3NT: Endirekt 3NT. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3 : Direkt 3. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3 : Endirekt 3. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3 : Direkt cue bid. (Overcall rengini cue bid, staymandır.) Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3 : Endirekt cue bid. (Overcall rengini cue bid, staymandır.) Direkt Stoperi Reddeder Yöntemi: a) 3NT demek: Overcall üzerine cevapçının direkt 3NT demesi; 3NT oynayabilecek güçte bir elinin olduğunu, ancak 4 lü majörünün ve stoperinin olmadığını gösterir. Açıcıda stoper varsa, 3NT ya oynamak ister. Endirekt 3NT ise stoper vaat eder. b) Rakip rengi cue bid: Daima 4 lü majör sorusu ve 10 + puanla stayman dır. Majörlerden en az biri 4 lüdür. (8/9 puanla negatif konturu kullanıyoruz) Rakip rengi direkt cue bid, stoperi reddeder. Rakip rengi endirekt cue bid ise, stoper vaat eder. Ancak, bizim 1NT açıģımıza rakip 2 ile araya girdiğinde endirekt cue bid stayman yapabilmemiz için; cevapçının 2NT ile lebensohl yapması ve açıcının da zorunlu olarak 3 demesi gerekir. Bundan sonra cue bid için 4 seviyesine çıkılmaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için, endirekt cue bid i 3 ile yapıyoruz. Yani 2NT lebensohlden geçmiģ gibi rakip renkte keseri olan endirekt cue bid stayman olarak uyguluyoruz. c) Yeni renk söylemek: 2 seviyesinde yeni renk söylemek oynamak içindir. Cevapçının 5 + bir rengi ve 0 7 puanlı zayıf eli var. 3seviyesindeki direkt yeni renkler, 5 + bir renk ve 10 + puanla forsingdir. 3seviyesindeki endirekt yeni renkler, 5 + bir renk ve: Overcall renginden daha küçük bir renk ise oynamak içindir ve 0 7 puanlı zayıf el gösterir. Overcall renginden küçük olduğu için 2seviyesinde oynamak için söylenemedi. Overcall renginden daha büyük bir renk ise 8/9 puanlı davet eli ifade eder. Stoper var/yok. d) DBL, ceza değil negatiftir: 17

18 2NT, direkt ve endirekt konuģmaları ayırt etmek için kullanıldığından, davet konuģmalarımızı negatif kontur ile yapacağız. Dolayısıyla rakip araya girdikten sonra, cevapçının konturu negatiftir ve 8/9 puanlı davet gücü gösterir. 4 lü majör olabilir. Yukarıdakilerden kısaca çıkan sonuçlar Ģunlardır: 1. DBL; ceza değil, 8/9 puanla negatif konturdur, 2. Ġki seviyesinde renk söylemek oynamak içindir. 3. Üç seviyesinde yeni renk, 3NT ve cue bid (stayman) deklareleri zon forsingidir. 4. 2NT Lebensohl den geçmeden, 2NT nin üstündeki tüm konuģmalarda stoper yoktur. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer NT Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder. Rakibin 2 ile araya girmesinden sonra 2NT dediğimizde ortak zorunlu olarak 3 diyeceğinden, endirekt cue-bid e yer kalmamaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için endirekt cue-. bid i, Lebensohl den geçmeden 3 ile yapıyoruz puanla staymandır ve Majörlerden en az biri 4 lüdür. Ayrıca overcall renginden stoperi de var. 5 +, 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 5 +, 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder 3 5 +, 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. 18

19 ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. 4 lü de olabilir. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2 4 lü var. 4 lü yok. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 2 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. 4 lü de olabilir. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2 4 lü var. 4 lü yok. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. 19

20 ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 3 4 lü var. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2,2,2,2? 3,3,3,3 Rakibin natürel renklerini direkt cuebid ler staymandır ve en az majörlerden biri 4 lüdür. Ancak direkt stoperi reddeder. Bundan sonra açıcı sırasıyla: Varsa ilk 4 lü majörünü söyler. Overcall renginde durdurucu varken 4 lü majör yoksa 3NT der. Overcall renginde durdurucu yoksa ve 4 lü majör de yoksa; Minimum NT açıģ puanı ile 4 lü ya da 4 lü ile uzun minörünü (eģitse iyisini) söyler. Eğer cevapçının 4 lü majörü biliniyorsa, 4 3 fit ile 10 löve alabileceğini tahmin ediyorsa, 4majör kontratını deneyebilir. Maximum NT açıģ puanı ile ya 5 seviyesinde uzun minörünü söyler ya da overcall rengini 4 seviyesinde cue bid ederek ortağından 5 seviyesinde minör seçmesini ister. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? 2NT Lebensohl: 3 e transfer. 3 : Mecburi.? PAS Zayıf ler, 6 + kartlı olması tercih edilir , davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper vardır , davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper var/yok. 3NT stoperi ile 3NT ya oynamak istiyor. 4 lü majör yok.. NOT: Rakibin 2 ile araya girmesinden sonra 2NT dediğimizde ortak zorunlu olarak 3 diyeceğinden, endirekt cue-bid e yer kalmamaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için endirekt cue-.bid i, Lebensohl den geçmeden 3 ile yapıyoruz puanla staymandır ve Majörlerden en az biri 4 lüdür. Ayrıca overcall renginden stoperi de var. 20

SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC

SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC Derleyen: Mehmet AYDIN-ANKARA aydin_06tr@hotmail.com - Mavikumsal (BBO) Güncelleme: Mayıs/2013 Mehmet Aydın tarafından 10 yıldır surekli guncellenen değerli bir 2/1 sistem

Detaylı

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 2/1 SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 1 1 SANZATU AÇIŞI 1 BİRİNCİ VE İKİNCİ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 2 ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 3 DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 4 2. BÖLÜM: BİR

Detaylı

İkili Turnuva Bilgileri

İkili Turnuva Bilgileri İkili Turnuva Bilgileri Diğer her oyun gibi briç de, iyi oynandığında daha zevklidir. Birçok briç oyuncusu ikili turnuvaların, briç oynama bilgilerini geliştirdiğini ve zevkli bir oyun yöntemi olduğunu

Detaylı

Emin YAYKIN. Sorularda Briç

Emin YAYKIN. Sorularda Briç Emin YAYKIN Sorularda Briç Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. İLK SÖZ Briç, 37 yıl önce tanıģtığım büyük aģkım Dünyanın en çekici, en çok değiģkeni olan, ortakla birlikte düģünmenin

Detaylı

EthBridge Online Coaching Services Intermediate Programme

EthBridge Online Coaching Services Intermediate Programme Konu Detayı Gün-01 Şilem Konuşmaları B- 1/5 Temel Mekanizma Gün-02 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-03 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-04 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-05 Preemptif Açışlar ve Gelişmeleri

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI -4 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ Ellerin analizleri Akın Uçar ın son oynadığı turnuva olan

Detaylı

Her Defans Bir Macera Uğur Taş

Her Defans Bir Macera Uğur Taş Her Defans Bir Macera Uğur Taş Briçte en zorlandığım kısım tereddütsüz defanstır. Kitaplarda sözü edilen; puanları ve dağılımı sayma, ataktan sonuçlar çıkarma, deklarasyonu gözden geçirme, ortağın o ana

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCĠ EL KĠTABI

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCĠ EL KĠTABI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU Başkan : Yıldırım DEMİRÖREN MHK Başkanı : Zekeriya ALP Telefon : 0 212 362 24 84 Faks : 0 212 323 49 50 Adres : İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. No:45 Kat:2 İstinye - İSTANBUL Internet

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr 1- E-TİCARET NEDİR? E-ticareti açıklamaya baģlamadan önce kabaca bir ticaret tanımı yapmayı yararlı görüyorum. Günümüz ekonomisinde para karģılığı mal veya hizmet satma olayını ticaret olarak tanımlıyabiliriz.

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ. Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ:

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ. Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: Sevgili öğretim üyeleri meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler!

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri Hasan KARAL 1 Emine TĠMUÇĠN 2 Özet Üçüncüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi Finans Yönetimi 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 11 1.1 Kartlar... 12 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 16 Banka Detay Bilgileri... 17 Mevduat

Detaylı

Çavaş L., (2007). Uluslararası Sualtı Ragbisi Kuralları (2007-TR-1) CMAS

Çavaş L., (2007). Uluslararası Sualtı Ragbisi Kuralları (2007-TR-1) CMAS CMAS Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (World Underwater Federation) ULUSLARARASI SUALTI RAGBİSİ KURALLARI* Çeviri: Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi *Draft versiyonu (2007-TR-1).

Detaylı

DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu

DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu Aşağıdaki yazı, 2007-2008 sezonu Ankara Dörtlü Takımlar şampiyonası sırasında yazılmış ve Ankara (Ayrancı) Briç Kulübü ağ sayfasında yer almış olan orijinal yazının

Detaylı

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin.

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin. İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 I. Varant Nedir?.4 A. Varant Türleri 6 B. Varant Fiyatı Neye Dayanır?.6 II. III. 1. Dayanak Varlığın Fiyatı 6 2. Vadeye kalan Gün Sayısı (VKGS).7 3. Örtük Oynaklık..7 4. Faiz ve Temettü

Detaylı

Teknoloji 101 - Sayı 4

Teknoloji 101 - Sayı 4 3 Şubat 2010 Teknoloji 101 - Sayı 4 http://www.teknoloji101.com Bu sayımızda neler var? Sayfa -3 Sayfa -9 Sayfa -11 Sayfa -14 Kendimiz Yapalım KöĢesi: Elektronik Devre Kartları 2010 Opel Astra Elektrikte

Detaylı

HEPSİ 1940'DAN BERİ PERSONELLERİNİN İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE CALLAN METOD'U KULLANIYORLAR... ŞİMDİ SIRA SİZDE!

HEPSİ 1940'DAN BERİ PERSONELLERİNİN İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE CALLAN METOD'U KULLANIYORLAR... ŞİMDİ SIRA SİZDE! HEPSİ 1940'DAN BERİ PERSONELLERİNİN İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE CALLAN METOD'U KULLANIYORLAR... ŞİMDİ SIRA SİZDE! İŞTE SİZLERE İNGİLİZCE'DE KAZANDIRDIKLARIMIZ Bizden 100 / 160 saat eğitim alıyorsunuz Hiç İngilizce

Detaylı

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ Hüseyin Murat IġIK GĠRĠġ Gündelik hayatımızın neredeyse tamamı karar vermek le geçer. Çünkü gündelik hayat pratiklerimizin tamamı, esas itibariyle insan zihninde baģlayıp

Detaylı

Saklı Markov Modelleri ile Kural Öğrenme Algoritmalarında Model Seçimi. Proje No: 107E127

Saklı Markov Modelleri ile Kural Öğrenme Algoritmalarında Model Seçimi. Proje No: 107E127 Saklı Markov Modelleri ile Kural Öğrenme Algoritmalarında Model Seçimi Proje No: 107E127 Yrd.Doç.Dr. Olcay Taner YILDIZ Özlem Aslan ARALIK 2009 ĠSTANBUL 1 ÖNSÖZ Proje iki temel kısımdan oluģmaktadır. Birinci

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

18 Yıllık yurtdışı eğitim deneyimimiz ile İngilizce eğitiminin kitabını yeniden yazdık

18 Yıllık yurtdışı eğitim deneyimimiz ile İngilizce eğitiminin kitabını yeniden yazdık 18 Yıllık yurtdışı eğitim deneyimimiz ile İngilizce eğitiminin kitabını yeniden yazdık DÖRTTE BİR ZAMANDA İNGİLİZCE Merkezi Londra'da bulunan Callan School'da Callan Metod ile yüzlerce Türk öğrencilerine

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN PĠYASALARI ĠZLEMEK 344MV0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı