ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÄÓ Ð Þ Ò ÐÓ Ð Þ ÅÓ Ò Ø Ì Ò ÒØßËÔ ÝÒ Ñ Ó ÈÐ Ò Ö À Ö ÙÑ ÐÐ ÐÙ Ä º Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÄÓ Ð Þ Ò ÐÓ Ð Þ ÅÓ Ò Ø Ì Ò ÒØßËÔ ÝÒ Ñ Ó ÈÐ Ò Ö À Ö ÙÑ ÐÐ ÐÙ Ä º Å"

Transkript

1 ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÄÓ Ð Þ Ò ÐÓ Ð Þ ÅÓ Ò Ø Ì Ò ÒØßËÔ ÝÒ Ñ Ó ÈÐ Ò Ö À Ö ÙÑ ÐÐ ÐÙ Ä º Å Ð ÒÓÚ Àº º ÈÓ Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½½½ ¾¼¼½µ Ñ Ö ¾ ¾¼¼½ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ö Ð Å Ò ØÖÝ Ó Ë Ò Ò ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ù ØÖ Ú Ð Ð Ú ØØÔ»»ÛÛÛº º º Ø

2 ½ ÄÓ Ð Þ Ò ÐÓ Ð Þ ÑÓ Ò Ø Ø Ò Òع Ô ÝÒ Ñ Ó ÔÐ Ò Ö Ö ÙÑ ÐÐ Ù Ä º Å Ð ÒÓÚ Ò Àº º ÈÓ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ËÝ Ø Ñ Ó Ö ÙÑ ÐÐ Ö Ö Ù ÐÝ Ø ÑÔÐ Ø ÑÓ Ð ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ù Óѹ ÔÓ Ó Ð Ò Ö ÑÓÐ ÙÐ º Ï ØÙ Ý Ö Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ò Ø Ð ØÝ ÓÖ ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ý Ø Ñ ÓÒØ Ò Ò ÕÙ Ð Ø Ø Ú ÐÝ «Ö ÒØ Ö Ó Ö ÓÑ ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ò ÖÓØ Ø ÓÒº Ï Ö Ø Ö Þ Ø Ò Ø Ð ØÝ Ý Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ Û Ñ ÙÖ Ø Ö Ø Ó Ü¹ ÔÓÒ ÒØ Ð Ú Ö Ò ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò Ó Ò Ò Ø Ñ Ð Ô Ô Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÐÓÒ ¹ Ð Ø Ö Ø ÓÒ º Ï Ö Ø Ö Þ Ø Ô Ò Ò Ó Ø Ô ØÖÙÑ Ò Ó Ø ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹ Ë Ò ÒØÖÓÔÝ ÓÒ Ø Ò ØÝ Ò ÓÒ Ø ÙÑ ÐÐ Ò ÓØÖÓÔÝ Û Ö Ø ÑÔ ÓÒ Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Øº Ì Ô Ô Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÖÓÛ Ò ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ Û Ø Ö Ø Ú Ò Ý Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ ØÖÓÒ ÐÝ ÐÓ Ð Þ Ò Ô Ò Ø ÐÓ Ð Þ Ø ÓÒ Ô Ö Ø Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Øº Ì Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÖÓÛ Ò ÓÖ Ò ØÓ Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò Ö Ö ÔÖ ÒØ Ý Ó Ö ÒØ Û Ú ¹ Ð ØÖÙØÙÖ ÔÖ ÓÙØ ÓÚ Ö Ø Û ÓÐ ÑÙÐ Ø ÓÒ Óܺ Ô Ò Ò ÓÒ Ø Ò Ö Ý Ó Ø Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ö Ø Ö ÒÓÒ¹ÔÖÓÔ Ø Ò ØÖ Ò Ú Ö Ð ÓÖ ÔÖÓÔ Ø Ò ÐÓÒ ØÙ Ò Ð ÑÓ º Ù Ó Ø Ò ÐÓ Ý Û Ø Ø Ñ Ð Ö Ý ÖÓ Ý¹ Ò Ñ ÑÓ Ó ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ Ò Ø Ó¹ ÐÐ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÑÓ ÔÖÓÑ ØÓ Ó ÑÔÓÖØ Ò ÓÖ ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÝÒ Ñ Ó Ù Ò ÓÐ º ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÙÖ Ò Ø Ð Ø Ñ Òݹ Ó Ý Ý Ø Ñ ÑÓ Ð Ò Ù Ò ÓÐ Ú Ò ØÙ ¹ ÜØ Ò Ú ÐÝ Ý ÓÑÔÙØ Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ÔÓ ÒØ Ó Ú Û Ó ÝÒ Ñ Ð Ý Ø Ñ Ø ÓÖÝ ½ß º Ì ÒØ Ö Ø Û ÑÓØ Ú Ø Ý Ø Ò Ø Ø Ø Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ò Ø Ð ØÝ Ó Ô Ô ØÖ ØÓÖ Ö Ð Ø ØÓ ÓØ Ö ÑÓÖ Ð Ð ÝÒ Ñ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ù Ø ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹Ë Ò ÒØÖÓÔÝ Ò ØÓ ØÖ Ò ÔÓÖØ Ó Æ ÒØ ß½½ º Ì Ò Ø Ð ØÝ Ö Ø Ö Þ Ý Ø Ó ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ð ½ Ð Ó Ö ÖÖ ØÓ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙѺ Ì Ð Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ø ÒØ ÓÖ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ú Ö Ò ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò Ó Ò Ò Ø Ñ ÐÐݵ Ô ÖØÙÖ Ô Ô ØÖ ØÓÖ ÖÓÑ Ò ÙÒÔ ÖØÙÖ Ö Ö Ò ØÖ ØÓÖÝ Ò Ö Ð Ð Ý Ø Ò Ü Ðº Ø Ñ Ò ÓÒ Ó Ø Ô Ô º Ì ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ö Ø Ñ Ú Ö ÓÚ Ö Ò Ò Ò Ø Ðݵ ÐÓÒ ØÖ ØÓÖÝ Ò Ø Ù Ö ÐÓ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ø Ý Ø Ñº Ì Ý Ö Ø Ò ØÓ ÓÖ Ö Ð Ð ½ Ò Ö Ò ØÓÖ ÓÖ ÝÒ Ñ Ð Ó ½¾ º ÁÒ Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ ÕÙ Ð Ö ÙÑ Ó À Ñ ÐØÓÒ Ò Ô ÖØ Ð Ý Ø Ñ ØÓ Û Û Ö ØÖ Ø ÓÙÖ ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ô Ô Ö Ð Ó Ø ÒÓÒ¹Ú Ò Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ö ÔÓ Ø Ú Û Ò Ø Ø Ø Ø Ö Ö Ñ ÒÝ Ð Ò ÖÐݹ Ò Ô Ò ÒØ ÙÒ Ø Ð Ö Ø ÓÒ Ò Ô Ô

3 ¾ Ø Ò Ø Ð Ö Ø ÓÒ º ÙÖØ ÖÑÓÖ ÓÖ ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Ø Ö Ü Ø Ò Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Û Ø ÕÙ Ð ÓÐÙØ Ú ÐÙ Û ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ø ÝÑÔÐ Ø Ò ØÙÖ Ó Ø Ñ ÖÓ ÓÔ ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒº Ì ÒÓÛÒ ÓÒ Ù Ø Ô Ö Ò ½½ º Ì ÙÑ Ó ÐÐ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ú Ò Û ÓÖ Ò ØÓ Ä ÓÙÚ ÐÐ ³ Ø ÓÖ Ñ ÜÔÖ Ø Ø Ø Ø Ø Ô ÚÓÐÙÑ ØÖ ØÐÝ ÓÒ ÖÚ ÓÖ À Ñ ÐØÓÒ Ò Ý Ø Ñ º Ì Ò Ú ÒØ Ó Ø ÝÑÑ ØÖÝ Û ÓÒ ÒØÖ Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ Ø ÔÓ Ø Ú Ö Ò Ó Ø Ô ØÖÙѺ ÙÖØ ÖÑÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ ØÖ Ò Ò Ø Ô Ô ÝÒ Ñ ØÓ ÝÔ Ö ÙÖ Û Ø Ñ Ò ÓÒ Ö Ù Ý ÓÒ Ù ÓÒ Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ ØÓ Ú Ò º Ì Ù Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ò Ò ÜÔÓÒ ÒØ ÕÙ Ð ØÓ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÒ ÖÚ ÕÙ ÒØ Ø Ò Ö Ý ÒØ Ö¹Ó ¹Ñ ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ò Ö ÑÓÑ ÒØÙѵ ÔÐÙ ÓÒ Û Ö Ø Ð ØØ Ö Ù ØÓ Ø ÒÓÒ¹ ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ø Ñ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Ô ÓÛº ËÓ Ö ÐÑÓ Ø ÐÐ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖ ÓÖ Ñ Òݹ Ó Ý Ý Ø Ñ ÒÚÓÐÚ ØÓÑ Ý Ø Ñ º Ì ÓÒÐÝ Ü ÔØ ÓÒ Û Ö Û Ö Ó ÓÙÖ ÛÓÖ ÓÒ Ý ÖÓ Ö ÓÒ Ò Ù ÙØ Ò ÓÙÔÐ ØÓ Ø Ø ½ Ò Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÓÖÞ Ø Ðº ½ Ò Ó ÃÙÑ Ø Ðº ½ Ó ÔÐ Ò Ö Ó Ø ÙÑ ÐÐ Ù ÓÑÔÓ Ó Ö ØÓÑ ÑÓÐ ÙÐ Û Ø ØÛÓ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ô Ö ÑÓÐ ÙÐ ÒØ Ö Ø Ò Û Ø Ó Ø Ö ÔÙÐ Ú Ø ß Ø ÔÓØ Ò¹ Ø Ðº Ì ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ Ø Ö Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖ ÓÖ Ý Ø Ñ «Ø Ý ÓØ ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ö Ó Ö ÓѺ Á Ø Ø ß Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö ÔÐ Ý Ö ÔÓØ ÒØ Ð ÓÒ Ó Ø Ò Ý Ø Ñ Ó ÔÐ Ò Ö Ö ÙÑ ÐÐ ½ º Ì ÑÓÐ ÙÐ ÒØ Ö Ø Ø ÖÓÙ ÑÔÙÐ Ú Ð Ø ÓÐÐ ÓÒ Ü Ò Ò ÑÓÑ ÒØÙÑ Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø Ö ÙÖ º Ì ÑÓ Ð Ö Ø Ò Ø ÑÔÐ ØÝ Ó ÓÐ Ø Ò ÖÝ ÒÓÙÒØ Ö Ò Ó«Ö ÒÙÑ Ö Ð ÓÒÙ ÑÙ ÑÔÖÓÚ Ò Ð¹ ØÓ¹ÒÓ Ö Ø Óº ÑÓÐ ÙÐ ÓÒ ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ò ØÛÓ ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ö Ó Ö ÓÑ Ò Ø Ô Ô Æ¹ Ñ Ò ÓÒ Ðº Ê ÒØÐÝ Û Ú ØÙ Ò Ø Ð Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ò Ø Ð ØÝ Ó Ù ÔÐ Ò Ö Ö ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ ½ ½ º Ì ÔÖ ÒØ Ô Ô Ö Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø ÛÓÖ º ÇÙÖ ÑÓ Ø ÒØ Ö Ø Ò Ò ØÖ Ò Ö ÙÐØ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò µ Ì ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ö Ó Ö ÓÑ Ó Ø Ð Ò Ö ÑÓÐ ÙÐ Ñ Ý «Ø Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ Ò Ú ÖÝ «Ö ÒØ Û Ýº ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ ÐÓÛ ÖØ Ò Ò Øݹ Ô Ò ÒØ Ø Ö ÓÐ Ø ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ô ÖØ Ó Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ ÓÙÔÐ ÖÓÑ Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ô Öغ ÓÖ Ò ÓØÖÓÔ ÓÚ Ø Ø Ö ÓÐ Ø Ö Ñ Ü Ò ØÛ Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ò ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ö Ó Ö ÓѺ ÙÐÐ ÖÓØÓßØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ø Ü Ø ÓÒÐÝ Ò Ø Ö Ñ º µ Ì Ð Ö Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ ½ ÓÒ ÕÙ Ò Ó ØÖÓÒ ÐÝ ÐÓ Ð Þ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ò Ô Ý Ð Ô º ÇÒÐÝ Ñ ÐÐ Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÖØ Ð Ô ÖØ Ô Ø Ø ÒÝ Ò Ø ÒØ Ó Ø Ñ Ò Ø Ö Ø ÓÒ ÓÒÚ Ö ØÓ Þ ÖÓ Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Øº µ Ì Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ø ÓÐÙØ Ò µ Ö Ò Ö Ø Ý ÓÐÐ Ø Ú ÑÓ ¹Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ò Ô Ñ Ð Ö ÙØ ÒÓØ ÒØ Ð ØÓ Ø Ý ÖÓ ÝÒ Ñ ÑÓ Ó ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ Ò º Ï Ö Ö ØÓ Ø Ó Ö ÒØ ØÖÙØÙÖ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÑÓ º Ö Ø ÓÚ Ö ÓÖ ÓÙÖ Ö ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ Ò Ê º ½ ½ Û Ú ØÙ Ò Ö Ø Ö Þ Ø Ñ Ò ÓÑ Ø Ð ÓÖ Ö Ý Ø Ñ Ò ØÛÓ Ñ Ò ÓÒ ½ Ò ÓÖ Ö Ô Ö Ò Ø Ö ¾¼ º Ø ÔÖ ÒØ Ø Ý ÓÒ Ø ØÙØ Ú ÖÝ Ø Ú Ö Ó Ö Ö ¾½ ¾¾ º ÁÒ Ø ÜÔÐÓÖ ØÓÖÝ Ô Ô Ö Û Ñ ÓÒØ Ø Û Ø Ø Ð Ø ØÛÓ ØÓÔ Û Ö Ø ÑÔ ÓÒ Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø Ó Ø Ö ÙÐØ º Ì Ü ÑÔÐ Û ÔÖÓÚ Ö ØÝÔ Ð ÓÖ

4 Ò Ù º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Ò Û Ö Ú Û Ø ÓÒ ÔØ Ó Ô Ô Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ò ÓÙÖ Ñ Ø Ó ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖ ÓÖ Ö ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ º Ì Ö Ö Ú Ö ÓÙ Û Ý ØÓ ØÖ ÙØ Ø Ñ Ò ÙÑ ÐÐ ÑÓÐ ÙÐ º Ï ÓÒ Ö ØÛÓ Ù ÔÓ ¹ Ð Ø Ò Ë Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ö Ø Ö ÙÐØ ØÓ Ó Ø ÙÑ ÐÐ ÑÓ Ð Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÓØ ÒØ Ðº ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û Ù Ø Ô Ò Ò Ó Ø Ô ØÖ ÓÒ Ø Ò ØÝ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ Ö Ø º Ì Ñ Ü ÑÙÑ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø Ò Ø Ô Ø Ð ÐÓ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ó Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ø ØÓÔ Ó Ë Ø ÓÒ º ÓÐÐ Ø Ú ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÑÓ Ö ØÖ Ø Ò Ë Ø ÓÒ º Ï ÓÒÐÙ Ò Ë Ø ÓÒ Û Ø ÙÑÑ ÖÝ Ò Û Ö Ñ Ö ÓÒ Ö Ð Ø Ò ÓÒ Ó Ò ÛÓÖ º ¾º È Ô ÝÒ Ñ Ó ÔÐ Ò Ö Ö ÙÑ ÐÐ ÑÓ Ð Ì Ö ÔÐ Ò Ö Ö ÙÑ ÐÐ ÑÓÐ ÙÐ Û Ø ØÓØ Ð Ñ Ñ ÓÒ Ø Ó ØÛÓ Ù Ö Û Ø Ñ Ø Ö Ò Ü ÒØ Ö¹ ÒØ Ö Ø Ò ÙÖ ½µº Ì n d k i α i r d k j σ r i r j ÙÖ ½º ÓÑ ØÖÝ Ó ØÛÓ ÓÐÐ Ò Ö ÙÑ ÐÐ º ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ Ò Ý º Ì ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ Ñ Ý ØÖ ÙØ Ò ÙÑ ÐÐ Ò Ú Ö ÓÙ Û Ý º ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÓÒ Ö ØÛÓ Ô ÑÓ Ð Û «Ö Ý Ø Ö ÑÓÑ ÒØ Ó Ò ÖØ Áº Ì Ø Ø Ó ÔÐ Ò Ö ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ Ú Ò Ý Ø Æ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ô Ô Ú ØÓÖ Ö Ô «Â ½ Æ Û Ö Ö Ò Ô ÒÓØ Ø Ö Ô Ø Ú ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ð Ò Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Ó ÑÓÐ ÙÐ «Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ò Ð ØÛ Ò Ø Ú ØÓÖ ÓÒÒ Ø Ò Ø ØÛÓ ÒØ Ö Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ Ü Ö Ø ÓÒ Ò Ø ÔÐ Ò Ò Â Ø Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ ÖÓØ Ø ÓÒ ÖÓÙÒ Ø ÒØ Ö Ó Ñ º ØÛ Ò

5 ØÛÓ ÓÐÐ ÓÒ ÐÐ ÙÑ ÐÐ ØÖ Ñ Ö ÐÝ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ Ö Ô Ñ Ô ¼ «Â Á  ¼ ½ Æ Û Ö Á Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ò ÖØ º Á ØÛÓ Ö ÙÑ ÐÐ Ý Ò ÓÐÐ Ô Ø Ò º ½ Ø Ö ÓÑ Ò Ò Ø Ò Ö Ý Ð Ò Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Ò Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö ÓÒ ÖÚ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐÐ ÓÒ ÖÙÐ ÓÐÐÓÛ ¾ Ö Ö Ö Ö Ô Ô Ô Ô Ô Ô Â Â Ö Ô ¼ Â Â Ö Ô ¼ À Ö Ø ÙÔ Ö Ö ÔØ Ò Ö Ö ØÓ Ø Ø Ø ÑÑ Ø ÐÝ ÓÖ Ò Ø Ö Ø ÓÐÐ ÓÒº Ö Ø Ö Ð Ø Ú ÔÓ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Ó Ø ÓÐÐ ÓÒ ÔÓ ÒØ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø ÒØ Ö Ó Ñ Ó ÑÓÐ ÙÐ º ¼ ÒÓØ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÐ Ò ÓÖ Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ú ØÓÖ º Ï Ø Ô Ô Ò Û Ö Ò ÙÒ Ø Ú ØÓÖ ÔÓ ÒØ Ò ÖÓÑ Ø ÒØ Ö Ó Ø ÓÐÐ Ò Ó ÑÓÐ ÙÐ ØÓ Ø Ø Ó ÑÓÐ ÙÐ ÙÖ ½µ ÓÒ Ô Ô Ô µò Ñ Ö Ò ¼ Â Ö Ò ¼  Á µ ½ Ñ Ö Ò ¾ ¼ Ö Ò ¾ ¼ ¾Á Ì ÕÙ Ø ÓÒ ½µ ¾µ Ò µ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ö Ø ÑÓØ ÓÒ Ó Ø Ö Ö Ò ØÖ ØÓÖÝ Ò Ô Ô º Ì Ñ Òݹ Ó Ý ÙÑ ÐÐ ÝÒ Ñ ÑÙÐ Ø Ý ÚÓÐÚ Ò ÙÑ ÐÐ ØÖ ØÓÖ ÓÖ ÓÖØ Ø Ñ ØÝÔ ÐÐÝ Ø ½¼ Ò Ö Ò ÓÖ ÔÓ Ð ÓÚ ÖÐ Ô ØÛ Ò Ø ÑÓÐ ÙÐ ¾ º Á ÓÚ ÖÐ Ô Ö Ø Ø Ø ÒÚÓÐÚ ÑÓÐ ÙÐ Ö ÚÓÐÚ Û Ö Ò Ø Ñ ÓÖ Ø ¾ ÓÐÐÓÛ Ý ÒÓØ Ö ÓÖ ÓÚ ÖÐ Ô Ò Ó ÓÒº Ø Ö Û Ø Ö Ø ÓÒ Ø ÓÐÐ ÓÒ ÔÓ ÒØ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ò ÙÖ Ý ½¼ ½¾ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ ÖÙÐ Ö ÔÔÐ º Ì ÖÓÙ ÓÙØ Û Ù Ö Ù ÙÒ Ø ÓÖ Û Ø Ñ Ø Ö Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ Ñ Ø Ô Ò Ö Ý Æ Ã Æµ Ò Ø ÓÐØÞÑ ÒÒ ÓÒ Ø ÒØ Ö ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ ÙÒ Øݺ Ì Ù Ø ÙÒ Ø Ó Ø Ñ Õ Ñ ¾ Æ Ã Û Ö Ã Ø ØÓØ Ð Ò Ø Ò Ö Ýº Ì Ö ÒÓ ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ý Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñº À Ò ÓÖØ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ ÑÔÐÝ ÒÓØ Ý º Ì ÒÙÑ Ö Ò ØÝ Ó Ø Ý Ø Ñ Ò Ý Ò Æ Î Û Ö Î Ä Ü Ä Ý Ø ÚÓÐÙÑ Ó Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÜ Û Ø Ð Ò Ø Ä Ü Ò Ä Ý º ÁØ Ô Ø Ö Ø Ó Ä Ý Ä Ü º È Ö Ó ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ü Ò Ý Ö Ø ÓÒ ÔÔÐÝ Ø ÖÓÙ ÓÙغ º Ì Ò ÒØ Ô ÝÒ Ñ Ò ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ø ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ñ ÙÖ Ø Ò Ø Ú ØÝ Ó Ô ØÖ ØÓÖÝ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ñ ÐÐ Ò Ø Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ º Á Æ ÆÖ ÆÔ Æ«Æ ½ Æ ÒÓØ Ù Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ÔÓ ÒØ Ò ÖÓÑ Ø Ö Ö Ò ØÖ ØÓÖÝ ØÓ Ò Ò Ò Ø Ñ ÐÐݹ ÔÐ Ø ÐÐ Ø ØÖ ØÓÖÝ Ø Ò Ø Ø ÓÖ Ñ Ó Ç Ð ÓÖ Ö¹ Ó Ý Ø Ñ ¾ ¾ ½¾ ÙÖ Ù Ø Ø Ø Ö Ö Æ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð Ò Ø Ð Ú ØÓÖ Æ Ð ¼µ Ð ½ Æ Ò Ø Ò ÒØ Ô Ù Ø Ø Ø Ó¹ ÐÐ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ ½ Ð Ø ½ Ð Ñ Ø ÐÒ Æ Ð Øµ Æ Ð ¼µ Ð ½ Æ µ ½µ ¾µ

6 Ü Ø Ò Ö Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ ¼µ ÓÖ Ø Ö Ö Ò ØÖ ØÓÖÝ Ò Ó Ø Ñ ØÖ º Ì ÙÐÐ Ø Ó ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ð ½ Ø Ò ØÓ ÓÖ Ö Ð Ð ½ Ò ÐÐ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙѺ ÓÑ ØÖ ÐÐÝ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ Ö Ø ØÖ Ø Ò Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ó Ø ÓÛ ÐÓÒ Ð Ò ÖÐݹ Ò Ô Ò ÒØ Ô Ô Ö Ø ÓÒ º ÁØ ÒØ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ú Ò ÐÖ Ý Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ë Ø ÓÒ ½ Ò Ö ÒÓØ Ö Ô Ø Ö º ÁÒ Ê º ½ Û Ú ÓÙØÐ Ò ÓÙÖ Ñ Ø Ó Ó ÓÑÔÙØ Ò Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ ÓÖ Ù ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ö ÙÑ ÐÐ Ù º ÁØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ò Ö Ð Ñ Ý ÐÐ Ó Ø Ðº ÓÖ Ð Ø Ö ÓÐÐ ÓÒ Ò ÒÚÓÐÚ Ø ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ö Ò ØÖ ØÓÖÝ ÓÙØÐ Ò Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ø ÓÒ Ò Ó Ò ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð Ø Ó Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ Ð Øµ Ð ½ Æ º Ú ØÓÖ ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ð Ò Ö Þ Ú Ö ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ ½µ ØÓ µº Ì Ù ÓÖ Ø ØÖ Ñ Ò ÑÓØ ÓÒ ØÛ Ò ÓÐÐ ÓÒ Æ Ð Øµ ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ð Ò Ö Þ ÑÓØ ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÆÖ ÆÔ Ñ ÆÔ ¼ Æ«Â Á Æ ¼ ½ Æ Ø ÓÐÐ ÓÒ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Ò Ò Ø ÒØ Ò ÓÙ ÐÝ ÓÖ Ò ØÓ Ø Ð Ò¹ Ö Þ Ú Ö ÓÒ Ó Ø ÓÐÐ ÓÒ Ñ Ô ¾µº Ì Ø Ò ÒØ Ú ØÓÖ Æ Ð Øµ Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ö ¹ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð Þ Û Ø Ö Ñ¹Ë Ñ Ø ÔÖÓ ÙÖ Ò Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ö Ø ÖÑ Ò ÖÓÑ Ø Ø Ñ ¹ Ú Ö Ö ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ØÓÖ º Ï Ö Ö ØÓ Ê º ½ ÓÖ Ø Ð º ÐØ ÓÙ Û Ñ Ù Ó Ø ÓÒ Ù Ø Ô Ö Ò ÝÑÑ ØÖÝ Ò ÓÑÔÙØ ÓÒÐÝ Ø ÔÓ Ø Ú Ö Ò Ó Ø Ô ØÖÙÑ ÓÖ ÓÙÖ ÕÙ Ð Ö ÙÑ Ý Ø Ñ Û Ö ÔÖ ÒØÐÝ Ö ØÖ Ø ØÓ ÓÙØ ¼¼ ÙÑ ÐÐ Ý ÓÙÖ Ú Ð Ð ÓÑÔÙØ Ö Ö ÓÙÖ º º Å Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ã˹ ÒØÖÓÔÝ ÓÖ Ú Ö ÓÙ ÙÑ ÐÐ ÑÓ Ð Ì ÑÓ Ø ÕÙ ÒØ Ø ÓÖ ÝÒ Ñ Ð Ý Ø Ñ Ö Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓ¹ Ò ÒØ ½ Ò Ø ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹Ë Ò ÒØÖÓÔÝ Ð Ó ÐÐ ÝÒ Ñ Ð ÓÖ Ã˹ ÒØÖÓÔݵ ÃË º ½ Ø Ö Ø Ó Ø Ø ÖÓÛØ Ó Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÐÓÒ Ö Ø ÓÒ Ò Ô Ô Û Ú Ö Û Ø Ø ÚÓÐÚ Ò Ô ÔÓ Òغ Á ½ ÔÓ Ø Ú Ø Ò Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ó º Ë Ñ¹ Ð ÖÐÝ Ø Ã˹ ÒØÖÓÔÝ Ñ ÙÖ Ø Ö Ø Û Ø Û Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ý Ø ÝÒ Ñ Ð Ý Ø Ñ ¾ ½¾ Û Ò Ø Ý Ø Ñ Ø Ø Ø ÖÑ Ò Û Ø Ú Ò ÔÖ ÓÒ Ø Ð Ø Ö Ø Ñ º ÄÓÓ ÐÝ Ô Ò ÃË Ø Ö Ø Û Ø Û Ñ ÙÖ Ò Ø ÐÐÝ Ò Ñ ÐÐ Ô Ô ÚÓÐÙÑ ÔÖ ÓÚ Ö Ø Û ÓÐ ÐÐÓÛ Ô Ô Ù ØÓ Ø ÓÛ ¾ º ÓÖ Ò ØÓ È Ò ¾ ¾ ½¾ ÃË ÕÙ Ð ØÓ Ø ÙÑ Ó Ø ÔÓ Ø Ú ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ñ Ý Ø ÖÑ Ò ÖÓÑ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙѺ ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û ÓÒ Ö ØÛÓ ÑÓ Ð ÓÖ Ø Ñ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ò ÙÑ ÐÐ Û «Ö Ý Ø Ö ÑÓÑ ÒØ Ó Ò ÖØ ÈÓ ÒØ¹Ñ ÙÑ ÐÐ È µ Ì Û ÓÐ Ñ Ñ ¾ Ó ÓÒ ÒØÖ Ø Ø Ø ÒØ Ö Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ò ÖØ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö ÒØ Ö Ó Ñ µ Á Ô Ñ ¾ µ ÀÓÑÓ Ò ÓÙ ÙÑ ÐÐ À µ Ì ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ Ñ ÓÑÓ Ò ÓÙ ÐÝ ¹ ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Ø ÙÒ ÓÒ Ó Ø ØÛÓ Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ò ÖØ ÓÖ ÖÓØ Ø ÓÒ

7 ÖÓÙÒ Ø ÒØ Ö Ó Ñ ÓÑ Á Ñ ¾ Û ¾ ¾ ¾µ ¾ ÖØ Ò Ûµ ¾ Û ¾ ¾ ÖØ Ò Ûµ Ñ ¾ ¾ ¾ µ Û Ö Û Ô ¾ ¾ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Û Øº ÓÖ ¼ Á ÓÒÚ Ö ØÓ Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ò ÖØ Ó Ò Ð Û Ø Ñ Ñ Ò Ñ Ø Ö Ò ÓÑÓ Ò ÓÙ Ñ Ò Øݺ ÁÒ º ¾ Û ÓÑÔ Ö Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ ½ ÓÖ Ø È Ò À ÑÓ Ð ÔÐÓØØ ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ò ÓØÖÓÔÝ º Ð Ó ÒÐÙ Ò Ø ÙÖ Ö Ø ÓÖ Ó Ø ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ Û Û Ö ÒØÐÝ ØÙ Ý ÓÖÞ Ø Ðº ½ Ò ÃÙÑ Ø Ðº ½ º Ì Ó Ø ÙÑ ÐÐ Ö Ñ Ð Ö ØÓ ÓÙÖ ÔÓ ÒØ ÙÑ ÐÐ ÙØ Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ Ö ÔÙÐ Ú Homogeneous Point-mass WCA (Borzsak) WCA (Kum) λ d ÙÖ ¾º Ò ÓØÖÓÔÝ Ô Ò Ò Ó Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ ½ ÓÖ Ú Ö ÓÙ ÙÑ ÐÐ ÑÓ Ð Ö ÓÑÓ Ò ÓÙ ÙÑ ÐÐ ÙÐÐ ÖÐ µ Ö ÔÓ ÒØ¹Ñ ÙÑ ÐÐ ÙÐÐ ÕÙ Ö µ Ò Ó Ø Ï ÙÑ ÐÐ ÓÔ Ò ÝÑ ÓÐ µ Ø Ò ÖÓÑ Ê º ½ ÑÓÒ µ Ò ½ ØÖ Ò Ð µº Ì Ý Ø Ñ ÓÒØ Ò Æ ½ ÙÑ ÐÐ Ø Ò ØÝ Ò ¼ º Ï ¹ Ò Ð Ö¹ Ò Ö ÓÒ Ï µ Ø ¹ Ø ÔÓØ ÒØ Ð ¾ Öµ ½¾ Öµ Öµ Ö ¾ ½ ¼ Ö ¾ ½

8 Ò Ø Ó Ø Ö ÔÓØ ÒØ Ðº Ì ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Æ ½ ÙÑ ÐÐ Ò ÓÖ Ù Ò ØÝ Ò ¼ º ½ Ò ÃË Æ Ö Ú Ò Ò ÙÒ Ø Ó Õ Ã ÆÑ ¾ Û Ö Ñ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ Ò Ã Ø ØÓØ Ð Ò Ø Ò Ö Ýº ÓÖ Ø Ï ÒØ Û Ø Ø Ï ÔÓØ ÒØ Ð Ô Ö Ñ Ø Öº ÁÒ º Ñ Ð Ö ÓÑÔ Ö ÓÒ ÔÖÓÚ ÓÖ Ø ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹Ë Ò ÒØÖÓÔÝ Ô Ö Ô ÖØ Ð ÃË Æº Homogeneous Point-mass WCA (Borzsak) WCA (Kum) h KS /N d ÙÖ º Ò ÓØÖÓÔÝ Ô Ò Ò Ó Ø ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹Ë Ò ÒØÖÓÔÝ Ô Ö ÑÓÐ ÙÐ ÃË Æ ÓÖ Ú Ö ÓÙ ÙÑ ÐÐ ÑÓ Ð Ö ÓÑÓ Ò ÓÙ ÙÑ ÐÐ ÙÐÐ ÖÐ µ Ö ÔÓ ÒØ¹Ñ ÙÑ ÐÐ ÙÐÐ ÕÙ Ö µ Ò Ó Ø Ï ÙÑ ÐÐ ÓÔ Ò ÝÑ ÓÐ µ Ø Ò ÖÓÑ Ê º ½ ÑÓÒ µ Ò ½ ØÖ Ò Ð µº Ì ÝØ Ñ ÓÒØ Ò Æ ½ ÙÑ ÐÐ Ø Ò ØÝ Ò ¼ º º ¾ ÓÛ Ø Ø Ø Ú ÐÙ Ó ½ ÓÖ Ø ØÛÓ Ö ÙÑ ÐÐ ÑÓ Ð ÔÔÖÓ ÓØ Ö ÓÖ ½ Ò Ñ Ð Ö Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ñ ÓÖ ÃË Æ Ò º º Ì Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ò ÖØ ÓÖ Ø ØÛÓ ÑÓ Ð ÔÔÖÓ ÓØ Ö Ò Ø Ð Ñ Ø Á Á Ô ½ ¾ ¾ ¾ Ì Ø Ô¹Ð Ú ÓÖ Ò Ö ¼ ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ø Ù ¹ØÓ¹ ÓÐ Ô ØÖ Ò Ø ÓÒ Û Ò Ù Ö Ý Ò Ó Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ Ø ÓÒ Ø ÒØ Ò ØÝ Ò Ò ÒÓØ Ý Ú Ö Ø ÓÒ Ó Òº ÓØ ÕÙ ÒØ Ø «Ø Ø Ö ÚÓÐÙÑ Ð ØÓ Ø Ù Ô ÖØ Ð º Ì ÒÖ Ó ½ ÓÖ Ð Ö Ñ ÒÐÝ Ù ØÓ Ø ÒÖ Ó Ø ÓÐÐ ÓÒ Ö Ø º

9 Ì ØÛÓ Ö ÙÑ ÐÐ ÑÓ Ð «Ö Ò ÒØÐÝ ÓÖ Ñ ÐÐ º Ï Ú ÓÛÒ Ò Ê º ½ Ø Ø ÓÖ Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ ÙÑ ÐÐ ÖÓØ Ø ÓÒ Ò ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ ÓÑ ÓÙÔÐ Ò Ø Ø Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ ÓÒÚ Ö ÓÖ ¼ ØÓ Ø Ô ØÖÙÑ Ó Ø Ö Ý Ø Ñ Ø «Ö Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ó Ö ÓÑ ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ø Ò ÒØÓ ÓÙÒغ Ì Ù ½ Ò ÃË Æ Ö Ñ Ò Ò Ø Ò Ø º ÀÓÛ Ú Ö ÓÖ Ø ÔÓ ÒØ¹Ñ ÙÑ ÐÐ Ø ÕÙ ÒØ Ø Ú Ö º Ì Ö ÓÒ Ø Ø Ø Ð Ò Ö Þ ÓÐÐ ÓÒ Ñ Ô Û Ø ÖÑ Ò Ø Ø Ñ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ó«Ø Ú ØÓÖ Æ Ù ØÓ ÓÐÐ ÓÒ ÓÒØ Ò Ø ÖÑ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Á Ô º Ë Ò Á Ô ¾ ½ Ò ÃË Æ Ú Ö ÓÖ ¼º Ë Ò ÓÖ Ò ØÓ Ø ÕÙ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ø Ñ Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ö Ý È Â ¾ ¾Á Ô ÒÓØ «Ø Ý Ø Ò ÙÐ Ö Ú ÐÓ ØÝ Â Á Ô Ú Ö Û Ðк Ì Ó Ú ÓÙ Ö Ñ ÒØ Ó Ø Ö ÙÐØ ÓÖ Ø Ö ÔÓ ÒØ¹Ñ Ò ÓÖ Ø Ó Ø Ï ÑÓ Ð Ò ÓØ Ø Ñ ÓÒ ÒØÖ Ø Ò Ø ÒØ Ö Ó Ø ØÓÑ µ ÓÑ ÙÖÔÖ Ô ÐÐÝ ÓÖ Ñ ÐÐ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔ º Ï Ú Ò Ø Ø ½ Ò ÃË Æ Ú Ö ÓÖ Ø Ö ÔÓ ÒØ¹Ñ ÙÑ ÐÐ ÓÖ ¼º ÙØ Ø Ý Ó ÒÓØ Ó ÓÖ Ø Ï Ý Ø Ñº Ì Ö ÓÒ Ö ÔÓÓÖÐÝ ÙÒ Ö ØÓÓ º Ì Ý Ñ Ý ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ø ÆÙÐØ Ó ÑÙÐ Ø Ò Ó Ø ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ Û Ø Ñ ÐÐ º Ì Ó Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ñ ØÓ Ü ÖØ Ø ÒØ Ö ÙÐ Ö Þ Ò «Ø ÓÒ Ø ÝÒ Ñ º ÁØ Ø Ö Ñ ÓÖ Ó ÒÓØ Ð ØÓ Ø Ù ¹ØÓ¹ ÓÐ Ô ØÖ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ð Ö Û Ó Ú ÒØ ÓÖ Ø Ö ÙÑ ÐÐ Ò Ô Ø Ó Ø Ñ ÐÐÒ Ó Ø Ý Ø Ñ º ÙÖØ Ö ÛÓÖ Ö ÕÙ Ö ØÓ Ð Ö Ý Ø ÔÓ ÒØ º ÁÒ Ø Ö Ñ Ò Ö Ø Ô Ô Ö Û ÓÒ Ö ÓÒÐÝ Ö ÓÑÓ Ò ÓÙ ÙÑ ÐÐ Û Ø ¼ ¾ º Ì Ò ÓØÖÓÔÝ Ð Ö ÒÓÙ ÓÖ Ø ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ö Ó Ö ÓÑ ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ñ Ü ½ ½ º º Ò ØÝ Ô Ò Ò Ó ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖ ÁÒ Ê º ½ Û Ú ØÙ Ø Ô Ò Ò Ó Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ ÓÒ Ø Ù Ò ØÝ Ò Æ Î Û Ø ÓÒÐÝ Ö Ð Ú ÒØ Ñ ÖÓ ÓÔ Ø Ø Ú Ö Ð ÓÖ Ö ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ º Ì Ö Û Ú ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ø ØÛÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ü Ø Ö Ø Ø Ò ½ ¼ ÖÓÑ Ù ØÓ ÖÓØ Ø ÓÒ ÐÐݹ ÓÖ Ö ÓÐ Ò ÓÒ Ø Ò ¾ ¼ ÖÓÑ Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÐÐݹ ÓÖ Ö ÓÐ ØÓ ÖÝ Ø Ð Û Ø ÐÓÒ ¹Ö Ò ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Öº Ï Ö Ø Ö Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓØ «Ø Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ó º ÁØ Ð ØÓ Ø ÒØ Ø Ô Ò Ø ÙÖÚ ÓÖ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ ½ ÓÖ Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Æ Ò ÓÖ Ø ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹Ë Ò ÒØÖÓÔÝ ÃË È Æ Ð ½ Ð Ú Û ÙÒØ ÓÒ Ó Òº À Ö Û Ö ¹ Ò ÐÝÞ Ø Ø ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ð ¹Ô ÖØ Ð ÓÐÐ ÓÒ Ö Ø ½ Û Ö Ø Ú Ö Ø Ñ ØÛ Ò Ù Ú ÓÐÐ ÓÒ Ó Ô ÖØ Ð º º Ö Ú Ð Ø Ø Ø Ø Ô ÔÔ Ö Ð Ó Ò Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ø ÓÐÐ ÓÒ Ö ÕÙ ÒÝ ¾ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò ØÝ Ò ¾ ¼ º Ì Ð Ò Ö ØÝ Ó ÐÐ Ø Ö ÙÖÚ Ò ÐÓ ¹ÐÓ ÔÐÓØ Ù Ø ÔÓÛ Ö Ð Û Ô Ò Ò ÓÒ ÓÖ Ò ØÓ º Ì Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ö ÙÑÑ Ö Þ Ò Ì Ð ½º Ì Ö ÙÐØ Ö ÓÖ Ý Ø Ñ ÓÒØ Ò Ò ÓÑÓ Ò ÓÙ ÙÑ ÐÐ ¼ ¾ Ò ½º Ì ÓÜ Þ Ú Ö Ò ÓÒ ÕÙ Ò Ø ÑÓ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Ò Û Ø Ò Ë º µº ÌÓ ÚÓ Ø Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ ØÖÙØÙÖ Û ÔÖÓÚ Ð Ó Ö ÙÐØ ÓÖ Ø Ò ØÝ Ô Ò Ò Ý Ô Ò Ø Ô Ö Ó ÓÜ Ò Ø Ù Ø Ñ ÐÐ Ø Û Ú Ú ØÓÖ ¾ ĵ Ü ÙØ Ú ÖÝ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð Æº ½ Ò ¼ ¾ º ÙÖ ÓÛ Ø ÒÓÖÑ Ð Þ ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖ ½ ÓÖ Ú Ö ÓÙ Ý Ø Ñ Û Ø Ò Ø Ö Ò Ò ØÛ Ò

10 h KS /N λ 1 λ ÙÖ º ÓÐÐ ÓÒ Ö Ø Ô Ò Ò Ó Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ ½ Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ ½ Ò Ø ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹Ë Ò ÒØÖÓÔÝ Ô Ö Ô ÖØ Ð ÃË Æ ÓÖ ¹ ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ Û Ø Ò ÓØÖÓÔÝ ¼ ¾ º Ì ÓÐÐ ÓÒ Ö ÕÙ ÒÝ ½ Ò Ø ÔÐ Ý ÕÙ ÒØ Ø Ö Ñ ÙÖ Ò ÙÒ Ø Ó Ã Æµ Ñ ¾ µ ½ ¾ º Ì ØÖ Ø ÓÐ Ð Ò Ö Ø Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÓ Ø Ø º 1/τ ¼ ½ Ò ¼ ¾ ÙØ Ø ÐÐ ÐÓÛ Ò ½ º ÇÒ Ø Ö ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ü Ð Ð Æ Ù º ÁÒ ÙÖ ½ Æ Ò ÃË Æ Ö ÔÐÓØØ ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ð ¹Ô ÖØ Ð ÓÐÐ ÓÒ Ö Ø ½ º ØØ Ò Ø Ø ØÓ Ø Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ö Ð Ó ÒÐÙ Ò Ì Ð ½º Ì ÔÓÛ Ö Ð Û ÔÔÐ Û ÐÐ ÓÖ ½º ÓÒ Ø ÒØ Æ ÓÒ Ø ÒØ Ä ÃË Æ ¾º ¼º ¾º ¼º ¼ ¾º¾¾ ¼º ½ ½º ¼º ½º ¼º ½ ½º ½ ¼º Æ ¼º ¼º ¼º ¾ ¼º ¼º ¼º Ì Ð ½ Ì Ô Ö Ñ Ø Ö Ò ÓÖ Ø Ó ØÓ Ø Ø Ò ÙÖ Ô Ò Æ Ü Ò Ú ÖÝ Ò Ä Ò ØÓ Ø Ó Ó ÙÖ ÓÖ Ä Ü Ò Ú ÖÝ Ò Æº Ø ÓÐÐ ÓÒ Ö Ø º Ì Ô Ø Ö Ø Ó ½º

11 ½¼ λ/λ N=72 N= l/3n ÙÖ º ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖ ÓÖ ÔÐ Ò Ö Ý Ø Ñ ÓÒØ Ò Ò ½ ¾ ¼ Ò ¾ ÓÑÓ Ò ÓÙ ÙÑ ÐÐ ÖÓÑ ÓØØÓÑ ØÓ ØÓÔµ Û Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ ¼ ¾ º Ì ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÜ Þ ÔØ ÓÒ Ø ÒØ Ä Ä Ü Ä Ý ½¼ Ò Ø Ý Ø Ñ Ò ØÝ Ò Ú Ö ÓÖ Ò Ðݺ Ö ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ü Ð Æ Ù ÓÒ Ø º Ì ÜÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÒØ Ö Ú ÐÙ Ó Ðº Ì ÑÓÓØ Ð Ò Ø ÖÓÙ Ø ÔÓ ÒØ Ö Ö ÛÒ ÓÖ Ð Ö Øݺ ÇÒÐÝ Ø ÔÓ Ø Ú Ö Ò Ó Ô ØÖÙÑ ÓÛÒº Ë Ñ Ð Ö Ö ÙÐØ Û Ö Ó Ø Ò ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ ÓÖ Ö Ò ØÛÓ Ñ Ò ÓÒ Ò ÓÖ Ö Ô Ö Ò Ø Ö º ÁØ ÒØ Ö Ø Ò ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö ÓÖ Æ Ò ÃË Æ Ö Ú ÖÝ ÐÓ ÑÔ Þ Ò Ø ÓÐÐ Ø Ú Ô Ø Ó ÓØ ÕÙ ÒØ Ø º Ì Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ ÓÛ Ú Ö Ð «Ö ÒØÐÝ Û Ø º Ì ÒÓ ÙÖÔÖ Ò Ú Û Ó Ø ÐÓ Ð Þ Ò ØÙÖ Ó Ø Ó Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒº Ì ÔÓ ÒØ Û ÐÐ Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÒº º Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø ÓÖ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ Ï ÓÒ Ö ÐÓÛ ÓÒÐÝ Ù Ò Ø Ò ¼ Û Ö Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ô ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ò ½ Ò Ò ¾ Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ë º º Ï ÓÛ Ò º Ø ÔÓ Ø Ú Ö Ò Ó Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ ÓÖ ¼¼¹ ÙÑ ÐÐ Ù Ø Ò ØÝ Ò ¼ Ø Ð Ö Ø Ý Ø Ñ Û ÓÙÐ Ø٠ݺ Ì Ô Ø Ö Ø Ó Ó Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÜ ½º ÓÖ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ö ÓÒÐÝ Ò ÓÖ ÒØ Ö Ú ÐÙ Ó Ø Ò Ü Ð ÓÒ Ø º ÓÖ Ð Ö ØÝ ÑÓÓØ Ð Ò Ö ÛÒ Ø ÖÓÙ Ø ÔÓ ÒØ º Ì Ö Ö ÐØÓ Ø Ö ¾ ¼¼ ÜÔÓÒ ÒØ Ó Û ÓÒÐÝ Ø ÔÓ Ø Ú Ð Ö ÓÛÒº

12 ½½ λ /τ h KS /N λ 1 λ 3N-3 ÙÖ º ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹Ë Ò ÒØÖÓÔÝ Ô Ö Ô ÖØ Ð ÃË ØÖ Ò Ð µ Ñ Ü ÑÙÑ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ ½ ÕÙ Ö µ Ò Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Æ ÖÐ µ ÔÐÓØØ ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ð ¹Ô ÖØ Ð ÓÐÐ ÓÒ Ö Ø ½ º Ì ÓÜ Þ Ü Ä Ü Ä Ý ½¼ Ò Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ Ú Ö ØÛ Ò ½ Ò ¾º Ì ÓÐÐ ÓÒ Ö Ø Ú Ö Û Ø Ø Ò Øݺ Ä Ø Ù ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ Ö Øº Ì Ö ØÖÓÒ ÒÙÑ Ö Ð Ú Ò ¾ ¼ Ø Ø ½ ÓÖ Ñ ÒÝ Ô ÖØ Ð Ý Ø Ñ ÓÒÚ Ö ØÓ Ò Ø Ú ÐÙ Ò Ø Ø ÖÑÓ¹ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø Æ ½ Ò Æ Î ÓÒ Ø ÒØ ÐØ ÓÙ Ø ÔÓ Ð ØÝ Ó ÐÓ Ö Ø Ñ Ú Ö Ò ÒÓØ Ò ÙÐÐÝ ÜÐÙ ½ º Ì ÓÖ Ø ÐÐÝ Ø Ü Ø Ò Ó Ø Ø ÖÑÓ¹ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø Ð Ó ÜÔ Ø ¾ ÙØ ÒÓ ÔÖÓÓ Ñ ØÓ Ü Øº ÁÒ ÙÖ Û ÓÛ Ø Þ Ô Ò Ò Ó ½ Ò Ó ÃË Æº Ï Ø Ò Ø ÙÖ Ý Ó ÓÙÖ Ø Ò ÜØÖ ÔÓÐ ¹ Ø ÓÒ ½ Ä ¼ ÔÓ Ð Ò Ñ ØÓ ÓÒ ÖÑ Ø Ü Ø Ò Ó Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø ÓÖ Ø ÕÙ ÒØ Ø º Ð Ó ÓÛÒ Ò Ø ÙÖ Ø Ô Ò Ò Ó Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Æ Û Ô Ò ÓÒ Ø ÓÜ Þ Ä ÓÖ Ò ØÓ Æ Æ Ä Û Ø Æ ¾ º Ì Ö Ú Ò ÑÓÖ Ð Ø Ò Ö Ø Ú Ò Ò ÚÓÖ Ó Ø Ð Ñ Ø ÓÖ ½ º Ä Ø Ù ÓÒ Ö ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ Ð ÓÒØÓ Ø Ò Ð ¹Ô ÖØ Ð Ù Ô Ó Ø Ò ÒØ Ô Ô ÒÒ Ý ÆÖ ÆÔ Æ«ÆÂ Ó Ô ÖØ Ð ½ ƺ Ì Ó¹ ÐÐ Ò Ø ÒØ Ò ÓÙ ÕÙ Ö Ô ÖØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ½ Æ ¾ Рص ÆÖ µ ¾ Ð ÆÔ µ ¾ Ð Æ«µ ¾ Ð Æ µ ¾ Ð µ

13 ½¾ λ l ÙÖ º ÈÐÓØ Ó Ø ÔÓ Ø Ú Ö Ò Ó Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ ÓÖ ¼¼ ÓÑÓ Ò ÓÙ Ö ÙÑ ÐÐ º Ì ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ ¼ ¾ Ø Ò ØÝ Ò ¼ Ò Ø Ô Ø Ö Ø Ó ½º Ì ÜÔÓÒ ÒØ Ö Ñ ÙÖ Ò ÙÒ Ø Ó Ã Æµ Ñ ¾ µ ½ ¾ º ÁÒ Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ø Ý Ø Ñ Ö Ð Ü ÓÖ ½¼¼º¼¼¼ ÓÐÐ ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ý ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ÖÙÒ Û Ø ÒÓØ Ö ¼º¼¼¼ ÓÐÐ ÓÒ º Ì ÜÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÒØ Ö Ú ÐÙ Ó Ðº ÓÖ Ð Ö ØÝ ÑÓÓØ Ð Ò Ö Ö ÛÒ Ø ÖÓÙ Ø ÔÓ ÒØ º Ò Ø ÓÛ Ø Ú Ô ÖØ Ð Ò Ò Ø ØÖ Ø Ò»ÓÐÐ Ô ÐÓÒ Ø Ô Ô Ö Ø ÓÒ Ò Ý Ø Ø Ò ÒØ Ú ØÓÖ Æ Ð Ø ÒÝ Ò Ø ÒØ Ó Ø Ñ º ÁÒ º Û ÔÐÓØ ÐÓÒ Ø Ú ÖØ Ð Ü Ø ÕÙ Ö Ô ÖØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ Æ ¾ ½ ÓÖ Ð ½ ÓÖ ÐÐ Ô ÖØ Ð Ø Ø Ö Ö Ô Ø Ú ÔÓ Ø ÓÒ Ü Ý µ Ò Ô Ý Ð Ô Ò ÒØ ÖÔÓÐ Ø Ø Ò Ù Ò ÙÖ ÓÚ Ö Ö ÙÐ Ö Ö ÔÓ ÒØ ÓÚ Ö Ò Ø Û ÓÐ ÑÙÐ Ø ÓÒ Óܺ ÇÒ Ó ÖÚ Ú ÖÝ ØÖÓÒ ÐÓ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ú Ô ÖØ Ð Û ÓÛ Ø Ø Ø Ö ÓÒÐÝ Ñ ÐÐ Ø Ú ÞÓÒ ÓÒØÖ ÙØ Ò ØÓ Ø Ø Ø ÖÓÛØ Ó Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ò ÐÑÓ Ø ÐÐ Ö Ø ÓÒ Ó Ô Ô º ÐÐ Ø ÓØ Ö ÑÓÐ ÙÐ ÓÒØÖ ÙØ Ö ÐÝ Ø ÐÐ ØÓ ½ Ø Ø Ò Ø ÒØ Ó Ø Ñ º Ç ÖÚ ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ñ Ø Ø Ú ÐÙ Ø Ö ÑÓÚ ÖÓÙÒ Ò Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÜ ÔÐ Ø Ó ÓÒ ÐÐÝ Ô ÖØ Ò Ý ØÓ Ö ÔÔ Ö Ø ÒÓØ Ö ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ô º Ì ÐÓ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ÕÙ Ò Ó ØÛÓ Ñ Ò Ñ Ö ØÐÝ Ø Ö ÓÐÐ ÓÒ Ø ÐØ ¹ Ú ØÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ØÛÓ ÓÐÐ Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö Ð Ò Ö ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ö ÔÖ ¹ÓÐÐ ÓÒ Ú ÐÙ Ò Ú ÓÒÐÝ Ò Ó ÙÖØ Ö ÖÓÛØ Ø Ö Ú ÐÙ ÓÖ Ø ÓÐÐ ÓÒ Û Ö Ð¹ Ö Ý Ö ÓÚ Ú Ö º Ë ÓÒ ÐÝ Ö ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ø Ô Ø Ò ØÓ Ö Ù Ø ÐÖ Ý Ñ Ðе ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÓØ Ö ÒÓÒ¹ÓÐÐ Ò Ô ÖØ Ð Ú Ò ÙÖØ Öº Ì Ù Ø ÓÑÔ Ø ¹

14 ½ h KS /N λ1 15 λ 3N /L ÙÖ º Ì ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹Ë Ò ÒØÖÓÔÝ Ô Ö Ô ÖØ Ð ÃË Æ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ ½ Ò Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Æ ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ Þ ½ Ä Û Ö Ä Ø ÓÜ Þ ÓÖ Ò Ô Ø Ö Ø ÓÒ ½º Ì Ý Ø Ñ Ò ØÝ Ò ¼ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ ¼ ¾ º Ì ÓØØ Ð Ò Ö ÔÖ ÒØ ¾ ĺ Ì Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ Ú Ò Ý Ø Ð Ø Ø ØÓÔ Ó Ø Ö Ô º Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ü ÑÙÑ ÖÓÛØ Ó Ø Ò ÒØ Ú ØÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÚÓÖ Ø ÓÐÐ ÓÒ Ô Ö Û Ø Ø Ð Ö Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ º ÁØ ÒØ Ö Ø Ò ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ø ÐÓ Ú Ö Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ú Ò ÓÒ Ø Ðº ÓÖ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ ÙÑ Ø ÖÓÐ Ó ÓÙÖ Ø Ò ÒØ¹Ú ØÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÖ Ø Ú Ö ÓÙ Ô ÖØ Ð Ò ÒÓØ ÙÖÔÖ Ò ÐÝ Ò Ð ÓÙØ Û Ø Ú Ô ÖØ Ð ÖÖ Ò Ò ÐÓ Ð Þ ÐÙ Ø Ö Ñ Ð Ö ØÓ Ø ØÖÙØÙÖ Ô Ø Ò º º Ì ÐÓ Ð Þ Ø ÓÒ Ð Ó Ô Ö Ø Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Øº ÌÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÖØ ÓÒ Û ÓÖ Ö Ø Ø Ó ÐÐ ÕÙ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Æ ½ ¾ ½ Æ Ó Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ ½ ÓÖ Ò ØÓ Þ º Ì Ñ ÐÐ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Û Ó ÙÑ Ü ÖØ Ò Ø Ö ÓÐ ÓÒØ Ò ½ Ø ÖÑ Û Ö ½ ½ Ñ Ý Ø Ò Ö Ð Ø Ú µ Ñ ÙÖ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ Ø Ú ÐÝ ÓÒØÖ ÙØ Ò ØÓ ½ ½ ½ Æ ½ ¾ Æ ½ ¾ Æ ½ ¾ ÓÖ µ À Ö Æ Ø Ñ Ò ÓÒ Ó Ø Ô Ô Ò ÑÔÐ Ø Ñ Ú Ö º ÓÖ ½ ½ ½ ½º ÙÖ ½¼ ÓÛ Ø ÐÙ Ø Ö Ñ ÙÖ ½ ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ

15 ½ δ 2 µ, l y x ÙÖ º ËÙÖ Ó Ø ÕÙ Ö Ô ÖØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ Æ ¾ ½ ÓÖ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ ½ º Ì Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ó ¼¼ Ö ÓÑÓ Ò ÓÙ ÙÑ ÐÐ º Ì ÙÖ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÚ Ö Ö ÙÐ Ö Ö ÔÓ ÒØ ÓÚ Ö Ò Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ ÐÐ Û Ø Ô Ø Ö Ø Ó ½ Ò Ô Ø Ò Ô ÓØ Ø Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ ÒÐÙ Ò ÑÓÖ Ø Ò Ñ ÐÐ ÓÒ ÓÐÐ ÓÒ º Þ ÓÖ Ú Ö ÓÙ Ø Ö ÓÐ Ð Ú Ð º ÁØ Ð ÓÖ Ò ØÓ ½ Æ Û Ö ¼ ¼º ¼ ¼º¾ ¼º ¼º ¼ ¼º ½ ¼º ½ ¼º ¼º ¼º¾ ¼º ¼º ¼º¾ ÁØ ÓÒÚ Ö ØÓ Þ ÖÓ ÓÙÖ Ø Ö ÜØÖ ÔÓÐ Ø ØÓ Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø Æ ½º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ Ò Ò Ò Ò Ø Ý Ø Ñ ÓÒÐÝ Ú Ò Ò Ô ÖØ Ó Ø Ø Ò ÒØ¹Ú ØÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò Ú Ò Ò Ô ÖØ Ó Ø Ô ÖØ Ð µ Ò ÒØÐÝ ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ø ÒÝ Ò Ø ÒØ Ó Ø Ñ º Ì ØÖÓÒ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ü Ø Ò Ó ½ Ò Ò Ó Ø Û ÓÐ ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Øº º Ì Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÑÓ Ì ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖ Ô Ø Ò º Ò Ö Ú Ð Ø Ô¹Ð ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ñ ÐÐ ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Û Ô Ò ÓÒ Ø ÓÜ Þ Äº ÁÒ º ½½ Û ÔÖÓÚ Ñ Ò Ú Û Ó Ø ÒØ Ö Ø Ò Ö Ñ ÓÖ Ú Ö ÓÙ Ô ØÖ Û Ø «Ö ÒØ Æ ÒÐÙ Ò Ø ¼¼ Ô ÖØ Ð Ý Ø Ñ Ó º ÓÔ Ò ØÖ Ò Ð µº Ì Ø Ô Ò Ø Ò Ö Ý Ó ÜÔÓÒ ÒØ Û ÓÑ Ò ÖÓÙÔ Û Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Ò º Ì ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ú ÓÖ ½ ß ½ Ð Ò Ø Ø Ø Ø Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ý Ø Ø Ò ÒØ Ú ØÓÖ ÓÖ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ö Ö Ø Ö Þ Ý Ó Ö ÒØ Û Ú ¹Ð Ô ØØ ÖÒ ÔÖ ÓÙØ ÓÚ Ö Ø Û ÓÐ ÑÙÐ Ø ÓÒ Óܺ ÓÖ Ö Ò ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ô Ö Ó ÓÜ Ò ½ ½ Ø

16 ½ 1 C 1,Θ.1 Θ=.8 Θ=.9 Θ=.95 Θ=.98.1 ÙÖ ½¼º Ì ÐÙ Ø Ö Ñ ÙÖ ½ ÓÖ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Û Ø Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ ½ ÙÒØ ÓÒ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð Æº Ì ÙÐÐ Ð Ò Ö Ø Ó ÔÓÛ Ö Ð Û Æ ØÓ Ø Ø º Ò Ö ÔÓ Ø Ú Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ö Ð Ø Ò Ø Ø Üغ N ÑÓ Ñ Ý Ú Ù Ð Þ Ý ÔÐÓØØ Ò Ø Ô Ø Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ ÆÜ ½ Æ ÓÖ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ð Ø Ø Ò Ø ÒØ Ò ÓÙ Ô ÖØ Ð ÔÓ Ø ÓÒ Ü Ý µ Ò Ô º Ì ÑÓÙÒØ ØÓ Ð Ø Ò ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Æ Ð ÓÒØÓ Ø ÓÒ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ù Ô Ó Ô ÖØ Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ò Ü Ö Ø ÓÒº ÇÒ Ó Ø Ò Ô ØØ ÖÒ Û ÐÓÓ Ð ÔÐ Ò Û Ú Ø Ø Ö Ö Ø Ö Þ Ý Û Ú Ú ØÓÖ Ø ÖÑ Ò Ý Ø ÓÜ Þ Äº Ì ÖÓÙÔ Ó Ò Ö Ø ÜÔÓÒ ÒØ Û Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ÐÓÒ ØÓ ÐÓÒ ØÙ Ò Ð ÑÓ ÓÖ Û Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÆÜ Ò ÆÝ Ö ÙÐØ Ò Û Ú Ú ØÓÖ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Ü Ò Ý Ü Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ý ÔÖÓÔ Ø Û Ø Ú ÐÓ ØÝ Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ú ÐÓ ØÝ Ó ÓÙÒ ½ º Ò Ö Ø ÜÔÓÒ ÒØ ÖÓÙÔ Û Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Ð ØÓ ÒÓÒ¹ÔÖÓÔ Ø Ò ØÖ Ò Ú Ö Ð ÑÓ ÓÖ Û Ø ÆÜ Ò ÆÝ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ö Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø Ö Û Ú Ú ØÓÖ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Ý Ò Ü Ö Ø ÓÒ Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ã Ô Ò Ø Ò ØÝ Ò Ü Ø ÑÓ ¹Ö Ð Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ö ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ¾ Ä ÓÖ Ð Ö ¹ ÒÓ٠ĺ Ì Ñ Ý ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ó Ô Ö ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÑÓ ½ º ÀÓÛ Ú Ö Ø ØÙ Ø ÓÒ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÖ Ø ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ Û Ø ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ö Ó Ö ÓѺ ÌÓ ÑÓÒ ØÖ Ø Ø ÔÓ ÒØ Û Ù ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ Ð ÒØÓ Ø ÓÙÖ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ù Ô Ì ¾ Ì Ö Ì Ô Ì «Ì Â Ó Ø Û Ø Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ò Ö ÑÓÑ ÒØ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØ Ö Ô Ø Ú ÐÝ Ó ÐÐ Ô ÖØ Ð º Á Æ Ð ÒÓØ Ù ÔÖÓ Ø ÓÒ ÒØÓ

17 ½ λ 2 N=42 N= N=64 N=9 1 N=12 N=156.5 N=2 N= l-3n ÙÖ ½½º Ê ÓÒ Ó Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ ÓÖ Ø Ô ØÖ Ó Ú Ö ÓÙ Ý Ø Ñ Û Ø «Ö ÒØ Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ Ò Ô Ø Ö Ø Ó ½º Ì Ù Ò ØÝ Ò ¼ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ ¼ ¾ º Ì Ø Ø Ñ ¹ Ú Ö Ð Ö ÔÖÓ ÙØ Æ ¾ Ð Æ Ð Æ Ð ½¼µ Ñ ÙÖ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÖ Æ Ð ØÓ ÔÓ ÒØ ÒØÓ Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ò ÒØ Ô ÐÓÒ Ò ØÓ Ø Ð Ø Ù Ô Ì º Ì Ó¹ ÐÐ ÕÙ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ ½ ½ Ó Ý Ø ÙÑ ÖÙÐ È Æ¾ Ð ½ ÓÖ ÐРк ÁÒ º ½¾ Ø Ý Ö ÔÐÓØØ ÓÖ ¼¼¹ ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ Ò Ø ÒØ Ö Ø Ò Ð¹Ö Ñ Û Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ð Ð ÜÝ ÒÓØ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÒØÓ Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ù Ô Ì Öº Ä Ú Ò Ø ÒØ Ö Ø Ò Ó Ø Ú Ò Ò ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ ÓÖ Û Ð Æ ¼ ½ ¾ Ò Û Ñ Ö Ø Ô Ö Ø ØÖ ØÑ ÒØ Û Ó ÖÚ Ø Ø ÓÒÐÝ Ø ÖÓÙÔ Ó Ò Ö Ø ÜÔÓÒ ÒØ Û Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÖ Û Ð Æ Ö ÐÑÓ Ø ÙÒ «Ø Ý Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ö Ó Ö ÓѺ Ì Ò ÙÐ Ö ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ ÕÙ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ «Ò Â Ò º ½¾ Ö Ò Ð ÐÝ Ñ ÐÐ Ò Ø º ÇÒÐÝ ÓÖ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Û Ñ Ý ÜÔ Ø ÑÔÐ ÑÓ ØÖÙØÙÖ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó ÖÚ ÓÖ Ö º Ì Ú Ö Ý ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÛÒ ÐÓÛº ÌÓ Ú Ù Ð Þ Ø ØÖÙØÙÖ Û Ò Ö ÓÖØ ØÓ ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Æ Ð ÒØÓ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ù ¹ Ô Ó Ø Ø Ò ÒØ Ô Ø Ø Ñ Ô ÒÒ Ý ÆÖ ÆÜ ÆÝ Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØÙÖ ¹ Ø ÓÒ ÓÖ Ô ÖØ Ð º Ò ÐÓ ÓÙ ÔÖÓ Ø ÓÒ ÓÒØÓ Ø Ò Ú Ù Ð¹Ô ÖØ Ð Ù Ô Ô ÒÒ

18 ½ l-3n xy α p xyj ÙÖ ½¾º Å Ò ÕÙ Ö Ú ØÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÖ Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ò Ó Æ ¼¼ ÙÑ ÐÐ Û Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ ¼ ¾ º Ì Ò ØÝ Ò ¼ Ò Ø Ô Ø Ö Ø Ó ½º Ð Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ò Üº ÐÐ ÓÙÖ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÔ ØÓ ÙÒ ØÝ ÓÖ ÒÝ Ðº ÜÝ Ô ÜÝ «Â Ö Ö ØÓ Ø ÔÓ Ø ÓÒ ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Ù Ô Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ì ÕÙ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ø Ñ Ú Ö ÓÚ Ö ÐÓÒ ØÖ ØÓÖݺ Ý ÆÔ ÆÔ Ü ÆÔ Ý ÓÖ Ý Æ«ÓÖ Ý ÆÂ Ñ Ý ÓÒ Ö Û Ðк Ì Ð Ø ÔÖÓ¹ Ø ÓÒ Ý ÆÜ ÆÝ ÓÖ Ô ÖØ Ð Ø Ò ÔÐÓØØ Ú ØÓÖ Ø Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ü Ý µ Ø Ú Ò Ò Ø ÒØ Ó Ø Ñ º Ì Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ö Ù ÐÝ ÑÓÖ Ò ÓÖÑ Ø Ú Ø Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ Ò Ù Ò ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ ½ ß½ º º ½ Ô Ø Ò Ô ÓØ Ó ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÖ ¼¼ ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ ¼º¾ Ø Ò ØÝ Ò ¼ º ÓÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Û ÓÛ Ò Ø º ½ Ò ½ Ø ÑÓ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ ½½ ØÓ Æ ½½ Ò Ð ÓÙØ ÓÖ Ò Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò ÒØ ÖÓÑ Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ö Ó Ö ÓѺ Ì Ý ÓÖÑ Ò Ö Ø ÖÓÙÔ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Û Ø Ö Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ º Ì Ð Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÆÜ ÆÝ Û Ö Ø ÓØØÓÑ Ò Ð Ø¹ Ò Ð Ò Ø ÙÖ ÔÔÐÝ ØÓ Ø ÔÓ Ø ÓÒ ÓÓÖ Ò Ø Ò Ø ØÓÔ Ò Ö Ø¹ Ò Ð ØÓ Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖØ Ð º ÁØ Ú Ö ÑÓ Ø ÐÝ ÓÖ Æ ½½ Ø Ø ØÓÔ Ó º ½ Ø Ø ÐÐ ÓÙÖ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ö ØÖ Ò Ú Ö ØÓ Ø Ö Ô Ø Ú Û Ú Ú ØÓÖ Ò Ö ÔÖ ÒØ ØÖ Ò Ú Ö ÑÓ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ò Ø Ò ÒØ Ô µ ØÓ ÓØ Ö Ò ØÓ ÐÐ ÓØ Ö ÑÓ º Ì ØÖ Ò Ú Ö ÑÓ Ó ÒÓØ ÔÖÓÔ Ø º Á Ò Ø Ó ÆÜ ÆÝ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÆÔ Ü ÆÔ Ý Ö ÔÐÓØØ ÑÓ ØÖÙØÙÖ Ò¹ Ø Ð ØÓ Ø Ó Ó º ½ Ò ½ Ö Ó Ø Ò º Ì ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ø Ø Ø Ø Ø

19 ½ 5 y ÙÖ ½ º ÁÒ Ø ÒØ Ò ÓÙ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ý Ø Ñ Ó Æ ¼¼ ÓÑÓ Ò ÓÙ Ö ÙÑ ÐÐ Û Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò ÓØÖÓÔÝ ¼ ¾ º Ì Ò ØÝ Ò ¼ Ò Ø Ô Ø Ö Ø Ó Ó Ø Ô Ö Ó ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÜ ½º x ÚÓÐÙØ ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Ö Ð Ò Ö «Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ô ¹ Ø Ú Ñ Ô Ò Ø Ø Ø Ó Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ö ÔÓ Ø Ú º ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø ÆÖ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ ÆÔ ÓÖ ÒÝ Ò Ø Ø Ø Ö ÒÓ Ô Ø ØÛ Ò ÔÓ Ø ÓÒ Ò ÑÓÑ ÒØÙÑ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ÓÖ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Ó Ø Û Ø Ø ÓÒ Ù¹ Ø Ò Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ ÓÖ Û Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ú ÆÖ ÒØ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ ÆÔ Û ÓÒ Ø ØÙØ Ô Ø Ó º Ù Ó Ø ÙÒÙ Ù Ð Ô Ø Ø Ó ÖÚ ØÖÙØÙÖ Ö ÒÓØ Ð Ð ÑÓ º ÁÒ Ú Û Ó Ø Ñ ÒÝ ØÙÖ Ò ÓÑÑÓÒ ÓÛ Ú Ö ÓÙÖ Ù Ó Ø ÛÓÖ ÑÓ Ñ Ù Ø º Ë Ò ÔÓ Ø ÓÒ Ò ÑÓÑ ÒØÙÑ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ö Ò Ô Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ØÓÔ Ó º ½ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ò Ò Ø Ñ Ð Ö Ò Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Û ÖÓÛ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ Ò Ø Ñ Û Ø Ö Ø ÓÒ Ø ÒØ Ú Ò Ý Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ ½½ º Ì ÓØ Ö Ô ØØ ÖÒ Ò Ø ÙÖ Ö ÙÔ ÖÔÓ Ø ÓÒ Ó Ò ÐÓ ÓÙ ØÖ Ò Ú Ö Ô Ö Ó Û Ú ÐÓÒ Ø Ü Ò Ý Ö Ø ÓÒ º Ì Ò ÜØ ÖÓÙÔ Ó Ò Ö Ø ÜÔÓÒ ÒØ ÓÖ Ø ¼¼¹ ÙÑ ÐÐ Ô ØÖÙÑ Ó º Ð Ó ÓÛÒ Ý Ø ØÖ Ò Ð Ò º ½½ ÑÙØ ÔÐ ØÝ Ð ½½ ½½ º Ì ÜÔÓÒ ÒØ Ì ÜÔÓÒ ÒØ Ö ÐÖ Ý Ò ÒØÐÝ «Ø Ý ÑÓÐ ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Û ØÒ Ý Ø ÒÓÒÚ Ò Ò ÕÙ Ö ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ý «Ò º ½¾µ Ò Ö ÆÙÐØ ØÓ Ò ÐÝÞ º ÌÛÓ Ü ÑÔÐ ÓÖ Æ ½½ Ò Æ ½½ ¼ Ö Ú Ò Ò º ½ ØÓÔ Ò

20 δx ½ y δy δx x y δy x ÙÖ ½ º ÅÓ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ ½½ ØÓÔµ Ò Æ ½½ ÓØØÓѵ ÓÖ Ø Ò Ø ÒØ Ò ÓÙ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ó ¼¼ ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ º ¼ ¾ Ò ¼ Ò ½º ÓÖ Ô ÖØ Ð Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ÆÜ ÆÝ ÔÐÓØØ Ø Ø ÒØ Ö¹Ó ¹Ñ ÔÓ Ø ÓÒ Ü Ý µº Ì ÓØØÓÑ Ò Ð Ø¹ Ò Ð ÔÔÐÝ ØÓ Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ø Ö Ø¹ Ò Ò ØÓÔ Ð ØÓ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ º

21 ¾¼ δx y δy δx x y δy x ÙÖ ½ º ÅÓ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ ½½ ØÓÔµ Ò Æ ½½ ÓØØÓѵ ÓÖ Ø Ò Ø ÒØ Ò ÓÙ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ó ¼¼ ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ º ¼ ¾ Ò ¼ Ò ½º ÓÖ Ô ÖØ Ð Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ÆÜ ÆÝ ÔÐÓØØ Ø Ø ÒØ Ö¹Ó ¹Ñ ÔÓ Ø ÓÒ Ü Ý µº Ì ÓØØÓÑ Ò Ð Ø¹ Ò Ð ÔÔÐÝ ØÓ Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ø Ö Ø ¹ Ò Ò ØÓÔ Ð ØÓ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ º

22 δx ¾½ y δy δx x y δy x ÙÖ ½ º ÅÓ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ ½½ ØÓÔµ Æ ½½ ¼ ÓØØÓѵ ÓÖ Ø Ò Ø ÒØ Ò ÓÙ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò ÙÖ ½ ÓÖ ¼¼ ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñº ¼ ¾ Ò ¼ Ò ½º ÓÖ Ô ÖØ Ð Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ÆÜ ÆÝ ÔÐÓØØ Ø Ø ÒØ Ö¹Ó ¹Ñ ÔÓ Ø ÓÒ Ü Ý µº Ì ÓØØÓÑ Ò Ð Ø¹ Ò Ð ÔÔÐÝ ØÓ Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ø Ö Ø¹ Ò Ò ØÓÔ Ð ØÓ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ º

23 ¾¾ ÓØØÓÑ Û Ö Ò Ø ÔÖÓ Ø Ú ØÓÖ ÆÜ ÆÝ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ý Ø ÖÖÓÛ Ø Ø ÐÓ Ø ÓÒ Ó Ô ÖØ Ð º ÁØ Ò Ö ÖÓÑ Ø Ü ÑÔÐ ÑÓ Ø ÐÝ ÓÖ Ð ½½ ¼ Ø Ø ÓØØÓÑ Ó º ½ Ø Ø Ø Ô ØØ ÖÒ ÓÒ Ø ØÙØ ÐÓÒ ØÙ Ò Ð ÑÓ Û Ø Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Û Ú Ú ØÓÖº Ï Ú Ò Ø Ø Ø Ò Ö Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ö Ö ÔÓÒ Ð ÓÖ Ø Ø Ô Ó ÖÚ Ò Ø Ô ØÖ º Á Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Ñ Ø Ó Ø ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð Ø Ò ÒØ Ú ØÓÖ Ô Ò Ù Ô Ë Ñ Ó Ø Ø Ò ÒØ Ô Û Ø Ñ Ò ÓÒ ÕÙ Ð ØÓ Ñº Ë Ò Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÖÓÛØ Ö Ø ÓÖ ÒÝ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ¾ Ë Ñ Ø Ñ Ù ØÓ Ø Ñ¹ ÓÐ Ò Ö Ý Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ ÒÝ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð Ú ØÓÖ Ø ÖÓÑ Ø Ù Ô Ñ Ý Ù Ò Ñ Ý Ò ØÙÖÒ ÜÔÖ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÝ ÓØ Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ú ØÓÖ Ø ÖÓÑ Ë Ñ º Ì Ù Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Æ ¾ Ë Ñ Ñ Ý Ø Ð Ò Ö ÙÔ ÖÔÓ Ø ÓÒ Ó ÙÔ ØÓ Ñ ÑÓ º Á Ð Ö ÑÓ ØÖÙØÙÖ Ó ÖÚ Ø Ù ØÓ Ð ¹Ø Ò¹ ÜÔÓÒ ÒØ Ð «Ö Ò Ò Ø ÜÔ Ò ÓÒ»ÓÒØÖ Ø ÓÒ ÝÒ Ñ Ó Ø Ø Ò ÒØ Ú ØÓÖ Ò Ë Ñ Û Ñ Ý Ø ÐÐ Ò Ö Ø Ò ÓÖ Ö Ò Ó Ø ÑÓ Ò Ø Ö ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ø Ô Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñº ÀÓÛ Ú Ö Ø ÔÖÓ Ñ Ý «Ø Ý Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓ ÙÖ Ò Ý Ø ÒÙÑ Ö Ð ÔÖ ÓÒº Ì Ù Ò Û ÒÙÑ Ö Ð Ò Ø ÓÖ Ø Ð ØÓÓÐ Ö Ö ÕÙ Ö ÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÑÓ ØÖÙØÙÖ º º ÓÒÐÙ Ò Ö Ñ Ö Ì ÛÓÖ Ô ÖØ Ó Ò ÜÔÐÓÖ ØÓÖÝ Ò ÓÒ Ó Ò Ú ÒØÙÖ Ñ Ò Ø Ø Ô Ò Ø Ò¹ ÒØ Ô ÝÒ Ñ Ó ÑÔÐ ØÓÑ Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö Ù Ò ÓÐ º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ò Ø Ð ØÝ Ó Ô Ô ØÖ ØÓÖÝ Ó ÔÖ Ñ ÑÔÓÖØ Ò ÓÖ Ù Ý Ø Ñº ÁØ ÙÐØ Ñ Ø ÐÝ Ö ÔÓÒ Ð ÓÖ Ø Ø Ø Ø Ð ÔÖÓÔ ÖØ ¾ º Ì Ò Ø Ð ØÝ Ö Ý Ø Ó ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙѺ Ï Ú ÓÒ ÒØÖ Ø Ö ÓÒ Ø Ô Ø Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ø Ò ÒØ Ú ØÓÖ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø Ø Ú Ö ÓÙ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ º Ì ÐÓ Ð Þ Ò ØÙÖ Ó Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ú ØÓÖ ÐÓÒ Ò ØÓ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ Û ÐÖ Ý ÒÓÛÒ º ÀÓÛ Ú Ö Ø ÒØÖÓ¹ ÙØ ÓÒ Ó ÐÙ Ø Ö Ñ ÙÖ Ò Ë Ø ÓÒ Ñ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÕÙ ÒØ Ý ÓÛ Ø Ø Ú ÞÓÒ Ð Û Ø Ø Ý Ø Ñ Þ º ÇÙÖ Ö ÙÐØ ÓÛ Ø Ø Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø ÓÒÐÝ Ú Ò Ò Ò Û ÐйÐÓ Ð Þ Ô ÖØ Ó ÐÐ Ô ÖØ Ð ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ Ø ÒÝ Ò Ø ÒØ Ó Ø Ñ º Ì ØÖÓÒ Ö ÙÑ ÒØ Ò ÚÓÖ Ó Ø Ü Ø Ò Ó Ø ÙÐÐ ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Øº Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ø ÓÒ ÒÓØ ØÖ Ø ÜÔÐ ØÐÝ Ò Ø Ô Ô Ö ÓÒ ÖÒ Ø Ô Ó Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ô ØÖÙÑ Ò Ö Ò Ø ÖÑ Ò Ý Ø ÓÐÙØ Ðݹ Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú Ò Ò Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ º ÓÖ Ö Ý Ø Ñ Ø Ò ÓÒ ØÙÖ Ý Ë Ò Ø Ø Ø Ö Ü Ø ÐÓÛ Ö ÔÓ Ø Ú ÓÙÒ ÓÖ Ø ÔÓ Ø Ú ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ù Ô Ò Ø Ô ØÖÙÑ Ø Ø Ö Ù ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ò Ü Ð Ð ¾µ ½ Û Ö Ø Ô Ô Ñ Ò ÓÒº ÓÖ ÕÙ ÓÒ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ý Ø Ñ ÓÖ Û Ø Ô Ø Ö Ø Ó ¼ Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø Û Ú Ö ÒØÐÝ ÓÛÒ Ø Ø Ø Ô ØÖ Ð Ô Ò Ø ÐÓÔ Ò Ø Ö Ò Ò Ø Ø ÒÓ ÔÓ Ø Ú ÐÓÛ Ö ÓÙÒ Ü Ø º Ð Ó ÓÖ ÙÐÐÝ ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ý Ø Ñ ÓÖ Û ½ Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ñ Ø ÓÙÖ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ÙÐØ Ñ ØÓ Ò Ø Ø Ø ÒÓ ÔÓ Ø Ú ÐÓÛ Ö ÓÙÒ Ü Ø º ÁØ Ò ÖÝ ØÓ ØÙ Ý ÑÔÐ Ö Ý Ø Ñ Ö µ Ò»ÓÖ Ð Ö Ö ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ ØÓ ØØÐ Ø ÔÓ Òغ ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÑÓ ÓÖ ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÙÑ ÐÐ Ý Ø Ñ Û Ø Ò Ô Ø Ö Ø Ó ½ Û Û Ú ØÙ

24 ¾ Ò Ø Ô Ô Ö ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ö Ø Ö ÓÑÔÐ Ø ÑÓÖ Ó Ø Ò ÓÖ ÕÙ ÓÒ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ý Ø Ñ ½µ Ò ÓÖ Ö ½ º ÆÓØ ÙÖÔÖ Ò ÐÝ Ø Ù ØÓ Ø ÓÙÔÐ Ò ØÛ Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ò ØÖ Ò Ð Ø ÓÒº Ð Ó Ö ÑÓÖ ÛÓÖ Ö ÕÙ Ö ØÓ ÙÒÖ Ú Ð Ø ÑÓ ØÖÙØÙÖ Ò Ø º Ï Ú ÒØ Ø Ø Ñ Ð Ö Ø Ò Ø «Ö Ò Ó Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÑÓ Û Ø Ø Ñ Ð Ö Ý ÖÓ ÝÒ Ñ ÑÓ º Ì Ð ØØ Ö Ö Ø Ò Ø Ø Ó Ø Ð Ò Ö Þ ÑÓØ ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ Ò Ò Ö Ø ÐÓÛ ÙØÙ Ø ÓÒ Ó Ý ÖÓ ÝÒ Ñ Ð Ó Ø Û Ø Ø ÓÒ ÖÚ ÕÙ ÒØ Ø º Ì Ý Ö Ó ÖÚ Ô ØÖÓ ÓÔ ÐÐÝ Ò Ø Ö ÒÓØ ÓÒ Ò ÜØ Ò ØÓ ÐÑÓ Ø Ñ ÖÓ ÓÔ Ð ¼ º Ì ÓÖÑ Ö Ö Ø Ò Ø Ø Ó Ø Ð Ò Ö Þ Ñ ÖÓ ÓÔ ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒº Ì Ý Ö ÓÒØÖÓÐÐ Ý Ø ÐÓÛ Ø ÝÒ Ñ Ð Ú ÒØ Ò Ô Ô Ò Ö Ö Ý Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÓ Ø Ú ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÜÔÓÒ ÒØ º ÁØ ÑÓ Ø Ð ÐÝ Ø Ø Ø Ö ÐÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ØÛÓ «Ö ÒØ ÓÒ ÔØ º Á Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÙÐ ÐÐ ¾½ ¾¾ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÑÓ Ñ Ý ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ò ÜØÖ Ñ ÐÝ Ú ÐÙ Ð ØÓÓÐ ÓÖ ÔÔÖÓ Ò Ø ÝÒ Ñ Ó Ù Ò ÓÐ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÝ ØÓ Ø Ð Ð ÔÔÖÓ º º ÒÓÛÐ Ñ ÒØ ÁØ Û ÔÐ ÙÖ ØÓ Ù Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Äº ÙÒ ÑÓÚ º º º Ó Ò º ÐÐ Ó Âº ʺ ÓÖ Ñ Ò Âº¹Èº Ñ ÒÒ º º Ú Ò º ÐÐ ÚÓØØ Èº Ô Ö ÏѺ º ÀÓÓÚ Ö º Á Ø Ö Çº È ÒÖÓ º º Ë Ò º ËÞ Þ Ìº Ì Ð Ïº Ì ÖÖ Ò Àº Ú Ò Ö Ò Ò Âº ÎÓÐÐÑ Ö ÓÒ Ú Ö ÓÙ Ó ÓÒ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÙÖ Ò ØÛÓ ÛÓÖ ÓÔ Ø Ø ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý Ò Î ÒÒ º Ï Ö Ø ÙÐÐÝ ÒÓÛÐ Ø ÙÔÔÓÖØ ÖÓÑ Ø ÓÒ ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ö Û Ò ØÐ Ò ÓÖ ÙÒ Ö ÒØ È½ ¹ÈÀ º Ê Ê Æ Ë ½º Àº º ÈÓ Ò Ïº º ÀÓÓÚ Ö È Ý º Ê Úº ½ µº ¾º Àº º ÈÓ Ò Ïº º ÀÓÓÚ Ö È Ý º Ê Úº ¾½ ½ µº º º º Ú Ò Ò º Ⱥ ÅÓÖÖ ËØ Ø Ø Ð Ñ Ò Ó ÒÓÒ ÕÙ Ð Ö ÙÑ Ð ÕÙ ¹ Ñ ÈÖ ÄÓÒ ÓÒ ½ ¼º º ÏѺ º ÀÓÓÚ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ð Ú Ö Ñ Ø Ö Ñ ½ ½º º Àº º ÈÓ Ò Ïº º ÀÓÓÚ Ö Ò ÅÓÐ ÙÐ Ö Ä ÕÙ Ò Û Ô Ö Ô Ø Ú Ò È Ý Ò Ñ ØÖÝ Ø Ý ÂÓ Âº ºÌ Ü Ö ¹ Æ Ìǹ ËÁ Ë Ö Å Ø Ñ Ø Ð ² È Ý Ð Ë Ò Ôº ¾ ÃÐÙÛ Ö ÓÖ Ö Ø ½ ¾º º º ÐÐ Ó Àº º ÈÓ Ò ÏѺ º ÀÓÓÚ Ö È Ý º Ê Úº ½ ½ µº º º ÐÐ Ó Ò Àº º ÈÓ È Ý ¾ ¼ ½ µº º ÏѺ º ÀÓÓÚ Ö Ì Ñ Ê Ú Ö Ð ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ó ÏÓÖÐ Ë Ò¹ Ø Ë Ò ÔÓÖ ½ º º º ʺ ÓÖ Ñ Ò Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ Ó Ò ÆÓÒ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ñ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ Ñ Ö ½ º ½¼º Ⱥ Ô Ö Ó Ë ØØ Ö Ò Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ñ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ Ñ Ö ½ º ½½º º ÊÙ ÐРº ËØ Øº È Ý º ½ µº ½¾º º ÇØØ Ó Ò ÝÒ Ñ Ð Ý Ø Ñ Ñ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ Ñ Ö ½ µº

25 ¾ ½ º Àº º ÈÓ Ò Ëº ÌÓÜÚ Ö ½ ¾ ÙÒÔÙ Ð Ø ÛÓÖ Û Ö ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙ Ý Åº ³ Ð Ò ÖÓ Ò º Ì Ò Ò ÙÑ ÔÖ Ú Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ½ º Áº ÓÖÞ Àº º ÈÓ Ò º Ö ÒÝ È Ý º Ê Úº ¹ ¼½ ½ µº ½ º Ǻ ÃÙÑ º Àº Ë Ò Ò º ú Ä È Ý º Ê Úº ¾ ½ µº ½ º º ÐÐ Ñ Ò Âº ÇÖ Ò Ò º Î Ò ÐÐ ÅÓк È Ý º ½ ½ ¼µº ½ º Ä º Å Ð ÒÓÚ Àº º ÈÓ Ò ÏѺ º ÀÓÓÚ Ö Ó ½ µº ½ º Ä º Å Ð ÒÓÚ À º º ÈÓ Ò ÏѺ ºÀÓÓÚ Ö ÅÓÐ º È Ý º ¾ ½ ¹ ¾ ½ µº ½ º Àº º ÈÓ Ò Êº À Ö Ð Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÐÐ Ö Ò Ó À Ö ¹ Ó Ý ÐÙ Ò À Ö ÐÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ø ÄÓÖ ÒÞ Ø Ý º ËÞ Þ ÒÝÐÓÔ Ó Ø Ñ Ø Ñ Ø Ð Ò ½¼½ Ôº ¾ ËÔÖ Ò Ö Î ÖÐ ÖÐ Ò ¾¼¼¼µº ¾¼º ʺ À Ö Ð Å Ø Ö³ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Î ÒÒ ½ º ¾½º º¹Èº Ñ ÒÒ Ò Çº Ø Âº ËØ Øº È Ý º ¾¼¼¼µº ¾¾º ˺ ÅÆ Ñ Ö Ò Åº Å Ö Ð ÔÖ Ú Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¾¼¼½µº ¾ º ź Ⱥ ÐÐ Ò º Ö Ò Ð Ò Âº Ì Ð ÓØ ÓÑÔº È Ý º Ê ÔÓÖØ ¼½ ½ µº ¾ º ÌÖ Ò º ÅÓ º Å Ø º ËÓº ½ ½ ½ µº ¾ º º¹Èº Ñ ÒÒ Ò º ÊÙ ÐÐ Ê Úº ÅÓ º È Ý º ½ ½ µº ¾ º º ÐÐ Ó Ò Àº º ÈÓ È Ý º Ê Úº Ê ½ µº ¾ º  º º È Ò ËÓÚº Å Ø º Ó Ð Ý ½ ½ ½ µº ¾ º º º Ï º Ò Ð Ö Ò º º Ò Ö ÓÒ Âº Ѻ È Ý º ¾ ½ ½µº ¾ º ʺ Ä Ú º ÈÓÐ Ø Ò Ëº ÊÙ«Ó Âº ËØ Øº È Ý º ½ ¾¼ ½ µº ¼º Ϻ º ÀÓÓÚ Ö Ò Àº º ÈÓ È Ý º Ê Úº ½ ¾ ½ µº ½º º º Ë ÖÐ º º Ú Ò Ò º Á Ø Ö È Ý ¾ ¼ ½ µº ¾º º º Ë Ò ÁÒغ º Ó ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ó ½½ ½ µº º ÏѺ º ÀÓÓÚ Ö Ãº Ó Ö Ö Ò Àº º ÈÓ È Ý º Ê Úº ½½ ½ µº º ʺ Ú Ò ÓÒ Àº Ú Ò Ö Ò Ò º ÐÐ Ó È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¼ ¾¼ ½ µº º º ÓÖ Ø Ö Êº À Ö Ð Ä º Å Ð ÒÓÚ Ò Àº º ÈÓ Âº ËØ Øº È Ý º Ù Ñ ØØ º º Ä º Å Ð ÒÓÚ ÝÒ Ñ Ð Ò Ø Ð ØÝ Ó ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÑÓÐ ÙÐ Ö Ù Ö ÙÑ ¹ ÐÐ È º º Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Î ÒÒ ¾¼¼½º º º º Ë Ò ÔÖ Ú Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº º Ä º Å Ð ÒÓÚ Ò Àº º ÈÓ ØÓ ÔÙ Ð º º º º ÖÒ Ò Êº È ÓÖ ÝÒ Ñ Ä Ø Ë ØØ Ö Ò Ï Ð Ý Æ Û ÓÖ ½ º ¼º ͺ РȺ Î Ö Ö º ÖÓ Äº º Ö Âº¹ º ËÙ Ò Àº ÅÙØ È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¾ ½ ¼µº