T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi; varlık ve kaynaklarının korunması; muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması; mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve makul düzeyde güvenilir olarak üretilmesi amacıyla oluşturulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- Bu Yönerge, Ajans dâhilinde oluşturulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesinin hizmet alanları, çalışma ilkelerine, görev, yetki ve sorumluluklarına, ilgili konularda Ajans personelinin sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- Bu Yönerge, 28/09/2006 tarih ve sayılı Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- Bu Yönergede geçen; Sayfa 1/7 1

2 a) Ajans: Güney Marmara Kalkınma Ajansı nı, b) Başkan: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesinin Başkanını, c) Koordinatör: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesinin Koordinatörünü, d) Raportör: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesinin Raportörünü, e) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi: Ajans Genel Sekreteri Başkanlığında, iç kontrol koordinatörü, raportörü, birim başkanları, YDO koordinatörlerinden oluşur. f) Üst Yönetim: Ajans Yönetim Kurulunu ve/veya Genel Sekreteri ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi Çalışma İlkeleri MADDE 5- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesinin çalışma ilkeleri şunlardır: (a) İç Kontrol Sistemi çalışma esasları arasında işlem ve faaliyetlerdeki hataları bulmak ile birlikte belirlenen amaçlara ulaşmada etkisiz ve gereksiz faaliyetleri de belirler. (b) İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, uygun bir şekilde yürütülmesinin gözetilmesi ve belgelendirilmesi de dâhil olmak üzere iç kontrol sistemini içine alan Ajansın iç kontrol faaliyetlerinden üst yönetim sorumludur. (c) İç kontrol, Ajansın organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve Ajansın çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. İç kontrol bütün Ajans personelini içine alır, her bir personel görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş/işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. Bu nedenle bütün birimlerdeki mali ve mali olmayan her türlü faaliyet ile Ajansın eylem ve işlemleri iç kontrolün kapsamına dâhildir. (d) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi çalışmalarını bir bütünlük içinde sonuç odaklı yürütür; dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, duyarlılık, katılımcılık, ilkelerini esas alır. (e) Yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde risk esaslı bir yaklaşımla yasal ve idari yapı, personel ve mali durumun Ajans a özgü koşulları göz önünde bulundurulur. Sayfa 2/7 2

3 (f) Gerek görüldüğü takdirde iç kontrol faaliyetleri konusunda uzman kişi ve/veya kurumlardan eğitim ve danışmanlık hizmeti de satın alınabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeleri ve Görevleri İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeleri ve Toplantı MADDE 6- Ajans Genel Sekreterine bağlı olarak çalışan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi, bir koordinatör, bir raportör, birim başkanları ve yatırım destek ofisi koordinatörlerinden oluşmaktadır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi 6 ayda bir toplanır. İhtiyaç duyulması halinde Başkanın ve/veya Koordinatörün önerisiyle olağanüstü toplanabilir. Komite toplantılarına İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri de görüşlerine başvurulmak üzere katılabilir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi çalışmaları Başkanının uygun gördüğü bir koordinatör tarafından yürütülür. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi Başkanının Görevleri MADDE 7- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesi Başkanlığı Ajans Genel Sekreteri tarafından yürütülür. Başkanın görevleri arasında şunlar yer almaktadır: (a) Mevcut iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları örnek alınarak yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktı veya sonuçların uygulanmasını sağlamak, (b) Ajansın, misyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesi; gelir, gider ve varlıklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi; kötüye kullanım, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi; mali ve operasyonel bilgilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması; faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması için gerekli olan faaliyetleri belirlemek, gereken önlemleri almak, Sayfa 3/7 3

4 (c) Ajans İç Kontrol faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması adına gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak, (d) Ajans faaliyetlerini yürütürken amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin değerlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı Ajans iç kontrol eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak ve eylem planını İç Denetçinin görüşünü alarak Yönetim Kurulu onayına sunmak, (e) Komite toplantılarına başkanlık etmek, (f) İç Kontrol faaliyetleri ile ilgili toplantı tutanaklarını, raporları ve eylem planı revizyonlarını kabul etmek ve değerlendirmek, toplantı kararlarının yürürlüğe koyulması için ilgili prosedürü başlatmak, (g) Koordinatörü, raportörü atamak ve görevden almak, Koordinatörün Atanması ve Görevleri MADDE 8- (a) Koordinatör, Komite Başkanının onayı ile bir yıllığına atanır. Komite faaliyetlerinin yürütülmesinden ve koordine edilmesinden sorumludur. (b) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komitesinin faaliyetlerinin mevzuata ve genel çalışma ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilerek Başkana önerilerde bulunmak, (c) Ajansın İç Kontrol faaliyetleri ile ilgili toplantılara katılmak, (d) Komite kuruluş amaçlarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerek gördüğü durumlarda Başkanın onayı ile alt komisyonlar kurmak, (e) Komite Başkanına Raportörün belirlenmesine ilişkin görüş bildirmek, Sayfa 4/7 4

5 (f) İç Kontrol Sistemi çalışmaları ve eylem planı konularında tüm birimleri bilgilendirmek, (g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. Raportörün Atanması ve Görevleri MADDE 9- (a) Raportör, Koordinatörün önerisi ve Başkanın onayı ile bir yıllığına atanır. Komite Raportörü, komitenin çalışmalarına ilişkin toplantı tutanaklarının hazırlanması ve tutulmasından sorumludur. (b) Toplantı tutanaklarını ve ilgili çalışmalara dair raporları Başkanın onayına sunmak, (c) İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Koordinatöre görüş bildirmek, (d) Ajansın İç Kontrol faaliyetleri ile ilgili toplantılara katılmak, (e) İç ve dış denetim raporları, öneriler, ihtiyaçlar ve şikâyetler çerçevesinde Ajansın İç Kontrol Faaliyet Raporunu yılda en az bir defa hazırlamak, (f) Komite Başkanı ve Koordinatörü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. İzleme ve Yönlendirme Komitesinin Atanması ve Görevleri MADDE 10- (a) İzleme ve Yönlendirme Komitesi, Kamu İç Kontrol Standartlarını örnek alarak Ajansın İç kontrol sistemi ile ilgili çalışmalar yapmakla sorumludur. (b) İç kontrol sisteminin daha etkin işletilmesi için mevcut eylem planı üzerinde değerlendirmeler yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak ve çözümleri taslak eylem planı haline dönüştürmek, Sayfa 5/7 5

6 (c) İç kontrol sistemiyle ilgili faaliyetlerin İç Kontrol İlkelerine uygunluğunu değerlendirmek, (d) Mevcut iç kontrol eylem planı doğrultusunda her birimce gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek, (e) Raportör tarafından İç ve dış denetim raporları, öneriler, ihtiyaçlar ve şikayetler çerçevesinde yılda en az bir defa hazırlanan Ajansın İç Kontrol Faaliyet Raporunu değerlendirmek, (f) Komite Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. Yönergenin Gözden Geçirilmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE 11- Bu yönerge, komite tarafından ihtiyaç halinde gözden geçirilir, koordinatör tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda önerilen değişiklikler komite tarafından gözden geçirildikten sonra Genel Sekreterin onayına sunulur. Yürürlük MADDE 12- Komite tarafından önerilen yönerge değişiklikleri Koordinatör tarafından Genel Sekreterce onaylanmak üzere onaya sunulur ve daha sonra personele tebliğ edilerek yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13- Bu Yönerge hükümleri, Ajans Genel Sekreteri eliyle yürütülür. Sayfa 6/7 6

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı