Dönem IV Genel Gerrahi Staj Eğitim Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem IV Genel Gerrahi Staj Eğitim Programı"

Transkript

1 Dönem IV Genel Gerrahi Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Dönem Koordinatör Yrd. Staj Eğitim Sorumlusu :Prof. Dr. Mesut Abdülkerim ÜNSAL :Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYLANÇ :Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Haydar ERTEKİN : Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN Genel Bilgiler: Staj süresi: AKTS kredisi: 8 hafta 12 Kredi Eğitimin yürütüldüğü yer: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, dersliği, endoskopi ünitesi, polikliniği ve ameliyathane salonu Staj öğretim üyeleri: Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZ Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN Prof. Dr. Faruk Önder AYTEKİN Dr. Öğ. Üyesi Şükrü TAŞ

2 STAJIN İŞLEYİŞİ Staja gelen öğrenciler dönüşümler halinde poliklinik, klinik, endoskopi ünitesi ve ameliyathanede öğretim üyelerinin nezaretinde çalışacaklarlardır. Hergün hafta sonlarıda dahil olmak üzere bir öğrenci saat 200 a kadar nöbetçi olarak kalacaklardır. Öğretim üyeleri tarafından hergün yapılan vizitelere her öğrencinin aktif olarak katılımı sağlanacaktır. Her hafta yapılan seminer ve morbidite-mortalite toplantılarına öğrencilerin katılarak hem bilgi edinmeleri sağlanacak hem de bilimsel tartışmanın nasıl yapıldığı konusunda bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Her öğrencinin kısa süreli seminer vermesi istenerek hem spontane konuşması, hem de konuşmada öncelikler konusunda eğitimi sağlanacaktır. Probleme dayalı eğitim ile öğrencilerin önce hayata dair düşüncelerini serbestçe ifade edebilmeleri sağlanacak daha sonra sözkonusu hastalığın ayırıcı tanısı ve tedavisi konusunda pratik olarak sergilediği yaklaşımlar tartışılacaktır. Bu sırada zaman zaman dramalarla öğrencilerin tiyatral yetenekleri de ortaya konacak, iyi ve kötü örnekler gösterilecektir. Stajda devamlılık yönetmeliklerle belirlenmiştir. GENEL CERRAHİ STAJININ STAJIN AMACI Cerrahinin temel prensiplerini öğretmek Genel Cerrahide anamnez ve fizik muayene ile ön tanıları oluşturabilme, laboratuar ve görüntüleme yöntemleriyle ayırıcı tanıya gidebilme becerisini kazandırmak, Cerrahi hastalarda tedavi için gerekli bilgi ve bunu kullanma becerisini öğrenciye kazandırmak. Acil olan hastalıklara yaklaşım ve acil cerrahi gereken durumları saptama yetilerini kazandırmak Abse açma, dikiş atma, dikiş alma, yara pansumanı gibi temel cerrahi girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak Dünya standartlarında bir hekimin yetiştirilmesi sürecinde kendi üzerine düşen görevi tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek. AMAÇLANMAKTADIR

3 GENEL CERRAHİ STAJININ ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu stajın sonunda öğrenciler; Acil veya elektif cerrahi hastasından anamnez alabilecekler, hastanın fizik muayenesini yapabilecekler, öykü ve klinik muayene bulgularılarını laboratuar ve görüntüleme bulgularıyla birleştirerek ayırıcı tanıyı koyabilecektedir. Cerrahi hastalara yaklaşım algoritmasını ve hastaya yönelik cerrahi ve medikal tedavi seçeneklerini hastalarıyla tartışabileceklerdir. Gereken durumlarda erişkin cerrahi hastaların takibini yapabilecek, cerrahi endikasyon koyabileceklerdir. Postoperatif erken dönemde cerrahi hastasının takibinde önemli olan parametreleri bilecek, bunlardan sapmaları anlayıp yorumlayabileceklerdir. Basit cerrahi girişimleri (abse açma, dikiş alma, dikiş atma ve pansuman yapma v.b) yapabileceklerdir. Sık karşılaşılan cerrahi hastalıklarla ilgili bilgi sahibi olacaklardır. Klinikler, poliklinikler, endoskopi ünitesi ve ameliyathanelerde gözlem sonucu işleyiş hakkında bilgi sahibi olacaklardır. GENEL CERRAHİ STAJININ BECERİ HEDEFLERİ Hastaya müdahale esnasında kendine ve hastaya yönelik korunma yöntemlerini tanıyabilmek. Erken tanı yöntemlerinin önemini kavramak. Toplumda öncelikle sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan genel cerrahi uygulamalarını seçebilmek. Hastalıkların tanı ve tedavisinde laboratuar ve klinik bilgileri ile birlikte değerlendirip acil ve elektif hasta ayrımını yapabilmek Genel cerrahi yöntemlerinin kullanılmasında hastaların ve toplumun sağlık sorunlarının çözümüne kanıta dayalı uygulamalar konusunda katkı sağlayabilmek. İleri teşhis ve tedavi konusunda kişisel ve mesleki gelişim için güncel bilgiye ulaşma yollarını ve araçlarını etkin şekilde kullanabilmeli ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak. Toplumun sağlık sorunlarının çözümüne yönelik kullanılan genel cerrahi yöntemleri konusunda bilimsel araştırma planlayabilmek, yürütebilmek değerlendirebilmek ve rapor edebilmek.

4 GENEL CERRAHİ STAJININ TUTUM HEDEFLERİ Tıbbi amaçlı cerrahi girişimlerin güvenli kullanımı konusunda temel bilgiye sahibi olmak ve doğru bir tutum geliştireceklerdir. Hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımda genel cerrahi yöntemlerini seçebilme konusunda bireylere ve meslektaşlarına karşı empatik yaklaşımda bulunabileceklerdir, Sağlıkla ilgili uygulamalarında toplum gereksinimleri doğrultusunda geçerli bilimsel metotların uygulanmasının önemini kavrayabileceklerdir. Meslektaşları, diğer sağlık personeli, sağlam kişiler, hastalar, hasta yakınları ile ilişkilerinde tıbbi etik kuralları doğrultusunda davranabileceklerdir. Hasta sunumu ve tartışma gibi etkinliklerle tıbbi iletişim becerilerini geliştireceklerdir. Cerrahi ekibin bir parçası olmanın ne demek olduğunu öğreneceklerdir. EĞİTİMİN PARÇALARI Klinik Gözlem: Eğitim yerlerinin gözlemi, asistan hekimlerle tanışma. Açılış ve Oryantasyon: Staj sorumlusu ve eğiticileriyle tanışma, stajın tanıtımı, amaç-hedefbeklenti tespiti, öğrenci temsilcisinin seçimi, çalışma gruplarının belirlenmesi. Poliklinik Gözlem ve Klinik Deneyim: Hekim-hasta iletişimi, acil ve elektif vaka hastasına yaklaşım, hastalık süreçlerine yaklaşım, tanı süreçleri, klinik akıl yürütme ve klinik karar verme vb. yeterliliklere yönelik öğrenme. Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık: Meme ve GİS kanserlerinde tarama yöntemlerine katılım Serbest Çalışma: Görüntüleme yöntemleri üzerine serbest araştırma Seminer Hazırlığı: Seminer hazırlama sunumu, makalelerin dağıtımı Asistan Semineri: Asistan seminerine katılım İntörn Semineri: İntörn seminerine katılım Kuramsal Oturum: Eğitici dersleri Refleksiyon Oturumu: Seçilen görüntüler üzerinde interaktif tartışma Sınav: Önceden planlı eğitimin hedeflerine ulaşılmış olmayı ölçen nitelikte yazılı ve sözlü sınav. Stajyer Geri Bildirimi: Sınav sonuçlarının açıklanması, staj geri bildirimi (sınav, seminer, oturum, poliklinik, gözlem, serbest çalışma) Değerlendirme: Genel Cerrahi Anabilim Dalı Akademik kurul toplantısında alınan karar gereği Staj sonunda öncelikle sözlü sınav yapılır ve sözlü sınav baraj olarak değerlendirilip geçerli not alanlar (60) yazılı sınava alınırlar. Sözlü sınavda 60 ve üzeri alamayan yazılı sınava giremez. Yazılı sınav 1 saat sürer ve doldurmalı ve çoktan seçmeli soruları içerir. Geçme notu her iki notun ortalaması olarak verilir. Geçme notu 60 (altmış) tır.

5 TEORİK DERSLERİN ÖĞRENİM HEDEFLERİ GEN.CER-1 Cerrahi etik ve cerrahi tarihi Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.Y.AKGÜN Dersin Öğretim Hedefleri : Cerrahi nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır sorusuna cevap verebileceklerdir. İlkçağda Mısır da, Mezopotamya da, Hindistan da ve Çin de cerrahinin göstermiş olduğu hamleleri, Avrupa daki gerilemenin sebeplerini bileceklerdir. Ortaçağ da Türk-İslam dünyasında Cerrahinin gelişimini bileceklerdir. Rönesans döneminde Avrupa ülkelerinde cerrahinin gösterdiği gelişimin sebeblerini sayabileceklerdir. 19.YY da cerrahinin önündeki engelleri sayabileceklerdir 6. Cerrahinin Osmanlı İmparatorluğunda nasıl geliştiğini bileceklerdir. GEN.CER-2 Hipovolemik Şok, Septik Şok ve Multipl Organ Yetmezliği Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.Y.AKGÜN Şok tiplerini sayabilecek ve tanımlarını tam olarak yapabilecektir. Şoku tanıyabilecek ve değişik şok türlerini birbirinden ayırt edebileceklerdir. Hipovolemik şoktaki klinik bulguları şokun ağırlığına göre sayabilecektir. Hipovolemik şoktaki fizyopatolojik yanıtları sayabilecektir. Hipovolemik şoktaki hastanın izlenmesindeki temel kriterleri açıklayabilecektir. Hipovolemik şok tedavisini düzenleyebilecektir. Kan transfüzyonunun endikasyonlarını ve komplikasyonlarını bileceklerdir. Septik şoktaki klinik bulguları sıralayabilecektir. Septik şok temelindeki fizyopatolojik süreci tanımlayabilecektir. Septik şok tedavisini düzenleyebilecektir. GEN.CER-3 Yara iyileşmesi ve Problemli yaraya yaklaşım Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.Y.AKGÜN Yara ve yara iyileşmesinin tanımını yapabilecekler, çeşitleri konusunda bilgi verebileceklerdir. Yara iyileşmesinin temel ilkelerini ve tiplerini öğrenecekler. Yara iyileşmesinin aşamalarını öğrenecekler Yara iyileşmesini bozan faktörlerden 5 tanesini sayabilecekler Yara iyileşme bozuklukları konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

6 6. Yara sınıflamasını bilmek (temiz,temiz kontamine, kontamine ve enfekte) ve herhangi bir yarayla karşılaşıldığı zaman bunları tanımlayabilmek ve problemli bir yaraya nasıl yaklaşacağını bilecek. GEN.CER-4 Cerrahi enfeksiyonlar ve Cerrahide rasyonel antibiyotik kullanımı Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.Y.AKGÜN İkincil Amaçlar : Cerrahi infeksiyonların tanımını yapabilecekler Cerrahi enfeksiyonları derinliği ve lokalizasyonuna göre tanımlayabilecek ve her birinde ne yapabileceklerini bileceklerdir. Ameliyat sonrası infeksiyonların gelişmesinde rol oynayan faktörleri sayabileceklerdir. Cerrahi enfeksiyonlardaki etiyopatolojik ajanın sistemlere göre dağılımı yapabileceklerdir Cerrahi olgularda Antibiyotik kullanım şekillerini bileceklerdir (Tedavi-Profilaksi, ampirik-definitif). 6. Cerrahi alan infeksiyonlarında antibiyotik seçiminde göz önüne alınması gereken kriterleri sayabileceklerdir. GEN.CER-5 Karın travmalarına yaklaşım Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.Y.AKGÜN Travma ve cerrahi acil durumlarda resüsitasyonun ABC sini bileceklerdir. Karın travmalı hastalara yaklaşım metodlarını açıklayabileceklerdir. Karın travmalı hastalarda acil laparotomi endikasyonlarını sayabilecektir. Karın travmalı hastalarda nonoperatif tedavi endikasyonlarını sayabileceklerdir. Karın travmasındaki tanısal yöntemleri, endikasyonlarını ve kısıtlılıklarını bileceklerdir. GEN.CER-6 Meme Hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.Y.AKGÜN Meme morfolojisini ve kongenital anomalilerini bileceklerdir. Meme hastalıklarında tanı yöntemlerini ve uygulama endikasyonlarını sayabileceklerdir. Meme şikayetlerine yaklaşımda hangi tanı yöntemlerinin uygulanabileceğini ve takiplerinin nasıl yapılacağını bileceklerdir Benign meme hastalıklarının tanı,ayırıcı tanı ve tedavisinin nasıl yapılacağını bileceklerdir. Meme kanserinin risk faktörleri, patogenezi, klinik bulguları, tanı ve ayırıcı tanı yöntemleri ile evrelere göre tedavisini bileceklerdir.

7 GEN.CER-7 Tiroid Hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.Y.AKGÜN Tiroid bezinin morfolojisini ve kongenital anomalilerini, tiroid hormon üretimini ve buna etki eden faktörleri tanımlayabileceklerdir. Tiroid hastalıklarında tanı yöntemlerini ve uygulama endikasyonlarını tanımlayabileceklerdir. Guatr ın etiyopatogenezini, sınıflamasını ve guatrlı hastalara yaklaşımı, cerrahi tedavi endikasyonlarını bileceklerdir Tiroiditlerin etiyopatogenezini, sınıflamasını ve tiroiditli hastalara yaklaşımı, cerrahi tedavi endikasyonlarını bileceklerdir. Hipertiroidinin etiyopatogenezini, sınıflamasını ve hipertiroididli hastalara yaklaşımı, cerrahi tedavi endikasyonlarını bileceklerdir 6. Hipotiroidinin etiyopatogenezini, sınıflamasını ve hipotiroidili hastalara yaklaşımı, cerrahi tedavi endikasyonlarını bileceklerdir. 7. Tiroid kanserinin risk faktörleri, patogenezi, sınıflaması, klinik bulguları, tanı ve ayırıcı tanı yöntemleri ile evrelere göre tedavisini bileceklerdir. GEN.CER-8 Paratiroid Hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.Y.AKGÜN Paratiroid bezinin morfolojisini ve kongenital anomalilerini, parathormon üretimini ve buna etki eden faktörleri tanımlayabileceklerdir. Hiperparatiroidinin etiyopatogenezi ve sınıflamasını tanımlayabileceklerdir. Primer hiperparatiroidi nin etiyopatogenezini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve cerrahi tedavi yöntemlerini bileceklerdir Sekonder hiperparatiroidi nin etiyopatogenezini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve cerrahi tedavi yöntemlerini bileceklerdir. Tersiyer hiperparatiroidi nin etiyopatogenezini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve cerrahi tedavi yöntemlerini bileceklerdir. 6. Hipoparatiroidi nin etiyopatogenezini, klinik bulgularını ve hipoparatiroidili hastalara yaklaşımı bileceklerdir. 7. Paratiroid kanserinin klinik bulguları, tanı ve ayırıcı tanı yöntemleri ile cerrahi tedavisini bileceklerdir.

8 GEN.CER-9 Üst GİS Kanamaları Üst GİS Kanama tanısını koyarak acil tedavisini yapabilecekler. Üst GİS Kanamalarında tanı koyarak hastayı uzmana yönlendirebilecekler. Üst GİS kanamalarında tanı yollarıyla ilgili bilgi sahibi olacaklar. Üst GİS Kanamalarında tedavi yaklaşımlarını bilecekler. Birinci basamak koşullarında uygun vakalarda tedavi ve uzun süreli izlemi yapabilecekler. 6. Koruma önlemlerini bilecek ve uygulayacaklar. GEN-CER-10 Alt GİS Kanamaları Alt GİS Kanama tanısını koyarak acil tedavisini yapabilecekler. Alt GİS Kanamalarında tanı koyarak hastayı uzmana yönlendirebilecekler. Alt GİS kanamalarında tanı yollarıyla ilgili bilgi sahibi olacaklar. Alt GİS Kanamalarında tedavi yaklaşımlarını bilecekler. Birinci basamak koşullarında uygun vakalarda tedavi ve uzun süreli izlemi yapabilecekler. 6. Koruma önlemlerini bilecek ve uygulayacaklar. GEN-CER-11 GİS Fistülleri Gastrointestinal Sistem Fistüllerinin tanısını koyabilecekler Hastayı uzmana yönlendirebilecekler. Fistül sebepleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve tanı yöntemlerini bilecekler. GİS fistüllerinde tedavi yaklaşımlarını bilecekler. Birinci basamak koşullarında fistüllü hastanın uzun dönem takip ve tadavisini yapabileceklerdir.

9 GEN-CER-12 İntestinal Obstrüksiyonlar Acil şartlarda ileus tanısını koyup uygun tedaviye başlayabilmeleceklerdir. İleus ön tanısı koyacak, hastayı uzmana yönlendirebileceklerdir. İleus tanısı koyabilecek ve gerekli ön işlemleri yaparak hastayı uzmana yönlendirebileceklerdir İleuslarda tanı ve ayırıcı tanı yapabileceklerdir. Birinci basamak şartlarında uygun tedaviyi yapabileceklerdir. GEN-CER-13 İnflamatuar barsak hastalıkları Acil şartlarda İnflamatuar Barsak Hastalıkların tanısını koyup uygun tedaviye başlayabileceklerdir. İnflamatuar Barsak Hastalığı ön tanısı koyarak hastayı uzmana yönlendirebileceklerdir. İnflamatuar Barsak Hastalığı tanısı koyabilecek ve gerekli ön işlemleri yaparak hastayı uzmana yönlendirebileceklerdir. İnflamatuar Barsak Hastalıklarında tanı ve ayırıcı tanı yapabileceklerdir. Birinci basamak şartlarında uygun tedaviyi yapabilecek ve uzun dönemli takibini sürdürebileceklerdir. GEN-CER-14 Meckel Divertikülü Acil şartlarda akut batın tanısı koyabilecek ve Meckel Divertiküliti yada divertikül kanaması olasılığını düşünebilecek ve uygun tedaviye başlayabileceklerdir. Akut batın tanısı koyabilecek ve gerekli ön işlemleri yaparak hastayı uzmana yönlendirebileceklerdir. Akut batın tablosunda Meckel divertikülüne ait komplikasyonları tanı ve ayırıcı tanıda düşünebileceklerdir. Divertikül koplikasyonlarında birinci basamak şartlarında uygun tedaviye başlayarak hastayı yönlendirebileceklerdir.

10 GEN-CER-15 Kolon Divertikülü Divertiküllere ait komplikasyoları bilecek ve acil şartlar altında tanıda düşüneceklerdir. Tanıda divertikülit olasılığını akla getirerek gerekli ön işlemleri yaparak hastayı uzmana yönlendirebileceklerdir. Akut batın tablosunda ve alt GİS kanamalarında divertiküllere ait komplikasyonları tanı ve ayırıcı tanıda düşünebileceklerdir. Divertikül koplikasyonlarında birinci basamak şartlarında uygun tedaviye başlayarak hastayı yönlendirebileceklerdir. GEN-CER-16 Anorektal Benign Hastalıklar Anorektal benign hastalıkları tanıyabilmeli ve acil durumları ayırarak tedaviye başlayabilecekler. Anorektal hastalıkların tanı ve ayırıcı tanılarını yapabilecekler. Cerrahi endikasyonu olan hastaları tanıyabilecek ve uzmana yönlendirebilecekler. Uygun hastalarda birinci basamak şartlarında gerekli tedaviyi yapabileceklerdir. GEN-CER-17 Dalak kisti ve tümörleri Dalağa lokalize kistik ve tümöral kitleler ait acil durumları saptayabilmeli ve acil durumlarda destek tedavisi yapabilmeli. Bu kitlelere ait tanı ve ayırıcı tanıyı yapılabilmeli. Cerrahi endikasyonu olan hastaları tanıyabilmeli ve uzmana yönlendirebilmeli. Birinci basamak şartlarında splenektomili hastanın takip ve tedavisini yapabilmeli. GEN-CER-18 Akut Karın Akut batın tablolu hastayı tanıyabilecek ve ön tedaviye başlayabilecekler. Akut batın ön tanısı koyarak gerekli tedavilere başlayabilecek ve hastayı uzmana yönlendirebileceklerdir. Akut batın sendromu oluşturan hastalıklarla ilgili tanı koyabilecek ve ayırıcı tanı yapabilecek, hastayı hazırlayarak uzmana yönlendirebileceklerdir.

11 Medikal tedavi gerektiren akut batın hastalıklarına tanı koyabilecek ve tedavi yapabileceklerdir. Tedavi sonrası birinci basamak şartlarında hastaların takibini yapabileceklerdir. GEN-CER-18 Peritonitler Peritonitli hastayı tanıyabilecek ve ön tedaviye başlayabileceklerdir. Peritonit ön tanısı koyarak gerekli tedavilere başlayabilmeli ve hastayı uzmana yönlendirebileceklerdir. Peritonit oluşturan hastalıklarla ilgili tanı koyabilecek ve ayırıcı tanı yapabilecek, hastayı hazırlayarak uzmana yönlendirebileceklerdir. Cerrahi tedavi gerektirmeyen peritonit hastalıklarına tanı koyabilecek ve tedavi yapabilecektir. Tedavi sonrası birinci basamak şartlarında hastaların takibini yapabilecektir. GEN-CER-19 Mezenterik Vasküler Hastalıklar Mezenter vasküler kaynaklı hastalıkları tanıyabilecek ve ön tedaviye başlayabileceklerdir. Mezenter vasküler patolojisi ön tanısı koyarak gerekli tedavilere başlayabilecek ve hastayı uzmana yönlendirebilecektir. Mezenter vasküler orijinli hastalıklarla ilgili tanı koyabilecek ve ayırıcı tanı yapabilecek, hastayı hazırlayarak uzmana yönlendirebilecektir. Tedavi sonrası birinci basamak şartlarında hastaların takibini yapabilecektir. GEN-CER-20 Sürrenal Bezin Cerrahi Hastalıkları Sürrenal bezin acil müdahale gerektiren hastalıklarını tanıyabilecek ve ön tedaviye başlayabilecektir. Sürrenal beze ait hastalıklarda ön tanısı koyarak gerekli tedavilere başlayabilecek ve hastayı uzmana yönlendirebilecektir. Sürrenal bezin hastalıklarıyla ilgili tanı koyabilecek ve ayırıcı tanı yapabilecek, hastayı hazırlayarak uzmana yönlendirebilecektir. Tedavi sonrası birinci basamak şartlarında hastaların takibini yapabilecektir.

12 GEN-CER-21 Ösefagus Hastalıklarına yaklaşım ve Benign Ösefagus Hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Özefagus hastalıklarında anamnez almayı ve fizik muayene bilmeli Özefagus bening hastalıklarını sayabilmeli Özefagus bening hastalıklarında cerrahi endikasyonları bilmeli Özefagus bening hastalıklarında cerrahi yöntemleri bilmeli Özefagus bening hastalıklarında meydana gelebilecek komplikasyonları sayabilmeli GEN-CER-22 Ösefagus Kanseri Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Özefagus kanserini tanı yöntemleri ve ayırıcı tanısını bilmeli Özefagus kanserlerinde risk faktörlerini sayabilmeli Özefagus kanserli hastaya multidispliner yaklaşımı kavramalı Özefagus kanseri hastalarında uygulanan cerrahi yöntemleri bilmeli Özefagus kanserlerinde uygulanan cerrahide meydana gelecek komplikasyonları bilmeli GEN-CER-23 Benign Mide Hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Benign Mide Hastalıklarını tanımalı ve sayabilmeli Benign Mide Hastalıklarının semptomlarını ve bulgularını bilmeli Benign Mide Hastalıklarının tedavi yöntemlerini bilmeli Benign Mide Hastalıklarında cerrahi endikasyonları bilmeli Benign Mide Hastalıklarında cerrahi komplikasyonları bilmeli GEN-CER-24 Malign Mide Hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Malign Mide Hastalıkları tanımalı ve sayabilmeli Malign Mide Hastalıklarında risk faktörlerini bilmeli Malign Mide Hastalıklarında semptom ve muayene bulgularını bilmeli Malign Mide Hastalıklarında uygulanan cerrahi yöntemleri bilmeli Malign Mide Hastalıklarında cerrahi komplikasyonları bilmeli

13 GEN-CER-25 Kolon ve Rektum Cerrahi Anatomisi Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Kolon-rektum cerrahi anatomisi bilmeli Kolon-rektum cerrahi anatomisi ile uygulanan cerrahi yöntemleri entegre edebilmeli GEN-CER-27 Korektal polipler ve polipozis Sendromları Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Kolorektal Polipler ve Polipozis Sendromlarını sayabilmeli Kolorektal Polipler ve Polipozis Sendromlarında risk faktörlerini bilmeli Bening Kolorektal Polipler ve Polipozis Sendromlarını bilmeli ve takip sürecini kavramalı Malignleşme potansiyeli olan Kolorektal Polipler ve Polipozis Sendromlarını bilmeli ve takip sürecini kavramalı Kolorektal Polipler ve Polipozis Sendromlarında polipektomi ve cerrahi endikasyonlarını bilmeli GEN-CER-26 Akut Apandisit Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Akut Apandisit fizyopatolojisini bilmeli Akut Apandisitli hastadan anamnez alabilmeli ve fizik muayene bulgularını bilmeli Akut Apandisit ayırıcı tanısını bilmeli Akut Apandisit cerrahi endikasyonu bilmeli Akut Apandisit cerrahi sonrası komplikasyonlarını bilmeli GEN-CER-28 Benign Karaciğer Hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Benign Karaciğer Hastalıkları sayabilmeli Benign Karaciğer Hastalıkları anamnez muayene ve radyolojik bulguları kavrayabilmeli Benign Karaciğer Hastalıklarında cerrahi endikasyonları bilmeli Benign Karaciğer Hastalıkları malignleşme risklerini bilmeli Benign Karaciğer Hastalıklarında uygulanacak tedavi ve takip yöntemini kavramalı

14 GEN-CER-29 Malign Karaciğer Hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Malign Karaciğer Hastalıklarını sınflandırabilmeli Malign Karaciğer Hastalıklarında risk faktörlerini sayabilmeli Malign Karaciğer Hastalıklarında tanısal algoritmayı kavramalı Malign Karaciğer Hastalıklarında uygulanan cerrahi yöntemleri bilmeli Malign Karaciğer Hastalıkları cerrahi komplikasyonları bilmeli GEN-CER-30 Karaciğer Kistleri Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Karaciğer kistlerini sınıflandırmalı Ecinokokların yaptığı hastalıkları sınıflandırabilmeli kşist hidatik hastalarında tanı yöntemlerini kavramalı kisthidatiklerde cerrahi endikasyonları bilmeli Kisthidatik hastalarında cerrahi sonrası takip yöntemlerini kavramalı GEN-CER-31 Karaciğer Abseleri Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Karaciğer apselerini kliniğini ve tanı yöntemlerini bilmeli Karaciğer abselerini nedenlerini bilmeli Karaciğer abselerinde perkütan drenajın endikasyonlarını bilmeli Karaciğer abselerinde cerrahi endikasyonları bilmeli Karaciğer abselerinde cerrahi komplikasyonları bilmeli GEN-CER-32 Safra yolları anatomisi Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ İntrahepatik safra yollarını bilmeli Ekstrehapatik safra yollarını bilmeli Safra yolları anomalilerini tanımalı

15 GEN-CER-33 Safra yolları benign hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Safra yolları bening hastalıklarını sayabilmeli Safra yolları bening hastalıklar tanı ve tedavi algoritmasını kavramalı Kolelitiyazis cerrahi endikasyonları bilmeli Akut kolsistit tanımalı fizik muayene ve anamnezi alma yöntemlerini bilmeli Kolelitiyazisin komplikasyonlarını bilmeli GEN-CER-33 Safra yolları malign hastalıkları Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Safra yolları malign hastalıklarını sayabilmeli Safra yolları malign hastalıklarında cerrahi ve medikal tedavi endikasyonlarını bilmeli Safra yolları malign hastalıklarında cerrahi ve medikal tedavi yöntemlerini bilmeli Safra yolları cerrahi yöntemlerini bilmeli Safra yolları cerrahi komplikasyonlarını sayabilmeli GEN-CER-34 Akut Pankreatit Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Akut pankreatit anamnez ve fizik muayene bulgularını bilmeli Akut pankreatit nedenlerini bilmeli Akut pankreatit fizyopatolojisini bilmeli Akut pankreatit tedavi yöntemlerini bilmeli Akut pankreatit komplikasyonlarını bilmeli GEN-CER-35 Akut Pankreatit Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Kronik pankreatit anamnez ve fizik muayene bulgularını bilmeli Kronik pankreatit nedenlerini bilmeli Kronik pankreatit fizyopatolojisini bilmeli Kronik pankreatit tedavi yöntemlerini bilmeli Kronik pankreatit komplikasyonlarını bilmeli

16 GEN-CER-36 Periampuller bölge tümörleri Dersi veren Öğretim Üyesi : Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Paraampuller bölgeyi ve tümörlerini sayabilmeli Paraampuller bölge tümörlerinde kliniği bilmeli Paraampuller bölge tümörlerinde ayırıcı tanıyı yapabilmeli Whipple ameliyatının tanımını yapabilmeli Paraampuller bölge tümörlerinde cerrahi endikasyonları bilmeli GEN-CER-37 İnguinal Herniler Inguinal hernilerin kliniğini ve çeşitlerini bilmeli Inguinal herniler acil cerrahi endikasyonları bilmeli Inguinal hernileri fizik muayene yöntemlerini bilmeli Inguinal hernilerde uygulanan cerrahi yöntemleri sayabilmeli Inguinal herni ameliyat komplikasyonlarını sayabilmeli

17 Ders Yılı SINIF GENEL CERRAHİ STAJI DERS PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA Pazartesi Saat Dersin Konusu Dersi veren Öğretim Üyesi Cerrahinin tarihçesi ve Felsefesi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Cerrahinin tarihçesi ve Felsefesi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Şok nedir? Fizyopatolojisi ve çeşitleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Salı Hipovolemik Şok Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hipovolemik Şok Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Septik Şok Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Çarşamba Seminer Tüm Öğretim Üyeleri Poliklinik, Ameliyathane, Endoskopi, Servis Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Septik Şok Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Multipl Organ Yetmezliği Tüm Öğretim Üyeleri Travmalı Hastaya Yaklaşım Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Perşembe Karın travmalı hastaya yaklaşım Tüm Öğretim Üyeleri Meme morfolojisi ve anomalileri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Meme hastalıklarında tanı yöntemleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Cuma Meme hastalıklarında tanı yöntemleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Meme şikayetlerine yaklaşım Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Meme şikayetlerine yaklaşım Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri

18 İKİNCİ HAFTA Pazartesi Saat Dersin Konusu Dersi veren Öğretim Üyesi Memenin benign hastalıkları Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Memenin benign hastalıkları Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Memenin benign hastalıkları Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Salı Meme kanserinde risk faktörleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Meme kanserinde patoloji Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Meme kanserinde klinik bulgular Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Çarşamba Seminer Tüm Öğretim Üyeleri Meme kanserinde tedavi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Meme kanserinde tedavi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Tiroid morfolojisi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Perşembe Tiroid hastalıklarında tanı yöntemleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Guatrlar Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Tiroiditler Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hipertiroidi Tüm Öğretim Üyeleri Cuma Hipotiroidi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Tiroid kanserleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Tiroid kanserleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN

19 ÜÇÜNCÜ HAFTA Pazartesi Saat Dersin Konusu Dersi veren Öğretim Üyesi Ösefagus Hastalıklarına Yaklaşım Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Ösefagus motilite bozuklukları Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Ösefagus Divertikülleri Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Salı Ösefagus tümörleri Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Hiatal herniler Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Peptik Ülser ve komplikasyonları Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Çarşamba Seminer Tüm Öğretim Üyeleri Mide tümörleri Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Duodenum divertikülleri ve tümörleri Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Mide ameliyatlarından sonra görülen Prof.Dr.M.KARAAYVAZ komplikasyonlar Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Perşembe Kolorektal bölgenin anatomisi Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Appendiks tümörleri Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Kolorektal polipler polipozis sendromları Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Cuma Kolorektal karsinomlar Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Kolorektal karsinomlar Prof.Dr.M.KARAAYVAZ İnce barsak tümörleri ve tedavisi Prof.Dr.M.KARAAYVAZ Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri

20 DÖRDÜNCÜ HAFTA Pazartesi Saat Dersin Konusu Dersi veren Öğretim Üyesi Bening anorektal hastalıklar Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Bening anorektal hastalıklar Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Kolonun divertiküler hastalığı Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Salı İnflamatuar barsak hastalıkları Prof.Dr.Faruk AYTEKİN İnflamatuar barsak hastalıkları Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Meckel divertikülü Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Çarşamba Seminer Tüm Öğretim Üyeleri İntestinal obstrüksiyonlar Prof.Dr.Faruk AYTEKİN İntestinal obstrüksiyonlar Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Üst GİS kanamaları Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Perşembe Alt GİS kanamaları Prof.Dr.Faruk AYTEKİN GİS fistülleri Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Rektal prolapsus Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Cuma Dalak kist ve tümörleri Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Akut Karın Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Peritonitler Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri

21 BEŞİNCİ HAFTA Pazartesi Saat Dersin Konusu Dersi veren Öğretim Üyesi Mezenterik vasküler hastalıklar Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Karın duvarı fıtıkları Prof.Dr.Faruk AYTEKİN İnguinal fıtıklar Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Salı Sürrenal bezin morfolojisi Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Sürrenal korteks hastalıkları Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Sürrenal Medulla hastalıkları Prof.Dr.Faruk AYTEKİN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Çarşamba Seminer Tüm Öğretim Üyeleri Paratiroid morfolojisi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Primer Hiperparatiroidi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Poliklinik, Ameliyathane, Endoskopi, Servis Tüm Öğretim Üyeleri Perşembe Yara iyileşmesi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Yara iyileşmesi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Problemli yaraya yaklaşım Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Cuma Yara pansumanı ve dikişi Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Cerrahide anamnez Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Cerrahide muayene yöntemleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Poliklinik, Ameliyathane, Endoskopi, Servis Tüm Öğretim Üyeler Hastabaşı Uygumalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri

22 ALTINCI HAFTA Pazartesi Saat Dersin Konusu Dersi veren Öğretim Üyesi Karaciğer ve safra yollarının cerrahi anatomisi Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Karaciğerin piyojenik abseleri Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Karaciğerin amebik abseleri Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Salı Karaciğer kistleri Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Karaciğer kistleri Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Karaciğerin benign tümörleri Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Çarşamba Seminer Tüm Öğretim Üyeleri Karaciğerin benign tümörleri Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Karaciğerin malign tümörleri Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Karaciğerin malign tümörleri Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Perşembe Poliklinik, Ameliyathane, Endoskopi, Servis Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Safra yolları anatomisi Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Safra yollarının benign hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Safra yollarının benign hastalıkları Tüm Öğretim Üyeleri Cuma Safra yollarının Malign hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Safra yollarının benign hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Akut Pankreatit Dr.Öğr.Üyesi Şükrü TAŞ Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri

23 YEDİNCİ HAFTA Pazartesi Saat Dersin Konusu Dersi veren Öğretim Üyesi Akut Pankreatit Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Kronik Pankreatit Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Kronik Pankreatit Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Salı Periampuller bölge tümörleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Periampuller bölge tümörleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Akut Apandisit Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Çarşamba Seminer Tüm Öğretim Üyeleri Cerrahi enfeksiyonlar Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Cerrahide rasyonel antibiyotik uygulaması Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Cerrahide enfeksiyonlar için risk faktörleri Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Perşembe Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri Cuma Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Hastabaşı Uygulamalı Eğitim Tüm Öğretim Üyeleri

24 SEKİZİNCİ HAFTA Pazartesi Saat Dersin Konusu Dersi veren Öğretim Üyesi Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Inguinal herniler Yrd.Doç.Dr.Ş.TAŞ Salı Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Poliklinik, Ameliyathane, Endoskopi, Servis Tüm Öğretim Üyeleri Çarşamba Seminer Tüm Öğretim Üyeleri Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Probleme dayalı eğitim Prof.Dr.Yılmaz AKGÜN Poliklinik, Ameliyathane, Endoskopi, Servis Tüm Öğretim Üyeleri Perşembe Sözlü sınav Tüm Öğretim Üyeleri Sözlü sınav Tüm Öğretim Üyeleri Sözlü sınav Tüm Öğretim Üyeleri Sözlü sınav Tüm Öğretim Üyeleri Sözlü sınav Tüm Öğretim Üyeleri Sözlü sınav Tüm Öğretim Üyeleri Sözlü sınav Tüm Öğretim Üyeleri Sözlü sınav Tüm Öğretim Üyeleri Cuma Yazılı sınav Tüm Öğretim Üyeleri Yazılı sınav Tüm Öğretim Üyeleri Tüm Öğretim Üyeleri Tüm Öğretim Üyeleri

25 Yılı Genel Cerrahi Stajının 2014 UÇEP te Karşıladığı Başlıklar GENEL CERRAHİDEKİ SEMPTOMLAR VE KLİNİK DURUMLAR LİSTESİ Abdominal distansiyon Anemi Anorektal ağrı Ateş Boyunda kitle 6. Bulantı kusma 7. Disfaji 8. Dispepsi 9. Diyare 10. Fekal inkontinans 1 Hematokezya / Rektal kanama 1 Hepatomegali 1 İştahsızlık 1 Jinekomasti 1 Kabızlık 16. Karın ağrısı 17. Karında kitle 18. Kasıkta / skrotumda kitle 19. Kolik ağrılar (bilier, intestinal) 20. Lenfadenopati 2 Melena hematemez 2 Meme akıntısı 2 Memede kitle 2 Pelvik ağrı 2 Sarılık 26. Splenomegali ÖĞRENME (PERFORMANS) DÜZEYLERİ: STAJ SONRASI A Acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli ÖnT Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli T Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli TT Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli İ Birinci basamak şartlarında uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli K Korunma önlemlerini (birincil, ikincil ve üçüncül korunmadan uygun olan/olanları) uygulayabilmeli

26 GENEL CERRAHİDE ÇEKİRDEK HASTALIKLAR VE HEDEFLENEN ÖĞRENME DÜZEYİ Akalazya : ÖnT Akut karın : T A Akut pankreatit : ÖnT Alt gastrointestinal kanama : T A Anal fissür : TT 6. Apandisit : ÖnT 7. Cushing hastalığı : ÖnT 8. Diafragma hernileri : ÖnT 9. Divertiküler hastalıklar : ÖnT 10. Feokromositoma : ÖnT 1 Gastrointestinal sistem kanserleri : ÖnT K 1 Gastrointestinal sistem motilite bozuklukları : ÖnT 1 Gastro özefageal reflü : TT K İ 1 Gazlı gangren : ÖnT 1 Guatr : TT K İ 16. Hemoroid : TT K 17. Hiperparatiroidizm : ÖnT 18. Hipertiroidizm : ÖnT 19. Hipoparatiroidizm : ÖnT 20. Hipotiroidizm : TT İ 2 İleus : T 2 İnflamatuar barsak hastalığı : ÖnT 2 İntestinal poliposis : ÖnT 2 İnvajinasyon : A 2 İrritabl barsak hastalığı : ÖnT K İ 26. Karın duvarı / Kasık hernileri : T A 27. Karın travmaları : A 28. Kist hidatik hastalığı: ÖnT K 29. Kolesistit, kolelitiazis : ÖnT 30. Kolorektal kanserler : ÖnT K 3 Kronik pankreatit : ÖnT 3 Meme hastalıkları ve tümörleri : ÖnT K 3 Peptik hastalık (ülser) : TT K İ 3 Perianal abse : ÖnT 3 Peritonit : ÖnT 36. Pilor stenozu : ÖnT 37. Sepsis : T A 38. Şok : T A 39. Tiroid kanseri : ÖnT K 40. Tiroiditler : ÖnT 4 Üst gastrointestinal kanama : T A

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Staj Sorumlu Öğretim Üyesi: Öğretim Üyeleri:

Detaylı

4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI

4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI (Grup 1) Amaç: Cerrahinin genel prensipleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve çeşitli cerrahi hastalıkların özeliklerinin, uygulamalı olarak cerrahi hastaya

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV NÜKLEER TIP STAJ EĞİTİM PROGRAMI. Yrd. Doç. Dr.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV NÜKLEER TIP STAJ EĞİTİM PROGRAMI. Yrd. Doç. Dr. 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV NÜKLEER TIP STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Hakan AYLANÇ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI intern semineri Ş. TEKİN intern semineri

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI intern semineri Ş. TEKİN intern semineri GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

CERRAHİDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

CERRAHİDE TEKNOLOJİ KULLANIMI CERRAHİDE TEKNOLOJİ KULLANIMI Amaç: Bu dersin sonunda dönem 4 öğrencileri cerrahide teknoloji kullanımını benimseyecektirler. Bu ders sonunda dönem 4 öğrencileri; Sağlıkta kullanılabilir cerrahi teknolojilerini

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

GENEL CERRAHİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI

GENEL CERRAHİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI GENEL CERRAHİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri Anabilim dalı başkanı Staj sorumluları Eğiticiler Eğitim dili Ölçme ve değerlendirme Stajın amacı Öğrenim hedefleri GENEL CERRAHİ

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları Uygulama Dilimi Eğitim Programı

Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları Uygulama Dilimi Eğitim Programı Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Staj Eğitim Sorumlusu :Prof. Dr. Mesut Abdülkerim ÜNSAL :Dr. Öğr. Üyesi

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

Dönem IV Aile Hekimliği (Seçmeli) Staj Eğitim Programı

Dönem IV Aile Hekimliği (Seçmeli) Staj Eğitim Programı Dönem IV Aile Hekimliği (Seçmeli) Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem oordinatörü Dönem oordinatör Yrd. Staj Eğitim Sorumlusu :Prof. Dr. Mesut Abdülkerim ÜNSAL :Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYLANÇ

Detaylı

4. SINIF DERS PROGRAMI

4. SINIF DERS PROGRAMI 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI 4. SINIF DERS PROGRAMI 1 GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYE/ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Prof.Dr.Bekir YAŞAR Prof.Dr.Ercüment PAŞAOĞLU Prof.Dr.Tarık

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 214-215 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (1 Eylül 214-27 Ekim 214 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü Eğitim

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem IV GENEL CERRAHİ STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem IV GENEL CERRAHİ STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV GENEL CERRAHİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Genel Cerrahi Anabilim Dalı GENEL CERRAHİ STAJ TANITIM REHBERİ Ders Kodu

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ STAJ REHBERİ 2018-2019 GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI Eğitim Dönemi Staj Süresi Eğitim Yeri Eğiticiler Eğitim Sorumlusu Dönem IV 6 Hafta

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Anestezi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

BVÜ Genel Cerrahi AD Dönemi Asistan Hekim Teorik Eğitim Programı

BVÜ Genel Cerrahi AD Dönemi Asistan Hekim Teorik Eğitim Programı BVÜ Genel Cerrahi AD 2017-2018 Dönemi Asistan Hekim Teorik Eğitim Programı 25.09.2017 26.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 Abdominal yaralarda negatif basınçlı yara kapama uygulaması - Literatür

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin Adı: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dersin Kodu: MED 512 AKTS Kredisi: 3

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

Ders Yılı Dönem-V Üroloji Staj Programı

Ders Yılı Dönem-V Üroloji Staj Programı 2018 2019 Ders Yılı Dönem-V Üroloji Staj Programı DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 ÜROLOJİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri Anabilim dalı başkanı Staj sorumluları Eğiticiler

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

IV. DERS KURULU: GASTRO-METABOLİZMA HASTALIKLARI. Teorik ve laboratuvar çalışması. Ölçme ve Değerlend irme: Alt Başlıklar

IV. DERS KURULU: GASTRO-METABOLİZMA HASTALIKLARI. Teorik ve laboratuvar çalışması. Ölçme ve Değerlend irme: Alt Başlıklar KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III / DERS KURULU IV GASTRO-METABOLİZMA HASTALIKLARI DERS KURULU 04 Şubat 2019 25 Mart 2019 IV. DERS KURULU: GASTRO-METABOLİZMA

Detaylı

14 Kasım Şubat 2017

14 Kasım Şubat 2017 1.. H A F T A ESKŞEHR OSMANGAZ ÜNVERSTES TARH 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDRLMES VE YEN DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH

Detaylı

GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI

GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI GENEL CERRAHİ STAJI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ : Dönem IV : 30 iş günü STAJIN TANITIMI YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi : Genel Cerrahi Anabilim Dalı Klinikleri,

Detaylı

Eğitim Yılı. Dönem IV. Klinik Patoloji (Seçmeli) Staj Eğitim Programı

Eğitim Yılı. Dönem IV. Klinik Patoloji (Seçmeli) Staj Eğitim Programı 2018-2019 Eğitim Yılı Dönem IV Klinik Patoloji (Seçmeli) Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Dönem Koordinatör Yrd. Staj Eğitim Sorumlusu :Prof. Dr. Mesut Abdülkerim ÜNSAL :Dr.

Detaylı

Eğitim Yılı Dönem V Göğüs Cerrahisi Staj Eğitim Programı

Eğitim Yılı Dönem V Göğüs Cerrahisi Staj Eğitim Programı 2018-2019 Eğitim Yılı Dönem V Göğüs Cerrahisi Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Prof. Dr. Mesut A. ÜNSAL Doç. Dr. Eyüp Burak SANCAK Dr. Öğr. Üyesi

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Aile Hekimliği Seçmeli Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd.

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

Ders Yılı Dönem-V Göğüs Cerrahisi Staj Programı

Ders Yılı Dönem-V Göğüs Cerrahisi Staj Programı 2018 2019 Ders Yılı Dönem-V Göğüs Cerrahisi Staj Programı DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri Anabilim Dalı Başkanı Staj

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı:

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Amaç: Göğüs Cerrahisi stajı sonunda 5.sınıf öğrencileri, bir tıp fakültesi mezunu pratisyen hekimin bilmesi gereken konulara hakim olacak, gerekli

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI

GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Yoğun

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOMÜ 2016-2017 Eğitim Yılı Dönem III 5. Ders Kurulu Gastrointenstinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Prof.Dr.Hakkı

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI STAJI

GÖZ HASTALIKLARI STAJI GÖZ HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : Cebeci Hastanesi : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği ve Dershanesi

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 4 ÜROLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ. Hazırlayan: Üroloji Anabilim Dalı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 4 ÜROLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ. Hazırlayan: Üroloji Anabilim Dalı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 4 ÜROLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Üroloji Anabilim Dalı 1 ÜROLOJİ STAJI TANITIM REHBERİ Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJI

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 4 iş günü : Cebeci Hastanesi : Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Ameliyathanesi,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2018-2019 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Prof. Dr. Mesut Ünsal Dr. Öğr. Üyesi Hakan

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Genel Cerrahi Yıl/yarıyıl 4/1-2 in Adı düzeyi (Önlisans, lisans,vb) in Türü(Z/S) in dili Kodu Genel Cerrahi Lisans

Detaylı

DÖNEM III DERS KURULU 4 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ENDOKRİN SİSTEM. DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Kamil Hakan DOĞAN

DÖNEM III DERS KURULU 4 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ENDOKRİN SİSTEM. DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Kamil Hakan DOĞAN KURUL DERSLERİ DÖNEM III DERS KURULU 4 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ENDOKRİN SİSTEM DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Kamil Hakan DOĞAN KOORDİNATÖR YRD. Doç. Dr. Sedat ABUŞOĞLU DERS KURULU SORUMLULARI Doç.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Kalp ve Damar Cerrahisi Stajı (515) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Ders Yılı Dönem-V Plastik Cerrahi Staj Programı

Ders Yılı Dönem-V Plastik Cerrahi Staj Programı 2018 2019 Ders Yılı Dönem-V Plastik Cerrahi Staj Programı DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: Dönem V Ortopedi ve Travmatoloji Dersin Kodu: MED505 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III GASTROENTESTİNAL SİSTEM ( IV. Kurul ) 03 ARALIK OCAK 2019

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III GASTROENTESTİNAL SİSTEM ( IV. Kurul ) 03 ARALIK OCAK 2019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III GASTROENTESTİNAL SİSTEM ( IV. Kurul ) 03 ARALIK 018 04 OCAK 019 Rektör : Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Dekan : Prof. Dr. Ahmet URAL Dekan Yardımcısı

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Non-viral kronik karaciğer hastalıkları S. Cihan Yurdaydın

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Non-viral kronik karaciğer hastalıkları S. Cihan Yurdaydın 1. HAFTA Stajın Tanıtımı A. İrfan Soykan Kronik diyare Necati Örmeci Non-viral kronik karaciğer hastalıkları Kanama diyatezi Kronik miyeloproliferatif hastalıklar Günhan Gürman Özefagus hastalıkları A.

Detaylı

Ders Yılı Dönem-V Beyin ve Sinir Cerrahisi Staj Programı

Ders Yılı Dönem-V Beyin ve Sinir Cerrahisi Staj Programı 2018 2019 Ders Yılı Dönem-V Beyin ve Sinir Cerrahisi Staj Programı DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri Anabilim

Detaylı

DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI

DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI 21 Eylül 2015-24 Haziran 2016 Ders Verecek Öğretim Üyeleri Prof.

Detaylı

Ders Yılı Dönem-V Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Programı

Ders Yılı Dönem-V Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Programı 2018 2019 Ders Yılı Dönem-V Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Programı DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniği, Egzersiz

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniği, Egzersiz

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DÖNEM V EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BAŞKOORDİNATÖR. Prof. Dr. Onur URAL DÖNEM V KOORDİNATÖRÜ. Prof. Dr.

DÖNEM V EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BAŞKOORDİNATÖR. Prof. Dr. Onur URAL DÖNEM V KOORDİNATÖRÜ. Prof. Dr. DÖNEM V 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BAŞKOORDİNATÖR Prof. Dr. Onur URAL DÖNEM V KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Mustafa KOPLAY KOORDİNATÖR YARDIMCILARI Doç. Dr. Murat AKAND Dr.Öğr. Üyesi Faruk

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER İLETİŞİM

GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER İLETİŞİM GENEL CERRAHİ STAJI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ : Dönem IV : 30 iş günü STAJIN TANITIMI YERLEŞKE : İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi EĞİTİM BİRİMLERİ : Genel Cerrahi Anabilim Dalı Klinikleri, Poliklinikleri,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Aile Hekimliği (ASM) Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Yrd.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

Dönem VI Ön Hekimlik. Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi Eğitim Programı

Dönem VI Ön Hekimlik. Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi Eğitim Programı 2018-2019 Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Staj Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Mesut Abdülkerim ÜNSAL

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN. Yrd. Doç. Dr. Vehbi Alpman Yrd. Doç. Dr. Defne Gümüş

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN. Yrd. Doç. Dr. Vehbi Alpman Yrd. Doç. Dr. Defne Gümüş Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN DERS YÖNETME

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Detaylı

ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER. EĞİTİM SORUMLUSU: Doç. Dr. Ömer GÜLPINAR İLETİŞİM

ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER. EĞİTİM SORUMLUSU: Doç. Dr. Ömer GÜLPINAR İLETİŞİM ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 10 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Üroloji Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Ameliyathanesi, ESWL

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1 FİZİKSEL

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI (Grup 3)

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI (Grup 3) 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI (Grup 3) Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Göz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı