MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ"

Transkript

1 MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ GEREKÇE VE AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu görev ve srumluluklar ve bu dğrultuda belirlenmiş ve tanımlanmış lan vizyn ve misynunun gerçekleşmesi için gerekli akademik kadrnun luşması ve gelişmesi ylunda temel araçlardan biri larak tanımlanır. AYAÖ, Maltepe Üniversitesi akademik birimlerince belirlenmiş lan kadr gereksinimlerinin, gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler dğrultusunda karşılanması için değerlendirme yapılmasını amaçlar. Dayanak: Tüm bu esaslar Üniversitelerarası Kurul tarafından tespit edilen Dçentlik Temel Alanlarına Başvuru Kşulları uyarınca geliştirilmiştir. TEMEL ĠLKELER Madde 2. AYAÖ aşağıdaki temel ilkelere dayanır: 2.1. Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Maltepe Üniversitesi nin tüm akademik yapısı için geçerli rtak düzeyi belirler. Her birim, AYAÖ nin tanımladığı bu düzeyin üstünde lmak kşuluyla, gelişme hedefleri ve öncelikleri dğrultusunda farklı ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir AYAÖ yükseltme ve atama başvurularının kabulü veya reddi knusunda belirleyici bir ölçüt larak kullanılır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve perfrmansı, eğitime katkısı, mesleki deneyimi, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik katkıları dikkate alınır Yükseltme ve atamalarda, adayın araştırma ve yayın ptansiyelinin başvurduğu birimin rtalama düzeyini yükseltecek nitelikte lması kşulu aranır Yükseltme ve Atamalar için yapılan başvurularda adaylarda bir yabancı dil bilgisi aranır. Bu amaçla, adaylardan başvurdukları birimde, bu yabancı dilde seminer ya da deneme dersi vermeleri istenir. BAġVURU Madde 3. Aday, 2547 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerince öngörülen hususların yanı sıra, akademik faaliyetleri ve yayınları ile ilgili belgeleri, ekteki Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve/veya Atamalarda Kullanılacak Kadr Başvuru ve Ön-değerlendirme Frmu nu (Ek 1: 1A, 1B) dldurarak verir. Adayın, YÖK frmatında yayın listesi vermesi, kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgelerini eklemesi, atıflar ve leri belgelemesi zrunludur. ÖN-DEĞERLENDĠRME Madde 4. Adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri yönünden puanlama sistemi (Ek 2) uyarınca ön değerlendirmeye tabi tutulur ve rapr (Ek 1C) yazılır. Bu puanlama sistemine (Ek 2) göre, ilgili maddelerde belirtilen puanların altında kalan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ön-Değerlendirme Kmisynu 4.1. Yapılan başvuruların ön-değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere Rektör, ilgili dekanın/müdürün de içinde bulunacağı üç kişilik bir Ön-Değerlendirme Kmisynu luşturur. Kmisynun diğer üyelerinden en az birinin, adayın başvurduğu temel alandan veya bu temel alana yakın bir alandan lmasına özen gösterilir. Kmisynda yer alacak kişinin unvanı, adayın başvurduğu unvanın altında lamaz. İlgili temel alan veya bu temel alana yakın bir alanda bu unvana sahip eleman bulunamaması halinde kmisyn, başka birimlerden bir üye görevlendirilerek luşturulur. Kmisyn en geç 15 gün içinde, adayın sunduğu başvuru frmunu (Ek 1A ve 1B) inceleyerek Ön-Değerlendirme Rapru nu (Ek 1C) Rektörlüğe sunar Ön-Değerlendirme Rapru nda (Ek 1C) adayın başvurusunun kabulüne veya reddine ilişkin kararda her ölçütün ne derece karşılandığı belirtilir. Ön-Değerlendirme Kmisynu kararını çğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçesini bir raprla kurula bildirir. Bu rapr, Kadr Başvurusu Ön-Değerlendirme Frmuna 1

2 eklenir. Ön-Değerlendirmede reddine karar verilen başvurular için başka bir işlem yapılmaz ve bu durum başvuru sahibine, gerekçeleri açıklayan bir yazı ile bildirilir. DEĞERLENDĠRME Madde 5. Ön-Değerlendirme Kmisynu tarafından kabulüne karar verilen başvurular, 6. maddede luşturulan jürilere gönderilir. Maltepe Üniversitesi ne ilk defa atanacak öğretim elemanları için, lisanslarının ya da dktralarının yurt içinde ya da dışında İngilizce eğitim veren bir üniversitede yapılmış lması ya da denklikleri Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş (ÜDS, KPDS, TOEFL ve benzeri) sınavlardan en az 80 KPDS puanı ya da eşdeğeri puana sahip lunması gerekir. Bu kşul, ilgili kadr ilanlarında belirtilir. Halen Maltepe Üniversitesi nde çalışmakta lan öğretim elemanları için de aynı kşullar aranır. Değerlendirme Jürisinin Kurulması Madde 6. Jüri üyeleri şu esaslara göre belirlenir: a) Yardımcı Dçentlik Jürisi: 3 kişilik Yardımcı Dçentlik Jürisi ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekkul Yönetim Kurulunca başvurulan alanda çalışan öğretim üyeleri arasından luşturulur. Dekanlıkça bu üyelere adayın eserleri ile ön-değerlendirme rapru gönderilir. b) Dçentlik ve Prfesörlük Jürileri: Dekanlıkça, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekkul Yönetim Kurulu nun ve adayın önereceği 5 er isimden luşan 10 isim Rektörlüğe sunulur. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu nda, bu 10 isim arasından kura ile jüri üyelerini, ilk üçü (dçentlik için) ya da ilk beşi (prfesörlük için) asil üye, snrakiler yedek üye lmak üzere belirler. Rektörlükçe, bu üyelere adayın eserleri ile öndeğerlendirme rapru gönderilir. Jürilerde yer alacak kişinin unvanı, adayın başvurduğu unvanın altında lamaz. Değerlendirme Kriterleri Yardımcı Dçentlik Madde 7. Yardımcı Dçent kadrsuna yükseltilip ve/veya atanabilmek için ön kşul larak, puanlama sistemine (Ek 2) göre tplam en az 30 puan aranır. Hukuk ve Güzel Sanatlar temel alanları dışında kalan temel alanlar için bu 30 puanın alınacağı eserlerden en az biri, başlıca eser (Ek 3) lmak üzere A ya da B maddelerinde tanımlı uluslar arası yayınlardan lmak zrundadır. Bu 30 puan, Hukuk Temel Alanı için D ve F; Güzel Sanatlar Temel Alanı için D, F ve P maddelerinde tanımlı eserlerden de sağlanabilir. Dktrasını bitirdikten snra en az bir yıl bir üniversitede akademik görev yapmış lması tercih nedenidir. Dçentlik Madde 8. Dçent kadrsuna yükseltilip ve/veya atanabilmek için ön kşul larak, puanlama sistemine (Ek 2) göre tplam en az 60 puan aranır. Sunulan bu çalışmaların, Yardımcı Dçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış lması gerekmektedir. Hukuk ve Güzel Sanatlar temel alanları dışında kalan temel alanlar için en az 15 puanı dktra snrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, en az ikisinin, puanlama sisteminde (Ek 2) A ve B maddelerinde tanımlı uluslararası yayınlardan lması istenir. Bunlardan en az biri başlıca eser (Ek 3) larak sunulur. 15 puanı Dktra snrası çalışmalardan kaynaklanmak kşulu ile bu 60 puan, Hukuk Temel Alanı için D ve F; Güzel Sanatlar Temel Alanı için D, F ve P maddelerinde tanımlı eserlerden de sağlanabilir. Ayrıca, en az bir başlıca eser (Ek 3) aranır. Prfesörlük Madde 9. Prfesör kadrsuna yükseltilip ve/veya atanabilmek için ön kşul larak, puanlama sistemine (Ek 2) göre tplam en az 120 puan aranır. Bu çalışmaların, Dçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış lması gerekmektedir. Hukuk ve Güzel Sanatlar temel alanları dışında kalan temel alanlar için en az 30 puanı dçentliğe yükseltildikten snraki çalışmalardan kaynaklanmak üzere, en az dördünün, puanlama sisteminde (Ek 2) A ve B maddelerinde tanımlı uluslararası yayınlardan lması istenir. Ayrıca en az biri başlıca eser (Ek 3) larak sunulur. Bu 120 puan, Hukuk Temel Alanı için D ve F; Güzel Sanatlar Temel Alanı için D, F ve P maddelerinde tanımlı eserlerden de sağlanabilir. Ayrıca, en az bir başlıca eser (Ek 3) aranır. 2

3 En az iki lisansüstü çalışmanın yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayarak snuçlandırmış lması tercih nedenidir. Alana Özgü Puanlamalar Madde 10. Genel Değerlendirme Kriterlerinde belirlenen puanların altında kalmamak kşuluyla, yapılan çalışmalardan alınacak puanlar, ilgili her bir dçentlik temel alanı için, EK 2 Puanlama Sistemi ve Ek 3 Açıklamalar bölümünde, alanlara özgü durumlar larak belirlenmiştir. Alanlara özgü değerlendirmeler bu puanlama sistemine uygun larak yapılır. DEĞERLENDĠRME RAPORU Madde 11. Adayların başvurusunu değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında luşturulan jüri üyelerinden kişisel değerlendirme rapru istenir. Bu raprda, adayların ilgili maddelerde tanımlı ön değerlendirme ve uluslararası yayın kşullarını sağlayıp sağlamadıkları belirtilir. Madde 7-9 da tanımlı puanlama sistemi, yeterli lması halinde, tek başına bir değerlendirme unsuru larak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın kşulunun sağlanmış lması, akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak luşturmaz. Ayrıca, Ek 1, Ek 2 ve Ek 3 uyarınca, adayların bilim alanındaki yeri ve ptansiyeli, eğitime katkısı, mesleki deneyim ve katkıları knusunda aşağıdaki ölçütler dikkate alınır. Bu kşulları sağladıkları saptanmış lan adayların bilimsel yayınları, nitelikleri yönünden aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilir: a) Bilim alanındaki yeri ve ptansiyeli: - Yayınlarının sürekliliği, - Yayınlarına yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, - Yürüttüğü ya da katıldığı bilimsel araştırmalar, - Diğer etkinlikleri. b) Eğitime katkısı: - Verdiği lisans ve lisansüstü dersler, - Yönettiği yüksek lisans ve dktra tezleri, - Geliştirdiği ders ve prgramlar. c) Mesleki deneyim ve katkıları: - ve uluslararası hakemli dergilerdeki görevi, - Aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller. d) Uluslar arası yayınlarda atıflarının lması. Değerlendirme raprunda aday ya da adayların ilan edilen kadrlara atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile belirtilir. Kadrlara kadr ndan daha fazla başvuru lması halinde, lumlu değerlendirmeler, tercih sırası ile raprlarda belirtilir. ÖZET RAPOR Madde 12. Adayın başvurusunu değerlendiren jüri üyelerinden gelen kişisel raprların özetlenmesi amacı ile biri ilgili Dekan/Müdür, diğeri Rektörce belirlenecek Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi lmak üzere iki öğretim üyesi, Rektörlüğe sunulmak üzere rapr hazırlar. Özet raprda adayın yayın durumu, başvuru kşullarını sağladığını kanıtlayan özet bilgi ve değerlendirme kmisynu üyelerinden alınan raprların snuç bölümleri yer alır. Bu rapra aday tarafından dldurulmuş ve ilgili Dekanlık tarafından naylanmış frm (Ek 1A, B ve C) iliştirilir. EK MADDE 1 Bu Yönerge esaslarının uygulama ve yürütülmesinde Ek 3 de bulunan açıklamalara uyulur. EK MADDE 2 Gerekli gördüğü durumlarda ve/veya hizmetin aksamaması açısından Rektör, yükseltme/atama işlemlerini bu işlemlere ilişkin madde hükümlerine bağlı kalmaksızın dğrudan başlatıp snuçlandırır. YÜRÜTME 3

4 Madde 13. Bu Yönerge Senat nun kabul tarihinde yürürlüğe girer ve T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. EK 1 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTME VE/VEYA ATAMALARDA KULLANILACAK KADRO BAġVURU VE ÖN-DEĞERLENDĠRME FORMLARI EK 1A: T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL YÜKSELTME VE ATAMA BĠLGĠ FORMU 1 Adı Syadı, Unvanı Halen Bulunduğu Kurum BaĢvuru Tarihi: BaĢvurduğu Kadr: Yardımcı Dçentlik Dçentlik Prfesörlük 2000 YAYIN/FAALĠYET YILI 2 ve öncesi A- Uluslar arası Makaleler A1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar A1a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar A1b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar A1c) SCI (A ) ve SCI (B) lmayan diğer Expanded SCI yayınları A2) Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar A3) Diğer uluslar arası hakemli dergilerdeki yayınlar B-Uluslararası bildiriler B1) Tam metinli bildiriler B2) Öz (Abstract) C-Uluslar arası kitap - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük D- Hakemli Dergilerde YayımlanmıĢ Tam Makale D1) araştırma makaleleri D2) Diğer ulusal makaleler E- bildiriler E1) Tam metinli bildiriler E2) Öz (Abstract) TOPLAM ADET 3 1 Ek 3 de ki Açıklamalar dikkate alınarak değerlendirilecektir. 2 Yayınların her yıl içinde kaç tane lduğu belirtilecektir. 3 Puanlama Dekanlık tarafından yapılacaktır. 4

5 YAYIN/FAALĠYET YILI 2000 ve öncesi F- kitap (ders ntu hariç) - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük G- BasılmıĢ Bilimsel Rapr H- Uluslar arası Atıflarla Ġlgili Etki Faktörü (e.f.) I- Dergilerde Hakemlik I-1) Uluslar arası dergide I-1a) Uluslar arası dergide editörlük I-2) dergide I-2a) dergide editörlük J- A maddesinde tanımlı uluslar arası dergilerin yayın kurulu üyeliği (Editrial Bard) J-1) Uluslar arası Dergi J-2) Dergi K-Tez yönetimi (TamamlanmıĢ) -Dktra (en fazla 3 tez) -Tıpta Uzmanlık Tezi (en fazla 3 tez) -Sanatta yeterlik (en fazla 3 eser) -Yüksek Lisans (en fazla 5 tez) L-Patentler -Yurtdışı -Yurtiçi M Ödüller -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili uluslar arası bilim ödülleri. -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili ulusal bilim ödülleri: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri - YarıĢmalar TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri Diğer Ödüller Uluslar arası Derece Mansiyn Satın alma (Yarışma) Derece TOPLAM ADET 5

6 Mansiyn Satın alma YAYIN/FAALĠYET YILI 2000 ve öncesi N- Eğitime Katkı Sn iki yılda vermiş lduğu Türkçe ders Sn iki yılda vermiş lduğu yabancı dilde ders ABET/Blnya kriterlerine uygun ders geliştirme O- Diğer Akademik Faaliyetler - Bilimsel Tplantı/Festival Düzenleme Uluslararası - Bilimsel Tplantılarda Seçici/ Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası - YarıĢma jüri üyeliği Uluslararası - Genel Yayın Yönetmenliği/ Prje Danışmanlığı Uluslararası - AraĢtırma Prjeleri I A türü B türü C türü - AraĢtırma Prjeleri II Prje Yöneticisi Araştırıcı Diğer - Üniversite sanayi iģbirliği-danıģmanlık - Eğitim (yaģam byu öğrenme) ve uygulama prjeleri P-Sanatsal Faaliyetler P-1 Özgün yapıt, prje ya da tasarımlarla kiģisel etkinlikte bulunma. Uluslararası P-2 Karma sanat etkinliklerine katılma. Uluslararası P-3 Seçimli veya davetli sanatsal rganizasyn etkinliklerine katılma Uluslararası TOPLAM ADET 6

7 YAYIN/FAALĠYET YILI 2000 ve öncesi P-4 Seçimli veya davetli sanatsal rganizasynlarda ödül alma. Uluslararası P-5 Çalışmaların resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması. Uluslararası P-6 Yapıtların, prjelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması Uluslararası P-7 Alan ile ilgili prje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma Uluslararası R- Akademik Ġdari Görevler Rektörlük Rektör Yardımcılığı Dekanlık Dekan Yardımcılığı Müdürlük Müdür Yardımcılığı Bölüm/Anabilim dalı/ Prgram Başkanlığı GENEL TOPLAM (TANE) TOPLAM ADET Nt: Ayrıntılı bilgi verilmek istendiğinde ek sayfa kullanılabilir. 7

8 EK 1B: T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL YÜKSELTME VE/VEYA ATAMA BĠLGĠ FORMU YAYIN PUANLAMA TABLOSU 4 Adı Syadı, Unvanı BaĢvuru Tarihi: Halen Bulunduğu Kurum BaĢvurduğu Kadr: Yardımcı Dçentlik Dçentlik Prfesörlük YAYIN/FAALĠYET SAYISI 5 Tek ve + YAYINLAR A--Uluslararası makaleler A1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar A1a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar A1b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar A1c) SCI (A ) ve SCI (B) lmayan diğer Expanded SCI yayınları A2) Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar A3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar B-Uluslararası bildiriler B1) Tam metinli bildiriler B2) Öz (Abstract) C-Uluslararası kitap - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük D- Hakemli Dergilerde YayımlanmıĢ Tam Makale D1) araştırma makaleleri D2) Diğer ulusal makaleler E- bildiriler E1) Tam metinli bildiriler E2) Öz (Abstract) F- kitap (ders ntu hariç) - Kitap yazarlığı Tplam makale puanı TOPLAM PUAN 6 4 Ek 3 deki Açıklamalar dikkate alınarak değerlendirilecektir. 5 Yayınların her yıl içinde kaç tane lduğu belirtilecektir. 6 Puanlama Dekanlık tarafından yapılacaktır. 8

9 - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük YAYIN/FAALĠYET SAYISI G- BasılmıĢ Bilimsel Rapr Tek ve + Tplam makale puanı TOPLAM PUAN H- Uluslararası Atıflarla Ġlgili Etki Faktörü (e.f.) I- Dergilerde Hakemlik I-1) Uluslar arası dergide I-1a) Uluslar arası dergide editörlük I-2) dergide I-2a) dergide editörlük J- A maddesinde tanımlı uluslararası dergilerin yayın kurulu üyeliği (Editrial Bard) J-1) Uluslar arası Dergi J-2) Dergi K-Tez yönetimi (TamamlanmıĢ) -Dktra (en fazla 3 tez) -Tıpta Uzmanlık Tezi (en fazla 3 tez) -Sanatta yeterlik (en fazla 3 eser) -Yüksek Lisans (en fazla 5 tez) L-Patentler -Yurtdışı -Yurtiçi M Ödüller -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili uluslararası bilim ödülleri. -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili ulusal bilim ödülleri: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri - YarıĢmalar Diğer Ödüller Uluslararası Derece Mansiyn Satın alma (Yarışma) Derece Mansiyn Satın alma 9

10 YAYIN/FAALĠYET SAYISI N- Eğitime Katkı Tek ve + Tplam makale puanı TOPLAM PUAN Sn iki yılda vermiş lduğu Türkçe ders Sn iki yılda vermiş lduğu yabancı dilde ders ABET/Blnya kriterlerine uygun ders geliştirme O- Diğer Akademik Faaliyetler - Bilimsel Tplantı/Festival Düzenleme Uluslararası - Bilimsel Tplantılarda Seçici/ Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası - YarıĢma jüri üyeliği Uluslararası - Genel Yayın Yönetmenliği/ Prje Danışmanlığı Uluslararası - AraĢtırma Prjeleri I A türü B türü C türü - AraĢtırma Prjeleri II Prje Yöneticisi Araştırıcı Diğer - Üniversite sanayi iģbirliği-danıģmanlık - Eğitim (yaģam byu öğrenme) ve uygulama prjeleri P-Sanatsal Faaliyetler P-1 Özgün yapıt, prje ya da tasarımlarla kiģisel etkinlikte bulunma. Uluslararası P-2 Karma sanat etkinliklerine katılma. Uluslararası 10

11 P-3 Seçimli veya davetli sanatsal rganizasyn etkinliklerine katılma Uluslararası YAYIN/FAALĠYET SAYISI P-4 Seçimli veya davetli sanatsal rganizasynlarda ödül alma. Uluslararası Tek ve + Tplam makale puanı TOPLAM PUAN P-5 Çalışmaların resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması. Uluslararası P-6 Yapıtların, prjelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması Uluslararası P-7 Alan ile ilgili prje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma Uluslararası R- Akademik Ġdari Görevler Rektörlük Rektör Yardımcılığı Dekanlık Dekan Yardımcılığı Müdürlük Müdür Yardımcılığı Bölüm/Anabilim dalı/ Prgram Başkanlığı GENEL TOPLAM PUAN Nt: Ayrıntılı bilgi verilmek istendiğinde ek sayfa kullanılabilir. 11

12 EK 1C: T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO BAġVURUSU ÖN-DEĞERLENDĠRME RAPORU A+B türü yayınlardan alınan puan Tüm yayınlardan alınan tplam puan Yardımcı Dçentlik... (min. 1 tane)... (min 30 puan) (a) Başlıca eser :... (b) Uygulama alanında yapılan çalışmalar:... (c) Eğitim alanında yapılan çalışmalar:... Dçentlik Dktra snrası yapılan çalışmalardan alınan puan Tüm yayınlardan alınan tplam puan... (min. 15 puan)... (min. 60 puan) (a) Başlıca eser :... (b) Uygulama alanında yapılan çalışmalar:... (c) Eğitim alanında yapılan çalışmalar:... Prfesörlük Dçentlik snrası yapılan çalışmalardan alınan puan Tüm yayınlardan alınan tplam puan... (min. 15 puan) (min. 120 puan) Tamamlanan lisansüstü çalışma... Devam etmekte lan lisansüstü çalışma... (a) Başlıca eser :... (b) Uygulama alanında yapılan çalışmalar:... (c) Eğitim alanında yapılan çalışmalar:... N BaĢlıca Eser lan yayının adı Yayının Türü Yazar Sayısı / adayın kaçıncı yazar lduğu BAġLICA ESER ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ Aday 1. yazar değilse, srumlu yazar mı? Yayınlandığı Dergi / Kitap Adı Tarandığı indeks 7 Açıklama: Yar. Dçentlik snrası/dçentlik snrası MÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi ne göre başvurulan kadr için en düşük başvuru kşullarının sağlandığını beyan ederiz..../.../... Dekan Ön-değerlendirme jüri üyesi 1 Ön-değerlendirme jüri üyesi 2 7 Bu frma ek larak derginin hangi indeks tarafından tarandığına ilişkin dergi sayfası veya belge verilmesi beklenmektedir. 12

13 EK 2: DOÇENTLĠK TEMEL ALANLARINA GÖRE MÜ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTME VE/VEYA ATAMALARDA KULLANILACAK PUANLAMA SĠSTEMĠ (EK 3 DEKĠ AÇIKLAMALARA GÖRE DEĞERLENDĠRĠLECEKTĠR.) ESERLER/AKTĠVĠTELER Eğitim Bilimleri ve öğretmen Yetiştirme Eğitim Ssyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fen- Edebiyat İİBF ĠLGĠLĠ DOÇENTLĠK TEMEL ALANLARI İletişim Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Hukuk Mimarlık Mühendislik Sağlık Bilimleri Hukuk Mimarlık Mühendislik A-Uluslararası makaleler A1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar A1a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar 10 puan 12 puan 12 puan 15 puan 10 puan 12 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan A1b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar 8 puan 10 puan 10 puan 10 puan 8 puan 10 puan 10 puan 8 puan 8 puan 10 puan A1c) SCI (A ) ve SCI (B) lmayan diğer Expanded SCI yayınları 6 puan 8 puan 8 puan 10 puan 6 puan 10 puan 10 puan 6 puan 6 puan 10 puan A2) Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar 6 puan 8 puan 8 puan 10 puan 6 puan 10 puan 6 puan 6 puan 6 puan 6 puan A3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 5 puan 8 puan 8 puan 10 puan 5 puan 10 puan 6 puan 5 puan 5 puan 6 puan B-Uluslararası bildiriler B1) Tam metinli bildiriler 5 puan 6 puan 6 puan 7 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan B2) Öz (Abstract) 2 puan 4 puan 4 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 3 puan C-Uluslararası kitap - Kitap yazarlığı 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan - Kitap içinde bölüm yazarlığı 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan - Editörlük 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan D- Hakemli Dergilerde YayımlanmıĢ Tam Makale D1) araştırma makaleleri 3 puan 6 puan 6 puan 5 puan 3 puan 6 puan 3 puan 3 puan 3 puan 5 puan D2) Diğer ulusal makaleler 2 puan 5 puan 5 puan 3 puan 2 puan 4 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan E- bildiriler E1) Tam metinli bildiriler 3 puan 4 puan 4 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan E2) Öz (Abstract) 2 puan 3 puan 3 puan 1 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 3 puan F- kitap (ders ntu hariç) - Kitap yazarlığı 10 puan 25 puan 25 puan 10 puan 10 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan 15 puan - Kitap içinde bölüm yazarlığı 5 puan 10 puan 10 puan 5 puan 5 puan 6 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan - Editörlük 5 puan 10puan 10puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 10 puan Tıp Hemşirelik YO 13

14 ESERLER/AKTĠVĠTELER Eğitim Bilimleri ve öğretmen Yetiştirme Eğitim Ssyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fen- Edebiyat İİBF ĠLGĠLĠ DOÇENTLĠK TEMEL ALANLARI İletişim Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Hukuk Mimarlık Mühendislik Sağlık Bilimleri Hukuk Mimarlık Mühendislik Tıp G-BasılmıĢ bilimsel rapr 6 10 puan Hemşirelik YO H-Uluslararası atıflarla ilgili etki faktörü (e.f.)* I- Dergilerde * I-1) Uluslar arası dergide I-1a) Uluslar arası dergide editörlük I-2) dergide I-2a) dergide editörlük (e.f) 7 puan x (e.f) 5 puan x 3 puan x (e.f) 7 puan x (e.f) 5 puan x editörlük 1 puan x 5 puan x editörlük (e.f) 7 puan x (e.f) 7 puan x (e.f) 7 puan x (e.f) 7 puan x (e.f) 7 puan x (e.f) 7 puan x J- A maddesinde tanımlı uluslararası dergilerin yayın kurulu üyeliği (Editrial Bard) J-1) Uluslar arası Dergi 30 puan 7 puan 30 puan 30 puan 30 puan 30 puan 30 puan 30 puan 30 puan 30 puan J-2) Dergi 20 puan 5 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan K-Tez yönetimi (TamamlanmıĢ) -Dktra (en fazla 3 tez) 6 puan/tez 6 puan/tez 6 puan/tez 6 puan/tez 6 puan/tez 6 puan/tez 6 puan/tez 6 puan/tez 6 puan/tez 7 puan/tez -Tıpta Uzmanlık Tezi (en fazla 3 tez) 6 puan/tez 5 puan/tez -Sanatta yeterlik (en fazla 3 eser) 6 puan/tez -Yüksek Lisans (en fazla 5 tez) 3 puan/tez 3 puan/tez 3 puan/tez 3 puan/tez 3 puan/tez 3 puan/tez 3 puan/tez 3 puan/tez 3 puan/tez 5 puan/tez L-Patentler -Yurtdışı 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan -Yurtiçi 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan M Ödüller -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili uluslararası bilim ödülleri. 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili ulusal bilim ödülleri: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri 80 puan 50 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan Diğer Ödüller 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 14

15 ESERLER/AKTĠVĠTELER Eğitim Bilimleri ve öğretmen Yetiştirme Eğitim Ssyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fen- Edebiyat İİBF ĠLGĠLĠ DOÇENTLĠK TEMEL ALANLARI İletişim Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Hukuk Mimarlık Mühendislik Sağlık Bilimleri Hukuk Mimarlık - YarıĢmalar Uluslararası Derece 20 puan 30 puan 30 puan Mansiyn 15 puan 20 puan 20 puan Satın alma 10 puan 10 puan 10 puan Derece 10 puan 10 puan 10 puan Mansiyn 5 puan 5 puan 5 puan Satın alma 2 puan 2 puan 2 puan N- Eğitime Katkı Sn iki yılda vermiş lduğu Türkçe ders 1 puan x Sn iki yılda vermiş lduğu yabancı dilde ders 2 puan x ABET/Blnya kriterlerine uygun ders geliştirme 3 puan x 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders Mühendislik 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders Tıp 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders ders O- Diğer Akademik Faaliyetler - Bilimsel Tplantı/Festival Düzenleme Uluslararası 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 10 puan 5 puan 5 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 5 puan 3 puan 3 puan - Bilimsel Tplantılarda Seçici/Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 10 puan 5 puan 5 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 5 puan 3 puan 3 puan - YarıĢma jüri üyeliği Uluslararası 20 puan 20 puan 20 puan 10 puan 20 puan 20 puan 20 puan 8 puan 20 puan 5 puan 10 puan 10 puan 5 puan 10 puan 10 puan 10 puan 3 puan 10 puan 3 puan - Genel Yayın Yönetmenliği/Prje DanıĢmanlığı Uluslararası 10 puan 5 puan Hemşirelik YO 1 puan x 2 puan x 3 puan x ders 15

16 ESERLER/AKTĠVĠTELER Eğitim Bilimleri ve öğretmen Yetiştirme Eğitim - AraĢtırma Prjeleri I A türü 40 puan/ B türü 30 puan/ araştırmacı C türü Ssyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fen- Edebiyat 40 puan/ 30 puan/ araştırmacı İİBF 40 puan /araştırma cı 30 puan /araştırma cı Araştırma cı ĠLGĠLĠ DOÇENTLĠK TEMEL ALANLARI İletişim 40 puan /araştırma cı 30 puan /araştırma cı Araştırma cı Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar 40 puan /araştırma cı 30 puan /araştırma cı Araştırma cı Hukuk Mimarlık Mühendislik Sağlık Bilimleri Hukuk 40 puan/ 30 puan/ araştırmacı Mimarlık 40 puan/ 30 puan/ Mühendislik 40 puan/ 30 puan/ araştırmacı Tıp 40 puan/ 30 puan/ araştırmacı - AraĢtırma Prjeleri II Prje Yöneticisi 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan Araştırıcı 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Diğer 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan Hemşirelik YO 40 puan/ 30 puan/ - Bilimsel DanıĢmanlık (Üniversite sanayi iģbirliği, araģtırma Ģirketleri, i vb. gibi.) - Eğitim (yaģam byu öğrenme) ve uygulama prjeleri 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü P-Sanatsal Faaliyetler P1 Özgün yapıt, prje ya da tasarımlarla kiģisel etkinlikte bulunma. (sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb.) Uluslararası 15 puan 15 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan P-2 Karma sanat etkinliklerine katılma (sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri vb.) Uluslararası 4 puan 5 puan 5 puan 2 puan 3 puan 3 puan P-3 Seçimli veya davetli sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. sanatsal rganizasyn etkinliklerine katılma Uluslararası 15 puan 15 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan 16

17 ESERLER/AKTĠVĠTELER Eğitim Bilimleri ve öğretmen Yetiştirme Eğitim Ssyal, Beşeri ve İdari Bilimler Fen- Edebiyat İİBF ĠLGĠLĠ DOÇENTLĠK TEMEL ALANLARI İletişim Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Hukuk Mimarlık Mühendislik Sağlık Bilimleri Hukuk Mimarlık P-4 Seçimli veya davetli sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. sanatsal rganizasynlarda ödül alma. Uluslararası 15 puan 15 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan P-5 Çalışmaların; (sanat eseri, prje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması. Uluslararası 15 puan 15 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan P-6 Yapıtların, prjelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması (kitap, ansiklpedi, katalg, periydik sanat dergileri, belgesel nitelikli TV yayınları, film) (Duyuru niteliğindeki yayınlar geçerli değildir.) Uluslararası 6 puan 8 puan 8 puan 3 puan 5 puan 5 puan P-7 Alan ile ilgili prje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma (tez ve dçentlik jürileri hariç) Uluslararası 10 puan 10 puan 10 puan 5 puan 5 puan 5 puan Mühendislik R- Akademik Ġdari Görevler Rektörlük 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Rektör Yardımcılığı 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan Dekanlık 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan Dekan Yardımcılığı 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan Müdürlük 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan Müdür Yardımcılığı 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan Bölüm/Anabilim dalı/prgram Başkanlığı 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan Tıp Hemşirelik YO 17

18 EK 3: AÇIKLAMALAR BaĢlıca eser: Adayın yayına knu lan çalışmanın ana üreticisi lduğu, özgün bilgi katkısı içeren, adayın ilk yazar ya da srumlu yazar (crrespnding authr) lması ya da adayın yürütücülüğünü üstlenmiş lduğu bir bilimsel araştırmadan üretilmiş bulunması önemlidir. Yayının adayın yaptığı ya da yönetmiş lduğu bir yüksek lisans ya da dktra tezinden üretilmemiş lması gerekmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak değerlendirilir. ESERLER/ AKTĠVĠTELER A-Uluslararası makaleler A1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar A1a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar A1b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar A1c) SCI (A ) ve SCI (B) lmayan diğer Expanded SCI yayınları A2) Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar A3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar AÇIKLAMALAR Expanded Science Citatin Index (SCI), Scial Sciences Citatin Index (SSCI) ve Arts & Humanities Citatin Index (AHCI) de taranan ve aşağıda tanımlı diğer uluslararası hakemli ve sürekli dergilerdeki yayınlar Expanded SCI da taranıp TÜBİTAK ın başvuru dönemi için geçerli (A) listesinde yer alan ve SSCI ile AHCI de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler, Expanded SCI da taranan ve TÜBİTAK ın başvuru dönemi için geçerli (B) listesinde yer alan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler Expanded SCI da taranan, ancak TÜBİTAK ın başvuru dönemi için geçerli (A) ve (B) listelerinde yer almayan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler Yukarıdaki kategrilere girmeyen, uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler Nt: Bu kaynaklarda yayımlanmış Kısa Bildiri (Shrt Cmmunicatin), Teknik Nt (Technical Nte), Tartışma (Discussin), Editöre Mektup gibi, araştırma knu ve snuçlarının ön duyurusu niteliğindeki yayınlar ilgili bölümler için verilmiş puanların %60 ı ile değerlendirilir. B-Uluslararası bildiriler B1) Tam metinli bildiriler Hakemli Uluslararası Bilimsel Tplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (prceedings) kitabında yayımlanmış tam metinli uluslararası bildiriler. B2) Öz (Abstract) Hakemli uluslararası tplantılarda sunulan bildirilerin, bildiriler (prceedings) kitabında yayınlanmış özleri (abstract). C-Uluslararası kitap - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, uluslararası saygınlığı lan yayın evlerince basılmış yabancı dildeki bilimsel kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve bu tür kitapların editörlüğü. D- Hakemli Dergilerde YayımlanmıĢ Tam Makale D1) araştırma makaleleri Bilimsel hakem heyeti bulunan, sürekli ve periydik larak yayınlanan ulusal dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri. D2) Diğer ulusal makaleler Bilimsel hakem heyeti bulunan, sürekli ve periydik larak yayınlanan ulusal dergilerde yayımlanmış literatür taraması (literature review/survey), lgu sunumu, kuramsal makale, vb. gibi. E- bildiriler E1) Tam metinli bildiriler Hakemli Bilimsel tplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayımlanmış tam metinli ulusal bildiriler. E2) Öz (Abstract) Hakemli Bilimsel tplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayımlanmış özler. F- kitap (ders ntu hariç) - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük Telif ve çeviri kitaplar, bu tür eserlerde davet üzerine yazılan bölümler ve kitap editörlüğü (Ders ntu hariç). 18

19 ESERLER/ AKTĠVĠTELER AÇIKLAMALAR G- BasılmıĢ Bilimsel Rapr Uluslararası ve ulusal kuruluşlarca destekli araştırmaların bilimsel snuçlarını yansıtan ve bu kuruluşlarca basılan raprlar (TÜBİTAK, DPT, NATO, WHO, v.b. gibi.) Nt: A, B, C, D, E, F ve G maddelerinde, yazar nın ikiyi aştığı durumlarda puan 2 ile çarpılıp yazar na bölünür. 5 ve daha fazla yazarlı yayınlara 4 yazarlı yayınlara ilişkin puanlama uygulanır. H- Uluslararası Atıflarla Ġlgili Etki Faktörü (e.f.) I- Dergilerde Hakemlik I-1) Uluslar arası dergide I-1a) Uluslar arası dergide editörlük I-2) dergide I-2a) dergide editörlük Uluslararası atıflarla ilgili etki faktörü, yazarın almış lduğu uluslararası atıf nın A-1 maddesinde tanımlı tplam yayın na bölünmesiyle elde edilir (Hukuk Temel Alanı için B1 ve C de labilir.). Nt: Aday almış lduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri özgeçmişine ekleyecektir. Uluslararası bilimsel hakemli dergilerde (A-1 ve A-2) yayınlanmak üzere sunulan yayınların değerlendirilmesine ilişkin görevi. bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmak üzere sunulan yayınların değerlendirilmesine ilişkin görevi. Nt: Aday görevi için yapılmış lan talep yazısı ile bu yazı dğrultusunda hazırlanan değerlendirme raprunun bir kpyasını başvurusuna ekleyecektir. J- A maddesinde tanımlı uluslararası dergilerin yayın kurulu üyeliği (Editrial Bard) J-1) Uluslar arası Dergi J-2) Dergi K-Tez yönetimi (TamamlanmıĢ) -Dktra (en fazla 3 tez) -Tıpta Uzmanlık Tezi (en fazla 3 tez) -Sanatta yeterlik (en fazla 3 eser) -Yüksek Lisans (en fazla 5 tez) L-Patentler -Yurtdışı -Yurtiçi M Ödüller -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili uluslararası bilim ödülleri, vb. -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili ulusal bilim ödülleri: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri Diğer Ödüller - YarıĢmalar Uluslararası Derece Mansiyn Satın alma Derece Mansiyn Satın alma Nt: Yayınlar için verilen parasal ödüller ve bilimsel tplantılarda tebliğ sunuşları ile ilgili değerlendirmelere puan verilmez. 19

20 ESERLER/ AKTĠVĠTELER N- Eğitime Katkı Sn iki yılda vermiş lduğu Türkçe ders AÇIKLAMALAR Adayın sn iki yılda vermiş lduğu lisans ve lisansüstü dersler, haftada kaç saat veriliyrsa, 1 puan ile çarpılır. Sn iki yılda vermiş lduğu yabancı dilde ders ABET/Blnya kriterlerine uygun ders geliştirme İngilizce verilen derslerin, iki ile çarpılarak değerlendirilir. Bölüm prgramlarında yer alan bir dersi Blnya kriterlerine uygun larak hazırlayan ve bu işlemi belgeleyen dsyasını Bölüm, Fakülte ve Senat Akreditasyn Kmisynları nın nayından geçiren öğretim üyelerine ders başına 3 puan verilir. O- Diğer Akademik Faaliyetler Nt: Kngre, sempzyum, seminer v.b. bilimsel tplantıların düzenleme kurulu ve bilimsel seçici kuruluna katılmış lanlar (Puan düzenleme ve seçici kurul başkanları için 2 ile çarpılır). - Bilimsel Tplantı/Festival Düzenleme Uluslararası - Bilimsel Tplantılarda Seçici/ Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası - YarıĢma jüri üyeliği Uluslararası - Genel Yayın Yönetmenliği/ Prje Danışmanlığı Uluslararası - AraĢtırma Prjeleri I A türü NATO, AB, COST, AVICENNE, EUREKA, MED-CAMPUS, MEDA ve benzeri, UN, NSF ve benzeri uluslar arası saygın kuruluşlarca desteklenen prjeler. B türü TÜBİTAK, TTGV, DPT, Araştırma Fnu prjeleri ile NATO linkage, Cllabrative Research, British Cuncil linkage v.b. prjeler. C türü Diğer yurt içi kuruluşlarca desteklenen araştırma prjeleri. - AraĢtırma Prjeleri II Prje Yöneticisi Araştırıcı Diğer - Üniversite sanayi iģbirliğidanıģmanlık - Eğitim (yaģam byu öğrenme) ve uygulama prjeleri Eğitim (yaşam byu öğrenme) ve yurt içi/dışı kuruluşlarca desteklenen uygulama prjeleri. 20

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU:

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU: PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; a. Bir öğretim elemanının bir faaliyet türünden aldığı puan şu şekilde hesaplanır: b. Bu faaliyet türünden aldığı puan, toplam puanının

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı