Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Yeni kamu mali yönetim sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarında tesisini öngördüğü iç kontrol standartlarına ilişkin yasal düzenleme temel olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İç Kontrolün Tanımı başlıklı 55. maddesinde yer alan; "İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği hazırlanarak, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde " Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri gerekmektedir. Söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınacaktır." hükmü yer almaktadır. Ayrıca üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak İç Kontrol Standartlarının yapısı benimsenmiştir. Bu rapor, iç kontrol standartları ve buna ilişkin hazırlanan Bartın Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirmesi, revizyonu, gerekli güncelleştirmeler ve risk analizi ile yeni dönem eylem planı oluşturmak adına hazırlanmıştır. Bu kapsamda raporda, iç kontrolün tanımı, özellikleri ve genel esasları, iç kontrol alanında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartlar ve iç kontrol sisteminin bileşenleri, iç kontrol sisteminde görevliler ve sorumluluklarına ilişkin genel değerlendirme, üniversitemizin iç kontrol sistemi bakımından mevcut durumu, üniversitemizde kurulan iç kontrol sistemi standartları ve eylem planı sunulmaktadır. 1

3 İÇ KONTROLÜN GENEL ESASLARI İç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, verimli, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. İç kontrol, sadece mali kontrol olmayıp, karar alınmasından işin sonuçlandırılmasına kadar izlenen, tüm prosedürleri kapsayan ve idare çalışanlarının tamamının rol aldığı bir süreçtir. İç kontrol, üniversitemiz birimlerinin bünyesinden ayrı ve özel bir sistem değil, yönetimin faaliyetlerini icra ederken yol gösterici olarak tasarlanan bir sistemdir. İç kontrol uygulamaları; prosedürler, süreçler, fiziki düzenlemeler, kurumun teşkilat yapısı, sorumluluk ve yetkinin belirlenmesi gibi tasarlanmalı ve hedeflere ulaşmak üzere uygulamaya konulmalıdır. Bununla birlikte, kontrol faaliyetlerinde tasarım ve uygulama eksiklerinin olabileceği, bu nedenle tam bir güvence sağlamayacağı dikkate alındığında, iç kontrol sisteminin sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu amaçla, üniversitemizde kurulan iç denetim biriminin görevlerinden biri de; iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkililiği ve işleyişiyle ilgili olarak yönetime bilgiler sağlamak, değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır. TANIMLAR Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyi ifade eder. Etkililik: Bir faaliyetin planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi, hedefe ulaşma derecesini ve yerindeliğini ifade eder. Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. İç Denetim: İç Denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetçiler; kurumsal yönetim ilkeleri olan şeffaflık, sorumluluk, hesap verebilirlik ve adalet ilkelerini kurum geneline yaymak, desteklemek ve tanıtmak misyonuna sahiptirler. İç Kontrol: İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. İç kontrol genel anlamda yönetim kontrolü olup; sadece düzenlemelerden, prosedürlerden, süreç akış şemalarından ve ön mali kontrolden oluşmamaktadır. İç kontrolün, faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınması gerekmektedir. 2

4 Nesnel Güvence Sağlama: Kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıkların korunduğuna, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair kurum içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir. Üst Yönetici: Bakanlıklarda Müsteşar, Milli Savunma Bakanlığında Bakan, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanıdır. Verimlilik: Kullanılan kaynaklarla bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını maksimize etmeyi ifade etmektedir. İÇ KONTROLÜN ÖZELLİKLERİ İç kontrol, idarenin sadece mali iş ve işlemleri ile sınırlı olmayıp bütün iş ve işlemlerini kapsar. İç kontrol, idarenin en üst kademeden en alt kademeye tüm kurum çalışanlarının sorumluluğundadır. İç kontrolün oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesinden yönetim sorumludur. İç kontrol konusunda tüm çalışanların rol ve sorumlulukları aynı değildir. İç kontrol belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir. Sadece yazılı dokümanlara dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder. Merkezi kontrollerden ziyade, yönetim sorumluluğuna dayalı yöntemlerin benimsenmesinin sonucudur. SORUMLULAR Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi nde; kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının, idarenin üst yöneticisinin liderliği ve gözetiminde, strateji geliştirme biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde ve harcama birimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesinden üst yöneticinin sorumlu olması sebebiyle iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin üst yönetici onayı ile yürütülmesi gerekmektedir. Harcama yetkilileri; kendi birimlerindeki iç kontrol sisteminin işleyişinden, iç denetim birimi ise kurulacak iç kontrol sisteminin denetlenmesi ve geliştirilmesi yönünde sorumlu olmaktadır. Üniversitemiz üst yöneticisi, harcama yetkilileri ve diğer yöneticileri; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu bulunmaktadır. 3

5 İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutulur ve gerekli önlemler alınır. İÇ KONTROL STANDARTLARI VE İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olup aşağıda sıralanan hedefleri gerçekleştirmek suretiyle kurumun misyonunu başarması için riskleri göğüslemek ve makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmıştır. İç Kontrol; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme olmak üzere birbiriyle bağlantılı beş unsurdan meydana gelmektedir. Aşağıda iç kontrol öğelerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Kontrol Ortamı: Kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetimin ve personelin etik değerleri ve organizasyonun bütününde her zaman iç kontrole yönelik destekleyici bir tavır içinde olma, Uzmanlığa adanmış olma, Üst yönetimin tavrı (yönetim felsefesi ve iş görme üslubu), Organizasyonel yapı, İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları. Risk Değerlendirmesi: Kurumun, hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen önemli riskleri tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar verilmesini belirleme sürecidir. Risk değerlendirmesi kurumda meydana gelebilecek risklerin tespiti, risklerin ölçülmesi, organizasyonun göğüsleyeceği risk kapasitesinin belirlenmesi, risklere verilecek yanıtları geliştirmeyi içermektedir. Faaliyetlerin koşulları devamlı olarak değişmekte olduğundan, risk değerlendirmesinin süreklilik temelinde tekrarlanan bir süreç olması gerekmektedir. Kontrol Faaliyetleri: Riskleri göğüslemek ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir. Kontrol faaliyetlerinin etkin olabilmesi için amaca yönelik olması, dönem boyunca planlandığı şekilde sürekli işlev görmesi ve maliyet etkin, kapsamlı, makul ve kontrol hedefleriyle doğrudan bağlantılı olması gerekmektedir. Bununla birlikte kontrol faaliyetlerinin organizasyonun geneli, tüm kademeleri ve tüm fonksiyonları ile bütünleşikliği de sağlanmalıdır. 4

6 Bilgi ve İletişim: İç kontrolün genel hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından yaşamsal önem taşımaktadır. Güvenilir ve uygun bilginin ön şartı işlerin ve işlemlerin anında kaydedilmesi ve düzgün biçimde sınıflandırılmasıdır. Bilgiler, personelin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak formatta ve takvime göre belirlenip elde edilmeli ve onlara duyurulmalıdır. Bu nedenle, iç kontrol sistemi ve bütün işlemler ve önemli işler eksiksiz olarak dokümante edilmelidir. Yönetimin uygun kararları alma gücü, bilginin uygun, vaktinde, güncel, doğru ve erişilebilir olmasından, bir başka deyişle bilginin kalitesinden etkilenmektedir. İletişim aşağıdan yukarıya, enlemesine ve yukarıdan aşağıya olmalıdır. Tüm personel kontrol sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmelerini sağlayacak şekilde, üst yönetimden net mesajlar almalı, bireyler kendi faaliyetleri ile diğerlerinin çalışmaları arasında nasıl bağlantı kuracaklarını ve iç kontrol sistemi içindeki rollerini bilmelidirler. Ayrıca, kurum dışındaki üçüncü kişilerle de etkili bir iletişimin kurulması gerekmektedir. İzleme: İç kontrol sistemleri; dönem içindeki sistem performans kalitesini değerlendirmek amacıyla izlenmelidir. İzleme fonksiyonu rutin izleme faaliyetleri, özel değerlendirmeler veya her ikisinin kombinasyonu aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Sürekli İzleme: İç kontrolün sürekli izlenmesi kurumun normal, tekrarlanan çalışma faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu tür izleme faaliyetleri arasında düzenli nitelikteki yönetim ve gözetim faaliyetleri ve personelin görevinin icrası sırasında aldığı diğer önlemler yer alır. Sürekli izleme faaliyetleri; kontrolün her bir unsurunu içermekte olup düzenli, ahlaki, ekonomik, verimli ve etkin olma niteliklerini taşımayan iç kontrol sistemlerine karşı alınan önlemlerle ilgilidir. Özel Değerlendirmeler: Özel değerlendirmelerin kapsamını ve sıklığını, risk değerlendirmesi ve sürekli izleme prosedürlerinin etkinliği belirlemektedir. Özel tekil değerlendirmeler iç kontrol sistemin etkinliğinin değerlendirilmesini içermekte olup önceden belirlenmiş yöntemlere ve prosedürlere dayalı olarak iç kontrolün arzu edilen sonuçları gerçekleştirmesini güvence altına almaktır. İç kontrolün yetersizlikleri yönetimin uygun kademelerine rapor edilmeli, denetim bulgularının ve tavsiyelerinin tatminkar bir biçimde ve hemen yerine getirilmesini sağlamalıdır. Maliye Bakanlığınca çıkarılan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği nde yer alan beş temel başlık altındaki toplam 18 standart ve her bir standart için gerekli genel şartlar aşağıda sunulmuştur. 5

7 1- Kontrol Ortamı Standartları ( 4 adet standart ) Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük Standart 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Standart 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı Standart 4. Yetki Devri 2- Risk Değerlendirme Standartları ( 2 adet standart ) Standart 5. Planlama ve Programlama Standart 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 3- Kontrol Faaliyetleri Standartları ( 6 adet standart ) Standart 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Standart 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Standart 9. Görevler Ayrılığı Standart 10. Hiyerarşik Kontroller Standart 11. Faaliyetlerin Sürekliliği Standart 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri 4- Bilgi ve İletişim Standartları ( 4 adet standart ) Standart 13. Bilgi ve İletişim Standart 14. Raporlama Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 5- İzleme Standartları ( 2 adet standart ) Standart 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi Standart 18. İç Denetim şeklindedir. 6

8 İÇ KONTROL STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1- KONTROL ORTAMI STANDARDI Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesinin sağlanması, idarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi, personele duyurulması ve idarece uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamaları, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almaları, yetkiler ve yetki devrinin sınırlarının açıkça belirlenmesi ve yazılı olarak bildirilmesi ile ifade edilen iç kontrol standardı çerçevesinde, üniversitemizin mevcut durumunun değerlendirilmesi neticesinde; Yeni mali sistemin kurumsal uyumlaştırması kapsamında, iç kontrol sistemine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılarak, bilgi/belge/doküman temin edildiği ve konuyla ilgili çalışmaların geniş katılımla yapılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alındığı, Harcama birimlerinin, üstlendikleri faaliyetlerle ilgili olarak gerekli bilgilendirmelerin, yeni mali yönetim ve kontrol sistemi çerçevesinde düzenlenen raporların kamuoyu ile paylaşıldığı, Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında kurumsal ve harcama birimleri düzeyinde misyonun tespit edilip duyurulduğu, Kalite yönetimi ve kadro çalışmaları çerçevesinde, birçok birimde personelin görevlerine ilişkin yetki ve sorumluluk tanımlarının yapılarak ilgili personele duyurulduğu, ancak, kurum genelinde güncellemelerin yapılmadığı, Kurumsal düzeyde, hassas görevlerin tespitine yönelik sistematik ve bütüncül bir çalışma yapılmadığı, ancak birimler düzeyinde görev prosedürleri ile ilgili bazı kısmi çalışmaların gerçekleştirildiği, Yöneticiler tarafından, görevlerin kontrolünün, evrak takibi ve hiyerarşik kontroller ile sağlandığı, mali faaliyetlerin sonucunun izlenip periyodik aralıklarla raporlandığı, İnsan kaynakları yönetiminin, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde ve üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak yürütüldüğü, Yetki devirlerinin, yasal mevzuat çerçevesinde ve kadro imkanları dahilinde yürütmekte olduğu, yetki devrine ilişkin onay, yazı vs. ilgili birimlere yazışma yapılmak suretiyle bildirildiği, devredilen yetkinin önemi ve riskinin dikkate alındığı, Harcama birimlerinde, iş akış süreçlerindeki imza onay mercilerinin tespit edilip personele duyurulduğu, ancak bu tespitlerin, kurumsal düzeyde yaygınlık kazanmış bir uygulama olmadığı tespit edilmiştir. Yapılacaklar: Etik değerlerde kişisel inisiyatiflerle farklı uygulamalara rastlansa da, doğru yapılanmanın kurumsallaşmasını sağlamak üzere Etik Kurul teşkil edilmiş olup düzenlemelerin yazılı ve kurumsal düzeyde yapılmasına devam edilecektir. Organizasyon yapısı ve görevlere yönelik çalışmalar ile ilgili standardın genel koşulunun kurumsal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere gerekli faaliyetler yürütülecektir. 7

9 Personelin yeterliliği ve performansı yükseköğretim kurumları insan kaynaklarında nitelik ve nicelik olarak yaşanan eksiklik nedeniyle, kontrol ortamı standardının genel koşullarının kurumsal düzeyde tam anlamıyla sağlamanın eksiklik giderilmediği sürece fiilen imkansız olduğu ve bu nedenle ilgili standardı sağlamaya yönelik faaliyetler mevcut kadro ve bütçe imkanları çerçevesinde yerine getirilecektir. Yetki devri, kurumsal düzeyde yaygınlık kazanmayan uygulamaların, iç kontrol standartları çalışmaları esnasında uyum eylem planında belirtilen faaliyetler aracılığıyla sağlanması konusunda gerekli çalışma ve kontrol faaliyetleri yerine getirilecektir. 2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI İdarelerin, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturup gerekli bildirimlerde bulunmaları ve yerine getirdikleri faaliyetlerin plan ve programlara uygunluğunun sağlanması, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin tanımlanarak değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi olarak tanımlanan iç kontrol standardının değerlendirilmesi neticesinde; Stratejik Plan kapsamında yapılan çalışmaların geniş katılımla yürütüldüğü, Üniversitemiz Stratejik Planı ve Performans Programı hazırlanmış olup faaliyetlerin ilgili mevzuatın kendisine verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda ve Stratejik Plan, Performans Programı ve Kurum Bütçesi çerçevesinde yürütülmekte olduğu, Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı hazırlığında Stratejik Planı bulunmadığından, risk değerlendirme standardı amaç ve hedeflere göre değil içsel tutarlılık gözetilerek hazırlandığı ve uygulamada ilgili mevzuat ve finansman kaynakları ile yasal düzenlemelerin imkanı çerçevesinde hareket edilmeye azami hassasiyet gösterilmekte olduğu, Üniversitemizde, kurumsal düzeyde ve sistemli bir biçimde risklere ilişkin tespitlerin yapılmadığı, Yasal düzenlemeler çerçevesinde tanımlanan görevler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından riski yüksek faaliyet/birimlerin işlemler düzeyinde izlendiği ve üst yönetimin bilgilendirildiği, Üniversitemiz dönemi Stratejik Planının hazırlanması aşamasında SWOT analizi yapılarak, Güçlü-Zayıf yönler ile Fırsatlar-Tehditlerin belirlendiği, Risk eylem planları ile mali işlemlerin yürütülmesi esnasında her türlü ön mali kontrol/süreç kontrolü uygulamasında yapılan tespitler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alındığı tespit edilmiştir. 8

10 Yapılacaklar: Plan ve programlamanın, kurumsal ve birim performans programındaki hedeflerin tespitinde; spesifik, ölçülebilir, karşılaştırılabilir, ulaşılabilir, kapsamlı, ilgili ve süreli olmasına hassasiyet gösterilecek ve sürekli geliştirilmeye gayret edilecektir. Sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi dönemler itibarıyla yapılacak olup planlama ve programlama faaliyetine sürekli geliştirilerek devam edilecektir. Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek risklerin tespiti ve analizi için, periyodik dönemleri kapsayan katılımcı yöntemlerle risk değerlendirme çalışmaları ve buna dayanılarak risk haritaları ve risk eylem planları oluşturularak, kurumsal düzeyde risklerin kontrol edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Amaç ve hedeflerin ölçülebilirliği konusunda standardın ruhuna uygun yapılanmanın tesisi için gerekli çalışmalar uyum eylem planı kapsamında yerine getirilecektir. 3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI İdarelerin, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol stratejisi ve yöntemlerinin belirlenmesi, faaliyetlerin, mali karar ve işlemlerin yazılı prosedürlerinin düzenlenmesi, güncellenmesi ve ilgili personelin erişimine sunulması, hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerinin çapraz ve süreç kontrolüne imkan verecek biçimde personel arasında paylaştırılması, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemlerin alınması, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi olarak tanımlanan standart ile ilgili mevcut durum değerlendirildiğinde; Üniversitemizde mali kontrol faaliyetinin, 5018 sayılı Kanun, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönetmeliği ve bunlara dayanılarak hazırlanan Bartın Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yerine getirildiği, İdari faaliyetlere ait kontrolün ise mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütüldüğü, Bazı faaliyetler için düzenli gözden geçirme, karşılaştırma, raporlama, doğrulama yöntemlerinin uygulandığı, Bazı faaliyetlerde özellikle riskli alanlarda örnekleme yolu ile kontrol, doğrulama, yetkilendirme, gözetim, inceleme ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına dair prosedürlerin geliştirilmekte olduğu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince varlıkların dönemsel kontrollerinin yapıldığı, Mevzuat dahilinde yapılmakta olan kontrollere yönelik herhangi bir maliyet analizi yapılmamakla birlikte, karşılaştırma, onaylama, raporlama ve doğrulama gibi maliyeti az olan kontrol yöntemleri kullanıldığından maliyetin beklenen faydayı aşmadığı, 9

11 Mali karar ve işlemler, prosedürlerle ilgili olarak hazırlanması gerekli doküman/talimat/yönergeler, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar ile iş akış şemaları hazırlanarak duyurulduğu, Bu prosedürlerin, tüm birimler bazında uygulanması ve güncel kalmasını sağlayacak çalışmaların kapsamlı bir şekilde rutin olarak yapıldığı ve harcama birimlerine duyurulduğu, Harcama birimleri tarafından tespit edilen prosedür ve süreçlerin de personel tarafından anlaşılabilir/ulaşılabilir olmasının temin edildiği, Standart ile ilgili genel koşulların yerine getirilmesinin önündeki en önemli engel, üniversitemiz personel sayısının yetersizliğidir. Bu nedenle her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevlerinin aynı kişi tarafından yerine getirildiği, Fiili olarak yaşanan bu durum nedeniyle üstlenilen riskin bilindiği, ancak kadro imkanları nedeniyle geliştirilecek önlemlerin kısıtlı olduğu, Üniversitemiz yöneticileri tarafından, mevcut kadro imkanları çerçevesinde belirlenmiş ve belirlenecek prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için, ilgili mevzuat ve iç kontrol sistemi kapsamında tespit edilen iş akış şemalarına göre süreç kontrolü yapılmasının benimsendiği, Personel yetersizliği ve görevden ayrılmaların olması durumunda personel imkanlarına göre sistematik olmayan geçici çözümler üretildiği, Yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda personelin intibakını sağlamak amacıyla ilgililere eğitim verme yoluna gidildiği, Bilgi teknolojilerinin günümüz standartlarına uygun bir şekilde kullanıldığı, Verilerin bir bilgi depolama biriminde istatistiki standartlara göre düzenlenip korunması/arşivlenmesini teminat altına alan, kapsamlı bir yönetim bilgi sisteminin henüz oluşturulmadığı, İnternet üzerinden işlenecek suçlara karşı mücadele amacıyla içerden dışarıya ve dışarıdan içeriye olan internet erişimlerinin kullanıcı bazında kayıt altına alındığı, Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere güvenlik duvarları ve antivirüs programlarının satın alındığı, yetkilendirmelerin yazılı olarak belirlenip uygulandığı, Maliye Bakanlığı e-butce, Say2000i ve KBS sistemi ile personel, maaş, ek ders, öğrenci otomasyonlarına veri girişi ve erişimi konusunda farklı yetkilendirmelerin yapıldığı, güncelliğini sağlamak üzere gözden geçirildiği tespit edilmiştir. Yapılacaklar: Üniversitemizin hedeflerine ulaşmasını amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol stratejisi ve yöntemlerini belirleme çalışmalarına ait faaliyetlerin tespit edilerek, belirtilen zaman diliminde sonuçlandırılması için azami hassasiyet gösterilecektir. İdari ve mali işlem ile süreçlerle ilgili olarak güncelliği sağlanmış kalıcı bir kontrol sistemi oluşturabilmek için gerekli faaliyetler düzenli olarak yürütülecek ve eksikliği duyulan alan/işlem/süreçler için yürütülmeye devam edilecektir. 10

12 Görevler ayrılığı gereği hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerinin çapraz ve süreç kontrolüne imkan verecek biçimde personel arasında paylaştırılması çalışmalarına devam edilecektir. Hiyerarşik kontroller sürekli olarak geliştirilip kalıcılığını sağlayacak tedbirler alınıp, eylem planında çalışma grubu tarafından tespit edilen faaliyetler yürütülecektir. 4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İdarelerde, hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olunması, amaç, hedef, gösterge ve faaliyetler ile bunların sonuçlarını, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanması, gelen giden evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı bir sisteme sahip olmaları, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesini sağlayacak yöntemleri oluşturmaları olarak ifade edilen standart çerçevesinde mevcut durum değerlendirildiğinde; Üniversitemizde hazırlanan ve yayımlanan bilgilerin anlaşılabilirliği ile doğruluğu ve güvenilirliğinin hazırlandığı dönem itibariyle sağlandığı, ancak mevcut bilgilerin sistemli olarak güncellenmesinin personel yetersizliği nedeniyle her zaman yapılamadığı, Bütçe (e-butce), Muhasebe (Say2000i) ve KBS yazılım sistemleri aracılığıyla, performans programları, bütçenin uygulanması ve kaynak kullanımına ilişkin bilgilere zamanında erişilebildiği, Üniversitemizde, anket çalışmaları ve dilek-şikayet kutuları ile personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlayacak mekanizmaların oluşturulduğu, Üniversitemizin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde, görev ve sorumlulukları kapsamında, yöneticiler tarafından beklentilerin sistematik/yaygın olmayan kısmi bildirimlerle personele iletilmiş olduğu, Her yıl, Üniversitemizin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programları ile faaliyet raporlarının web ortamında kamuoyuna duyurulduğu, Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlere ilişkin kurumsal mali durum ve beklentiler raporunun ilgili kurumlara gönderildiği ve web sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurulduğu, Kurumsal ve harcama birimi düzeyinde hazırlanan faaliyet raporları aracılığı ile üniversitemiz faaliyetlerinin ilgili kurumlara bildirildiği ve ayrıca web sayfası yoluyla yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin kamuoyuna duyurulduğu, ancak, birimler tarafından faaliyetlerin performans değerlendirmesi henüz yapılmadığından faaliyet raporlarında, performans değerlendirmesi kısmının yer almadığı, ilk olarak 2013 yılı İdare Faaliyet Raporunda performans değerlendirmelerine yer verildiği, Mevzuatın öngördüğü raporların, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlandığı, Kayıt ve dosyalama sisteminin, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile birim içi haberleşmeyi sağlayacak şekilde yürütüldüğü, Evrak kayıt ve dosyalama sisteminde uygulama birliğini sağlamak üzere geliştirilen (SGB net) otomasyon sisteminin kısmen uygulandığı, 11

13 Kayıt ve dosyalama sisteminin, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandığı, Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerine ilişkin kurumsal düzeyde bir tespitin yapılmadığı, uygulamanın ilgili mevzuatın genel esasları çerçevesinde yürütüldüğü, Bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemenin yapılıp birim yöneticileri tarafından gerekli önlemlerin alındığı, Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin, kurumsal bir yaklaşım olarak haksız ve ayırımcı bir muameleye maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Yapılacaklar: Standardın genel koşullarının temelde sağlandığı anlaşılmakta olup bu sistemin güncelliği ile kalıcılığını temin edecek tedbirler almanın yanı sıra, harcama birimleri tarafından, faaliyet performanslarının değerlendirilmesine yardımcı olacak yönetim bilgi sistemleri tesis edilip geliştirilecek, kurumsal düzeyde yatay ve dikey raporlama ağı ve süreçler yazılı olarak belirlenecektir. Bilgi/belge/dokümanların daha sağlıklı korunmasını sağlamak üzere, standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sisteminin altyapı çalışmalarına imkanlar ölçüsünde ağırlık ve hız verilecektir. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi ile ilgili olarak yazılı prosedür ve süreçler hazırlanıp, uygulamanın kurum düzeyinde yaygınlaştırılmasını sağlayacak tedbirler alınıp, eylem planında belirtilen faaliyetler yerine getirilecektir. 5- İZLEME STANDARTLARI İdareler tarafından, iç kontrol sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi, kurumsal olarak tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmada, mevcut iç kontrol sisteminin ne ölçüde başarılı olduğunun izlenme ve değerlendirilmesi, aksayan yönlerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması ile fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetinin temin edilmesi olarak ifade edilen standart çerçevesinde mevcut durum değerlendirildiğinde; Yeni mali sistem çerçevesinde iç kontrol çalışmalarını yürütmek ve ön mali kontrol faaliyetini gerçekleştirmek, değerlendirme yapmak, gerekli yasal yönergeleri hazırlayıp prosedürleri oluşturmak ve kurumsal düzeyde koordinasyonu sağlamak için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin oluşturulduğu, İç kontrolün bir parçası olan ön mali kontrol ve diğer mali kontrol süreçlerinin, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirildiği, İlgili yasal mevzuat çerçevesinde yapılan ve/veya yapılacak olan düzenlemelerin uygulanması, değerlendirilmesinde, mümkün olduğunca katılımcı yöntemin izlendiği ve talep/öneri/şikayetlerin kurumsal yaklaşım olarak dikkate alındığı ve değerlendirilip ilgilisine bilgi verildiği, 12

14 Üniversitemizde iç denetçi ataması 2014 yılında yapıldığından, iç denetim faaliyetlerinin iç denetçiler tarafından yapılmadığı tespit edilmiştir. Yapılacaklar: İç kontrol standartlarında belirtilen genel şartların yerine getirilmesi sürecinin devamında iç kontrol değerlendirmeye tabi tutulacak ve değerlendirme sonucunda alınması yapılması gerekenlerin ivedilikle yerine getirilmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Kamu mali sistemi çerçevesinde yapılanmış olan Üniversitemiz İç Denetim Birimine 2014 yılında iç denetçi atanmış olup eylem planı sonuçları iç denetçi tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir. SONUÇ Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerden tamamlanamayan eylemler ile süresi belli olmayan eylemlerin sürelerinin yeniden belirlenerek tamamlanmasının sağlanması, Üniversitemiz dönemi Stratejik Planı uygulamaya konulmuş olup üniversitemiz bütçesi performans esasına göre hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda mevcut eylem planımızda öngörülen eylemlerin stratejik planda belirtilen amaç, hedef ve performans göstergeleri ile diğer standartların bir arada değerlendirilmesinin yapılarak yeniden iç kontrol eylem planı hazırlama çalışmalarının başlatılması, Stratejik plandaki amaç, hedef ile göstergelere ulaşılmasını ve görevlerin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durumların tespiti için öncelikli olarak Üniversitemiz Risk Değerlendirme Analizi nin yapılması ile ilgili çalışmaların başlatılması, Kurumun vizyonu ve stratejisi doğrultusunda mevcut ve gelecekteki beklentilere uygun orta ve uzun vadeli stratejik planlarının olması ancak mükemmel süreçler ile anlam kazanır. İyi tanımlanmış, sahipleri ve sorumluları belirlenmiş süreçlerle çalışan kurumlar, değer yaratan sonuçlar üretir. Zaman ve diğer kaynakları daha iyi kontrol edebilir, daha etkin kullanabilir. Gereksiz tekrarlar ayıklanabilir. Performansı daha kolay izlenebilir. Bilgiye ulaşım kolaylığı ve sürekli iyileştirme uygulamasını kolaylaştırır. İdarece varılmak istenen amaç ve hedefe ulaşılması için süreçlerin tanımlanması, haritalandırılması ve iyileştirilmesine yönelik planlama ve uygulama çalışmalarının (süreç yönetimi) yapılması gerekmektedir. Süreç yönetimi; süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli adımlarda ölçümler alınarak performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür. Hataları bulmak kadar, amaçlara ulaşmada etkisiz ve gereksiz faaliyetleri belirlemek için kullanılır. 13

15 Mevcut duruma baktığımızda süreç yönetimine geçişin gerekli olduğu düşünülmektedir. Çünkü; - Görevinin gereklerini bilen, nitelikli personel sayısının yetersizliği, - Çalışanların işlem zincirinin tamamını göremediğinden, tek bir halkasına odaklanması/uzmanlaşması, sistemi bir bütün olarak algılayamaması, işine hakim personelin üstünlük kurması, - Personel rotasyonunun oldukça güç olması, personelin çalıştığı alan dışında sorumluluk üstlenmek istememesi, işin başlangıcını, sürecini ve sonucunu gösteren rehber bulunmaması, - Uygulanması gereken prosedürlerin oldukça değişik olması, bir bütün halinde kontrol noktalarının ortaya koyulamaması, - Mevzuatımızın hızlı bir şekilde değişmesi, değişikliklerin uygulayıcılar tarafından takip edilmesinde güçlükler yaşanması, bilinen gerçekler olarak karşımıza çıkmaktadır. GENEL DEĞERLENDİRME 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca yapılması gereken "Kamu İç Kontrol Standartları"na uyum çalışmaları yukarıda da ifade edildiği üzere kurumsal düzeyde başlatılmış ve devam etmektedir. İç kontrol sisteminin, kurumun mali ve mali olmayan bütün süreçlerini kapsaması ve süreklilik arz eden dinamik bir süreç olması nedeniyle, bütün birimlerin ve çalışanların aktif olarak katılımı zorunluluk arz etmektedir. Eylem planında ön görülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak izlenmekte, değerlendirilmekte ve eylem planı formatında üst yöneticiye sunulmaktadır. İç kontrol kapsamında yapılan düzenlemelerden üst yönetici tarafından uygun bulunanlar onaylanarak uygulanmaktadır. İç kontrol sistemine ilişkin yürürlüğe konulan düzenlemelerin, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca üst yöneticinin (Rektör) onayını izleyen on gün içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Temelde beş ana başlığın çalışma ekseni olarak belirlendiği iç kontrol standartları ile bunların detaylarında yer alan alt başlıklar kapsamında, yapılması öngörülen faaliyetlerin sorumlu birimler düzeyinde zamana bağlı kalınarak yerine getirilmesi planlanmaktadır. Mümkün olduğunca katılımcı yöntemler çerçevesinde ve alt çalışma grupları kapsamında yürütülmesi düşünülen süreçte tespit edilen standartlara ilişkin olarak kurum personelinin görüş ve önerilerinin alınması ve bunların değerlendirilmesi öngörülmektedir. Maliye Bakanlığının işbirliği ve teknik desteğine de ihtiyaç duyulan çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek olan mali kaynak ihtiyacının üniversitemizin imkanları çerçevesinde karşılanması düşünülmektedir. Üniversitemizin kurumsallaşmasına katkıda bulunmasının yanı sıra, iyi yönetişim ve doğru kamu yönetim ilkelerini hayata geçirme, örnek mevcut uygulamaların yaygınlaşarak, kalıcılığını sağlama ve kurumun yapılanmasını baştan aşağı tekrar gözden geçirme hususunda ilave bir fırsat olarak gördüğümüz iç kontrol standartlarının tespiti ve kamu 14

16 kesimi tarafından içselleştirilmesi sonucunda hizmetlerin daha etkin, verimli ve ekonomik olacağı inancıyla, Bartın Üniversitesi olarak bu kapsamda yürütülmesi gereken çalışmalara azami hassasiyet gösterilmekte ve gösterilmeye de devam edilecektir. Kurumsal düzeyde; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın teknik desteği ve koordinasyonuyla harcama birimlerinin katkılarıyla hazırlanan Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı ile ilgili mevcut durum ile öngörülen eylemlerin sonuçları hakkında birimlerimizden bilgi ve doküman temin edilmiştir. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı dahilinde yapılan çalışmalar ekli tabloda sunulmaktadır. Tablo, özetle 5 ayrı sütundan oluşmaktadır. Birinci sütunda iç kontrol standart kod numarası, ikinci sütunda mevcut durum, üçüncü sütunda eylem kod numarası, dördüncü sütunda öngörülen eylem veya eylemler, beşinci sütunda ise Bartın Üniversitesince yapılan uygulama sonuçları yer almaktadır. Üniversitemizce eylem planı dahilinde yapılan çalışmalara ilişkin belgeler ise tablonun ekinde yer almaktadır. Eylem planında yapılmamış veya yapılmakta olan faaliyetlere ait eylemler, eylem planı formatında ayrıca düzenlenmiştir. Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planında her yıl sürekli yapılması gereken bütçenin hazırlanması, birim ve idare faaliyet raporunun hazırlanarak kamuoyuna duyurulması, yatırım izleme değerlendirme raporları, mali durum ve beklentiler raporu ve bilgisayar veri girişi yapılan verilerin güncellenmesi ile bu verilerin kullanıma hazır olup olmadığının test edilmesi gibi işlemler Üniversitemiz Eylem Planı uygulama döneminde sürekli bir şekilde ve süresinde yapılmıştır. Bu nedenle bir yılla sınırlı olmayan ve süreklilik arz eden eylemler, eylem dönemi içerisinde değerlendirildiğinden süre belirtilmemiştir. Diğer taraftan tarih ve 2006/10654 sayılı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte, tarih ve 2008/14374 sayılı ilave bir yönetmelikle bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmelik, kamu kurumu veya kuruluşlarının tamamını esas alan önemli risklerin değerlendirilmesinin iç denetçiler tarafından yapılacağını karara bağlamıştır. Ayrıca, bu denetimin hem iç kontrolle ilişkisi ortaya konmuş hem de risk değerlendirmedeki sorumluluk sınırı çizilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 66. maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayınlanan Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi nde bir kez daha iç denetçiler ile iç denetim birimlerine atıfta bulunarak değerlendirme mercii tanımlanmıştır. Bu nedenle, bir kamu kurumu veya kuruluşunun tamamını esas alan risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için, ilgili kamu kurumu veya kuruluşunda en azından bir İç Denetçi, kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile performans kriterlerinin bulunması gerektiğinden, Üniversitemiz Eylem Planındaki Risk Değerlendirme Standardı kanunun gerektirdiği genişlikten daha dar tutularak, Uyum Eylem Planı Çalışma Grubunun risk tespit ve tedbir faaliyetleri önerileri ile birimlerin risk değerlendirme faaliyetine göre düzenleme yapılmıştır. Risk, idarelerin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylardır. 15

17 Yani, riskler, tehdit içeren potansiyel sonuçlardır ve hedeflere ulaşmayı engeller. Risk yönetimi, bir kurumun karşı karşıya olduğu risklerin tanımlanması, ölçümlenmesi ve önceliklendirilmesi (risk değerlendirmesi) sonrası başlayan, bu risklere yönelik tedbirlerin alınması ile devam eden ve nihayetinde de bu risklerin sürekli olarak takibi ve mevcut tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ile sona eren bir süreçtir. Kurum içi ve dışında kurumu ilgilendiren riskler belirlendikten sonra, bu riskler önem ve öncelik sırasına sokulmak üzere ölçülür, yani puanlanır. Tüm bu işlemlere risk değerlendirmesi işlemi denir. Devamında bu riskler tek tek veya gruplar halinde ele alınmak suretiyle bunları etkisiz hale getirmeye yönelik risk yönetim stratejileri geliştirilir. Üniversitemiz dönemini kapsayan stratejik planı ile stratejik plandaki amaç ve hedefleri ile performans göstergelerinin bir program dahilinde gerçekleştirildiği, Üniversitemiz Performans Programı hazırlanarak 2013 yılında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/14374 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversitemize tahsis edilen iç denetçi kadrosuna 2014 yılında bir adet iç denetçi ataması yapılmıştır yılında stratejik planımızdaki amaç, hedef ve performans göstergelerine ulaşılmasına veya görevlerin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olayların tespit edilmesi amacıyla ve katılımcı bir şekilde belli bir takvime bağlı olarak Üniversitemiz risk değerlendirmesi, tanımlanması, ölçümlenmesi ve önceliklendirilmesi çalışmalarına Üst Yönetici onayı ile başlanılması gerekmektedir. Diğer taraftan; İç kontrol standartları işlem ve süreçlerle ilgili olarak yapılması gereken çalışmalar: 1- Öncelikle alt yöneticiler ve iç kontrolden sorumlu personel ile Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı uygulamaları konulu toplantı yapılması ve risk analizi hazırlanması, (Nisan-Mayıs 2014) 2- İç kontrol birim sorumluları ve iç kontrol sistemi sorumlularının tespit edilmesi, (Nisan 2014) 3- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulması (oluşturuldu.), 4- Üniversitemiz iç kontrol sistemi Proje Ekibi oluşturulması, 5- İç Kontrol Sistemi Düzenleyici Önleyici Faaliyet Komisyonu kurulması, 6- Uygulanan İç Kontrol Sisteminin (İKS) makul güvence sağlayıp sağlamadığı ile beklenen kalitede çalışmasını izlemek amacıyla anket formları düzenlenerek İKS Proje Ekibi tarafından değerlendirilmesi, 7- İç Kontrol Sisteminin uygulamasında tespit edilen uygunsuzluğu düzeltici, önleyici faaliyetleri belirten form düzenlenerek birimlere gönderilmesi, 8- İç kontrol uyum eylem planı kapsamında iç denetim takvimi oluşturularak hazırlanan İç Denetim Raporunda ifade edilen sonuçlara göre öngörüler oluşturulması, 9- İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi veya idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 16

18 raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutulması ve önlemler alınması, 10- Yılda bir kez iç kontrol değerlendirilmelerinin gelişimini etkileyen faktörlerin tespitinin yapılması (durumsal farkındalık, mevzuat değişikliği, iç denetimin etkinleştirilmesi gibi), 11- İç kontrol faaliyetleri için takvim oluşturulması gerektiği Başkanlığımızca değerlendirilmektedir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı