T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ"

Transkript

1 A B C İnsan Kaynakları T.C. MÜDÜRÜ İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar * Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 5 * Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek. 6 7 * Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak. * Harcama Yetkilisi olarak harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak. 8 * Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek. 9 * Çağdaş gelişmeleri takip ederek, belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak bunları Meslek Yüksekokulundaki süreçlere yansıtmak Dr. Öğr. Üyesi Kadir EROL Müdür V. Yüksekokul Akademik İdari Personel ve Birimler * Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. * Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. * Yüksekokul ve bağlı birimlerin eğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesini planlamak. 13 * Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. 14 * Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak. 15 * Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 16 * Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimimin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlamak. 17 * Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak. 18 * Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek. 19 * Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

2 T.C. MÜDÜR YARDIMCISI İnsan Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar * Konferans seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesini yapmak. * Öğrencilerin Sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetleri düzenleme sürecinde öğrencilere yardımcı olmak. * Müdürlük tarafından sevkedilen yazıları, gereğini yapmak üzere ilgili personeli yönlendirmek. * Laboratuvarların malzeme ihtiyaçlarını, çalışmasını ve düzenini takip ederek denetlemek. * Akademik ve idari personelle ilgili organizasyonu sağlamak. * Akademik personelin izin ve özlük hakları ile ilgili işlemleri takip etmek * Akademik personelin yerleşim planını düzenlemek Öğr. Gör. Dursun ARSLANER Müdür Yardımcısı Akademik Sosyal ve Kültürel Faaliyetler * Öğretim Elemanlarının Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi ve teminini sağlamak. * Sınav tarih, saat ve yerlerini belirlenmesini, gözetmenlerin tayin edilmesini ve sınavların düzenli olarak yapılmasını sağlamak. * Yüksekokul yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlanmasına yardımcı olmak. * Müdürlük Makamınca kendisine bağlanan Kurul ve Komisyonlara Başkanlık etmek. * Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna katılmak. * Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç-gereçleri korumak ve saklamak. * Müdürün yokluğunda yerine vekalet etmek. * Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek. * Müdürün verdiği diğer görevleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek.

3 T.C. MÜDÜR YARDIMCISI İnsan Kaynakları Öğr. Gör. Zafer KÖSE Müdür Yardımcısı İş Akış Süreci Eğitim-Öğretim İşleri Görev Yetki ve Sorumluluklar * Eğitim - Öğretim ile ilgili işlerde Bölüm Başkanları ile koordinasyon kurarak çalışmaları izlemek. * Ders Planları, Ders ve Sınav Programlarının hazırlanmasını hazırlamak ve bu konularda öğretim elemanlarından ve öğrencilerden gelen sorunları çözmek. * Öğrenci disiplin olayları ile ilgili işlemleri yönetmenliklere uygun olarak yapmak. * Öğrencilerin sportif ve kültürel etkinlikler kapsamındaki izinlerini değerlendirir ve ilgili birimler tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak. * Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına yapılan itirazları değerlendiririlmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak. * Öğrenci Staj Komisyonlarını belirlemek, Öğrenci danışmanlık hizmetlerini düzenlemek ve işleyişini denetlemek. * Yurt içi ve yurt dışı öğrenci yatay geçiş işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak. * Akademik ve idari personelle ilgili organizasyonu sağlamak. * Müdürlük Makamınca kendisine bağlanan Kurul ve Komisyonlara Başkanlık etmek. * Meslek Yüksekokulunda açılacak kitap sergileri, standlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek. * Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna katılmak. * Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç-gereçleri korumak ve saklamak. * Müdürün yokluğunda yerine vekalet etmek. * Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek. * Müdürün verdiği diğer görevleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerinde getirmek.

4 T.C. YÜKSEKOKUL SEKRETERİ İnsan Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar * Yüksekokul Sekreterliğinin görev alanına giren Yüksekokuldaki idari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, organize etmek, koordine etmek, denetlemek ve görevleriyle ilgili çalışmalar konusunda amirlerine bilgi vermek. * Meslek Yüksekokulunun (MYO) üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak. * Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Yüksekokul Müdürüne öneride bulunmak. * Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak. * Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, ilgililere duyurmak, toplantılara katılmak (oy hakkı olmaksızın) Raportörlüğünü yapmak,karar ve tutanaklarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, kurul kararlarını yazmak ve karar defterine işlenmesini sağlamak, tüm bu kararları ilgililere duyurmak. Mahmut GÜNGÖR Yüksekokul Sekreteri Personel İşleri Birimi Yazı İşleri Birimi Mali İşler Birimi Öğrenci İşleri Birimi Kütüphane Birimi Yardımcı Hizmetler Birimi Teknik Hizmetler Birimi * Eğitim-Öğretim hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde lüzumlu olan araç-gereç ve malzemelerin zamanında temininin yapılması ve ilgili birimlere intikalini sağlamak. * Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlamak; gerekli bakım ve onarım işlerini takip etmek; ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. * Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırmak. * Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar etmek. * Yüksekokul tarafından düzenlenen törenleri organize etmek. * Resmi evrakları tasdik etmek, evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlamak. *. Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini, Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlamak. * Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını gerçekleştirmek. * Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması ve kontrolünün yapılması. * Yüksekokulun mali yıl bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçe taslağını Müdürlüğe sunmak, bütçenin kullanılması ile ilgili gerekli tedbirleri almak. * Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları, personelin izinlerini planlamak ve sağlık raporlarını organize ve takip etmek, yasal prosedürü uygulamak ve kontrol etmek. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bölüm Sekreterliği * Yüksekokulun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek. * İdari personelin görev ve işlerini denetlemek, idari personel ile periyodik toplantılar yaparak görüş alışverişinde bulunarak çalışma verimini artırmak. * Kanun ve mevzuatları takip ederek akademik ve idari personel ile öğrenciler kanun ve mevzuat hakkında bilgi vermek. * İdari personelden disiplin suçu işleyenler hakkında gerekli tahkikatın yapılması için Müdüre teklifte bulunmak ve Disiplin Kurulu oturumlarına katılmak. * İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol etmek, gereği için hazırlıkları yapmak, Yüksekokul Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütmek. * Personel özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlamak ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak. * Halkla ilişkilere özen göstermek, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarını yapmak ve misafirlerin kurumdan memnun ayrılmalarını sağlamak. * Tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan öğretim elemanları ile öğrencilerin ücret tahakkuk bildirimlerini hazırlamak. * Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç-gereçleri korumak ve saklamak. * Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek. * Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

5 T.C. YÜKSEKOKUL VE YÖNETİM KURULLARI Yüksekokul Kurulu Görev Yetki ve Sorumluluklar Dr. Öğr. Üyesi Kadir EROL Öğr. Gör. Zafer KÖSE Öğr. Gör. Dursun ARSLANER Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAVUZ Dr. Öğr. Üyesi Demet TATAR Öğr. Gör. Ömer BOYACI Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Öğr. Gör. Esma Ebru ŞENTÜRK Öğr. Gör. Kemal GÜVENLİ Öğr. Gör. Veli Ahmet ÇEVİK Öğr. Gör. M. Fatih ZORLU Yüksekokul Yönetim Kurulu Dr. Öğr. Üyesi Kadir EROL Öğr. Gör. Zafer KÖSE Öğr. Gör. Dursun ARSLANER Dr. Öğr. Üyesi Demet TATAR Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Öğr. Gör. Ömer BOYACI Mahmut GÜNGÖR (Raportör) *Yüksekokul eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak. *Bölüm, Program açılmasını kararlaştırmak ve bu kararı Üniversite Senatosuna sunmak. *Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek. *Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Görev Yetki ve Sorumluluklar *Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Yüksekokul Müdürürüne yardım etmek. *Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak. *Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak. *Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak. *Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek. *Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

6 T.C. AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM BAŞKANLARI İnsan Kaynakları Bölüm Görev Yetki ve Sorumluluklar Mevzuat MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 14. Md. Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAVUZ Bölüm Başkanı TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 14. Md. Dr. Öğr. Üyesi Demet TATAR Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ömer BOYACI Bölüm Başkan V. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ * Bölüm Başkanı, Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve Bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. * listelerini izlemek, takip etmek bu konularda öğrencilerden gelen sorunları dinlemek ve çözüm üretmek. * Yüksekokul Kuruluna üyelik yapmak. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 14. Md. Öğr. Gör. Kemal GÜVENLİ Bölüm Başkan V. ELEKTRONİK VE * Programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. OTOMASYON BÖLÜMÜ * Programların kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak. * Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek. * Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak. * Prosedürlerin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 14. Md. Öğr. Gör. E. Ebru ŞENTÜRK Bölüm Başkan V. BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ * Bölüm personelini ve öğrencilerini kapsayacak şekilde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin Yüksekokul Müdürlüğü ile uyum içerisinde etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak. * Bölümdeki eğitim-öğretim, topluma hizmet, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. * Bölümün tanıtımının yapılmasını, öğretim elemanları ile öğrenciler arasında iletişimi ve işbirliğini, mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 14. Md. TASARIM BÖLÜMÜ Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 14. Md. Öğr. Gör. M. Fatih ZORLU Bölüm Başkan V. MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 14. Md. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Bölüm Başkan V. YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 14. Md. Öğr. Gör. Veli Ahmet ÇEVİK Bölüm Başkan V.

7 Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAVUZ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet TATAR Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kemal GÜVENLİ Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Ömer BOYACI Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Esma Ebru ŞENTÜRK Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Veli Ahmet ÇEVİK Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Muhammed Fatih ZORLU Tasarım Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Meltem EVLİ BÖLÜM/ BÖLÜM BAŞKANI PERSONEL ADI - SOYADI Dr. Öğr. Üyesi Kadir EROL Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAVUZ Öğr. Gör. Nazlı PEHLİVAN YİRCİ Öğr. Gör. Barış AYAR Öğr. Gör. A. Erkan CİHANGİR Öğr. Gör. Esra DAŞDAN Dr. Öğr. Üyesi Demet TATAR Öğr. Gör. Havva TARAKCI Öğr. Gör. Hatice Elçin ÖZBEK Öğr. Gör. Esma Ebru ŞENTÜRK Öğr. Gör. Kemal GÜVENLİ Öğr. Gör. Uğur TUNÇER Öğr.Gör. Emre DEMİR Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Öğr. Gör. Mehmet Nurullah ALKAN Öğr. Gör. Zafer KÖSE Öğr.Gör. M. İlker ERDURSUN Öğr.Gör. Ömer Faruk AKMEŞE Öğr.Gör. Ömer BOYACI Öğr. Gör. Bedreddin Ali AKÇA Öğr. Gör. Merve YÜCEL Öğr. Gör. Fatih TOLGA Öğr. Gör. Murat ÇAKAN Öğr. Gör. Veli Ahmet ÇEVİK Öğr. Gör. Dursun ARSLANER Öğr. Gör. Ahmet BOYACI Öğr. Gör. Ayşegül İNCE Öğr. Gör. M. Fatih ZORLU Öğr. Gör. Ahmet Eray BÜLTER Öğr. Gör. Meltem EVLİ PROGRAM İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Elektronik Teknolojisi Programı Harita ve Kadastro Programı Bilgisayar Programcılığı Programı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Lojistik Programı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Beden Eğitimi ve Spor

8 PROGRAM ADI BÖLÜM ADI AKTİF/ PASİF NORMAL ÖĞRETİM/ İKİNCİ ÖĞRETİM Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojileri Aktif Normal Öğretim Elektronik Teknolojisi Elektronik ve Otomasyon Aktif Normal Öğretim Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Aktif Normal Öğretim İş Sağlığı ve Güvenliği Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Aktif Normal Öğretim Harita ve Kadastro Mimarlık ve Şehir Planlama Aktif Normal Öğretim Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Aktif Normal Öğretim Lojistik Yönetim ve Organizasyon Aktif Normal Öğretim Tapu ve Kadastro Mimarlık ve Şehir Planlama Pasif Normal Öğretim Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Tasarım Pasif Normal Öğretim Otobüs Kaptanlığı Ulaştırma Hizmetleri Pasif Normal Öğretim Turizm ve Seyahat Hizmetleri Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Pasif Normal Öğretim

9 Bağlı Bulunduğu Birim Amiri: Yüksekokul Sekreterliği T.C. ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM * Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek. Özel Kalem Görev, Yetki ve Sorumluluklar * Müdürlüğe gelen misafirlerle ilgilenmek,görüşme başlayana kadar ağırlamak. * Üniversite Yönetim Kurulu, Senato,Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi önemli toplantıları müdüre hatırlatmak. * Müdür'e ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak. * Müdür'e ait dosyaları tutmak ve muhafaza etmek. * Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek sürekli güncel kalmalarını sağlamak. * Gerekli görülmesi halinde müdürün ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak bir deftere ad,tarih ve saat belirterek not etmek. * Telefon konuşmalarında son derece kibar ve saygılı bir ses tonu kullanmaya dikkat etmek,konuşmaların kısa olmasına karşı tarafa söylenmesi gerekenleri veya söylenebilecekleri söylemek. * Müdürlüğe gelen ziyaretçilere görüşme taleplerine göre gerekirse diğer ilgililere yönlendirmek,müdürün zamanını iyi kullanmasına yardımcı olmak. * Müdürlüğe ait telefon vb. cihazların ekonomik kullanılmasına özen göstermek. * Kılık kıyafetine dikkat etmek, güne bakımlı ve dinamik başlamayı benimsemek. * Büronun zamanında açılıp kapatılmasını sağlamak. * Sekreterliğin sürekli temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak. * Müdürlükte ihtiyaç duyulan araç-gereç ile ikram malzemelerinin teminini sağlamak. * Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. * Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

10 Bilgisayar İşletmeni: Gökhan YILMAZ Bilgisayar İşletmeni: Ahmet KÖKSAL Bağlı Bulunduğu Birim Amiri: Yüksekokul Sekreterliği T.C. ÖĞRENCİ İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ Görev, Yetki ve Sorumluluklar * Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dosyalarını oluşturmak, sonraki süreçlerde onlara yardımcı olmak. * Öğrencilerin muafiyet, geçici mezuniyet belgesi, lise diplomasının verilmesi, Kayıt dondurma ve silme aşamasına gelmiş öğrencilerin durumlarının tespit edilmesi, karar ve yazışmalarının yapılarak yürütülmesini sağlamak. * Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek. * Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurmak. * Öğrenci Belgesi, not döküm belgesi (Transkript), ders içerikleri, öğrenci kimliği, askerlik erteleme belgesi, mezuniyet belgesi, diploma belgesi vb. düzenlemek ve verilmesini sağlamak. * Çeşitli kurumlardan gelen öğrenci işlemleri ile ilgili talep yazılarına cevap vermek. * Öğrencilere staj ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak. * Öğrencilerle ilgili Rektörlük Birimlerinden ve diğer kurumlardan gelen yazı, afiş, broşür vb. belgelerden öğrencilerin zamanında haberdar olmasını sağlamak. * Staj yapan öğrencilerin staj öncesi sigorta girişlerini; staj sonrası sigorta çıkışlarını yapmak. * Öğrencilerle ilgili evlenme, isim değişikliği, kimlik kartını kaybetme vb. durumlarda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nı yazılı olarak bilgilendirmek. * İlişiği kesilen öğrenci bilgilerini HUBİS Otomasyon Sistemine kaydetmek. * Başbakanlık bursu alan öğrencilerin başarı durumlarını takip etmek. * Kredi ve Yurtlar Kurumu ndan gelen listeleri inceleyerek, ilgili yerleri doldurmak. * Yatay, Dikey ve Af öğrencilerinin kayıt işlemlerini yürütmek. * DGS ye ilişkin olarak Akademik Ortalamaları hesaplamak, buna ilişkin verileri girmek. * Yatay geçişle okulumuza kabul edilen öğrencilerin durumlarını ilgili üniversitesine bildirmek ve dosyalarını istemek. * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen direktifler doğrultusunda hareket etmek ve koordineli çalışmak. * Öğrenci kimlik kartlarını ve bandrollerini dağıtmak. * Öğretim elemanlarından gelen sınav zarflarını ve not fişlerinin dosyalanmasını ve saklanmasını sağlamak. * Yıllık istatistik bilgilerin çıkarılmasını sağlamak. * Öğrencilerin Başarı oran tablolarını hazırlamak. * Öğrenci disiplin işlemlerini alınan kararlar doğrultusunda takip etmek ve dosyasına işlemek. * Harç iadeleri ile ilgili yazışmaların Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek. * Güncellenen ders müfredatlarını HUBİS Otomasyon Sistemine işlemek. * Mezun durumundaki öğrencilerin mezuniyet işlemlerini yapmak. * Ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinin yazışmalarını yapmak. * Üst Yöneticinin verdiği görevine ilişkin işleri yerine getirmek.

11 Bilgisayar İşletmeni: Perihan TEMÜRCÜ Bağlı Bulunduğu Birim Amiri: Yüksekokul Sekreterliği T.C. PERSONEL VE YAZI İŞLERİ PERSONEL ve YAZI İŞLERİ Görev, Yetki ve Sorumluluklar * Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararlarını yazmak ve dosyalamak. * Tüm evrakların standart dosya düzenine göre dosyalanarak arşivlenmesini yapmak. * Müdürlük tarafından verilen yazıları hazırlamak, personele ve öğrencilere yönelik duyuru işlemlerini yapmak. * Müdürlük tarafından sevkedilen yazıları ilgili kişilere iletmek ve takibini yapmak. * Personelden gelen dilekçeleri kabul etmek ve Belgenet üzerinden gelen evrak kaydını yapmak. * Kurum dışından gelen yazılardan cevap istenenleri zamanında cevaplamak, cevap istenmiyorsa muhafaza edilmek üzere dosyasına kaldırmak. * Üniversite Personel Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Yüksekokula bildirilen Akademik-İdari Personelin atama, terfi, kadro tahsisi, kademe ve derece ilerlemelerini, kıdem yıllarına ilişkin evrakları özlük dosyalarında muhafaza etmek, ilgiliye tebliğ etmek ve maaş sistemine girilmek üzere Muhasebe birimine iletmek. * Yüksekokul akademik personelinin görev süresinin uzatılması sürecini takip etmek ve görev süresi uzatılması yönetim kurulu kararını hazırlamak. * Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi başlamadan önce ilgili Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanan ders görevlendirmelerinin Yönetim Kurulunu hazırlayarak Rektörlüğe göndermek. * Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi öğretim elemanlarının ek derslerinin belirlenmesi ve ödemelerinin yapılması için ücret onayı Yüksekokul Kurulu Kararı Almak. * Yardımcı Doçent, öğretim görevlisi okutman kadrosuna ilk atamalarda yapılan sınav ve atamalarla ilgili yazışmaları yapmak. * Personelin herhangi bir talepte bulunması durumunda yardımcı olmak veya ilgili kişiye yönlendirmek. * Kurum içinden-kurum dışından sözlü yada yazılı olarak bildirilen konuları duyurmak amacıyla Akademik ve idari personele sirküler hazırlamak ve imzalatmak. * Yüksekokulun yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. * Gerekli genelge ve duyuruları personele duyurmak. * Personel veri girişlerini yapmak. Akademik ve idari personel ile ilgili her türlü istatistikleri tutmak ve ilgili birimlere bildirmek. * Temizlik personelinin aylık nöbet çizelgelerini hazırlamak,temizlik ve güvenlik personelinin özlük ve izin belgelerini muhafaza etmek. * Personelin; evlenme, çocuk sahibi olma, eşinin çalışması veya işten ayrılması vb. değişikliklerde Personel Dairesi Başkanlığını yazılı olarak bilgilendirmek. * Yüksekokul Akademik ve İdari Personelinin yıllık, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz izinlerini personel otomasyon sistemine girmek ve takip etmek, izin belgelerini özlük dosyasında muhafaza etmek. * Askerlik Yazışmaları ve askerlik süre takiplerini, doğum iznine ayrılma yazışmaları süre ve takiplerini yapmak. * Yurt içi ve yurt dışı geçici görevleri hazırlamak. * Yurt içi ve yurt dışı geçici ve uzun süreli görevlendirmeleri yapmak. Uzun süreli yurtiçi yurtdışı görevlendirmelerde alınan yönetim kurulu kararlarının gereğini yapmak. * Yüksekokulda görev yapan akademik ve idari personelin her biri için özlük dosyası hazırlamak. * Üst Yöneticinin yönlendirdiği kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve takip etmek. * Amirlerin vereceği görevlerine ilişkin yazılı ve sözlü diğer görevleri yapmak.

12 Bilgisayar İşletmeni : Arif TONOĞLU Bağlı Bulunduğu Birim Amiri: Yüksekokul Sekreterliği T.C. MALİ İŞLER TAHAKKUK Görev, Yetki ve Sorumluluklar * Mali İşlerle ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve tebliğleri düzenli olarak takip etmek ve değişikliklerin uygulanmasını sağlamak. Birim tarafından yürütülen faaliyetleri Yüksekokul Sekreterinin bilgisi dâhilinde mevzuattaki değişikliklere göre yeniden düzenlemek. * Akademik Personelin Ek ders ve sınav ücreti için ücret onay çizelgesi, öğretim elemanları ek ders bildirim formları, puantajları hazırlamak ve gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra ödeme işlemlerini hazırlamak. * Personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri yapmak. * Yüksekokulumuzun 3 yıllık bütçe hazırlıklarını yapmak. * Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaları yapmak. Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibini yapmak. * Ödenek durumlarını izlemek; serbest bırakma, aktarma gibi ödenek taleplerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bildirilmesini sağlamak. * Açıktan atama, yeniden açıktan atama, ücretsiz izin ve askerlik dönüşü ay başına denk gelmeyen durumlarda olan personelin kıst maaşlarını hazırlamak ve ilgili işlemleri yapıp birimlere bildirmek. * Personelin ölüm yardımı, aile ve çocuk yardımı işlemlerini yapmak. * Personel giyecek yardımı evraklarını hazırlamak. * Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması, satın alma oluru ve onay belgesini hazırlamak. * Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerini sağlamak. * Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakları hazırlamak, takibini yapmak ve ödeme belgelerini hazırlamak. * Birimle ilgili her türlü evrakın ve dökümanın hazırlanmasını sağlamak. * Kısmi Zamanlı Çalışan ve staj yapan öğrencilerin günlük devam çizelgeleri ve aylık puantajlarını hazırlamak. * Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerinin teslimini sağlamak. * Her yıl sonu düzenli olarak,harcama tahminleri yapmak. * Yapılan işlemleri, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin bilgisi dahilinde yapmak. * Akademik ve İdari personelin maaş, terfi, ek ders ve yolluklara ilişkin evrakları hazırlamak ve takibini yapmak. * Elektrik, su, telefon, adsl vb. faturaların ödemelerini yapmak. * Kantin ve yemekhanenin elektrik ve su hesaplamalarını yapmak ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. * Piyasadan ve devlet malzeme ofisinden gelen malzemelerin işlemlerini yapmak. * Depolarda bulunan malzemelerin akademik ve idari personele dağılımını yapmak. * Posta Pulu Alım işlemlerini yapmak. * Yönetici değiştiğinde SGK Kullanıcı ve şifre iptal ve yeni şifre temin işlemlerini takip etmek. * 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesine göre derse gelen öğretim elemanlarının SGK dan sigorta girişinin ve çıkışının yapılması, ilgili aya ait puantaj ve bordolarının hazırlanması, ilgili aya ait SGK dan E Bildirge Girişinin yapılması, SGK dan tahakkuk fişinin hazırlanması. * Mali İşlerle ilgili, Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak. * Akademik ve İdari personel bilgilerinde meydana gelen değişikleri (evlenme, çocuk, yabancı dil tazminatı, unvan değişikliği, terfi, görevde yükselme vb.) Maaş Otomosyon Sistemine girmek. * Üst Yöneticinin verdiği görevine ilişkin işleri yerine getirmek.

13 Memur : Zeynel GÖMLEKSİZ Bağlı Bulunduğu Birim Amiri: Yüksekokul Sekreterliği T.C. KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE Görev, Yetki ve Sorumluluklar * Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyallerini sınıflamak, okuyucunun hizmetine sunmak. * Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları dokümanları bulmalarına yardımcı olmak ve kaynakları kolay ve hızlı ulaşılabilecek şekilde düzenlemek. * Kaynakların korumasını sağlamak. * Üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ödünç kitap verme hizmetini yürütmek, dokümanları zamanında getirmeleri konusunda uyarmak. * Kütüphaneden yararlanacak kişilerin ve alacakları kitapların bilgilerini Kütüphane Otomasyon Sistemine kaydetmek ve takibini yapmak. * Kütüphanede ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak. * Okuma salonunun düzenini ve disiplinini sağlamak. * Yeni yayınları takip ederek kütüphaneye kazandırılmasını sağlamak. * Üst Yöneticinin görevine ilişkin verdiği işleri yerine getirmek.

14 Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dursun ARSLANER T.C. TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ AYNİYAT Görev, Yetki ve Sorumluluklar * Taşınır Kontrol İşlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirmek. * Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. * Malzeme sayım işlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen süre ve talimatlar doğrultusunda yapmak. * Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak. * Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. * Tüketime verilecek olan taşınırları gerekli belgeleri düzenleyerek imza karşılığında ilgilere teslim etmek. * Taşınırları, yıpranmaya, bozulmaya, yangında vb. tehlikelere karşı korunması için gereken tedbirleri almak. * Yüksekokulda ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit etmek ve bu konuda yönetimi bilgilendirmek. * Taşınırlarla ilgili KBS Sistemi üzerinden devir giriş, devir çıkış, zimmet verme, zimmet düşme, hurdaya ayırma, bağış, satın alma vb. işlemleri gerçekleştirmek. * Taşınırların düzenlenen zimmet verme evraklarında yer alan bilgilere göre, zimmete verilen kişilerde ve kullanıma verilen yerlerde olup olmadığını periyodik olarak kontrol etmek. * Taşınır İşlem Fişi Kesmek. * Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporlarını üç ayda bir olmak üzere Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na yazı ile bildirmek.

15 Bilgisayar İşletmeni: Kemalettin YILMAZ Bağlı Bulunduğu Birim Amiri: Yüksekokul Sekreterliği T.C. TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ AYNİYAT Görev, Yetki ve Sorumluluklar * Taşınır Kayıt İşlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirmek. * Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. * Malzeme sayım işlemlerini yönetmeliklerde belirtilen süre ve talimatlar doğrultusunda yapmak. * Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. * Tüketime verilecek olan taşınırları gerekli belgeleri düzenleyerek imza karşılığında ilgilere teslim etmek. * Taşınırları, yıpranmaya, bozulmaya, yangında vb. tehlikelere karşı korunması için gereken tedbirleri almak. * Yüksekokulda ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit etmek ve bu konuda yönetimi bilgilendirmek. * Taşınırlarla ilgili KBS Sistemi üzerinden devir giriş, devir çıkış, zimmet verme, zimmet düşme, hurdaya ayırma, bağış, satın alma vb. işlemleri gerçekleştirmek. * Mali yıl sonunda sayım cetvellerini hazırlamak. * Taşınırların düzenlenen zimmet verme evraklarında yer alan bilgilere göre, zimmete verilen kişilerde ve kullanıma verilen yerlerde olup olmadığını periyodik olarak kontrol etmek. * Taşınır İşlem Fişi Kesmek. * Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporlarını üç ayda bir olmak üzere Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na yazı ile bildirmek.

16 T.C. Elektrik Teknisyeni : Ahmet BİLGİLİ Bağlı Bulunduğu Birim Amiri: Yüksekokul Sekreterliği TEKNİK HİZMETLER Görev, Yetki ve Sorumluluklar * Yüksekokulun fiziki alanlarında genel ve rutin kontrolleri yapmak. * Kurumda ihtiyaç duyulan teknik malzemelerin tespitini yapmak ve temin etmek üzere Kurum İdaresini bilgilendirmek. * Laboratuvarlarda öğrencilerin kullanımında olan alet, cihaz ve makinelerin bakım ve kontrollerini yapmak. * Çalışma alanlarında İş Güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almak. * Gerekli görülen yerlere elektrik kablosu çekmek. * Kurumdaki kırık ve arızalı priz ile duyları değiştirmek. * Kullanım ömrü biten lamba ve floresanları değiştirmek. * Dahili telefonların her türlü arızalarını gidermek. * Gerekli görülen yerlere yeni telefon hattı çekmek. * Otomasyon ve pano bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek. * Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren diğer işleri yapmak.

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL GÖREV TANIMLARI

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL GÖREV TANIMLARI PERSONEL GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 1. Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 2. Her öğretim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ Alaca Meslek Yüksekokulu

HİTİT ÜNİVERSİTESİ Alaca Meslek Yüksekokulu HİTİT ÜNİVERSİTESİ Alaca Meslek Yüksekokulu ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların amacı; Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulunun

Detaylı

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları 1 / 13 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 1.2 Görevin Adı : Yüksekokul Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü GÖREV AMACI İLGİLİ MEVZUAT Amasya Üniversitesinin vizyon ve misyonu ışığında Meslek Yüksekokulunun, sağlık eğitimi ve bilimin gelişimine katkıda bulunmasına ilişkin hedeflerine

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı GÖREVİN ADI GÖREVİN KAPSAMI : Dekan : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONELİ GÖREV TANIMLARI

ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONELİ GÖREV TANIMLARI U GÖREV TANIMLARI 2017 U GÖREV U PERSONELİ GÖREV TANIMLARI Meslek Yüksekokul Müdürü Rektör Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI 1) Yüksekokul Sekreteri Şef Yüksekokul Müdürü Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Sekreteri 2) PERSONEL İŞLERİ 3) ÖĞRENCİ İŞLERİ 4) İDARİ VE MALİ İŞLER 5) BÖLÜM SEKRETERLİĞİ 6) TEKNİK İŞLER Tekniker Teknisyen

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı ve İş Akış Şeması Sayfa No İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 1.1. Enstitü Müdürü Görev Tanımı...

Detaylı

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI MÜDÜR Dr.Öğr.Üyesi Fehmi TURGUT Rektör Yardımcısı ASTLARI Yüksekokulun tüm akademik ve idari birimleri T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun

Detaylı

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT YAPISI MÜDÜR

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT YAPISI MÜDÜR SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT YAPISI MÜDÜR YÜKSEKOKUL KURULU YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI BÖLÜMLER -Finans Bankacılık Ve Sigortacılık - Hukuk - Mimarlık ve Şehircilik Planlama -

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Doküman No SİÜ.GT-122 Sayfa 1/2 : Yüksekokul Müdürüne bağlı görev yapar. : Şef Yüksekokulun idari yapısının kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesini sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU : Mutemetlik : Memur : Harun FİLİZER 1-Personel maaşlarını zamanında yapmak, 2-SGK primlerini zamanında elektronik ortamda göndermek ve takibini yapmak, 3-Ek Ders ücretlerini yapmak, 4-Fakülte Bütçesini

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. BAĞLI OLDUĞU Rektörlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun özgörevi ve uzgörüsü

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

Birim Görev Tanımları. 1- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Birim Görev Tanımları. 1- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Birim Görev Tanımları 1- Fakülte Sekreterliği Fakülte Taşınır Kayıt ve Kontrol Fakülte Yazı İşleri Fakülte Tahakkuk İşleri Bölüm Başkanlıkları üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri:

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: * Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek * Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli

Detaylı

Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek,

Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek, ( ) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitü genel durumu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü Bölümü ORGANİZASYONEL Görevi BİLGİLER Üst Rektör FBE Akademik ve İdari Personeli 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAUN birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak,

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAUN birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak, Prof.Dr. Ziya İLHAN Dekan :0266 6136692 Dahili: 101 Prof. Dr. Musa KARAMAN Dekan Yard. : 0266 6136692 Dahili: 104 Yard. Doç. Dr. Muharrem EROL Dekan Yard. : 0266 6136692 Dahili: 105 Fakülte Sekreterliği

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Görev Tanımı ve İş Akış Şemaları İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI...

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Görev Tanımı ve İş Akış Şemaları İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 / 46 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI...3 1.1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...3 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4 1.3. ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ GÖREV TANIMI...5 1.4.

Detaylı

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI İŞ/GÖREV TANIM FORMU KURUM Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör İş/Görev Kısa Tanımı: Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu,

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI: Prof. Dr. Hidayet OĞUZ KADRO UNVANI: Dekan GÖREVİN KISA TANIMI: Necmettin Erbakan

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

Müdür. Rektörlük GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdür. Rektörlük GÖREV VE SORUMLULUKLAR T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Doç. Dr. Fatma AĞGÜL YALCIN Müdür Rektörlük Bilimleri Enstitüsü vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER TABLOSU KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması 1 / 41 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI....2 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı... 2 1.2. Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı...

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ [Yıl] OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM İŞLEM YÖNERGESİ ler Envanteri HGE.001 Dekanlığı kıyasladığında çok daha büyük önem taşıyan görevlere hassas görevler denir.

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 01 SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. Görev Tanımları ve Görev Dağılımları

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. Görev Tanımları ve Görev Dağılımları OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Görev Tanımları ve Görev Dağılımları 1. Alt Fakülte Sekreterliği Fakülte Özlük İşleri Fakülte Taşınır Kayıt ve Kontrol Fakülte Yazı

Detaylı

T.C. BUCA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BUCA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREVLERİ İM.GT.01 SAYFA NO: 1/15 NO: 02 1. Yemekhane hazırlama ve günlük yemek dağılımını sağlamak. 2. Yemekhanenin temizliğinden sorumlu olmak. 3. Yemekler ile ilgili talep ve şikâyetleri dikkate

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI Yüksekokul ü/ Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. YETKİ VE GÖREV LİSTESİ 1- Yüksekokul

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU : Hepatoloji Enstitü Müdürlüğü : Enstitü Müdürü : Prof.Dr.Cihan YURDAYDIN SORUMLULUKLARI 1- "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu", "5070 Sayılı Elektronik Ġmza Kanunu",

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ T.C. -Yüksekokulun iç ve dış tüm idari işlerini yürütmek. -Yüksekokulda görevli idari, teknik ve yardımcı hizmetli personel arasında iş bölümünü sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI İçindekiler Tablosu 2 İÇİNDEKİLER TABLOSU...2 MİSYONUMUZ...3 VİZYONUMUZ. 4 1.1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV ANIMI...5 1.2. YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...6

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Senatosunda Temsil Diğer Kurum ve Kuruluşlara Karşı Temsil Fakülte Kurulu Başkanlığı Fakülte Kurulunu Toplantıya Çağırmak Fakülte Kuruluna

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

16/06/2016 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 16/06/ tarih ve 27 sayılı kararı) YÖNERGE

16/06/2016 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 16/06/ tarih ve 27 sayılı kararı) YÖNERGE 16/06/2016 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 16/06/2016-06 tarih ve 27 sayılı kararı) YÖNERGE T.C. NAMIK KEMALÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI Birim: Bağlı Olduğu Birim Görev Kısa Tanımı: Personel ve Özlük İşleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: ORGANİZASYON BİLGİLERİ Dekanlık Rektör/YÖK Başkanı Dekan 2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Fakülte kurullarına başkanlık

Detaylı

Akademik Personel İdari Personel Harcama Yetkilisi

Akademik Personel İdari Personel Harcama Yetkilisi İŞİN ADI: DEKAN İŞ KODU: 55632665-1 REKTÖR İş Görevleri 1-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar. 2 - Fakültede akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÖREV FORMU Üst Yönetici / Yöneticileri : Enstitü ü Rektör tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları MYO Adı : Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Birim Adı : Meslek Yüksekokulu Görevi : MÜDÜR (Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR) Üst Yönetici / Yöneticileri : Rektör Astları : Meslek Yüksekokulunun tüm akademik

Detaylı

EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULU

EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULU EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULU Görevin Bağlı Bulunduğu Müdürlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektör Yardımcısı- Rektör Doç. Dr. Hüseyin Avni KIRMACI 1-2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar.

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Rektör Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında 2. düzenli çalışmayı sağlamak, 3. Her öğretim

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Gördes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü/Yrd.Doç.Dr.

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Gördes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü/Yrd.Doç.Dr. . Yüksekokul ü/yrd.doç.dr.ercan UŞUN Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. YETKİ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Akademik Personel İdari Personel Harcama Yetkilisi

Akademik Personel İdari Personel Harcama Yetkilisi BİRİM ADI: ODÜ. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İŞİN ADI: DEKAN İŞ KODU: 55632665-1 REKTÖR İş Görevleri 1-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 16 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar. 2- Fakültede akademik

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI MÜDÜR GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, bu kuralların kararlarını uygulamak ve yüksekokul

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No:

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No: GÖREVLİ PERSONEL: Bilgisayar İşletmeni Ayşegül DURAN 1. GÖREVİN KISA TANIMI Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Yüksekokulun gerekli Öğrenci İşleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı