1992 den 2006 ya Seks İşçiliği: Düş Gezginleri ve Kader Filmlerinde Seks İşçiliği/Fahişeliğin İnşası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1992 den 2006 ya Seks İşçiliği: Düş Gezginleri ve Kader Filmlerinde Seks İşçiliği/Fahişeliğin İnşası"

Transkript

1 1992 den 2006 ya Seks İşçiliği: Düş Gezginleri ve Kader Filmlerinde Seks İşçiliği/Fahişeliğin İnşası Tuğçe Gündüz İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Giriş Son yıllarda bir emek hareketiyle literatüre giren ticari seks kavramı en sade biçimde mal veya para karşılığı verilen cinsel hizmet olarak tanımlanabilir. Ticari seksi icra eden kişi ise seks işçisi olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik, hukuki, sosyolojik ve psikolojik birçok boyutu olan bu konu bilim camiasından çok aktivistlerin ilgi alanı gibi görünmektedir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve sınıflı toplumun kesişme noktalarından birinde bulunan seks işçiliği/fahişelik bir emek kolu mudur yoksa bir yaşam biçimi mi? Bu sorunun doğru cevabını aramaktan çok verilebilecek birden çok cevabın inceleneceği bu çalışmada, önce seks işçiliği kavramı, seks işçiliği üzerine geliştirilen fikirler ve güncel araştırmalara kısaca yer verecek ardından Düş Gezginleri (Yılmaz, 1992) ve Kader (Demirkubuz, 2006) filmlerinde seks işçiliği / fahişelik olgusunun sunuş biçimlerini karşılaştıracağım. Seks İşçiliğine ilişkin kavramsal açıklamalar yapmadan önce yazı boyunca fahişelik ve seks işçiliği arasındaki ideolojik çizginin neresinde durduğumu belirtmem gerekiyor. Bir emek biçimi olarak seks işçiliğine ilişkin ilkesel karşı duruşum olmamakla beraber, kadının işgücünün görünmez kılınmasıyla baştan bir iktidar alanı olarak belirlenen ticarileştirilmiş seksin bir sömürü düzeni kurduğunu düşünüyorum. Ancak her bir özgül durumun her bir

2 126 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 durumsal özellik dikkate alınarak yorumlanması gerekir. Yoksa cinsellik de kullanım ve değişim değerlerini barındıran bir metaya dönüşebilir ve dolayısıyla alınıp satılabilir veyahut takas edilebilir. Ticarileştirilmiş seksle ilişkili görülebilecek birçok sorun aslında seksin metalaştırılmasından çok seksüel hizmetin olgunlaşmamış şartlarda sunulmasını zorunlu kılan, sendikal haklardan yoksun çalışma pratiğidir. Seks işçiliği ve ticari seks kavramları emek temelli olup yalnızca cinsel birleşmeyi değil cinsel birçok aktivitenin para veya mal karşılığı bir hizmet olarak sunulmasını kapsar. Seks işçiliğinde ticarileştirilen cinsel birleşmenin kendisi ya da erotik sohbet, masaj gibi cinsel birleşmenin olmadığı dolaylı eylemler olabilir. Söz konusu hizmet belirli bir ücret karşılığında veyahut hediyeler, kira, yemek karşılığında verilebilir (Harcourt ve Donovan,2004). Ticarileştirilmiş seks üzerine geliştirilen fikirlerden önce konuyu tüm yönleriyle ele alabilmek için bu sektörün aktörleri olarak kadın ve erkek cinsiyetlerine ilişkin kavramları ve bu cinsiyetler arasındaki hiyerarşik ilişkileri gözden geçirmek gerekiyor. İnsanoğlunun cinselliğine ilişkin en bilinen açıklamalarda dahi kadının penis kıskançlığı, erkeğin konumunu ulaşılması gereken bir mertebe olarak işaretler. Oysa ki normatif biçimde annenin heteroseksüelliğiyle yüzleşen lezbiyen, seksüel manada başka durumsal özellikler gösteren eşleşmelerin olanaklı olduğu bir dünyada belki de anneyi tatmin etme konusunda penis kıskançlığına düşmeyecek ve kendini daha donanımlı hissedecekti (Rubin, 1975). Bu durumda biyolojik bakımdan kadın ve erkek olmanın doğumla beraber gelen birer doğal kategori olduğunu; kadınlık ve erkekliğin ise toplumsal olarak inşa edildiğini söyleyebiliriz. Sonradan edinilen erkekliğe ilişkin bir kavram olarak hegemonik erkekliği ortaya atan Connell (1998) de bahsettiğimiz inşanın toplumsal pratiğin kişisel tarihiyle oluşturulduğunu söyler. Kavram tek tek kişilerdense yaratılmış bir erkekliğin olası gücüne işaret eder. Bu güç erkekliğin performansında çoğu zaman iktidar olmanın yapı taşı olarak işlev görür. Cinsellik alanı için erkeğin hak ve sorumluluklarının, ticarileştirilmiş seks için ise hizmet veren alan ya da aracı olarak hizmeti sağlayan konumunun yine hegemonik erkekliğin iktidarınca şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Seks işçiliği ve ticari bir eylem olarak seksi yorumlarken iki ana bakış açısından bahsetmemiz mümkündür. İlki radikal feministlerin ticari seksin yasaklanmasına ilişkin görüşleridir. Radikal feministler ticarileştirilenin seks değil kadın bedeni ve kadının duygusal-cinsel bütünlüğü olduğunu öne sürerler (Okutan, 2012). Ticari seks olarak nitelendirilen aslında erkeğin çeşitli sebep ve şekillerle kendi hazlarını doyurmak için kadını sömürmesidir. Bu bağlamda seks ticari bir eylemden çok bir köleleştirme biçimi olarak algılanır ve hukuki yaptırımlarla önüne geçilmesi gereken bir sömürü düzeni olarak görülür. Diğer görüş ise ticari seksin toplumsal cinsiyet ve sosyal altyapılarının yanı sıra ekonomik bir boyutunun da olduğunu vurgulayarak yasaklanmaktan ziyade düzenlenmesine ilişkin yasal zemin oluşturulması gerektiği fikridir (Ditmore, 2006). Bu fikre göre yasaklama durumunda ticari seks kategorik olarak ortadan kalkmayacak yalnızca kayıt dışı biçimde devam edecektir. Söz konusu ticari alanın boşalmayıp yerine kayıt dışı biçimde devam etmesi ise yine en fazla seks işçilerine zarar verecek şeklinde yorumlanmaktadır (Ördek, 2011). Seks işçiliğinin konu edildiği çalışmalarda genel olarak seks işçilerinin mesleklerini sosyal ve profesyonel olarak nasıl deneyimledikleri araştırılırken olumlu ve olumsuz uçlarda çeşitli sonuçlara ulaşılmış. Söz konusu uçların hangisinde bulunulduğunun belirleyicisi olarak çalışmanın yapıldığı ülkenin

3 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan sosyal ve ekonomik koşulları belirleyici gibi görünüyor. Kimi çalışmalarda fiziksel ve cinsel şiddetin seks işçiliği yapmanın doğal bir parçası gibi algılanıp bu durumla nasıl başa çıkıldığı açıklanırken (Fick, 2005; Batı, 2008), kimilerinde ise seks işçiliğinin artık yarı zamanlı ve serbest meslek gruplarından biri olarak orta sınıf tarafından icra edilmekte olduğu vurgulanmıştır (Bernstein, 2007; Kontula 2008). Ayrıca çalışmalar ticari seksin bir damgalama aracı olup olmayacağının seksin toplumsal yeri tarafından yordandığını göstermektedir (Fick,2005; Bernstein,2007; Batı, 2008; Kontula, 2008). Yani cinselliğin başlı başına tabu olarak görüldüğü toplumlarda seks işçiliği de yerilmekte, seks işçileri toplumsal olarak dışlanmanın yanı sıra işlerini yaparken polisin keyfi cezaları, müşterilerin tehditleri, patronların zorlayıcı uygulamaları gibi bir takım kötü muamelelere maruz kalmaktadırlar. Oysa ekonomisi gelişmiş ve sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak eğitim, sağlık gibi birçok hizmete ulaşmakta sıkıntı yaşanmayan ülkelerde seks işçilerinin diledikleri zaman bırakıp dilediklerinde sektöre geri dönebilecekleri ve bu durumun sosyal bir belirleyici olarak işlev görmediği anlaşılmaktadır (Bernstein, 2007). Yöntem Bu çalışmada Düş Gezginleri ve Kader filmlerinde inşa edilen seks işçiliğini/fahişeliği üyelik kategori analiziyle (Membership Category Analysis) incelemeye çalışacağım. Analiz için Düş Gezginleri ve Kader filmlerini seçme sebebim ise her iki filmde de seks işçilerinin sosyopolitik konumlarına yer verilmiş olmasıdır. Seks işçiliği yukarıda da bahsettiğim üzere kadınlık ve erkekliğin sergilendiği bir alan olarak cinselliğin toplumsal kurulumunu içerir. Hangi kimliğin içinin nasıl doldurulacağı kişinin performanslarının yanı sıra toplumsal inşalarca da hazırlanmış biçimde sunulur. Her iki filmin de sunduğu arka plan ana karakterlerin ilişkisel yani kendiliğinden şekillenen yaşamlarının yanı sıra önceden içi doldurulmuş kimlikleriyle karşıladıkları bir yapısal bütünlüğü de işaret eder. Filmlerde seks işçiliğine/fahişeliğe yönelik standart ilişkisel çiftleri (standardized relational pair) saptamaya çalışacak ve buradan doğru seks işçiliğinin / fahişeliğin nasıl inşa edildiği ve ne tarz anlamlarla içinin doldurulduğunu anlamaya çalışacağım. Üyelik kategori analizi etnometodolojik temellere dayanan yorumlayıcı bir analiz biçimidir. Bu analiz, herhangi bir fenomen hakkında konuşurken belirli ilişkiler kurduğumuzu ve bu ilişkilerin bir takım araçlarla inşa edildiğini öne sürer (Lepper,2000). İnsanlar sosyal bir edim olan konuşmalarını boş bir temel üzerine konulan tek tek kelimelerle kurmazlar. Her bağlamın anlama meyil veren bir etkisi olduğu gibi konuşmaları oluşturan kelimelerin kendilerinin anımsatmak, kapsamak, hak vermek/sorumluluk yüklemek gibi birden çok işlevi vardır. Üyelik kategori analizi de toplumsal olanın, konuşmanın içinden gündelik sosyalliğe doğru ve yine aynı kanallardan ters yöne karşılıklı etkisini işaret eder. Standart ilişkisel çifler ise söz konusu ilişkilerin kurulumundaki araçlardan bir tanesidir ve fenomenlerin birbirine uygunluğuna ve kelimeler arasındaki kuvvetli ya da zayıf ağlara ilişkindir. Örneğin anne organik olarak çocuk çiftini karşımıza çıkarır (Lepper,2000). Düş Gezginleri Filmi Düş Gezginleri tanışıklıkları ilkokul yıllarına dayanan iki kadının yıllar sonra küçük bir kasabada karşılaşmalarına ve ardından aralarında devam eden aşk ilişkisine dayanmaktadır. Nilgün kentli bir ailenin doktor kızı ve Havva tüm

4 128 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 yakınlarından kopmuş bir seks işçisi/fahişedir. Genç kadınların arasındaki ilişkinin bir ucu lezbiyenlik diğeri sınıfsal çatışmalar içinde gelip gitmektedir. Kader Filmi Kader ise tesadüfen tanışan Uğur ve Bekir arasında yaşanan ilişkiyi konu alır. Babası felç olan Uğur un annesi başka bir adamla ilişki içindedir ve ailenin geçimini bu adam sağlar. Bekir ise sıradan orta sınıf bir ailenin itaatkâr oğludur. Ancak olaylar gelişir ve Uğur la Bekir in yolları birleşir. 14 yıl arayla çekilmiş olan her iki filmin de ana karakterleri seks işçiliği/fahişelik yapmaktadırlar. Aşağıda önce filmlerden yapılan alıntılar üzerinden her iki filmde seks işçiliği/fahişeliğin sunumunu paylaşacak ve ardından 1992 ve 2006 yılları arasında seks işçiliği/fahişelik yapan kadınların bir ilişki içinde bulunuşları ve sosyal varoluşları bakımından benzerlik ve farklılıkları tartışacağım. Analiz Düş Gezginleri nde Seks İşçiliği/Fahişelik: Alıntı 1: Mama:Mesai saatinde olmaz izin gününde bol bol konuşursunuz. Nilgün:Vizitesini ödüyorum. Mama:Sen o parayı al da.. Terbiyesize bak be. Ulan burası karı kerhanesi mi haa? Havva:Anne büyütme şimdi 5 dakka fazla sürmez. Altıntı 1 de Nilgün Havva yla konuşmak için çalıştığı kerhaneye gider ve yukarıdaki diyalog yaşanır. karı kerhanesi mi? demek kerhanenin erkeklere ait olduğunu yani kerhanenin ilişkisel çiftinin kadın değil erkek olduğunu gösterir. Mama nın öfkeyle karışık ünlemvari sorusu bir çalışma mekânı olarak kerhanede hizmet alanın kadın olamayacağını kanıtlar, öyleyse ilişki çiftinin hizmet alanı olarak ilk öğesi kerhane ve hizmet alan yani cinselliği satın alabilen aktif özne olarak ikinci öğesi ise erkektir. Öte yandan mesai nin çifti görüşme değil çalışmadır. Dolayısıyla bu iki parça bir arada yorumlandığında seks işçiliği/fahişelik işçinin kadın müşterinin erkek olduğu bir meslektir ve esnetilemez. Alıntı 2: Nilgün:Saçmaladığım filan yok. Pas vermesen sulanmazdı sana. Havva:Sulanmadı ki dostça konuşuyoduk. Nilgün:El ele göz göze. Herkesin içinde bi öpüşmediğiniz kaldı be. O kerhane karıları gibi davrandın. Havva:Nilgün yeter. Nilgün:Orospusun işte. Alıntı 2 de katıldıkları bir davette Havva nın bir erkekle sohbet etmesinin ardından Nilgün le aralarında geçen diyolog verilmiştir. Orospunun ilişkisel çiftlerinden biri pas verendir. Demek ki orospuluk pas veren gibi veyahutta

5 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan kolay elde edilebilir gibi kişisel özelliklerle ilişkili görülebilir. Dolayısıyla orospuluk yalnızca bir meslek değil, icra edilmesi durumunda belirli bir takım kişilik özelliklerinin de barındırılması gereken bir yaşama biçimidir. Alıntı 3: Nilgün:Utanmıyorsun değil mi memeni açmaya? Havva: O bir kadın hem de ressam. Nilgün: Ressammış orospunun teki be! Havva: Nilgün doğru konuş. Nilgün: Yattınız değil mi onunla da seviştin değil mi? Havva: Sarhoşsun sen sabaha konuşuruz hadi gel.. Nilgün: Dokunma bana. Herşeyine katlandım bugüne kadar be. Bayağılığına, zevksizliğine, o arabesk şarkılarına Şu iğrenç dantellerine. Kabahat bende. Orospudan hanımefendi yapmaya kalkan benim. Havva komşuları olan bir ressama nü modellik eder ve akabinde Nilgün le ettikleri kavga alıntı 3 te paylaşılmıştır. Bu alıntı üzerinden bir sıra ipucunu analize dâhil ederek alıntı 2 dekine benzer biçimde orospu nun ilişkisel çiftinin hanımefendilik olamayacağı görünür. Aynı 2. alıntıda gördüğümüz gibi seks işçiliği/fahişelik belirli bir alanda belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirilen ekonomik bir faaliyet değil aksine günlük sosyal yaşamda da pratikleri belirleyen bir yaşam biçimi olarak sergilenmiştir. Orospuluğa yapılan olumsuz sosyal referansı Nilgün ün orospunun teki be! tepkisine Havva nın Nilgün doğru konuş. şeklinde verdiği cevap kanıt gösterilebilir. Demek ki birini orospu ile işaretlemek doğru/uygun değildir. Kader de Seks İşçiliği/Fahişelik: Alıntı 1: Bekir:Ne kayması manyak lan doğru konuş Bekir in arkadaşı 1:Delikanlı adam değil misin olum. Olur olur. Mahallede yemeyen bi sen kaldın zaten. Bekir in arkadaşı 2:Bulaşma öyle tiplere başına bela alırsın sonra. Bekir:Niye Bekir in arkadaşı 2:Niyesi var mı oğlum o Uğur u da anasını da Cevat yiyo. Alıntı 1 de Bekir in Uğur u tanıdıktan sonra arkadaşlarıyla görüştüğü sahne paylaşılmıştır. delikanlı nın ilişkisel çifti olarak işaretlenen cinsel birliktelik gibi görünmektedir. Yani cinsel yakınlaşma teşebbüsleri delikanlı olmaya içkin şekilde işaretlenmiştir. Öyleyse cinsellik delikanlılığın doğal bir hakkıdır ve delikanlılar ticarileştirilmiş seksi istedikleri biçimde tüketebilirler. Alıntı 2: Uğur: Anne! Anne: Çekil yolumdan.

6 130 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 Uğur: Saçmalama bak kendini rezil ediceksin yine. Anne: Uğur çekil yolumdan karışma. Uğur: Bak benim karıştığım filan yok senin de bizi rezil etmeye hakkın yok. Anne: Çekil yolumdan be orospu kimsin sen! Uğur: Annee!! Yeter artık yeter. Anne: Karışma dedim ya öldürcem o orospu çocuğunu. Uğur: Bıktım senden be. Senin gibi anne olmaz olsun aşağılık fahişe. Alıntı 2 de Uğur un annesiyle kavgası görülüyor. Burada fahişe nin ilişkisel çiftinin bulunmasından çok anneyle ilişkilenememesi dikkati çekiyor. Yani fahişelik ile anneliğin bir takım birbirine uygun olmayan özellikleri vardır. Demek ki fahişelik belirli zaman dilimlerinde yapılan bir iş değil giyilen bir giysidir ve bu giysi annelikle örtüşmemektedir. Alıntı 3: Bekir:Gözümü bi açtım bu orospu karşımda. Öyle duruyo. Ayağında çorap yok. Şöyle basma bi etek dize kadar. Üzerinde ince bi buluz. Saçlar filan on numara anlıcaan. Onun bunun fiyatını sordu. Makara yapıp dalga geçmeye kalktı benle. Bişey demedim. Efendi çocuğuz biz tabi ozamanlar. Ama efendilik de biyere kadar de mi. Ben buna hadi kızım dedim kaybol. Yook. Öyle mi öyle. Çektim bunu yazaneye dayadım malı. Nası bağartıyorum ama biliyo musun. Ver allahım ver ver allahım ver. O bağardıkça ben kara murat. O bağardıkça ben kara murat. 3. alıntıda Bekir in yıllar sonra Uğur la karşılaşmalarını nasıl anlattığı paylaşılmıştır. Alıntıda efendi nin ilişkisel çiftinin cinsel içerikli herhangi bir öğeyle yan yana gelemeyeceği ima edilmiştir. Bu durumda efendi bir adam bir seks işçisi/fahişeyle birlikte olmaz ya da alıntıda da görüldüğü gibi efendiliği bir kenara bırakıp ancak bu şekilde söz konusu eylemleri gerçekleştirebilir. Öyleyse buradan hareketle yine seks işçileri/fahişelerle beraber olacak kişiler için de belirli kişilik özelliklerinin seçilmiş olduğu yorumunu yapabiliriz. Tartışma Hem Düş Gezginleri hem de Kader de cinsellik hegemonik erkekliğin icraat alanlarından biri olarak sergilenmiştir. Kadın cinselliği hizmet olarak sunduğunda dahi aktif olan bir aktör değildir aksine kadına yüklenenler daha çok değişmesi mümkün kılınmayan kişilik özellikleri ve yapıp yapamayacaklarını belirleyen yeni sınırlardır. Örneğin her iki filmde de bir seks işçisi/fahişenin anne, sevgili, hanımefendi olamayacağı olsa dahi bu rollerin gerekliliklerini yerine getirmekten yoksun olduğu sergilenmektedir. Aradan geçen 14 yıla rağmen filmlerde seks işçiliği/fahişeliğe geliştirilen bakışta bir değişiklik olmadığını söyleyebiriz. Seks işçisi/fahişe mağdur görülmekle beraber taşıdığı bir takım özellikler sebebiyle aynı zamanda kendi mağduriyetinin de sebebidir. Yani seks işçisi/fahişe değişmesi gereken, kendini yenilemesi gereken, kusurlu olandır. Buna karşın kendi kaderini tayin edecek gücü yoktur. Filmlerde sunulan seks işçisi/fahişe kimliklerini mevcut literatür, hukuki zemin ve sosyal koşullar çerçevesinde tartışmak gerekirse filmlerin analizi boyunca neden seks işçisi ve fahişe kavramlarını birbiri yerine kullandığımı bildirmem gerekir. Daha önce açıkladığım üzere seks işçiliği emek temelli bir

7 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan kavramdır ve kişinin iradesiyle cinselliğin bir hizmet olarak sunulmasını ifade eder. Ancak cinselliğin kendisinin tabu olduğu, kadının mevcut kültürel sermayesiyle edinebileceği bir mesleğin olmadığı, emeğinin ekonomik karşılığını alamadığı ve belirli yaşam koşulları için ticari seksten başka alternatiflerin bulunmadığı bir sosyal gerçeklikte seks işçiliğinin tamamen özgür seçime dayalı biçimde icra edildiğini söylemek temelsiz kalacaktır. Bununla beraber seks işçiliğinin kategorik olarak imkânsız olduğu, her daim mağdur bir grubun kendi alt kültürünü oluşturarak ekonomik çarkların kölesine dönüşmesi fikri de gerçekçi değildir. Ticari seks dâhil olmak üzere hizmet sektörünün her bir kolu aynı koşullarda özel alana yaklaşır ve buna karşılık kamusal bir etkinlik olarak varoluşunu sürdürür. Bu bakımdan terapistlik, yaşam koçluğu, imaj danışmanlığı gibi meslekler kişisel sınırların oldukça açık olduğu ve hizmet alan ve hizmet veren kişilerin birbirlerinin özel alanlarına girip çıktığı hizmet alanlarıdır. Cinsellik de aynı bahsedilen alanlar gibi sosyal şartların olgunlaştırılması ve hukuki zeminin oluşturulmasıyla ticarileştirilebilir. Ancak her iki filmde de seks işçiliği ve fahişelik arasında gidip gelen bir anlatımla karşılaşıyoruz. Alıntılar üzerinde saptanan ilişkisel çiftler arasında mesai gibi kavramlarla çalışma alanına dair referanslar varken aynı zamanda hanımefendilikle bağdaşmayan kişisel özelliklere de vurgu yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hem Düş Gezginleri hem de Kader ticarileştirilmiş seksi sunan karakterleri hem fahişe hem de seks işçisi olarak sunmuştur. Cinselliğin ticarileştirilmesinin kadının cinselliği üzerinden gerçekleştirilmesi tartışmaları ise ancak yukarıda bahsettiğim koşulların sağlanmasıyla anlam kazanacak gibi görünüyor. Gerekli yasal düzenlemenin olmayışı erkek seks işçiliğinin görünür olmamasının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Türkiye deki uygulamaya göre Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabii Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü nde genel kadın tanımlaması yapılırken erkek seks işçiliğine ilişkin hiç bir düzenleme bulunmuyor (Demir, 2009). Öte yandan ticari seksin yasaklanması söz konusu sektörün tümden ortadan kalkacağı ve sektör çalışanlarının başka iş imkânlarından faydalanabileceği anlamını taşımaz. Aksine seks işçiliği/fahişelik merdiven altı biçimlerde devam etmeye sürüklenir ve görünmezlik zaten hali hazırda bulunan önyargı ve ayrımcılığı bir kısır döngüye dönüştürür. Dünyada insan ticaretine ilişkin çeşitli düzenlemeler olmakla beraber ticari sekse ilişkin hazırlanan yasal mevzuatların üç ana grup altında toplandığı söylenebilir. Bu grupları yasaklayıcı, düzenleyici, yasallaştıran ve suç olmaktan çıkaran olarak sıralayabiliriz. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere yasaklayıcı yasalar seks işçiliğini ahlâki olarak reddeder ve ticari sekse çeşitli cezalar öngörür, düzenleyici yasalar hangi şartlarda seks işçiliği yapılabileceğinin sınrlarını belirler, yasallaştıran ve suç olmaktan çıkaran yasalar ise seks işçilerine örgütlenebilme imkânları gibi çeşitli yeni imkânlar sağlar (Çokar ve Kayar, 2011; Küntay ve Çokar, 2007). Ticari seks konusu özelinde kadın erkek arasında gün geçtikçe çeşitli biçimlerde desteklenerek devam eden sosyal uçurumdan kurtulabilmenin yolu, seks işçiliğini yasal olarak tanımak ve bir meslek grubu olarak haklarını teslim etmekten geçiyor gibi görünüyor. Kaynakça Batı, U. (2008). Hayatın arka sokakları: Seks işçilerine karşı toplumsal şiddet. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10;2,

8 132 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan 2015 Bernstein, E. (2007). Sex work for the middle classes. Sexualities 10: Connell, R. W. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar. (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı. (Orijinal basım:1987.) Çokar, M. ve Kayar, H. Y. (2011). Seks İşçilerive Yasalar Türkiye de Yasaların Seks İşçilerine Etkileri ve Öneriler İstanbul: İKGV. Demir, S. D. (2009). Kadın seks işçiliğinin hukuki mevzuat çerçevesinde incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Demirkubuz, Z. (2006). Kader. T.C.:Mavi Film, İnkas Film. Ditmore, M. H. (2006). Encyclopedia of prostitution and sex work. Westport, Connecticut, London: Greenwood Press. Fick, N. (2005). Coping with Stigma, Discrimination and Violence: Sex Workerstalk About Their Experiences Netherland:SWEAT. Harcourt, C. ve Donovan, B. (2004). The many faces of sex work. Sex Transm Infect. 81: Kontula, A. (2008). The sex worker and her pleasure. Current Sociology 56: Küntay, E. ve Çokar, M. (2007). Ticari Seks Medya Dosyası İstanbul: CETAD. Lepper, G. (2000). Categories in Text and Talk. London: Sage. Okutan, E.(2012). Trafficking in persons in theory and practice: Case of Turkey (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Ördek, K (2011) (Haz.). Seks işçiliği ve insan hakları sempozyumu kitabı. Ankara:Ayrıntı Basımevi. Rubin, G. (1975). The traffic in women: Notes on the political economy of sex. Reiter, R. R. (1975) (ed.). Toward an Anthropology of Women içinde ( ). London ve NewYork: Monthly Review Press. Yılmaz, A. (Yönetmen).(1992). Düş Gezginleri. T.C.:Yeşilçam Filmcilik den 2006 ya Seks İşçiliği: Düş Gezginleri ve Kader Filmlerinde Seks İşçiliği / Fahişeliğin İnşası Tuğçe Gündüz Son yıllarda bir emek hareketiyle literatüre giren ticari seks kavramı en sade biçimde mal veya para karşılığı verilen cinsel hizmet olarak tanımlanabilir. Ticari seksi icra eden kişi ise seks işçisi olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik, hukuki, sosyolojik ve psikolojik bir çok boyutu olan bu konu bilim camiasından çok aktivistlerin ilgi alanı gibi görünmektedir. Oysa sosyal bir gerçeklik olarak karşımızda bulunan ticari seks olgusu hem disiplinlerarası çok boyutlu yapısı gereği hem de geleneksel asimetrik kadın-erkek ilişkilerinin perçinlendiği sosyal bir düğüm olarak çalışılması oldukça önemli bir konudur.

9 Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 6, Nisan Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve sınıflı toplumun kesişme noktalardan birinde bulunan seks işçiliği/fahişelik bir emek kolu mudur yoksa sürüklenilen bir yaşam biçimi mi? Bu soruya doğru cevap bulmaya çalışmaktan çok verilen alternatifli cevapların inceleneceği bu çalışmada, önce seks işçiliği kavramı, seks işçiliği üzerine geliştirilen fikirler ve güncel araştırmalar kısaca tartışılacak ardından Düş Gezginleri (1992) ve Kader (2006) filmlerinde seks işçiliği / fahişelik olgusunun sunuş biçimleri sosyal psikoloji perspektifiyle karşılaştırılacaktır. Ayrıca konudan ayrı görülemeyecek olan kadın emeği ve kadının kamusal ve özel alanda gidip gelen yeri tartışmanın ana aksını oluşturacaktır. Anahtar kelimeler: seks işçiliği, ticarileştirilmiş seks, üyelik kategori analizi Ji sala 1992 yan heta sala 2006 an karkeriya zayendî:di fîlmên Düş Gezginleri û Kader De Karkeriya Zayendî / Avakirina Fahîşetiyê Tuğçe Gündüz Van salên dawîn bi tevgereke kedê re têgiha karkeriya zayendî ket literaturê. Ev têgih bi awayê herî sade dikare wek di gerewa mal an jî pere de pêşkêşkirina xizmeta zayendî bê pênasekirin. Yên ku têkiliyên zayendî li gor pîvanên bazirganiyê datînin jî wek karkerên zayendî tên binavkirin. Gelek rehendên vê mijarê yên aborî, hiqûqî, civakî û derûnî hene, wisa xuya dike ku di nav çîna zanistê de qad bala gelek çalakvanan dikişîne. Lê diyardeya têkiliya zayendî ya bazirganî ya ku wek rastiyeke civakî li hemberî me disekine, hem ji ber ku qada xebatê ya gelek zanistan e û hem jî ji ber ku girêyeke ku têkiliyên jin û mêran ên asîmetrîk ên kevneşopî tê de xurt dibin e, xebata di vê qadê de pir girîng e. Karkeriya zayendî/ fahîşetî li ser xaleke hevbir a kalibên darazên zayenda civakî û civaka bi çîn cih digire, gelo qadeke kedê ye yan jî awayekî jiyanê yê ku mirov bê dilê xwe dikevinê ye? Ji bersivdayîneke rast a vê pirsê zêdetir dê di vê xebatê de bersivên ji hev cihê bên vekolandin. Pêşiyê dê bi kinasî têgiha karkeriya zayendî, ramanên der bare karkeriya zayendî de û lêkolînên nû bên nîqaşkirin. Paşê jî awayê pêşkêşkirina karkeriya zayendî/fahîşetiyê yê di fîlmê Düş Gezginleri (1992) û Kader (2006) de bi perspektîfeke derûnnasiya civakî dê bên rûberkirin. Dîsa mijarên wek keda jinê û cihê jinê yê di qada giştî û taybet de ku ji vê mijarê cihê nikarin cuda bên dîtin dê navenda nîqaşê bin. From 1992 to 2006 sex work: Construction of sex workers/prostitute in Düş Gezginleri and Kader movies Tuğçe Gündüz We can simply describe the concept commercial sex, which has a relatively new place in literature as a labor term, a sexual service given in return of monetary or other kind of payment. The performer of commercial sex is named as sex worker. Commercial sex has economical, legal, psychological, sociological aspects in which academicians are not interested as much as activists do. Is commercial sex or sexual services, as intersection point of class society and gender stereotypes, a labor branch or life style of a victimized person? In this study, instead of answering this question I am going to try to find alternative answers by analyzing Düş Gezginleri (1992) and Kader (2006) movies with social psychology perspective. Moreover, women s work and public visibility of women are the main pillar of the discussion. Key words: sex work, commercial sex, membership category analysis

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ «Mobbing», yıldırma, bastırma, sindirme, yok sayma, psiko-şiddet uygulama. «Mobbing», örgütlerde işgörene yapılan psikoloji saldır

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- EYLÜL 2018 İŞSİZLİK TIRMANIYOR. Gerçek İşsiz Sayısı 6 Milyon. İşsiz Sayısı Bir Yılda 192 Bin Arttı

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- EYLÜL 2018 İŞSİZLİK TIRMANIYOR. Gerçek İşsiz Sayısı 6 Milyon. İşsiz Sayısı Bir Yılda 192 Bin Arttı 17 Eylül 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- EYLÜL 2018 İŞSİZLİK TIRMANIYOR Gerçek İşsiz Sayısı 6 Milyon Gerçek İşsizlik Oranı yüzde 17,1 İşsiz Sayısı Bir Yılda 192 Bin Arttı 930 Bin Üniversite

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Beethoven ın Opus 14/1 Piyano Sonatının İlk Muvmanına İlişkin Motifsel Yapı Analizi

Beethoven ın Opus 14/1 Piyano Sonatının İlk Muvmanına İlişkin Motifsel Yapı Analizi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 149-163 Beethoven ın Opus 14/1 Piyano Sonatının İlk Muvmanına İlişkin Motifsel Yapı Analizi Analysis of Motific Structure Related to the First

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

Kadına YÖNELİK ŞİDDET ve Ev İçİ Şİddetİn Mücadeleye İlİşkİn. Sözleşmesi. İstanbul. Sözleşmesİ. Korkudan uzak Şİddetten uzak

Kadına YÖNELİK ŞİDDET ve Ev İçİ Şİddetİn Mücadeleye İlİşkİn. Sözleşmesi. İstanbul. Sözleşmesİ. Korkudan uzak Şİddetten uzak Kadına YÖNELİK ŞİDDET ve Ev İçİ Şİddetİn Önlenmesİ ve Bunlarla Mücadeleye İlİşkİn Avrupa Konseyİ Sözleşmesİ İstanbul Sözleşmesi Korkudan uzak Şİddetten uzak BU SÖZLEŞMENİN AMACI Avrupa Konseyi nin, kadınlara

Detaylı

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Doktora Tezi Ayşe Nevin Yıldız Ankara-2009 i İÇİNDEKİLER

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADINLARA DESTEK MEKANİZMALARI ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz Projesi 3. Projenin

Detaylı

Toplumsal Cinsiyetle İlgili Kuramlar

Toplumsal Cinsiyetle İlgili Kuramlar Toplumsal Cinsiyetle İlgili Kuramlar Kuramlar neden önemlidir? Psikanalitik kuram Libido: «biyolojik ve toplumsal cinsiyeti organize eden, biyolojik temelli cinsel enerji» «yaşam içgüdüsünü (eros) çalıştıran

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

SİNOPSİS. Fragmanın Youtube Fragmanı: Fragmanın İndirme Linki:

SİNOPSİS. Fragmanın Youtube Fragmanı:   Fragmanın İndirme Linki: SİNOPSİS Çin in güneyindeki küçük bir kasabada sağanak bir yağış beklenmektedir Nişanlısının başarısız geçen estetik ameliyatını telafi etmek için para bulmaya çalışan Xiao Zhang, patronundan bir milyon

Detaylı

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet Cinsiyet (sex): kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade eder ve biyolojik bir yapıya karşılık gelir. Cinsiyet demografik bir kategoridir. Cins?

Detaylı

Tıpta Örselenebilir Gruplar ve Hekim Tutumu. Prof.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Tıpta Örselenebilir Gruplar ve Hekim Tutumu. Prof.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Tıpta Örselenebilir Gruplar ve Hekim Tutumu Prof.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgular Örselenebilirlik Tartışma Öneriler Devlet Hastanesinde Ayrımcılık;

Detaylı

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgu örnekleri Örselenebilirlik, incinebilirlik, savunmasızlık Tartışma Öneriler

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Editörler Prof. Dr. Dolunay Şenol / Doç.Dr. Havva Eylem Kaya Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Yazarlar Prof.Dr. Dolunay Şenol Prof.Dr. Yaşar Erjem Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Havva Eylem Kaya Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem Arkadaş- Thibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI

GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI «AĞIR SANAYİDE KADININ YERİ» ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 08.03.2017 TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI «AĞIR SANAYİDE KADININ YERİ» ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ GMO

Detaylı

SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI. Ders 1. Temel Hukuk Kavramları. Öğr. Gör. Hüseyin ARI

SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI. Ders 1. Temel Hukuk Kavramları. Öğr. Gör. Hüseyin ARI SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI Ders 1 Temel Hukuk Kavramları Temel Hukuk Kavramları: Kural Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilkelere kural denir. Toplum içinde sürdürülen yaşam, çeşitli kurallara

Detaylı

ÜNİTE:1. Kurallar, Devlet ve Hukuk ÜNİTE:2. Hukukun Uygulanması ÜNİTE:3. Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi ÜNİTE:4. Yargı Örgütü ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Kurallar, Devlet ve Hukuk ÜNİTE:2. Hukukun Uygulanması ÜNİTE:3. Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi ÜNİTE:4. Yargı Örgütü ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Kurallar, Devlet ve Hukuk ÜNİTE:2 Hukukun Uygulanması ÜNİTE:3 Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi ÜNİTE:4 Yargı Örgütü ÜNİTE:5 1 Hukuki İlişkiler ve Haklar ÜNİTE:6 Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI KU O A RT O L ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇO CU KL AK ARDA ZO RAN RBA LIĞ I PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ŞUBAT 2018 ÇOCUKLARDA AKRAN ZORBALIĞI Akran zorbalığı (Bullying), farklı zaman dilimleri

Detaylı

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK 1984 yılında Eskişehir de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü nde yüksek

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu PDR BÜLTENİ Sayı:8 Bülten Tarihi: Mart 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Kardeş Kıskançlığı ve Çözüm Yolları Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Detaylı

SPOR HUKUKU 1.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU 1.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 1.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR KAVRAMI Spor; bireysel ya da takım halinde yapılabilen, belirli kuralları ve teknikleri olan; oyunlar, hareketler ve yarışmalar vasıtasıyla; fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Tıpta Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Tıpta Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Tıpta Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgu örnekleri Örselenebilirlik, incinebilirlik, savunmasızlık Tartışma

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Tiedot turkiksi DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Çocukların oturup konsantre olmakta ve dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları normaldir. Ancak DEHB li (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

ETKİNLİK BÜLTENİ 2012 2013. 2007-2010 Mor Sertifika ekibi olarak çalıştı, Mart 2010'da Forum kuruldu.

ETKİNLİK BÜLTENİ 2012 2013. 2007-2010 Mor Sertifika ekibi olarak çalıştı, Mart 2010'da Forum kuruldu. ETKİNLİK BÜLTENİ 2012 2013 2007-2010 Mor Sertifika ekibi olarak çalıştı, Mart 2010'da Forum kuruldu. PROJELER: Mor Sertifika Programı (2007-2010) Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan

Detaylı

Bugün kadın ve erkeğin daha eşit olacağı bir toplumda yaşamak için sen ne yapacaksın?

Bugün kadın ve erkeğin daha eşit olacağı bir toplumda yaşamak için sen ne yapacaksın? Bugün kadın ve erkeğin daha eşit olacağı bir toplumda yaşamak için sen ne yapacaksın? Çözüm Analizi Araştırma Hakkında 2 Kadın ve Erkeğin Eşit Olduğu Bir Toplum Dünyada ve ülkemizde hemen hemen tüm kurumsal

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Etiği. Sunu-2

Öğretmenlik Meslek Etiği. Sunu-2 Öğretmenlik Meslek Etiği Sunu-2 Tanım: Etik Etik; İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

2 Aile yapısı ve yaşam şekli, yaşam evresi merasimleri ve dini bayramlar. 5 Çocuk hakları ve aile rolü. 8 Demokrasi ve değerler

2 Aile yapısı ve yaşam şekli, yaşam evresi merasimleri ve dini bayramlar. 5 Çocuk hakları ve aile rolü. 8 Demokrasi ve değerler 1 Güncel konular ve sosyal ilişkiler 2 Aile yapısı ve yaşam şekli, yaşam evresi merasimleri ve dini bayramlar 3 Eşitlik ve ayrımcılığa karşı mücadele 4 Sağlık, ve özellikle cinsel sağlık ve uyuşturucuyu

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ Soru: İşçi sendikasına üye olmanın şartları nelerdir? Cevap: a.15 yaşını doldurmuş olmak b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir iş sözleşmesine

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR?

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? 2 ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? 1 Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm, insanların çocukları cinsel

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle algı ve algısal Gestalt Psikoloji Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal örgütlenme" konularında yoğunlaşmış

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 E-posta: umutsahh@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Yüksek Lisans Doktora Edebiyat Fakültesi

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN ÖNEMİ ve Güvenli İnternet Hizmeti İnternet Dünyamızı değiştiriyor Ailenin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla

Detaylı

Cinsiyet ve Cinsel Yönelim Temelinde Önyargı ve Ayrımcılık

Cinsiyet ve Cinsel Yönelim Temelinde Önyargı ve Ayrımcılık Cinsiyet ve Cinsel Yönelim Temelinde Önyargı ve Ayrımcılık Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Kuramı Düşmanca Cinsiyetçilik: Erkeklerin gücünü ve baskınlığını zorla ele geçirmeye çalışan kadınlara yönelik düşmanlık

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 -

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - ARBEIT & LEBEN ggmbh Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - KURUM ARBEIT & LEBEN ggmbh 1973 senesinden beri Rheinland Pfalz Eyaleti Eğitim

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

EKSTRA ANLATILAN DERSLER

EKSTRA ANLATILAN DERSLER MESLEK ELEMANI DERS İÇERİĞİ AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ AİLEDE DİN EĞİTİMİ (4 SAAT) Dini Açıdan Ailenin Önemi 4 saat Aile Bireylerin Eğitimi Hz Muhammed in Aile Hayatı Ailede Din Kaynaklı Sorunların Çözümü İnanç

Detaylı

Peter Drucker'e göre, ne yaptıkları sorulan taş işçisi üç kişinin meraklı öyküsü şöyledir:

Peter Drucker'e göre, ne yaptıkları sorulan taş işçisi üç kişinin meraklı öyküsü şöyledir: Ekonomide Ev Kadınlarının Rolü Artıyor Peter Drucker'e göre, ne yaptıkları sorulan taş işçisi üç kişinin meraklı öyküsü şöyledir: İlki "Ben, ekmeğimi taştan çıkarıyorum" der. İkincisi "Ben, ülkenin en

Detaylı

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR?

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? Halen ülkemizde firmalarımız ve iş destek mekanizmalarımız (ihracatçı birlikleri ve meslek örgütleri) proje bazlı çalışma yaklaşımından

Detaylı

Cinsel Terapi: Cinsel Terapi Nedir? Ne değildir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Cinsel Terapi: Cinsel Terapi Nedir? Ne değildir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim En farklı cinsel bozukluklar dahi, bir çiftin cinsel terapi veya cinsel danışmanlık hizmeti almasını gerektirebilir. Bu noktada terapi uzmanı seçme konusunda bilmeniz gerekenler nelerdir? Seanslarda neler

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

KRİZ İŞSİZ BIRAKIYOR

KRİZ İŞSİZ BIRAKIYOR İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Ekim 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- Ekim 2018 KRİZ İŞSİZ BIRAKIYOR İşsizlikte Patlama Gerçek İşsiz Sayısı 6,3 Milyon Kayıtlı İşsiz Sayısı Son Bir

Detaylı

TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN

TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN Kadınlar, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturmaktalar. On yılı aşkın bir süredir gerek Türkiye gerekse yurtdışı kırsalında gerçekleşen saha çalışmalarım aracılığıyla, bana göre

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir.

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir. Evlilik öncesi cinsel ilişki, bir mesele olarak, pek çok insan açısından spesifik bir önem taşımamaktadır. Ancak, konuyla ilgili bana gelen sorular, psikolojik danışma seanslarında karşılaştığım hikâyeler,

Detaylı

NASIL MÜCADELE EDİLİR?

NASIL MÜCADELE EDİLİR? SİBER ZORBALIK NEDİR? NASIL MÜCADELE EDİLİR? SİBER ZORBALIK NEDİR? NASIL MÜCADELE EDİLİR? HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Emel Baştürk Akca Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Bilişim Anabilim

Detaylı

Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar. Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir.

Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar. Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir. Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir. Facebook şirketinin kendisi ve sahip olduğu Instagram, WhatsApp, Oculus ve

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri PSY 326 Seçmeli 3

Detaylı

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ AY EĞİTİMLERİ ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Düzey Tarih Gün Zaman Seminerin Konusu Eğitimciler 25/10/13 26/10/13 27/12/13 Cuma 18:00-20:00

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf)

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf) Ankara - 2017 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

AKRAN BASKISI. Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen

AKRAN BASKISI. Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen AKRAN BASKISI Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen AKRAN BASKISI NEDİR? Bireyin içinde bulunduğu yaş gruplarının etkinliklerinde bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesidir.

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

İKİ AYDA 500 BİN YENİ İŞSİZ Krizin Tahribatı

İKİ AYDA 500 BİN YENİ İŞSİZ Krizin Tahribatı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Kasım 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU Kasım 2018 İKİ AYDA 500 BİN YENİ İŞSİZ Krizin Tahribatı Gerçek İşsiz Sayısı 6,4 Milyona Yaklaştı Kayıtlı İşsiz

Detaylı

Sayın Yargıtay Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Yargıtay Başsavcım, Sayın Rektörüm, IALM nin Başkanı, Hanımefendiler, Beyefendiler;

Sayın Yargıtay Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Yargıtay Başsavcım, Sayın Rektörüm, IALM nin Başkanı, Hanımefendiler, Beyefendiler; Sayın Yargıtay Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Yargıtay Başsavcım, Sayın Rektörüm, IALM nin Başkanı, Hanımefendiler, Beyefendiler; Türkiye, Adli Tıp & Adli Bilimler alanında çok büyük bir organizasyonu

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

İltifat Etmek ve. Kadınların Kalbini Fethetmek

İltifat Etmek ve. Kadınların Kalbini Fethetmek İltifat Etmek ve Kadınların Kalbini Fethetmek İltifat fethetmek ile reddedilmek arasındaki İNCE ÇİZGİDİR. Bu kitapta seni neler bekliyor? İltifat nasıl edilir? Ve iltifat etmenin inceliklerini öğrenmek

Detaylı

Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar. Dt. Evin Toker

Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar. Dt. Evin Toker Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar Dt. Evin Toker dtevintoker@gmail.com Şiddet Nedir? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti; fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aslıcan Kalfa Topateş Doğum Tarihi: 17.12.1983 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Endüstri

Detaylı