FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI"

Transkript

1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Salih DEĞİRMENCİ 1, Ahmet BACANAK 2 ve Orhan KARAMUSTAFAOĞLU 3 1 Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi ABD 2 Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD 3 Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD Özet Bu çalışma, eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen bilgisi Öğretmenliği Programındaki öğretmen adaylarının Işık konusundaki kavram yanılgılarını sınıf düzeylerindeki faklılaşmaya göre tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Enlemesine gelişimci araştırma yöntemi kapsamında yürütülen bu araştırmanın örneklemini 127 erkek ve 214 bayan öğretmen adayı oluşturmuştur. Adaylara, ilköğretim 6 ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programında yer alan optik kavramlarını içeren araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Işık Konusu Kavram Testi (IKKT) uygulanmıştır. Verilerin analizi, öğrencilerin IKKT ye verdiği cevapların; cevap vermeme, anlamama, yanlış anlama/kavram yanılgısı ve anlama şeklinde 4 kategorili anahtara göre yapılmıştır. Verilerden, öğrencilerdeki kavram yanılgılarının 1. sınıftan 4. sınıfa doğru kalın kenarlı merceklerde azaldığı, ana renkler, kırılma ve yansımada pek değişmediği, çukur aynada görüntü oluşumunda arttığı tespit edilmiştir. Verilerden, öğretmen adaylarının kavram yanılgıların özellikle merceklerde ve ana renklerde olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma ışık ve optik kavramlarındaki yanılgıların düzeltilmesi ve adaylara bilgisayar destekli simülasyon deneyleri yaptırmaları şeklindeki önerilerle tamamlanmıştır. Anahtar kelimeler: Işık, Optik, Ana Renkler, Mercekler, Kavram Yanılgıları 1. GİRİŞ Fen bilimleri, öğrencilerin doğayı ve doğa olayları arasındaki ilişkileri kavramalarında çok önemli bir alandır (Coştu, Ünal ve Ayas, 2007). Öğrencilerin kendi dünyalarına anlam yükleyebilme çabaları bu alanın kapsamını anlamalarını kolaylaştırır. Fen bilimleri eğitimin temel amaçlarından birisi bireyleri yaşama hazırlamak ve onların günlük yaşamda gerçekleşen olayları anlamlı bir şekilde kavramalarını sağlamaktır. Bununla birlikte, öğrencileri problem çözebilen, sorgulayan, eleştirel düşünen, gelişen ve değişen çevreye uyum sağlayabilen, bilgilerini günlük yaşamla bağdaştırabilen bilimsel okuryazar bireyler haline getirmek fen eğitimin amaçları arasındadır (MEB, 2005). Öğrencilerin belirtilen bu amaçlar doğrultusunda yetiştirilmesi ancak fenle ilgili bilgilerin kavramlar düzeyinde anlamlı bir şekilde yapılandırılması ile gerçekleştirilebilir. Bunu gerçekleştirmenin önündeki en büyük engellerden biri de öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarıdır. Kavram yanılgısı, bir kavramın bilimsel anlamından farklı algılanması ve kullanılması olarak ifade edilebilir (Treagust, 1988; Tezcan ve Şimşek, 2008). Öğrencilerde kavram yanılgıları, öğrencilerin bireysel deneyimlerine ait karmaşık yaşantılar sonucu oluşurlar. Çünkü öğrencilerin bireysel inanışları ve çevresel birikimleri kavramların yapılandırılmasına etki etmektedir (Ayvacı, Özsevgeç ve Cerrah, 2004). Fen eğitiminde öğretmen ve öğrenciler için problem oluşturan kavram yanılgıları soyut tabiatından dolayı fizik konu ve kavramlarında daha çok karşımıza çıkmaktadır (Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Öğrencilerin fizik konularındaki birçok kavrama bilimsel anlamlarından farklı anlamlar yüklediği anlaşılmıştır (Clement, 1982). Bu alanda yapılan çalışmalar kavram yanılgılarının giderilmesinin çok kolay olmadığını ve anlamlı öğrenmenin önündeki engellerden birinin kavram yanılgıları olduğunu ortaya koymuştur (Clement, 1982). Çünkü öğrencilere kazandırılacak kavramların anlamlılığı ve kalıcılığı kavramların önceki bilgiler ile tutarlılığına bağlıdır (Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Bu bağlamda, etkili bir öğretime başlamadan önce öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması gerekir. Bu çalışma, eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğretmen adaylarının Işık konusundaki kavram yanılgılarını sınıf düzeylerindeki faklılaşmaya göre tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. 2. YÖNTEM Bu araştırma enlemesine (cross-sectional) gelişimci araştırma yaklaşımı kullanılarak yürütülmüştür. Enlemesine yürütülen gelişimci araştırmalarda, aynı konunun bir örneklemle uzun süre çalışılarak gelişim düzeyinin ortaya çıkarılması yerine, örneklemin takip edeceği yaşam sürecinde ona 1

2 eşdeğer olabilecek bir örneklem üzerinde aynı zamanda çalışmalarda yürütülebilir (Çepni, 2009). Bu araştırmada öğretmen adaylarının ışık ve optik konusu ile ilgili dersi almadan ve aldıktan sonra ışık konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ile ileriki yıllarda kavram yanılgıların aynı şekilde devam edip etmediğini tespit etmek ve araştırmayı kısa sürede tamamlamak amacıyla enlemesine gelişimci araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir Evren ve Örneklem Bu çalışma, eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğretmen adaylarıyla birlikte yürütülmüştür. Çalışmanın evreni ilgili programda öğrenim gören 250 erkek, 508 bayan olmak üzere toplam 758 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise kavram testinin uygulandığı günlerde rastgele seçilen sınıflarda bulunan 127 erkek (E), 214 bayan (B) olmak üzere toplam 341 öğretmen adayıdır. Örneklem grubunun evreni karşılama oranı yaklaşık %45 tir. Örneklemin sınıf ve cinsiyete göre dağılımları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Örneklemin sınıf ve cinsiyete göre dağılımı Sınıf Erkek Bayan Toplam 1.Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Toplam Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplama aracı olarak, adaylara ilköğretim 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programında yer alan optik kavramlarını içeren araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Işık Konusu Kavram Testi (IKKT) uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan IKKT nin dört uzman görüşü alınarak geçerliği sağlanmış ve biri üç, ikisi iki şıklı olmak üzere toplam 13 açık uçlu sorudan oluşan son hali verilmiştir. İlköğretim 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitapları Işık ünitesi incelenerek hazırlanan bu kavram testi; Işığın yansıması, kırılması, bir cismin görünmesi için gerekli şartlar, dağınık yansıma, saydam madde, tam yansıma, soğrulma, çukur aynada görüntü, göz kusuru, ışık filtreleri, ince ve kalın kenarlı merceklerde ışığın kırılması, ana renkler ve gökkuşağının oluşumunu içermektedir (Ek-1) Verilerin Analizi IKKT de yer alan sorulara öğrencilerin verdiği cevapların analizinde 4 lü puanlandırma anahtarı kullanılmıştır. Bunlar; Cevap vermeme: Bu kategoriye boş bırakılan sorular ile sorunun aynen veya kısmen tekrarlandığı cevaplar 0 puan, Anlamama: Sorulan soruyla alakası az olan ve bilimsel değerden yoksun cevaplar 1 puan, Yanlış Anlama (Kavram Yanılgıları): Soru ile ilgili kabul edilebilir bilimsel cevaplara alternatif olan cevaplar 2 puan, Anlama: Soru ile ilgili doğru kabul edilen bilimsel fikirlerin tümünü veya tamamına yakın bir kısmını içeren cevaplar 3 puan alınmıştır. Bu test için kullanılan puanlama anahtarına göre bu testten alınabilecek minimum puan 0 (sıfır) iken maksimum puan 51 dir. Ancak, araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin verdiği cevaplar sadece Yanlış Anlama - Kavram Yanılgıları boyutuyla irdelenmiştir. 3. BULGULAR Öğretmen adaylarının IKKT ne verdikleri cevapların puanlandırılması ile ilgili her bir sınıf düzeyinde yapılan puanlamalar sonunda sorular bazında sahip oldukları kavram yanılgıları Tablo 2 de verilmiştir. 2

3 SINIF Puan Toplam SINIF Puan Tablo 2. Öğretmen adaylarının sorulardan aldıkları puanlara ait frekanslar SORULAR a 9b 9c 10a 10b a 13b % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Tablo 2 incelendiğinde; 1. sınıf öğretmen adaylarının 13. sorunun a ve b şıklarında, 2. sınıfların 1., 10. sorunun b şıkkı ve 12. sorularda, 3. ve 4. sınıfların ise 10. sorunun b şıkkı ve 12. soruda en çok kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Tüm örneklem dikkate alındığında ise 1., 10. sorunun b şıkkı ve 12. sorularda öğrencilerin daha fazla kavram yanılgısında oldukları görülmüştür. IKKT de sınıf düzeylerine göre tespit edilen kavram yanılgılarının frekansları aşağıda Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Tespit edilen kavram yanılgılarının sınıf düzeylerine göre frekansları SORULAR a 9b 9c 10a 10b a 13b % , , , ,50 Tablo 3 incelendiğinde IKKT sorularındaki kavram yanılgılarının sınıf seviyesi yükseldikçe, 10. ve 13. soruların a şıkları ile 13. sorunun b şıkkında azaldığını, 1.,2. ve 11. sorularda aynı düzeyde kaldığı, 5., 6. ve 7 sorularda ise arttığı görülmektedir. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmen adaylarının IKKT sorularına verdikleri cevaplardan tespit edilen kavram yanılgılarına ait bazı örnek ifadeler Tablo 4-6 da sırasıyla sunulmuştur. Sınıf düzeyi yükseldikçe azalan kavram yanılgılarına örnek ifadeler Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 4. Kavram yanılgılarına örnek ifadeler Soru Kavram Yanılgısı 10.a İnce kenarlı mercekte Asal eksene paralel olarak gönderilen ışın Merkezden geçmek üzere kırılır, Odak ile merkez arasından geçmek üzere kırılır, Merkezin dışından geçmek üzere kırılır, Odak ile optik merkez arasından geçmek üzere kırılır, Uzantısı odaktan geçmek üzere kırılır. 13.a Kalın kenarlı mercekte Asal eksene paralel olarak gönderilen ışın, Odaktan geçmek üzere kırılır, odak ile merkez arasından geçmek üzere kırılır, Merkezden geçmek üzere kırılır, Odak ile optik merkez arasından geçmek üzere kırılır. 13.b Kalın kenarlı mercekte Merkezden gönderilen ışın Merkezden geçmek üzere kırılır, Asal eksene paralel olarak kırılır, Odak ile merkez arasından geçmek üzere kırılır, Odaktan geçmek üzere kırılır, Optik merkez ile odak arasından geçmek üzere kırılır. 3

4 Sınıf düzeyi yükseldikçe artan kavram yanılgılarına örnek ifadeler Tablo 5 te görülmektedir. Tablo 5. Kavram yanılgılarına örnek ifadeler Soru Kavram Yanılgısı 5. Cam, Tahta, Demir Levha, Buzlu cam,tuğla, Seramik Vazo dan hangisi saydam cisimdir? Niçin? Cam ve Buzlu cam ışığı geçirir. Bu nedenle saydam cisimdir, Saydam maddeler ışığı kırmadan yansıtır, Saydam maddeler ışığı yansıtacak yani geçirmeyecek derecede birbirine yakın atomlardan oluşur, Işığı geçiren saydam, yansıtanlar yarı saydamdır, Kendine gelen ışığı diğer tarafa yansıtır. 6. n 1 den n 2 ye gönderilen bir ışık Tam yansımaya uğruyor. Ortamların kırılma indisleri arasındaki ilişki nasıldır? Niçin? n 1 büyüktür n 2. Yüzey tahta gibi arkasını göstermeyen bir maddedir, Işık kırıcılık indisi kendi ortamından büyük bir ortama geçemez. Işığı kırar, İkinci ortamın kırıcılık indisi önemsenmeyecek kadar küçük olması gerekir, Işık aşağı ortama geçecek gücü bulamaz. Kırılmaya uğrar ve tam yansır. 7. Çukur aynada zahiri bir görüntü oluşması için cisim nerede bulunmalıdır? Tepe noktası ile odak arasında ters olması gerekir, Cisim f/2 de olması gerekir, Cisim ile aynı boyda ve odak ile tepe noktası arasında olması gerekir. Sınıf düzeyi yükseldikçe kavram yanılgılarının sayısında herhangi bir değişiklik gözlenmeyen ya da sınıf düzeylerine göre kavram yanılgıları sayısında dalgalanma görülenlere örnek ifadeler Tablo 6 da sunulmuştur. Tablo 6. Kavram yanılgılarına örnek ifadeler Soru Kavram Yanılgısı 1. Işık ışınlarının havadan suya geçişte bir kısmı yansır bir kısmı kırılmaya uğrar. Geliş, yansıma ve kırılma açıları arasındaki ilişki nasıldır. Niçin? Işınlar havadan suya geçişte normalden uzaklaşarak kırılır, Yansıyan ışın ile kırılan ışın arasında 90 0 lik açı oluşur, Işınlar havadan suya geçerken yansıma açısı geliş açısından büyüktür, Işınlar havadan suya geçerken geliş açısı yansıma açısından büyüktür, Geliş açısı = yansıma açısı = kırılma açısı, Havadan suya geçişte ışınlar tam yansıma yapar. 2. Bir cismin görülebilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Işığın kırılması gerekir, Cismin ışığı soğurması gerekir, Cismin görülebilmesi için maddesel bir ortamda olması gerekir, Cisim ve gözlemci aynı ortamda olmalıdır. 4. Karanlık bir odada cisim üzerine ışık düştüğü halde görülmemesinin nedeni nedir? Işık cismin rengini soğurmaktadır, Işık ışınları cisimden yansıyıp göze ulaştıkları için göremeyiz, Cisim siyah renkli olup bütün ışığı soğurmaktadır yada geçirmektedir, Işık ışınlarının havada dağılmasından görülmez, Beyaz bütün renklerin karışımıdır görülmez, Saydam olmayan cisim olduğundan ışığı yansıtmaz ve görüntü oluşmaz. 8. Uzaktaki cisimleri görmekte zorluk çeken bir öğrencinin kullandığı gözlükte hangi mercek türünden yaralanılır? Niçin? Kalın kenarlı mercek. Çünkü; Görüntü her zaman f/2 de oluşur, Işığı kırıcı etkisi fazladır, Görüntü büyür, Cisimleri büyüterek daha iyi görmemizi sağlar, Kalın kenarlı mercek iki tane ince kenarlı mercek görevi görür, Gelen ışığı toplama özelliğine sahiptir, Mercek görüntüyü öncekinden uzağa düşürür, Işını uzağa göndererek görmemizi sağlar, Sarı benek gözün arkasında kalır. Bunu düzeltmek için kullanılır, Cismi yakınlaştırması için 9.a Yeşil Filtre üzerine beyaz ışık gönderildiğin de geçen ışık hangi renktir? Niçin? Yeşil Çünkü; Yeşil Sarı ve Maviden oluşur, Yeşil Beyazdan daha baskındır, Diğer ışınlar yansır, Beyaz > Yeşil, Kırıcılık indisinden dolayı, Beyaz ışık yeşili yansıtır, Yeşilin frekansı Beyazdan daha büyük, Beyaz daha etkisizdir. 9.b Sarı Filtre üzerine Yeşil ışık gönderildiğin de geçen ışık hangi renktir? Niçin? Yeşil Çünkü; Yeşil ışık daha güçlüdür, Sarı filtre etki etmez, Yeşilin dalga boyu daha büyüktür. 9.c Kırmızı Filtre üzerine Mavi ışık gönderildiğinde geçen ışık hangi renktir? Niçin? Siyah Çünkü; Kırmızı ve Mavi ara renklerdir, Mavi filtreden kırmızı yansımaz, Kırıcılık indisleri farklıdır. 10.b İnce kenarlı mercekte Uzantısı odaktan geçmek üzere gönderilen ışın Asal eksene paralel olarak kırılır, Uzantısı odaktan geçmek üzere kırılır, Kırılmaya uğramadan geçer, Uzantısı odakla optik merkez arasından geçmek üzere kırılır. 11. Gökkuşağının oluşmasının nedeni; Işık Işınlarının Kırılma ve Tam Yansımasından kaynaklanır. Çünkü, Güneş ışığının bulutlar üzerine düşmesi ile bulutlar prizma gibi davranır ve ışığı kırar ve yansıtır, Hava yoğunluğunun değişmesi ile oluşur, Yağmur damlalarının her birinin kırıcılık indisi farklı olmasından kaynaklanır, Her ışığın yansıma ve kırılma açısı farklıdır, Yağmur damlaları plazma gibi davranır, Yağmur damlaları gökyüzünde yansır. 12. Beyaz, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi ve Mor dan Hangileri Ana renklerdir? Sarı, Kırmızı ve Mavi, Turuncu, Kırmızı ve Mavi, Beyaz, Kırmızı ve Mavi, Beyaz, Kırmızı ve Yeşil, Beyaz, Yeşil ve Mavi, Sarı, Yeşil ve Mavi 4

5 4. TARTIŞMA Bu çalışma, Fen bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğretmen adaylarının Işık konusundaki kavram yanılgılarını sınıf düzeylerindeki faklılaşmaya göre tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın örneklemini oluşturan 1., 2., 3., ve 4. sınıf fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında yer alan 127 erkek, 214 bayan toplam 341 öğretmen adayına IKKT uygulanmıştır. Uygulanan testte yer alan sorular ilköğretim 6. ve 7. sınıf ışık ünitesinde verilen temel kavramları yordayan sorulardan seçilmiştir. Öğretmen adaylarının IKKT de yer alan sorulardan aldıkları puanlara göre frekans sayıları incelediğinde 1. sınıfta anlama düzeyinde puan alan öğretmen adayı frekans yüzdesinin en az, anlamama düzeyinde puan alan öğretmen adayı frekans yüzdesinin ise en fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca, testtin genelinde olduğu gibi (Tablo 3) testte yer alan birçok soruda kavram yanılgısına sahip 1. sınıf öğretmen adayı sayısının diğer sınıf düzeylerindeki öğretmen adayı sayısından düşük görülmesi yanıltıcı olabilir. Çünkü bu sorularda 1. sınıftaki öğretmen adayları genellikle cevap vermemişler veya yanlış cevap vermişlerdir. Bu durum üniversite sınavına hazırlanırken kazandıkları bilmedikleri soruya cevap vermeme alışkanlığından veya üniversite sınavına hazırlanırken ezberci sisteme uygun ders çalışmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum test tekniğine göre çalışan öğrencilerin öğrendikleri bilgileri yeni durumlara adapte edememelerine neden olmaktadır (Ay, 2008). Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Fen bilgisi öğretmenliği anabilim dallarında eğitim öğretim gören öğrencilere optik konuları Fizik 3 dersi içerisinde 2. sınıf güz döneminde verilmektedir. Örneklem grubu içerisinde bulunan 1. sınıf öğrencileri ilköğretim ve ortaöğretim sürecinde verilen bilgiler ışığında optik kavramları ile ilgili uygulanan testi cevaplamışlardır. IKKT den elde edilen veriler ortaöğretimden üniversiteye gelen öğrencilerin optik konularıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan veya öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını bilmeden üniversiteye geldiklerini göstermektedir. Oysaki ortaöğretimdeki fen derslerinin ve eğitimin amacı sadece öğrencileri üniversite sınavına hazırlamak değil, öğrenilmiş bilgilerin nasıl kullanılacağını bilen öğrenciler yetiştirmesi olmalıdır (Baran, Dogan ve Yalçına, 2002). Bu durumda ortaöğretim için eğitim sisteminin işlevini tam olarak yerine getiremediği söylenebilir. IKKT ne göre 2., 3., ve 4. sınıfta anlama düzeyinde puan alan öğretmen adayı yüzdesinin diğer puan türlerine göre fazla olması üniversitede aldıkları fizik derslerindeki optik ile bilgilerin ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağının öğrenciler tarafından öğrenildiğini ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının IKKT de yer alan her bir sorudan aldıkları puanlara göre frekansları incelediğinde 5. ve 10 sorunun a şıkkında anlama düzeyinde doğru cevap veren öğretmen adayı sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sorulardan 5. soru saydam madde, 10. sorunun a şıkkı ise ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel gönderilen ışınla ilgilidir. Benzer şekilde Taşdemir ve Demirbaş (2010) ilköğretim öğrencileriyle yaptıkları çalışmada maddenin saydamlığı ile ilgili soruları diğer sorulara oranla daha fazla doğru cevapladıklarını tespit etmiştir. Bu bağlamda ışık konusuyla ilgili olarak ilköğretimden yükseköğretime kadar öğrencilerin saydam madde kavramını anlama da daha başarılı olduğu söylenebilir. Yurd (2007), ilköğretim 5. Sınıf öğrencileri ile ilgili yaptığı çalışmada öğrencilerin bir kısmının saydam ve yarısaydam maddeleri karıştırdıklarını tespit etmiştir. Bu çalışmada da saydam madde ile ilgili kavram yanılgısına sahip öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde hem camın hem de buzlu camın saydam cisim olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Bu yanılgının nedenini ise 2., 3. ve 4. sınıfta yer alan öğretmen adaylarının cevaplarında bulabiliriz. Bu soruda yer alan Niçin? sorusuna öğretmen adaylarının; İki cisim de aynı şekilde ışığı geçirir, Saydam maddeler ışığı kırmadan yansıtır, Saydam maddeler ışığı yansıtacak yani geçirmeyecek derecede birbirine yakın atomlardan oluşur, Işığı geçiren saydam yansıtanlar yarı saydamdır ve kendine gelen ışığı diğer tarafa yansıtır şeklinde cevaplar verdikleri görülmektedir. Buradaki cevaplar değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının ışığın yansımasına göre saydam maddeyi tanımladıkları görülmektedir. Bunun nedeni öğrencilerin yansıma kavramını gördükleri ayna konusu ile ilgili öğrendikleri bilgiler veya aynanın saydam olduğunu düşünmeleri olabilir. Çünkü ayna konusunda görüntü oluşumu çizilirken ışınların aynanın diğer tarafına geçerek görüntü oluşturması ve yansıması gösterilmektedir. Farklı renkteki ışık filtrelerinde geçen rengin sorgulandığı 9. soruda öğretmen adaylarının genel olarak beyaz rengin hangi renklerden oluştuğu, ışık filtrelerinin işlevi, ana renk ve ara renkle ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmektedir. Öğretmen adaylarının ana renkler ve ara renkleri tam olarak kavrayamamalarının nedeni geçmiş dönemde aldıkları resim iş eğitimi gibi dersler ve 5

6 zaman zaman bazı kaynak kitaplarda bu konuyla ilgili kavram yanılgılarının olması gelmektedir. Nitekim Kocaküllah (2006) yaptığı çalışmada gerek ilköğretim öğrencilerinin gerekse de öğretmen adaylarının farklı renkteki boyalarla farklı renklerdeki ışınları karıştırdıklarını, bunun da ana renk ve ara renk kavramının yanlış anlaşılmasının nedeni olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının ışık filtrelerinin görevini tam olarak bilmedikleri görülmektedir. Öğretmen adayları ışığın ışık filtresinden geçmesinin ışığın güçlü olmasına, dalga boyunun büyük olmasına, baskın olmasına ve kırıcılık indeksine bağlı olduğuna inanmaktadırlar. Bu ifadelerden öğretmen adaylarının ışık filtresini bir ışık kaynağı veya ışığı kıran bir ortam gibi düşündükleri anlaşılmaktadır. Kocaküllah (2006) da çalışmasında benzer şekilde öğretmen adaylarının ve ilköğretim öğrencilerin ışık filtresi ile ilgili kavram yanılgısına sahip olduklarını tespit etmiştir. 5. SONUÇ ve ÖNERİLER Yapılan çalışma sonunda Eğitim Fakülteleri İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliğine üniversiteye giriş sınavı sonucunda yerleştirilen öğrencilerin yerleştirme puanları birbirlerine yakındır. IKKT nden alınan sonuçlar fen bilgisi öğretmenliğine gelen öğrencilerin optik ve ışık konularında çok başarılı olmadıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, 1. sınıf öğrencilerinin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki optik ve ışık konusunu içeren IKKT nindeki sorulara yüksek oranda cevap vermemeleri öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirmediklerini ve test tekniğiyle bu konuları öğrendiklerini göstermektedir. Optik içerisinde yer alan saydam madde ve aynalar konusuyla ilgili kavram yanılgıları sınıf düzeyi arttıkça fazlalaşmaktadır. Bu verilere göre eğitim fakültelerindeki fizik derslerinin içeriğinin veya dersin işlenişinin kavram yanılgısı oluşturmaya uygun olduğu sonucuna varılabilir. IKKT nin genelinde sınıf düzeyi arttıkça kavram yanılgıları oranı artmaktadır. Bu duruma mezun aşaması yaklaştıkça öğretmen adaylarında KPSS sınavının oluşturduğu stres neden olarak gösterilebilir. Öğretmen adaylarının önünde duran sınavlar öğretmen adaylarının derslere motive olamamalarına veya bu derslere ilgi duymamalarına neden olmaktadır. Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. Öğretmen adaylarına yansıma, kırılma, ayna ve merceklerde ışığın izlediği yol, renk oluşumu, renk filtreleri gibi konularda bol miktarda deney yaparak ya da çeşitli bilgisayar simülasyonları ve animasyonlar kullanarak öğrenebilecekleri ortamlar ve fırsatlar oluşturulmalıdır. Öğretmen adaylarının ışıktaki renkleri boya renkleriyle karıştırdıkları görülmektedir. Bu durumun geçmiş yaşantısından kaynaklanabileceği düşünüldüğünde gerek fizik derslerini veren öğretmenler gerekse de resim iş eğitimi gibi derslere giren öğretmenler bu konudan haberdar edilmelidir. Ayrıca, bu öğretmenlerin boya ve ışık renklerinin birbirinden farklı olduğunu kavratacak etkinlikler ve projeler yapmaları sağlanmalıdır. Öğretmen adaylarının optik konusunda sahip olduğu yanılgıların aza indirilmesi için, eğitim fakültelerindeki ilgili derslerin içeriği ve derslerin işlenişinde kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde dikkatli olunmalıdır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine atanmaları ile ilgili kaygılarını azaltacak bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. 6

7 KAYNAKLAR Anıl, Ö. ve Küçüközer, H. (2010). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Düzlem Ayna Konusunda Sahip Oldukları Ön Bilgi ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), Baran, S., Dogan, S., ve Yalçın, M. (2002). Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), Bülbül O. (2009). Fizik Dersi Optik Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Kullanılan Animasyonların ve Simülasyonların Akademik Başarıya ve Akılda Kalıcılığa Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Çepni S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 4. Baskı. Celepler Matbaacılık, Trabzon. Gülçiçek Ç. ve Yağbasan R. (2004). Basit Sarkaç Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), Kara İ., Erduran Avcı D. Çekbaş Y. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işık Kavramı ile ilgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), Kaya s. Ve Kavcar N. (2002). Orta öğretimde Fizik dersi mercekler konusu öğretim programı üzerine bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Kaya, S. ve Kavcar, N., (2004), Ortaöğretim fizik dersi mercekler konusu öğretim programı geliştirme üzerine bir çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, Kocakülah, A. (2006). Geleneksel Öğretimin İlk, Orta Ve Yükseköğretim Öğrencilerinin Görüntü Oluşumu Ve Renklere İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. Kocakülah, A. ve Demirci, N., (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), Koray Ö., Özdemir M. ve Tatar N. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Ağırlık Örneği, İlköğretim-Online, 4(2), Kutluay Y. (2005). 11. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Optik Hakkındaki Kavram Yanılgılarını Ölçen Üç-Aşamalı Test Geliştirme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara. Taşdemir, A., ve Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: Yağbasan R. ve Gülçiçek Ç. (2003) Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, Yurd, M. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Bil-İste-Öğren Stratejisi Kullanılarak Geliştirilen Bil-İste-Örnekle-Öğren Stratejisinin Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. 7

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK C IŞIĞIN KIRILMASI (4 SAAT) 1 Kırılma 2 Kırılma Kanunları 3 Ortamların Yoğunlukları 4 Işık Işınlarının Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama Geçişi 5 Işık Işınlarının

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 3 ercekler Test in Çözümleri 3.. ercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. ercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR 1. 4. I. Düzlem aynada görüntü aynaya göre simetriktir. II. Çukur aynalarda görüntü cismin bulunduğu yere göre düz-büyük veya tersküçük olabilir. III. Tümsek aynalarda cismin görüntüsü daima küçük ve düzdür.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENME ALANI : ĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) D- MERCEKLER VE KULLANIM ALANLARI (4 SAAT) 1- ler ve Özellikleri 2- Çeşitleri 3- lerin Kullanım Alanları 4- Görme Olayı ve Göz Kusurlarının 5- Yansıma

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2 dir.. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür. 33 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 3. 1. S K Y Şekilde gösterildiği gibi; + = + = + = + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş parçası ışığı yansıtmadığı için

Detaylı

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2 4 Işığın ırılması Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. I ışını P noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmiştir. P nin geçişi doğrudur. O noktasında normalden uzaklaşarak kırılmıştır.

Detaylı

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI Ünite-4 Ş ĞN RENLERE AYRLAS Beyaz şık Prizmaya gönderilen beyaz ışık demeti prizmadan kırıldıktan sonra renklere ayrılır. Sırasıyla bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu olaya beyaz

Detaylı

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar:

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar: MERCEKLER Bir yüzü veya iki yüzü küresel olan ya da bir yüzü küresel diğer yüzü düzlem olan saydam isimlere merek denir. Merekler, üzerine düşen ışığı kırma özelliğine saiptir. MERCEKLER Özel ışınlar:.

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5. 4 şığın ırılması Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekildeki gibi kırılmalıdır. anıt B şık

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIĞIN ÖZELLİKLERİ Işık maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu meydana gelen ve ışıyan bir enerji türüdür. Işık bir kaynaktan doğrusal

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n. 53 53 Şekil I n n n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale yaklaşarak

Detaylı

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 5 Mercekler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri. 1. X ışık kaynağının yakınsak mercekteki görüntüsü şekildeki gibi ʹ olarak oluşur. ʹ görüntüsünden gelen ışınlar perde üzerinde r yarıçaplı bir gölge oluşturur.

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 29 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı MERCEKLER Mercekler mikroskoptan gözlüğe, kameralardan teleskoplara kadar pek çok optik araçta kullanılır. Mercekler genelde camdan ya da sert plastikten yapılan en az bir yüzü küresel araçlardır. Cisimlerin

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖÜM 7 PRİZMAAR VE RENER MODE SORU - 1 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - 2 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ 1 1 ve 2 ışınları kutudan şekildeki gibi çıktıklarına göre, kutu içerisindeki prizmaların konumu yukarıdaki

Detaylı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA 1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA Işığın Yayılması Bir ışık kaynağından çıkarak doğrular boyunca yayılan ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık ışınları doğrusal çizgilerle ifade edilir. Bir ışık kaynağından

Detaylı

YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı YİBO 4 DEĞİŞKEN MERCEK

YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı YİBO 4 DEĞİŞKEN MERCEK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı YİBO 4 DEĞİŞKEN MERCEK Ali Osman OLGAÇ Sulusaray YİBO Nevşehir / Merkez Mehmet BOZOKLU Hacı

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür. 6 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. 3. fl k S K Y magenta Şekilde gösterildiği gibi; sar cyan + = + = cyan + = magenta + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş

Detaylı

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI 03.01.2014 PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI PROJE AMACI: Paralel aynaların arasına konulan bir cismin sonsuz tane görüntüsü vardır. Bu proje burada oluşan

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI MEREER 0. SINI ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OPTİ 6. onu MEREER ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik 4. Ünite 6. onu (Mercekler) 5.. A nın evapları d d d d d Işın şekildeki gibi bir yol izler.. Mercekler aynı maddeden

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları ince, orta noktaları şişkin olan mercekler ince kenarlı merceklerdir.

İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları ince, orta noktaları şişkin olan mercekler ince kenarlı merceklerdir. Mercekler Işınları kırarak toplamak ya da dağıtmak amacıyla üretilen, ışığı kırıcı özelliğe sahip, en az bir yüzü küresel olan saydam cisimlere mercek adı verilir İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları

Detaylı

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın Işık: Görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Doğrusal yolla yayılır ve yayılmak için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Işınlar ortam değiştirdiklerinde; *Süratleri *Yönleri *Doğrultuları değişebilir Işık

Detaylı

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak; FİZİ üresel Aynalar BÖÜ-14 Test-1 1. Bir tümsek önüne konulan cismin daki görüntüsü ile ilgili olarak; I. Boyu daima cismin boyundan küçüktür. II. Aynaya uzaklığı, cisim ya uzaklığından daha büyüktür.

Detaylı

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır.

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır. azanım oklama Sınavı 1. Aşağıda yoğunlukları verilen ortamlarda ışıkların izleyecekleri yolları çiziniz. (16P) 2. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz. (10P) a. Işık çok

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENE ALANI : FĐZĐEL OLALAR ÜNĐE 5 : IŞI (EB) B- IŞIĞIN RENLERE ARILAI CĐĐLER NAIL RENLĐ GÖRÜNÜR? 1- Işığın Renklerine Ayrılması 2- Işığın Elde Edilmesi 3- Renkleri 4- Cisimlerin Işığı ansıtması 5- leri

Detaylı

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki Doğa Olayları II Işık ve özellikleri: Işık elektromanyetik bir dalgadır. Yayıldığı veya soğrulduğunda parçacık özelliği gösterir; ivmelenen elektrik yükleri tarafından yayılır. Işık hızı temel bir sabittir.

Detaylı

DALGALAR. Su Dalgaları

DALGALAR. Su Dalgaları DALGALAR Su Dalgaları Su Dalgaları Su dalgalarının özellikleri tabanı cam olan ve içinde su bulunan dalga leğeni yardımıyla incelenir. Eğer kaynak noktasal ise oluşan dalga dairesel; eğer kaynak düz bir

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri.. L T T Cismin L noktası merkezde ve birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve birim yükseklikte olur. Cismin noktası dan uzaklıkta ve birim yükseklikte

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 6. Konu Renkler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 6. Konu Renkler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite Optik 6. onu Renkler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 3. 1. Altan avi cam, ışığı çok geçirir, nin komşusu olan ve moru göremeyeceğimiz

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma Işık ve Aynalar 1- Yansıma Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık kaynağından çıkan veya parlak bir yüzeyden yansıyan

Detaylı

2014 yılı 22. Ulusal Fizik Olimpiyatı 2. Aşama Deney Sınavı 1. Deney sorusu

2014 yılı 22. Ulusal Fizik Olimpiyatı 2. Aşama Deney Sınavı 1. Deney sorusu 2014 yılı 22. Ulusal Fizik Olimpiyatı 2. Aşama Deney Sınavı 1. Deney sorusu Sınav 2 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 3 saattir, deney sınavı 9:00 da başlayıp 12:00 te bitecektir. Her şıkkın puanı soruda

Detaylı

GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? ÖZET

GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? ÖZET GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? Hazırlayanlar; Burçak Yiğitoğlu, Zeynep Yavuz, Öykü D. Yavuz ÖZET Bu öğrenme-öğretme modülü 7.Sınıf fiziksel olaylar öğrenme alanına dahildir.işığın madde ile etkileşimini

Detaylı

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI Işık bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir. Örneğin güneşimiz mız olup, güneşten dünyamıza gelen aynı zamanda ısı enerjisine dönüşmektedir. >> Kendisi Işık olmayan varlıkları, ışığın onların üzerinden

Detaylı

yansıyan ışık Gelen ışık

yansıyan ışık Gelen ışık IŞIĞIN SOĞURULMASI Güneş ışığını doğrudan alan bütün cisimlerde az ya da çok bir sıcaklık artışı olur. Bu durumun sebebi ise ışığın, madde ile etkileştiğinde maddeler tarafından soğurulmasıdır. yansıyan

Detaylı

Işık ve Renk ÜNİTE 11. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

Işık ve Renk ÜNİTE 11. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Işık ve Renk Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ışık kavramını, aynalar ve yansımayı, ışığın kırınımını, prizmaları, renk kavramını, ışığın polarizasyonunu, girişim olayını öğreneceksiniz.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE. Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 03.11.2014

GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE. Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 03.11.2014 GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE KONVEKS (+) İNCE KENARLI KONKAV (-) KALIN KENARLI ASTİGMATİK (SİLİNDİRİK) LENSLER PRİZMATİK LENSLER Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 1 Taban tabana prizma

Detaylı

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere ışık tayfı denir. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1 üresel ynaların Çözümleri 1 Test 1 1. Çukur aynalar;. noktasındaki cismin sü yine noktasında oluştuğuna göre bu nokta aynanın merkezidir. sal eşit bölmeli olduğuna göre L noktası da aynanın odak noktasıdır.

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ İsmail ÖNDER * ve Şenol BEŞOLUK ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

Renkler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Renkler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 5 Renkler Testlerinin Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. Mavi cam,mavi ışığı çok geçirir, mavinin komşusu olan yeşil ve moru göremeyeceğimiz kadar az geçirir. Mavi renkli gözlük camı kırmızı ve sarıyı geçirmez,

Detaylı

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. Küresel Aynalar Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. r F F Çukur ayna Tümsek ayna Kürenin merkezi aynanın merkezidir. f r 2 erkezden geçip aynayı simetrik iki eşit parçaya

Detaylı

Renk Anlatımı ve Uygulamalı Renk Çemberi

Renk Anlatımı ve Uygulamalı Renk Çemberi Renk Anlatımı ve Uygulamalı Renk Çemberi RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. ayrış

Detaylı

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ Işık Deneyleri Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ışığın nasıl yayıldığını ve yansıdığını, düzlem ve küresel aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu ve özelliklerini,

Detaylı

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

2. HAFTA MİKROSKOPLAR 2. HAFTA MİKROSKOPLAR MİKROSKOPLAR Hücreler çok küçük olduğundan (3-200 µm) mikroskop kullanılması zorunludur. Soğan zarı, parmak arası zarlar gibi çok ince yapılar, kesit almadan ve mikroskopsuz incelenebilir.

Detaylı

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır.

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır. Ünite 27 LENS ABERASYONLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra: Optik sistemlerin kusurlarını aberasyonu (sapınç) anlayacak, Gözlük camlarının dezavantajlarını öğreneceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER

Detaylı

Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına

Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına yerleştirilen yalıtım malzemeleri ses, ısı vb. yalıtımı yapabilir.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. TÜBİTAK BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU

T.C. TÜBİTAK BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU T.C. TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU HAZIRLAYANLAR Ahmet ARSLAN Ömer Yılmaz TOKGÖZ DANIŞMANLAR Prof.

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. A cismi, mercek Λ ve asal eksene dik olan Z düzlem aynası arasında bulunmaktadır. Ayna, mercek ve cisim ışığı geçiren bir kap içinde bulunmaktadır (şekildeki gibi). Bu sistem cismin iki tane görüntüsünü

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA

Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA Bu kaynakça çalışmasında 30 adet sözlü 5 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ ALGILAMA Üç temel zar ile kaplıdır. 1- Dış Zar(kornea ve Sklera) 2- Koroid 3- Retina GÖRÜNTÜ ALGILAMA ---Dış Zar İki kısımdan oluşur. Kornea ve

Detaylı

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-2 de fizik, kimya ve biyoloji testlerinden sınava girecekler. LYS- 2 ler sayısal alanda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanında tercih

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

POLARİZE MİKROSKOP 2009511026 ÇAĞRI KOCABIYIK

POLARİZE MİKROSKOP 2009511026 ÇAĞRI KOCABIYIK POLARİZE MİKROSKOP 2009511026 ÇAĞRI KOCABIYIK Mikroskop (Yunanca: μικρός; σκοπεῖν), çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR 2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FEN BİLİMLERİ - FEN VE TEKNOLOJİ TAMAMI

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

ANĠMASYON DESTEKLĠ ÇĠZGĠ FĠLMLERĠN FEN ÖĞRETĠMĠNDE KAVRAMSAL ANLAMAYA ETKĠSĠ:6.SINIF KUVVETĠ KEġFEDELĠM KONUSU ÖRNEĞĠ

ANĠMASYON DESTEKLĠ ÇĠZGĠ FĠLMLERĠN FEN ÖĞRETĠMĠNDE KAVRAMSAL ANLAMAYA ETKĠSĠ:6.SINIF KUVVETĠ KEġFEDELĠM KONUSU ÖRNEĞĠ ANĠMASYON DESTEKLĠ ÇĠZGĠ FĠLMLERĠN FEN ÖĞRETĠMĠNDE KAVRAMSAL ANLAMAYA ETKĠSĠ:6.SINIF KUVVETĠ KEġFEDELĠM KONUSU ÖRNEĞĠ Hakan ġevki AYVACI 1 Zennure ABDÜSSELAM 2 Mustafa Serkan ABDÜSSELAM 3 1 Karadeniz Teknik

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DUYU ORGANLARI 3 GÖRME DUYUSU VE GÖZ

ADIM ADIM YGS LYS Adım DUYU ORGANLARI 3 GÖRME DUYUSU VE GÖZ ADIM ADIM YGS LYS 159. Adım DUYU ORGANLARI 3 GÖRME DUYUSU VE GÖZ GÖRME DUYUSU VE GÖZ Vücudumuzdaki görme duyusu göz organında bulunur. Vücudumuzda göz içerisinde; Reseptör Mercek Sinirler görmeyi sağlayan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

Physics Education in Turkey VIII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 27 / 08 / 2008 29 / 08 / 2008 BOLU

Physics Education in Turkey VIII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 27 / 08 / 2008 29 / 08 / 2008 BOLU Physics Education in Turkey VIII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 27 / 08 / 2008 29 / 08 / 2008 BOLU Bu kaynakça çalışmasında 27 adet sözlü, 1 adet tartışma, 7 adet sempozyum ve 21 adet

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENE ALANI : FİZİEL OLALAR ÜNİE 5 : IŞI B BEAZ IŞI GERÇEEN BEAZ IDIR? (4 AA) 1 Işığın Renklerine Ayrılması 2 Işığın Elde Edilmesi 3 Renkler 4 Cisimlerin Işığı ansıtması 5 leri 6 Boya Renkleri 7 Gökyüzünün

Detaylı

Gökyüzünde Işık. Oyunları. Atmosfer optiği, genel olarak havadaki su

Gökyüzünde Işık. Oyunları. Atmosfer optiği, genel olarak havadaki su Muhammed Raşid Tuğral ODTÜ Fizik Bölümü Öğrencisi, ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu Üyesi Gökyüzünde Işık Herkes hayatında en az bir kez gökkuşağı görmüştür. Rengârenk dairesel şekliyle gökyüzünde muhteşem

Detaylı