MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI"

Transkript

1 MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

2 Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Türkiye, Almanya, Slovakya Örneği) Amaç Bu çalışmanın amacı, Türkiye, Almanya ve Slovakya da mesleki eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Türkiye de görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşleri nelerdir? 2. Türkiye de görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşleri; cinsiyet, görev, hizmet süresi değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 3. Almanya ve Slovakya da görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşleri nelerdir? 4. Almanya ve Slovakya da görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşleri; cinsiyet, görev, hizmet süresi değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 5. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşleri görev yaptıkları ülke değişkenine göre farklılık göstermekte midir? YÖNTEM Model Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Çünkü bu çalışmada mesleki eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin e-öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerini karşılaştırmalı olarak betimlemek amaçlanmıştır. Tarama modelindeki araştırmalar var olan durumu var olduğu şekliyle betimleyen araştırmalardır (Karasar, 2006). 1

3 Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye (Kütahya ve Kocaeli), Almanya ve Slovakya da yer alan mesleki ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme tekniği ile proje grubunda yer alan illerdeki meslek liseleri örneklem grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmaya Türkiye den 302, Almanya dan 100 ve Slovakya dan 69 kişi katılmıştır. Türk katılımcıların % 81.8 i erkek (n=247), % 18.2 si kadındır (n=55). Katılımcıların % 76.5 i okul yöneticisi (n=231), % 23.5 i öğretmendir (n=71). Kıdemi 5 yıldan az olanların oranı % 15.6 (n=47), 6 10 yıl arasında olanların oranı % 10.9 (n=33), yıl arasında olanların oranı % 27.2 (n=82), yıl arasında olanların oranı % 27.2 (n=82), 21 yıl ve üstünde olanların oranı ise % 30.1 dir (n=91). Katılımcıların % 22.8 i (n=69) Kütahya, % 77.2 si (N=233) Kocaeli ilindeki meslek liselerinde görev yapmaktadır. Alman ve Slovak katılımcıların % 51.5 i erkek (n=87), % 43.8 i kadındır (n=74). Katılımcıların % 7.7 si okul yöneticisi (n=13), % 82.2 si öğretmendir (n=139). Kıdemi 5 yıldan az olanların oranı % 13.0 (n=22), 6 10 yıl arasında olanların oranı % 18.3 (n=31), yıl arasında olanların oranı % 18.9 (n=32), yıl arasında olanların oranı % 11.8 (n=20), 21 yıl ve üstünde olanların oranı ise % 33.1 dir (n=56). Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplama aracı olarak E-Öğrenme Anketi kullanılmıştır. Anket, Proje koordinat okulu öğretmenleri Ali Bali ve Gökhan Yaşar (2011) tarafından geliştirilmiştir. Anket farkındalık, tutum ve yeterlikler olmak üzere üç boyutludur. Anket maddeleri, hiç, kısmen ve tamamen olmak üzere üçlü Likert tipi yanıt seçeneği ile yanıtlanmaktadır. Anketin geçerliği uzman görüşleri ile sağlanmıştır. Oluşturulan taslak anket uzaktan eğitim konusunda uzman 3 öğretmen ve 3 Eğitim Bilimleri uzmanının değerlendirmesine sunulmuş, önerilen düzeltmelerden sonra Ankete son hali verilmiş ve çalışma grubundaki okullarda uygulanmıştır. Yurtdışında uygulanan anketler ise proje koordinatörü okuldaki yabancı dil öğretmeni tarafından ingilizceye çevrilmiştir. Çevrilen İngilizce anket başka bir yabancı dil öğretmeni tarafından Türkçeye çevrilerek anlam kayması olup olmadığı kontrol edilmiştir. Ölçeğin tümünün Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı α = 0.91 dir. Alfa katsayısının arasında olması ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2009; Özdamar, 2004). 2

4 Verilerin Analizi Araştırmada katılımcıların görüşlerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların görüşlerinin karşılaştırmalarında t-testi ve ANOVA analizleri ile yapılmıştır. BULGULAR Bu bölümde ilk öncelikle katılımcıların, e-öğrenme ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Daha sonra da katılımcıların görüşleri görev, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Tablo 1 de Türk katılımcıların mevcut durumlarına yer verilmiştir. Tablo 1. Türk Katılımcıların Mevcut Durum ile İlgili Görüşleri Maddeler Evet Hayır f % f % 1.Görev yaptığım okula ait bir e-öğrenme ortamı mevcuttur 98 32, ,65 2. Bu okulda bazı dersler e-öğrenme ortamında yapılmaktadır 81 26, ,20 3.Bu okulda bazı dersler e-öğrenme ortamında ve yüz yüze (karma) yapılmaktadır 98 32, ,65 4. Daha önce bir e-öğrenme ortamı kullandım , ,71 5. Daha önce bir e-öğrenme ortamı oluşturdum 48 15, ,99 Tablo 2. Türk Katılımcıların E-Öğrenme ile İlgili Görüşleri Boyutlar Maddeler Hiç Kısmen Tamamen f % f % f % AO S 1. E-öğrenme ile ilgili yeterince bilgim var E-öğrenme ortamı oluşturmanın pahalı bir iş olduğunu düşünüyorum E-öğrenme araçlarını tanıyorum (LMS- Öğrenme Yönetim Sistemi/ LCMS Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi ) ve içerik geliştirme araçlarını biliyorum 5.Her öğretmenin e-öğrenme ile ilgili temel yeterliliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum 6.E-öğrenme ile ilgili becerilerimi arttırmam gerektiğini düşünüyorum Toplam E-öğrenmenin sınıf içi öğrenmeyi destekleyerek iyileştireceğini düşünüyorum 8. E-öğrenmenin öğrencide bireysel öğrenme yeterliliklerini arttıracağını Tutum düşünüyorum 9. E-öğrenmenin hayat boyu öğrenmeyi gerçekleştirmede önemli bir araç olacağını düşünüyorum 10. E-öğrenmenin teknik ve mesleki konuların öğretilmesinde etkili olacağını düşünüyorum Toplam Açık kaynak kodlu öğrenme sistemi (LMS/LCMS) kurabilirim LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) grup/sınıf oluşturabilirim Öğrenme 13. LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) sohbet odası, forum gibi Yönetim iletişim olanakları oluşturabilirim Sistemleri (ÖYS) 14. LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) basit bir ders içeriği oluşturabilirim Toplam

5 İçerik Geliştirme Pedagojik Yeterlikler 15. Resim işleme programı (Photoshop Paint, Fireworks vb) Ses işleme programı (Premier, Adobe After Effect vb) Video işleme programı (Adobe After Effect, Adobe Audition vb) Sunum hazırlama programı ( Powerpoint, Foto Slide Show vb.) Animasyon hazırlama programı (Toon Boom, TV Paint, Görüntü yakalama programları ( Camtasi, Snagit vb.) Katı modelleme programı ( Autocat, Corel Draw vb.) Toplam Oluşturulan e-öğrenme içeriğinin öğrenmeye etkisini değerlendirebilirim 22. Öğrencilerin e-öğrenme ile ilgili ihtiyaçlarını analiz edebilirim E-öğrenme ortamı oluşturma ile ilgili uygun yaklaşımı seçebilirim E-öğrenme içerikleri ile ilgili standartları uygulayabilirim Geliştirdiğim öğrenme nesneleri ile senaryo oluşturup ders içeriği oluşturabilirim Toplam Türk katılımcıların ve Tutum boyutlarında toplam puanları diğer boyutlardan yüksektir. ( 2,05 ; Tutum 2,45 ; ÖYS 1,38 ; İGY 1,66 ; PY 1,69 ). Türk katılımcılar E-Öğrenmenin eğitime sağlayacağı katkının farkındadırlar... Tablo 3 de Türk katılımcıların görev değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Görüşler arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesinde t testi kullanılmıştır. Tablo 3. Görev değişkenine göre katılımcıların e-öğrenmeye ilişkin görüşleri Boyutlar Görev n AO S sd t p Okul Yöneticisi * Öğretmen Tutum Okul Yöneticisi Öğretmen ÖYS Okul Yöneticisi Öğretmen İçerik Geliştirme Okul Yöneticisi Öğretmen Pedagojik Yeterlikler Okul Yöneticisi Öğretmen Tablo 3 e göre görev değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri tutum [t (300) =0.72; p>0.05], ÖYS yeterliği [t (300) =0.85; p>0.05], içerik geliştirme yeterliği [t (300) =0.23; p>0.05] ve pedagojik yeterlikler [t (300) =1.19; p>0.05] boyutlarında farklılık 4

6 göstermemektedir. [7 (300) =2.03; p<0.05] boyutunda ise farklılık bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin e-öğrenmeye ilişkin farkındalık düzeyleri öğretmenlerden daha fazladır Tablo 4 te Türk katılımcıların cinsiyet değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Görüşler arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesinde t testi kullanılmıştır. Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre katılımcıların e-öğrenmeye ilişkin görüşleri Boyutlar Cinsiyet n AO S sd t p Erkek * Kadın Tutum Erkek Kadın ÖYS Erkek Kadın İçerik Geliştirme Erkek * Kadın Pedagojik Yeterlikler Erkek Kadın Tablo 4 e göre cinsiyet değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri tutum [t (300) =1.31; p>0.05], ÖYS yeterliği [t (300) =1.19; p>0.05] ve pedagojik yeterlikler [t (300) =1.92; p>0.05] boyutlarında farklılık göstermemektedir. [7 (300) =2.83; p<0.05] ve içerik geliştirme yeterliği [t (300) =2.76; p<0.05] boyutlarında ise farklılık bulunmaktadır. Katılımcılara göre erkeklerin e-öğrenmeye ilişkin farkındalık düzeyleri ve içerik geliştirme yeterlikleri daha iyi durumdadır. Tablo 5 te Türk katılımcıların kıdem değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Görüşler arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesinde Tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Tablo 5. Kıdem değişkenine göre katılımcıların e-öğrenmeye ilişkin görüşleri Alt Ölçekler Kıdem n AO S sd F p Fark Tutum ÖYS İçerik Geliştirme Pedagojik Yeterlikler yıl ve daha az yıl yıl yıl ve üzeri yıl ve daha az yıl yıl yıl ve üzeri yıl ve daha az yıl yıl yıl ve üzeri yıl ve daha az yıl yıl yıl ve üzeri yıl ve daha az yıl

7 yıl yıl ve üzeri Tablo 5 e göre kıdem değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık [F (3-298) =01.19; p>0.05], tutum [F (3-298) =1.17; p>0.05], ÖYS yeterliği [F (3-298) =1.39; p>0.05], içerik geliştirme yeterliği [F (3-298) =0.98; p>0.05] ve pedagojik yeterliklikler [F (3-298)=0.81; p>0.05] boyutlarında olmak üzere hiçbir boyutta farklılık göstermemektedir. Tablo 6 te Türk ve Yabancı katılımcıların ülke değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Görüşler arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesinde Tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Tablo 6. Ülke değişkenine göre katılımcıların e-öğrenmeye ilişkin görüşleri Alt Ölçekler Ülke n AO S sd F p Fark Tutum ÖYS İçerik Geliştirme Pedagojik Yeterlikler 1. Türkiye Almanya Slovakya Türkiye Almanya Slovakya Türkiye * Almanya Slovakya Türkiye * Almanya Slovakya Türkiye * Almanya Slovakya Tablo 6 e göre ülke değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık [F (2-468) =2.48; p>0.05] ve tutum [F (2-466) =2.11; p>0.05] boyutlarında farklılık göstermemektedir. Ancak ÖYS yeterliği [F (2-466) =24.68; p<0.05], içerik geliştirme yeterliği [F (2-466) =03.65; p<0.05] ve pedagojik yeterlikler [F (2-466) =4.46; p>0.05] boyutlarında görüşler arasında farklılık bulunmaktadır. Farklılığın hangi ülkeler arasında olduğunun belirlenmesi için Tukey HSD testi yapılmıştır. Buna göre; ÖYS yeterliği boyutunda farklılık Almanya ile diğer ülkeler arasında ve Almanya nın lehinedir. Yani Almanya da mesleki eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerin ÖYS yeterlikleri diğer ülkelerden daha yüksektir. İçerlik geliştirme yeterliği ve pedagojik yeterlikler boyutundaki farklılık Almanya ile Türkiye arasında ve Almanya nın lehinedir. Yani Almanya da mesleki eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerin içerik geliştirme ve pedagojik yeterlikleri Türkiye deki okul yöneticisi ve öğretmenlerden daha yüksektir. 6

8 BULGULAR Tablo 7. Slovak Katılımcıların Mevcut Durum ile İlgili Görüşleri Maddeler Evet Hayır f % f % 1.Görev yaptığım okula ait bir e-öğrenme ortamı mevcuttur Bu okulda bazı dersler e-öğrenme ortamında yapılmaktadır Bu okulda bazı dersler e-öğrenme ortamında ve yüz yüze (karma) yapılmaktadır Daha önce bir e-öğrenme ortamı kullandım Daha önce bir e-öğrenme ortamı oluşturdum Tablo 8. Slovak Katılımcıların E-Öğrenme ile İlgili Görüşleri Boyutlar Maddeler Hiç Kısmen Tamamen f % f % f % AO S 1.E-öğrenme ile ilgili yeterince bilgim var E-öğrenme ortamı oluşturmanın pahalı bir iş olduğunu düşünüyorum E-öğrenme araçlarını tanıyorum (LMS- Öğrenme Yönetim Sistemi/ LCMS Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi ) ve içerik geliştirme araçlarını biliyorum 5.Her öğretmenin e-öğrenme ile ilgili temel yeterliliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum 6.E-öğrenme ile ilgili becerilerimi arttırmam gerektiğini düşünüyorum Toplam E-öğrenmenin sınıf içi öğrenmeyi destekleyerek iyileştireceğini düşünüyorum 8. E-öğrenmenin öğrencide bireysel öğrenme yeterliliklerini arttıracağını Tutum düşünüyorum 9. E-öğrenmenin hayat boyu öğrenmeyi gerçekleştirmede önemli bir araç olacağını düşünüyorum 10. E-öğrenmenin teknik ve mesleki konuların öğretilmesinde etkili olacağını düşünüyorum Toplam Açık kaynak kodlu öğrenme sistemi (LMS/LCMS) kurabilirim LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) grup/sınıf oluşturabilirim Öğrenme 13. LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) sohbet odası, forum gibi Yönetim iletişim olanakları oluşturabilirim Sistemleri (ÖYS) 14. LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) basit bir ders içeriği oluşturabilirim Toplam Resim işleme programı (Photoshop Paint, Fireworks vb) Ses işleme programı (Premier, Adobe After Effect vb) Video işleme programı (Adobe After Effect, Adobe Audition vb) İçerik Geliştirme 18. Sunum hazırlama programı ( Powerpoint, Foto Slide Show vb.) Animasyon hazırlama programı (Toon Boom, TV Paint,

9 Pedagojik Yeterlikler 21. Görüntü yakalama programları ( Camtasi, Snagit vb.) Katı modelleme programı ( Autocat, Corel Draw vb.) Toplam Oluşturulan e-öğrenme içeriğinin öğrenmeye etkisini değerlendirebilirim 22. Öğrencilerin e-öğrenme ile ilgili ihtiyaçlarını analiz edebilirim E-öğrenme ortamı oluşturma ile ilgili uygun yaklaşımı seçebilirim E-öğrenme içerikleri ile ilgili standartları uygulayabilirim Geliştirdiğim öğrenme nesneleri ile senaryo oluşturup ders içeriği oluşturabilirim Toplam Tablo 9 te Slovak katılımcıların cinsiyet değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Kadın katılımcı sayısı <30 olduğundan, karşılaştırmada t testinin nonparametrik karşılığı olan Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Tablo 9. Slovak katılımcıların cinsiyet değişkenine göre görüşlerinin karşılaştırılması Boyutlar Cinsiyet n Mean Sum of U p rank Ranks Erkek Kadın Tutum Erkek Kadın ÖYS Erkek Kadın İçerik Geliştirme Erkek Kadın Pedagojik Yeterlikler Erkek Kadın Tablo 9 de cinsiyet değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık [U=436.5; p<0.05], tutum [U=375.5; p>0.05], ÖYS yeterliği [U= 446; p>0.05], içerik geliştirme yeterliği [U= 335.5; p>0.05] ve pedagojik yeterlikler [U=379; p>0.05] boyutlarında farklılık göstermemektedir. ÖYS dışında tüm boyutlarda kadın katılımcılar daha olumlu görüşlere sahip olsalar da görüşler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Tablo 10 da Slovak katılımcıların kıdem değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Alt gruplardaki katılımcı sayısı 8

10 <30 olduğundan (dağılım normal olmadığından), karşılaştırmada ANOVA testinin nonparametrik karşılığı olan Kruskal Wallis U testi kullanılmıştır. Tablo 10. Slovak katılımcıların kıdem değişkenine göre görüşlerinin karşılaştırılması Dimensions Period of Service n df χ 2 p Difference Tutum ÖYS İçerik Geliştirme Pedagojik Yeterlikler Mean Ranks 1.10 years and below 23 31, years 13 31, years 4 53, years and above 26 33, years and below 23 28, years 13 36, years 4 41, years and above 25 33, years and below 23 32, years 13 27, years 4 33, years and above 25 36, years and below 23 32, years 13 34, years 4 32, years and above 25 32, years and below 23 30, years 13 33, years 4 37, years and above 25 34,10 Tablo 10 da kıdem değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık [χ 2 (3)=14.97; p>0.05], tutum [χ 2 (3)=2.57; p>0.05], ÖYS yeterliği [χ 2 (3)=2.16; p>0.05], içerik geliştirme yeterliği [χ 2 (3)=0.15; p>0.05] ve pedagojik yeterlikler [χ 2 (3)=0.75; p>0.05] boyutlarında olmak üzere hiçbir boyutta farklılık göstermemektedir. 9

11 Tablo 11. Alman Katılımcıların Mevcut Durum ile İlgili Görüşleri Maddeler Evet Hayır f % f % 1.Görev yaptığım okula ait bir e-öğrenme ortamı mevcuttur Bu okulda bazı dersler e-öğrenme ortamında yapılmaktadır Bu okulda bazı dersler e-öğrenme ortamında ve yüz yüze (karma) yapılmaktadır Daha önce bir e-öğrenme ortamı kullandım Daha önce bir e-öğrenme ortamı oluşturdum Tablo 12. Alman Katılımcıların E-Öğrenme ile İlgili Görüşleri Boyutlar Maddeler Hiç Kısmen Tamamen f % f % f % AO S 1.E-öğrenme ile ilgili yeterince bilgim var E-öğrenme ortamı oluşturmanın pahalı bir iş olduğunu düşünüyorum E-öğrenme araçlarını tanıyorum (LMS- Öğrenme Yönetim Sistemi/ LCMS Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi ) ve içerik geliştirme araçlarını biliyorum Her öğretmenin e-öğrenme ile ilgili temel yeterliliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum E-öğrenme ile ilgili becerilerimi arttırmam gerektiğini düşünüyorum Toplam E-öğrenmenin sınıf içi öğrenmeyi destekleyerek iyileştireceğini düşünüyorum , Tutum 8. E-öğrenmenin öğrencide bireysel öğrenme yeterliliklerini arttıracağını düşünüyorum E-öğrenmenin hayat boyu öğrenmeyi gerçekleştirmede önemli bir araç olacağını düşünüyorum E-öğrenmenin teknik ve mesleki konuların öğretilmesinde etkili olacağını düşünüyorum Toplam Açık kaynak kodlu öğrenme sistemi (LMS/LCMS) kurabilirim , , LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) grup/sınıf oluşturabilirim , , Öğrenme 13. LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) sohbet odası, forum gibi 1, Yönetim , iletişim olanakları oluşturabilirim Sistemleri (ÖYS) 14. LMS de (Öğrenme Yönetim Sistemi) basit bir ders içeriği 2, , oluşturabilirim Toplam Resim işleme programı (Photoshop Paint, Fireworks vb) Ses işleme programı (Premier, Adobe After Effect vb) Video işleme programı (Adobe After Effect, Adobe Audition vb) İçerik Geliştirme 18. Sunum hazırlama programı ( Powerpoint, Foto Slide Show vb.) Animasyon hazırlama programı (Toon Boom, TV Paint, Görüntü yakalama programları ( Camtasi, Snagit vb.) Katı modelleme programı ( Autocat, Corel Draw vb.) Toplam Oluşturulan e-öğrenme içeriğinin öğrenmeye etkisini Pedagojik değerlendirebilirim Yeterlikler 22. Öğrencilerin e-öğrenme ile ilgili ihtiyaçlarını analiz edebilirim

12 23. E-öğrenme ortamı oluşturma ile ilgili uygun yaklaşımı seçebilirim E-öğrenme içerikleri ile ilgili standartları uygulayabilirim Geliştirdiğim öğrenme nesneleri ile senaryo oluşturup ders içeriği oluşturabilirim Toplam Tablo 13 de Alman katılımcıların görev değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Görüşlerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Tablo 13. Alman katılımcıların görev değişkenine göre görüşlerinin karşılaştırılması Boyutlar Görev n Mean rank Sum of Ranks U Yönetici Öğretmen Tutum Yönetici * Öğretmen ÖYS Yönetici Öğretmen İçerik Geliştirme Yönetici Öğretmen Pedagojik Yeterlikler Yönetici Öğretmen p Tablo 13 de görev değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık [U=319; p<0.05], ÖYS yeterliği [U= 352; p>0.05], içerik geliştirme yeterliği [U= 365.5; p>0.05] ve pedagojik yeterlikler [U=322.5; p>0.05] boyutlarında farklılık göstermemektedir. Sadece tutum [U=22; p<0.05] boyutunda yöneticilerle öğretmen görüşleri arasında farklılık vardır. E-öğrenme konusunda yöneticiler öğretmenlere göre daha olumlu tutuma sahiptir. Diğer boyutlarda da yöneticiler daha olumlu görüşlere sahip olsalar da görüşler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Tablo 14 te Alman katılımcıların cinsiyet değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Görüşlerin karşılaştırılmasında t testi kullanılmıştır. 11

13 Tablo 14. Alman katılımcıların cinsiyet değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşleri Boyutlar Cinsiyet n AO S sd t p Kadın Erkek Tutum Kadın Erkek ÖYS Kadın Erkek İçerik Geliştirme Kadın * Erkek Pedagojik Yeterlikler Kadın Erkek Tablo 14 e göre cinsiyet değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık [t (91) =1.28; p<0.05], tutum [t (90) =0.73; p>0.05], ÖYS yeterliği [t (90) =1.06; p>0.05] ve pedagojik yeterlikler [t (90) =0.86; p>0.05] boyutlarında farklılık göstermemektedir. Ancak içerik geliştirme yeterliği [t (90) =3.01; p<0.05] boyutunda ise farklılık bulunmaktadır. Erkek katılımcıların e-öğrenme içerik geliştirme yeterlik düzeylerinin kadın katılımcılardan daha iyi olduğu belirlenmiştir. Tablo 15 da Alman katılımcıların kıdem değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği yer almaktadır. Alt gruplardaki katılımcı sayısı <30 olduğundan (dağılım normal olmadığından), karşılaştırmada ANOVA testinin nonparametrik karşılığı olan Kruskal Wallis U testi kullanılmıştır. Tablo 15. Alman katılımcıların kıdem değişkenine göre e-öğrenmeye ilişkin görüşleri Dimensions Period of Service n df χ 2 p Difference Tutum ÖYS İçerik Geliştirme Mean Ranks 1.10 years and below years years years and above years and below years years years and above years and below years years years and above years and below years

14 years years and above years and below Pedagojik years Yeterlikler years years and above Tablo 15 te kıdem değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık [χ 2 (3)=5.71; p>0.05], tutum [χ 2 (3)=1.60; p>0.05], ÖYS yeterliği [χ 2 (3)=0.51; p>0.05], içerik geliştirme yeterliği [χ 2 (3)=0.76; p>0.05] ve pedagojik yeterliklikler [χ 2 (3)=1.11; p>0.05] boyutlarında olmak üzere hiçbir boyutta farklılık göstermemektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER Görev değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri sadece farkındalık boyutunda farklılık göstermektedir. Okul yöneticilerinin e-öğrenmeye ilişkin farkındalık düzeyleri öğretmenlerden daha fazladır daha fazladır. Cinsiyet değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık ve içerik geliştirme yeterliği boyutlarında farklılık göstermektedir. Kıdem değişkenine göre ise görüşler arasında farklılık bulunmamaktadır. Erkeklerin e-öğrenmeye ilişkin farkındalık düzeyleri ve içerik geliştirme yeterlikleri daha iyi durumdadır. Ülke değişkenine göre katılımcıların e-öğrenme hakkındaki görüşleri farkındalık ve tutum boyutlarında farklılık göstermemektedir. Ancak ÖYS yeterliği, içerik geliştirme yeterliği ve pedagojik yeterlikler boyutlarında görüşler arasında farklılık bulunmaktadır. Almanya da mesleki eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerin ÖYS yeterlikleri Türkiye ve Slovakya da görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerinden daha yüksektir. Anı şekilde Almanya da mesleki eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerin içerik geliştirme ve pedagojik yeterlikleri de Türkiye deki okul yöneticisi ve öğretmenlerden daha yüksektir. KAYNAKÇA Büyüköztürk, Şener (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Karasar, Niyazi (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. Özdamar, Kazım (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi II. Eskişehir: Kaan Kitabevi. 13

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 327-342 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Attitudes Towards

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Fatma GÖLPEK SARI Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi Dr. Eren Can Aybek erencan@aybek.net www.olcme.net IBM SPSS Statistics ile Hangi Durumda Kullanılır? Bağımsız gruplar t testi, iki grubun ortalamasını

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Fatma Kübra ÇELEN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

KRUSKAL WALLIS VARYANS ANALİZİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

KRUSKAL WALLIS VARYANS ANALİZİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı KRUSKAL WALLIS VARYANS ANALİZİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ükruskal Wallis varyans analizi, tek yönlü varyans analizinin parametrik olmayan karşılığıdır. üveriler ölçümle

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI Serpil GERDAN Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 2009 1/15 CEVAP ARANAN SORULAR

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 1. Tek Örneklem Kay Kare Testi 2. İki Değişken İçin Kay Kare Testi 3. Mann Whitney U Testi 4. Kruskal Wallis H Testi ortanca testine

Detaylı

MÜKELLEFLERĐN YATIRIM KARARLARINDA KURUMLAR VERGĐSĐNĐN ETKĐSĐNĐN ÇEŞĐTLĐ DEĞĐŞKENLER AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ * Dr. Ufuk GENCEL **

MÜKELLEFLERĐN YATIRIM KARARLARINDA KURUMLAR VERGĐSĐNĐN ETKĐSĐNĐN ÇEŞĐTLĐ DEĞĐŞKENLER AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ * Dr. Ufuk GENCEL ** Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 MÜKELLEFLERĐN YATIRIM KARARLARINDA KURUMLAR VERGĐSĐNĐN ETKĐSĐNĐN ÇEŞĐTLĐ DEĞĐŞKENLER AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ * GĐRĐŞ Dr. Ufuk

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

17.ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 17.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2016 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi YAZAR SAYISI YAZARLARIN UNVAN DAĞILIMI (İlk üç) 1.Yazarın Üniversitesi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 64-83 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 64-83 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine

Detaylı

PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ.

PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ. AED 310 İSTATİSTİK PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ. Standart Sapma S = 2 ( X X ) (n -1) =square root =sum (sigma) X=score for each point in data _ X=mean of scores

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA NIN ÖĞRENİMİNDE KAYGI İLE DUYUŞSAL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA NIN ÖĞRENİMİNDE KAYGI İLE DUYUŞSAL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3261 Number: 42, p. 1-25, Winter III 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Ortalamaların karşılaştırılması

Ortalamaların karşılaştırılması Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler Ortalamaların karşılaştırılması t testleri, ANOVA Mann-Whitney U Testi Wilcoxon İşaretli Sıra Testi Kruskal Wallis Testi BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yahya İLTÜZER Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v BÖLÜM I BİLİMLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR... 2 Gerçek- Gerçeklik (Reality- Şe niye)... 2 Bilgi (Knowledge, Episteme, Malumat)... 3 Bilgi Türleri... 3 Bilginin

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi **

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ** Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2, Aralık 2014 http://fead.org.tr/dergi Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına

Detaylı

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir.

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir. ÇIKARSAMALI İSTATİSTİKLER Çıkarsamalı istatistikler, örneklemden elde edilen değerler üzerinde kitleyi tanımlamak için uygulanan istatistiksel yöntemlerdir. Çıkarsamalı istatistikler; Tahmin Hipotez Testleri

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

gelişmiş/olgunlaşmış

gelişmiş/olgunlaşmış UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi

Araştırma Yöntemleri. Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi Araştırma Yöntemleri Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi Araştırma Süreci İLGİ? Y Y? FİKİR?? X Y, A B KURAM A B E F C D X Y KAVRAMSALLAŞTIRMA Kavramların ve araştırılacak değişkenlerin anlamlarını

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ KURUMLARDA KULLANILMAKTA OLAN EĞİTSEL YAZILIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ KURUMLARDA KULLANILMAKTA OLAN EĞİTSEL YAZILIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Aysun GÜROL, Cihad DEMİRLİ ve Seda AKTI, İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kurumlarda Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılıma Yönelik Görüşleri,. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Orkun MERSİNOĞULLARI 1, Cihat Okan ARIKAN 2, Melih KARASU 3, Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNU AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNU AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 37-46 TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNU AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Hüseyin KIRIMOĞLU

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YETERLİLİK DÜZEYLERİ İLE TEKNOLOJİYE YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YETERLİLİK DÜZEYLERİ İLE TEKNOLOJİYE YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2016 Cilt/Volume: 13 Sayı/Issue: 34, s. 298-312 ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Didem Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı

Detaylı

Analyzing High School Students Attitudes towards the Student Selection Examination (SSE) in Different Variables (The Case of Diyarbakır)

Analyzing High School Students Attitudes towards the Student Selection Examination (SSE) in Different Variables (The Case of Diyarbakır) 64 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 64-79 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR

DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR Esra Kökdemir¹, Ertuğrul Güçlü², Aziz Öğütlü², Oğuz Karabay², Hasan Çetin Ekerbiçer³, Mustafa Baran İnci³, Ünal Erkorkmaz⁴ ¹Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enfeksiyon

Detaylı

ERKEK VE KADIN VOLEYBOL SPORCULARININ RİSK ALGILARININ BELİRLENMESİ. İsmail ÇELİK Fatih PALA Dr. Pınar GÜZEL

ERKEK VE KADIN VOLEYBOL SPORCULARININ RİSK ALGILARININ BELİRLENMESİ. İsmail ÇELİK Fatih PALA Dr. Pınar GÜZEL ERKEK VE KADIN VOLEYBOL SPORCULARININ RİSK ALGILARININ BELİRLENMESİ İsmail ÇELİK Fatih PALA Dr. Pınar GÜZEL GİRİŞ Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Manisa fatihpala1@gmail.com

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Türkan ARGON*; Arş. Gör. Meltem A. KÖSTERELİOĞLU* *AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. EYDP ABD

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

K BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM HİPOTEZ TESTLERİ

K BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM HİPOTEZ TESTLERİ K BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM HİPOTEZ TESTLERİ Yrd.Doç.Dr. Selçuk Korkmaz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Turcosa Analitik Çözümlemeler selcukorkmaz@gmail.com TÜRKİYE EKMUD BİYOİSTATİSTİK

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Uzm. Öğrt. Halil Elmas Denizli Halk Eğitim Merkezi Müdürü helmas20@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kanmaz Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

BÖLÜM I ARAŞTIRMANIN DOĞASI

BÖLÜM I ARAŞTIRMANIN DOĞASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...... V BÖLÜM I ARAŞTIRMANIN DOĞASI... 1 1.1. GERÇEĞİ ARAMA YOLLARI..... 1 1.1.1.Deneyim..... 2 1.1.2. Mantık... 2 1.1.3. Bilimsel Araştırma... 3 1.1.4. Yansıtma... 4 1.2. BİLGİ EDİNME

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, Ocak Haziran 2012, Yıl: 5, C: 5, Sayı: 9, ss. 81-100 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim

Detaylı

BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI)

BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI) 1 BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI) Hipotez testi konusunda görüldüğü üzere temel betimleme, sayma ve sınıflama işlemlerine dayalı yöntemlerin ötesinde normal dağılım

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

Sık kullanılan istatistiksel yöntemler ve yorumlama. Doç. Dr. Seval KUL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sık kullanılan istatistiksel yöntemler ve yorumlama. Doç. Dr. Seval KUL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Sık kullanılan istatistiksel yöntemler ve yorumlama Doç. Dr. Seval KUL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD Bşk. 1 Hakkımda 2 Hedef: Katılımcılar modülün sonunda temel istatistiksel yöntemler

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kaynaştırma Eğitimi Yeterliklerinin İncelenmesi *

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kaynaştırma Eğitimi Yeterliklerinin İncelenmesi * Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kaynaştırma Eğitimi Yeterliklerinin İncelenmesi * Cemal AKÜZÜM 1, Mahmut ALTUNHAN 2 1 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ VERİ GRUBU 1. Yüzücü ve Atlet Verileri... 1 VERİ GRUBU 2. Sutopu, Basketbol ve Voleybol Oyuncuları Verileri... 4 VERİ 3. Solunum Yolları Verisi... 7 VERİ 4.

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Okul Yöneticilerinin Bilgi Teknolojileri İle İlgili Eğitimleri Alma ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi*

Okul Yöneticilerinin Bilgi Teknolojileri İle İlgili Eğitimleri Alma ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi* Okul Yöneticilerinin Bilgi Teknolojileri İle İlgili Eğitimleri Alma ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi* The Study Of The Adequacy Of School Administrators Using And Receving Training About Information

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

BÖLÜM 10 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 10 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 10 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ I. ÖRNEKLEME... 1 II. ÖRNEKLEMENİN SAFHALARI... 2 III. ÖRNEK ALMA YÖNTEMLERİ 5 A. RASYONEL ÖRNEK ALMA... 5 B. TESADÜFİ ÖRNEK ALMA... 6 C. KADEMELİ ÖRNEK ALMA...

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students Ali Rıza ERDEM[ 3 ] Özgül OKUL[ 4 ] Özet Bu araştırmada, ilkokullarda görev yapan

Detaylı

e-international journal of educational research Volume: 3 Issue: 4- Autmn-2012 pp. 65-88

e-international journal of educational research Volume: 3 Issue: 4- Autmn-2012 pp. 65-88 Bilgi Uçurma: Eğitim Örgütlerinde Etik ve Kural Dışı Uygulamalara Yönelik Bir Tepki Prof. Dr. Cevat CELEP Kocaeli Üniversitesi-Türkiye celep@kocaeli.edu.tr Yrd. Doç.Dr. Tuğba KONAKLI Kocaeli Üniversitesi-Türkiye

Detaylı

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( )

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( ) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 543-555 TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( ) Öz Bu araştırma, TRT sanatçılarının mesleki

Detaylı

9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Nevzat Demirci 1,*, Pervin D. Toptaş 2, Erdal Demirci 3, Ali Demirci 1 1 School of Physical

Detaylı

Dr. Evrim Üstünlüoğlu * Prof. Dr. Muhsin Hesapçıoğlu **

Dr. Evrim Üstünlüoğlu * Prof. Dr. Muhsin Hesapçıoğlu ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1998, Sayı: 10 Sayfa: 309-318 ANADOLU LĠSELERĠ, ÖZEL TÜRK VE ÖZEL YABANCI LĠSELERDE ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETĠMĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ: SÜREÇ BOYUTUNDA BĠR ARAġTIRMA

Detaylı