MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný"

Transkript

1 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1), bu programlarýn adlarý ise (2) numaralý sütunda verilmektedir. (3) numaralý Adý sütunda programýn öðretim süresi, (4) numaralý sütunda programa hangi puan türüne göre öðrenci alýnacaðý, (5) numaralý sütunda ise programa alýnacak öðrenci sayýlarý (1) verilmektedir. Her bir programla (2) ilgili özel koþul ve (3) açýklama (4) (5) numaralarý (6) (6) numaralý (7) sütunda 1, 2, 3... þeklinde belirtilmektedir. Bu koþullarýn neleri içerdiði tablodan sonra TABLO-1 DE YER ALAN NIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre açýklanmaktadýr. Bu tablonun (7) numaralý sütununda ilgili yükseköðretim lisans programýna 2003 Dikey Geçiþ Sýnavý () sonucunda yerleþtirilen adaylardan sonuncusunun, bir baþka deyiþle bu programa yerleþen adaylardan ilgili puaný en küçük olanýn puaný yer almaktadýr. Bu puanlar sonuçlarý olmakla birlikte ilgili programýn ne derecede çok istenen bir program olduðu konusunda bir ölçüde fikir vermektedir. Adaylarýn, tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde tutmalarý yararlarýna olabilir. Bu sütunda, sonucu ile merkezi yerleþtirme yapýlmamýþ lisans programlarýnda ( ), kontenjaný dolmamýþ lisans programlarýnda ( ) veya puan türü deðiþmiþ lisans programlarýnda ise (* * * *) iþareti konulmuþtur. 2. Bu tabloda yükseköðretim lisans programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 3. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý Adý meslekte baþarýlý olmayý önleyecek bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. 4. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; Merkezi Yerleþtirme Ýþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 5. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum veya adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 6. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Biyoloji (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, Biyoloji (Ýngilizce) (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 1 2, 3, 4, Fizik (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, Fizik (Ýngilizce) (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 1 2, 3, 4, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4 SAY Akçakoca Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA Düzce Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY Orman Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Düzce Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, Düzce Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Biyoloji 4 SAY Kimya 4 SAY Sosyoloji 4 EA Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, 7, Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA 5 3,8,13, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 EA 5 3, 8, 9, 13, 91, Nazilli Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Maliye 4 EA AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Sosyoloji 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY Seramik Mühendisliði 4 SAY Seramik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Teknik Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY Metal Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Afyon Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 3 1, Uþak Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Uþak Makine Mühendisliði 4 SAY Tekstil Mühendisliði 4 SAY Tekstil Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Uþak Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 3 1, Seramik 4 SÖZ 1 * * * * AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Ýþletme 4 EA Maliye 4 EA Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Çevre Mühendisliði 4 SAY 3 16, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 3 16, Makine Mühendisliði 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY

2 Adý Adý Gýda Mühendisliði 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Antalya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, 7, Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Konaklama Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA Antalya Akseki Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, Burdur Veteriner Fakültesi 5 SAY Fotoðraf 4 SÖZ Grafik 4 SÖZ Seramik 4 SÖZ 1 * * * * ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EA Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY 2 3, Fizik 4 SAY 3 3, Ýstatistik 4 SAY 1 3, Kimya 4 SAY 2 3, Hukuk Fakültesi 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA 1 3, 4, Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA 5 3, 4, Maliye 4 EA Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 SÖZ 2 3, 5, Ýletiþim 4 SÖZ 1 3, 13, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 3 3, 5, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 3 3, 5, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 3 3, 4, Çevre Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY 5 3, 4, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 3 3, 5, Kimya Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Malzeme Bilimi ve Müh. (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, Mimarlýk 4 SAY 1 3, 5, 6, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým 4 SAY 1 6, Moda Tasarýmý 4 EA 1 6, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 2 3, 13, Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 EA 1 3, 13, Uçak Gövde-Motor Bakým 4 SAY 1 3,13,17, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 EA 10 3, Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatlarý 4 SÖZ 1 16, 19, 20, Seramik Sanatlarý 4 SÖZ 1 16, 19, 20, 93 * * * * Grafik 4 SÖZ 1 3, Ýç Mimarlýk 4 SAY 1 3, 6, Seramik 4 SÖZ 2 3, 13 * * * * ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA Ýlahiyat 4 SÖZ 3 21, Gazetecilik 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Elektronik Mühendisliði 4 SAY 4 3, 13, Gýda Mühendisliði 4 SAY 3 3, 13, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 2 3, 13, Kimya Mühendisliði 4 SAY 2 3, 13, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýþletme 4 EA Veteriner Fakültesi 5 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY 2 6, Ziraat Mühendisliði 4 SAY 15 21, Ankara Cebeci Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 3 1, 7, Hemþirelik 4 SAY 3 1, 7, Ev Ekonomisi Yüksekokulu 4 EA Çankýrý Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY 1 21, Çankýrý Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 3 1, ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ 1 2, Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2, Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 10 2, Ýlahiyat 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Kazým Karabekir Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY Kimya Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Erzurum Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Hemþirelik 4 SAY 2 1, Erzincan Hukuk Fakültesi 4 EA Erzincan Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 4 1, 7, Geleneksel Türk El Sanatlarý 4 SÖZ Grafik 4 SÖZ Tiyatro 4 SÖZ 1 ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 1 5, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 SÖZ 1 4, 5, Ýþletme Fakültesi Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 5 5,

3 Adý Adý Ýktisat 4 EA 5 5, Ýþletme 4 EA 20 5, Ýþletme (Türkçe) 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 5 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 2 5, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 20 5, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 12 5, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 12 5, Mekatronik Mühendisliði 4 SAY 9 5, Üretim Mühendisliði 4 SAY 9 5, BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY 6 5, Matematik-Bilgisayar 4 SAY 6 5, Hukuk Fakültesi 4 EA 3 5, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ 15 5, Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 15 5, Reklamcýlýk 4 EA 12 5, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 15 5, Ýþletme Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri 4 EA 9 5, Ekonomi 4 EA 5 5, Ýþletme 4 EA 20 5, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 5 5, 10 Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY 10 5, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 15 5, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 10 5, BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Necatibey Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 4 1,7,15, Saðlýk Memurluðu 4 SAY 4 1,15, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Konaklama Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA 6 2, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA 6 2, Balýkesir Bandýrma Saðlýk Y.O Hemþirelik 4 SAY 2 1,7,15, Bandýrma Ýktisat 4 EA 1 13, 16, 28, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, 13, 16, 28, Ýþletme 4 EA 5 13, 16, 28, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 5 2, 13, 16, 28, BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY 10 27, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 SÖZ 1 27, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 5 27, Hukuk Fakültesi 4 EA 2 27, Ýktisat 4 EA 2 27, Ýþletme 4 EA 4 27, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 2 27, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 4 27, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ 6 27, Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ 6 27, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 4 27, Biyomedikal Mühendisliði 4 SAY 6 27, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 4 27, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 6 27, Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri 4 SAY 10 1,7,27, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 4 EA 8 27, Sosyal Hizmetler 4 EA 5 27, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk 4 EA 8 27, Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA 12 27, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 4 EA 12 27, Turizm ve Otelcilik 4 EA 12 27, Turizm ve Rehberlik 4 SÖZ 12 27, Uluslararasý Ticaret 4 EA 6 27, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 6 27, BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 1 5, Matematik-Bilgisayar 4 SAY 6 5, Grafik Tasarým 4 SÖZ 9 5, Ýletiþim ve Tasarým 4 SÖZ 9 5, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 15 5, Tekstil Tasarýmý 4 SAY 9 5, Ýþletme 4 EA 12 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 2 5, Uluslararasý Ticaret 4 EA 12 5, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 14 5, Ýç Mimarlýk 4 SAY 9 5, 6, Mimarlýk 4 SAY 15 5, 6, BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Grafik Tasarým 4 SÖZ 5 5, 31, Ýletiþim ve Tasarým 4 SÖZ 2 5, 31, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým 4 EA 9 5, 31, Hukuk Fakültesi 4 EA 2 5, 31, Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 EA 2 5, 31, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 2 5, 31, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 2 5, 31, 32 Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 SÖZ 1 5, 31, 32 Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA 3 5, 31, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 1 5, 31, Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 4 SAY 20 5, 31, Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 EA 18 5, 31, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 20 5, 31, Uygulamalý Yabancý Diller Y.O Bankacýlýk ve Finans 4 EA 3 5,31,32, Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 EA 5 5,31,32, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) 4 SÖZ 3 5,31,32,33 BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY 2 5, Kimya 4 SAY 2 5, Ýþletme 4 EA 1 5, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 2 5, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 2 5, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 1 5, Kimya Mühendisliði 4 SAY 1 5, Makine Mühendisliði 4 SAY 1 5,

4 Adý Adý Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 2 5, Uluslararasý Ticaret 4 EA 1 5, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 1 5, CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Ýktisat 4 EA 2 3, 13, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA 10 3, 13, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Maliye 4 EA 2 3, 13, Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA Gýda Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, Manisa Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Saðlýk Memurluðu 4 SAY Akhisar Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 EA Uluslararasý Ticaret 4 EA 5 3,5,14, Tütün Eksperliði Yüksekokulu 4 SAY CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) 4 EA 3 2, Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 6 2, Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2, SÖZ Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY Kimya Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY 2 1, Sivas Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) Ýþletme 4 EA 20 4, 5, Uluslararasý Finans 4 EA 12 4, 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 4 4, 5, Hukuk Fakültesi 4 EA 2 13, ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY SÖZ Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Hemþirelik 4 SAY 2 1, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Biga Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) 4 EA Eski Çini Onarýmlarý 4 SÖZ Grafik Tasarýmý 4 SÖZ Seramik 4 SÖZ ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Matematik-Bilgisayar 4 SAY 5 5, 40, Ýktisat 4 EA 5 5, 40, Ýþletme 4 EA 10 5, 40, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 5 5, 40, Uluslararasý Ticaret 4 EA 5 5, 40, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 12 5, 40, Elektronik ve Haberleþme Müh. 4 SAY 6 5, 40, Ýç Mimarlýk 4 SAY 10 5,6,40, ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Fizik 4 SAY 2 16, Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Kimya 4 SAY 2 16, Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Ekonometri 4 EA 2 3, Ýktisat 4 EA 2 3, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2, Ýþletme 4 EA 10 3, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 10 2, Maliye 4 EA 1 3, Ýlahiyat 4 SÖZ 1 16, Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2,

5 Adý Adý Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY 4 3, 4, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, 3, 4, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 3 16, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 1 16, Jeoloji Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Maden Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 5 3, 4, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, 3, 4, Tekstil Mühendisliði 4 SAY 4 16, Tekstil Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 4 2, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 4 2, Gýda Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY 5 6, Ziraat Mühendisliði 4 SAY 15 16, Adana Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, 7, Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, Grafik 4 SÖZ 1 6, Ýç Mimarlýk 4 SAY 1 6, Seramik 4 SÖZ 1 6, 16 * * * * DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Hukuk Fakültesi 4 EA Ýlahiyat 4 SÖZ Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Diyarbakýr Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Memurluðu 4 SAY 3 1, Batman Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY Elektrik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Mardin Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, Siirt Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 1 1, Saðlýk Memurluðu 4 SAY DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýþletme 4 EA 10 5, 40, Ýþletme (Türkçe) 4 EA 14 21, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 1 5, 40, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 12 5, 40, Elektronik ve Haberleþme Müh. 4 SAY 12 5, 40, DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Buca Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY 2 3, 45, Fen ve Edebiyat Fakültesi Ýstatistik 4 SAY 1 3, 13, Grafik 4 SÖZ Seramik ve Cam 4 SÖZ 1 * * * * Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Tekstil 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA 1 3, 45, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2,3,45, Ekonometri 4 EA 1 3, 45, Ekonometri (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2,3,45, Ýktisat 4 EA 1 3, 45, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2,3,45, Ýþletme 4 EA 10 3, 45, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 10 2,3,45, Kamu Yönetimi 4 EA 1 3, 45, Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2,3,45, Maliye 4 EA 1 3, 45, Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2,3,45, Ýþletme Fakültesi Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA 1 3, 4, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA 8 3, 4, Turizm Ýþletmeciliði (Ýngilizce) 4 EA 4 3, 4, 5, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA 1 3, 4, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 5 3, 4, Çevre Mühendisliði 4 SAY 2 3, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY 6 3, 4, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 4 3, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 4 2, 3, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY 1 3, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 1 3, Maden Mühendisliði 4 SAY 2 3, Makine Mühendisliði 4 SAY 8 3, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, 3, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY 2 3, Tekstil Mühendisliði 4 SAY 4 3, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY 3 1, 3, 7, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY 2 3, 15, DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ 1 2, Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2, Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 10 2, Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Kütahya Saðlýk Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY 3 15, Hemþirelik 4 SAY 2 1,7,15, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Müh. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 4 2, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Maden Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 4 2, Seramik Mühendisliði 4 SAY Seramik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, Bilecik Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 8 2, Kamu Yönetimi 4 EA Simav Teknik Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2,

6 Adý Adý Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY Talaþlý Üretim Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, Grafik 4 SÖZ EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY 4 3, Fen Fakültesi Biyokimya 4 SAY 1 3, Biyokimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 1 2, 3, Biyoloji 4 SAY 1 3, Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 1 2, 3, Fizik 4 SAY 1 3, Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 1 2, 3, Ýstatistik 4 SAY 1 3, Ýstatistik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 1 2, 3, Kimya 4 SAY 1 3, Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 1 2, 3, Ýþletme 4 EA 6 27, 45, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 6 2, 27, 45, Gazetecilik 4 SÖZ 3 3, 18, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ 3 3, 18, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 3 3, 18, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 10 3, 28, Deri Mühendisliði 4 SAY 4 3, 28, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 3 3, 28, Gýda Mühendisliði 4 SAY 6 3, 28, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 3 3, 28, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 3 4, 5, Makine Mühendisliði 4 SAY 4 3, 28, Tekstil Mühendisliði 4 SAY 10 45, 48, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY 4 3, 45, Su Ürünleri Fakültesi (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 4 2,3,45, Ziraat Mühendisliði 4 SAY 15 3, 22, Ýzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 3 1,3,7, Ýzmir Ödemiþ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1,3,7,45, ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýktisat 4 EA 2 3, 13, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2,3,13, Ýþletme 4 EA 10 3, 13, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 10 2,3,13, Maliye 4 EA 1 3, 13, Ýlahiyat 4 SÖZ 1 16, Radyo,Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 4 3, 13, Elektronik Mühendisliði 4 SAY 6 3, 13, Elektronik Müh. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2,3,13, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 3 3, 13, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, 3, 13, 16, Makine Mühendisliði 4 SAY 8 3,13, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2,3,13, Veteriner Fakültesi 5 SAY Kayseri Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 SAY Ebelik 4 SAY 2 1, 7, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik 4 SAY 1 3, 13, 15, 17, Uçak Gövde-Motor 4 SAY 1 3, 13, 15, 17, Nevþehir Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Nevþehir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, Nevþehir Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Turist Rehberliði 4 SÖZ Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA Yozgat Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Yozgat Ýþletme 4 EA Yozgat Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Mimarlýk 4 SAY 1 6, Yozgat Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 4 1, 7, FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 SÖZ Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Kimya 4 SAY 6 5, 40, Ekonomi 4 EA 5 5, 40, Ýþletme 4 EA 12 5, 40, Kamu Yönetimi 4 EA 3 5, 40, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 2 5, 40, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 9 5, 40, Elektronik Mühendisliði 4 SAY 9 5, 40, FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Müh. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY Elektrik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Metal Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY Talaþlý Üretim Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Ressamlýðý Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Elazýð Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Saðlýk Memurluðu 4 SAY

7 Adý Adý GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Sosyoloji 4 EA 1 5, 53, Hukuk Fakültesi 4 EA 1 5, 53, Ýktisat 4 EA 1 5, 53, Ýþletme 4 EA 1 5, 53, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 1 5, 53, SÖZ 1 5, 53, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 1 5, 53, GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Endüstriyel Sanatlar Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði 4 EA Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Endüstriyel Teknoloji Öðretmenliði 4 SAY Ýþletme Öðretmenliði 4 EA Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Gazi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Sýnýf Öðretmenliði 4 EA Hukuk Fakültesi 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA 1 3, 13, Ekonometri 4 EA 1 3, 13, Ýktisat 4 EA 1 3, Ýþletme 4 EA 10 3, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA 1 3, 13, Maliye 4 EA 1 3, 13, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 1 3, 13, Gazetecilik 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mesleki Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr. 4 EA Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðr. 4 SÖZ Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 4 SÖZ Geleneksel Türk El Sanatlarý Öðr. 4 SÖZ Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 4 EA Grafik Öðretmenliði 4 SÖZ Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr. 4 SÖZ Moda Tasarýmý Öðretmenliði 4 EA Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ Seramik Öðretmenliði 4 SÖZ 2 * * * * Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 6 3, 5, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 6 3, 5, Kimya Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Kimya Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, 3, 5, Makine Mühendisliði 4 SAY 8 3, 5, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, 3, 5, Mimarlýk 4 SAY 2 3, 5, 6, Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY 5 3, 13, Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Döküm Öðretmenliði 4 SAY Döküm Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY 10 3, Elektrik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY 6 3, 13, Elektronik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kalýpçýlýk Öðretmenliði 4 SAY Kalýpçýlýk Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY 6 3, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Matbaa Öðretmenliði 4 EA Matbaa Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA Metal Öðretmenliði 4 SAY 6 3, 13, Metal Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY 5 3, 13, Otomotiv Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY Talaþlý Üretim Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Tesisat Öðretmenliði 4 SAY Tesisat Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ticaret ve Turizm Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 EA Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Öðretmenliði 4 EA Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY 2 1, Çorum Ýþletme 4 EA Çorum 4 SÖZ Çorum Kimya Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY Kýrþehir Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Çorum Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, Kastamonu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 3 1, Kýrþehir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 4 1, GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY 6 3, 4, Gýda Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 3 3, 4, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 4 3, 4, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 7 3, 4, Tekstil Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 3 3, 4, Kilis Yusuf Þerefoðlu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT) Biyoloji 4 SAY Kimya 4 SAY Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Gýda Mühendisliði 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY 15 21, Tokat Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1,7,16, Zile Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 1 3, 13, Elektronik Mühendisliði 4 SAY 1 3, 13,

8 Adý Adý HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 SÖZ 1 4,5,58, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY 2 5, 14, Ýstatistik 4 SAY 1 5, 14, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY 1 4, 5, Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA 1 4, 5, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA 2 4, 5, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 2 5, 14, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY 2 4, 5, Gýda Mühendisliði 4 SAY 1 5, 14, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 1 4, 5, Maden Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 2 4, 5, Ev Ekonomisi Yüksekokulu Ev Ekonomisi 4 EA 1 5, 14, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY 1 5, 14, 15, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY 2 1, 5, 7, 14, Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu 4 EA 2 5, 14, Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 1 5, 14, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 4 EA 2 5, 14, Grafik 4 SÖZ Seramik ve Cam 4 SÖZ 1 * * * * HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 SÖZ 1 52 Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA 5 4,5,27, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 10 13, 27, 52, Ýç Mimarlýk 4 SAY 3 6, Mimarlýk 4 SAY 5 6, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY 8 1, 7, HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA) Biyoloji 4 SAY Kimya 4 SAY Ýktisat 4 EA SÖZ Çevre Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Þanlýurfa Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 4 1, IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Enformasyon Teknolojileri 4 SAY 6 5, Ýþletme 4 EA 5 5, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 5 5, Elektronik Mühendisliði 4 SAY 3 5, ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ekonometri 4 EA Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Malatya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Hemþirelik 4 SAY 1 1, Saðlýk Memurluðu 4 SAY Adýyaman Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 3 1, Hemþirelik 4 SAY 2 1, ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA 1 3, 5, Ekonometri 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA 2 3, 4, Maliye 4 EA SÖZ Gazetecilik 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA 10 3, 4, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 7 3, 5, Çevre Mühendisliði 4 SAY Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY 3 3, 5, Maden Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY Orman Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 4 EA Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY 2 3, 5, Veteriner Fakültesi 5 SAY Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY Florence Nightingale Hemþirelik Y.O Hemþirelik 4 SAY 10 1,

9 Adý Adý Ýstanbul Bakýrköy Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 6 1, Ulaþtýrma ve Lojistik Yüksekokulu Ulaþtýrma ve Lojistik 4 EA ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar 4 SAY 10 5, Sosyoloji 4 EA 5 5, Hukuk Fakültesi 4 EA 3 5, Ekonomi 4 EA 5 5, Ýþletme 4 EA 30 5, Siyaset Bilimi 4 EA 3 5, Uluslararasý Finans 4 EA 15 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 5 5, Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 15 5, Medya ve Ýletiþim Sistemleri 4 SÖZ 5 5, Reklamcýlýk 4 EA 10 5, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 5 5, Televizyon Gazeteciliði 4 SÖZ 5 5, 62 ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 1 5, 40, Matematik-Bilgisayar 4 SAY 9 21, Hukuk Fakültesi 4 EA 3 3, 13, Ýktisat 4 EA 5 3, 13, Ýþletme 4 EA 20 3, 13, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA 2 4,5,40,63 Mühendislik -Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 20 4,5,40, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 20 4,5,40, Mimarlýk 4 SAY 5 6, 21, Sanat ve Tasarým Fakültesi Ýletiþim Sanatlarý 4 SÖZ 10 21, Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ 20 21, ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði 4 SAY 1 3,5,14, Güverte 4 SAY 2 3,5,14, Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Elektrik Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Elektronik Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Kontrol Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Telekomünikasyon Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Kimya 4 SAY 1 3, 5, Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojisi Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Gemi Ýnþaatý Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Ýnþaat Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 5 3, 5, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Kimya-Metalurji Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Kimya Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Maden Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Makine Fakültesi Makine Mühendisliði 4 SAY 5 3, 5, Tekstil Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Mimarlýk Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý 4 SAY 1 3, 5, 6, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Uçak Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Uzay Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Ýstatistik 4 SAY 2 3, 43, Hukuk Fakültesi 4 EA 2 3, 43, Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 2 3, 43, Medya ve Ýletiþim Sistemleri 4 SÖZ 2 3, 43, Ticari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans 4 EA 2 3, 43, Ýþletme 4 EA 2 3, 43, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 2 3, 43, Uluslararasý Ticaret 4 EA 2 3, 43, ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 10 5, 24, Ekonomi 4 EA 5 5, 24, Ýþletme 4 EA 10 5, 24, Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði 4 EA 5 5, 24, Uluslararasý Ticaret ve Finansman 4 EA 10 5, 24, Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Moda Tasarýmý 4 EA 10 5, 24, ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ Fen Fakültesi Fizik (Ýngilizce) 4 SAY 1 3, 4, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY 1 3, 4, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 4 3, 4, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 3 3, 4, KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 5 5, 27, Ýktisat 4 EA 5 5, 27, Ýþletme 4 EA 10 5, 27, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 8 5, 27, Uluslararasý Finans 4 EA 8 5, 27, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 2 5, 27, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 10 5, 27, Elektronik Mühendisliði 4 SAY 8 5, 27, KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Veteriner Fakültesi 5 SAY Kars Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 3 1, Saðlýk Memurluðu 4 SAY Artvin Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 5 2,

10 Adý Adý Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, SÖZ 2 16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Tekstil Mühendisliði 4 SAY Tekstil Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY Orman Mühendisliði 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Kahramanmaraþ Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 3 1, 7, Hemþirelik 4 SAY 3 1, 7, KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON) Fatih Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY 4 3, 45, Fizik 4 SAY 4 3, 45, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY Kimya 4 SAY 4 3, Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Ekonometri 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA 1 3, 45, Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 3 3, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 4 3, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 9 3, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 5 3, 45, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY 5 3, 45, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 2 3, 45, Ýç Mimarlýk 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY 10 3, 45, Mimarlýk 4 SAY Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY Orman Mühendisliði 4 SAY 3 3, 45, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði 4 SAY Gemi Ýnþaatý Mühendisliði 4 SAY Güverte 4 SAY 2 3,45,69,70 Trabzon Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Hemþirelik 4 SAY 2 1, Giresun Biyoloji 4 SAY Gümüþhane Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Ordu Ziraat Mühendisliði 4 SAY Rize Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Rize 4 SÖZ Rize Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Giresun Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Hemþirelik 4 SAY 2 1, KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) 4 EA Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Kimya 4 SAY 1 3, Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA 5 3, 45, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) 4 EA 5 2,3,45, Ýktisat 4 EA 1 3, 45, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2,3,45, Ýþletme 4 EA 8 3, 45, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 8 2,3,45, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 4 3, 45, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA 4 2,3,45, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 4 3, 45, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) 4 EA 4 2,3,45, Gazetecilik 4 SÖZ Gazetecilik (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ 2 2, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ 2 2, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ 2 2, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 5 3, Bilgisayar Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Çevre Mühendisliði 4 SAY 3 3, Çevre Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektrik Mühendisliði 4 SAY 2 3, Elektrik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 SAY 3 3, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, 3, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 3 3, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Jeofizik Mühendisliði 4 SAY 2 3, Jeofizik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 1 3, Jeoloji Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY 2 3, Makine Mühendisliði 4 SAY 12 3, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Mekatronik Mühendisliði 4 SAY 1 35, 45, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY 3 3, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY

11 Adý Adý Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY 7 3, Bilgisayar Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY 7 3, Elektrik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY 7 3, Elektronik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY 7 3, Otomotiv Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kocaeli Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, 7, Fotoðraf 4 SÖZ Ýç Mimarlýk 4 SAY KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Fen-Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Fizik (Ýngilizce) 4 SAY 1 3, 4, 5, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY 1 3, 4, 5, Sosyoloji (Ýngilizce) 4 EA 1 3, 4, 5, Ekonomi (Ýngilizce) 4 EA 2 3, 4, 5, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA 3 3, 4, 5, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA 2 3, 4, 5, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, 5, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, 5, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, 5, Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 4 1, 7, MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Hukuk Fakültesi 4 EA 3 3, 13, Ýktisat 4 EA 5 3, 13, Ýþletme 4 EA 10 3, 13, Görsel Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ 8 3, 13, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ 4 3, 13, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 14 3, 13, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 4 3, 13, Grafik Tasarým 4 SÖZ 5 3, 13, Ýç Mimarlýk 4 SAY 4 3,6,13, Mimarlýk 4 SAY 2 3,6,13,72 MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Atatürk Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY Biyoloji 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA Hukuk Fakültesi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Endüstri Ürünleri Tasarýmý 4 SAY 1 6, Fotoðraf 4 SÖZ Geleneksel Türk El Sanatlarý 4 SÖZ Grafik 4 SÖZ Ýç Mimarlýk 4 SAY 1 6, Seramik ve Cam 4 SÖZ 2 21 * * * * Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Tekstil 4 SAY Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Ekonometri 4 EA Ekonometri (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2, Enformatik (Almanca) 4 EA 1 5, 11, Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA 1 3, 4, Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme (Almanca) 4 EA 4 5, 11, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA 8 3, 4, Kamu Yönetimi (Fransýzca) 4 EA 2 5, 12, Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA 1 3, 4, Ýlahiyat 4 SÖZ Gazetecilik 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 4 3, 4, Çevre Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, Kimya Mühendisliði 4 SAY 2 3, 13, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 4 3, 4, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 2 3, 4, Teknik Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði (Ýngilizce) 4 SAY 8 3, 4, Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY Elektrik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði (Ýngilizce) 4 SAY 6 3, 4, Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Enerji Öðretmenliði 4 SAY Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Matbaa Öðretmenliði 4 EA Matbaa Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA Metal Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY Talaþlý Üretim Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 4 SAY Tekstil Öðretmenliði 4 SAY Tekstil Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Tekstil Terbiye Öðretmenliði 4 SAY Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Yüksekokulu Aktüerya 4 SAY Bankacýlýk 4 EA Sermaye Piyasasý 4 EA Sigortacýlýk 4 EA Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY 3 1,7,16, Ýstanbul Zeynep Kamil Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, 7, MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY 1 3, 13, Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY 2 3, 13, Ýçel Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, 7, Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA 6 3, Tarsus Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr. 4 SAY

12 Adý Adý Grafik 4 SÖZ Seramik 4 SÖZ 2 * * * * Tekstil 4 SAY Taký Teknolojisi ve Tasarýmý Y.O Gemoloji 4 EA Kuyumculuk 4 EA Taký Tasarýmý 4 EA MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýstatistik 4 SAY Cilt 4 SÖZ Fotoðraf 4 SÖZ Grafik 4 SÖZ Seramik ve Cam 4 SÖZ 1 * * * * Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Tekstil 4 SAY Mimarlýk Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý 4 SAY Mimarlýk 4 SAY MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Sosyoloji 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Teknik Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY 7 3, 13, Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Muðla Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 1 1, 7, Saðlýk Memurluðu 4 SAY Fethiye Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 1 1, 7, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA 4 13, 39, Konaklama Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA 4 2,13,39, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA 4 13, 39, Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA 4 2,13,39, MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 5 2, Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Hatay Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 3 1, 7, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 5 3, 13, 57, NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Niðde Zübeyde Haným Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1,7,15, Hemþirelik 4 SAY 2 1,7,15, Aksaray Ýþletme 4 EA Aksaray Çevre Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Aksaray Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, Saðlýk Memurluðu 4 SAY ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Ýstatistik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýlahiyat 4 SÖZ Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Samsun Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Hemþirelik 4 SAY 2 1, Ordu Biyoloji 4 SAY Sinop Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Sinop Su Ürünleri Fakültesi (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ünye Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Amasya Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, Ordu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1,

13 Adý Adý ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY 2 3, 5, Biyoloji 4 SAY 1 3, 5, Fizik 4 SAY 2 3, 5, Ýstatistik 4 SAY 1 3, 5, Kimya 4 SAY 1 3, 5, Sosyoloji 4 EA 1 3, 5, Ýktisat 4 EA 1 3, 5, Ýþletme 4 EA 2 3, 5, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 1 3, 5, Mimarlýk Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý 4 SAY 1 3, 5, 6, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Çevre Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Gýda Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Kimya Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Maden Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Makine Mühendisliði 4 SAY 2 3, 5, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 4 SAY 1 3, 5, OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY 2 16, Biyoloji 4 SAY 2 16, Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, 16, Ýstatistik 4 SAY 2 16, Ýstatistik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, 16, Kimya 4 SAY 2 16, Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, 16, Ýktisat 4 EA 1 16, Ýþletme 4 EA 6 16, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 5 2, 16, Maliye 4 EA 1 16, Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, 16, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 3 3, 13, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY 6 3, 4, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 3 16, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, 16, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 2 16, Kimya Mühendisliði 4 SAY 3 16, Maden Mühendisliði 4 SAY 3 16, Maden Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 3 2, 16, Makine Mühendisliði 4 SAY 8 16, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 8 2, 16, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY 2 16, Mimarlýk 4 SAY 2 6, 16, Ziraat Mühendisliði 4 SAY 3 16, Eskiþehir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1,7,16, Saðlýk Memurluðu 4 SAY 2 1, 16, PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Gýda Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Tekstil Mühendisliði 4 SAY Teknik Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Denizli Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, Çivril Kadir Kameroðlu Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Memurluðu 4 SAY SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY 2 16, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, 16, Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2, Sosyoloji 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) 4 EA 3 2, Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 10 2, Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA 5 2, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 2 16, SÖZ 1 16, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 5 16, Çevre Mühendisliði 4 SAY 5 16, Çevre Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, 16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 6 16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, 16, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 5 16, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, 16, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY 10 16, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 10 2, 16, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY 5 16, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, 16, Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, Metal Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2, Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2,

14 Adý Adý Sakarya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, 7, Hemþirelik 4 SAY 2 1, 7, SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 EA Geleneksel Türk El Sanatlarý 4 SÖZ Seramik 4 SÖZ 2 * * * * Hukuk Fakültesi 4 EA Hukuk Fakültesi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýktisat 4 EA 2 3, 45, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2,3,45, Ýþletme 4 EA 8 3, 45, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 10 2,3,45, Kamu Yönetimi 4 EA 2 3, 45, Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA 3 2,3,45, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 3 3, 45, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) 4 EA 3 2,3,45, Ýlahiyat 4 SÖZ Gazetecilik 4 SÖZ Gazetecilik (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ 5 2, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ 5 2, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mesleki Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 EA Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA Anaokulu Öðretmenliði 4 SÖZ Anaokulu Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 4 SÖZ Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði 4 SÖZ Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Giyim Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ Nakýþ Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 6 3, Çevre Mühendisliði 4 SAY 5 3, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 5 3, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 6 3, 45, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2,3,45, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY 7 3, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, 3, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 2 3, 45, Jeoloji Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2,3,45, Kimya Mühendisliði 4 SAY 3 3, 45, Maden Mühendisliði 4 SAY 5 3, 45, Makine Mühendisliði 4 SAY 7 3, 45, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2,3,45, Mimarlýk 4 SAY 5 3,6,45, Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY 12 3, 45, Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 12 2,3,45, Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY 6 3,26,45, Ziraat Mühendisliði 4 SAY 15 22, Konya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 5 1, Hemþirelik 4 SAY 5 1, Karaman Ýktisat 4 EA 2 3,45,50, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 2 2, 3, 45, 50, Ýþletme 4 EA 8 3,45,50, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 10 2, 3, 45, 50, Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Karaman Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 5 1, Devlet Konservatuvarý Tiyatro 4 SÖZ SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA 10 3, 13, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA SÖZ Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 SAY 2 3, 13, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 4 3, 13, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Jeofizik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Jeoloji Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 1 2, Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Tekstil Mühendisliði 4 SAY 3 3, 13, Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, Tesisat Öðretmenliði 4 SAY Tesisat Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, Gýda Mühendisliði 4 SAY 4 3, 13, Ziraat Mühendisliði 4 SAY 14 3,13,22, Isparta Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 5 1,7,15, Burdur Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 3 1,7,15, Eðirdir Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY

15 Adý Adý Grafik 4 SÖZ Grafik (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Halý-Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri 4 SÖZ Halý-Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY 6 3, 13, Mimarlýk 4 SAY Teknik Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði 4 SAY Edirne Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 2 1, Hemþirelik 4 SAY 2 1, Tekirdað Gýda Mühendisliði 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Çorlu Çevre Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Kýrklareli Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 1 1, 7, Saðlýk Memurluðu 4 SAY 1 1, Tekirdað Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 4 1,7,9, UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýþletme 4 EA 7 3,13,67, ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY Biyoloji 4 SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ekonometri 4 EA Ekonometri (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (Ýkinci Öðretim) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 2 3, 13, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) 4 EA Ýlahiyat 4 SÖZ Çevre Mühendisliði 4 SAY 1 3, 13, Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektronik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY 8 3, 13, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Tekstil Mühendisliði 4 SAY Tekstil Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY 5 3, 13, Gýda Mühendisliði 4 SAY 3 3, 13, Ziraat Mühendisliði 4 SAY 15 3,13,22, Bursa Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, Saðlýk Memurluðu 4 SAY YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Ýþletme 4 EA 6 3,4,5, YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Fizik 4 SAY 2 5, 76, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY 4 5,6,76, Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri 4 SAY 10 5, 76, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 5 5, 76, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4 EA 5 5, 76, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 4 EA 10 5, 76, Gazetecilik 4 SÖZ 6 5, 76, Görsel Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ 10 5, 76, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ 5 5, 76, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 6 5, 76, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 5 5, 76, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 5 5, 76, Kimya Mühendisliði 4 SAY 3 5, 76, Makine Mühendisliði 4 SAY 3 5, 76, Mimarlýk 4 SAY 5 5,6,76, YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 6 13, 89, Elektrik Mühendisliði 4 SAY 6 13, 89, Elektrik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 5 2,13,89, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 SAY 5 13, 89, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY 3 13, 89, Ýstatistik 4 SAY 2 13, 89, Kimya 4 SAY 5 13, 89, Ýktisat 4 EA 1 13, 89, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2,13,89, Ýþletme 4 EA 6 13, 89, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 1 13, 89, Ýnþaat Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 SAY 3 13, 89, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 8 13, 89, Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2,13,89, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY 6 13, 89, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2,13,89, Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliði 4 SAY 2 13, 89, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY 4 13, 89, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 4 2,13,89, Makine Fakültesi Gemi Ýnþaatý Mühendisliði 4 SAY 2 13, 89, Gemi Ýnþaatý Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 2 2,13,89, Makine Mühendisliði 4 SAY 15 13, 89, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 15 2,13,89,

16 Adý Adý Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY 6 6,13,89, Sanat ve Tasarým Fakültesi Fotoðraf ve Video 4 SÖZ 1 6,13,89, Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ 1 6,13,89, YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN) Biyoloji 4 SAY Kimya 4 SAY Sosyoloji 4 EA Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Veteriner Fakültesi (Ýkinci Öðretim) 5 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Van Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY 3 1, Hemþirelik 4 SAY 3 1, Saðlýk Memurluðu 4 SAY Bitlis Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, Muþ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 2 1, ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 3 13,16, 58, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 3 13,16, 58, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY 4 13,16, 58, Maden Mühendisliði 4 SAY 4 13,16, 58, Makine Mühendisliði 4 SAY 7 13,16, 58, Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, Çaycuma Ýktisat 4 EA 1 16, Ýktisat (Ýkinci Öðretim) 4 EA 1 2, 16, Ýþletme 4 EA 7 13,16,58, 78, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA 5 2, 16, Maliye 4 EA 1 16, Zonguldak Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY 3 1, 7, Saðlýk Memurluðu 4 SAY 2 1, Bartýn Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY 3 16, Orman Mühendisliði 4 SAY 3 16, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY 3 6, 16, Karabük Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Döküm Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 7 2, Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Otomotiv Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 4 SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, Tesisat Öðretmenliði 4 SAY Tesisat Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY 6 2, DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GAZÝMAÐUSA) Fen ve Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 1 3, 4, 5, Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar 4 SAY 10 3, 4, 5, Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi 4 EA 3 3, 80, Gazetecilik 4 SÖZ 10 3, 4, 5, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 SÖZ 10 3, 4, 5, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 10 3, 4, 5, Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacýlýk ve Finans 4 EA 10 3, 4, 5, Ekonomi 4 EA 5 3, 4, 5, Ýþletme 4 EA 10 3, 4, 5, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 10 3, 4, 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 5 3, 4, 5, 80 Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk 4 SAY 10 3, 4, 5, 6, Mimarlýk 4 SAY 10 3, 4, 5, 6, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 10 3, 4, 5, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 20 3, 4, 5, Makine Mühendisliði 4 SAY 15 3, 4, 5, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Bilgisayar ve Enformatik 4 SAY 20 3, 4, 5, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 25 3, 4, 5, GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GÝRNE) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY 10 3, 4, 5, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (% 50 Burslu) 4 SAY 2 3, 4, 5, Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacýlýk ve Finansman 4 EA 15 3, 4, 5, Bankacýlýk ve Finansman (% 50 Burslu) 4 EA 3 3, 4, 5, Basýn ve Yayýn 4 SÖZ 10 3, 4, 5, Basýn ve Yayýn (% 50 Burslu) 4 SÖZ 2 3, 4, 5, Ekonomi 4 EA 5 3, 4, 5, Ekonomi (% 50 Burslu) 4 EA 4 3, 4, 5, Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 15 3, 4, 5, Halkla Ýliþkiler (% 50 Burslu) 4 SÖZ 3 3, 4, 5, Ýþletme 4 EA 20 3, 4, 5, Ýþletme (% 50 Burslu) 4 EA 5 3, 4, 5, Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 20 3, 4, 5, Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (% 50 Burslu) 4 EA 5 3, 4, 5, Muhasebe 4 EA 15 3, 4, 5, Pazarlama 4 EA 15 3, 4, 5, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 5 3, 4, 5, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (% 50 Burslu) 4 EA 5 3, 4, 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 5 3, 4, 5, Uluslararasý Ýliþkiler (% 50 Burslu) 4 EA 3 3, 4, 5, Uluslararasý Ýþletmecilik 4 EA 20 3, 4, 5, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 15 3, 4, 5, Yönetim Biliþim Sistemleri (% 50 Burslu) 4 EA 5 3, 4, 5, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 20 3, 4, 5, Bilgisayar Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 SAY 5 3, 4, 5, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 20 3, 4, 5, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 SAY 5 3, 4, 5, Grafik Tasarým 4 SÖZ 10 3, 4, 5, Ýç Mimarlýk 4 SAY 10 3, 4, 5, 6, Mimarlýk 4 SAY 10 3, 4, 5, 6, Mimarlýk (% 50 Burslu) 4 SAY 2 3, 4, 5, 6, LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKE) Bankacýlýk ve Finans 4 EA 15 3, 4, 5, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 4 SAY 15 3, 4, 5, Ekonomi 4 EA 5 3, 4, 5, 84

17 Adý Adý Ýþletme 4 EA 25 3, 4, 5, Kamu Yönetimi 4 EA 5 3, 4, 5, Pazarlama 4 EA 10 3, 4, 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 5 3, 4, 5, 84 Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ 15 3, 4, 5, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 SÖZ 15 3, 4, 5, Görsel Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ 15 3, 4, 5, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 15 3, 4, 5, Mimarlýk ve Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 15 3, 4, 5, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði 4 SAY 15 3, 4, 5, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 12 3, 4, 5, Ýç Mimarlýk 4 SAY 15 3, 4, 5, 6, Mimarlýk 4 SAY 12 3, 4, 5, 6, 84 Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý 4 SAY 10 3, 4, 5, Tarým Ýþletmeciliði 4 SAY 10 3, 4, 5, 84 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA) Grafik Tasarým 4 SÖZ 20 3, 5, Grafik Tasarým (%50 Burslu) 4 SÖZ 8 3, 5, Ýç Mimarlýk 4 SAY 20 3, 5, 6, Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) 4 SAY 8 3, 5, 6, Mimarlýk 4 SAY 20 3, 5, 6, Mimarlýk (% 50 Burslu) 4 SAY 8 3, 5, 6, Moda ve Tekstil Tasarýmý 4 EA 21 3, 5, Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) 4 EA 8 3, 5, Bankacýlýk ve Finans 4 EA 20 3, 5, Ýktisat 4 EA 5 3, 5, Ýþletme 4 EA 20 3, 5, Ýþletme (% 50 Burslu) 4 EA 8 3, 5, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 20 3, 5, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 EA 8 3, 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 20 3, 5, Uluslararasý Ýliþkiler (% 50 Burslu) 4 EA 8 3, 5, Gazetecilik 4 SÖZ 20 3, 5, Gazetecilik (% 50 Burslu) 4 SÖZ 8 3, 5, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 20 3, 5, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler (% 50 Burslu) 4 SÖZ 8 3, 5, Radyo ve Televizyon 4 SÖZ 20 3, 5, Radyo ve Televizyon (% 50 Burslu) 4 SÖZ 8 3, 5, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 20 3, 5, Bilgisayar Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 SAY 8 3, 5, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 4 SAY 20 3, 5, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (% 50 Burslu) 4 SAY 8 3, 5, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 20 3, 5, Ýnþaat Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 SAY 8 3, 5, YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA) Denizcilik Fakültesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi 4 EA 5 3, 4, 5, 86, Güverte 4 SAY 5 3, 4, 5, 86, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 1 3, 4, 5, Hukuk Fakültesi 4 EA 3 3, 81, 82, Bankacýlýk ve Finans 4 EA 5 3, 4, 5, Bilgisayar-Enformatik 4 SAY 9 3, 4, 5, Ekonomi 4 EA 5 3, 4, 5, Ýþletme 4 EA 10 3, 4, 5, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 5 3, 4, 5, Gazetecilik 4 SÖZ 10 3, 4, 5, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 10 3, 4, 5, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ 10 3, 4, 5, Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY 5 3, 4, 5, 6, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 15 3, 4, 5, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði 4 SAY 15 3, 4, 5, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 15 3, 4, 5, Makine Mühendisliði 4 SAY 15 3, 4, 5, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 15 3, 4, 5, 86,

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

2004-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2004-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2004-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI Programın Puan En Küçük Kodu Programın Adı Türü Puanı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011106 Biyoloji (İngilizce) SAY 267.188

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133 100110124 Fizik (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3182 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3240 100110169

Detaylı

2010-DGS EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2010-DGS EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2010-DGS EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2010-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 13-18 Ekim 2010 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15,

Detaylı

2010-DGS YERLEŞTİRMEDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI

2010-DGS YERLEŞTİRMEDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI 2010-DGS YERLEŞTİRMEDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI KOD YÖP ADI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 HEMŞİRELİK SAY

Detaylı

2006-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2006-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2006-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011188 Akçakoca Turizm İşletmeciliği

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 4

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ EK YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ EK YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15 17 28 252.517 1011114 Fizik (İngilizce) 4 SAY 1 15 17 28 266.474 1013104 Fizik (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 2 2 15 17 28 271.039

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 276.21410 3129 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 244.65551 3133 1013068

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 1013068 Biyoloji

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2 1 ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 0 0 0 0 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre)

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) LİSANS PROGRAMLARI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği - - - - - Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - - - - - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - - 2 2 - Çalışma Ekonomisi

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

2011-DGS Ek Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS Ek Yerleştirme En Küçük ve En Büyük Puanlar 2011-DGS Ek Yerleştirme ve lar Kodu Adı Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011106 BİYOLOJİ (İNGİLİZCE) 1 1 SAY 246.191 246.191 1011114 FİZİK (İNGİLİZCE) 1 1 SAY 260.139 260.139 1013104

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Altıntaş Meslek Yüksekokulu 330 181 511 Gıda Kalite Kontrolü ve

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

2019 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları

2019 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2019 yılında DGS ye hazırlanacak öğrenciler için alt bölmede sizler için hazırladığımız en güncel ÖSYM verileriyle kendinize ait bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki veriler ÖSYM nin 2018 DGS

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 013014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM İLANI FEN FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 13.1 Biyoloji PROTOKOL İMZALANAN

Detaylı

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 46 26 72 Gıda Teknolojisi 82 19 101 Gıda Teknolojisi(İÖ) 2 1 3 İşletme Yönetimi 50

Detaylı

100210202 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 TM 1 5 231,9244

100210202 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 TM 1 5 231,9244 PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110063 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2008'de Yeni Açılan Bölümler

2008'de Yeni Açılan Bölümler 2008'de Yeni Açılan Bölümler Derleyen: Burak KILANÇ Genel Koordinatörü DİL DEVLET DİCLE ÜNİ. Arap Dili ve Edebiyatı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Dilbilim ERZİNCAN ÜNİ. Fransızca Öğretmenliği KAFKAS ÜNİ. Gürcü Dili

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 00062 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP (İNGİLİZCE) 00033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP 00125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00077 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

Kaydının Silindiği Öğretim Yerleştirilebileceği Öğretim Yükseköğretim Programı Süresi Yükseköğretim Programı Süresi

Kaydının Silindiği Öğretim Yerleştirilebileceği Öğretim Yükseköğretim Programı Süresi Yükseköğretim Programı Süresi ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK SINIFLARINDAN BAŞARISIZLIK NEDENİYLE KAYDI SİLİNENLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLAR (2010) Kaydının Silindiği

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI BÖLÜM BAZLI Veri BÖLÜM En Büyük Öyp Puan En Küçük Öyp Puan AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 77,381

Detaylı