Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz."

Transkript

1 Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. o ru anl fl 1. Fotosentezde amaç besin üretmektir. 2. Fotosentezde üretilen oksijenin kaynağı sudur. 3. Fotosentez yapan bütün canlılar oksijen üretirler Fotosentez yapan bütün canlılarda kloroplast bulunmak zorundadır. Fotosentezin gerçekleştiği her zaman diliminde fotosentez hızı, solunum hızından büyüktür. Beyaz ışık diğer renklerin karışımından meydana gelmiştir. 7. En fazla fotosentez mor ve kırmızı ışıkta meydana gelir. 8. Fotosentezin ışıklı devre reaksiyonları stromada gerçekleşir. 9. Işıklı devre reaksiyonlarında ilk gerçekleşen olay klorofilin ışık tarafından uyarılmasıdır. 10. evirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında üretilen ATP sayısı, devirli fotofosforilasyon reaksiyonlarında üretilen ATP sayısından fazladır. 11. Işıklı devre reaksiyonlarında üretilen ATP ve NAPH2 karanlık devre reaksiyonlarında tüketilir. 12. Karbondioksit tüketimi karanlık devre reaksiyonlarında gerçekleşir. 13. Ribulozdifosfatın karbondioksit ile reaksiyona girmesini sağlayan enzim rubiscodur. 14. Karanlık devre reaksiyonlarında oluşan ilk üç karbonlu ara bileşik fosfogliserik asittir. 15. C4 bitkilerinde karanlık devre reaksiyonları kloroplastlı demet kını hücrelerinde meydana gelir. 16. CAM bitkilerinde geceleri alınan CO2, gündüzleri karanlık devre reaksiyonlarında kullanılır. 17. Sıcaklık ve kuraklık arttıkça stomalar kapanmaya başlar. Bu nedenle rubisco adlı enzim ribuloz difosfatın oksijenle reaksiyona girmesini artırır. 18. Kemosentez yapan canlılarda ışık kullanımı ve klorofil molekülü yoktur. 19. Kemosentez ve fotosentez reaksiyonlarında CO2 kullanımı ortak özelliktir. 20. Işık şiddeti arttıkça fotosentezin hızı da sürekli artar. 59

2 Aşağıdaki ifadelerde boşluk bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz. 1. Fotosentezde amaç üretmektir. 2. Fotosentez en fazla.... ve... ışıkta gerçekleşir. 3. Karanlık devre reaksiyonlarında karbondioksit... ile birleşerek reaksiyona girer. 4. Işıkl devre reaksiyonlarından, karanlık devre reaksiyonlarına... ve... aktarılır. 5. Iflıklı evrede hidrojen iyonları kemiosmoza göre... arasında birikir. 6. evirli fotosforilasyonda ilk alıcıdan (FMN) sonra elektron... tarafından tutulur. 7. evirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında üretilen oksijenin kaynağı... dur. 8. Karanlık devre reaksiyonlarında ribuloz 1.5 difosfatın CO2 ile reaksiyona girmesini sağlayan enzim... dur evirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında en son gerçekleşen olay... üretimidir. Karanlık devre reaksiyonlarından ışıklı evreye...,... ve... aktarımı olur. Kemosentez ve fotosentez reaksiyonlarında... kullanımı ortaktır Fotosentez ve kemosentez reaksiyonlarında amaç... üretmektir. Stomaların kapanması sonucu oksijenin ribulozdifosfat ile reaksiyona girerek 2C lu ürünlere parçalanmasına... denir. Fotosentez en az... ışıkta gerçekleşir. 15. Karanlık devre reaksiyonlarında ATP tüketimi... ve... arasında gerçekleşir. Ribuloz difosfat ATP ve NAPH 2 Rubisco CO 2 Besin eşil P, AP ve NAP Besin NAPH 2 Su PGA PGA ve RMP RP Fotorespirasyon Mor ve kırmızı Ferrodoksin Tilakoidler 60

3 Konu Sonu e erlendirme Afla da birbiri ile ba lant l cümleleri içeren bir etkinlik verilmifltir. Bu etkinlikteki cümlelerin do ru () ya da yanl fl () oldu una karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyiniz Her cevap bir sonraki aflamay etkileyecektir. Verece iniz cevaplarla farkl yollardan 8 ayr ç k fl noktas na ulaflabilirsiniz. o ru ç k fl bulunuz. ATP üretim flekilleri bütün canl lar için ortakt r. Ifl k kullanarak ATP üretme fotosentez reaksiyonlar nda gerçekleflir. Substrat düzeyinde fosforilasyon solunum yapan bütün canl larda ortakt r. 1. ç k fl 2. ç k fl 3. ç k fl 4. ç k fl ATP bütün canl lar n üretti i bir enerjidir. ATP harcanan her olayda enzim kullan l r. ifüzyon ve sindirimde ATP harcanmaz. Enzim kullan lan her olayda ATP harcan r. 5. ç k fl 6. ç k fl 7. ç k fl 8. ç k fl Konu Sonu e erlendirme Afla daki yap land r lm fl girdde, numaraland r lm fl kutucuklarda çeflitli canl isimleri verilmifltir. kutucuk numaralar n kullanarak afla daki sorular cevaplay n z. 1 Fotosentez 2 Kemosentez 3 Oksijensiz solunum 4 Oksijenli solunum 5 Sindirim 6 ifüzyon 7 Mitokondri 8 Sitoplazma 9 Kloroplast 10 Aktif tafl ma 11 Fagositoz 12 Ekzositoz 13 eplazmoliz 14 Sinirsel iletim 15 Protein sentezi 16 Kas kas lmas 1. ATP üretim faaliyetleri hangileridir? 2. ATP üretim yerleri hangileridir? 3. Solunum reaksiyonlar nda üretilen ATP hangi faaliyetlerde kullan lmaz? 4. Tabloda verilen faaliyetlerden hangileri gerçekleflirken ATP harcanmaz? 5. Tabloda verilen faaliyetlerden hangilerinde ATP harcan r? 61

4 Konu Sonu e erlendirme Afla da birbiri ile ba lant l cümleleri içeren bir etkinlik verilmifltir. Bu etkinlikteki cümlelerin do ru () ya da yanl fl () oldu una karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyiniz. Her cevap bir sonraki aflamay etkileyecektir. Verece iniz cevaplarla farkl yollardan 8 ayr ç k fl noktas na ulaflabilirsiniz. o ru ç k fl bulunuz. Fotosentetik prokaryotlarda fl kl reksiyonlar sitoplazmada gerçekleflir. Ifl kl reaksiyonlarda ATP üretimi gerçekleflir. Fotosentetik bakterilerde fl n etkisi ile suyun fotolizi olur. 1. ç k fl 2. ç k fl 3. ç k fl 4. ç k fl Fotosentez yapan bütün canl larda fl k kullan m ortakt r. Ökaryot ototroflarda fl kl reaksiyonlar kroloplastta gerçekleflir. Kloroplast n granas nda ilk gerçekleflen olay klorofilin fl k ile uyar lmas d r. Ifl kl reaksiyonlarda üretilen ATP ve NAPH 2 karanl k evre rekasiyonlar nda tüketilir. 5. ç k fl 6. ç k fl 7. ç k fl 8. ç k fl Konu Sonu e erlendirme Afla daki yap land r lm fl girdde, numaraland r lm fl kutucuklarda fotosentez reaksiyonlar na ait özellikler verilmifltir. kutucuk numaralar n kullanarak afla daki sorular cevaplay n z. 1 Klorofilin indirgenmesi 2 NAPH 2 üretimi 3 Fotofosforilasyon 4 Ifl k enerjisini kullanma 5 Karanl k devre reaksiyonlar 6 Glikoz sentezi 7 Oksijen üretme 8 Rubisco enzimi 9 10 Klorofilin yüksetgenmesi Ferrodoksinin indirgenmesi 11 CO 2 kullan m 12 Plastosiyaninin indirgenmesi 13 Suyun fotolizi 14 Sitokromlar n yüksetgenmesi 15 Kloroplast 16 Ribuloz1,5 difosfatin CO 2 ile reaksiyona girmesi 1. evirli ve devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlar için verilenlerden hangileri ortakt r? 2. Tabloda verilenlerden hangileri sadece devirsiz fotofosforilasyona özgüdür? 3. Tabloda verilenlerden hangileri karanl k devre reaksiyonlar na özgüdür? 4. Tabloda verilenlerden hangileri fotosentez yapan bütün canl larda ortakt r? 5. evirli fotofosforilasyonda verilenlerden hangileri ilk önce ve en son gerçekleflir? 62

5 1 1. Fotosentetik bakteriler ile bitkiler fotosentez faaliyetleri bak m ndan benzerlik gösterirler. Buna göre, afla dakilerden hangisi fotosentezde bu iki canl grubu aras nda farkl l oluflturur? A) ATP üretimi B) CO 2 kullan m C) Besin üretimi ) Hidrojen kayna E) Ifl k kullan m 5. Bir bitkinin, bir günlük zaman diliminde d flar dan ald CO 2 miktar ndan daha fazla CO 2 kulland tespit edilmifltir. Bu CO 2 fark ; I. Oksijenli solunumdan II. Hidroliz reaksiyonlar ndan III. ehidrasyon reaksiyonlar ndan verilenlerden hangileriyle karfl lanm flt r? A) aln z I B) I ve II C) aln z II ) I ve III E) II ve III 2. Fotosentez reaksiyonlar nda afla dakilerden hangisinin gerçekleflmesi için do rudan fl a gereksinim vard r? A) ATP harcanmas B) NAPH 2 yükseltgenmesi C) CO 2 kullan m ) Glikoz üretimi E) Klorofilin elektron kaybetmesi 6. Ifl kl ortamda yer alan ve klorofil tafl yan bir hücrede; I. Protein sentezi II. ATP sentezi III. Fotosentez IV. Oksijenli solunum olaylar ndan hangi ikisinin eflitli i durumunda hücre ile atmosfer aras nda gaz al flverifli olmaz? A) I ve II B) I ve III C) II ve III ) II ve IV E) III ve IV 3. Bitkide afla daki organik monomerlerden hangisi üretilirken azotlu tuz kullan lmaz? A) Çeflitli vitaminler B) Organik bazlar C) Klorofil molekülleri ) Heksozlar E) Aminoasitler 7. Fotosentezde kullan lan CO 2 nin oksijenlerinin organik besinlerin yap s na kat ld n ispatlamak isteyen araflt rmac deneyinde; 4. Fotosentez yapan bütün canl larda afla dadakilerden hangisi ortak olamaz? A) Ifl k kullan m B) CO 2 tüketimi C) Besin üretimi ) Oksijen üretimi E) Klorofil üretimi I. Oksijenleri iflaretlenmemifl CO 2 ve H 2 O II. Oksijeni iflaretlenmifl CO 2, oksijeni iflaretlenmemifl H 2 O III. Oksijeni iflaretlenmifl H 2 O, oksijeni iflaretlenmemifl CO 2 verilenlerden hangilerini kullanmal d r? A) aln z I B) I ve II C) I ve III ) aln z III E) II ve III E A E E

6 1 8. Fotosentez reaksiyonlar nda; I. CO 2 II. Azotlu tuz III. Klorofil IV. Enzim verilenlerden hangileri kullan l r fakat harcanamaz? A) I ve II B) I ve III C) II ve III ) II ve IV E) III ve IV 11. Fotofosforilasyon olaylar nda, afla dakilerden hangisi ortak olarak gerçekleflmez? A) Klorofil molekülünün fl so urmas B) ETS yard m ile ATP sentezlenmesi C) Klorofil molekülünden elektron ayr lmas ) Sitokromlar n indirgenmesi E) Klorofilden ayr lan elektronlar n tekrar ayn klorofile dönmesi 12. Fotosentetik bütün canl lar için, afla dakilerden hangisi ortak olamaz? A) Suyun fotolizi B) Besin üretimi C) Ifl k kullan m ) CO 2 kullan m E) Klorofillerin yükseltgenmesi 9. Bilim adamlar izotoplama tekni inden faydalanarak fotosentez s ras nda aç a ç kan oksijen kayna n n su oldu unu tespit etmifllerdir. Bilim adamlar n bu sonuca; I. CO 2 ve H 2 O 18 II. CO 2 18 ve H 2 O 18 III. CO 2 18 ve H 2 O verilenlerden hangilerini kullanmalar götürmüfltür? A) aln z I B) I ve II C) I ve III 13. Bitkiler kendilerine gerekli olan organik maddeleri kendileri üretirler. Buna göre; I. Aminoasit II. Mineral III. Laktoz IV. ağ asidi yukarıdakilerden hangileri fotosentez sonucu üretilen maddelerdendir? A) I ve II B) I, II ve III C) II ve IV ) I ve IV E) I, III ve IV 10. Güneş ışığı 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Klorofil ukarıda bir bitkide meydana gelen fotosentez kısaca şematize edilmiştir. Bu olay için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? A) Osmotik basınç artar. B) Hücreden dışarıya oksijen difüzyon eder. C) ph artar. ) Besin miktarı artar. E) CO 2 yükseltgenir. 14. Kapalı bir kapta bulunan prokaryot bir hücrenin bulunduğu ortamda CO 2 miktarının zamanla azaldığı tespit edilmiştir. Bu hücrenin, I. Fotofosforilasyon II. CO 2 tüketimi III. H 2 O'nun fotolizi IV. O 2 üretimi olaylarından hangilerini gerçekleştiği kesindir? A) aln z II B) II ve III C) II ve IV ) I, II ve IV E) I, II, III ve IV E C E E A A

7 2 1. enizlerdeki fotosentetik canlıların belirli derinlikten sonra yaşayamamalarının nedeni; I. Otçul hayvanların fazlalığı II. eterli ışık olmaması III. CO 2 'nin fazla olması yukarıdakilerden hangileridir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III ) I ve II E) II ve III 5. Bakteri hücresi olmadığı bilinen CO 2 özümlemesi yapan bir hücre için; I. Işık enerjisi kullanarak ATP üretme II. Klorofillerin ışık tarafından uyarılması III. İnorganik maddeleri organik besinlere çevirebilme verilenlerden hangilerinin söylenmesi kesin olarak doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II ) I ve III E) I, II ve III 2. Fotosentetik bütün canlılarda; I. CO 2 kullanımı II. Suyun fotolizi III. Besin üretimi IV. Işık kullanımı yukarıdakilerden hangileri ortak olarak gerçekleşir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV ) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 6. Laboratuvar koşullarında incelenen hücre örneklerinde; Ortamın O2 miktarı artıyor. Ortamın CO2 miktarı azalıyor. ATP miktarı artıyor. Organik madde miktarı artıyor. Bu hücreyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? 3. Fotosentez reaksiyonlarına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi atmosfere verilir? A) Karbondioksit B) Oksijen C) Su buharı ) Besin E) Mineraller A) Fotoototroftur B) İnorganik maddeyi organik besine çevirebilmektedir. C) CO 2 özümleyebilir. ) Kemoototroftur. E) Aminoasitlerden protein sentezleyebilir. 4. Bir yaprağın fotosentez yapması sırasında aşağıdakilerden hangisinin kesin olarak gerçekleşmesi beklenemez? A) Klorofilin ışık soğurması B) Stomalardan dışarı O 2 verilmesi C) Kloroplasttan mitokondriye O 2 verilmesi ) CO 2 ' nin tüketilmesi E) Suyun fotolizi 7. Bir bitkinin birim zamandaki fotosentez hızını belirlemede; I. Topraktan aldığı suyu II. Atmosfere verdiği oksijeni III. Kullandığı karbondioksiti yukarıdakilerden hangilerini bilmemiz yeterlidir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III ) I ve II E) II ve III B B B E C

8 2 8. eney düzeneğinde her bölmeye eşit miktarda CO 2 gazı konulmuştur. Bölgelere bırakılan bitkilerde fotosentez hızı, solunum hızından büyüktür. B bölmesine ayrıca KOH ilave edilmiştir. 10. Fotosentez sırasında gerçekleşen; I. ATP sentezlenmesi II. Oksijen üretilmesi III. Glikoz sentezlenmesi Mor I k X yukarıdaki reaksiyonlardan hangilerinde ışık doğrudan gerekli değildir? Mor I k A B civa A) alnız I B) I ve II C) alnız III ) I ve III E) II ve III Q P civa KOH I k ve hava geçirmez levha Buna göre, belirli süre içinde bitkilerde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? A) A bölmesindeki bitkide ağırlık artışının olması B) P kolundaki civa seviyesinin düşmesi C) A bölmesindeki bitkide CO 2 tüketiminin olması ) B bölümündeki bitki ile A bölümündeki bitkinin fotosentez hızının aynı olması E) Her iki kaptaki bitkide de oksijenli solunumun görülmesi 11. Atmosferdeki karbondioksitin canlının organik yapısına katılmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı vardır? A) Etil alkol fermantasyonu B) Laktik asit fermantasyonu C) Kemosentez ) Oksijenli solunum E) Organik artıkların ayrıştırılması 12. Fotosentez reaksiyonları ışıklı ve karanlık olmak üzere ikiye ayrılır. Fotosentezde görülen; I. CO 2 kullanımı II. ATP üretimi III. Suyun fotolizi 9. Fotosentezin devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olaylarının farklı ve ortak yönleri vardır. Buna göre; I. ATP sentezi II. Klorofilin yükseltgenmesi III. Güneş ışığının soğurulması IV. Suyun, elektron ve hidrojen kaynağı olarak kullanılması bu farklar ve ortak yönler aşağıdakilerden hangisidir? Farklar Ortak yönler A) I ve II III ve IV B) III ve IV I ve II C) II ve III I ve IV ) I ve IV II ve III E) alnız IV I, II ve III yukarıdaki olaylardan hangileri ışıklı evrede görülür? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) alnız III E) I, II ve III 13. evirli ve devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonları için; I. ATP üretilmesi II. NAP' nin indirgenmesi III. Klorofilin yükseltgenmesi verilenlerden hangileri ortaktır? A) alnız I B) alınz II C)alnız III ) I ve II E) I ve III E C C C E

9 3 1. Işık enerjisini kullanarak suyun ayrışması olayı için; I. evirsiz fotofosforilasyon sırasında gerçekleşebilir. II. Fotosentez yapan tüm canlılarda görülür. III. Atmosfere oksijen vermek amacıyla gerçekleşir. hangilerinin söylenmesi doğru olur? 4. Fotosentezin ışıklı reaksiyonları sırasında aşağıdakilerden hangisi sadece devirsel olmayan fotofosforilasyon sırasında gerçekleşir? A) ATP sentezi B) ETS' nin görev yapması C) Klorofilin elektron vererek yükseltgenmesi ) O 2 'nin açığa çıkması E) Klorofilin indirgenmesi A) alnız I B) alnız II C) I ve II 5. Fotosentezin devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında; 2. evirsel olmayan fotofosforilasyonda; I. Klorofil a' nın indirgenmesi II. NAPH 2 ' nin üretilmesi III. ATP üretimi IV. Klorofil a' nın yükseltgenmesi I. Klorofil a' nın elektron alarak indirgenmesi II. Suyun ışığın etkisiyle iyonlaşması III. Klorofil a' nın elektron vererek yükseltgenmesi olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır? A) I, II, III B) II, III, I C) III, II, I ) I, III, II E) III, I, II yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır? A) I, II, III, IV B) I, III, IV, II C) IV, III, II, I ) IV, I, III, II E) IV, II, III, I 6. Fotosentezin ışıklı devre reaksiyonlarında görülen aşağıdaki olaylardan hangisi devirli fotofosforilasyonda gerçekleşebilir? 3. Fotosentezin; evirli fotofosforilasyon evirsiz fotofosforilasyon Karanlık devre şeklinde gerçekleşen reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? A) ATP üretimi devirli ve devirsiz fotofosforilasyonda görülür. B) Karanlık devrede CO 2 tüketimi gerçekleşir. C) Suyun fotolizi devirsiz fotofosforilasyonda gerçekleşir. ) Besin üretimi karanlık devre reaksiyonları sonucu gerçekleşir. E) evirsiz fotofosforilasyonda ATP tüketimi gerçekleşir. A) Suyun fotolizi B) NAPH 2 oluşması C) Ayrılan elektronun aynı klorofile geri dönmesi ) Oksijen açığa çıkması E) Klorofilin elektron ihtiyacının su tarafından karşılanması 7. Fotosentezin stromada gerçekleşen karanlık devre reaksiyonları için; I. Glikoz üretimi gerçekleşir. II. NAPH 2 yükseltgenir. III. Oksijen kullanımı görülür. hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II ) I ve III E) I, II ve III A C E C C C

10 3 8. Fotosentezin karanlık devre reaksiyonlarında; I. NAP' nin indirgenmesi II. ATP üretimi III. Besin üretimi IV. Suyun fotolizi verilenlerden hangileri görülmez? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III ) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 12. evirsel olmayan ışık reaksiyonlarında; I. Suyun fotolizi II. CO 2 kullanımı III. ATP sentezlenmesi IV. Klorofilin indirgenmesi yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir? A) I ve II B) I, II ve III C) III ve IV ) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 9. Fotosentezin fl k evresindeki devirsel olmayan fotofosforilasyonda ATP, NAPH 2 ve oksijen üretildi i halde, devirsel fosforilasyona da gerek duyulmas n n temel nedeni afla dakilerden hangisidir? A) ATP eksi ini tamamlamak B) Su kullan m n art rmak C) Hidrojen üretimini art rmak ) Oksijen üretimini art rmak E) CO 2 eksi ini tamamlamak 13. Fotosentezin fl k reaksiyonlar n n, s cakl k de iflmelerinden fazla etkilenmemesi, afla- dakilerden hangisi ile aç klanabilir? A) Suyun kullan lmas B) Kimyasal reaksiyonlar olmas C) ATP sentezlenmesi ) Fiziksel a rl kl reaksiyonlar olmas E) E.T.S. nin kullan lmas 10. Fotosentezin fl k kullan lan reaksiyonlar devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olmak üzere ikiye ayr l r. Bu reaksiyonlar için; I. ATP üretimi II. ATP tüketimi III. NAP indirgenmesi 14. Bitki hücresinde gerçekleflen fotosentez reaksiyonlar özetlenmifltir. I k Su Ayd nl k evre reaksiyonlar ATP NAPH 2 CO 2 Karanl k evre reaksiyonlar Glikoz yukar dakilerden hangileri ortakt r? A) aln z I B) aln z II C) I ve II ) aln z III E) II ve III 11. Afla dakilerden hangisi devirsel olmayan fl k reaksiyonlar n n özelliklerinden birisi de ildir? A) Suyun fotolizi B) Klorofilin indirgenmesi C) CO 2 kullan m ) ATP sentezlenmesi E) Oksijen üretimi O 2 Buna göre; AP NAP I. Ayd nl k evre reaksiyonlar gerçekleflmeden karanl k evre reaksiyonlar gerçekleflmez. II. Ayd nl k evre reaksiyonlar nda oluflan ürünlerin tümü karanl k evre reaksiyonlar nda kullan lmaz. III. Ayd nl k evre reaksiyonlar gündüz, karanl k evre reaksiyonlar gece gerçekleflir. verilenlerden hangileri do rudur? A) aln z I B) I ve II C) I ve III ) aln z III E) I, II ve III A A C B

11 4 1. Fotosentez reaksiyonlar, fl k ve karanl k reaksiyonlar olmak üzere iki kademede gerçekleflir. Afla dakilerden hangisi karanl k reaksiyonlara özgüdür? A) Klorofilin fl k taraf ndan uyar lmas B) Suyun fotolizi C) CO 2 özümlemesi ) Koenzimlerin elektron ve proton tutmas E) ATP üretilmesi 5. Fotosentezin karanl k devre reaksiyonlar nda afla dakilerden hangisi do rudan gerekli de ildir? A) S cakl k B) Enzim C) CO 2 ) Ifl k E) ATP 2. Fotosentezin devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlar nda afla dakilerden hangisi gerçekleflmez? A) Klorofilin fl k ile uyar lmas B) Ferrodoksinin yükseltgenmesi C) NAP nin indirgenmesi ) Karbondioksit kullan m E) Suyun fotolizi 6. Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlar nda (karanl k evre reaksiyonlar nda) meydana gelen baz olaylar afla da verilmifltir. Bu olaylardan hangisi en son gerçekleflir? A) ATP harcanmas B) CO 2 kullan m C) Glikoz üretimi ) NAPH 2 nin yükseltgenmesi E) Ribuloz difosfat kullan m 3. evirli ve devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlar için afla dakilerden hangisi ortakt r? A) ATP üretimi B) Oksijen üretimi C) Suyun fotolizi ) Klorofil b nin uyar lmas E) NAPH 2 üretimi 7. Kloroplastta gerçekleflen, devirsiz fosforilasyon reaksiyonlar nda, afla daki olaylardan hangisi en son meydana gelir? A) Klorofilin uyar lmas B) NAP nin indirgenmesi C) Suyun fotolizi ) Oksijen üretilmesi E) Klorofil b nin indirgenmesi 4. Fotosentezin devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlar nda; I. Oksijen II. ATP III. NAPH 2 verilenlerden hangileri üretilir? A) aln z I B) I ve II C) I ve III 8. eflil bitkilerdeki fotosentez s ras nda, gerçekleflen afla daki olaylardan hangisi en son gerçekleflir? A) Suyun fotolizi B) ATP üretimi C) CO 2 kullan m ) NAPH 2 tüketimi E) Glikoz sentezi C A E C B E

12 4 9. Afla daki flekilde, fotosentezin fl kl devresinde gerçekleflen devirsiz fotofosforilasyon olaylar gösterilmifltir. ATP sentaz 1 ATP Sitokromlar Plastosiyanin ATP 2 NAP 2 NAPH 2 Ferrodoksin 2H 2 O 4H O 2 ilk al c Klorofila Klorofil b I k Plastosiyanin Sitokromlar ATP sentaz 2 ATP Plastokinon ilk al c I k 11. Fotosentez reaksiyonlar için suyun önemi; I. Klorofil molekülünün elektron aç n kapatmas II. Besine hidrojen vermesi III. Atmosfer oksijeninin kayna olmas verilenlerden hangileridir? A) I ve II B) aln z II C) aln z III ) I ve III E) II ve III Bu olaylarla ilgili olarak; I. Ifl k yard m yla NAPH 2 ve ATP sentezi gerçeklefltirilir. II. Klorofil - a dan kopan elektronlar geriye dönmez. III. Suyun iyonlar na ayr flmas için ATP enerjisi harcan r. verilenlerden hangileri do rudur? A) aln z I B) aln z II C) I ve II ) I ve III E) II ve III 12. Fotosentezde fl n kullan ld reaksiyonlar devirli fotofosforilasyon ve devirsiz fotofosforilasyon olmak üzere ikiye ayr l r. evirli fotofosforilasyonun ETS döngüsü afla da verilmifltir. AP + P ATP Ferrodoksin Sitokromlar 10. Fotosentez reaksiyonlar fl kl ve karanl k olmak üzere ikiye ayr l r. Fotosentezde görülen; I. CO 2 kullan m II. ATP üretimi III. Suyun fotolizi IV. Glikoz üretimi gibi olaylar n fl kl ve karanl k evrede görülenleri afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? Ifl kl Reaksiyonlar Karanl k Reaksiyonlar A) I ve II III ve IV B) II ve III I ve IV C) II ve IV I ve III ) III ve IV I ve II E) I ve IV II ve III e e ilk al c e Klorofil a (PS1) üksek dalga boyunda k Plastosiyanin fiemaya göre, hangisi söylenemez? e e ATP sentaz 1 ATP A) Klorofil a dan ç kan elektron yüksek enerjilidir B) Ferrodoksin elektron alma ve verme özelli ine sahiptir C) Klorofil a yükseltgenirken, ferrodoksin de indirgenirken ATP üretimi olmaz ) Klorofil reaksiyona girer, reaksiyon sonunda de iflmeden ç kar E) Klorofil a ya yüksek enerjili elektronlar fl ktan gelir C B A E

13 5 1. evirli fotofosforilasyon reaksiyonlar nda ilk ve son yükseltgenen E.TS elemanlar afla- dakilerden hangisidir? lk yükseltgenen Son yükseltgenen A) Klorofil Ferrodoksin B) Klorofil Plastosiyanin C) Ferrodoksin Klorofil ) Sitokrom Ferrodoksin E) Ferrodoksin Sitokrom 4. evirsel fotofosforilasyonda ilk önce ve en son gerçekleflen olaylar afla dakilerden hangisidir? lk önce En son A) ATP üretimi Klorofil a n n indirgenmesi B) Klorofil a n n ATP üretimi indirgenmesi C) Klorofil a n n Klorofil a n n indirgenmesi yükseltgenmesi ) Klorofil a n n Klorofil a n n yükseltgenmesi indirgenmesi E) Klorofil a n n ATP üretimi yükseltgenmesi 2. Atmosferden al nan karbondioksitin besinin yap s na kat ld reaksiyonlar bitki yapra n n hangi bölümünde gözlenebilir? A) Üst epidermisin üzerindeki kütiküla tabakas nda B) Alt epidermis hücrelerinde C) Alt epidermisin aralar na gömülmüfl stoma hücrelerinde ) Üst epidermisin üzerindeki koruma tüylerinde E) Sünger parankimas odun borular nda 5. Afla da fotosentezin fl kl evresine ait olan devirli fotofosforilasyon flematik olarak verilmifltir. AP + P ATP Ferrodoksin Sitokromlar 3. Fotosentezin fl kl devre reaksiyonlar nda görülen baz olaylar; I. H 2 O nun fotolizi II. NAPH 2 oluflmas III. Oksijen aç a ç kmas IV. Ayr lan elektronun ayn klorofile geri dönmesi verilenler oldu una göre, bunlardan devirli ve devirsiz fotofosforilasyona ait olanlar afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? evirli evirsiz fotofosforilasyon fotofosforilasyon A) IV I, II ve III B) I, II ve III IV C) I ve II III ve IV ) III ve IV I ve II E) I ve IV II ve III e e ilk al c e Klorofil a (PS1) üksek dalga boyunda k e Plastosiyanin ATP sentaz 1 ATP Bu flema için afla dakilerden hangisi söylenemez? A) Plastosiyanin hem indirgenir hem de yükseltgenir B) Klorofil a ya dönen elektron düflük enerjilidir C) Ferrodoksin klorofilden f rlat lan her elektronu mutlaka yakalar ) Klorofil a en son indirgenendir E) ATP oluflumu için gerekli enerjinin ana kayna fl kt r e B C A C

14 5 6. Bitkilerde fotosentezin bir bölümü olan fl kl reaksiyonlar flematik olarak verilmifltir. 9. nce tel elek ATP sentaz 1 ATP Sitokromlar Plastosiyanin ATP 2 NAP 2 NAPH 2 Ferrodoksin 2H 2 O 4H O 2 ilk al c Klorofila Klorofil b I k Plastosiyanin Sitokromlar ATP sentaz 2 ATP Plastokinon ilk al c Buna göre, afla dakilerden hangisi bu reaksiyonlar için söylenemez? A) evirli ve devirsiz fotofosforilasyonda ATP üretimi vard r B) Suyun elektron aç n kapatma görevi vard r C) Fotosentezde aç a ç kan oksijenin kayna sudur ) Ifl k safhas reaksiyonlar n n devirli ya da devirsiz olaca ferrodoksinden sonra belli olur E) Klorofil a elektron aç n suyun iyonlaflmas ndan do rudan karfl lar I k H 2 O 18 Ar C 14 O 2 Işıklı bir ortamda kurulan yukarıdaki deney düzeneğinde arının bulunduğu bölmeye ağır C izotopu taşıyan karbondioksit (C 14 O 2 ) saksıdaki toprağa ise ağır oksijen izotopu taşıyan su (H 2 O 18 ) veriliyor. Bir süre sonra aşağıdaki moleküllerden hangisinde ağır izotopa rastlanmaz? A) Fanus içindeki havanın oksijeni B) Bitki hücrelerindeki su C) Arı hücrelerindeki su ) Arı hücrelerindeki glikoz E) Bitki hücrelerindeki glikoz 10. Fotosentez yapan ökaryot bir hücrede; 7. Fotosentez yapan bütün canl lar için; I. CO 2 kullanma II. Besin üretme III. Fosforilasyon yapma verilenlerden hangileri ortak özelliklerdir? I. Oksijen kullan m II. Taksi hareketi III. Kontraktil kofulla su at m verilenlerden hangileri görülebilir? A) aln z I B) I ve II C) I ve III A) I ve II B) aln z II C) I ve III ) aln z III E) I, II ve III 8. Bitki hücrelerinde gerçeklefltirilen fotosentez ve oksijenli solunum olaylar için; I. Enzim kullanma II. ATP nin önce üretilip sonra tüketilmesi III. Hücredeki ph art rma verilenlerden hangileri ortakt r? A) aln z I B) I ve II C) I ve III 11. Bir canl, ayd nl k bir ortama b rak ld zaman, ortamda bulunan CO 2 miktar n n azald tespit ediliyor. Ayn canl karanl kta b rak ld zaman O 2 nin azalmad görülüyor. Bu durum, I. Fotosentez II. Oksijenli solunum III. Etil alkol fermantasyonu verilenlerden hangileriyle aç klanabilir? A) aln z I B) I ve II C) I ve III E E A E C

15 6 1. Canl hücrelerde gerçekleflen, baz enerji dönüflüm olaylar flöyledir: I k enerjisi I ATP II Besin III ATP Bu olaylardan hangileri, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak meydana gelebilir? A) I ve II B) aln z II C) I ve III ) aln z III E) II ve III 4. Ototrof bir canl da; I. Fotosentez Kemosentez II. Fotosentez Solunum III. Solunum Kemosentez IV. Protein sentezi Solunum V. Fotosentez Protein sentezi verilenlerden hangisi birlikte görülmez? A) I B) II C) III ) IV E) V 5. Afla dakilerden hangisi oksijenli solunum, fotosentez ve fermantasyon olaylar n n ortak özelli idir? 2. Canl hücrelerde görülebilen biyokimyasal olaylardan baz lar flunlard r; I. Fotofosforilasyon II. Glikoliz III. Protein sentezi IV. norganik madde oksitlenmesi verilenlerden hangi ikisi ayn hücre içerisinde gerçekleflemez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III ) I ve IV E) III ve IV A) Suyun hammadde olarak kullan lmas B) CO 2 nin kullan lmas C) ETS nin rol oynamas ) Ifl kl ortamda gerçekleflmesi E) Bütün hücrelerde gerçekleflmesi 6. Fotosentez yapan bir bakteride; I. Ribozom II. Kloroplast III. Mitokondri IV. Golgi organellerinden hangileri bulunmaz? A) aln z I B) I ve II C) I ve III ) III ve IV E) II, III ve IV 3. X canl s n inceleyen araflt rmac ; I. CO 2 kullan m II. Ifl k enerjisini Kimyasal ba enerjisine dönüfltürme III. Besin üretimi IV. Organik maddeleri inorganik maddelere dönüfltürme gibi faaliyetlerden hangilerine bakarak bu canl n n fotosentez yapt n kesin olarak belirler? A) aln z II B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III E) I, II, III ve IV 7. Fotosentez yapabilen tüm hücrelerde bulunan klorofil molekülünün temel işlevleri; I. CO 2 'yi bağlamak II. NAH 2 'lerin kullanılmasını sağlamak III. Işık enerjisini soğurup ATP üretmek yukarıdakilerden hangileridir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II ) alnız III E) II ve III A A E

16 6 8. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilen fotoototrof bir canlıda; I. Klorofil II. Ribozom III. Çekirdek IV. Mitokondri yukarıdakilerden hangilerinin bulunduğu kesindir? A) I ve II B) alnız I C) I, II ve III ) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 12. eflil bir bitkide fotosentez reaksiyonlar n n h zlanmas için afla dakilerden hangisine gerek yoktur? A) aprak yüzeyinin genifl olmas na B) Kloroplast say s n n fazla olmas na C) S cakl n optimal olmas na ) Toprakta yeterli su olmas na E) Hermafrodit yap da olmas na 9. Fotosentezin karanl k devre reaksiyonlar ile solunumun glikoliz reaksiyonlar için afla- dakilerden hangisi ortak özellik olamaz? A) ATP tüketimi B) ATP üretimi C) Enzim kullan m ) Ara reaksiyonlarda PGAL oluflumu E) Koenzim kullan m 13. Fotosentez için ortam flartlar n n optimal oldu u bir anda ortamda; I. Ifl k II. S cakl k III. CO 2 verilenlerden hangilerinin art r lmas n n fotosentez h z n azaltt kesindir? A) aln z I B) aln z II C) I ve II ) I ve III E) II ve III 10. Bir bitkinin fotosentez h z nda afla daki yap sal faaliyetlerden hangisi en önemli etkiye sahiptir? A) Kloroplast miktar B) Sitoplazma miktar C) Enzim miktar ) Stoma say s E) Kütikula kal nl 14. Fotosentez h z Mor e il K rm z I n dalga boyu Fotosentez h z ile fl n dalga boyu aras ndaki ba nt grafi ini çizen bilim adam ; 11. Geliflmifl bir yapraktaki fotosentezin h z n etkileyen afla daki faktörlerden hangisi yap sald r? A) Ifl k B) CO 2 C) Klorofil ) Su E) S cakl k I. Fotosentez h z ile fl n dalga boyu ters orant l d r. II. eflil renge yaklaflt kça fotosentez h z azal r. III. En fazla fotosentez mor ve k rm z fl kta olur. gibi yorumlardan hangilerini yapabilir? A) aln z II B) I ve II C) I ve III A B A C E B

17 7 1. Fotosentez h z ile fl n dalga boyu aras ndaki ba nt grafi i; Fotosentez h z 3. Aşağıdaki şekilde fotosentetik bir bakteride zamana bağlı olarak kullanılan CO 2 miktarı gösterilmektedir. Mor K rm z Fotosentez h z A Enerji yüksek e il fleklinde oldu una göre; A Enerji dü ük I n dalga boyu I. Ifl n dalga boyu ile fotosentez h z ters orant l d r. II. Ifl k enerjisi ile fotosentez h z do ru orant l d r. III. Klorofil molekülünün yap s ndan dolay önemli olan so urulan fl n enerjiye dönüfltürülmesidir. verilenlerden hangileri söylenebilir? Kulan lan CO 2 Buna göre, bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Organik besin üretimi gerçekleşmiştir. B) Reaksiyonlar kloroplastta meydana gelmiştir. C) Işık şiddeti belli bir değerdedir. ) Sıcaklık optimumdur. E) Reaksiyonlar aydınlık ortamda gerçekleşmiştir. A) I ve II B) I ve III C) aln z III 2. Ifl k fliddeti ile fotosentez h z aras ndaki iliflki grafikte verilmifltir. 4. eterli fl n bulundu u ortamda fotosentez yapan bir bitki hücresinde klorofil miktar ndaki de iflmeyi, afla daki grafiklerden hangisi gösterir? A) Klorofil miktar B) Klorofil miktar Fotosentez h z I k iddeti C) Klorofil miktar ) Klorofil miktar Ifl k fliddetindeki art fl afla dakilerden hangisine neden oldu u için do rudan fotosentezi h zland r r? A) aha az oksijen kullan lmas na B) Topraktan daha çok su al nmas na C) aha çok ATP ve NAPH 2 üretilmesine ) Enzimlerin uzun süre kullan lmas na E) Niflastan n az sentezlenmesine E) Klorofil miktar C C B

18 7 5. Ortam ph n n n yüksek oldu u sularda bulunan yeflil bitkilerin optimal fl k oldu u halde yeterli fotosentez yapmad görülmüfltür. Bu olay n temel nedeni afla dakilerden hangisidir? A) norganik tuzlar n fazlal B) üksek fl k fliddeti C) Oksijen konsantrasyonunun düflük olmas ) Suda yeterince karbondioksit olmamas E) S cakl n sabit olmas 7. eflil bir bitkinin fotosentez h z n n, d fl faktörlere ba l olarak de iflimini gösteren grafiklerden hangisi yanl flt r? (Fh= Fotosentez h z ) (i er flartlar ideal al narak) A) C) Fh Fh I k iddeti B) ) Fh Fh S cakl k CO 2 miktar Su % si E) Fh 6. Afla daki grafik belirli bir çevredeki fotosentetik organizman n birey say s n n zamana ba l de iflimini göstermektedir. I k dalga boyu Birey say s Buna göre ayn zaman dilimi içerisinde ortamda afla daki grafiklerden hangisinde görülen de iflmenin gerçekleflmesi fotosentetik organizmada azalman n nedeni olamaz? 8. Bitkilerde özümleme sonucu, I. O 2 II. CO 2 III. Selüloz IV. Glikoz verilen moleküllerden hangileri oluşabilir? A) S cakl k B) Su miktar A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III ) I, III ve IV E) II, III ve IV C) I k iddeti ) CO 2 miktar E) Otçul hayvan say s 9. Fotosentez reaksiyonlarında meydana gelen, I. ATP AP + P II. AP + P ATP III. NAPH 2 NAP + H + IV. NAP + 2H NAPH 2 olaylardan hangileri granalarda gerçekleşir? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III ) II ve IV E) alnız IV C B

19 8 1. Aşağıda, fotosentez hızına etki eden bazı faktörler verilmiştir. Verilen bu faktörlerden hangisi kalıtsaldır? A) Işık şiddeti B) Stomaların açık kalma süresi C) Klorofil miktarı ) CO 2 yoğunluğu E) Işığın dalga boyu 4. Fotosentez hızı ile çevresel bir faktör arasındaki etkileşim ölçülerek aşağıdaki grafik elde ediliyor. Fotosentez h z X faktörü Bu gözlemde incelenen X faktörü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2. Bitkinin fotosentez hızını belirlemede; I. Kullanılan karbondioksit miktarı II. Tüketilen besin miktarı III. Üretilen O 2 miktarı IV. Atmosfere verilen CO 2 miktarı A) Işığın dalga boyu B) Işığın enerjisi C) Işık şiddeti ) Sıcaklık E) ph yukarıdakilerden hangileri kullanılır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III ) I ve IV E) I, III ve IV 3. Fotosentez hızını etkileyen üç faktör harflerle gösterilmiştir. Fotosentez h z Fotosentez h z 5. flar dan fl k alabilen kapal bir ortamda afla daki faktörlerden hangisi, belirli bir zaman aral nda bitkinin ortama verdi i gaz molekülleri say s n do rudan etkilemez? A) Bitkinin fotoliz etti i su miktar B) çeriye giren fl k fliddeti C) Ortam n s cakl ) Oksijenli solunumda üretilen ATP E) eney ortam nda fl n geçti i maddenin kal nl K L Fotosentez h z Buna göre harflerle gösterilen faktörler için; I. K yerine karbondioksit yazılabilir. II. L yerine sıcaklık yazılabilir. III. M yerine ışığın dalga boyu yazılabilir. yukarıdakilerden hangileri doğru olur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II ) alnız III E) II ve III M 6. Fotosentez olayında ana faktör olarak görülen klorofil molekülleri; I. Tekrar tekrar kullanılabilme II. Işık enerjisini soğurarak enerjiyi elektronlara aktarma III. CO 2 tutarak karbon özümlemesi yapma yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirebilir? A) alnız I B) I ve II C) alnız III C B A C B

20 8 7. Fotosentez yapan bir bitkinin bulunduğu ortamda, CO 2 miktarının değişimi grafikteki gibidir. CO 2 miktar 9. Farklı renklere sahip eşit büyüklükteki bitki yapraklarının aynı koşullar altında birim zamanda ürettikleri O 2 miktarı K > M > L fleklinde olmufltur. I k I k I k Buna göre, bu bitki için; 4 e il yaprak Mor yaprak Sar yaprak ( K ) ( L ) ( M ) I. Bulunduğu ortamda O 2 miktarı artmıştır. II. Bitkinin ağırlığı artmıştır. III. Üretilen mineral miktarı artmıştır. hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II ) I ve III E) I, II ve III Buna göre; I. Oluflturulan tüm glikozlar niflasta fleklinde depolansayd yapraklardaki niflasta miktar K > M > L fleklinde olurdu. II. K yapra nda tüketilen CO 2 miktar L ve M yapra ndan daha fazlad r. III. L yapra ndaki klorofil miktar M yapra ndan daha azd r. yukar dakilerden hangilerinin söylenmesi do ru olur? A) aln z I B) aln z II C) I ve II 8. Bir yaprak üzerine kırmızı dalga boyunda ışık gönderiliyor. aprak beş ayrı renkten oluşmakta ve her bölgenin büyüklüğü eşittir. K rm z Mor e il Sar Turuncu K rm z k 10. Güneş ışığının renklerine ayrılması ile elde edilen ışınlar için; I. eşil ışıkta fotosentez hızı minimumdur. II. Mor ve kırmızı ışıkta fotosentez hızı fazladır. III. Işığın dalga boyu ile fotosentez hızı arasında doğru ya da ters orantı yoktur. verilenlerden hangileri söylenebilir? Kırmızı ışık her bölgeye aynı şiddette ulaştığına göre; I. aprağın yeşil bölgesinde fotosentez hızı maksimumdur. II. aprağın kırmızı ve mor bölgelerinde fotosentez hızı maksimumdur. III. aprağın yeşil bölgesinde fotosentez hızı minimumdur. hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II ) I ve III E) II ve III A) alnız I B) I ve II C) alnız III 11. Kemosentez yapan bakteriler afla daki faaliyetlerden hangilerini gerçeklefltiremezler? A) CO 2 tüketimi B) Fotofosforilasyon C) Besin sentezi ) Aktif tafl ma E) Protein sentezi C A E E B

21 9 1. eşil bitkiler, ışıklı ortamda oksijen üretirken, yanmakta olan mum ise oksijen gazı tüketir. 4. Ototrof beslenen bütün canl lar için afla - dakilerden hangisi ortakt r? Buna göre; e il I k Mor I k A) Çok hücreli olma B) Oksijen üretme C) Elektron kayna olarak hidrojenli bileflikleri kullanma ) Kloroplast tafl ma E) Ifl k enerjisini kullanma Bitki Mum Fare Bitki Mum ( I ) Turuncu I k ( II ) Fare 5. Ototrof özellikteki bütün canl hücrelerde afla dakilerden hangisi ortak olamaz? Bitki Mum ( III ) Fare ukarıdaki düzeneklerdeki mumların yanma süreleri çoktan aza doğru nasıl sıralanır? A) I > II > III B) II > III > I C) I = II = III ) II > I > III E) III > I > II A) norganik molekülleri kullanma B) Fosforilasyon yapma C) Enzim sentezleme ) Basit organiklerden kompleks organikler elde etme E) Ifl k enerjisini kullanarak ATP üretme 2. Ototrof bütün türler için; I. norganik maddelerden organik madde sentezleme II. Karbondioksiti organik besin elde edilmesinde kullanma III. Ifl k enerjisini kullanarak ATP üretme verilenlerden hangileri ortak özelliklerdir? A) aln z I B) I ve II C) I ve III 6. Kemosentetik bakteriler için afla dakilerden hangisi ortak özellik olamaz? A) Karbondioksit kullan m B) norganik maddeleri oksitleme C) Oksijen kullan m ) Organik besin sentezleme E) Atmosfere azot verme 3. Ototrof canl lar n tümünde afla dakilerden hangisi ortak olarak gerçekleflir? A) Oksijen üretme C) Kloroplast içerme C) Karbondioksit kullanma ) norganik madde oksitleme E) Niflasta depolama 7. norganik bilefliklerin oksidasyonu sonucu enerji üretebilen bir canl için afla dakilerden hangisi kesin söylenir? A) Karbondioksit özümlemesi yapar B) Azot döngüsünde görev al r C) Oksijen üretir ) Hücre d fl sindirim yapar E) Fotofosforilasyon yapar B B C C E E A

22 9 8. Fotosentez ve kemosentez reaksiyonlar için; I. Karbondioksit özümleme II. norganik maddelerden organik madde sentezlenmesi III. norganik madde oksitleme olaylar ndan hangileri ortakt r? A) aln z I B) I ve II C) aln z III ) I ve III E) II ve III 11. C 4 ve CAM bitkilerinde yüksek s cak ve kurak ortamlarda kloroplastlarda oksijen kullan m n n (fotorespirasyon) azalmas na; I. Mezofil hücrelerinde üretilen organik asitlerden, karanl k devre reaksiyonlar na CO 2 gönderilmesi II. Enzimsel yap n n bozulmas na ba l aerob solunumun durmas III. Terlemenin artmas na ba l olarak oksijenin hidrojenle yeterli reaksiyona girememesi verilenlerden hangileri neden olabilir? A) aln z I B) I ve II C) I ve III 9. Kemosentetik bakteriler oksitleme reaksiyonunu nerede, hangi amaç için yaparlar? er Amaç A) Hücre d fl Enerji elde etme B) Hücre d fl Tuz oluflturma C) Hücre içi Tuz oluflturma ) Hücre içi Enerji elde etme E) Hücre d fl Oksijen üretme 12. C 4 bitkilerinde afla dakilerden hangisi en son gerçekleflir? A) CO 2 ile fosfoenolpirüvat birleflmesi B) Okzaloasetat oluflumu C) Malat n demet k n hücrelerindeki kloroplastlara gönderilmesi ) Malat tan CO 2 nin ayr larak karanl k devre reaksiyonlar n n bafllamas E) Glikoz üretilmesi 10. C 4 bitkilerinde C 3 bitkilerine göre; I. Stomalar kapand nda kloroplastta oksijen kullan m II. Stomalar kapand nda karanl k evrede glikoz üretimi III. Ifl kl evreden karanl k evreye gönderilen ATP verilenlerden hangileri yüksek s cakl k ve kurakl n oldu u ortamlarda daha düflük düzeyde gerçekleflir? A) aln z I B) I ve II C) I ve III 13. C 4 bitkilerinde afla dakilerden hangisi C 3 bitkilerine göre farkl l k oluflturur? A) letim demetlerini saran kloroplastl demet k n hücrelerinin olmas B) Suyun fotolizi C) Stomalar n aç l p kapanma mekanizmas ) Karanl k devre reaksiyonlar n n mezofildeki kloroplastlarda gerçekleflmesi E) Stomalar kapand nda oksijen kullan m n n artmas B E B

23 10 1. Canlıların solunum reaksiyonları sırasında oksijen tüketip karbondioksit ürettiğini göstermek amacıyla aşağıdaki deney düzeneği kuruluyor. Termometre S v ya damlac X 3. Kloroplastlı bir hücredeki fotosentez ve solunum hızlarının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. H z X : Fotosentez : Solunum Hava s zd rmayan t pa Metre K lcal boru X Canl böcekler I II III IV Kireç suyu (CO 2 tutucu) eney düzeneğine göre; I. ağ damlacığının X yönünde hareket etmesi II. Kireç suyunun bulanması III. Kaptaki oksijen miktarında azalma IV. Termometrede sıcaklık artışının görülmesi yukarıdakilerden hangilerinin görülmesi beklenir? A) alnız I B) I ve II C) II ve IV ) I, III ve IV E) I, II, III ve IV Bu hücre için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? A) I. zaman aralığında mitokondride oksijen kullanımı gerçekleşir. B) II. zaman aralığında sadece fotofosforilasyon gerçekleşir. C) III. zaman aralığında fotofosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon bir arada gerçekleşir. ) II. ve III. zaman aralığında atmosfere oksijen verilmektedir. E) ört zaman aralığında da substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilebilir. 2. Bir deney kabının içine fotosentez yapabilen yeşil bir su bitkisi ve karbondioksit tutucusu olan Ba(OH) 2 çözeltisi konuluyor. Ba(OH) 2 çözeltisi Kapak Renkli s v Tatl su S v n n ilerleme yönü Hazırlanan düzenek, karanlık ortamda bekletildiğinde; I. Solunum sırasında oksijen kullanıldığı II. Renkli sıvının ok yönünde ilerlediği III. Bitkinin CO 2 özümlemesi yapabildiği IV. Bitkide ağırlık artışının olduğu yukarıdakilerden hangileri gözlenebilir? A) I ve II B) I, II ve III C) III ve IV ) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 4. X = Heterotrof canlı = Ototrof canlı Z = Ototrof canlı ukarıdaki üç canlının bazı özellikleri aşağıdaki gibidir; X, solunumda son ürün olarak laktik asit üretmektedir., inorganik maddeleri oksitleme özelliğine sahiptir. Z, ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür. Bu canlılar için; I. Her üçünde de ATP üretimi gerçekleşebilir. II. Her üçünde de NA sentezi görülebilir. III. Her üçü de CO 2 tüketebilir. IV. Her üçünde de protein sentezi gerçekleşebilir. hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve IV ) III ve IV E) II, III ve IV E A B C

24 10 5. Aşağıdaki grafikte kloroplastlı bir hücredeki fotosentez ve solunum hızlarının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. 7. Fotosentez reaksiyonlarında inorganik maddelerden organik madde elde edilirken, solunum reaksiyonlarında organik besinlerden enerji elde edilir. H z X X : Fotosentez : Solunum Aşağıdaki grafikte fotosentez ve solunum hızının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. H z I II t t 1 t 2 t 3 Bu hücrede verilen zaman aralıklarında, a ; Mitokondride oksijen kullanımı b ; Substrat düzeyinde fosforilasyon c ; Klorofilin elektron kaybetmesi d ; Suyun iyonlaşması yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir? I. zaman aralığı II. zaman aralığı A) a ve b a, b, c ve d B) a ve b c ve d C) b ve c a ve d : Solunum :Fotosentez Buna göre, bölmelendirilen zaman dönemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) t zamanında ağırlık kaybı azalarak devam eder. B) t 1 zamanında ağırlık artışı olur. C) t 2 zamanında CO 2 kullanımı azalmaktadır. ) t 2 zamanında bitkinin topraktan aldığı su miktarı, t 1 zamanına göre azdır. E) t 3 zamanında CO 2 tüketimi gerçekleşmektedir. ) c ve d a, c ve d E) a, b ve c alnız d 8. I k I k Canl böcek Cam fanus E reti otu anan mum Toprak 6. Bitkilerin yaptıkları solunum ve fotosentez reaksiyonları için; I. Geceleri oksijen alıp karbondioksit verirler. II. Gündüzleri oksijen kullanmazlar, atmosfere oksijen gazı verirler. III. Solunumda üretilen ATP' nin bir kısmını fotosentezde kullanırlar. IV. Fotosentezde üretilen besinin bir kısmını solunumda kullanırlar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve III C) II ve III ) I ve IV E) I, II ve IV X ukarıda hazırlanmış deney düzenekleri için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur? A) X kabında böcek, bitki için gerekli karbondioksiti üretir. B) eney karanlıkta yapıldığında, böcek ölürken mum yanmaya devam eder. C) Bitkinin ürettiği karbondioksit, mumun yanmasına yardımcı olur. ) X kabında ışığın dalga boyu sürekli artarsa, bitkinin fotosentez hızı sürekli artar. E) X kabının bulunduğu ortama kireç suyu konulursa, fotosentez hızı artar A E A

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL Fotosentez FOTOSENTEZ Işık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H 2 O, CO 2 ), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Elektron Koparılması ve Floresans Enerjisi Elektronlar negatif (e - ) ve protonlar pozitif (p + ) yüklüdür. Bu nedenle protonlar elektronları çekerler. Elektronlar ise, belli bir enerjiye sahiptir

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR???

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? ÖĞRETĐMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDĐRME GÜNLÜK YAŞAM OLAYLARI DERSĐN SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN:ESRA ÇECE NUMARA:20338465 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2008 GÜNLÜK

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE III CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır.

Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır. FOTOSENTEZ Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır. Fotosentez Kloroplastlar, 150 milyon km uzaktan, güneşten gelen ışık enerjisini

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE I CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları Fotosentezin özgün olayları Işık 1-6CO 2 + 6H 2O C 6H 12O 6 + 6O 2 Klorofil 2-Kloroplastta gerçekleşir. 3-Fotosentetik ototroflarda görülür. 4-Hammaddeler CO 2 ve H 2O dur.(bakterilerde H ve H2S kullanılır)

Detaylı

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

İal-biyoloji METABOLİZMA/SOLUNUM. 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir?

İal-biyoloji METABOLİZMA/SOLUNUM. 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir? METABOLİZMA/SOLUNUM 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir? 2.Solunum evrelerinde elektron vericiler (giren madde) ve elektron alıcıları (son) yazınız Evreler Elektron vericiler Elektron

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri Bitkilerde C3 Yolu Calvin döngüsünün ilk tanımlanabilir ürünü 3-C lu PGA molekülü olduğu için bu metabolik yol C 3 yolu olarak adlandırılır.

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Glikolizde son ürün karbondioksittir. 2. Glikoliz reaksiyonlarında önce ATP üretilir, sonra da ATP tüketilir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ. Güneş ışığı ise fotosentez için en gerekli olan enerji kaynağıdır. Fotosentez aşağıda verilen denklemde özetlenmiştir.

ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ. Güneş ışığı ise fotosentez için en gerekli olan enerji kaynağıdır. Fotosentez aşağıda verilen denklemde özetlenmiştir. ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ Güneş ışığı yardımıyla bitkilerin kendi besinlerini yapmaları olayı fotosentez olarak adlandırılır. Bu olay sırasında topraktan alınan su ve havadan yapraklar üzerindeki gözenekler (Stoma)

Detaylı

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ Yeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine

Detaylı

Canlıların dış ortamdan aldıkları inorganik maddelerden gelişmeleri için zorunlu olan organik maddeleri yapmalarına özümleme (asimilasyon) denir.

Canlıların dış ortamdan aldıkları inorganik maddelerden gelişmeleri için zorunlu olan organik maddeleri yapmalarına özümleme (asimilasyon) denir. FOTOSENTEZ Diğer canlılar gibi bitkiler de yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye gereksinim duyarlar. Gereksinme duyulan bu enerji bitkilerin kendi organlarında yaptıkları ya da dışarıdan aldkları

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON)

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) 12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) STOMA Genellikle yaprakta bulunan bitkide gaz alışverişini sağlayan küçük gözeneklerdir. Bitkinin yaşadığı iklim koşuluna bağlı olarak konumu

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar?

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? Elektron Taşıma Sistemi(E.T.S.) fotosentez,oksijenli solunum ve kemosentez yapan canlılarda görülen molekül gruplarıdır.bu moleküller canlıda canlıya değişse de,

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

Güneş enerjisi yapraklardaki klorofil pigmenti yardımı ile kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Fakat bu dönüşüm için, yaprağın önce ışığı soğurması

Güneş enerjisi yapraklardaki klorofil pigmenti yardımı ile kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Fakat bu dönüşüm için, yaprağın önce ışığı soğurması Resimde fotosentezin basit bir anlatımı görülmektedir. Fotosenteze katılan karbondioksit, su gibi elemanların ışık enerjisi ile birleşmesi sonucunda açığa oksijen, glikoz gibi yan ürünler çıkar. Organik

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

Fotosentez Mekanizması

Fotosentez Mekanizması Fotosentez Mekanizması Tüm bitkilerin fotosentezde gerçekleşen ortak süreç C 3 yolu 5 karbonlu ribulose difosfat bir karbondioksit (CO2) ekleyerek altı karbonlu (6C) kararsız bileşik oluşur. Bu tepkime

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 :

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : K MYA K MYASAL TEPK MELER VE ESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : ÖRNEK : X ile Y tepkimeye girdi inde yaln z X Y oluflturmaktad r. Tepkimenin bafllang c nda 0, mol X ve 0, mol Y al nm flt r. Bu tepkimede X ve Y ten

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

Fotosentezde Cereyan Eden Asal

Fotosentezde Cereyan Eden Asal Fotosentezde Cereyan Eden Asal Tepkimeler Fotosentezde cereyan eden tepkimeler ışık tepkimeleri ve karanlık tepkimeleri olmak üzere iki ana bölüm altında toplanabilir. Fotosentezin ışık tepkimelerinde

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON 1 Bakteriler yoğurt, peynir, pizza üretimi gibi mayalanma olaylarını gerçekleştirirler. Kaslarınız çok çalışırsa, oksijen yokluğundan dolayı kasılamazlar. Yediğiniz bütün

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta Bitki Fizyolojisi 6. Hafta 1 Fotosentezin karanlık tepkimelerinde karbondioksit özümlemesi; 1. C 3 bitkilerinde (Calvin-Benson mekanizması ile), 2. C 4 bitkilerinde (Hatch-Slack mekanizması ile), 3. KAM

Detaylı

AEROBİK SOLUNUM (OKSİJENLİ SOLUNUM) 1. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 1..4. Hücresel Solunum Anahtar Kavramlar fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum, hücresel solunum, krebs

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM 1 HÜCRESEL SOLUNUM *Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir. ----------------------- OKSİJENSİZ SOLUNUM ----------------------- (ANAEROBİK SOLUNUM = FERMANTASYON)

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA ENERJİ VE YAŞAM 1 NEJLA ADA 2010282058 CANLILAR VE ENERJİ GÜNEŞ 2 Yakıt olarak kullandığımız kömür ve odun bitkilerden elde edilir. Petrol ise bitki ve hayvan artıklarından oluşur. O halde yakıtlarımızdaki

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

A A A A A FEN B L MLER TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "FEN B L MLER TEST " bölümüne iflaretleyiniz.

A A A A A FEN B L MLER TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki FEN B L MLER TEST  bölümüne iflaretleyiniz. FEN B L MLER TEST D KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "FEN B L MLER TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. Ceyda: Gazlar bulundu u kab n her

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. o ru anl fl 1. 2. 3. Özellikle durgun sularda azotlu ve fosfatlı organik atıkların artması su yüzeyinde alglerin aşırı derecede

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

B YOLOJ TEST. 1. nsanda protein metabolizmas n n bir bölümü afla da. 2. Baz canl larda, efleyli üremenin efleysiz üremeyi takip

B YOLOJ TEST. 1. nsanda protein metabolizmas n n bir bölümü afla da. 2. Baz canl larda, efleyli üremenin efleysiz üremeyi takip B YOLOJ TEST D KKAT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Biyoloji Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. nsanda protein

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir.

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. SELİN HOCA Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane zar bulunur. İç zar düzdür. İki zar arasındaki boşluğa zarlar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir.

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir. Solunum bütün aktif hücrelerde oksijenin absorbe edilmesi ve buna eşdeğer miktarda karbondioksitin salınması şeklinde sürekli olarak devam eden bir prosestir. Solunumda organik bileşikler karbondioksite

Detaylı

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar.

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. FOTOSENTEZ Giriş Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. Ototroflar, O 2ʼ den ve ortamdan elde ettikleri

Detaylı

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. Organik moleküllerin atomları enerji depolamaya müsaittir. Hücreler enzimler aracılığı ile organik

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir.

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir. 10. SINIF / B YOLOJ ATP Glikoliz 01 kavrama testi 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I nolu bağ iki organik molekülü birbirine

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu. Haz rlayan ARIFE IKIZ

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu. Haz rlayan ARIFE IKIZ T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu Haz rlayan ARIFE IKIZ ANKARA 2014 SUNUfi De erli Aç kö retim Lisesi Ö rencileri;

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR

11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR 11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı