Birinci Bölüm Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci Bölüm Genel Hükümler"

Transkript

1 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMA ĐLKE VE ÖLÇÜTLERĐ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 Kocaeli Üniversitesinin belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda Akademik Yükseltme, Atama Đlke ve Ölçütlerini belirlemek temel amaçlardan biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda, Akademik Yükseltme ve Atama Đlke ve Ölçütleri ile Üniversitemiz akademik birimlerinin; Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik göstermeleri, Bilgi ve deney birikimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları, Ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat sorunlarına ilişkin olarak çözümler geliştirilmesine ve gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaları, Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kendi çalışmalarını olduğu kadar alanlarında yapılan diğer çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları, ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları, Kadro gereksinmelerinin birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması, Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi, Yükseltme ve atama işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, atamalarda yetkililere ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması, Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri, konularında gerekli en az ölçütlerin saptanması amaçlanmıştır. Temel Đlkeler Madde 2 Akademik Yükseltme ve Atama Đlke ve Ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel ilkeler uygulanacaktır. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli düzeyi belirlemekte olup, her birim için yeterlilik anlamını taşımamaktadır. Her akademik birim gelişme hedefleri, performansları ve öncelikleri doğrultusunda ek ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir. Üniversite Yönetim Kurulu bu esasları, sadece atama ve yükseltme başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretim katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal yapısı dikkate alınır. Atama ve Yükseltmelerin, Kocaeli Üniversitesi içinden olduğu kadar dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel/sanatsal yarışmayı özendirmesi esastır. Atama ve Yükseltmelerde, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu aranmalıdır. Atama ve yükseltmelerde, adayın araştırma ve geliştirme etkinlikleri sanayi, çevre ve topluma katkıları da değerlendirilir

2 Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli düzeyi belirlemekte olup, adayın bu ölçütlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yardımcı doçentliğe başvurma ve atanma, doçentlik kadrosuna atanma ile profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri, 247 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde ayrıca aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir. Kadro Đlanı Madde 3 Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde gereksinim duyulacak akademik kadroların ilanı için; a) Đlgili Anabilim Dalı Başkanı, Anabilim Dalı Kurulu nun görüşünü alarak Dekanlığa iletir. b) Dekan da kadro ilan edilme önerisi verebilir. c) Önerilere uygun kadrolar varsa ve Rektörlük de olumlu bulmuş ise gerekli ilan Rektörlükçe yapılır. Başvuru Madde 4 Akademik yükseltme ve atamaya konu olacak adaylar, 247 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğince öngörülenlerin yanı sıra, işbu "Đlke ve Ölçütler" de belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri başvurusuna ekler. Değerlendirme yapacak jüri üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, dosyadaki etkinlikleri içeren bir bilgisayar disketi de ilave edilir. ĐKĐNCĐ BÖLÜM Öğretim Üyelikleri Ön Değerlendirme Madde Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adayların (üniversite içi ve dışından) başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden, Ek Tablo 1 deki puanlama sistemine göre Fakülte Yönetim Kurulu nun görevlendirdiği bir doçent ya da profesör tarafından Ek Tablo 1 de belirtilen puanlama sistemine göre bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede nicelik yönünden asgari koşulları sağlayan adayların başvuruları Değerlendirme Komisyonu na sevk edilir. Doçentlik ve profesörlük doğrudan Kocaeli Üniversitesi Aday Değerlendirme Komisyonu na yönlendirilir. a) Yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak, Doktora derecesine sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul un doçentlik için belirlediği yabancı dil koşulunu sağlamış olmak ile Ek Tablo I, 1. Bölüm A kapsamına giren yayınlardan, bir tanesi 1, 2 veya 3. maddelerden diğerleri 1, 2, 3 veya 4. maddelerden olmak koşuluyla toplamı en az 20 puan olacak şekilde en az 3 adet, B kapsamına giren yayınlardan adedine bakılmaksızın en az puan almak koşuluyla toplam en az 40 puan alma koşulu aranır. Yardımcı doçentlerin her yeniden atama döneminde bir önceki toplam puanına ek olarak, en az yarısı Ek Tablo l'deki 1. Bölüm A ve B maddelerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen toplam puanın yarısı kadar puan aranır ve her atamada bir önceki atamanın yapıldığı tarihten sonra yayıma kabul edilen ve yayımlanan eserler ve çalışmalar dikkate alınarak puanlama yapılır. b) Doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulca yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları yerine getirmiş olma (SCI, SCI_Expanded, SSCI, Educational Index ve AH&CI gibi indexler tarafından taranan - 2 -

3 dergilerde yayınlanmış üç araştırma makalesi) ve aşağıdaki asgari puana sahip olma koşulu aranır. Ek Tablo I deki 1. bölüm A ve B maddelerinden en az puan puan Son dönem (*) *Son dönem doçentlik için son üç yıllık dönemdir. c) Profesör kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulca yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarını en az bir kez daha sağlama ve Doçent ünvanını aldıktan sonra olmak kaydıyla SCI, SCI_Expanded, SSCI, Educational Index ve AH&CI gibi indexler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış üç araştırma makalesi ve aşağıdaki asgari puana sahip olma koşulu aranır. Ek Tablo 1 deki 1. bölüm A ve B maddelerinden en az puan puan Son dönem (*) *Son dönem, profesörlük için son 3 yıllık dönemdir. Profesörlük için yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden, Ek Tablo 1 de belirtilen puanlama sistemine göre önce fakültenin oluşturduğu komisyon tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmesi tamamlanan ve ölçütleri sağlayan adayların başvuruları daha sonra Rektörlük tarafından oluşturulan Akademik Yükseltme Komisyonu tarafından değerlendirilir. d) Başvurular Dekanlık a yapılır. Aşağıda belirtilen en az puanların altında kalan ve ön koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular kabul edilmez. Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme sonucu Ek Tablo 3 bir raporla Rektörlüğe sunulur. e) Üniversite dışından yapılan başvurularda ilgili birimlerin ve Rektörlüğün ön değerlendirme komisyonları değerlendirmeyi gerçekleştirir. f) Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışması bulunduğu iddiası ile başlatılmış bir soruşturmanın veya aynı iddia ile adayla eş unvanlı üniversite öğretim üyelerince yapılmış imzalı bir başvurunun Komisyona intikal etmesi halinde, değerlendirme askıya alınır ve iddia Kocaeli Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kurulunca oluşturulan ve o alandaki en az üç profesörden oluşan etik kurulunca incelenerek düzenlenen rapor Akademik Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Akademik Değerlendirme Kurulu, Etik Kurulun raporu doğrultusunda durumu karara bağlar. g) Fakülte bünyesinde Akademik Ünvanla görevlendirilecek Doçent ve Profesörler son iki yıl bir üniversitede çalışmış, ders vermiş ve/veya tez yönetmiş olmalıdır. h) lamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması, akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz. Yayınların Değerlendirilmesi Madde 6-3 -

4 Öğretim üyeliklerine yükseltilecek ve yeniden atanacakların tüm yayınları değerlendirilir. Kabul yazısı gelmiş olan makaleler ve yayın komisyonlarından geçen kitaplar değerlendirmeye alınır. Değerlendirme Komisyonu Madde 7 Akademik yükseltme ve atanma işlemlerinin yürütülmesinde, adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış oldukları çalışmalarla kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış öğretim üyelerinden oluşan bir veri tabanından yararlanılır. Öğretim üyesi veri tabanı, her bilim alanı için Rektörlükçe hazırlanır ve her yıl Ocak ayında güncelleştirilir. Türkiye'de ilgili bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi bulunamıyorsa yurt dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyeleri de veri tabanı içinde yer alabilir. Değerlendirme Raporu Madde 8 Adayların başvurularını değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında oluşturulan veri tabanından, 247 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde seçilen öğretim üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Değerlendirmeyi yapacak öğretim üyelerine adayın özgeçmiş, yayın listesi ve Ek Tablo 3 ü içeren bilgiler bir CD ile birlikte gönderilir. Öğretim üyesi bu tabloya göre değerlendirmeyi yaparak Ek Tablo 2 ve değerlendirme raporunu birlikte gönderir. Değerlendirme raporları, adayın bilimsel yayınlarının, ilgili bilim alanındaki yerinin ve potansiyelinin, mesleki deneyim ve katkılarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirmede adayın yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan uluslararası atıflar, müfredat programına yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar, üniversite yönetimine ve hizmetlerine katkıları gereken ağırlıkta dikkate alınır. Madde 9 Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile daha önce Üniversite Senatosunda kabul edilen yönerge, yürürlükten kalkar. Yürütme Madde Bu ilke ve ölçütlerin uygulanmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür

5 EK TABLO - 1 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐKLERĐNE YÜKSELTĐLME VE ATANMA ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA ADAYLARIN 'YAYIN, EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE YÖNETĐM' ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN GENEL PUANLAMA BĐLGĐLERĐ Etkinlik A. MAKALELER 1. BÖLÜM: BĐLĐMSEL YAYINLAR 1. A Grubu Dergiler (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index tarafından taranan dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Vaka takdimi, editöre mektup B Grubu Dergiler (A grubu indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Vaka takdimi, editöre mektup C Grubu Dergiler (A ve B grubu dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Vaka takdimi, editöre mektup 2 4. Hakemli dergilerde yayın a. Araştırma makalesi b. Derleme, vaka takdimi c. Editöre mektup vb. Alanında yayınlanan ve süreklilik gösteren ulusal nitelikteki Hakemsiz dergilerde yayın 8 3 B. BĐLDĐRĐLER 1. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 2. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım belgeli) 3. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 4. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli). bilimsel etkinlikleri ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 6. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım

6 belgeli) 7. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 8. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli) C. KĐTAPLAR 1. yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı 2. yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı 3. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı 4. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış kitap çevirmenliği. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince Basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı 6. Alanında Üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı 7. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap editörlüğü D. ULUSLARASI ATIF ETKĐ ETMENĐ (ee) 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamındaki atıflar x atıf E. TEZ YÖNETĐCĐLĐĞĐ (Tamamlanmış) ve VERDĐĞĐ DERSLER 1. Doktora ve tıpta uzmanlık tez yönetimi 2. Yüksek Lisans tez yönetimi 3. Son iki yılda verdiği lisansüstü dersler (en fazla 20 puanı dikkate alınır) x tez 8 x tez 1 x ders 2. BÖLÜM: DĐĞER BĐLĐMSEL ETKĐNLĐKLER A.YAYIN KURULU ÜYELĐĞĐ 1. A grubu (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index) kapsamındaki dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 2. Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 3. indekste kayıtlı olmayan dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 4. Alanında yayınlanmış hakemli dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik. Alanında yayınlanmış diğer dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik BÖLÜM: ALANI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLĐMSEL TOPLANTILARDAKĐ GÖREVLER - 6 -

7 A.KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL (Katılım belgeli olanlar) 1. sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 2. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 3. sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 4. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 1 8 B. JÜRĐ ÜYELĐĞĐ 1. jüri üyelikleri 2. Öğretim üyeliğine yükseltme jüri üyeliği 3 4. BÖLÜM: UZMANLIĞIN YURT DIŞINDAN TESCĐLĐ Uzmanlık alanında veya alanıyla ilişkili olan dallarda yurt dışında eşdeğerlik sınavını geçerek uzmanlığını tescil ettirmek (Board belgesi almak) 2 puan/akademik görev. BÖLÜM: ÜNĐVERSĐTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER A. ÖDÜL ve PATENT 1. patentler 2. bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, teşvik ve proje ödülleri 3. bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, teşvik proje ödülleri 4. patentler B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ (Tezler hariç) 1. Yurtdışı kaynaklı tamamlanmış projeler 2. Yurtiçi kaynaklı tamamlanmış projeler

8 C. EĞĐTĐM VE KALĐTE ÇALIŞMALARI 1. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci (EYYKS) Üyeliği 2. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği GENEL PUANLAMA BĐLGĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR Henüz basılmamış uluslararası makaleler, DOI (Digital Object Identifier) numarası almış ise yayımlanmış makale olarak kabul edilir. lamada; iki yazarlı çalışmalar için birinci isime puanın 0.9 ikinci isime puanın 0.8 i, üç yazarlı çalışmalar için birinci isime puanın 0.7 si diğerlerine puanın 0.6 sı, dört ya da daha fazla yazarlı çalışmalar için birinci isime puanın 0. i, diğerlerine puanın 0.4 ü karşılığında puan verilir. 3. bölümden alınan puanların toplamı toplam puanın % 20 sini geçemez 4. bölümün B ve C maddelerinden alınan puanların toplamı toplam puanın % 20 sini geçemez ATAMA ĐÇĐN GEREKLĐ TABAN PUANLAR VE KRĐTERLER lar adayın başvurduğu bilim alanındaki etkinliklerden alınmış olmalıdır. Son dönem profesörlük için son 3 yıllık dönemdir. En az yayın sayısının hesaplamasında küsurlu sayılar en yakın küçük tamsayıya tamamlanır

9 EK TABLO - 2 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ AKADEMĐK PERSONEL YÜKSELTME VE ATAMA BĐLGĐ FORMU Adı Soyadı (Unvanı): Bulunduğu Kurum: Başvurmak Đstediği Kadro: Başvuru tarihi: Mevcut Akademik Unvanını Aldığı Tarih: 1. BÖLÜM: BĐLĐMSEL YAYINLAR Doktora/Doçentlik Öncesi Doktora/Doçentlik Sonrası Son Dönemdeki Yayınlar A- Makaleler Yayınlarınızı adet olarak bildiriniz 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index 2. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index dışındaki diğer indexli dergi 3. 1 ve 2 dışındaki hakemli dergi 4. Hakemli Dergilerde a b a b a b a b ı Sayı Yazar Say. T. Sayı Yazar Say. T. Genel Sayı Yazar sayısı Dönem (*) ı B-Bildiriler 1. Tam Metin 2.Özet 3. Poster-Tam Metin 4. Poster-Özet. Tam Metin 6. Özet 7. Poster-Tam Metin 8. Poster-Özet C-Kitap D. Öncesi D. Sonrası Genel Son Dönem Sayı Yazar Say. T. Sayı Yazar Say. T. Kitap Adı Sayı Yazar Say. T. 1. Kitap Yazarlığı 2. Editörlük/Bölüm Yazarlığı 3. Kitap Yazarlığı 4. Kitap Çevirmenliği. Kitap Đçinde Bölüm 6. Ders Notu Yazarlığı - 9 -

10 7. Editörlük D-Atıf Etki Etmeni (e.e), (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamındaki atıflar) D. Öncesi Atıf D.Sonrası Atıf Genel Son Dönem Atıf E-Tez Yöneticiliği (Tamamlanmış) ı Tez sayısı Tez Sayısı Genel Tez Sayısı Dönem puanı Yüksek Lisans Doktora F- Verdiği Lisansüstü Dersler Program Türü YL/Doktora ı Dönem/ Yarıyıl Dersin Adı Krd. Kodu Genel 1. BÖLÜM TOPLAM PUANI 2. BÖLÜM: DĐĞER BĐLĐMSEL ETKĐNLĐKLER A-Yayın Kurulu Üyeliği ı Dergi adı 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI 3. BÖLÜM: ALANI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLĐMSEL TOPLANTILARDAKĐ GÖREVLER A. Kongre Sempozyum Panel Görev ı Türü 1 a b 2 Adı Düzenleme Tarihi 3 a b 4 B. Jüri Üyeliği 1. Jüri Üyelikleri ı Adı Tarihi 2. Doçentlik Jüri Üyeliği 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI - -

11 4. BÖLÜM: UZMANLIĞIN YURTDIŞINDAN TESCĐLĐ Uzmanlık Dalı / Akademik Görev Veren Kuruluş Düzenleme Tarihi Tescil Tarihi 4. BÖLÜM TOPLAM PUANI. BÖLÜM: ÜNĐVERSĐTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER A- Ödül ve Patent ı Adı Veren kuruluş Tarih 1. Patent 2. Ödül 3. Ödül 4. Patent B. Proje Yürütücülüğü - Tamamlanmış (Tezler Hariç) ı Adı Proje Örgütü Bitiş Tarihi C- Eğitim ve Kalite Çalışmaları 1. EYYKS Üyeliği 2. ADEK Üyeliği. BÖLÜM TOPLAM PUANI (*) Bu kolon boş bırakılacaktır

12 EK TABLO- 3 ÖĞRETĐM ÜYELĐKLERĐNE YÜKSELTĐLME VE ATANMA ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA ADAYLARIN 'YAYIN, EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE YÖNETĐM' ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN GENEL PUANLAMA BĐLGĐLERĐ A. MAKALELER 1. BÖLÜM: BĐLĐMSEL YAYINLAR Adı Yazar sayısı ı T. 1. A Grubu SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index tarafından taranan dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Yer alan diğer yayınlar 2. B Grubu (a grubu indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Yer alan diğer yayınlar 3. C Grubu (a ve b grubu dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan) a.orijinal makaleler ve derlemeler b. Diğer yayınlar 4. Hakemli dergilerde yayın a. Araştırma makalesi b. Derleme, vaka takdimi, c. Editöre mektup vb. B. BĐLDĐRĐLER Adı ve Sunulduğu Yer Yazar sayısı ı T

13 1. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 2. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü (Katılım belgeli) 3. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 4. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli). bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 6. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım belgeli) 7. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 8. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli) C. KĐTAPLAR Adı ve Yayınlandığı Yer, Yıl Yazar sayısı ı T. 1. yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı 2. yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı 3. Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı 4. Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış kitap çevirmenliği. Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince Basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı 6. Alanında Üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı

14 7. Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap editörlüğü D. ULUSLARASI ATIF ETKĐ ETMENĐ (ee) Atfın Yapıldığı Eser Atıf Sayısı ı T. 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamındaki atıflar E. TEZ YÖNETĐCĐLĐĞĐ (Tamamlanmış) ve VERDĐĞĐ DERSLER Tez Yöneticiliği (Tamamlanmış) Tezin Adı, Enstitüsü Yılı ı T. 1.Doktora tez yönetimi 2.Yüksek Lisans tez yönetimi Verdiği Lisansüstü Dersler Dersin Adı, Programın Adı, Enstitüsü Yılı ve Dönemi ı T. 3. Son iki yılda girdiği lisansüstü dersler (en fazla puan dikkate alınır) 1. BÖLÜM TOPLAM PUANI 2. BÖLÜM: DĐĞER BĐLĐMSEL ETKĐNLĐKLER A. YAYIN KURULU ÜYELĐĞĐ Derginin Adı, Sayısı, Yılı Üyelik Türü 1. A grubu (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Eductional Index) kapsamındaki dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik ı T. 2. Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 3. indekste kayıtlı olmayan dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 4. Alanında yayınlanmış hakemli dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik. Alanında yayınlanmış diğer dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI

15 3. BÖLÜM: ALANI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLĐMSEL TOPLANTILARDAKĐ GÖREVLER A. KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL Toplantının Adı, Düzenleyen Yılı ı (Katılım belgeli olanlar) 1. sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: T. a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 2. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum, söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 3. sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 4. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak B. JÜRĐ ÜYELĐĞĐ Kurulun Adı, Düzenleyen Yılı ı T. 1. jüri üyelikleri 2. Öğretim üyeliğine yükseltme jüri üyeliği 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI 4. BÖLÜM: UZMANLIĞIN YURTDIŞINDAN TESCĐLĐ Uzmanlık Dalı / Akademik Görev Veren Kuruluş Düzenleme Tarihi Tescil Tarihi puan 4. BÖLÜM TOPLAM PUANI - 1 -

16 . BÖLÜM: ÜNĐVERSĐTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER Ödül / Patentin Türü A. ÖDÜL ve PATENT Yılı Veren Kurulun / Kurumun Adı ı T. 1. patentler 2. bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, teşvik ve proje ödülleri 3. bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, teşvik ve proje ödülleri 4. patentler B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ (Tezler hariç) Projenin Adı Projenin Yürütüldüğü Kurumun Adı Yılı ı T. 1. Yurtdışı kaynaklı tamamlanmış projeler 2. Yurtiçi kaynaklı tamamlanmış projeler C. EĞĐTĐM ve KALĐTE ÇALIŞMALARI 1. EYYKS Üyeliği 2. ADEK Üyeliği. BÖLÜM TOPLAM PUANI 1. BÖLÜM TOPLAM PUANI BÖLÜM PUANLARININ TOPLAMI 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI 4. BÖLÜM TOPLAM PUANI. BÖLÜM TOPLAM PUANI GENELTOPLAM GENEL DEĞERLENDĐRME 1. BÖLÜM TOPLAM PUANI 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI (genel toplam puanının %20 ine göre)

17 4. BÖLÜM TOPLAM PUANI. BÖLÜM TOPLAM PUANI (B ve C maddelerinden alınan puanların toplamının genel toplam puanın %20 sine göre) TOPLAM

18 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMA ĐLKE VE ÖLÇÜTLERĐ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 Kocaeli Üniversitesinin belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda Akademik Yükseltme, Atama Đlke ve Ölçütlerini belirlemek temel amaçlardan biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda, Akademik Yükseltme ve Atama Đlke ve Ölçütleri ile Üniversitemiz akademik birimlerinin; Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik göstermeleri, Bilgi ve deney birikimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları, Ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat sorunlarına ilişkin olarak çözümler geliştirilmesine ve gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaları, Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kendi çalışmalarını olduğu kadar alanlarında yapılan diğer çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları, ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları, Kadro gereksinmelerinin birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması, Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi, Yükseltme ve atama işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, atamalarda yetkililere ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması, Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri, konularında gerekli en az ölçütlerin saptanması amaçlanmıştır. Temel Đlkeler Madde 2 Akademik Yükseltme ve Atama Đlke ve Ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel ilkeler uygulanacaktır. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli düzeyi belirlemekte olup, her birim için yeterlilik anlamını taşımamaktadır. Her akademik birim gelişme hedefleri, performansları ve öncelikleri doğrultusunda ek ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir. Üniversite Yönetim Kurulu bu esasları, sadece atama ve yükseltme başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretim katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal yapısı dikkate alınır. Atama ve Yükseltmelerin, Kocaeli Üniversitesi içinden olduğu kadar dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel/sanatsal yarışmayı özendirmesi esastır. Atama ve Yükseltmelerde, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu aranmalıdır. Atama ve yükseltmelerde, adayın araştırma ve geliştirme etkinlikleri sanayi, çevre ve topluma katkıları da değerlendirilir

19 Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli düzeyi belirlemekte olup, adayın bu ölçütlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yardımcı doçentliğe başvurma ve atanma, doçentlik kadrosuna atanma ile profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri, 247 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde ayrıca aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir. Kadro Đlanı Madde 3 Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde gereksinim duyulacak akademik kadroların ilanı için; a) Đlgili Anabilim Dalı Başkanı, Anabilim Dalı Kurulu nun görüşünü alarak Dekanlığa iletir. b) Dekan da kadro ilan edilme önerisi verebilir. c) Önerilere uygun kadrolar varsa ve Rektörlük de olumlu bulmuş ise gerekli ilan Rektörlükçe yapılır. Başvuru Madde 4 Akademik yükseltme ve atamaya konu olacak adaylar, 247 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğince öngörülenlerin yanı sıra, işbu "Đlke ve Ölçütler" de belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri başvurusuna ekler. Değerlendirme yapacak jüri üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, dosyadaki etkinlikleri içeren bir bilgisayar disketi de ilave edilir. ĐKĐNCĐ BÖLÜM Öğretim Üyelikleri Ön Değerlendirme Madde Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adayların (üniversite içi ve dışından) başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden, Ek Tablo 1 deki puanlama sistemine göre Fakülte Yönetim Kurulu nun görevlendirdiği bir doçent ya da profesör tarafından Ek Tablo 1 de belirtilen puanlama sistemine göre bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede nicelik yönünden asgari koşulları sağlayan adayların başvuruları Değerlendirme Komisyonu na sevk edilir. Doçentlik ve profesörlük doğrudan Kocaeli Üniversitesi Aday Değerlendirme Komisyonu na yönlendirilir. a) Yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak, Doktora derecesine sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul un doçentlik için belirlediği yabancı dil koşulunu sağlamış olmak ile Ek Tablo I, 1. Bölüm A kapsamına giren yayınlardan, bir tanesi 1, 2 veya 3. maddelerden diğerleri 1, 2, 3 veya 4. maddelerden olmak koşuluyla toplamı en az 20 puan olacak şekilde en az 3 adet, B kapsamına giren yayınlardan adedine bakılmaksızın en az puan almak koşuluyla toplam en az 40 puan alma koşulu aranır. Yardımcı doçentlerin her yeniden atama döneminde bir önceki toplam puanına ek olarak, en az yarısı Ek Tablo l'deki 1. Bölüm A ve B maddelerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen toplam puanın yarısı kadar puan aranır ve her atamada bir önceki atamanın yapıldığı tarihten sonra yayıma kabul edilen ve yayımlanan eserler ve çalışmalar dikkate alınarak puanlama yapılır. b) Doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulca yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları yerine getirmiş olma (SCI, SCI_Expanded, SSCI, Educational Index ve AH&CI gibi indexler tarafından taranan - 2 -

20 dergilerde yayınlanmış üç araştırma makalesi) ve aşağıdaki asgari puana sahip olma koşulu aranır. Ek Tablo I deki 1. bölüm A ve B maddelerinden en az puan puan Son dönem (*) *Son dönem doçentlik için son üç yıllık dönemdir. c) Profesör kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulca yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarını en az bir kez daha sağlama ve Doçent ünvanını aldıktan sonra olmak kaydıyla SCI, SCI_Expanded, SSCI, Educational Index ve AH&CI gibi indexler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış üç araştırma makalesi ve aşağıdaki asgari puana sahip olma koşulu aranır. Ek Tablo 1 deki 1. bölüm A ve B maddelerinden en az puan puan Son dönem (*) *Son dönem, profesörlük için son 3 yıllık dönemdir. Profesörlük için yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden, Ek Tablo 1 de belirtilen puanlama sistemine göre önce fakültenin oluşturduğu komisyon tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmesi tamamlanan ve ölçütleri sağlayan adayların başvuruları daha sonra Rektörlük tarafından oluşturulan Akademik Yükseltme Komisyonu tarafından değerlendirilir. d) Başvurular Dekanlık a yapılır. Aşağıda belirtilen en az puanların altında kalan ve ön koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular kabul edilmez. Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme sonucu Ek Tablo 3 bir raporla Rektörlüğe sunulur. e) Üniversite dışından yapılan başvurularda ilgili birimlerin ve Rektörlüğün ön değerlendirme komisyonları değerlendirmeyi gerçekleştirir. f) Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışması bulunduğu iddiası ile başlatılmış bir soruşturmanın veya aynı iddia ile adayla eş unvanlı üniversite öğretim üyelerince yapılmış imzalı bir başvurunun Komisyona intikal etmesi halinde, değerlendirme askıya alınır ve iddia Kocaeli Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kurulunca oluşturulan ve o alandaki en az üç profesörden oluşan etik kurulunca incelenerek düzenlenen rapor Akademik Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Akademik Değerlendirme Kurulu, Etik Kurulun raporu doğrultusunda durumu karara bağlar. g) Fakülte bünyesinde Akademik Ünvanla görevlendirilecek Doçent ve Profesörler son iki yıl bir üniversitede çalışmış, ders vermiş ve/veya tez yönetmiş olmalıdır. h) lamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması, akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz. Yayınların Değerlendirilmesi Madde 6-3 -

21 Öğretim üyeliklerine yükseltilecek ve yeniden atanacakların tüm yayınları değerlendirilir. Kabul yazısı gelmiş olan makaleler ve yayın komisyonlarından geçen kitaplar değerlendirmeye alınır. Değerlendirme Komisyonu Madde 7 Akademik yükseltme ve atanma işlemlerinin yürütülmesinde, adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış oldukları çalışmalarla kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış öğretim üyelerinden oluşan bir veri tabanından yararlanılır. Öğretim üyesi veri tabanı, her bilim alanı için Rektörlükçe hazırlanır ve her yıl Ocak ayında güncelleştirilir. Türkiye'de ilgili bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi bulunamıyorsa yurt dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyeleri de veri tabanı içinde yer alabilir. Değerlendirme Raporu Madde 8 Adayların başvurularını değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında oluşturulan veri tabanından, 247 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde seçilen öğretim üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Değerlendirmeyi yapacak öğretim üyelerine adayın özgeçmiş, yayın listesi ve Ek Tablo 3 ü içeren bilgiler bir CD ile birlikte gönderilir. Öğretim üyesi bu tabloya göre değerlendirmeyi yaparak Ek Tablo 2 ve değerlendirme raporunu birlikte gönderir. Değerlendirme raporları, adayın bilimsel yayınlarının, ilgili bilim alanındaki yerinin ve potansiyelinin, mesleki deneyim ve katkılarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirmede adayın yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan uluslararası atıflar, müfredat programına yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar, üniversite yönetimine ve hizmetlerine katkıları gereken ağırlıkta dikkate alınır. Madde 9 Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile daha önce Üniversite Senatosunda kabul edilen yönerge, yürürlükten kalkar. Yürütme Madde Bu ilke ve ölçütlerin uygulanmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür

22 EK TABLO - 1 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐKLERĐNE YÜKSELTĐLME VE ATANMA ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA ADAYLARIN 'YAYIN, EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE YÖNETĐM' ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN GENEL PUANLAMA BĐLGĐLERĐ Etkinlik A. MAKALELER 1. BÖLÜM: BĐLĐMSEL YAYINLAR 1. A Grubu Dergiler (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index tarafından taranan dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Vaka takdimi, editöre mektup B Grubu Dergiler (A grubu indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Vaka takdimi, editöre mektup C Grubu Dergiler (A ve B grubu dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Vaka takdimi, editöre mektup 2 4. Hakemli dergilerde yayın a. Araştırma makalesi b. Derleme, vaka takdimi c. Editöre mektup vb. Alanında yayınlanan ve süreklilik gösteren ulusal nitelikteki Hakemsiz dergilerde yayın 8 3 B. BĐLDĐRĐLER 1. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 2. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım belgeli) 3. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 4. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli). bilimsel etkinlikleri ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 6. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım

23 belgeli) 7. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 8. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli) C. KĐTAPLAR 1. yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı 2. yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı 3. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı 4. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış kitap çevirmenliği. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince Basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı 6. Alanında Üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı 7. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap editörlüğü D. ULUSLARASI ATIF ETKĐ ETMENĐ (ee) 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamındaki atıflar x atıf E. TEZ YÖNETĐCĐLĐĞĐ (Tamamlanmış) ve VERDĐĞĐ DERSLER 1. Doktora ve tıpta uzmanlık tez yönetimi 2. Yüksek Lisans tez yönetimi 3. Son iki yılda verdiği lisansüstü dersler (en fazla 20 puanı dikkate alınır) x tez 8 x tez 1 x ders 2. BÖLÜM: DĐĞER BĐLĐMSEL ETKĐNLĐKLER A.YAYIN KURULU ÜYELĐĞĐ 1. A grubu (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index) kapsamındaki dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 2. Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 3. indekste kayıtlı olmayan dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 4. Alanında yayınlanmış hakemli dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik. Alanında yayınlanmış diğer dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik BÖLÜM: ALANI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLĐMSEL TOPLANTILARDAKĐ GÖREVLER - 6 -

24 A.KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL (Katılım belgeli olanlar) 1. sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 2. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 3. sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 4. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 1 8 B. JÜRĐ ÜYELĐĞĐ 1. jüri üyelikleri 2. Öğretim üyeliğine yükseltme jüri üyeliği 3 4. BÖLÜM: UZMANLIĞIN YURT DIŞINDAN TESCĐLĐ Uzmanlık alanında veya alanıyla ilişkili olan dallarda yurt dışında eşdeğerlik sınavını geçerek uzmanlığını tescil ettirmek (Board belgesi almak) 2 puan/akademik görev. BÖLÜM: ÜNĐVERSĐTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER A. ÖDÜL ve PATENT 1. patentler 2. bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, teşvik ve proje ödülleri 3. bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, teşvik proje ödülleri 4. patentler B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ (Tezler hariç) 1. Yurtdışı kaynaklı tamamlanmış projeler 2. Yurtiçi kaynaklı tamamlanmış projeler

25 C. EĞĐTĐM VE KALĐTE ÇALIŞMALARI 1. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci (EYYKS) Üyeliği 2. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği GENEL PUANLAMA BĐLGĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR Henüz basılmamış uluslararası makaleler, DOI (Digital Object Identifier) numarası almış ise yayımlanmış makale olarak kabul edilir. lamada; iki yazarlı çalışmalar için birinci isime puanın 0.9 ikinci isime puanın 0.8 i, üç yazarlı çalışmalar için birinci isime puanın 0.7 si diğerlerine puanın 0.6 sı, dört ya da daha fazla yazarlı çalışmalar için birinci isime puanın 0. i, diğerlerine puanın 0.4 ü karşılığında puan verilir. 3. bölümden alınan puanların toplamı toplam puanın % 20 sini geçemez 4. bölümün B ve C maddelerinden alınan puanların toplamı toplam puanın % 20 sini geçemez ATAMA ĐÇĐN GEREKLĐ TABAN PUANLAR VE KRĐTERLER lar adayın başvurduğu bilim alanındaki etkinliklerden alınmış olmalıdır. Son dönem profesörlük için son 3 yıllık dönemdir. En az yayın sayısının hesaplamasında küsurlu sayılar en yakın küçük tamsayıya tamamlanır

26 EK TABLO - 2 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ AKADEMĐK PERSONEL YÜKSELTME VE ATAMA BĐLGĐ FORMU Adı Soyadı (Unvanı): Bulunduğu Kurum: Başvurmak Đstediği Kadro: Başvuru tarihi: Mevcut Akademik Unvanını Aldığı Tarih: 1. BÖLÜM: BĐLĐMSEL YAYINLAR Doktora/Doçentlik Öncesi Doktora/Doçentlik Sonrası Son Dönemdeki Yayınlar A- Makaleler Yayınlarınızı adet olarak bildiriniz 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index 2. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index dışındaki diğer indexli dergi 3. 1 ve 2 dışındaki hakemli dergi 4. Hakemli Dergilerde a b a b a b a b ı Sayı Yazar Say. T. Sayı Yazar Say. T. Genel Sayı Yazar sayısı Dönem (*) ı B-Bildiriler 1. Tam Metin 2.Özet 3. Poster-Tam Metin 4. Poster-Özet. Tam Metin 6. Özet 7. Poster-Tam Metin 8. Poster-Özet C-Kitap D. Öncesi D. Sonrası Genel Son Dönem Sayı Yazar Say. T. Sayı Yazar Say. T. Kitap Adı Sayı Yazar Say. T. 1. Kitap Yazarlığı 2. Editörlük/Bölüm Yazarlığı 3. Kitap Yazarlığı 4. Kitap Çevirmenliği. Kitap Đçinde Bölüm 6. Ders Notu Yazarlığı - 9 -

27 7. Editörlük D-Atıf Etki Etmeni (e.e), (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamındaki atıflar) D. Öncesi Atıf D.Sonrası Atıf Genel Son Dönem Atıf E-Tez Yöneticiliği (Tamamlanmış) ı Tez sayısı Tez Sayısı Genel Tez Sayısı Dönem puanı Yüksek Lisans Doktora F- Verdiği Lisansüstü Dersler Program Türü YL/Doktora ı Dönem/ Yarıyıl Dersin Adı Krd. Kodu Genel 1. BÖLÜM TOPLAM PUANI 2. BÖLÜM: DĐĞER BĐLĐMSEL ETKĐNLĐKLER A-Yayın Kurulu Üyeliği ı Dergi adı 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI 3. BÖLÜM: ALANI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLĐMSEL TOPLANTILARDAKĐ GÖREVLER A. Kongre Sempozyum Panel Görev ı Türü 1 a b 2 Adı Düzenleme Tarihi 3 a b 4 B. Jüri Üyeliği 1. Jüri Üyelikleri ı Adı Tarihi 2. Doçentlik Jüri Üyeliği 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI - -

28 4. BÖLÜM: UZMANLIĞIN YURTDIŞINDAN TESCĐLĐ Uzmanlık Dalı / Akademik Görev Veren Kuruluş Düzenleme Tarihi Tescil Tarihi 4. BÖLÜM TOPLAM PUANI. BÖLÜM: ÜNĐVERSĐTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER A- Ödül ve Patent ı Adı Veren kuruluş Tarih 1. Patent 2. Ödül 3. Ödül 4. Patent B. Proje Yürütücülüğü - Tamamlanmış (Tezler Hariç) ı Adı Proje Örgütü Bitiş Tarihi C- Eğitim ve Kalite Çalışmaları 1. EYYKS Üyeliği 2. ADEK Üyeliği. BÖLÜM TOPLAM PUANI (*) Bu kolon boş bırakılacaktır

29 EK TABLO- 3 ÖĞRETĐM ÜYELĐKLERĐNE YÜKSELTĐLME VE ATANMA ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA ADAYLARIN 'YAYIN, EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE YÖNETĐM' ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN GENEL PUANLAMA BĐLGĐLERĐ A. MAKALELER 1. BÖLÜM: BĐLĐMSEL YAYINLAR Adı Yazar sayısı ı T. 1. A Grubu SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index tarafından taranan dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Yer alan diğer yayınlar 2. B Grubu (a grubu indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan) a. Orijinal makaleler ve derlemeler b. Yer alan diğer yayınlar 3. C Grubu (a ve b grubu dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan) a.orijinal makaleler ve derlemeler b. Diğer yayınlar 4. Hakemli dergilerde yayın a. Araştırma makalesi b. Derleme, vaka takdimi, c. Editöre mektup vb. B. BĐLDĐRĐLER Adı ve Sunulduğu Yer Yazar sayısı ı T

30 1. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 2. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü (Katılım belgeli) 3. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 4. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli). bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 6. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım belgeli) 7. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 8. bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli) C. KĐTAPLAR Adı ve Yayınlandığı Yer, Yıl Yazar sayısı ı T. 1. yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı 2. yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı 3. Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı 4. Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış kitap çevirmenliği. Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince Basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı 6. Alanında Üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı

31 7. Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap editörlüğü D. ULUSLARASI ATIF ETKĐ ETMENĐ (ee) Atfın Yapıldığı Eser Atıf Sayısı ı T. 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamındaki atıflar E. TEZ YÖNETĐCĐLĐĞĐ (Tamamlanmış) ve VERDĐĞĐ DERSLER Tez Yöneticiliği (Tamamlanmış) Tezin Adı, Enstitüsü Yılı ı T. 1.Doktora tez yönetimi 2.Yüksek Lisans tez yönetimi Verdiği Lisansüstü Dersler Dersin Adı, Programın Adı, Enstitüsü Yılı ve Dönemi ı T. 3. Son iki yılda girdiği lisansüstü dersler (en fazla puan dikkate alınır) 1. BÖLÜM TOPLAM PUANI 2. BÖLÜM: DĐĞER BĐLĐMSEL ETKĐNLĐKLER A. YAYIN KURULU ÜYELĐĞĐ Derginin Adı, Sayısı, Yılı Üyelik Türü 1. A grubu (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Eductional Index) kapsamındaki dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik ı T. 2. Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 3. indekste kayıtlı olmayan dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 4. Alanında yayınlanmış hakemli dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik. Alanında yayınlanmış diğer dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI

32 3. BÖLÜM: ALANI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLĐMSEL TOPLANTILARDAKĐ GÖREVLER A. KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL Toplantının Adı, Düzenleyen Yılı ı (Katılım belgeli olanlar) 1. sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: T. a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 2. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum, söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 3. sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 4. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak B. JÜRĐ ÜYELĐĞĐ Kurulun Adı, Düzenleyen Yılı ı T. 1. jüri üyelikleri 2. Öğretim üyeliğine yükseltme jüri üyeliği 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI 4. BÖLÜM: UZMANLIĞIN YURTDIŞINDAN TESCĐLĐ Uzmanlık Dalı / Akademik Görev Veren Kuruluş Düzenleme Tarihi Tescil Tarihi puan 4. BÖLÜM TOPLAM PUANI - 1 -

33 . BÖLÜM: ÜNĐVERSĐTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER Ödül / Patentin Türü A. ÖDÜL ve PATENT Yılı Veren Kurulun / Kurumun Adı ı T. 1. patentler 2. bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, teşvik ve proje ödülleri 3. bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, teşvik ve proje ödülleri 4. patentler B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ (Tezler hariç) Projenin Adı Projenin Yürütüldüğü Kurumun Adı Yılı ı T. 1. Yurtdışı kaynaklı tamamlanmış projeler 2. Yurtiçi kaynaklı tamamlanmış projeler C. EĞĐTĐM ve KALĐTE ÇALIŞMALARI 1. EYYKS Üyeliği 2. ADEK Üyeliği. BÖLÜM TOPLAM PUANI 1. BÖLÜM TOPLAM PUANI BÖLÜM PUANLARININ TOPLAMI 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI 4. BÖLÜM TOPLAM PUANI. BÖLÜM TOPLAM PUANI GENELTOPLAM GENEL DEĞERLENDĐRME 1. BÖLÜM TOPLAM PUANI 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI (genel toplam puanının %20 ine göre)

34 4. BÖLÜM TOPLAM PUANI. BÖLÜM TOPLAM PUANI (B ve C maddelerinden alınan puanların toplamının genel toplam puanın %20 sine göre) TOPLAM

35 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMA ĐLKE VE ÖLÇÜTLERĐ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 Kocaeli Üniversitesinin belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda Akademik Yükseltme, Atama Đlke ve Ölçütlerini belirlemek temel amaçlardan biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda, Akademik Yükseltme ve Atama Đlke ve Ölçütleri ile Üniversitemiz akademik birimlerinin; Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik göstermeleri, Bilgi ve deney birikimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları, Ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat sorunlarına ilişkin olarak çözümler geliştirilmesine ve gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaları, Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kendi çalışmalarını olduğu kadar alanlarında yapılan diğer çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları, ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları, Kadro gereksinmelerinin birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması, Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi, Yükseltme ve atama işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, atamalarda yetkililere ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması, Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri, konularında gerekli en az ölçütlerin saptanması amaçlanmıştır. Temel Đlkeler Madde 2 Akademik Yükseltme ve Atama Đlke ve Ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel ilkeler uygulanacaktır. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli düzeyi belirlemekte olup, her birim için yeterlilik anlamını taşımamaktadır. Her akademik birim gelişme hedefleri, performansları ve öncelikleri doğrultusunda ek ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir. Üniversite Yönetim Kurulu bu esasları, sadece atama ve yükseltme başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretim katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal yapısı dikkate alınır. Atama ve Yükseltmelerin, Kocaeli Üniversitesi içinden olduğu kadar dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel/sanatsal yarışmayı özendirmesi esastır. Atama ve Yükseltmelerde, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu aranmalıdır. Atama ve yükseltmelerde, adayın araştırma ve geliştirme etkinlikleri sanayi, çevre ve topluma katkıları da değerlendirilir

Birinci Bölüm Genel Hükümler

Birinci Bölüm Genel Hükümler KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMA ĐLKE VE ÖLÇÜTLERĐ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 Kocaeli Üniversitesinin belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun

Detaylı

KOCAEL VERS TES AKADEM K ATAMA YÖNERGES ( tarihli, 2012/1 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile kabul edilmi tir.)

KOCAEL VERS TES AKADEM K ATAMA YÖNERGES ( tarihli, 2012/1 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile kabul edilmi tir.) KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ AKADEMĐK ATAMA YÖNERGESĐ (0.01.2012 tarihli, 2012/1 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile kabul edilmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Kocaeli Üniversitesinin vizyon

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Gerekçe ve Amaç Madde 1 Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi nde yer alan

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin eğitim-öğretim, araştırma, üniversite

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 Sayfa 1 / 6 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Antalya Bilim Üniversitesi nin sürdürülebilir gelişme için

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ (07.12.2017 tarihli, 2017/13 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı üzerine YÖK Genel Kurulu nun 22.03.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Dumlupınar Üniversitesi öğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Kütahya Sağlık Bilimleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE Bu ölçütlerin Toros Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin amacı, Toros Üniversitesi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde profesör kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547

Detaylı

A. Adayların Değerlendirilmesi Ödüllendirilmek üzere dekanlık makamına önerilen adaylarla ilgili değerlendirmeler ödül komisyonunca yapılır.

A. Adayların Değerlendirilmesi Ödüllendirilmek üzere dekanlık makamına önerilen adaylarla ilgili değerlendirmeler ödül komisyonunca yapılır. BÖLÜM III T. C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖDÜLLENDĐRME VE ÖDÜLLER YÖNERGESĐ (*) I- Amaç Bu yönerge, bilime katkıları ve yürüttükleri hizmetleri ile başarılı bulunan Kocaeli Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU (AYDEK) YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU (AYDEK) YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU (AYDEK) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Gebze Teknik Üniversitesi nin sürdürülebilir

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ A- PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURMAK

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ)

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ) I - AMAÇ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ) MADDE 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı kapsamında olması

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu ve Dilekçesi, - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik ları Formu, (Üniversitemiz web

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi (İBÜ) Fakülte,

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/08/2018-E.7246 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BD466269642* Sayı :23608337-050.01.01/ Konu :ADEK ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Üniversitemiz

Detaylı

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROFESÖRLÜK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ( AĞUSTOS 2012) (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı kapsamında

Detaylı

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesinde

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri hariç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi nde Öğretim Üyeliğine

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü ağırlıklı, yenilikçi ve girişimci uluslararası

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi

Detaylı

K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ 1 OCAK 16 K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ *** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ MADDE 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesi'nde profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak ilk

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi nde istihdam edilecek profesör,

Detaylı

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak.

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak. Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri a. Yardımcı Doçentlik

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak.

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak. Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri olması MADDE 1 (1)

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1.0.014 SENATO 014/-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim, bilimsel

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Kanunun 7.,12.,14., 23., 24.,

Detaylı

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA BAŞVURU KOŞULLARI YARDIMCI DOÇENT ATANMA KOŞULLARI 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yardımcı Doçentlik kadrolarına ilk atamada adayların;

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 2014 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

Tablo 13 Spor Bilimleri Temel Alanı

Tablo 13 Spor Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 1301 Spor Bilimleri 131 Koşul No Başvuru Şartları Puan 131 Spor Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

Süre Kurum Unvan / Görev

Süre Kurum Unvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 16.08.2012 tarihinde 12(3) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

Tablo 12 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Tablo 12 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 1201 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 121 1202 Bitki Koruma 121 1214 Biyosistem Mühendisliği 121 1204 Orman Endüstri Mühendisliği 121 1205 Orman Mühendisliği 121 1206 Peyzaj

Detaylı

Tablo 9 Mühendislik Temel Alanı

Tablo 9 Mühendislik Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 901 Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği 91 924 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 91 925 Biyomedikal Mühendisliği 91 92 Biyomühendislik 91 90 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I-AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi tarafından 1997 yılında uygulamaya konan Atama ve Yükseltme Ölçütlerinde günümüz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olmak.

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olmak. FEN FAKÜLTESİ YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU KOŞULLARI - YDS den en az 60 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Bu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖGRETİM ÜYELİGİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖGRETİM ÜYELİGİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖGRETİM ÜYELİGİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik kadrolarına başvurma ve atanma ile Profesörlüğe yükseltme ve kadrosuna atanmada,

Detaylı

GENEL (GSF ve ADK Hariç) (27.11.2014) (Son Taslak)

GENEL (GSF ve ADK Hariç) (27.11.2014) (Son Taslak) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ TASLAĞI GENEL (GSF ve ADK Hariç) (27.11.2014) (Son Taslak) Hacettepe Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına

Detaylı

Süre Kurum Ünvan / Görev

Süre Kurum Ünvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde 07(1) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

a) Editörlük 20 b) Yayın Kurulu üyeliği 10

a) Editörlük 20 b) Yayın Kurulu üyeliği 10 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK-1. Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ (Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler Yükseköğretim Genel Kurul

Detaylı

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85 T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde öğretim üyeliğine yükseltilmek

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğretim üyelerinin atanması ile Doçentlik ve Profesörlük kadrolarına yükseltilmelerinde

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğretim üyeliğine yükseltilmek ve atanmalarda

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı