Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý"

Transkript

1 Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz Koþullar yer almýþ ve olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. Adý Adý 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. Örneðin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algýlama bozukluðu olan görme engellilerin Sýnýf Öðretmeni olarak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan atamasý yapýlmamaktadýr. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; Merkezi Yerleþtirme Ýþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu bir kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. Adý (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,74,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,74, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,74,75 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,74,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,77 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,74,75 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,74, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,74, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75,80 *** Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,80 *** Biyoloji (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Biyoloji (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Fizik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Fizik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Matematik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Psikoloji 4 EA ,16, Sosyoloji 4 EA ,16, Tarih 4 SÖZ ,16, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,16, Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Adý (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,16, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ,15, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 SAY ,16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,16, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,16, Makine Mühendisliði 4 SAY ,16, Mimarlýk 4 SAY ,16, Týp Fakültesi 6 SAY *** Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO 4 SAY ,74 *** ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY-2 6 3, Hemþirelik (Burslu) 4 SAY ,38,87, Saðlýk Yönetimi 4 EA , Saðlýk Yönetimi (Burslu) 4 EA-2 6 3, Týp Fakültesi (Ýngilizce) 6 SAY ,21,28, Týp Fakültesi (Ýngilizce) (Burslu) 6 SAY ,21,28, ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 ***

2 64 Adý 2008 Adý Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sanat Tarihi 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Týp Fakültesi 6 SAY ,16,231 *** Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY , ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 *** Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Arkeoloji 4 EA Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Sanat Tarihi 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Tarým Makineleri 4 SAY Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY Nazilli Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (ÝÖ) 4 EA Sosyal Hizmet 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78, Hemþirelik 4 SAY ,38, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,15,16, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,15,16, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 EA ,15,16,80, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (ÝÖ) 4 EA ,2,15,16,80, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði 4 EA ,15,16, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,15,16, AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Biyoloji 4 SAY , Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Coðrafya (ÝÖ) 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) 4 SÖZ Fizik 4 SAY , Fizik (ÝÖ) 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY , Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ

3 65 Adý 2008 Adý Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17, Kamu Yönetimi 4 EA , Maliye 4 EA , Maliye (ÝÖ) 4 EA Uluslararasý Ticaret ve Finansman 4 EA , Uluslararasý Ticaret ve Finansman (ÝÖ) 4 EA Gýda Mühendisliði 4 SAY Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Harita Mühendisliði 4 SAY Harita Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY , Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. (ÝÖ) 4 SAY , Metal Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Afyon Saðlýk Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY *** Hemþirelik 4 SAY , Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 EA Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (ÝÖ) 4 EA , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,15, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,15, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA ,15, AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRÞEHÝR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** Arkeoloji 4 EA Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Kamu Yönetimi 4 EA Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4 SAY Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,21, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , Arkeoloji 4 EA Biyoloji 4 SAY Eski Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Eski Yunan Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,16, Felsefe 4 EA Felsefe (ÝÖ) 4 EA Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA

4 66 Adý 2008 Adý Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA *** Ýktisat 4 EA , Ýþletme 4 EA , Kamu Yönetimi 4 EA , Maliye 4 EA , Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA , Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ , Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ , Çevre Mühendisliði 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY , Gýda Mühendisliði 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY , Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY ,21,134 *** Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY , Tarým Ekonomisi 4 EA Tarým Makineleri 4 SAY Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY Antalya Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,3, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 EA ,16, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA , Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA , Alanya Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA , Turizm Ýþletmeciliði 4 EA , Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,16, AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Tarih 4 SÖZ Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 EA AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** Biyoloji 4 SAY , Fizik 4 SAY , Kimya 4 SAY , Matematik 4 SAY , Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY ,

5 67 Adý 2008 Adý ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 EA , Felsefe 4 EA , Sanat Tarihi 4 SÖZ , Sosyoloji 4 EA , Tarih 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,21, Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,125,127,162, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,46,75,169 *** Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,127,129,162, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75,169 *** Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77,162,169 *** Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) 4 DÝL 39 1,68, Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) 4 DÝL 1 1,68,251,255 *** Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,80,169 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75,169 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,169 *** Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY ,21, Fizik 4 SAY ,21, Ýstatistik 4 SAY ,21, Kimya 4 SAY ,21, Matematik 4 SAY ,21, Hukuk Fakültesi 4 EA ,230 *** Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA , Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,21,28, Ýktisat (UOLP-SUNY Cortland) 4 EA , Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,21,28, Maliye 4 EA , Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 SÖZ ,21,86, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 SÖZ ,21,86,169 *** Ýletiþim 4 SÖZ ,21, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,21,86, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28,169 *** Çevre Mühendisliði 4 SAY ,21,86, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28,169 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,86,169 *** Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,21,86, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28, Mimarlýk 4 SAY ,21,86,169 *** Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 EA ,16,21, Spor Yöneticiliði 4 EA ,16,21, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým 4 SAY , Moda Tasarýmý 4 EA ,46, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY ,16,21,41,169 *** Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 EA ,16,21,41,169 *** Uçak Gövde - Motor Bakým 4 SAY ,16,21,41,169 *** Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Yüksekokulu 4 EA ,16,21, Açýköðretim Fakültesi Felsefe (Açýköðretim) 4 9, Ýngilizce Öðretmenliði (Adana) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (Ankara) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (Balýkesir) Açýköðretim 4 DÝL ,9,65,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (Edirne) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (Erzurum) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (Eskiþehir) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (Ýzmir) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (Konya) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65,77 *** Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) ,9, Sosyoloji (Açýköðretim) 4 9, Türk Dili ve Edebiyatý (Açýköðretim) 4 9, Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) 4 9, Ýktisat (Açýköðretim) 4 9, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) 4 9, Maliye (Açýköðretim) 4 9, Uluslararasý Ýliþkiler (Açýköðretim) 4 9, Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Açýköðretim) 4 9, Konaklama Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 4 9,10, ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** Antropoloji 4 EA Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA Bulgar Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Coðrafya 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Dilbilim 4 DÝL *** Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 EA Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Halkbilim 4 SÖZ Hindoloji 4 DÝL Hititoloji 4 SÖZ Hungaroloji 4 DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ***

6 Adý 2008 Adý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 30 1 *** Klasik Arkeoloji 4 EA Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Latin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Leh Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Prehistorya 4 EA Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 EA Psikoloji 4 EA *** Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 50 2 *** Sanat Tarihi 4 SÖZ Sinoloji 4 DÝL 30 1 *** Sosyoloji 4 EA , Sümeroloji 4 SÖZ Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Urdu Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,46,75 *** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,46,75 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75 *** Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,46, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,46, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 *** Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY Astronomi ve Uzay Bilimleri (ÝÖ) 4 SAY Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA *** Ýlahiyat Fakültesi Dünya Dinleri 4 SÖZ , Ýlahiyat 4 SÖZ ,46 *** Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý 4 SÖZ *** Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ , Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ , Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,16 *** Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,16 *** Fizik Mühendisliði 4 SAY , Gýda Mühendisliði 4 SAY , Jeofizik Mühendisliði 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY , Kimya Mühendisliði 4 SAY , Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY *** Ebelik 4 SAY ,46, Hemþirelik 4 SAY , Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 EA Sosyal Hizmet 4 EA Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA , Ýktisat 4 EA , Ýþletme 4 EA , Maliye 4 EA , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA ,16 *** Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA , Týp Fakültesi 6 SAY ,16 *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY , Su Ürünleri Mühendisliði 4 SAY Süt Teknolojisi 4 SAY Tarým Ekonomisi 4 EA Tarým Makineleri 4 SAY Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ardahan Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY Orman Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Alman Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,83,

7 69 Adý 2008 Adý Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arap Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL Arkeoloji 4 EA Arkeoloji (ÝÖ) 4 EA Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA Bilgi ve Belge Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Coðrafya (ÝÖ) 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) 4 SÖZ Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Fars Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL Felsefe 4 EA Felsefe (ÝÖ) 4 EA Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Fransýz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,85, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,15,77 *** Kimya 4 SAY , Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sanat Tarihi 4 SÖZ Sanat Tarihi (ÝÖ) 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA Ekonometri 4 EA Ekonometri (ÝÖ) 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,121 *** Ýlahiyat (ÝÖ) 4 SÖZ ,2, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ Gazetecilik (ÝÖ) 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon (ÝÖ) 4 SÖZ Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Fransýzca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15, Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Endüstri Mühendisliði 4 SAY Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY , Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY , Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY Ebelik 4 SAY ,78, Hemþirelik 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY *** Týp Fakültesi (Ýngilizce) 6 SAY ,17, Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY

8 70 Adý 2008 Adý Gýda Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Su Ürünleri Mühendisliði 4 SAY Tarým Ekonomisi 4 EA Tarým Makineleri 4 SAY Tarýmsal Biyoteknoloji 4 SAY Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,15, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA , Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 4 EA ,15, Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA , ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 21,77, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 10 21,77,92 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL 10 21,77, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (UOLP-Incarnate Word) 4 DÝL , Matematik 4 SAY ,21, Matematik (Burslu) 4 SAY ,21, Matematik (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL 20 21,77, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Burslu) 4 DÝL 10 21,77,92 *** Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 DÝL 10 21,77, Psikoloji 4 EA ,21, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,21, Psikoloji (%50 Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 SÖZ ,21, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Burslu) 4 SÖZ ,21, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (% 50 Burslu) 4 SÖZ ,21, Ýktisat 4 EA ,21, Ýktisat (Burslu) 4 EA ,21, Ýktisat (%50 Burslu) 4 EA ,21, Ýktisat (Türkçe) 4 EA Ýþletme 4 EA ,21, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme (Türkçe) 4 EA Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,21, Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA ,21, Turizm Ýþletmeciliði (% 50 Burslu) 4 EA ,21, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,21, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4 EA ,21, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði 4 SAY ,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Biliþim Sistemleri Müh. (UOLP-Incarnate Word) 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 SAY ,21, Enerji Sistemleri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,21, Ýnþaat Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Ýnþaat Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Makine Mühendisliði 4 SAY ,21, Makine Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Malzeme Mühendisliði 4 SAY ,21, Malzeme Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Malzeme Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Mekatronik Mühendisliði 4 SAY ,21, Mekatronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Mekatronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Otomotiv Mühendisliði 4 SAY ,21, Otomotiv Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Üretim Mühendisliði 4 SAY ,21, Üretim Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Üretim Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Yazýlým Mühendisliði 4 SAY ,21, Yazýlým Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Yazýlým Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 SAY ,21, BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 35 18, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL 15 18, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,17,18, Bilgisayar ve Öðretim Tekn. Öðr. (%50 Burslu) 4 SAY ,17,18, Matematik (Burslu) 4 SAY ,18, Matematik-Bilgisayar 4 SAY ,18, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Psikoloji 4 EA ,18, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,18,21 *** Psikoloji (%50 Burslu) 4 EA ,18, Sosyoloji 4 EA ,18, Sosyoloji (Burslu) 4 EA ,18, Sosyoloji (%50 Burslu) 4 EA ,18,

9 71 Adý 2008 Adý Hukuk Fakültesi 4 EA ,18, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,18,21 *** Ekonomi 4 EA ,18, Ekonomi (Burslu) 4 EA ,18,21 *** Ekonomi (%50 Burslu) 4 EA ,18, Ýþletme 4 EA ,18, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,18,21 *** Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,18, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,18, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,18,21 *** Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,18, Uluslararasý Finans 4 EA ,18, Uluslararasý Finans (Burslu) 4 EA ,18, Uluslararasý Finans (%50 Burslu) 4 EA ,18, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 4 EA ,18, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Burslu) 4 EA ,18,21 *** Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (%50 Burslu) 4 EA ,18, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ ,18, Gazetecilik (Burslu) 4 SÖZ ,18,21 *** Gazetecilik (%50 Burslu) 4 SÖZ ,18, Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ ,18, Halkla Ýliþkiler (Burslu) 4 SÖZ ,18,21 *** Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 SÖZ ,18, Reklamcýlýk 4 SÖZ ,18, Reklamcýlýk (Burslu) 4 SÖZ ,18,21 *** Reklamcýlýk (%50 Burslu) 4 SÖZ ,18, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,18, Sinema ve Televizyon (Burslu) 4 SÖZ ,18,21 *** Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) 4 SÖZ ,18, Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi Mimarlýk 4 SAY ,18, Mimarlýk (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Mimarlýk (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,18, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,18, Çevre Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18, Çevre Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,18, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,18, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 SAY ,18, Enerji Sistemleri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Enerji Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Mekatronik Mühendisliði 4 SAY ,18, Mekatronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Mekatronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Yazýlým Mühendisliði 4 SAY ,18, Yazýlým Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,18, BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Coðrafya (ÝÖ) 4 SÖZ Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Endüstri Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY Necatibey Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,77 *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 *** Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 ***

10 72 Adý 2008 Adý Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78, Hemþirelik 4 SAY ,3,38, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA , Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA , Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Turist Rehberliði 4 DÝL ,58 *** Bandýrma Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,16, Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,16, Kamu Yönetimi 4 EA , Maliye 4 EA , Maliye (ÝÖ) 4 EA ,16, Balýkesir Bandýrma Saðlýk Y.O Hemþirelik 4 SAY ,3,38, Burhaniye Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ Bartýn Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY ,16, Orman Mühendisliði 4 SAY , Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,16, Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA , Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA Yönetim Biliþim Sistemleri (ÝÖ) 4 EA , Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,20,21 *** Diþ Hekimliði Fakültesi (%50 Burslu) 5 SAY ,20,21 *** Diþ Hekimliði Fakültesi (%25 Burslu) 5 SAY ,20,21 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,16,20, Bilgisayar ve Öðretim Tekn. Öðr.(%50 Burslu) 4 SAY-1 2 1,16,20, Bilgisayar ve Öðretim Tekn. Öðr.(%25 Burslu) 4 SAY-1 2 1,16,20, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,16,20, Ýlköðretim Matematik Öðr. (%50 Burslu) 4 SAY-2 2 1,16,20, Ýlköðretim Matematik Öðr. (%25 Burslu) 4 SAY-2 2 1,16,20, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL 56 1,20,21, Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 DÝL 2 1,20,21,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 DÝL 4 1,20,21, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,16,20, Matematik Öðretmenliði (%50 Burslu) 5 SAY-2 2 1,16,20, Matematik Öðretmenliði (%25 Burslu) 5 SAY-2 2 1,16,20, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,16,20, Okul Öncesi Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 EA-1 2 1,16,20,21 *** Okul Öncesi Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 EA-1 2 1,16,20, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,20, Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%50 Burslu) 4 EA ,20, Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%25 Burslu) 4 EA ,20, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,16,20, Sýnýf Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 EA-2 2 1,16,20, Sýnýf Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 EA-2 2 1,16,20, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,16,20, Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (%25 Burslu) 5 SÖZ-2 3 1,16,20, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,16,20, Türkçe Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 SÖZ-2 2 1,16,20, Türkçe Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 SÖZ-2 2 1,16,20, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 28 20,21, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%25 Burslu) 4 DÝL 2 20,21, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY ,20, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (%25 Burslu) 4 SAY ,20, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,20, Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) 4 SÖZ ,20, Hukuk Fakültesi 4 EA ,20, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA ,20, Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 EA ,20, Ýktisat 4 EA ,20, Ýktisat (%50 Burslu) 4 EA ,20, Ýktisat (%25 Burslu) 4 EA ,20, Ýþletme 4 EA ,20, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,20, Ýþletme (%25 Burslu) 4 EA ,20, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,20, Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,20, Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (%25 Burslu) 4 EA ,20, Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,20, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%25 Burslu) 4 SÖZ ,20, Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ ,20, Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 4 SÖZ ,20, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,20, Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) 4 SÖZ ,20, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,20, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) 4 SAY ,20, Biyomedikal Mühendisliði 4 SAY ,20, Biyomedikal Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Biyomedikal Mühendisliði (%25 Burslu) 4 SAY ,20,

11 73 Adý 2008 Adý Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,20, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%25 Burslu) 4 SAY ,20, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,20, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) 4 SAY ,20, Makine Mühendisliði 4 SAY ,20, Makine Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Makine Mühendisliði (%25 Burslu) 4 SAY ,20, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY ,20, Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 SAY ,20,21 *** Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY ,20, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 4 SAY ,20,21 *** Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 4 SAY ,20,21 *** Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri (Burslu) 4 SAY ,20,21, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 4 EA ,20, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 EA ,20, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (%25 Burslu) 4 EA ,20, Sosyal Hizmet 4 EA ,20, Sosyal Hizmet (%50 Burslu) 4 EA ,20, Sosyal Hizmet (%25 Burslu) 4 EA ,20, Týp Fakültesi 6 SAY ,20,21 *** Týp Fakültesi (%50 Burslu) 6 SAY ,20,21 *** Ticari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk 4 EA ,20, Bankacýlýk (%25 Burslu) 4 EA ,20, Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA ,20, Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) 4 EA ,20, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 4 EA ,20, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) 4 EA ,20, Turizm ve Otelcilik 4 EA ,20, Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) 4 EA ,20, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,20, Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) 4 EA ,20, Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu) 4 EA ,20, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA ,20, Yönetim Biliþim Sistemleri (%25 Burslu) 4 EA ,20, BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Makine Mühendisliði 4 SAY Teknik Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ Bayburt Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,95, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5 21,95,127 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL 35 21,95, Matematik-Bilgisayar 4 SAY ,21,28, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY ,21,28, Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Psikoloji (Türkçe) 4 EA ,21, Psikoloji (Türkçe) (Burslu) 4 EA ,21, Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu) 4 EA ,21, Tarih (Türkçe) 4 SÖZ ,21, Tarih (Türkçe) (Burslu) 4 SÖZ ,21, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,21, Türk Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 SÖZ ,21, Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 SÖZ ,21, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,21,28, Sinema ve Televizyon (Burslu) 4 SÖZ ,21,28, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) 4 SÖZ ,21,28, Sinema ve Televizyon (Türkçe) 4 SÖZ , Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Burslu) 4 SÖZ , Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 Burslu) 4 SÖZ , Hukuk Fakültesi 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA ,21, Bankacýlýk ve Finans 4 EA ,21,28, Bankacýlýk ve Finans (Burslu) 4 EA ,21,28, Bankacýlýk ve Finans (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Ýktisat 4 EA ,21,28, Ýktisat (Burslu) 4 EA ,21,28, Ýktisat (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Ýktisat (Türkçe) 4 EA ,21, Ýktisat (Türkçe) (Burslu) 4 EA ,21, Ýktisat (Türkçe) (%50 Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme 4 EA ,21,28, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21,28, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Ýþletme (Türkçe) 4 EA , Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA , Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 EA , Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,21,28, Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA ,21,28, Turizm Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4 EA ,21,28, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Burslu) 4 EA ,21,28, Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) 4 EA ,21,28,

12 74 Adý 2008 Adý Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA ,21,28, Yönetim Biliþim Sistemleri (Burslu) 4 EA ,21,28, Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28,95 *** Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Türkçe) 4 SAY ,21, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Türkçe) (Burslu) 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 SAY , Kimya Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY ,21, Kimya Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY ,21, Mimarlýk 4 SAY ,21,28, Mimarlýk (Burslu) 4 SAY ,21,28,95 *** Mimarlýk (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Yazýlým Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Yazýlým Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28,95 *** Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL ,95, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Burslu) 4 DÝL 5 21,95,127 *** Mütercim-Tercümanlýk (Ýng.) (%50 Burslu) 4 DÝL 40 21,95, Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) 4 DÝL , Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (Burslu) 4 DÝL 2 95,115 *** Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (%50 Burslu) 4 DÝL 20 95,115 BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Kimya 4 SAY Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA , Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Kimya ve Proses Mühendisliði 4 SAY Makine ve Ýmalat Mühendisliði 4 SAY BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Tekn. Öðr. (Kapsamlý Burslu)4 SAY-1 3 1,17,21,23,24 *** Bilgisayar ve Öðretim Tekn. Öðr. (Destek Burslu) 4 SAY ,17,21,23, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,17,21,23, Fen Fakültesi Fizik (Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23, Fizik (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23, Fizik 4 SAY ,21,23, Kimya (Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23, Kimya (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23, Kimya 4 SAY ,21,23, Matematik (Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Matematik (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23, Matematik 4 SAY ,21,23, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Moleküler Biyoloji ve Genetik (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY ,21,23, Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 4 EA ,21,23, Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim.(Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim. (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23, Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi 4 SAY ,21,23, Hukuk Fakültesi (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Hukuk Fakültesi (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Hukuk Fakültesi 4 EA ,21,23, Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ýktisat (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Ýktisat (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Ýktisat 4 EA ,21,23, Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 4 EA ,252, Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) 4 EA , Psikoloji (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Psikoloji (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Psikoloji 4 EA ,21,23, Siyaset Bilimi (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Siyaset Bilimi (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Siyaset Bilimi 4 EA ,21,23, Uluslararasý Ýliþkiler (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Uluslararasý Ýliþkiler (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,23, Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Ed. (Kapsamlý Burslu) 4 DÝL 5 21,23,24,77 *** Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Destek Burslu) 4 DÝL 10 21,23,24, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 30 21,23,24, Arkeoloji (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23, Arkeoloji (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Arkeoloji 4 EA ,21,23, Felsefe (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23, Felsefe (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Kapsamlý Burslu) 4 DÝL 10 21,23,24,77 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Destek Burslu) 4 DÝL 10 21,23,24, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 21,23,24, Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Kapsamlý Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Ýþletme (Destek Burslu) 4 EA ,21,23, Ýþletme 4 EA ,21,23,

13 75 Adý 2008 Adý Bilgisayar Mühendisliði (Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Bilgisayar Mühendisliði (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,23, Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Elektrik-Elektronik Müh. (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,21,23, Endüstri Mühendisliði (Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Endüstri Mühendisliði (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,23, Makine Mühendisliði (Kapsamlý Burslu) 4 SAY ,21,23, Makine Mühendisliði (Destek Burslu) 4 SAY ,21,23, Makine Mühendisliði 4 SAY ,21,23, Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Tekn. ve Biliþim Sis. (Kapsamlý Burslu) 4 SAY-1 5 1,17,21,23,24 *** Bilgisayar Tekn. ve Biliþim Sis. (Destek Burslu) 4 SAY ,17,21,23, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 4 SAY ,17,21,23, Ýþletme Bilgi Yönetimi (Kapsamlý Burslu) 4 EA-1 5 1,17,21,23,24 *** Ýþletme Bilgi Yönetimi (Destek Burslu) 4 EA ,17,21,23, Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 EA ,17,21,23, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Kapsamlý Burslu) 4 EA-1 5 1,17,21,23,24 *** Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Destek Burslu) 4 EA ,17,21,23, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA ,17,21,23, Uygulamalý Yabancý Diller Y.O Bankacýlýk ve Finans (Kapsamlý Burslu) 4 EA-1 5 1,17,21,23,24 *** Bankacýlýk ve Finans (Destek Burslu) 4 EA ,17,21,23, Bankacýlýk ve Finans 4 EA ,17,21,23, Muhasebe Bilgi Sistemleri (Kapsamlý Burslu) 4 EA-1 5 1,17,21,23,24 *** Muhasebe Bilgi Sistemleri (Destek Burslu) 4 EA ,17,21,23, Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 EA ,17,21,23, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) (Kapsamlý Burslu) 4 DÝL 5 21,23,24,96 *** Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) (Destek Burslu) 4 DÝL 10 21,23,24,96 *** Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) 4 DÝL 60 21,23,24,96 BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Tarih 4 SÖZ Ýþletme 4 EA Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 4 SAY Zootekni 4 SAY BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,17,21,28,75,98 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,17,21,28,75,98 *** Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,17,21,28,75,98 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,17,21,28,75,98 *** Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,28,75,77,98 *** *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,17,21,28,75,98 *** Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,17,21,28,75,98 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,17,21,28,75,98 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,21,28,75,98 *** Çeviribilim 4 DÝL ,28,98,127 *** Felsefe 4 EA ,21,28,98 *** Fizik 4 SAY ,21,28,98 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,98 *** Kimya 4 SAY ,21,28,98 *** Matematik 4 SAY ,21,28,98 *** Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY ,21,28,98 *** Psikoloji 4 EA ,21,28,98 *** Sosyoloji 4 EA ,21,28,98 *** Tarih 4 SÖZ ,21,28,98 *** Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,21,28,98 *** Ýktisat 4 EA ,21,28,98 *** Ýþletme 4 EA ,21,28,98 *** Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,28,98 *** Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Kimya Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Makine Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,17,21,28,98 *** Uluslararasý Ticaret 4 EA ,17,21,28,98 *** Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA ,17,21,28,98 *** BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ (YOZGAT) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ

14 Adý 2008 Adý Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Mimarlýk 4 SAY Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY ,21, Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,3,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,3, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,3, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,3, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,99 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,3,99 *** Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Maliye 4 EA , Maliye (ÝÖ) 4 EA Gýda Mühendisliði 4 SAY ,17, Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,17, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Makine Mühendisliði 4 SAY ,17, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Týp Fakültesi 6 SAY *** Manisa Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY ,3, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 EA Bankacýlýk ve Finans (ÝÖ) 4 EA , Uluslararasý Ticaret 4 EA ,15,17, Tütün Eksperliði Yüksekokulu 4 SAY , CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75, Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 5 SAY ,2, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,265 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2, Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Antropoloji 4 EA Antropoloji (ÝÖ) 4 EA , Biyoloji 4 SAY Felsefe 4 EA Felsefe (ÝÖ) 4 EA , Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77,265 *** Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY ,16, Sanat Tarihi 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA , Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA ,3,

15 Adý 2008 Adý Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3, Kamu Yönetimi 4 EA , Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,3, Maliye 4 EA , Maliye (ÝÖ) 4 EA ,3, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA , Yönetim Biliþim Sistemleri (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ ,30,265 *** Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,30, Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Jeofizik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Kimya Mühendisliði 4 SAY Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Maden Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAY ,78, Hemþirelik 4 SAY , Saðlýk Yönetimi 4 EA Teknik Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY *** ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL 50 1,21,27, Ýngilizce Öðretmenliði (Burslu) 4 DÝL 5 1,21,27,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (%75 Burslu) 4 DÝL 10 1,21,27, Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 DÝL 15 1,21,27,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu) 4 DÝL 10 1,21,27, Matematik-Bilgisayar 4 SAY ,21,27, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY ,21,27, Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) 4 SAY ,21,27, Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 SAY ,21,27, Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 4 SAY ,21,27, Ýþletme 4 EA ,21,27, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21,27, Ýþletme (%75 Burslu) 4 EA ,21,27, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,21,27, Ýþletme (%25 Burslu) 4 EA ,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA ,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA ,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%75 Burslu) 4 EA ,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 EA ,21,27, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%25 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Finans 4 EA ,21,27, Uluslararasý Finans (Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Finans (%75 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Finans (%50 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Finans (%25 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (%75 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ticaret (%75 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu) 4 EA ,21,27, Hukuk Fakültesi 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 EA ,21, ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15,77 *** Japonca Öðretmenliði 4 DÝL ,102 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 EA , Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Fizik 4 SAY , Fizik (ÝÖ) 4 SAY

16 78 Adý 2008 Adý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sanat Tarihi 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ ,121 *** Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 SAY Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Tarým Ekonomisi 4 EA Tarým Makineleri 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Acil Yardým ve Afet Yönetimi 4 SAY ,3,38, Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,15, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA ,15, Biga Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA Ekonometri 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (ÝÖ) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 15 21,28,31, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 15 21,28,31,77 *** Matematik-Bilgisayar 4 SAY ,21,28, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY ,21,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL 20 21,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Burslu) 4 DÝL 10 21,28,31 *** Hukuk Fakültesi 4 EA , Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,46 *** Ýktisat 4 EA ,21,28, Ýktisat (Burslu) 4 EA ,21,28, Ýþletme 4 EA ,21,28, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21,28, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,28, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA ,21,28, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28,31 *** Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Burslu) 4 SAY ,21,28,31 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Felsefe 4 EA Felsefe (ÝÖ) 4 EA Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY , Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,46,

17 79 Adý 2008 Adý ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,46,173 *** Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127, Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,3,75,173 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2,3 *** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,173 *** Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA ,3, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,3,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85,127, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77,173 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,21,77 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,3,75,173 *** Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,3 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,173 *** Arkeoloji 4 EA , Biyoloji 4 SAY , Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Fizik 4 SAY ,46, Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Ýstatistik 4 SAY ,46, Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY , Kimya 4 SAY ,46, Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Matematik 4 SAY ,46, Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Hukuk Fakültesi 4 EA *** Ekonometri 4 EA ,16, Ekonometri (ÝÖ) 4 EA , Ekonometri (Ýngilizce) 4 EA ,17,28, Ýktisat 4 EA ,16, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,17,28, Ýþletme 4 EA ,16, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17,28, Maliye 4 EA ,16, Maliye (ÝÖ) 4 EA , Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,16, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,3,30,173 *** Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,16,173 *** Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Çevre Mühendisliði 4 SAY , Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28,173 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,46, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,46, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,46, Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Maden Mühendisliði 4 SAY , Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Mimarlýk 4 SAY ,46, Otomotiv Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28,173 *** Tekstil Mühendisliði 4 SAY ,46, Tekstil Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 SAY , Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY ,173,188 *** Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY ,16, Bitki Koruma 4 SAY ,16, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,16, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,16, Tarým Ekonomisi 4 EA ,16, Tarým Makineleri 4 SAY ,16, Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 SAY ,16, Tarla Bitkileri 4 SAY ,16, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY ,16, Zootekni 4 SAY ,16, Adana Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78,87, Hemþirelik 4 SAY ,3,38,87, Karataþ Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,15,16,130, DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arap Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL Arkeoloji 4 EA Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY

18 80 Adý 2008 Adý Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,30 *** Ýlahiyat (ÝÖ) 4 SÖZ ,2, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY , Bitki Koruma 4 SAY , Tarla Bitkileri 4 SAY , Zootekni 4 SAY , Ziya Gökalp Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,83, Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Fransýzca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** Diyarbakýr Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,3, DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýletiþim Bilimleri 4 SÖZ ,21,28, Ýletiþim Bilimleri (Burslu) 4 SÖZ ,21,28, Ýletiþim Bilimleri (%50 Burslu) 4 SÖZ ,21,28, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 15 21,28,33, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5 21,28,33,77 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL 15 21,28,33, Matematik 4 SAY ,21,28, Matematik (Burslu) 4 SAY ,21,28, Matematik (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Psikoloji 4 EA ,21,28, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,21,28, Psikoloji (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Hukuk Fakültesi 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA ,21, Ekonomi ve Finans 4 EA ,21,28, Ekonomi ve Finans (Burslu) 4 EA ,21,28, Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Ekonomi ve Finans (Türkçe) 4 EA , Ekonomi ve Finans (Türkçe) (Burslu) 4 EA , Ekonomi ve Finans (Türkçe) (%50 Burslu) 4 EA , Ýþletme 4 EA ,21,28, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21,28, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Ýþletme (Türkçe) 4 EA , Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA , Ýþletme (Türkçe) (% 50 Burslu) 4 EA , Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Biliþim Sistemleri Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Burslu) 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY , Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY , Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (% 50 Burslu) 4 SAY , Kontrol Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Kontrol Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Kontrol Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28,

19 81 Adý 2008 Adý Makine Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Makine Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Makine Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Makine Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY , Makine Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY , Makine Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 SAY , Sanat ve Tasarým Fakültesi Mimarlýk 4 SAY , Mimarlýk (Burslu) 4 SAY , Mimarlýk (%50 Burslu) 4 SAY , DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Buca Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,15,16,75 *** Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** Arkeoloji 4 EA , Dilbilim 4 DÝL ,16 *** Fizik 4 SAY , Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,15, Ýstatistik 4 SAY , Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY ,15, Kimya 4 SAY , Matematik (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Mütercim-Tercümanlýk (Türkçe-Almanca-Ýng.) 4 DÝL *** Tarih 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA *** Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA ,15, Ekonometri 4 EA , Ekonometri (ÝÖ) 4 EA ,15, Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,15, Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,15, Kamu Yönetimi 4 EA , Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,15, Maliye 4 EA , Maliye (ÝÖ) 4 EA ,15, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,30 *** Ýlahiyat (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,30 *** Ýþletme Fakültesi Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,17, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17, Turizm Ýþletmeciliði (Ýngilizce) 4 EA ,17,28, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA ,17, Uluslararasý Ýþletmecilik ve Ticaret (Ýngilizce) 4 EA ,17, Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY ,16 *** Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY , Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** Çevre Mühendisliði 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,16 *** Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY , Maden Mühendisliði 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY , Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY , Tekstil Mühendisliði 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY ,16 *** Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Ýngilizce) 4 EA ,15,17,28 *** Güverte (Ýngilizce) 4 SAY ,15,17,28,49,105 *** Makine (Ýngilizce) 4 SAY ,15,17,28,49,105 *** Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,15,16, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY ,15,16,87 *** Foça Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA ,15, DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,3, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,3, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75 ***

20 82 Adý 2008 Adý Arkeoloji 4 EA Arkeoloji (ÝÖ) 4 EA , Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Fizik 4 SAY , Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,3, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,77 *** Kimya 4 SAY , Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,3, Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA , Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3, Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA , Maliye 4 EA Maliye (ÝÖ) 4 EA , Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Endüstri Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Seramik Mühendisliði 4 SAY Seramik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY Simav Teknik Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY ,3, Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY , Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY , Kütahya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY ,3,87 *** Hemþirelik 4 SAY ,3,38, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 EA , Muhasebe 4 EA ,3 *** Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 4 EA , DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Endüstri Mühendisliði 4 SAY Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY , Orman Mühendisliði 4 SAY , Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY , Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** Elektrik Öðretmenliði 4 SAY , Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , Akçakoca Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO 4 EA ,15, EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,16,87 *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY ,15,16 *** Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Coðrafya 4 SÖZ , Felsefe 4 EA , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Klasik Arkeoloji 4 EA , Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) 4 DÝL , Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL , Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 EA , Psikoloji 4 EA , Sanat Tarihi 4 SÖZ , Sosyoloji 4 EA , Tarih 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ , Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,15,16,75,94 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,15,16,75 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,16,75, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,15,16,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,15,16, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY , Biyokimya 4 SAY , Biyoloji 4 SAY , Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,15, Fizik 4 SAY , Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,15,

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan Devlet Konservatuvarı Piyano 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyola 3 0 3 - Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 41 12 29 29,27 Devlet Konservatuvarı Keman 6 2 4 33,33 Fen Fakültesi Biyoteknoloji (İngilizce)

Detaylı

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Devlet Konservatuvarı Keman Normal 16 0 16 - Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal 5 1 4 20,00 Devlet Konservatuvarı

Detaylı

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Öğretim 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 4

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler 11 sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL Cerrahpaşa Tıp Cerrahpaşa Tıp Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

45 2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Felsefe)

45 2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Felsefe) DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 0 5 Eğitim Bilimleri Fakültesi ( Bilgisayar

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133 100110124 Fizik (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3182 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3240 100110169

Detaylı

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Adres Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 40 4 Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 40 70-110 - 30 75-105 -4,5% Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 384 - - - 384 342 - - - 342-10,9% Adli Bilişim Mühendisliği 58 - - - 58 58 - - - 58 0,0% Ağaç İşleri Endüstri

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN İÇERİK ÖSYS sayısal bilgiler YGS ne zaman, kaç puan türü var ve yüzdelik etkiler YGS puan türünden alan lisans programları LYS ne zaman, kaç puan türü var, yüzdelik etkiler

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya (Fakülte)

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Amerikan Kültürü ve Edebiyatı* 48 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı Felsefe 53 3 Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3309 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3309- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki lar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı