pecya Şizofreninin Pozitif ve Negatif Belirtilerinin BBT Bulgular ı ile Olan ili şkileri*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Şizofreninin Pozitif ve Negatif Belirtilerinin BBT Bulgular ı ile Olan ili şkileri*"

Transkript

1 Şizofreninin Pozitif ve Negatif Belirtilerinin BBT Bulgular ı ile Olan ili şkileri* Mehmet ÇAKICI**, A. Tamer AKER**, Ebru TANSEL**, Ahmet CO ŞKUN**, Sahap ERKOÇ**, Oğuz ARKONAÇ** ÖZET Bu çalışmada DSM-III-R tan ı ölçütlerine göre kronik şizofreni tan ıs ı konmu ş 52 hastada BBT ile saptanabilen yap ısal beyin anomalilerinin pozitif ve negatif belirtilerle olan ilişkileri araştırtlm ıştır. Hastaların 24'ünün (% 46) BBT'lerinde patolojik bulgular ın olduğu tespit edilmi ş, BBT patolojileriyle şizofreninin baz ı negatif ve pozitif belirtilerinin görülme sıklığı anlamlı şekilde yüksek oldu ğu bulunmuştur. Sonuç olarak şizofrenik helirtilerin geçerli bir sınıflamas ını yapmak için BBT ile yap ılan enine kitlesel çalışmaların daha ileri tetkikler ve çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler: BBT, şizofreni, pozitif ve negatif belirtiler Düşünen Adam; 1995, 8 (4 ): SUMMARY In this study the relationship between structural brain abnormalities shown with cranial computerised tomography (CT) and positive and negative symptoms of schizophrenia was investigated in 52 patients who met the DSM-IV criteria for schizophrenia. Pathologic CT findings were present in 24 patients (46 %) and corelation between CT pathologies and some of schizophrenic negative and positive symptoms was found to be significantly high. As a result to make a valid classification of schizophrenic symptoms, cross sectional studies made with cranial CT should be supported by advanced neuroimaging techniques and studies. Key words: CT, schizophrenia, positive and negative symptoms GİRİŞ Bugüne kadar şizofreninin farkl ı alt tiplerinin tanımlamak için yap ılan çal ışmalar kısmen başarılı olsa da, şizofreninin klinik olarak türde ş olmayan, birbirinden farkl ı bir bozukluk grubu olduğu birçok araştırıc ı ve klinisyen üzerinde anla ştığı bir görü ştür (I). Bu nedenle şizofrenide farkl ı alt tipleri ve süreçleri ayd ınlatmaya yönelik yo ğun bir çaba harcanmaktad ır (2). Özellikle yöntem ve istatistik ha- talannı en aza indirgenmi ş, güvenirlik ve geçerlilikleri kan ıtlanm ış araçlar ın kullan ıldığı çalışmalardan ve beyin görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı araştırmalardan elde edilen bulgulann yard ım ı ile şizofreninin pozitif ve negatif olmak üzere iki farkl ı boyutu bulundu ğu yolundaki kan ı genelde kabul edilmi ştir (3,4). Kraepel'in çal ışmalarında iradenin zay ıflamas ı ve kişiliğin yozlaşması yanında, dü şünce, duygu ve dav- * Bu çal ışma XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde sunulmu ştur. ** Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastanesi, 2. Psikiyatri Birimi 26

2 Şizofreninin Pozitif ve Negat ıf Belirtilerinin BBT Bulgular! ile Çakıc ı, Aker, Tansel, Coşkun, Erkoç, Arkonaç ran ışta bozulma biçiminde ortaya ç ıkan iki farklı "dementia precox" bozuklu ğu bulunduğu yolundaki ayr ım Bleuler'in yaz ılar ında temel ve yard ımc ı belirtiler olarak daha belirgin biçimde yeralm ıştır (5). Crow ve ark. şizofreniyi Tip 1 ve 2 olarak ay ırmışlar; diki şsiz konuşma, varsan ı, sanrı, uygunsuz duygulan ım gibi bulgularla karakterize olan ın ın Tip 1; duygulan ımsal küntlük, konu şma yoksulluğu gibi belirtilerin bulundu ğu grubu ise Tip 2 olarak adland ırm ışlardır (63). Andresan ve ark. şizofreniyi pozitif ve negatif olarak ikiye ay ıran pozitif belirtileri derecelendirme ölçe ği ile negatif belirtileri derecelendirrne ölçe ğini daha önceki ay ırımlarını temel alarak haz ırlam ışlardır. Arada kalan olgular ı ise karışık (mixed) şizofreni olarak adland ırmay ı uygun bulmu şlardır (8,9,17,18). Gelişen beyin görüntüleme teknikleri bize negatif ve pozitif belirtilerin yap ısal bozukluklarını araşt ırmak için çe şitli yöntemler sa ğlamıştır. Özellikle de bilgisayarl ı beyin tomografisi, şizofrenik süreçte beynin yap ısal bozukluklar ının araştınlmas ında uygulanan ilk tekniklerden biri olmu ştur (H». 1976'da Johnstone ve ark. ilk yay ınından itibaren şizofreni hastalar ında beyin tomografisi ile pekçok çalışmalar yap ılmış ve birtak ım yap ı bozuklukları bulunmuştur. Bu yap ı bozuklukları ise ventriküler genişleme, artm ış kortikal sulkus belirginlikleri, kortikal atrofi, kortikosubkortikal atrofi, serebral asimetriler, beyin yo ğunluğundaki anormalliklerdir ( 11). Yap ılan çalışmalarda, pozitif belirtilerin herhangi bir yap ısal beyin bozukluğu ile ilgili olmadığı ve bu hastalar ın bilişsel işlevlerinin normal oldu ğu vurgulanm ıştır (12,13). Ancak son zamanlarda, pozitif belirtilerle sol silvian fissür geni şlemesi aras ında güçlü bir paralellik olduğunu ileri süren ve pozitif belirtileri temporal lob anormalliklerine bağlayan çal ışmaların artışı da dikkati çekmektedir (14). Johnstone ve ark. ilk çalışmas ından itibaren negatif belirtiler ve bili şsel bozukluk ile ventriküler geni şleme aras ında bir ilgi olduğu bulunmu ştur (15). Daha sonraki bir tak ım çalışmalarda ise bu ba ğlantının olduğu tesbit edildiği halde tümünde gösterilememi ştir. Baz ı çal ışmalarda kortikal atrofinin olduğu gösterilmi şse de başka birtakım çalışmalarda serebellar atrofinin oldu ğu tesbit edilmi ştir. Ventriküler geni şlemenin oldu ğu kortikal atrofinin olmad ığı yap ı atrofinin bulundu ğu yapı bozukluklarının negatif belirtilerle kuvvetli bir ili şki içerisinde oldu ğu bilinmektedir (11,14) Bu bilgilerin ışığı alt ında yaptığım ız çalışmada şizofreniklerde beyin tomografisi ile saptanabilen yap ısal beyin anomalilerinin pozitif ve negatif belirtilerle olan ili ş- kileri araştınlmıştır. MATERYEL ve METOD Bu çalışmada araştırmaya al ınan 52 hasta Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesinde kronik servislerinde yatan hastalar aras ında geli şigüzel seçilmiştir. Bu olgulardan 23 erkek hastan ın yaş ortalamas ı 53±10, 29 kad ın hastan ın yaş ortalamas ı 53±8 idi. Hastalar DSM-III-R tan ı ölçütlerine göre "kronik seyirli, şizofreni" tan ısını tamamen doldurmaktad ır (16) Şizofreni gidişi kronik seyirli olmayan, öykülerinde veya tetkiklerinde herhangi bir genel t ıbbi durum saptanan, psikoaktif madde kullan ım ı öyküsü olan ve nöroleptik yan etkisi saptanan hastalar çal ışmaya alınmam ıştır. Hastalara sosyodemografik bilgi formu ile beraber 2 ayr ı görü şmeci tarafından e ş zamanlı olarak Andreasen ve ark. taraf ından geliştirilen negatif belirtileri de ğerlendirme ölçe ği (NBDÖ) ve pozitif belirtileri de ğerlendirme ölçe ği (PBDÖ) uygulanm ıştır. PBDÖ dört alt ba şlık (varsanılar, sannlar, garip davran ış, yapısal dü şünce bozukluğu) ve toplam 34 maddeden, NBDÖ ise be ş alt başlık (affektif küntle şme, asosyalite, dü şünce ve bilişsel işlevlerde fakirle şme, apati, dikkat bozukluğu) ve 25 maddeden olu şmaktadır (8' 1738). Bu ölçeklerdeki her madde Arndt ve ark. uyguladıkları yöntem esas al ınarak de ğerlendirilmi ştir (19). NBDÖ ve PBDÖ'nin Türkiye'deki güvenirlilik ve geçerlilik çal ışması da Erkoç ve ark. taraf ından yap ılmıştır (2021 ). Çalışmaya kat ılan bütün hastalara Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Radyoloji bölümünde bilgisayarl ı beyin tomografisi (BBT) görüntüleme yöntemi uygulanm ış ve hastaların BBT'lerinde kortikal atrofi, kortikosubkortikal atrofi, erime alan ı, ventriküler ge ni şleme, bazal ganglion kalsifikasyonu gibi bulgular tesbit edilerek ölçeklerden elde edilen skorlarla karşılaştınlmıştır. İstatistiki analiz için Student-t testi ve betimleyici istatistik yöntemleri kullan ılmıştır. 27

3 Çakıcı, Aker, Tansel, Coşkun, Erkoç, Arkonaç Tablo 1. BBT patolojisi var (n:24) BBT patolojisi yok (n:28) NBDÖ itemleri (M±SD) (MtSD) Duygulan ımsal düzle şme veya küntle şme 1. Değişmeyen yüz ifadesi Azalmış kendiliğinden hareketler Anlaml ı jestkrin yoksunluğu Zay ıf göz ili şkisi Duygulan ımsal yamtstr.l ık Uygunsuz duygulamm Sesteki esnekliğin eksikliği Duygulaminsal dıkleşmenin bütünsel derecelendirilmesi Düşünce yoksullu ğu (Alogia) 9. Konuşma yoksulluğu Konu şma içeri ğinin yoksulluğu Blokaj Yamt süresinin uzamas ı Düşünce yoksulluğunun bütünsel derecelendirilmesi İradesizlik -ilgisizlik (Avolusyon -Apati) 14. Üst-ba ş özeni ve temizlik i ş veya okulda sebats ızl ık Fiziksel anergia (enerji yoksullu ğu) * 17. İradesizlik ve ilgisizli ğin bütünsel derecelendirilmesi * Zevk alamama-toplumsal ili şki kuramama (anhedoni-asosyal.) 18. Eğlenceli ilgi ve etkinlikler Cinsel etkinlik Yakınl ık ve dostluk kurma yeteneğ Arkadaş ve akranlar ile ili şki Zevk alamama ve toplumsal ili şki kuramaman ın büt. der * Dikkat 23. Sosyal dikkatsizlik Mental durum testleri esnas ında dikkatsizlik Dikkatin büttinsel derecelendirilmesi * p<0.05 BULGULAR Çalışmaya katılan 52 hastimm 24'tinün (% 46) BBT'lerinde kortikal atrofi, kortikosubkortikal atrofi, erime alan ı, ventriktiler geni şleme ve bazal ganglion kalsifikasyonu gibi patolojilerin olduğu tesbit edilmi ştir. BBT patolojileriyle şizofreninin hem negatif hem de pozitif belirtileri arasanda istatistiki olarak anlaml ı ili şkiler bulunmuştur (p<0.05). NBDÖ içerisinde avolusyon-apatia alt başlığı altında incelenen fiziksel anergia (enerji yoksulluğu) itemi (t=2.26, p-3.02), iradesi ıiik ve iigisizliğin (avo- lusyon-apatinin) bütünsel derecelendirilmesi itemi (t= -2.12, p=0.03), ve zevk alamama-toplumsal ilgi kuraniarna (anhedoni-asosyallik) alt ba şlığı altında incelenen zevk alamama toplumsal ili şki kuinmaınartın bütünsel derecelendirilmesi itemi (t= , p=0.04) ile BBT de patoloji görülme sıklığı anlamlı bir şekilde yüksek bulunmu ştur. PBDO içerisinde garip davranış alt ba şl ığı altında incelenen saldırgan ve taşkın davran ış itemi (t= -2.30, p=0.02) ile BBT'de patoloji görülme s ıklığı anlaml ı şekilde yüksek bulunmu ştur. 28

4 Çakıc ı, Aker, Tansel, Co şkun, Erkoç, Arkonaç Tablo 2. BBT patolojisi var (n:24) BBT patolojisi yok (n:28) PBDO itemleri (M±SD) (M*SD) Varsatular 1. işitme varsandan Yorumlay ıcı sesler Aralarında konuşan sesler Somatik veya dokunma varsa lar ı Koku varsamlan Görme varsan ılatı Varsandann bölüme! derecelendirilmesi Sanr ılar B. Kötülük görme sannlan Kıskançl ık sannlar ı Suçluluk ve günahkarl ık sannlan Büyüklük sannlan Dinsel sanr ılar Somatik sanr ılar Al ınma sannlan Kontrol edilme sannlan Dü şünce okunma sannlan Dü şünce yay ınlanmas ı Dü şünce sokulmas ı Dü şünce çekilmesi ğ Sanrılar ın bütünsel derecelendirilmesi Garip davran ış 21. Giyim ve görünü ş Sosyal ve cinsel davran ış Sald ırgan ve taşk ın davran ış * 24. Tekrarlam ış ve stereotiple şmi ş davranış Garip davran ışın bütünsel derecelendirilmesi Poziti fforma: dü şünce bozuklu ğu 26. Dü şüncenin raydan ç ıkmas ı Teğetleme Diki şsizlik Mant ık d ışı l ık Çevresel konu şma Bas ınçl ı konu şma Çelinebilir konu şma Klang çağn şım Pozitif formai dü şünce bozukluğu * p<0.05 TARTIŞMA Bu çalışman ın sonucu şizofreninin türde ş olmayan bir bozukluk olduğu kanatini tekrarlamakla birlikte çalışman ın enine kesit özelliklerine dayal ı olmas ı da birtakım güçlüklere neden olmaktad ır. Enine kesitsel olarak negatif, pozitif ve kan şık olarak aynlabilecek hasta grubunun uzunlamas ına hastal ık öyktileri incelenirse, halen negatif belirtileri hakim olanların daha önce en az bir kez pozitif belirtilerin bask ın olduğu bir atak geçirdi ği veya bunun aksinin de varolduğu anlaşılmaktadır. İncelediğimiz hasta grubu negatif ve pozitif belirtilerle karakterize kar ışık (mixed) alt gruptur. Çalışmam ız içerisindeki alt gruplar ın, özellikle negatif belirtilerin bask ın olduğu grubun yatan hastalardan enine kesit özelliklerine göre seçilmesi güçlük arzetmektedir. Baz ı hastalarda negatif belirtiler pozitif belirtilerden dolay ı ikincil olarak olu şabilmektedir. Böyle durumlarda ikincil negatif belirtiler saf negatif belirtilerden enine kesitsel çal ışmalar ile aynlamamaktad ır. Uzunlamas ına incelemelerde varolan negatif belirtilerin şizoid kişilik ve uzun zamand ır hastanede yatm ış olmanın yaptığı etkilerle 29

5 5 Çakıcı, Aker, Tansel, Co şkun, Erkoç, Arkonaç karışabileceği gibi, enine kesitsel incelemelerde belirtilerin depresyon ve anksiyete ile ilaçlann yapt ığı akinezi gibi istenmeyen etkiler nedeniyle de yanl ış olarak yorumlanabilmektedir (28,29,32,33). Carpenter ve ark. klasik negatif/pozitif ay ınmına ek olarak birincil ve sürekli negatif belirtilerle; depresyon ve anksiyete, ilaç etkisi, çevresel yoksunluk gibi başka etkenlere ikincil olarak geli şen negatif belirtiler aras ında aynm yaparak birinci ve sürekli olanlar ı defisit belirtiler olarak adland ırmay ı önermi şlerdir ( 30,31 ). Çal ışmam ızda belirgin depresif belirtiler gösteren ve ilaç yan etkisinden müzderip hastaları çal ışmam ıza almamam ıza karşın negatif belirtilerin daha aynnt ılı ve sağlıkl ı aynştınlabilmesi için enine kesitsel olduğu kadar uzunlamas ına çalışmalann da yap ılmas ına gerek vard ır. Sonuçlarım ız şizofrenik belirtilerin geçerli bir s ı- nıflamas ı için çok sendromlu/faktörlü esas al ınmas ı gerektiği görü şünü desteklemektedir. Ara ştırıc ılar ikili yapıdan yola ç ıkarak daha tutarl ı olarak gördükleri çok faktörlü modelleri önermektedirler (10,24,26,33). Andreasen ve grubunca sürdürülen çal ışmaların sonuçlar ı üç ayrı faktörün varolabilece ğini ortaya koymaktad ır. 1. Sannlar ve varsan ılar gibi klasik psikotik belirtilerin oldu ğu grup. 2. Yap ısal dü şünce bozuklu ğu ve garip davranış ile belirli dağılmış grup. 3. Negatif belirtilerin bulundu ğu grup (9,22,23). Liddle ve ark. ise psikomotor yoksulluk (konu şma yoksulluğu, duygulan ımsal küntlük, spontan hareketlerde azalma), da ğılmışlık (dü şünce akışında bozukluklar, uygunsuz duygulan ım, konuşma içeri ğinin fakirliği), gerçe ği değerlendirme yetisinde bozulma (varsan ı, sanrı) olarak kavramsalla ştırdığı üç faktörlü bir model önermi ş, kronik şizofrenide birbirinden farkl ı birçok patolojik sürecin birlikte görülebileceğini ve tablolar ın üst üste binebilece ğini öne sürmü ştür (24). Kay ve ark. yürüttükleri çal ışmalar s ıras ında ise, pozitif ve negatif belirtilerin ayr ım ını yeterli görmemi şler ve bu iki gruba ek olarak eksitasyon/ impulsive, depresif sendrom ve bili şsel belirtiler faktörlerini de içeren be şli bir model önermi şlerdir (25,26,27). Şizofreni ara ştırmalarında tan ı sistemleri aras ında bir birliğe ulaşılmaya çal ışılmakta, öne sürülen alt tiplemelerle bu bozuklu ğun etiyolojik ve biyolojik izdü şümleri ara ştırılmaktad ır. Şizofreni belirtileriyle veya türde şleştirilmesiyle ilgili yap ılacak enine kesitsel çal ışmaların daha geni ş bir hasta grubu, hastalığın uzunlamas ına gidi şi, sendromlardaki değişikliklerin beynin farkl ı alanlar ındaki bozukluklarla ilişkisinin araştırılmas ı, laboratuar ara ştırmaları, SPECT ve PET gibi görüntüleme yöntemleri ile nöropsikolojik testler kullan ılarak desteklenmesinin bu heterojeniteyi ayd ınlatabilece ğini dü şünmekteyiz. KAYNAKLAR I. Aker T, Özmen E, Erkoç Ş, Atakl ı C, Arkonaç O: Şizofreninin pozitif ve negatif belirtileri üzerine çok faktörlü bir model denemesi. Nöropsikiyatri Ar ş 3: , Leach MA: Negative symptoms. Current Opinion in Psyc 4:18-2, Philips RM, Zhao Z, Xiong X, et al: Changes in the positive and negative symptoms of schizophrenic in-patients in China. Br J Psyc 159: , Ozmen E: Kronik şizofreniklerde negatif/pozitif belirtiler ile yumuşak nörolojik i şaretler. Uzmanl ık Tezi. Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıktan Hastanesi, Istanbul, Mortimer MA, Lund EC, McKenna JP: The positive: Negative dichotomy in schizophrenia. Br J Schizoph 157:41-49, Crow TJ: Two syndromes of schizophrenia as one of the continium of psychosis: a concept of the nature of the pathogen and its genomic locus. In: Henn FA, Delisi L (ed). Handbook of Schizophrenia. Isevier Sci Publ 2: Crow TJ: Two syndromes concept: origins and current status. Schizophrenia Bulletin 11:471-85, Andreasen NC: Scale of assessment of negative symptoms (SANS). Department of Psychiatry College of Medicine The University of Lowa Andreasen NC: The scale for the assessment of negative symptoms (SANS); conceptual and theoretical foundations. Br J Psyc 155:49-52, Andreasen NC: Neural mechanisms of negative symptoms. Br J Psyc 155:93-98, Andreasen NC, Olsen SA, Dennert JW, Smith MR: Ventricular enlafgement in schizophrenia: Relationship to positive and negative symptoms. Am J Psyc 139: , Andreasen NC: Positive and negative schizophrenia. A criterical evaluaton. Schizophrenia Bullettin 11:380-89, Mc Carley.RW, Faux SF, Shenton M, et al: CT anormalities in schizophren ıa. Arch Gen Psyc 46: , 1989, 14. Johnstone EC: The assestment of negative and positive features in schizophrenia. Br J Psyc 155:15-20, American Psychiatry Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Third Edition-Revised) (DSM-III- R), Washington, DC, Andreasen NC: Negative-positive schizophrenia. Definition and validation. Arch Gen Psyc 39: , Andreasen NC: Scale for the assessment of positive symptoms (SAPS). Department of Psychiatry College of Medicine The University of Lowa Arndt S, Alliger RJ, Andreasen NC: The distinction of positive and negative symptoms. The failure of two dimensional model. Br J Psyc 158: , Erkoç Ş, Arkonaç O, Atakl ı C, Özmen E: Negatif belirtileri değerlendirme ölçeğinin güvenirliliği ve geçerliliği. Dü şünen 30

6 Çakıcı, Aker, Tansel, Coşkun, Erkoç, Arkonaç Adam 2:16-18, Erkoç Ş, Arkonaç O, Atakl ı C, Özmen E: Pozitif belirtileri derecelendirme ölçe ğinin güvenirliliği ve geçerliliği. Düşünen Adam 2:20-24, Andreasen NC, Flaum M, Miller D, et al: Positive and negative symptoms; assessment and pathophysiology. 9. Dünya Psikiyatri Kongresi'nde bildiri olarak sunulmu ştur, Ozmen E, Kantarc ı E, Arkonaç O Şizofrenide pozitif/negatif ayr ım ı üzerine. Dü şünen Adam 5: Liddle PF, Barnes TRE, Morria D, et al: Thre syndromes in chronic schizophrenia. Br J Psycl55: , Kay SR: Pyramidal model of syndromes in schizophrenia. In: Johnstone EC (ed). Symposium at VIII. World Congress of Psychatry. Oxford Clinical Communications, 9-17, Kay SR, Sevy S: Pyramidal model of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 16:537, Lindenmayer JP, Myman RB, Greoskowski S: Five factor model of schizophrenia: initial validation. 9. Dünya Psikiyatri Kongresinde bildiri olarak sunulmu ştur, Whiteford HA, Riney SJ, Csemasky GJ: Distinguishing dep- ressive and negative symptoms in chronic schizophrenia. Psychopathology 20: , Prosser ES, Csemasky JG, Kaplan J, et al: Depression, Parkinsonian symptoms and negative symptoms in schizophrenics treated with neuroleptics. J Nervous Mental Dis 175:2, Carpenter WT, Heinrichs SW, Wagmen AMI Defisit and nondefisit fomıs of schizophrenia; the concept. Am J Psyc 145: , Buchanan RW, Kirkpatrick B, Heinrick W, et al: Clinical correlates of the defisit syndrome of schizophrenia. Am J Psyc 147: , Ring N, Tantam D, Montaque L, et al: Negative symptoms in chronic schizophrenia, relationship to duration of illness. Br J Psyc 159:495-99, Newcorner JW, Faustman WO, Yeh W, et al: Distinguishing depression and negative symptoms in unmedicated patients with schizophrenia. Psyc Res 31: , Peralta V, Leon J, Cuesta MJ: Are there more than two syndromes in schizophrenia. Br J Psyc 161: ,

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

pecya Şizofrenide Pozitif/Negatif Ayr ım ı Üzerine Erdoğan ÖZMEN*, Ersan KANTARCI*, O ğuz ARKONAÇ* SUMMARY ÖZET

pecya Şizofrenide Pozitif/Negatif Ayr ım ı Üzerine Erdoğan ÖZMEN*, Ersan KANTARCI*, O ğuz ARKONAÇ* SUMMARY ÖZET Şizofrenide Pozitif/Negatif Ayr ım ı Üzerine Erdoğan ÖZMEN*, Ersan KANTARCI*, O ğuz ARKONAÇ* ÖZET Şizofrenik bozuklu ğun çok çe şitliliği psikiyatride uzun süredir araştırmacıların ilgisini çeken konulardan

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Katatoni ve Şizofrenide Pozitif ve Negatif Belirtiler Arasındaki İlişki

Katatoni ve Şizofrenide Pozitif ve Negatif Belirtiler Arasındaki İlişki Klinik Psikofarmakoloji Bülteni / Cilt 9: Sayı 1, 1999 Katatoni ve Şizofrenide Pozitif ve Negatif Belirtiler Arasındaki İlişki Dr. Işıl Kaya UĞURAD1, Dr. Kemal SAYAR2, Dr. M usta fa SOLMAZ1, Dr. Derya

Detaylı

POZITIF SEMPTOMLARI DE ĞERLENDIRME ÖLÇEĞİNİN GÜVEN İLİRLİĞİ VE GEÇERLILIĞI

POZITIF SEMPTOMLARI DE ĞERLENDIRME ÖLÇEĞİNİN GÜVEN İLİRLİĞİ VE GEÇERLILIĞI DÜŞÜNN ADAM 4 (2) 99 :20-24 POZITIF SMPTOMLARI D ĞRLNDIRM ÖLÇĞİNİN GÜVN İLİRLİĞİ V GÇRLILIĞI Dr. Şahap RKOÇ () Doç. Dr. O ğuz ARKONAÇ () Dr. Cem ATAKLI () Dr. rdoğan ÖZMN ÖZT Bu çalışmada kısa ad ıyla

Detaylı

pecya Kronik Şizofreniklerde Negatif/Pozitif Belirtiler ve Yumu şak Nörolojik İşaretler

pecya Kronik Şizofreniklerde Negatif/Pozitif Belirtiler ve Yumu şak Nörolojik İşaretler Kronik Şizofreniklerde Negatif/Pozitif Belirtiler ve Yumu şak Nörolojik İşaretler Erdoğan Özmen*, Şahap Erkoç*, Oğuz Arkonaç*, Cem Atakh*, Ersan Kantarcı*, Dilek Atakh* dzet Şizofrenide pozitif/negatif

Detaylı

Psikiyatride dil, hem taný (inceleme) hem de

Psikiyatride dil, hem taný (inceleme) hem de Þizofrenide Dil Yrd. Doç. Dr. Atila EROL* * Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ESKÝÞEHÝR Psikiyatride dil, hem taný (inceleme) hem de tedavi aracýdýr. Dil, insan davranýþýnýn

Detaylı

Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tanılı Hastalarda İçgörü ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri

Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tanılı Hastalarda İçgörü ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25(3):157-62 Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tanılı Hastalarda İçgörü ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri Dr. Ferdi KÖŞGER 1, Dr. Hatice ŞAHİN 2, Dr. Altan EŞSİZOĞLU

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004)

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofrenide Yasam Kalitesi Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofreni: Temel Belirti Kümeleri Pozitif Sanri Varsani Dezorganize konusma Katatoni Sosyal/Mesleksel

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Şizofreni Belir lerinin Faktör Yapısı: Bağımsız Madde Analizi Nasıl Bir Modeli Destekliyor?

Şizofreni Belir lerinin Faktör Yapısı: Bağımsız Madde Analizi Nasıl Bir Modeli Destekliyor? Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):141-148 Şizofreni Belir lerinin Faktör Yapısı: Bağımsız Madde Analizi Nasıl Bir Modeli Destekliyor? Dr. E. Tuğba ÖZEL KIZIL 1, Dr. M. Can SAKA 2, Dr. E. Cem ATBAŞOĞLU

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Pınar DEMİRARSLAN*, Peykan G. GÖKALP*, Kültegin ÖGEL**, Ali N. BABAO ĞLU*** ÖZET Bu çalışman

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET. pecya SUMMARY

S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET. pecya SUMMARY 1831 Adli Olgunun Tan ı Dağılımı ve Tan ı-suç Bağlant ıs ın ın S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET AMAÇ: Psikiyatrik hastal ıklar ile suç ilişkisi son y ıllarda

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Şizofrenide Depresyon ve İntihar

Şizofrenide Depresyon ve İntihar Şizofrenide Depresyon ve İntihar M.Güney **, A. Özden 1 özet: 1991 yılında A. Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniği açık erkek psikoz katına yatırılarak incelenen kronik şizofren hastalarda, depresyon görülme

Detaylı

Şizofreni de Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ)'nin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması *

Şizofreni de Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ)'nin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması * Türk Psikiyatri Dergisi 006; 7():5-8 Şizofreni de Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ)'nin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması * Dr. Serhat ÇITAK, Dr. E. Timuçin ORAL, Dr. A. Tamer AKER, Dr. Mustafa ŞENOCAK

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tan l Hastalarda Bölgesel Beyin Kan Ak mlar n n Karş laşt r lmas

Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tan l Hastalarda Bölgesel Beyin Kan Ak mlar n n Karş laşt r lmas Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(4):255-262 Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tan l Hastalarda Bölgesel Beyin Kan Ak mlar n n Karş laşt r lmas Dr. Yakup YÜREKLİ 1, Dr. Zeynep BODUR 2, Dr. Leyla

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Şizofrenide negatif belirtileri değerlendirme & ölçme araçları

Şizofrenide negatif belirtileri değerlendirme & ölçme araçları Şizofrenide negatif belirtileri değerlendirme & ölçme araçları Dr. Irmak POLAT NAZLI Kars Harakani Devlet Hastanesi TPD 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya 19-22 Nisan 2016 Negatif

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

İstanbul Beyin Merkezleri

İstanbul Beyin Merkezleri İstanbul Beyin Merkezleri BEYİN CHECK-UP I NEDİR? NASIL YAPILIR? NE ZAMAN YAPTIRILSIN? Beyin Check-up incelemeleri nelerdir? *Beynin fiziki yapısı (=morfolojik) MRI ve CT scan ile, *Kimyası PET scan ve

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

pecya EEG'de Yava ş Dalgalar ın Şizofren Hastalarda Klinik Önemi

pecya EEG'de Yava ş Dalgalar ın Şizofren Hastalarda Klinik Önemi EEG'de Yava ş Dalgalar ın Şizofren Hastalarda Klinik Önemi Hatice GÜZ, Ali R ıza ÖZEN, Nesrin DİLBAZ ÖZET Bu çalışmada şizofren hastaların EEG'lerinde yavaş dalga olan ile olmayanların şizofreni alt tipleri,

Detaylı

pecya Sağlıklı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlarının Nörolojik İşaretlerle Ba ğıntıs ının Araştır ılmas ı

pecya Sağlıklı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlarının Nörolojik İşaretlerle Ba ğıntıs ının Araştır ılmas ı Sağlıklı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlarının Nörolojik İşaretlerle Ba ğıntıs ının Araştır ılmas ı Mehmet ÇAKICI*, Serhat ÇITAK*, Ebru ÇAKICI*, İsmail KÜÇÜKAL İ**, Demet YANDIM**, Sahap

Detaylı

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * Niyazi UYGUR **, Mehmet IŞIKLI **, Kültegin ÖGEL**, Ali R ıza ÇELİKER ** ÖZET Çalışma, şizofreni tan ıs ına varılm ış, suç işlemiş ve işlememi

Detaylı

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients Genel ve Ruh Sa ğlığı Hastanelerinde Çal ışan Hemşirelerin Şizofreniye Bak ış Açılar ın ın Karşılaştırılması Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET Amaç: Ruh sağlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

İstanbul Beyin Merkezleri

İstanbul Beyin Merkezleri İstanbul Beyin Merkezleri N E D E N B E YİN M E R K E Zİ? B E YİN Y M E R K E ZİN D E N E LE R Y A PIL IR? Merkezde Nöro -Biliminin en zor ve faydalı teşhis ve tedavi gelişmelerinin tatbiki yanında tedavide

Detaylı

ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER. Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı

ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER. Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı ŞİZOFRENLERİN BEYİN YAPISI VE ORKİDELER Dr. Bülent Madi- Nöroloji Uzmanı Nöron: Bu sinir hücrelerinden beynimizde milyarlarca sayıda var. Ne İşe Yarar? Öğrendikçe beyindeki nöronlar arası binlerce bağlantı

Detaylı

pecya 1 yıll ık izleme çal ışması Haldun SOYGÜR*, Bülent ÇEL İKEL**, Çiğdem AYDEMIR**, Serpil BOZKURT*** GİRİŞ

pecya 1 yıll ık izleme çal ışması Haldun SOYGÜR*, Bülent ÇEL İKEL**, Çiğdem AYDEMIR**, Serpil BOZKURT*** GİRİŞ Hasta Yak ınlar ı ile Gerçekle ştirilen Psikodrama Yönelimli Destekleyici-E ğitici Grup Psikoterapisinin Kronik Şizofreni Gidi şi Üzerinde Etkisi: 1 yıll ık izleme çal ışması Haldun SOYGÜR*, Bülent ÇEL

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET. pecya ABSTRACT

Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET. pecya ABSTRACT Yaşhlarda Travma Sonras ı Stres Bozukluğunda Eş Tan ı Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET Amaç: Ya şlı ve erişkin TSSB olan ki

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

T. Hakan YÖNEY, Banu TAYBILLI, Esat O. GÖKTEPE ÖZET

T. Hakan YÖNEY, Banu TAYBILLI, Esat O. GÖKTEPE ÖZET İstanbulda Üniversite Ö ğrencilerinde Ruhsal Durum ve Davran ışlarda Mevsimsellik T. Hakan YÖEY, Banu TAYBILLI, Esat O. GÖKTEPE ÖZET Özellikle son on y ılda yapılan sistematik araştırmalar sonucunda toplumun

Detaylı

pecya Disforik Mani ve Kar ışık Mani (Bir gözden geçirme) GIRIŞ

pecya Disforik Mani ve Kar ışık Mani (Bir gözden geçirme) GIRIŞ (Bir gözden geçirme) Haluk A. SAVAŞ*, Ahmet COŞKUN*, Oğuz ARKONAÇ* ÖZET Bu yaz ıda disforik mani kavram ı, karışık mani ve saf mani tipleriyle ili şkisi Amerikan ve Avrupa psikiyatrisinin bakış açılarıyla

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK *

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK * Süregen Psikotik Bozukluğu Olan Hastalar ın Tedavi, Bak ım ve Uyum Sorunlar ı Bağlam ında Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi'ndeki Uygulamalar ve Ya şanan Başak ÖZÇEL İK

Detaylı

pecya ÖSS'ye Girecek Olan Lise Ö ğrencilerirıde Uyku Problemleri ve Kayg ı Düzeyleriyle ili şkisi

pecya ÖSS'ye Girecek Olan Lise Ö ğrencilerirıde Uyku Problemleri ve Kayg ı Düzeyleriyle ili şkisi ÖSS'ye Girecek Olan Lise Ö ğrencilerirıde Uyku Problemleri ve Kayg ı Düzeyleriyle ili şkisi Mehmet Y. AĞARGÜN*, Hayrettin KARA*, Hasan BILGIN**, Fevzi KINCIR** ÖZET ÖSS'ye girecek olan lise ö ğrencilerinde

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Füsun ARAN-YALÇIN, Arif VERIMLI, E. Tin ıuçin ORAL, Selçuk KIRLI ÖZET

Füsun ARAN-YALÇIN, Arif VERIMLI, E. Tin ıuçin ORAL, Selçuk KIRLI ÖZET Kronik Şizofrenlerde Serebral Lateralizasyon ve Yumu şak Nörolojik Işaretler Füsun ARAN-YALÇIN, Arif VERIMLI, E. Tin ıuçin ORAL, Selçuk KIRLI ÖZET Şizofrenide lateralizasyon özelliklerini inceleyen pek

Detaylı

Dr. Mustafa Melih Çulha

Dr. Mustafa Melih Çulha Dr. Mustafa Melih Çulha ED li hastanın değerlendirilmesinde hem organik hem de psikojenik etkenlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın etyolojisini hızlı ve etkin bir şekilde ortaya

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ TARIM BILIMLERI DERGISI (1996) 2 (1), 7-11 KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ Cevdet AKDAĞ' Özet: Bu çal ışma,

Detaylı

ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI

ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI Uzm. Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Nöropsikiyatri Araştırma Birimi Şizofreni, etyolojisinde

Detaylı

pecya Sağl ıkl ı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlar ının Nörolojik I şaretlerle Bağıntıs ın ın Araştırılması

pecya Sağl ıkl ı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlar ının Nörolojik I şaretlerle Bağıntıs ın ın Araştırılması Sağl ıkl ı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlar ının Nörolojik I şaretlerle Bağıntıs ın ın Araştırılması Mehmet ÇAKICI*, Serhat ÇITAK*, Ebru ÇAKICI*, İsmail KÜÇÜKAL İ**, Demet YAND İM**, Sahap

Detaylı

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Sosyal anksiyete, çocuklar, ergenler, ölçek, geçerlilik, güvenilirlik SUMMARY

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Sosyal anksiyete, çocuklar, ergenler, ölçek, geçerlilik, güvenilirlik SUMMARY Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMİR*, Demet ERALP-DEM İR*, Nuray TÜRKSOY*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Herkesin belirli ortamlarda değişik derecelerde

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Alogi, anhedoni, apati, asosyalite, avolusyon, pozitif-negatif şizofreni. pecya SUMMARY

ÖZET. Anahtar kelimeler: Alogi, anhedoni, apati, asosyalite, avolusyon, pozitif-negatif şizofreni. pecya SUMMARY Şizofrenide ozitif-negatif Ayr ımı Cem İLNEM*, Müjen İLNEM**, Özdemir KIR*, Ferhan YENER*, Faruk ASLANER* ÖZET Bu derlemede, şizofrenideki pozitif-negatif kavramlar, tekrar gündeme getirilerek, bu konudaki

Detaylı

pecya Şizofreni Hastalar ı İçin Yaşam Niteliği Ölçeği: Güvenirlik ve Yap ısal Geçerlik Çal ışması

pecya Şizofreni Hastalar ı İçin Yaşam Niteliği Ölçeği: Güvenirlik ve Yap ısal Geçerlik Çal ışması Şizofreni Hastalar ı İçin Yaşam Niteliği Ölçeği: Güvenirlik ve Yap ısal Geçerlik Çal ışması Haldun SOYGÜR *, Mehmet AYBAŞ **, Gül HINÇAL ***, Çiğdem AYDEMİR **** ÖZET Şizofreni hastalarının tedavi ve rehabilitasyonunun

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

ÖZET. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent

ÖZET. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent PS İKİYATRİK HASTALIKLAR VE SUÇ * Dr. F. MANER'** Dr. Z. E.KAYATEKİN ** Dr. E. ABAY ** Dr. S. SAYGILI ** Dr. A. İ. Ş ENER ** ÖZET Suç işleyen psikiyatrik hastalar ı incelemek amacıyla yapılan bu çahşmada

Detaylı

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Deniz Ceylan, Berna Binnur Akdede, Emre Bora, Ceren Hıdıroğlu,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: -

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: - AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka Konuşmacı: - Danışman: - Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları Prof. Dr. Berna Binnur Akdede Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD OLGU

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

Obsesif Kompulsif Belir leri Olan Şizofreni Hastalarının Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastaları İle Karşılaş rılması

Obsesif Kompulsif Belir leri Olan Şizofreni Hastalarının Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastaları İle Karşılaş rılması Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(3): 247-256 Obsesif Kompulsif Belir leri Olan Şizofreni Hastalarının Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastaları İle Karşılaş rılması Dr. Gülcan GÜLEÇ 1, Dr. Elif

Detaylı

pecya Şizofrenik Süreçte ve Mizaç Bozuklu ğunda Nöropsikolojik Değerlendirme ve Beyin Görüntüleme (MRI ve SPECT) Bulgular ın ın Karşılaştırılmas ı

pecya Şizofrenik Süreçte ve Mizaç Bozuklu ğunda Nöropsikolojik Değerlendirme ve Beyin Görüntüleme (MRI ve SPECT) Bulgular ın ın Karşılaştırılmas ı Şizofrenik Süreçte ve Mizaç Bozuklu ğunda Nöropsikolojik Değerlendirme ve Beyin Görüntüleme (MRI ve SPECT) Bulgular ın ın Karşılaştırılmas ı Serhat ÇITAK *, Ebru TANSEL *, Mehmet ÇAKICI *, Şahap ERKOÇ

Detaylı

İsmet KIRPINAR ** pecya ÖZET

İsmet KIRPINAR ** pecya ÖZET Erzurum Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalarda Ruhsal Bozukluklar Nedeni İle T ıp Dışı Kişilere Ba şvurma Davranışı Üzerine Bir Araştırma * İsmet KIRPINAR ** ÖZET Özellikle geri kalm ış

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi ÖZET

Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi ÖZET Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi Sebahat GÖZÜM*, Hüsameddin ÖZER**, Şengün TUNCEL*** ÖZET Sağlıkl

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

pecya Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu/ Postşizofrenik Depresyonda Sertralin- İmipramin K ıyaslamal ı Çalışmas ı

pecya Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu/ Postşizofrenik Depresyonda Sertralin- İmipramin K ıyaslamal ı Çalışmas ı Şizofreninin Postpsikotik Depresif Bozuklu ğu/ Postşizofrenik Depresyonda Sertralin- İmipramin K ıyaslamal ı Çalışmas ı Selçuk KIRLI *, Mecit ÇALİŞKAN **, Süheyla KIRLI *** ÖZET Bu çalışmada şizofreninin

Detaylı

Bipolar duygudurum bozukluğu tanısı konan bireylerin etkilenmemiş birinci derece akrabalarındaki şizotipal özellikler

Bipolar duygudurum bozukluğu tanısı konan bireylerin etkilenmemiş birinci derece akrabalarındaki şizotipal özellikler 256 Bipolar duygudurum bozukluğu olanların akrabalarında şizotipal özellikler Bipolar duygudurum bozukluğu tanısı konan bireylerin etkilenmemiş birinci derece akrabalarındaki şizotipal özellikler Murat

Detaylı

- Burn-out and Job Satisfaction Among Health Professionals in TRNC, Zihniye Okray Kocabıyık, 2003.

- Burn-out and Job Satisfaction Among Health Professionals in TRNC, Zihniye Okray Kocabıyık, 2003. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri - Burn-out and Job Satisfaction Among Health Professionals in TRNC, Zihniye Okray Kocabıyık, 2003. - The Social and Psychological Effects

Detaylı

Nöroleptiklere Rezistans Kronik Şizofrenik Olgularda Kortikosteroid ve Niiroleptik Kombinasyonu. Ramazan ÖZCANKAYA** ÖZET

Nöroleptiklere Rezistans Kronik Şizofrenik Olgularda Kortikosteroid ve Niiroleptik Kombinasyonu. Ramazan ÖZCANKAYA** ÖZET Nöroleptiklere Rezistans Kronik Şizofrenik Olgularda Kortikosteroid ve Niiroleptik Kombinasyonu Ramazan ÖZCANKAYA** ÖZET Bu çalışma antipsikotiklerin immünolojik etkinlikleri ile tedavi edici etkinlikleri

Detaylı

Üç Tan ı Sistemine Göre Alt Tiplendirilen Şizofrenlerde Standart Antipsikotik Tedaviye Yan ıt: Bir Ön Çalışma ÖZET. pecya T/W, SANS/SAPS SUMMARY

Üç Tan ı Sistemine Göre Alt Tiplendirilen Şizofrenlerde Standart Antipsikotik Tedaviye Yan ıt: Bir Ön Çalışma ÖZET. pecya T/W, SANS/SAPS SUMMARY Üç Tan ı Sistemine Göre Alt Tiplendirilen Şizofrenlerde Standart Antipsikotik Tedaviye Yan ıt: Bir Ön Çalışma Behçet COŞAR*, Selçuk CANDANSAYAR*, Erdal I ŞIK*, Zehra ARIKAN* ÖZET DSM III-R tan ı kriterlerine

Detaylı

pecya Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * GIRIŞ

pecya Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * GIRIŞ Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * ÖZET Uzun zamandan beri dikkat çeken bir konu olan alkol ba ğıml ılık- ı ve depresyon aras ındaki

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz Parkinson Hastal ığında Psikoz Nesrin B. TOMRUK*, Nilgün ÇİLOĞLU*, Nihat ALPAY*, Feriha ÖZER** ÖZET Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye ba ğlı gelişmektedir. Bu çal ışmada

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

pecya İlköğretim Çağı Çocuklar ındaki Davran ım Bozukluğu Semptomlar ın ın Sosyodemografik Verilere Göre De ğerlendirilmesi

pecya İlköğretim Çağı Çocuklar ındaki Davran ım Bozukluğu Semptomlar ın ın Sosyodemografik Verilere Göre De ğerlendirilmesi İlköğretim Çağı Çocuklar ındaki Davran ım Bozukluğu Semptomlar ın ın Sosyodemografik Verilere Göre De ğerlendirilmesi Osman ABALI *, Metin ONUR **, Ka ğan GÜRKAN ***, Ömer ÇELİK ****, Ümran Dilara TÜZÜN

Detaylı

Depresyon ve Kaygı Belirtilerinde Örtüşen ve Ayrışan Özelliklerin Endişe Olgusu Açısından İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr.

Depresyon ve Kaygı Belirtilerinde Örtüşen ve Ayrışan Özelliklerin Endişe Olgusu Açısından İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Şebnem Akan İletişim Bilgileri Adres :1675/2 sok. No:5/8 Korkmaz Apt. Karşıyaka/İzmir Telefon Mail :05059400718 :sebnemtunay@yahoo.com 2. Doğum Tarihi :01.03.1982 3. Unvanı : Psikolog

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 25 Ekim 2014 TANIM Otizm Spektrum

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen Kabul ve Sorumluluk Tedavisi çalışma grubu katılımı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen Kabul ve Sorumluluk Tedavisi çalışma grubu katılımı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Yıldız Burkovik Doğum Tarihi: 29 Temmuz 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ist. Üniv Edebiyat Fakültesi 1984 Y. Lisans Adli Bilimler Ist.Üniv

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

pecya Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi

pecya Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Fatih ÖNCÜ *, Hüseyin SOYSAL *, Niyazi UYGUR **, Füsun ÖZDEMIR *, Solmaz TÜRKCAN ***,

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

pecya Şizofreni ve Doğum Mevsimi ilişkisi İ. DORA *, O. ÖNAL *, M.E. CEYLAN *, J. KENAR *, E. KILINÇ * ÖZET

pecya Şizofreni ve Doğum Mevsimi ilişkisi İ. DORA *, O. ÖNAL *, M.E. CEYLAN *, J. KENAR *, E. KILINÇ * ÖZET Şizofreni ve Doğum Mevsimi ilişkisi İ. DORA *, O. ÖNAL *, M.E. CEYLAN *, J. KENAR *, E. KILINÇ * ÖZET Bu çalışmaya Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi akut ve kronik servislerinde yatmakta olan

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

pecya İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri

pecya İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri Seher AYAN *, Aytül GÜRSU HAR İRİ **, Gülcan UZUNER ÖZER ***, Osman ÖNAL **, M. Emin CEYLAN ****, Nihal CEYLAN ** ÖZET

Detaylı

pecya Tip II Diabetik Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kan Şekeri Kontrolü*

pecya Tip II Diabetik Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kan Şekeri Kontrolü* Tip II Diabetik Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kan Şekeri * Murat KULOĞLU*, Aziz KARAOĞLU**, Murad ATMACA***, Yusuf ÖZKAN****, A. Ertan TEZCAN***** ÖZET Psikosomatik bir hastalık olarak da tanımlanan

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

Kronik Şizofren Hastalarda Ortaya Ç ıkabilen Depresyonun Parkinsonizm ve Negatif Belirtilerden Ay ırdedilmesi ÖZET

Kronik Şizofren Hastalarda Ortaya Ç ıkabilen Depresyonun Parkinsonizm ve Negatif Belirtilerden Ay ırdedilmesi ÖZET Kronik Şizofren Hastalarda Ortaya Ç ıkabilen Depresyonun Parkinsonizm ve Negatif Belirtilerden Ay ırdedilmesi İlhan ESLEK, Cem İLNEM, Ferhan YENER ÖZET Çalışmaya Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi

Detaylı

3- Didem Batu, KKTC de Çocuk İstismarının Alkol ve Sigara Kullanımına Etkisi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enistütüsü, Lefkoşa 2005

3- Didem Batu, KKTC de Çocuk İstismarının Alkol ve Sigara Kullanımına Etkisi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enistütüsü, Lefkoşa 2005 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri 1-Zafer Bekiroğulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lise Gençleri arasında alkol ve sigara kullanımına yönelik tutum ve değer yargılarının

Detaylı