2012/3 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012/3 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE"

Transkript

1 2012/3 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ in uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Genelge, 2012/3 sayılı Tebliğ kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru ve değerlendirme işlemlerine dair kuralları kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Genelge, 25/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ e istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar: Madde 4- (1) Bu Genelgede, 2012/3 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesindeki tanımlar esas alınacaktır. Ayrıca, a) Tebliğ: 2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ i, b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı nı (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü), c) Komite: Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Komitesini, ç) Gözlemci: Bakanlık tarafından Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar, Seminer/Konferanslar, Fizibilite Etüdü ve Nazım Plan Hazırlanması ile Yurt Dışı Ofis Desteği kapsamında yerinde denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli, d) Katılımcı: Sektörel nitelikli uluslararası fuar, seminer/konferanslara kurumsal olarak iştirak eden Teknik Müşavirlik Şirketi, Müteahhitlik Firmaları, İşbirliği Kuruluşlarını, e) ĠĢ Alındı Belgesi: 2008/1 sayılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen belgeyi, 1

2 f) Teknik MüĢavirlik ġirketi (TMġ): Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve teknik müşavirlik sektöründe; geriye dönük olarak 2 (iki) yıl ticari faaliyette bulunan (gelirlerinin en az %51 inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 (iki) İş Bitirme Belgesi ile tevsik edilecektir) şirketleri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM YURT DIġI MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ KOMĠTESĠ Madde 5- (1) Komite; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü nden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Başkanı, AR-GE ve Devlet Yardımları Dairesi Başkanı, İhracat Genel Müdürlüğü (Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı), Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Türk Eximbank) temsilcilerinden oluşur. Müsteşar Yardımcısının katılmadığı toplantılara Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. (2) Kurumlar tarafından, kurumları adına görüş bildirme yetkisini haiz, toplantılara katılımda süreklilik sağlayabilecek bir asil ve bir yedek üye belirlenerek Bakanlığa bildirilir. Bir kurumu temsil eden üyenin ilgili kurum tarafından değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Madde 6- (1) Komite, Tebliğe ilişkin uygulamalar, fizibilite etüdü, nazım (master) planlama, sözleşme destekleri ile Bakanlık tarafından talep edilen diğer hususlarda istişari nitelikte görüş verir. (2) Komite, gerekli hallerde, Komite Başkanının daveti üzerine toplantıya çağrılır. (3) Komite, asgari 5 (Beş) üyenin katılımı ile toplanır. (4) Komite kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Komite Başkanının oyu 2 (iki) oy olarak değerlendirilir. Komitenin görüş ve kararları, karar tutanağına yazılarak Komite Başkanı ve üyelerince imzalanır. (5) Komite Başkanı, görüşülecek konuların niteliğine göre ve istişari mahiyette olmak üzere, ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin görüşlerini alabilir ya da görüş almak üzere Komite toplantılarına temsilcilerini davet edebilir. Bu kişiler oylamaya katılamazlar. (6) Komite toplantılarında görüşülen konular gizli bilgi kabul edilir. Destek başvuruları içeriğindeki ticari ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler Komiteye sunulmaz. Komite üyeleri kararlarında tarafsız olmak zorundadırlar. Komite üyeleri, tarafsızlık ve gizlilik ilkesini etkileyecek kişilerle ticari ilişki veya menfaat ilişkisi içerisinde olamaz; Komite üyeliğini kendilerine ya da başkalarına yarar sağlayacak şekilde kullanamaz; kendilerine ya da başkalarına yarar sağlamak üzere karar alma sürecini etkileyecek şekilde davranamazlar. 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DESTEK BAġVURULARI Madde 7- (1) Destek başvuruları, destek türüne göre, TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri, İşbirliği Kuruluşları tarafından Tablo 1 de belirtilen form, bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa yapılır. DÖRTÜNCÜ BÖLÜM YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ Yurt DıĢı Ofis Kira Giderlerinin Desteklenmesi Madde 8- (1) TMŞ lerin yurt dışında açılan ofislerine ait brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ lerin yurt dışı ofis desteğinden yararlandırılabilmesini teminen Yurt Dışı Ofis Desteği Başvuru Formu (EK-1) ve Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurmaları gerekir. (3) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunan ülkelerde açılan/açılacak ofisler yurt dışı ofis desteği kapsamında değerlendirilmeye alınır. Madde 9- (1) Yurt dışı ofisin Türkiye deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılmış olması gerekir. Ancak, Türkiye deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra yurt dışındaki bir şirkete ortak olması veya anılan şirket hisselerinin tamamını ve/veya bir bölümünü satın alması halinde, yurt dışı şirketin yurt içi şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz. Madde 10- (1) Yurt dışı ofis desteği kapsamına alınmadan önce ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde, Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, destek kapsamındaki şirketin başvurusuna istinaden söz konusu birimi yerinde inceler ve Yurt Dışı Ofis Yerinde İnceleme Formu (EK-2) nu doldurarak Bakanlığa sunar. (2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin EK-2 yi onaylaması; söz konusu birimin 2012/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde faaliyet gösterdiğini, ilgili birime ait kira tutarının rayice uygun olduğunu gösterir. (3) Başvuru sahiplerinin, EK-2 de verdikleri bilgilerin doğru ve ispatlanabilir olması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri gerekli gördükleri durumlarda verilen bilgilerin doğruluğunu gösterecek belgeleri talep edebilir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin EK-2 de olumsuz görüş bildirmeleri durumunda Bakanlık, ilgili birimin destek kapsamından çıkartılması ve söz konusu ofise ilişkin sonuçlandırılmayı bekleyen ödemelerin değerlendirilmeye alınmaması yönünde karar alabilir. (4) Bakanlık, yurt dışı ofisleri yerinde denetim için ayrıca gözlemci görevlendirebilir. Madde 11- (1) Kira ödemeleri bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı) yapılmalıdır. Diğer taraftan kira desteği başvurularında fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık olarak belirlenemediği durumlarda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması ve bu yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılması gerekir. 3

4 (2) TMŞ lerin yabancı veya yerli şirketler ile ortak olarak yurt dışı ofis açması halinde, verilecek destek miktarı, TMŞ payına düşen oran dikkate alınarak hesaplanacaktır. Madde 12- (1) Destek kapsamındaki bir yurt dışı ofisinin adresini değiştirmesi durumunda; eski ofisin kapatılması tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni ofise taşınıldığının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine bildirilmesi ve yeni ofisin kira kontratının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması gerekmektedir. Bildirimin ve yeni ofis kira kontratının onayının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda eski ofis kapatılmış sayılır. (2) Adres değişikliği durumunda; a) Eski adreste bulunan ofis, 12 (on iki) aydan az bir süre için destek kapsamında ise yeni adresteki ofis, eski adresteki ofisin devamı olarak değerlendirilir. b) Eski adreste bulunan ofis 12 (on iki) aydan daha fazla bir süre için destek kapsamındaki ise yeni adresteki ofis, yeni bir ofis olarak değerlendirilir. Madde 13- (1) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden şirketlerin kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda yeni kira sözleşmesi Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ne sunulur ve Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri söz konusu kira tutarının rayice uygunluğunu inceleyerek onaylar. desteklenir. Yurt DıĢı Ofis Personel Giderlerinin Desteklenmesi Madde 14- (1) Yurt dışı ofislerde istihdam edilen; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları, (2) TMŞ ler yurt dışı ofis desteği kapsamında istihdam edilecek personel giderlerinin desteklenmesi için, Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. (3) Destek taleplerinde istihdam edilen personele ait yurt içi ve/veya yurt dışı sosyal güvenlik bildirimleri ve/veya prim ödemelerine ilişkin belgeler esas alınır. Destek kapsamındaki personelin destek süresince bir haftadan fazla olmayan iş ziyaretleri ve 30 günü aşmayan yıllık izin dışında ofisin bulunduğu ülkede aktif olarak çalışması gerekir. Bu amaçla, destek kapsamı personelin ofisin bulunduğu ülkeye giriş-çıkışları, pasaportun aslı üzerinden tespit edilir. (4) Destek kapsamındaki personelin değiştirilmesi durumunda daha önce ibraz edilen tüm belge ve bilgilerin yeni personel için de ibraz edilerek, Bakanlık onayının alınması gerekir. 4

5 Yurt DıĢı Ofis DanıĢmanlık Giderlerinin Desteklenmesi Madde 15- (1) Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ ler yurt dışı ofisleri için satın alacakları hizmetlerden; şirket kuruluşu ile hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ve bilgisayar yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamaların desteklenmesi için Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. BEġĠNCĠ BÖLÜM REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞĠ Madde 16- (1) TMŞ ve İşbirliği Kuruluşlarının reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ ler ile İşbirliği Kuruluşları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi için Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Formu (EK-3) ve Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. Madde 17- (1) Yurt içinden temin edilen reklâm, tanıtım ve pazarlama malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilmeleri gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir. (2) Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, yurt içi ve yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu faaliyetlerini kapsar. (3) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. ALTINCI BÖLÜM PAZAR ARAġTIRMASI DESTEĞĠ Madde 18- (1) TMŞ ler pazar araştırması faaliyetlerinin desteklenmesi için Pazar Araştırması Desteği Başvuru Formu (EK-4) ve Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. (2) Her takvim yılı içerisinde bir TMŞ nin gerçekleştirdiği en fazla 5 (beş) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. (3) Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının; 5

6 a) Ulaşım: Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 ABD Doları tutarında destek alır, 100 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 ABD Doları destek alır.) b) Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.) destek kapsamındadır. (4) Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye den çıkış ve Türkiye ye dönüş tarihleri esas alınır. (5) 10 (on) günü aşan bir pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye ye dönüş gideri desteklenir. (6) Pazar araştırmasının her bir günü için birbirinden farklı en az bir kurum, kuruluş, şirket veya aynı kurum, kuruluş, şirketin değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk (seyahat başlangıç günü) ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz. (7) Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan ulaşım araçlarına ilişkin giderler desteklenmez. (8) Pazar araştırması gezisinin yapıldığı ülkeyle coğrafi yakınlık koşulunun sağlandığı durumlar dışında görüşme yapılmayan bir ülkeye gidilmesi durumunda konaklama ve ulaşım bedelleri desteklenmez. (9) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet pazar araştırması gezisi desteklenir. (10) Bir pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir. (11) Aşağıda sayılan faaliyetler bu Madde kapsamında desteklenmez: a) Teknik Müşavirlik sektörüne yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler, b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar. (12) Pazar araştırması gezisi kapsamında yapılan pazar araştırmasına ilaveten fuar ziyaretleri ve/veya seminer/konferans katılımı da gerçekleştirilebilir. Sadece fuar ziyaretinin ve/veya seminer/konferans katılımının gerçekleştirildiği geziler desteklenmez. 6

7 (13) Pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği ve/veya bu Genelge kapsamında Fuar veya Seminer/Konferans katılım desteğinden yararlanma başvurusunda bulunduğu tespit edilen TMŞ ler Pazar Araştırması Desteği nden yararlandırılmazlar. (14) TMŞ ler Pazar Araştırması Desteği kapsamındaki başvurularını 6 (altı) aydan kısa ve 18 (onsekiz ) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yapabilirler. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. YEDĠNCĠ BÖLÜM FUAR DESTEĞĠ Milli Katılım Organizatörünün Yetkilendirilmesi Madde 19- (1) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında, Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek; desteklenir. a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla ABD Doları, b) Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla ABD Doları ve söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla ABD Doları (2) İşbirliği Kuruluşlarının Milli Katılım Organizasyonu kapsamında, fuar organizatörü olarak görevlendirilebilmelerini teminen, sektörel nitelikli uluslararası fuarın açılış tarihinden en az 3 (üç) ay önce, Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu (EK-5) ile Tablo-1 de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir. (3) Bakanlık tarafından söz konusu talepler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, desteklenmesi uygun görülen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar için ilgili İşbirliği Kuruluşu fuar organizatörü olarak yetkilendirilir. Milli Katılım Giderlerinin Desteklenmesi Madde 20- (1) Milli katılım organizasyonları kapsamında, destekler için başvurular, katılımcılar tarafından Tablo 1 de belirtilen belgelerle ile birlikte Fuar organizatörüne yapılır. Fuar organizatörü, her katılımcı adına düzenleyeceği destek talebi dosyasını eksiksiz olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 7

8 Madde 21- (1) Milli katılım organizasyonlarında, en az 5 (beş) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır. Yeterli katılımın sağlanamaması durumunda söz konusu fuara iştirak eden katılımcılar her halükarda destekten faydalandırılır. Ancak yeterli katılımın sağlanamadığı fuarlarda, fuar organizatörünün tanıtım ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamaları destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz. (2) Yurt dışı uluslararası fuarlara iştirak eden katılımcıların ürün nakliyesi masrafları destek kapsamı dışındadır. (3) Fuar organizatörünün Bakanlık tarafından yetkilendirildiği tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. (4) Fuar organizatörleri tarafından katılımcı adına düzenlenecek makbuzda, fuar adı ve tahsis edilen alanın m 2 si belirtilmelidir. Madde 22- (1) Fuar organizatörünün, toplam alanı 9 m 2 yi geçmemek üzere fuar konusu sektörün tanıtımı ve katılımcılara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet v.b) vermeye yönelik oluşturduğu info-standın destekten yararlanabilmesi için, fuar gözlemcisinin raporunda bahse konu hizmetlerin verildiğinin tespit edildiğini açıkça belirtmiş olması gerekir. Bireysel Katılım Giderlerinin Desteklenmesi Madde 23- (1) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında, TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılmaları halinde, Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m 2 üzerinden ödeyecekleri yol, konaklama ve katılım bedeli %50 oranında, fuar başına en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara bireysel olarak katılmaları halinde, faaliyetten en az 1 (bir) ay önce Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-6) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapmaları gerekmektedir. (3) TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşları, Fuar Bireysel Katılım Desteği kapsamındaki başvurularını 6 (altı) aydan kısa ve 18 (onsekiz ) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yapabilirler. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. Milli veya Bireysel Fuar Katılımlarına ĠliĢkin Genel Hükümler Madde 24- (1) Milli ve/veya bireysel fuar katılımcıları aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdürler: a) Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır. b) Fuar sona ermeden standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez. c) Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez. 8

9 d) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcı ön-onay almış olsa dahi destek ödemelerinden faydalandırılmaz. (2) Uluslararası fuar faaliyetlerine katılım çerçevesinde kurum/kuruluşlar faaliyete Türkiye de yerleşik unvanları ile iştirak etmek durumundadır. Faaliyetin yapılacağı ülkedeki yerel hukuk düzenine göre faaliyet gösteren ve ana şirket ile organik bağı bulunan firmaların fuar katılımları destek kapsamına alınmaz. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM SEMĠNER, KONFERANS DESTEĞĠ Seminer/Konferans Organizatörünün Yetkilendirilmesi Madde 25- (1) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında, Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek; desteklenir. a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Doları, b) Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla ABD Doları ve söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla ABD Doları (2) Seminer veya Konferans Organizatörü Desteği talebinde bulunan İşbirliği Kuruluşlarının, Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferans faaliyetinin başlama tarihinden en az 3 (üç) ay önce Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu (EK-5) ile Tablo-1 de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurması gerekir. (3) Bakanlık söz konusu talep üzerinde yapılan inceleme neticesinde, desteklenmesi uygun görülen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferans için İşbirliği Kuruluşlarını Seminer/Konferans Organizatörü olarak yetkilendirir. (4) İşbirliği Kuruluşu, söz konusu faaliyetleri her takvim yılı ocak ayı sonuna kadar, 6 (altı) aydan kısa ve 18 (on sekiz) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yetki başvurusu yapabilir. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. (5) Onaylanan faaliyet programı çerçevesinde destek kapsamına alınan her bir faaliyet kalemine ilişkin destek ödemesi başvuruları, İşbirliği Kuruluşu tarafından faaliyetin bitiminde Bakanlığa yapılır. 9

10 Madde 26- (1) Yurt dışı seminer/konferanslar için en az 10 (on) yerli katılımcı, yurt içi seminer/konferanslar için ise en az 5 (beş) yabancı konuşmacı, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerin üst düzey kamu görevlisi ve/veya faaliyet konusuna göre akademisyen vb. ile 30 (otuz) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır. (2) Yurt dışı seminer/konferansa yeterli katılımın sağlanamaması durumunda söz konusu seminer veya konferansa iştirak eden katılımcılar her halükarda destekten faydalandırılır. Ancak yeterli katılımın sağlanamadığı seminer konferanslarda Seminer/Konferans Organizatörünün tanıtım ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamaları destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz. (3) Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından yurt içinde düzenlenen seminer/konferanslar için katılımcılardan ücret talep edilmez. (4) İşbirliği Kuruluşu, her katılımcı adına düzenleyeceği destek talebi dosyasını Tablo-1 de belirtilen belgeler ile birlikte eksiksiz olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bireysel Katılım Giderlerinin Desteklenmesi Madde 27- (1) TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılmaları halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ ler, Müteahhitlik Şirketi ve İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer/Konferans faaliyetine bireysel olarak katılmaları halinde, faaliyet tarihinden en az 3 (üç) ay önce Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-6) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapmaları gerekmektedir. (3) TMŞ ler, Müteahhitlik Şirketi ve İşbirliği Kuruluşları, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği kapsamındaki başvurularını 6 (altı) aydan kısa ve 18 (on sekiz) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yapabilirler. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. DOKUZUNCU BÖLÜM FUAR ĠLE SEMĠNER, KONFERANS DESTEKLERĠNE ĠLĠġKĠN ORTAK HÜKÜMLER Madde 28 (1) Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede standart olarak verilecek hizmetin açıkça yer alması gerekmektedir. (2) Fuar, Seminer/Konferans Organizatörleri tarafından katılımcı adına düzenlenecek makbuzda, faaliyet adı ve detayları belirtilmelidir. (3) İşbirliği Kuruluşlarının Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü olarak Bakanlık tarafından yetkilendirildikleri tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 10

11 (4) Katılımcılar, yurt dışındaki Fuar, Seminer/Konferans iştirakleri kapsamında organizatörlere yönelik ödemelerini, katılımcılara ait banka hesabından İşbirliği Kuruluşlarının banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler. (5) Katılımcı tarafından İşbirliği Kuruluşlarına yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmek ve banka tarafından Fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde İşbirliği Kuruluşlarının hesabına aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirilerek ödenebilir. Ancak, söz konusu ödemelerin taksitlendirilmesi durumunda, banka tarafından talep edilmesi muhtemel komisyon tutarının, katılımcı açısından bağımsız bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi ve organizatörlere ödenmesi gereken katılım bedeline yansıtılmaması gerekir. Madde 29- (1) Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara gerçekleştirilecek milli katılımlara ilişkin Bakanlığa sunulacak tanıtım projesinin tanıtım faaliyetlerine ilişkin gerekçeleri, zamanlama, kullanılacak yöntemler, araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsaması gerekir. (2) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. basınyayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. (3) Yurt dışı Fuar, Seminer/Konferans konusu ile ilgili olması halinde bile, organizatörlerin eşantiyon, ikram ve hediye niteliğindeki harcamaları destek kapsamı dışındadır. (4) Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim ve boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları, faaliyetin bitimini müteakip Bakanlığa sunulur. Madde 30- (1) İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışında Milli Katılım sağlanan Fuarlara ve düzenlenen Seminer/Konferans organizasyonlarına, Bakanlık Merkez Teşkilatı personeli veya ilgili ülkede görevli Ticaret Müşaviri/Ataşesi gözlemci sıfatıyla iştirak etmek üzere görevlendirilir. (2) Fuar, Seminer/Konferans Organizatörünün; faaliyet süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, katılımcılara taahhütlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde destek talebi kabul edilmez. ONUNCU BÖLÜM MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HEYETĠ DESTEĞĠ MADDE 31- (1) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir: a) Ulaşım: Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirle rarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri 11

12 İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, konaklama ve araç kiralama giderleri b) Konaklama: Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir şirket veya İşbirliği Kuruluşu günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 800 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.), c) Tanıtım ve organizasyon giderleri: 1. Tercümanlık giderleri, 2. Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, 3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri, 4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri, 5. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri. (2) Bir takvim yılında bir İşbirliği Kuruluşunun yaptığı en fazla 5 (beş) müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyet programı desteklenir. (3) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir. (4) İşbirliği Kuruluşu faaliyetinin Bakanlık temsilcisi tarafından yerinde izlendiği durumlarda İşbirliği Kuruluşlarınca yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin faaliyet kapsamında kullanıldığının tespit edilmesi şartı ile bedelsiz ihracatı zorunlu değildir. (5) ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında ABD Doları nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz. (6) Heyet programı ile ilgili olması halinde bile, İşbirliği Kuruluşlarının eşantiyon, ikram ve hediye niteliğindeki harcamaları destek kapsamı dışındadır. BaĢvuru ve Değerlendirme MADDE 32- (1) Destekten yararlanmak isteyen İşbirliği Kuruluşlarının, heyet programı için Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-7) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekir. Ön başvuru dosyasında katılımcı şirket bilgi formu ile katılımcı şirket talep yazılarının bulunmaması halinde heyet talebi değerlendirmeye alınır, ancak söz konusu belgelerin program başlangıç tarihinden en az 15 (on beş) gün önce tamamlanması gerekmektedir. (2) Program başlangıç tarihi, yolculuk tarihleri hariç heyet faaliyetlerinin başladığı tarihtir. 12

13 (3) İşbirliği Kuruluşları onaylanmış başvuru kapsamına program başlangıç tarihinden en az 15 (on beş) gün öncesine kadar yeni katılımcı şirket eklenmesi veya bazı şirketlerin çıkarılması talebinde bulunabilir. Şirket ekleme veya çıkarma başvurusu için ilgili formlar güncellenir ve Bakanlığa gönderilir. (4) İşbirliği Kuruluşları, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği kapsamındaki başvurularını 6 (altı) aydan kısa ve 18 (on sekiz ) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yapabilirler. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. MADDE 33- Bakanlık, başvuruları içerik, şekil ve bütünlük açısından inceleyerek başvuruyu olduğu gibi kabul edebilir, başvuruya ilişkin değişiklik ve/veya geliştirme önerilerinde bulunabilir veya reddedebilir. Bakanlık Organizasyonunda Yapılan Heyetler MADDE 34- (1) Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı %90 olarak uygulanır. (2) Bakanlık organizasyonunda yapılacak heyet programlarının içeriği ve tarihi Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık organizasyonunda düzenlenmesi öngörülen heyet programı İşbirliği Kuruluşlarına yazılı olarak duyurulur. (3) Bakanlıkça duyurusu yapılan heyeti düzenlemek isteyen İşbirliği Kuruluşlarının Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-7) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekir. ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BAKANLIK YURT ĠÇĠ EĞĠTĠM DESTEĞĠ MADDE 35- (1) Bakanlık koordinasyonunda İşbirliği Kuruluşlarınca yurt içinde organize edilen teknik eğitim kurslarına yabancı kamu görevlilerinin katılmaları halinde, katılımcıların yol, konaklama ve katılım giderleri %100 oranında ve organizasyon başına en fazla ABD Doları desteklenir. (2) Bakanlık organizasyonunda yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelere yönelik olarak eğitim programları düzenlemek isteyen İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığa başvuruda bulunmaları ve Bakanlıkla bir İşbirliği Protokolü yapmaları gerekir. (3) Protokolde yalnızca Bakanlığın uygun göreceği ve İşbirliği Kuruluşuna bildireceği yabancı kamu kurumu personelinin eğitim ücreti, yol ve konaklama masraflarının destekleneceğinin belirtilmesi gerekir. (4) Her bir eğitim programının içeriği, tarihi ve katılımcı listesi Bakanlıkça belirlenir ve İşbirliği Kuruluşuna bildirilir. (5) Onaylanan eğitim programı çerçevesinde destek kapsamına alınan her bir faaliyete ilişkin destek ödemeleri faaliyetin bitiminde yapılır. 13

14 ONĠKĠNCĠ BÖLÜM TEKNOLOJĠ DESTEĞĠ MADDE 36- (1) TMŞ lerin ve İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışından standart dokümanlarını satın almaya ilişkin giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ ler ile İşbirliği Kuruluşlarının uluslararası geçerliliğe sahip standart dokümanlarını yurt dışından satın almak için gerçekleştirdikleri, uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve standart dokümanları satın alım giderleri desteklenir. (3) Bu destekten TMŞ ler ve İşbirliği Kuruluşları en fazla 5 (beş) site için ve site başına en fazla 5 (beş) yıl süresince yararlanabilir. BaĢvurular ve Değerlendirme MADDE 37- (1) TMŞ ler ile İşbirliği Kuruluşlarının Teknoloji Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-8) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle üyelik veya satın alım tarihinden en az 1 (bir) hafta önce Bakanlığa başvurmaları gerekir. (2) Ön onay verilen uluslararası standardizasyon kuruluşları ve standartlar Bakanlığın resmi internet sitesinde ( duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası standardizasyon kuruluşlarının siteleri ile standart dokümanları için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM YURT DIġI EĞĠTĠM DESTEĞĠ Yurt DıĢı Teknik Eğitim Kurslarına Katılım MADDE 38- TMŞ lerin teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılmaları halinde, her TMŞ nin program başına 2 (iki) çalışanının yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (1) TMŞ lerin yurt dışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin; a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti giderleri, b) Konaklama: Gidilen ülkede kurs süresi içerisinde, TMŞ başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir TMŞ günlük 200 ABD otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.) c) Eğitim: Uluslararası kurs katılım bedeli giderleri destek kapsamındadır. 14

15 BaĢvurular ve Değerlendirme MADDE 39- (1) TMŞ lerin Yurt Dışı Eğitim Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-9) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle kurs başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvurmaları gerekir. (2) Ön onay verilen uluslararası kurslar Bakanlığın resmi internet sitesinde ( duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası kurslar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir. (3) TMŞ ler ön onay başvurularını 6 (altı) aydan kısa ve 18 (on sekiz ) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yapabilirler. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM SEKTÖREL ARAġTIRMA DESTEĞĠ MADDE 40- (1) Bakanlıkça uygun görülen araştırma kurumu niteliğindeki İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik sektörel politikalara ve strateji geliştirmeye ilişkin araştırma giderleri %100 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (2) Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak isteyen İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığa başvuru yapmaları ve Bakanlıkla bir İşbirliği Protokolü imzalamaları gerekir. (3) İşbirliği Kuruluşunun imzalanacak İşbirliği Protokolü çerçevesinde destekten yararlanması talep edilen tez ve araştırma konularını, araştırmacıların isimlerini, tez ve araştırmaların tahmini süresini ve maliyet kalemlerini Bakanlığın onayına sunması gerekir. (4) Bakanlıkça onaylanan tez ve araştırma konuları İşbirliği Kuruluşuna bildirilir. (5) Onaylanan tez ve araştırma konuları çerçevesinde destek kapsamına alınan her bir faaliyet kalemine ilişkin destek ödemesi faaliyetin bitiminde yapılır. (6) İşbirliği Kuruluşunun burs ve proje teşvik primi giderlerinin desteklenmesi için, istihdam edilen personele ait sosyal güvenlik bildirimleri ve/veya burs veya prim ödemelerine ilişkin belgeler esas alınır. (7) Destek kapsamındaki personelin değiştirilmesi durumunda daha önce ibraz edilen tüm belge ve bilgilerin yeni personel için de ibraz edilerek Bakanlık onayının alınması gerekir. Genel Hükümler ONBEġĠNCĠ BÖLÜM FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ VE NAZIM (MASTER) PLAN HAZIRLANMASI DESTEĞĠ Madde 42- (1) Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması destekleri için, çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması şarttır. 15

16 (2) Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması desteklerinden yararlandırılması öngörülen projelerin inşaa edilebilmeleri için gerekli finansmanın olduğunun tevsiki şarttır. Kamu Kurum/KuruluĢlarınca Yapılan Destek BaĢvuruları Madde 43- (1) Yabancı kamu kurumları tarafından Bakanlığa yapılan fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanmasına yönelik başvuruların Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, Bakanlık ve yabancı kamu kurumu arasında yapılacak protokole istinaden TMŞ lerin işveren kamu idareleri ile imzalayacakları hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlenen hakediş bedelleri %100 oranında, her bir proje için en fazla ABD Doları desteklenir. (2) Bir projenin incelemeye alınabilmesi için yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerdeki muhatap kamu kuruluşunun, projenin fizibilite çalışmaları ve/veya diğer müşavirlik hizmetlerinin Türk Teknik Müşavirlik Şirketlerince gerçekleştirilmesi yönündeki talebini Bakanlığa yazılı olarak iletmesi gerekir. (3) Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde destek talebi Komiteye sunulur. Komitenin istişari nitelikte görüşünü müteakip, söz konusu destek başvurusuna ilişkin nihai değerlendirme, Bakanlıkça muhatap kamu kurum/kuruluşuna bildirilir. (4) Bakanlıkça uygun değerlendirilen başvurular kapsamında, muhatap kamu kurum/kuruluşu ile Bakanlık arasında, başvuruya esas fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması konularındaki teknik müşavirlik hizmetlerinin hangi koşullar çerçevesinde gerçekleştirileceğine ilişkin bir protokol düzenlenir. (5) Muhatap kamu kurum/kuruluşunun sadece Türk TMŞ lerin katılımına açık ihale yoluyla seçtiği TMŞ ve yapılan sözleşme muhatap kamu kurum/kuruluşu tarafından Bakanlığa bildirilir. Seçilen TMŞ ve yapılan sözleşmenin Bakanlıkça uygun bulunması halinde masa ve saha çalışmasına geçilebilir. (6) Bakanlık gerek gördüğü hallerde ihale sürecini ve sözleşmenin akdini gözetim için ayrıca gözlemci görevlendirebilir. Bireysel Destek BaĢvuruları Madde 44- (1) TMŞ lerin uluslararası alanda yürütecekleri fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren yabancı kamu idareleri ile imzalayacakları hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlenen hakediş bedelleri %50 oranında, her bir proje için en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ lerin kendi girişimleri sonucunda, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerde fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları için destek talep etmeleri halinde, Fizibilite Etüdü veya Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği Başvuru Formu (EK-10) ve Tablo-1 de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurması gerekir. 16

17 (3) TMŞ ler tarafından yapılan başvurularda, işveren kamu idareleri ile imza altına alınan Fizibilite Etüdü ve Nazım (Master) Plan Hazırlanması na ilişkin hizmet sözleşmesi dikkate alınır. (4) Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanmasına ilişkin hizmet sözleşmelerine istinaden yapılan destek başvurusu daha sonra Bakanlık tarafından Komite ye sunulur. Komite nin istişari nitelikteki görüşünü müteakip, destek başvurusuna ilişkin nihai değerlendirme, Bakanlıkça destek başvurusunda bulunan TMŞ ye bildirilir. (5) İmza altına alınmış fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması konularındaki sözleşmeler için, imza tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) ay içerisinde destek başvurusunda bulunulabilir. Ortak Hükümler Madde 45- (1) TMŞ lere bu destek kapsamında gerçekleştirilecek ödemeler, işveren kamu kurumu/kuruluşu ile aralarındaki sözleşme kapsamında gerçekleştirecek hakediş ödemeleri veya takvimi dikkate alınarak yapılacaktır. Destek ödemelerine ilişkin hesaplamada, vergiler hariç sözleşme tutarı esas alınır. (2) Destek ödemelerinde, avans hakedişi hariç tutulur. Diğer taraftan, hizmet hakedişlerinde ise avans mahsubu dâhil olmak üzere yapılan hizmet hakediş ödemeleri yıllık limit dikkate alınarak gerçekleştirilir. Madde 46- (1) Bakanlık, fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmasının sonuçlarını ilgili kamu kurumlarına duyurur. ONALTINCI BÖLÜM SÖZLEġME DESTEĞĠ Madde 47- (1) Bakanlıkça destek kapsamına alınan sözleşmeler için; işveren idarelerce açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ ler %20 oranında, her bir proje için en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ lerin sözleşme desteği kapsamında, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunan ülkelerde imza altına alacakları sözleşmelerine istinaden Sözleşme Desteği Başvuru Formu (EK-11) ile Tablo-1 de belirtilen bilgi ve belgelerle destek talebinde bulunulan proje için açılacak ihale öncesinde Bakanlığa başvurması gerekir. (3) Bakanlık, yapacağı inceleme ve değerlendirme neticesinde destek talebine ilişkin başvuruyu Komite ye sunar. Komite nin istişari nitelikteki görüşünü müteakip, Bakanlıkça verilecek desteğin koşulları, miktarı ve ödeme şeklini belirten Başvuru Değerlendirme Onay Yazısı verilir. (4) Aynı proje kapsamında işveren kurum/kuruluşlardan müteahhitlik sözleşmeleri çerçevesinde imzalanan teknik müşavirlik alt taşeronluk sözleşmeleri hariç diğer tüm teknik müşavirlik hizmetleri genelinde taşeronluk, alt taşeronluk, vb. gibi konularda teknik müşavirlik işinin kısmi yükleniciliğinin üstlenilmesini öngören sözleşmeler destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz. 17

18 (5) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bu Madde kapsamında sözleşme öncesi onay verilen teknik müşavirlik sözleşmelerine ilişkin düzenleyecekleri İş Alındı Belgeleri nde sözleşmenin niteliklerini belirlemekle de yükümlüdürler. (6) TMŞ lerin yabancı veya yerli şirketler ile ortak olarak ihaleye iştirak etmeleri halinde, verilecek destek miktarı, TMŞ payına düşen oran dikkate alınarak hesaplanacaktır. Madde 48- (1) TMŞ lere bu destek kapsamında gerçekleştirilecek ödemeler, işveren kurum/kuruluş ile aralarındaki sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek hakediş ödemeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Destek ödemelerine ilişkin hesaplamada, vergiler hariç sözleşme tutarı esas alınır. (2) Destek ödemeleri, avans mahsubu dahil olmak üzere yapılan hizmet hakediş ödemelerinin %20 si olarak gerçekleştirilir. ONYEDĠNCĠ BÖLÜM ORTAK HÜKÜMLER Madde 49- (1) TMŞ lerin, bu Genelgede belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için Türkiye de destek kapsamına alınan şirket ile yurt dışında faaliyet gösteren şirket arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; a) TMŞ nin tüzel kişilik olarak yurt dışında açılan şirkete en az % 51 oranında ortak olduğuna dair belgenin, b) Şirket hissesinin en az % 51 ine sahip ortak ya da ortaklarının şirketi temsilen yurt dışında şirket açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca alınacak karar ile söz konusu ortak ya da ortakların yurt dışında açılan birime en az % 51 oranında ortak olduğuna dair belgenin, c) Şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, şirket adına karar alma yetkisine sahip çoğunluğu oluşturan ortak ya da ortakların şirketi temsilen yurt dışında şirket açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca alınacak karar ile söz konusu ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete en az %51 oranında ortak olduğuna dair belgenin, ç) Şirketin tüzel kişi olarak yurt dışında en az %51 oranında ortak olduğu şirkete, yurt dışındaki diğer birimlere yine tüzel kişi olarak en az %51 oranında ortak olması durumunda; her halükarda destek kapsamındaki şirketin yurt dışında kurulan son birime tüzel kişi olarak dolaylı ortaklığının en az %51 oranında olduğunu gösterir belgelerin, [Destek kapsamındaki X şirketinin, tüzel kişi olarak yurt dışında kurulan Y birimine %51 oranında ortak olması durumunda; Y birimi yine yurt dışında kurulu Z birimine %100 oranında tüzel kişi olarak ortak olursa, X şirketinin Z birimine en az %51 oranında tüzel kişi olarak ortak olma koşulu sağlanmış olur (%51 x %100 = %51).] ibrazı ile her halükarda Türkiye deki TMŞ ile yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri arasında organik bağın kurulduğu tevsik edilmiş sayılır. 18

19 d) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Konsoloslukça, yurt dışında faaliyet gösteren şirket ile Türkiye deki TMŞ arasındaki organik bağın tevsiki için ibraz edilecek belgelerden, yalnızca yurt dışı şirketinin kuruluşuna dair hisse yapısını gösterir ana sözleşme/sicil kaydına ilişkin belgenin onaylanması yeterli görülmektedir. (2) Açılmış olan yurt dışı ofis(ler) veya imza altına alınmış sözleşmeler için TMŞ nin hissesinin en az %51 ine sahip ya da halka açık anonim ortaklıklarda şirket adına karar alma yetkisine sahip çoğunluğu oluşturan ortak ya da ortaklardan bir ya da birkaçının TMŞ yi temsilen yurt dışında faaliyet göstermeye yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca daha önce herhangi bir karar alınmamış ise bu Uygulama Usul ve Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten sonra söz konusu ortak/ortakların yetkili kılındığına dair alınacak kararlar da geçerli olacaktır. (3) Sözleşme desteği kapsamında ise, başvuru konusu sözleşmenin tarafları arasında, tüzel kişilik ve/veya tüzel kişiliğin ortakları arasında yurt dışında faaliyet gösteren şirket tüzel kişiliği ve/veya tüzel kişiliğin ortakları arasında organik bağ bulunmaması esastır. Bu bağlamda, destek kapsamına alınan yurt içindeki şirketin veya yurt içindeki şirkete organik bağı tevsik edilen yurt dışındaki şirketin yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef pazar ülkedeki kurum/kuruluşlarla imza altına alacağı sözleşme dikkate alınır. (4) Şirketlerin yurt dışı faaliyetlerinde yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef pazar ülkelerin yerel mevzuatına göre, şirketin çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olması kaydıyla kurulabilmesi zorunluluğunun olması halinde, birinci fıkrada belirtilen yurt dışı şirkete en az % 51 oranında ortak olunması şartı aranmaz. Madde 50- (1) İstenilen belgelerin aslı (iadesinin zorunlu olduğu durumlarda Bakanlıkça aslı görülmüştür. ibaresi yazılı örneği) veya noter/konsolosluk onaylı örneği tevdi edilir. Bilgi ve belgelerin ticari sır niteliği ilgililerce açıkça belirtilmediği takdirde, Bakanlık bu konuda karar verme yetkisine sahiptir. Desteğin her aşamasında, Bakanlığa sunulan bilgi ve belgelerin Bakanlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. (2) Eksik bilgi ve belgelerin Bakanlıkça ilk eksik belge bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde, destek başvurusu; süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Söz konusu 3 (üç) aylık süre Bakanlıkça gönderilen eksik belge bildirim yazısının tebliğinden itibaren başlar." Madde 51- (1) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından bir dilekçe ekinde onaylanmak üzere kendisine ibraz edilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak harcama belgelerinin doğruluğu ve rayicine uygunluğu konusunda yapılacak inceleme neticesinde, onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine 2012/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır şerhinin düşülmesi, mühür basılması, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, firmanın o ülkedeki gelir beyannamesini de dikkate alarak onay verir. (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği nin onayına tabi belgeler EK-13 te yer almaktadır.) (2) EK-2 de yer alan formun düzenlenmesini teminen, şirketlerin veya İşbirliği Kuruluşun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ne yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği EK-2 de yer alan formu düzenledikten sonra Bakanlığa intikal 19

20 ettirir ve başvuru sahibi TMŞ ye, söz konusu formu Bakanlığa intikal ettirdiğine dair yazı gönderir. (3) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği nin onayının gerektiği, ancak Ticaret Müşaviri/Ataşesi nin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle 30 günden fazla süreyle görev yapamadığı durumda; Türk Konsolosluğu ndan söz konusu durumu açıklayan yazı alınması halinde Türk Konsolosluğu nun belgelere ilişkin onayı kabul edilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ne faaliyet tarihinden önce usulüne uygun başvuru yapıldığı halde, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği nden kaynaklanan sebeplerden ötürü faaliyetin yerinde incelenememesi durumunda ise; Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği nden söz konusu duruma ilişkin yazı alınması gerekir. (4) Gerçekleştirilen faaliyete ilişkin harcamanın desteklenmesini teminen, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde onaylatılan harcama belgelerinin, banka dekontu, çek, hakediş belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. (5) Yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin hesaplanmasında, Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır. (6) Bu Genelge kapsamında tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir. (7) İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Madde 52- (1) Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelere ilişkin kredi kartı hesabının takip edildiği bankadan onaylı İşyeri Hesap Ekstresi nin veya ödeme yapanın kredi kartı ödemesine ilişkin banka tarafından düzenlenmiş belgenin ödeme belgesi olarak ibrazı gerekir. (2) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar veya noter kanalıyla harcama yapma yetkisinin verildiği şirket yetkilileri kabul edilir. (3) Organizatörlerin banka hesabına elden yapılan ödemeler ile senede istinaden organizatörlerin banka hesabına elden yapılan ödemeler ve katılımcının organizatörlere verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz. (4) Fuar, Seminer/Konferans Organizatörleri de desteklerden yararlanabilmek için tanıtım giderleri ile ilgili ödemelerinde bu Madde kapsamında belirtilen bankacılık sistemi esaslarına göre belge ibraz etmek zorundadır. Madde 53- (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan ödenir. 20

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA VE SEYAHAT DESTEĞİ (1)Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler,

Detaylı

TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER

TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TMġ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi, 2.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334

Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334 Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334 TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012/3) BİRİNCİBÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ

EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine

Detaylı

TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI ARTIK FUAR GEZİLERİ DEVLET TEŞVİK KAPSAMINDADIR. İHRACATA YÖNELİK TİCARİ GEZİLERİN 10.000 $ KADAR OLAN MASRAFIN %70 'ini TEŞVİKLE ALABİLİRSİNİZ

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MADDE 4

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MADDE 4 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TABLOSU MEVCUT HALİ Tebliğ de yer alan tüm Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşarlık, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

Detaylı

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ EK - C A- SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ONAY BAŞVURU BELGELERİ 1. Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Onay Başvuru Formu (EK C-1) 2. Sektörel Ticaret Heyeti

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/28 TARĐH: 16.05.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/28 TARĐH: 16.05.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/28 TARĐH: 16.05.2011 KONU Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye de

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 124

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 124 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 124 Konu: Tebliğ Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Pazar Araştırması

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye de

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27881 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-17/1/2015-29239)

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

Madde 4 (1) Şirket/DTSŞ/SDŞ lerin 2005/4 sayılı Tebliğ de belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-1) de her

Madde 4 (1) Şirket/DTSŞ/SDŞ lerin 2005/4 sayılı Tebliğ de belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-1) de her 2005/4 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU ESKİ MADDE Madde

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir.

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir. 02.01.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/136 KONU: YURT DIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2010/6 Sayılı Yurt

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler UR-GE Pazara

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE MADDE 2- (1) Bu Tebliğ in amacı, Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

2005/4 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA,İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2005/4 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA,İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2005/4 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA,İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1-2005/4

Detaylı

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 6 Ekim 2012 tarih 28433 sayılı resmi gazetede yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine

Detaylı

TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK ġġrketlerġne SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ (2011/4 sayılı Tebliğ)

TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK ġġrketlerġne SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ (2011/4 sayılı Tebliğ) TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK ġġrketlerġne SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ (2011/4 sayılı Tebliğ) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 16/05/2011 tarihli ve 27936 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/4

Detaylı

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28433 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 16 KASIM 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİK MÜŞAVİRLİK NEDİR? Türk Ticaret Kanunu hükümleri

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-4) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Rapor ve Danışmanlık Desteği Genel Esaslar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) 1 Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (2014/10) -SORULAR & CEVAPLAR-

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (2014/10) -SORULAR & CEVAPLAR- TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (2014/10) -SORULAR & CEVAPLAR- 1.Desteklerden yararlanmak için nasıl başvuru yapacağız? Desteklerden yararlanmak isteyen teknik

Detaylı

TEBLİĞ. YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6)

TEBLİĞ. YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6) 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6) BĠRĠNCĠ

Detaylı

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

BLG YMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

BLG YMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Tarih: 18/08/2010 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2010 /66 Konu: Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ÖZET Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G / 2019)

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G / 2019) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/102-00604 Ankara, 15/01/2019 Konu: 2010-6 Sayılı Tebliğin Genelgesinde Yapılan Değişiklik SİRKÜLER (G / 2019) Sayın

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26851 TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2010/8-6 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak MADDE 1 DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM 1)

Detaylı

TANITIM GÖREVLENDİRME PROSEDÜRÜ

TANITIM GÖREVLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. Amaç Bu prosedürün amacı, Üniversitemiz Tanıtım Dönemi faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve görevlendirme usul ve esaslarının açıklanmasıdır. 2. Kapsam Bu prosedür,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır.

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır. 02.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/110 KONU: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty Nin Desteklenmesi

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

MEVCUT HALİ YENİ HALİ GEREKÇE MADDE

MEVCUT HALİ YENİ HALİ GEREKÇE MADDE 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişiklik Tablosu MEVCUT HALİ YENİ HALİ GEREKÇE MADDE 6- (1) Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2005/4 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği!

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! 2008/060 18.04.2008 Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! Tasarımcı şirketlerin, tasarım ofisleri ile Birliklerin, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Dayanak YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Madde 3- Madde 3- Madde 4- Madde 4- (5) Yıllık destek üst limitlerinin hesaplanmasında faaliyete konu ödeme belgesinin tarihi esas alınır.

Madde 3- Madde 3- Madde 4- Madde 4- (5) Yıllık destek üst limitlerinin hesaplanmasında faaliyete konu ödeme belgesinin tarihi esas alınır. 2015/9 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE DEĞİŞİKLİK TABLOSU MEVCUT

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ EK-1 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ 1. SINAİ/TİCARİ ŞİRKETLER,YAZILIM ŞİRKETLERİ, DTSŞ

Detaylı

Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi 2014/10 Sayılı Karar 2014/10 Sayılı Karar Amaç: Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini, ayrıca, alınacak projelerle müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve

Detaylı

PARA-KREDİ KOORDİNASYON KURULU VE DEVLET DESTEKLERİ

PARA-KREDİ KOORDİNASYON KURULU VE DEVLET DESTEKLERİ PARA-KREDİ KOORDİNASYON KURULU VE DEVLET DESTEKLERİ Engin MALAY Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, ekonomiden sorumlu bakanın başkanlığında, başbakanın belirleyeceği bakanlar

Detaylı

EK-1 PROJE DESTEĞİ BAŞVURU FORMU

EK-1 PROJE DESTEĞİ BAŞVURU FORMU EK-1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE PROJE DESTEĞİ BAŞVURU FORMU 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2014/10 sayılı Teknik

Detaylı

2006/4 SAYILI TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Sayfa 1 / 5

2006/4 SAYILI TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Sayfa 1 / 5 2006/4 SAYILI TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ESKİ MADDE YENİ MADDE Madde 5- (1) Kuruluşların destek kapsamına alınan projeleri kapsamında gerçekleştirecekleri

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1/7 EK 6A DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerden yalnızca fatura, sözleşme, ödeme belgesi, medya gerçekleşme

Detaylı

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI ''TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİ 2006/4 SAYILI "TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ) Gülsevin ONUR Şube Müdürü İHRACATA YÖNELİK DEVLET

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

MADDE 4- (1) İşbu Genelgede, Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ilaveten aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır.

MADDE 4- (1) İşbu Genelgede, Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ilaveten aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır. 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE YENİ MADDE GEREKÇE MADDE

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271 ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271 26 28 Ocak 2016 tarihleri arasında Suudi Arabistan ın Cidde şehrinde düzenlenecek olan Automechanika Jeddah 2016 fuarına Uludağ

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2010/8-4 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM Dayanak MADDE 1 1)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER Fuar teşvikleri Yurtiçi, Yurtdışı furları olarak ve Bireysel Katılım, M illi Katılım ve prestij fuarları olarak değişmektedir. Bireysel katılımlarda ve kosgeb destekli fuarlar da mutlaka fuar öncesi en

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014 Sirküler Sayı: 2014 025 03.06.2014 Konu: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklikler 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışında

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı