Dolmabahc;e Saray1mn Salon ve Odalar1 Dzerine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dolmabahc;e Saray1mn Salon ve Odalar1 Dzerine"

Transkript

1

2 Dolmabahc;e Saray1mn Salon ve Odalar1 Dzerine ZARiFORGUN Ar iv Uzman1 106 DOLMABAH<;E SARA YI'NlN salon ve oda kaptlannm dt~ taraflarmda numaralar bulunmaktadtr. Saray'm yaptlmast, do~enmesi tamamlamp oturulmaya ba~ landtktan sonra oda ve salonlarmm si.isleme ozellikleri yanmda kullanma ~ekillerine gore de isimlendirildikleri anl~tlmaktadtr. Saraylarda bu i~ yalmzca Dolmabahc;e Sarayt'na mahsus degildir. Beylerbeyi Sarayt'mn, Ytldtz Sarayt/$ale'nin, Ki.ic;tiksu Kasn'nm oda ve salon kaptlan da numarahdtr. Bu yammza ekli listede padi~ahhk donemi ve Cumhuriyet'in ilk ytllarmda Dolmabahc;e Sarayt'nm odalannm kimler tarafmdan ve ne amac;la kullantldtgma.ait bilgiler verilmi~tir. Bu c;alt~malar kaptlarmda numaralar bulunan diger saraylarda da stirdtirillecek, oda ve salonlarmm padi~ahhk donemindeki adlan ve cereyan eden olaylar tesbit edilerek doki.imleri yaptlacakttr. Saltanatm, arkasmdan da hilafetin kaldtrtlmast, Hazine-i Hassa'nm tasfiyesi tizerine millet mah olan saraylarm ic;erisindeki sanatsal ve tarihi degeri olan e~yanm tesbitine b~lanm1~ ve bu i~in kisa zamanda geryekle~tirilm es i ic;in komisyonlar kurulmu ~tll r. buglin ba~tan Bu komisyonlarm c;ah~ma lan ele ahnm ~ olup MiJii Saraylar'm e~yas1 mtizeoloji anlay~ma gore dtizenlenmeye ba~lanm 1 ~trr. Sultan Abdtilmecit tarafmdan yaptmlm1~ olan Dolmabahye Saray1'nm, Hazine-i Hassa Nezareti Binas1 yaptlmca Hazine KapJSJ adm1 alan Kordon KapiSl, tizerindeki Ziver'in a~agtya aynen ahp degerlendirdigimiz kitabesinden an la~ tlaca~ Uzere, H.1272/M.l856 senesinde tamam l anmt~ttr. Ceride-i Havadis gazetesinin 7 $evvall272 (II Haziran 1856) tarihinde yaymlad1~ yaztda Dolmabahye Sarayt' nm do~enmesinin bittigini ve Sultan Abdiilmecit'in 7 Haziran 1856 Cuma giinii bu yeni sarayma ta~mdtgtm ve ertesi giinii devlet erkanmt da yine bu Saray'da kabul ettigini yazmaktadtr. Ziver Pa~a tarafmdan nazmedilen Ta'lik hath kap1 kitabesi ise H.l272/M.l856 tarihli olup bu tarihin, i-;itabenin giiherve~ noktalt harflerinin ebcedle degerlendirilmesiyle bulunacagt anlattlmt~ttr. Musahip ve ~ir

3 olan Ferik Ziver Pa~a, Abdi.ilmecit ile annesi Mihri~ah Sultan 'm yapttrdtklan bi.iti.in <;:e~me ve binalarma ~iir yolu ve ebced hesabtyla tarihler di.i~i.irmi.i~ti.ir. Dolmabah<;:e Sarayt' nm Hazine Kaptst i.izerindeki Ta'lik hath kitabenin son mtsramm noktall harflerinin degeri topland1gmda da H.l272/M.I856 tarihi <;:1kmaktad1r: j.s..uj ~.:>~ cl;...,r. j ~i ~~ t}.l ~4.} )* \)_HI,J..f..s L.i,p J y.; 0 r' J o..vl 01,:.;. ~~ ~ r Y.,Sl_r )'!.ili.ia-o 1...\J J\.;;..S' _,:;. ~~ \TVT Zehi dyineve~ seng-i musaykaldan bina kild1 Miizeyyen eylesiin Ziver giiherve~ babm1 tarih Ser-i Abdiilmecid Han anda gorsiin?'ok sefa-i nev Makam-1 jevket oldu mes'adetle bu saray-1 nev 1272 J J> log..:;.j..:;.j~i.g =1272 Dolmabahye Saray1, Saltanat Kaptst'mn dt~ ve i<;: yi.izi.inde, Val ide Kaptst'nda oldugu gibi yalmz Abdi.ilmecit Han'm tarihli tugralan vardrr, kitabe yoktur. Saltanat Kaptst'ndan yaln1z Padi~ah at veya araba ile ic;:eri girebilirdi. Onun d 1~mdakiler i<;:eriye ancak yaya olarak, o da izinle gjrebilirlerdi. Beylerbeyi, <;1ragan ve Ytld1z Saraylannda da aynen boyleydi. Sultan Abdi.ilaziz zamanmda kendisine Mts1r Hi.iki.imdan si.isi.i vermek isteyen Htdiv ismail Pa~a Dolmabah<;:e Saray1 Saltanat Kap151'ndan arabas1 ile iyeri girebilmek i<;:in binlerce lirahk ril~vet da~trn 1 ~ ise de ba~aramam1~, kapmm e~ iginde arabasmdan indirilip ic;eriye yaya yilri.iti.ilmil~ti.ir. Yaln1zca Padi~ah' la Valide Sultan araba ile bu kap1dan gec;ebilirlerdi ve onlann arabactlannm elbiseleri altm st,rma is.lemeli ve altm di.igrneli olabilirdi. II. Abdi.ilhamit, amcas1 Abdi.ilaziz'in ve agabeyi V. Murat'm ic;erisinde hal edildikleri, tahttan indirildikleri, denizden ve karadan saldmya a<;:tk, mi.idafaas1z Dolmabahye Sarayt'nda oturmay kendisi ic;in emniyetli bulmamt~ ve 7 Nisan 1877 gi.ini.i ikametgahm1 Ytldtz Sarayt'na nakletmi~tir. Mabeyn feriki Said Pa~a ha'trratmda bu ta~mma olaymt s.oyle anlallr: 7 Nisan 1293, yani bugiin, Be!jikta~ Saray-1 Hiimayunu' ndan Yildtz Kasr-1 Hiimayunu'na biitiin biitiin nakl-i hiimayun vuku' bulup, Yt!dtz Saray-t Hiimayunu ismi verilmijtir. Saar 8'de Kasr-1 Hiimayun-u mezbura muvasafat ettik. Benim ikiimetime mahsus olmak iizere Harem-i Hjjrrwyun duvarmm arkasmda ve bag ir;indeki oday1 efendimiz ihsan buyurdular." istanbul'un fethinde ~ehr i n durumunu, zaptettigi bu yeni beldede kendj nam ve ~anma yakts,tr, oturabilecegi bir yer bu1amayan Fatih Sultan Mehmet, istanbul'da bulundugu mi.iddetye ordugahmda kalm1~, ~ehirden aynlmadan evvel yapttgt toplantlda vezirlerine, pa~alanna "Bundan sonra whflm hurastdtr" diyerek istanbul'u ba~kent ilan :\ tatiirk'lin d~ bttldtgt ilk ycnt hart <y;tl t ~malan ( llj27) L)olm;,oah<;c Sarayt SOkra Salonu'mla ~apthlll~ll bolda). IJoltnab;tlu;~ Sarayt I J ;,r~tni'mk l'cnt h~ Sahnt. i\lal tir ~'Cn t. lla,talti!.t "rasll\tla bu 'alo nu k rah buldu~u t.,:in hir sure hur:u.b tqira ij;ll ~ttii_!.i,(iylcnir (tisll~). edip harap ~ehrin ve surlannm derhal imanm emretmi!? tir. $ehirde imar faaliyetlerine derhal ba!i lamm~, surlarm y k lmt!i k!stmlan onanlarak!iehrin muhafazas1 sag!anm ~. padi~ahla ailesinin ikametleri ic;in de Bizans'm Forum Tauri mevkiinde (bugi.inki.i istanbul Oniversitesi merkez binast) etraft c;ift d uvarla korunmah bir saray yaptlmt~ttr. Bir mi.iddet sonra tekrar istanbul'a gelen, ~eh i rde gezerken Sarayburnu mevkiini ve manzarasmm gi.izelligini goren Fatih, Uzun Hasan seferi doni.i~i.i bu yere ycni bir saray daha yapttrmt~ttr. Bu yeni saray da ic;: iye iki kale ile muhafazahdtr. Bizanshlar zamanmda sur i<;:i bir ~ehir olan istanbul (Konstantiniyye) bu durumunu bir mi.iddet daha muhafaza ederse de sur ic;i ve dt[jl sahalara iskan faaliyetleri Fatih devrinde hemen ba~ lamt~trr. $ehre yakmltgt, bahc;:eleri, mesireleri ile halkm da ilgisini yeken Hali<;: ktytlan Bogazic;i'nden c;ok evvel ragbet gormi.i~ padi~ah lar tarafmdan saraylar, ko~kler yaptmlmaya ba~lanmt~ ttr. brnegin Halic;:'deki Bahariye Saray1, padi~ah lann baharda oturduklan bir yer olduktan ba~ka devlet protokoli.inde de yer altr. Hasbahyeleri vt: bini ~ kasrrlan ile Bogazic;:i ktytlanmdaha sonra gormekteyiz. Divan ~airleri hep Halic;'den bahsederlerken Bogazi<;:i hakkmda tek mtsra soylememi~lerdir. Zamanla padi~ahlar tarafmdan istanbul'un muhtelif mahallelerinde kos.kler, yaltlar in~a edilmi~se de 107

4 108 devletin resml ve din! torenleri yine de Topkapt Sarayt'nda yaptlmaya devam edilmi~tir. Fakat Dolmabahr;e Sarayt 1856'da resmen a<;tldtktan sonra Ramazan aymm 15'inde yaptlan Hrrka-i Saadet ziyaretinin Topkapt Sarayt'nda yaptlmasma devam edilmi~, diger torenler sultanm yeni sarayma almmt ~ ve bu Saray'm ozelliklerinden biri olan muhte~em Muayede Salonu'nda yaptlmaya ba~lanmt~ttr. Sultan II. Abdtilhamit doneminde yanltz bir defa 25 Ocak 1907'ye isabet eden Kurban Bayramt muayedesi Ytldtz'da yaptlmt~ttr. DOLMABAHCE SARAYI'NIN BAZI SALON VE ODALARI Dolmabah<;:e Sarayt'nm ti.im mekanlan i<;inde bazt salon ve odalan kimi zaman ozgtin i~levleri, kimi zaman da i<;inde ge<;mi~ olan tarihl olaylara baglt olarak Saray tarihi i<;inde onem kazanmt~lardtr. Muayede Salonu Saray'm a~agt yukan ortasma rastlayan, admt bayramla~ma anlamma gelen muayede kelimesinden alan bu gorkemli salonda yaptlan torenleri seyre gelen sultanlar, kadmefendiler, el<;iler, yabanctlar sandalyelere otururlardt Topkapt Sarayt'ndan altm taht getirilir, bahr;e tarafmdaki klstma yerle~tirilirdi. Buranm tam kar~tsma gelen loca da kordiplomatik i<;:in haz!rlanrrdt Padi~ahlar, Bayram Namazt'ndan soma Muayede Salonu 'nu.n ko~e odalannda dinlenirler ve salonda sadece ha nedan mensuplan, vekiller, te~rifata dahil ytiksek dereceli memurlar bulunur ve bunlar stray Ia tahtm online gelerek Te~rifati Efendi'nin tuttugu sa<;agt operlerdi ythnda Abdtilmecit burada Franstz mare~ali Pelissier ~erefine btiytik bir ziyafet vermi~. Macaristan imparatoru Fran<;:ois Joseph ~erefme de burada bir resml kabul di.izenlenmi~tir. II. Abdtilh amit'in Muayede Salonu'nda yaptlan bayraml a~malannda tahtm sagma Saltanat Veliahtt Mehmet Re~at Efendi ger;er ve ayakta dururdu. Sonra ya~ strasma gore ~ehzade l er dizilirlerdi. Onlann ardmdan evlenme tarihlerine gore damatlar, pa~lar, beyler ve ya~ strastyla sultanzadeler srralanrrlard1. Tahtm sag on tarafmda $eyhiilislam, ardmda Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, bunlann arkasmda kazasker payesindeki ulema, sonra istanbul payeli ulemalar dizilirlerdi. Tahtm sol tarafmda protokole gore saray erkiint yerini alrrd1. Sadrazam, sonra nazitlar, ardmdan vezirlik payesini aldtklan tarihe gore ktdem strastyla vezirler ve mti~irler ile daha a~agt rtitbedeki mtilki ve askeri rica! ve erkiin gelirdi. Ciilus toreni muayede toreninin hemen hemen aynlsl idi. Padi~ah bayram muayedelerinde de kullantlan altm tahta oturur, yanhz ulema ayaga kalkard1. Tahtm sa<;:agmt

5 J'.... :: L'lllustration Dergisi, , cilt XXVlll. sayt 702, sayfa 8l"de yaymlanmt~ olan graviir. Dolmabahce Sarayt Muayede Salonu'nda Sultan Abdillmecit'in Mar~J Pelissier onuruna vcrdigi yemek (solda). L'lllustration Dergisi, , cilt LXIX, say 1780, sayfa 'de yaymlanmt$ olan gravilr. Dohmabahce Sarayt Muayede Salonu'nda 19 Mart 1877'de Meclis-i Mebusan'm a~ ~~~ ~ (en ilsne). Dolmabah~e Sarayt Harcmi'nde Mavi Salon'un aydmltk bo$1uguna. Atatiirk'iin ha s ta h~mm a~ rla$tlgt donemlerde yapilmt$ o la n asansor (ilstte). Tanzimat'tan sonra mabeyn mus.iri LUtard1. Ulema d1~mda askeri ve mi.ilki erkan ri.itbc ve ktdem Strastyla iki elleriyle sar;ag1 tutar, oper ba~lanna koyarlard1. Padi~a h ewcla Veliaht'm, sonra ya~ strasma gore s.ehzadelerin tcbriklerini kabul ederdi. ir; muayede ise padis.ahm, kadmlannm bayram tebriklerini kabu!udilr. Yalide Suhan'dan ba~layarak, gerek hanedan mensuplannm, gerek yilksek riltbeli devlet memurlannm hantmlan padi~ahm bayrammt tebrik!derlerdi. II. AbdUlhamit devrinde ir; muayede Dolmaoalwc Sarayt'nda degil, Ytldtz Sarayt'nda olurdu. Dolmabahr;e'de muayedeyi bitiren Padi~ah YtldtZ'a gelir, orada hanunlar Padi~h't eteklerlcr, taht sa93g1111 opmezlerdi. Tebrik strasmda Padi~ah istedigi hantmla konu~urdu. Kadmlann tebrikleri strasmda da Muzika-i Hilmayun mars.lar 93lard1. II. AbdUlhamit'in bir muayedesi Strasmda meydana gelen depremde Muayede Salonu'nun muhtes.em avizesinin alt ktsmt yere dus.mus. ve salonun ic;i srr93 kmk.lanyla dolmu~tur. Bu salonda gec;:en onemli olaylardan biri de 19 Mart 1877'de II. AbdUihamit'in ilk Meclis-i Mebusan'l burada torenle ar;mastdtr. Muayede Salonu'nun bahr;e i.izcrinde bulunan sol tarafmdaki oda II. Abdtilhamit doneminde kendisinin tbrenden gizlice aynlabilmesi ic;:in tadil edilen ve bahc;:e 109

6 A1a1urk'un olclugu oda ve yatag1 110 tarafma merdiven yapilnu~ olan odad1r. Bu merdivenden Ataturk'un cenaze toreninde katafalkm onunden gec;ip Muayede Salonu'nun terkedilmesi Strasmda faydalamlmt~tlr. Dolmabahc;e Sarayt'nm en huzunlil ant hie; ~uphesiz butun Turkiye'yi eleme bogan 10 Kas1m 1938 tarihidir. Ataturk'iln cenaze namaz1 bu salonda ktlmmi~ ve cenazesi katafalka konularak halkm ihtiram ziyaretinde bulunmast saglanm1~tlr. Medhal Salon Dolmabahye Saray1'nm d1~ Mabeyn bolilmi.intin gm~ salonu olan Medhal Salon Cumhuriyet doneminde onemli olaylara sahne o lm u~tur. 27 Eylill 1932'de Turk Dil Kurultay1, Eyli.il 1937'de ise T urk Tarih Kongresi ilk kez bu salonda toplanmt~tu. Siifera Salonu Padi~ahhk doneminde yabanc1 i.ilke elc;ilerinin resmi kabullerinin yapildtgl, Saray'm en gorkemli salonlarmdan birisidir. Frans1z buyukkelc;isi M.de Noailles, ingiliz Buyukelc;isi Layard, Avusturya Elc;isi Compte Zichy, italya Elc;isi Galonya, Alman Maslahatgilzan Dr. Boch, iran Maslahatguzan Mirza Cevat Han 11. Abdulhamit'in bu salonda kabul ettigi misafirleridir. I92Tde Ataturk'un - ge li ~ iyle yen i harf c;ah~malanna da bu salonda ba~lanmt~ttr. Ziilvel,iteyn Saray'da ic; ve d1~ mabeyni birle~tiren ve ZU!vec;heyn ad1 verilen salon toplu olarak namaz kllman, mevlut okutulan, nikah ktyllan, kimi zaman da resmi torenlere sahne olmu~ bir yerdir. Saray'm ic;inde zemin kattaki -Binek Salonu sayllmazsatavam oval bic;imde yapdml~ tek salon olma ozelligine de sahip olan Ziilvec;heyn, padi~ahhk devrinde, Atatilrk ve inonu zamanmda ye~it l i ziyafetlerin de verildigi bir yer olarak kullanilml~tlr. Mavi Salon Dolmabahc;e Saray1'nm oda, salon ve sofalan arasmda, silslemelerinin degi~ik gorunu~ ve renklerine gore de degerlendirilmi~ o lanlan vardtr. Ornegin duvar ve tavan silslemeleri mavi oldugu ic;in 67 numarah salo na Mavi Salon denilmi~tir. Tavan si.islemelerini tamamlayan ktrmlzt beyaz kristalden yap1l mi ~ 54 mumlu avize buraya ayn bir ozellik ve guzellik vermektedir. Mavi Salon, Saray'm yaptldtgi devirden beri bir c;ok torene sahne o lmu ~ t ur. Abdulmecit, Mavi Salon'da kadmlanyla c;ocuklannm bayram tebriklerini, Abdulaziz saltanat1 mtiddetince kadmlann, sultanlann tebriklerini, Mehmet Re~at da ci.ilus ne~esi ic;inde, haremin ktzlanndan olu~an bando tak1mmm c;aldtgt mar~ lar e~liginde halkm1 burada kabul etmi ~ti r. Mavi Salon'un aydmltk bo~lugunun orta k1smma Ataturk'i.in hastahgmm agtrl a~t tgt donemlerde bir asansor yap tlmt ~tlr. Buradaki hamamm <;tkt~ md a bulunan karanhk koridordan tekrar Mavi Salon'a gelinir. Mavi Salon'un ko~esinde yer alan Sultan Abdulaziz'in yatak odasmda bulunan karyola, koltuk ve kanepeler Abdulaziz'in cussesine uygun olarak oldukc;a btiyi.ik yaptlmt~ l a rdtr. Buradan Halife Merdiveni'ne u l a~tlt r, kara ve denize iki c;: tkt ~l olan buyi.ik bir salona, Abdi.ilmecit' in yatak odas1 diye gosterilen oday1 da gec;tikten sonra Saray'm en gorkemli salonu Muayede Salonu'na gelinir. Pembe Salon Duvarlannm renginden dolay1 bu ismi alm1~ o lan Pembe Salon'da harem kadmlan toplamp biraraya gelirlerdi. Salonun ortasmdaki buyuk Hereke halts! ve Abdiilmecit tugrah masa, 60 mumlu avize ve odanm dort ko~esine ye rle~tirilmi~ kristal stitunvari ~amdanlar odamn ahenkli gorunu~uni.i tamamlamaktadtr. Ataturk'un, hastaltgt s1rasmda bu salonu c;:ok ferah buldugu ic;in ~ezlongunu vefat ettigi 71 numaralt odadan buraya ta~tttp bu salonda istirahat ettigi soylenir. o

7 Dolmabahce Sarayt Plant Birinci kat plan1 Zemin kat plan1

8 DOLMABAH~E SA~AYI't;UN SALON VE ODALARININ LISTESI 1924 ythnda yaptlan bir tespitte Osmanh doneminden gelen eski harflerle kaytth oda numaralan esas ahnarak bu mekanlar be l irlenmi~. Cumhuriyet doneminde bu numaralar yeni harflerle degi~tirilmi~tir. A~agtdaki liste 1924 ytlmdaki tespitin tutanagma dayanarak 1986 ythnda Zarif Orgun, Arzu Karamani, GOller KarahOseyin ve Hakan GOlsOn tarafmdan yerinde yaptlan yal t ~malar sonucu olu~tu ru lmu~tur. Somaki Oda KULLANIMI ve/veya ADI KULLANIMI w/vcyil ADI Oda No 1 CUMH URiYET CUM HURiYET DONEMi Oda No' CUM II URiYET CUMHURiYt:'l DONEMi 112 SELAMLIK * I Medhal Salon 2 Oda *3 VUke'lli odast *4 Serta bib Odast 5 Misafi r Odast Medhali *6 Misafi r Odast *7 Ozel Katip Odast *8 Seccadeci ve Esvabctbastlann Yatak Odast *9 Seccadeci ve Esvabctba- to $tlarm Vaz.ife Odast Mabeynciler Odast *II Bas Mabeynci Odast *12 Erkan Yemekhanesi * 13 Eski Musahibler Odast *14 Yazt Mahalli-<;:inilik KtSffil *15 Bas Katip Odas 16 Mabeyncilerin Yatak Odast *17 Katiplerin Odas *18 BUyU.k Merdiven'in (Krista! Merdiven) all sahanhgt ilk Dil Kurultayt ( ) ilk Tarih Kongresi (2(} ) BUro 1927'den sonra konuklann bekleme odast Muhaftz Odast Bekleme Basyaver Odast Yavt!r Odast Atatilrk doneminde Ku mandanhk Yatak Odast; ismet inonu doneminde LUtfi Bey'in Yatak Odast Seyler Yatak Odast, Ozel Kalem Yatak Ozel Kalem Odast Genel Sekreter Odast Ozel Kalem Yemek Oda St Gene! Sekreter Hasan Rtza Bey'in Yatak Odast Yaz isleri Odast Atatilrk doneminde Seyler Yatak ; ismct inonil doneminde Gene! Sekreter'in Yatak Odas Ozel Kalem BUrosu *19 Kii~ilk Bim.:k Sillonu *10 Y<~vcr krin Yatak Oda~ *21 Mcscit *22 Arahk *23 Sofa *24 Seryaver Odast *25 Yawrkr Odast ** 26 Slifew Salonu **27 Misalir Odast Medhali u28 Misalir **29 Dinlenmc Odast: **30 Ktrmtll Oda'nm Medhali **31 Ktrmtzt Oda **32 ** **35 **36 **37 **38 **39 Dinlcnme Odast' Scccade Odast Yemek Odast Vcliah t Odast Veliaht'm Dinlenme Odas lbrikdar Odast Camekanh Oda ZU l ve~heyn Dii-Tarih Kurumu G.: nd Kuru! Salonu olar.tl. kullamlmt$\lr. Atatiirk diincmindt! Bc~ kr Yatak Oda~1: daha sonm Kur'an O<.last Atatiirk doncmindc Sofrac.:rl;tr Oda~t: daha ~onra M.:scit Tarihc;i Ulug Bey'in Oda SI Tarihc;i Yusuf Ak<,:ura' mn Odasr 1927'de Atatiirk'lin geli ~iy l e yeni harf cah~malan ba~ lamt~ t tr. i.i niinii Joneminde ibrahim Net:mi Be~/in Misalir Odasr i.inonu doneminde ibrahim ecmi Bey'in Yatak Yatak Odast ( ) i.inonii doneminde Nuri Conker'in Yatak Odasr Atatilrk doneminde Yatak Atatilrk doneminde z.iyafpr ll'r verilmistir.

9 KULLAN IMI vc/vcya AD! CUMH URiYET CUMH URiY ET Oda o 1 DONEM i Oda No' KULLANIMI vc!veya ADI CUMH URiYET CU MH URiYET DONEM i u 4o Vcliaht'm Kabul Odast' ~" 41 Somaki Oda Medhali" 0041 Somaki Oda 0 '''4.1 Halife AbdUlmecit Efendi Kiittiphanesi '"'"-14 llalif._. 1\bdlilmc,it Ercn- c;all~ma di Oda~ 00 -!5 ;1111;1/ Qda,l -!(l Hiink;ir Hamanu *.,-17 San Oda (Mlitik Oda:-1f '' 0 -IX Yah;nl" D..:vk:tlcr llli Uimd;n lan w ai l..:krin111 r..::-iml.:rini11 bulundu.(ht ~~r ~~ -19.\ll'ltll.. Od,,,, 50 Cunl1 Ko~I.. \ oli111;1 in.:n llll rdi,..:n >) I Ca mh Ko~I.. M.:dlwli'' "52 Camh K1l~k ' 53 C.';1ml1 Ko~(.. 'un Glllh:kan knlll 0 :\..j Cam II Ku~I.. 'un.lit!..1:-~lll?55 >)(, ''57 " Kondor o :;~ :vlu a~t.:do.: Sall)llll M..:nli- \Cil <11\lligmdan ~ap1 l ma oda \ lua~l'd..: Salum1 m..:rdi- ''-'",lr;illi!.llld;ul ~.1p1lnm 1><.la "''00 Harcmlll ihl kat I. M.:dhali "'"61 l lar.:nun u ~ l kat II. :vlc.:dhali ValiJc Sultan Kabul ''*63 "'"M Ooas1 1 Validl' Sultan Yatak Oda~1 " Re;,im vc!ia tine Ooalan Sofalan **65 Hatine Oda\1 Meohali "'>66 Re;,im Oda:-1 ~'''67 68 Mavi Salon" Mavi Ooa.. 69 Pembe Oda 70 u :1 Yatak Medhali Yatak Oda~1 Banyo San Oda 1\tatur!.. diincminjc Mi'l Oda\1: daha :-onra lkkkmc Otla't Mi;,alir Yatak Otlas1, i. inonli tliincmindc Mcvhibc iniin li'nlin Yatak OJas1 Alc t inan'1 n Yatak H11mcu;:ilcr Oda~1 i~met inonli'nlin Yatak Atatiirk doncminde Mi ~a li r ; daha sonra Yemck S<~lnnu Ataturk dtinemindc Mi ~alir odas1; daha ~onra Yemek oda'' Atatlirk'Un <;:ah~ma Atatlirk'lin Son Yatak Oda~1 74 **75 **76 77 '''71! *79 *80 *X I *X2 *XJ *X-I *1!5 x6 '''1!7 ~!Hi x9 vc Hamam Elbi\c Odalan Mcdhali Hamam E lbis~: Od a~ 1 Musandra 1 ' All Kat Mu~ hiplcrin obct Odalan M~~lhali Mu~1111pl..:rin Ycm..:k Oda" Musahiplcrin Yalak Oda~ 1 M u~;a h ipkr i n Niibct Oda:-1 Ycm..:k ()d;a,l Mcdhali Ycmck Oda"'" Kuridor (,."ama~ u h anc!ia rem Um..:k Salunu 1 Halifc Mcrdivcni Niibcl <X.Ja,l lkklcmc vc Y.:mck Oda '' 1\tatiirk diim:mindc hitmctc;i kadmlar Yawk Od;l\1 " <XI t\taturk duncmindc Nc :-lb Hcndi'nin Yatak 0- da'' 0 1) I Sak;~ l - 1!;;crif.!;;ell- 1\Wlti rk diincmi ndc llir.- *92 *9J.. 94 *95 *96 All kat II.Salon *97 <;:;~ma~ trlwnc ''91! Mcdhal *99 Utlihan..: * 100 Arahk mahalli 10 I " 102 " 103 )04 * 105 **106 ** 107 ** 108.., U)Q9 )() ** Ill **112 t~ l tlckrin Okuma Odas " mctc;ikrin Y ;~w k Oda" Yavcrkr S..:ddli Oda,., Solrac1lar Yatak Oda~1 OUrrli Schvar'm Yatak Oda":" Mcrdivcn Pcmbc Salon: Ar;thk Mahalli Birinci Kadmcfcndi Yatak OdaM:: Halife Abdlilmccit'in oglu Omcr Faruk Efendi' nin Yatak Odas :' Binnci Kadmeli:ndi Oaire~ Salonu 1\talilrk diincmindc Yavcrlcnn Oda" 1\wtilrk diincmindc l;mirbcrlcr Yatak Oda.\1 Atatlirk diincmindc K1hc,; Ali Bcy'in Y<llak Ot!as1 Atatlirk doncmindc Ha ~an Cavit Bcy'in Yatak Oda\1 Atatlirk'Un Yatak Oda~1 Al<ltlirk doneminde Sabilla Hamm'm Yatak Oda\1; daha ~onra i.inonil'niln Yatak OdaM Atalilrk doncmitrde Zehra Hamm'm Yatak Oda SI; i.inonu doncmindc Omcr inonil'niin Yatak ()r)a)l l.inonil donemindc Misalir Salonu 113

10 KULLANIMI ve/veya ADI KULLANIMI ve/veya AD! Oda No' OONEMi Oda No 1 CUMHURiYI:::T DONEMi 114 ** 113 ** 114 ** 115 **I 16 ** 117 ** 118 ** 119 ** 120 ** ** 123 *124 *125 *126 * 127 * 128 * 129 *130 * 131 *132 * 133 * 134 *135 * 136 * 137 *138 * 139 *140 *141 *142 *143 *144 *145 *146 *147 *148 *149 *ISO *151 **152 ** 153 **154 **!55 Ba~kadtnefendi Oairesi ve u ve Abdesthanesi I Hamarn IV. C Medhal ve Abdesthane V. Oda V Musandra ve Merdiven Kiler Merdiven ve Salon I Sofa!' Aral1k Mahalli IV. Oda 2 s KU~iik Oda 2 '!7 ve Salon Merdi veni Medhal _ ls _ 2~ 18 Yemek Medhal. I Medhal ve abdesthane I IlL Oda Medhal I Sofa 29 I Atatiirk doneminde Seryaverlik ; i.inonii doneminde Erda! lno nii'niin Yatak Atatiirk doneminde Katib-i Umumi'nin Yatak Odas ; i.inonii donemindc k1z1 ve annes1llln Yatak Atati.irk doncmindc Da hiliye Vekili'nin Yatak Atatiirk doncmindc Emirberler Yatak Atati.irk donemind!! Dahiliye Vekili'nin Yatak ; i.inonii doneminde S hhlye Vekili Refik Saydam'm Atati.irk doneminde Recep Zi.ihti.i Bey'in Octas1 Atati.irk donemindc Ce vat Abbas Bey'in Yaverler Yatak **156 ** 157 ** 158 **159 "''' 160 *'' 161 "'* 162 **16J **164 ''* 165 **166 *"'167 ** 168 *"'169 ** 170 ** 171 **172 *" 173 ** 174 ** 175 **176 **177 ** 178 ** 179 ** 180 ** 181 ** 182 ** 183 **184 ** 185 ** 186 ** 187 **188 **189 *190 *191 *192 *193 *194 *195 *196 *197 *198 *199 *200 *201 *202 *203 *204 *205 *206 *207 II Musandra Sofa "' I Medhal ' 1 I Mcdhal I I ll. Oda Musandra Medhal I IV. Oda Musandra Mcdhal I Musandra II. Kadmcf'cndi Dairesi Medhali I Musandra Salo n All kat Hamarnlar Kori doru All kat II. BUyUk Salon ve Merdivcn Meclhal ll. Oda Medhal w Abdesthane I Kahve Ocag1 Di~c;i Odasr'' Hazinedarlar Odasmm Medhali I" II 208 II. Kadmefcndi Dairesi Mcdhali" *209

11 KULLANIMI ve/veya ADI KULLANIMI ve/vey< ADI Oda No' ClJMHLJRiYET DONI:Mi Oda No' OONEMi U2 1J : "2 15 **216 **217 21X 6211} ''220 )221 0(;2:!2 #!1..,.:!23.:!.:! Ji) 22(l o<.:!.:!7.:!.:!~ 11. Oda All Kat ~on!>it1on D<~irc Mcdha1t I 111. Oda Mu:.:llllh~t Ah 1-.ll D~nrc M, dhali I. Od<~ I Val ide Daircsi Mcdlwli tbt k:tu I I\. Oda \krdin n w :V1t":m dr~ Sui a I * IV. Oda MUAYEOI: SALONU JOO Mua~cdc Salunu JUI Muaycdc S;tlonu imirahat Oda~t 302 Mua~cdc S;tlonu imirahat Oda''.IOJ Mua~cdc Salonu istirahal Oda~ l.\()4 Muaycdc S;tlnnu K ii~c Oda~t Atattlrk'lin kent halkma ~iiykvi (I 'I cmmuz 1927); Atallirk 'iin katafall..t!>:iy gt gc~i~i ic;in ~crlc~tirildi: Awtiirk 'lin Ccnazc N:~mat.t kt lmd (19 Ka~11n 193X) NO I LAR 1 Ntlln:tralann y:11111h.iakt ( 0 ) tcmin kall. ( 00 ) isc birinci kau hdirtmcktctlir. ll):!-lttttan;ogmda 29nll.ltt 11<.lanm kar~l,ma bir~) ):olllm;um~llr. Z.trit' Orgun'un \crdigi hilgilo:rc gore "Dinknmc Od<!~t" olarak bclirtilmi~tir llll:ln:tgiih.i;o J2 llll.iu oo;mm kar~t>llla bi~) ya111mam1~11r. Z.1rit' Ot gun'ttn \crdigi bilgt1crc giirc "Din1cnmc Od:N" o1arak bclini 1 mi~ Ill'. ' 1924 llllan<tgmda 36 no.lu odan m ka~t~ma bir~cy yattlmamt~ tt r. Zarif' Orgun'un vcrdigi bilgilcn.: gon: "Vcli: ht'm Dinknmc Oda >~" olar;tk Oc: li nilmi~tir. ' 1924 lutanagmda 40 no.lu ooanm k<lr~l~llla bir~y yatthnamt~llr. Z.lrif Orgun'un vertligi bilgikrc dayanarak "Vdiaht'tn Kabul Oda~t" ol;trak bclmilmi~tir. ''1924 tutanagmda 4 I no.lu ocjanm ka~1~111a bir~cy yaztlmamt~ llr. /\ncak Somaki Oda'y;~ hu odatlan gec;:ilerck girildigi t~in bu bi9imtlc bc l irtilm i ~ t ir tutanagtntla "S:~n Otla" olarak bc li rtilmi ~tir. lluglin "Mliztk Oda>t" olarak tannnlanmaktadtr. '1924 llltanagmda "Miitik Odast" olarak gec;:m~ktedir. Ancak buglin Miltik Qda..,, olarak bu ooanm yanmdaki 47 no.lu oda tantmlanmaktadtr tutanagmda Camh Ko~k vc birimlcrinc ih~kin "51-57" arasmtlaki numaralar. Camh K o~ k bu plana ck1cnmcdiginden gostcr i lmcmi~ t ir. w 1924 tu tanag111da hcrhangi bir wn mlama yok tu r. Ya hltz " E~ya yok tur" notu bulunmaktttdtr tutanagmda hcrhangi bir tammlama yoktur. Yalmz "E~ya yoktur" notu bulunmakwdtr. t: 1924 llltanagmda "Harcm'de Ktrmtzt Oda" olarak kayuhdtr. bugim "Validc Sultan Kabul Odast" olarak tantmlanmaktadtr. 1' 1924 llltanagmda hcrhang btr kaytl yoktur. "1924 nnanagmda "Harem Daircsi Ost Kat!.Salon" olarak kayllhdtr. 1 'Sara) ic;:inde "77" numarayn rast lanmamt ~llr. 1 "1924 llltanagmda "Ycmck Odast" olarak kayuhdtr. Bugiin "Abdlilmccit'in Yatak Oda~t" diye tammlanmakwdtr lutanai!mda "Harem Dairesinde Alt Kat!.Salon" olarak kaynhdtr. ZarifOr!!un'un verdi~i bilgilere gore burada "Harem Binek Salonu" diye be1inilmi~ ti r. '' 1924 tutan <~gllltla 91 no.lu otlanm kar~oltgtntla htr~cy yauh dcgildir. Bur.tdaki tanunlama Z;trif Orgun\m vcrdigi hilgilcrc gore yaptlmt~ltr. 1''1924 tutanagmda hcrlwngi bir kayn yok tur. )o 1924 tutanagmda hcrhangi bir kay 11 yoktur. Zaril Orgun'un, crdigi bilgilcrc gore ourru Schvar"m Yatak Otla~t" olarak bclirulmi~tir. '' 1924 tutanagmda "U>t Kat II.Sa1on" olar.1k kayuhdtr.!! 1924 llllanagtnda hcrhangi bir kay11 yoktur. Z;trif Orgun'un vcrdigi bilgikrc gtirc "I.Kathnct'cndi Yatak Odm.,.. olarak hcl inilmi ~ti r.., 1924 tutan<tgtnda hcrhangi bir kaytl yok tur. Bu bilgi Zaril' Orgun'tlan ahnmt~llr. '1924 tutanajjmtla " IV.Oda" olarak kayllhtltr. '' 1924 llltanagtntla "Koritlor" olamk kayuhdtr.!<> tutanagmtla "Salon Mcrdivcni" olar.tl.. kayuhdtr. "132"' numara. Dolmabah.;c Sar:tyt ic;indc iki ycrdc bulunmaktadtr: bun1.trdan biri..:emin katta. digcri isc birinci kauadtr. Birbirini i7.1cycn t1ltmaralar tlikkatc almdtgmda list kauaki otlan 111 numarastnm "122" ol111a>t gcrcktigi it.lcnimi uyannu~ vc boyle bc lirtilm i~tir. " Aynt kapt numar.''' iki ycrde bulunmaktadtr. Biri tcmin kaua.digcri t'c birinci kauadtr. "132" no.lu odada oldu~'ll gibi birbirini izleycn numardlar tlikkate <tlmarak zemm kauaki numaranm dogru oldugu kabul cdilm~tir.!'dolmabahc;e Samyt t~mdc biitiin oda1ann 1-.aptlannda numaral:tr bulunmaktadtr. Fakat " vc 13Tnci kapt numaralanna hic;birycrdc rami:tnmamt~lll'. Ancak 1924 tutanagmda "135- I.Otla, U6-li.Oda. 137-III.Oda" olarak kaytt1 d r. ''' 1924 tutanagmtla "Mcdhal vc AbdcsthaiJC" olarak kaynhdtr tutanagmcla " vc Abtksth<mc" olara l.. kayllhdtr tutanagmda "Kondor vc Salon" olarak kaynhdtr. : sara~ t~inde "203" no.lu oda bulunamam1~1r. Bu numara btilgesinde tek ~ odamn burast olmast ve numaralamalann gtdi~i bu odanm "203" no.lu olmast gcrcktigi izlenimini vcrmcktedir. 11 "206" numara \:tt'llyda hcrhangi bir kapmm lltenndc bulunama nu ~ ur. Ancak "205" vc ''207" numaralt odalann arasmda kalan odantn uzcrindc numara olmm.ltgmdan bu odamn "206" no.lu oda olclugu tahmin cdilmektcdir. "'1924 llltanagmda "184" vc "20!S" no.lu odalann kar~thgtnda "II.Kadm Datresi" kaydt vardtr 115

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Gelişimi 1 B. Protokolün Anlam ve Önemi 5 C. Protokol Mevzuatı 12 D. Protokol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları. 13 II. BÖLÜM PROTOKOL İLKELERİ

Detaylı

DOLMABAHÇE SARAYI ÖĞRETMENLER İÇİN KAYNAK ANLATIM METNİ

DOLMABAHÇE SARAYI ÖĞRETMENLER İÇİN KAYNAK ANLATIM METNİ DOLMABAHÇE SARAYI ÖĞRETMENLER İÇİN KAYNAK ANLATIM METNİ Sevgili öğrenci arkadaşlar Gezi sırasında saray içerisinde uymamız gereken bazı kuralları kısaca hatırlatalım; Saray içerisinde görüntü almak; fotoğraf

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Say : 67496438/915/3745694

Say : 67496438/915/3745694 MU~ V ALiLiGi ii Milli Egitim Miidiirliigii Say : 67496438/915/3745694 Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikasmm Kapatllma Karan 07/04/2015... KA YMAKAMLIGINA ) (ilr;e Milli Egitim MUdiirltigU) MU~... MUDURLUGUNE

Detaylı

TT- bsoloh ro.y, t s?

TT- bsoloh ro.y, t s? TT- bsoloh ro.y, t s? profösör Plttard il«bayan Pittara'ırı istanbulda verdikleri konferanslarla jursa,yslovnyı görmeleri hususunu**. eair buyurulan hususlara vc arzuları Üzerine Tuzlada yaptıkları rezinti

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu . Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu çıtaların şekildeki gibi birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisindeki çıtalar birbirinin orta dikmesidir?

Detaylı

03 Kasım Kasım 2014

03 Kasım Kasım 2014 03 Kasım 2014-09 Kasım 2014 Kasım 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 03 Kasım Pazartesi 10:00 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YIL AÇILIŞ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06.02.2013 Karar Sayısı : 41 Başkanlık Divanı Karar Tarihi :03.10.2013 Sayı : 55 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 26/04/2011 tarihli gündemi

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Kafeteryalarımıza Yaz Geldi

Kafeteryalarımıza Yaz Geldi , Aralık Sayı 2010 23 Kafeteryalarımıza Yaz Geldi Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlarda yaz aylarının yaklaşmasıyla çevre düzenleme faaliyetleri hız kazandı. Bahçe düzenlemelerinin

Detaylı

T.C. V ^ ' / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. V ^ ' / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. V ^ ' / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-13 b C - 2 S S C f 5^/04/2015 Konu: Manavgat 1080, 1442, 1917 parseller

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 5. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 5. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.04.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ı 4 a ty a B ü y C k ş e l«r B e le d iy e s i 4 P la n la m a Ş u b e ( / «R ıriü ğ ü S a y ı 9 0 8 5?? 6? - 3 0 1 0 3 - F? 3 6 1 T a tih. 2 3.0 8. 2 0 1 7 D o s y a N u m a ra sı- 2 Ü 1 7-5 d i! 5

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:16.07.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

2 ARALIK 2010 9 ARALIK 2010 13 ARALIK 2010 14 ARALIK 2010

2 ARALIK 2010 9 ARALIK 2010 13 ARALIK 2010 14 ARALIK 2010 2 ARALIK 2010 Dermokozmetik ve İlaç Dışı Eczane Ürünleri Komisyonumuz 22-23 Ocak 2011 tarihinde Güneyde Eczacılık Buluşması adlı ilaç dışı eczane ürünleri etkinliği ve meslektaşlarımıza yönelik yapılacak

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 2. Performans Sonuçlar Tablosu SIRA NO PERFORMANS GÖSTERGES 2007 YILI HEDEF 31 ARALIK SONU T BAR LE GERÇEKLE EN 01 SANAY DENET M % 20 % 20 02 KATI ATIKLARIN TOPLANMASI 140.000 TON 140.000 TON SÜPÜRME ANA

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

23 Mart Mart 2015

23 Mart Mart 2015 23 Mart - 29 Mart Mart 9 1 10 2 3 4 5 6 7 8 11 9101113 12 13 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nisan 13 23 Mart Pazartesi 24 Mart Salı 25 Mart Çarşamba 26 Mart Perşembe 27 Mart Cuma Dünya Tiyatrolar Günü 13:00

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

BEYAZ YALI Yalı dekorasyonu deyince, genellikle nostaljik çizgiler, eski ve yeniyi içiçe yaşatan dizaynlar, klasik, y a da y an klasik döşenmiş m ekanlar akla geliyor. Oysa, First için görüntüleûiğimiz

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

«yi. mm *» R 6 / trrrrırm nttftı ,. ^ KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir.

«yi. mm *» R 6 / trrrrırm nttftı ,. ^ KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir. ,. ^ R 6 / «yi mm *» KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir. Bu süslü tavandan 750 ampulle aydınlatılmış essiz bir avize sarkar. Dolmabahçe Sarayı'nın bütün

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ NE TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM HİZMETLERİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER

ÜNİVERSİTEMİZ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ NE TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM HİZMETLERİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER ÜNİVERSİTEMİZ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ NE TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM HİZMETLERİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. EGO Otobüsleri ile Ulaşım Hizmetleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin

Detaylı

ii Milli Egitim Miidiirliigii

ii Milli Egitim Miidiirliigii T.C......,. MUS V ALILIGI ii Milli Egitim Miidiirliigii Say1 : 73774402/160.02.09/ 1174493 Konu: Mangala Y an~mas1 19/03/2014... KA YMAKAMLIGINA Il

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI A. Karaşin Dicle

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

PLAN BÜTÇE VE HUKUK KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE VE HUKUK KOMİSYON RAPORU Tarih : 02/03/2016 Karar No : 15 PLAN BÜTÇE VE HUKUK KOMİSYON RAPORU 01/03/2016 Tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen, 07.01.2016 Tarih ve 21 Nolu Meclis Kararı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU O ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTİRAZ SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4080 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Numarası: 2016-9446 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ERZURUM GEZtSt. müteakiben de Mudanya'dan Hamidiye Kruvazörn ile Karadeniz'e hareket

ERZURUM GEZtSt. müteakiben de Mudanya'dan Hamidiye Kruvazörn ile Karadeniz'e hareket CUMHURBAŞKANı GAZt MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN 1924 ERZURUM GEZtSt Yrd.Doç.Dr.İbrahimEthem ATNUR* Malum oldu~u gibi Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması üzerine, Türkiye co~rafyası üzerinde. daha savaş yıllannda

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı:141 Toplantı Tarihi: 29.04.2014 Salı Toplantı Saati: 12.30 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V - f y EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- A f Konu: Korkuteli/Uzunoluk Mah. 803 ada 3,4,5

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR NO : 01 KARAR TARİHİ : 30/01/2013 Giresun İli Mahalli Çevre Kurulu 30/01/2013 Çarşamba günü saat 15:00 de Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Yüksel ÇELİK Başkanlığında toplanmış olup,

Detaylı

DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM. : M.Kadri AYDINLI. : İbrahim İNCEKUL. : Metin YURDUSEVEN

DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM. : M.Kadri AYDINLI. : İbrahim İNCEKUL. : Metin YURDUSEVEN MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 02 / TEMMUZ / 2013 SALI GÜNÜ SAAT 18.00 DE YAPMIŞ OLDUĞU TEMMUZ / 2013 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETİ. =============================================================

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyukşelılr Belediyesi Planlama Şube VüOüJluğü Sayı 90852?6?-301 03-F?cr3 S - Tarih 03.1Û2Û17 Dosya Numarası- 2ü'7-i7857ö V T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. G*a*U*, / : - & A EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Sb Q 9 - ^ '? 8 (? 0 ty./0 9 /2 0 1 4 Konu:

Detaylı

23.02.2012. b TT :Taşıyıcı teker genişliği Kaymalı yataklı tekerler daha küçük yükler için kullanılırlar

23.02.2012. b TT :Taşıyıcı teker genişliği Kaymalı yataklı tekerler daha küçük yükler için kullanılırlar .0.0 Teerler ve Raylar Vinç Köprüleri Kren Köprüleri TEKERLER VE RAYLAR TEKERLER Araba ve gezer öprü teerleleri bilyalı ve aymalı yatalı yapılabilir. Teerler arabaların veya öprülerin raylar üzerinde yuvarlanma

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI? ; > :! \ W" / İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo. ıış Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-^ Konu: Kepez, Sütçüler Mah. 26749 ada 7 parsel

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. ad em m urat yücel MUSTAFA TOKSÖZ MEHMET KULA

T.C. ALANYA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. ad em m urat yücel MUSTAFA TOKSÖZ MEHMET KULA Meclis Başkam Meclis Katibi Meclis Katibi T.C. ALANYA BELEDİYESİ MECLİS KARARI ad em m urat yücel MUSTAFA TOKSÖZ MEHMET KULA Dönemi Karar Tarihi 2018 04-09-2018 Birleşim Oturum 1 1 Karar No Eki 178 1 İmar

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil;

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; keyifli bir yaşam sunuyor. Yaşadıklarınızdan çok daha

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı