KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavları hakkında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki öğrenci kaydı, eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, b) ANO : Ağırlıklı not ortalamasını, c) Dekan: Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, ç) Ders Kredisi : Haftada bir saatlik teorik ders bir kredi saatini; uygulama, laboratuar, bitirme çalışması, seminer ve benzeri çalışmaların iki saati ise bir kredi saatini, d) Fakülte: Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, e) Fakülte Kurulu : Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu, f) Fakülte Yönetim Kurulu : Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu, g) Koordinatör: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir öğretim yılı için görevlendirilen öğretim üyesini, ğ) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini, h) Rektörlük: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünü, ı) Uygulamalar: Eğitim yılı başında anabilim ve bilim dallarınca istenen, öğrenci tarafından o eğitimöğretim yarıyılı ya da yılı içinde yapılması zorunlu olan laboratuvar ve kliniklere ilişkin pratik çalışmaları, i) Üniversite: Kafkas Üniversitesini, j) Üniversite Senatosu : Kafkas Üniversitesi Senatosunu, k) Üniversite Yönetim kurulu : Kafkas Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu, l) Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Yılı, Akademik Takvim ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Hükümler Öğrenci işleri MADDE 5 (1) Fakülte öğrencilerinin kayıt yenileme ve kayıt silme işlemleri, yatay geçişler ve bunların intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlar ile ilgili işlemler konusunda Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. (2) Fakültede okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim MADDE 6 (1) Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır. Bir yıllık eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört haftadır. Sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. (2) Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim-öğretim süresi beş yıl olup, bu eğitim-öğretim süresinin ilk iki yılında Temel Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi, son üç yılında ise Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi verilir.

2 (3) Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi en geç Mayıs ayı içinde Üniversite Senatosunca belirlenir. Katkı payı MADDE 7 (1) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulu nun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır. (2) Bir eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ya da kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyılın başında ödenir. Kesin kayıt ve kayıt yenileme sırasında, katkı payının ilk taksitinin yatırıldığına ilişkin belgenin aslı ibraz edilmelidir. (3) Katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kesin kayıtları yapılmaz ve kayıtları yenilenmez. Katkı payını yatırmayan öğrenci derslere ve sınavlara katılamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kesin kayıt işlemleri MADDE 8 (1) Diş Hekimliği Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Fakülteye kesin kayıt işlemleri ÖSYM nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. (2) Fakülteye kayıt için aşağıdaki koşullar aranır: a) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu ya da mezuniyet belgesi ortaöğretime denk olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan yabancı ülke okullarından mezun olmak. b) Öğrenci Seçme Sınavı veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesine merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak. c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak. ç) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. d) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar, Fakülte ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Fakülteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır. e) Diş hekimliği klinik uygulamalarını yapmaya engel bir durumunun olmaması gerekir. Eğitim koordinatörlüğü MADDE 9 (1) Her sınıf için bir öğretim üyesi koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatörler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Dekan Yardımcılarından birisi Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığı görevini yürütür. Koordinatörlerin görevleri ile ilgili esaslar bir yönerge ile düzenlenir. Ders kayıtları MADDE 10 (1) Ders kayıtları otomasyon sistemi üzerinden yapılıp, Danışman onayı ile kesinleşecektir. (2) Belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yılda derslere, uygulamalara devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Verilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, bunu izleyen yılın başında ikinci defa kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt dondurma MADDE 11 (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı aranmaksızın eğitim-öğretim yılının ilk on iş günü içerisinde yapılır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak Sağlık nedeni ve sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu süre geçerli değildir. (2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir, bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edip edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. (3) Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar uzatılır. Yatay geçiş MADDE 12 (1) Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Derslere İlişkin Hükümler Dersler ve kredileri MADDE 13 (1) Eğitim-Öğretim, derslerin içeriklerine uygun olarak yarıyıl veya yıl esasına göre yürütülür. (2) Derslerin müfredatı ve yapılacak uygulamalar, öğretim elemanlarının vereceği dersler bilim ve ana bilim dalı kurullarınca belirlenir, ait olduğu öğretim yılının başlama tarihinden en geç üç hafta önce Dekanlığa bildirilir, Fakülte Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. (3) Bütün programlarda bir dönem 30 AKTS kredisidir. Fakülte ders programında mezuniyet için gerekli toplam AKTS 300, Öğretim programı; teorik dersler, uygulamalar ve seminer çalışmalarından oluşur. (4) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Diş hekimliği eğitim-öğretim programında her sınıfın güz yarıyıllık dersleri, bahar yarıyıllık derslerinin ön şartı ve tamamlayıcısıdır. Ortak zorunlu dersler hariç tek dersten başarısız olsa dahi öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi veya dersleri tekrar eder. Öğrencilerin zorunlu uygulamaları MADDE 14 (1) Diş Hekimliği klinik dersleri ile ilgili uygulamalar 3 üncü sınıfta gözlemci öğrencilik, 4 üncü sınıfta klinik uygulama ve 5 inci sınıfta staj uygulamaları tarzında yapılır. Gözlemci öğrenciler ilgili anabilim dallarının kliniklerinde ve/veya laboratuvarlarında dönüşümlü olarak pratik yaparlar. Bu öğrencilerin zorunlu olarak yapmaları gereken uygulamalar, ilgili anabilim dallarınca belirlenir. (2) Müfredatta belirlenen tüm çalışmalar; niteliklerine göre teorik dersler, ve/veya uygulamalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmaları MADDE 15 (1) Meslek derslerinde başarılı olan 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri başarılı oldukları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmalarının 1/3 ünü, dersleri başardıkları yılı takip eden yaz tatilinde yapabilirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili ana bilim dalı başkanlığınca karar verilir ve Dekanlık onayı ile ilan edilir. Bu programa katılan öğrenci iki haftadan az çalışamaz. İki haftadan az çalıştığı takdirde öğrencilerin yaptığı bu klinik çalışmalar dikkate alınmaz. Staj eğitimi MADDE 16 (1) 4 üncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, 5 inci sınıfta programda yer alan derslerin yanı sıra aşağıdaki ismi yazılı stajları başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Acil stajının alınması ile ilgili kararı her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte Kurulu verir. (2) Alınması zorunlu stajlar şunlardır: a) Diş Hastalıkları ve Tedavisi, b) Oral Diagnoz ve Radyoloji, c) Protetik Diş Tedavisi: 1) Total-Parsiyel, 2) Kuron-Köprü, ç) Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, d) Pedodonti, e) Ortodonti, f) Periodontoloji, g) Endodonti. Staj süreleri MADDE 17 (1) Staj süreleri on dokuz iş gününden az olmamak üzere eğitim yılı başında Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenir. Staj, akademik takvimde belirtilen süreler boyunca kesintisiz devam eder. Ortak zorunlu dersler MADDE 18 (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. Derslere devam zorunluluğu MADDE 19 (1) Öğrencilerin teorik derslerin % 70 ine, uygulamaların ve laboratuvar çalışmalarının en az % 80 ine devamı zorunludur. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında sağlık raporu dahil mazereti dikkate alınmaz. (2) Bir dersin yarıyıl veya yıl sonu sınavına girebilmek için; a) Teorik, uygulama ve laboratuvarların % 70 ine katılmak, b) Uygulamaları başarıyla tamamlamak gerekir.

4 (3) 3 üncü sınıf gözlemci öğrencileri ile 4 üncü sınıftaki öğrencilerden klinik ve/veya laboratuvar çalışmalarının en çok % 25 ini klinik uygulama süresi içerisinde tamamlayamadığı için yıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere Eğitim-Öğretim dönemi dışında telafi hakkı tanınır. Anabilim dallarının bu öğrencilere telafi programı açması zorunludur. Telafi programının süresi en az on iş günüdür. Bir öğrenciye en fazla üç dersin klinik ve/veya laboratuvar çalışmalarından telafi hakkı verilir. Öğrenci, tamamlayamadığı klinik çalışmalarını % 50 fazlasıyla yapmak zorundadır. Telafi çalışmalarının programı, ilgili anabilim dallarının önerileri alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve programın başlama tarihinden bir hafta önce ilan edilir. Bu öğrenciler telafi programını başarıyla tamamlamaları halinde o dersin bütünleme sınavına girerler. Devamsızlık MADDE 20 (1) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş ve uygulamalarda başarısız olan öğrenci, o dersi tekrar eder. Ancak devamını alıp da, yarıyıl sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenci ders kaydı yaptırmak şartıyla, istediği taktirde derslere devam etmeksizin daha önce almış olduğu ara sınav notlarıyla o dersin yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilir veya dersi tekrar edebilir. Staj ile ilgili olarak 25 inci madde hükümleri uygulanır. İntibak ve muafiyet MADDE 21 (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki hafta içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden iki yıl geçmemiş olması şartıyla, muafiyet istediği dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesi ile Dekanlığa başvuruda bulunabilir. Ortak zorunlu dersler için iki yıllık süre koşulu aranmaz. (2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar. Muaf olunan dersler M harfi ile değerlendirilir. (3) Fakülteye intibak işlemleri Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. Sınavlara İlişkin Hükümler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 22 - Sınavlar Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenerek bölümlere bildirilir. Bu sınavların gün ve saatleri öğrenci sayıları ve derslik kapasiteleri de dikkate alınarak bölüm başkanlıklarınca programlanır ve dekanlık/müdürlük tarafından en az iki hafta önce ilan edilir. Gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. (a) Ara sınav; bir yarıyıl devam eden derslerde en az bir, iki yarıyıl devam eden hazırlık sınıfı derslerinde en az iki kez yapılır. Ara sınavdan önce öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar ve benzeri çalışmaların, o dersin ara sınav notuna etkisi %50 oranını aşamaz. Bu durumda ara sınavın not ortalaması tüm katkıları ile birlikte aritmetik ortalama olarak hesaplanır. (3) Bir sınıf için bir günde en çok iki ara sınav yapılabilir ve yazılı yapıldığı takdirde bir ara sınavın süresi en az bir ders saatidir. Kısa süreli, çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı gibi sınavların türü, niteliği ve özelliğine göre bu süre ilgili öğretim elemanı tarafından kısaltılabilir. (4) Bir ders için iki veya daha fazla ara sınav yapıldığı takdirde, ara sınav not ortalaması aritmetik ortalama yöntemiyle hesaplanır ve bulunan ortalama tek not olarak karnesine işlenir. b)yarıyıl/yılsonu sınavları: Yarıyıl/yılsonu sınavları; öğrencinin öğretimi tamamlanan derslerden başarı durumunu belirlemek amacıyla, yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlardır. Yazılı sınavlarda öğrencilere en az iki ders saati süre tanınır. Sınavın özelliğine göre süre kısaltılabilir. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler 0 (sıfır) almış sayılır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için öğrencinin; a) Ders kaydını yaptırmış,

5 b)teorik derslerin(ek cümle :RG-24/7/ ) 1 Dil Hazırlık Sınıflarında %80 ine, diğerlerinde %70 ine; uygulama/laboratuvarın %80'ine katılmış, c) Uygulamaları/laboratuvarı başarılı olarak tamamlamış olması, gerekir. (2) Birinci fıkradaki koşulları yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. (3) Yarıyıl/yılsonu sınavına giremeyecek öğrencilerin listesi gerekçesiyle birlikte sınavdan önce dekanlık/müdürlükçe duyurulur. (4) Bir yarıyılı kapsayan dersin yarıyıl sonu sınavı o yarıyılın; iki yarıyılı kapsayan dersin yılsonu sınavı ise ders yılının sonunda yapılır. (5) Bir dersin uygulaması veya laboratuvarı ayrı ayrıprogramlanmış ise yukarıdaki koşullar; ders, uygulama ve laboratuvar için ayrıayrı geçerlidir. (6) Ayrı olarak programlanmış uygulama, laboratuvar derslerinin içeriği, değerlendirilme şekli ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına katkısı; ilgili anabilim dalı/bölümce, dönem başlarında hazırlanarak fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kuruluna sunulur, alınan karar öğrenciye duyurulur. c)bütünleme sınavı : Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme hakkını kazanıp da giremeyen ya da sınava girip başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınav hakkından faydalanırlar. (2) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavından en az on beş gün sonra yapılır. (3) Bu sınavda da yarıyıl/yılsonu sınavının şartları ve kuralları uygulanır. ç) Staj Sonu Sınavı: 5 inci sınıf öğrencileri için staj süresinin bitiminde pratik ve teorik olarak iki aşamada yapılan sınavdır. Söz konusu sınava 25 inci madde hükümleri uygulanır. d) Mazeret Sınavı: Ara sınavlarına ve bütünleme sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Yarıyıl sonu ve yıl sonu sınavları için mazeret sınavları açılmaz. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili belgeler ile dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını Yönetim Kurulu kararında belirlenen tarihler arasında kullanırlar. Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılamaz. e) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav şartlarını yerine getirmiş, ancak pratik sınavdan başarılı olmasına rağmen stajdan veya tek dersten başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınavdır. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Başarı notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır. f) Muafiyet Sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır. Bu sınav, Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesine göre yapılır. g) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, biri bütünleme olmak üzere verilen iki sınavdır. Bu sınavlar öğrencilerin dilekçe ile başvurmaları halinde dekanlık kararı ile 34 üncü madde hükümlerine göre yapılır. (2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinden en az iki ara sınav ve yıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin ara sınav ortalamalarının ve yıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları eşit olarak alınır. Derslerden başarılı sayılmak için başarı notu en az 50 olmalıdır. (3) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır.

6 Sınav programları MADDE 23 (1) Ara sınavların tarihleri ve yapılacağı yer, her yarıyılın başladığı günü izleyen onbeş gün içinde Dekanlık tarafından ilan edilir. (2) Yarıyıl sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihten en az onbeş gün önce Dekanlık tarafından ilan edilir. (3) Sınav zamanı ve yeri Dekanlığın bilgisi olmadan değiştirilemez. Sınavların şekli MADDE 24 (1) Sınavlar teorik; yazılı veya sözlü, pratik; laboratuar veya klinik uygulamalar şeklinde ya da teorik ve pratik olarak yapılabilir. Yazılı sınavlar dışındaki sınavların türleri eğitim-öğretim yılı başında belirtilmelidir. Sözlü sınavlar, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az üç öğretim üyesi tarafından yapılır. (2) Sınav süresi; a) ara sınavlarda bir, b) yarıyıl sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında en az iki saattir. Staj sonu sınavı MADDE 25 (1) Staj sonu sınavı, stajın son haftası içerisinde ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Dekanlık onayı ile belirlenen tarihlerde yapılır. Staj sonu sınavına girebilmek için; a) İlgili anabilim dalınca önceden belirlenen klinik uygulamalarını staj süresi içinde başarı ile tamamlamak, b) Ana bilim dalınca belirlenen konuda bitirme ödevi yapmış olmak, c) Uygulamaların % 80 ine devam etmiş olmak gerekir. (2) Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci, stajını tekrar eder. Şartları yerine getiren öğrenci pratik sınavına alınır. Pratik sınavda başarılı olan öğrenci teorik sınava girer. Teorik sınavda başarılı olamayan öğrenciye, pratik sınavdaki başarısı saklı kalmak üzere, bütünleme sınav hakkı tanınır. (3) Bütünleme sınavları sonunda tek dersten veya stajdan başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde dersi veya stajı tekrar eder. Bu kapsamda yapılan tüm sınavlar pratik ve teorik olarak yapılır. (4) Staj tekrarı yapan öğrenci, staj sonu teorik sınavında başarılı olamadığı taktirde o stajın bütünleme hakkını bir defa olmak üzere daha sonraki staj sonlarında açılacak teorik sınavlarda veya bütünleme dönemlerinde açılacak sınavda kullanabilir. Her staj, bir eğitim-öğretim yılında en çok iki kez tekrar edilebilir. Kopya MADDE 26 (1) Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci hakkında 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır. Disiplin kovuşturması sonucunda söz konusu fiili işlediği anlaşılan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınav sonuçları ve başarı durumlarının ilânı MADDE 27 (1) Her türlü sınav sonuçları, sınav tarihini izleyen on iş günü içinde Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğüne bildirilir. Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü, sınav sonuçlarının tesliminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde başarı durumlarını ilân eder. Sınavların değerlendirilmesi MADDE 28 (1) Staj sonu, yarıyıl sonu, yıl sonu ve bütünleme dönemlerinde uygulanacak pratik sınavlarda değerlendirme Başarılı veya Başarısız şeklinde yapılır. Teorik sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, 0.5 ve üzerindeki kesirli puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 29 (1) Öğrenciler yazılı sınav sonuçlarına maddi hata yönünde itirazlarını, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. İtiraz, ilgili dersin öğretim elemanı, Anabilim Dalı Başkanı ve Eğitim Koordinatörlüğü Başkanından oluşan bir komisyon tarafından incelenir. Maddi hata tespit edildiği takdirde, sonuç Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. İtirazın inceleme ve değerlendirilmesi, başvuruyu izleyen on beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Sınav evrakının saklanması MADDE 30 (1) Sınav evrakı ilgili öğretim elemanınca iki yıl süre ile saklanır.

7 BEŞİNCİ BÖLÜM Başarının Ölçülmesi Başarı notunun hesaplanması MADDE 31 (1) Başarı notu en az 60 dır. Ara sınav not ortalamasının %30 u, yarıyıl veya yıl sonu notunun %70 i toplanıp elde edilen sayı yuvarlatılarak başarı notu tespit edilir. Ara sınav not ortalamasında bulunan sayı kesirli ise, tam sayıya çevrilmeden % 30 u alınır. Ancak yarıyıl sonu veya yıl sonu ve bütünleme sınavında en az 60 puan alınması zorunludur. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır. Başarı notu MADDE 32 (1) (Değişik:RG-18/2/ ) (1) (Değişik:RG-11/4/ ) (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu en az 60 tır. Bu not; ara sınav notunun %30 u ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınav notunun %70 inin toplamıdır. Ara sınav notu hesaplanırken sınavdan önce öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan alınan not o dersin ara sınav notuna katılabilir ancak nota etkisi % 50 oranını aşmaz. Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması zorunludur. Bu notu alamayan öğrenci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılır. Küsurlu notlar en yakın tam sayıya çevrilir. (2) (Değişik:RG-18/2/ ) (1) (Değişik:RG-11/4/ ) (1) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki gibidir: Katsayı Harf Notu Karşılığı Anlamı Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları 4.00 AA Mükemmel BA Çok İyi BB İyi CB Orta CC Başarılı DC Koşullu Başarılı DD Koşullu Başarılı FD Başarısız FF Başarısız 0 39 Z Devamsız - G Geçer - K Kalır - H Mazeret - M Muaf (3) (Değişik:RG-18/2/ ) (1) (Değişik:RG-11/4/ ) (1) Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, ilgili derslerden koşullu başarılıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder. Bir dersten (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ancak yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler istedikleri takdirde notları DC ve DD olan derslerini takip eden yılın ilgili döneminde akademik takvimde belirtilen ders kayıtlanma döneminde kayıt yaparak tekrar alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin söz konusu derslerden aldıkları en son notları geçerli sayılır. (4) (Değişik:RG-18/2/ ) (1) Diğer harf notlarının anlamları şunlardır; a) Z (Devamsız): Devam şartı sağlamamış dersi ifade eder, b) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı, c) K (Kalır): Kredisiz derslerde başarısız, ç) H (Mazeret): Mazereti nedeniyle dersin ara sınav veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenciye verilen işarettir,

8 d) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki notu harf notu ile birlikte belirtilir. (5) ANO ve GANO nun hesaplanması; a) Öğrencilerin ANO her yarıyıl, GANO su ise yıl sonlarında hesaplanır. b) ANO nun hesaplanması; yarıyıl/yılsonunda öğrencinin aldığı derslerin kredi saati ile o dersin başarı notunu bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak toplanır. Bulunan bu toplam, kredilerin toplamına bölünerek ANO ya ulaşılır. c) GANO ise aynı yöntemle birden fazla dönemin birleştirilerek hesaplanmış ortalamasıdır. GANO; öğrencinin akademik birimde öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun bu maddenin 2. bendinde belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. (6) (Değişik:RG-11/4/ ) (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan paket program yürüten birimler ile diğer birimlerde de GANO hesabına katılabilir. (7) Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden GANO su ,49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yılsonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. Ağırlıklı not ortalaması MADDE 33 (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına göre belirlenir. Ağırlıklı Not Ortalaması, her dersin başarı notunun ağırlık katsayısının ilgili dersin kredi saati ile çarpılması sonucu elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesiyle bulunur. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılarak verilir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler arasında başarı sıralaması yapılırken; diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin bütün eğitim yıllarını kapsayan ANO ları 32 nci madde hükümlerine göre hesaplanır. Başarısızlık nedeniyle yıl kaybı olan öğrenciler değerlendirme dışı tutulur. Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler MADDE 34 (1) Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre, sekiz yıldır. (2) Azami süre sonunda sınav şartlarını yerine getirmiş ancak sınavlardan başarısız oldukları için mezun olamamış son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları öğretim yılı sonunda, başarısız oldukları bütün dersler için, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda başarısız olduğu derslerin sayısını en çok beş derse indirebilen öğrenciler ile, ek sınav hakkını kullanmadan başarısız ders sayısı en çok beş olan öğrencilere iki öğretim yılı; üç veya daha az dersten başarısız olanlara sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bu öğrenciler, klinik çalışmaları ve uygulamaları tamamlayamadıkları takdirde veya devamsızlık gibi nedenlerle başarısız olmuşlarsa, ilgili derslere devam etmek şartıyla sınavlara girerler. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yarıyılı/yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavlar sonunda, ilişiklerinin kesilmesine neden olan tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Yine bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

9 (4) Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece ek sınavlarda aldığı puana göre belirlenir. Geçme notu en az 60 puandır. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İzin ve görevlendirme MADDE 35 (1) Öğrenciye eğitim-öğretime katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde ilgili Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz. (2) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar. (3) Fakülte ile ilgili kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler MADDE 36 (1) Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel hastanelerden sağlık kurulu raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri, b) 2547 Sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi, c) Mahalli en büyük mülki amirinin vereceği bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve yönetim kurulunca kabul edilmesi, d) Ekonomik nedenlerle, fakülte yönetim kurulunca izinli olarak öğrencinin eğitim-öğretimine ara verilmiş olması, e) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması, f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması, g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması, ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller. Kayıt silme ve sildirme MADDE 37 (1) Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir. a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak, b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak, c) Belirtilen sürelerde 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin c bendindeki süreler dikkate alınarak işlem yapılır. ç) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak, d) Şizofreni ve diğer ruhsal bozukluklar nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilmiş olması, e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller. Tebligat ve adres bildirme MADDE 38 (1) Öğrencileri doğrudan etkileyen, kişisel haklarını ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar; öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese taahhütlü olarak yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise ilan tahtasına asılmak suretiyle yapılır. (2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Fakültenin ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

10 (3) Öğrenciler, Fakülte Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Mezuniyet tarihi MADDE 39 (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler, o yarıyılın katkı payını öderler. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için; kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri alması ve bu derslerden başarılı olması, ayrıca Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 2.00 olması zorunludur. GANO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Diploma MADDE 40 (1) İlk iki yıllık eğitim dönemini başarılı olarak tamamlayan öğrenciye eğitimöğretimin sonraki kademelerinin bütününü tamamlayamaz durumda kalması halinde, istediği takdirde ön lisans diploması verilir. Bu kişilerin fakülte ile ilişikleri kesilir. (2) Beş yıllık dönemin tümünü tamamlayanlara Diş Hekimi diploması verilir. (3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilerin isteği halinde geçici mezuniyet belgesi verilir. (4) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma ile birlikte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanıp onaylanan bir diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve kredi saatleri ile standart diploma eki bilgileri yer alır ve öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir. Fakülteden ayrılma MADDE 41 (1) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kesin kayıt evrakı içinde verdiği diploma, kendisine veya kanuni temsilcisine verilir. Bu yolla Fakülteden ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. Diğer hükümler MADDE 42 (1) Öğrenciler ilgili Yönetmelik esaslarına göre uygun kıyafetle Fakülteye gelmek zorundadırlar. Ayrıca eğitimin özelliği olarak klinik ve laboratuvarlarda diş hekimliğine uygun kıyafetler giymeleri, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları takmaları gerekmektedir. (2) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının temizliği ve korunmasından sorumludurlar. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci yada öğrenciler tarafından tazmin edilir. (3) Klinik öğrencileri, hastaların gerekli olan tedavilerini bulundukları Anabilim Dalının göstereceği düzende yapmak zorundadırlar. Hastaların her türlü tedavi planlamaları ve gerekli malzemelerin temini ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir, öğrenciler buna uymak zorundadır. Aksi davranışlarda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 43 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakültenin ilgili kurullarının kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Fakülteye kayıt yaptırmış öğrencilerin başarı notu Yürürlük MADDE 44 (1) Bu Yönetmelik eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 45 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları, Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan eğitim-öğretimi kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları, Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan eğitim-öğretimi kapsar. Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış, Üniversitemiz Senatosunun 15/02/2016 tarih ve 3/5 sayılı kararı ile son güncellenmiş hali kabul edilerek

Detaylı

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer ( 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 Kırıkkale Üniversitesinden: YÖNETMELİK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu uygulama yönergesinin amacı;

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar. 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

26/11/2018 Senato Kararı 2012/152

26/11/2018 Senato Kararı 2012/152 26/11/2018 Senato Kararı 2012/152 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bayburt

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* 1 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV ESASLARI YÖNERGESİ ( Tarih ve 2017/26 Sayılı Senato Kararı)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV ESASLARI YÖNERGESİ ( Tarih ve 2017/26 Sayılı Senato Kararı) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV ESASLARI YÖNERGESİ (08.11.2017 Tarih ve 2017/26 Sayılı Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Akdeniz Üniversitesi Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlı fakülte (Tıp Fakültesi

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi yaz dönemi eğitim öğretimine ilişkin

Detaylı

T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Erzincan Binali

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul meslek yüksekokulu ve enstitülerde,

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kastamonu Üniversitesi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28104 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinin lisans programlarında

Detaylı

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK 8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Şubat 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30690 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Manisa Celal Bayar Üniversitesinden: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, ne kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce Yükseköğretim

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde eğitim-öğretim

Detaylı

T. C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Niğde Ömer Halisdemir

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

YÖNETMELİK. Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 24 Temmuz 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30133 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine;

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Lisans Yönetmeliği nde gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır. Bu değişikliklerin mutlaka öğrenciler tarafından incelenmesi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak. MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak. MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarını

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesinde verilen yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ Amaç Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir. Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27328 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ESKİ ŞEKLİ Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS kredisi:

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ (03.05.2018 tarih ve 500 sayı ve 10 Nolu Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular 1. Sağlık kuruluşundan aldığım rapor ile devamsızlık hakkımı arttırabilir miyim? Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği gereği sağlık raporu olanlar devamsız sayılırlar.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans/ön lisans diploma programlarını başarıyla

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL MTOK İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato : 5 Aralık 2017 / B

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL MTOK İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato : 5 Aralık 2017 / B MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL MTOK İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato : 5 Aralık 2017 / 360-6-B Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 14 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28765 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 6 Kasım 2018 / A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 6 Kasım 2018 / A MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 6 Kasım 2018 / 371-3-A Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Kafkas Üniversitesinden: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Kafkas Üniversitesinden: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 17 Ekim 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29860 YÖNETMELİK Kafkas Üniversitesinden: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı