OPTİK STRUT MORFOMETRİSİ: RADYOANATOMİK ÇALIŞMA OPTICAL STRUT MORPHOMETRY: A RADIOANATOMICAL STUDY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPTİK STRUT MORFOMETRİSİ: RADYOANATOMİK ÇALIŞMA OPTICAL STRUT MORPHOMETRY: A RADIOANATOMICAL STUDY"

Transkript

1 ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg u 2020:27(4): doi: /sdufd OPTİK STRUT MORFOMETRİSİ: RADYOANATOMİK ÇALIŞMA OPTICAL STRUT MORPHOMETRY: A RADIOANATOMICAL STUDY Hakan ÖZALP 1, Barış TEN 2, Orhan BEGER 3, Pourya TAGHİPOUR 4, Salim ÇAKIR 4, Deniz Ladin ÖZDEMİR 5, Fama MÜDÜROĞLU 6, Vural HAMZAOĞLU 1, Ahme DAĞTEKİN 1, Derya Ümi TALAS 7 1 Mersin Üniversiesi Tıp Fakülesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Turkey 2 Mersin Üniversiesi Tıp Fakülesi Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Turkey 3 Mersin Üniversiesi Tıp Fakülesi Anaomi Anabilim Dalı, Mersin, Turkey 4 Mersin Üniversiesi Tıp Fakülesi, Mersin, Turkey 5 İsanbul Okan Üniversiesi Tıp Fakülesi, İsanbul, Turkey 6 İsanbul Üniversiesi Cerrahpaşa Tıp Fakülesi, İsanbul, Turkey 7 Mersin Üniversiesi Tıp Fakülesi Kulak, Burun ve Boğaz Hasalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Turkey Cie his aricle as: Özalp H, Ten B, Beger O, Taghipour P, Çakır S, Özdemir DL, Müdüroğlu F, Hamzaoğlu V, Dağekin A, Talas DÜ. Opical Sru Morphomery: A Radioanaomical Sudy. Med J SDU 2020; 27(4): Öz Amaç Bu radyo-anaomik çalışmada, opik sinir cerrahisi açısından önemli bir referans nokası olması nedeni ile opik sru ın morfomerik özellikleri ile ilgili veri elde edilmesi amaçlanmışır. Gereç ve Yönem Tıp Fakülesi Anaomi Anabilim Dalı envanerinde bulunan 7 ade erişkin insan kuru kafaası bu çalışmaya dahil edildi. Direk anaomik ölçümler dijial kumpas ve radyolojik ölçümler bilgisayarlı omografi yardımı ile elde edildi. Prekiazmaik sulkusa göre opik sru ın konumu değerlendirildi. Bulgular Direk anaomik ölçümlerde opik sru ın uzunluğu ve genişliği 4,53±0,74 mm ve 4,83±1,34 mm olarak bulundu. Bilgisayarlı omografide ise opik sru ın uzunluk ve genişliği 4,13±1,27 mm ve 4,31±0,82 mm olarak espi edildi. Direk anaomik ölçüm ve bilgisayarlı omografide iki sru arası mesafe 16,83±2,56 mm ve 15,91±1,81 mm olarak bulundu. Bilgisayarlı omografi ve direk anaomik değerlendirmede opik sru ın 4 kuru kafada sulkal, 2 kuru kafada possulkal ve 1 kuru kafada asimerik olduğu belirlendi. Sonuç Opik sru ın cerrahlar açısından bir referans nokası olması ve aneriyor klinoid proses rezeksiyonu sırasında hasarlanabileceği dikkae alındığında, sayısal verilerimiz opik sinir çevresinde yapılan cerrahi müdahaleler sırasında faydalı olabilir. Anahar Kelimeler: Opik sru, Opik kanal, Opik sinir, Kuru kafa Absrac Objecive In his radioanaomical sudy, we aimed o obain daa on he morphomeric properies of he opic sru as i is an imporan reference poin for opic nerve surgery. Maerial and Mehods Seven adul human dry skulls, presen in he invenory of Faculy of Medicine Deparmen of Anaomy İleişim kurulacak yazar/corresponding auhor: Müracaa arihi/applicaion Dae: Kabul arihi/acceped Dae: ORCID IDs of he auhors: H.Ö ; B.T ; O.B ; P.T ; S.Ç ; D.L.Ö ; F.M ; V.H ; A.D ; D.Ü.T

2 Süleyman Demirel Üniversiesi Tıp Fakülesi Dergisi Opik Sru ın Boyuları were included in his sudy. Direc anaomical measuremens were obained wih a digial caliper and radiological measuremens wih compued omography. The posiion of he opic sru was evaluaed according o he preciasmaic sulcus. Resuls The lengh and widh of he opic sru were 4.53 ± 0.74 mm and 4.83 ± 1.34 mm in direc anaomic measuremens. On compued omography, he lengh and widh of he opic sru were 4.13 ± 1.27 mm and 4.31 ± 0.82 mm. The disance beween he wo srus was ± 2.56 mm and ± 1.81 mm in direc anaomic measuremens and compued omography, respecively. Compued omography and direc anaomic evaluaion revealed ha he opic sru was sulcal in 4 dry skulls, possulcal in 2 dry skulls, and asymmeric in 1 dry skull. Conclusion Considering he fac ha opical sru is a landmark for surgeons and may be damaged during anerior clinoid process resecion, our numerical daa may be useful during surgical applicaions around he opic nerve. Keywords: Opic sru, Opic canal, Opic nerve, Dry skulls Giriş Kraniyal ve kafa abanı cerrahi yaklaşımlarında ilgili bölgenin anaomik referans nokalarının iyi bilinmesi morbidie ve moralie oranlarının düşük olmasında önemli bir fakördür (1-4). Son yıllarda ameliyalarda yüksek eknoloji çok daha yoğun olarak kullanılmasına rağmen, anaomik bilgi ve cerrahi ecrübe önemini kaybememişir (3). Radyolojik değerlendirme meodlarının gelişmesi, mikroskop ve endoskop gibi eknolojilerin yaygın olarak cerrahi müdahalelerde kullanılmaya başlanması, mikro-cerrahi ekniklerin gelişirilmesi ile beraber bir bölgeye farklı cerrahi yaklaşım meodları doğmuşur (2, 4-10). Kafa abanı çok önemli anaomik yapıları barındırması nedeniyle yüksek cerrahi riske haiz bir bölgedir. Bölge lezyonlarının edavisinde son yıllarda kabul gören yaklaşım minimal invazif ekniklerin kullanılmasıdır (6). Bu bakımdan, lezyona yaklaşımda en az sayıda nöral ve vasküler yapıyı çaprazlayan cerrahi koridorların kullanılması amaçlanmalıdır. Opik sinir gerek aneriyor rans-nazal/ rans-sfenoidal endoskopik yaklaşımlarda ve gerekse de laeral kafa abanı yaklaşımlarında dikka edilmesi gereken önemli bir nöral yapıdır (3). Aynı zamanda önemli bir referans nokası olan opik kanal ve opik sru, opik sinirin korunabilmesi ve/veya opik sinire müdahalelerde bilinmesi gereken kemik yapılardır (4, 5, 7-10). Dolayısıyla, bu yapıların radyolojik olarak iyi değerlendirilebilmesi ve anaomik olarak varyasyonlarının bilinmesi cerrahi başarıda önem arz emekedir (4-10). Opik sru, opik sinirin inferolaeral duvarını oluşurmakadır ve prekiazmaik sulkusa göre konumu göz önüne alındığında dör farklı ipi (presulkal, sulkal, possulkal ve asimerik) olduğu bildirilmişir (3, 4, 10, 11). Çalışmamızda opik kanal ve onun yapıaşı olan opik sru morfomerisinin radyolojik ve anaomik olarak incelenmesi ve bulguların karşılaşırılması amaçlanmışır. Gereç ve Yönem Bu çalışmada Tıp Fakülesi Anaomi Anabilim Dalında bulunan 25 kurukafa incelendi ve amamen sağlam olarak değerlendirilen 7 kurukafa çalışmaya dahil edildi. Çalışmada kullanılan kurukafaların yaş, cinsiye, ırk ve ölüm nedenleri ile ilgili veri bulunmamakadır. Ölçülen paramereler aşağıdadır (Resim 1-5). Opik sru uzunluğu Opik sru genişliği Opik sruın prekiyazmaik sulkusa göre konumu (presulkal, sulkal, possulkal, asimerik) Opik kanal inrakraniyal açıklığının uzunluğu Opik kanal inrakraniyal açıklığının genişliği Opik kanal inraorbial açıklığının uzunluğu Opik kanal inraorbial açıklığının genişliği Opik kanallar arası mesafe (İki sru arası mesafe) Uzunluk ve genişlik gibi direk anaomik ölçümlerde 0,01 mm hassasiyeinde dijial kumpas kullanıldı. Radyolojik değerlendirme için kurukafalar 64 kesili omografi cihazı (Aquillion 64, Toshiba Medical Sysems Tokyo, Japonya) ile arandı. Kalınlığı 0,5 mm olan kesiler, aksiyel, koronal ve sagial düzlemde yeniden biçimlendirildi. Radian Dicom Viewer görünüleme programı sayesinde 3 boyulu görünüler elde edildi. Shapiro-Wilk esi ile sayısal verilerin normal dağılıp dağılmadığı konrol edildi. Levene esi kullanılarak varyans homojenliği es edildi. Direk anaomik ve radyolojik ölçümler, -esi kullanılarak karşılaşırıldı. İsaisiksel anlamlılık için eşik değeri p <0,05 olarak belirlendi. 492

3 Süleyman Demirel Üniversiesi Tıp Fakülesi Dergisi Bulgular Direk anaomik ölçümler ve bilgisayarlı omografi den alınan veriler normal dağılıyordu. Direk anaomik ölçümler ile bilgisayarlı omografi öçümleri arasında isaisiksel olarak farklılık bulunmadı (p>0,05). Direk anaomik ölçümlerde opik sru ın uzunluğu ve genişliği sırası ile 4,53±0,74 mm ve 4,83±1,34 mm olarak bulundu. Bilgisayarlı omografide ise opik sru ın uzunluk ve genişliği sırası ile 4,13±1,27 mm ve 4,31±0,82 mm olarak espi edildi. Direk anaomik ölçüm ve bilgisayarlı omografide iki sru arası mesafe sırası ile 16,83±2,56 mm ve 15,91±1,81 mm olarak bulundu. Direk anaomik ölçümlerde opik kanal inrakrani- yal uzunluğu ve genişliği sırası ile 4,67±0,59 mm ve 5,44±0,74 mm olarak bulundu. Bilgisayarlı omografide ise opik kanal inrakraniyal uzunluğu ve genişliği sırası ile 4,72±0,89 mm ve 5,54±1,59 mm olarak espi edildi. Direk anaomik ölçümlerde opik kanal inraorbial uzunluğu ve genişliği sırası ile 5,10±0,64 mm ve 6,02±0,60 mm olarak bulundu. Bilgisayarlı omografide ise opik kanal inraorbial uzunluğu ve genişliği sırası ile 4,76±0,43 mm ve 5,84±0,72 mm olarak espi edildi. Bilgisayarlı omografi ve direk anaomik değerlendirmede opik sru ın 4 kuru kafada sulkal, 2 kuru kafada possulkal ve 1 kuru kafada asimerik olduğu belirlendi (Resim 6-8). Resim 1 Opik sru ın anaomik (A) ve radyolojik (B) uzunluğu. OK: Opik kanal, OS: Opik sru, AKP: Aneriyor klinoid proses, HF: Hipofiz fossası Resim 2 Opik sru ın anaomik (A) ve radyolojik (B) genişliği. OK: Opik kanal, OS: Opik sru, AKP: Aneriyor klinoid proses, HF: Hipofiz fossası Resim 3 İki opik sru arası anaomik (A) ve radyolojik (B) mesafe. OK: Opik kanal, OS: Opik sru, AKP: Aneriyor klinoid proses, HF: Hipofiz fossası Resim 4 Opik kanal inrakraniyal anaomik (A) ve radyolojik (B) uzunluk ve genişliği. OK: Opik kanal, OS: Opik sru, AKP: Aneriyor klinoid proses, HF: Hipofiz fossası Resim 5 Opik kanal inraorbial anaomik (A) ve radyolojik (B) uzunluk ve genişliği. OK: Opik kanal Resim 6 Possulkal opik sru anaomik (A) ve radyolojik (B) görünüsü. OK: Opik kanal, OS: Opik sru, AKP: Aneriyor klinoid proses 493

4 Süleyman Demirel Üniversiesi Tıp Fakülesi Dergisi Opik Sru ın Boyuları Resim 7 Sulkal opik sru anaomik (A) ve radyolojik (B) görünüsü. OK: Opik kanal, OS: Opik sru Tarışma Sfenoid kemiğin ala minor'unun medial ucunda bulunan anerior klinoid proses, kavernöz sinüs ün avanının ön kısmına yerleşmişir (11-13). Şekli ve uzunluğu bireysel farklılıklar göseren bu çıkınının rezeksiyonu, karoid ve ofalmik anevrizmalara yaklaşımda iyi bir cerrahi görüş alanı sağlar (11, 14-17). Ayrıca, bu çıkınının abanından sfenoid kemiğin korpusuna uzanan ve opik sru olarak isimlendirilen kemik köprünün büyük bir bölümü rezeke edilmeden, inrakavernöz inernal karoid arer anevrizmalarına müdahale emek mümkün değildir (11, 13, 18). Öe yandan, opik sru ile karşılaşırıldığında bu bölgedeki diğer cerrahi anaomik referans nokalarının (örneğin, anerior klinoid proses veya ofalmik arer orjini) daha az güvenilir olduğu bildirilmekedir (3, 8, 19). Tüm bunlar dikkae alındığında opik sru ile ilgili daha fazla morfolojik çalışmaya ihiyaç olduğu açıkır. Opik sru, prekiazmaik sulkusa olan konumuna göre presulkal, sulkal, possulkal ve asimerik olmak üzere dör gruba ayrılmakadır. Kerr ve arkadaşları (4), 84 kurukafada yapıkları radyo-anaomik çalışmada, opik sru ın vakaların %11,9 unda presulkal, %44 ünde sulkal, %29,8 inde possulkal ve %14,3 ünde asimerik olduğunu bildirmekedir. Suprasanna ve arkadaşlarının (10), 95 hasada yapıkları radyolojik çalışmada, vakaların %5,26 sında presulkal, %54,74 ünde sulkal, %28,42 sinde possulkal ve %11,57 sinde asimerik olduğunu espi emişlerdir. Kanellopoulou ve arkadaşlarının (3) 84 kurukafada yapığı bir diğer çalışmada, opik sru ın, prekiazmaik sulkusa göre konumunun, vakaların %8,3 ünde presulkal, %31 inde sulkal, %41,7 sinde possulkal ve %19 unde asimerik olduğu belirlenmişir. Bizim çalışmamızda ise vakaların %57,14 ünde sulkal, %28,57 sinde possulkal ve %14,28 inde asimerik olduğu radyoanaomik değerlendirme sonucunda espi edilmişir. Lieraür ile uyumlu olarak vakalarımızın büyük çoğunluğunun sulkal ve possulkal çıkığı görüldü. Resim 8 Asimerik opik sru anaomik (A) ve radyolojik (B) görünüsü. OK: Opik kanal, OS: Opik sru Kavernöz sinüs içindeki inernal karoid arer anevrizmalarına yaklaşımda rezeke edilmesi nedeni ile opik sru ın uzunluk ve genişlik gibi morfomerik özelliklerinin lieraürde incelendiği görülmekedir (4). Kerr ve arkadaşları (4), opik sru ın uzunluğunu ve genişliğini sırası ile 6,54±1,69 mm ve 4,23±0,67 mm olarak espi emişlerdir. Parkinson (9), opik sru ın uzunluğunu 4-8 mm aralığında ve genişliğini 2,5-4 mm aralığında vermekedir. Bu çalışmada, direk anaomik ölçümlerde opik sru ın uzunluğu ve genişliği sırası ile 4,53±0,74 mm ve 4,83±1,34 mm olarak bulunurken, bilgisayarlı omografide sırası ile 4,13±1,27 mm ve 4,31±0,82 mm olarak bulundu. Opik sru ın genişliği ile ilgili çalışmamızdaki bulguların lieraür ile uyumlu olduğu belirlendi. Faka, opik sru ın uzunluğunun daha kısa olduğu espi edildi. Sonuç Opik sru ın cerrahlar açısından bir referans nokası olması ve aneriyor klinoid proses rezeksiyonu sırasında hasarlanabileceği dikkae alındığında, opik sru ın konumu ve boyuları ile ilgili çalışmamızdaki bulguların beyin ve sinir cerrahları ile radyologlar açısından faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Kaynaklar 1. Guhikonda B, Tobler WD, Froelich SC, Leach JL, Zimmer LA, Theodosopoulos PV, Tew JM, Keller JT. Anaomic sudy of he prechiasmaic sulcus and is surgical implicaions. Clin Ana 2010; 23(6): Hashimoo K, Nozaki K, Hashimoo N. Opic sru as a radiographic landmark in evaluaing neck locaion of a paraclinoid aneurysm. Neurosurgery 2006;59(4): Kanellopoulou V, Efhymiou E, Thanopoulou V, Kozompoli D, Myilinaios D, Piagkou M, Johnson EO. Prechiasmaic sulcus and opic sru: an anaomic sudy in dry skulls. Aca Neurochir (Wien). 2017;159(4): Kerr RG, Tobler WD, Leach JL, Theodosopoulos PV, Kocaeli H, Zimmer LA, Keller JT. Anaomic variaion of he opic sru: classificaion schema, radiologic evaluaion, and surgical relevance. J Neurol Surg B Skull Base 2012;73(6): Cares H, Bakay L. The clinical significance of he opic sru. J Neurosurg 1971;34(3):

5 Süleyman Demirel Üniversiesi Tıp Fakülesi Dergisi 6. Dagekin A, Avcı E, Uzmansel D, Kuroglu Z, Kara E, Uluc K, Akure E, Baskaya M. Microsurgical anaomy and variaions of he anerior clinoid process. Turk Neurosurg 2014;24(4): Lee HY, Chung IH, Choi BY, Lee KS. Anerior clinoid process and opic sru in Koreans. Yonsei Med J 1997;38(3): Liao CH, Lin CJ, Lin CF, Huang HY, Chen MH, Hsu SP, Shih YH. Comparison of he effeciveness of using he opic sru and uberculum sellae as radiological landmarks in diagnosing paraclinoid aneurysms wih CT angiography. J Neurosurg 2016;125(2): Parkinson D. Opic sru: poserior roo of sphenoid. Clin Ana 1989;2(2): Suprasanna K, Ravikiran SR, Kumar A, Chavadi C, Pulasya S. Opic sru and para-clinoid region assessmen by mulideecor compued omography wih muliplanar and 3 dimensional reconsrucions. J Clin Diagn Res 2015;9(10): Bozkur MC, Tağıl SM. Processus clinoideus anerior ve opic sru ın morfomerisi. Ankara Üniversiesi Tıp Fakülesi Mecmuası. 2000:53(4); Inoue T, Rhoon AL, Theele D, Barry ME. Surgical approaches o he cavernous sinüs: a microsurgical sudy. Neurosurg 1990;26(6): Seoane E, Rhoon AL, Oliveira E. Microsurgical anaomy of he dural collar (caroid collar) and rings around he clinoid segmen of he inernal caroid arery. Neurosurg 1998;42(4): Guidei B, La Torre E. Managemen of caroid-ophhalmic aneurysms. J Neurosurg 1975; 42(4): Heros RC, Nelson PB, Ojemann RC, Crowell RM, DeBrun G. Large and gian paraclinoid aneurysms: surgical echniqııes, complicaions, and resuls. Neurosurg 1983;12(2): Nuik S. Caroid paraclinoid aneurysms wih inradural origin and inracavernous locaion. J Neurosurg 1978;48(4): Nuik S. Removal of he anerior clinoid process for exposure of he proximal inracranial caroid arery. J Neurosurg 1988;69(4): Ohmoo T, Nagao S, Mino S, Io T, Honma Y, Fujiwara T. Exposure of he inracavernous caroid arery in aneurysm surgery. Neurosurg 1991;28(2): Gonzalez LF, Walker MT, Zabramski JM, Parovi S, Wallace RC, Spezler RF. Disincion beween paraclinoid and cavernous sinus aneurysms wih compued omographic angiography. Neurosurgery 2003;52(5):

LUMBAL VERTEBRALARIN MORFOMETRİK İNCELEMESİ*

LUMBAL VERTEBRALARIN MORFOMETRİK İNCELEMESİ* ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 447-454, 1994 LUMBAL VERTEBRALARIN MORFOMETRİK İNCELEMESİ* Ali Kemal Us" İbrahim Tekdemir"* Alaittin Elhan**" Tarık Yazar**"* Son

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450. Elektro-Optik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450. Elektro-Optik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450 Elekro-Opik Doç. Dr. Hüseyin Sarı İçerik Opoelekronik Teknolojisi-Moivasyon Tanımlar Elekro-Opik Opoelekronik Foonik Elekromanyeik

Detaylı

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk :

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk : TİMAK-Tasarım İmala Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR OTOMATİK YÖNLENDİRİCİLİ ARAÇ SİSTEMLERİNİN YENİDEN TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMI KALENDER, Yeşim, TÜRKBEY, Orhan Gazi

Detaylı

www.istanbulhipofiz2018.org 3. İSTANBUL HİPOFİZ SEMPOZYUMU - HİPOFİZ ADENOMLARININ TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK ENDONASAL KAFA TABANI CERRAHİSİ KURSU VE 1. HİPOFİZ HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI KURSU 23

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİ SAĞLIK ve SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK

Detaylı

Diabetik Retinopatinin Otomatik Algılanması Amacıyla. Göz Görüntüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi

Diabetik Retinopatinin Otomatik Algılanması Amacıyla. Göz Görüntüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi Diabeik Reinopainin Oomaik Algılanması Amacıyla Göz Görünüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi Vasif NABİYEV, Salih BAHÇEKAPILI Karadeniz Teknik Üniversiesi, Mühendislik Fakülesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

FOSSA INFRATEMPORALİS'İN CERRAHİ MORFOMETRİSİ

FOSSA INFRATEMPORALİS'İN CERRAHİ MORFOMETRİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Savı 2. 2001 111-116 FOSSA INFRATEMPORALİS'İN CERRAHİ MORFOMETRİSİ M. Cem Bozkurt* Süleyman Murat Tağıl* ÖZET Fossa infratemporalis, bu bölge ile uğraşan

Detaylı

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Lieraür Taraması Erku Tekeli Çukurova Üniversiesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Adana eekeli@cu.edu.r Öze: Son yıllarda yüksek başarımlı hesaplamalara olan ihiyaçlar

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü. 2008-09 Bahar Dönemi. Optoelektronik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü. 2008-09 Bahar Dönemi. Optoelektronik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Fizik Mühendisliği Bölümü 2008-09 Bahar Dönemi Opoelekronik Doç. Dr. Hüseyin Sarı 2009 Tandoğan, Ankara 2009 HSarı 1 561 Opoelekronik 1. Hafa Sunuş 2009 HSarı 2

Detaylı

Dr. Murat DAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Ünivetsitesi Acil Tıp AD.

Dr. Murat DAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Ünivetsitesi Acil Tıp AD. Dr. Murat DAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Ünivetsitesi Acil Tıp AD. Giriş-Amaç Travma 40 yaş altındaki populasyonda ölüm sebepleri arasında üst sıralardadır. Genel vücut travması olan hastalarda, kranial yaralanma

Detaylı

PRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ The Development of DC-DC Buck Converter with Practical Design Methods

PRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ The Development of DC-DC Buck Converter with Practical Design Methods PRAİK ASARIM MEODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ İP DÖNÜŞÜRÜCÜNÜN GELİŞİRİLMESİ he Developmen of DC-DC Buck Converer wih Pracical Design Mehods Emre CEBECİ, Yusuf YAŞA Yıldız eknik Üniversiesi Elekrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Mersin Kulak Burun Boğaz Günleri. Kongre Başkanları. Cengiz Özcan Kemal Görür. Bilimsel Sekreterya Yusuf Vayısoğlu Onur İsmi Harun Gür

Mersin Kulak Burun Boğaz Günleri. Kongre Başkanları. Cengiz Özcan Kemal Görür. Bilimsel Sekreterya Yusuf Vayısoğlu Onur İsmi Harun Gür Mersin Kulak Burun Boğaz Günleri Kongre Başkanları Cengiz Özcan Kemal Görür Bilimsel Sekreterya Yusuf Vayısoğlu Onur İsmi Harun Gür Bilimsel Komite Mehmet Ada Çağatay Akçalı Aytug Altındağ Barlas Aydoğan

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal*

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal* ENDOSKOPİK ENDONAZAL POLİP CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN PNÖMOSEFALİ: BİR OLGU SUNUMU PNEUMOCEPHALUS FOLLOWING ENDONASAL ENDOSCOPIC POLIP SURGERY: A CASE REPORT Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, Hızla değişen ve gelişmeler kaydeden bilgi dünyasında, deyeyimlerin paylaşılması ve farklı disiplinlerin birlikte çalışması bugün her zamankinden daha fazla değer kazanmaktadır.

Detaylı

Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler

Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler 2 ve Ekileyen Emenler * Serap ÜNSAR **Melaha AKGÜN KOSTAK ***Seda KURT **Özgül EROL Öze Giriş: Kendini gerçekleşirme, insan davranışlarını yöneen bir güdü olduğu kadar, erişilmeye çalışılan bir gelişme

Detaylı

C L A S S N O T E S SİNYALLER. Sinyaller & Sistemler Sinyaller Dr.Aşkın Demirkol

C L A S S N O T E S SİNYALLER. Sinyaller & Sistemler Sinyaller Dr.Aşkın Demirkol Sinyaller & Sisemler Sinyaller Dr.Aşkın Demirkol SİNYALLER Elekriki açıdan enerjisi ve frekansı olan dalga işare olarak anımlanır. Alernaif olarak kodlanmış sinyal/işare de uygun bir anım olabilir. s (

Detaylı

KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE SÜT AZI DİŞLERİNİN ERKEN ÇEKİMİNE BAĞLI YER KAYIPLARININ İNCELENMESİ

KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE SÜT AZI DİŞLERİNİN ERKEN ÇEKİMİNE BAĞLI YER KAYIPLARININ İNCELENMESİ . Ü. Diş Hekimliği Fakülesi Dergisi CİLT : 26, SAYI: 2, HAZİRAN 1992 KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE SÜT AZI DİŞLERİNİN ERKEN ÇEKİMİNE BAĞLI YER KAYIPLARININ İNCELENMESİ Lale Düzdar *, Ali Meneş * THE INVESTIGATION

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ

BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi Dergisi Cil:XXII, Sayı:3, 29 Journal of Engineering and Archiecure Faculy of Eskişehir Osmangazi Universiy, Vol: XXII, No:3, 29 Makalenin Geliş

Detaylı

TÜM MİDE BİYOPSİLERİNE RUTİN OLARAK GIEMSA VE ALCIAN BLUE UYGULAMALI MIYIZ?

TÜM MİDE BİYOPSİLERİNE RUTİN OLARAK GIEMSA VE ALCIAN BLUE UYGULAMALI MIYIZ? TÜM MİDE BİYOPSİLERİNE RUTİN OLARAK GIEMSA VE ALCIAN BLUE UYGULAMALI MIYIZ? PROF. DR. SÜLEN SARIOĞLU¹, DR. EVREN UZUN¹, DOÇ. DR. MEHTAT ÜNLܹ, PROF. DR. HÜLYA ELLİDOKUZ² DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ

Detaylı

ntrakranial Dev Anevrizmalar: ki Olgu Sunumu

ntrakranial Dev Anevrizmalar: ki Olgu Sunumu ntrakranial Dev Anevrizmalar: ki Olgu Sunumu Intracranial Giant Aneurysms: Report of two Cases Ayhan TEK NER M. Akif BAYAR Haydar ÇEL K Cevdet GÖKÇEK Nurullah EDEBAL Yavuz ERDEM U ur YAfiITLI ÖZ İntrakranial

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

ELİT BAYAN BASKETBOLCULARDA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER, DİKEY SIÇRAMA VE OMURGA ESNEKLİĞİNİN MEVKİLERE GÖRE İNCELENMESİ. İlke PAZARÖZYURT 1 Gonca İNCE 2

ELİT BAYAN BASKETBOLCULARDA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER, DİKEY SIÇRAMA VE OMURGA ESNEKLİĞİNİN MEVKİLERE GÖRE İNCELENMESİ. İlke PAZARÖZYURT 1 Gonca İNCE 2 PAZARÖZYURT, İ., İNCE, G., Eli Bayan Baskebolcularda Anroomerik Özellikler, Dikey Sıçrama ve Omurga Esnekliğinin Mevkilere Göre İncelenmesi SPORMETRE Beden Eğiimi ve Sor Bilimleri Dergisi, 2009, VII (1)

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

TÜSİAD - KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU KONFERANSI. Zafer A. YAVAN - TÜSİAD Yasemin TÜRKER KAYA - BDDK

TÜSİAD - KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU KONFERANSI. Zafer A. YAVAN - TÜSİAD Yasemin TÜRKER KAYA - BDDK Üreim Fonksiyonu Yaklaşımına Vurguyla Poansiyel Çıkı Açığı Tahmin Eme Yönemleri ve Yapısal İşsizlik Öğesi: Lieraür Değerlendirmesi ve Türkiye Örneği TÜSİAD - KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Joural of Egieerig ad Naural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Sigma 004/ ON THE GENERALIZATION OF CARTESIAN PRODUCT OF FUZZY SUBGROUPS AND IDEALS Bayram Ali ERSOY * Deparme of Mahemaics, Faculy

Detaylı

Sfenoid Kanat Meningiomları

Sfenoid Kanat Meningiomları Geliş Tarihi: 16.08.2011 / Kabul Tarihi: 13.09.2011 Sfenoid Kanat Meningiomları Sphenoid Wing Meningiomas Derleme Ahmet Hilmi KAYA 1, Uğur TÜRE 2 1Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji

Detaylı

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi Dr. Ömer Uzel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum planı Radyasyonun damarlar üzerindeki etkisi Radyocerrahi İntrakranyal

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+)

FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+) K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 39-43, 1996 Dr. Halit Uzun ve ark. FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+) ENDOSCOPIC APPROACH IN FRONTOETHMOID MUCOCELES Dr. K. Halit UZUN (*), Dr.

Detaylı

= ae ), Nelder (1966) in geliştirdiği

= ae ), Nelder (1966) in geliştirdiği S.Ü. Ziraa Fakülesi Dergisi 18(34): (004) 11-19 SÜT SIĞIRLARINDA LAKTASYON EĞRİLERİNİN FARKLI MATEMATİK MODELLERLE BELİRLENMESİ VE KONTROL ARALIĞININ TESPİTİ 1 İsmail KESKİN Abdurrahman TOZLUCA Selçuk

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu.

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu. Termik Sanralların Konrol Sisemlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik Technologic Developmens on Conrol Sysems of Thermal Power Plans and Efficiency Hasan TİRYAKİ 1, Mehme BULUT 2, İlhan KOCAARSLAN

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKRİK YÜK AHMİNİ anku YALÇINÖZ Saadedin HERDEM Ulaş EMİNOĞLU Niğde Üniversiesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülesi Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü, Niğde 5 /

Detaylı

1-Tosun H, Göksel M, Aykol Ş. Antıbıyotıc Prophylaxıs In Clean Neurosurgıcal Procedures. Gazi Medical Journal 3: ,1992

1-Tosun H, Göksel M, Aykol Ş. Antıbıyotıc Prophylaxıs In Clean Neurosurgıcal Procedures. Gazi Medical Journal 3: ,1992 OP. DR. HAKAN TOSUN Doğum Tarihi: 29.10.1962 Doğum Yeri: Ankara Lise: Ankara Deneme Lisesi (1976-79) Lisans:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,(1979-1983)-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,(1983-1985)

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

FEN ÖĞRETMENLERİ İÇİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM TUTUM ÖLÇEĞİ ÜZERİNE BİR AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ÇALIŞMASI*

FEN ÖĞRETMENLERİ İÇİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM TUTUM ÖLÇEĞİ ÜZERİNE BİR AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ÇALIŞMASI* FEN ÖĞRETMENLERİ İÇİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM TUTUM ÖLÇEĞİ ÜZERİNE BİR AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ÇALIŞMASI* Ali Günay BALIM*** Teoman Kesercioğlu**** Didem İNEL** Erug EVREKLİ** ÖZET *Bu

Detaylı

ÇARPAN DĐKDÖRTGEN BĐR HAVA JETĐNDE TÜRBÜLANS MODELLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI VE ĐLGĐLĐ PARAMETRELERĐN ISI TRANSFERĐNE ETKĐLERĐ

ÇARPAN DĐKDÖRTGEN BĐR HAVA JETĐNDE TÜRBÜLANS MODELLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI VE ĐLGĐLĐ PARAMETRELERĐN ISI TRANSFERĐNE ETKĐLERĐ Uludağ Üniversiesi Mühendislik-Mimarlık Fakülesi Dergisi, Cil 13, Sayı 2, 2008 ÇARPAN DĐKDÖRTGEN BĐR HAVA JETĐNDE TÜRBÜLANS MODELLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI VE ĐLGĐLĐ PARAMETRELERĐN ISI TRANSFERĐNE ETKĐLERĐ

Detaylı

MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus

MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus ARAŞTIRMA (Research Özocak Report) O, Unur E, Ülger H, Ekinci N, Aycan K, Acer N MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus Osman

Detaylı

Ne zaman? Tarihçe. Neurosurgeon of the century MİKROCERRAHİ TEKNİK FELSEFE SANAT

Ne zaman? Tarihçe. Neurosurgeon of the century MİKROCERRAHİ TEKNİK FELSEFE SANAT Cerrah Gözüyle Uyanık Kraniotomi Panel 14: Nöroanesteziye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Y. Şükrü Çağlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Ne zaman? Fonksiyonel!!! korteks

Detaylı

Hipofiz Adenomu ile nsidental Anevrizma Birlikteli i: ki Olgu Sunumu

Hipofiz Adenomu ile nsidental Anevrizma Birlikteli i: ki Olgu Sunumu Hipofiz Adenomu ile nsidental Anevrizma Birlikteli i: ki Olgu Sunumu Coexistence of Pituitary Adenoma with Incidental Aneursym: Report of Two Cases Alaattin YURT 1 Yusuf Kurtulufl DURANSOY 2 Füsun DEM

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

İvesi ve Ost-Friz x İvesi Melez (F 1 ) Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri*

İvesi ve Ost-Friz x İvesi Melez (F 1 ) Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri* 1 Uludag Univ. J. Fac. Ve. Med. 21 (2002) 1-7 ve Os-Friz x Melez (F 1 ) Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri* Selim KUL** Abdulkadir AKCAN*** Geliş Tarihi: 07.01.2002 Öze: Bu araşırma,

Detaylı

OTOBANLARDA TRAFİK AKIŞ DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ

OTOBANLARDA TRAFİK AKIŞ DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Volume 7(1) 2014, 55-68 OTOBANLARDA TRAFİK AKIŞ DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ Hasan CARFİ (hcarfi@homail.com) Beyken Üniversiesi, Fen Bilimleri Ensiüsü,

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

Ders Yılı Dönem-V Beyin ve Sinir Cerrahisi Staj Programı

Ders Yılı Dönem-V Beyin ve Sinir Cerrahisi Staj Programı 2018 2019 Ders Yılı Dönem-V Beyin ve Sinir Cerrahisi Staj Programı DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri Anabilim

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

F frame prop acl. F frame. 1.1 Dur ve bekle (stop & wait) kullanım oranı. 1 = olarak ifade edilebilecektir. a = dersek; L R.

F frame prop acl. F frame. 1.1 Dur ve bekle (stop & wait) kullanım oranı. 1 = olarak ifade edilebilecektir. a = dersek; L R. 1.1 Dur ve bekle (sop & wai) kullanım oranı Herhangi bir akış konrol ekniğinin ne derece ekin olduğunu ölçebilmek üzere ha kullanım oranının incelenmesi gereklidir. Dur ve bekle akış konrol ekniğinde haın

Detaylı

ZAMAN GECİKMELİ ANALOG BENZETİM-UYARTIM ARAYÜZÜNÜN DC MOTOR KONTROLÜNE UYGULANMASI VE KARARLILIK ANALİZİ

ZAMAN GECİKMELİ ANALOG BENZETİM-UYARTIM ARAYÜZÜNÜN DC MOTOR KONTROLÜNE UYGULANMASI VE KARARLILIK ANALİZİ ZAMAN GECİMELİ ANALOG BENZETİM-UYARTM ARAYÜZÜNÜN DC MOTOR ONTROLÜNE UYGULANMAS VE ARARLL ANALİZİ Dilek ÇADRL Saffe AYASUN Fen Bilimleri Ensiüsü Elekrik-Elekronik Mühendisliği Niğde Üniversiesi, 5, Niğde

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

CLR-OTDR-SM

CLR-OTDR-SM Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com OTDR Fiber Optik Tampon Kablo Fiber optik hatları OTDR ile test ederken ölü bölgedeki olayları ( dead zone events) Launch kablosu ile

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Dev konka bülloza piyoseli

Dev konka bülloza piyoseli Olgu sunumu-case report Dev konka bülloza piyoseli http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2331 Giant concha bullosa pyocele Cüneyt Kucur, Onur Erdoğan*, Sermin Tok, Bekir Şanal, Mustafa Özkan, Nadir Yıldırım

Detaylı

Akromegali Tedavisinde Radyocerrahi. Prof.Dr.Selçuk Peker Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Akromegali Tedavisinde Radyocerrahi. Prof.Dr.Selçuk Peker Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Akromegali Tedavisinde Radyocerrahi Prof.Dr.Selçuk Peker Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Akromegali-RC Pubmed taraması Acromegaly-Cyberknife 3 makale (Toplam 17 olgu) Acromegaly-Gamma

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com OTDR Fiber Optik Tampon Kablo Fiber optik hatları OTDR ile test ederken ölü bölgedeki olayları ( dead zone events) Launch kablosu ile

Detaylı

Total Tiroidektomi yapılan hastalarda MSKKM Nomogramının Değerlendirilmesi

Total Tiroidektomi yapılan hastalarda MSKKM Nomogramının Değerlendirilmesi Total Tiroidektomi yapılan hastalarda MSKKM Nomogramının Değerlendirilmesi Op.Dr. Hüseyin Çelik Op.Dr.Sabri Özden Dr.Ahmet Erdoğan Doç.Dr.Barış Saylam Doç.Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Konuşma akışı; Sterotaksik yöntem nedir?

Detaylı

Kocaeli Med J 2018; 7; 1:42-46 ARAŞTIRMA MAKALESİ/ ORIGINAL ARTICLE ABSTRACT. Ömer Hızlı 1, Gaye Ecin Baki 2, Kürşat Murat Özcan 3

Kocaeli Med J 2018; 7; 1:42-46 ARAŞTIRMA MAKALESİ/ ORIGINAL ARTICLE ABSTRACT. Ömer Hızlı 1, Gaye Ecin Baki 2, Kürşat Murat Özcan 3 ARAŞTIRMA MAKALESİ/ ORIGINAL ARTICLE Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan İnsanların Antropometrik Değerlerinin Paranazal Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi Investigation of Nasal Anthropometric Values

Detaylı

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION Marmara Üniversiesi YIL 2010, SAYI II, S. 539-553 -ENFLASYON Öze Özlem YORULMAZ * ** - Anahar Kelimeler: ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı Dikey yönde çalışma için OO Dikey Kablo Merdiveni Sisemleri Çok kapsamlı sisem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı sunmakadır Doğrudan duvara monaj ve ayrıca serbes olarak da mone

Detaylı

Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı

Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2015, 30 (1) : 1 8 J.Agric. Fac. Ç.Ü., 2015, 30 (1) : 1-8 Çoklu Doğrusal Regresyon inde Değişken Seçiminin Zooekniye Uygulanışı G. Tamer KAYAALP (1) Melis ÇELİK GÜNEY (1) Zeynel CEBECİ

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Elektrofizyolojik Kayıt Yöntemleri

Elektrofizyolojik Kayıt Yöntemleri Elektrofizyolojik Kayıt Yöntemleri Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektriksel aktivitenin kaydında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir?

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Prof.Dr.Sümer Yamaner İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Lokal tümör eksizyonu nedir? Lokal Tümör Eksizyonu Transanal

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi KBB ve BBC Dergisi 15 (1):1-6, 2007 Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi Analysis of Ethmoid Roof and Cranial Base in Turkish Population Dr. Caner ŞAHĐN, Dr. Yavuz Fuat YILMAZ, Dr. Ali TĐTĐZ,

Detaylı

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim)

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim) 1 CURRICULUM VITAE Eylül 2009 Dr. Seçil (Artut) Totan Terrace Fulya Hakkı Yeten Cd. No :11 D :15 34365 Fulya-İstanbul Tel: 0-532-300 75 74 seciltotan@gmail.com I. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ

GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ AKemal YAKUT Arzu ŞENCAN Reşa SELBAŞ Erkan DİKMEN Bulu GÖRGÜLÜ İhsan DOSTUÇOK Sefer KUTLU ÖZET Günümüzde soğuma sisemlerinin

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Tuzlu toprakların yıkanmasının matematiksel modellenmesi

Tuzlu toprakların yıkanmasının matematiksel modellenmesi F.Mikayilsoy (4) / Toprak Bilimi e Biki Besleme Dergisi () 33-37 Tuzlu oprakların yıkanmasının maemaiksel modellenmesi Fariz Mikailsoy * Iğdır Üniersiesi Ziraa Fakülesi Toprak Bilimi e Biki Besleme Bölümü

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Foramen Supraorbitale nin Morfolojisi Ve Morfometrisi MORPHOLOGY AND MORPHOMETRY OF SUPRAORBITAL FORAMEN

Foramen Supraorbitale nin Morfolojisi Ve Morfometrisi MORPHOLOGY AND MORPHOMETRY OF SUPRAORBITAL FORAMEN Foramen Supraorbitale nin Morfolojisi Ve Morfometrisi MORPHOLOGY AND MORPHOMETRY OF SUPRAORBITAL FORAMEN Funda AKSU¹, Gülşah ZEYBEK¹, Necip ÇAPRAZ², Ekin BAŞAR², Cem EROL² ¹ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

Detaylı

JOMİNY NUMUNESİNDE DENEYSEL VE TEORİK ISI TRANSFERİ İLE SERTLEŞEBİLİRLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

JOMİNY NUMUNESİNDE DENEYSEL VE TEORİK ISI TRANSFERİ İLE SERTLEŞEBİLİRLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of he Faculy of Engineering and Archiecure of Gazi Univeriy Cil 8, No, 5-56, 03 Vol 8, No, 5-56, 03 JOMİNY NUMUNESİNDE DENEYSEL VE EORİK ISI RANSFERİ İLE SERLEŞEBİLİRLİK

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

Distal Posterior Serebral Arter Anevrizmalar Üç Olgu Sunumu

Distal Posterior Serebral Arter Anevrizmalar Üç Olgu Sunumu Distal Posterior Serebral Arter Anevrizmalar Üç Olgu Sunumu Distal Posterior Cerebral Artery Aneurysms Report of Three Cases Akif BAYAR Yavuz ERDEM Cevdet GÖKÇEK U ur YAfiITLI Ayhan TEK NER Ender KÖKTEK

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

TONSİL KANSERİNDE KLİVUS METASTAZI CLIVUS METHASTASIS OF TONSILLER CARCINOMA Baş Boyun Cerrahisi

TONSİL KANSERİNDE KLİVUS METASTAZI CLIVUS METHASTASIS OF TONSILLER CARCINOMA Baş Boyun Cerrahisi TONSİL KANSERİNDE KLİVUS METASTAZI CLIVUS METHASTASIS OF TONSILLER CARCINOMA Baş Boyun Cerrahisi Başvuru: 05.10.2015 Kabul: 01.12.2015 Yayın: 01.12.2015 Duygu Erdem1, Sultan Şevik Eliçora1, Aykut Erdem

Detaylı