ORDİNARYUS PROFESÖR ŞEVKİ AKÇAY'IN HAYATI, EsERLERİ VE VERİMLİ ÇALIŞMALARINA DAİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORDİNARYUS PROFESÖR ŞEVKİ AKÇAY'IN HAYATI, EsERLERİ VE VERİMLİ ÇALIŞMALARINA DAİR"

Transkript

1 ORDİNARYUS PROFESÖR ŞEVKİ AKÇAY'IN HAYATI, EsERLERİ VE VERİMLİ ÇALIŞMALARINA DAİR Yazan: Prof. Dr. H.. Şük:rü OYTUN Uzun seneler Veteriner Hekimlik mesleğinde hizmet etmiş, bir ç~k eserler yara:tlmış olan Ordinaryüs Profesör Şevki Akç8iy, 70 yaşını doldurduğundan dolayı, Temrmuz 1958 tarihinde emekliye ayrılacaktır; Ord. Prof. Şevki Akçay, il& önce orduda, harp meydıanlarında, çeşitli ayvan hastalıklarının mücadelesinde, vebai bakar! saıvaşında yaptığı ciddi ve başarılı hizımetlerinden başka, veteriner mekteplerinde üderris muavini, Doçent, Profesör ve Ord. Profesör olarak Patoloii e Histoloji sahasmda değerli hizmetlerde bulunmuştur. Ord.' Prof. Şevlci Akçay, Yüksek Baytar MekJtEibi,Patoloji Kürsüü başına gelinceyekadar Patoloji ve His,toloji dersleri bir kaç sayfaık manası anj.aşılmıyan ders notundan ibaretti. İstiklal Savaşını, veai bakar! mücadelesini muvaffakiyetle bi:tirerek, İstanbul Baytar ektebi alisinepaıtoloji ve Histoloji Müdcrl'isliğine tayin olunca, ilk şi mes'uliyejtini deruhde e~miş olduğu Patoloji ve Hi.sıtoloji derslerini nlaşılır bir şekle sokmak olmuştur. Veteriner Hek1mliği için 'Son deece önemli olan bu dersleri, bumecelikten kurtardı ve talebesine ana'şılır ibir ifade ile hijtap ejtti. Dersihanede söylediklerini, çok müşkül artlara rağmen,,yaptığı hayvan otopsilerinde, müşahade ettiği I?atoojik tegayyüra,tı, mikroskop başında da tauebesine gösıterrmiş ve derinin önemini anla,tmıştır. Bilhassa genç veteriner hekimlerin Patoloi sahasında yet~iffielerine önem vermiş, y'ük.sek Baytar Mektebinde kunan dersler arasında PatOlOjinin bamlb8işka bir çehre, modem ve vrupa! bir çeihre almasınagayrejt etmişti. Bu suretle çok kısa bir zaan içerisinde, anlaşılmıyan ve istifade edilemeyen P3!toloji dersleinin. istifade olunur!bir şekil a,jımasına gayret etmiş ve Türk,gençleini ders ewerlemekten kurtarınıştı. Bütün dün~a gençleri gtbi, onar da düşünmeye, muhıakeme etmeye başlaımışlar, Patolojinin en güç e en karışık konularını, zevkli bir meş:gale haline getirmişlerdir. Şevki Akçay, bilhassa Almanyada, muhtelif Patoloji Ensıtitülerine 3 senelik bir tahsil v.e etüd seyahatinden,!stanbuldaki Kürsüsüne vdet ettiği zaman, şubesinde d8iha veriımli olmaya başlamış ve +.aleesi, bu gayretli ve genç hocadan daha fazla istifade etım.eğe başla-.ıştı. Bilhassa Veteriner Fakültec;i, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü amiası arasında, yeniden kuruldukıtan sonra, otopsi salonu, ıa:borauvarları, dershanesi ye diğer müştemilatilermodern esaslar üzerine bir Patoloji Ens:ti,tüsü kurd~. Bu arada kıymet!~ bir Patoloji mü~ esi, çok zengin Histo-Patolojik koleksiyonu tesis etmiştir. Bundan _.-i --

2 başka okuttuğu derslerin kttaplarını yazıp yayınlamağa muvaffak olmuştur. Enstitüsünde, kendi-sinin ve çalışma arkadaşları ile müştereken hazırladığı çeşitli çalışmaları n.5retmiştir. Memleket dahilinde ve harkinde muhtelif toplantılarda bulunmuş, fikir ve kanaatlarını müdmaa etmiştir. Ayrıca iştirak ettiği Uluslararası toplantılarda memleketimizi ve Türk veteriner mesleğini şerefli Ibir şekilde temsil etmiş ve üstün b~arıhl.r kazanmıştır. Memleketimizin muhtelif yerlerinde çalışan Veteriner Patologların hemen heps~, ondan feyzalmıştır. 46 sene çalı.e;;maksuretile meslek dahilinde hazırladığı bütün eserlerin, tevdi edileceği eller, onun yetiştirdiği ve yükselttiği elemanlardır. Uzun seneler, memleketimizde çalışmış ve muvaffak olmuş olan bu kıy.metli hocamızın hal tercümesi ile, akademik hayatı hakkında kl'sa bilgi vermeyi, bugünün ve yarının Veteriner Hekiml rine faydalı olur ümidiyle yayınlamaktayım. I. Ord. Prof. ŞEVKİ AKÇAY'IN KISA HAL TERCüMESİ 1888 de İzmirde değilluşturo İlk öğrenimini İzmirde, orta ve lis öğrenimini İstanbul'da Kuleli ve Tıbbiye idadisinde yaptıktan sonra 1912 de Askeri Baytar Mek,teıbindenbirincilikle çıkmıştır. Birinci mü lazi;m (Üstteğimen) rü1besi ile. Balkan Harıbine iştirak ederek bu ha te Muallim Veteriner Bak:teriyolcıg~Kim.yager,rahmetli hoc8jmız, Os man Nuri' (bey) nin yanında İstanbul'da Çemlberlitaş'daki Bakteriyo lojihanei Osmani'de çalışmış ve bu Z'atla birlikte Çatal'ca'da Osman1 ordusundaki atlarda Ruaım hastalığının tetkiikine memur edilmiştir Sonra Edirne harekaitma iştirak ederek onuncu kolordu Karargahın da hizmetle o zaman Edirne'de şiddetli bir surette hüküim süren sığı vebası ha,stalığının söndürillmesinde çaılışmıştır. Balkan Harbindensanra 19/2/1913 de yüzbaşı olmuş ve asker Baytar Mektebinde Histoloji dersini okutmaya me,mur edilmiş, yü başı rütbesile genel harbe iştimk etmdştir. Bu harpde Edirne, Çanak kale ve Şarkcephelerinde çalışmış ve Ad,ana'da onikinci kolordu b veteriner yardılidicısıve illlun zaman vekili olarak hizjmet e~iştir Adana'da büyük 'bir hayvan hastahanesi tesis etmiş ve burada tekni eleman yetişti~me kurslarını da idare etmiştir. çok geniş olan Adan mıntıkasında (İskenderun'dan Mersin ve Silifke'ye kadar bir aılanda halk hayvanları arasında hüküm süren Şarbon hastalığının söndürül mesinde çok gayret sarfetmiştir. Bundan sonra yine Askeri Bayta Mektebinde Histoloji ve Patolojik-Anaıiomi dersleri müderris muavin olarak, bu dersleri okut.mu~ ve Şi~li Memleket Hayvan Hastahanes Bulaşl'k Hastalıklar Mütalıassısı olarak çalışmıştır. MilJl Mücadeled tktis'at Velkaleti emrinde olarak, sığır vebası mücadele heyetleri teş kilmmı teftişe memur edilerek o zaman hastalığın çok şiddetli ya _.-TI-

3 gın bulunduğu Bolu ve hav'alisinde, gerekli faaliyeti göstermiş ve hastalığın daha çok yayılmasını önlemiştir. Milli mücadeleden sonra 24/1/1922 de İsıtanbul'daki Askeri ye Mülki Baytar mekteplerinin birleştirijimesinden husule gelen Yüksek Veteriner Mek:teıbindeMuallim Al1menak efendünin' memleketimizden firarından.sonra, Ziraat VekıUeti tarafından Histoloji, Emlbriyoloji, Patolojik anataımi ve Et Muayenesi Muallimliğine tayin olunrp.uş ye 1/6/1925 de bu derslerin Müderrisliğine yükselmiştir. 1/6/1927 de Tedrisat1 zürreiyye kanununa,göre Almanya'ya gönderilerek Berlin Veteriner Fakültesi PatoJ.oji ve Gıda Tahlilatı Enstitülerinde çalışmış ve burada Gözde gliam, tavukda Kanser (Kankroid) hakkında iki travay yaıparak yayıulamış, koyunlard.aki' Dudinose hakkında deneysel araştırma}ar yapmıştır. Almanya'da iken, Ziraat VekaJetince askerlikten istha lüzumu bildirilmiş ve bu suretle askerlikten ayrılmıştır. 1/6/1930 da yurda dönerek yine Yüksek Veteriner Okulun:1aki müderrisliğe devam etmiştir. 29/10/1933 de Ankara'da açılan Y.Z.E. Veteriner Fakültesi Genel Patoloji ve Patolojik-Anato.mi derslerine doçent tayin olunmuştur. Bu görevi A1manya'cLançağırılan Alman Profesörlerin yanında ve derslerin önemm bir kıs.mını okutmak suretile yapmış ve 19/5/1936 tarihinde 2291 sayılı kanunla 2. sınıf rofesörlüğe, 14/16/1939 tarihinde ı. sımf profesörlüğe ve Patoloji nstitüsü Direktörlüğüne, 1/6/1944 de Ordinaryüs Profesörlüğe, Faülte Meclisi ve Yüksek Ziraat Enstitüsü Divanı kararı ile, seçilmiştir. Veterliner Fakültesinin Ankara Üniveıısitesine bağlanmasından nra da bu akademik vazifesine devarm etmiştir. II. ESERLERİ VE ÇALIŞMALARI Hal tercüj1nesinive akademik hayatının çeşitli safhalarını kısaca rzettiığimiz Ord. Prof. Şevki Akçay, 46 yıl giıbi uzun bir mesleki ve edris hayatına maliktir. Hayrutının bri kısmını yurdun çok badireli evrelerinde..geçinmişolmasına rağmen, durmadan ve yorulmadan çaşmış 5 i ders kiitaibıve 35 i de araştırma ve monoğrafi olmak üzere 'O eser yayınlanmıştır. Araştırmalardan bir kısımı Fransızca ve Alanca dillerinde muhtelif yabancı mesleki meomualarda ve enternaiyonal kongre raporlan arasında bulunmaktadır. Bu suretle' çok veud mesleki faaliyetleri ile iç ve dış mm muhitlerinde de tanınmış deerli bir ilim adamıımızdır. a) Ord. Prof.,Şevki Akçay'ın ıbaşlıca yayınları: 1-- Kasaplık hayvanlar ile-etlerinin muayenesi hakkında muhtıra Otorpsive Patolojiik-Ana;tomikta~ihis(Ders kitabı) Et ve etten yapılan maddelerde T.irişin araştınması m-

4 Bir Türkiye İnsan, Karacabey 4 -- Kanatlı hayvan hastaılıklarında Veteriner Hekimliğin vazife1eri (Almanca'dan tercüme) Über ein intralbulibaere Gliom beim Hund (Bor!. tieraerztl. Wschr ) Üb r ein Kankroid beim Huhn (Tieraerztl. Rds ) Kanserin esibaıbve tekevvünü marazisi KamcaJbey harasındaki sığırlarda Paratulberculose vak'aları, araştırma (Fransızca özeti ile) _o beygirde mütekarrih cilt kanseri, araştırırna Almanya'da mesleki tetkik ve tetelbibunotları ve A1man Besin maddeleri kontrolü kanunu tercümesi; II _o tavuklıarında damla hastalığı (Gicht), araştırma, Almanca ve Fransızca özeti ile, Histopatdlojide termel teknikler, Laboratuvar andıçı Genel Patoloji ye PatJolojik-Anaıtomiders kita:bı, otopsi teknikleri (Ders andııçı), Otopsi talimatnamesi, Ziraat Vekl11etinceyayınlamıştır _o hayvan ve nebatlarda kanser ve Sarkom, araştırma Ankara ve civarındaki slğır ve mandalara tatbik edilen çif intraderoıa1 ve göz tüiberkülin tecrüibelerinin otcıpsi neticeleri il kontrolu, araştırma (Almanca ayrı olarak), o harası ana kısrak1arında mahiyeti meçhul bir has 'talık hakkında ara~tınnalar «Loberkoiler)), Mezıbahaların sıhhi ve iktisadi faydaları (Yurt dışı ve içi tetkik lerden sonra Konferans), 1946, halk için yazılmıştır. 20 _ Tüberkülerun patojenesesi ar aış.tır:rr.aları.et mua,yenesi ve hay van yetiştiricii.iği bakımıncıan önemi (Kollegium) ÖZel Patoloji ve Patolojik-Anatoırni (Ders kitaıbı), Yurdumuz atlarında Ruam'ın Patolojik-Anatoırnisi ve patojen sesi araşıtırmaları (Fransızca özeti ile) YurdUımuz atlarında Strongylooe, araştırma, _ La valeur des reactions allergiaues dans le diagnostic de la tu ıberculose animail (Cmn:tes renau de V. Congres internationa de patıhologie cooıparee. İstanbuL. 1949). 25 _ Hipervitaminose---D2 inauced Experimentally by Viganto (Anneılde l'tlniversilk d'ankara m ; ;Pamu çu ve Unnan ile). 26 Bir köpekte ilk Toxoplasm.üseobservasiyonu. T. Vet. Hek. Der Derg sayı 47-4:8(PamU'kcuve S. Baran ile birlikte). 27 _ Yurdumuz sığırlarında leptospirosis olayları. T. Vet. Hek. De neği Derg-isi 1950, sayı (Fransızca özeti ile birlikte). 28 _ Experimental Hypervitarn:inose-A.T. Vet. Hek. Dern,eği Derg" si, 1951, sayı: 63 (Fransızca özeti ile). -- IV --

5 Bolu, Saımsun ve Ordu illeri ile çevrelerinde sığırlarda kronik hematüri hastalığı hakkında rapor. Ziraat Vekauetine, 6/9/195L Le cancer chez les animaux domes,tiques en Turcuis (Extrait d'acta union internationals conrtre le cancer. Vol. IX. No. ı. 1955) VI MilletleraraJSı Patoloji kompare kongresi (MlJdrid, 4 Mayıs 1952). T. Vet. Hek.. Derneği, Dergisi; 1952; Sayı: Quelques observations sur la toxici'te du D.D.T. chez les chats. (VI Congreso internationale de Pathologia compareda. Volum. II. Mad.rid). 33 Yurduımuz atlarında anemi enfeksiyözün zuhuru ve Anatoma- Hi&topatolojik teşhisin değeri (Fransızca özeti ile). T. Vet. Hek. Derneği Deııgisi 1953, sayı: Nieren-CoccidiolSebei Esem. Tieraerııt. Woohenschrift 1 Octoher Patoloji ders kitabı, genel kısım (ikinci baskı henüz basılınadi) Yurduımuz ha,yvanl;arında ıgulvatn olaylan, insan ve hayvan.- lardaki komparslif tetkiki VII. MilleUer arası patoloji koırnparekongresi ve raporlan. (Lausanne Mayıs 1955) Yerli merlkeplerin böbreklerinde koksidiker T. Vet. Hek. Derneği Dergisi, 1953 (Almanca özeti ile; H. Urman ile birlikte) Atların ruam hastalığınıda allerjik rekasiyonların teşhis değeri;.xiii. Türk Hekiımler Kongresi, ListerellclSis(basılmak üzere). Bu yukardaki eserlerden başka olarak da idaresindeki Enstitü ve Kürsüsünde çalışanlar tarafından memleketin genel sağlığı, iktisadiyatı ile ilgili ve kültürel problemleri ihtiva eden çeşitli konularda bir çok orijinal çalışmalar, Doçentlik ve Doktora tezleri yayınlanmıştır. b) Ord. Prof. Şevki Akçay'ın eserleri müze ve kolleksiyonları: Ord. Prof. Şevki Akçay çok uzun yıllar çalış.ma sonu olarak zengin bir Patoloji müzesi ve Histopatolojiye ait prcparaf kolleksiyanları vücuda getirrneğe muaffak olmuştur. Yurd hayvanlarının türlü has. talıkları hakkınd.aki çalışırnaları, canlı bir surette gösteren bu patoloji müzesi veteriner hekim namzedleri, öğrenciler ve Türk araştırıcıları için. bir istifade kaynağı o!i.maktadır. HistopatQIojik preparat kolleksiyonlan çok çeşitli adi, paraziter, mikrobik ve virütik hastalıkların mikmskopik teşhisierini gösteren, uzun yıllar ömür törpüsü çalışma ve araştırma mahsulü çok kıymetli bir tedris aracıdırlar. Bu müze ve kolleksiyonlar gelecek nesiller için, çok değerli ilmi bir hediye ve kuvvetli bir varlıktır. FaküItemizi ziyaret eden yabancı biliım adamları Prof. Akçay'ın bu patoloji müzesini -v-

6 hayranlıkla takdir etımektedir. Türk Veterinerliğinin çeşitli hayvanlara ait otopgi tekniklerini esaslı ve i,limibir surette öğreten ve partikde kıymetlendiren Pmf. Akçay'dır. İşte Ziraat Vekaleti tarafından yayınlanmış olan otopsi talimatnamesi Akçay tarafından hazırla~tı:r. Bunun gibi hayvan sağlık zabıtası tüzüğündeki et muayenesine ait teknik hükülmler de Prof. Akçay'ın kudretli kaleminden çıkmıştır, bu gün bütün Türkiye mezlbaihalarındabu hükümlere göre et muayenesi ve kontrolları yapılrmakltadır.bundan baş~a Ord. Prof. Şevki Akçay'ın her günkü araştırma ve tedris faaliyetleri arasında Ziraat Vekaıetinden taşra teşkilatına ait gönderilen ve sayı,sıbini geçen otopsi raporlarının tetkiki ve bunlara ait mütalaa raporları vardır. Sayısı binleri geçen çok çeşitli hayvan O'topsilerini yapmış ve yaptırmıştır, bunlara ait sistemli fennı raporlar yazmış ve yazıdırmıştır.taşra teşkilatmeian ve müesseselerden gönderilen çok çeşitli ve sayısı binleri geçen marazi maddelerin histopatolojik mu31yeneleriniyapmış ve yaptırmıştır.' Böylece mikrobik,' virütik, paraziter ve adi hastalıkların. teşhisierini kolaıylaştmnakla, adil tıp, mahkeme meseleleri gibi bir çok memleket ve halk işlerinin görülmesine de yardıım etmiştir. Karacabey, çifteler, Konya, Sultansuyu haralarında tetkikler yapmış ve bunlara ait raporlar yazmıştır. Yu:rdun çok çeşitli bölgelerinde halkı ve köylüyüilgilendire~ illmikonferanslar vermiş ve tetkiklerde bulunmuştur. cj Ord. Prof. Şevki 'ıakçay'ınyanında çalışmış \veyetişmiş.olan ilim adamlarımız: şimdiye kadar idare etmiş olduğu laboratuvar, enstitü ve kürsüsünde bir çoikiliım adamlarımız çalışmış ve miijtehassıs elemanlar yetişmiştir. Bugünkü günde, memleketimizde önemli ımevkiler işgal ederek, Patoloji ve ilim sahasında mühim ilerlemeler kaydetmiş ve herbirisi ayrı bir kıymet olan bu Türk araıştırıcılarının başlıcalarının isim ve şöhretleri aşağıda yazılmıştır. Vet. Albay Dr. Hadi Uysalefe (Müderris muavini ve mualli.m olarak) Ord. Pmf. Dr. üveıys MaSlkar(Müderris muavini olarak) vet. Hek. Ahdurrablnan ;Eroğlu (Asistan' olarak) Vet. Hek. Cevdet (Asistan olarak:) Prof. Dr. Enver Sengir (Asistan, Doçent, profesör olarak) vet. AllbayDr. Reşad Akün (Doktoran) Prof. Dr. Mahir Pamukçu(A:sisıtan,Doçent, Profesör olarak) MuaUi.mDr. Cemal Köni (Asisıtan olarak) Mütehassıs Dr. Faıhri Hakioğlu (Asistan olarak) Mütehassıs Dr. Ahmet Sertel (Asistan olarak) -vı -

7 Dr. Hüseyin Unnan (.Asistan, Doçent narnzedi olarak) Dr. Mehmet Alibaşoğlu Dr. Sait Tekeli (Asistan olarak) (Asistan olarak) Dr. Kamuran Ertürk (Asistan olarak) Vet. Yzb. Dr. İbrahim Aykaç (Doktoran) III. Ord. Prof. Şevki Akçay'ın enternasyonal faaliyetleri 'Veiştirak ettiği kongreler. Ord. Prof. Şefki Akçay bir çok milli ve enternasiyonal ilmi ve mesleki cemiyetlerin üyesid'ir. Bu cemiyetlerde faal ödevler almış bulun- 'maktadır da İstaIlJbul'da toplanan V. Milletlerarası patoloji konpare Kongresine Veteriner kısmı başkanı olarak iştir.ak Itmiş «La vaıe"- ur des reactions aller.giques dans le diagno,s,tic de La tulberculose animale)) (Coımptesr de V. Congre international de patho1ogie coımpare İstanbul, 1949) ve «HypervitaminC'se---D2 induıeed Expı:rirrnentıally by Vigantoln başlığı altındaki.çokalaka çekici tebliğlerini yapmıştır. ' de Paris'de Sorbon'da toplanan V. Milletlerarası Kanser mücadele cemiyeti kongresine iştirak etmiş ve «La cancer chez les animaux domestique en Turquie)) adında bir tebliğ yapmıştır ve 750 yabancı memleket,delegelerinin bulunduğu bu kongrede bir oturumda başkanlık etmiştir. (Extrait d'acta union intern,ationale contr ele cancer. Volum IX. No. 1, 1953) de Madrid,de toplanan VI. Milletlerarası pathologie kompare kongresine Türkiyeyi temsilen delege başkanı olarak iştirak etmiş ve «Quelques observations sur le toxicite du D.D.T. chez les chats)) adı ile bir tebliğ yapmıştır. (VI. Congresa internationale de patgologie comparede: Vol. II.Madrid, 4-11 Mayo. 1952) de İstanbul'da toplanan Tropikal hastalıklar kongresine organıisa tör üye olarak iştirak etmiştir de İzırnirdetoplanan XIII. inci Türk Hekiırnleri Kongresine iştirak etmiş ve bir oturuına başkanlık yapmı.ş ve Yurdumuz atlarında aııerji~ reaksiyonlann <.<teşhisdeğeri)) adı ile bir tebliğ vermiştir de Ankara'da toplanan milli tülberküloz kongresine iştirak etmiş ve bir ot:urumda şeref başkanlı,ğı yapmışıtır de Hamiburg'da topa1nan Alman Patologları kongresine «Nierencoccidiose bei den Eseln)) adında bir tebliğ vermiştir. (Talgungbericht den Arbei tsıgemeinschaft der Veterinaerpa thologie 4. Tagung. Hamlburg, 1954). - VII--

8 de Lausanne'da toplanan VII. Milletlerarası pathologie kompare kongresine delege başkanı olarak iştirak etmiş ve «L'anemie inf~ctieuse du cheval en Turquie» adı ile bir tebliğ yapmıştır. (VII. Congres internaıtional de Pa'thologie comparee. Lausanne; Mai 1955) de fs,viçre'de Zürich'de toplanan beşeri ve Veteriner Alman patol()\gları kongresine İŞtirak etmiş «Lungenaden()Imatosis der Sehafe)) adında Alananca bir tebliğ yapmıştır. (Tieraerztl. Wsc.hrft. 63. Jahrgang, Heft 11/12,15 Maerz 1956) de Almanya'da Bad~Nauhsim'de toplanan Alman patologları kongresine iştirak etmiştir. Böylece 46 yıl giib uzun bir ömür ooyunca, mesleki ve ilmi hayatında aralıksız bir suretde şu ana kadar, bhimsel araştırma ve çalış. malarına büyük bir,gayret ve sebatla devam ve bu müddet içinde, bir çok ilmi prclbleffilerinçözümlesine hizmet etmiş ve Türk ilmini yabancı. ilim dünyasına, kısmen olsun tanıtmağa muaffak olmuş, daima zinde kalmış ve enerjisini hiç bir suretde kayıp etmiyerekenstitüsü ve Kürsüsü yönetmeliğinde muntazaman çalışmıştır. Yurd hiz.metinde olarak harplerde ve Orduda geçirdiği zamanlarda bile, bulunduğu memuriyeilerde idari ödevleri yanında mesleki öğretim ödevini de mezç etımeğe çalışmış ve bunda da muaffak olarak muhitine faydalı olmuştur. İç ve dış moeslekalem.iımizdoe bir değer olarak tanınan Ord. Prof. Şevki Akçay, Fransızca ve Alm~nca dillerine vakıftır. Meslek hayatı sırasıııda memleket problemleri üzerinde, fenni ve idari türlü vazifeleri ifa etmiş, bir çok önemli soruları cevaplandırnllş, Kürsüsünde elemanlara.memleket çapında önemli bir çok tezler, Doktora ve Habiltasyon tezleri vermiş ve yaptınmış, seminerleri ve kurslan idare etmiş ve kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin yetiştirilmesini sağlamıştır. Kırkdan fazl'a Doktora, Doçentlik, Profesör ve Ord. Profesörlüik imtiih'an jüri ve kcımisyonlarmda üyelik ve bir çoğunda başkanlık yaparak etraflı ve tahlili raporlar yazmıştır. Prof. Akçay bu ilmi ve idari çalışmaları yanında üniversiteler Kanunu gereğince halkın bij,gi seviyesini yüksel1imekyolunda önemli yayınlar yapmış ve konferanslar vermiştir. Ord. Proıf. Şevki Akçay uzun yıllar boyunca yorulrrnak bilmez bir gayretle memleketimiz için çok faydalı olmuş ve patoloji alanında büyük bir inkilti.p yapmıştır. MerrnJeketimizdePatoİojiyi modern esaslar dahilinde kurmu';,tur. Mesleğimizin iç ve dış ilim ti.lemindetanınması yolund,aki sarfettiği,gayret, mesleğiımjzhayatında ve sinesinde daima ya<:ayacakve takdir olunacaktır. Bu münasebetle Ord. Prof. Şeyki Akçay'a uzun ömürler ve şıhhatli günler dileriz. - vnı ---

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

AKADEMİKHABERLER Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir

AKADEMİKHABERLER Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir AKADEMİKHABERLER \ FAKÜLTEMİz Prof. Dr. Hüseyin DEKANI Saim Kendir Fakültemizde 4 kasım 1977 günü yapılan seçimle Prof. Dr. H. Saim Kendir Dekanlığa getirilmiştir. 1933 yılında Mersin'de doğan Prof. Kendir

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ Ali Kemal YİĞİTOĞLU Kimdir? Ali Kemal YİĞİTOĞLU 1901 yılında Amasya da dünyaya geldi. 1923 yılında Yüksek Orman Mektebi nden Orman Yüksek Mühendisi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI D E R G İ S İ. Sayı: 1 Ankara, 1966

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI D E R G İ S İ. Sayı: 1 Ankara, 1966 ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI D E R G İ S İ Sayı: 1 Ankara, 1966 \A A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ B A S I M

Detaylı

Yusuf Kemal TENGIRŞENK ( )

Yusuf Kemal TENGIRŞENK ( ) Yusuf Kemal TENGIRŞENK (1878 1969 ) PROFESÖR YUSUF KEMAL TENGİRŞENK Prof. Mahmut KOLOGLU Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk'in ölümü ile, memleketin değerli evlâtlarından birisi daha tarihin sahifelerine

Detaylı

Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1873, Harput - 1936, İstanbul. Ankara Patoloji Derneği

Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1873, Harput - 1936, İstanbul. Ankara Patoloji Derneği i er ne ğ lo ji D Pa to ka ra An Doç. Dr. Selda SEÇKİN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1873, Harput - 1936, İstanbul Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1899 Mekteb-i Tıbbiye-i

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

KRONİK 1957 YILI MEVZUATI [*]

KRONİK 1957 YILI MEVZUATI [*] KRONİK! 1957 yılı mevzuatı; II. Mahkeme içtihatları; m. Eser tahlil ve tenkitleri. 1 1957 YILI MEVZUATI [*] (l/vti/1957 31/XII/1957) A) Kanunlar; B) T.B.M.M. kararları; C) Tefsirler; D) Nizamnameler; E)

Detaylı

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 605 MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1600 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20.5.1946, No : 4895 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIĞINDA 40. YIL PLAKET ve TEŞEKKÜR BELGESİ ALAN ÜYEMİZ

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIĞINDA 40. YIL PLAKET ve TEŞEKKÜR BELGESİ ALAN ÜYEMİZ Prof. Dr. Aydın PAŞAOĞLU 1948 yılında doğdu. 1973 de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında asistanlığa başladı.

Detaylı

DÜNYA DA VETERİNER HEKİMLİK ÖĞRETİMİ

DÜNYA DA VETERİNER HEKİMLİK ÖĞRETİMİ DÜNYA DA VETERİNER HEKİMLİK ÖĞRETİMİ Sığır Vebası 1711 Macaristan-İtalya Dr. Bernandino Ramazzini Dr. Giovanni Lancisi Dr. Bernandino Ramazzini Ahırlar enfeksiyon kaynağı Ölü hayvanlar derin çukurlara

Detaylı

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavı Programı

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavı Programı Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2017-18 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu ve Programı Yarıyıl Sonu Sınavı Tarih Saat 1. Sınıf Gözetmen No Tarih Saat 1. Sınıf Gözetmen No 21.05.2018

Detaylı

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ EXPERT ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF TURKEY (15.10.1909 İnegöl -06.11.1987 istanbul) Meslek çalışmalarımızda siz ve eserleriniz

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

Veteriner Parazitoloji de Tek Sağlık -Türkiye Perspektifi

Veteriner Parazitoloji de Tek Sağlık -Türkiye Perspektifi Veteriner Parazitoloji de Tek Sağlık -Türkiye Perspektifi Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ Tek Tıp/Tek Sağlık? Tek Tıp/Tek Sağlık-One Health

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

12 Haziran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

12 Haziran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ 12 Haziran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30449 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Genel Şartlar

Detaylı

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler ADI ÖLÇÜLEBİLİR PLANLANMASI UYGULANMASI 145 KONTROLÜ (İZLENMESİ ve ÖLÇÜLMESİ) Açılan disiplin soruşturma sayısı 65 Açılan inceleme sayısı 27 Açılan ceza soruşturma sayısı 22 Sonuçlanan disiplin soruşturma

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

PATOLOJİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

PATOLOJİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI PATOLOJİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI I. YARIYIL D. KODU DERİN ADI Z/ Teo. Uyg. Top. Kredi VPLD 101 Zorunlu Dersler Ulusal ECT Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9 VPLD 102 Tez Hazırlık Çalışması

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesinde

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cemal EYÜBOĞLU 19.08.1942 12.07.1944 19.07.1944 12.11.1945 (Vekil) 2 Mahmut Celalettin ERÇOKLU 12.11.1945 08.11.1951

Detaylı

ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ

ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ İlhami Bilgin, 1944 yılında Ümmü-İbrahim Bilgin çiftinin üçüncü çocuğu olarak Merzifon da doğmuş, ilkokulu Samsun da, orta ve lise öğretimini Ankara Yenimahalle Lisesi nde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS MÜFREDATI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS MÜFREDATI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS MÜFREDATI DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Ön Koşul Açıklama Bölüm AbD. 01. VET 101 Anatomi I 3 4 5 9 313-314 Temel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı 1. Adı Soyadı: Muhsin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 1961 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek Lisans Veteriner Fakültesi

Detaylı

Erzurum AÜTF de Patoloji Uzmanı olarak görev yapmış vepatoloji Dersleri vermiştir ( ).

Erzurum AÜTF de Patoloji Uzmanı olarak görev yapmış vepatoloji Dersleri vermiştir ( ). 1) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı na Asistanı olmuş, Patoloji Uzmanlık eğitimi görmüştür (30.06.1972-15.11.1974). Prof. Dr.M. Yavuz Aksu, Prof. Dr. Özden Günel, Prof. Dr. Yıldız

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PROGRAMI VET101 Anatomi I 3 4 5 9 VET103 Histoloji I 2 2 3 5 VET105 Veteriner Hekimlik Tarihi 1-1 2 VET107 Medikal

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîer"î kanun ve

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîerî kanun ve S Kanun, ntsamnarm» ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ İlgili Düstur IVîer"î kanun ve nitnımnq.tn

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ Hasan SEZER Prof. Dr. Nuh BOYRAZ Av. Dr. Cahit SULUK HASAN SEZER (Bağımsız Üye Adayı) Özgeçmiş Lisans eğitimini A.İ.T.İ.A. (Gazi Üniversitesi

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları Dekan

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları Dekan T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim Adı : Personel İşleri ORGANİZASYON BİLGİLERİ Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Yardımcıları Personel : Esen ÜSTÜNEL/Şef

Detaylı

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on Determining the Opinion of Veterinarians on Continuing Education,

Detaylı

ZAMAN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

ZAMAN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 1. SINIF/A HAFTALIK DERS PROGRAMI 8:45 ANATOMİ I (U) MEDİKAL KİMYA (U) RESİM I/ MÜZİK I Amfi II/Amfi I (A-B şube ortak) 9:45 ANATOMİ I (T) MEDİKAL KİMYA (T) ANATOMİ I (U) MEDİKAL KİMYA (U) TÜRK DİLİ I

Detaylı

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA.

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA. TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA Vefatımda varislerim bu hûlâsadan küçük bir hûlâsa çıkarırlar. Arabi 1313, Rumi 1312 ve Miladi 1896 senesi Ramazan-ı Şerifin birinci gecesi

Detaylı

DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Açıklama Bölüm AbD. 1 0 1 3 Temel bilimler 15. 2 0 2 2 5-i Dersi. 2 0 2 1 Alan Dışı

DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Açıklama Bölüm AbD. 1 0 1 3 Temel bilimler 15. 2 0 2 2 5-i Dersi. 2 0 2 1 Alan Dışı 01 VET 101 Anatomi I 3 4 5 9 Temel bilimler 11 01 VET 103 Histoloji I 2 2 3 5 Temel bilimler 14 01 VET 105 Veteriner Hekimliği Giriş ve Tarihi 1 0 1 3 Temel bilimler 15 01 VET 107 Medikal Biyoloji 1 0

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki

Detaylı

OMÜ VETERİNER FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI

OMÜ VETERİNER FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI OMÜ VETERİNER FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI I. SINIF (GÜZ YARIYILI-I.DÖNEM) DERSLERİ 01 VET 101 Anatomi I 4 5 9 Temel Bilimler 11 01 VET 10 Histoloji I 5 Temel Bilimler 14 01 VET 105 Vet. Hekimliği Giriş ve

Detaylı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 30 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince

Detaylı

K A L B İ M İ Z D E S İ N

K A L B İ M İ Z D E S İ N K A L B İ M İ Z D E S İ N Prof. Dr. Oktay KADAYIFCI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ADANA / TURKEY 1942 yılında Amasya da doğdu. İlk tahsilini Bafra da, Orta

Detaylı

9. HAFTA. Ulusal sağlık politikaları: Osmanlı İmparatorluğu ve sağlık hizmetleri

9. HAFTA. Ulusal sağlık politikaları: Osmanlı İmparatorluğu ve sağlık hizmetleri 9. HAFTA Ulusal sağlık politikaları: Osmanlı İmparatorluğu ve sağlık hizmetleri 2 Sağlık hizmetleri daha çok saraya ve orduya yönelik olarak yürütülmüştür. Devletin tek resmi sağlık örgütü sarayda yer

Detaylı

ANKARA Ü Nİ VERSİ TESİ GÜ ZEL SANATLAR FAKÜ LTESİ EG İ Tİ M-Ö G RETİ M YİLİ AKADEMİ K FAALİ YET RAPÖRÜ

ANKARA Ü Nİ VERSİ TESİ GÜ ZEL SANATLAR FAKÜ LTESİ EG İ Tİ M-Ö G RETİ M YİLİ AKADEMİ K FAALİ YET RAPÖRÜ ANKARA Ü Nİ VERSİ TESİ GÜ ZEL SANATLAR FAKÜ LTESİ 2016-2017 EG İ Tİ M-Ö G RETİ M YİLİ AKADEMİ K FAALİ YET RAPÖRÜ ANKARA Ü Nİ VERSİ TESİ GÜ ZEL SANATLAR FAKÜ LTESİ YÖNETİM Dekan Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL

Detaylı

Veteriner Hekimler Derneğinin nüvesi; İstanbul Ettıba-yı Baytariye Muhadenet Cemiyeti

Veteriner Hekimler Derneğinin nüvesi; İstanbul Ettıba-yı Baytariye Muhadenet Cemiyeti Veteriner Hekimler Derneğinin nüvesi; İstanbul Ettıba-yı Baytariye Muhadenet Cemiyeti Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ Muhammet ARSLAN Öz: Osmanlı Devleti nde veteriner hekimliğe ait ilk dernek, II. Meşrutiyet in

Detaylı

Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/04/1974-7/8132

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ Final Sınavı Programı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ Final Sınavı Programı 02.06.2017 01.06.2017 31.05.2017 30.05.2017 29.05.2017 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ Final Sınavı Programı Farmakoloji-II 10.15-11.00 Rekombinant DNA Teknol. 13.15-14.00 Histoloji-II 14.15-15.00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE 1. Adı Soyadı : Ramazan ABAY 2. Doğum Tarihi : 24.11.1949 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İktisadi ve Ticari İlimler 1971 Akademisi Yüksek

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi: Sayılar ile Kadınlar ve Erkekler 7 Mart 2018 Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)

Hacettepe Üniversitesi: Sayılar ile Kadınlar ve Erkekler 7 Mart 2018 Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) Hacettepe Üniversitesi: Sayılar ile lar ve ler 7 Mart 18 Hacettepe Üniversitesi Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

1933 Üniversite Reformu. ve «Tematik Üniversite» İhtiyacı. Durmuş Demir. İYTE Fizik Bölümü

1933 Üniversite Reformu. ve «Tematik Üniversite» İhtiyacı. Durmuş Demir. İYTE Fizik Bölümü 1933 Üniversite Reformu ve «Tematik Üniversite» İhtiyacı Durmuş Demir İYTE Fizik Bölümü 1 Haziran 1453: Sultan Mehmed, Ayasofya ve Pontokrator manastırlarını medreseye çevirtir; önde gelen bilim insanları

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /4

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /4 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16.03.2006 2006/4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 16.03.2006 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

Ankara Patoloji Derneği. Dr. ALP USUBÜTÜN

Ankara Patoloji Derneği. Dr. ALP USUBÜTÜN Dr. ALP USUBÜTÜN LEONARDO DA VİNCİ 1452-1519 ANDREAS VESALIUS (1514-1564) Rembrandt Van Rijn "The Anatomy Lesson of Dr. Tulp" (1632) Giovanni Battista Karl Freiherr Morgagni von Rokitansky (1682 1771)

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına

Detaylı

ZOOLOG TANIM A- GÖREVLER

ZOOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963 1. Adı Soyadı: Yaşar GÜRGEN 2. Doğum Tarihi: 1940 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963 Doktora İşçi-işveren

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:*

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:* Sevtap YILDIRIR dryildirir@gmail.com ORCID ID: 0000-0002-0766-178X (505) 799 23 35 1. Doğum Tarihi : 06 / 06 / 1969 2. Unvanı : Pratisyen Hekim 3. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 4. Çalıştığı Kurum : İstanbul

Detaylı

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 260506006 Abstract Turkey is the root of administrative law to the end of the century goes xıx. Administrative law in the same

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS MÜFREDATI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS MÜFREDATI II. YARIYIL I. YARIYIL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ MÜFREDATI ADI T U K AKTS VETERİNER ZORUNLU LER VET101 Anatomi I 3 4 5 9 VET103 Histoloji

Detaylı

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN (1942-2007) Prof. Dr. Cezmi SEVGİ 1.9.1942 tarihinde Adana ilinin Kozan ilçesinde doğdu. 15.5.1954 te Kozan Kuyuluk Köyü İlkokulu nu bitirdi. Kozan Ortaokulu ndan 26.10.195 de, Adana Erkek Lisesi nden

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Marcello Malpighi (d. 10 Mart 1628, Crevalcore, İtalya - ö. 29 Kasım 1694, Roma, İtalya) mikroskobik anatominin kurucusu, modern histoloji ve

Marcello Malpighi (d. 10 Mart 1628, Crevalcore, İtalya - ö. 29 Kasım 1694, Roma, İtalya) mikroskobik anatominin kurucusu, modern histoloji ve Marcello Malpighi (d. 10 Mart 1628, Crevalcore, İtalya - ö. 29 Kasım 1694, Roma, İtalya) mikroskobik anatominin kurucusu, modern histoloji ve embriyolojinin öncüsü İtalyan hekim Büyük İtalyan hekimi, mikroskobik

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ (II. Dönem) Final Sınavı Programı

Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ (II. Dönem) Final Sınavı Programı 03.06.2016 02.06.2016 01.06.2016 31.05.2016-30.05.2016 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ (II. Dönem) Final Sınavı Programı Farmakoloji-II 10.15-11.00 Türk Dili Arı Hastalıkları-(S) 14.15-15.00

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

Türkiye'de yükseköğretirnde öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında: Yeni kayıt Okuyan Mezun

Türkiye'de yükseköğretirnde öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında: Yeni kayıt Okuyan Mezun Kurgu Dergisi S: 8, 341-349, 1990 TANıMLAYıCı İSTATİSTİKLERLE YÜKSEKÖGRETİM (1989-1990) Prof. Dr. Şan ÖZ-ALP Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan yayında öğretim elemanları ve öğrencilerle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YÖNETİM Dekan Vekili Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN Dekan Yardımcısı

Detaylı

K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI ATATÜRK İLKE VE MEDİKAL FİZİK (T) 8.45-9. İNKİLAP TARİHİ I (T) 11.45-12. 13.45-14. 14.45-15. 15.45-16. 16.45-17. ANATOMİ I (T) ANATOMİ I (T) ANATOMİ I (T) VETERİNER HEKİMLİĞİ

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Profesör 1 1 -

İlk ve Acil Yardım Profesör 1 1 - 08/10/2017 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE YAYINLANMIŞ OLUP, SON BAŞVURU TARİHİ:23/10/2017 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU 1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere profesör ve doçent

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesinde

Detaylı

ZAMAN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

ZAMAN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ/ 2017-2018 GÜZ YARIYILI 1. SINIF/A ŞUBESİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 8:00-8:45 RESİM I/MÜZİK I ANATOMİ I (U) Grup 1 MEDİKAL KİMYA(U)Grup1 Amfi III/II (A-B şube ortak) Öğrenci Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Önder TUZCU'nun Özgeçmişi 2016

Prof. Dr. Önder TUZCU'nun Özgeçmişi 2016 Prof. Dr. Önder TUZCU'nun Özgeçmişi 2016 1943 yılında Bursa'da doğdu. 1950-1963 yılları arasında ilk ve orta öğretimini İstanbul'da Galatasaray Lisesi nde tamamladı. 1963 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

29. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı İstanbul, Nisan Prof. Dr. Ender ERDOĞAN

29. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı İstanbul, Nisan Prof. Dr. Ender ERDOĞAN 29. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı İstanbul, 13-14 Nisan 2017 Prof. Dr. Ender ERDOĞAN Konuşma Planı Giriş 2547. sayılı YÖK kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde SBE LÜE Diğer ülkelerde SBE ve LÜE

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı