KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ -HANEFÎLĠK-MÂTURÎDÎLĠK-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ -HANEFÎLĠK-MÂTURÎDÎLĠK-"

Transkript

1 KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ IV. ULUSLARARASI ġeyh ġa BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU -HANEFÎLĠK-MÂTURÎDÎLĠK MAYIS 2017 CĠLT 2

2 Kastamonu Üniversitesi IV. Uluslararası ġeyh ġa bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik- EDĠTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ ArĢ. Gör. Yusuf KOÇAK (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye) ISBN: (Tk) (2.c) Aralık 2017, Kastamonu Baskı: Kastamonu Üniversitesi Matbaası Eserde yayımlanan bildiri metinlerinde ileri sürülen görüģlerin ilmî ve hukuki sorumluluğu bildiri sahiplerine aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Her hakkı saklıdır. III

3 IV. ġeyh ġa ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik-Mâturîdîlik) HANEFÎ-MÂTURÎDÎ GELENEKTE HUKUK AHLÂK ĠLĠġKĠSĠNE DÂĠR NÂDĠR BĠR YAZMA KĠTÂBÜ L-CEM 99 Recep ÖZDĠREK 1 Özet Kastamonu el yazmaları kütüphanesi sahip olduğu nadir ve değerli eserlerle ülkemiz kütüphaneleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu eserlerden birisi de 935 numarada kayıtlı ve dünyada tek nüsha olan Kitâbu'l-Cem' Beyne'l-Fetvâ ve't-takvâ fî Mühimmâti'd-Dîn ve'd- Dünyâ isimli kitaptır. Hukuk-ahlak iliģkisini fetva-takva bağlamında ele almaktadır. Eser, Nureddin Mahmud Zengî döneminin önemli eğitim kurumlarından Medrese-i Nûriyye nin Hanefî âlimlerinden Sâid b. Ebî Bekir er-râzî tarafından Gazâlî nin Ġhyâ kitabına benzer bir üslup ile yazılmıģtır. Zâhidü l-kevserî eseri keģfetmiģ ve iki makalesinde esere atıfta bulunmuģtur. Eserin ilim çevresine tanıtımı amacıyla bu tebliğ hazırlanmıģtır. Ġki cilt olan eserin ikinci cildi kayıptır. Bununla birlikte müellif kitabın giriģinde tüm kitaba ait temel bölümleri ve ana baģlıkları plan olarak vermiģtir. Buna göre eser üç bölümden oluģmaktadır. Birinci bölüm giriģ bilgilerini içermektedir. Ġkinci bölüm fıkıh konularını ele almaktadır. Üçüncü bölüm tasavvuf konularını ele almaktadır. Eserin fihrist ve mukaddimesi ayrı bir çalıģma halinde neģredilecektir. Bu çalıģmalarla birlikte ilim âlemine tanıtılan eserin araģtırmacıların dikkatini çekmesini ve daha detaylı çalıģma yapacaklar için bir yol rehberi olmasını ümit ediyoruz. Anahtar Kelimeler: Hukuk, Ahlak, Tasavvuf, Kastamonu El Yazmaları Kütüphanesi, Sâid b. Ahmed. Abstract Kastamonu El Yazmaları Kütüphanesi is one of the most important manuscript Library in Turkey. It has got many rare and valuable manuscripts. A book named Kitâbu'lcem' beyne'l-fetvâ ve't-takvâ fî mühimmâti'd-dîn ve'd-dünyâ which is registrated in number 935 is the unique manuscript in the World. It deals with the relationship between law and morality in the context of fetva-takva. It was written by Abu Bakr er-razi who is one of the Hanefite Scholar of Madrasa Nuriyye in the period of Nureddin Mahmud Zengi. It was written in a style similar to Ghazālī's "Ihya" book. Zahidü l-kevserî has discovered the book in the Library and cited in two articles. This Symposium notification has been prepared for the purpose of promoting the book to the scientific world. The book consists two volumes but unfortunately the second volume of the book is lost. However, at the beginning of the book, the author has given the basic chapters and headings belonging to the whole plan. The book consists of three parts. The first part contains the introduction information. The second chapter deals with the issues of fiqh. The third section deals with mysticism. The index and the issue of the book will be published in a separate study. After these articles we hope that the book will be a guide to draw attention of researchers and make more detailed study with the contents and the Mukaddime (preface). Key words: Law, Ethic, Mysticism, Kastamonu Manuscript Library, Sâid b. Ahmad. GiriĢ: Eserin Serencâmı Kastamonu ülkemizin önemli ilim merkezlerinden birisidir. Medreseleri, kütüphaneleri ve yetiģtirdiği âlimleriyle ilim, fikir ve kültür hayatımızda önemli katkılar sağlamıģtır. Kastamonu el yazmaları kütüphanesi sahip olduğu nadir ve değerli eserlerle ülkemiz kütüphaneleri arasında önemli bir yere sahiptir. Kastamonu el yazmaları 1 Yrd. Doç. Dr. Recep Özdirek, Kastamonu Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Ġslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

4 Kastamonu Üniversitesi kütüphanesinde bulunan eserler on medrese, dört dergâh kütüphanesi, beģ farklı kütüphane ile iki gayrı Müslim kütüphanesinden gelen kitaplardan oluģmuģtur. 2 ġu an bulunan yazma eser sayısı 4222 olup ayrıca civarında da matbu eser bulunmaktadır. Ġlim erbabı bu eserler üzerine muhtelif çalıģmalar yapmıģtır. Günümüzde de üzerinde çalıģma yapılabilecek çok değerli, nâdir eserler bulunmaktadır. Kastamonu el yazmaları kütüphanesinde bulunan nâdir ve kıymetli eserler muhtelif araģtırmacıların dikkatini çekmiģtir. Prof. Dr. Ahmet AteĢ, 1949 tarihinde Kastamonu ya yaptığı bir ilmi seyahatte kırk dokuz adet çok değerli eserin bulunduğunu tespit etmiģ ve bunu bir dergide yayınlamıģtır. 3 KuruluĢundan itibaren kütüphane müdürlüğü yapan Mehmet Öztürk tarafından hazırlanan bir tebliğde de kütüphanede bulunan bazı nadir eserler tanıtılmıģtır. 4 Bunun dıģında kütüphane ile ilgili tanıtıcı bir takım, makâle, tebliğ Ģeklinde yazılar yazılmıģtır. Kastamonu da bulunan nâdide eserlerden birisi de el yazmaları kütüphanesinde 935 numarada kayıtlı olan Kitâbu'l-Cem' Beyne'l-Fetvâ ve't-takvâ fî Mühimmâti'd-Dîn ve'd-dünyâ isimli kitaptır. Müellif nüshası olan eserin baģka bir nüshası tespit edilememiģtir. Eserin ismi dünya ve ahiret vazifeleri (görevleri) ile ilgili fetvâ ve takvâyı bir araya getiren kitap Ģeklinde tercüme edilebilir. Hukuk-ahlak iliģkisini fetvâ-takvâ bağlamında ele almaktadır. 1- Benim Eserle TanıĢmam: Ġslam Hukuku Koordinasyon toplantısında Prof. Dr. Mustafa Baktır hocamız Kastamonulu olduğumu duyunca Kevserî nin Kastamonu da fetvâ ve takvâ ile ilgili bir eser bulunduğundan bahsettiğini bu eseri görüp görmediğimi sordu. Ben de görmediğimi fakat Kastamonu ya dönünce eseri tetkîk edeceğimi söyledim. Kastamonu ile ilgili eserler konusunda geniģ bilgi sahibi değerli dostum Mustafa Gezici beyle konuyu istiģare ettim ve onun delâletiyle El Yazmaları Kütüphanesi ne gidip müdürümüz Mehmet Öztürk beyle tanıģtım. Mehmet beye bu eserden bahsettim. O da Ankara dan gelen bir talep doğrultusunda Kastamonu da bulunan en eski eseri tespit etmeye çalıģtığını öne çıkan birkaç eser olduğunu bunlardan birisinin de bu eser olduğunu söyledi. Daha sonra ilgili eseri tetkîk ettim. Eserde noktalama iģaretlerinin büyük ölçüde olmaması hızlı bir Ģekilde mütâlaa edip bir sonuca ulaģmama engel oldu. Yaptığım incelemeler neticesinde eserin iki cilt olduğunu ve ikinci cildin kayıp olduğunu gördüm. Önce eserin mukaddime kısmında müellif tarafından verilen planını Arapça olarak yazdım. Okumakta zorlandığım yerleri Ġstanbul da ĠLAM da (Ġlmî AraĢtırmalar Merkezi) bulunan mütehassıs arkadaģların yardımıyla çözdüm. Daha sonra eseri baģtan sona gözden geçirerek baģlıklarını çıkarttım ve sayfa numaralarını gösterdim. 5 Benim çıkarttığım fihrist ile eserin baģında verilen planı mukayese ettiğimde eserin ikinci cildinin bulunmadığı netleģti. Nitekim birinci cilt bundan sonra nikâhla ilgili kısım bulunacaktır Ģeklinde bir ifadeyle sona ermektedir ki bu da bu kanaatimizi pekiģtirmektedir. 2- Eserin Ġslam Âleminde Tanınması: Eser hakkında ilk defa bilgi veren ve onu yazdığı müstakil bir makalede kaynak olarak kullanan merhum Zâhid Kevserî dir. Asrımızın değerli Ġslam âlimlerinden Zâhidü l-kevserî 2 Öztürk, Mehmet, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi ve Yazma Eserler Uluslararası ġeyh ġa ban-ı Velî Sempozyumu (6-8 Mayıs 2016), sh: ; Mehmet Serhat Yılmaz, Kastamonu Medrese ve Dergâh Kütüphanelerindeki Yazma ve Basma Eserlerin Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesine Devri, III. Uluslararası ġeyh ġa ban-ı Velî Sempozyumu, sh: AteĢ, Ahmet, Kastamonu Genel Kitaplığında bulunan bazı mühim Arapça ve Farsça yazmalar (Oriens, 1952, c. V. nr. 1, s Öztürk, Mehmet, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi ve Yazma Eserler Uluslararası ġeyh ġa ban-ı Velî Sempozyumu (6-8 Mayıs 2016), sh: ; 5 Eserin mukaddimesi ve fihristi Arapça olarak hazırlanmıģ olup müstakil bir makale olarak neģredilecektir. Ayrıca eserin bilgisayar ortamında yazılarak neģre hazırlanması çalıģmaları devam etmektedir. 100

5 IV. ġeyh ġa ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik-Mâturîdîlik) Kastamonu ya dârü l-hadis mektebi kurmak üzere 1914 yılında müdür olarak atanmıģtır. 6 Kastamonu da üç sene kalmıģ ve bu müddet içinde ilmî çalıģmalarının yanında Kastamonu kütüphanelerinde bulunan eserleri de tetkîk etmiģtir. 7 Bu esnada tespit ettiği çok kıymetli eserlerden birisi de bizim tebliğimizin konusu olan Kitabü l-cem isimli kitaptır. Kevserî makâlatında iki yerde bu eserden bahsetmektedir. Ayrıca Kevserî nin hayatını ele alan bir eserde de onun ilme olan düģkünlüğü ve kitap kurdu olması konusunu anlatırken Kitabü l- Cem isimli eser ve müellifiyle ilgili bilgi verilmektedir. 8 Makâlat, Muhammed Zahid el-kevserî nin akâidden fıkha, tefsirden hadise, tarihten tasavvufa, Ġslamî disiplinlerin hemen tamamına müteallik makalelerden oluģan yazılarının bir araya getirilmesiyle oluģmuģ bir eserdir. Bu eserde Kevserî iki yerde Kitâbü l-cem isimli eserden bahsetmektedir: 1- Fakîdu l-ġlm: el-allâme Ġsmâil Sâib Sencer: 9 Kevserî yakın dostlarından kütüphaneci Ġsmâil Sâib Sencer in vefatı üzerine bu makaleyi kaleme almıģtır. Kendisi hakkında kısa bir tanıtıcı bilgi vermiģ ve onun kitaplara ve tabakât âlimlerine dair engin bilgisinden bahsettikten sonra kendisinin ona ilave bir bilgi sunduğu hatırasını anlatmıģtır. 10 Akif CoĢkun olayı Zâhüdü l-kevserî nin ağzından Ģu Ģekilde nakletmektedir. 11 Cihan harbine rastlayan yıllarda Kastamonu ya bir medrese açmak için gitmiģtim. Nu mâniye Kütüphanesinde el yazması eserler arasında el-cem u beyne l-fetvâ ve t-takvâ fi mühimmâti d-dîn ve d-dünyâ isminde hicri altıncı asırda yaģamıģ Ebu l-a lâ Saîd b. Ahmed b. Ebî Bekir er-râzî ye ait iki ciltlik bir eser gördüm. Kitap ilim, amel ve ahlâk konularını çok güzel tasnif etmiģti. Ġsmâil Sâib e kitabın müellifi hakkında bilgi malumatı olup olmadığını sordum. el-cevâhirü l-mudiyye de zikredilenden daha fazlasını bilmiyorum dedi. Ben de kitabın müellifinden bahsettim. Nureddin eģ-ġehîd döneminde Rakka da Hanefî medresesinde hocalık yapmıģtır. Bu kitabı hicrî 570 de telif etmiģtir. Ebû Necîb es-sühreverdî ye yetiģmiģ Bağdat ta Nizâmiye Medresesi âlimlerinden ġerefüddin ed- DımeĢkî den ilim almıģtır. Usûle dair Hülâsatü l-mîzân fi l-usûl isimli bir eserin de müellifidir. Edebî sohbetlerde Nedîmü l-ümerâ dır 12 deyince üstad yerinden fırladı. KeĢfü z- Zünûn nüshasını getirdi: Biz bu müellifi ne zamandır Fatih kütüphanesinde Hanefî makâmât müellifleri arasında kaydedilmiģ birisi olarak biliyorduk. ġems eģ-ġehrezûrî nin (h.687) muasırı ve sizin muttalî olduğunuz kitabından baģka bir bilgiye ulaģamamıģtık. Nedîmü l- Ümerâ kaydıyla biliniyordu. Dedi ve bu yeni bilgilerden dolayı çok sevindi ben de memnun oldum. Hâsılı, (Ġsmail Sâib Sencer) araģtırma konusunda âdeti böyle güzel bir insandı Ellâ Mezhebiyye Kantaratun Ellâ Dîniyye: 14 (Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür) Kevserî mezhepsizliğin büyük bir tehlike olduğunu ifade etmek üzere kaleme aldığı bu makalesinde mezhep imamlarının farklı içtihatlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili bir tasnif yapıyor. Buna göre görüģlerden birisi mezhep imamlarının içtihatlarının 6 Kevserî 1914 yılında birinci dünya savaģı baģladıktan sonra Kastamonu Dârü l-hadîs ine müdür olarak atanmıģ ve burada üç yıl kalmıģtır. Ġstanbul a dönüģte bindiği kayık batmıģ ve pek çok kıymetli el yazma eseri batıp gitmiģtir. Ebu Gudde, Safahât min Sabri l-ulemâ, sh: , Mektebe Matbûâti l-ġslâmiyye, Halep, Bu kitapların el yazmaları kütüphanelerinde toplanması daha sonra olduğundan o dönemde muhtelif medrese, dergâh kütüphaneleri Ģeklinde çok sayıda kütüphane vardı ki bunlar Ģu anki el yazmalarının kaynağını oluģturur. 8 CoĢkun, Akif, Ġstanbul dan Mısıra bir Ġslam Âlimi Zahidü l-kevserî, sh:23-24, IĢık Yayınları, Ġstanbul, Kevserî, Makâlât, sh: , Mektebetü t-tevfikıyye, Kâhire, t.y. 10 Kevserî, Makalat, CoĢkun Akif, Ġstanbul dan Mısıra bir Ġslam Âlimi Zahidü l-kevserî, sh: Burada tercüme hatası vardır. Zira müellife ait Nedîmü l-ümerâ isimli bir eser var. Bunu Ġsmail Sâib Sencer söylüyor ve müellifin Makâmâtü l-hanefiyye isimli eserde bu eser atıflar yaptığını söylüyor. 13 Makâlât, 614. Zâhidü l- Kevserî bu ilave bilgileri Kitâbü l-cem isimli eserin giriģ sayfasında bulunan notlardan derlemiģtir. 14 Kevserî, Makâlâtü l-kevserî, Ellâmezhebiyye, sh: 134, Mektebetü t-tevfikiyye, Kahire, baskı yılı yok. 101

6 102 Kastamonu Üniversitesi hepsinin doğru olduğu Ģeklindedir. Bu görüģ sahipleri de iki grupta ele alınmaktadır. 1) Mutezile mezheplerin farklı içtihatlarının hepsinin doğru olduğunu dolayısıyla kiģinin bunlardan istediğini seçebileceğini belirtiyor. 1) Sûfiyye ise mezhep imamlarının görüģlerinin hepsinin doğru olduğunu belirli bir mezheple sınırlamadan mezheplerin farklı görüģlerinden azîmet olanın tercih edilip alınması gerektiğini belirtiyorlar. Nitekim Nureddin eģ-ġehîd in adamlarından (yakın dostlarından) Ebu l-alâ Sâid b. Ahmed b. Ebu Bekir er-râzi el-cem u Beyne t-takvâ ve l-fetvâ min Mühimmâti d-dîn ve d-dünyâ isimli eserinde fıkıh bölümlerinde fetvanın muktezası olan Ģeyleri ve özellikle dört mezhep imamının görüģleri arasında takvânın gereği olan Ģeyleri zikrediyor ve bunun ilke olarak (aslen) teģehhî (kafasına göre bir fetvayı tercih etme) sayılamayacağını aksine bunun mahza takvâ ve verâ olacağını beyan ediyor. Kevserî burada mutasavvıfların görüģlerini Ebu l-alâ Sâid b. Ahmed in eserinden naklederek bildirmiģtir. I- Ebu l-a lâ Saîd b. Ahmed b. Ebî Bekir er-râzî el-hanefî Hayatı ve Eserleri A- Hayatı Müellif hicrî altıncı, miladî on ikinci asır âlimlerindendir. Nureddin Mahmud Zengî eģ-ġehîd (511/ /1174) döneminde yaģamıģtır. Nureddin Zengî tarafından Rakka da Hanefîler için yaptırdığı Medresetü l-meliki n-nûriyye medresesinde hocalık yapmıģtır. 15 Ebû Necîb es-sühreverdî ye 16 (ö.563/1168) yetiģmiģ Bağdat ta Nizâmiye Medresesi âlimlerinden ġerefüddin ed-dımeģkî den ilim almıģtır. Ayrıca Nâfi sahibinden fıkıh öğrenmiģtir. 17 ġemseddin Muhammed b. Mahmûd eģ-ġehrezûrî nin muasırıdır. 18 Tarih ve tabakât kitaplarında bulunan bilgiler bunlarla sınırlıdır. Gerek hayatı ve gerekse elimizdeki eseri üzerinde yaptığımız araģtırmalar neticesinde Sâid b. Ahmed hakkında Ģu kanaatlere ulaģtık. Sâid, Nureddin Mahmud Zengî döneminde Hanefîlerin önde gelen üstadlarındandır. Ehl-i tasavvuf olduğu hatta ehl-i tasavvufun önde gelenlerinden olduğu Nureddin Zengî nin tasavvufî yönü sebebiyle onu Rakka daki medreseye hoca olarak atadığı ve kendi özel sohbet grubuna kattığı anlaģılmaktadır. Sâid in fıkıhçı mutasavvıf olduğu ve bu yönüyle Ġslam âleminde önemli bir yeri olan Gazâlî den etkilendiği ve hatta onun takipçisi olduğu ve onun Ġhyâ sında yaptığı tasnife yakın bir tasnif ile Kitâbü l-cem isimli eseri kaleme aldığı söylenebilir. B- Sâid b. Ahmed in Eserleri Kaynaklarda Sâid b. Ahmed e ait olduğu belirtilen altı kitap tespit edilmiģtir. Bunlardan bizim tebliğ konumuzu teģkil eden Kitâbü l-cem e ve Makâmâtü l-hanefî ye ulaģabildik. Diğer kitaplar ise kaynaklarda belirtilmektedir. Kaynaklarda belirtilen kitaplar Ģu Ģekildedir. 1- Kitâbü l-cem Beyne l-fetvâ ve t-takvâ fî Mühimmâti d-dîn ve d-dünyâ: Eser fıkıh, ahlak, tasavvuf konularını ele almakta olup tebliğimizin konusunu teģkil etmektedir. 570/1174 tarihinde Rakka da (Suriye) yazılmıģtır. Kastamonu el yazmaları kütüphanesi 935 numarada kayıtlı olan eserin üzerinde müellif nüshası olduğu kaydı bulunmaktadır. Eser iki cilt olup ikinci cildi kayıptır. 15 Bu bilgiler Kitâbü l-cem in iç kapağında yer almaktadır. 16 Sufî, fakih ve muhaddis olan Sühreverdî nin hayatı hakkında geniģ bilgi için bkz. Öngören, ReĢat, Sühreverdî, Ebü n-necîb, XXXVIII, Burada Nâfi sahibi olarak ifade edilen kiģi en-nafi fi l-fürû isimli eserin yazarı Muhammed b. Yusuf Semerkandi olsa gerektir. (ö.556/1161). DIA, XXXVI, Sâid b. Ahmed bu zatı Makâmat ın baģında ekda l-kudât ve reîsü l-hükkâm Ģeklinde medh ediyor ve eserini ona atfediyor. Bu zat iģraki felsefenin kurucusu ġemseddin ġehrezûri değildir. Nureddin Mahmud Zengi döneminin MeĢhur ġafii kadı l-kudâtı Muhammed b. Abdullah eģ-ġehrezûrî nin (Bkz. Zehebî, Siyeru A lami nnübelâ, XXI, ) oğlu Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed eģ-ġehrezûrî olması kuvvetle muhtemeldir. (Bkz. Zehebî, Siyeru A lami n-nübelâ, XXI, )

7 IV. ġeyh ġa ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik-Mâturîdîlik) 2- Makâmâtü l-hanefî: Ġsmâil Sâib Sencer müsteģrik Dr. Oskar Rescher in 19 bazı makâmât eserlerini neģrettiğini bunlar arasında Sâid b. Ahmed e ait Fatih kütüphanesinde Makâmâtü l-hanefi isminde bir eserin bulunduğunu belirtmektedir. 20 Eser 1914 yılında Ġstanbul da neģredilmiģtir. [Makâmâti l-hanefi ve Ġbn Nâkiyâ ve Ğayrihima, Matbaa-i Ahmed Kâmil, Ġstanbul 1330; Beitraega Zur maqâmen Litteratur, Heft 4, enthalted die, Maqamat el- Hanafi und Ibn Nikia, ediert von, O. Rescher, Stainbul, 1914.] Bir kapağı Arapça diğer kapağı Almanca olarak yayınlanmıģtır. Ġstanbul.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal ArĢiv ve e- Kaynaklar bölümünde, DemirbaĢ: Bel_Arp_00586 bulunmaktadır. 3-Nedîmü l-ümerâ: Ġsmâil Sâib Sencer in verdiği bilgiye göre Sâid b. Ahmed Makâmat isimli kitabında bu esere Nedîmü l-ümerâ fi l-muhâdarât ismiyle atıflar yapmaktadır. 21 Ayrıca Kitâbü l-cem in giriģ sayfasında müellife ait Nedîmü l-ümerâ 22 isimli bir eserinin olduğu belirtiliyor. Kevserî nin verdiği bilgide muhâdarât Ģeklinde ilave bir bilgi bulunmaktadır Cevâmiu l-fıkh: Müellife ait böyle bir eserin bulunduğu el-cevâhür ül-mudiyye 24 isimli eserde ve et-tabakâtü s-seniyye 25 isimli eserde belirtiliyor. Ayrıca KeĢfü z-zunûn da 26 da geçiyor. 5- Kitâbü l-ahsâb ve l-ensâb: Müellife ait böyle bir eserin bulunduğu el- Cevâhür ül-mudiyye 27 ve et-tabakâtü s-seniyye 28 isimli eserlerde belirtiliyor. Ayrıca KeĢfü z-zunûn da 29 da geçiyor. 6-Hülâsatü l-mizân fi l-usûl: Müellife ait böyle bir eserin bulunduğu Kitâbü l-cem isimli eserin giriģ sayfasında 30 müellife ait diğer eserler Ģeklinde bir not olarak belirtilmektedir. Ayrıca büyük ihtimalle bu kaynaktan alarak Zâhidü l-kevserî de bahsetmektedir. 31 II- Kitâbü l-cem in Muhtevâsı A-Eserin Bölümlerinin Tanıtımı Eser üç bölümden oluģmaktadır. Müellif her bölüm için Kutub ifadesini kullanmaktadır. Kutub kelimesi ana eksen anlamına gelmektedir ki eserin üç ana, temel konudan bahsettiğini ifade etmektedir. 32 Eserin sistematiğinde kutub ana bölümü kısım 19 Oskar Rescher daha sonra Müslüman olmuģ ve adını Osman ReĢer olarak değiģtirmiģtir. Hayatı hakkında geniģ bilgi için bkz. ġensoy, Sedat, ReĢer Osman, DIA, XXXV, Kevserî, Makâlât, sh: Kevseri, Makâlât, sh: Ebu l-alâ Sâid b. Ahmed b. Ebû Bekir er-râzî el-hanefî, Kitâbü l-cem Beyne l-fetvâ ve t-takvâ fî Mühimmâti d-dîn ve d-dünyâ, vr.1b. Kastamonu El Yazmaları Kütüphanesi, no: Kevseri, Makâlât, sh: Ebu l-vefâ el-kureģî, Cevâhiru l-mudiyye fî Tabakâti l-hanefiyye, II, 259, Mektebetü Hicr, 1993, Cîze, Mısır 25 Gazzî, Takiyüddin Abdülkadir et-temîmî, Tabakâtü s-seniyye fi Terâcimi l-hanefiyye, IV, 78, Mektebetü Dârü r-rifâî, b.y.y., Hacı Halife, KeĢfü z-zunûn, I, Ebu l-vefâ el-kureģî, Cevâhiru l-mudiyye fî Tabakati l-hanefiyye, II, 259, Mektebetü Hicr, 1993, Cîze, Mısır 28 Gazzî, Takiyüddin Abdülkadir et-temîmî, Tabakâtü s-seniyye fi Terâcimi l-hanefiyye, IV, 78, Mektebetü Dârü r-rifâî, b.y.y., Hacı Halife, KeĢfü z-zunûn, II, Ebu l-alâ Sâid b. Ahmed b. Ebû Bekir er-râzî el-hanefî, Kitâbü l-cem Beyne l-fetvâ ve t-takvâ fî Mühimmâti d-dîn ve d-dünyâ, vr.1b. Kastamonu El Yazmaları Kütüphanesi, no: Kevseri, Makâlât, sh: , Mektebetü t-tevfikıyye, Kâhire, t.y. 32 Kutub kelimesi için bkz. AteĢ, Süleyman, DĠA, Kutub, XXVI,

8 104 Kastamonu Üniversitesi ise alt bölümü oluģturmaktadır. Eserin planının verildiği mukaddime kısmında alt baģlıklar bulunmamaktadır; fakat eserin içerisinde fasl Ģeklinde alt baģlıklar bulunmaktadır. Fasılların da alt baģlıkları bulunmakta olup bunlar için ortak bir isimlendirme yapılmamıģtır. Fasılların alt baģlıkları normal metne göre daha büyük ve kalın Ģekilde yazılmıģtır. Bazen kısım altında nev Ģeklinde bir alt baģlık atılmıģ bu nev lerin alt baģlığı olarak da mes ele Ģeklinde alt baģlıklar kullanılmıģtır. Birinci Kutub mukaddimât denilen giriģ bilgileri içermektedir. Diğer bölümlerle mukayese edildiğinde farklı bir Ģekilde tasnif edilmiģtir. Buna göre kutub ile kısım arasında kitâb Ģeklinde bir ara tasnif yapılmıģtır. Buna göre birinci kutub beģ kitâb tan oluģmakta olup birinci kitâb ın alt baģlığı olarak altı kısım yani alt baģlık bulunmaktadır. Birinci bölümün diğer kitaplarının ise birer alt baģlığı (kısım) bulunmaktadır. Kısımlar birbirinin devamı olacak Ģekilde numaralandırılmıģtır. Ġkinci Kutub fıkıhla ilgili bilgiler içermekte olup yirmi kısımdan oluģmaktadır. Ġçerik olarak giriģ bilgileri diyebileceğimiz temel konular ele alınmıģtır. Ġkinci kutub fıkıh konularını ele almakta ve yirmi kısım dan oluģmaktadır. Fıkıhla ilgili bölüm sekizinci kısım olan nikâh bölümüne kadar elimizdeki birinci ciltte bulunmaktadır. Bundan sonraki kısımlar eserin ikinci cildinde bulunmakta olup bu ikinci cilt maalesef kayıptır. Bu ciltte hangi konuların ele alındığıyla ilgili elimizde sadece müellifin planı bulunmaktadır. Üçüncü Kutub ilm-i bâtın denilen tasavvuf konularını ele almaktadır. Müellif bu bölümdeki yedi kısmın içeriğini oluģturmuģ ve sekizinci kısım dedikten sonra sayfa bitmiģtir. Devam eden sayfada okunamayan silinmiģ yazılar bulunmaktadır. Buradan hareketle bu bölümün sekiz kısmın dıģında daha baģka alt baģlıklarının da olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre eserin ana planı Ģu Ģekildedir: Birinci KUTUB Mukaddimât beģ kitap ve on kısımdan oluģmaktadır. 1. Kitap: (ilk altı kısımdan oluģmakta, ilimle ilgili bilgiler) 1. Kısım (ilim ve fıkhın fazileti, farzı kiyafe olan ilim) 2. Kısım (ilmin kısımları) 3. Kısım (dört imamın menkıbeleri, özellikleri, ahlakları) 4. Kısım (din ve dünya alimleri) 5. Kısım (öğrenme ve öğretmenin fazileti) 6. Kısım (öğretmen ve öğrencinin edepleri) 2. Kitap: 7. Kısım (akıl ile ilgili bilgiler) 3. Kitap: 8. Kısım (ruh ile ilgili bilgiler) 4. Kitap: 9. Kısım (kalp ile ilgili bilgiler) 5. Kitap: 10.Kısım (nefisle ilgili bilgiler) Ġkinci KUTUB Fıkıh yirmi kısımdan oluģmaktadır 1. Kısım (Taharet) 2. Kısım (Namaz) 3. Kısım (Zekat, haraç) 4. Kısım (Oruç, itikaf) 5. Kısım (Hac) 6. Kısım (Cihad, siyer, cizye, eman, ahkamu l-bağy, irtidat, küfr) 7. Kısım (Tilâvetü l-kur an) 8. Kısım (Nikah, talak, itak, hacr, iflas) 9. Kısım (Yemin, adak)

9 IV. ġeyh ġa ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik-Mâturîdîlik) 10. Kısım (Büyu, selem, sarf, icare, mudarebe, mukaraza, Ģirket, kesb) 11. Kısım (Helal ve haram, serika, zina, satranç, müzik, Ģiir dans) 12. Kısım (Abık, mefkud, lakit, lukata) 13. Kısım (Vedia, ariye, havale, vekalet, kefalet, daman) 14. Kısım (Hediye, hibe, sadaka, karz, vakıf) 15. Kısım (ġirb, ihya-i arzı mevat, müzaraa, müsakat) 16. Kısım (Kısmet, Ģüf a, sulh) 17. Kısım (Sayd, zebaih, udhiye, akika, hitan) 18. Kısım (Ġmare, erzaku l-vulat, akdiye, hukumat, da va, Ģehadat, tezkiye, beyyine) 19. Kısım (Ġhtisab, emri bil maruf, inkar ale l-münkerat) 20. Kısım (Ġkrar, vesâya, feraiz) Üçüncü KUTUB Ġlm-i Bâtın (tasavvuf) sekiz kısımdan oluģmaktadır 1. Kısım (Mühlikât: Batn ve ferc Ģehveti ve bunları kırma yolları) 2. Kısım (Âfâtü l-lisân) 3. Kısım (Gazap, hıkd, hased) 4. Kısım (Zemmü d-dünyâ) 5. Kısım (Zemmi hubbi l-mâl, hırs, tamah, kanaat) 6. Kısım (Sehâ, Ģuh, buhl) 7. Kısım (Ahlaku l-mahmude ve l-mezmume) 8. Kısım B-Eserin Ġçeriğinin Değerlendirilmesi 1. Kutub: GiriĢ Bilgileri Müellif giriģ bölümünde daha sonra ele alacağı konularla ilgili zemin oluģturmak üzere bir takım bilgiler vermektedir. Bu baģlıklar Ģu Ģekildedir: Ġlim ve ilmin fazileti, fıkıh ve fıkhın önemi, mezhep imamları ve onların fazileti, din ve dünya ilimleri ve bunların hedefleri ve faydaları, akıl ve önemi, kalp, ruh, nefis kavramları ve bunların maddî ve mânevî ilimleri elde etmedeki önemi. Bu bölümdeki bilgiler konuyla ilgili ayet ve hadislerle verilmekte, sahabenin ve Ġslam büyüklerinin konuyla ilgili güzel söz ve tavsiyeleri ile konu ortaya konulmaktadır. 2. Kutub: Fıkıh Müellif fıkıh bölümünde fakihlerin farklı fetvalarını bir rahmet olarak görmekte ve bu farklılıklardan bir kısmının fetvâ bir kısmının ise takvâyı gerektirdiğini dolayısıyla bir konuda farklı fetva olan durumlarda ihtiyat olan görüģün hangisi olduğunu, takvâ olan görüģün hangisi olduğunu ifade etmektedir. Müellif fıkıh bölümünü klasik fıkıh bâblarına göre ele almıģtır. Fıkıh bâblarının sıralanıģı eserin yazıldığı tarihe kadar neredeyse tamamen oturup yerleģtiği için kendisi yeni ve orijinal bir ilave yapmamıģtır. Müellif konularla ilgili mezheplerin görüģlerini ele alırken meseleci yaklaģımı devam ettirmiģtir. Her baģlığın altında mesele baģlığı atarak bir konuyu ele almıģ o konuyla ilgili mezheplerin görüģlerini belirtmiģtir. Sâid b. Ahmed kitabını tanıtırken konuları klasik fıkıh kitaplarında bulunandan farklı bir Ģekilde düzenlediğini ve bu yönüyle kendisinden önce benzer bir tasnif yapan birisinin olmadığını ifade etmektedir. Onun farklı dediği husus konunun sadece fıkhî yönü yanında fazileti, hikmetleri bize kazandırdıkları Ģeklindeki mânevî yönüne de değinmesidir. Eser bu yönüyle Ġmam Gazâlî nin Ġhyâu Ulûmi d-dîn isimli eserinin konuları ele alıģ üslûbuna benzemektedir. Ġhyâ da ilim (giriģ), akâid, fıkıh ve tasavvuf olarak bir giriģ ve üç bölüm Ģeklinde bir tasnif kullanan Gazâlî nin bu eseri ve tasnifi orijinaldir. Sâid b. Ahmed in 105

10 Kastamonu Üniversitesi kitabında akâid kısmı bulunmamakta, giriģ kısmından sonra fıkıh ve tasavvuf bölümleri bulunmaktadır. Gazâlî nin eseri daha geniģ iken Sâid b. Ahmed in eseri daha kısa ve özet bilgiler içermektedir. Ayet ve hadisleri kullanması ve Ġslam büyüklerinden nakiller yapması yönüyle de her iki eser arasında benzerlik dikkat çekmektedir. 3. Kutub: Ġlm-i Bâtın (Tasavvuf) Eserin üçüncü bölümünde tasavvufî meseleler ele alındığı belirtilmektedir. Eserin giriģ bölümünde tasavvufla ilgili giriģ bilgileri olan, kalp, ruh, nefis ile ilgili verilen bilgilerden hareketle eserin bize ulaģmayan bölümü için içeriğiyle ilgili verilen plan çerçevesinde bir takım tahminler yürütebilmekteyiz. Sonuç Değerli âlim Zâhid Kevserî nin dikkatimizi çektiği bu eser Sâid b. Ahmed b. Ebu Bekir er-râzi el-hanefî nin günümüze kadar ulaģan nâdîde bir eseridir. Dil, üslup ve yöntem olarak Gazâlî nin Ġhyâu Ulûmi d-dîn isimli eserine benzemektedir. Hedef olarak mezheplerin görüģ farklılıklarının uzlaģtırılması ve bir bütün halinde ele alındığında farklı görüģlerden birisinin fetvâ diğerinin ise takvâ olduğunu belirtmektedir. Bu yönüyle Ġmam ġa rânî nin Mîzânü l-kübrâ ile ortaya koyduğu mîzan teorisi ile mukayeseli olarak değerlendirmeyi hak etmektedir. Kevserî ellâ mezhebiyye isimli makalesinde bir konuda verilen farklı hükümlerin nasıl anlaģılması gerektiği konusunu ele alırken Sâid b. Ahmed in görüģlerine değinmektedir. Onun görüģlerinin mutasavvıf fıkıhçıların bakıģ açısını yansıttığını ifade etmektedir. Fıkıh tarihinde fakih mutasavvıflar Ģeklinde bir grubun bulunduğu bir gerçektir; fakat bunların bir ekol haline gelip gelmediği ve fakih mutasavvıfların olayları değerlendirme Ģekli de mukayeseli bir Ģekilde müstakil bir çalıģmaya konu olacak geniģliktedir. Fıkıh tarihinde Mutezilî Hanefîler, EĢ arî Hanefiler, Mâturîdî Hanefîler yanında mutasavvıf Hanefîler Ģeklinde bir grubun bulunup bulunmadığı ve mutasavvıf yönü bulunan âlimlerin olayları değerlendirmede kendilerine has bir takım temel ilke ve prensipler doğrultusunda olayları değerlendirildiği görülebilir. Eserin elimizdeki bu eksik Ģekliyle neģredilmesinin uygun olduğu görülmüģtür. Elimizdeki birinci ciltte giriģ bilgileri ile fıkıh bölümünün ilmihal bilgilerini içeren ibadetlerle ilgili kısmı bir bütünlük göstermektedir. Bu Ģekliyle eserin neģir için yazım çalıģmaları devam etmektedir. 106

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Görevi : Birimi : Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Dekan Ġslami Ġlimler Fakültesi Bölüm : Anabilim Dalı : Ġslâm Hukuku İletişim Bilgileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

MÂTÜRÎDÎ KELÂMINDA TEVİL

MÂTÜRÎDÎ KELÂMINDA TEVİL Önsöz Klasik ilimler geleneğimizin temel problemlerinden birine işaret eden tevil kavramını en geniş anlamıyla inanan insanın, kendisine hitap eden vahyin sesine kulak vermesi ve kendi idraki ile ilâhî

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI Kitâbü Takrîbi l-garîb Kāsım b. Kutluboğa (ö. 879 h. / 1474 m.) Tahkik Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Yayın No. 743 İSAM Yayınları 200 Klasik

Detaylı

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR Celâleyn Tefsiri Ünite 1 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I Doç. Dr. Recep DEMİR 1 Ünite 1 CELÂLEYN TEFSİRİ Doç. Dr. Recep DEMİR İçindekiler 1.1. CELÂLEYN TEFSİRİ... 3 1.2. CELALÜDDİN

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Sempozyumun Adı: ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASINDA DİN ANLAYIŞLARI SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE RELIGIOUS UNDERSTANDING IN THE TURKISH WORLD

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HİZMETE ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEA59DFN* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Sayı :27306776-401/22122 13/03/2015 Konu :Sınav

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Kelâm ve Mezhepler Tarihi II

Kelâm ve Mezhepler Tarihi II Türkiye de İslami İlimler: Kelâm ve Mezhepler Tarihi II ISSN 1303-9369 Cilt: 14 Sayı: 28 2016 Yılda iki defa yayınlanır Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu Editör Yunus Uğur ISSN

Detaylı

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Yayın No. 756 İSAM Yayınları 202 İlmî Araştırmalar Dizisi 90 Her hakkı mahfuzdur.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Yayın No. 756 İSAM Yayınları 202 İlmî Araştırmalar Dizisi 90 Her hakkı mahfuzdur. Mustafa Bülent Dadaş, Dr. 1979 da Adana da doğdu. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ni bitirdi (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Mecelle de Bulunan Hukuk-Dil İlişkisine Yönelik

Detaylı

NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi

NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları. Ed. Berat Açıl. Ankara: Nobel, İLEM Kitaplığı, 2015, 398 sayfa. ISBN 978-605-3200-57-4 Abdurrahman Atçıl * Osmanlı divan edebiyatı

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ Prof. Dr. Sönmez Kutlu Dem, 1. Baskı, Ġstanbul, 2008, 204 s.

MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ Prof. Dr. Sönmez Kutlu Dem, 1. Baskı, Ġstanbul, 2008, 204 s. e-makâlât Mezhep AraĢtırmaları, II/2 (Güz 2009), ss. 109-115. MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ Prof. Dr. Sönmez Kutlu Dem, 1. Baskı, Ġstanbul, 2008, 204 s. Hz. Peygamber in ölümünden sonra meydana gelen toplumsal

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 7.1. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kelam; naslardan hareketle inanç esaslarını ve insanın düşünce yapısına ilişkin temel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 01-014 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve.Öğretim (010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI İLH001 ARAPÇA 0 Konu Başlıkları (Yıllık) T Sözlü

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı 1.ve 2. Öğretim Eğitim Planları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı 1.ve 2. Öğretim Eğitim Planları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1.ve 2. Öğretim Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI Kredi İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu Başlıkları (Yıllık) T

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/2)

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL Perihan AYVALI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU T.C. ST MO U VE S TES III. ULUSL SI EY -I VELÎ SEMPOZYUMU E T Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN E T Y IMCIL I Doç. Dr. Burhan BALTACI Ar. r. Be a A i e D C r. Do. Dr. A o an A DO DU Ar. r. Nuran SARICI 06-0 Ma

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem Ders. Kur'an Okuma ve Tecvid I

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem Ders. Kur'an Okuma ve Tecvid I SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem 3801101 3802101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 3801111 3802111 Arapça Dil Bilgisi I 2 2 3 3 3801112 3802112 Arapça Okuma-Anlama

Detaylı

Fakülte Kurulunun tarih ve 2018/02 1 sayılı karar eki İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Kurulunun tarih ve 2018/02 1 sayılı karar eki İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EK.1 İSLAM VE DİN BİLİMLERİ-ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI (2016-2017 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN KAYITLI VE PEDAGOJİK FORMASYON

Detaylı

Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu (28-30 Mayıs 2010 Bayburt)

Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu (28-30 Mayıs 2010 Bayburt) T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 1, 2011 s. 331-335 Sempozyum Tanıtımı Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu (28-30 Mayıs 2010 Bayburt) Kadir Recep MUHAMMED 1 28-30 Mayıs 2010

Detaylı

AKADEMİK YILI

AKADEMİK YILI Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2017-2018 AKADEMİK YILI Hazırlık Sınıfı 1. Dönem Adı Z / S Teo. Uyg Toplam Arapça Zorunlu Hazırlık (Arapça Dilbilgisi (Sarf) I) Z 4 0 4 4 4 Arapça Zorunlu Hazırlık (Arapça

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2018/19 2 sayılı karar eki

Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2018/19 2 sayılı karar eki İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSLAM VE DİN BİLİMLERİ-ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI (%30 Arapça) (2016-2017 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN KAYITLI VE PEDAGOJİK

Detaylı

Dersin Optik Kodu. Ders Dur. (Z/S) Kredi AKTS. Ulus. Kredi. Dersin Optik Kodu. Kredi AKTS. Ulus. Kredi. Ders Dur. (Z/S) Dersin Adı

Dersin Optik Kodu. Ders Dur. (Z/S) Kredi AKTS. Ulus. Kredi. Dersin Optik Kodu. Kredi AKTS. Ulus. Kredi. Ders Dur. (Z/S) Dersin Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERSLER KATALOĞU ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 1. YARIYIL HAZIRLIK SINIFI 2. YARIYIL Ders Adı

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Yrd.Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU Yrd.Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU Anabilim Dalı : Ġslam Mezhepleri Tarihi Doğum Yeri ve Tarihi : Bayburt / 97 Tel (Cep) : Tel (ĠĢ) : (054) 4 0 Faks : (054) 4 e-posta () : kkiyas@hotmail.com e-posta () :

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERSLER KATALOĞU. Dersin Optik. Kredi AKTS. Ulus.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERSLER KATALOĞU. Dersin Optik. Kredi AKTS. Ulus. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERSLER KATALOĞU ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 1. YARIYIL HAZIRLIK SINIFI 2. YARIYIL İLA011

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ilam AKADEMi Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi

ilam AKADEMi Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi ilam AKADEMi Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlimden İrfana... 0216 428 39 60 www.ilam.org.tr İLAM AKADEMİ Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde açık öğretim ilahiyat destek seminerleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BE5FBY8BV* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :27306776/100/ 10770 30/01/2018 Konu :Eğitim - Öğretim İşleri (Genel)

Detaylı

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU T.C. ST MO U VE S TES III. ULUSL SI EY -I VELÎ SEMPOZYUMU E T Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN E T Y IMCIL I Doç. Dr. Burhan BALTACI Ar. r. Be a A i e D C r. Do. Dr. A o an A DO DU Ar. r. Nuran SARICI 06-0 Ma

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ

TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mustafa EKĠNCĠ İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Eposta : mekinci@harran.edu.tr Telefon : 0414 318 3503 ÖĞRENĠM DURUMU Doktora: Erdebil Tekkesi nin KuruluĢu,

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

ŞATRANC-I UREFA (Arifler Satrancı) Satranç Hindistan da yaklaşık 1500 yıl önce bulunmuş klasik bir strateji oyunudur. Satranç Sanskritçe de

ŞATRANC-I UREFA (Arifler Satrancı) Satranç Hindistan da yaklaşık 1500 yıl önce bulunmuş klasik bir strateji oyunudur. Satranç Sanskritçe de ŞATRANC-I UREFA (Arifler Satrancı) Satranç Hindistan da yaklaşık 1500 yıl önce bulunmuş klasik bir strateji oyunudur. Satranç Sanskritçe de Çaturanga, dört çatu yol ranga anlamlarına gelir. Şatranc-ı Urefa,

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2018-2019 BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğretim Bilim Okutacağı Ders ve Derste Takip Edilecek Materyaller Ali KAYA Hadis

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 185-196, TURKEY ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

MOLLA HÜSREV'ĠN "DÜRERÜ'L-HÜKKÂM" ADLI ESERĠNDE ġafġî MEZHEBĠNE ĠSNAT EDĠLEN GÖRÜġLERĠN TAHKĠK VE TAHLĠLĠ (ĠBADETLER BÖLÜMÜ)

MOLLA HÜSREV'ĠN DÜRERÜ'L-HÜKKÂM ADLI ESERĠNDE ġafġî MEZHEBĠNE ĠSNAT EDĠLEN GÖRÜġLERĠN TAHKĠK VE TAHLĠLĠ (ĠBADETLER BÖLÜMÜ) T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MOLLA HÜSREV'ĠN "DÜRERÜ'L-HÜKKÂM" ADLI ESERĠNDE ġafġî MEZHEBĠNE ĠSNAT EDĠLEN

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Ahmet ÖZKAN tarafından hazırlanan Ġlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17

İçindekiler. Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17 İçindekiler Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17 BİRİNCİ BÖLÜM MUHAMMED EBÛ ZEHRE NİN HAYATI, İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ I. MUHAMMED EBÛ ZEHRE

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2018/19 2 sayılı karar eki

Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2018/19 2 sayılı karar eki İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSLAM VE DİN BİLİMLERİ-ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI (%30 Arapça) (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN 2.,3.,4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET... 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât... 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr)... 22 Sadaka... 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti... 22 Zekât ve

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 16 2. FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 2.1. FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Fıkıh; en geniş anlamıyla kişinin hak, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmasıdır.

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

TANITIM VE DEĞERLENDIRME

TANITIM VE DEĞERLENDIRME Abdullah KÜSKÜ TANITIM VE DEĞERLENDIRME Ketâibü a lâmi l-ahyâr min fukahâi mezhebi n-nu mâni l-muhtâr, Mahmûd b. Süleyman el-kefevî Giriş: Mahmûd b. Süleyman el-kefevî nin Kısa Hayatı: Ketâibü a lâmi l-ahyâr

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems:

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems: Hoca Dehhânî yi iyle : 1 ÖZET Mücahit KAÇAR 2, kaside Dehhân neredeyse bütün antoloji ve edebiyat tarihi söz konusu görülmektedir. Oysaki hem atfedilen gazellerine yeniden Anahtar Kelimeler: Dehhânî, Kemâl

Detaylı

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Giriş Ana hatlarıyla İslam dini programı, temel sayılan programlardan sonra daha ileri düzeylere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programı takip edecek ders

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ -HANEFÎLĠK-MÂTURÎDÎLĠK-

KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ -HANEFÎLĠK-MÂTURÎDÎLĠK- KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ IV. ULUSLARARASI ġeyh ġa BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU -HANEFÎLĠK-MÂTURÎDÎLĠK- 05-07MAYIS 2017 CĠLT 2 Kastamonu Üniversitesi IV. Uluslararası ġeyh ġa bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik-

Detaylı

ULUSLARARASI EYYÛBÎLER SEMPOZYUMU SEMPOZYUM TAKVİMİ

ULUSLARARASI EYYÛBÎLER SEMPOZYUMU SEMPOZYUM TAKVİMİ ULUSLARARASI EYYÛBÎLER SEMPOZYUMU SEMPOZYUM TAKVİMİ Ġlk Duyuru : 25.07.2018 Bildiri Özetlerinin Gönderimi Ġçin Son Tarih : 25.11.2018 Kabul Edilen Bildirilerin Ġlanı : 05.12.2018 Bildiri Metinleri Ġçin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2013 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/2)

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı