STRATEJĠK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJĠK PLANI"

Transkript

1 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI ġġlġ ĠLKOKULU STRATEJĠK PLANI 1

2 2

3 SUNUġ Stratejik planlama, bu faaliyetlerin kamu kuruluģları tarafından yürütülmesinde temel bir araç olmaktadır. Günümüz dünyasının meydana getirdiği geliģmeler bütün alanlarda olduğu gibi eğitim ve yönetim alanlarında da yeni ihtiyaçlar yaratmıģtır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi anlayıģı getirilmiģtir. Kamu yönetiminde yaģanan mali ve idari sorunlar dikkate alındığında planlı hizmet üretme, kalkınma planları ve programlar ile belirlenen politikaları, kuruluģ düzeyinde somut iģ programlarına ve bütçelere dayandırma, uygulamayı etkin bir Ģekilde izleme, değerlendirme ve denetleme süreci daha da önem kazanmıģtır. Elinizdeki plan bu çerçevede hazırlanmıģ olan bir belgedir. Bu doğrultuda önceliklerini belirleyebilmek, faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yerine getirebilmek, kaynaklarını en ektin biçimde kullanabilmek için somut hedeflere dayalı uzun dönemli planlama çalıģmalarını baģlatmıģ ve yoğun bir çalıģma ile ilk stratejik planımız tamamlanmıģtır. Emeği geçen tüm çalıģanlarımıza katkılarından dolayı teģekkür eder, planın baģarı ile uygulanmasını dilerim. RAMAZAN AYDIN Okul Müdürü 3

4 Ġçindekiler SUNUġ... HATA! YER ĠġARETĠ TANIMLANMAMIġ. ĠÇĠNDEKĠLER... 1 BÖLÜM I: GĠRĠġ VE PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ... 1 BÖLÜM II: DURUM ANALĠZĠ... 1 OKULUN KISA TANITIMI... 2 OKULUN MEVCUT DURUMU: TEMEL ĠSTATĠSTĠKLER... 4 PAYDAġ ANALĠZĠ... 8 GZFT (GÜÇLÜ, ZAYIF, FIRSAT, TEHDĠT) ANALĠZĠ GELĠġĠM VE SORUN ALANLARI BÖLÜM III: MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER MĠSYONUMUZ VĠZYONUMUZ TEMEL DEĞERLERĠMĠZ BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER TEMA I: EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM TEMA II: EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTENĠN ARTIRILMASI TEMA III: KURUMSAL KAPASĠTE V. BÖLÜM: MALĠYETLENDĠRME EKLER:

5 BÖLÜM I: GĠRĠġ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluģturulması ile baģlamıģtır. Ekip tarafından oluģturulan çalıģma takvimi kapsamında ilk aģamada durum analizi çalıģmaları yapılmıģ ve durum analizi aģamasında paydaģlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaģ anketi, toplantı ve görüģmeler yapılmıģtır. Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiģtir. ÇalıĢmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiģtir. STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı Ramazan AYDIN OKUL MÜDÜRÜ Özlem KESKĠN SINIF ÖĞRETMENĠ Yasemin KAMA ÖĞRETMEN Yasemin KAMA SINIF ÖĞRETMENĠ Mücella EKĠNCĠ OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANI Özge KAYALI SINIF ÖĞRETMENĠ Hatice TEPE OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ ÜYESĠ Hasan GÖÇMEN SINIF ÖĞRETMENĠ Önder TORUN Aynur ÖZ VELĠ VELĠ 1

6 BÖLÜM II: DURUM ANALĠZĠ Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalıģılmıģtır. Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaģ analizi ve görüģleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiģtir. Okulun Kısa Tanıtımı Okulumuzun amaç ve hedeflerinin geliģtirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf yönler ile kurumun kontrolü dıģındaki olumlu ya da olumsuz geliģmelerin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıģtır. Okulumuzun açılıģı 19 Eylül 1970 yılında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan OĞUZ ve Ankara Valisi Ali Rıza YARADANAKUL görevde bulundukları süre içerisinde ġili Büyükelçisi Ekselans Prof. Angel C. CONZALES tarafından yapılmıģtır. Okulumuz binası yıkıldığından ATO 65.Yıl Ortaokulunda eğitim öğretime devam etmektedir., bünyesinde 22 derslik, 12 Ģube,1 Müdür Odası, 1 Çok amaçlı salon, 2 Müdür Yardımcısı odası, 1 BTS, 1 arģiv,1 Kütüphane, 1 Ġngilizce Sınıfı, 1 Öğretmenler odası, 1 Depo mevcuttur Ekim ayından itibaren Okul Müdürlüğü Görevini Ramazan AYDIN yürütmektedir. Anayasamızın 42.maddesine göre Eğitim ve Öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaģ bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araģtırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. ġili Ġlkokulu yasal dayanaklarını temel olarak Anayasamızın 42.maddesi,1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,222 Sayılı Ġlköğretim Kanunu, 3797, 4357, 1702, 5442, 657 sayılı kanunlar ile Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Okul Öncesi Kurumlar Yönetmeliği ve Eğitici Kollar Yönetmeliklerinden almaktadır. ġili Ġlkokulu temelde Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Programını uygulayan bir okuldur. Bununla birlikte öğrencilerin etkinlik alanları olan, akademik, sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler yürütülmektedir. Her yıl okulumuzda sınıflar arası çocuk oyunları yarıģmaları düzenlenmekte olup, tüm öğrencilerin bu yarıģmalara aktif katılımı sağlanmaya çalıģılmaktadır. ġili Ġlkokulu olarak öğrenci merkezli, yaparak yaģayarak öğrenmeyi benimsemiģ bir öğretmen kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca ilçe, il düzeyinde düzenlenen yarıģmalara okul olarak aktif katılmaktayız. 2

7 Okulumuzda her yıl öğrencilerin güzel bir gün geçirmesi, okul ile daha fazla bütünleģmesi amacıyla geleneksel Bahar ġenliği Kermesi düzenlenmektedir. Bahar ġenliği Kermesinde okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yapılan etkinliklerde gönüllü olarak aktif görevler almakta böylece eğitimin en önemli hususlarından biri olan idare, veli, öğretmen, öğrenci iletiģimi güçlendirilmektedir. Okul olarak amaçlarımızdan biriside çevre saygılı, doğayı koruyan bireyler yetiģtirmektedir. Bu amaçla okulumuzda her sınıf için öğrenci bahçeleri oluģturulmuģtur. Öğrencilerimiz bu bahçelere istedikleri bir bitkiyi ekerek yetiģtirmeleri sağlanmıģtır. Böylece hem baģarabilme duygularını artırma hedeflenmiģ hem de doğaya sahip çıkma bilinci geliģtirilmeye çalıģılmıģtır. Belirli gün ve haftaların kutlama törenlerinde öğrencilerimiz aktif olarak yer almaktadır. Böylelikle öğrencilerin kendilerine olan özgüvenleri arttırma, belirli gün ve haftanın kutlanıģ sebebi hakkında bilgi sahibi olma, okula ait hissetme gibi hususlar hedeflenmiģtir. Gözlemlerimiz gösteriyor ki istenilen hedeflere ulaģmıģız. Okulumuz ağırlıklı olarak göç alan bir bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin çoğu yabancı uyruklu öğrencilerden oluģmaktadır. Öğretmenlerimizin ve okul idaremizin öz verili çalıģmalarıyla öğrencilerin okula adaptasyonu kolaylaģmaktadır. Ayrıca okulumuz sosyo- ekonomik düzeyi düģük bir bölgede yer aldığı için sık sık sosyal sorumluluk projelerinde tercih edilmekte, öğrencilerimizin yüzünü güldüren çalıģmalar yapılmaktadır. ġili Ġlkokulu olarak her öğrenci bizim için değerli birer incidir. Okulumuzda her yıl demokratik ortamlarda okul temsilcisi seçimi yapılmakta, her öğrenciye eģit Ģartlar tanınmaktadır. Okul idaresi hassasiyet ile öğrenciler tarafından iletilen istekleri okul temsilcisi ile görüģerek imkanlar doğrultusunda gerçekleģtirmeye çalıģmaktadır. Düzenli olarak okulumuzda geziler düzenlenmekte böylelikle öğrencilerin hem sosyalleģmesi hem de yaģayarak öğrenmesi sağlanmaktadır. Amacımız Atatürk ilkelerine bağlı, vatanını milletini seven, saygı duyan bu temel değerlere bağlı, doğaya, insana saygı duyan, yaparak yaģayarak öğrenerek öğrendiği bilgiyi uygulayabilen, mutlu çocuklar yetiģtirmektedir. Okul olarak çalıģmalarımızı bu yönde sürdürmekteyiz ve bu amaç doğrultusunda çalıģmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 3

8 Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler Okul Künyesi Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır. Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi Ġli: ANKARA Ġlçesi: ALTINDAĞ Adres: Ulubey Mahallesi 879/2.Sokak No:13 Coğrafi Konum (link) XW95+J2 ANKARA Telefon Numarası: 0(312) Faks Numarası: e- Posta Adresi: Web sayfası adresi: Kurum Kodu: Öğretim ġekli: (Ġkili Eğitim) Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi : 19/09/1970 Toplam ÇalıĢan Sayısı 28 Öğrenci Sayısı: Kız 128 Kadın 17 Erkek 141 Öğretmen Sayısı Erkek 5 Toplam 269 Toplam 22 Derslik BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı 22 ġube BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı 20 Öğretmen BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı 22 ġube BaĢına 30 dan Fazla Öğrencisi Olan ġube Sayısı - Öğrenci BaĢına DüĢen Toplam Gider Miktarı 57 TL 54 Kr. Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi 4 4

9 ÇalıĢan Bilgileri Okulumuzun çalıģanlarına iliģkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiģtir. ÇalıĢan Bilgileri Tablosu Unvan* Erkek Kadın Toplam Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı Sınıf Öğretmeni Türkçe Öğreticisi BranĢ Öğretmeni Rehber Öğretmen Ġdari Personel Yardımcı Personel Güvenlik Personeli Toplam ÇalıĢan Sayıları

10 Okulumuz Bina ve Alanları Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına iliģkin temel bilgiler altta yer almaktadır. Okul YerleĢkesine ĠliĢkin Bilgiler Okul Bölümleri Özel Alanlar Var Yok Okul Kat Sayısı Ablok1 bodrum+4 kat B Blok 1 Bodrum+2 Kat Çok Amaçlı Salon X Derslik Sayısı 20 Çok Amaçlı Saha x Derslik Alanları (m2) 608 Kütüphane X Kullanılan Derslik Sayısı 19 Fen Laboratuvarı x ġube Sayısı 20 Bilgisayar Laboratuvarı X Ġdari Odaların Alanı (m2) 100 ĠĢ Atölyesi X Öğretmenler Odası (m2) 50 Beceri Atölyesi x Okul Oturum Alanı (m2) Pansiyon X Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 2500 Okul Kapalı Alan (m2) 802 Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m 2 ) Kantin (m2) 5 Tuvalet Sayısı 55 Diğer (.) 6

11 Sınıf ve Öğrenci Bilgileri Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiģtir. SINIFI Kız Erkek Toplam 1-A B C A B C D A B C A B OKULDAKĠ TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 269 7

12 Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız Teknolojik kaynaklar baģta olmak üzere okulumuzda bulunan çalıģır durumdaki donanım malzemesine iliģkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiģtir. Teknolojik Kaynaklar Tablosu Akıllı Tahta Sayısı 31 TV Sayısı 0 Masaüstü Bilgisayar Sayısı 2 Yazıcı Sayısı 3 TaĢınabilir Bilgisayar Sayısı 2 Fotokopi Makinası Sayısı 2 Projeksiyon Sayısı 3 Ġnternet Bağlantı Hızı 200Mbps Gelir ve Gider Bilgisi Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine iliģkin son iki yıl gerçekleģme bilgileri alttaki tabloda verilmiģtir. Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı TL TL TL TL 8

13 PAYDAġ ANALĠZĠ Kurumumuzun temel paydaģları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dıģsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileģim içinde olunan geniģ bir paydaģ kitlesi bulunmaktadır. PaydaĢlarımızın görüģleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeģitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır. 9

14 PaydaĢ anketlerine iliģkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiģtir : Öğrenci Anketi Sonuçları: ġġlġ ĠLKOKULU STRATEJĠK PLAN(2019/2023) ĠÇ PAYDAġ ÖĞRENCĠ GÖRÜġÜ VE DEĞERLENDĠRMELERĠ ANKETĠ FORMU ÖĞRENCĠ MEMNUNĠYET ANKETĠ MEMNUNĠYET ENKET SONUÇLARI SIRA NO GÖSTERGELER SONUÇ SONUÇ% 1 Ġhtiyaç duyduğumda okul çalıģanlarıyla rahatça görüģebiliyorum. 4,90 98,00 2 Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüģebiliyorum. 4,85 97,00 3 Okul rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum. 3,35 67,00 4 Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır. 4,35 87,00 5 Okulda kendimi güvende hissediyorum. 4,90 98,00 6 Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüģleri alınır. 3,65 73,00 7 Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin iģleniģinde çeģitli 5,00 100,00 yöntemler kullanmaktadır. 8 Derslerde konuya göre uygun araç gereç kullanılmaktadır. 5,00 100,00 9 Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. 4,15 83,00 10 Okulun içi ve dıģı temizdir. 4,35 87,00 11 Okulun binası ve diğer fiziki mekanları yeterlidir. 4,65 93,00 12 Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir. 3,40 68,00 13 Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. 4,45 89,00 GENEL DEĞERLENDĠRME 4,38 87,69 10

15 Öğretmen Anketi Sonuçları: ġġlġ ĠLKOKULU STRATEJĠK PLAN(2019/2023) ĠÇ PAYDAġ ÖĞRETMEN GÖRÜġÜ VE DEĞERLENDĠRMELERĠ ANKETĠ FORMU ÖĞRETMEN MEMNUNĠYET ANKETĠ MEMNUNĠYET ENKET SONUÇLARI SIRA NO GÖSTERGELER SONUÇ SONUÇ% 1 Okulumuzda alınan kararlar, çalıģanların katılımıyla alınır. 4,09 81,82 2 Kurumdaki tüm duyurular çalıģanlara zamanında iletilir. 4,36 87,27 3 Her türlü ödüllendirme adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır. 4,45 89,09 4 Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm. 4,55 90,91 5 ÇalıĢtığım okul bana kendimi geliģtirme imkanı tanımaktadır. 3,82 76,36 6 Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. 3,64 72,73 7 Okulda çalıģanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir. 4,27 85,45 8 Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır. 4,27 85,45 9 Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak 4,18 83,64 çalıģmalar yapılmaktadır. 10 Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düģüncelerin üretilmesini teģvik 4,36 87,27 etmektedir. 11 Yöneticilerimiz, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileģtirmeye açık 4,36 87,27 alanları vs. çalıģanlarla paylaģır. 12 Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiģ yerler 3,73 74,55 yetersizdir. 13 Alanıma iliģkin yenilik ve geliģmeleri takip eder, kendimi güncellerim. 4,27 85,45 GENEL DEĞERLENDĠRME 4,18 83,64 11

16 Veli Anketi Sonuçları: ġġlġ ĠLKOKULU STRATEJĠK PLAN(2019/2023) ĠÇ PAYDAġ VELĠ GÖRÜġÜ VE DEĞERLENDĠRMELERĠ ANKETĠ FORMU VELĠ MEMNUNĠYET ANKETĠ MEMNUNĠYET ENKET SONUÇLARI SIRA NO GÖSTERGELER SONUÇ SONUÇ% 1 Ġhtiyaç duyduğumda okul çalıģanlarıyla rahatça görüģebiliyorum. 4,56 91,25 2 Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum. 3,18 63,53 3 Öğrencilerimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti 4,65 92,94 alabiliyorum. 4 Okula ilettiğim istek ve Ģikayetlerim dikkate alınıyor. 4,47 89,41 5 Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin iģleniģinde çeģitli 4,47 89,41 yöntemler kullanmaktadır. 6 Okulda yabancı kiģilere karģı güvenlik önlemleri alınmaktadır. 4,29 85,88 7 Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüģlerimiz dikkate alınır.. 3,82 76,47 8 E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını 4,94 98,82 düzenli olarak takip ediyorum. 9 Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaģtığını 4,59 91,76 düģünüyorum. 10 Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. 3,82 76,47 11 Okul her zaman temiz ve bakımlıdır. 4,41 88,24 12 Okulun binası ve diğer fiziki mekanlar yeterlidir. 4,18 83,53 13 Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. 4,24 84,71 GENEL DEĞERLENDĠRME 4,28 85,57 12

17 GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi : Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalıģan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaģ anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve geliģime açık alanlar iç ve dıģ faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiģtir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleģtirilmiģtir. Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalıģan, iģ yapma becerisi, kurumsal iletiģim gibi çok çeģitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dıģ faktör ayrımı yapılmıģtır. Ġçsel Faktörler: Güçlü Yönler Öğrenciler ÇalıĢanlar Veliler Bina ve YerleĢke Donanım Bütçe Devamsız öğrenci sayısının az olması Öğrencilere sosyal yardım yapılması Öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi Çözüm odaklı çalıģan kadrosu Okul Aile Birliğindeki veliler okul ile sürekli iletiģim halinde ve okul ile ilgili konularda gönüllü olarak çalıģmaktadır. Okul binasının yenilenmesi Okul bahçesinin geniģ olması Okul binasının merkezi bir yerde bulunması Okul çevresinin kentsel dönüģüme girmesi Okula ulaģımın kolay olması, çalıģanların ve öğrencilerin genel olarak okula ulaģım sorunu yaģamaması Yenilen okul donanımı Okul bütçesinden okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları karģılanmaya çalıģılmaktadır. 13

18 Yönetim Süreçleri ĠletiĢim Süreçleri Vb Zayıf Yönler Öğrenciler ÇalıĢanlar Veliler Bina ve YerleĢke Ġdare ve öğretmenler arası güçlü iletiģim Çözüm odaklı idare yönetimi Ġdare ve öğretmenler arası güçlü iletiģim Öğrenci, öğretmenler ve öğrenciler arası olumlu iletiģim bulunması Öğrencilere yönelik motivasyon arttırıcı çalıģmalar yapılması Okulda sosyal faaliyetler düzenlenmesi Çözüm odaklı, yeniliklere açık, genç, dinamik çalıģan kadrosu Okul içi ve okul dıģı düzenlenen yarıģmalara aktif katılım olması Belediye ile ihtiyaç duyulduğunda iģbirliği yapılması Okuldaki öğrencilerin çoğunluğunun Suriyeli öğrencilerden oluģması, Türk öğrencilerinin sayısının çok az olması Öğrencilerin çoğunluğunun Türkçe bilmemesi Anasınıfı eğitimi almadan ilkokula dahil olan öğrencilerin sayısının fazla olması Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyinin yetersiz olması Suriyeli öğrencilerle öğretmenlerin iletiģimini kolaylaģtıracak Arapça öğretmeni bulunmaması Okuldaki yabancı uyruklu öğrencilerin okul kültürüne uyum problemleri yaģamaları, okul ve sınıf kurallarına uymamaları Sınıflardaki öğrenciler arasında çok fazla yaģ farklılığı olması Özellikle Türk olmayan öğrencilerin akademik baģarılarında düģüklük görülmesi Okula nakil gelip giden öğrenci sayısının fazla olması Okulda Rehberlik Öğretmeninin bulunmaması ÇalıĢanların tamamına yakınının lisans mezunu olması Velilerin çoğunluğunun Türkçeyi bilmemeleri Özellikle yabancı uyruklu velilerin öğretmen ile yeteri kadar iletiģime geçmemesi, veli desteğinin yetersiz olması Velilerin Türkçe okuma-yazma bilmemesi Velilerin sosyo-ekonomik, eğitim düzeylerinin düģük olması Okul ve çevresindeki sportif alanlar yeteri kadar düzenlenmemesi 14

19 Donanım Bütçe Yönetim Süreçleri ĠletiĢim Süreçleri Vb DıĢsal Faktörler Fırsatlar Politik Ekonomik Okulda aktif olarak kullanıma sunulan laboratuvar sınıfı bulunmaması Okulda Görsel sanatlar, Müzik vb. sınıflarının bulunmaması Okul kütüphanesinin dizaynının öğrencilerin yaģ grubuna yönelik olarak düzenlenmemesi Okul bütçesinin istenilen ölçüde olmaması Belediyelerle istenilen düzeyde iģbirliği sağlanamaması Velilerin dil bilmemesinden ve ilgisizliklerinden dolayı iletiģim kopukluğu bulunması Okulumuzda proje sayısının yok denecek kadar az olması Okulumuzun yarım gün eğitim vermesi Okulun bulunduğu çevrenin sosyo ekonomik düzeyinin oldukça düģük olması Politik istikrar olması Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları Özel teģebbüsün desteklenmesi Ankara nın bir ilçesi olmamız Yeniliğe açık olunması ve projelere destek verilmesi Altındağ Belediyesi ile gerektiğinde iģbirliği yapılabilmesi Altındağ ilçesinin politik durumu Milli Eğitim Bakanlığı 2019/2023 Stratejik Planı Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019/2023 Stratejik Planı Ankara Altındağ Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019/2023 Stratejik Planı Eğitime yüzde yüz destek gibi kampanyalarla eğitime aktarılan bütçenin artması Tasarruf sağlama imkanları Dünyadaki genel ekonomik durum Ticari döngüler Ġstihdam politikaları ve iģ gücü Bölgesel ekonomik durum Tüketici eğilimleri 15

20 Sosyolojik Teknolojik Mevzuat-Yasal Ekolojik Aile ve öğrencilerin bilinçlenmeye baģlaması Kariyer beklentileri Eğitimde fırsat eģitliği Nüfus artıģ oranı Genç nüfus Okulda akıllı tahta uygulamasının kurulması için alt yapının bulunması E-devlet, e-okul, mebbis gibi uygulamaların aktif olarak kullanılması Hızla geliģen teknoloji Teknolojinin eğitim içerisinde kullanımının artması Ücretsiz ders kitabı dağıtılması AR-GE çalıģmaları Enerji kaynakları kullanabilirlik Kesintisiz on iki yıllık eğitim Personelin yasal hak ve sorumlulukları Ġlgili mevzuatlar MEB strateji belgesi Milli Eğitim ġura Kararları ĠĢ Kanunları Marketlerde poģet kullanımının ücretlendirilmesi Geri dönüģüm hususunda insanların bilinçlenmesi Doğal kaynakların korunması için yapılan çalıģmalar Temiz enerji kaynaklarının kullanımının artması 16

21 Tehditler Politik Ekonomik Sosyolojik Teknolojik Tolumdaki bireylerin kendi politik ideolojilerini benimseyerek mevcut düzeni koruyan ve milli bütünleģme için katkıda bulunan vatandaģlar biçiminde yetiģmelerini isteme. Merkezi bütçeden ayrılan payın yeterli olmaması İlçemiz ve okul çevresinde sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması Enflasyon ve değişim oranları Dünyadaki genel ekonomik durum Gelir durumundaki farklılık Hayat standartlarındaki beklentinin yükselmesi Geniş ailelerden çekirdek ailelere geçiş, Okulun sosyal çevresinde erken yaşta evlilikler olması Nüfus artışı Göç Göç sebebiyle artan yabancı uyruklu öğrenci sayısı Geleneksel sosyal yapının değişmesi Öğrenci ve çalışanların eğitimde kullanılabilecek teknolojik aletlerdeki azlık olması Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması Mevzuat-Yasal Okulumuzun bulunduğu çevrede eğitim-öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentiler Ekolojik Çevre, hava ve su kirliliğinin artması Küresel ısınma Orman oranlarının azalması Doğal afetler 17

22 GeliĢim ve Sorun Alanları GeliĢim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile iliģkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır. GeliĢim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine iliģkin üç temel tema olan Eğitime EriĢim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıģtır. Eğitime eriģim, öğrencinin eğitim faaliyetine eriģmesi ve tamamlamasına iliģkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik baģarısı, sosyal ve biliģsel geliģimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir. Eğitime EriĢim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite OkullaĢma Oranı Akademik BaĢarı Kurumsal ĠletiĢim Okula Devam/ Devamsızlık Sosyal, Kültürel ve Fiziksel GeliĢim Kurumsal Yönetim Okula Uyum, Oryantasyon Sınıf Tekrarı Bina ve YerleĢke Özel Eğitime Ġhtiyaç Duyan Bireyler Ġstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme Donanım Yabancı Öğrenciler Öğretim Yöntemleri Temizlik, Hijyen Hayatboyu Öğrenme Ders araç gereçleri ĠĢ Güvenliği, Okul Güvenliği TaĢıma ve servis GeliĢim ve sorun alanlarına iliģkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 18

23 Gelişim ve Sorun Alanlarımız 1.TEMA: EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 1 Okulumuzun istikrarlı bir baģarı grafiğinin bulunması. 2 Öğrenciler için, okulun kolay ulaģılabilir bir yerde olması ve ulaģım sıkıntının olmaması 3 Sınıflarda akıllı tahtaların olması 4 Okulumuzun eğitim ve öğretime eriģim kaynakların mevcut olması 5 Eğitimin önemini gün geçtikçe kavrayan bir veli profilinin mevcudu 6 Ġlçe merkezinde olmamız 7 Suriyeli öğrencilerin ağırlıklı olarak okulumuzda eğitim öğretim görmesi 8 Dil bilmeyen öğrenci ve veli profilinin çoğunlukta olması 9 Ġlkokula baģlamadan önce okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısındaki azlık 10 2.TEMA: EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 1 Deneyimli bir yönetim kadrosunun varlığı. 2 Nitelikli ve geliģime açık çalıģkan kadroya sahip olunması. 3 Eğitim-öğretim çalıģanlarının tüm özlük bilgileri, veri tabanındaki hareketlilikleri doğru ve güncel tutulması. 4 Yöneticilerimize ve öğretmenlerimize gerek veliler, gerekse öğrenciler tarafından yüksek oranda güven duyulması 5 Okul Aile Birliğinin iģ birliğine açık ve gayretli olması 6 Okul- Veli iģbirliğinin artarak devam etmesi 7 Öğretmen kadromuzun oturmuģ olması 8 Okul yönetiminin resmi ve özel kurumlarla aktif iģbirliğine önem vermesi 9 Okul idaresinin, öğretmenlerin özellikle dil bilmeyen velilerle iletiģimlerindeki güçlük 10 19

24 3.TEMA: KURUMSAL KAPASĠTE 1 Konferans Salonunun olması, kültürel etkinliklerin istenilen düzeyde yapılması 2 Sportif ve sosyal faaliyetler için kapalı spor salonunun olmayıģı 3 Okulumuz öğretmen kadrosunun yeniliklere açık olması 4 Ortak kararlarla yeni kurum kültürünün oluģması 20

25 BÖLÜM III: MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluģturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalıģanlarımız ve diğer paydaģlarımızdan alınan görüģler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluģturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuģ ve üst kurul tarafından onaylanmıģtır. MĠSYONUMUZ Özgüveni yüksek, kendisini ve insanları seven, paylaģmayı bilen,özgün fikirler üretebilen, bilgiye ulaģma yollarını araģtıran, ülkesini seven ve tanıyan, yaģam becerileri güçlü bireyler yetiģtirmek temel hedefimizdir. VĠZYONUMUZ Sosyal etkinlikleriyle adından söz ettiren, akademik baģarısıyla tercih edilen bir okul olmak. TEMEL DEĞERLERĠMĠZ Ġnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri Çevreye ve Bütün Canlıların YaĢam Haklarına Duyarlılık Analitik ve Bilimsel BakıĢ GiriĢimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik Sanatsal Duyarlılık ve Sanat Becerisi Mesleki Eğitim ve Ahlak, Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Katılımcılık ġeffaflık ve Hesap Verilebilirlik 21

26 BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER TEMA I: EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM Eğitim ve öğretime eriģim okullaģma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime eriģimi, yabancı öğrencilerin eğitime eriģimi ve hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır. Stratejik Amaç 1: Okul kayıt bölgesinde yaģayan öğrencilerin sosyal,kültürel,ekonomik koģullarından etkilenmeden eğitim ve öğretime eģit ve adil Ģartlar altında eriģimini sağlamak. Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak 22

27 No Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef Ġlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almıģ olanların oranı (%) % 12,5 % Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime eriģim oranı (%) RAMLARDAN OKULLARA YÖNLENDĠRĠLEN BĠREYLERĠN OKULA ERĠġĠM ORANI(OKUL) %95 % Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) % 17 % Devamsızlık tespiti için yapılan çalıģma sayısı. 1 2 Okulumuz ilimizin kenar mahallelerinden birindedir. Dolayısıyla bireysel ve çevresel faktörler olumsuz seyretmektedir. Velilerin eğitim düzeylerinin düģük olması büyük bir sorun teģkil etmektedir. Ayrıca veli ve öğrencilerin uyuģturucu madde bağımlılığının ve satıģının yaygın olduğu bir çevrede yaģıyor olması da performans ve göstergeler üzerinde büyük bir sorun teģkil etmekte olup bu sorunların etkisinden minimum düzeyde etkilenmesine çaba gösterilecektir. 23

28 Eylemler No Eylem Ġfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi MALĠYET Okul öncesi imkanı kısıtlı ailelerle iletiģime geçilerek anasınıfına eriģimlerini destekleyecek düzenlemeler yapılacaktır. Okul öncesi sınıfını, çocukların ilgisini çekecek, velilerin beğenisini kazanacak Ģekilde düzenlemeler yapılacaktır. Devamsızlığı azaltmak için etkin rehberlik çalıģmaları yapılacaktır. OKUL MÜDÜRÜ OKUL MÜDÜR YARDIMCISI ANASINIFI ÖĞRETMENĠ OKUL MÜDÜRÜ ANASINIFI ÖĞRETMENĠ MÜDÜR, ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL-30 EKĠM. 1 HAZĠRAN, 30 EYLÜL 500 TL Her ayın son haftası Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler okul komisyonunca belirlenip RAM a yönlendirmelerinin sağlanması ve RAM ın uygun gördüğü eğitime eriģimleri için imkan sağlanacaktır. MÜDÜR BEP KOMĠSYON ÜYESĠ ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL -30 EKĠM Bütün okulda devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti için imkan sağlanacaktır. Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesine ve devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıklarını izleme ve önleme çalıģmaları yapılacaktır. MÜDÜR, ÖĞRETMENLER OKUL AĠLE BĠR. MÜDÜR, ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL -30 HAZĠRAN.. 1 EYLÜL- 30 HAZĠRAN.. 24

29 TEMA II: EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTENĠN ARTIRILMASI Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması baģlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama iģlevinde yapılacak çalıģmaları kapsamaktadır. Bu tema altında akademik baģarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders baģarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır. Stratejik Amaç 2: Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranıģın kazandırılması ile giriģimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletiģime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiģmesine imkan sağlamak. Stratejik Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliģimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik baģarı düzeylerini arttırmak. 25

30 Performans Göstergeleri 6 PG PG PG PG PERFORMANS GÖSTERGESĠ Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında en az bir faaliyete katılan öğrenci sayısı arttırılacak. Öğrencilerin yıl içerisinde okumaya yönelik motivasyonu arttıralarak okuduğu kitap sayısı arttırılacak. Okul kütüphanesi zenginleģtirilecek Düzenlenen gezi sayısı Mevcut HEDEF kitap 150 kitap kitap 250 kitap 300 kitap Kitap Tablo: Eğitim Ve Öğretimde Kalite Teması Performans Göstergeleri Nitelikli bireylerin yetiģtirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel geliģimlerini desteklemeli hem de akademik baģarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliģimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik baģarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Sanat, Bilim, Kültür ve spor alanlarındaki baģarıları artırmak amacıyla 2018 yılında 1 olan bu alandaki baģarıyı hedef yılı sonunda 5 e kadar çıkarmak. 26

31 Bilginin ve bilgiye ulaģmanın çok önemli olduğu günümüz toplumunda okumanın ne kadar önemli olduğu görülmekte ve bu bağlamda 2018 yılında öğrenci baģına düģen kitap sayısını 10 dan hedef yılı sonunda 15 e çıkarmak hedeflenmektedir. Sağlıklı yaģamın önemi ve sağlıklı bireylerin sağlıklı toplumlar meydana getirdiği herkes tarafında bilinmekte ve amaçla sağlıklı bireyler yetiģtirmek için öğrencilerimizi beden kitle endeksine göre takip etmek ve velilerle de görüģerek sağlıklı birer beden yapısına kavuģmalarına katkıda bulunmak. Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletiģim becerileri yüksek ve akademik yönden baģarılı bireyler yetiģtirmek. Eylemler No Eylem Ġfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi MALĠYET Sene baģlarında sosyal faaliyet planı yapılacak. Okul dıģında yapılan sosyal faaliyetlerin duyurularının okul web sayfasından yapılması Faaliyetler katılmak isteyen öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından yönlendirme yapılacak Okul kütüphanesi yenilecek Okul ve sınıf kitaplıkları zenginleģtirilecek. MÜDÜR SINIF ÖĞRETMENLERĠ OKUL ĠDARESĠ GEZĠ,GÖZLEM VE ĠNCELEME KULÜBÜ ÖĞRETMENLERĠ 2.3. VE 4. SINIF ÖĞRETMENLERĠ OKUL ĠDARESĠ KÜTÜPHANECĠLĠK KULÜBÜ ÖĞRETMENLERĠ OKUL ÖĞRETMENLERĠ OKUL ĠDARESĠ KÜTÜPHANECĠLĠK KULÜBÜ ÖĞRETMENLERĠ 1 Eylül 30 EYLÜL 1 EYLÜL- 30 HAZĠRAN 1 EYLÜL 30 HAZĠRAN 1 EYLÜL- 31 OCAK 1 EYLÜL- 30 HAZĠRAN TL 500 TL 27

32 No Eylem Ġfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi MALĠYET OKUL ÖĞRETMENLERĠ Kitap okumaya teģvik amaçlı yarıģmalar düzenlenecek. Sınıf kütüphanelerindeki kitap sayılarının artıģ oranları belirlenecek Ünitelere göre düzenlenebilecek gezilerin tespit edilerek öğrenciler, veliler, öğretmenlere anket düzenlenmesi ve anketler doğrultusunda yapılacak gezilerin belirlenmesi Okula akıl oyunlarının temin edilmesi OKUL ĠDARESĠ Ve 4. SINIF ÖĞRETMENLERĠ KĠTÜPHANECĠLĠK KULÜBÜ ÖĞRETMENLERĠ 2. SINIF ÖĞRETMENLERĠ 1 EYLÜL- 30 HAZĠRAN 1 EKĠM-31 ARALIK ZÜMRE BAġKANLARI 1 EYLÜL- 30 EKĠM OKUL ĠDARESĠ SINIF ÖĞRETMENLERĠ OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ 1 EYLÜL- 30 KASIM 500 TL. 50 TL 1000 TL 28

33 TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE Stratejik Amaç 3: BeĢeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileģtirerek eğitime eriģimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iģleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. Stratejik Hedef 3.1. Okulumuz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliģtirmek. Performans Göstergeleri No PG PG P5G PG PERFORMANS GÖSTERGESĠ Bilgisayar ve internete eriģim imkânı sağlanan öğrenci sayısı Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmak için eğitim ortamlarında biliģim araçları ile ders iģleme oranı Bahçeyi güzelleģtirme ve bu amaçla yapılacak ağaçlandırma çalıģmasında dikilecek ağaç sayısı Eğitim öğretim ortamını daha nezih bir yer haline getirmek için oluģturulacak yeģil alanın m2 si. Mevcut HEDEF %40 %50 %60 %70 %85 %100 5 fidan 10 fidan 15 Fidan 20 fidan 20 fidan 25 fidan

34 Tablo: Kurumsal Kapasite Teması Performans Göstergeleri Okulumuzun fiziki ortamını iyileģtirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıģtır. Bilgisayar ve internet eriģim imkânları çerçevesinde; 2018 yılı sonunda bu imkanlara ulaģabilen öğrenci sayımızın 90 a ulaģması sağlanmıģ olup, hedef yılı sonuna kadar öğrencilerimizin tamamına bilgisayar ve internete eriģim imkanı sağlanması amaçlanmıģ ve bu doğrultuda kaynak arayıģı ve çeģitli giriģimler baģlatılmıģtır. Yine biliģim araçları ile ders iģleme oranını da %50 den %100 e çıkarılmak istemekteyiz. Bu amaçla okulun biliģim alt yapısının geliģtirilmesi için ilgili birimler nezdinde giriģimler yapılmıģtır. Öğrencilerimize daha iyi bir fiziki ortam sağlamak amacıyla; mevcut bahçe ağaçlandırma ve çimlendirme çalıģmaları için yabani otlardan arındırılmıģ tesviye çalıģmaları baģlamıģtır. Fiziki kapasitenin geliģtirilmesi, sosyal ve kültürel alanlar oluģturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması. Eylemler No Eylem Ġfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi MALĠYET Sınıflarda internete bağlı bilgisayar sayısı arttırılacak.(okulun MEVCUT BĠLGĠSAYARLARI KULLANILACAK) Öğrencilerin teneffüslerde internete eriģimi için sınıf bilgisayarlarını kullanmaları sağlanacak. Sınıflarda bilgisayar projeksiyon vb cihazların bakım ve onarımları yapılacak. Orman müdürlüğü ile iletiģime geçilip fidan istenecek. Bahçe ağaçlandırma ve yeģillendireme çalıģmaları için hazırlanacak. OKUL ĠDARESĠ 1 EYLÜL-30 EKĠM.. OKUL ĠDARESĠ SINIF ÖĞRETMENLERĠ 1 EYLÜL-30 HAZĠRAN. OKUL ĠDARESĠ 1EYLÜL-15 EKĠM 500 TL OKUL ĠDARESĠ 1.SINIF ÖĞRETMENLERĠ OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANI Tüm okul hizmetli personelleri EYLÜL/HAZĠRAN 500 TL 30

35 V. BÖLÜM: MALĠYETLENDĠRME Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu Kaynak Tablosu Toplam Genel Bütçe Valilikler ve Belediyelerin Katkısı Diğer (Okul Aile Birlikleri) 2980 TL 3000 TL 3000 TL 3000 TL 3000 TL TL TOPLAM 2980 TL 3000 TL 3000 TL 3000 TL 3000 TL TL 31

36 VI. BÖLÜM: ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalıģmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık geliģim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir. Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır. Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüģülüp karara bağlanacaktır. 32

37 EKLER: Öğretmen, öğrenci ve veli anket örnekleri klasör ekinde olup okullarınızda uygulanarak sonuçlarından paydaģ analizi bölümü ve sorun alanlarının belirlenmesinde yararlanabilirsiniz. 33

. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( ) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU

. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( ) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU Katılmıyorum Kısmen Kararsızım Kesinlikle. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (2019-2023) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU Okul Müdürlüğü 2019 2023 Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde,

Detaylı

STRATEJĠK PLANI

STRATEJĠK PLANI T.C ġehġtkamġl KAYMAKAMLIĞI ÖMER VE SABRĠYE ERSOY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJĠK PLANI 1 2 SunuĢ Kaliteli bir eğitim için insanların zihinsel ve bedensel yönden sağlıklı, duygusal açıdan mutlu

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI

KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2010-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI OKUL KĠMLĠK BĠLGĠSĠ Ġli: BALIKESiR Ġlçesi: HAVRAN Okul Adı: KÜÇÜKġAPÇI ĠLKOKULU-ORTAOKULU OKULA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR)

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) 1 HAYATTA EN HAKĠKĠ MÜRġĠT ĠLĠMDĠR Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (0) DÖNEMİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM STRATEJİK PLANI

Detaylı

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM: OKULUN ADI : Mehmet Çavaş İlkokulu (750497) ADRESİ : Osmangazi mahallesi 1080. sokak No:6 KARAMAN WEB ADRESİ : http://mehmetcavasilkokulu.meb.k12.tr

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI 1.1. Ġl genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarımızda (O.Ö.D.K) oluģturulacak. Merkez ilçede bulunan okullarda bu kurullarda yer alacak olanların isimleri, Valilik Makam Onayına sunulmak üzere Ġl Milli Eğitim

Detaylı

KOÇ İLKOKULU & KOÇ ORTAOKULU

KOÇ İLKOKULU & KOÇ ORTAOKULU KOÇ İLKOKULU & KOÇ ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSO-9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve TKY ( TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN ANKET SONUÇLARI ANKET ÖZETİ ANKET TÜRÜ KATILIMCI

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Katılımcı: Yeterlilik kazanmak üzere sertifikalı eğitim programına katılan kiģiyi,

YÖNETMELİK. e) Katılımcı: Yeterlilik kazanmak üzere sertifikalı eğitim programına katılan kiģiyi, 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

KALĠTE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ. 18 Temmuz Harran Üniversitesi. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi

KALĠTE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ. 18 Temmuz Harran Üniversitesi. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi KALĠTE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ 18 Temmuz 2018 Harran Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu Osmanbey YerleĢkesi, ġanlıurfa Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN EKO-OKULLAR PROGRAMI Alev KULAÇ Çevre Yüksek Mühendisi Temizlik İşleri Müdürü İÇERİK GĠRĠġ Sağlıklı ġehirler Projesi (SġP) Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar SġP Çevre Uygulamaları Eko-Okullar

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2018 Birim Kalite Politikası Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

T.C. GÖLBAġI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BALDUDAK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJĠK PLANI

T.C. GÖLBAġI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BALDUDAK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJĠK PLANI T.C. GÖLBAġI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BALDUDAK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJĠK PLANI Ankara-2015 BALDUDAK ORTAOKULU STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA KOMĠSYONU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVĠ 1. Salih NAMAL OKUL MÜDÜRÜ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTLİK 100. YIL İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTLİK 100. YIL İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTLİK 100. YIL İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) NEVŞEHİR 2015 ÇİFTLİK 100. YIL İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÖNSÖZ Bilgi ve teknoloji çağında

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA VE EYLEM PLANI

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA VE EYLEM PLANI BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ 2015-2016 YILLIK ÇALIŞMA VE EYLEM PLANI HEDEF:1. BESLENME VE SAĞLIĞI DESTEKLEYİCİ BİR OKUL ÖĞRETİM PLANI GELİŞTİRME 1-1 Beslenme dostu okullar programına uygun olarak okul öğretim

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJĠK 1 PLANI MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 2 SWOT Analizleri 3

1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 2 SWOT Analizleri 3 MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-15 STRATEJĠK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-15 1 (Gönderilme tarihi: 30 Mart 2012) 1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

Yunus Emre İmam-Hatip Ortaokulu 2015 2019 STRATEJİK PLANI

Yunus Emre İmam-Hatip Ortaokulu 2015 2019 STRATEJİK PLANI Yunus Emre İmam-Hatip Ortaokulu 2015 2019 STRATEJİK PLANI i ii Türk Milletinin İstidadı ve Kesin Kararı Medeniyet Yolunda Durmadan Yılmadan İlerlemektir. Mustafa Kemal ATATÜRK iii TAKDĠM Bilim ve teknolojinin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

GÖKLER HÜRRĠYET ADALET ÇOBAN ORTAOKULU STRATEJĠK PLANI

GÖKLER HÜRRĠYET ADALET ÇOBAN ORTAOKULU STRATEJĠK PLANI GÖKLER HÜRRĠYET ADALET ÇOBAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJĠK PLANI Kütahya - 2015 T.C. KÜTAHYA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖKLER HÜRRĠYET ADALET ÇOBAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJĠK PLANI Kütahya-2015 En önemli

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU TARİHÇE Yakupoğlu İlköğretim Okulu, Yakupoğlu Deri Sanayi A.Ş. tarafından Eğitime %100 Destek kampanyası kapsamında 2006 yılı

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ÖdemiĢ

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları (31.12.217) 24 Bölümümdeki yöneticiler öğrencilerin sorunlarını önemserler. - Average: 3.1 24 İhtiyaç duyduğumda bölümümdeki yöneticilere rahatlıkla ulaşabilirim.

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI AMAÇ: Antalya ili Muratpaşa İlçesi Vilayetler hizmet Birliği Anaokulunda Beslenme Dostu Okul Programının Çocuk ve ailelerde sağlıklı beslenme,

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 07-08 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 07 08 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI

TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI HAZIRLAYAN OGYE Öğretmenleri 2015 1 MĠSYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğrenime

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLER STRATEJİK AMAÇLAR PERSONEL SAYISI OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİME

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI VİZYON BELGESİ

BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI VİZYON BELGESİ BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI VİZYON BELGESİ 208 Yılı Ekim Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu İmkânlar b Okullarda

Detaylı

Brifing Dosyası KUVEYT TÜRK OKULU KUVEYT TÜRK OKULU BRİFİNG DOSYASI

Brifing Dosyası KUVEYT TÜRK OKULU KUVEYT TÜRK OKULU BRİFİNG DOSYASI KUVEYT TÜRK OKULU KUVEYT TÜRK OKULU BRİFİNG DOSYASI 20182019 2 İÇİNDEKİLER 1. OKULUN KİMLİK BİLGİLERİ.. 4 2. OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ... 57 3. BİNA, ARSA VE DONANIM BİLGİLERİ...89 3.1 BİNA VE ARSA BİLGİLERİ

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

ÖRENBURÇ İMAM HATİP ORTAOKULU OKUL STRATEJİK PLANI VAN-SARAY

ÖRENBURÇ İMAM HATİP ORTAOKULU OKUL STRATEJİK PLANI VAN-SARAY ÖRENBURÇ İMAM HATİP ORTAOKULU OKUL STRATEJİK PLANI 2015-2019 VAN-SARAY 1 2 3 ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir.

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

HAYDARPAŞA LİSESİ Öğrenci El Kitapçığı 2015-2016

HAYDARPAŞA LİSESİ Öğrenci El Kitapçığı 2015-2016 HAYDARPAŞA LİSESİ Öğrenci El Kitapçığı 2015-2016 hpal.meb.k12.tr İçindekiler HoĢgeldiniz..... 1 Tarihçe...... 2 Misyonumuz, Vizyonumuz... 3 YerleĢkemiz..... 4 YerleĢke Planı..... 5 Yönetim Kadromuz....

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ G Ġ R Ġ ġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beģinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiģtir. 26.12.2007

Detaylı

Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı

Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı CUMHURĠYET ORTAOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI HEDEFLERĠMĠZ 1-"Beslenme Dostu Okul Projesi" ile öğrencilerin,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

ERZİN KAYMAKAMLIĞI MUZAFFER TUĞSAVUL ORTAOKULU STRATEJĠK PLANI

ERZİN KAYMAKAMLIĞI MUZAFFER TUĞSAVUL ORTAOKULU STRATEJĠK PLANI ERZİN KAYMAKAMLIĞI MUZAFFER TUĞSAVUL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJĠK PLANI T.C. ERZĠN KAYMAKAMLIĞI MUZAFFER TUĞSAVUL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJĠK PLANI 1 SUNUġ Çağımızda hızla geliģen bilim ve teknolojiyle

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ

ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ T.C. ETĠMESGUT KAYMAKAMLIĞI ġehġt ADĠL ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ ġġddetġ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ġġddet, ZORBALIK OKUL TEMELLĠ ÖNLEME ÇALIġMALARI

Detaylı

GÜNEY MAHALLESİ KİRAZ SOKAK NO:2 KÖRFEZ -KOCAELİ TEL : FAX :

GÜNEY MAHALLESİ KİRAZ SOKAK NO:2 KÖRFEZ -KOCAELİ TEL : FAX : BRİFİNG DOSYASI 759812 GÜNEY MAHALLESİ KİRAZ SOKAK NO:2 KÖRFEZ -KOCAELİ TEL : 262 526 20 32 FAX : 260 526 20 34 www.korfezfatihio.meb.k12.tr kofezfatihio@gmail.com İnsanımızı, geçmişi sorgulayıp, geleceği

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2019 BİRİM KALİTE POLİTİKASI Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU TARİHÇE Yakupoğlu İlköğretim Okulu, Yakupoğlu Deri Sanayi A.Ş. tarafından Eğitime %100 Destek kampanyası kapsamında 2006 yılı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU 2017 ÖNSÖZ Yüksekokulumuz Bakanlar Kurulunun 2013/4623 sayılı kararı ile 08 Nisan 2013

Detaylı

GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN

GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 1. TEŞKİLAT ŞEMASI Okul Müdürü Ertuğrul Özkaya Alptekin Seğmen Md. Yrd. Ayfer Yıldız Murat Şahin Ercan Aksakal Seval Arslan AMP-9. SINIFLAR

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ /KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI. Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ /KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI. Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planı T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ /KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ARALIK - 2015 Yeni nesil,

Detaylı

2016/ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7 EYLÜL İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

2016/ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7 EYLÜL İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI + 2016/2017 + EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7 EYLÜL İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 201 /201 İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠM VE SANAT MERKEZLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠM VE SANAT MERKEZLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠM VE SANAT MERKEZLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluģ, eğitim öğretim,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı