KARS YÖRESİ SIGIRLARINDA TOXOCARA VİTULORUM'UN YAYILIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARS YÖRESİ SIGIRLARINDA TOXOCARA VİTULORUM'UN YAYILIŞI"

Transkript

1 Ankara Ünv Vet Fak. Derg 42: KARS YÖRESİ SIGIRLARINDA TOXOCARA VİTULORUM'UN YAYILIŞI Şnas UMURI Yunus GICIJ<.2 Prevalence of Toxocara vtulorum n cattie n Kars d"trct, Turkey. Summary: Ths study was carred out to determne prevalence of Toxocara vtulorum n caltle around Kars. Turkey, between March 1993-May For ths purpose, a tolal of 814 caltle faecal samples were collectedfrom one state (40 samples) and 15 prvate herds (774 samples). Theanmals were belonged to dfferent breeds. sexes and ther ages vared between seven days to fve years, 55.6% of 814 caltle were younger than su monthç and remaned were 2-5 years old. The older anmals whch faecal samples collected from. were chosed among the mother of calves. Toxocara vtulorum eggs werefound n thefaecal samples of 59 anmals out of 453 calves (13.0%) and 2 anmals out of 361 older anmals (0.6%). The nfecton rate n prvate farms (7.8%) was hgher than that n the state farms (2.5%). Each locaton was found to be nfected wth ths nematode, but the smallest nfecton rate was n Dkme vllage (1.2 %) and the hghest was n çamçavuş vl/age (33.3 %). The eggs of ths nematode were flrst found n the faeces of calves n 21 days old and the hghest nfecton rate were observed n anmals wth 1-3 months anmals. The nfecton rate and faecal egg counts n anmals wth older than three months decreased due LO age. Faecal egg counts (E.P.G.) were rangedfrom 850 to Özet: Bu çalışma, Kars yöres sığırlarında Toxocara vlulorum'un yayılışını belrlemek amacıyla Mart 1993-Mayıs 1994 tarhler arasında yapılmıştır. Bu amaçla, br kamu kurumu olmak üzere, 16 farklı yerleşm brmnden değşk yaş, ırk ve cnsyette olan 814 sığıra at dışkı örneğ ncelenmştr. Dışkı baskısı yapılan 814 sığırın 453 'ünü (%55.6) 1 haftalık- 6 aylık buzağı ve danalar oluştururken, kalan 361 tanesn (%44.4) buzağı ve danaların anası olan ve yaşları 2-5 yaş arasında değşen nekler oluşturmuştur. Genç hayvanların %13 'ünde, yaşlı hayvanların %0.6'sında T. vtulorum yumurtasına rastlanmıştır. Enfeksyon oranı kamu kurumuna at hayvanlarda %2.5, halk elndek hayvanlarda se %7.8 olarak saptanmıştır. Dışkı bakısı yapılan tüm yerleşm brmlernde enfeksyona rastlanmış olup, en düşük enfeksyon oranı Dkme köyünde (%1.2), en yüksek se Çamçavuş köyünde (%33.3) görülmüştür. Toxocara vtulorum yumurtalarına en erken 21 günlük buzağılarda rastlanmış. en yüksek enfeksyon oranı 1-3 aylık buzağılarda saptanmış ve 3 aylık/an büyük hayvanlarda enfeksyon oram ve gram dışkıdak yumurta sayısı yaşa bağlı olarak azalmıştır. Enfekte hayvanlarda gram dışkıdak yumurta sayısı arasında değşmştr. A.R.D., 1 Yrd. Doç. Dr., KafKas Ünv. Vet. rak. Paraztoloj Kars-TÜRKIYE 2 Araş. Gör., KafKas Ünv. Vet. Fak. l'ara7toloj h.b.d. Kars- TÜRKIYE. Grş Neml klme sahp tropk ve subtropk ülkelerde sığır. manda ve bzonların nce bağırsaklarında bulunan Toxocara (Neoascars) vtulorum

2 26 ŞİNASI UMUR-YUNUS GICIK (7-12, 14), yurdumuz sığır (,3-6, 13) ve malakla, nnda da (4, 5) görülmektedr. Ergn paraztler özellkle gençlerde olmak üzere, hayvanlarda ştahsızlık, zayıflama, shal veya kabızlık gb sndrm bozukluklan (2, 5, 6,.10-2) le ölümlere neden olablmekte (I 0-12), aynca enfekte hayvanlann nefes ve drarlannda bütrk ast kokusu duyulmaktadır (2, 7, ).. Bulaşma doğum önces plasenta le, doğum sonrası sütle, nadren su ve gıdalarla olmaktadır (2, 5, lo, 12). Yen doğan hayvanlann dışkısında yumurtaya lk defa doğum sonrası günlerde rastlanmakta ve enfeksyon 1-3 aylık buzağılarda en yüksek düzeye ulaşmakta, 6 aydan büyük hayvanlarda se ender olarak görülmektedr (I, 7- LO). Paraztn gelşm sırasında göç geçren larvalar karacğer ve akcğerde fokal nekrozlara neden olmakta ve bölgesel lenf yumrulannda yangı le eosnofl görülmektedr. Enfekte yumurtalann nsanlar tarafından alınmasıyla, nsanlarda vsceral larva mgransa neden olduğu bldrlmektedr (10). Türkye'de yapılan çalışmalarda (I, 3, 13), T. vtulorum'un sığırlarda % arasında görüldüğü, enfeksyonun 1-3 aylık buzağılarda en yüksek düzeye ulaştığı ve gram dışkıdak yumurta sayısının arasında değştğ kaydedlmştr. Merdvenc (4, 5), paraztn buzağılarda ölümlere neden olduğunu ve dışkı bakısı yapılan anaç nekler le malaklarda da paraztn yumurtalanna rastladığını bldrmştr. (, Bu çalışma, Türkye'de klm bakımından en soğuk, rakım bakımından en yüksek ve hayvancılığın temel geçm kaynağı olduğu llermzden br olan Kars'ta, Toxocara vtulorum'un varlığı ve yayılışı le lgl herhang br blg bulunmadığından dolayı yapılmıştır. Materyal ve Metot Bu araştırma, Mart 993-Mayıs 1994 tarhler arasında Kars Merkez ve yöresnde yapılmıştır. Bu amaçla hartada gösterlen br kamu kurumu (fanm ve Köyşler Bakanlığı, Kars Kazcılık Uretme İstasyonu)olmak üzere, toplam 16 farklı yerleşm brmne gdlerek değşk yaş, ırk ve cnsyette olan 814 sığıra at dışkı örneğ alınmıştır. Dışkı bakısı yapılan 814 sığırın 453 tanesn (%55.6) hafta-6 ayarası yaştak buzağı ve danalar, ger kalan 361 tanesn (%44,4) se kontrol edlen buzağı ve danalann anası olan ve yaşlan 2-5 yaş arasında değşen sığırlar oluşturmuştur. Dışkı örnekler drekt olarak rektumdan alınarak ~aylon torbalara konmuş ve bu şeklde Kafkas Unverstes Veterner Fakültes Paraztoloj Anablm Dalı Laboratuvanna getrlmştr. Dışkı örnekler, Fuelloborn'un doymuş tuzlu su flotasyon yöntemyle ncelenmş ve Toxocara vtulorum yumurtası saptanan dışkılarda McMaster yöntemyle gram dışkıda yumurta sayımı yapılmıştır (3, lo, 12). '-~, '... Ardahan N Iğdır Araşıınna materyalnn toplandığı yerleşm brmler: 1- Kars Merkez 2- Dereck Köyü 3-Yalınkaya K. 4-Subatan K. 5-Paşaçayın K. 6-Kümbetl K. 7-Dkme K. 8- Cumhuryet K. 9-Çakmak K. IO-Çamçavuş K. II-Aynalı K. 12-İncesu K.)3-Alçıh K. 14-Kayadb K. 15-Kırççek K. 16- Kazcılık Ur. ısı. Bakısı yapılan, kamu kurumuna at 40 sığırın tamamı (% 100 montofon ken, halk elndek sığırların ırkıara göre dağılımı aşağıdak şek..ldeolmuştur. 135' (% 7.4) Holştayn 127's (%16.4) Montofon 120's (%15.5) Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) 116'sı (%15.0) Zavot 99'u (%12.8) MontofonX DAK melez 77's (%9.9) Smental 55' (%7.1) Holştayn X DAK melez 25' (%3.2) Smental X DAK melez 14'ü (%1.8) Smental X Zavot melez 6'sı (%0.8) Holştayn X Zavot melez Bulgular Bakısı yapılan sığırlann yerleşm brmler" yaş gruplanna göre dağılımı le enfeksyon oranlan Tablo 'de 'özetlenmştr. Tablodan zleneceğ gb, ncelenen 814 sığırın 61'nde (%7.5) Toxocara vtulorum enfeksyonu saptanmıştır. Enfeksyon oranı yaşa göre çok farklı bulunmuş olup, 6 aylıktan küçük buzağı' ve danalann 59'unda (% 13.0) T. vtulorum yumurtasına rastlanırken, yaşları 2-5 yaş arasında değşen ve ncelenen buzağı ve danalann anası olan 361 sığırdan sadece ksnde (%0.6) enfeksyon saptanmıştır. Br kamu kurumu olan Kars Kazcılık Üretme İstasyonu da dahlolmak üzere, dışkı bakısı yapılan tüm yerleşm brmlernde T. vtulorum enfek-

3 KARS YÖRESı sı(jirlarlnda TOXOCARA vtrulorum'un YAYlUşı 27 Tablo 1: Dışkı bakısı yapılan sığırların yerleşm brmlerne göre dağılunı ve enfeksyon oranları. Table 1: Pereentage prevalenee oft. vtulorum n cattle from dfferent locatons n Kars. Yerleşm Brm Bakısı Yapılan Enfekte Sığır Enfeksyon Oram Sığır Sayısı Sayısı (%) Toplam Toplam Toplam ay yaş ay yaş ay yaş Kars Merkez Dereck Köyü Yalınkaya K Subatan K Paşaçayın K Kümbetl K Dkme K Çakmak K ÇamçavWj K ! Cumhuryet K Aynalı K ıncesu K LU Alçılı K Kayadb K Kırççek K Kazcı1ık Or. Isı Toplam Tablo 2: Toxocara vtulorum'un yaş gruplarına göre dağılunı ve her gram dışkıdak ortalama yumurta sayıları. Table 2: Percentage prevalence of T. vtulorum n cattle of dfferem age groups and average E.P.G. of faeces. Yaş Bakısı Yapılan Enfekte Sığır Enfeksyon Ortalama Sığır Sayısı Sayısı Oranı (%) E.P.G. 0-1 ay " 103 II yaş Tablo 3: Toxocara vtulorum'un cnsyete göre dağılımı. Table 3: Pereentage prevalenee oft. vtulorum n cattle of dfferent sexes. Cnsyet Bakısı Yapılan Enfekte Sığır Enfeksyo Sığır Sayısı Sayısı Oranı (%) 0-6 ay Dş Erkek : syonu görülmüştür. Ancak yerleşm brmlerne göre enfeksyon oranları büyük farklılıklar göstermş olup, en düşük enfeksyona Dkme Köyünde (%1.2), en yüksek enfeksyona se Çamçavuş Köyündp. (%33.3) rastlanmıştır. Enfeksyon oranının yaşa göre dağılımı ve bu yaş gruplarında gram dışkıdak ortalama yumurta sayıları Tablo 2'de verlmştr. Toxocara vtulorum yumurtalarına en erken 21 günlük buzağıların dışkısında rastlanmış, fakat en yüksek enfeksyon oranı (%19.8) 1-3 aylık buzağılarda saptanmıştır. Gerek enfeksyon oranı, gerekse gram dışkıdak yumurta sayısı yaşa bağlı olarak kademel br azalış göstermştr. En düşük enfeksyon oranı (%0.6) ve gram dışkıdak en az yumurta sayısı (1475), yaşları 2-5 yaş arasında değşen yaşlı sığırlarda görülmüştür (Tablo 2). Enfeksyonun cnsyete göre dağılımı da ncelenmş ve sunçlar Tablo 3'de verlmştr. Tablodan zleneceğ gb enfeksyon oranları gerek erkek gerekse dşlerde brbrne yakın oranda bulunmuştur. Toxocara vtulorum'un ırkıara göre dağılımı da araştırılmış olup sonuçlar Tablo 4'de verlmş-

4 28 ŞİNASt UMUR- YUNUS GIClK Tablo 4: Toxocara vtulorum'un ırklara göre dağılımı. Table 4: Percentage prevalence of T. vtulorum n dfferent eattle breeds. Irklar Bakısı Yapılan Enfekte Sığır Enfeksyon Oranı Sığır Sayısı Sayısı ( %) Toplam Toplam TopIam ay yaş ay yaş ay yaş Montofon Holştayn DAK zavot MonL. X DAK me! Smenta! HolşL. X DAK me! Smen. X DAK me! Smen.X zav. me! HolşL. X zav. me! Doğu Anadolu KJrmızısı tr. Tabloda da görüldüğü gb Holştayn X Zavot melezier harç tüm ırklarda enfeksyon görülmüştür. En yüksek enfeksyon oranı % I. le Montofon X Doğu Anadolu KırmJZ1sı(DAK) meleziernde saptanırken, en düşük enfeksyon se (%4.0) Smental X DAK melezlernde bulunmuştur. Ancak enfeksyon oranları bakımından ırklar arasında çarpıcı br fark görülmemştr. Çalışma sırasında dışkı bakısı yapılan genç hayvanların tamamına yakın kısmında Coccda oocystlerne, yaşlı hayvanların çoğunda se Trchostrongyldae spp. yumurtalarına rastlanması kaydadeğer dğer br bulgu olmuştur. Tarbpna ve Sonuç Toxocara vtulorum, neml klme sahp tropk ve subtropk ülkelerde sık görülmekte, buzağı ve malakjarda sorun oluşturmakta, yayılışı bölge ve araştıncılara göre değşmektedr (1,3,7-10, 13, 14). Ntekm, paraztn yayılışının Endonezya, Njerya, Çn ve Zmbabwe gb ülkelerde buzağı ve malakjarda % arasında değştğ (7-9, 14), hatta çftlklere göre zaman zaman %IOO'e ulaştığı kaydedlmştr (9). Bu nematodun ülkemzde yayılışı le lgl çalışmalar sınırlı s~yıdadır (1, 3, 13). Oytun (6), T. vtulorum'un yurdumuz buzağı ve malaklarında bulunduğunu bldrmş fakat herhang br yayılış oranı vermemştr. Merdvenc (4,5), anılan nematodun Marmara bölgesnde buzağı ve malakjarda g!?rüldüğünü, dğer taraftan Yozgat l, Yerköy D.V.Ç'nde 3-6 haftalık buzağılarda ölümlere neden olduğunu, aynca dışkı bakısı yapılan anaç neklerde T. vtulorum yumurtasına rastladığını kaydetmştr. Bu paraztle lgl olarak lk kapsamlı çalışmayı yapan Güralp ve ark. (3), ülkemzn değşk llernden, kamu ve halka at sığırlardan temn ettkler 150 dışkı ncelemşler ve yayılışı kamu sığırlarında %0.1, hal.: ka at hayvanlarda %2.1 olarak bldrmşlerdr. Vanyöres sığırlarında benzer br çalışma yapan Toparlak ve ark. (13), nceledkler 379 sığınn % 6'sırıda anılan nematod yumurtasına rastlarnışlardır. Akyol se (1), yayılışın Bursa yöres sığırlarında %2.2 olduğunu, 6 aydan küçük buzağılarda bu oranın%5. 'e yükseldğn kaydetmştr. Bu çalışmada ncelenen 814 sığır dışkısının 61'nde (%7.5) T. vtulorum yumurtası saptanmıştır. Enfeksyon oranı yaşa göre çok farklı olup, 6 aylıktan küçük buzağılarda %13 olurken, 2-5 yaşlı sığırlarda %0.6 olarak belrlenmştr. Bu oran Güralp ve ark. (3) harç, ülkemzde yapılan dğer araşbrma sonuçlarıyla (1, 13) uyuşmaktadır. Yurtdışı çalışmalarda (7-9, 14) yayılış oranları çok değşk olup % arasında değşmektedr. Çalışmaların yapıldığı ülkeler Kars yöresne göre daha sıcak ve neml bölgeler olduğundan, yayılışırı yüksek olma nedenn paraztn epdemyolojsne bağlamak mümkündür. Dğer taraftan, çalışmaiann genellkle buzağılar üzernde yürütülmes de etkenlerden br olarak görülmektedr. Güralp ve ark. (3), yayılış oranını bu kadar düşük bulmalarını, nceledkler hayvanların çoğunun kamu kurumlarına at olması ve bu hayvanların düzenl olarak antelmntklerle laçlanmasına bağlamaktadır. Benzer şeklde Toparlak ve ark. da (13) kamu kurumlarına at sığırların hçbrnde enfeksyona rastlamarnışlardır. Bu çalışmada ncelenen 814 sığınn 40 tanes kamu kurumuna at olup bu hayvanlardan sadece 'nde enfeksyona rastlanmış olması yukarıdak bulgularla (3, 13) uyuşmaktadıro Bazı araştıncılar (3, 7-10, 13, 14) T. vtulorum'un 6 aydan küçük buzağılarda görüldüğünü

5 KARS YÖRESı SICIRLARINDA TOXOCARA vltulor UM'UN YA YlUŞI 29 ve en yüksekenfeksyon oranına 1-3 aylık buzağılarda rastlandığını kaydeunşlerdr. Bu çalışmada da benzer sonuçlar alınmış olup 6 aylıktan küçük buzağılarda enfeksyon sık görülmüş ve 1-3 aylık buzağılarda en yüksek düzeye ulaşmıştır. Enfeksyon yaşlı sığırlarda nadr görülmekte (1,6,9,10), bazen hç rastlanmamaktadır (3,8, 14). Bunun neden de paraztn prepatent süresnn kısa olması ve yaşa bağlı olarak gelşen drenç nedenyle paraztlern kısa sürede atılmasıdır (10). Bu araştırmada dışkı bakısı yapılan 361 yaşlı sığırın sadece ksnde (%0.5) enfeksyona rastlanmış olması yukarıdak blglerle açıklanablr. Roberts (10), paraztn neml tropk bölgelerde yaygın olduğunu, Soulsby se (I 2) tüm dünyada görüldüğünü bldrmektedr. Kars gb soğuk ve kısmen kurak br bölgede enfeksyonun bu derece yüksek görülmesnde, hayvanların uzun kış ayları boyunca zemn toprak ahırlarda sık olarak br arada barındırılması ve ahırlarda oluşan ısı ve nemn yumurtaların gelşm çn uygun br ortam oluşturması roloynamaktadır. Ntekm Akyol (1), deneysel koşullarda yumurtaların gelşm çn deal ısının C olduğunu belrunş, Merdvenc se (5) ahır zemnn yumurtaların gelşm çn uygun ortam olduğunu kaydetmştr. Lteratürlere göre (3, 7, 8, 10-13) T. vtulorum yumurtaları buzağı ve malaklarda doğumdan sonra lk kez günlerde dışkıda görülmektedr. Bu araştırmada da benzer sonuç alınmış, en erken 21 günlük buzağıların dışkısında T. vtulorum yumurtalarına rastlanmıştır. Enfeksyonun cnsyetle lgs olmadığı ler sürülmekle brlkte (10), bazı çalışmalarda (3, 13, 14), erkeklerde dşlere oranla daha yüksek enfeksyona rastlanmıştır. Bu çalışmada, 6 aylıktan küçük buzağılarda enfeksyon oranı erkeklerde % 14.3, dşlerde se % 1.9 olarak belrlenmştr. Ancak oranların brbrne çok yakın olması, erkek ve dşlern aynı yaş gruplarında bulunmaması ve çalışmanın örnekleme yöntemyle yapılması gb nedenler enfeksyonun cnsyetle lgs konusunda sağlıklı fkr yürüuney engellemektedr. Toxocara vtulorum'un yayılışı. üzerne ırkiarın etks tartışmalıdır. Rekwot ve Ogunsus (9), bu parazle karşı ırk duyarlılığı olmadığını bldrmştr. Toparlak ve ark. (13), se DAK'larında enfeksyonun dğer ırkıara göre yüksek olduğunu, ancak bu hayvanların halk elndek hayvanlar olduğunu bldrmştr. Buna karşın Güralp ve ark. (3), Holştayn ve Montofonlarda yüksek enfeksyona rastlamışlardır. Araştırmamızda se, Holştayn X DAK melezernde enfeksyon oranı (%14.5) dğer ırkıara göre kısmen yüksek olmasına karşın, Holştayn X Zavot melezier harç tüm ırkıarda enfeksyon oranları brbrne yakın bulunmuştur. Bu nedenle T. vıulorum enfeksyonlarında ırk duyarlılığından söz etmek güç olacaktır. Toxocara vtulorum le enfekte hayvanlarda gram dışkıdak yumurta sayısının enfeksyon şd- Alınmıştır Recelved 22.ı detn belrlemedğ, bunun tamamen dşlern yumurta üretm yeteneğyle lgl olduğu bldrlmekte (10, 12), cdd enfeksyonlar çn gram dışkıdak yumurta sayısının den fazla olması gerektğ ler sürülmektedr (12). Bununla brlkte yapılan bazı çalışmalarda (1,3,7, 13), gram dışkıdak yumurta sayısının arasında değştğ kaydedlmştr. Bu çalışmada se gram dışkıdak yumurta sayısı arasında saptanmış olup yukarıdak çalışmaların sonuçlarıyla uyum çndedr. Ancak, yumurta sayısının az olması, enfeksyonun yaygın olmasına karşın çok şddetl seyretmedğn göstermektedr. Sonuç olarak, Kars yöres sığırlarında, özellkle 6 aylıktan küçük buzağı ve danalarda T. vıulorum'un küçümsenmeyecek düzeyde yaygın olduğu anlaşılmış ve bu paraztle mücadele edlmesnn yöre sığırcılığı açısından yararlı olacağı kanısına varılmıştır. Dğer taraftan ülkemzn en soğuk ve rakımı en yüksek llernden br olan Kars'ta bu nematodun yaygın olarak görülmes T. vtulorum'un epdemyolojsnde çevre koşulları kadar, hayvan barınaklarının da rol oynamadığını düşündürmektedr. Kaynaklar ı. Akyol, ç.v. (1993). Epdemology of Toxocara vıulorum n ca/lle arowıd Bursa, Turkey. J. Helmnth., 67: Güralp, H. (1981). Helmnıoloj A.Ü. Vet. Fak. Yay. No Ankara Ünv. Basımev, Ankara. 3. Güralp, N., Tınar, R., D~anay, A. ve COfIkun, Ş.Z. (1985). Türkye sığırlarında Toxocara vıulorum'un yayı/ışı. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 32: Merdlvend, A. (1970). Türkye Paraztler ve Parazıolo. jk Yayınları. Kutulmuş Matbaası, ıstanbul. 5. Merdlvend, A. (1971). Neooscars vıulorum'un evrm üzerne.. Türk vet. Hekm Dem. Derg., 41: Oytun, H.ş. (1961). Genel Parazıoloj ve Helmnloloj. A.Ü. Vet. Fak. Yay. NO.55. Ege Matbaası, Ankara. 7. Pandey, VS. Hııı, F.W.G. Hensmann, D.G. and Baragwanath, L.C. (1990). Toxocara vıulorum n beef calves kepı on efflwml.rrgaıed paslures n Zmbabwe. Vet. Parastol.,35: Partoutoma, S. and Adlwnata, S.G. (1991). The nfec. ıon oftoxocara vıulorum n ca/lle and bu/falo calves n Sel. abnla Su1caraja and Suade n ıhe dslrcl Su1cabum. Penyakt Hewan, 23: (Ref.:Helmnth. Abst., 1993,62,42). 9. Rekwot, P.ı. and Ogunsusl, R.A. (1985). Preva/ence of Toxocara (Neoascars) vıulorum nfecıon n ca/lle arowıd Zara, Ngera. J. Anm. Prod. Res., 5: (Ref.: Helmnth. Abst., 1987,56,642). 10. Roberts, J.A. (1993). Toxocara vıulorum n rumnanıs. Helmnth. Abst., 62: ı. Schmldth, G.D. and Roberts, L.S. (1989). Founda. ıons of Parasıology..4th Ed. Tmes Mrror/Mosby College Publshng, Boston. 12. Soulsby, E..1.L. (1986). Helmmhs, Arıhropads and Pro. lozoo of Domesıcaled Anmals. 7th Ed. Balere Tndall, London. 13. Toparlak, M., Deter, S. ve Yılmaz, H. (1989). Van yöres sığırlarında Toxot!ara (Neoascars) vrulorum enfek. syonununyaylllşl. A.U. Vet. Fak. Derg., 36: Wen, Y.L.. Zhuang, Z.L., Ln, B.M., Pan, 'Y.D. Gao, B.Z. and Wang, T..1. (1986). An epdemologc survey of Neooscars n calves. Chn. J. Vet. Sc. Techno!., 8: (Ref.: Helmnth. Abst., 1988,57,555).

KÖPEK CESTODLARININ BİTHİONOL'LE TEDAVİsİ

KÖPEK CESTODLARININ BİTHİONOL'LE TEDAVİsİ A. O. Veterner Fakültes Pazaztoloj ve Helmntoloj Kürsüsü.. Prof. Dr. H. Şükrü Oytun KÖPEK CESTODLARININ BİTHİONOL'LE TEDAVİsİ Nevzat Güralp. Yılmaz. Tğn** Grş Türkyede köpeklerde cestodlar genş br yayılışa

Detaylı

FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR A. (J. Veterner Fakültes Byokmya Kürsüsü Prof Dr. Ethem Erso)' FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Nhat Bayşu

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Comparison of Adaptation Levels of Cultural Cattle in Kahramanmaras Province in Terms of Insurance Claims Compensation

Comparison of Adaptation Levels of Cultural Cattle in Kahramanmaras Province in Terms of Insurance Claims Compensation KSU J. Agric Nat 21(2):215-219, 218 Kahramanmaraş İlindeki İki Özel İşletmede Kültür Irkı Sığırların Adaptasyon Düzeylerinin Sigorta Hasar Tazminatı Alma Kriteri Bakımından Karşılaştırılması Ali KAYGISIZ

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Periparturient Dönemdeki İneklerde Trichostrongylid Nematod Yumurta Atılımı Üzerine Araştırmalar

Periparturient Dönemdeki İneklerde Trichostrongylid Nematod Yumurta Atılımı Üzerine Araştırmalar Özgün Araştırma / Original Investigation 185 Periparturient Dönemdeki İneklerde Trichostrongylid Nematod Yumurta Atılımı Üzerine Araştırmalar Research on Laying Trichostrongylid Nematode Eggs in Cows in

Detaylı

SÜT İNEKLERİ~DE ŞAP HASTALI.QI YE QİABETES MELLITUS ARASINDAKı ILIŞKI

SÜT İNEKLERİ~DE ŞAP HASTALI.QI YE QİABETES MELLITUS ARASINDAKı ILIŞKI A.Ü. Vet. Fak. Derg. 41 (2): 169-181 1994 SÜT İNEKLERİ~DE ŞAP HASTALI.QI YE QİABETES MELLITUS ARASINDAKı ILIŞKI Mehmet Hüseyn Şaha' Yılmaz İmren' Mehmet Resm Özlem 2 Retül Tanyel) The Relatonshp Between

Detaylı

Ankara Universitesi, Veteriner Fakültesi,(ootekni Kürsüsü Prof Dr. S. Batu

Ankara Universitesi, Veteriner Fakültesi,(ootekni Kürsüsü Prof Dr. S. Batu Ankara Unverstes, Veterner Fakültes,(ootekn Kürsüsü Prof Dr. S. Batu KARACABEY ESMER SIGIRLARININ ERKEN YAŞLARDAKt BAZI BÜYÜME VASIFLARININ FENOTİptK VE GENETİK p ARAMETRELERİ* O. AIpan** Yurdumuza ssteml

Detaylı

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili 5.3. Tekne Yüzeylernn atematksel Temsl atematksel yüzey temslnde lk öneml çalışmalar Coons (53) tarafından gerçekleştrlmştr. Ferguson yüzeylernn gelştrlmş hal olan Coons yüzeylernde tüm sınır eğrler çn

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

1 I. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ Farklı Toxocara vitulorum Antijenlerinin Elde Edilmesi ve Enfeksiyona Spesifik Antikorların Saptanma

1 I. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ Farklı Toxocara vitulorum Antijenlerinin Elde Edilmesi ve Enfeksiyona Spesifik Antikorların Saptanma ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU FARKLI TOXOCARA VİTULORUM ANTİJENLERİNİN ELDE EDİLMESİ VE ENFEKSİYONA SPESİFİK ANTİKORLARIN SAPTANMASI Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ayşe BURGU

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Köpeklerde Taenia hydatigena enfeksiyonunun indirekt floresan antikor testi (IFAT) ve enzyme linked immunosorbent assay (ELIS'A) yöntemi ile teşhisi*

Köpeklerde Taenia hydatigena enfeksiyonunun indirekt floresan antikor testi (IFAT) ve enzyme linked immunosorbent assay (ELIS'A) yöntemi ile teşhisi* l Ankara Ünv Vet Fak Derg, 51,127-131,2004 Köpeklerde Taena hydatgena enfeksyonunun ndrekt floresan antkor test (IFAT) ve enzyme lnked mmunosorbent assay (ELIS'A) yöntem le teşhs* Esma KOZAN!, Ayşe BURGU2

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ T SAKAYA ÜNİESİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM201 ELEKTONİK- DESİ LAOATUA FÖYÜ DENEYİ YAPTAN: DENEYİN AD: DENEY NO: DENEYİ YAPANN AD ve SOYAD: SNF: OKUL NO: DENEY GUP NO: DENEY

Detaylı

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1 ISSN: 1308-0679 ARAŞTIRMA http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Mayıs 2003-Aralık 2008 Tarihleri Arasında

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Sürekl Olasılık Dağılım Brkml- KümülatFonksyonu Yrd. Doç. Dr. Tjen ÖVER ÖZÇELİK tover@sakarya.edu.tr Sürekl olasılık onksyonları X değşken - ;+ aralığında tanımlanmış br sürekl rassal değşken olsun. Aşağıdak

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Ankara ve çevresindeki köpeklerde filarial etkenlerin prevalansı

Ankara ve çevresindeki köpeklerde filarial etkenlerin prevalansı Ankara Ünv Vet Fak Derg, 5, 35-40, 2004 Ankara ve çevresndek köpeklerde flaral etkenlern prevalansı Alparslan YILDIRIM Ercyes Ünverstes, Veterner Fakültes, Paraztoloj Anablm Dalı, Kayser Özet: Bu çalışma,

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain *

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain * BİR ESAS İDEAL BÖLGESİ ÜZERİNDEKİ SONLU DOĞURULMUŞ BİR MODÜLÜN DİREK PARÇALANIŞI * Drec Decompoon of A Fnely-Generaed Module Over a Prncpal Ideal Doman * Zeynep YAPTI Fen Blmler Enüü Maemak Anablm Dalı

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VPR-YL-2005-0001

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VPR-YL-2005-0001 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VPR-YL-2005-0001 AYDIN YÖRESİNDE SOKAK KÖPEKLERİNDE DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN MİDE BARSAK HELMİNTLERİ HAZIRLAYAN: Veteriner Hekim Hakkı ÜNLÜ

Detaylı

YAĞIŞ YAĞIŞIN MEYDANA GELMESİ

YAĞIŞ YAĞIŞIN MEYDANA GELMESİ YAĞIŞ Atmosferden katı ya da sıvı halde yeryüzüne düşen sulara yağış denlr. Sıvı haldek yağış yağmur şeklndedr, katı haldek yağış se kar, dolu, çğ, kırağı şekllernde olablr. Yağmur ve kar hdrolojk bakımdan

Detaylı

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir :

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir : 5 9. BÖLÜM YÜK AKIŞI (GÜÇ AKIŞI) 9.. Grş İletm sstemlernn analzlernde, bara sayısı arttıkça artan karmaşıklıkları yenmek çn sstemn matematksel modellenmesnde kolaylık getrc bazı yöntemler gelştrlmştr.

Detaylı

dir. Bir başka deyişle bir olayın olasılığı, uygun sonuçların sayısının örnek uzaydaki tüm sonuçların sayısına oranıdır.

dir. Bir başka deyişle bir olayın olasılığı, uygun sonuçların sayısının örnek uzaydaki tüm sonuçların sayısına oranıdır. BÖLÜM 3 OLASILIK HESABI 3.. Br Olayın Olasılığı Tanım 3... Br olayın brbrnden ayrık ve ortaya çıkma şansı eşt n mümkün sonucundan m tanes br A olayına uygun se, A olayının P(A) le gösterlen olasılığı P(A)

Detaylı

Köpeklerdekİ malign meme tümörlerinin operasyona ek olarak uygulanan Baypamun@ ile tedavisi

Köpeklerdekİ malign meme tümörlerinin operasyona ek olarak uygulanan Baypamun@ ile tedavisi Ankara Ünv Vet Fak Derg, 51,99-103,2004 Köpeklerdekİ malgn meme tümörlerinin operasyona ek olarak uygulanan Baypamun@ le tedavisi Nlgün GÜLTİKEN Rıfat VURAL Ankara Ünverstes Veterner Fakültes Doğum ve

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ *

FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt17-3 FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ * The Effect Of

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

SIĞIRLARDA FASCIOLA HEPATICA NIN YAYILIŞI Distribution of Fasciola hepatica in Cattle

SIĞIRLARDA FASCIOLA HEPATICA NIN YAYILIŞI Distribution of Fasciola hepatica in Cattle Sığırlarda Fasciola Hepatica nın yayılışı ARAŞTIRMA (Research Report) SIĞIRLARDA FASCIOLA HEPATICA NIN YAYILIŞI Distribution of Fasciola hepatica in Cattle Ahmet YAVUZ 1, Abdullah İNCİ 2, Alparslan YILDIRIM

Detaylı

Kayseri Yöresinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan Sindirim Sistemi Helmintleri ve Bunların Yaygınlığı *

Kayseri Yöresinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan Sindirim Sistemi Helmintleri ve Bunların Yaygınlığı * J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(2) 65-71, 2007 A. YILDIRIM, A. İÇA, Ö. DÜZLÜ, Araştırma A. YAVUZ, Makalesi A. İNCİ Research Article Kayseri Yöresinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan Sindirim Sistemi

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri

Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (2):73-78 ISSN 1018-8851 Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri Arzu DUMAN 1 Erdinç DEMİRÖREN

Detaylı

Ağrı İlinde Sığırlarda Ayak Hastalıkları Prevalansının Belirlenmesi

Ağrı İlinde Sığırlarda Ayak Hastalıkları Prevalansının Belirlenmesi Ağrı İlinde Sığırlarda Ayak Hastalıkları Prevalansının Belirlenmesi Selvinaz YAKAN Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksek Okulu, Hayvan Sağlığı Anabilim Dalı, Ağrı,

Detaylı

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü *

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü * YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 169-173 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

Aydın Yöresi Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Saptanan Mide Bağırsak Helmintleri

Aydın Yöresi Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Saptanan Mide Bağırsak Helmintleri Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31 (1): 46-50, 2007 Turkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Aydın Yöresi Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Saptanan Mide

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis

Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (3): 222-226, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis Zeynep TAŞ CENGİZ

Detaylı

İLK ELEKTRON SİKKELER. KLA 206 Yunan Numismatiği

İLK ELEKTRON SİKKELER. KLA 206 Yunan Numismatiği İLK ELEKTRON SİKKELER Skkenn ortaya çıktığı dönemde Anadolu da Lyda Hakmyet, Mermnades Sülalesnn son k kralı söz konusu d. Mermnades Sülales : Gyges (c. 680-c.645) Ardys (c. 610-c.560), Sadyattes (c.

Detaylı

AKSAN JEOTEKNİK MÜHENDİsLİK Kocasınan Malı. Acıçeşme Sok. Susar Han No: 6 Kat:3 LüleburgazJK1RKLARELİ Tel: (530) 349 39 04.

AKSAN JEOTEKNİK MÜHENDİsLİK Kocasınan Malı. Acıçeşme Sok. Susar Han No: 6 Kat:3 LüleburgazJK1RKLARELİ Tel: (530) 349 39 04. r, EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE ÇOKALCA MAHALLESİ 131 PAFTA 727 ADA 9 PARSELDE KıRKPıNAR YAPI HAFRİYAT İNŞAATTAŞıMA TURİZM GIDA _=l~~~?!:$~~5cok OTOMOTİV KUYUMCULUK ADıNA KAYıTLı TEKSTİL TEMİZLİK TAŞıNMAZıN

Detaylı

10. 5.SINIF MATEMATİK YÜZDELER-1. Telat B l can. A B 8 20 se, A + B toplamı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 20 D) 25

10. 5.SINIF MATEMATİK YÜZDELER-1. Telat B l can. A B 8 20 se, A + B toplamı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 20 D) 25 5.SINIF YÜZDELER-. 5 2 A) = %5 B) = %2 00 00 49 40 C) = %49 D) = %4 00 00 6. A B = %25, = %50 8 20 se, A + B toplamı kaçtır? A) 2 B) 5 C) 20 D) 25 2. 3 A) = %75 B) = %50 4 2 7 3 C) = %35 D) = %65 25 20

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ 1 Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı, F Dağılışı, gb br dağılışa uygun olduğu durumlarda

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(5): 476-483, 2017 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Çevrimiçi baskı, ISSN: 2148-127X www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Diyarbakır

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI Kullanım amacı: Gaitada parazit yumurtası bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: Parazit enfeksiyonu, enfeksiyon yapabilecek aşamadaki bir

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

KÖYÜ: BALÇIKBELEN. Raporlama Tarihi : 22.01.2013. Desteklene n Etçi Anaç. Hesaplanan Normal Anaç. Desteklene n Normal. Hesaplanan Etçi Anaç

KÖYÜ: BALÇIKBELEN. Raporlama Tarihi : 22.01.2013. Desteklene n Etçi Anaç. Hesaplanan Normal Anaç. Desteklene n Normal. Hesaplanan Etçi Anaç Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: BALÇIKBELEN SERPİL YANIKÖMEROĞLU Sayısı n 28346731 29848679070 2 2 0 2.00 0.00 SERPİL YANIKÖMEROĞLU İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR28445110 01.01.2010

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 62-66, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI TÜFE de Sat ve Değşken Ağırlık Sstem Yaklaşımları: Türkye Taze Meyve-Seze Fyatları Üzerne Br Uygulama Oğuz Atuk Orhun Sevnç

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI. B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve

GENEL DESTEK PROGRAMI. B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve LETMELER GEL T RME VE DESTEKLEME DARES BA KANLI I (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç MADDE 1 - (1) Bu p kar bçmde gerçekle dares Ba uygulanacak Genel Kapsam MADDE 2 - (1)

Detaylı

Gebelik Döneminde Mide-Bağırsak Nematodları ile Doğal Enfekte Koyunlarda Parazit Yükünün Takibi *

Gebelik Döneminde Mide-Bağırsak Nematodları ile Doğal Enfekte Koyunlarda Parazit Yükünün Takibi * J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(2) 73-77, 2007 A. YILDIRIM, A. İÇA, Ö. DÜZLÜ, Araştırma A. YAVUZ, Makalesi A. İNCİ Research Article Gebelik Döneminde Mide-Bağırsak Nematodları ile Doğal Enfekte Koyunlarda

Detaylı

Elektrik Akımı. Test 1 in Çözümleri. voltmetresi K-M arasına bağlı olduğu için bu noktalar arasındaki potansiyel farkını ölçer. V 1. = i R KM 1.

Elektrik Akımı. Test 1 in Çözümleri. voltmetresi K-M arasına bağlı olduğu için bu noktalar arasındaki potansiyel farkını ölçer. V 1. = i R KM 1. 5 Elektrk kımı 1 Test 1 n Çözümler 1. 4 Ω Ω voltmetre oltmetrenn ç drenc sonsuz büyük kabul edlr. Bu nedenle voltmetrenn bulunduğu koldan akım geçmez. an voltmetrenn olduğu koldak drenç dkkate alınmaz.

Detaylı

L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ *

L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ * Ç.Ü Fen ve Mühendslk Blmler Dergs Yıl:2013 Clt:29-1 L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ * Drought Analyss of The Seyhan Basn by Usng Standart Precptaton

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ Ünvan Daire Başkanı Telefon 3153392 E-mail mcetindag@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri Yozgat - 1959 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Ankara

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

ÇEŞİTLİ DÖNÜŞÜMSÜZ HİDROKOLLOİDLERİN BOYUTSAL STABİLİTELERİNİN VE SERTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr.Özgül KARACAER *

ÇEŞİTLİ DÖNÜŞÜMSÜZ HİDROKOLLOİDLERİN BOYUTSAL STABİLİTELERİNİN VE SERTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr.Özgül KARACAER * Atatürk Ünv.Dş Hefc.Fak.Derg. CJt:5 Sayı:2 Sayfa:34-38 1995 ÇEŞİTLİ DÖNÜŞÜMSÜZ HİDROKOLLOİDLERİN BOYUTSAL STABİLİTELERİNİN VE SERTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr.Özgül * THE DIMENSIONAL STABILITIY AND

Detaylı

Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Konya kuru koşullarında verim ve kalite yönüyle stabilite yeteneklerinin belirlenmesi

Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Konya kuru koşullarında verim ve kalite yönüyle stabilite yeteneklerinin belirlenmesi Btksel Araştırma Dergs (006) 1: 16 Journal of Crop Research Bazı ekmeklk buğday çeştlernn Konya kuru koşullarında verm ve kalte yönüyle stablte yeteneklernn belrlenmes Mehmet ŞAHİN a, * Seyd AYDOĞAN a

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeks Kullanılarak Belrlenmes Latf ÖZTÜK * Murat ATAN ** Özet Daha çok byoloj blmnde türlern ayrışmasını belrlemek çn kullanılarak ön lana çıkan Shannon, Smson,

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER MIKNATISLAR VE MANYETİK ALAN

TEST 1 ÇÖZÜMLER MIKNATISLAR VE MANYETİK ALAN E ÇÖÜER AAR VE AEİ AA 1. üzlem üzlem Br mık na tıs br cs m t yor sa bu c sm ke sn lk le mık na tıs tır; çe k yor sa mık na tıs ola b lr e, ol ma yab lr e. Bu na gö re; ve mık na tıs ta ra fın an tl ğ çn

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. *Sorumlu yazar: dasaydin@hotmail.

Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. *Sorumlu yazar: dasaydin@hotmail. TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

KAYSERİ YÖRESİNDE SIĞIR VE KOYUNLARDA KENE TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Tick Species on Sheep and Cattle Around of Kayseri

KAYSERİ YÖRESİNDE SIĞIR VE KOYUNLARDA KENE TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Tick Species on Sheep and Cattle Around of Kayseri ARAŞTIRMA (Research Report) Yay M, Yazar S, Aydın L, Şahin İ KAYSERİ YÖRESİNDE SIĞIR VE KOYUNLARDA KENE TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Tick Species on Sheep and Cattle Around of Kayseri Mehmet

Detaylı

RESEARCH ARTICLE. İshalli buzağılarda Eimeria türlerinin yaygınlığı. Nermin Işık*, Özlem Derinbay Ekici

RESEARCH ARTICLE. İshalli buzağılarda Eimeria türlerinin yaygınlığı. Nermin Işık*, Özlem Derinbay Ekici Eurasian Journal of Veterinary Sciences www.eurasianjvetsci.org RESEARCH ARTICLE İshalli buzağılarda Eimeria türlerinin yaygınlığı Nermin Işık*, Özlem Derinbay Ekici Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı