Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Sciences ISSN/E-ISSN: X

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Sciences ISSN/E-ISSN: X"

Transkript

1 Bilecik Şeyh Edebali Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Bilecik Şeyh Edebali Uiversity Joural of Social Scieces ISSN/E-ISSN: X Submitted/Başvuru: DOI: /bseusbed Accepted/Kabul: Correspodig Author/Sorumlu Yazar: Citatio/Atıf: ÖZCAN, F., AKYEL, N. (2020). Muhasebe ve Fiasma Eğitimi Ala ve Almaya Lise Öğrecilerii Vergi Ahlakı, Vergi Algısı ve Vergi Bilici Farklılıklarıı İcelemesi: Bir Uygulama Öreği. Bilecik Şeyh Edebali Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/1, DOI: /bseusbed *Bu çalışmada Araştırma ve Yayı Etiği ilkeleri gözetilmiştir. Etik Kurul kararı mevcuttur. Fatih ÖZCAN, Sakarya Üiversitesi, İşletme Estitüsü, Muhasebe ve Fiasma ABD, Tezli Yüksek Lisas Programı Orcid: X RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALESİ Muhasebe ve Fiasma Eğitimi Ala ve Almaya Lise Öğrecilerii Vergi Ahlâkı, Vergi Algısı ve Vergi Bilici Farklılıklarıı İcelemesi: Bir Uygulama Öreği The Examiatio of Differeces i Tax Ethics, Tax Perceptio ad Tax Awareess of High School Studets With ad Without Accoutig ad Fiace Educatio: A Research Sample Fatih ÖZCAN1 & Nermi AKYEL2 Öz Vatadaşları, vergi ahlâkıa, olumlu vergi algısıa ve vergi bilicie sahip olmaları devleti vergi toplamasıı kolaylaştıracak ve vergi kaçırmaı öüe geçecektir. Muhasebe ve fiasma eğitimi ala lise öğrecilerii hem vergi mükellefi adayı hem de vergiledirme sürecide etki rol oyaya muhasebe meslek mesubu adayı olması, bu öğrecileri vergi ahlâkı, vergi algısı ve vergi bilici düzeylerii ayrıca öemli kılmaktadır. Bu çalışmaı amacı, muhasebe ve fiasma alaıda eğitim ala lise öğrecileriyle muhasebe ve fiasma eğitimi almaya lise öğrecilerii vergi ahlâkı, vergi algısı ve vergi bilici farklılıklarıı ortaya koymaktır. Verileri elde edilmesi içi yüz yüze aket yötemi kullaılmış ve öğrecileri vergi ahlâkı, vergi algısı ve vergi bilici farklılıklarıı tespit etmek içi farklılık aalizleri yapılmıştır. Yapıla aalizleri soucuda, muhasebe eğitimi ala lise öğrecileriyle muhasebe eğitimi almaya lise öğrecileri arasıda vergi ahlâkı, vergi algısı ve vergi bilici bakımıda alamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Liselerde verile muhasebe ve fiasma eğitimii, vergi ahlâkı, vergi algısı ve vergi bilicii oluşturmaya katkısıı olmadığı soucua ulaşılmıştır. Aahtar Kelimeler: Vergi Algısı, Vergi Ahlâkı, Vergi Bilici, Muhasebe Eğitimi, Lise Abstract Citizes havig tax morality, positive tax perceptio ad tax awareess will make it easier for the govermet to collect taxes ad will avert tax evadig. The fact that high school studets who have received accoutig ad fiace educatio are both taxpayer cadidates ad professioal accoutat cadidates who play a active role i the taxatio process also make these studets' level of tax morality, tax perceptio ad tax awareess importat as well. The purpose of this study is to reveal the differeces i tax morality, tax perceptio ad tax awareess of high school studets who are traied i accoutig ad fiace ad high school studets who do ot receive accoutig ad fiace educatio. To obtai the data, face-to-face survey method was used ad discrimiat aalysis were carried out to determie the studets' tax morality, tax perceptio ad tax awareess differeces.as a result of the aalysis, it was determied that there was o sigificat differece betwee high school studets who received accoutig educatio ad high school studets who did ot receive accoutig educatio i terms of tax morality, tax perceptio ad tax awareess.. It is cocluded that accoutig ad fiace educatio i high schools does ot have a cotributio o tax morality, tax perceptio ad raisig tax awareess. Key Words: Tax Perceptio, Tax Morality, Tax Awareess, Accoutig Educatio, High School 1 Yüksek Lisas Öğrecisi, Sakarya Üiversitesi, İşletme Estitüsü, Muhasebe ve Fiasma ABD, Orcid: X 2 Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üiversitesi, Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, 54

2 Fatih ÖZCAN & Nermi AKYEL Giriş Devleti, harcamalarıı karşılayabilmesi içi para basma, borçlama, harç, mekul ve gayri mekul satışı, bağışlar, vergiler gibi çok sayıda gelir kalemi mevcuttur. Buları içide e çok kullaılaı vergi estrümaıdır. Vergii, bütçedeki gelir kalemleri içide e fazla payı almasıı başlıca sebebi, harcamaları fiase etmek içi kullaılacak seçeekler arasıda e makul olaı olmasıdır. Vergiye alteratif fiasma yolu olarak borçlamaı faizleri yükseltmesi, para bastırmaı eflasyoa sebep olması gibi durumlar göz öüde buludurulduğuda, vergii ilk öce başvurulacak fiasma kayağı olması kaçıılmazdır. Bulara paralel olarak, Türkiye de 2018 yılıda vergi gelirlerii bütçedeki payıı 87 olduğu görülmektedir (Gelirler İdaresi Başkalığı, 2020). Bütçedeki payı göz öüe alıdığıda, vergi gelirlerii kamu hizmetlerii fiasmaıdaki e öemli usur olduğuu söyleebilir. Dolayısıyla bu öemli gelir kalemii kamuya aktarımı oktasıda sıkıtılar yaşaması kamu hizmetlerii aksatabilir veya daha farklı fiasma yollarıa başvurulmasıa (borçlama, para basma gibi) sebep olabilir. Vergileri tahsili aşamasıda devleti ilgili birimlerii işlevselliği öemli olsa da mükellefleri vergi ödeme isteği de çok öemli bir faktördür. Bireyleri vergi ile ilgili yükümlülüklerii tam olarak yerie getirmeside, vergiye karşı ola tutum ve davraışları öemli bir yeri vardır. Olumlu bir vergi algısıa, vergi ahlâkıa ve vergi bilicie sahip bireyler, vergiyle ilgili yükümlülüklerii tam ve zamaıda yerie getireceğide, kamu hizmetlerii fiasmaıda sıkıtı yaşamayacaktır. Muhasebe ve fiasma eğitimi ala lise öğrecileri, gelecekte hem birer vergi mükellefi hem de muhasebe meslek mesubu adayı olduklarıda, bu öğrecileri vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi bilici düzeyleri ayrıca öem taşımaktadır. Bu öğreciler, vergi kousuyla iç içe bir eğitim almaları sebebiyle diğer lise öğrecilerie göre vergi hakkıda daha çok bilgi sahibidirler (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemii Güçledirme Projesi (MEGEP), 2020). Bu çalışmada öcelikle vergi, vergi ahlâkı, vergi algısı ve vergi bilici kavramları açıklamıştır. Ayrıca muhasebe ve fiasma alaıı ders müfredatı, vergi kousu açısıda irdelemiştir. So kısımda ise muhasebe ve fiasma eğitimi ala lise öğrecileriyle bu eğitimi almaya lise öğrecilerii vergi ahlâkı, vergi algısı ve vergi bilici farklılıklarıı icelemesi içi yapıla aket çalışmasıı aalizie yer verilmiştir. 1. Kavramsal Çerçeve Devleti var olma edei vatadaşlarıı ortak ihtiyaçlarıı karşılamaktır. Vatadaşları müşterek ihtiyaçlarıı karşılaması içi e uygu kayak yie vatadaşlarda toplaa vergilerdir. Vergi; kamu hizmetlerie harcamak içi hükûmeti, yerel yöetimleri yasalara göre doğruda doğruya veya bazı 55

3 Muhasebe ve Fiasma Eğitimi Ala ve Almaya Lise Öğrecilerii Vergi Ahlâkı, Vergi Algısı ve Vergi Bilici Farklılıklarıı İcelemesi: Bir Uygulama Öreği malları fiyatlarıı üstüe koyarak dolaylı yolda herkeste topladığı paradır (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2020). Akdoğa a (2011:119) göre vergi; devleti suacağı hizmetler içi gerekli ola giderler ile devleti borçlarıda doğa giderleri karşılamak içi, devleti egemelik gücüyle karşılık olmaksızı kişilerde zorla alıa parasal ödemelerdir. Vergiledirme sürecii başarıya ulaşması içi mükelleflerde vergi bilicii oluşması gerekmektedir (Sürme, 1992:26-27). Vergi bilici, vatadaşları vergi yükümlülükleriyle alakalı görev ve sorumluluk alayışıa sahip olmasıdır (Dura, 2019). Vatadaşları, devlet tarafıda kedisie suula hizmetleri fiasma kayağı olarak vergiyi görmesi vergi bilici kavramıyla alakalıdır (Taytak, 2010: ). Bireylerde vergi bilicii meydaa gelmesi içi bireyleri olumlu bir vergi algısıa sahip olması gerekmektedir. Taytak a (2016:1936) göre vergi algısı; duyu orgalarımız aracılığıyla kaydedilmiş ola duyumları, zihimizde yeide şekilleerek vergiye ilişki ortaya çıkardığı fikirler ve yorumlardır. Bireyler, vergiyi bir külfet, parasal bir ceza veya her vatadaşı yerie getirmesi gereke bir görev olarak algılayabilmektedir. Olumlu algı, olumlu tutuma sebep olup bireyleri vergiyle ilgili sorumluluklarıı yerie getirmesii sağlamaktadır. Bireyleri vergiyle ilgili görev ve sorumluklarıı yerie getirmesi, vergi ahlâkıı bir soucudur. Vergi ahlâkı, bireyi vergi ödemesiyle alakalı içsel bir motivasyo kayağıdır ve bireyi vergi kaçırmaması, vergi borcuu zamaıda ve eksiksiz ödemesi, borcuu ödemeye kişilere karşı tepki göstermesi gibi davraışları ifade etmektedir (Edizdoğa, Çetikaya ve Gümüş, 2013:221). 2. Vergi İçeriği Bakımıda Muhasebe ve Fiasma Alaı Müfredatı Vergiledirme sürecide çok öemli işlevlere sahip ola muhasebe meslek mesupları, gerek vergiyi ortaya çıkara mali işlemleri kaydı ve vergii hesaplamasıda gerekse hesaplaa vergii vergi dairesie ödemesi aşamasıda çok öemli bir koumda yer almaktadırlar. Dolayısıyla muhasebe meslek mesubu yetiştirmek amacıyla öğreci kabul ede liselerde muhasebe ve fiasma alaıda vergi kousuyla iç içe ola pek çok ders mevcuttur. Aşağıda her sııf düzeyideki dersleri vergiyle ilgili içerikleri irdelemiştir (MEGEP, 2020). Dört yıllık lise eğitimii ilk seeside yai 9. sııfta muhasebe ve fiasma alaı dersi mevcut değildir. Yalızca ortak ala dersi olarak mesleki gelişim dersi okutulmaktadır. Haftada iki ders saati olarak okutula ve yedi modülde oluşa bu dersi sadece bir modülüde vergi kousua yer verilmiş ve vergi türleri kısaca taıtılmıştır. 10. sııfta, özellikle haftada yedi saat olarak okutula Temel Muhasebe dersii içeriğide vergiyle ilgili çok fazla kou mevcuttur. Vergiyle ilgili suç ve cezalar, mükellefleri vergi dairesie karşı sorumlulukları, fatura düzeleme, vergi türleri, beyaameler, stopaj gibi pek çok vergi içeriğii olduğu Temel Muhasebe dersii uygulamasıa yöelik açıklamasıda vergiledirilmiş kazacı kutsallığıyla ilgili değer, tutum ve davraışları ö plaa çıkara etkiliklere yer verilmelidir ifadesie yer 56

4 Fatih ÖZCAN & Nermi AKYEL verilmiştir. İki saatlik Mesleki Matematik, üç saatlik Stadart Türk Klavyesi ve iki saatlik Ofis Programları dersleride ise vergi içeriği mevcut değildir. 11. sııfta, yedi saatlik Geel Muhasebe, altı saatlik Bilgisayarlı Muhasebe ve iki saatlik Şirketler Muhasebesi dersleride vergii hesaplaması ve kaydedilmesiyle ilgili içerikler mevcuttur. Üç saatlik Mesleki Yabacı Dil derside vergi içeriği yoktur. 12. sııftaki öğreciler, haftada üç gü işletmelerde staj yapmakta ve vergiyle ilgili iş ve işlemleri uygulamalı olarak takip etmektedirler. Buu dışıda iki saatlik Maliyet Muhasebesi derside vergi içeriği mevcut değildir. 3. Literatür Taraması Türkiye de vergi ahlâkı, vergi algısı ve vergi biliciyle ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bu kavramları eğitimle ilişkiledire bazı çalışmalar aşağıda sıralamıştır. Karaot (2010), ilköğretim seviyesideki öğrecileri vergi bilicii tespit etmeye yöelik İzmir ili Aliağa ilçeside bir çalışma yapmıştır. Öğrecilere mülakat ve aket yötemi uygulaa çalışmada, okulda vergi içerikli eğitim almamalarıa rağme, kamu hizmetleri içi vergii öemii farkıda oldukları tespit edilmiştir. Velileri eğitim seviyesiyle, öğrecileri vergi ödeme isteğii doğru oratılı olduğu belirlemiştir. Öğrecileri, devleti vergi almasıyla ilgili kararsız olduğu, alışveriş sırasıda fiş fatura almama görüşüde oldukları soucua varılmıştır. Öğrecileri vergi bilici düzeylerii arttırmaya yöelik daha aktif çalışmalar yapılmasıı gerekliliği vurgulamıştır. Erge (2016), muhasebe alaıda eğitim göre hem lise hem de ö lisas öğrecilerii vergi bilici ve vergi ahlâkıı tespit etmeye yöelik olarak bir çalışma yapmıştır. Koya ili Akşehir ilçeside görüşme yötemi kullaılarak yapıla çalışmada, lise öğrecilerii, ö lisas öğrecilerie kıyasla vergi kousuda daha az bilgiye sahip olduğu soucua ulaşılmıştır. Lise eğitimide, Türk Vergi Sistemi, Vergi Uygulamaları, Vergi Hukuku gibi dersleri müfredatta yer alması öerisi getirilmiştir. Gür (2019), Bigöl ilide ortaöğretim öğrecilerii vergi bilici ve vergi ahlâkı üzerie yapmış olduğu çalışmada yaşları 14 ile 19 arasıda değişe öğreciye aket yapılmıştır. Aket soucuda elde edile verilere Ki-Kare, Kruskal Wallis H ve Medya testleri uygulamıştır. Testleri souçlarıa göre, yaş, cisiyet ve sııfa göre vergi ahlâkı ve vergi bilicii farklılık gösterdiği, velileri mesleği, öğreim durumları ve aylık gelirlerie göre vergi ahlâkı ve vergi bilici bakımıda öğreciler arasıda farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca vergi, vergisii ödeye ve ödemeye vatadaşı taımlama, vergii gerekli olası koularıda olumlu bakış açısıı çok yüksek olduğu belirlemiştir. Karaca (2019), Sakarya ilide ö lisas öğrecilerii vergi bilici seviyelerii ve vergiye bakış açılarıı tespite yöelik bir çalışma ortaya koymuştur. Kolayda Örekleme Yötemii 57

5 Muhasebe ve Fiasma Eğitimi Ala ve Almaya Lise Öğrecilerii Vergi Ahlâkı, Vergi Algısı ve Vergi Bilici Farklılıklarıı İcelemesi: Bir Uygulama Öreği kullaarak öğrecilere aket uygulamış ve öğrecileri vergi skoruu 3,22 olarak tespit etmiştir. Ae mesleğii ve sııf seviyesii vergi algısıda etkili olduğu soucua ulaşmıştır. Vergi skoru ortalamaı üstüde ola öğrecileri, vergi sistemiyle ilgili algılarıı olumsuz olduğu belirlemiştir. Vergiyle ilgili ders almış öğrecileri, vergiyle ilgili ders almayalara göre vergi bilici düzeylerii daha fazla olduğu ortaya komuştur. Yıldız ve Bakır (2019), Eskişehir de 123 lise öğrecisie, vergi biliç seviyelerii tespit etmek amacıyla aket uygulamıştır. Akete katıla öğrecileri 66 sı vergi oraları çok yüksek olduğuu ve vergi oralarıı düşürülmesi halide vergi kaçakçılığıı azalacağıı belirtmiştir. Öğrecileri 61,8 i vergileri ödemediği takdirde kamu hizmetleride aksama olacağı görüşüdedir. Öğreciler arasıda 8 lik bir kısım, veri kaçırma davraışıı ormal olarak kabul etmiştir. Yapıla aalizleri soucuda, üiversite eğitimi öceside öğrecilere ekoomi ve vergiyle ilgili eğitimler verilmesi gerekliliği tespit edilmiştir. Türkiye de yapıla çalışmaları yaı sıra yurtdışıda da yapıla birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmaları bazılarıa aşağıda yer verilmiştir. Dubi, Graetz ve Wilde, 1990 yılıda bir çalışma yapmışlar ve vergi biliciyle eğitim arasıdaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma soucuda vergi biliciyle eğitim arasıda egatif bir ilişkii olduğuu belirlemişlerdir. Eğitim düzeyi arttıkça vergiyle ilgili pozitif tutum ve algıı azaldığıı tespit etmişlerdir. Torgler ve Murphy (2004) tarafıda Avustralya da yapıla çalışmada, 1981 ve 1995 yıllarıdaki Düya Değerler Aketi çalışmasıı verileri kullaılmış, demografik faktörleri ve hukuka güvei, yıllar içide vergi ahlâkıa etkileri icelemiştir. Çalışmada, demografik faktörleri ve hukuka güvei yıllar itibariyle vergi ahlâkıa etkilerii fazla değişkelik göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, yaş artışı ile vergi ahlâkıı doğru oratılı olduğu, kadıları vergi ahlâkıı erkeklere orala daha yüksek olduğu, meslek ve eğitimi ise vergi ahlâkıa etkisii olmadığı souçlarıa ulaşılmıştır. Hastuti (2014), Edoezya da yapmış olduğu çalışmada, işletme dersi ala ve almaya üiversite öğrecilerie, etik vergi bilici farklılıklarıı tespit etmek amacıyla aket uygulamıştır. İşletme dersi ala ve almaya öğrecileri etik vergi bilici arasıda farklılık olmadığı soucua ulaşmıştır. 4. Araştırmaı Hipotezleri Yapıla literatür taramasıda, özellikle vergi biliciyle ilgili birçok çalışma olduğu görülmüştür. Muhasebe ve fiasma eğitimi ala lise öğrecilerie yöelik yapıla çalışmalar olsa da lise düzeyide muhasebe ve fiasma eğitimi vergi bilicie, vergi ahlâkıa ve vergi algısıa katkısıı ortaya koya çalışmalara rastlamamıştır. Yapıla çalışmada, aket uygulaa öğrecileri bir kısmı muhasebe ve fiasma eğitimi verile liselerde eğitim göre öğrecilerde oluşmakta, diğer 58

6 Fatih ÖZCAN & Nermi AKYEL kısmı da muhasebe ve fiasma eğitimi verilmeye liselerde eğitim göre öğrecilerde oluşmaktadır. Bu amaç doğrultusuda aşağıdaki hipotezler test edilecektir. H1: Vergi algısı açısıda muhasebe eğitimi verile lise öğrecileriyle muhasebe eğitimi verilmeye lise öğrecileri arasıda alamlı bir farklılık vardır. H2: Vergi ahlâkı açısıda muhasebe eğitimi verile lise öğrecileriyle muhasebe eğitimi verilmeye lise öğrecileri arasıda alamlı bir farklılık vardır. H3: Vergi bilici açısıda muhasebe eğitimi verile lise öğrecileriyle muhasebe eğitimi verilmeye lise öğrecileri arasıda alamlı bir farklılık vardır. H4: Vergi bilici açısıda muhasebe eğitimi verile liselerde sııf düzeyleri arasıda alamlı bir farklılık vardır. 5. Yötem 5.1. Amaç Çalışmaı amacı, muhasebe eğitimi verile liselerdeki öğrecilerle muhasebe eğitimi verilmeye liselerdeki öğrecileri vergi bilici, vergi ahlâkı ve vergi algısı bakımıda farklılıklarıı tespit edip muhasebe ve fiasma eğitimii vergi bilici, vergi ahlâkı ve vergi algısıa katkısıı irdelemektir Kapsam Çalışmaı kapsamıı Kocaeli i Gebze ilçesideki dört lise oluşturmaktadır. Bu okullarda ikiside muhasebe eğitimi verilmekte olup diğer ikiside ise muhasebe eğitimie yer verilmemektedir. Araştırma kapsamıı, adı geçe okullarda yer ala 9., 10., 11. ve 12. sııf öğrecileri oluşturmaktadır Araştırmaı Öreklemi ve Verileri Toplaması Araştırma verilerii toplaması içi aket yötemi kullaılmıştır. Aket formuu hazırlaması sırasıda Karaca ı (2019), Kumbaşlı ı (2016) ve Karaca ı (2015) çalışmalarıda yer ala aket formlarıda yararlaılmıştır. Muhasebe eğitimi verile liselerde görev yapa muhasebe ve fiasma öğretmeleriyle okul yöeticilerii görüşleri alıarak aket sorularıı so şekli verilmiştir. Aketi uygulaabilmesi içi Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de gerekli iziler alımıştır. Gebze de 2019 yılı itibariyle resmi ve özel olmak üzere toplam 32 lise mevcuttur. Bu liselerde ikiside muhasebe ve fiasma eğitimi verilmektedir ve toplam öğreci sayıları dır. Liselerde eğitim göre öğreci sayısı dir (Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020). Çalışmada, muhasebe ve fiasma eğitimi verile iki lisede her sııf düzeyide toplam 329 öğreciye, muhasebe ve fiasma eğitimi verilmeye biri Aadolu Lisesi, diğeri meslek lisesi olmak üzere iki lisede her sııf düzeyide toplam 392 öğreciye aket uygulamıştır. Aket soucuda elde edile veriler SPSS 22.0 programıda aaliz edilmiştir. Hipotezleri test edilmeside, iki bağımsız değişkei ola hipotezler içi Bağımsız Öreklem T Testi, ikide daha çok bağımsız değişkei ola hipotez içi ANOVA (Tek Yölü Varyas Aalizi) kullaılmıştır. Testleri uygulaabilirliğii 59

7 Muhasebe ve Fiasma Eğitimi Ala ve Almaya Lise Öğrecilerii Vergi Ahlâkı, Vergi Algısı ve Vergi Bilici Farklılıklarıı İcelemesi: Bir Uygulama Öreği tespit etmek amacıyla, güveilirlik aalizi ve ormallik testi yapılmış ve Tablo: 1 de yer ala veriler elde edilmiştir. Tablo: 1 Normallik Testi ve Güveilirlik Aalizi Souçları İfade Sayısı N Vergi Algısı Vergi Ahlakı 7 Vergi Bilici 19 İfadeler Güveilirlik Aalizi Normallik Testi Ortalama Skewess (Çarpıklık) Kurtosis (Basıklık) Crobach s Alpha 3,05 -,252 -, ,78 -,952, ,40 -,607, Tablo: 1 de yer ala verilere göre, çarpıklık ve basıklık katsayıları, ifadeleri tamamıda +1,00 ile -1,00 arasıda yer aldığıda elde edile verileri ormal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (Morga vd., 2011:51). İfadeleri tamamıda, Crobach s Alpha katsayısı.700 de büyük olduğu içi çalışmada kullaıla ölçeği güveilir olduğu belirlemiştir (Kılıç,2016:47) Araştırmaı Kısıtları Araştırmaı sadece Kocaeli ilie bağlı Gebze ilçeside yapılması, ilçedeki 32 lisede yalızca dördüü kapsaması ve eğitim-öğretim yılı tamamlamada yapılmış olması araştırmaı kısıtlarıdır. 6. Aaliz ve Bulgular 6.1. Demografik Bulgular Tablo: 2 de yer ala verilere göre, akete katıla öğrecileri 45,6 sı muhasebe eğitimi verile liselerde, 54,4 ü ise muhasebe eğitimi verilmeye liselerde eğitim almaktadır. Öğrecileri, 27,2 si 9. sııf, 24,1 i 10. sııf, 26,2 si 11. sııf ve 22,5 i 12. sııf öğrecisidir. Tablo: 2 Demografik Bulgular Lise Türü Sııf Düzeyi Muhasebe Eğitimi Verile ,6 Muhasebe Eğitimi Verilmeye ,4 Toplam ,2 24, Toplam ,2 22,

8 Fatih ÖZCAN & Nermi AKYEL 6.2. Vergi Algısıyla İlgili Sorulara Verile Cevapları Değerledirilmesi Öğrecilere, vergi algısıı tespit etmek amacıyla beşli likert ölçeği kullaılarak toplam dokuz ifade suulmuş ve bu ifadelere katılım düzeyleri sorulmuştur. Tablo: 3 de, öğrecileri vergi algısıyla ilgili ifadelere katılım düzeyleri görülmektedir. E az katılma düzeyi Kesilikle Katılmıyorum, e çok katılma düzeyi Kesilikle Katılıyorum seçeekleridir. Ortalaması üçte fazla ola ifadeleri öğreciler tarafıda kabul gördüğü, ortalaması üçte az ola ifadeleri ise öğreciler tarafıda kabul görmediği kabul edilmiştir. Tablo: 3 de yer ala verilere göre, umaralı ifadeleri ortalaması üçte büyük olduğu içi öğreciler bu ifadelere olumlu katılım göstermiştir umaralı ifadeleri ortalaması üçte küçük olduğuda, öğreciler bu ifadelere olumlu katılım göstermemiştir. Devleti varlığı içi vergi çok öemli bir kavramdır ifadesi, 3,53 ortalama ile e çok katılımı olduğu ifadedir. Kişileri ödediği her bir kuruş vergii mutlaka hizmet olarak karşılığı olmak zoruda değildir ifadesi ise 1,98 ortalama ile katılımı e az olduğu ifadedir ,6 13,3 21,6 34,0 21, ,4 24,3 41,1 15,3 4, ,2 27,5 30,2 17,1 7, ,2 30,5 23,3 12,6 5, ,6 19,0 31,8 24,7 9, ,5 14,0 23,3 29,4 19, altyapı, sağlık gibi) alabilirler. 12,1 11,2 21,9 33,6 21,2 Kişileri ödediği her bir kuruş vergii mutlaka hizmet olarak karşılığı ,1 24,0 17,5 6,4 5, ,8 9,8 25,2 35,9 21,3 Vergiledirile kazaç kutsaldır. Vergi vermek gurur duyulacak bir davraıştır. Vergi, vatadaşı üstüde ekoomik (parasal, maddi) bir yük değildir. Vergi dairesie karşı sorumluluklar (vergii ödemesi, takip edilmesi, diğer işler) vatadaşlar içi zama kaybı değildir. 6- Devlet, şirketlerde ve vatadaşlarda e kadar çok vergi alırsa, altyapı, ulaşım, eğitim, adalet, sağlık gibi hizmetleri daha kaliteli verebilir. 7- Vergi ödemesi gereke her vatadaş vergisii eksiksiz ve zamaıda öderse, vatadaşlar devlette daha kaliteli hizmet (eğitim, adalet, ulaşım, 8- olmak zoruda değildir. 9- Devleti varlığı içi vergi çok öemli bir kavramdır. Stadart Sapma Vergi ödemek e öemli vatadaşlık görevleridedir. Ortalama 5- Kesilikle Katılıyorum 4- Katılıyorum 3- Kararsızım 2- Katılmıyorum 1- Kesilikle Katılmıyorum Tablo: 3 Öğrecileri Vergi Algısıa İlişki Bulgular 3,45 1,2316 2,72 1,0436 2,67 1,1621 2,37 1,1722 2,96 1,1897 3,28 1,2995 3,41 1,2714 1,98 1,1629 3,53 1,

9 Muhasebe ve Fiasma Eğitimi Ala ve Almaya Lise Öğrecilerii Vergi Ahlâkı, Vergi Algısı ve Vergi Bilici Farklılıklarıı İcelemesi: Bir Uygulama Öreği 6.3. Vergi Ahlâkıyla İlgili Sorulara Verile Cevapları Değerledirilmesi Öğrecilere, vergi ahlâkı seviyelerii tespit etmek amacıyla yedi ifade suulmuş ve bu ifadelere katılım düzeyleri beşli likert ölçeğiyle tespit edilmiştir. Tablo: 4 de yer ala verilere göre, ifadeleri tamamıı ortalaması üçte büyük olduğu içi öğrecileri ifadeleri tamamıa olumlu katılım göstermiştir. E çok katılım, 4,30 ortalama ile Alışveriş sırasıda mutlaka fatura ya da fiş alımalıdır ifadesie aittir. E az katılım ise 3,18 ortalama ile Vergi, zorulu olduğuda değil göüllü olarak ödemelidir ifadesie olmuştur. Kesilikle Katılıyorum ,7 5,5 10,8 29,2 45, doğru bir davraıştır. 5,5 6,1 12,1 31,9 44,4 Suçu iteliğie göre vergi kaçıralara mutlaka hapis veya para cezası verilmelidir. 7,9 6,9 20,9 29,8 34,5 Cezalar ve deetim olmasa bile vatadaşlar vergi borcuu mutlaka ödemelidir. 9,2 9,2 17,8 39,1 24,7 Vergiyi daha az ödemek içi yasalardaki açıklarda yararlamak doğru bir davraış değildir. 8,3 11,4 19,0 32,0 29, ,6 14,4 25,1 22,2 21, ,4 3,3 5,4 23,9 61,0 Vergi kaçıraları Alo Maliye 189, vergi daireleri, Maliye Bakalığı gibi ilgili yerlere şikâyet edilmesi Vergi, zorulu olduğuda değil göüllü olarak ödemelidir. 7- Alışveriş sırasıda mutlaka fatura ya da fiş alımalıdır. Stadart Sapma Katılıyorum Vatadaşlar vergi kaçırdığıda suç işlemişlerdir. Ortalama Kararsızım 2- Katılmıyorum 1- Kesilikle Katılmıyorum Tablo: 4 Öğrecileri Vergi Ahlâkıa İlişki Bulgular 3,98 1,2553 4,03 1,1439 3,76 1,2191 3,61 1,2117 3,63 1,2444 3,18 1,3669 4,30 1, Vergi Sistemi Farkıdalığıyla İlgili Sorulara Verile Cevapları Değerledirilmesi Öğrecilere, Türkiye deki vergiler hakkıda farkıdalığı tespit etmek amacıyla üç ifade suulmuştur. Beşli likert ölçeğiyle kedilerie suula bu ifadelere katılım düzeyleri ölçülmüştür. Tablo: 5 de yer ala verilere göre, ifadeleri tamamıı ortalaması üçte büyük olduğu içi öğreciler ifadeleri tamamıa olumlu katılım göstermişlerdir. E çok katılım 4,03 ortalama ile Alışveriş sırasıda ödemiş olduğum vergi ya da vergiler hakkıda geel olarak bilgi sahibiyim ifadesie aittir. Öğrecileri e az katıldığı ifade ise 3,73 ortalama ile Türkiye de, çok kazaaı çok, az kazaaı az vergi ödediği adil bir vergi sistemi vardır ifadesidir. 62

10 Fatih ÖZCAN & Nermi AKYEL 3- Türkiye de, çok kazaaı çok, az kazaaı az ,6 5,7 13,0 29,0 43, ,5 6,1 12,1 31,9 44, ,0 7,4 21,4 30,0 33,2 vergi ödediği adil bir vergi sistemi vardır. Stadart Sapma vergiler hakkıda geel olarak bilgi sahibiyim. Ortalama Alışveriş sırasıda ödemiş olduğum vergi ya da Kesilikle Katılıyorum 2- Katılıyorum sumak içi harcadığıı bilmek isterim. Kararsızım Devleti, topladığı vergileri hagi hizmetler Katılmıyorum 1- Kesilikle Katılmıyorum Tablo: 5 Öğrecileri Vergi Sistemi Farkıdalığıa İlişki Bulgular 3,93 1,2516 4,03 1,1439 3,73 1, Hipotezleri Test Edilmesi İki bağımsız değişkei ola hipotezler, Bağımsız Öreklem T Testi ile, ikide fazla bağımsız değişkei ola hipotez ise Tek Yölü Varyas Aalizi (ANOVA) kullaılarak test edilmiştir. Aaliz edile hipotezleri bulguları aşağıda verilmiştir. H1: Vergi algısı açısıda muhasebe eğitimi verile lise öğrecileriyle muhasebe eğitimi verilmeye lise öğrecileri arasıda alamlı bir farklılık vardır. Tablo: 6 da yer ala verilere göre, muhasebe eğitimi verile liselerde eğitim göre öğrecilerle muhasebe eğitimi verilmeye liselerde eğitimi göre öğreciler arasıda vergi algısı bakımıda alamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). H1 reddedilmiştir. Tablo: 6 Vergi Algısı İfadelerie İlişki Bağımsız Öreklem T Testi Souçları Lise Türü N Ortalama Stadart Sapma Muhasebe Eğitimi Verilmeye 392 3,0204,76099 Muhasebe Eğitimi Verile 329 3,0813,76418 t Sd p Souç -1, ,286 H1 reddedilmiştir H2: Vergi ahlâkı açısıda muhasebe eğitimi verile lise öğrecileriyle muhasebe eğitimi verilmeye lise öğrecileri arasıda alamlı bir farklılık vardır. 63

11 Muhasebe ve Fiasma Eğitimi Ala ve Almaya Lise Öğrecilerii Vergi Ahlâkı, Vergi Algısı ve Vergi Bilici Farklılıklarıı İcelemesi: Bir Uygulama Öreği Tablo: 7 de yer ala verilere göre, vergi ahlâkı açısıda muhasebe eğitimi verile liselerde eğitim göre öğrecilerle muhasebe eğitimi verilmeye liselerde eğitim göre öğreciler arasıda, alamlı bir farklılık buluamamıştır (p>0,05). H2 reddedilmiştir. Tablo: 7 Vergi Ahlâkı İfadelerie İlişki Bağımsız Öreklem T Testi Souçları Lise Türü N Ortalama Stadart Sapma Muhasebe Eğitimi Verilmeye 392 3,8207,79774 Muhasebe Eğitimi Verile 329 3,7390,82583 t Sd p 1, ,178 Souç H2 reddedilmiştir H3: Vergi bilici açısıda muhasebe eğitimi verile lise öğrecileriyle muhasebe eğitimi verilmeye lise öğrecileri arasıda alamlı bir farklılık vardır. Aket soruları, vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi sistemiyle ilgili ifadelerde oluşmaktadır. Öğrecileri vergi bilicii ölçmek amacıyla vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi sistemiyle ilgili ifadeler (Toplam 19 ifade) bir bütü olarak değerledirilmiştir. Tablo: 8 deki verilere göre, vergi bilici açısıda muhasebe eğitimi verile liselerde eğitim göre öğrecilerle, muhasebe eğitimi verilmeye liselerde eğitim göre öğreciler arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (p>0,05). H3 reddedilmiştir. Tablo: 8 Vergi Bilici İfadelerie İlişki Bağımsız Öreklem T Testi Souçları Lise N Ortalama Stadart Sapma Muhasebe Eğitimi Verilmeye 392 Muhasebe Eğitimi Verile 3,4019, ,3921,67599 t Sd p, , Souç H3 reddedilmiştir H4: Vergi bilici açısıda muhasebe eğitimi verile liselerde sııf düzeyleri arasıda alamlı bir farklılık vardır. Muhasebe eğitimi verile liselerde aket uygulaa 329 öğrecii sııf seviyelerie göre dağılımı şu şekildedir; 9. Sııf: 96 öğreci 10. Sııf: 75 öğreci 11. Sııf: 94 öğreci 12. Sııf: 64 öğreci. Tablo: 9 daki verilere göre, muhasebe eğitimi verile liselerdeki 9., 10., 11. ve 12. sııf öğrecileri arasıda vergi bilici açısıda herhagi bir farklılık buluamamıştır (p>0,05). H 4 reddedilmiştir. 64

12 Fatih ÖZCAN & Nermi AKYEL Tablo: 9 Farklı Sııf Seviyelerii Vergi Bilicie İlişki ANOVA Souçları Varyas Kareler Serbestlik Kareler Kayağı Toplamı Derecesi Ortalaması Gruplar Arası 3, ,204 Grup İçi 146, ,450 Toplam 149, F p* 2,675,060 Souç H4 reddedilmiştir *Levee <0,05 olduğu içi Welch testideki değer kullaılmıştır (IBM, 2020). Test edile 4 hipotez de reddedilmiştir. Muhasebe eğitimi verile liselerde eğitim göre öğrecilerle muhasebe eğitimi verilmeye liselerde eğitim göre öğreciler arasıda vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi bilici bakımıda alamlı farklılıklar buluamamıştır. Ayrıca, muhasebe eğitimi verile liselerde 9., 10., 11. ve 12. sııf öğrecileri arasıda vergi bilici bakımıda da alamlı bir farklılık yoktur. Tartışma ve Souç Vergi, devleti amaçlarıı gerçekleştirebilmesi içi kulladığı e öemli fiasma kayağıdır. Bu öemli kayağı vatadaşlarda verimli bir şekilde toplaabilmesi içi, vatadaşları vergiye göüllü uyum göstermesi kaçıılmaz bir gerçektir. Bu uyumu sağlaabilmesi içi olumlu bir vergi algısıa, vergi ahlâkıa ve vergi bilicie ihtiyaç vardır. Her vatadaşı vergiye karşı olumlu algısı, vergi ahlâkı ve vergi bilici öemli olmakla birlikte, vergiledirme sürecii içide aktif olarak yer ala muhasebe çalışalarıı vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi bilici ayrıca öem taşımaktadır. Bu sebeple çalışmamızda, muhasebe eğitimi verile liselerde eğitim göre ve her biri muhasebe meslek mesubu adayı ola lise öğrecilerii vergi algısı, vergi ahlakı ve vergi bilici düzeyleri icelemiştir. Bu öğrecilerle birlikte, muhasebe eğitimi almaya lise öğrecileri de çalışmaı bir parçasıı oluşturmaktadır. İki öğreci grubuu (muhasebe eğitimi ala ve almaya) vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi bilici düzeyleri karşılaştırılmış, yapıla aalizler soucuda aralarıda vergi bilici, vergi ahlâkı ve vergi bilici bakımıda farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, muhasebe eğitimi verile liselerdeki her sııf seviyesi arasıdaki vergi bilici farklılığı aaliz edilmiş ve farklılık olmadığı görülmüştür. Muhasebe alaıı ders içerikleri icelediğide, 9. sııflar hariç 10., 11. ve 12. sııf öğrecilerii vergiyle ilgili içeriği ola birçok ders gördüğü, öğrecileri vergi kousuda diğer lise öğrecilerie göre daha fazla bilgiye sahip olduğu söyleebilmektedir. Araştırma souçlarıa göre, muhasebe eğitimi almaya lise öğrecileriyle muhasebe eğitimi ala lise öğrecileri arasıda vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi bilici açısıda farklılık olmaması, ayı zamada muhasebe alaı dersi görmeye 9. sııf öğrecileriyle muhasebe alaı dersi göre 10., 11. ve 12. sııf öğrecileri arasıda 65

13 Muhasebe ve Fiasma Eğitimi Ala ve Almaya Lise Öğrecilerii Vergi Ahlâkı, Vergi Algısı ve Vergi Bilici Farklılıklarıı İcelemesi: Bir Uygulama Öreği da farklılık olmaması, lise düzeyideki muhasebe eğitimii, vergi algısıa, vergi ahlâkıa ve vergi bilicie katkısıı olmadığıı göstermektedir. Muhasebeyle ilgili bir mesleği icra etme potasiyeli yüksek ola muhasebe alaı öğrecilerii vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi bilici düzeylerii arttırmak içi; Muhasebe alaıı ders içerikleride vergi bilici kousu mutlaka yer almalı, Vergi haftası gibi etkilikler daha verimli ve bütü yılı kapsayacak şekilde icra edilmeli, Okul ve vergi dairesi arasıda öğrecileri vergi bilicii arttırmak içi eşgüdüm sağlamalı, Muhasebe meslek mesupları tarafıda da öğrecilere vergi, vergi bilici, vergi ahlâkı gibi koularda bilgiler verilmelidir. Çalışma, Kocaeli ilii Gebze ilçeside yapılmıştır. Başka il veya ilçelerde yapılacak çalışmalarda, muhasebe eğitimi ala ve muhasebe eğitimi almaya lise öğrecilerii, vergi algısı, vergi ahlâkı ve vergi bilici düzeyleri karşılaştırılarak ortaya çıka souçları farklılık gösterip göstermediği araştırılabilir. 66

14 Fatih ÖZCAN & Nermi AKYEL Kayakça Akdoğa, Abdurrahma (2011) Kamu Maliyesi, 11. Baskı, Gazi Kitabevi, Akara. Dubi, Jeffrey A., Michael J. Graetz ve Louis L. Wilde (1990) The Effect Of Audit Rates O The Federal Idividual Icome Tax: , Natioal Tax Joural, 43.4, ss , [Erişim Tarihi: ]. Dura, İsmail Hakkı (2019) Vergi Bilici Nedir, Nelerde Etkileir?, Vergi Soruları Dergisi, [Erişim Tarihi: ]. Edizdoğa, Nihat ve diğerleri (2013) Kamu Maliyesi, 5. Baskı, Eki Yayıevi, Bursa. Erge, Sulta (2016) Vergi Bilici ve Vergi Ahlâkı; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Lise ve Ö Lisas Öğrecileri Üzeride Nitel Bir Çalışma. Sosyal ve Tekik Araştırmalar Dergisi, 12, ss Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (2020) / _ _sayYsal_bilgiler_2.pdf [Erişim Tarihi: ]. Gelirler İdaresi Başkalığı (GİB) (2019) Tablo: 1 Geel Bütçe Gelirleri Tahsilatı ( ) BG/Tablo_1.xls.htm [Erişim Tarihi: ]. Gür, Esra (2019) Ortaöğretim Öğrecileride Vergi Bilici ve Vergi Ahlâkı: Bigöl İli Öreği. Yüksek Lisas Tezi, İöü Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Malatya. Hastuti, Rii (2014) Tax Awareess Ad Tax Educatıo: A Perceptıo Of Potetıal Taxpayers, Iteratioal Joural of Busiess, Ecoomics ad Law, 5.1, ss , [Erişim Tarihi: ]. IBM (2020) ANOVA Seçeekleri SEP7J_10.1.1/com.ibm.swg.ba.cogos.ug_cr_rptstd doc/c_id_obj_aova.html [Erişim Tarihi: ]. Karaca, Rukiye (2015) Vergi Bilici ve Vergi Algısı: Kütahya İlide İlköğretim Öğrecileri Üzerie Bir Araştırma. Yüksek Lisas Tezi, Dumlupıar Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Kütahya. Düzeyi: Sakarya İli Öreği. Yüksek Lisas Tezi, Sakarya Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Sakarya. Karaot, Ali (2010) İlköğretim Çağıdaki Öğrecileri Vergi Biliç Düzeyi; İzmir İli Aliağa İlçesi Öreği. Yüksek Lisas Tezi, Çaakkale Osekiz Mart Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Çaakkale. Kılıç, Selim (2016) Crobach ı Alfa Güveirlik Katsayısı. Joural of Mood Disorders (JMOOD), 6.1, ss Kumbaşlı, Esar (2016) Vergi Bilici ve Vergi Ahlâkıı Gelişmeside Maliye Bölümü Eğitimii Rolü. Yüksek Lisas Tezi, Abat İzzet Baysal Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Bolu. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemii Güçledirme Projesi (MEGEP) (2020) Haftalık Ders Çizelgeleri ve Öğretim Programları, amlari [Erişim Tarihi: ]. Morga, George A. ve diğerleri (2011) IBM SPSS For İtroductory Statistics: Use Ad İterpretatio, Routledge, New York. Sürme, Yusuf (1992) Vergi Bilicii Geliştirilmeside Muhasebecii Rolü. Sayıştay Dergisi, 7, ss Taytak, Mustafa (2010) İlköğretim II. Kademe Öğrecileride Vergi Bilicii Tespiti: Ampirik Bir Araştırma. Maliye Dergisi, 158, ss Taytak, Mustafa (2016) Vergi Kültürüü Belirleye Faktörler ve Mükellefleri Demografik Özelliklerii Vergi Kültürü Üzerideki Etkisi. İsa ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5.7, ss Torgler, Beo ve Kristia Murphy (2004) Tax Morale İ Australia: What Shapes it ad Has it Chaged Over Time, Joural of Australia Taxatio, 7.2, ss , [Erişim Tarihi: ]. Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlükleri (2020). Yıldız, Gülşah ve Zeyep Bakır (2019) Lise Öğrecelerie Yöelik Vergi Bilici: Eskişehir Öreği. Avrasya Sosyal ve Ekoomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6.4, ss Karaca, Ca İlker (2019) Ö Lisas Öğrecilerii Vergiye Bakışı ve Vergi Biliç 67

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK İstatistiksel Tahminleme ve Hipotez Testlerine Giriş Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK İstatistiksel Tahminleme ve Hipotez Testlerine Giriş Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK İstatistiksel Tahmileme ve Hipotez Testlerie Giriş Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üiversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr

Detaylı

Hipotez Testleri. Parametrik Testler

Hipotez Testleri. Parametrik Testler Hipotez Testleri Parametrik Testler Hipotez Testide Adımlar Bir araştırma sorusuu belirlemesi Araştırma sorusua dayaa istatistiki hipotezleri oluşturulması (H 0 ve H A ) Hedef populasyoda öreklemi elde

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

4/16/2013. Ders 9: Kitle Ortalaması ve Varyansı için Tahmin

4/16/2013. Ders 9: Kitle Ortalaması ve Varyansı için Tahmin 4/16/013 Ders 9: Kitle Ortalaması ve Varyası içi Tahmi Kitle ve Öreklem Öreklem Dağılımı Nokta Tahmii Tahmi Edicileri Özellikleri Kitle ortalaması içi Aralık Tahmii Kitle Stadart Sapması içi Aralık Tahmii

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

Üniversite Öğrencileri Açısından Kentsel Kültürel Peyzajlarda Karakter ve Algı Değişimi: Bartın, Amasra, Safranbolu*

Üniversite Öğrencileri Açısından Kentsel Kültürel Peyzajlarda Karakter ve Algı Değişimi: Bartın, Amasra, Safranbolu* Kastamou Ui., Orma Fakültesi Dergisi, 2017,17 (1): 45-56 Kastamou Uiv., Joural of Forestry Faculty Doi: 10.17475/kastorma.296490 Araştırma makalesi Üiversite Öğrecileri Açısıda Ketsel Kültürel Peyzajlarda

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

HEMŞİRELERDE ATALET DAVRANIŞLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ

HEMŞİRELERDE ATALET DAVRANIŞLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ HEMŞİRELERDE ATALET DAVRANIŞLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ Ş. Didem Kaya, Ayda Yüceler, Melek Yağcı Öze 2 Necmetti Erbaka Üiversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yöetimi Bölümü, Koya 2 Selçuk Üiversitesi,

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

SESSION 6E: Kalkınma I 871

SESSION 6E: Kalkınma I 871 SESSION 6E: Kalkıma I 871 Kuzet Eğrisi Bağlamıda Türkiye de Fiasal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisii Aalizi Aalysig the Relatioships betwee Fiacial Developmet ad Icome Iequality i Turkey as a Parallel

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 4. Hafta. Dr. Mevlüt CAMGÖZ

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 4. Hafta. Dr. Mevlüt CAMGÖZ Yatırım Aalizi ve Portföy Yöetimi 4. Hafta Dr. Mevlüt CAMGÖZ İçerik Çeşitledirme Riski Kayakları ve Risk Türleri Portföyü Risk ve Getirisi Riskli Varlık Portföyüü Belirlemesi Markowitz Portföy Teorisi

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Sevdiğiniz her şey güvence altında

Sevdiğiniz her şey güvence altında HAKKINDA Sevdiğiiz her şey güvece altıda Baksaş Sigorta 1994 yılıda Türkiye i öemli saayi şirketleri arasıda yer ala Bakioğlu Holdig büyeside kurulmuştur. Bakioğlu Holdig; Ambalaj Grup Şirketleri yaıda;

Detaylı

SPEARMAN SIRA KORELASYONU KATSAYISINDA TEKRARLANAN DEGERLER VE BİR UYGULAMA

SPEARMAN SIRA KORELASYONU KATSAYISINDA TEKRARLANAN DEGERLER VE BİR UYGULAMA SPEARMAN SIRA KORELASYONU KATSAYISINDA TEKRARLANAN DEGERLER VE BİR UYGULAMA Doç. Dr. SelAhattl GÜRİŞ ( ) Değişkeler arasıdaki ilişkii derecesii ölçülmeside farklı istatiksel yötemlerde yararlaılabilir.

Detaylı

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri*

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri* ARAŞTIRMA Sağlık Meslek Lisesi So Sııf Öğrecilerii Hemşirelik Mesleğie İlişki Düşüceleri* Opiios of Seior Studets of a Vocatioal Health High School about Professio of Nursig Gül Dikeç 1, Siem Karakurt

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:-Sayı/No: : 355-366 (9) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE TEK DEĞİŞKENLİ KARARLI DAĞILIMLAR,

Detaylı

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Ekim 2005 Cilt:3 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi 497-52 LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Kürşat AKBULUT,

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi Araştırma makalesi Lise Öğrecileride Riskli Madde Kullaımıı İcelemesi Examiig The Risky Substace Usage I High School Studets 1 2 3 4 Hülya Karataş, Hasa Kademir, Sulta Basmacı Kademir, Reşit Akı 1- Harra

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Erdal Demirha Afyo Kocatepe Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışma Türkiye de 1990 yılıı ilk çeyreğide

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

TIP AKADEMİSYENLERİNİN KANITA DAYALI BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

TIP AKADEMİSYENLERİNİN KANITA DAYALI BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı TIP AKADEMİSYENLERİNİN KANITA DAYALI BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Eda

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2 Ada Mederes Üiversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 205; 2(2) : 83-2 Joural of Ada Mederes Uiversity Agricultural Faculty 205; 2(2) : 83-2 Araştırma / Research AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN

Detaylı

Veri nedir? p Veri nedir? p Veri kalitesi p Veri önişleme. n Geometrik bir bakış açısı. n Olasılıksal bir bakış açısı

Veri nedir? p Veri nedir? p Veri kalitesi p Veri önişleme. n Geometrik bir bakış açısı. n Olasılıksal bir bakış açısı Veri edir? p Veri edir? Geometrik bir bakış açısı p Bezerlik Olasılıksal bir bakış açısı p Yoğuluk p Veri kalitesi p Veri öişleme Birleştirme Öreklem Veri küçültme p Temel bileşe aalizi (Pricipal Compoet

Detaylı

ˆp x p p(1 p)/n. Ancak anakütle oranı p bilinmediğinden bu ilişki doğrudan kullanılamaz.

ˆp x p p(1 p)/n. Ancak anakütle oranı p bilinmediğinden bu ilişki doğrudan kullanılamaz. YTÜ-İktisat İstatistik II Aralık Tahmii II 1 ANAKÜTLE ORANININ (p GÜVEN ARALIKLARI (BÜYÜK ÖRNEKLEMLERDE Her birii başarı olasılığı p ola birbiride bağımsız Beroulli deemeside öreklemdeki başarı oraıı ˆp

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRANO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL ve ark. İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL, Semra ÇELİKLİ Dokuz Eylül Üiversitesi, Sağlık

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1 Türkiye de Eğitim Deetimi Alaıda Yapıla Lisasüstü Çalışmaları Değerledirilmesi 1 Arş. Gör. Çağlar KAYA Muğla Sıtkı Koçma Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöetimi, Teftişi,

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde? Doğum sou kaıt temelli uygulamaları değerledirilmesi ARAŞTIRMA Doğum Sou Kliikleride Çalışa Ebe ve Hemşireler Kaıta Dayalı Uygulamaları Nereside? Where Ca We Fid Postpartum Cliic Midwives ad Nurses i the

Detaylı

NOT: BU DERS NOTLARI TEMEL EKONOMETRİ-GUJARATİ KİTABINDAN DERLENMİŞTİR. HAFTA 1 İST 418 EKONOMETRİ

NOT: BU DERS NOTLARI TEMEL EKONOMETRİ-GUJARATİ KİTABINDAN DERLENMİŞTİR. HAFTA 1 İST 418 EKONOMETRİ NOT: BU DERS NOTLARI TEMEL EKONOMETRİ-GUJARATİ KİTABINDAN DERLENMİŞTİR. KULLANILAN ŞEKİLLERİN VE NOTLARIN TELİF HAKKI KİTABIN YAZARI VE BASIM EVİNE AİTTİR. HAFTA 1 İST 418 EKONOMETRİ Ekoometri: Sözcük

Detaylı

AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK FİYAT ENDEKSİ HESAPLAMA METODOLOJİSİ

AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK FİYAT ENDEKSİ HESAPLAMA METODOLOJİSİ AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK FİYAT ENDEKSİ HESAPLAMA METODOLOJİSİ 1. AMAÇ 1.1. Bu Metodoloji ile, İletim ve dağıtım sistemi kullaıcısı, serbest tüketici ve ulusal tarife tüketicilerie ait, uzlaştırma

Detaylı

4/4/2013. Ders 8: Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi. Betimsel İstatistik Merkezsel Eğilim Ölçüleri Dağılım Ölçüleri Grafiksel Gösterimler

4/4/2013. Ders 8: Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi. Betimsel İstatistik Merkezsel Eğilim Ölçüleri Dağılım Ölçüleri Grafiksel Gösterimler Ders 8: Verileri Düzelemesi ve Aalizi Betimsel İstatistik Merkezsel Eğilim Ölçüleri Dağılım Ölçüleri Grafiksel Gösterimler Bir kitlei tamamıı, ya da kitlede alıa bir öreklemi özetlemekle (betimlemekle)

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS ÖZET MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 241 Leyla GÖDEKMERDAN * Arzu DENİZ ** Güümüz rekabetçi pazar koşullarıda firmalar içi yei müşteriler elde etmek mevcut müşterileri

Detaylı

MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Coğrafi Bilimler Dergisi,2, (2), -7 MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research to Determie the Touristic Behaviours ad Profiles

Detaylı

Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyleri: Alanya Örneği

Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyleri: Alanya Örneği Disiplilerarası Akademik Turizm Dergisi Joural of Multidiscipliary Academic Tourism 2017, C. 1, S. 2, ss: 47-64 2017, Vol. 1, No. 2, pp: 47-64 Otel İşletmeleri Mutfak Çalışalarıı Gıda Güveliği Kousuda

Detaylı

Enflasyon nedir? Eşdeğer hesaplamalarında enflasyon etkisini nasıl hesaba katarız? Mühendislik Ekonomisi. (Chapter 11) Enflasyon Nedir?

Enflasyon nedir? Eşdeğer hesaplamalarında enflasyon etkisini nasıl hesaba katarız? Mühendislik Ekonomisi. (Chapter 11) Enflasyon Nedir? Elasyo ve Nakit Akışlarıa Etkisi (Chapter 11) TOBB ETÜ Örek 2015 Yılıda Çocuğuuzu Üiversiteye Gödermei Maliyeti Ne Kadar Olacak? 2005 yılıda 1 yıllık üiversite masraı $17,800. Elasyo edeiyle üiversite

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI Tarih: 22/04/2016 Istructor: Prof. Dr. Hüseyi Oğuz Saat: 11:00-12:30

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

ISL 418 Finansal Vakalar Analizi

ISL 418 Finansal Vakalar Analizi 23.3.218 2. HAFTA ISL 18 Fiasal Vakalar Aalizi Paraı Zama Değeri Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım ve fiasma kararlarıda rasyoelliği yakalamak

Detaylı