lı Yıllar Özbek Edebiyatı Sovyet devleti, 1930 lu yıllara iç ve dış düşmanlarını yenmiş olarak girdi. Kom.Par. ve partinin dahileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lı Yıllar Özbek Edebiyatı Sovyet devleti, 1930 lu yıllara iç ve dış düşmanlarını yenmiş olarak girdi. Kom.Par. ve partinin dahileri"

Transkript

1 lı Yıllar Özbek Edebiyatı Sovyet devleti, 1930 lu yıllara iç ve dış düşmanlarını yenmiş olarak girdi. Kom.Par. ve partinin dahileri ülkedeki hâkimiyeti sosyalist esasa göre yeniden kurma işine büyük bir hız verdiler. Sovyet ülkesinin çeşitli yerlerinde sanayi tesislerini kurmak, kolhoz ve sovhozları kurmak, halkın tamamını okur yazar yapmak için yoğun çalışma içine girildi. Özbekistan da beş yıllık kalkınma plânlarının ve değişikliklerin sahası hâline geldi. Özbekistan, eskiden beri bir tarım ülkesidir. Pamuk, buğday, her türlü sebze ve meyve ürünleri burada üretilir, dışarıdan getirilmez. Sadece köyde yaşayanlar değil, hattâ şehirlerde yaşayanların da bağları olup, buralarda yetiştirilen ürünler ülke ahalisinin ihtiyacını karşılamada yeterli olurdu. 20 li yılların sonlarında başlayan kolektifleştirme sebebiyle sadece şehirlerde yaşayanlar değil, köyde yaşayanlar da kendi ürün yetiştirdikleri yerlerinden mahrum kaldılar. Birazcık yeri ve suyu olanlar, toprak ağası sayılarak Rusya ve Ukrayna nın ıssız bozkırlarına sürgün edildiler, Sovyet hâkimiyeti kendi bütün tedbirlerini bu şekilde zorbaca usûllerle gerçekleştirmeye başladı. İç ve dış düşmanlarını yenen Sovyet devleti, 30 ların başından itibaren toplumu yat unsurlar (yabancı unsurlar)dan temizlemeye başladı. Bu sıralarda Millî İttihad ve Millî İstiklâl teşkilâtlarıyla ilgisi bulunan herkes tutuklanarak hapse atıldılar; Kâsımoviçler işi, Bedriddinoviçler işi, Narkompros işi gibi cinâî işler (Suç unsurları) icat edildi yılına gelince de, halka karşı, onun gülü olan aydınlara karşı uygulanan kırgın son raddeye vardı. 30 ların tarihî manzarası bu hadiselerden ibarettir. Fakat bununla birlikte halk, bu devirde yeni sistemin uyguladığı politikanın semerelerini de gördü. Bu sebeple yeŋi hayat ın kurulmakta olması, yeŋi kişi nin doğmakta olduğu hakkındaki efsanelere inandı. Halkın bu ümidini şar ve yazarlar takviye etti, kuvvetlendirdi. Ülke hayatındaki değişiklikleri gören yazarlar, Sovyet politikalarını benimseyip metheden şiirler, deneme ve hikâyeler yazmaya başladılar. Bu yazarların propaganda ve ajitasyon silâhı olarak kullanılabileceğini fark eden parti, bunları tek ve güçlü bir teşkilât içersinde toplayıp birleştirme kararı aldı. VKP(b) Merkez Komitesinin Edebiy-bediiy teşkilâtlarnı kayta tüziş hakıda ki 28 Nisan 1932 tarihli kararı doğrultusunda proleter yazarlar birlikleri kapatılarak onların yerine tek Yazuvçılar Uyuşması kuruldu yılı Ağustos ayında Moskova da toplanan Bütünittifak yazarlarının I. Kurultayı, SSCB Yazuvçılar uyuşmasının kurulduğunu ilân etti. Aynı yıl SSCB Yazuvçılar Uyuşmasına bağlı ve onun uzantısı olarak Özbekistan Yazuvçılar Uyuşması da kuruldu. Uyuşma tarafından gazete ve dergiler çıkarılmaya başlandı. Çok geçmeden Özbekistan Devlet Nefis Edebiyat Neşriyatı da çalışmaya başladı. Böylece Sovyet politikasını kollayıp gözeten yazarlar için bütün şartlar sağlanmış oldu. 30 lu yıllar edebiyatının en yaygın türü olan şiir sahası, Sovyet rejimini terennüm etmek, onun faziletlerini gözler önüne sermekte, diğer türlere göre bayraktar oldu. Bütünittifak yazarlarının I. Kurultayında kabul edilen karara göre, şairler beş yıllık kalkınma plânı çerçevesinde büyük kuruluşlara, fabrikalara, kolhoz ve sovhozlara giderek, yeni hayat ı kurmakta olan işçilerle tanıştılar ve onların emeğini terennüm etme işine giriştiler. Bu şiirler, güzel sanatlarla/estetikle hiçbir ilgisi bulunmadığı için bugün artık unutulmuştur. 30 lu yılların ortalarında Aybek, H.Âlimcan, G.Gulam, Uygun, Mirtemir, Şeyhzîde, Osman Nâsır, Emin Umerî gibi şairlerin sanatında, şiirin güzel örnekleri ortaya çıktı yılında A.S.Puşkin in eserlerinin Özbek diline tercüme edilmeye başlanmasıyla birlikte Özbek şair ve yazarlarının Rus şe riyatı kuyaşı ndan (Puşkin den) istifade etme, onun şiirinden ibret alma 1

2 imkânı doğdu. Bu yıllarda Özbek şairleri D.Bedniy, A.Bezimenskiy, M.Carov gibi sosyalizmin şairleri değil, Puşkin, Lermontov gibi seçkin söz sanatkârlarının tecrübesinin büyük estetik değere sahip bulunduğunu idrâk ettiler. Aybek in, Bir ölkeki, tuprağıda altın gülleydi mısraıyla başlayan Özbekistan şiiri, Özbek şiirinin realiteyi idrâk etme yoluna girdiğini gösterdi. Çok geçmeden Aybek, Çimyan Defteri kitabını teşkil eden şiirleri yazıp, onlarda anavatanın meftun edici manzarasını ortaya koydu. Aybek in şiirine H.Âlimcan, Uygun, Mirtemir, Osman Nâsır ve Emin Umerî nin şiirlerindeki samimiyet ve duygulanmalar yakındır. Bu şairlerin eserleriyle Özbek şiiri 30 lu yıllarda gelişmesinin yeni bir merhalesini idrâk etti. Aybek şiire, kendi kalbinin Çolpan ın bediî âlemiyle nurlanan heyecanlarını katarken, Âlimcan, Uygun ve Emin Umerî ona musıkî, nezaket, Osman Nâsır felsefîlik, Mirtemir ise Özbeklik ruhu kattı. Bu yıllarda bilhassa öne çıkan ikinci temayül ise Gafur Gulam la ilgilidir. Şair devrin canlı nefesini, Türksib Yollarıda, Yalavberdârlikke gibi şiirlerinde somut bir şekilde göstermeye çalıştı. Bu temayülün başka temsilcileri ise, 30 lu yıllar realitesini kuvvetli bir şekilde eserlerine aksettiremediler. Gerçekten de bu vazifeyi o yıllarda destan türüne el atan/meyleden şairler üzerlerine almak istediler. Onların çoğu, yeni dönemin halka baht ve refah getiren bir dönem olduğunu göstermek hevesiyle dün ile bugünü mukayese etmeye başladılar. Dün ile bugünü mukayese etmek, bu yıllarda liro-epik şiirin uzun süre devam eden önemli meselelerinden biri hâline geldi. G.Gulam ın Kokan, Uygun un Cantemir gibi destanlarında, Sovyet devri göklere çıkarılırken, dün, karanlık ve vahşetin timsali olarak tasvir edildi. Aybek (Dilber-devr kızı), H.Âlimcan (Zeyneb ve Aman), Osman Nâsır (Nahşan) gibi şairler, 30 lu yıllar edebiyatı kahramanını çağdaşları arasından bulmaya ve onların tipini yaratmak suretiyle rejimi yüceltmeye gayret ettiler yılında devlete bir milyon ton pamuk teslim edildi. Bu münasebetle onlarca pamuk üreticisi/işçisi Sovyet hükûmeti tarafından nişanla ödüllendirildiler. Dönem, bu insanların Özbek edebiyatına yeni kahramanlar olarak dahil edilmesini gerektirdi. Onlar hakkında birçok şiir ve deneme yazıları yazıldı. H.Âlimcan Zeyneb ve Aman destanında bu insanları kahraman olarak seçti. Bu eserlerin bir kısmı rejime teşekkürnameden ibaret olmasına mukabil, kahramanların halkın içinden seçilmiş olması, Özbek edebiyatı için bir yenilikti. Şairler bununla birlikte, bu dönemde tarihi de unutmadılar. Aybek ve Şeyhzâde, Ali Şîr Nevâî münasebetiyle tarihî şahsiyetler hakkında şiir yazılabileceğini ispatladılar. Abdullah Kâdirî nin iki romanı ile başlayan Özbek romancılığı, 30 lu yıllarda da bu türde birçok eser verdi. Bu eserlerin bir kısmı (S.Âynî nin Kullar, Çolpan ın Keçe ve Kündüz, Aybek in Kutluğ Kan gibi romanları), tarihî geçmişi anlatırken, bir kısmı da (A.Kâdirî nin Âbid Ketman, Abdullah Kahhar ın Serâb, Hüseyn Şems in Düşman gibi eserleri) Sovyet realitesini tasvir ettiler. Sovyet devleti, tarihin çeşitli dönemlerine, bu cümleden olmak üzere iç savaş (Bolşevikler, Türkistan daki iç savaşı Basmacılık Hareketi diye adlandırdılar), köylerdeki arazilerin kolektifleştirilmesi meselelerine ilginin değiştiği günümüzde, millî âzatlık için mücadele edenleri karalayıcı, kolektifleştirmenin (kolhoz-sovhozların) halkı soyup talan etmek üzere kurulduğunu ise alkışlayıcı eserleri bugün müspet/olumlu değerlendirmek zordur. Hüseyn Şems in Düşman ve Hukuk adlı romanları, bu gruba girmektedir. Maalesef köy hayatını bozarak yanlış gösteren eserler bunlarla sınırlı değildir. 30 lu yıllar nesrinde böyle çirkin manzaralarla birlikte okuyucuyu gururlandıran, onu hâlâ heyecanlandıran eserler de yok değildi. Bunlar en başta Çolpan ın Keçe ve Kündüz, Aybek in 2

3 Kutluğ Kan romanlarıdır. Aybek, romanında 1916 yılı isyanının hazırlık safhasını estetik ölçü içersinde tetkik ederken, Çolpan da romanının birinci kitabında tahminen bu dönemi, yani Dünya Savaşı arefesindeki halkın hayatından manzaraların tasvirini vermektedir. Maalesef bu romanın Kündüz adlı ikinci kitabı bugüne kadar bulunamadı. Bunun için de Çolpan ın bu romanı hakkında bir şey söylemek zordur. Fakat Keçe de 20. yüzyılın 10 lu yıllarındaki Özbek halkının hayatı hakkâni ve estetik bir şekilde tasvir edilmektedir. Kutluğ Kan romanı, Özbek romancılığının zirve eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. S.Aynî nin Kullar romanı, Özbek edebiyatında tarihî olayları tasvir eden ilk epopeya olup, eserde Özbek ve Tâcik halklarının son yüz yıllık tarihiyle ilgili olaylar zinciri tasvir edilmektedir. Yazar, üs nesil temsilcilerinin hayatını anlatmak suretiyle dünkü kul ların, Sovyet döneminde hür kişilere dönüştüklerini anlatmak ister. Yazarın ideolojik maksadı, Sovyet dönemini yüceltmek olduğu için, beş kısımdan ibaret eserin son kısımlarında Sovyet realitesini, bilhassa kolektifleştirme işlerini tasvir ederken tarafgir davrandığı görülmektedir. Genel olarak Sovyet dönemi edebiyatı, dün ve bugünü ifade değerlendirirken sadece ak ve kara renklerden faydalanmıştır. Yazarlar geçmişi sadece kara, Sovyet dönemini ise sadece ak renklerle tasvir etmeyi âdet hâline getirmişlerdir. Parti de, kaba tenkitçilik de, sosyalist realizm kriterleri/ölçüleri de yazarlardan bunu talep etmiştir. Bu tasvir üslûbuna alışmış olan yazarlar, kadınların serbestliğine karşı olanları, kolektifleştirmeye karşı olanları düşman ve hattâ haşerat kabul ederek ifşa ve ihbar etmeye büyük önem verip, böyle kişileri karanlık geçmişin timsâlleri olarak ifade ettiler. Bu konudaki eserler, geleneksel usûllere göre yazıldı ve onlarda ruh ve karakter tasvirlerine mutlak surette yer verilmedi, ihmal edildi. Bu durum, 30 lu yıllarda yazılan kıssa ve hikâyelerin çoğunu da bu estetik cevherden mahrum etti. 30 lu yıllar nesir sanatından söz ederken A.Kâdirî, A.Kahhar ve G.Gulam gibi yazarların adını zikretmemek olmaz. Onlar, yukarıda sözü edilen yazarlarla birlikte, bu dönemde bir taraftan realist hikâye, diğer taraftan hicvî nesrin teşekkülüne/oluşumuna büyük katkıda bulundular. 30 lu yılların memnuniyet verici taraflarından birisi, Özbek halk şifahî sanatına olan itibarın artmış olmasıdır. Bunun semeresi olarak H.Âlimcan, Mirtemir, Şeyhzâde, Sultan Cora nın halk hikâyesi tarzında yazılan destanlarında açıkça görülmektedir. Bu edebî temayül, tiyatro edebiyatında da etkisini göstermiştir. Sâbir Abdullah ın Tâhir ve Zühre draması, halk hikâyeleri esas alınarak Özbek yazarları tarafından yazılan en güzel eserlerden biridir. Fakat bu dönemde Özbek tiyatro edebiyatının bütün dikkati, esas itibariyle inkılâp konusunu anlatmaya ve inkılâp/devrim düşmanlarını ifşa ve ihbar etmeye çevrilmiş görünmektedir. Kalem faaliyetleri, Ekim ihtilâlinin Özbek halkının hayatındaki rolünü izah etmeye yönelik olan K.Yaşın, 30 lu yıllarda Târ-mâr piyesini yazdı. İkki Kommünist piyesinin tekrar işlenen bu sahne varyantında, Basmacılık Hareketine nokta koyan inkılâp süvarileri (at cambazları) tipi yaratıldı. Ziyâ Said ve N.Seferov un Tarih Tilge Kirdi, Z.Fethullin in Nikâb Yırtıldı ve Satkınlar piyeslerinde, bu yıllardaki sınıf kavgaları tarih gerçeğine zıt olarak tasvir edildi. Bu ve diğer daramaturglar, kendilerindeki estetik ve teknik eksikliği, hayattaki karmaşık cereyanları tahlil edememelerini sadece bir şey ile, inkılâbı kabul edemeyen, Sovyet hükûmetinin siyasetinden razı olmayan kişilere olan nefret taşlarını yağdırmak suretiyle gizlemek istediler. Hâlbuki, onlar arasında Münevverkaarı, Ubeydullah Hocayev, Fıtrat, Çolpan gibi halkın kahraman evlâtları da az değildi. 30 lu yıllarda Özbek tiyatrosu, siyasî minbere dönüştü. Bu minberde yer alan eserler arasında Tâhir ve Zühre den başka, K.Yaşın ın kadınların serbestliği konusundaki Nurhan ve 3

4 Gülsara, aynı şekilde Nâmus ve Muhabbet piyeslerini de bu grup içersinde değerlendirmek mümkündür. 30 lu yıllar edebiyatı muayyen bir takım kazanımların yanı sıra hataları da olan bir edebiyattır. Parti edebiyata rehberlik ederken, yazarları kendi kontrolüne alarak hayatın hakikatlerine zıt eserler yazdırmaya başladı. Sovyet edebiyatının temel sanat metodu, bu meselede partiye yardımcı oldu. Realiteye dikkat nazarıyla bakıp parti politikasının yanlışlıklar içinde olduğunu hisseden-fark eden yazarlar, edebiyat sahasından uzaklaştırıldı yılı boranı onları kökünden söküp savurdu. Bu dehşetli korkudan kurtulan yazarlar da Sovyet rejiminin her tedbir ve politikasını eserleriyle desteklediler. 30 lu yıllar edebiyatının eriştiği en büyük zafer, onun halkla yakın ilişki kurabilmiş olmasıdır. Halk edebî söze, yazarın sözüne bu dönemde inandı. Yazarlar, Büyük Fergana Kanalı gibi büyük inşaatlarda işçilerle beraber olarak onları şevklendirmek suretiyle partinin verdiği görevleri yerine getirmek için seferber oldular. Edebiyat tarihinde emsâli görülmeyen bu hadisenin önemi, bilhassa savaş yıllarında görüldü. Savaş yıllarında şiir, nesir ve tiyatro türlerinde yazılan eserlerin çoğu, seferberlik ruhuna sahip eserlerdir. Aybek in Ölim Yavge!, H.Âlimcan ın Kolıŋge Kural Al!, Yigitlerni Frontge Cönetiş, G.Gulam ın Sen Yetim Emessen, Sağınış, Şeyhzâde nin Küreş Neçün?, Kapitan Gastello, Uygun un Vatan Hakıda Koşık, Mirtemir in Oleg ve Ortakları, Zülfiye nin Unı Ferhâd Der ediler gibi şiirleri, bu dönemde yazılan gazete yazıları, cephe kahramanları hakkındaki deneme yazılarıyla beraber halkı kahramanca mücadele ve emek konusunda seferber etti. Bundan çeyrek asır önce cephe gerisine, merdikârlığa gitmemek için isyan eden halk, Moskova önlerine giderek düşmanla mertçe savaşmaktı. Edebiyat, vatan sözünün ifade ettiği mananın ne kadar geniş olduğunu halka idrâk ettirdi ve gözünü açtı. Savaş dönemi şiirine mahsus olan seferberlik ruhu, nesir ve tiyatro eserlerinin de temelini/esasını oluşturdu. İ.Erenburg, V.Vasilevskaya gibi Rus gazete yazarlarının tesiriyle H.Âlimcan, G.Gulam, A.Kahhar keskin gazete yazıları ve denemeler yazıp faşizmin rezil mahiyetini izah etmeye, savaş meydanlarında cesaret gösteren Özbek askerlerinin destanını yazmaya gayret ettiler. Şüphesiz, nesir, yazarına büyük imkânlar yaratmaktır. Gazete yazıları ve denemelerin bu dönemdeki öneminin artmasına rağmen yazarlar savaş devri gerçeğini ifade etmekte hikâye, kıssa ve roman türlerinden faydalanmamaları mümkün değildi. Bunun için de A.Kahhar, Aydın, Said Ahmed, cephe gerisindeki insanların cesaretini anlatmak maksadıyla hikâye türünün imkânlarından faydalanarak Esrar Baba, Hatınlar, Kempirler Sim Kakdı, Mestan Bibi gibi hikâyeleri yazdılar. Kutluğ Kan romanından sonra savaş arefesinde Nevâiy romanını yazmaya başlayan Aybek, 1942 yılı kışında ikinci büyük eserini bitirdi. Edip Nevâî gibi büyük şahsiyetlerin hayatına, hattâ savaş yıllarında müracaat etmek de dönemin meselelerinden kaçmak değil, bilâkis bu meselelere yeni bir açıdan yaklaşılabileceğini gösterdi. O, bundan beş asır önceki döneme, yani Timuroğulları sülâlesinin son yıllarına dikket çekerek, şehzâdeler arasındaki çekişme ve kanlı kavgaları, insanlık tarihindeki en güçlü sülâlelerden biri olan Timuroğullarının tarih sahnesinden çekilmesine yol açan sebep olarak gösterdi; akıl, zekâ ve dehâ, tıpkı güneş gibi, hattâ beş asır sonra da halkın hayatına nurunu saçmasının mümkün olduğunu gösterdi; büyük tarihî şahsın halkın kaderindeki rolü, Nevâî nin hayatı misâlinde inkişaf etti. Bununla birlikte Aybek, savaş konusundan uzakta kalınamayacağını fark edip, yılı kış mevsiminde cepheye giderek gelecekteki kahramanlarıyla tanıştı. Maalesef, o cepheden dönünce başladığı Kuyaş Karaymas 4

5 romanını tamamlayamadı. Bunun sebebi, onun cephe hakkında anlatmak istediği gerçeğin bu devrin talepleri ile uygun düşmemesiydi. (Yazar, aradan yıllar geçtikten sonra, kendi kahramanlarının cephede helâk olmalarının mutlak olduğunu anlatmanın mümkün olduğu devirde eserine dönerek onu tamamladı.) Özbek tiyatro yazarları da, dönemin talebine uygun olarak halkı kahramanlığa davet eden sahne eserleri yazdılar. Tiyatro sahneleri böyle eserleri dört gözle beklediği için yazarlar başka sanat temsilcileriyle birlikte çok kısa süre içersinde piyeslerini sahneye taşıdılar. Özbekistan Kılıçı (N.Pogodin-H.Âlimcan-Uygun-S.Abdulla), Kasas (Tuyğun ve E.Umeriy), Devran Ata (Yaşın ve S.Abdulla) gibi dramalar bu tarzda meydana geldi. Bu eserler K.Yaşın ın kalemine mensup ÖlimBaskınçılarge piyesiyle birlikte bu dönem tiyatro edebiyatının seferberlik gayesi ile yoğrulan örneklerini teşkil etti. Sovyet halkının savaş dönemindeki önderi İ.V.Stalin, nutuklarının birinde cephede mertçe savaşan orduya Suvorov, Kutuzov gibi büyük Rus generallerinin ruhu yardımcı olsun, demişti. Bu cümleden mülhem olarak Özbek yazarları halkımızın millî kahraman simalarına müracaat ettiler. Aybek Mahmud Târâbiy, H.Âlimcan Mukanna, Şeyhzâde Celâliddin Mengüberdi, Uygun ve İzzet Sultan Alişer Nevâiy piyeslerini kaleme aldılar. İlk üç eserdeki millî âzatlık için mücadele konusu, savaş devri ruhuna bilhassa uygundu. Savaş devri edebiyatı, devrin taleplerine lebbey (evet, peki) diye cevap vermeye gayret etti. Talebi derhâl yerine getirmek, bu dönem edebiyatının en önemli özelliğidir. Devrin hadiseleriyle uyumlu olarak yazılan eserler, halkın ruhî hayatına/psikolojisine /maneviyatına tesir ederek seferberlik görevini mükemmelen yerine getirdi ve halkı vatanperverlik ruhuyla eğitmeye önemli katkıda bulundu. Fakat bununla birlikte hattâ savaş devri edebiyatı da hayata dikkat nazarıyla bakabilmeyi, karmaşık hayatî cereyanları tahlil edişi, kendisinde halkın dehâsını ifade edici tipler yaratması gerektiğini de gösterdi. Ali Şîr Nevâî ye ithaf edilen roman ve piyesin bahtlı kaderi, bu fikrin doğruluğunu tasdik etmektedir. Savaşın galibiyetle sonuçlanması ve zafer tacının şahsen Stalin e giydirilmesi, savaştan sonraki karmaşık tarihî vaziyetin meydana gelmesine sebep oldu. Eğer ülke içerisinde Stalin in şahsına tapınma son haddine vardıysa, kendisinin dünya çapında bir dâhi olduğuna inanan Stalin uluslar arası vaziyetin bozulması ve soğuk savaşın başlamasına sebep olan tedbirleri/uygulamaları hayata geçirdi. İşte bu her iki durum, savaştan sonraki Özbek edebiyatının ideolojik muhtevasına olumsuz etki etti. Şahsen Stalin in teşebbüsüyle partinin edebiyat ve sanatla ilgili aldığı kararları ( Zvezda ve Leningrad dergileri hakkında ve diğerleri), edebî hareketi yolundan/rayından çıkardı. 40 lı yılların sonu ile 50 li yılların başında başlayan katağanın ikinci dalgası ise Özbek edebiyatına bilhassa olumsuz etki etti. Savaştan sonraki yıllarda halkı zafere taşıyan unsurlar gözden geçirilirken G.Gulam Vakt, Küz Keldi, Aybek Reise, Şeyhzâde Akssadâ, Kuyaş, Ay ve Kız gibi şiirler yazıp, halkın güç/kudret kaynaklarını anlamaya çalıştılar. Fakat soğuk savaş ve onun devamı olan barış taraftarları hareketi konuları, Özbek şiirini kuru retorik derecesine düşürdü. Lirik şiir, insanî duygu ve hayaller dünyasını terk ederek yeni savaş alevini yakmak isteyenleri karalama, barış için imza atmaya davet etme gibi popülist meseleler dairesinde dönüp durdu. Bu şartlar altında/bu durumda Zülfiye nin H.Âlimcan için yazdığı Bahar keldi seni sorakleb gibi şiirleri, Mirtemir in Karakalpak Defteri, Mirmuhsin in Dalalar ve Adamlar gibi şiir kitaplarının ortaya çıkışı, Özbek lirik şiirini tamamen kurumaktan kurtardı. 5

6 İki mensur eserinden sonra şiirin ipek gömleği dar gelen Aybek, bu devirde destan türüne ilgi gösterip, Kızlar ve Hamza destanlarını yazdı. Genel olarak bu devirde şiirin liro-epik türlerinde dikkate değer eserler çok yazıldı. Mirmuhsin in Usta Ğıyas destanı, basit bir emekçinin parlak tipini yaratmasıyla edebî hayatta bir hadise oldu. Askad Muhtar ın Kette Yolda, Şükrullah ın Çallar gibi destanlarının ortaya çıkışı da 50 li yıllarda destan türünün bilhassa canlanması ve gelişmesi bakımından önemli tesir icra etti. Lirik şiirin savaştan sonraki yıllarda kendi mevkiini liro-epik eserlere bırakması bir tesadüf değildir. Savaşa katılanların ana vatanlarına dönüşleri ve viran olan köyleri ayağa kaldırması, sadece destan değil, kıssa ve romanlarda da aksettirmeyi gerektiriyordu. Devrin bu mühim konusunu ilk defa olarak kaleme alan Aybek, Altın Vâdiyden Şebedeler adlı romanında, dünkü savaşçı Öktem Nâsırov un savaş yıllarında yerle bir olan/viran olan kolhozu tekrar ayağa kaldırmadaki emek cesaretini tasvir etmek istedi. Bu hayırlı niyeti gerçekleştirmek, bu devirde kolay değildi. Parti kararlarıyla yazarların hayatın acı gerçeklerini kaleme almaları resmen yasaklanmamış olsa da buna izin de verilmiyordu. Bunu fark eden Aybek, eserin temeline zıddıyeti üstün körü hafifçe koydu ve aynı şekilde bu şey de eserin başarılı çıkışına engel/mani oldu. Savaştan sonraki durumun hassasiyeti, A.Kahhar ı kolektifleştirme yıllarını tasvir ettiği Koşçınar romanını, Perde Tursun u ise Okıtuvçınıŋ Yolı adlı kıssasını yazmaya davet etti. Bu her iki eser, daha sonra ciddî şekilde tekrar işlenmiş olsa da halkımız tarihinin son derecede karmaşık devirlerinin bu eserlerde hakkânî ifadesini bulduğunu söylemek zordur. Bu devir edebiyatının asıl zıddıyeti, yenilik ile eskilik arasında oldu. Bu zıddıyet, tiyatro eserleri, bilhassa Uygun un Hayat Koşığı, Altınköl ve Nevbahâr gibi eserlerinin çekirdeğini teşkil etti. Keskin hayatî zıddıyetlerden kaçmaya çalışmak, bu ve başka piyeslerin yüksek edebî eser derecesine yükselmesine engel teşkil etti. Tiyatro sahasında çok eser veren Yaşın, bu yıllarda General Rahimov, N.Seferov ise Şark Taŋı piyeslerini yazdılar. 40 lı yıllar Özbek edebiyatı, bugünkü bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Aybek in Nevâiy romanı yahud G.Gulam ın Vakt şiiri ile yarışabilecek/boy ölçüşebilecek eserleri fazla veremedi. Fakat daha sonra bu edebî zeminden Âdil Yakubov, Pirimkul Kâdirov, Şükür Hâlmirzayev, Erkin Vâhidov, Abdullah Âripov gibi şair ve yazarlar yetişip çıktılar. 30 ve 40 lı yıllar edebiyatı, Aybek ve G.Gulam, H.Âlimcan ve Şeyhzâde, Uygun ve Yaşın, Mirtemir ve Sâbir Abdullah, Osman Nâsır ve Zülfiye, Askad Muhtar ve Mirmuhsin, Şükrullah ve Hamid Fulam, Şühret ve Türâb Tola gibi kabiliyetli yazarları yetiştirdi. Eğer partinin edebiyata rehberleği doğru olsaydı, sosyalistik realizm metodu onların kabiliyetini dizginlemeseydi ve kaba tenkitçilik edebiyatımızın üstüne durmadan kara bulutlar sermeseydi, bu sanatkârlar birçok ölmez eserler yazarlardı. 6

İÇİNDEKİLER SÖZ BAŞI...5 MEHMET ÂKİF ERSOY UN HAYATI VE SAFAHAT...9 ÂSIM IN NESLİ MEHMET ÂKİF TE GENÇLİK... 17

İÇİNDEKİLER SÖZ BAŞI...5 MEHMET ÂKİF ERSOY UN HAYATI VE SAFAHAT...9 ÂSIM IN NESLİ MEHMET ÂKİF TE GENÇLİK... 17 İÇİNDEKİLER SÖZ BAŞI...5 MEHMET ÂKİF ERSOY UN HAYATI VE SAFAHAT...9 ÂSIM IN NESLİ... 15 MEHMET ÂKİF TE GENÇLİK... 17 SAFAHAT TA DEĞERLERİMİZ... 41 Adâlet... 43 Adamlık... 47 Ahlâk... 50 Azim... 42 Birleştiricilik...

Detaylı

1991 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

1991 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. ÖZGEÇMİŞ 1991 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1991 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Öğretmenlik Sertifikası programını tamamladı.

Detaylı

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER YEDİ MEŞALECİLER Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk edebi topluluktur. 1928 de Yedi Meşale adıyla ortaklaşa bir kitap çıkarıp bu kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini açıklamışlardır. Beş Hececiler

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TARİH: / /2017 1. Öncelikle adınız nedir? Adınızın anlamı nedir? 2. Annenizden doğma, babanızdan olma, sizden başka evde yaşayan biri var mı? Varsa sizden büyük mü küçük mü?

Detaylı

Hurşid Devran ın Emir Timur un Oğlunun Ölümü Hakkında Rivayat Adlı Hikâyesinin Üslup Açısından İncelenmesi

Hurşid Devran ın Emir Timur un Oğlunun Ölümü Hakkında Rivayat Adlı Hikâyesinin Üslup Açısından İncelenmesi TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 171 Hurşid Devran ın Emir Timur un Oğlunun Ölümü Hakkında Rivayat Adlı Hikâyesinin Üslup Açısından İncelenmesi Analysis of Hurshid Devran s Story Emir Timur un Oğlunun Ölümü

Detaylı

FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI

FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI AHMET HAŞİM ( 1884 1933 ) Fecriati topluluğunun en önemli şairi olup modern Türk şiirinin kurucularından biridir. Türk edebiyatında akşam şairi olarak da tanınır. Sanat

Detaylı

DERS PLANI DEĞİŞİKLİK SEBEBİNİ İLGİLİ SÜTUNDA İŞARETLEYİNİZ "X" 1.YARIYIL 1.YARIYIL 2.YARIYIL 2.YARIYIL. Kodu Adı Z/S T+U AKTS Birleşti

DERS PLANI DEĞİŞİKLİK SEBEBİNİ İLGİLİ SÜTUNDA İŞARETLEYİNİZ X 1.YARIYIL 1.YARIYIL 2.YARIYIL 2.YARIYIL. Kodu Adı Z/S T+U AKTS Birleşti 2011-2012 DERS PLANI DEĞİŞİKLİK SEBEBİNİ İLGİLİ SÜTUNDA İŞARETLEYİNİZ "X" YENİ DERS PLANI** 1.YARIYIL 1.YARIYIL Birleşti ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2+0 2 X X X X ATA 101 ile ATA 102

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ MAKAMA Sayı : 10476336-100-E.531 29/01/2019 Konu : Ders İçerikleri-Çağdaş Türk Lehçerleri ve Edebiyatları Bölümü İLGİLİ MAKAMA Bu belge 5070 Elektronik İmza Kanununa uygun olarak imzalanmış olup, Fakültemiz Çağdaş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ / 1 1. Çocuk Edebiyatının Tanımı, Niteliği ve Önemi / 1 Tanımı / 1 Niteliği / 3 Önemi / 5 / 8 Çocuk ve Kitapları / 8 Çocuk Edebiyatı ve Kitapları / 9 Çocuk ve Kitap / 12 Boş Zamanları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU CUMHURİYET

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Aruzla şiire başlayan sanatçılar, Ziya Gökalp in etkisiyle sonradan hece ölçüsüyle yazmaya başlamışlardır.

Aruzla şiire başlayan sanatçılar, Ziya Gökalp in etkisiyle sonradan hece ölçüsüyle yazmaya başlamışlardır. BEŞ HECECİLER Milli edebiyattan etkilenen Beş Hececiler, milli kaynaklara dönmeyi ilke edinmişlerdir. Şiire I. Dünya Savaşı Milli Mücadele yıllarında başlayıp Mütareke yıllarında şöhret kazanan edebi topluluktur.

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

İnci Hoca TANZİMAT EDEBİYATI I. DÖNEM

İnci Hoca TANZİMAT EDEBİYATI I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI I. DÖNEM ÖZELLİKLERİ İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval ile başlar. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Halkı aydınlatma amacıyla eser verildiği için

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI . SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 08-09 Soru Bankası.hafta - Eylül BİREY VE TOPLUM Öğrendiklerimi Uyguluyorum... 6.hafta - 0 Eylül Olaylar ve Sonuçları....hafta 0-0 Ekim Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz...

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/genel/listesi_prn.cfm?ed... 1 / 7 22.05.2018 15:55 Fen - Edebiyat Fakültesi Türk ve Edebiyatı Bölümü Adı 2017/2018 Listesi 1. YARIYIL TLU Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. "dipnot

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. dipnot Ece Ayhan Kardeşim Akif Akif Kurtuluş'a Mektuplar Hazırlayan Eren Barış sı "dipnot Akif Kurtuluş: 1959, Ankara. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1981 yılında bitirdi. İlk şiiri, 1980 yılında Türkiye

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Devrim Öncesinde Yemen

Devrim Öncesinde Yemen Yemen Devrimi Devrim Öncesinde Yemen Kuzey de Zeydiliğe mensup Husiler hiçbir zaman Yemen içinde entegre olamaması Yemen bütünlüğü için ciddi bir sorun olmuştur. Buna ilaveten 2009 yılında El-Kaide örgütünün

Detaylı

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar,

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar, Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar, Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür denir... Sizleri yakın tarihimizde kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyorum: Sene 1923 Çetin mücadeleler neticesinde,

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

Romancı Kimliğiyle Suat Derviş

Romancı Kimliğiyle Suat Derviş Romancı Kimliğiyle Suat Derviş Yazar Sevgül Türkmenoğlu ISBN: 978-605-2233-32-0 1. Baskı Ocak, 2019 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 298 Web: grafikeryayin.com Kapak, Sayfa Tasarımı, Baskı ve Cilt

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ PDF

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ PDF ORTA ASYA TÜRK TARİHİ PDF Orta Asya Tarihi adlı eser Anadolu Üniversitesinin ders kitabıdır ve Ahmet Taşağıl gibi birçok değerli isim tarafından kaleme alınmıştır. PDF formatını bu adresten indirebilirsiniz.

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

TLL Uygulama. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar a ilişkin bilgi doğru değildir?

TLL Uygulama. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar a ilişkin bilgi doğru değildir? TLL1004 4. Uygulama 38. Aşağıdakilerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır? D. Ötelerin Çocuğu Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar a ilişkin bilgi doğru değildir? E) Tekniği kusursuz

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ LİSANS PROGRAMI BAHAR YARIYILI (ATA152)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ LİSANS PROGRAMI BAHAR YARIYILI (ATA152) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ LİSANS PROGRAMI 2018-2019 BAHAR YARIYILI (ATA152) ATA 152 3 AKTS 1.yıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik: 2s/hafta Türkçe DR.ÖĞT.ÜYESİ YILMAZ TEZCAN yilmaz.tezcan@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA'DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI.

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA'DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA'DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI 1. Çarlık Rusyası'nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali 1917 Martında I. Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri çarlık yönetimi

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

TEMEİ, ESER II II II

TEMEİ, ESER II II II 1000 TEMEİ, ESER II II II v r 6n ıztj BEHÇET K E M A L Ç A Ğ L A R MALAZGİRT ZAFERİNDEN İSTANBUL FETHİNE (Dört destan) BİRİNCİ BASILIŞ DEVLET KİTAPLARI MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ _ İSTANBUL 1971 1000 TEM EL

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Kriminalistik. Av. Seyfettin ARIKAN*

Kriminalistik. Av. Seyfettin ARIKAN* Kriminalistik Av. Seyfettin ARIKAN* * Avukat ve Em. Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Em. Kriminalistik Dersi Öğr. Üyesi, Kriminalistik (Grafoloji ve Sahtecilik) UZMANI, seyfettinarikan@yahoo.com Kriminalistik

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Yüksek Lisans Öğretim Programı Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Öğretim Programı Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğretim Programı Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Genel Bilgiler H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı; a. Türk Dili, b. Eski Türk Edebiyatı, c. Yeni Türk

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 2010-

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 2010- ÖZGEÇMİŞ / C.V. 1. Adı Soyadı: Bahanur GARAN GÖKŞEN 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 23.03.1988, Keşan/Edirne 3. Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili

Detaylı

HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Beykoz da - Özgün Haber

HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Beykoz da - Özgün Haber Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber 1 / 10 Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber 2 / 10 Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ 'da Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Binası'nın

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

İBRAHİM OKÇUOĞLU SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ KÜLTÜR DEVRİMİ ÜLKESİ

İBRAHİM OKÇUOĞLU SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ KÜLTÜR DEVRİMİ ÜLKESİ İBRAHİM OKÇUOĞLU SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ KÜLTÜR DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) 6. Makale Ocak-Nisan 2017 Sovyetler Birliği'nde ekonominin büyümesi

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

İÇİNDEKİLER 00. ISINMA. Çorba Yapmaya Benzer 01. BOZ 02. BAK. 9 Sevgili Okur. 10 Sevdiğiniz Yaşamı Tasarlayın Hakkında. 16 Bu Kitap Neyin Nesidir?

İÇİNDEKİLER 00. ISINMA. Çorba Yapmaya Benzer 01. BOZ 02. BAK. 9 Sevgili Okur. 10 Sevdiğiniz Yaşamı Tasarlayın Hakkında. 16 Bu Kitap Neyin Nesidir? İÇİNDEKİLER 9 Sevgili Okur 10 Sevdiğiniz Yaşamı Tasarlayın Hakkında 16 Bu Kitap Neyin Nesidir? 18 Bu Kitap Nasıl Kullanılır? 20 Neden Tasarım? 22 Tasarımcı Gibi Düşünmek 24 Benim Sürecim 26 Ürün Tasarımı

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

YAYIN DEĞERLENDİRME. MÜSEYİP MEMMEDOV: PUBLİSİST SÖZÜN KUDRETİ * (Yrd. Doç. Dr. Özcan BAYRAK)

YAYIN DEĞERLENDİRME. MÜSEYİP MEMMEDOV: PUBLİSİST SÖZÜN KUDRETİ * (Yrd. Doç. Dr. Özcan BAYRAK) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYISI ISSN: 1308 9196 Yıl : 6 Sayı : 11 OCAK 2013 YAYIN DEĞERLENDİRME MÜSEYİP MEMMEDOV: PUBLİSİST SÖZÜN KUDRETİ

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İktisat Tarihi

İktisat Tarihi İktisat Tarihi 7.5.18 SAVAŞLAR VE EKONOMİK PERFORMANS Savaş 10 milyon askerin ölümüne, 20 milyonunun yaralanmasına neden oldu. Ekonomik açıdan uzun dönemde fizik yıkımdan daha zararlı olan normal ekonomik

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Müşteri Merkezli İş. Gürcan Banger

Müşteri Merkezli İş. Gürcan Banger Müşteri Merkezli İş Gürcan Banger Müşteri Odaklı Düşünme 1980 li yıllara kadar Dünya, arz edenin dünyasıydı. 20 nci yüzyılın son çeyreğinde; güç, arz edenden talep edene kaydı. Rekabetin güçlü olduğu piyasalar

Detaylı

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 İçindekiler Önsöz. İndeks Sahif e: III XI İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 1) İktisadî düşünce tarihine düşen vazife 1 2) İktisadî ilimler zümresinin muhtelif disiplinleri arasında bir mukayese 3

Detaylı

Nâzım Hikmet - Yosif Abramson mektuplaşmasını sunuş

Nâzım Hikmet - Yosif Abramson mektuplaşmasını sunuş Nâzım Hikmet - Yosif Abramson mektuplaşmasını sunuş Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Nâzım Hikmet dosyamızı tarihi önemde bir belge ile açıyoruz. Şair Rusya da sürgündeyken Rus komünisti Yosif Abramson kendisine

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ KADIKÖY ANADOLU LİSESİ KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ OKUMA ANKETİ 1 İÇİNDEKİLER Kapsam 3 Sınırlamalar 3 Giriş 4 Anket 5 Bulgular 7 Analiz/Değerlendirme 9 Öneriler 10 2 KAPSAM Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİNLER ANLATMAYA BAĞLI METİNLER

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİNLER ANLATMAYA BAĞLI METİNLER OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİNLER ANLATMAYA BAĞLI METİNLER MESNEVİ Divan şiirinde, her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı, aruzun genellikle kısa kalıpları ile yazılan nazım biçimine ve bu biçimde

Detaylı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN 1972 de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü nden mezun oldu. Mimarlar Odası nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

Hacı Bayram-ı Velî nin Torunlarından Şair Ahmed Nuri Baba Divanı ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt i

Hacı Bayram-ı Velî nin Torunlarından Şair Ahmed Nuri Baba Divanı ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt i Hacı Bayram-ı Velî nin Torunlarından Şair Ahmed Nuri Baba Divanı ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt i Yazar Mustafa Erdoğan ISBN: 978-605-9247-81-8 1. Baskı Kasım, 2017 / Ankara 100 Adet Yayınları

Detaylı

TİCARİ HAYATTA BAŞARI KURALLARI

TİCARİ HAYATTA BAŞARI KURALLARI Üzeyir GARİH kitaplarından derlemedir. www.kavurmaci.net İdarenin esası plandır. Her idarenin bir planı olmalıdır. Gelişen teknolojiye ayak uydurulmalıdır. Yetki başka, idare başkadır. Emir vermek bir

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Özcan Çerkeş-ÇANKIRI da doğdu. İlkokulu Elazığ, ortaokulu Kars, lise öğrenimini Antakya da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve

Doç. Dr. Ahmet Özcan Çerkeş-ÇANKIRI da doğdu. İlkokulu Elazığ, ortaokulu Kars, lise öğrenimini Antakya da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Doç. Dr. Ahmet Özcan Çerkeş-ÇANKIRI da doğdu. İlkokulu Elazığ, ortaokulu Kars, lise öğrenimini Antakya da tamamladı. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarih bölümünden mezun oldu.(1992) Kırıkkale

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) 7. Makale

SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) 7. Makale SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) İBRAHİM OKÇUOĞLU 7. Makale Kadının toplumda eşit haklara sahip olmaması bütün dünyada ilerici insanların tepkisine

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı