TÜRKİYE SOSYAL HİZMET BİRİKİMİNDE YILLARI ARASI YAŞLILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SOSYAL HİZMET BİRİKİMİNDE YILLARI ARASI YAŞLILIK"

Transkript

1 TÜRKİYE SOSYAL HİZMET BİRİKİMİNDE YILLARI ARASI YAŞLILIK -BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME - Ömer Miraç YAMAN - Mevlüt ACAR

2 ÖNSÖZ B u çalışmada, yılları arası Türkiye sosyal hizmet birikiminde yaşlılık başlığı altında kaleme alınan kitap, makale ve tez çalışmalarına dair veriler sunulacaktır. Çalışmanın merkezini oluşturan sosyal hizmet literatürüne ilave olarak psikoloji, sosyoloji, sağlık bilimleri gibi akademik alanlardan da istifade edilmiş, ulaşılan seçme eserler bibliyografyaya ilave edilmiştir. Çalışma en temelde sosyal hizmet literatürü başta olmak üzere pek çok farklı disiplin için kaynak eser hüviyetinde olacak, Türkiye de yaşlılık alanında çalışmaya düşünen araştırmacılar ve akademisyenler için vazgeçilmez bir kılavuz olacaktır. Bir lisans bitirme tezi olarak başlayan bu çalışmanın, yaşlılık alanına dair kapsayıcı bir bibliyografyaya dönüşmesinde katkılarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Harun Ceylan a, Metin ERDEM e, Ümit TURGAY a, Azad OKUŞLUK a, M. Gökhan MARAKÇI ya, Faruk ŞAHİN e, Arif LAÇİN e ve Leyla ASLANCI ya teşekkürü bir borç biliriz. 3

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ ) Yaş-Yaşlılık Olgusu/Yaşlanma/Fiziksel Yaşlanma/Sosyal Yaşlanma/ Psikolojik Yaşlanma/Patolojik Yaşlanma/Biyolojik Yaşlanma/Ruhsal Yaşlanma/Kronolojik Yaşlanma/Aktif Yaşlanma/ Pasif Yaşlanma/İhtiyarlık ) İleri Yaş/65 Yaş Üzeri /65 Yaş Üzeri Yaşlılık ) Geriatri/Gerontoloji/Sosyal Gerontoloji/Sosyal Hizmet ve Gerontoloji ) Yaşlılıkta Alzheimer/Demans(Bunama)/Parkinson/Unutkanlık ) Emekli/Emeklilik/Yaşlıda Emeklilik/Emekli Sandığı/Emeklilik Yaşı/ Yaşlı ve Sigorta/Sosyal Güvenlik/Sosyal Sigortalar ) Yaşlıda Eş Kaybı/Bekarlık(Boşanmış)/İkinci Evlilik-Yalnızlık/ Boş Zamanlar/Sosyal Değişim/Sosyal İlişkiler/Yabancılaşma/ Sosyalleşme/Yalnızlık Korkusu/Ölüm Korkusu ) 2022 Sayılı Kanun/ Yaşlı Aylığı-Bakıma Muhtaçlık/Yaşlılıkta Maddi Sorunlar/Yaşlı ve Yoksulluk/Yaşlı ve Ekonomik Hayatı ) Yaşlı Ayrımcılığı/İhmali/İstismarı/Yaşlının Dışlanması/Yaşlıya Şiddet/ Aile İçi Şiddet/Yaşlı ve Ötekileştirme/Yaşlının Örselenmesi ) Yaşlı Hizmetleri/Yaşlı Bakımı /Evde Yaşlı Bakımı/Yaşlı Bakımı Verenler/ Bakım Verenlerde Tükenmişlik Sendromu/Evde Bakımının Zorlukları

4 10) Kurum Bakımı/Huzurevi Olgusu/Yaşlı ve Huzurevi Yaşamı/Yaşlının Huzurevine Bakışı/Huzurevinde Yaşanan Problemler/Huzurevi Çalışanları/Tükenmişliği ) Yaşlı Hakları/Yaşlı Hukuku/BM Yaşlı Hakları/Sosyal Devlet ve Yaşlı/ Yaşlı ve Erişebilirlik ) Yaşlılık ve Cinsellik/Güç Yitimi/İş Gücü Kaybı/Statü Kaybı/ Sosyal Çevrenin Kaybı ) Yaşlı ve Sosyal Hizmet/Yaşlılara Sunulan Hizmetler ) Yaşlılarda Fiziksel Değişimler/Fiziksel Hastalıklar/Yaşlılık ve Hastalıkları ) Yaşlılıkta Kadın Olmak/Yaşlılıkta Erkek Olmak ) Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar/Yapılan Yardımlar/Yaşlı Refahı ) Yaşlılıkta Psiko/sosyal ve Ruhsal Hastalıklar/Psikiyatrik Sorunlar/ Kaygı Bozuklukları/Anksiyete/Yaşlı Psikolojisi/Sosyal Uyum Problemleri/Depresyonlar ) Dünyada ve Türkiye de Yaşlı/Yaşlılık ) Yaşlı Sağlığı ve Çözüm Önerileri/Sağlıklı Yaşlanma/Yaşlı Hastalıkları/ Yaşlı/İhtiyarlık Sorunları ) Yaşlılıkta Kaliteli Yaşlanma/Başarılı Yaşlanma ) Dini İnanç/Tutum-Yaşayış/Kader/Ahiret/Dindarlık/Maneviyat ) YAŞLI KONULU DİĞER ÇALIŞMALAR: SONUÇ Bibliyografya nın Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar GİRİŞ Yaşlılık ve yaşlanma bilimi (Gerontoloji) özellikle son yıllarda önemi giderek artan bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu ilginin temel sebeplerinin başında özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmeye başlanan, doğum oranlarındaki azalma ve buna bağlı olarak dünyanın demografik yapısındaki hızlı değişmelerdir. Yaşanan demografik değişimler yaşlı nüfusun dünya genelinde hızla artmasına neden olmaktadır. İkinci olarak son yıllarda tıp alanında yaşanan gelişmeler ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle eşgüdümlü olarak artan refah düzeyi, insanın yaşam süresinin uzamasına neden olmakla beraber toplam nüfus içindeki yaşlı nüfusun artmasına da zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla yaşlı nüfusun artması yaşlanma dönemine olan önemi de artırmıştır. Yaşlanma ve yaşlılık temelde biyolojik süreçler olsa da, süreç sadece kişinin biyolojik yönüyle ele alınamayacak kadar geniştir. Nitekim insan birçok yönleri olan karmaşık bir varlıktır ve bu durum insanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olmasıyla doğrudan ilintilidir. Yaşlılık dönemi ise, insan hayatının en son ve belki de en karmaşık dönemlerinden birisine karşılık gelmektedir. Özellikle 20. yüzyıl ile birlikte insan ömrü, insanın yeryüzünde görülmesinden bugüne neredeyse hiç olmadığı kadar farklılaşmış ve biyolojik olarak da uzamıştır. Toplum içerisinde saygınlığı ve otoriteyi temsil eden yaşlılık, düşkünlük ve acizlik haline dönüşmekte; sosyal ilişkilerde birincil olan sosyal pozisyonunun yerini fikrine dahi danışılmayan bir yük olarak telakki edilmesine evrilmektedir. 6 7

5 GİRİŞ Yaşanan bu değişim, yaşlılık alanına dair detaylı çalışmaların yapılmasını, özellikle modern dönemde toplum ve yaşlı ilişkisine odaklanan araştırmaların öncelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma ile Yaşlılığı konu alan temalardan yola çıkılarak kavramsal ve kuramsal bir çerçeve içerisinde hareket edilmiştir. Yaşlılık alanında verilen eserlere bakıldığında belli dönemlerde yoğunluk kazandığı belli dönemlerde ise çok az eser verildiği tespit edilmiştir. Yaşlının toplum içindeki durumundan yola çıkılarak en çok ilişkili olan temalar çalışmamızın ana eksenini oluşturmuştur. Yapılan tasnifatta bazı temaların öne çıktığı bazı temaların ise çok fazla ele alınmadığı tespit edilmiştir. Kitap çalışması boyunca yılları arasındaki yapılmış olan akademik çalışmalar incelenmiş ve yaşlılık konusunda aşağıda belirtilen anahtar kavram ve temalardan yararlanılmıştır: 2022 Sayılı Kanun, 65 Yaş Üzeri Yaşlı, 65 Yaş Ve Üzeri, Aktif Yaşlanma, Alzheimer, BM Yaşlı Hakları, Sigorta, Demans, Emekli, Emekli Sandığı, Emeklilik, Emeklilik Yaşı, Eş Kaybı, Dulluk, Ev Yaşlılığı, Evde Bakım, Gerontoloji, Güç Yitimi, Huzurevi, İhtiyarlık, İkinci Evlilik, İleri Yaş, İş Gücü Kaybı, Muhtaçlık, Ölüm Korkusu, Pasif Yaşlanma, Sosyal Gerentoloji, Statü Kaybı, Yalnızlık, Yaşlanma, Yaşlı, Yaşlı Ayrımcılığı, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri, Yaşlı Problemleri, Yaşlı Psikolojisi, Yaşlı Refahı, Yaşlılık, Yaşlılık Aylığı, Yaşlılık ve Cinsellik, Yaşlılıkta Maddi Sorunlar, Yaşlılıkta Yapılan Yardımlar. Çalışma kapsamında, konumuz ile ilgili olarak ilk önce kitaplar taranmış, bunu makale ve tez çalışmaları takip etmiştir. Bunun yanında yaşlılık konusu ile ilgili Türkiye de günümüze değin yapılmış; sempozyum, panel, kongre ve toplantılarda sunulmuş ve daha sonra bildiri metni veya makale haline dönüştürülerek yayınlanmış çalışmalar makale başlığı altında tasnife tabi tutulmuştur. Literatür taraması sürecinde yaşlılık konusuyla ilgili birçok farklı disiplinden çalışmalara rastlanılmıştır. Türkiye de Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık konulu yayınların tasnifleri yapılırken diğer disiplinlerden de çalışmalar literatürümüze eklenmiştir. Bu kapsamda daha çok sosyoloji, psikoloji, hukuk, sağlık ve antropoloji alanlarından sosyal hizmete yakın ya da ilişkili olan çalışmalara yer verilmiştir. Bunun içinde çalışma boyunca kitap, makale ve tez konularından öne çıkan başlıkları merkeze alan konu tasnifleri oluşturulmuştur. Bu çerçevede 21 genel konu başlığı belirlenmiş, kavramsal ve kuramsal yapı dışında kalan çalışmalarda yaşlı konulu diğer çalışmalar başlığı altında toplanmıştır. 1. Yaş-Yaşlılık Olgusu / Yaşlanma / Fiziksel Yaşlanma / Sosyal Yaşlanma / Psikolojik Yaşlanma / Patolojik Yaşlanma / Biyolojik Yaşlanma / Ruhsal Yaşlanma / Kronolojik Yaşlanma / Aktif Yaşlanma / Pasif Yaşlanma / İhtiyarlık. 2. İleri Yaş / 65 Yaş Üzeri / 65 Yaş Üzeri Yaşlılık. 3. Geriatri / Gerontoloji / Sosyal Gerontoloji / Sosyal Hizmet ve Gerontoloji. 4. Yaşlılıkta Alzheimer / Demans (Bunama) / Parkinson / Unutkanlık. 5. Emekli / Emeklilik / Yaşlıda Emeklilik / Emekli Sandığı / Emeklilik Yaşı / Yaşlı ve Sigorta / Sosyal Güvenlik / Sosyal Sigortalar 6. Yaşlıda Eş Kaybı / Bekarlık (Boşanmış) / İkinci Evlilik-Yalnızlık / Boş Zamanlar / Sosyal Değişim / Sosyal İlişkiler / Yabancılaşma / Sosyalleşme / Yalnızlık Korkusu / Ölüm Korkusu Sayılı Kanun / Yaşlı Aylığı-Bakıma Muhtaçlık / Yaşlılıkta Maddi Sorunlar / Yaşlı ve Yoksulluk / Yaşlı ve Ekonomik Hayatı. 8. Yaşlı Ayrımcılığı / İhmali / İstismarı / Yaşlının Dışlanması / Yaşlıya Şiddet / Aile İçi Şiddet / Yaşlı ve Ötekileştirme / Yaşlının Örselenmesi. 9. Yaşlı Hizmetleri / Yaşlı Bakımı / Evde Yaşlı Bakımı / Yaşlı Bakımı Verenler / Bakım Verenlerde Tükenmişlik Sendromu / Evde Bakımının Zorlukları. 10. Kurum Bakımı / Huzurevi Olgusu / Yaşlı ve Huzurevi Yaşamı / Yaşlının Huzurevine Bakışı / Huzurevinde Yaşanan Problemler / Huzurevi Çalışanları / Tükenmişliği. 11. Yaşlı Hakları / Yaşlı Hukuku / BM Yaşlı Hakları / Sosyal Devlet ve Yaşlı / Yaşlı ve Erişilebilirlik. 12. Yaşlılık ve Cinsellik / Güç Yitimi / İş Gücü Kaybı / Statü Kaybı / Sosyal Çevrenin Kaybı. 13. Yaşlı ve Sosyal Hizmet / Yaşlılara Sunulan Hizmetler. 14. Yaşlılarda Fiziksel Değişimler / Fiziksel Hastalıklar / Yaşlılık ve Hastalıkları. 15. Yaşlılıkta Kadın Olmak / Yaşlılıkta Erkek Olmak. 8 9

6 16. Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar / Yapılan Yardımlar / Yaşlı Refahı. 17. Yaşlılıkta Psiko-sosyal ve Ruhsal Hastalıklar / Psikiyatrik Sorunlar / Kaygı Bozuklukları / Anksiyete / Yaşlı Psikolojisi / Sosyal Uyum Problemleri / Depresyon / lar. 18. Dünyada ve Türkiye de Yaşlı / Yaşlılık. 19. Yaşlı Sağlığı ve Çözüm Önerileri / Sağlıklı Yaşlanma / Yaşlı Hastalıkları / Yaşlı / İhtiyarlık Sorunları. 20. Yaşlılıkta Kaliteli Yaşlanma / Başarılı Yaşlanma. 21. Dini İnanç / Tutum-Yaşayış / Kader / Ahiret / Dindarlık / Maneviyat. Çalışma süreci boyunca bir takım zorlularla karşılaşılmıştır. Şöyle ki; kitap taramasında özellikle kitap sayfalarının eksik olması, aynı eserin farklı adreslerde birbiriyle örtüşmeyen özellikte ele alınması, bazı eserlerin sahibinin net olmaması; Tez taramasında ise özellikle tez danışmanlarının eksik olması daha detaylı bir çalışma yapılmasına engel olmuştur. Ancak var olan bu eksikler farklı adreslerden yapılan sağlamalar ve karşılaştırmalar yoluyla olabildiğince en aza indirilmiştir. Yaşanan bu zorlukların yanı sıra bibliyografya çalışmasının diğer pek çok bibliyografya çalışmasından ayrılan yönü eserlerin internette pdf dokümanı halinde bulunup bulunmadığının belirtilmiş olmasıdır. İnternette pdf olarak var olan çalışmalar, ilgili künyelerin en sonunda yer alan pdf ifadesi ile okuyucuya referans bir bilgi sunmaktadır. Ayrıca var olan bazı eksik bilgiler? kullanmak suretiyle belirtilmiştir. Söz konusu bibliyografya çalışması elden geldiğince eksiksiz yapılmaya çalışılmış olmasına rağmen birtakım eksikleri içinde barındırabilmesi muhtemeldir. Bu tematik konular etrafında birleşen bibliyografya çalışmamızda kitap, makale ve tez ayrı ayrı tasnif edilmiş ve kronojik sıraya göre her konuda değerlendirme yapılmıştır. Bununla birlikte yılı sonuna kadar kitap alanında dört yüz yetmiş dokuz (479) künyenin 27 sinin PDF sine, makale alanında altı yüz elli sekiz (658) künyenin 342 sinin PDF sine, tez alanında ise yüz doksan sekiz (198) künyenin 62 inin PDF sine ulaşılmıştır. Bu anlamda pdf sine ulaşılan ve halihazırda internet ortamında erişime açık olan yayınları belirtmek amacıyla, GİRİŞ künye sonlarında pdf şeklinde bir belirteç kullanılmıştır. Elde edilen künyelerin bilgi eksikliğine sıkça rastlanmış, özellikle sayfa sayısı ve eser sahibi eksikliği görülmüştür. Yapılan literatür çalışmasında genel olarak öne çıkan konu başlıklar; yaşlı/lık, yaşlı ve huzurevi, yaşlılık ve Alzheimer/demans, yaşlı ve psiko-sosyal-ruhsal hastalıklar, yaşlı sağlı ve dünyada-türkiye de yaşlılık çalışmaları olarak görülürken az sayıda veriye ulaştığımız konular arasında ise yaşlı ve emeklilik-sigorta, yaşlı ve cinsellik, yaşlı ve dini inanç/kader, ahiret, yaşlılıkta kadın-erkek olmak, yaşlı ihmali ve istismarı, yaşlı ve ölüm korkusu-yalnızlık korkusu, 2022 sayılı kanun, ve sosyal politikalar olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer dikkat çeken konu ise kitap alanında yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, SHCEK Basımevi, Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ulusal Geriatri Kongresi, Odak Yayınevi, Türk Geriatri Vakfı Yayınları, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Güneş Tıp Kitabevleri tarafından yayınlandığı tespit edilmiştir. Makale alanında da öne çıkan dergiler Toplum ve Sosyal Hizmet, Aile ve Toplum, Akademik Geriatri Dergisi, Türk Geriatri Dergisi (en çok eser veren dergiyi oluşturmaktadır) dir. Bunların dışında; Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Geriatri, Geriatri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, Kriz Dergisi, İç Hastalıkları Dergisi, Nöropsikiyatri Arşivi, Sağlık ve Toplum Dergisi, Sendrom Dergisi, Sosyal Hizmetler Dergisi, Sağlık ve Toplum Dergisi ve üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsü dergileri sıkça yararlanılan kaynaklar arasındadır. Tez alanında ise YÖK Tez Tarama Merkezi ndeki yaşlı konulu tüm tezler taranmış ve alanımızla ilgili olanlar süzgeçten geçirilip değerlendirilmiştir. Çalışma süresince öne çıkan akademisyen ve yazarlar ise şöylece tasnif edilebilecektir: İsmail Tufan, Aylin Görgün Baran, Velittin Kalınkara, Vedia Emiroğlu, Mehmet Zafer Danış, Yeşim Gökçe-Kutsal, Kaynak Selekler, Engin Eker, Şengül, Hablemitoğlu, Ümit Onat, Nazmi Bilir, Emine Gönen, Emel Danışoğlu, Didem Aslan, Nuran Akdemir, Galip Akın, Şadiye Dönümcü, Asuman Koçman, Işın Baral Kulaksızoğlu, Fatma Öz, Ahmet Turan Işık, Ali Rıza Abay, Hatice Tel, Fatma Arpacı, Vedat Işıkhan, Fethi Bayçın, Ali Fuat Ersoy, Yahya Karaman, Kasım Göktaş

7 Yapılan literatür çalışması tematik olarak ve kendi içerisinde kronolojik bir tasnife göre sıralanmış ve her temanın giriş kısmında temaya dair bilgilendirici bir kısa tanıtım notuna yer verilmiştir. BİBLİYOGRAFİK DEĞERLENDİRME 1) Yaş-Yaşlılık Olgusu/Yaşlanma/Fiziksel Yaşlanma/Sosyal Yaşlanma/Psikolojik Yaşlanma/Patolojik Yaşlanma/Biyolojik Yaşlanma/Ruhsal Yaşlanma/Kronolojik Yaşlanma/Aktif Yaşlanma/ Pasif Yaşlanma/İhtiyarlık. Materyal Türü Toplam Kitap Makale Tez Bu konu başlığı altında yapılan çalışmalarının yoğunluğunu kitap ve makale oluşturmaktadır. Kitaplar sayıca çoğunlukta olup 55 adet yayına ulaşılmıştır. Kitapların ardından makaleler ikinci sırada olup 48 esere yer verilmiştir. Tezlerle alakalı olarak 1 doktora, 3 yüksek lisans, 1 lisans bitirme tezi, 1 tıpta uzmanlık olmak üzere toplamda 6 adet tez kaleme alınmıştır. Bu konu başlığı altında çalışmaların en yoğun olduğu yıllar özellikle yılları arasını kapsamaktadır. Yaşlı nüfusumuzun özellikle bu yıllar arasında hızla artış göstermesi beraberinde bu çalışmaların yapılmasını gerekli kılmıştır. KİTAP: Kalınkara, Velittin, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı, Ankara, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği yayını, syf

8 Kalınkara, Velittin, Yaşlılık: Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sorunlar. Kayahan, Şefik, İhtiyarlık Olayının Teorik Açıdan İncelenmesi, İzmir-İstanbul, XIX. Milli Türk Tıp Kongresi, Beauvoır, Simone de, Yaşlılık I-II. (Çev:Ali Kayabal; E. Canberk), İstanbul, Milliyet Yayınları, Çavuşoğlu, Turgay, Yaşlılık, Ankara, SABEM, Kayahan, Şefik, İhtiyarlanmanın Biyolojisi, İstanbul-İzmir, XIX. Milli Türk Tıp Kongresi, İzmir, Sevgi, Yaşlılık, Ankara, SSYB. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Emiroğlu, Vedia, Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu, Sosyal Kültürel Yönleri İle Sağlıklı Yaşlanma, Ankara: Uluslararası Hemşireler Birliği teması Sempozyum Kitabı, Ankara, Başkan Yayınevi, Tezcan, Mahmut, Toplumsal Değişme ve Yaşlılık. (Derleyenler: B. Dikeçligil; A. Çidem), Ankara, Aile Yazıları 2, Kültürel Değerler ve Sosyal Değişme. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Pektekin, C.; Batmaz, M.; Buzlu, S.; Sönmez, Y.; Sever Dinç, A., Gençlerin Yaşlanma Süreci ve Yaşlılar Hakkındaki Bilgi ve Düşüncelerinin Araştırması, Ankara, Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu, Başbakanlık Shçek Basımevi, 1992, syf Onur, Bekir, Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm, Ankara, İmge Kitapevi, 1995, s.240. Emiroğlu, Vedia, Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu, Ankara, Eğitim ve Kültür Yayınları, 1995, 196 syf. SHÇEK, Yaşlılık El Kitabı, Ankara, Genel Müdürlüğü Yay. Say:30, 1996, 34 syf. Gönen, Emine; Hablemitoğlu, Şengül, Yaşlılık ve Performans, Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, Ankara, Yaşlıları Koruma Derneği, 1996, syf.1-7. Yaşlıları Koruma Derneği, Yaşlılık ve Kentsel Yaşam, İzmir, Yaşlıları Koruma Derneği, Etensel, Serap, Aktif Yaşlanma, Panelinde Yaptığı Konuşma 7 Nisan 1999, Ankara, Sağlık Genel Müdürlüğü Yayını, Kalınkara, Velittin, Anropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu na Armağan İsimli Kitap İçinde, Yaşlılıkta Sosyal Katılım ve Kent Hizmetleri, Erkan, Gönül ve Işıkhan, Vedat (Ed.), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, No: 6., 2000, syf.77-86, Karataş, Sultan, Sosyal Değişme ve Yaşlılık, Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu na Armağan Kitabı İçinde, (Ed.) Gönül Erkan ve Vedat Işıkhan, Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları, 2000, syf Işıkhan, Vedat, Yaşlıların Yaşam Kalitesi, Antropoloji ve Yaşlılık, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu No: 006, 2000, syf Duyan, Veli, Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu na Armağan Kitabı, (1. baskı) içinde (ss ), Yaşlılık ve Gerontolojik Sosyal Hizmet, Erkan, Gönül ve Işıkhan, Vedat (Ed.), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, No: 6., Çamur, Gülsüm, Antropoloji ve Yaşlılık, Ankara, SHYO Yayını, 2000, syf Erkan, Gönül, Yaşlılarla Mülakat, Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu na Armağan Kitabı, (Ed.) Erkan, Gönül; Işıkhan, Vedat, Ankara, Hacette Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, Yayın No:16, 2000, syf Pekcan, Hikmet, Yaşlılık Gönül Erkan; Vedat Işıkhan (Ed.) Antropoloji ve Yaşlılık Prof. Dr. Vedia Emiroğlu na Armağan, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, 2000.?, Yaşlanma 2002 Uluslar Arası Eylem Planı. H. Ü. Ankara, İstanbul, Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını Eylül, Koçoğlu, G. O.; Bilir, Nazmi, Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı, Ankara, H.Ü. GEBAM Yayını,

9 Tufan, İsmail, Yaşlılık, İstanbul, Aykırı Yayınları, Tufan, İsmail, Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık, İstanbul, Aykırı Yayıncılık, 2002, 240 syf. Yaşam Kalitesi Rehberi, Yaşlanma Nedir?, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Geriatrik Bilimler Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yayını, Baran-Görgün, Aylin, Yaşlılık Sosyolojisi, Yaşlılık: Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Sorunlar, Çözümler Kitabı İçinde, (Ed.) Velittin Kalınkara, Ankara, Odak Yayınevi, 2003, syf Tufan, İsmail, Yaşlılık ve Yaşlanmak: Yaşlanmanın Sosyolojisi, İstanbul, Anahtar Kitaplar Yayınevi, Gönen, Emine; Özmete, Emine, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildiriler Kitabı İsimli Kitap İçinde, Olgun Gençlik ve Yaşam Tatmini, Kalınkara, Velittin (Ed.), Denizli, Horoz Medya Yayınevi, Kalınkara, Velittin, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, 2003, 489 syf. Baran-Görgün, Aylin, Yaşlılığın ve Yaşamın Anlamı Üzerine Niteliksel Bir Araştırma, Denizli, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, Karaağaoğlu, Ergun; Karakaya, Jale, Genel Bilgiler, Yaşlılık Gerçeği, Ankara, GEBAM, 2004, syf Ulusal Yaşlılık Kongresi, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, İzmir, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, Arpacı, Fatma, Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık, Ankara, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları, 2005, 136 syf. Pdf. Akın, Galip, Her Yönüyle Yaşlılık, Ankara, Palme Yayıncılık, 2006, 226 syf. Tufan, İsmail, Yaşlanmanın Sosyolojisi, Temel Geriatri Kitabı İçinde, (Ed.) Yeşim Gökçe-Kutsal; Dilek Aslan, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, syf Hacettepe Üniversitesi, I. Ulusal Yaşlılık Konseyi Kongresi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksekokulu Yayınları, 2007, 77 syf. Akgün,S.; Erdal, R., Yaşlılık Kavramı ve Yaşlıya Yaklaşım, Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri, 2007 syf Baran-Görgün, Aylin, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı İsimli Kitap İçinde, Başarılı Yaşlanma Modellerinin Sosyolojik Analizi, Kalınkara, Velittin; Akın, Galip (Ed.), Ankara, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği Yayını, Tufan, Beril, Yaşlılık ve Anıların Değeri, 4. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı İçinde, (Ed.) Velittin Kalınkara ve Galip Akın, Ankara, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği Yayını, 2007, syf Canatan, Ayşe, Sosyal Yönleriyle Yaşlılık, Ankara, Palme Yayıncılık, Tutal, Osman; Çiftçi, Aylin, Yaşlılık ve Aktif Yaşlanma, İstanbul, Mimarlık Kültürü Dergisi, 2008, syf.108. Dölek, Önal Bilge, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı, Sivas, Kara, Gülay Şahin; Duyan, Veli, Yaşlılık ve Anıları, Ankara, SHU. Derneği Yayınları, 2010, 150 syf. Akçay, Cengiz, Yaşlılık: Kavramlar ve Kuramlar, İstanbul, Kriter Yayınları, 2011, 168 syf. Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaşlanma Ayrıcalıktır, Ankara, VI. Ulusal Yaşlılık Kongresi, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi: Yaşlılık ve Sürdürülebilir Kent Yaşamı, Yozgat, Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü, Yozgat Belediyesi, Mimarlar Odası ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, T.C. ASPB Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mart 2012 Yaşlılara Saygı Haftası Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri, Ankara, T.C. ASPB Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 2012, 356 syf. Pdf. -, İstanbul Yaşlılık Günleri İstanbul Yaşlılık Çalıştayı Kitabı, İstanbul, , Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bild., 16 17

10 20-21 Mart 2012 Ankara: Mart 2012 Yaşlılara Saygı Haftası, Ankara, Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2012, 356 syf. Bacanlı, Hasan; Terzi, Şerife, Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi, Açılım Kitap, 2012, 616 syf. Abay, Ali Rıza; Bekaroğlu Doğan, Yüksel, Yaşlılık Çalıştayı Kitabı, İstanbul, Darülaceze Müdürlüğü, 2012, MAKALE: -, Ulusal Yaşlılık Kongresi, (Ed: Velittin Kalınkara), Denizli, Pamukkale Üniversitesi Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, syf Bulut, Ülkü; Özçakar, Nilgün, Nasıl Yaşlanıyoruz? İzmir, Turkish Family Physician, 3(1), syf.1-2, Pdf. Cangöz, Banu, Yaşlılığın Psikolojik Boyutu Yaşlıların Nöropsikolojik ve Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Ankara, GEBAM, syf.1-6, Pdf. Cankurtaran, Mustafa, Yaşlılık, Yaşlanma Mekanizmaları, Antiaging ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri, Ankara, syf.1-5, Pdf. Eyüboğlu, Canan; Şişli, Zafer; Kartal, Mehtap, Yaşam Döngüsünde- Yaşlılığın Psikolojik Boyutu, İzmir, Turkish Family Physician, 3(1), syf.18-22, Pdf. Güngör Ergan, Nevin, Yaşlılıkta Sosyal Uyum, syf.1-7. Güvenç, Bozkurt, Yaş, Yaşam ve Yaşlanma, Ankara, syf.1-140, Pdf. Scoot Warren, A., Aktif İleri Yaşlı Kişilerde Yaralanmaların Tedavisi, Spor ve Tıp, 6(5/6), syf Tufan, İsmail, Birinci Ulusal Yaşlılık Çalıştayı: Sonuç Bildirgesi, Antalya, syf.1-4, Pdf. Ünalan, Pemra C., Aktif Yaşlanma: Bilişsel ve Sosyal Boyut, İstanbul, Turkish Family Physician, 3(1), syf.13-17, Pdf. Ekin, İhsan, Yaşlanma ve Yaşlanmada Yaşantı İlkeleri, Ankara, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Dergisi, 1976, 5(7-8). Karol, Sevinç, Yaşlanmanın Biyolojik Temelleri, Ankara, İlim Teknik Kültür, 1980,?(1), syf Turan, Nihal, Yaşlılık ve Anılar, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, 1985, 3(1-2), syf.33-37, Pdf. Emiroğlu, Vedia, Çekirdek Köy de Yaşlılar, Ankara, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Oğuzkurt, Hilmi, Yaşlanma ve Yaşlılık (Gerontoloji), Ankara, Demiryol Dergisi, 1986,?(726), syf Erdal, Rengin, Halk Sağlığı Yönünden Yaşlılık, Ankara, H. Ü. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Yayını, 1989, 89(50). -, Yaşlılık: Toplumun Yaşlıya Bakış Açısı ve Yaşlının Psiko-Sosyal Uyumu, Ankara, Sosyal Hizmet Uzmanı Derneği Yayını, 1990,?(1), syf Kasatura, İlkay, Yaşlanma Olayı İle Psiko-Sosyal Özelliklerin İlişkisi Seminer, İzmir, Psikiyatri Dergisi, 1990,?(8 özel sayı), syf Tezcan, Mahmut, Toplumsal Değişme ve Yaşlılık Aile Yazıları II, Ankara, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1991, 15(2), syf Gül, Sabahattin; Çetin, Mesut; Evrenkaya, Rıfkı; Danacı, Mehmet; Küçükardalı, Yaşar, Yaşlılık, Yaşlanmanın Biyolojisi ve Psikolojisi, İstanbul, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri,1993,13(?), syf , Pdf. Medicana, Yaşlılık, İstanbul, Sağlık Ansiklopedisi, Milliyet Yayını, 1993, 11(?). Şentürk, Habil, Yaşlılık, Ankara, Diyanet İlmi Dergi, 1995, 31(4), syf Terakye, Gülşen; Güner, Perihan, Kriz Potansiyeli Taşıyan Bir Dönem: Yaşlılık, Kriz Dergisi, 1997, 5(2), syf , Pdf. Etkin, İhsan, Yaşlanma ve Yaşantı İlkeleri, Ankara, Sağlık Dergisi, 1997,?(7-8), syf Kocabalkan, Fikri, Yaşlanma Biyolojisi ve Yaşlanma Teorileri Geriatri 18 19

11 Sempozyumu, Ankara, (17 Aralık 1998, GATA), 1998, syf.1-9. Güler, Çağatay, Yaşlılıkta Tanımlar ve Yaşlılık Üstüne Söylenenler, Geriatri, 1998, 1(?), syf.?-105, Pdf. Akın, Galip, Yaşlanma ve Güncel Yaşlanma Teorileri, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Yayın Organı, 1999, 2(?), syf Gezgin, Gülay, Yaşlılık ve Yaşlanmaya Hazırlık, Ankara, Sosyal Hizmetler Dergisi, 1999, 1(10), syf Sezgin, G., Yaşlılık, Yaşlanmaya Hazırlık, Sosyal Hizmetler Dergisi, 1999, 1(10), syf Akın, Galip, Başlangıçtan Günümüze İnsan Ömrü, Antropoloji ve Yaşlılık, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 006, 2000, syf Erkan, Gönül, Yaşlılarla Mülakat, Antropoloji ve Yaşlılık (Vedia Emiroğlu na Armağan), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2000, syf Işıkhan, Vedat, Antropoloji ve Yaşlılık, Yaşlıların Yaşam Kalitesi. Gönül Erkan; Vedat Işıkhan (Ed), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2000, syf Pekcan, H., Yaşlılık, (Ed: Gönül Erkan; Vedat Işıkhan), Antropoloji ve Yaşlılık- Prof. Dr. Vedia Emiroğlu na Armağan, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2000, syf , Gelişim Psikolojisi Açısından Yaşlılık Dönemi ve Genel Özellikleri, Konya, Mehir Aile Dergisi, 2001,?(1), syf Baran-Görgün, Aylin, Yaşlılığın Anlamı Üzerine Niteliksel Araştırma, Ankara, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 2001, syf Görgün-Baran, Aylin, Yaşlılığın Sosyal Statü ve Roller Bakımından Analizi, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2001, 1(1), syf Oktay Koçoğlu, Gonca; Bilir, Nazmi, Yaşlanma 2002 Uluslar Arası Eylem Planı, Ankara, GEBAM, 2002, syf.1-52, Pdf. Öz, Fatma, Yaşamın Son Evresi: Yaşlılık Psikososyal Açıdan Gözden Geçirme, Ankara, Tıp Fakültesi Kriz Dergisi, 2002, 10(2), syf.17-28, Pdf. Büken, Nüket Örnek; Büken, Erhan, Yaşlanma Olgusu ve Tıp Etiği, Ankara, Türk Geriatri Dergisi, 2003, 6(2), syf.75-79, Pdf. Erdil, Fethiye; Çelik Şenol, Sevilay; Baybuğa, Subaşı, Yaşlılık ve Hemşirelik Hizmetleri, Ankara, H. Ü. GEBAM Yaşlılık Gerçeği, 2004, syf Türkmen, Bekir, Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar, Kastamonu, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2005, 13(5), syf.1-11, Pdf. Arpacı, Fatma, Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık, Ankara, Eğitim ve Kültür Yayınları, Duyar, İzzet, İnsanda Yaşlılığın Evrimi, Ankara, Türk Geriatri Dergisi, 2005, 8(4), syf , Pdf. Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yaşlılığa Genel Bakış, syf.1-10, Pdf. Abay, Ali Rıza, Yaşlılık Kadim Bir Sorun Mudur, Yaşlılık Çağdaş Toplumsal Bir Sorun Mudur?, İstanbul, Mostar Dergisi, 2006,?(16). Demirol, Aygül; Bozdağ, Gürkan; Kart, Cavit; Gürcan, Timur, Yaşlanma Fizyolojisi ve Olası Teoriler, Ankara, Türk Geriatri Dergisi, 2006, 9(4), syf , Pdf. Nalbant, Selim, Yaşlanmanın Biyolojisi,?, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Fadıloğlu, Çiçek, Yaşlılığa Genel Bakış, İzmir, Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006, 8(2), syf Sancaklı, Saffet, Hadislerde Yaşlılık Olgusunun Değerlendirilmesi, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, 10(1), syf.49-71, Pdf. Tutal, Osman; Çiftçi, Aylin, Yaşlılık ve Aktif Yaşlanma, İstanbul, 2008, 8(30), syf Bayraktar, Rüvide, Yaşlılıkta Biyolojik ve Psiko-Sosyal Belirleyiciler, Geriatri ve Geriatrik Nöropisikiyatri Dergisi, 2009, 1(Özel). Soyuer, Ferhan; İsmailoğulları, Sevda, Yaşlılık ve Denge, Kayseri, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2009, 15(1), syf.1-5, Pdf

12 Göktaş, Olgun; Tekin, Oğuz; Akkaş, Timuçin; Şendil; Seyfettin Saim, Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma, Bursa, Yeni Tıp Dergisi, 2010,27(3), syf , Pdf. İçli, Gönül, Yaşlılar ve Yaşlılığın Değerlendirilmesi: Denizli İli Üzerine Niteliksel Bir Araştırma, Denizli, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2010, 1(?), syf.1-13, Pdf. Erol, Pelin Önder, Sosyolojik Perspektiften Demografik Yaşlanma: Toplumsal, Ekonomik ve Politik Alanlarda Yaşlı Failliği, Sosyoloji Dergisi, 2011,?(25), syf , Pdf. Yalçın, Arzu Didem; Terzioglu, Ender; Gorczynskı, Reginald M., İmmün Yaşlanma, Türk Geriatri Dergisi, 2011, 14(3), syf , Pdf. Görgün-Baran, Aylin, Yaşlılığın Sosyal Boyutu, Ankara, H.Ü. GE- BAM, 2011, syf.23-32, Pdf. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yaşlılık Süreci, Ankara, Aile Tüketici Hizmetleri, 2011, syf.1-55, Pdf. TEZLER: Özkardeş, Adile, Yaşlılık ve Sorunları, Kadir Has Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 36 syf. Öğr. Gör. Sevinç Göksu. Doktora: Özcan, Mustafa, Aktif Yaşlanmaya Yönelik Sosyal Güvenlik Politikaları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD., 2009, 260 syf., Prof. Dr. Kadir Arıcı, Doktora, Pdf. Yüksek Lisans: Dinç, Z.; N., Gülşen, Halk Eğitimi Açısından Yaşlılık, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1985, 150 syf.y. Lisans, Aslan, Gamze, Değişen Toplumsal Konum Örneği: Yaşlılık, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 2004, 183 syf. Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu, Y.Lisans. Yapıcıoğlu, Arzu, Modernleşme Süreci ve Yaşlılık: İki Yerleşim Yerinde Modernitenin Yaşlılığa Etkileri, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 2009, 145 syf. Prof. Dr. Nurgün Oktik, Y. Lisans, Pdf. Lisans Bitirme Tezi: Parlak, Ömer, Yaşlılık Dönemi, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1997, Lisans(Yayınlanmamış). Tıpta Uzmanlık: Baysan, Nimet Pınar, Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2008, 383 syf. Prof. Dr. Erhan Eser, Tıpta Uzmanlık, Pdf. 2) İleri Yaş/65 Yaş Üzeri /65 Yaş Üzeri Yaşlılık Materyal Türü Toplam Kitap Makale Tez Bu konu başlığında yapılan çalışmalara baktığımızda yıllara göre çok az denebilecek çalışmalar kaleme alınmıştır. Toplamda 18 makale, 8 kitap ve 10 tez kaleme alınmıştır. Tezler 2 doktora, 4 yüksek lisans, 3 tıpta uzmanlık ve 1 bitirme tezinden oluşmaktadır. Çalışmaların en yoğun olduğu yıllar yılları olmakla beraber bu konu başlığı altında çalışmaların hiç kaleme alınmadığı yıllar ise yılları arası olduğu görülebilecektir. Bu konu başlığı altında yapılan çalışmalar daha çok yaşlı sağlığı alanında yapılan çalışmalara denk gelmektedir. Özellikle yaşlılar psiko-sosyo-ekonomik açıdan ele alınmışlardır

13 KİTAP: Demircioğlu, Nurten, Malatya Kent Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Yaşlı Kadınlarda Fonksiyonel ve Sosyal Yaşam Aktivitelerinde Kısıtlılık ve Yaşam Kalitesi. Kurucu (Mandıracıoğlu), Aliye, Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 65 Yaş Üzeri Populasyon Medikososyal Sorunlar, Bilginer, B.; Tuncer, A.; Apan, E., V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı İsimli Kitap İçinde, Adana Huzurevi ve Yeni Baraj Sağlık Ocağı Bölgesi ndeki 65 yaş ve Üzeri Yaşlıların Demografik Özellikleri, İstanbul, , Yaşlılık Gerçeği: 65 Yaş Üzerindeki Kişilerin Sağlık Durumları, Fiziksel Aktiviteleri ve Sosyal Yaşamları Üzerine Bir Araştırma, Ankara, 2004, 159 syf. Karalar, Filiz, Erzurum İl Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Populasyonda Depresyon Yaygınlığıyla İlişkili Faktörler, Erdil, Fethiye; Çelik-Şenol, S.; Baybuğa-Subaşı, M., Yaşlılık ve Hemşirelik Hizmetleri. Yaşlılık Gerçeği: 65 Yaş Üzerindeki Kişilerin Sağlık Durumları, Fiziksel Aktiviteleri ve Sosyal Yaşamları Üzerine Bir Araştırma, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2004, syf Gökçe-Kutsal, Yeşim, Yaşlanan Dünyanın Yaşlanan İnsanları, 65 Yaş Üzeri Yaşam Rehberi, (1. baskı), İçinde (ss.36-42), İstanbul, Meditime Ltd. Şti. Yayını, Acıbadem Huzurevi, 65 Yaş Üzeri Yaşam Rehberi, İstanbul, Acıbadem Huzurevi, 2010, syf.1-104, Pdf. İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir 4. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2012, 88 syf. MAKALE: Kısacık, Ahmet, Sivas İl Merkezinde İkamet Eden 60 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Demografik, Ekonomik, Sosyal, Sağlık ve Duygusal Durumları, Sivas, syf Hocaoğlu, Çiçek, İleri Yaşta Görülen Psikotik Bozukluklar, Trabzon, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001, 2(2), syf , Pdf. Diker, Jale; Etiler, Nilay; Yıldız, Mustafa; Şeref, Besim, 65 Yaş Üzerindeki Kişilerde Bilişsel Durumun Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Kalitesi ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Bir Alan Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001, 2(2), syf Bilir, Nazmi; Aslan, Dilek; Göngör, N.; ve ark., Ankara da Altındağ Sağlık Ocağı Bölgesine Bağlı Sakarya Mahallesi nde Yaşayan 65 Yaş Üzeri Kişilerin Bazı Sağlık ve Sosyal Durumlarının Saptanması, Ankara, Geriatri, 2002,5(3), syf Özcebe, Hilal; Sönmez, Rıza; Atasoy, Ajlan; Dede, Özgür; Demir, Ahmet; Fakıoğlu, Ender; Yılmaz, Nasır, Ankara Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesi Anadolu Mahallesinde 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Sağlık Hizmeti Kullanımının Değerlendirilmesi, Ankara, 2003, 6(1), syf.2-22, Pdf. Bilir, Nazmi; Özcebe, Hilal; Vaizoğlu, Songül; Aslan, Dilek; Subaşı, Nüket, Van İli Kent Merkezinde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sigara İçme Durumları, Ankara, Türk Geriatri Dergisi, 2004, 7(2), syf.74-77, Pdf. -, Isparta Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Bakım ve Sosyoekonomik Durumlarına Bir Bakış, Sağlık ve Toplum, 2005, 15(3), syf Kişioğlu, A. Nesimi; Öztürk, Mustafa; Uşkun, Ersin; Uzun, Ertan, Isparta Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Bakım ve Sosyoekonomik Durumlarına Bir Bakış, Isparta, Sağlık ve Toplum, 2005, 15(3), syf Ünal, Gülseren; Bilge, Ayşegül, İleri Yaş Grubunda Yalnızlık, Depresyon ve Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi, Türk Geriatri Dergisi, 2005, 8(2), syf Fadıllıoğlu, Çiçek; Özer, Serap, 65 Yaş ve Üzeri Bir Grup Yaşlının Aile Sağlıklarının, Sosyal Ağlarının ve Algıladıkları Aile Sistemleri

14 nin Değerlendirilmesi, Türk Geriatri Dergisi, 2006, 9(3), syf , Pdf. Cicioğlu, İbrahim; Yüksek, Selami, Yaş Arasındaki Sağlıklı Erkeklerin Bedensel Uygunluk Düzeylerinde Yaşlanmaya Bağlı Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006, 11(2), syf Özer, Serap; Çiçek, Fadıloğlu, 65 Yaş ve Üzeri Bir Grup Yaşlının Aile Sağlıklarının, Sosyal Ağlarının ve Algıladıkları Aile Destek Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Denizli, Türk Geriatri Dergisi, 2006, 9(3), syf , Pdf. Şahbaz, Muazzez; Tel, Hatice, Evde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Bağımlılık Durumu İle Ev Kazaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sivas, İzmir, 2006, 9(2), syf.85-93, Pdf. Tel, Hatice; Tel, Havva; Sabancıoğulları, Selma, Evde ve Kurumda Yaşayan 60 Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Yalnızlık Yaşama Durumu, Konya, Geriatri, 2006, 9(1), syf.34-40, Pdf. Büyükkayacı Duman, Nuriye; Özhan Elbaş, Nalan, 65 Yaş ve Üstündeki Kadınların Kadın Sağlığına Yönelik Sorunlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Çorum-Ankara, Türk Geriatri Dergisi, 2009, 12(29), syf.62-71, Pdf. Bingöl, Gülay; Demir, Ayşen; Karabek, Remziye; Kepenk, Betül; Yıldırım, Nurdane; Kaytaz, Elif Gizem, Bazı Değişkenler Açısından 65 Yaş Üstü Bireylerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi, Amasya, Göztepe Tıp Dergisi, 2010, 25(4), syf , Pdf. Çivitçi, Şule; Ağaç, Saliha, 60 Yaş ve Üzeri Yaşlı Erkeklerin Giysi Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2010, 7(1), syf , Pdf. Arslantaş, Hülya; Ergin, Filiz, Yaş Arasındaki Bireylerde Yalnızlık, Depresyon, Sosyal Destek ve Etki Eden Faktörler, İstanbul, Türk Geriatri Dergisi, 2011, 14(2), syf , Pdf. Top, Mehmet; Tarcan, Menderes; Tekingündüz, Sabahattin; Güler, Hasan, 65 Yaş ve Üzeri Yatan Hastaların Hasta Tatmininin Değerlendirilmesi: İzmir İli Örneği, Eskişehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011, 6(1), syf , Pdf. TEZLER: Doktora: Bilginer, Birgül, Adana Huzurevi ve Yenibaraj Sağlık Ocağı Bölgesindeki 65 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Medikososyal Sorunları, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, 1996, 71 syf. Prof. Dr. Ahmet Tunçer, Doktora. Doğan, Hülya, Samsun İli Tekkeköy İlçesinde Yaşayan 65 Yaş Üzeri Kişilerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011, 106 syf. Şennur Dabak, Doktora. Yüksek Lisans: Kılıç, Zenciye, Yalnız Ya da Aile Bireyleri İle Yaşamlarını Sürdüren 65 Yaş ve Üstü Bireylerin Günlük Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000, 84 syf. Y.Lisans(Yayınlanmamış). Emircioğlu, Nurten, Malatya Kent Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Yaşlı Kadınlarda Fonksiyonel ve Sosyal Yaşam Aktivitelerinde Kısıtlılık ve Yaşam Kalitesi, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2000, 82 syf. Y. Lisans. Erdoğdu, Dilber, Bir Huzurevinde Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 2004, 109 syf. Doç. Dr. Nermin Olgun, Y. Lisans. Ceylan, S., Kayseri Nuh Naci Yazgan Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Bireylerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, 2005, Yrd. Doç. Mürüvvet Başer, Y.Lisans

15 Tıpta Uzmanlık: Ekici, İsmail, Elazığ İli Abdullahpaşa Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Nüfusta Demans Prevalansı ve Demans Alt Grupları, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 2002, 65 syf.yrd. Doç. Dr. Serpil Bulut, Tıpta Uzmanlık, Şahin, Adile, Erzurum İl Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Populasyonda Bilişsel Bozukluklar ve Demansın Yaygınlığı ve İlişkili Etmenler, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 2004, 75 syf. Prof. Dr. İsmet Kırkpınar, Tıpta Uzmanlık, Ertekin, Ayfer, Erzurum İl Merkezi 65 Yaş ve Üzeri Alzheimer Hastalığı Prevalansının Araştırılması, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 2012, 119 syf. Doç. Dr. Hızır Ulvi, Tıpta Uzmanlık. Bitirme Tezi: Tekin, M.; Ve Arkadaşları, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Kimsesiz ve Güçsüz Yaşlıların Sosyo-Ekonomik ve Psikolojik Durumları İle İlgili Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Akademisi, 1978, Bitirme Tez. 3) Geriatri/Gerontoloji/Sosyal Gerontoloji/Sosyal Hizmet ve Gerontoloji Materyal Türü Toplam Kitap Makale Tez Bu konu başlığında yapılan çalışmaların yoğunluğunu ilk sırada makaleler oluşturmakta ardından kitap çalışmaları gelmektedir. Toplamda 32 makale ve 24 kitap çalışması bulunmaktadır. Tez çalışması ise yalnız 1 adet doktora tezinden oluşmaktadır. Tez alanında sayının bu kadar düşük olması gerontoloji alanının üniversitelerde henüz tam olarak yaygınlık kazanmaması ile doğrudan ilintili gözükmektedir. Özellikle yine yılları çalışmaların yoğun olduğu gözlenmektedir. Özellikle bu alanda çok eser vermeleri açısından öne çıkan isimler; İsmail Tufan, Yeşim Gökçe Kutsal, Velittin Kalınkara, Vedia Emiroğlu dur. KİTAP: Göksel, Sibel Ülker, Geriatride Sık Rastlanan Tıbbi Sorunlar, İzmir. Tufan, İsmail, Gerontolojiye Giriş, 142 syf. Pdf. Tufan, İsmail, Türkiye de Gerontoloji, 11 syf. Pdf. Kayahan, Şefik, Geriatri İhtiyarlarının Biyolojisi ve İhtiyarlığın Klinik Özellikleri, İstanbul, Hilal Matbaası, 1970, syf.412. Duyan, Veli, Yaşlılık ve Gerontolojik Sosyal Hizmet, Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu na Armağan Kitabı, Ed: Erkan,Gönül.; Işıkhan, Vedat, Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmet Yüksek Okulu Yayını 6., 2000, syf Çetin, A., Geriatriklerde Yaşam Kalitesi ve Rehabilitasyon, Geriatri 2002 Sempozyumlar Bildirileri Kitabı İçinde, (Ed.) Gökçe-Kutsal, Yeşim, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2001, syf Arslan, Ş.; Gökçe Kutsal, Yeşim, Geriatri ve Etik. In: Yaşama Dair Etik Bir Bakış, Ankara, Tabip Odası Yayınları, 2002, syf Ateşkan, Ü., Türkiye de Geriatrik Uygulamalar ve Hedefler, I. Ulusal Geriatri Kongresi Bildiri Kitabı, 30 Ekim- 3 Kasım 2002, Antalya, Aydınalp, K., Hollanda da Geriatri ve Yaşlı Bakımı, I. Ulusal Geriatri Kongresi Bildiri Kitabı, 30 Ekim- 3 Kasım 2002, Antalya, Koçar, İ. Hakkı, Yaşlı Dünyada, Yaşlılık ve Geriatrik Tıp, I. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2002, syf.3-6. Onat, Ümit, Gerontoloji, Geriatri ve Sosyal Hizmet, Antalya, I. Ulusal Geriatri Kongresi,

16 Tatar, M., Geriatri Merkezlerinin Örgütlenmesi, Geriatri, (Ed.) Yeşim Gökçe Kutsal, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, 2002, syf Bulut, A.; Yavuz, B. B.; Yücel, H.; Çevik, B. B.; Aydemir, N.; Ülger, Z.; Şener, D.; Halil, M.; Cankurtaran, M.; Uyanık, M.; Kayıhan, M.; Arıogul, S., Geriatri Ekip Çalışması-III: Beslenme Değerlendirilmesi 3. Ulusal Geriatri Kongresi, Gökçe Kutsal, Yeşim, Geriatri (Ed.). Yeşim Gökçe Kutsal, Ankara, Güneş Tıp Kitabevi, Karadakovan, A., Ülkemizde Geriatri Hemşireliği, Ankara, Türk Geriatri Vakfı Yayını, Arıoğlu, Servet, Geriatri ve Gerontoloji, Ankara, Medikal ve Nobel Tıp Kitap Sarayı, Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü, Geriatri ve Gerontoloji / Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (GEBAM), Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi, Geriatri Derneği, Ankara, INIA/GEBAM ve Geriatri Derneği, 2006, syf.303. Fadıllıoğlu, Çiçek, İleri Geriatri Hemşireliği, İzmir, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2006, syf Dişçigil, Güzel, Aile Hekimleri İçin Geriatri El Kitabı, Aydın, Demli, Ş., Geriatrik Yaş Grubunda Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Önemi, Ankara, Türk Tabipler Birliği Yayınları, 2007, syf Danış, Mehmet Zafer, Geriatri ve Gerontoloji II, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi Yayını, , Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri, Ankara, Aizhemier Vakfı ve Geriatri ve Gerontoloji Derneği, , Almanya da ve Türkiye de Yaşlılar ve Yaşlılık Politikaları, Ankara, 2010, 155 syf. Tufan, İsmail, Birinci Türkiye Gerontoloji Atlası. Yaşlıların Objektif Yaşam Koşulları ve Sübjeltif Yaşantılar. Geroatlas: Sonuç Raporu: Temel Bigiler ve Bulgulardan Örnekler, Antalya, TÜBİTAK, 2010, 214 syf. Pdf. Can, Rana, Tıp Etiği Çerçevesinde Geriatri ve Gerontoloji Alanlarında Umut Yönetimi, Kalınkara, Velittin, Temel Gerontoloji: Yaşlılık Bilimi, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 2011, 340 syf. Akademik Geriatri Derneği, 5.Geriatri Kongresi Kitabı, Antalya, Akademik Geriatri Derneği, 2012, 150 syf. Pdf. MAKALE: Gül, Hakan Leven; Evcili, Gökhan; Karadaş, Ömer; Gül, Elif Sultan, Geriatrik Depresyon ve İlişkili Risk Etkenleri: Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Depresfi Belirti Düzeyi, İstanbul, syf.1-3, Pdf. Emiroğlu, Vedia, Sosyal Gerontoloji Çalışmalarında Kurumsal Yaklaşımlar ve Araştırma Bulguları, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 1984, 2(1-3), syf.3-11, Pdf. Gökçe Kutsal, Yeşim; Çakmakçı, M.; Ünal, S., Geriatri, Ankara, Hekimler Yayın birliği, 1997, 1(2), syf Arslan, Şule; Gökçe-Kutsal Yeşim, Geriatride Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Ankara, Türk Geriatri Dergisi, 1999, 2(4), syf , Pdf. Aydın, Zeynep Dilek, Yaşlanan Dünya ve Geriatri Eğitimi, Ankara, Türk Geriatri Dergisi, 1999, 2(4), syf , Pdf. GEBAM, GEBAM Etkinlik Bülteni , Ankara, GEBAM, 2000, syf.1-16, Pdf. Gökçe Kutsal, Yeşim; Y. Aydın E.; Güç, O.; Güler, Ç., Geriatri, Ankara, Hacettepe Tıp Dergisi, 2000, 31(1), syf Gökçe-Kutsal, Yeşim, Neden Geriatri, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Gebam Bülteni, Akın, Belgin; Seviğ, Ümit; Karataş, Nimet, Türkiye de Gerontoloji Hemşireliği Eğitimi: Bir Sertifika Eğitim Programı Geliştirme 30 31

17 Çalışması-Deneyimler ve Eğitim Programı Önerisi, Antalya, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 5(1), syf.40-43, Pdf. Tufan, İsmail, Türkiye de Gerontoloji, Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002, syf.1-11, Pdf. Göksoy, T., Geriatrik Rehabilitasyon, Klinik Aktüel Tıp, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 2004, 4(?), syf Tufan, İsmail, Geronto-Sosyoloji, Ankara, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2004, 15(1), syf Çakmak, Bahar; Yıldız Aydın, Filiz; Aktaş, İlknur; Akgün, Kenan; Eryavuz, Merih, Geriatrik Hastalarda Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, İstanbul, Türk Geriatri Dergisi, 2004, 7(4), syf , Pdf. Bilgin, Nursel, Gamsız; Mert, Ercan, Geriatrik Yaş Grubu Adli Olguların Özellikleri, Türk Geriatri Dergisi, 2005, 8(2), syf , Pdf. Dişçigil, Güzel; Gemalmaz, Ayfer; Başak, Oktay; Gürel, F. Serdar; Tekin, Nil, Birinci Basamakta Geriatrik Yaş Grubunda Depresyon, Aydın, Türk Geriatri Dergisi, 2005, 8(3), syf , Pdf. Akyüz, Gülseren, Geriatrik Hastalarda Yaşam Kalitesi, İstanbul, Rehabilitasyon Dergisi, 2006, 52(Özel Ek A), syf.a57-a59, Pdf. Koçman, Asuman, Sosyal Gerontoloji ve Görevleri, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2006, 17(1), syf , Pdf. Mert, Ertan, Geriatrik Hastaların Acil Servis Kullanımı, Mersin, 2006, 9(2), syf.70-74, Pdf. Demli, Recep Şamih, Geriatrik Yaş Grubunda Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Önemi, Ankara, Geriatri, Türk Tabipler Birliği Yayını, 2007, syf Ceceli, Esma; Kocaoğlu; Güven, Deniz; Okumuş, Müyesser; Gökoğlu, Figen; Yorgancıoğlu, Rezan, Geriatrik Hastalarda Denge, Yaş ve Fonsiyonel Durum İlişkisi, Türk Geriatri Dergisi, 2007, 10(4), syf , Pdf. GeroBilim, Gerobilim, Ankara, Uluslar arası Hakemli Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Dergisi, 2007, 1(1), syf.0-113, Pdf. Şahin Cankurtaran, Eylem; Cankurtaran, Mustafa, Geriatrik Depresyon ve Yaşlılık Psikozu, Ankara, İç Hastalıkları Dergisi, 2007, 14(1), syf.55-68, Pdf. Yavuz, Burcu Balam, Geriatrik Değerlendirme ve Testler, Ankara, İç Hastalıkları Dergisi, 2007, 14(1), syf.5-17, Pdf. Tufan, İsmail; Kezban, Çelik, Gerontoloji ve Geriatri Türkiye de 21. Yüzyılın Bilimleri Olabilecek Mi?, Sendrom, 2008, 20(7-8), syf Asharaf, Salam, Geriatrik Bakım Hizmetlerini Kurgulama, Libya, Türk Geriatri Dergisi, 2009, 12(1), syf.31-35, Pdf. Beriat, Güçlü Kaan; Ungan, Mehmet; Özkan, Soner, Geriatrik Hastalarda İşitmenin Değerlendirilmesi, Ankara, 2009, syf , Pdf. Burcu Balam, Yavuz; Cankurtaran, Mustafa; Arıoğul, Servet, Alzheimerli Hastaya Geriatrik Yaklaşım, Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel, 2009, 2(1/Özel Sayı: Alzheimer Hastalığı), syf Savaş, Sumru; Akçiçek, F., Kapsamlı Geriatrik Değelendirme, İzmir, Ege Tıp Dergisi, 2010, 49(3), syf.19-30, Pdf. Alptekin, Duygu, Gerontososyoloji Ekseninde Yaşlılık Sürecinin Sosyo-Ekonomik Boyutları, Konya, Yardım ve Dayanışma Dergisi, 2011, 2(3), syf.7-15, Pdf. Türk Geriatri Dergisi, Geriatri, (Ed.):Yeşim Gökçe-Kutsal, Ankara, Türk Geriatri Dergisi, 2012, 15(Özel Sayı), syf.1-148, Pdf. Beğer, Tanju, Geriatri: Klinik Gelişim, İstanbul, Klinik Gelişim, 2012, 25(3), syf.1-112, Pdf. Kuyumcu, Mehmet Emin; Yeşil, Yusuf; Cankurtaran, Mustafa, Geriatrist Gözüyle İnterdisipliner Ekip, Ankara, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2012, 23(2), syf , Pdf. Önal Dölek, Bilge, Geriatrik Hizmetlerde Ekip Çalışması ve Geriatrik Ekipte Sosyal Çalışmacı, Malatya, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2013, 24(1), syf , Pdf

18 TEZLER: Doktora: Can, Rana, Tıp Etiği Çerçevesinde Geriatri ve Gerontoloji Alanlarında Umut Yönetimi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etiği Anabilim Dalı, 2011, 160 syf. Prof. Dr. İlter Uzel, Doktora. Önal Dölek, Bilge, Türkiye deki Üniversite Hastanelerindeki Geriatri Bilim Dallarına Bağlı Geriatri Ünitelerinde Verilen Hizmetin Sosyal Hizmet Temellinde Değerlendirilmesi, Ankara, Doktora 4) Yaşlılıkta Alzheimer/Demans(Bunama)/Parkinson/Unutkanlık Materyal Türü Toplam Kitap Makale Tez Bu konu başlığı altında yapılan çalışmalar tasnif edildiğinde 91 makaleye 42 kitaba ve 11 teze ulaşılmıştır. Tezler ise 1 doktora, 2 yüksek lisans, 3 uzmanlık, 4 tıpta uzmanlık tezi olarak kaleme alındığı tespit edilmiştir. Çalışmaların yoğunluğu yılları arasını teşkil etmektedir. Bu konu başlığı altında çalışmaların tespit edilemediği yıllar ise arasıdır. Bu alanda çalışmaların özellikle Alzheimer ve demans teması altında yoğunluk kazanmış olduğu tespit edilmiştir. KİTAP: Karaman, Yahya, Demanslar, İstanbul, Sigma Publishing, 486 syf. L.Hauser, Stephen; Çelik, Mustafa; Kurşun, Oğuzhan, Harrison Nöroloji: Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar, Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, 21 syf. Önür, Nesteren, 36 Saatlik Gün Alzheimer Hastalığı ve İleri Yaşta Bellek Kaybı Olan Kişilerin Bakımında Hasta Yakınları İçin Rehber, Yücel Yayıncılık, 278 syf. Sezgen, Deniz, Alzheimer Hastalığı Bakım El Kitabı, 168 syf. Doksat, M. Kerem, Demansiyel Sendromlar ve Tedavileri, İstanbul, Cerrahpaşa Yayın Birliği, 1989, 72 syf. Ciğeroğlu, Osman, Parkinson Hastalığı ve Demans, İstanbul, 1996, 53 syf. Aştı, Nesrin (Özkan), Demans (Bunama) ve Başa çıkma Yolları El Kitabı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 1997,110 syf. Pdf. Emre, Kumral; Kutay, Fatma Z., Alzheimer Hastalığı, İzmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000, 107 syf. Gauthier, Serge, Alzheimer Hastalığının Farmakoterapisi, (Ed): Büyükkal, Banu, İstanbul, Efor Matbaası, 2000, 166 syf. Scinto, Leonardo M. F, Ailzheimer Hastalığının Erken Tanısı, İstanbul, Tümay Yayıncılık, 2000, 359 syf. Aricep Deneyimleri, Alzheimer Hastalığının Uzun Dönem Tedavisi, 2001, 32 syf. Özmenler, K. N., Yaşlılık Çağında Depresyon, Geriatrik Sendromlar, Ankara, Gata Geriatri Bilim Dalı, Gata Basımevi, 2001, syf Bilgiç, Bahar, Erken Evre Alzheimer ve Hafif Kognitif Bozukluk Tanılı Hastaların Klinik Özellikleri ve Laboratuavar, Cayton, Harry, Sorularla Alzheimer, İstanbul, Kapital Medya A.Ş., 2002, 158 syf. Edirne, Tamer, Demans Tanı ve Tedavisi, Ankara, [y.y.]: [m.y.], 2002, 32 syf. Karaman, Yahya, Alzheimer ve Diğer Demanslar, Kayseri, [Y.Y.]: Santa Farma İlaç A.Ş., 2002, 449 syf. Tomanbay, İlhan, Sosyal Rehabilitasyon-Sosyal Geriatri, (Ed: Yeşim Gökçe Kutsal), İstanbul, Turgut Yayınları, Arsava, M.; Alzheimer, Alois, Alzheimer ve Diğer Demanslar Kitabı İçinde. Selekler Kaynak (Ed.), Güneş Kitabevi, 2003, syf.1-3. Kuzu, Nevin; (Gördeles) Beşer, Nalan; Şahiner, Türker, Alzheimer ve 34 35

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU KONGRE KURULLARI ONUR KURULU Dr. Hasan CANPOLAT - Denizli Valisi Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ - Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI - PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı DÜZENLEME KURULU Eşbaşkanlar

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ Uygulama Danışmanı Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Prof. Dr. İlhan TOMANBAY Zühal ŞAHİN- Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Murat AKKAYA- Hande ALBAYRAK- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ Uygulama Danışmanı Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Prof. Dr. İlhan TOMANBAY Zühal ŞAHİN- Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Murat AKKAYA- Hande ALBAYRAK- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler 10:00 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 SADİ AYDIN Park ve Bahçeler Müdürlüğü 10:30 1 HANİFE BİRGÖZ İşletme ve İştirakler

Detaylı

Aşağı Öveçler Mah. Kabil Cad. No: 50/9 Çankaya/ANKARA Tel: (0.312) 481 21 00 - (0.312) 481 21 02 Faks: (0.312) 481 21 07 Web:

Aşağı Öveçler Mah. Kabil Cad. No: 50/9 Çankaya/ANKARA Tel: (0.312) 481 21 00 - (0.312) 481 21 02 Faks: (0.312) 481 21 07 Web: Değerli Firma Temsilcileri, Dünyamız her geçen gün yaşlanmakta, yaşlanan dünya ile birlikte beklenen yaşam süresi uzamakta ve yaşlı insanların toplum içindeki oranı giderek artmaktadır. Ülkemizde yaşlanma

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ Merkez Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ Merkez Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü 2009-2010 AÖL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 20101110 ZAFER BAYRAM 20101127 ERDİ ÖZTÜRK 20101161 METEHAN KAYA 20101173 SIRAT ÖZENER 20101189 ALİM ŞEKER 20101206 MUSTAFA ENES KARAMAN

Detaylı

2018-TUS 2. DÖNEM EK TERCİH KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2018-TUS 2. DÖNEM EK TERCİH KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitedeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 100211015 ADIYAMAN Acil Tıp K 3 100290052 ADIYAMAN Adli Tıp K 1 100290053 ADIYAMAN Çocuk Cerrahisi K 1 100211042 ADIYAMAN

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ. Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Rektörü, Türkiye (Teşrifleri Halinde)

KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ. Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Rektörü, Türkiye (Teşrifleri Halinde) KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ 08.00-09.00 KONGRE KAYIT 09.00-09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI ANA SALON Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Rektörü, (Teşrifleri Halinde) Prof. Dr. Bumin Nuri

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ NDE YILLARI ARASI BASILAN KİTAPLAR

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ NDE YILLARI ARASI BASILAN KİTAPLAR EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ NDE 1991-2018 YILLARI ARASI BASILAN KİTAPLAR 2018 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BASIM YILI: 2015 EDİTÖRLER: Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN Şenay KAYMAKÇI

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN Grup No: ED : Kırklareli Anadolu Lisesi 9000 AHMET DOĞAN 90009 ALİCAN YILDIZ 90006 FATMA ERDOGAN 900070 EMRE KANAT

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2016 YILINDA KATILDIĞI TANITIM FUARLARI VE ETKİNLİKLERİ YURTDIŞI FUAR 2016 Uluslararası tanıtım programı kapsamında Turkish

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2016 YILINDA KATILDIĞI TANITIM FUARLARI VE ETKİNLİKLERİ YURTDIŞI FUAR 2016 Uluslararası tanıtım programı kapsamında Turkish HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2016 YILINDA KATILDIĞI TANITIM FUARLARI VE ETKİNLİKLERİ YURTDIŞI FUAR 2016 Uluslararası tanıtım programı kapsamında Turkish Universities-Colleges Admissions Service (TRUCAS) tarafından

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.01.2017 01 2017 01/01-12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Hakan KOÇ başkanlığında 06.01.2017 tarihinde saat 10.30 da toplanarak

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 282048 HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 521897 MUSTAFA ÇÖMEZ 4 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi.

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi. Sayfa : 1-6 Adı 27566513768 BATUHAN SAMANTIR NORMAL 108710015 Sınıf RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) 60589519508 AYŞE GÜRCAN NORMAL 108610273 Gıda Mühendisliği PAMUKKALE 45817614354 AYŞE EMRE NORMAL 101510241

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : 19.08.1978 3. Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Derece Bölüm Üniversite Lisans İşletme Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2006 Lisansüstü

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - POLATLI) 2018 YILI SON

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - POLATLI) 2018 YILI SON Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı Fakülte/MYO Adı MUSTAFA RAMAZAN AYDIN BARIŞ PEHLİVAN İnşaat Teknolojisi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Sivrihisar Meslek Türk Dili ve Edebiyatı ERCİYES (KAYSERİ) Edebiyat ZELİHA

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Yaşlılarda Fiziksel Aktivite

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Yaşlılarda Fiziksel Aktivite 1. GRUP : YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ve SAĞLIKLI YAŞLANMA BAŞKAN : Uzm. Dr. Ümit ATEŞKAN SEKRETERLER : Doç. Dr. Zeynep Dilek AYDIN Uzm. Fzt. Burcu FIRAT MEB müfredat programına kronik hastalıklar

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü. Başkan

Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü. Başkan ONURSAL KURUL Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Başkan Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU Başkan

Detaylı

Sıra No Ad Soyad. Tercih Edilen Üniversite BAŞVURU UYGUNLUK DENETİMİ VE BAŞVURU SONUCU. Ortala ması. Bölüm. 1 Mikail Orhan

Sıra No Ad Soyad. Tercih Edilen Üniversite BAŞVURU UYGUNLUK DENETİMİ VE BAŞVURU SONUCU. Ortala ması. Bölüm. 1 Mikail Orhan Sıra No Ad Soyad 1 Mikail Orhan 2 emre can sarı Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı 3 Eda Tertemiz Yiyecek ve İçecek ciliği 4 esma biz pdr Sınıf Not Ortala ması Tercih Edilen Üniversite 2 2,73 Adnan Menderes

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Spor Toto Salon Türkiye Yürüyüş Şampiyonası

Spor Toto Salon Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : U14 Erkek U16 Erkek U18 Erkek U20 Erkek Büyük Erkek 7 15 21 8 8 Tarih : 13 Ocak 2018 Katılan Sporcu Sayısı : 1.SERİ Büyük Rekor:

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz. 1

*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz. 1 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Şehir Hastanesi 706800101 ADANA Acil Tıp K 1 706810010 ADANA Beyin Ve Sinir Cerrahisi K 2 706800107 ADANA Genel Cerrahi

Detaylı

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 05.01.2018 01 2011 01/01 05 Enstitü Kurulumuz 05.01.2018 tarihinde Enstitü

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI 2+2-0 Öğr. Gör. Ali Kemal YILMAZ AD-15 15:30-19:30 2+2-0 Öğr. Gör. Murat TÜRKAN AD-15 08:30-12:30 Rehberlik 2-0-0 Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL AD-15 13:30-15:30 Doç. Dr. Vedat AYAN AD-15 Doç. Dr. Selami YÜKSEK

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PRG ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAVI İMZA LİSTESİ

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PRG ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAVI İMZA LİSTESİ II.YARIYIL/PDF705(Türkçe)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 0 Grubu Öğretim Elemanı: Yard. Doç. Dr. YUSUF LEVENT ŞAHİN Toplam Öğrenci Sayısı: *****5248 ASLIHAN ÖZDEMİR II.YARIYIL/PDF705(Türkçe)Öğretim

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Program Adı 1 HALİL AKALIN 2 AYKUT ÖKSÜZ 4 RIZA ARSLAN ÇOLAKOĞLU 5 AYBERK AKTAŞ 6 AHMET ÇETİN 7 NURETTİN ÇETİN 8 SERENAY GASER 9 AHMET SEÇKİN YAVUZBAŞ 10 MERVE ÜNVER 11 İLKNUR AYDIN

Detaylı

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007).

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007). Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 22.11.1983 Ankara Yabancı Dil: İngilizce, Almanca. Eğitim Özgeçmişi: İlköğrenim: Çizmeci İlköğretim Okulu (1991-1995). Ortaöğrenim: Kalaba Anadolu Lisesi

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

ÖZDEĞERLENDİRME PLANI S.NO: 1 Denetlenecek Bölüm Kurumsal Yapı 2 Kalite Yönetimi 3 Doküman Yönetimi 4 Risk Yönetimi 5 Güvenlik Raporlama Sistemi 6 Acil Durum ve Afet Yönetimi 7 Eğitim Yönetimi Denetim Konuları Planlanan 1.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK ADEK ÜYELERİ Başkan Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Üyeler Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK Prof. Dr. Mikdat

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL

ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL Sağlık bilimlerinde süreli yayınlar bilimsel iletişim ortamlarının yaratılmasında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

Yarışma Adı : SPOR TOTO KULÜPLER ARASI YÜRÜYÜŞ LİGİ YARIŞMALARI MERSİN. Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin Atletizm İl Temsilciliği

Yarışma Adı : SPOR TOTO KULÜPLER ARASI YÜRÜYÜŞ LİGİ YARIŞMALARI MERSİN. Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin Atletizm İl Temsilciliği SPOR TOTO KULÜPLER ARASI YÜRÜYÜŞ LİGİ YARIŞMALARI Yarışma Adı : SPOR TOTO KULÜPLER ARASI YÜRÜYÜŞ LİGİ YARIŞMALARI Mesafe : 3 KM. Kategori : U16 KIZ Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati : 31 Mart 2018 10:30

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E.

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 12330304 Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. 2. 12330303 Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. 3. 12330178 Kardelen

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

75,27 69,00 66,69 YEDEK-1 66,46 YEDEK-2 63,29 62,54 62,49 8 AYŞİN BUYRUKOĞLU ZİLE MYO 71, ,15 67,80 20,34 44,00 15,40 60,89 57,45 55,50 53,17

75,27 69,00 66,69 YEDEK-1 66,46 YEDEK-2 63,29 62,54 62,49 8 AYŞİN BUYRUKOĞLU ZİLE MYO 71, ,15 67,80 20,34 44,00 15,40 60,89 57,45 55,50 53,17 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI İLAN TARİHİ : 19.02.2016-04.03.2016 TARİHİ : 14 Mart 2016 Pazartesi ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PR. ÖĞRETİM VLİSİ KADRO ADEDİ : 2 İLAN NO : 1007318

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Dok. Kod:KY.LS.40 Yayın Tarihi:05.04.2017 Revizyon. No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:5 DEĞERLENDİRME

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

10-11 Aralık Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi 2.Grup Öğrencileri Vize Programı

10-11 Aralık Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi 2.Grup Öğrencileri Vize Programı 10-11 Aralık Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi 2.Grup Öğrencileri Vize Programı Açıklamalar Sınava girecek öğrencilerin sorulduğunda öğrenci kimliklerini göstermeleri zorunludur. Kimliğini getirmeyen

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN:

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 2 HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ ARA SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ ARA SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ ARA SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) 21 KASIM 2015 CUMARTESİ SAAT 12:00 Derslik No Kapasite Ders Kodu

Detaylı

Alp Üçok Haldun Soygür

Alp Üçok Haldun Soygür Alp Üçok Haldun Soygür Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi No: 12 Şizofreni Tedavi Kılavuzu Türkiye Psikiyatri Derneği (Tanıtım için yapılacak alıntılar dışında Türkiye Psikiyatri Derneği nin yazılı izni

Detaylı

ISBN: Editörler: Alp Üçok Haldun Soygür. Seri Editörü: Doğan Yeşilbursa Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı

ISBN: Editörler: Alp Üçok Haldun Soygür. Seri Editörü: Doğan Yeşilbursa Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Şizofreni Tedavi Kılavuzu Türkiye Psikiyatri Derneği (Tanıtım için yapılacak alıntılar dışında Türkiye Psikiyatri Derneği nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.) ISBN: 978-9944-5835-7-2

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP. Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER

3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP. Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER 3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Ali KUYAKSİL Öğr. Gör. Erkan ALSU Kasım

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik Yılı Bahar Dönemi UZEM Bölüm Koordinatörleri

Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik Yılı Bahar Dönemi UZEM Bölüm Koordinatörleri Ortak Zorunlu Dersler Bartın Üniversitesi Bölüm Adı Bölüm/Program Koordinatörü UZEM Koordinatörü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okt. Özgür TİLBE Türk Dili Okt. Dr. Can ŞEN Okt. Dr. Can ŞEN Yabancı

Detaylı

2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup)

2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup) 2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup) Katılımcının Adı Soyadı Görev Yeri 1 M.Fikret SERİN Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2 EMİNE KAYA Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 3 Aslı AYGEL ÖNER Ankara İl Sağlık

Detaylı

Fizik Grubu Asil Liste DEU

Fizik Grubu Asil Liste DEU Fizik Grubu Asil Liste DEU 1 PINAR YEŞİM YILDIRAL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.23 82.03 3.3.1986 2010 2015 2 HASRET ÜLGER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.02 77.13 15.7.1989 2008 2014 3 İMRAN KILIÇ DOKUZ

Detaylı