Testosteron çin Enzimimmunassay Tekni inin Gelifltirilmesi*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Testosteron çin Enzimimmunassay Tekni inin Gelifltirilmesi*"

Transkript

1 Turk J Vet Anim Sci 27 (2003) TÜB TAK Testosteron çin Enzimimmunassay Tekni inin Gelifltirilmesi* Araflt rma Makalesi Bülent GÜVEN Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dal, Kars - TÜRK YE Semin ÖZSAR Kadir Has Üniversitesi, T p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal, stanbul - TÜRK YE Nalan MARAfiLI, fiaban MARAfiLI, Ayla ÖZCAN Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal, Kars - TÜRK YE Gelifl Tarihi: Özet: Bu çal flmada, plazmada testosteron tayini için çift antikorlu enzimimmunassay yöntemi gelifltirildi. Testosteron 3-O-CMO, horseradish peroksidaz enzimi ile 'mixed anhydride' yöntemi kullan larak iflaretlendi ve konjugat sephadex G- 25 kolon kromatografisinden geçirilerek saflaflt r ld. Testosteron antikoru, tavflanlar Testosteron-3-O-CMO-BSA ile immunize edilerek üretildi. Testosteron antiserumunun çeflitli steroidler ile çapraz reaksiyon oranlar %<0.01 olarak bulundu. Standart e ri 0-20 ng/ml (0-200 pg/delik) aras nda olup testin hassasiyeti ise 2,5 pg/delik olarak tespit edildi. Testin kantitatif verimi % 98,8 ve deneyleraras varyasyon katsay s %12,6 olarak bulundu. Bu çal flmada gelifltirilen enzimimmunassay, testosteronun rutin tayini için ekonomik bir yöntemdir. Çok az laboratuvar cihaz gerektirdi inden özellikle hayvanc l k konusunda araflt rma yapanlar için kullan fll ve alternatif bir yöntemdir. Anahtar Sözcükler: Testosteron, enzimimmunassay Development of an Enzyme Immunoassay for the Determination of Testosterone Abstract: In this study, a double antibody enzyme immunoassay for the direct determination of testosterone in plasma was developed. Testosterone 3-O-CMO was conjugated with horseradish peroxidase by the mixed anhydride method, and the conjugate purified by column chromatography (sephadex G-25). Testosterone antibody was obtained by immunization of rabbits against Testosterone-3- O-CMO-BSA. Cross reactions of the antiserum against some steroids were found to be <0.01%. The detection limit of the assay was 2.5 pg/well and the working range of the standard curve was 0-20 ng/ml (0-200 pg/well). The recovery was found to be 98.8% after the addition of known amounts of testosterone to plasma samples. The inter-assay coefficient of variation was 12.6%. The described EIA offers a very economical alternative for the routine estimation of testosterone levels. Only minimal laboratory equipment is required and therefore the assay should be especially useful for research in animal science. Key Words: Testosterone, enzyme immunoassay Girifl Testosteron analizi hayvanc l kta puberta öncesi testisin steroidogenic aktivitesinin tespiti, puberta sonras seksüel geliflmenin izlenmesi, seksüel geliflmeye beslenmenin etkisi ve çiftleflme aktivitesi üzerine mevsimsel de iflikliklerin etkisini araflt rmak maksad yla yayg n olarak kullan lmaktad r. Ayr ca, atlarda granulosa hücresi tümörlerinin ve kriptorflizm teflhisinde, köpeklerde leydig hücrelerinin salg yapma durumunun kontrolünde ve fertilite kontrolünde, kedilerde leydig hücre fonksiyonunu de erlendirmede testosteron analizlerinden faydalan lmaktad r. * Bu çal flma Kafkas Üniversitesi Araflt rma Fonunca desteklenmifl (97 VF 014) ve Kafkas Üniversitesi Hayvanc l k Araflt rma ve Uygulama Merkezinde yap lm flt r. 45

2 Testosteron çin Enzimimmunassay Tekni inin Gelifltirilmesi Testosteronun doping amac yla kullan lmas nda illegal kullan mlar tespit için testosteron analizleri rutin olarak yap lmaktad r (1-7). Hayvanc l kta verimin art r lmas için kullan lan seleksiyon ve melezleme gibi geleneksel yöntemler yayg n olarak kullan lmakla birlikte hormon, enzim, metabolitler gibi biyokimyasal parametrelerin de beraber çal fl ld araflt rmalar daha verimli olmaktad r. Bu nedenle hayvanc l kta özellikle hormon tayinleri üretimin (süt, et, yapa ) ve üremenin gelifltirilmesi amac yla yayg n olarak kullan lmaktad r (8). Hayvanc l k konusunda hormon düzeylerini içeren araflt rma yapmak hormon kitlerinin ithal edilmesi nedeniyle pahal ya mal olmakta bu da geliflmifl ülkelerde çal flan araflt r c lar araflt rma yapma konusunda k s tlamakta ayr ca gen kayna olarak kullan lacak ülkeye özgü rklar n temel fizyolojik verileri bile elde edilememektedir. Bu sebepler nedeniyle araflt rma kurumlar n n daha fazla araflt rma yapabilmesi ve rutin analizlerde kullanmak üzere kendi test sistemlerini gelifltirmesi büyük önem kazanmaktad r. Hormon düzeylerini ölçmek için kullan lan yöntemler immun testlerin temel prensibine dayan r (9). Bu testlerde de iflik maddeler izleyici olarak kullan lm flt r. Radyoaktif izotoplar en yayg n olarak kullan lan madde olmakla birlikte enzimler izotoplara alternatif olarak immun testlerde kullan lmaktad r (1,2,8). zotoplar n ve kullan lan organik solvanlar n insan sa l ve çevreye olan zararl etkileri yan nda pahal say m cihazlar na olan gereksinim nedeniyle radioimmunassay (RIA) yöntemi ekonomik olmamaktad r. zleyici olarak enzimlerin kullan ld enzimimmunassay (EIA) yöntemleri ucuz ve kolay uygulanabilirli i nedeniyle RIA'ya alternatif olmufltur (10,11). Testosteronun, plazma, tükrük, k l ve idrarda analizi için çeflitli immunolojik ve kromatografik yöntemler (12-17) gelifltirilmifltir. EIA yönteminin testosteron için gelifltirildi i çeflitli araflt rmalarda (18-22) ekstraksiyon veya direkt analizler tercih edilmifl ve bu sistemlerde tek veya çift antikor kullan lm flt r. Fakat çift antikorlu EIA yönteminin daha güvenilir oldu u ve befl kat daha az oranda hormona özgül antikor kullan ld ndan ekonomik oldu u bildirilmifltir (10,23). Bu çal flmada; a) Testosterona karfl antikor üretimi ve karakterizasyonu, b) Testosteronun enzimle iflaretlenmesi ve saflaflt r lmas c) Testosteron EIA metodunun kalite kontrolu çal flmalar n n gerçeklefltirilmesi amaçlanm flt r. Materyal ve Metot Testosteron'a Karfl Antikor Üretilmesi Çal flmada 6 ayl k, difli, Yeni Zelanda rk 10 adet tavflan kullan ld. Tavflanlar n 5'i Testosterone 17β- Hemisuccinate: Bovine Serum Albumin, 5'i de Testosterone 3-(O-Carboxymethyl) Oxime: Bovine Serum Albumin (Testosterone 3-O-CMO-BSA) antijenine karfl immunize edildi. Antijen fosfat tampon içinde çözüldü ve eflit miktardaki Freund's Adjuvant ile emülsifiye edildikten sonra tavflanlara subkutan yolla yaklafl k 20 de iflik yerden enjekte edildi. lk enjeksiyonda Complete Freund's Adjuvant ve 300 µg antijen kullan l rken sonraki enjeksiyonlarda Incomplete Freund's Adjuvant ve 250 µg antijen kullan ld. Booster enjeksiyonlar 3 er hafta ara ile 12 kez yap ld ve 3. enjeksiyonu takipeden her enjeksiyondan sonraki 10. günde tavflanlar n kulak venas ndan kan al narak antikor titresi enzimimmunassay (EIA) yöntemi ile tespit edildi. Testosteron Antiserumunun Özgüllü ünün Tayini Antiserumun özgüllü ü çeflitli steroid hormonlarla verdi i çapraz reaksiyon oran ile tespit edildi. Bunun için estrone, estradiol ve progesteron hormonlar n n 1 ng - 16 µg aras nda standartlar haz rland ve bu standartlar, enzim iflaretli testosteron ve testosteron antiserumu ile reaksiyona sokularak her hormonun testosteron antiserumuna ba lanma oran enzimimmunassay metodu ile tayin edildi (13). Testosteronun Horseradish Perosidaz (HRP) ile flaretlenmesi flaretlemede "mixed anhydride" yöntemi (24) kullan lm fl olup afla daki flekilde yap lm flt r. A Solusyonu: 0,5 mg Testosterone 3-(O-Carboxymethyl) Oxime, 0,5 ml N,N dimethylformamide içinde çözüldü ve buna 6,25 µl methylmorpholine ilave edilerek çözelti önce 0 ºC'ye daha sonra -15 ºC'ye kadar so utuldu. B Solusyonu: 5 mg HRP enzimi 500 µl distile suda çözüldü ve 375 µl N,N-dimethylformamide ilave edilerek çözelti 0 ºC'ye so utuldu. 46

3 B. GÜVEN, S. ÖZSAR, N. MARAfiLI, fi. MARAfiLI, A. ÖZCAN Reaksiyon: A solusyonuna 6,25 ml iso-butylchloroformate ilave edilerek kar fl m 3 dakika -15 ºC'de inkübe edildi. Daha sonra B solusyonu A solusyonuna ilave edildi ve ph 8,0'e 1 N NaOH ile ayarland. Kar fl m 1 saat -15 ºC'de ve 2 saat 0 ºC'de kar flt r ld ve daha sonra reaksiyon 10 mg NaHCO 3 ile durduruldu. Testosteron-HRP Konjugat' n n Saflaflt r lmas flaretleme sonucu elde edilen kar fl m önce dialize edildi daha sonra kolon kromatografisinden geçirilerek saflaflt r ld. Dializ ifllemi için porlar, moleküler a rl 'den küçük olan maddelerin geçebildi i, selüloz dializ tüpü kullan ld. Dializ 24 saat süre ile PBS (40mM Na 2 HPO 4, 0,14 M NaCl, 0,2g, ph 7,2) tampona karfl yap ld ve her 6 saatte bir PBS tamponu de ifltirilerek dializ banyosu tazelendi. Dialize edilen kojugat daha sonra kolon kromatografisinde (kolon ebad : 1,5 x 85 cm, kolon dolgu maddesi: sephadex G-25, ak fl h z : 0,5 ml / dk) saflaflt r ld. Toplanan her bir fraksiyonun 0,5 µl si 100 µl substrat (%0,01 tetrametilbenzidin, %0,004 hidrojen peroksit, 100 mm sodyum asetat, ph5,5) ile 1 dk inkübe edildi ve reaksiyon 50 µl 4N H 2 SO 4 ile durduruldu ve renk yo unlu u fotometrede (450 nm) okundu. Saf konjugat n bulundu u fraksiyonlar biraraya getirildi ve 50 µl'lik porsiyonlara ayr larak -20 ºC de sakland. Mikrotitrasyon Plaklar n n IgG ile Kaplanmas Önceki çal flmam zda (25) üretti imiz ve affinite kolonundan geçirilerek saflaflt r lan anti-tavflan IgG-keçi IgG plaklar kaplamada kullan ld. 100 µg anti-tavflan IgG-keçi IgG 10 ml karbonat tamponu (50 mm NaHCO 3, ph 9,6) ile suland r ld ve mikrotitrasyon pla n n her deli ine 100 µl pipetlendi (1 µg/delik), daha sonra plak +4 ºC'de 18 saat inkübe edildi. nkübasyon sonucu plak içeri i boflalt ld ve özgül olmayan ba lanmay azaltmak için pla a 300 µl/delik, deney tamponu (40 mm Na 2 HPO 4, 0,14 M NaCl 0,2g, %0,1 BSA, ph 7,2) konuldu ve plak 60 dakika oda s s nda inkübe edildi. kinci inkübasyondan sonra plak 4 kere y kama solusyonu ile y kand, kurutuldu ve test yap lana kadar -20 ºC'de sakland. Testosteron-HRP Konjugat ve Antikorun Uygun Titresinin Tespiti Anti-tavflan IgG-keçi IgG ile kapl plaklara yukardan afla ya bir s ra 10 µl PBS tampon, bir s ra testosteron standart ndan (1 ng/1 ml PBS) 10 µl pipetlendi. Konjugat n, 1:1000 ile 1:32000 aras ndaki dilusyonlar ndan yukardan afla ya, testosteron antiserumunun ise 1:1000 ile 1: aras ndaki dilusyonlar ndan soldan sa a olmak üzere pla a 100'er µl pipetlendi. Plak 37 ºC'de 2 saat ve +4 ºC'de 18 saat inkube edildi, inkübasyon sonras plak 4 kez y kama solusyonu (%0,05 Tween 80) ile y kand ve her deli e 150 µl substrat ilave edildi, plak 40 dakika oda s s nda inkübe edildikten sonra substrat reaksiyonu 50 µl 4N H 2 SO 4 ile durduruldu. Plakta oluflan renk yo unlu u fotometrede (450 nm) okundu. Testosteron Standartlar n n Haz rlanmas Testosteron standart n n haz rlanaca steroid ihtiva etmeyen plazmay elde etmek için, 10 ml plazma 0,5 mg aktif kömür ile oda s s nda 30 dk kar flt r ld ve kar fl m g de 60 dk santrifüje edildi. Santrifüj sonunda steroid ihtiva etmeyen plazma k sm ayr larak standart haz rlanmas nda kullan ld. Standartlar 10 mg/10 ml ethanol içindeki stok testosteron solusyonundan, 20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625, ng/ml olacak flekilde al narak haz rland. Stok solusyondan uygun miktarlar al narak tüpe kondu, ethanol vakumlu f r nda 55 ºC de evapore edildi ve her bir standarta steroid ihtiva etmeyen plazma konarak standartlar haz rland ve standartlar test yap lana kadar -20 ºC'de sakland. Testin Yap l fl Anti-tavflan IgG-keçi IgG kapl plak, testosteron standartlar, testosteron-hrp konjugat, testosteron antiserumu oda s s na gelinceye kadar beklendi. Standartlar 10 µl/delik, konjugat 100 µl/delik, antikor 100 µl/delik olarak pla a pipetlendi. Plak 37 ºC'de 2 saat ve +4 ºC'de 18 saat inkube edildi, inkübasyon sonras plak 4 kez y kama solusyonu ile y kand ve her deli e 150 µl substrat ilave edildi, plak 40 dakika oda s s nda inkübe edildikten sonra substrat reaksiyonu 50 µl 4N H 2 SO 4 ile durduruldu. Renk yo unlu u fotometrede (450 nm) (Tecan, Spectra III) okundu. Kantitatif Verim Testin do rulu u kantitatif verim (recovery) deneyi ve bir plazma numunesinin çeflitli deney serilerinde analizi yap larak araflt r ld. Kantitatif verim için herhangi bir plazma numunesine 0,5-15,0 ng/ml aras ndaki testosteron standartlar ilave edildi. Plazmalar 30 dakika 37 ºC'de inkübe edildikten sonra enzimimmunassay 47

4 Testosteron çin Enzimimmunassay Tekni inin Gelifltirilmesi metodu ile analiz edildi. Numunelere eklenen testosteron miktar ile test sonunda ölçülen miktar karfl laflt r larak kantitatif verim yüzdesi hesapland ve regresyon analizi yap ld. Testin do rulu unu ölçmek için bir plazma numunesi farkl günlerde yap lan EIA testlerinde analiz edildi ve deneyler aras varyasyon katsay s yüzde olarak hesapland. Bulgular Testosteron HRP ile iflaretlendikten sonra konjugat sephadex G-25 kolon kromatografisinden geçirildi ve toplanan fraksiyonlarda saf HRP-Testosteron konjugat n n bulundu u 79 ve 80. fraksiyonlar toplanarak testte kullan ld (fiekil.1). Antiserumun özgüllü ü, titre tespiti ve çapraz reaksiyon testiyle saptand. Antiserumun ve konjugat n test için uygun titresi, optik dansitenin 'e en yak n oldu u ve '0' ile '10' pg standart aras nda en yüksek fark n bulundu u titreler tespit edilerek bulundu. HRPtestosteron konjugat n n 1: 4000, antiserumun 1:16000 dilusyonunun EIA için uygun oldu u bulundu ve testte kullan ld. Testosteron antiserumu'nun çapraz reaksiyon oran östradiol ile %0,016, progesteron ile %0,012, östron ile %0,001 olarak bulunmufl olup çapraz reaksiyonlar fiekil 2'de gösterilmifltir. Testosteron standartlar n n (0,5-15,0 ng/ml aras ndaki) plazmaya eklenmesi sonucu elde edilen testosteron düzeyleri dikey eksene iflaretlendi ve elde edilen e rinin regresyon fonksiyonu y = - 0,32 e ( ,162x), regresyon katsay s r 2 = 98,8 olarak bulundu (fiekil 3). Steroid ihtiva etmeyen plazmada haz rlanan testosteron standartlar, bu çal flmada üretilen antiserum ve HRP-Testosteron konjugat kullan larak EIA ile analiz edildi, test sonucu bulunan standart e ri fiekil 4'de gösterilmifltir. EIA metodunun hassasiyeti, standart O.D.450 nm fiekil Fraksiyonlar Testosteron HRP konjugat n n kolon kromatografisinden saflaflt r lmas. (kolon ebad : 1,5 x 85 cm, kolon dolgu maddesi: sephadex G-25, ak fl h z : 0,5 ml/dk) Bulunan Testosteron ng/ml fiekil Eklenen Testosteron mg/ml Kantitatif verim testinin regresyonu. y = e ( x), r2= Progesteron Östron % Ba lanma Ostradiol O.D. 450 nm Testosteron ng / ml fiekil 2. Testosteron antiserumunun çapraz reaksiyonlar ng/ml fiekil 4. Testosteron standart e risi. 48

5 B. GÜVEN, S. ÖZSAR, N. MARAfiLI, fi. MARAfiLI, A. ÖZCAN e ride '0' dan sonra tayin edilebilen en düflük miktar olan 0,25 ng/ml (25 pg/delik) olarak bulundu. Herhangi bir plazma numunesi 8 ayr günde yap lan EIA testi ile analiz edildi (6,24±0,7 ng/ml, n= 8 ) ve deneyler aras varyasyon katsay s % 12,6 olarak bulundu. Tart flma Çal flmada antikor üretmek için Testosterone 17β- Hemisuccinate: Bovine Serum Albumin, ve Testosterone 3-(O-Carboxymethyl) Oxime: Bovine Serum Albumin olmak üzere iki farkl antijen kullan lm fl olup sadece bir tavflanda Testosterone 3-(O-Carboxymethyl) Oxime: Bovine Serum Albumin antijenine karfl EIA testinde kullan labilecek kalitede antikor üremifltir. Di er tavflanlar n baz lar bu antijenlere cevap vermesine ra men elde edilen antiserumlar immun testlerde kullan lacak özelli e sahip de illerdi. Hormonlar için immun testlerde düzeyinde analiz yap ld ndan kullan lacak antiserumun yüksek affiniteye ve özgüllü e sahip olmas gerekmektedir (13). Düflük affiniteli antiserumlar immun testlerde hormon düzeylerinin tespitinde yetersiz kalmaktad r. Bu çal flmadaki EIA testinde kullan lan antiserum 2,5 pg/delik (0,25 ng/ml) gibi düflük testosteron düzeyini 0 de erinden ay r rken, çal flmada üretilen di er antiserumda bu miktar 200 pg/delik (20 ng/ml) gibi yüksek bir düzeydeydi. Testosteron için EIA tekniklerinin gelifltirildi i çeflitli araflt rmalarda testin hassasiyeti 0,5 pg/delik (18), 5 pg/delik (19), 1 pg/delik (20,21), olarak tespit edilmifl olup çal flmam zda bu de er 2,5 pg/ml olarak bulunmufltur. Bu da testin, fizyolojik de erleri ay rt edebilecek bir hassasiyete sahip oldu unu göstermektedir. Kantitatif verim testinde regresyonun % 98,8 deneyler aras varyasyonun % 12,6 oran nda olmas ve kullan lan antiserumun baz steroidlerle düflük oranda çapraz reaksiyon vermesi testin testosteron analizinde güvenle kullan labilece ini göstermektedir. Hormon testlerinin kullan labilirli i, kolay ve ucuz olmas na görede de erlendirilir (2,8). Radioimmunassay (RIA) güvenilir bir test olmakla birlikte radyasyon tehlikesi ve kullan lan aletlerin çok pahal olmas nedeniyle RIA ile çal flmak s n rl say daki araflt rma merkezlerinde mümkün olmaktad r. Bu çal flmada sunulan testosteron için EIA metodu RIA n n problemlerini gidermekle birlikte pratiklik, güvenirlik gibi kriterlere de sahiptir. Hayvanc l k alan nda yap lacak araflt rmalar, analiz edilecek numune say s n n fazla olmas ve kitlerin ithal edilmesi nedeniyle pahal ya mal olmakta veya yap lamamaktad r. Bunun yan nda ülkemizde hayvanc l k alan ndaki baz çal flmalarda befleri kitler kullan ld ndan sonuçlar n güvenirli i tart flmal durumdad r. thal edilen 96 örneklik bir EIA kitinin maliyeti yaklafl k 500 USA dolar iken bu çal flmada gelifltirilen 96 örneklik EIA testinin maliyeti yaklafl k 4 USA dolar d r. Aradaki fark karfl laflt r ld nda bu testlerin ülkemizde üretilmesinin önemi daha belirgin olmaktad r. Bu çal flmada kullan lan antikor üretimi, hormonlar n enzimle iflaretlenmesi ve saflaflt r lmas, üretilen antikor ve konjugat n karakterizasyonu gibi yöntemlerin tüm steroid hormonlar için ayn oldu u göz önüne al nd nda özellikle hayvanc l k alan nda çal flan araflt r c lar n kendi test sistemlerini kurmas hem ekonomik hem de daha çok say da kaliteli araflt rma yapmas bak m ndan büyük önem göstermektedir. Kaynaklar 1. Edqvist, L.E., Haggström, A., Kindhal, H., Stabenfeldt, G.H.: Radioisotopic Techniques for the Study of Reproductive Physiology in Domestic Animals. 1976; IAEA-SM-205/3: Karg, H., Claus, R., Hoffmann, B., Schallenberger, E., Schams, D.: Present Status and Future Possibilities of Radioimmunoassay in Animal Production. 1976; IAEA-SM-205/3: Edqvist, L.E., Stabenfeldt, G.H.: Clinical Reproductive Endocrinology. In Clinical Biochemistry of Domestic Animals, Fourth Edition. Academic Press, Inc. 1989; Sutama, I.K., Edey, T.N.: Postpubertal Sexual Development in Merino Rams after Differential Feeding through Puberty. Theriogenology. 1986; 25 (4): Dufour, J.J., Fahmy, M.H., Minvielle, F.: Seasonal Changes in Breeding Activity, Testicular Size, Testosterone Concentration and Seminal Characteristics in Rams with Long or Short Breeding Season. J. Anim. Sci. 1984; 58 (2): Özsar, S., Güven, B., Çelebi, M., Kalkandelen, G., Van de Wiel D.F.M.: Testosterone and LH Concentrations in the Male Angora Goat during Puberty. Anim. Reprod. Sci. 1990; 23: Muduuli, D.S., Sanford, L.M., Palmer, W.M., Howland, B.E.: Secretory Patterns and Circadian and Seasonal Changes in Luteinizing Hormone, Follicle Stimulating Hormone Prolactin and Testosterone in the Male Pygmy Goat. J. Anim. Sci. 1979; 49 (2):

6 Testosteron çin Enzimimmunassay Tekni inin Gelifltirilmesi 8. Van de Wiel, D.F.M., Koops, W., Vos, E.: Enzyme and Radioimmunoassay Techniques for Hormone Determination in Livestock. Proceedings of a Symp. Nuclear and Related Techniques in Animal Production and Health, Vienna IAEA.1986; March, Pratt, J.J.: Steroid Immunoassay in Clinical Chemistry. Clin. Chem.1978; 24 (11): Meyer, H.H.D.: Possible Ways of Techniques and their Application in Animal Production. Procedings of a symp., Nuclear and Related Techniques in Animal Production and Health, IAEA, Vienna. 1986; March, Tijssen, P.: Practice and Theory of Enzymeimmunoassay. Elsevier, Amsterdam. 1985; Pratt, J.J., Wiegman, T., Lappöhn, R.E., Woldring, M.G.: Estimation of Plasma Testosterone without Extraction and Chromatography. Clinica Chimica Acta. 1975; 59: Laboratory Training Manual on Radioimmunoassay in Animal Reproduction. International Atomic Energy Agency., Vienna., Venturelli, E., Cavalleri, A., Secreto, G.: Methods for Urinary Testosterone Analysis. J. Chromatogr. B. Biomed Appl. 1995; 15: Legrand, C., Dousset, B., Tronel, H., Belleville, F., Nabet, P.: Measurement of Plasma Testosterone by Gas Chromatographynegative-ion Mass Spectrometry Using Pentafluoropropionic Derivatives. J. Chromatogr. B Biomed. Appl. 1995; 663/2: Tschop, M., Behre, HM., Nieschlag, E., Dressendorfer, R.A., Strasburger, CJ.: A Time-Resolved Fluorescence Immunoassay for the Measurement of Testosterone in Saliva: Monitoring of Testosterone Replacement Therapy with Testosterone Buciclate. Clin. Chem. Lab. Med. 1998; 36 (4): Erkoç, F.Ü., Özsar, S., Güven, B., Kalkandelen, G., U rar, E.: High-Performance Liquid Chromatographic Analysis of Steroid Hormones. J. Chromatogr. Sci. 1989; 27: Sengupta, J., Dhar, T.K., Ali, E.: Sandwich Immunoassay of Small Molecules, Effects of Heterology and Development of a Highly Sensitive and Specific Enzyme Immunoassay for Testosterone, J. Immunol. Meth. 1992; 147: Elder, P.A., Lewis, J.G.: An Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Plasma Testosterone. J. Steroid Biochem. 1985; 22: Marcus, G.J., Durnford, R.: A Simple Enzyme Linked Immunosorbent Assay for Testosterone. Steroid. 1985; 46: Tarun, K.D., Esahak, A.: Direct Microtitre Plate Enzyme Imunnoassay of Testosterone in Unextracted Serum. J. Immunol.l Meth. 1992; 147: Esahak, A., Judhajit, S., Tarun, K.D.: Sandwich Immunoassay of Small Molecules. I. Investigation with Testosterone as Model Hapten. J. Immunol. Meth. 1992; 147: Meyer, H.H.D., Güven, B.: Improvement of Microtitration Plate Enzymeimmunoassay for Steroid Determination by a Second Antibody Technique. J. Steroid Biochem. 1986; 25: Suppl Meyer, H.H.D., Güven B., Karg, H.: Enzymimmuntests (EIA) auf Mikrotitrationsplatten zur progesteronbestimmung in Magermilchproben. Wien. Tierarztl. Monatsschr. 1986; 73: Güven, B., Özsar, S., fiaban, E., Çelebi, M., Meyer, H.H.D.: Plasma FSH and LH concentrations during the estrus cycle of prolific Sak z sheep. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 1996; 2 (2):

İMMUNOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

İMMUNOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ İMMUNOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Presipitasyon G)İMMUNOASSAY TESTLER İşaretli antikorların kullanılmasıyla 1942 de; FA Fluoresan Antikor (Fluorokromlar) 1954 de; IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) 1960 da; RIA

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM VERG NCELEMELER NDE YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi Son y llarda ekonomide meydana gelen olumlu geliflmelerle gayrimenkul piyasas

Detaylı

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA)

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) Tanım: Enzim ile işaretli antikorlar ve substrat kullanılarak, şüpheli materyalde bulunan etken (ya da Ag) ya da bunlara karşı oluşmuş antikor

Detaylı

ELISA. Dr. Serkan SAYINER -

ELISA. Dr. Serkan SAYINER - ELISA Dr. Serkan SAYINER - serkan.sayiner@neu.edu.tr ELISA nedir? Enzim bağlı konjugat ve enzim spesifik substrat kullanılarak, antijen-antikor reaksiyonlarının renk değişimi olarak elde edilmesi ve bunun

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

ICS 75.160.20 TÜRK STANDARDI TS 13207/Ekim 2006. Yakıt nafta

ICS 75.160.20 TÜRK STANDARDI TS 13207/Ekim 2006. Yakıt nafta Yakıt nafta 1 Kapsam Bu standard, yakıt naftayı kapsar. Not- Bu standard metninde bundan sonra yakıt nafta terimi yerine sadece nafta terimi kullanılmıştır. Uyarı - Bu standardın uygulanması sırasında

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Klinik laboratuvarda kullan lan otoantikor tan testlerinin de erlendirilmesi

Klinik laboratuvarda kullan lan otoantikor tan testlerinin de erlendirilmesi Türk Mikrobiyol Cem Derg (2008) 38 (1) : 37-41 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN 0258-2171 Klinik laboratuvarda kullan lan otoantikor tan testlerinin de erlendirilmesi

Detaylı

NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi. Investigation of the NaCl BaCl 2 H 2 O water-salt ternary system at +50 o C

NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi. Investigation of the NaCl BaCl 2 H 2 O water-salt ternary system at +50 o C DUFED, 2(1), 36-40, 2013 Özet NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi Hasan Erge a, Vedat Adıgüzel b, Arzu Yenigün a, Vedat Tavflan a, Ali Rıza Kul a, hsan Alacabey c* a Yüzüncü

Detaylı

Yasemin Budama Kılınç1, Rabia Çakır Koç1, Sevim Meşe2, Selim Badur2,3

Yasemin Budama Kılınç1, Rabia Çakır Koç1, Sevim Meşe2, Selim Badur2,3 Yasemin Budama Kılınç1, Rabia Çakır Koç1, Sevim Meşe2, Selim Badur2,3 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, 34220, İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi, İst. Tıp Fak., Mikrobiyoloji ABD, Viroloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler...

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ELEK ANALİZİ Zemin malzemelerin tane boyu dağılımı, iyi derecelenmiş ve iyi derecelenmemiş olarak tanımlanır. Sedimantolojideki tanımlama ile mühendislikteki tanımlamaların

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

İnek, koyun ve köpeklerde değişik radioimmunoassay progesteron ölçüm kitlerinin reprodüktif sürecin farklı evrelerinde değerlendirilmesi *

İnek, koyun ve köpeklerde değişik radioimmunoassay progesteron ölçüm kitlerinin reprodüktif sürecin farklı evrelerinde değerlendirilmesi * Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 3741, 2009 İnek, koyun ve köpeklerde değişik radioimmunoassay progesteron ölçüm kitlerinin reprodüktif sürecin farklı evrelerinde değerlendirilmesi * Erol ALAÇAM 1, S.Serhat

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

Erzurum Bölgesinde Temin Edilen Çeflitli Peynir Örneklerinde Brucella Antijenlerinin ELISA ile Saptanmas

Erzurum Bölgesinde Temin Edilen Çeflitli Peynir Örneklerinde Brucella Antijenlerinin ELISA ile Saptanmas Erzurum Bölgesinde Temin Edilen Çeflitli Peynir Örneklerinde Brucella Antijenlerinin ELISA ile Saptanmas Medine GÜLLÜCE(*), Ahmet ADIGÜZEL(*), Ö. Faruk ALGUR(*) (*) Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC stanbul daki Konutlar çin Optimum Yal t m Kal nl n n Belirlenmesi Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC ÖZET Türkiye de üretilen enerjinin büyük bir k sm s tma enerjisi

Detaylı

UYGULAMA NOTU. HPLC ve RF-20Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN

UYGULAMA NOTU. HPLC ve RF-20Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L17 HPLC ve RF-2Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi HAZIRLAYAN Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ve

Detaylı

Thiopurin Metiltransferaz (TPMT) için En Hızlı & En Düşük Maliyetli Test

Thiopurin Metiltransferaz (TPMT) için En Hızlı & En Düşük Maliyetli Test Thiopurin Metiltransferaz (TPMT) için En Hızlı & En Düşük Maliyetli Test Patentli Piyasadaki tek kolay kullanımlı test Hızlı- 1 Saat içinde ELISA sonucu LC-Kütle Spektrometre ile mükemmel korelasyon Farmakoekonomi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Plastik Borular n Birlefltirilmesinde Kaynak Bölgesindeki Daralman n Kay p Katsay s na Etkisi Abstract: In this study, some problems in the plastic pipe welding in practice were

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Benzersiz Performans. In vitro performans verileri. Literatürler

Benzersiz Performans. In vitro performans verileri. Literatürler Benzersiz Performans In vitro performans verileri FX 5 FX 8 FX 10 Ultrafiltrasyon katsayısı (ml/sa x mmhg) 8 12 14 Klirens 200 (ml/dk) Üre 180 191 193 Kreatinin 165 178 181 Fosfat 141 160 170 Vitamin B

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

IME-DC Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Q4/2012 Q2/2013 Biyokimya İhtisas Bölümü

IME-DC Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Q4/2012 Q2/2013 Biyokimya İhtisas Bölümü Kan Şekeri İzleme Sistemleri GDHFAD Enzim Test Sensörleri İnterferans Çalışması Test Raporu IMEDC Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Q4/2012 Q2/2013 Biyokimya İhtisas Bölümü Bel. No: RD020022 GİRİŞ Bu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi BETNDA ARANAN ÖZELLİKLER Mevcut Bina Stoğunda Malzeme Kalitesinin Belirlenmesi Assessment of Material Quality in Existing Buildings Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 06.06.2013 1 A M A Ç İŞLENEBİLİRLİK

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5

Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5 Ön Koşullar : a) Ön koşul örneği: Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Kütle

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU BİRİMİ ve BÖLÜMÜ PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI TARİHİ NO Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Mikotoksinlerin Önemi ve Mikotoksin Test Metotları Dilek ÇİMEN TÜBİTAK ATAL 8-9 EKİM 2008 İZMİR MİKOTOKSİNLER Mikotoksinler, Mantarlar tarafından uygun ortam, ışık,sıcaklık ve nem şartlarında sentezlenen

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Üçüncü Kuflak TSH Ölçümlerinde mmün Analiz Sistemlerinin Karfl laflt r lmas. Comparison of Immunoassay Systems in Third Generation TSH Measurements

Üçüncü Kuflak TSH Ölçümlerinde mmün Analiz Sistemlerinin Karfl laflt r lmas. Comparison of Immunoassay Systems in Third Generation TSH Measurements Türk Klinik Biyokimya Derg 2010; 8(3): 99-103 Araflt rma Üçüncü Kuflak TSH Ölçümlerinde mmün Analiz Sistemlerinin Karfl laflt r lmas Comparison of Immunoassay Systems in Third Generation TSH Measurements

Detaylı

Armağan ÇOLAK 1, Bülent POLAT 2, Ömer UÇAR 3

Armağan ÇOLAK 1, Bülent POLAT 2, Ömer UÇAR 3 İnek ve düvelerde gebeliğin erken tanısı için KISA hızlı progesteron SUNUM (Short testinin Report) kullanımı İNEK VE DÜVELERDE GEBELİGİN ERKEN TANISI İÇİN HIZLI PROGESTERON TESTİNİN KULLANIMI The Use of

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

TÜBİTAK. İçme sularında hızlı, basit ve hassas Arsenik ve Bisfenol-A Tayini için yeni bir el cihazı

TÜBİTAK. İçme sularında hızlı, basit ve hassas Arsenik ve Bisfenol-A Tayini için yeni bir el cihazı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi İçme sularında hızlı, basit ve hassas Arsenik ve Bisfenol-A Tayini için yeni bir el cihazı 6 Mayıs 2015 Yıldız Uludağ 1, Güzin Köktürk 1,

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Bovilis BVD. BVD kontrolünde lider. ARAfiTIRMA PERFORMANS DÜRÜSTLÜK

Bovilis BVD. BVD kontrolünde lider. ARAfiTIRMA PERFORMANS DÜRÜSTLÜK Bovilis BVD BVD kontrolünde lider ARAfiTIRMA PERFORMANS DÜRÜSTLÜK BVD: Gizli düflman Bovine Viral Diarrhoea (BVD), modern s r endüstrisinin en maliyetli hastal klar ndan biridir. Hastal ktan sorumlu virüs

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi

Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi Elektroforez, Moleküler Biyoloji ve Biyokimya deneylerinde sıklıkla kullanılan, makro molekülleri ayrıştırmamızı ve bazı durumlarda saflaştırmamızı

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi

NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi 1- Sistem ile PCR ürünlerinden direkt olarak dizi analizi yapılabilmeli, ayrıca cycle sequencing işlemine gerek kalmamalıdır. 2- Sistemde dizinin sentezi ile deteksiyonu

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı