Türkgeldi Koyun Tipinin Geliflme ve Süt Verim Özellikleri*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkgeldi Koyun Tipinin Geliflme ve Süt Verim Özellikleri*"

Transkript

1 Turk J Vet Anim Sci 28 (2004) TÜB TAK Türkgeldi Koyun Tipinin Geliflme ve Süt Verim Özellikleri* Bilimsel Makale Muhittin ÖZDER Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirda - TÜRK YE Mustafa KAYMAKÇI, Turgay TAfiKIN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, zmir - TÜRK YE Ertan KÖYCÜ, Fevzi KARAA AÇ Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirda - TÜRK YE Reflit SÖNMEZ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, zmir - TÜRK YE Gelifl Tarihi: Özet: Bu çal flma, T GEM e ba l Türkgeldi Tar m flletmesi nde y llar aras nda uygulamaya konulmufl olan üç y l süreli bir araflt rman n uygulama sonuçlar ndan derlenmifltir. Araflt rman n hayvan materyalini, Türkgeldi Tar m flletmesi nde yetifltirilmekte olan toplam 1053 bafl Türkgeldi tipi koyun ve bunlara ait kuzular oluflturmufltur. Çal flmada koç alt koyun ve do uran koyun bafl na kuzu say lar na ait ortalamalar s ras ile 1,42 ve 1,51 olarak bulunmufltur. Türkgeldi kuzular nda ortalama do um ve sütten kesim a rl klar s ras ile 3,43 ve 20,04 kg olarak saptanm flt r. Sürüde ortalama laktasyon süt verimi ile laktasyon süresi s ras ile 100,62 kg ve 174,90 gündür. Çal flma sonucunda süt bileflenlerine iliflkin elde edilen ortalama de erler ya % 7,36, protein % 5,28, kuru madde % 18,72, kül % 0,98 ve kazein % 4,37 olarak belirlenmifltir. Anahtar Sözcükler: Türkgeldi koyunu, kuzu, geliflme, süt verim özellikleri, süt bileflenleri. Growth and Milk Yield Traits of Türkgeldi Sheep Abstract: This study was conducted from data from 3 years of research performed at the Türkgeldi State Farm in A total of 1053 Türkgeldi Pro-type B 1 Tahirova x K v rc k sheep including mature and young individuals were used as the study material. Litter size and fecundity were 1.42 and 1.51, respectively. The averages of birth weights and weaning weights were 3.43 and kg, respectively. The average lactation milk yield was kg, and the lactation period was days. The levels of milk fat, protein, dry matter, ash and casein were 7.36%, 5.28%, 18.72%, 0.98% and 4.37%, respectively. Key Words: Türkgeldi sheep, lamb, growth, milk yield traits, milk composition. Girifl Trakya da koyunculuk, bölgenin tar msal faaliyetleri içerisinde oldukça önemli bir yer tutmaktad r. Son dönemlerde bölgenin tar m sistemindeki de iflmelere ba l olarak, koyun say s önemli düflüfller göstermifltir. Ancak say sal bak mdan düflüfllerin olmas na ra men, hayvan bafl na düflen ortalama verimler bak m ndan ilerlemeler sa lanm flt r. Çünkü endüstri bitkileri tar m n n artmas ve çay r mera alanlar n n daralmas daha yüksek verimli genotipler ile çal flmay zorunlu hale getirmifltir. Özellikle koyun sütünün piyasa de erinin inek sütüne oranla yaklafl k 2,5 kat daha fazla olmas ve önceki y llarda oldu u gibi stanbul piyasas nda süt kuzusunun yo un talep görmesi, koyun yetifltiricili inin bu yörede cazibesini yitirmesini engellemektedir. Yüksek verimli yeni koyun genotipleri bölgede oldukça fazla ilgi görmekte ve talep her geçen gün daha fazla artmaktad r. Bölgede, hakim koyun rk olan K v rc k koyunlar saf halde yetifltirilmektedir. Fakat, saf K v rc k koyunu yetifltiricili i, ço unlukla tarla arazilerinin az oldu u, k fl n elden yemleme isteklerinin yeterli düzeylerde karfl lanamad kesimlerde a rl k kazanmaktad r. Ova kesimlere inildikçe yar entansif sistemde koyun yetifltiricili i yayg nlaflmakta ve yetifltiriciler daha yüksek verimli rklar n ya da genotiplerin aray fl içine girmektedirler. * Bu çal flma TÜB TAK taraf ndan desteklenen VHAG-1349 say l projeden özetlenmifltir. 195

2 Türkgeldi Koyun Tipinin Geliflme ve Süt Verim Özellikleri Bölge yetifltiricilerinin bu gereksinmelerini karfl lamak üzere 1980 li y llar n bafllar ndan itibaren Türkgeldi Tar m flletmesi nde yeni bir koyun tipinin oluflturulmas çal flmalar bafllat lm flt r (1). Bu amaçla bir Do u Friz x K v rc k melezi olan ve Güney Marmara için gelifltirilen Tahirova koyunu ile K v rc k rk koyunlar melezlenmifllerdir. Daha sonra elde edilen F 1 genotipindeki diflilere tekrar Tahirova koçlar verilerek TAG 1 ler elde edilmifl ve sürü kapat larak tipin sabitlefltirilmesi çal flmalar sürdürülmüfltür. Türkgeldi tipi koyunlar % 43,75 K v rc k ve % 56,25 Do u Friz genotipi tafl maktad r (1-4). Elde edilen ilk sonuçlar, Türkgeldi tipinde kuzu ve süt veriminin K v rc k rk na göre oldukça yüksek düzeyde oldu unu göstermektedir. Di er yandan kuzular n sütten kesim ça na kadar oldu u gibi beside de yüksek bir geliflme h z vard r. Bu nedenlerle Türkgeldi tipi bölge koyun yetifltiricilerinin ilgisini çekmifl ve her geçen gün daha genifl bir alana yay lma olana bulmufltur (4-6). Bu çal flmada, Türkgeldi tipi koyunlarda kuzu ve süt verim düzeyleri ile kuzular n n geliflimleri ve süt bileflenlerinin belirlenmesi amaçlanm flt r. Materyal ve Metot Araflt rman n materyalini, Türkgeldi Tar m flletmesinde yetifltirilmekte olan toplam 1053 bafl Türkgeldi tipi koyun ile bunlara ait kuzular oluflturmufltur. Proje bafllang c ndaki mevcut populasyon daha önce yürütülen ve tamamlanan proje (VHAG-937) kay tlar baz al narak elit ve taban olmak üzere iki gruba ayr lm flt r. Elit sürüye ayr lan koyunlar önceki projeden elde edilen verimleri (süt ve kuzu verimleri) dikkate al narak belirlenmifltir. Ancak bu ayr m sadece koyunlar n grupland r lmas aflamas nda kalm fl bak m ve besleme gibi uygulamalarda sürü baz nda herhangi bir ayr m yap lmam flt r. Elit sürü olarak belirlenen koyunlar, sürü içerisinde kolayca tan nabilecek flekilde iflaretlenmifltir. Proje süresince mevcut sürünün tamam na kulak numaras tak lm fl ve kay tlar düzenli olarak tutulmufltur. An lan bu kay tlar; elit ve taban sürü için, üreme, geliflme ve süt verim kay tlar d r. Süt verim kontrollerinde 2 g a hassas elektronik kantar kullan lm fl ve verimler kilogram cinsinden saptanm flt r. Kontroller sabah ve akflam sa mlar olmak üzere günde iki kez yap lm flt r. Kontrol günlerinde, süt analizler için yeterli say da, rastgele koyunlardan elittaban ay r m yap lmadan örnekler al narak, tafl nabilir buzdolab yard m ile laboratuara ulaflt r lm fl ve kuru madde, kül, protein, ya ve kazein de erleri belirlenmifltir (7). Kuzularda geliflmenin takibine do umlardan hemen sonra do um a rl klar n n al nmas ile bafllanm flt r. Sütten kesim a rl klar ortalama 2,5 ayl k yaflta 50 g a hassas elektronik kantar ile al nm flt r. Laktasyon süt verimlerinin hesaplanmas nda 30 H 56 formülü kullan lm flt r (8). Süt verim denetimlerinin planlanmas nda da belirtilen yöntemin esaslar dikkate al nm flt r. Verimler üzerindeki makro çevre faktörlerinin etki paylar Harvey (9)'in LSMLMW bilgisayar program ile giderilmifltir. Bulgular Türkgeldi sürüsünde koç alt koyun bafl na do an kuzu say lar (KKDK) ve do uran koyun bafl na do an kuzu say lar na (DKDK) iliflkin elde edilmifl olan de erler Tablo 1 de özetlenmifltir. Tablo 1 de görüldü ü gibi elit sürüde elde edilmifl olan KKDK (1,44) ve DKDK (1,59) de erleri, taban sürüde elde edilmifl olan KKDK (1,40) ve DKDK (1,42) de erlerinden daha yüksek olarak saptanm flt r. Sürü tipinin KKDK ve DKDK üzerine etkisi ile y llar n DKDK üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmufltur (P < 0,01). Kuzularda do um ve sütten kesim a rl klar na ait en küçük kareler ortalamalar, standart hatalar ve önem derecelerine iliflkin de erler Tablo 2 de özetlenmifltir. Tablo 2 incelendi inde elit ve taban sürüde ortalama do um a rl klar, s ras ile 3,56 ve 3,30 kg olarak görülmektedir. Erkekler (3,54 kg) difliler (3,32 kg)'den; tekler (3,55 kg), ikizler (3,31 kg)'den daha a r olarak do mufllard r. Do um a rl klar na sürü tipi, cinsiyet ve do um tipi ile y llar n etkisi istatistiki olarak önemli bulunmufltur (P < 0,01). Elit ve taban sürüde ortalama sütten kesim a rl klar n n, s ras ile 20,23 ve 19,85 kg oldu u görülmektedir. Sütten kesim a rl klar na y l ve do um tipinin etkisi istatistiki olarak önemli bulunmufltur (P < 0,01). 196

3 M. ÖZDER, M. KAYMAKÇI, T. TAfiKIN, E. KÖYCÜ, F. KARAA AÇ, R. SÖNMEZ Tablo 1. Türkgeldi tipi koyunlarda döl verimlerine ait en küçük kareler (EKK) ortalamalar, standart hatalar ve önem dereceleri. Özellik KKDK DKDK Faktör n X ± S x n X ± S x Genel ,42 ± 0, ,51 ± 0,022 Do um Y l Ö.D. ** ,43 ± 0, ,52 ± 0, ,41 ± 0, ,49 ± 0,020 Sürü Tipi ** ** Elit 233 1,44 ± 0, ,59 ± 0,037 Taban 820 1,40 ± 0, ,42 ± 0,015 Ö.D.: (P > 0,05); **: (P < 0,01) Tablo 2. Türkgeldi tipi kuzularda do um ve sütten kesim a rl klar na ait en küçük kareler (EKK) ortalamalar, standart hatalar ve önem dereceleri. Özellik Do um A rl (kg) Sütten Kesim A rl (kg) Faktör n X ± S x n X ± S x GENEL ,43 ± 0, ,04 ± 0,138 SÜRÜ T P ** Ö.D. Elit 244 3,56 ± 0, ,23 ± 0,324 Taban 984 3,30 ± 0, ,85 ± 0,153 YIL ** ** ,23 ± 0, ,96 ± 0, ,63 ± 0, ,11 ± 0,184 DO UM T P ** ** Tek 628 3,55 ± 0, ,43 ± 0,183 kiz 600 3,31 ± 0, ,64 ± 0,206 C NS YET ** Ö.D. Erkek 611 3,54 ± 0, ,18 ± 0,193 Difli 617 3,32 ± 0, ,89 ± 0,1988 Ö.D.: (P > 0,05),**:(P < 0,01) Türkgeldi tipi koyunlar n araflt rma dönemi içerisindeki laktasyon süt verimleri ve laktasyon sürelerine ait de erler Tablo 3 de özetlenmifltir. Tablo 3 elit ve taban sürüdeki ortalama laktasyon süt verimlerini ve laktasyon sürelerini göstermektedir. Bu de erler s ras ile 107,99 kg ve 93,26 kg; 171,39 gün ve 178,40 gün olarak saptanm flt r. Yap lan varyans analizleri sonucunda sürü tipi, y l ve laktasyon süresi gibi etmenlerin laktasyon verimi üzerine; y l n laktasyon süresi üzerine etkileri istatistiki olarak önemli bulunmufltur (P < 0,01). Tablo 4 de koyunlar n y llar ve laktasyon s ralar na göre sütlerindeki ya, protein, kazein, kuru madde ve kül oranlar verilmifltir. Tablo 4 de de görüldü ü gibi Türkgeldi sürüsündeki süt bileflenlerine iliflkin ortalama de erler % 7,36, % 5,28, % 18,72, % 0,98 ve % 4,37 olarak saptanm flt r. 197

4 Türkgeldi Koyun Tipinin Geliflme ve Süt Verim Özellikleri Tablo 3. Türkgeldi tipi koyunlarda laktasyon süt verimi ile laktasyon sürelerine ait en küçük kareler (EKK) ortalamalar, standart hatalar ve önem dereceleri. Özellik Laktasyon Süt Verimi (kg) Laktasyon Süresi (gün) n Faktör X ± S x X ± S x 681 GENEL 100,62 ± 4, ,90 ± 0,758 Sürü Tipi ** Ö.D. 154 Elit 107,99 ± 12, ,39 ± 6, Taban 93,26 ± 6, ,40 ± 3,323 Laktasyon Y l ** ** ,59 ± 12, ,21 ± 4, ,67 ± 11, ,59 ± 4,699 Regresyon Lakt. Süresi (gün) ** 0,177 Ö.D.: (P > 0,05),**:(P < 0,01) Tablo 4. Türkgeldi tipi koyunlarda baz süt bileflenlerine ait en küçük kareler (EKK) ortalamalar, standart hatalar ve önem dereceleri. Özellik Ya (%) Protein (%) K. Madde (%) Kül (%) Kazein (%) FAKTÖR n X ± S x X ± S x X ± S x X ± S x X ± S x Genel 167 7,36 ± 1,299 5,28 ± 0,834 18,72 ± 1,657 0,98 ± 0,046 4,37 ± 0,660 Laktasyon Y l ** Ö.D. ** ** Ö.D ,86 ± 0,189 5,40 ± 0,127 17,86 ± 0,095 0,95 ± 0,003 4,56 ± 0, ,86 ± 0,136 5,16 ± 0,191 19,58 ± 0,066 1,01 ± 0,002 4,18 ± 0,024 Lak. S r. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D ,81 ± 0,277 5,40 ± 0,186 18,36 ± 0,140 0,97 ± 0,004 4,52 ± 0, ,57 ± 0,154 5,20 ± 0,104 18,96 ± 0,076 0,97 ± 0,002 4,29 ± 0, ,75 ± 0,274 5,22 ± 0,184 19,15 ± 0,131 0,98 ± 0,004 4,34 ± 0, ,33 ± 0,209 5,53 ± 0,141 18,41 ± 0,100 0,98 ± 0,003 4,55 ± 0, ,90 ± 0,390 5,40 ± 0,263 19,14 ± 0,182 1,00 ± 0,005 4,40 ± 0, ,80 ± 0,356 4,94 ± 0,240 18,30 ± 0,192 0,97 ± 0,005 4,14 ± 0,071 Ö.D.: (P > 0,05), **: (P < 0,01) Laktasyon s ras n n sütteki ya, protein, kuru madde, kül ve kazein oranlar na etkisi istatistiki olarak önemsiz (P > 0,05); y llar n sütteki ya, kuru madde ve kül oranlar na etkisi ise önemli bulunmufltur (P < 0,01). Tart flma Türkgeldi tipi koyunlarda saptanan KKDK (1,42) ve DKDK (1,51) na ait de erler, bu tip için daha önceki çal flmalarda bildirilen kimi de erlere yak n ya da eflde er düzeyde bulunmufltur (2,4). Di er yandan Türkgeldi tipi koyunlarda elde edilen döl verim düzeyinin Bat Anadolu Bölgesi nde oluflturulan Tahirova tipine yak n, Ac payam tipinden yüksek, buna karfl l k Sönmez tipinden düflük oldu u gözlemlenmektedir (10-12). Tahirova, Ac payam ve Sönmez tipinde saptanan do umda kuzu say s s ras yla; 1,60, 1,30 ve 1,74 dür. Buna karfl l k çal flmada Türkgeldi tipi için bildirilen kuzu verimi, Do u Friz x 198

5 M. ÖZDER, M. KAYMAKÇI, T. TAfiKIN, E. KÖYCÜ, F. KARAA AÇ, R. SÖNMEZ K v rc k (F 1 ) melezleri için bildirilen de erlerden yüksek bulunmufltur (13). Türkgeldi tipi kuzularda ortalama do um a rl (3,43 kg) n n daha önce ayn genotip için bildirilen (4) de er (3,59 kg) ile, bir Do u Friz melezi olan Tahirova dan düflük oldu u gözlemlenmektedir (14). Çal flmada Türkgeldi tipinde elde edilen sütten kesim a rl (20,04 kg) n n, ayn genotip için bildirilenden (3) yüksek, di er (4) bildiriflten düflük bulunmufltur. Türkgeldi tipinin sütten kesim a rl n n Tahirova tipinden yüksek oldu u söylenebilir (10). Türkgeldi tipinde ikiz kuzular n canl a rl klar tek kuzulara oranla daha yüksek olarak belirlenmifltir. Bulunan bu de er daha önce belirtilen de erlerden farkl d r (4). Kuzular n tamam n n sütten kesim yafl nda benzer canl a rl kta olmas ise Türkgeldi genotipinin bölgede yetifltirilen farkl genotiplere olan di er bir üstünlü üdür. Türkgeldi tipi koyunlarda laktasyon süt verimi sürü düzeyinde 100,62 kg, Elit sürüde ise 107,99 kg olarak saptanm flt r. Saptanan bu de er, ayn tip için daha önce bildirilen (3) de erden (72,91 kg) yüksek, di er bir bildiriflten (4) (143,73 kg) daha düflük olarak bulunmufltur. Laktasyon süresi olarak bu çal flmada saptanan de er ise, 174,90 gündür. Bu de erin ayn tip için bildirilen de erlere yak n oldu u gözlemlenmektedir (3,4). Türkgeldi tipinde laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi gibi süt verim özellikleri, Tahirova ve Sönmez tiplerinden düflük, buna karfl l k Ac payam tipine yak n bulunmufltur (10,12,15). Türkgeldi tipi koyunlarda, süt bileflenlerine ait de erlerin literatürde (16) Do u Friz x K v rc k melezleri için bildirilen de erlerle uyum içinde oldu u söylenebilir. Bu araflt rmada, Türkgeldi tipi koyunlarda kuzu ve süt verim düzeyleri ile, kuzular n geliflmeleri ve süt bileflenleri ortaya konulmufltur. Elde edilen sonuçlar, Türkgeldi tipi koyunlar n, kuzu ve süt verimlerinin yüksek olmas yan nda, Trakya Bölgesi ne iyi adapte olduklar n göstermektedir. Bu özellikleri ile Türkgeldi Tipi koyunlar n bölgedeki yetifltiricilerin dam zl k ihtiyaçlar n karfl layacak nitelikte olduklar anlafl lmaktad r. Kuzu ve süt verimini art rmak isteyen yetifltiriciler, bu tipin koçlar n sürülerinde rahatl kla kullanabilirler. Di er yandan Türkgeldi tipinin kasapl k kuzu üretiminde de tek bafl na ya da ana soyu olarak kullan lmas da söz konusu olabilir. Kaynaklar 1. Sönmez, R., Sar can, C., Kaymakç, M.: Türkiye Koyunculu unun Gelifltirilmesinde Koyun Tipleri. Koyun Yetifltiricili i Semineri. Ankara Sar can, C.: Breeding Techniques for Genetic Improvement of Small Ruminants in the Ege Region. Giessener Btr. Z. Ent. forsch., I: 1986; 13: Sar can, C., Sönmez, R., Demirören, E.: Tahirova x K v rc k Melezlerinin Verimle lgili Özellikleri Üzerine Karfl laflt rmal Araflt rmalar. TÜB TAK-VHAG-613 Nolu Projenin Kesin Raporu, Özder, M., Kaymakç, M., Soysal, M.., K z lay, E., Sönmez, R.: Türkgeldi Koyun Sürüsünde Tipin Sabitlefltirilmesi. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 23(1999). Ek Say : Sönmez, R.: Ziraat Üstüne Söylefliler. Yeni Koyun Soylar. ZM R Kaymakç, M., Özder, M., Taflk n, T., Köycü, E., Sönmez, R.: New Sheep Types Obtaining by Crossbreeding in Western Anatolia and Trache. First Joint Meeting of Department of Animal Sciences of the Balkan Countries, 6-8 June 2001 Tekirda -Türkiye, Demirci, M., Gündüz, H.H.: Süt Teknolo unun El Kitab. Hasad Yay nc l k. G da Serisi 1. stanbul, Öztürk, B., Kaymakç, M.: Koyunlarda Süt Verim Denetim Yöntemleri Aras nda Karfl laflt rmal Araflt rmalar. Ege Üniv. Fen Bil. Enst. Derg. zmir, 1990; 2: Harvey. W.R.,: Least Squares and Maximum Likelihood General Purpose Program. Dep. Dairy Sci. Ohio State University. Columbus, Ohio, USA Sönmez, R., Türkmut, L., Kaymakç, M.: Tahirova Koyunlar nda Tipin Sabitlefltirilmesi ve Halk Elindeki K v rc k Koyunlar n n Bu Tiple Islah Olanaklar. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 1991; 15: Kaymakç, M., Taflk n, T.: Ac payam Koyunlar nda Tip Sabitlefltirilmesinde Seleksiyon ve Akrabal Yetifltirme Olanaklar ndan Yararlanma. I. Ac payam Koyunlar nda Döl Verimi ve Geliflme Özellikleri. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg. 1998; 35: Kaymakç, M., Taflk n, T., Koflum, N.: Sönmez Koyunlar nda Tip Sabitlefltirilmesi. Ege Üniv. Araflt rma Fonu 98-ZRF-020 Projenin Kesin Raporu Aydo an, M., Akçap nar, H.: Ost Friz x K v rc k F1 Melezi Koyunlar n Orta Anadolu fiartlar nda Döl Verimi ve Süt Verimi Özellikleri. Lalahan Hay. Araflt. Enst. Derg. 1987; 27:

6 Türkgeldi Koyun Tipinin Geliflme ve Süt Verim Özellikleri 14. Sönmez, R., Kaymakç, M., Türkmut, L., K z lay. E.: Tahirova Koyunlar nda Tipin Sabitlefltirilmesi (Temel Genetik Özde in Çeflitli Verim ve Morfolojik Özellikleri) Üzerine Araflt rmalar. Do a Bilim Dergisi, Vet. Hay./Tar. Orm. 1981; 5: Kaymakç, M., Taflk n, T.: Ac payam Koyunlar nda Tip Sabitlefltirilmesinde Seleksiyon ve Akrabal Yetifltirme Olanaklar ndan Yararlanma. II. Ac payam Koyunlar nda D fl Yap ve Süt Verim Özellikleri. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg. 1998; 35: Oktar E.: Ege Bölgesinde Yetifltirilen vesi X Ost Frizland, K v rc k X Ost Frizland Genotiplerinde Süt Verimi, Sütlerin Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araflt rma. TÜB TAK-VHAG-404 Nolu Proje Kesin Raporu

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri)

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri) Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (2):87-94 ISSN 1018-8851 Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri) Mustafa KAYMAKÇI 2, Turgay TAŞKIN 3, Nedim KOŞUM 3 Summary

Detaylı

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri )

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri ) Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(2):95-101 ISSN 1018-8851 Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri ) Mustafa KAYMAKÇI 2, Nedim KOŞUM 3, Turgay TAŞKIN

Detaylı

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ Özdal GÖKDAL 1 Ferda KARAKUŞ 2 Hasan ÜLKER 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Çine, AYDIN, email: ogokdal@adu.edu.tr 2 Yüzüncü Yıl

Detaylı

Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri

Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri Hayvansal Üretim 42 (2): 45-52 (2001) Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri Mustafa Kaymakçı Turgay Taşkın Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bornova, İzmir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Hayvansal Üretim 43(2): 79-85 (2002) Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Metin Şengonca 1 Mustafa Kaymakçı 1 Nedim Koşum 1 Turgay Taşkın 1 Jörg Steinbach 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması

İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması 13 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 25 (2006), 12: 1317 İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması

Detaylı

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir ÇİNE ÇAPARI, ÇİNE TİPİ VE MENEMEN x ÇİNE TİPİ (F 1 ) KUZULARDA KİMİ BESİ VE KESİM ÖZELLİKLERİ Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL Okan ATAY ÖZET Bu araştırma Çine Çaparı (ÇÇ), Çine Tipi (ÇT; sentetik yerel) ve

Detaylı

Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri

Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (2):73-78 ISSN 1018-8851 Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri Arzu DUMAN 1 Erdinç DEMİRÖREN

Detaylı

Menemen Koyunlarında Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Menemen Koyunlarında Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 3(1):63-7 ISSN 1018-8851 Menemen Koyunlarında Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Mustafa KAYMAKÇI 1 Nedim KOŞUM 2 Turgay TAŞKIN 1 Yavuz AKBAŞ

Detaylı

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 50(2): 1-8, 2009 Araştırma Makalesi Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Ayhan Ceyhan 1*,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Menemen Koyunu. Menemen Sheep

Menemen Koyunu. Menemen Sheep Menemen Koyunu Mustafa Kaymakçı, Nedim Koşum, Turgay Taşkın, Funda E. Ataç Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 35100 İzmir-Türkiye Özet: Menemen koyunu, Batı Anadolu ve Trakya Bölgesi nde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 29 (2) ,2003

J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 29 (2) ,2003 İstanbul Univ. Vet. Fak. Derg. 29 (2). 221-227, 2003 J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 29 (2). 221-227,2003 KESİM KUZUSU ELDE ETMEK AMACIYLA ALMAN SİYAH BAŞLI ETÇİ KOÇLARLA BİRLEŞTİRİLEN SAKIZ x KIVIRCIK

Detaylı

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir. Ama bakım

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 59-63 Geliş Tarihi: 07.10.2003 Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(1):71-77 ISSN 1018-8851 Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği Erdinç DEMİRÖREN 1 Summary Efficiency of Lamb Production in sheep which raising different

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ *

VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ * F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(1), 21-27 VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ * Nihat YILDIZ 1 Hüseyin DENK 2 1 Fırat

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 65-73, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türkiye S rc l k Sektöründe Islah ve Destekleme Politikalar n n Etkinli i Üzerine Bir Araflt rma

Türkiye S rc l k Sektöründe Islah ve Destekleme Politikalar n n Etkinli i Üzerine Bir Araflt rma Turk J Vet Anim Sci 27 (2003) 645-650 TÜB TAK Araflt rma Makalesi Türkiye S rc l k Sektöründe Islah ve Destekleme Politikalar n n Etkinli i Üzerine Bir Araflt rma Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi F 1 Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması

Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi F 1 Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması YYÜ VET FAK DERG (2007), 18(1):29-36 ORİJİNAL MAKALE Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi F 1 Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması Fuat ODABAŞIOĞLU

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM VERG NCELEMELER NDE YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi Son y llarda ekonomide meydana gelen olumlu geliflmelerle gayrimenkul piyasas

Detaylı

Key Words: German Black-Headed Mutton. Chios. Kıvırcık, Turkish Merino. Crossbreeding, Environmental factors.

Key Words: German Black-Headed Mutton. Chios. Kıvırcık, Turkish Merino. Crossbreeding, Environmental factors. İstanbul Üniv. Vel. Fak. Dcrg. 29 (2). 259-266. 2003 J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 29 (2). 259-266, 2003 ALMAN SİYAH BAŞLI ETÇİ x F\ (SAKIZ x KIVIRCIK) MELEZLERİ İLE KIVIRCIK VE TÜRK MERİNOSLARINDA

Detaylı

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 30 (1), 37-40, 1999 SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM Özel ŞEKERDEN 1 İbrahim TAPKI 1 Mehmet ŞAHİN 2 ÖZET: Bu araştırma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Gelişim Süreci ve Bugünkü Durumu

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Gelişim Süreci ve Bugünkü Durumu Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Gelişim Süreci ve Bugünkü Durumu U.İşcan 1 M.Özder 2 A.R.Önal 2 1 Türkoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü, Kahramanmaraş 2 Namık Kemal Üniversitesi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir.

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. CO RAFYA SICAKLIK ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. 2500 saat 2250 saat 1750 saat 2000 saat 2500 saat 2750 saat 3000 saat 3250 saat Bu haritadaki

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Irkı Süt Sığırlarının Döl Verim Özellikleri

Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Irkı Süt Sığırlarının Döl Verim Özellikleri Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Irkı Süt Sığırlarının Döl Verim Özellikleri Y.T. Tuna 1 E. K. Gürcan 1 T. Savaş 2 KÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1, Tekirdağ ÇOMÜ Ziraat Fakültesi

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU

ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI Tarih: 17 Kasım 2006 Balcalı, Adana Hayvansal üretim, tarım içinde en yüksek katma değer yaratan, doğal kaynakları

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2000, 10(1):103-111 Geliş Tarihi : 28.08.2000 Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRK YE EKONOM S 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU TÜRK YE EKONOM S

TÜRK YE EKONOM S 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU TÜRK YE EKONOM S 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 Türkiye Ekonomisi Genel Makroekonomik Denge Ülkemizde tasarruf e ilimi düflüktür, kamu kesimi uzun y llar boyunca önemli boyutlarda tasarruf aç vermifl ve bu durum finansman

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, 129-134, 2012 Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi Halil EROL 1, H. İbrahim AKÇADAĞ 1, Necmettin ÜNAL 2, Halil AKÇAPINAR 2 1 Lalahan Hayvancılık Merkez

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MARMARA BÖLGESİ ARILARININ KOLONİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MARMARA BÖLGESİ ARILARININ KOLONİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MARMARA BÖLGESİ ARILARININ KOLONİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME A Review on Colony Performances of Honey Bees of Marmara Region of Turkey Recep SIRALI 1 ve İbrahim ÇAKMAK 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Doğu anadolu kırmızısı, döl verim özellikleri ve servis periyodu.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Doğu anadolu kırmızısı, döl verim özellikleri ve servis periyodu. ARAŞTIRMA 2008: 22 (3): 169-174 http://www.fusabil.org Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3 1 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE 2 Tarım İl Müdürlüğü

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):41-46 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):41-46 GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini İ. Keskin S. Boztepe Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya Bu çalışmada, Konya nın

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 1-10

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 1-10 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 1-10 EREĞLİ KOYUNCULUK ÜRETME İSTASYONU NDA YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN, İVESİ VE İVESİ X AKKARAMAN MELEZİ (F 1 x İG 1 ) KOYUNLARINDA KIRKIM SONU CANLI AĞIRLIK VE

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Orta Anadolu Merinosu Koyunların Yetiştirici Şartlarındaki Ergin Canlı Ağırlıkları ve Bazı Döl Verimi Özellikleri

Orta Anadolu Merinosu Koyunların Yetiştirici Şartlarındaki Ergin Canlı Ağırlıkları ve Bazı Döl Verimi Özellikleri Orta Anadolu Merinosu Koyunların Yetiştirici Şartlarındaki Ergin Canlı Ağırlıkları ve Bazı Döl Verimi Özellikleri Ahmet Hamdi AKTAŞ 1 * Şükrü DURSUN 2 İbrahim HALICI 1 Uğur DEMİRCİ 1 Kenan AKİL 3 Levent

Detaylı

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Et ırklarında vücut yapısı Et ırklarında iri, dolgun, uzunluk ve genişlik ölçüleri yönünden iyi gelişmiş vücut

Detaylı

KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ. The fertility of Kıvırcık and Sakız x Kıvırcık crossbred

KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ. The fertility of Kıvırcık and Sakız x Kıvırcık crossbred İstanbul Üniv. Vet. Fak. Dcrg. 28 (1). 155-161,2002 J. Fac. Vet. Med. Univ. istanbul 28(1), 155-161,2002 KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ Hıdır DEMİR*

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S ÖRNEK 1 : Afla daki enerji kaynaklar n n hangisiyle çal - flan santraller, kulland enerji kayna ndan uzak bir yere kurulamaz? A) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Do algaz E) Uranyum

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı