Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster MO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster MO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması"

Transkript

1 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/14 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Foamaster MO 2114 UFI: 4GSE-70DN-E007-DJS Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş ilgili kullanımlar: köpük kesici 1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları Firma: BASF SE Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Hellas S.A. Sindos Industrial Area Sindos GREECE Telefon: Elektronik posta adresi: 1.4. Acil durum telefon numarası Greek Poison Information Centre (24 hours / 7 days) International emergency number: Telefon: BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2 Sayfa: 2/ Madde ve karışımın sınıflandırılması Karışımın sınıflandırılması için aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır: Test sonuçları ve uzmanların değerlendirmesinden sonra, tehlikeli maddelerin konsantrasyon seviyelerinde ekstrapolasyon. Kullanılan metodolojiler ilgili test sonuçlarında belirtilmiştir nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G ) (EC No 1272/2008 [CLP]) Cilt Hassas. 1B H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir Etiket unsurları Global Harmonize Sistem, EU (GHS) Piktogram: Sinyal kelime: Dikkat Zararlılık İfadeleri: H317 Önlem ifadeleri (tedbir): P280 P261 Önlem İfadeleri (tepki): P302 + P352 P333 + P313 P362 + P364 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. Koruyucu eldiven takın. Sis veya buhar veya spreyi solumaktan kaçının. CİLT İLE TEMASINDA: Bol su ve sabun ile yıkayın Cilt tahrişi ya da ciltte döküntü olur ise: Sağlık desteği alın. Bulaşan giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Önlem İfadeleri ( Bertaraf): P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G ) (EC No 1272/2008 [CLP]) Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: hydroformulation products of C8-alkenes, high-boiling 2.3. Diğer zararlar nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G ) (EC No 1272/2008 [CLP])

3 Sayfa: 3/14 Depolama ve kullanım için düzenlemeler/açıklamalar gözönünde bulundurulursa, bilinen spesifik bir tehlikesi bulunmamaktadır. Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır. BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi 3.1. Maddeler 3.2. Karışımlar Kimyasal yapısı belirtilenlere dayandırılan köpük kesici mineral yağ, hidrokarbonlar, polimer, noniyonik yüzey aktif maddeler Tehlikeli bilesenleri (GHS) 1272/2008 (EC) numaralı yönetmeliğe göre hydroformulation products of C8-alkenes, high-boiling İçerik (W/W): >= 25 % - < 50 % Cilt Hassas. 1B CAS numarası: H317 EG numarasi: REACH kayıt numarası: Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir. BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın. Solunursa: Buhar/aerosolü solunduktan sonra sorunlar ortaya çıkarsa, temiz havaya çıkarın ve doktor çağırın. Deri ile temas ederse: Sabun ve su ile iyice yıkayın. Göz ile temas ederse: Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız. Yutulursa:

4 Sayfa: 4/14 Ağzınız çalkalayın ve sonrasında ml su için. Zehir Kontrol Merkezi veya doktor tarafından söylenmedikçe kusturmaya çalışmayın Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Belirtiler: Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur. BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürücü maddeler: su püskürtme, kuru toz, köpük güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler: su jeti 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Tehlikeli Maddeler: zararlı buharlar Tavsiye: Duman/is yayılımı. Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Özel koruyucu donanım: Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. Ek bilgiler: Riskin derecesi yanan madde ve yanma şartlarına bağlı olarak belirlenir. Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Kişisel koruyucu elbise kullanınız. Solunum koruması gereklidir Çevresel önlemler Kontamine su/söndürme suyunu kontrol altına alınız. Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına deşarj etmeyiniz Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın. Kalıntılar için: Uygun absorban madde ile toplayınız. Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz Diğer bölümlere atıflar Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

5 Sayfa: 5/14 BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Ürünün doğru kullanılması şartıyla, özel tedbirler alınması zorunlu değildir. Yangın ve patlamaya karşı koruma: Statik elektrik bosalmalarina karsi koruyucu önlem alin Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kapları ağzı sıkıca kapalı ve kuru şekilde muhafaza edin; serin yerde depolayın. Aşağıda belirtilen ısının altına düşmesinden koruyun: 0 C 7.3. Spesifik son kullanıcı(lar) Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir. BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma 8.1. Kontrol parametreleri İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler : Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic TWA değeri 5 mg/m3 (OEL (GR)), Sis Bileşenler PNEC : hydroformulation products of C8-alkenes, high-boiling tatlı su: 0,1 mg/l deniz suyu: 0,01 mg/l aralıklı serbest kalma: 1 mg/l atık su arıtma: 100 mg/l sediment (tatlı su): 4000 mg/kg sediment (deniz suyu): 400 mg/kg toprak: 1,25 mg/kg Bileşenler DNEL : hydroformulation products of C8-alkenes, high-boiling işçi: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 116,7 mg/kg işçi: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 411,4 mg/m3 tüketici: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 50 mg/kg tüketici: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 87 mg/m3 tüketici: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 25 mg/kg 8.2. Maruziyet kontrolleri Kişisel korunma donanımları

6 Sayfa: 6/14 Solunum koruması: Buhar/aerosol yayılması durumunda solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, filtreleme kapasitesi orta (daha az toksik maddelerin katı ve sıvı partikülleri). El koruması: Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1) Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6): nitril kauçuk (NBR) mm kaplama kalınlığı İlave not:spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticlerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir. Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir. Göz koruması: Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166) Vücut koruması: Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre). Genel güvenlik ve hijyen önlemleri İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ilave olarak kapalı iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir. BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Form: Renk: Koku: Koku sınırı: sıvı bulanık beyazımsıdan sarıya damıtılmış petrole benzer( örn. benzin,kerosin) Inhalasyon yoluyla olası sağlık tehlikesi nedeniyle belirllenmiş değil. ph değeri: Donma noktası: Kaynama noktası: Parlama noktası: 165 C (ISO 2592) Buharlaşma hızı: Parlayıcılık: tutuşmaz Düşük patlama limiti: Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5-15 C aşağısında olabilir.

7 Sayfa: 7/14 Yüksek patlama limiti: Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir. Tutuşma sıcaklığı: buhar basıncı: Yoğunluk: 0,87-0,91 g/cm3 (ISO ) (25 C) Relatif yoğunluk: 0,87-0,91 (25 C) Relatif buhar yoğunluğu ( hava ): Suda çözünebilirlik: emülsiyon yapabilir (23 C) Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow): karışımlar için geçerli değildir Kendiliğinden tutuşma: kendi kendine tutuşmaz Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma Termal bozunma: Öngörüldüğü / belirtildiği gibi kullanılır ve depolanırsa bozunma olmaz. Vizkozite, dinamik: 300 mpa.s Veri yok. Vizkozite,kinematik: > 20,5 mm2/s (20 C) Ürün test edilmemistir., Bilgi ana bileşenlere dayanmaktadır. patlama tehlikesi: patlayıcı değil yangını artırıcı özellikleri: Yangını arttırıcı değildir Diğer bilgiler kendi kendine ısnabilme özelliği: Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış. Higroskopi: higroskopik değil Yüzey gerilimi: Veri yok. Tane büyüklüğü Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. dağılımı: Katı madde miktarı: yakl. 100 % BÖLÜM 10: Kararlılık vetepkime Tepkime Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz Kimyasal kararlılık Ürün kimyasal olarak stabildir Zararlı tepkime olasılığı Kuvvetli oksitleyici maddelerle reaksiyona girer.

8 Sayfa: 8/ Kaçınılması gereken durumlar GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama Kaçınılması gereken maddeler Kaçınılması gereken maddeler: Kullanım kılavuzuna göre kullanılması ve depolanması halinde bilinmemektedir Zararlı bozunma ürünleri Tehlikeli bozunma ürünleri: Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz. BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Akut toksisite Deneysel/hesaplanmış veri: LD50 sıçan (oral): > mg/kg Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir. LC50 sıçan (Enhalatif ( nefesle beraber içine çekerek )): 4 h LD50 sıçan (Deri ile ilgili): Tahriş Deneysel/hesaplanmış veri: Deri korozyon / tahriş tavşan: tahriş edici değil Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir. Ciddi göz hasarları / tahriş tavşan: tahriş edici değil Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir. Solunum / deri hassasiyeti Hassasiyet Değerlendirmesi: Cilt temasından sonra hassasiyete neden olabilir. Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir. Deneysel/hesaplanmış veri: Üreme hücresi Mutajenite Mutajenlik Değerlendirmesi: İçeriğindeki maddelere bakıldığında, mutajenik etki şüphesi bulunmamaktadır.

9 Sayfa: 9/14 Kanserojenlik Kanserojenlik Değerlendirmesi: Elde olan bilgilerde kanserojen etki ile ilgili gösterge yoktur. üreme sistemi ile ilgili toksisite Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi: İçeriğindeki maddelere bakıldığında, üreme sistemine toksik şüphesi bulunmamaktadır. Gelişimsel toksisite Teratojenisitenin değerlendirilmesi: Bileşenlerine bakıldığında, hiçbir teratojenik etki şüphesi yoktur. Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet) Notlar: Veri yok. Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma) Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi: Ürün hakındaki mevcut olan bilgilere dayanıldığında, ürün tekrarlanan maruziyet sonrasında hedef organ için toksik değildir. Aspirasyon tehlikesi Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir. BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi Toksisite Balık toksisitesi: LC50 (96 h) > 100 mg/l, Balık Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir. Su omurgasızları: LC50 (48 h), daphnialar (diger) Su bitkileri: EC50 (72 h), algler (diger) Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi: EC0 (0,5 h) > mg/l, bakteri Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir. Balıklar üzerindeki kronik toksisite: Veri yok.

10 Sayfa: 10/14 Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite: Veri yok. Karasal toksisitenin değerlendirilmesi: Toprak toksisitesi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut degildir Kalıcılık ve bozunabilirlik Biodegradasyon ve eliminasyon ( H2O ) ile ilgili degerlendirme: Biyolojik olarak kolayca ayrıştırılamaz(oecd kriterine göre). Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir Biyobirikim potansiyeli Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi: Ürün test edilmemistir Toprakta hareketlilik Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi: Uçuculuk: Veri yok PBT sonuçları ve vpvb değerlendirmesi REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Ürün PBT (Kalıcı / biyobirikimli / toksik) veya vpvb (çok kalıcı / biyobirikimli)kriterlerini karşılayan bir madde içermez Diğer olumsuz etkiler Ürün, ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin (EC) 1005/2009 te listelenen maddeleri içermez İlave bilgiler Çevresel ortamlardaki davranışı ile ilgili ilave notlar: Biyolojik atık su arıtma tesislerindeki muamele yerel ve idari düzenlemelere göre yapılmalıdır. BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmeli veya yakılmalıdır. Kirlenmiş ambalaj: Kirlenmemiş ambalajlar tekrar kullanılabilir. Temizlenemeyen ambalajlar içerikleri ile aynı şekilde bertaraf edilmelidir.

11 Sayfa: 11/14 BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi Karayolu taşıması ADR UN-numarası: Uygun UN taşımacılık adı: Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Ambalaj gurubu: Çevresel zararlar: Kullanıcı için özel önlemler RID UN-numarası: Uygun UN taşımacılık adı: Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Ambalaj gurubu: Çevresel zararlar: Kullanıcı için özel önlemler Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır Bilinmiyor Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır Bilinmiyor Kanal gemisi ile taşıma ADN Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır UN-numarası: Uygun UN taşımacılık adı: Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Ambalaj gurubu: Çevresel zararlar: Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık Değerlendirilmemiş Deniz taşıması IMDG Sea transport IMDG Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır Not classified as a dangerous good under transport regulations UN-numarası: UN number: Not applicable

12 Sayfa: 12/14 Uygun UN taşımacılık adı: UN proper shipping Not applicable name: Taşımacılık zararlılık Transport hazard Not applicable sınıf(lar)ı: class(es): Ambalaj gurubu: Packing group: Not applicable Çevresel zararlar: Environmental Not applicable hazards: Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor Special precautions for user None known Havayolu taşıması IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır Not classified as a dangerous good under transport regulations UN-numarası: UN number: Not applicable Uygun UN taşımacılık adı: UN proper shipping Not applicable name: Taşımacılık zararlılık Transport hazard Not applicable sınıf(lar)ı: class(es): Ambalaj gurubu: Packing group: Not applicable Çevresel zararlar: Environmental Not applicable hazards: Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor Special precautions for user None known UN-numarası #UN Numaraları# için ilgili girişleri üstteki tablodaki belirli düzenlemelerde görebilirsiniz Uygun UN taşımacılık adı Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz Ambalaj gurubu Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz Çevresel zararlar Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz Kullanıcı için özel önlemler Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz MARPOL ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Yönetmelik: Değerlendirilmemiş Regulation: Not evaluated

13 Sayfa: 13/14 Gönderim onaylı: Değerlendirilmemiş Shipment approved: Not evaluated Kirlilik adı: Değerlendirilmemiş Pollution name: Not evaluated Kirlilik Kategorisi: Değerlendirilmemiş Pollution category: Not evaluated Gemi Tipi: Değerlendirilmemiş Ship Type: Not evaluated BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat Yasaklar, kısıtlamalar ve izinler Yönetmelik (EC) No.1907/2006 Ek XVII: Listedeki numara: 3, 75 Direktif 2012/18/AB - Tehlikeli maddeleri içeren Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü(AB): Yukarıdaki yönetmelikte listelenmiştir: hayır Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Karışım için güvenli kullanım değerlendirmesi yapılmış ve sonuç SDS'nin 7. ve 8. bölümlerinde belirtilmiştir. BÖLÜM 16: Diğer bilgiler Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları: Cilt Hassas. Cildi hassaslaştırıcı H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. Kısaltmalar ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vpvb = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli. Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu

14 Sayfa: 14/14 değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır. Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster WO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster WO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Foamaster WO 2390 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis PU Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis PU Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Rheovis PU 1216 Kullanım: Rheology modifier Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster WO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster WO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Foamaster WO 2310 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex Ultra PX Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex Ultra PX Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Dispex Ultra PX 4275 Kullanım: ıslatma ajanı Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Efka SL BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Efka SL BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Efka SL 3259 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Loxanol CA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Loxanol CA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Loxanol CA 5310 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Foamaster MO 2111 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. FoamStar ST Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. FoamStar ST Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı FoamStar ST 2400 Kullanım: köpük kesici Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster NO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster NO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Foamaster NO 2335 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Loxanol OT 5846 Kullanım: Hava köpüğü oluşturan madde, kuruma geciktiricisi Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex AA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex AA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Dispex AA 4040 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sovermol 890. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Sovermol 890. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Sovermol 890 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. FoamStar ST Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. FoamStar ST Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı FoamStar ST 2438 Kullanım: köpük kesici Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. FoamStar SI BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. FoamStar SI BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği FoamStar SI 2210 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster MO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster MO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Foamaster MO 2134 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sovermol 805. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Sovermol 805. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Sovermol 805 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. T-Shade* Green N. 1. Madde/preparasyon ve firma adı. 2. Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler. 3.

Güvenlik Bilgi Formu. T-Shade* Green N. 1. Madde/preparasyon ve firma adı. 2. Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler. 3. Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1. Madde/preparasyon ve firma adı T-Shade* Green 73297 N Kullanım: Boya, vernik ve cila endüstrileri için boyar maddeler Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Foamaster MO 2108 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis PU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis PU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Rheovis PU 1290 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster MO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Foamaster MO BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Foamaster MO 2190 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis PU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis PU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Rheovis PU 1214 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Kullanım: Endüstriyel ürünlerin formulasyonunda veya sentezinde kullanılan kimyasallar.

Kullanım: Endüstriyel ürünlerin formulasyonunda veya sentezinde kullanılan kimyasallar. Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1. Madde/preparasyon ve firma adı Loxanol PL 5825 Kullanım: Endüstriyel ürünlerin formulasyonunda veya sentezinde kullanılan kimyasallar. Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/7 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Magnetic Pigment 347 BASF Kullanım: endüstriyel kullanım amaçlı boyar maddeler Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Efka SL BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

Güvenlik Bilgi Formu. Efka SL BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Efka SL 3210 Kimyasal adı: Polysiloxane 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Heliogen Blue D BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Heliogen Blue D BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Heliogen Blue D 7088 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis PU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis PU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Rheovis PU 1191 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Hydropalat WE BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

Güvenlik Bilgi Formu. Hydropalat WE BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Hydropalat WE 3322 Kimyasal adı: Aliphatic polyoxyethylene ether CAS numarası:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Micro-Sorb 30/60 RVM. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Micro-Sorb 30/60 RVM. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Micro-Sorb 30/60 RVM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Madde ve karışımın belirlenmiş ilgili kullanımı veya tavsiye edilen kullanımları

Madde ve karışımın belirlenmiş ilgili kullanımı veya tavsiye edilen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı Basacid Blue 762 liquid Madde ve karışımın belirlenmiş ilgili kullanımı veya tavsiye edilen kullanımları Belirlenmiş ilgili

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex Ultra FA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex Ultra FA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Dispex Ultra FA 4404 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Sicocer F White 2100 Kimyasal adı: Zircon Kullanım: seramik endüstrisi için boyar maddeler Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Detaylı

ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE

ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Hydropalat WE 3135 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Loxanol MI BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Loxanol MI BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Loxanol MI 6627 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Mearlin Exterior CFS Blue Russet 6503Z Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Mearlin Exterior CFS Blue Russet 6503Z Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Mearlin Exterior CFS Blue Russet 6503Z 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Efka RM 1400 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Hydropalat WE Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Hydropalat WE Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Hydropalat WE 3650 Kullanım: yüzey aktif maddeler, ıslatma ajanı, Matbaa endüstrisi için ürün Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Dispex Ultra FA 4484 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Laroflex MP Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Laroflex MP Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Laroflex MP 25 Kimyasal adı: Polymer based on: vinyl compounds Kullanım: Endüstriyel amaçlı kaplama malzemesi Firma: BASF

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis AS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Rheovis AS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Rheovis AS 1337 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ultramid B40 L Kimyasal adı: polyamide (PA 6) Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. MasterFiber 160CB. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. MasterFiber 160CB. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği MasterFiber 160CB 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Firemist Velvet Pearl 9P130I. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Firemist Velvet Pearl 9P130I. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Firemist Velvet Pearl 9P130I 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Chione Snowfall White S130D. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Chione Snowfall White S130D. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Chione Snowfall White S130D 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Loxanol PL 5824 Kimyasal adı: polypropylenglycol CAS numarası: 25322-69-4 1.2.

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Rheovis AS 1130 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Laroflex MP 45. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

Güvenlik Bilgi Formu. Laroflex MP 45. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Laroflex MP 45 Kimyasal adı: Polymer based on: vinyl compounds 1.2. Madde veya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sovermol 750. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Sovermol 750. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Sovermol 750 Kimyasal adı: Branched polyether ester, ring opening products 1.2.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Laropal A 81. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Laropal A 81. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Laropal A 81 Kimyasal adı: Urea-aldehyde resin 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Tinocare SiA1. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Tinocare SiA1. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Tinocare SiA1 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Attasorb 20/40 LVM. 1. Madde/preparasyon ve firma adı. 2. Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler

Güvenlik Bilgi Formu. Attasorb 20/40 LVM. 1. Madde/preparasyon ve firma adı. 2. Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1. Madde/preparasyon ve firma adı Attasorb 20/40 LVM Kullanım: kimya endüstrisi için kimyasal madde Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Cinquasia Scarlet L Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Cinquasia Scarlet L Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Cinquasia Scarlet L 3080 Kullanım: boyar madde Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Joncryl FLX BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Joncryl FLX BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Joncryl FLX 5201 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Irganox 245 DW ED 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Kimyasal adı: 1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulphonyl)oxy]phenyl]amino]anthraquinone CAS numarası:

Kimyasal adı: 1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulphonyl)oxy]phenyl]amino]anthraquinone CAS numarası: Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Oracet Violet 565 FE Kimyasal adı: 1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulphonyl)oxy]phenyl]amino]anthraquinone

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Alsibronz 55 Kullanım: endüstriyel kullanım amaçlı boyar maddeler Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Microlith Blue 7080 WA. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Microlith Blue 7080 WA. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Microlith Blue 7080 WA 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

C00487 ULTRA FILLING SPHERES

C00487 ULTRA FILLING SPHERES Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği C00487 ULTRA FILLING SPHERES 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Hyalurosmooth PW LS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

Güvenlik Bilgi Formu. Hyalurosmooth PW LS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Hyalurosmooth PW LS 8997 Kimyasal adı: Senna, ext. (Cassia angustifolia) CAS numarası:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Efka RM BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Efka RM BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/14 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Efka RM 1900 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Paliogen Red L 3990 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Joncryl U 4171 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Ultramid B24 N 03. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

Güvenlik Bilgi Formu. Ultramid B24 N 03. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ultramid B24 N 03 Kimyasal adı: polyamide (PA 6) 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Cosmedia GEL CC Kullanım: Rheology modifier Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Rheovis AS 1237 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Sicotrans Red L 2915 D Kimyasal adı: 2-demir trioksit 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Cinquasia Pink K 4430 FP. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Cinquasia Pink K 4430 FP. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Cinquasia Pink K 4430 FP Kimyasal adı: PIGMENT Red 122 CAS numarası: 980-26-7

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Lumogen F Green Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Lumogen F Green Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Lumogen F Green 850 Kullanım: plastik endüstrisi için boyarmadde. Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex CX Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex CX Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Dispex CX 4325 Kullanım: dispersiyon ajanı Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Lumogen Yellow S Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Lumogen Yellow S Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. 2. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Lumogen Yellow S 0795 Kullanım: endüstriyel kullanım amaçlı boyar maddeler Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Irgalite Orange K BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Irgalite Orange K BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Irgalite Orange K 2925 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Hyalurosmooth LS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Hyalurosmooth LS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Hyalurosmooth LS 8998 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Cloisonne Nu-Antique Red 424CB. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Cloisonne Nu-Antique Red 424CB. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Cloisonne Nu-Antique Red 424CB 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Magnapearl 1000 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Heliogen Blue L BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Heliogen Blue L BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Heliogen Blue L 7087 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Duocrome RO 324C. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Duocrome RO 324C. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Duocrome RO 324C 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Gemtone Sunstone G012. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Gemtone Sunstone G012. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Gemtone Sunstone G012 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Efka FA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Efka FA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/14 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Efka FA 4602 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Eumulgin LM 23. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Eumulgin LM 23. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Eumulgin LM 23 Kimyasal adı: Fatty alcohol, ethoxylated 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Tinuvin 400-DW. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Tinuvin 400-DW. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/14 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Tinuvin 400-DW 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex Ultra FA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Dispex Ultra FA BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/14 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Dispex Ultra FA 4416 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Argatensyl LS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Argatensyl LS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Argatensyl LS 9735 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/7 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Paliotol Yellow L 1970 Kullanım: Boya, vernik ve cila endüstrileri için boyar maddeler Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Rheovis PU 1280 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Lumogen F Orange 240. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

Güvenlik Bilgi Formu. Lumogen F Orange 240. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Lumogen F Orange 240 Kimyasal adı: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu VINAPOR DF 2922 F. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu VINAPOR DF 2922 F. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği VINAPOR DF 2922 F 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Lumogen F Pink 285. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Lumogen F Pink 285. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Lumogen F Pink 285 Kimyasal adı: LUMOGEN F Pink 285 CAS numarası: 335282-25-2

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Flamenco Super Red 430Z. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Flamenco Super Red 430Z. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Flamenco Super Red 430Z 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Chroma-Lite Bronze CL4499 Kullanım: kosmetik içerik Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San. ve

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Laromer UA 9059 Aqua (old: Laromer UA 9059) BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

Güvenlik Bilgi Formu. Laromer UA 9059 Aqua (old: Laromer UA 9059) BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/14 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Laromer UA 9059 Aqua (old: Laromer UA 9059) 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Cromophtal Red K 3900 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Radianskin PW LS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Radianskin PW LS BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Radianskin PW LS 9918 Kimyasal adı: (R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid 1.2.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Luvigel STAR. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi. 3. Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. Luvigel STAR. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi. 3. Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/7 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Luvigel STAR Kullanım: kosmetik içerik Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Eupolen PE Blue BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Eupolen PE Blue BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Eupolen PE Blue 69-2005 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Oracet Yellow 144 FE Kimyasal adı: PIGMENT Yellow 147 CAS numarası: 4118-16-5

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Monomuls 90-O18. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu. Monomuls 90-O18. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Monomuls 90-O18 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Chroma-Lite Magenta CL Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Chroma-Lite Magenta CL Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu Chroma-Lite Magenta CL Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Chroma-Lite Magenta CL Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/7 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Chroma-Lite Magenta CL4505 Kullanım: kosmetik içerik Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San. ve

Detaylı

Kimyasal adı: Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters, epoxidized, reaction products with ethylene glycol CAS numarası:

Kimyasal adı: Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters, epoxidized, reaction products with ethylene glycol CAS numarası: Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/14 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Sovermol 1102 Kimyasal adı: Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters, epoxidized,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu LYS'SUN BC BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Güvenlik Bilgi Formu LYS'SUN BC BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/13 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği LYS'SUN BC10006 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Irganox B 225 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı