VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu yönergenin amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin tüm akademik birimlerinde okutulan dersleri yürütmek amacıyla yapılacak görevlendirme ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde görev yapan öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yürüteceği eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilmelerinin ve ek ders ücreti ödemelerinin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu yönerge, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde görev yapan öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı eğitim ve öğretim görevlendirilmelerinde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine dışarıdan yapılacak görevlendirmelerde uygulanacak ilke, ölçüt ve standartlar ile ek ders ücreti ödeme esaslarını kapsamaktadır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu kararları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 89 uncu maddesi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve tarihli ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; 1. Ana bilim Dalı Kurulu: Ana bilim veya ana sanat dalı kurulu, bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; ana bilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, ana bilim veya ana sanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, 2. Bölüm Kurulu: Tek ana bilim veya ana sanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden birden fazla ana bilim veya ana sanat dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkan yardımcıları ile ana bilim veya ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, 3. Dekan: İlgili Fakültenin Dekanı nı, 4. Diğer Faaliyetler: Teorik dersler dışındaki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerini, 5. E-Bildirge: İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan portalını, 6. Müdür: İlgili enstitü, meslek yüksekokulu, konservatuvar veya yüksekokul müdürünü,

2 7. Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini, 8. Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanını, 9. Öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini, 10. Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü nü, 11. Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu nu, 12. Telafi Dersi: Haftalık ders programında gösterilen tarih ve saatte geçerli gerekçeler ile yapılamayan ve daha sonra yapılacak dersi, 13. Teorik Ders: Ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) düzeyinde, haftalık ders programında yer alan günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitimöğretim faaliyetlerini, 14. Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ni, 15. Üniversite Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ders Görevlendirmelerinde Genel Esaslar MADDE 5 (1) Bir bölümde/programda ilgili yarıyılda açılacak derslerin hangi öğretim elamanları tarafından verileceği fakülte, konservatuvar ve yüksekokullarda bölüm kurulunun, enstitülerde ana bilim dalı kurulunun görüşü üzerine, bölüm/enstitülerde ana bilim dalı başkanının teklifi ile fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulu, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından belirlenir. (2) Ön lisans ve lisans programlarında eğitim öğretimin niteliğine göre bölüm/ana bilim/ana sanat dalındaki öğrenci sayısının, eğitim öğretimin niteliğini azaltacak kadar kalabalık olması veya fiziksel olanakların yeterli olmaması durumunda ilgili birimin gerekçeli yönetim kurulu kararı ile ilgili sınıflar şubelere bölünebilir. (3) Ön lisans ve lisans programlarında öğrenci sayısının eğitim öğretimin niteliğini azaltacak kadar kalabalık olması veya fiziksel olanakların yeterli olmaması durumunda teorik ve uygulamadan veya yalnız uygulamadan oluşan dersler her bir grupta en az 10 öğrenci olmak üzere, ilgili bölüm/ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu kararı ile birden fazla gruba bölünebilir. Bir grup ilgili birimin yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile daha az sayıda öğrenci ile de açılabilir. Lisansüstü programlarda derslerin gruplara ayrılmasında, lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği ve ilgili enstitülerin kurul kararları hükümleri geçerlidir. Üniversite Dışından Bir Öğretim Elemanının Görevlendirilmesi MADDE 6

3 (1) Üniversite dışından bir öğretim elemanının görevlendirilmesinin yapılması için ilgili bölüm / program / ana bilim dalı başkanlığı tarafından; a) Bölümde görevli tüm öğretim elemanlarının zorunlu ders yükünü gösteren listenin, b) Görevlendirme yapılacak dersin açıldığı son üç dönemde kimler tarafından yürütüldüğünü gösteren listenin, c) Üniversite içinden önerilen ilgili dersi verebilecek öğretim elemanlarını gösteren listenin, teklif yazısına eklenmesi zorunludur. (2) Görevlendirilme yapılması istenen ders ile ilgili akademik yetkinliğe sahip olan kadrolu bölüm öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü dolmadan dışardan öğretim elemanı görevlendirilmesi talep edilemez. (3) Görevlendirme fakülte ve yüksekokullarda bölüm kurulunun, enstitülerde ana bilim dalı kurulunun görüşü üzerine, fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunun kararı dekanın/müdürün teklifi ile rektörlüğe bağlı bölümlerde ise bölüm başkanının teklifi üzerine ve rektörün onayı ile gerçekleşir. (4) 2547 sayılı Kanun un 31 inci ve 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası veya 657 sayılı Kanun un 89 uncu maddesi hükümlerine göre üniversite dışından yapılan görevlendirmelerde bir öğretim elemanının görevlendirilmesi, üniversite birimlerinde bir dönemde toplam en fazla 10 saat/hafta olabilir. Ancak, ilgili birimlerin gerekçeli önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirme saati yükseltilebilir. (5) Görevlendirme teklifleri güz ve bahar yarıyılları için akademik takvimde belirtilen eğitim öğretim döneminin başlamasından en geç bir ay önce tamamlanıp ilgili dekanlık/müdürlük/rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından rektörlüğe gönderilmelidir. Öğretim Görevlileri (Okutman Uzman kadrosundan atananlar) ve Araştırma Görevlilerinin Ders Görevlendirilmesi MADDE 7 (1) Öğretim Görevlilerine (Uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrosundan atananlar) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi gereğince herhangi bir ders görevlendirmesi yapılamaz. (2) Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler de dahil olmak üzere uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve Üniversite Yönetim Kurulu nun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 36. Maddesi Değişik üçüncü fıkra: 22/2/ /8 md. Uyarınca) Öğretim Elemanlarının Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilme Esasları MADDE 8

4 (1) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki yükseköğretim kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanları, görevli bulundukları birimdeki eğitim ve öğretim faaliyetini aksatmamak kaydıyla fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunun görüşü ile dekanın/müdürün, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanının teklifi ile üniversite yönetim kurulunun kararı ve millî eğitim bakanlığının onayıyla görevlendirilirler. (2) Görevlendirme süresi bir yarıyıldan az, altı yarıyıldan fazla olamaz. Uluslararası antlaşmalarla kurulan üniversitelerde bu süre toplam en fazla on yarıyıldır. (3) Bu şekildeki görevlendirmeler, üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün onayı ile öğretim elemanının özlük hakları saklı tutularak maaşsız izinli olarak da yapılabilir. Öğretim Elemanlarının Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirme Esasları MADDE 9 (1) Öğretim üyeleri, ders vermekle görevli öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri talep üzerine üniversitenin diğer birimlerinde, başka üniversitelerde ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilebilirler. (2) Görevlendirme, fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunun teklifi ile dekanın/müdürün, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanın teklifi ile dekanın/müdürün teklifi üzerine Rektörün onayı ile gerçekleşir. (3) Fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunun ismen görevlendirilmesi talep edilen ya da görevlendirilmesi düşünülen öğretim üyesi, ders vermekle görevli öğretim görevlileri ya da araştırma görevlileri; a) Akademik ve idari görevlerini yerine getirip getirmeyeceği, b) Yeterli öğrencisi olmayan bölümler hariç, zorunlu ders yükünü tamamlayıp tamamlamadığı, c) Görevlendirilmenin ilgili bölümde o dönem dışarıdan yapılan görevlendirmelere etki edip etmeyeceği belirtilmelidir. (4) Bu madde uyarınca yapılan ders görevlendirmeleri bir dönemde toplam en fazla 10 saat/hafta olabilir. (5) Görevlendirmelerde, uzaktan eğitimde verilen dersler normal örgün eğitimde verilen dersler ile aynı saate karşılık gelir. alınır. (6) Yaz okulunda yapılan görevlendirmelerde, yaz okulunda verilen ders saati dikkate Ek Ders Ücreti Ödeme MADDE 10 (1) Ek ders ücreti, haftalık normal ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir. Öğretim elemanlarına normal örgün öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında, öncelikle, normal örgün öğretimde verilen dersler dikkate alınır. Teorik dersler dışındaki diğer faaliyetlerin zorunlu ders yükünün tamamlamasında ve ek ders ücretinin hesabında haftalık en fazla 10 saati dikkate alınır ve aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez.

5 a) Lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı, ilgili öğretim üyesinin haftalık ders çizelgesinde yer alması kaydıyla, her bir öğrenci için 1 saat/hafta diğer faaliyet ders yüküdür. Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dönem projesi danışmanlığı için ise öğrenci proje aşamasına geçtiği tarihten itibaren aynı şekilde uygulama yapılır. Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez ve dönem projesi danışmanlıklarından alabileceği azami ders yükü 10 saat/haftayı geçemez. Danışmanlık dersi ödemelerinde güz ve bahar yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen derslerin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki günler haricinde zorunlu ek ders yükü aranmaz. Danışmanlık yıllık izin ve resmî tatil dönemlerinde de yazılabilir. b) Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri dâhil) öğrencinin danışmanlığına (ders ve tez dönemleri için) ilgili yönetim kurulunca atandığı tarihte başlar ve tez savunmasının kabul edildiği tarihe kadar devam eder. Bu konuda enstitüler tarafından alınan kararlar ilgili öğretim üyesine ve ana bilim dalı başkanlığına yazılı olarak bildirilir. c) Danışman öğretim üyelerinin uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda danışman öğretim üyelerine 3 aydan sonra ek ders ücreti ödenmez ve 6 aydan sonra ise öğretim üyesinin danışmanlığı sona erer. ç) Lisans ve ön lisans programında yer alan bitirme ödevi/projesi, diploma projesi, proje staj raporu değerlendirme benzeri faaliyetleri yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat/hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır. d) Uzmanlık alan dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci tez danışmanlıklarının enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile başlar. Uzmanlık alan dersleri bir eğitim öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarını kapsayacak şekilde iki kez açılır. Güz yarıyılı için açılan uzmanlık alan dersi bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılı için açılan uzmanlık alan dersi ise yeni eğitim öğretim yılının güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder. Uzmanlık alan dersleri herhangi bir nedenle öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar sürer. Uzmanlık alan dersleri, haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir. Bir öğretim üyesinin tezli yüksek lisans ve/veya doktora programlarında yürütmüş olduğu uzmanlık alan dersleri öğrenci sayısına bakılmaksızın haftalık sekiz teorik ders saati ile ücretlendirilir. Uzmanlık alan dersi ödemelerinde güz ve bahar yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen derslerin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki günler haricinde zorunlu ek ders yükü aranmaz. Öğretim üyelerinin izinli ve yurt içi / yurt dışı görevlendirmelerinin olduğu dönemlerde uzmanlık alan dersleri sona ereceğinden ücretlendirme yapılamaz. İkinci tez danışmanları, üniversite dışı kurumlardan atanan danışmanlar ve emekli öğretim üyeleri uzmanlık alan dersi açamazlar. (2) Haftalık zorunlu ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesaplanmasında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin en fazla toplam 10 saatinin dikkate alınması, 10 saatlik sınırlamanın hesaplanmasında normal ve ikinci öğretimde verilen teorik dersler dışındaki faaliyetler toplamının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. (3) 5. Maddenin 2. ve 3. fıkralarından geçen şube/gruplara ayrılması halinde, dersleri ayrı şube/gruplara vermeleri kaydı ile bu dersleri veren öğretim elemanlarının her birine dersin öğretim programındaki haftalık teorik ve uygulama saati ders yükü olarak aynen uygulanır. (4) Eğitim programlarının veya derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması durumunda, faaliyetler eşdeğer haftalık ders yükü hesabı yapılarak değerlendirilir.

6 (5) Haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesaplanmasında sırasıyla; normal örgün öğretimde verilen teorik dersler ve diğer faaliyetler, daha sonra ikinci öğretimde verilen teorik dersler ve diğer faaliyetler dikkate alınır. (6) 2547 sayılı Kanunun 40ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca görevlendirilen öğretim elemanlarının ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasında sırasıyla; a) Bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda normal örgün öğretimde verdikleri dersler ve diğer faaliyetler, b) Görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimde verdikleri dersler ve diğer faaliyetler, c) Bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda ikinci öğretimde verdikleri dersler ve diğer faaliyetler, ç) Görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimde verdikleri dersler ve faaliyetler dikkate alınır. d) Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinin ders verme yükümlülükleri yoktur. Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanları, haftalık ders yükünün yarısını vermekle yükümlüdür. Öğretim üyeleri haftada asgari 10 saat, öğretim görevlileri ise haftada 12 saat ders vermekle yükümlüdürler. (7) Görevlendirmeler sonucunda öğretim elemanlarının zorunlu ders yükünü tamamlayıp tamamlamadığının kontrolü ve/veya ilgili öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödemesinin yapılabilmesi için ilgili fakülte ve yüksekokullarında yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunun kararları gerekli belgelerle birlikte rektörlük ilgili birimine iletilmelidir. (8) Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarıyıl ve yılsonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanunu na göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar diğer faaliyetler kapsamında değerlendirilir ve zorunlu ders yükü düşüldükten sonra ek ders ödemesi yapılır. Bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. (9) Yabancı diller bölümü hazırlık sınıfı dersleri için sınav ücreti, öğrenci sayısına göre akademik takvimde yer alan İngilizce yeterlik sınavının yazılı bölümü için (yarıyıl sonu sınavı yerine) yukarıda belirtilen öğrenci sayılarına göre, yılda bir kez olmak üzere en fazla 5 saate kadar ödenir. Ara sınav ve bütünleme sınavı için ayrıca sınav ücreti ödenmez. (10) Koordinatörlükler bünyesinde yürütülen kurs, eğitim, sertifika programı ve seminer benzeri faaliyetler kapsamında verilen ders saatleri işbu esaslarda gözetilen zorunlu ders yükü hesaplamalarında dikkate alınmaz, ilgili birimce ayrıca değerlendirilir. (11) Ek ders ödeme çizelgeleri üzerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ders saatleri ayrı ayrı belirtilir. Çizelgelerin bir nüshası ilgili akademik birimde saklanır, diğer nüshası Rektörlük ilgili birimine gönderilir. İlgili çizelgeler güz, bahar ve yaz dönemi başlangıcında belirlenir ve dönem boyunca değişiklik yapılmaz. (12) Üniversite personelinin ek ders ücretlerine ilişkin belgeler, her ay sonunda öğretim elemanlarının yazılı beyanları esas alınarak, kadrosunda bulundukları fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar ek ders komisyonuna teslim edilir.

7 (13) Ek ders ücreti ödemelerine ait ödeme belgesi ve ekleri, en geç takip eden ayın ilk cuma günü mesai bitimine kadar Rektörlük ilgili birimine gönderilir. Cuma gününün resmî tatile denk gelmesi halinde belgeler sonraki ilk iş günü teslim edilir. Ek Ders Ücreti İçine Giren Ders Telafisi MADDE 11 (1) Öğretim elemanın ek ders ücreti alacağı derslerden herhangi birini zamanında yapamaması durumunda uygulanacak esaslar: a) Öğretim elemanlarına geçici görev, sevk, rapor gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde, belirtilen mazeretin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve diğer faaliyetler için ilgili yönetim kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği usul ve esaslara göre alacağı telafi programı kararı gerekir. İlgili yönetim kurulunun haftalık ders programında yapacağı değişiklik gereğince belirlenen tarihteki hafta esas alınır. Bütün koşullarda, alınacak ek ders ödemeleri haftalık ek ders ödeme sınırlarını aşamaz. b) Herhangi bir nedenle ilgili öğretim elemanı tarafından verilemeyen derslerin, müfredat programında değişiklik yapılmaksızın ilgili öğretim elemanı yerine ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla bir başka öğretim elemanının görevlendirilerek telafi edilmesi halinde ek ders ücreti bu dersleri fiilen ve bizzat veren öğretim elemanına ödenir. c) Hafta sonu, bayram tatili, yarıyıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri dışında yürütülen ve ilgili öğretim elemanının ders programı çizelgesinde belirtilmeyen diğer faaliyetler için ek ders ücreti ödenmez. (2) Telafi dersinin programlanması ile ilgili hususlar şunlardır: a) Öğretim elemanları telafi yapmalarını gerektirecek mazeretlerini önceden bildirmek şartıyla, mazeretlerinin bitiminden sonra akademik takvim içerisindeki güz, bahar ve yaz yarıyıllarının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (sınav haftaları hariç) telafi programı yapabilir. b) Telafi yapmayı gerektiren mazeretin (geçici görev, sevk, rapor, salgın hastalık, görevli-izinli vb. durumlar) üç haftayı geçmesi hâlinde ilgili dersi yapmak üzere dersin yer aldığı bölüm/ana bilim dalından başka bir öğretim elemanı görevlendirilebilir. c) Gerekli görülen hâllerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile hafta sonları da telafi dersleri yapılabilir. ç) Telafi dersleri yapılırken öğrencilerin ders programları ile çakışmaması sağlanır. (3) a) Telafi dersi yapmak isteyen öğretim elemanı Ders Telafi Formunu doldurarak mazeretinin başlangıcından önce bağlı olduğu Bölüm/Ana Bilim Dalı sekreterine mazeretinin durumunu bildiren eklerle birlikte teslim etmekle yükümlüdür. b) Öğretim elemanının bağlı bulunduğu Bölüm/ Ana Bilim Dalı Başkanı telafi talebini kontrol etmekle yükümlüdür. Telafi talebi uygun görülmediği takdirde karar Bölüm/Ana Bilim Dalı başkanı tarafından ilgili öğretim elemanına yazı ile bildirilmelidir. Uygun görülen talepler Bölüm/Ana Bilim Dalı Başkanının onayını bildiren imza ile ilgili Dekanlık/Müdürlük e gönderilir. c) Telafi taleplerinin ilgili Yönetim Kurulu nda görüşülmesinin ardından alınan kararın bir örneği ilgili bölüme ve tahakkuk birimine iletilir.

8 ç) Telafi dersinin mazeret bildirilen hafta içinde yapılması durumunda ders ücreti ödenmesinde normal süreç devam ettirilir. Telafi dersinin ilerleyen haftalarda planlanması durumunda telafi dersinin yapılması belirlenen tarihteki hafta esas alınarak (2914 sayılı Kanunun 11. Maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırı içinde kalmak ve anılan maddenin son fıkrası hükmüne göre herhangi bir fazla ödemeye yol açmamak üzere) ek ders ücreti ödenir. Kanunun ön gördüğü haftalık sınırların aşılması hâlinde telafi yapılsa dahi aşan kısım için ek ders ücreti ödenmez. Yapılmayan derslerin, ders programında değişiklik yapılmaksızın ilgili öğretim elemanı yerine başka bir öğretim elemanı tarafından telafi edilmesi hâlinde, ek ders ücreti bu dersleri fiilen veren öğretim elemanına (2914 sayılı Kanunun 11. Maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırı içinde kalmak kaydıyla) ödenir. d) Telafi dersinin yapılacağı tarih ve saatin öğrencilere duyurulması ilgili öğretim elemanı ile Bölüm/Ana Bilim Dalı Başkanlıklarının sorumluluğundadır. Telafi programı ilgili Yönetim Kurulu nda onaylandıktan sonra birimler tarafından duyurulmalıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üniversitemiz Programlarındaki Dersler İçin Görevlendirme Üniversitemizde Kadrolu Öğretim Elemanlarının Kadrosunun Bulunduğu Bölümde Görevlendirilmesi MADDE 12 (1) Normal örgün öğretimde verilecek dersler ile bu dersleri yürütecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesinde, bu yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. (2) Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünün en az yarısını doldurmuş öğretim elemanlarına öncelik verilmek üzere ikinci öğretimde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine, bölüm/ana bilim dalı kurulunun görüşü ve bölüm/ana bilim dalı başkanının teklifi dikkate alınarak, fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulu karar verir. Üniversitemiz Birimlerinde Bölümler/Programlar Arası Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi MADDE 13 (1) Biröğretim elemanının, kadrolu/görevli olduğu bölüm/program dışında Üniversitenin diğer bölümlerinde/programlarında görevlendirilmesi 2547sayılıKanun un40/amaddesi kapsamında yapılır. (2) 2547sayılıKanun un13/b-4 maddesine göre kadrosu dışında bir birimde görevlendirilen öğretim elemanlarının bu yönergenin 10. Maddesinin hükümleri uygulanarak kadrosunun bulunduğu birimde veya diğer bir birimde ders vermeleri halinde ise öğretim üyelerine ek ders ücreti ödemeleri için ilgili Kanun un 40/a maddesine göre Rektörün onayı ile görevlendirilmesi gerekir. Üniversite Dışından Ders Ücreti Karşılığı Öğretim Görevlisi Görevlendirme Esasları (2547 S.K. 31. Maddesi) MADDE 14

9 (1) Öğretim elemanı bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. (2) Bu maddeye göre yapılacak görevlendirmeler fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunun kararı dekanın/müdürün teklifi ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde ise bölüm başkanının teklifi üzerine Rektörün onayı ile gerçekleşir. (3) Yönetim kurulu kararında o dersi verecek öğretim elemanı bulunmadığı hususunun tespiti ile görevlendirilmesi düşünülen kişinin uzmanlık alanına ilişkin bilgiler ve görevlendirme gerekçesinin bulunması zorunludur. (4) Görevlendirmenindersler başlamadan tamamlanması zorunludur. (5) Görevlendirme teklifinin Rektör tarafından uygun bulunmaması halinde yönetim kurulları tarafından, en uygun öğretim elemanı o dersi vermek ya da uygulamayı gerçekleştirmekle görevlendirilir. (6) Kanun un 31. maddesine göre ders saati ücreti karşılığı dışarıdan ders verdirilmesi teklif edilen kişinin öğretim elemanı olmaması durumunda, akademik birimler öncelikle bütçelerinin ek ders ödemelerinin yapılacağı bütçe tertibinin ödenek durumlarını kontrol eder. Bu iki tertibe likit ödenek kaydı yapılamaması nedeniyle ödenek temin edilmeden dışarıdan ders saati ücreti karşılığı öğretim görevlisi görevlendirmesi yapılmaz, ders verdirilmez. (7) a) Üniversite dışından ders görevlendirmesi yapılan kişinin Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, ders görevi sona eren kişi için ise, sona erme tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde İşten Ayrılış Bildirgesi ilgili birimce düzenlenir. b) Görevlendirilen kişilerin E-Bildirgelere ait işlemleri, kişinin çalıştırıldığı dönemi takip eden ayın en geç 23'üne kadar E-Bildirge sisteminden onaylanır ve akabinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. c) Ders görevlendirme işlemlerinin başvuru dilekçesinden Rektörlük onayına kadar olan sürecinin eksiksiz yürütülmesinden, ders görevlendirmesi başlangıç ve bitiş tarihlerinin zamanında bildirilmesinden ilgili akademik birim sorumludur. ç) Ek ders ücretli olarak görevlendirilenlerin ödemelerinde prim hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise on altı yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının ilgili cari yıl için açıklanmış oran kadardır. Günlük kazançları belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden; günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu nun 4/c maddesi kapsamında çalışanlara ayrıca SGK girişi yapılmaz. Bu fıkra kapsamında SGK mevzuatının uygulanmasında değişikliklerin olması durumunda, yeni düzenlemelere göre işlem tesis edilir. (8) Yabancı uyruklu öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın belirlediği esaslar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatonun aldığı kararlara göre çalıştırılır. Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının ve Diğer Kamu Kurumu Çalışanlarının Üniversitemizde Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme Esasları

10 MADDE 15 (1)Derslerin, üniversitenin kadrolu öğretim elemanları tarafından yürütülmesi esastır. (2) Üniversitede o dersi yürütecek öğretim elemanının bulunmaması halinde, öncelikle varsa Van daki yükseköğretim kurumlarındaki, yoksa başka şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarındaki kadrolu öğretim elemanları veya diğer kamu kurumu çalışanları ders ücreti karşılığı o dersi yürütmek üzere görevlendirilebilir. (3) İkinci fıkraya göre yapılacak görevlendirmeler, fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunun kararı ile talebin dekan/müdür/ Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından Rektörlüğe iletilmesi ve rektörün bu talebi uygun bulması halinde talep yazısının Rektörlükçe ilgili yükseköğretim kurumuna/kamu kurumuna gönderilmesi üzerine ilgili yükseköğretim kurumunun rektörünün/kamu kurumu amirinin onayı ile gerçekleşir. MADDE 16 (1) Yukarıda sayılan görevlendirme işlemlerinde, a) Bölüm / program / ana bilim dalında görevli öğretim elemanlarının ders yükünü gösteren liste, b) Görevlendirme yapılacak dersin açıldığı son üç dönemde kimler tarafından yürütüldüğünü gösteren liste, c) Fakülte ve yüksekokullarda yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurul kararı, ç) Görevlendirilmesi düşünülen kişinin özgeçmişi, diploma örneği, nüfus cüzdanı örneği, sigortalı çalışıyor ise işyeri izin belgesi ve adli sicil kaydı, eklenir. (2) Görevlendirme teklifleri güz ve bahar yarıyılları için akademik takvimde belirtilen eğitim öğretim döneminin başlamasından en geç bir ay önce tamamlanıp ilgili dekanlık/müdürlük/rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından ek ders ödemelerinde kullanılmak üzere Rektörlüğe gönderilmelidir. Yürürlük MADDE 17 Bu yönerge Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 Bu yönerge hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.